Библия-Центр
РУ

Мысли вслух на Иов 37:1-24

καὶ ταύτης ἐταράχθη ἡ καρδία μου καὶ ἀπερρύη ἐκ του̃ τόπου αὐτη̃ς
ἄκουε ἀκοὴν ἐν ὀργη̨̃ θυμου̃ κυρίου καὶ μελέτη ἐκ στόματος αὐτου̃ ἐξελεύσεται
ὑποκάτω παντὸς του̃ οὐρανου̃ ἀρχὴ αὐτου̃ καὶ τὸ φω̃ς αὐτου̃ ἐπὶ πτερύγων τη̃ς γη̃ς
ὀπίσω αὐτου̃ βοήσεται φωνή βροντήσει ἐν φωνη̨̃ ὕβρεως αὐτου̃ καὶ οὐκ ἀνταλλάξει αὐτούς ὅτι ἀκούσει φωνὴν αὐτου̃
βροντήσει ὁ ἰσχυρὸς ἐν φωνη̨̃ αὐτου̃ θαυμάσια ἐποίησεν γὰρ μεγάλα ἃ οὐκ ἤ̨δειμεν
συντάσσων χιόνι γίνου ἐπὶ τη̃ς γη̃ς καὶ χειμὼν ὑετός καὶ χειμὼν ὑετω̃ν δυναστείας αὐτου̃
ἐν χειρὶ παντὸς ἀνθρώπου κατασφραγίζει ἵνα γνω̨̃ πα̃ς ἄνθρωπος τὴν ἑαυτου̃ ἀσθένειαν
εἰση̃λθεν δὲ θηρία ὑπὸ σκέπην ἡσύχασαν δὲ ἐπὶ κοίτης
ἐκ ταμιείων ἐπέρχονται δι̃ναι ἀπὸ δὲ ἀκρωτηρίων ψυ̃χος
10 καὶ ἀπὸ πνοη̃ς ἰσχυρου̃ δώσει πάγος οἰακίζει δὲ τὸ ὕδωρ ὡς ἐὰν βούληται
11 καὶ ἐκλεκτὸν καταπλάσσει νεφέλη διασκορπιει̃ νέφος φω̃ς αὐτου̃
12 καὶ αὐτὸς κυκλώματα διαστρέψει ἐν θεεβουλαθω εἰς ἔργα αὐτω̃ν πάντα ὅσα ἂν ἐντείληται αὐτοι̃ς ταυ̃τα συντέτακται παρ' αὐτου̃ ἐπὶ τη̃ς γη̃ς
13 ἐὰν εἰς παιδείαν ἐὰν εἰς τὴν γη̃ν αὐτου̃ ἐὰν εἰς ἔλεος εὑρήσει αὐτόν
14 ἐνωτίζου ταυ̃τα Ιωβ στη̃θι νουθετου̃ δύναμιν κυρίου
15 οἴδαμεν ὅτι ὁ θεὸς ἔθετο ἔργα αὐτου̃ φω̃ς ποιήσας ἐκ σκότους
16 ἐπίσταται δὲ διάκρισιν νεφω̃ν ἐξαίσια δὲ πτώματα πονηρω̃ν
17 σου̃ δὲ ἡ στολὴ θερμή ἡσυχάζεται δὲ ἐπὶ τη̃ς γη̃ς
18 στερεώσεις μετ' αὐτου̃ εἰς παλαιώματα ἰσχυραὶ ὡς ὅρασις ἐπιχύσεως
19 διὰ τί δίδαξόν με τί ἐρου̃μεν αὐτω̨̃ καὶ παυσώμεθα πολλὰ λέγοντες
20 μὴ βίβλος ἢ γραμματεύς μοι παρέστηκεν ἵνα ἄνθρωπον ἑστηκὼς κατασιωπήσω
21 πα̃σιν δ' οὐχ ὁρατὸν τὸ φω̃ς τηλαυγές ἐστιν ἐν τοι̃ς παλαιώμασιν ὥσπερ τὸ παρ' αὐτου̃ ἐπὶ νεφω̃ν
22 ἀπὸ βορρα̃ νέφη χρυσαυγου̃ντα ἐπὶ τούτοις μεγάλη ἡ δόξα καὶ τιμὴ παντοκράτορος
23 καὶ οὐχ εὑρίσκομεν ἄλλον ὅμοιον τη̨̃ ἰσχύι αὐτου̃ ὁ τὰ δίκαια κρίνων οὐκ οἴει ἐπακούειν αὐτόν
24 διὸ φοβηθήσονται αὐτὸν οἱ ἄνθρωποι φοβηθήσονται δὲ αὐτὸν καὶ οἱ σοφοὶ καρδία̨
Свернуть

В завершение своей речи Элиу произносит самый настоящий панегирик Богу, достойный того, чтобы стать гимном, если его положить на музыку. Это не просто декламация артиста. Перед нами яркая речь проповедника-харизмата, каким, судя по характеру его речи, и был Элиу. Своё обращение к Иову он завершает свидетельством о величии и могуществе Бога, сотворившего мир и управляющего им. Это величие и могущество в глазах Элиу оправдывают всё, что может произойти с человеком. Человек слишком мал, чтобы какие-нибудь его беды или несчастья могли нарушить величественную гармонию творения.

Проблемы песчинки или капли воды — ничто по сравнению с космосом. А именно в космических масштабах проявляется и Божья сила, и Божья премудрость. И что такое человек, чтобы на фоне вселенского величия подвергать сомнению Его силу и Его мудрость лишь из-за собственных страданий? Такой взгляд может показаться худшим образчиком теодицеи. Но важно помнить, что Элиу выступает тут отнюдь не как богослов-теоретик.

Он говорит как харизмат, увлечённый действием той самой Божьей силы, которую воспевает. И это многое объясняет. Охваченный экстазом человек порой действительно склонен забывать и о себе, и о других. Особенно если источником экстаза становится внешняя по отношению к человеку сила, хотя бы и сила Божья, а не его собственное осознание Божьего присутствия и Божьей воли. Охваченный этой внешней силой, человек совершенно искренне не видит и не замечает никаких проблем ни у себя, ни у других.

А если и замечает, то остаётся в уверенности, что все они — лишь иллюзия по сравнению с той силой, которая ему открылась. И человеку нечего жаловаться — пусть соприкоснётся с той же силой, с тем же Божьим дыханием, и всё встанет на свои места. На языке харизматов именно это и называется обычно «познать Бога». С точки зрения Элиу, Иов Бога по-настоящему не знает, отсюда и его жалобы, и требования какой-то встречи, какого-то суда. Элиу уверен, что Иов ведёт себя неадекватно, и надеется, что его пламенная речь, свидетельствующая о силе Бога, о силе, которую он сам познал, поможет понять Иову, что к чему и откроет ему истину.

Другие мысли вслух

 
На Иов 37:1-24
καὶ ταύτης ἐταράχθη ἡ καρδία μου καὶ ἀπερρύη ἐκ του̃ τόπου αὐτη̃ς
ἄκουε ἀκοὴν ἐν ὀργη̨̃ θυμου̃ κυρίου καὶ μελέτη ἐκ στόματος αὐτου̃ ἐξελεύσεται
ὑποκάτω παντὸς του̃ οὐρανου̃ ἀρχὴ αὐτου̃ καὶ τὸ φω̃ς αὐτου̃ ἐπὶ πτερύγων τη̃ς γη̃ς
ὀπίσω αὐτου̃ βοήσεται φωνή βροντήσει ἐν φωνη̨̃ ὕβρεως αὐτου̃ καὶ οὐκ ἀνταλλάξει αὐτούς ὅτι ἀκούσει φωνὴν αὐτου̃
βροντήσει ὁ ἰσχυρὸς ἐν φωνη̨̃ αὐτου̃ θαυμάσια ἐποίησεν γὰρ μεγάλα ἃ οὐκ ἤ̨δειμεν
συντάσσων χιόνι γίνου ἐπὶ τη̃ς γη̃ς καὶ χειμὼν ὑετός καὶ χειμὼν ὑετω̃ν δυναστείας αὐτου̃
ἐν χειρὶ παντὸς ἀνθρώπου κατασφραγίζει ἵνα γνω̨̃ πα̃ς ἄνθρωπος τὴν ἑαυτου̃ ἀσθένειαν
εἰση̃λθεν δὲ θηρία ὑπὸ σκέπην ἡσύχασαν δὲ ἐπὶ κοίτης
ἐκ ταμιείων ἐπέρχονται δι̃ναι ἀπὸ δὲ ἀκρωτηρίων ψυ̃χος
10 καὶ ἀπὸ πνοη̃ς ἰσχυρου̃ δώσει πάγος οἰακίζει δὲ τὸ ὕδωρ ὡς ἐὰν βούληται
11 καὶ ἐκλεκτὸν καταπλάσσει νεφέλη διασκορπιει̃ νέφος φω̃ς αὐτου̃
12 καὶ αὐτὸς κυκλώματα διαστρέψει ἐν θεεβουλαθω εἰς ἔργα αὐτω̃ν πάντα ὅσα ἂν ἐντείληται αὐτοι̃ς ταυ̃τα συντέτακται παρ' αὐτου̃ ἐπὶ τη̃ς γη̃ς
13 ἐὰν εἰς παιδείαν ἐὰν εἰς τὴν γη̃ν αὐτου̃ ἐὰν εἰς ἔλεος εὑρήσει αὐτόν
14 ἐνωτίζου ταυ̃τα Ιωβ στη̃θι νουθετου̃ δύναμιν κυρίου
15 οἴδαμεν ὅτι ὁ θεὸς ἔθετο ἔργα αὐτου̃ φω̃ς ποιήσας ἐκ σκότους
16 ἐπίσταται δὲ διάκρισιν νεφω̃ν ἐξαίσια δὲ πτώματα πονηρω̃ν
17 σου̃ δὲ ἡ στολὴ θερμή ἡσυχάζεται δὲ ἐπὶ τη̃ς γη̃ς
18 στερεώσεις μετ' αὐτου̃ εἰς παλαιώματα ἰσχυραὶ ὡς ὅρασις ἐπιχύσεως
19 διὰ τί δίδαξόν με τί ἐρου̃μεν αὐτω̨̃ καὶ παυσώμεθα πολλὰ λέγοντες
20 μὴ βίβλος ἢ γραμματεύς μοι παρέστηκεν ἵνα ἄνθρωπον ἑστηκὼς κατασιωπήσω
21 πα̃σιν δ' οὐχ ὁρατὸν τὸ φω̃ς τηλαυγές ἐστιν ἐν τοι̃ς παλαιώμασιν ὥσπερ τὸ παρ' αὐτου̃ ἐπὶ νεφω̃ν
22 ἀπὸ βορρα̃ νέφη χρυσαυγου̃ντα ἐπὶ τούτοις μεγάλη ἡ δόξα καὶ τιμὴ παντοκράτορος
23 καὶ οὐχ εὑρίσκομεν ἄλλον ὅμοιον τη̨̃ ἰσχύι αὐτου̃ ὁ τὰ δίκαια κρίνων οὐκ οἴει ἐπακούειν αὐτόν
24 διὸ φοβηθήσονται αὐτὸν οἱ ἄνθρωποι φοβηθήσονται δὲ αὐτὸν καὶ οἱ σοφοὶ καρδία̨
Свернуть
Приближается буря, и в ней слышится приближение Бога. Грозные природные явления не могут выразить всего Его...  Читать далее

Приближается буря, и в ней слышится приближение Бога. Грозные природные явления не могут выразить всего Его величия, но они хотя бы отдалённо дают представление о Его мощи. И на протяжении всей главы, впрочем, начиная уже предыдущей, мы можем заметить, как по мере приближения бури меняется речь Елиуя. В присутствии Бога Елиуй перестаёт обличать и морализировать, его речь всё больше выражает наполняющее его чувство благоговения и потрясённости величием Творца.

Когда мы подлинно предстоим пред Богом, то всё в нас меняется. Тогда мы видим недостаточность всего, что, как нам казалось, до сих пор вроде бы понимали. Прежние мысли и представления уходят, чтобы можно было начинать приближение к подлинному пониманию Истины.

Свернуть
 
На Иов 37:1-24
καὶ ταύτης ἐταράχθη ἡ καρδία μου καὶ ἀπερρύη ἐκ του̃ τόπου αὐτη̃ς
ἄκουε ἀκοὴν ἐν ὀργη̨̃ θυμου̃ κυρίου καὶ μελέτη ἐκ στόματος αὐτου̃ ἐξελεύσεται
ὑποκάτω παντὸς του̃ οὐρανου̃ ἀρχὴ αὐτου̃ καὶ τὸ φω̃ς αὐτου̃ ἐπὶ πτερύγων τη̃ς γη̃ς
ὀπίσω αὐτου̃ βοήσεται φωνή βροντήσει ἐν φωνη̨̃ ὕβρεως αὐτου̃ καὶ οὐκ ἀνταλλάξει αὐτούς ὅτι ἀκούσει φωνὴν αὐτου̃
βροντήσει ὁ ἰσχυρὸς ἐν φωνη̨̃ αὐτου̃ θαυμάσια ἐποίησεν γὰρ μεγάλα ἃ οὐκ ἤ̨δειμεν
συντάσσων χιόνι γίνου ἐπὶ τη̃ς γη̃ς καὶ χειμὼν ὑετός καὶ χειμὼν ὑετω̃ν δυναστείας αὐτου̃
ἐν χειρὶ παντὸς ἀνθρώπου κατασφραγίζει ἵνα γνω̨̃ πα̃ς ἄνθρωπος τὴν ἑαυτου̃ ἀσθένειαν
εἰση̃λθεν δὲ θηρία ὑπὸ σκέπην ἡσύχασαν δὲ ἐπὶ κοίτης
ἐκ ταμιείων ἐπέρχονται δι̃ναι ἀπὸ δὲ ἀκρωτηρίων ψυ̃χος
10 καὶ ἀπὸ πνοη̃ς ἰσχυρου̃ δώσει πάγος οἰακίζει δὲ τὸ ὕδωρ ὡς ἐὰν βούληται
11 καὶ ἐκλεκτὸν καταπλάσσει νεφέλη διασκορπιει̃ νέφος φω̃ς αὐτου̃
12 καὶ αὐτὸς κυκλώματα διαστρέψει ἐν θεεβουλαθω εἰς ἔργα αὐτω̃ν πάντα ὅσα ἂν ἐντείληται αὐτοι̃ς ταυ̃τα συντέτακται παρ' αὐτου̃ ἐπὶ τη̃ς γη̃ς
13 ἐὰν εἰς παιδείαν ἐὰν εἰς τὴν γη̃ν αὐτου̃ ἐὰν εἰς ἔλεος εὑρήσει αὐτόν
14 ἐνωτίζου ταυ̃τα Ιωβ στη̃θι νουθετου̃ δύναμιν κυρίου
15 οἴδαμεν ὅτι ὁ θεὸς ἔθετο ἔργα αὐτου̃ φω̃ς ποιήσας ἐκ σκότους
16 ἐπίσταται δὲ διάκρισιν νεφω̃ν ἐξαίσια δὲ πτώματα πονηρω̃ν
17 σου̃ δὲ ἡ στολὴ θερμή ἡσυχάζεται δὲ ἐπὶ τη̃ς γη̃ς
18 στερεώσεις μετ' αὐτου̃ εἰς παλαιώματα ἰσχυραὶ ὡς ὅρασις ἐπιχύσεως
19 διὰ τί δίδαξόν με τί ἐρου̃μεν αὐτω̨̃ καὶ παυσώμεθα πολλὰ λέγοντες
20 μὴ βίβλος ἢ γραμματεύς μοι παρέστηκεν ἵνα ἄνθρωπον ἑστηκὼς κατασιωπήσω
21 πα̃σιν δ' οὐχ ὁρατὸν τὸ φω̃ς τηλαυγές ἐστιν ἐν τοι̃ς παλαιώμασιν ὥσπερ τὸ παρ' αὐτου̃ ἐπὶ νεφω̃ν
22 ἀπὸ βορρα̃ νέφη χρυσαυγου̃ντα ἐπὶ τούτοις μεγάλη ἡ δόξα καὶ τιμὴ παντοκράτορος
23 καὶ οὐχ εὑρίσκομεν ἄλλον ὅμοιον τη̨̃ ἰσχύι αὐτου̃ ὁ τὰ δίκαια κρίνων οὐκ οἴει ἐπακούειν αὐτόν
24 διὸ φοβηθήσονται αὐτὸν οἱ ἄνθρωποι φοβηθήσονται δὲ αὐτὸν καὶ οἱ σοφοὶ καρδία̨
Свернуть
Заканчивая свою речь, Элиу продолжает начатый им гимн величию и премудрости...  Читать далее

Заканчивая свою речь, Элиу продолжает начатый им гимн величию и премудрости Творца (ст. 1 – 24). На первый взгляд может показаться, что он ничем не отличается от таких же славословий, уже произнесённых как самим Иовом, так и его друзьями. Но завершает Элиу свою речь упоминанием о праведности Бога, о Его справедливом суде и о том, что Бог никого не угнетает (ст. 23). Мудрые сердцем, говорит Элиу, испытывают перед Богом «страх», тот священный трепет, о котором древние мудрецы говорили, что он — источник подлинной мудрости (ст. 24). Казалось бы, в этих словах Элиу нет ничего особенного, он лишь повторяет то, что в его времена в рассуждениях о мудрости давно уже стало общим местом. ННо по существу Элиу, напоминая о страхе Божием, как об основе подлинной мудрости, имеет в виду совсем не то, о чём говорили древние. Говоря о страхе Божием, или о священном трепете, они имели в виду, прежде всего, то состояние, которое охватывает человека, встретившегося с Богом лицом к лицу. Оно было вызвано именно осознанием того, что происходит нечто невероятное, что человек оказался в непосредственной близости с Тем, Кто по существу бесконечно далёк от человека.

Такое переживание является в основе своей сверхъестественным, оно связано с осознанием невероятности происходящего, с реальностью чуда, которым является каждый шаг, сделанный Богом навстречу человеку. Неудивительно, что реальность невозможного, которое становится возможным благодаря прямому вмешательству Бога в жизнь человека, вызывает у этого человека благоговение перед Богом и священный трепет перед Ним. Элиу же говорит о другом. Он имеет в виду вполне естественное чувство восхищения, охватывающее человека при виде величия и красоты Божьего мира. Конечно, в этой красоте действительно проявляется мудрость и могущество Творца. Но ничего сверхъестественного в том переживании, которое охватывает человека при виде красоты творения, нет. Разумеется, верующий человек прекрасно понимает, Кому обязан мир своей красотой, величием и гармонией. Но он также понимает и то, что мир — не более, чем зеркало, отражающее своего Творца. Можно восхищаться отражением Творца, которое прекрасно постольку, поскольку прекрасен Отражающийся. Но едва ли кому-нибудь придёт на сердце испытывать священный трепет перед отражением Того, Кто этот трепет вызывает. Элиу же призывает Иова довольствоваться отражением, не претендуя на большее.

Свернуть
 
На Иов 37:1-24
καὶ ταύτης ἐταράχθη ἡ καρδία μου καὶ ἀπερρύη ἐκ του̃ τόπου αὐτη̃ς
ἄκουε ἀκοὴν ἐν ὀργη̨̃ θυμου̃ κυρίου καὶ μελέτη ἐκ στόματος αὐτου̃ ἐξελεύσεται
ὑποκάτω παντὸς του̃ οὐρανου̃ ἀρχὴ αὐτου̃ καὶ τὸ φω̃ς αὐτου̃ ἐπὶ πτερύγων τη̃ς γη̃ς
ὀπίσω αὐτου̃ βοήσεται φωνή βροντήσει ἐν φωνη̨̃ ὕβρεως αὐτου̃ καὶ οὐκ ἀνταλλάξει αὐτούς ὅτι ἀκούσει φωνὴν αὐτου̃
βροντήσει ὁ ἰσχυρὸς ἐν φωνη̨̃ αὐτου̃ θαυμάσια ἐποίησεν γὰρ μεγάλα ἃ οὐκ ἤ̨δειμεν
συντάσσων χιόνι γίνου ἐπὶ τη̃ς γη̃ς καὶ χειμὼν ὑετός καὶ χειμὼν ὑετω̃ν δυναστείας αὐτου̃
ἐν χειρὶ παντὸς ἀνθρώπου κατασφραγίζει ἵνα γνω̨̃ πα̃ς ἄνθρωπος τὴν ἑαυτου̃ ἀσθένειαν
εἰση̃λθεν δὲ θηρία ὑπὸ σκέπην ἡσύχασαν δὲ ἐπὶ κοίτης
ἐκ ταμιείων ἐπέρχονται δι̃ναι ἀπὸ δὲ ἀκρωτηρίων ψυ̃χος
10 καὶ ἀπὸ πνοη̃ς ἰσχυρου̃ δώσει πάγος οἰακίζει δὲ τὸ ὕδωρ ὡς ἐὰν βούληται
11 καὶ ἐκλεκτὸν καταπλάσσει νεφέλη διασκορπιει̃ νέφος φω̃ς αὐτου̃
12 καὶ αὐτὸς κυκλώματα διαστρέψει ἐν θεεβουλαθω εἰς ἔργα αὐτω̃ν πάντα ὅσα ἂν ἐντείληται αὐτοι̃ς ταυ̃τα συντέτακται παρ' αὐτου̃ ἐπὶ τη̃ς γη̃ς
13 ἐὰν εἰς παιδείαν ἐὰν εἰς τὴν γη̃ν αὐτου̃ ἐὰν εἰς ἔλεος εὑρήσει αὐτόν
14 ἐνωτίζου ταυ̃τα Ιωβ στη̃θι νουθετου̃ δύναμιν κυρίου
15 οἴδαμεν ὅτι ὁ θεὸς ἔθετο ἔργα αὐτου̃ φω̃ς ποιήσας ἐκ σκότους
16 ἐπίσταται δὲ διάκρισιν νεφω̃ν ἐξαίσια δὲ πτώματα πονηρω̃ν
17 σου̃ δὲ ἡ στολὴ θερμή ἡσυχάζεται δὲ ἐπὶ τη̃ς γη̃ς
18 στερεώσεις μετ' αὐτου̃ εἰς παλαιώματα ἰσχυραὶ ὡς ὅρασις ἐπιχύσεως
19 διὰ τί δίδαξόν με τί ἐρου̃μεν αὐτω̨̃ καὶ παυσώμεθα πολλὰ λέγοντες
20 μὴ βίβλος ἢ γραμματεύς μοι παρέστηκεν ἵνα ἄνθρωπον ἑστηκὼς κατασιωπήσω
21 πα̃σιν δ' οὐχ ὁρατὸν τὸ φω̃ς τηλαυγές ἐστιν ἐν τοι̃ς παλαιώμασιν ὥσπερ τὸ παρ' αὐτου̃ ἐπὶ νεφω̃ν
22 ἀπὸ βορρα̃ νέφη χρυσαυγου̃ντα ἐπὶ τούτοις μεγάλη ἡ δόξα καὶ τιμὴ παντοκράτορος
23 καὶ οὐχ εὑρίσκομεν ἄλλον ὅμοιον τη̨̃ ἰσχύι αὐτου̃ ὁ τὰ δίκαια κρίνων οὐκ οἴει ἐπακούειν αὐτόν
24 διὸ φοβηθήσονται αὐτὸν οἱ ἄνθρωποι φοβηθήσονται δὲ αὐτὸν καὶ οἱ σοφοὶ καρδία̨
Свернуть
Как красиво звучит в устах Елиуя гимн всемогуществу Божьему, и каким кошмаром заканчивается его речь...  Читать далее

Как красиво звучит в устах Елиуя гимн всемогуществу Божьему, и каким кошмаром заканчивается его речь. Бог, повелевающий стихиями – кто может противостать Ему? Все, происходящее на земле, снег и зной, дождь и сияние солнца – все в руке Божьей, во всем видит человек проявления Его могущества. Это так; от века стихии проповедуют славу Божью, и человек не перестает удивляться этому. Эта возможность увидеть десницу Всевышнего за всем, что нас окружает – великий дар, за который нам следует всегда благодарить Бога. Апостол Павел говорит в Послании к Римлянам, что этот дар дан всем, даже язычникам. Гимн Елиуя тоже прославляет Бога, могущество Которого явлено в творении.

Но Елиуй говорит все это, имея в виду, что Бог – там, в небесах. Он занят чудными делами, Он управляет Вселенной и устанавливает равновесие облаков. «Знаешь ли ты, как Бог делает все это» – спрашивает он Иова. Бог непостижим, и взывать к Нему как к Личности для Елиуя бессмысленно. С сарказмом он вопрошает Иова: «Научи нас, что сказать Ему?». С Кем хочет говорить Иов, Чьего ответа он добивается? Бога не видно, и вместе с друзьями Иова Елиуй насмехается над Иовом: «Мы в этой тьме ничего не можем сообразить».

Следующая фраза Елиуя звучит по-разному в разных переводах; Септуагинта и следующие ей версии расходятся здесь с еврейским текстом. Два ключевых аспекта характеризуют смысл этих слов Елиуя. «Кто сказал, что сказанное доносится Ему?», - как выражается Синодальный перевод. Елиуй не просто сомневается в том, что Бог слышит человека; скорее, он уверен в обратном. «Кто с Ним заговорит – погибнет», - передает ту же фразу перевод Десницкого (примерно так же выражаются Вульгата и ряд европейских переводов). Елиуй считает, что Бог слишком велик, чтобы диалог с Ним был возможен. Ослепительное сияние славы Божьей, которое воссияет, как солнце среди туч, невыносимо для человека. «Мы не постигаем Его», - говорит Елиуй; поэтому остается только верить в Его праведность и трепетать, довольствуясь жалкими богословскими объяснениями происходящего в жизни.

Свернуть

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).