Библия-Центр
РУ

Мысли вслух на Вар 4:5-29

θαρσει̃τε λαός μου μνημόσυνον Ισραηλ
ἐπράθητε τοι̃ς ἔθνεσιν οὐκ εἰς ἀπώλειαν διὰ δὲ τὸ παροργίσαι ὑμα̃ς τὸν θεὸν παρεδόθητε τοι̃ς ὑπεναντίοις
παρωξύνατε γὰρ τὸν ποιήσαντα ὑμα̃ς θύσαντες δαιμονίοις καὶ οὐ θεω̨̃
ἐπελάθεσθε δὲ τὸν τροφεύσαντα ὑμα̃ς θεὸν αἰώνιον ἐλυπήσατε δὲ καὶ τὴν ἐκθρέψασαν ὑμα̃ς Ιερουσαλημ
εἰ̃δεν γὰρ τὴν ἐπελθου̃σαν ὑμι̃ν ὀργὴν παρὰ του̃ θεου̃ καὶ εἰ̃πεν ἀκούσατε αἱ πάροικοι Σιων ἐπήγαγέν μοι ὁ θεὸς πένθος μέγα
10 εἰ̃δον γὰρ τὴν αἰχμαλωσίαν τω̃ν υἱω̃ν μου καὶ τω̃ν θυγατέρων ἣν ἐπήγαγεν αὐτοι̃ς ὁ αἰώνιος
11 ἔθρεψα γὰρ αὐτοὺς μετ' εὐφροσύνης ἐξαπέστειλα δὲ μετὰ κλαυθμου̃ καὶ πένθους
12 μηδεὶς ἐπιχαιρέτω μοι τη̨̃ χήρα̨ καὶ καταλειφθείση̨ ὑπὸ πολλω̃ν ἠρημώθην διὰ τὰς ἁμαρτίας τω̃ν τέκνων μου διότι ἐξέκλιναν ἐκ νόμου θεου̃
13 δικαιώματα δὲ αὐτου̃ οὐκ ἔγνωσαν οὐδὲ ἐπορεύθησαν ὁδοι̃ς ἐντολω̃ν θεου̃ οὐδὲ τρίβους παιδείας ἐν δικαιοσύνη̨ αὐτου̃ ἐπέβησαν
14 ἐλθάτωσαν αἱ πάροικοι Σιων καὶ μνήσθητε τὴν αἰχμαλωσίαν τω̃ν υἱω̃ν μου καὶ θυγατέρων ἣν ἐπήγαγεν αὐτοι̃ς ὁ αἰώνιος
15 ἐπήγαγεν γὰρ ἐπ' αὐτοὺς ἔθνος μακρόθεν ἔθνος ἀναιδὲς καὶ ἀλλόγλωσσον οἳ οὐκ ἠ̨σχύνθησαν πρεσβύτην οὐδὲ παιδίον ἠλέησαν
16 καὶ ἀπήγαγον τοὺς ἀγαπητοὺς τη̃ς χήρας καὶ ἀπὸ τω̃ν θυγατέρων τὴν μόνην ἠρήμωσαν
17 ἐγὼ δὲ τί δυνατὴ βοηθη̃σαι ὑμι̃ν
18 ὁ γὰρ ἐπαγαγὼν τὰ κακὰ ὑμι̃ν ἐξελει̃ται ὑμα̃ς ἐκ χειρὸς ἐχθρω̃ν ὑμω̃ν
19 βαδίζετε τέκνα βαδίζετε ἐγὼ γὰρ κατελείφθην ἔρημος
20 ἐξεδυσάμην τὴν στολὴν τη̃ς εἰρήνης ἐνεδυσάμην δὲ σάκκον τη̃ς δεήσεώς μου κεκράξομαι πρὸς τὸν αἰώνιον ἐν ται̃ς ἡμέραις μου
21 θαρσει̃τε τέκνα βοήσατε πρὸς τὸν θεόν καὶ ἐξελει̃ται ὑμα̃ς ἐκ δυναστείας ἐκ χειρὸς ἐχθρω̃ν
22 ἐγὼ γὰρ ἤλπισα ἐπὶ τω̨̃ αἰωνίω̨ τὴν σωτηρίαν ὑμω̃ν καὶ ἠ̃λθέν μοι χαρὰ παρὰ του̃ ἁγίου ἐπὶ τη̨̃ ἐλεημοσύνη̨ ἣ ἥξει ὑμι̃ν ἐν τάχει παρὰ του̃ αἰωνίου σωτη̃ρος ὑμω̃ν
23 ἐξέπεμψα γὰρ ὑμα̃ς μετὰ πένθους καὶ κλαυθμου̃ ἀποδώσει δέ μοι ὁ θεὸς ὑμα̃ς μετὰ χαρμοσύνης καὶ εὐφροσύνης εἰς τὸν αἰω̃να
24 ὥσπερ γὰρ νυ̃ν ἑωράκασιν αἱ πάροικοι Σιων τὴν ὑμετέραν αἰχμαλωσίαν οὕτως ὄψονται ἐν τάχει τὴν παρὰ του̃ θεου̃ ὑμω̃ν σωτηρίαν ἣ ἐπελεύσεται ὑμι̃ν μετὰ δόξης μεγάλης καὶ λαμπρότητος του̃ αἰωνίου
25 τέκνα μακροθυμήσατε τὴν παρὰ του̃ θεου̃ ἐπελθου̃σαν ὑμι̃ν ὀργήν κατεδίωξέν σε ὁ ἐχθρός σου καὶ ὄψει αὐτου̃ τὴν ἀπώλειαν ἐν τάχει καὶ ἐπὶ τραχήλους αὐτω̃ν ἐπιβήση̨
26 οἱ τρυφεροί μου ἐπορεύθησαν ὁδοὺς τραχείας ἤρθησαν ὡς ποίμνιον ἡρπασμένον ὑπὸ ἐχθρω̃ν
27 θαρσήσατε τέκνα καὶ βοήσατε πρὸς τὸν θεόν ἔσται γὰρ ὑμω̃ν ὑπὸ του̃ ἐπάγοντος μνεία
28 ὥσπερ γὰρ ἐγένετο ἡ διάνοια ὑμω̃ν εἰς τὸ πλανηθη̃ναι ἀπὸ του̃ θεου̃ δεκαπλασιάσατε ἐπιστραφέντες ζητη̃σαι αὐτόν
29 ὁ γὰρ ἐπαγαγὼν ὑμι̃ν τὰ κακὰ ἐπάξει ὑμι̃ν τὴν αἰώνιον εὐφροσύνην μετὰ τη̃ς σωτηρίας ὑμω̃ν
Свернуть

Сегодняшнее чтение хорошо читать с конца. Пророки действительно мечтали видеть приход Мессии. Видеть поверженными бесов, видеть приход Царства и восстановление Иерусалима. И что они видели вокруг себя? Непрерывные войны и разруху, горе и страдания народа Божьего, изгнание и смерть. Они видели разрушенный Храм и, как и весь народ, были преданы в руки врагов. Они объясняли, почему так случилось, и не всегда их голос был слышен. И все же главным для них был не совершенный уже грех, не то, что народ отступил от Бога и страдает за это. Главным для пророков все равно оставалось то, что Бог хочет быть с людьми, стремится к ним и обязательно придет, потому что Он верен обещаниям Своим. И если Он обещал Царство Свое на земле, значит так оно и будет. Что же делать тому, кто отступился, но раскаялся? Кто плачет о том, что не смог быть верным? Для них есть рецепт пророка Варуха: «Какова была решимость ваша, чтобы удалиться от Бога, увеличьте ее в десять раз, чтобы обратиться и искать Его».

Другие мысли вслух

 
На Вар 4:8
ἐπελάθεσθε δὲ τὸν τροφεύσαντα ὑμα̃ς θεὸν αἰώνιον ἐλυπήσατε δὲ καὶ τὴν ἐκθρέψασαν ὑμα̃ς Ιερουσαλημ
Свернуть
Что означают слова Варуха об «огорчении Иерусалима»? То, что говорит пророк о Боге, в общем-то, понятно: о том, что народ Божий забыл Того, Кто сделал его народом, говорили многие пророки. А что такое «огорчение Иерусалима»? Можно, конечно, было бы думать...  Читать далее

Что означают слова Варуха об «огорчении Иерусалима»? То, что говорит пророк о Боге, в общем-то, понятно: о том, что народ Божий забыл Того, Кто сделал его народом, говорили многие пророки. А что такое «огорчение Иерусалима»? Можно, конечно, было бы думать, что речь идёт о Храме, который был местом присутствия Божия, и те мерзости, которые порой происходили в городе, по сути, перед лицом Божиим, конечно, радости Ему не доставляли. Но только ли в этом дело? Достаточно вспомнить, какой была общая и духовная обстановка в городе незадолго до вавилонского нашествия. Ни о каком раскаянии, ни о каком обращении не было и речи. Всеми, наоборот, овладело некое, совершенно поразительное, духовное и житейское легкомыслие, так, что никто из жителей не принимал всерьёз нависшей над городом опасности, легко поддаваясь на обещания во множестве появившихся в городе «пророков», обещавших чудесную победу над всеми врагами. А основой для таких умонастроений стала дурно понятая и извращённая яхвистская традиция. Корни проблемы, по-видимому, уходили во времена тех гонений, которые обрушились на последователей Исайи Иерусалимского (их называли иногда «бедняками») во время правления Манассии. Тогда яхвистская община города, по сути, разделилась на две части, из которых одна поддержала власть, а другая оказалась гонимой. Такое предательство единоверцев, разумеется, не осталось без духовных последствий: на протяжении последующего столетия духовный уровень яхвистской общины Иерусалима довольно заметно и резко упал. Элементом массового религиозного сознания в это время стали древние, ещё дояхвистские, предания о зачарованных стенах города, которые выдержат любую осаду, уверенность в собственном правоверии, в том, что Бог никогда не оставит Иерусалим, который после проведённой Иосией религиозной реформы стал единственным на земле местом, где были возможны яхвистские жертвоприношения. При всём этом жители города ощущали себя наследниками, носителями и продолжателями великой традиции, восходящей к Моисею и Давиду, полагая, что для этого достаточно лишь родиться евреем и несколько раз в году приходить в Храм для совершения положенных жертвоприношений, завершавшихся пышным и весёлым празднованием. Такое вырождение действительно великой традиции, превращение священного города в карикатуру на самого себя, естественно, не могло доставить радости ни Богу, ни тем немногим праведникам, которые ещё оставались в Иерусалиме. На таком фоне катастрофа, постигшая Иудею, становится событием вполне закономерным: ничего другого при том духовном состоянии народа, в котором он пребывал накануне Вавилонского плена, ожидать не приходилось.

Свернуть
 
На Вар 4:20
20 ἐξεδυσάμην τὴν στολὴν τη̃ς εἰρήνης ἐνεδυσάμην δὲ σάκκον τη̃ς δεήσεώς μου κεκράξομαι πρὸς τὸν αἰώνιον ἐν ται̃ς ἡμέραις μου
Свернуть
Что имеет в виду пророк, говоря, что он «снял с себя одежду мира»? По смыслу соответствующего греческого слова, речь идёт о той одежде, которую он носил обычно...  Читать далее

Что имеет в виду пророк, говоря, что он «снял с себя одежду мира»? По смыслу соответствующего греческого слова, речь идёт о той одежде, которую он носил обычно, в дни благополучия. Такое словоупотребление отражает особенности не греческого, а иврита или арамейского, где понятия «мира» и «благополучия» предаются одним и тем же словом. Конечно, предстояние Богу — всегда событие в жизни человека. Но бывают, как видно, особые случаи, когда оно становится вопросом жизни и смерти. Такое случается во времена стихийных бедствий или социальных катаклизмов. И дело тут не только в том, что в такие времена сохранить доверие к Богу труднее, чем в дни благополучия. Дело ещё и в том, что человек, Богу доверяющий, как правило, не может не понимать, что происходящее не случайно, что Бог, попускающий катастрофу, попускает её не просто так. Попытка обращения к Богу с тем, чтобы изменить ситуацию, в этом случае напоминает попытку добиться от разгневанного царя отменить наказание, которое тот считает вполне заслуженным. Конечно, Бог всё же отличается в этом отношении от царя, и прежде всего тем, что Сам Он не стремится кому бы то ни было осложнить жизнь. Всё наказание в таком случае сводится, по сути, к невмешательству Бога в складывающуюся ситуацию: с наказанием (далеко, впрочем, не всегда справедливым) хорошо справляются сами люди, демонстрируя изобретательность, которая едва ли радует их Творца. Но ведь и для такого невмешательства у Бога, очевидно, есть все основания, если уж Он занимает такую позицию. И человек, обращающийся к Нему с просьбой о вмешательстве, тем самым берёт на себя ответственность за тех, за кого просит. Он как бы ручается за тех, относительно кого просит о заступничестве, обещает за них Богу, что они изменятся, изменятся настолько, что больше Он не будет в гневе отворачиваться при взгляде на их жизнь и их поступки. Такой шаг требует доверия и решимости. И веры в тех, за кого просишь.

Свернуть
 
На Вар 4:21
21 θαρσει̃τε τέκνα βοήσατε πρὸς τὸν θεόν καὶ ἐξελει̃ται ὑμα̃ς ἐκ δυναστείας ἐκ χειρὸς ἐχθρω̃ν
Свернуть
Слова пророка об избавлении от руки врагов могут на первый взгляд показаться слишком обнадёживающими. Если бы всё было так просто, люди глубоко и искренне верующие, если верить Варуху, вообще не должны были бы страдать от последствий людской злобы...  Читать далее

Слова пророка об избавлении от руки врагов могут на первый взгляд показаться слишком обнадёживающими. Если бы всё было так просто, люди глубоко и искренне верующие, если верить Варуху, вообще не должны были бы страдать от последствий людской злобы. Всем, однако, хорошо известно, что это не так. Более того: от врагов пострадал даже Сам Христос, Мессия, пришедший в мир для того, чтобы принести ему Царство.

Как же понимать слова пророка? Может ли Бог избавить человека от врагов, а если может, то почему Он делает это далеко не всегда? Лучшим ответом на вопрос мог бы стать земной путь Спасителя. Не потому, что Он богочеловек, а потому, что Он свободен от греха.

Если бы речь шла об обычном человеке, всегда можно было бы сказать, что каждый, мол, получает по грехам, и спорить с такими утверждениями было бы сложно: ведь мало кто из людей знает даже меру собственного греха, не говоря уже о грехах своих ближних. И всегда, если бы речь шла об обычном человеке, в сознание и спрашивающих, и отвечающих закрадывалась бы (может быть, невольно) мысль: а вдруг это ему по грехам?

Насчёт Иисуса же никаких сомнений быть не может: Он совершенно точно не заслуживал ничего плохого, потому, что никогда не знал никакого греха. И всё же во время Своей земной жизни Он пострадал так же, как мог пострадать на Его месте любой другой человек. Никто другой, разумеется, не мог принести миру Царство, но предать, оклеветать и казнить по ложному обвинению могли бы любого, кто, делая дело Божие, перешёл бы дорогу светским властям или религиозным авторитетам. А между тем, по собственным Его словам, Иисус мог бы легко избежать этого, если бы захотел, но тогда Его служение, ради которого Он пришёл в мир, осталось бы незавершённым.

Наверное, так же обстоит дело и с каждым из нас. Иногда Бог может избавить нас от врагов, которые будут у нас в любом случае, если мы будем делать в этом мире хоть что-нибудь хорошее и нужное. Но бывает и так, что избавить нас от них можно лишь ценой недоделанной работы, незавершённого дела Божия, и тогда избавления ждать не приходится, если, конечно, мы хотим закончить начатое.

Иногда же случается, что наших врагов притягивает к нам именно наш грех, вернее, его проявления: злоба, заносчивость, агрессивность. Тогда пенять бывает не на кого, кроме самих себя. Тут-то и может помочь раскаяние и обращение к Богу: ведь вместе с раскаянием и обращением для раскаявшегося начинается новая жизнь. Жизнь с Богом, Который просто так в обиду не даст.

Свернуть
 
На Вар 4:21
21 θαρσει̃τε τέκνα βοήσατε πρὸς τὸν θεόν καὶ ἐξελει̃ται ὑμα̃ς ἐκ δυναστείας ἐκ χειρὸς ἐχθρω̃ν
Свернуть
Как и кого Бог избавляет от насилия? И что можно в контексте этих слов пророка сказать о тех страданиях, которые выпадают на долю праведников, и выпадают нередко именно из-за их праведности? А земной путь Самого Спасителя, завершившийся крестной смертью? И всё же стоит внимательнее вчитаться в текст. От чего избавляет Бог дерзающих? От всех страданий, от любых преследований? Нет, речь, оказывается, идёт о...  Читать далее

Как и кого Бог избавляет от насилия? И что можно в контексте этих слов пророка сказать о тех страданиях, которые выпадают на долю праведников, и выпадают нередко именно из-за их праведности? А земной путь Самого Спасителя, завершившийся крестной смертью? И всё же стоит внимательнее вчитаться в текст. От чего избавляет Бог дерзающих? От всех страданий, от любых преследований? Нет, речь, оказывается, идёт о власти («руке») врагов и от насилия, неизбежного в ситуации всякой войны, особенно в древности, когда с пленными и с мирным населением не было принято особенно церемониться. С первым всё более-менее понятно: Сам Иисус называет гонимых за праведность («правды ради») блаженными, стало быть, не всякое гонение — зло само по себе. Как видно, злом оно всё же становится тогда, когда во время гонений гонимые напрочь забывают и о Законе, и о пути праведности, когда власть «врагов», кем бы они ни были, становится для них единственной и абсолютной реальностью. Со вторым сложнее, но и тут «ножницы» задаёт Сам Иисус, приводя в ответ на вопрос об убитых Пилатом праведниках историю с некой башней, которая, как видно, незадолго до беседы, обрушилась, убив некоторое количество людей. Иисус прямо говорит, что это не «за грехи», как принято думать, что погибшие были не грешнее остальных. Просто мир несправедлив в принципе, человек нередко получает здесь не «по заслугам», а просто, как иногда говорят сегодня, «попав под раздачу». И нужно полное обращение, после которого в жизни обратившегося не остаётся ничего случайного, чтобы случайно не получить по голове чем-нибудь тяжёлым. Ни в каком другом случае, как видно, никаких гарантий быть не может. А ведь война и похожа больше всего на такую башню, обрушивающуюся на голову целому народу. И лишь тот, в чьей жизни нет места случайности, может в такой ситуации остаться живым, а быть может, и невредимым. Если, конечно, на это будет воля Божия.

Свернуть

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).