Библия-Центр
РУ

Мысли вслух на 2 Петр 2:1-22

Поделиться
ἐγένοντο δὲ καὶ ψευδοπροφη̃ται ἐν τω̨̃ λαω̨̃ ὡς καὶ ἐν ὑμι̃ν ἔσονται ψευδοδιδάσκαλοι οἵτινες παρεισάξουσιν αἱρέσεις ἀπωλείας καὶ τòν ἀγοράσαντα αὐτοὺς δεσπότην ἀρνούμενοι ἐπάγοντες ἑαυτοι̃ς ταχινὴν ἀπώλειαν
καὶ πολλοὶ ἐξακολουθήσουσιν αὐτω̃ν ται̃ς ἀσελγείαις δι' οὓς ἡ ὁδòς τη̃ς ἀληθείας βλασφημηθήσεται
καὶ ἐν πλεονεξία̨ πλαστοι̃ς λόγοις ὑμα̃ς ἐμπορεύσονται οἱ̃ς τò κρίμα ἔκπαλαι οὐκ ἀργει̃ καὶ ἡ ἀπώλεια αὐτω̃ν οὐ νυστάζει
εἰ γὰρ ὁ θεòς ἀγγέλων ἁμαρτησάντων οὐκ ἐφείσατο ἀλλὰ σειραι̃ς ζόφου ταρταρώσας παρέδωκεν εἰς κρίσιν τηρουμένους
καὶ ἀρχαίου κόσμου οὐκ ἐφείσατο ἀλλὰ ὄγδοον Νω̃ε δικαιοσύνης κήρυκα ἐφύλαξεν κατακλυσμòν κόσμω̨ ἀσεβω̃ν ἐπάξας
καὶ πόλεις Σοδόμων καὶ Γομόρρας τεφρώσας καταστροφη̨̃ κατέκρινεν ὑπόδειγμα μελλόντων ἀσεβέσιν τεθεικώς
καὶ δίκαιον Λὼτ καταπονούμενον ὑπò τη̃ς τω̃ν ἀθέσμων ἐν ἀσελγεία̨ ἀναστροφη̃ς ἐρρύσατο
βλέμματι γὰρ καὶ ἀκοη̨̃ ὁ δίκαιος ἐγκατοικω̃ν ἐν αὐτοι̃ς ἡμέραν ἐξ ἡμέρας ψυχὴν δικαίαν ἀνόμοις ἔργοις ἐβασάνιζεν
οἰ̃δεν κύριος εὐσεβει̃ς ἐκ πειρασμου̃ ῥύεσθαι ἀδίκους δὲ εἰς ἡμέραν κρίσεως κολαζομένους τηρει̃ν
10 μάλιστα δὲ τοὺς ὀπίσω σαρκòς ἐν ἐπιθυμία̨ μιασμου̃ πορευομένους καὶ κυριότητος καταφρονου̃ντας τολμηταί αὐθάδεις δόξας οὐ τρέμουσιν βλασφημου̃ντες
11 ὅπου ἄγγελοι ἰσχύϊ καὶ δυνάμει μείζονες ὄντες οὐ φέρουσιν κατ' αὐτω̃ν παρὰ κυρίου βλάσφημον κρίσιν
12 οὑ̃τοι δέ ὡς ἄλογα ζω̨̃α γεγεννημένα φυσικὰ εἰς ἅλωσιν καὶ φθοράν ἐν οἱ̃ς ἀγνοου̃σιν βλασφημου̃ντες ἐν τη̨̃ φθορα̨̃ αὐτω̃ν καὶ φθαρήσονται
13 ἀδικούμενοι μισθòν ἀδικίας ἡδονὴν ἡγούμενοι τὴν ἐν ἡμέρα̨ τρυφήν σπίλοι καὶ μω̃μοι ἐντρυφω̃ντες ἐν ται̃ς ἀπάταις αὐτω̃ν συνευωχούμενοι ὑμι̃ν
14 ὀφθαλμοὺς ἔχοντες μεστοὺς μοιχαλίδος καὶ ἀκαταπαύστους ἁμαρτίας δελεάζοντες ψυχὰς ἀστηρίκτους καρδίαν γεγυμνασμένην πλεονεξίας ἔχοντες κατάρας τέκνα
15 καταλείποντες εὐθει̃αν ὁδòν ἐπλανήθησαν ἐξακολουθήσαντες τη̨̃ ὁδω̨̃ του̃ Βαλαὰμ του̃ Βοσόρ ὃς μισθòν ἀδικίας ἠγάπησεν
16 ἔλεγξιν δὲ ἔσχεν ἰδίας παρανομίας ὑποζύγιον ἄφωνον ἐν ἀνθρώπου φωνη̨̃ φθεγξάμενον ἐκώλυσεν τὴν του̃ προφήτου παραφρονίαν
17 οὑ̃τοί εἰσιν πηγαὶ ἄνυδροι καὶ ὁμίχλαι ὑπò λαίλαπος ἐλαυνόμεναι οἱ̃ς ὁ ζόφος του̃ σκότους τετήρηται
18 ὑπέρογκα γὰρ ματαιότητος φθεγγόμενοι δελεάζουσιν ἐν ἐπιθυμίαις σαρκòς ἀσελγείαις τοὺς ὀλίγως ἀποφεύγοντας τοὺς ἐν πλάνη̨ ἀναστρεφομένους
19 ἐλευθερίαν αὐτοι̃ς ἐπαγγελλόμενοι αὐτοὶ δου̃λοι ὑπάρχοντες τη̃ς φθορα̃ς ὡ̨̃ γάρ τις ἥττηται τούτω̨ δεδούλωται
20 εἰ γὰρ ἀποφυγόντες τὰ μιάσματα του̃ κόσμου ἐν ἐπιγνώσει του̃ κυρίου ἡμω̃ν καὶ σωτη̃ρος ’Ιησου̃ Χριστου̃ τούτοις δὲ πάλιν ἐμπλακέντες ἡττω̃νται γέγονεν αὐτοι̃ς τὰ ἔσχατα χείρονα τω̃ν πρώτων
21 κρει̃ττον γὰρ ἠ̃ν αὐτοι̃ς μὴ ἐπεγνωκέναι τὴν ὁδòν τη̃ς δικαιοσύνης ἢ ἐπιγνου̃σιν ὑποστρέψαι ἐκ τη̃ς παραδοθείσης αὐτοι̃ς ἁγίας ἐντολη̃ς
22 συμβέβηκεν αὐτοι̃ς τò τη̃ς ἀληθου̃ς παροιμίας κύων ἐπιστρέψας ἐπὶ τò ἴδιον ἐξέραμα καί ὑ̃ς λουσαμένη εἰς κυλισμòν βορβόρου
Свернуть

Говоря о христианском пути, Пётр упоминает и тех, кто сам сбивается с него и сбивает других. Впрочем, никаких имён апостол не называет — вероятно, адресаты его послания и без того знали, о ком идёт речь. Описывая этих людей, Пётр характеризует их как таких, кто идёт за похотями своей плоти, презирая власть (имеется в иду власть Бога, а не «начальства» Синодального перевода) и не боятся поносить славу (речь явно идёт о славе Божьей, а не о «высших» Синодального перевода).

Как видно, лжеучителей отличает прежде всего отсутствие того священного трепета, который в Библии называется страхом Божьим. Такие люди могут быть только лжеучителями: ведь если слава Божья (а в библейских книгах так называется Божье присутствие) для них ничто, то и Царства они не могут увидеть по определению. Естественно, быть христианским учителем такой человек никак не может.

Собственно, тут Пётр приводит главный признак лжеучителя: такой человек никогда не признает никого высшим себя, даже Бога. Теоретически лжеучитель может, конечно, ссылаться на Бога как на высший авторитет, но в глубине души он всё-таки никаких авторитетов не признаёт, кроме своего собственного, и нередко даже опыт встречи с Богом лицом к лицу такого человека ни в чём не убеждает.

При этом не обязательно думать, что, говоря о похотях, апостол непременно имеет в виду грязный разврат. Внешне всё может быть вполне благообразно и даже благочестиво, но по сути лжеучитель потакает себе, своему эго, а что потакание имеет весьма утончённый и даже религиозно изысканный характер, сути дела не меняет. Но апостол не торопит события: он знает, что все точки над i будут расставлены только в день возвращения Спасителя и окончательного торжества Царства. Пётр, как видно, хорошо запомнил притчу своего Учителя о пшенице и сорняках. Поэтому он не призывает выпалывать поле. Он лишь предостерегает вставших на путь от следования за теми, кто может их с этого пути сбить. А каким путём идти, каждый выбирает сам.

Другие мысли вслух

 
На 2 Петр 2:1-22
ἐγένοντο δὲ καὶ ψευδοπροφη̃ται ἐν τω̨̃ λαω̨̃ ὡς καὶ ἐν ὑμι̃ν ἔσονται ψευδοδιδάσκαλοι οἵτινες παρεισάξουσιν αἱρέσεις ἀπωλείας καὶ τòν ἀγοράσαντα αὐτοὺς δεσπότην ἀρνούμενοι ἐπάγοντες ἑαυτοι̃ς ταχινὴν ἀπώλειαν
καὶ πολλοὶ ἐξακολουθήσουσιν αὐτω̃ν ται̃ς ἀσελγείαις δι' οὓς ἡ ὁδòς τη̃ς ἀληθείας βλασφημηθήσεται
καὶ ἐν πλεονεξία̨ πλαστοι̃ς λόγοις ὑμα̃ς ἐμπορεύσονται οἱ̃ς τò κρίμα ἔκπαλαι οὐκ ἀργει̃ καὶ ἡ ἀπώλεια αὐτω̃ν οὐ νυστάζει
εἰ γὰρ ὁ θεòς ἀγγέλων ἁμαρτησάντων οὐκ ἐφείσατο ἀλλὰ σειραι̃ς ζόφου ταρταρώσας παρέδωκεν εἰς κρίσιν τηρουμένους
καὶ ἀρχαίου κόσμου οὐκ ἐφείσατο ἀλλὰ ὄγδοον Νω̃ε δικαιοσύνης κήρυκα ἐφύλαξεν κατακλυσμòν κόσμω̨ ἀσεβω̃ν ἐπάξας
καὶ πόλεις Σοδόμων καὶ Γομόρρας τεφρώσας καταστροφη̨̃ κατέκρινεν ὑπόδειγμα μελλόντων ἀσεβέσιν τεθεικώς
καὶ δίκαιον Λὼτ καταπονούμενον ὑπò τη̃ς τω̃ν ἀθέσμων ἐν ἀσελγεία̨ ἀναστροφη̃ς ἐρρύσατο
βλέμματι γὰρ καὶ ἀκοη̨̃ ὁ δίκαιος ἐγκατοικω̃ν ἐν αὐτοι̃ς ἡμέραν ἐξ ἡμέρας ψυχὴν δικαίαν ἀνόμοις ἔργοις ἐβασάνιζεν
οἰ̃δεν κύριος εὐσεβει̃ς ἐκ πειρασμου̃ ῥύεσθαι ἀδίκους δὲ εἰς ἡμέραν κρίσεως κολαζομένους τηρει̃ν
10 μάλιστα δὲ τοὺς ὀπίσω σαρκòς ἐν ἐπιθυμία̨ μιασμου̃ πορευομένους καὶ κυριότητος καταφρονου̃ντας τολμηταί αὐθάδεις δόξας οὐ τρέμουσιν βλασφημου̃ντες
11 ὅπου ἄγγελοι ἰσχύϊ καὶ δυνάμει μείζονες ὄντες οὐ φέρουσιν κατ' αὐτω̃ν παρὰ κυρίου βλάσφημον κρίσιν
12 οὑ̃τοι δέ ὡς ἄλογα ζω̨̃α γεγεννημένα φυσικὰ εἰς ἅλωσιν καὶ φθοράν ἐν οἱ̃ς ἀγνοου̃σιν βλασφημου̃ντες ἐν τη̨̃ φθορα̨̃ αὐτω̃ν καὶ φθαρήσονται
13 ἀδικούμενοι μισθòν ἀδικίας ἡδονὴν ἡγούμενοι τὴν ἐν ἡμέρα̨ τρυφήν σπίλοι καὶ μω̃μοι ἐντρυφω̃ντες ἐν ται̃ς ἀπάταις αὐτω̃ν συνευωχούμενοι ὑμι̃ν
14 ὀφθαλμοὺς ἔχοντες μεστοὺς μοιχαλίδος καὶ ἀκαταπαύστους ἁμαρτίας δελεάζοντες ψυχὰς ἀστηρίκτους καρδίαν γεγυμνασμένην πλεονεξίας ἔχοντες κατάρας τέκνα
15 καταλείποντες εὐθει̃αν ὁδòν ἐπλανήθησαν ἐξακολουθήσαντες τη̨̃ ὁδω̨̃ του̃ Βαλαὰμ του̃ Βοσόρ ὃς μισθòν ἀδικίας ἠγάπησεν
16 ἔλεγξιν δὲ ἔσχεν ἰδίας παρανομίας ὑποζύγιον ἄφωνον ἐν ἀνθρώπου φωνη̨̃ φθεγξάμενον ἐκώλυσεν τὴν του̃ προφήτου παραφρονίαν
17 οὑ̃τοί εἰσιν πηγαὶ ἄνυδροι καὶ ὁμίχλαι ὑπò λαίλαπος ἐλαυνόμεναι οἱ̃ς ὁ ζόφος του̃ σκότους τετήρηται
18 ὑπέρογκα γὰρ ματαιότητος φθεγγόμενοι δελεάζουσιν ἐν ἐπιθυμίαις σαρκòς ἀσελγείαις τοὺς ὀλίγως ἀποφεύγοντας τοὺς ἐν πλάνη̨ ἀναστρεφομένους
19 ἐλευθερίαν αὐτοι̃ς ἐπαγγελλόμενοι αὐτοὶ δου̃λοι ὑπάρχοντες τη̃ς φθορα̃ς ὡ̨̃ γάρ τις ἥττηται τούτω̨ δεδούλωται
20 εἰ γὰρ ἀποφυγόντες τὰ μιάσματα του̃ κόσμου ἐν ἐπιγνώσει του̃ κυρίου ἡμω̃ν καὶ σωτη̃ρος ’Ιησου̃ Χριστου̃ τούτοις δὲ πάλιν ἐμπλακέντες ἡττω̃νται γέγονεν αὐτοι̃ς τὰ ἔσχατα χείρονα τω̃ν πρώτων
21 κρει̃ττον γὰρ ἠ̃ν αὐτοι̃ς μὴ ἐπεγνωκέναι τὴν ὁδòν τη̃ς δικαιοσύνης ἢ ἐπιγνου̃σιν ὑποστρέψαι ἐκ τη̃ς παραδοθείσης αὐτοι̃ς ἁγίας ἐντολη̃ς
22 συμβέβηκεν αὐτοι̃ς τò τη̃ς ἀληθου̃ς παροιμίας κύων ἐπιστρέψας ἐπὶ τò ἴδιον ἐξέραμα καί ὑ̃ς λουσαμένη εἰς κυλισμòν βορβόρου
Свернуть
Вся вторая глава посвящена одной из самых распространенных духовных болезней. Речь не просто о разнообразнейших сектах, не о неверии...  Читать далее

Вся вторая глава посвящена одной из самых распространенных духовных болезней. Речь не просто о разнообразнейших сектах, не о неверии, хотя и о них тоже. Речь еще и об избирательной вере только в то, что устраивает нас, а не в то, о чем говорит с нами Бог.

Библия резка и груба, нелицеприятна и безжалостна. Подобный максимализм мало пригоден для повседневной жизни в мире. Если сам и не следуешь общим правилам и стандартам, то, даже просто декларируя свое согласие с подобными "грубыми" взглядами, можно причинять неудобство людям вокруг и вызывать их раздражение. Поэтому лучше принять какую-то нейтральную часть, отрезать все ненужное и получить устраивающий нас вариант веры в нечто отдаленное и безучастное.

Однако, вот пример Ноя и Лота, живших по вере и не отступивших от нее. Как бы не было сложно быть верным, для нас это единственный путь, потому что Бог был верен нам до смерти. От нас же чаще всего требуется всего лишь не стесняться признать, что мы с ним, даже если подобное признание выглядит очень не политкорректно.

Свернуть
 
На 2 Петр 2:1-22
ἐγένοντο δὲ καὶ ψευδοπροφη̃ται ἐν τω̨̃ λαω̨̃ ὡς καὶ ἐν ὑμι̃ν ἔσονται ψευδοδιδάσκαλοι οἵτινες παρεισάξουσιν αἱρέσεις ἀπωλείας καὶ τòν ἀγοράσαντα αὐτοὺς δεσπότην ἀρνούμενοι ἐπάγοντες ἑαυτοι̃ς ταχινὴν ἀπώλειαν
καὶ πολλοὶ ἐξακολουθήσουσιν αὐτω̃ν ται̃ς ἀσελγείαις δι' οὓς ἡ ὁδòς τη̃ς ἀληθείας βλασφημηθήσεται
καὶ ἐν πλεονεξία̨ πλαστοι̃ς λόγοις ὑμα̃ς ἐμπορεύσονται οἱ̃ς τò κρίμα ἔκπαλαι οὐκ ἀργει̃ καὶ ἡ ἀπώλεια αὐτω̃ν οὐ νυστάζει
εἰ γὰρ ὁ θεòς ἀγγέλων ἁμαρτησάντων οὐκ ἐφείσατο ἀλλὰ σειραι̃ς ζόφου ταρταρώσας παρέδωκεν εἰς κρίσιν τηρουμένους
καὶ ἀρχαίου κόσμου οὐκ ἐφείσατο ἀλλὰ ὄγδοον Νω̃ε δικαιοσύνης κήρυκα ἐφύλαξεν κατακλυσμòν κόσμω̨ ἀσεβω̃ν ἐπάξας
καὶ πόλεις Σοδόμων καὶ Γομόρρας τεφρώσας καταστροφη̨̃ κατέκρινεν ὑπόδειγμα μελλόντων ἀσεβέσιν τεθεικώς
καὶ δίκαιον Λὼτ καταπονούμενον ὑπò τη̃ς τω̃ν ἀθέσμων ἐν ἀσελγεία̨ ἀναστροφη̃ς ἐρρύσατο
βλέμματι γὰρ καὶ ἀκοη̨̃ ὁ δίκαιος ἐγκατοικω̃ν ἐν αὐτοι̃ς ἡμέραν ἐξ ἡμέρας ψυχὴν δικαίαν ἀνόμοις ἔργοις ἐβασάνιζεν
οἰ̃δεν κύριος εὐσεβει̃ς ἐκ πειρασμου̃ ῥύεσθαι ἀδίκους δὲ εἰς ἡμέραν κρίσεως κολαζομένους τηρει̃ν
10 μάλιστα δὲ τοὺς ὀπίσω σαρκòς ἐν ἐπιθυμία̨ μιασμου̃ πορευομένους καὶ κυριότητος καταφρονου̃ντας τολμηταί αὐθάδεις δόξας οὐ τρέμουσιν βλασφημου̃ντες
11 ὅπου ἄγγελοι ἰσχύϊ καὶ δυνάμει μείζονες ὄντες οὐ φέρουσιν κατ' αὐτω̃ν παρὰ κυρίου βλάσφημον κρίσιν
12 οὑ̃τοι δέ ὡς ἄλογα ζω̨̃α γεγεννημένα φυσικὰ εἰς ἅλωσιν καὶ φθοράν ἐν οἱ̃ς ἀγνοου̃σιν βλασφημου̃ντες ἐν τη̨̃ φθορα̨̃ αὐτω̃ν καὶ φθαρήσονται
13 ἀδικούμενοι μισθòν ἀδικίας ἡδονὴν ἡγούμενοι τὴν ἐν ἡμέρα̨ τρυφήν σπίλοι καὶ μω̃μοι ἐντρυφω̃ντες ἐν ται̃ς ἀπάταις αὐτω̃ν συνευωχούμενοι ὑμι̃ν
14 ὀφθαλμοὺς ἔχοντες μεστοὺς μοιχαλίδος καὶ ἀκαταπαύστους ἁμαρτίας δελεάζοντες ψυχὰς ἀστηρίκτους καρδίαν γεγυμνασμένην πλεονεξίας ἔχοντες κατάρας τέκνα
15 καταλείποντες εὐθει̃αν ὁδòν ἐπλανήθησαν ἐξακολουθήσαντες τη̨̃ ὁδω̨̃ του̃ Βαλαὰμ του̃ Βοσόρ ὃς μισθòν ἀδικίας ἠγάπησεν
16 ἔλεγξιν δὲ ἔσχεν ἰδίας παρανομίας ὑποζύγιον ἄφωνον ἐν ἀνθρώπου φωνη̨̃ φθεγξάμενον ἐκώλυσεν τὴν του̃ προφήτου παραφρονίαν
17 οὑ̃τοί εἰσιν πηγαὶ ἄνυδροι καὶ ὁμίχλαι ὑπò λαίλαπος ἐλαυνόμεναι οἱ̃ς ὁ ζόφος του̃ σκότους τετήρηται
18 ὑπέρογκα γὰρ ματαιότητος φθεγγόμενοι δελεάζουσιν ἐν ἐπιθυμίαις σαρκòς ἀσελγείαις τοὺς ὀλίγως ἀποφεύγοντας τοὺς ἐν πλάνη̨ ἀναστρεφομένους
19 ἐλευθερίαν αὐτοι̃ς ἐπαγγελλόμενοι αὐτοὶ δου̃λοι ὑπάρχοντες τη̃ς φθορα̃ς ὡ̨̃ γάρ τις ἥττηται τούτω̨ δεδούλωται
20 εἰ γὰρ ἀποφυγόντες τὰ μιάσματα του̃ κόσμου ἐν ἐπιγνώσει του̃ κυρίου ἡμω̃ν καὶ σωτη̃ρος ’Ιησου̃ Χριστου̃ τούτοις δὲ πάλιν ἐμπλακέντες ἡττω̃νται γέγονεν αὐτοι̃ς τὰ ἔσχατα χείρονα τω̃ν πρώτων
21 κρει̃ττον γὰρ ἠ̃ν αὐτοι̃ς μὴ ἐπεγνωκέναι τὴν ὁδòν τη̃ς δικαιοσύνης ἢ ἐπιγνου̃σιν ὑποστρέψαι ἐκ τη̃ς παραδοθείσης αὐτοι̃ς ἁγίας ἐντολη̃ς
22 συμβέβηκεν αὐτοι̃ς τò τη̃ς ἀληθου̃ς παροιμίας κύων ἐπιστρέψας ἐπὶ τò ἴδιον ἐξέραμα καί ὑ̃ς λουσαμένη εἰς κυλισμòν βορβόρου
Свернуть
Рассуждения о лжепророках идут сразу же после речи о подлинном пророчестве. Помнить о возможности духовных...  Читать далее

Рассуждения о лжепророках идут сразу же после речи о подлинном пророчестве. Помнить о возможности духовных подделок необходимо постоянно, и не всегда их удаётся вовремя опознать. Для этого не следует отпадать от Духа Святого, дающего возможность различать духов. Всякая ложь искоренится вместе с отцом лжи, уже потерпевшим поражение на Голгофе и обречённым на окончательное поражение в конце времён. Поэтому лжепророки не заслуживают внимания, их слова разрушатся, а сами они, если не покаются, обрекают себя на осуждение. Не лжепророки главная опасность, а интерес к ним, неумение и нежелание отличить обман от истины, свойственные, увы, многим из людей.

Ветхозаветные примеры наказания зла — назидание и для нас. Новый Завет принёс весть о возможности прощения, но если оно отвергнуто, придётся испытать последствия собственного выбора. Трудно устоять перед искушениями, живя среди греховного мира, но именно в отклонении соблазнов проявляется свобода — высокий и прекрасный дар Бога, постоянно употребляемый для зла и греха и тем извращаемый и компрометируемый.

О тех, кто не просто впадает в грех, но и возлюбил его, сказано, что они заблудились. Мы привыкли к такому определению и реагируем на него излишне спокойно, а между тем оно употреблено не случайно: заблудившийся в горах, тайге или в пустыне может погибнуть. А ведь прямой путь был у заблудившихся перед глазами...

Свобода, употребляемая для греха, приводит к зависимости от зла и к порабощению им. Вручение же себя Богу, часто именуемое рабством, означает обретение свободы. Это выглядит парадоксально, но это так...

Свернуть

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).