Библия-Центр
РУ

Мысли вслух на 1 Ин 5:1-9

πα̃ς ὁ πιστεύων ὅτι ’Ιησου̃ς ἐστιν ὁ Χριστòς ἐκ του̃ θεου̃ γεγέννηται καὶ πα̃ς ὁ ἀγαπω̃ν τòν γεννήσαντα ἀγαπα̨̃ καὶ τòν γεγεννημένον ἐξ αὐτου̃
ἐν τούτω̨ γινώσκομεν ὅτι ἀγαπω̃μεν τὰ τέκνα του̃ θεου̃ ὅταν τòν θεòν ἀγαπω̃μεν καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτου̃ ποιω̃μεν
αὕτη γάρ ἐστιν ἡ ἀγάπη του̃ θεου̃ ἵνα τὰς ἐντολὰς αὐτου̃ τηρω̃μεν καὶ αἱ ἐντολαὶ αὐτου̃ βαρει̃αι οὐκ εἰσίν
ὅτι πα̃ν τò γεγεννημένον ἐκ του̃ θεου̃ νικα̨̃ τòν κόσμον καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τòν κόσμον ἡ πίστις ἡμω̃ν
τίς δέ ἐστιν ὁ νικω̃ν τòν κόσμον εἰ μὴ ὁ πιστεύων ὅτι ’Ιησου̃ς ἐστιν ὁ υἱòς του̃ θεου̃
οὑ̃τός ἐστιν ὁ ἐλθὼν δι' ὕδατος καὶ αἵματος ’Ιησου̃ς Χριστός οὐκ ἐν τω̨̃ ὕδατι μόνον ἀλλ' ἐν τω̨̃ ὕδατι καὶ ἐν τω̨̃ αἵματι καὶ τò πνευ̃μά ἐστιν τò μαρτυρου̃ν ὅτι τò πνευ̃μά ἐστιν ἡ ἀλήθεια
ὅτι τρει̃ς εἰσιν οἱ μαρτυρου̃ντες
τò πνευ̃μα καὶ τò ὕδωρ καὶ τò αἱ̃μα καὶ οἱ τρει̃ς εἰς τò ἕν εἰσιν
εἰ τὴν μαρτυρίαν τω̃ν ἀνθρώπων λαμβάνομεν ἡ μαρτυρία του̃ θεου̃ μείζων ἐστίν ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία του̃ θεου̃ ὅτι μεμαρτύρηκεν περὶ του̃ υἱου̃ αὐτου̃
Свернуть

Сегодняшнее чтение как-то неприятно напомнило школьные годы... Учительница говорит уверенным голосом: «Но ведь задача-то совсем лёгкая!» А ученик мрачно смотрит в парту, зная, что ничего не понимает... Апостол Иоанн говорит нам: «Заповеди Его не тяжки». А внутренний голос отвечает: «Да, ты святой, ты апостол, тебе легко говорить». Что же не так в этом сравнении? Ну конечно, фраза «тебе легко говорить». Апостол Иоанн говорит не как учитель, а как один из нас. Он святой? Да, но не потому, что отличался особыми «способностями к святости». Мы не имеем права сказать, что ему это было легко, а нам не дано. Каждый из святых был просто человеком, таким же, как мы. И заповеди Господни не тяжки объективно — нужно только захотеть их исполнять. Всё зависит от нашего выбора, от нашей свободной воли — а благодать Господь даёт в преизбытке.

Другие мысли вслух

 
На 1 Ин 5:5-13
τίς δέ ἐστιν ὁ νικω̃ν τòν κόσμον εἰ μὴ ὁ πιστεύων ὅτι ’Ιησου̃ς ἐστιν ὁ υἱòς του̃ θεου̃
οὑ̃τός ἐστιν ὁ ἐλθὼν δι' ὕδατος καὶ αἵματος ’Ιησου̃ς Χριστός οὐκ ἐν τω̨̃ ὕδατι μόνον ἀλλ' ἐν τω̨̃ ὕδατι καὶ ἐν τω̨̃ αἵματι καὶ τò πνευ̃μά ἐστιν τò μαρτυρου̃ν ὅτι τò πνευ̃μά ἐστιν ἡ ἀλήθεια
ὅτι τρει̃ς εἰσιν οἱ μαρτυρου̃ντες
τò πνευ̃μα καὶ τò ὕδωρ καὶ τò αἱ̃μα καὶ οἱ τρει̃ς εἰς τò ἕν εἰσιν
εἰ τὴν μαρτυρίαν τω̃ν ἀνθρώπων λαμβάνομεν ἡ μαρτυρία του̃ θεου̃ μείζων ἐστίν ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία του̃ θεου̃ ὅτι μεμαρτύρηκεν περὶ του̃ υἱου̃ αὐτου̃
10 ὁ πιστεύων εἰς τòν υἱòν του̃ θεου̃ ἔχει τὴν μαρτυρίαν ἐν ἑαυτω̨̃ ὁ μὴ πιστεύων τω̨̃ θεω̨̃ ψεύστην πεποίηκεν αὐτόν ὅτι οὐ πεπίστευκεν εἰς τὴν μαρτυρίαν ἣν μεμαρτύρηκεν ὁ θεòς περὶ του̃ υἱου̃ αὐτου̃
11 καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία ὅτι ζωὴν αἰώνιον ἔδωκεν ἡμι̃ν ὁ θεός καὶ αὕτη ἡ ζωὴ ἐν τω̨̃ υἱω̨̃ αὐτου̃ ἐστιν
12 ὁ ἔχων τòν υἱòν ἔχει τὴν ζωήν ὁ μὴ ἔχων τòν υἱòν του̃ θεου̃ τὴν ζωὴν οὐκ ἔχει
13 ταυ̃τα ἔγραψα ὑμι̃ν ἵνα εἰδη̃τε ὅτι ζωὴν ἔχετε αἰώνιον τοι̃ς πιστεύουσιν εἰς τò ὄνομα του̃ υἱου̃ του̃ θεου̃
Свернуть
Отношения христианина с миром не могут быть простыми. Есть схемы и нормы, привычные для мира, и мы, выросшие в обычных (пусть даже верующих, но не святых) семьях...  Читать далее

Отношения христианина с миром не могут быть простыми. Есть схемы и нормы, привычные для мира, и мы, выросшие в обычных (пусть даже верующих, но не святых) семьях, существуем внутри этих норм. В нас просто заложено стремление к комфорту, к психологическому комфорту — быть как все и при этом чувствовать себя особенным, стремление нравиться окружающим...

Но для этого нужно быть частью этого мира. И тогда мы становимся рабами — потому что мир отвергает тех, кто не выполняет его нормы и предписания. Кому интересно, по какой причине ты не вписываешься в общую схему? Да никому. И если ты просто говоришь; «А вот я не такой, как вы», - ты с лёгкостью оказываешься во власти князя мира сего, который улавливает тебя в сети гордыни...

Только одно побеждает мир, разрывает сети, которыми мы связаны - вера в Иисуса Христа. Когда мы действуем не для себя, но во имя Его, Он дарует нам свободу - свободу от власти греха и мира сего.

Свернуть
 
На 1 Ин 5:6-21
οὑ̃τός ἐστιν ὁ ἐλθὼν δι' ὕδατος καὶ αἵματος ’Ιησου̃ς Χριστός οὐκ ἐν τω̨̃ ὕδατι μόνον ἀλλ' ἐν τω̨̃ ὕδατι καὶ ἐν τω̨̃ αἵματι καὶ τò πνευ̃μά ἐστιν τò μαρτυρου̃ν ὅτι τò πνευ̃μά ἐστιν ἡ ἀλήθεια
ὅτι τρει̃ς εἰσιν οἱ μαρτυρου̃ντες
τò πνευ̃μα καὶ τò ὕδωρ καὶ τò αἱ̃μα καὶ οἱ τρει̃ς εἰς τò ἕν εἰσιν
εἰ τὴν μαρτυρίαν τω̃ν ἀνθρώπων λαμβάνομεν ἡ μαρτυρία του̃ θεου̃ μείζων ἐστίν ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία του̃ θεου̃ ὅτι μεμαρτύρηκεν περὶ του̃ υἱου̃ αὐτου̃
10 ὁ πιστεύων εἰς τòν υἱòν του̃ θεου̃ ἔχει τὴν μαρτυρίαν ἐν ἑαυτω̨̃ ὁ μὴ πιστεύων τω̨̃ θεω̨̃ ψεύστην πεποίηκεν αὐτόν ὅτι οὐ πεπίστευκεν εἰς τὴν μαρτυρίαν ἣν μεμαρτύρηκεν ὁ θεòς περὶ του̃ υἱου̃ αὐτου̃
11 καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία ὅτι ζωὴν αἰώνιον ἔδωκεν ἡμι̃ν ὁ θεός καὶ αὕτη ἡ ζωὴ ἐν τω̨̃ υἱω̨̃ αὐτου̃ ἐστιν
12 ὁ ἔχων τòν υἱòν ἔχει τὴν ζωήν ὁ μὴ ἔχων τòν υἱòν του̃ θεου̃ τὴν ζωὴν οὐκ ἔχει
13 ταυ̃τα ἔγραψα ὑμι̃ν ἵνα εἰδη̃τε ὅτι ζωὴν ἔχετε αἰώνιον τοι̃ς πιστεύουσιν εἰς τò ὄνομα του̃ υἱου̃ του̃ θεου̃
14 καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ παρρησία ἣν ἔχομεν πρòς αὐτόν ὅτι ἐάν τι αἰτώμεθα κατὰ τò θέλημα αὐτου̃ ἀκούει ἡμω̃ν
15 καὶ ἐὰν οἴδαμεν ὅτι ἀκούει ἡμω̃ν ὃ ἐὰν αἰτώμεθα οἴδαμεν ὅτι ἔχομεν τὰ αἰτήματα ἃ ἠ̨τήκαμεν ἀπ' αὐτου̃
16 ἐάν τις ἴδη̨ τòν ἀδελφòν αὐτου̃ ἁμαρτάνοντα ἁμαρτίαν μὴ πρòς θάνατον αἰτήσει καὶ δώσει αὐτω̨̃ ζωήν τοι̃ς ἁμαρτάνουσιν μὴ πρòς θάνατον ἔστιν ἁμαρτία πρòς θάνατον οὐ περὶ ἐκείνης λέγω ἵνα ἐρωτήση̨
17 πα̃σα ἀδικία ἁμαρτία ἐστίν καὶ ἔστιν ἁμαρτία οὐ πρòς θάνατον
18 οἴδαμεν ὅτι πα̃ς ὁ γεγεννημένος ἐκ του̃ θεου̃ οὐχ ἁμαρτάνει ἀλλ' ὁ γεννηθεὶς ἐκ του̃ θεου̃ τηρει̃ αὐτόν καὶ ὁ πονηρòς οὐχ ἅπτεται αὐτου̃
19 οἴδαμεν ὅτι ἐκ του̃ θεου̃ ἐσμεν καὶ ὁ κόσμος ὅλος ἐν τω̨̃ πονηρω̨̃ κει̃ται
20 οἴδαμεν δὲ ὅτι ὁ υἱòς του̃ θεου̃ ἥκει καὶ δέδωκεν ἡμι̃ν διάνοιαν ἵνα γινώσκωμεν τòν ἀληθινόν καὶ ἐσμὲν ἐν τω̨̃ ἀληθινω̨̃ ἐν τω̨̃ υἱω̨̃ αὐτου̃ ’Ιησου̃ Χριστω̨̃ οὑ̃τός ἐστιν ὁ ἀληθινòς θεòς καὶ ζωὴ αἰώνιος
21 τεκνία φυλάξατε ἑαυτὰ ἀπò τω̃ν εἰδώλων
Свернуть
Иоанн свидетельствует о том, что не всякий грех является грехом к смерти. Ему можно было бы возразить, что любой...  Читать далее

Иоанн свидетельствует о том, что не всякий грех является грехом к смерти. Ему можно было бы возразить, что любой грех несёт в себе смертоносный яд, но здесь нет противоречия: апостол этого не отрицает, но говорит о степени отравления. Согрешающего брата надо не осуждать, но молиться о его падении и сожалеть о нём. Если же всякий, рождённый от Бога, не грешит, то из этого следует, что если я не могу не грешить, то меня к рождённым от Него отнести нельзя. Но тогда какое отношение эти слова имеют к нам, многочисленным постоянно оступающимся грешникам?

Слова эти дают нам надежду на то, что если мы продолжим идти за Христом, Он освободит нас от всех греховных наклонностей и зависимостей.

Последняя фраза послания, о хранении себя от идолов, написана как будто мимоходом, но по тому, что она припасена напоследок, можно заключить, что для Иоанна она особенно важна. Пожалуй, речь здесь может идти не об одних лишь языческих изваяниях. Идолом может стать всё, что угодно, даже вещи безобидные, если они заслоняют Христа. Поэтому, даже усвоив всю глубину наставлений любимого ученика Господа, необходимо беречь себя от кажущихся безобидными «мелочей», которые, как соринка в глазу или камешек в ботинке, могут нанести долго незаживающее повреждение.

Свернуть
 
На 1 Ин 5:6-21
οὑ̃τός ἐστιν ὁ ἐλθὼν δι' ὕδατος καὶ αἵματος ’Ιησου̃ς Χριστός οὐκ ἐν τω̨̃ ὕδατι μόνον ἀλλ' ἐν τω̨̃ ὕδατι καὶ ἐν τω̨̃ αἵματι καὶ τò πνευ̃μά ἐστιν τò μαρτυρου̃ν ὅτι τò πνευ̃μά ἐστιν ἡ ἀλήθεια
ὅτι τρει̃ς εἰσιν οἱ μαρτυρου̃ντες
τò πνευ̃μα καὶ τò ὕδωρ καὶ τò αἱ̃μα καὶ οἱ τρει̃ς εἰς τò ἕν εἰσιν
εἰ τὴν μαρτυρίαν τω̃ν ἀνθρώπων λαμβάνομεν ἡ μαρτυρία του̃ θεου̃ μείζων ἐστίν ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία του̃ θεου̃ ὅτι μεμαρτύρηκεν περὶ του̃ υἱου̃ αὐτου̃
10 ὁ πιστεύων εἰς τòν υἱòν του̃ θεου̃ ἔχει τὴν μαρτυρίαν ἐν ἑαυτω̨̃ ὁ μὴ πιστεύων τω̨̃ θεω̨̃ ψεύστην πεποίηκεν αὐτόν ὅτι οὐ πεπίστευκεν εἰς τὴν μαρτυρίαν ἣν μεμαρτύρηκεν ὁ θεòς περὶ του̃ υἱου̃ αὐτου̃
11 καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία ὅτι ζωὴν αἰώνιον ἔδωκεν ἡμι̃ν ὁ θεός καὶ αὕτη ἡ ζωὴ ἐν τω̨̃ υἱω̨̃ αὐτου̃ ἐστιν
12 ὁ ἔχων τòν υἱòν ἔχει τὴν ζωήν ὁ μὴ ἔχων τòν υἱòν του̃ θεου̃ τὴν ζωὴν οὐκ ἔχει
13 ταυ̃τα ἔγραψα ὑμι̃ν ἵνα εἰδη̃τε ὅτι ζωὴν ἔχετε αἰώνιον τοι̃ς πιστεύουσιν εἰς τò ὄνομα του̃ υἱου̃ του̃ θεου̃
14 καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ παρρησία ἣν ἔχομεν πρòς αὐτόν ὅτι ἐάν τι αἰτώμεθα κατὰ τò θέλημα αὐτου̃ ἀκούει ἡμω̃ν
15 καὶ ἐὰν οἴδαμεν ὅτι ἀκούει ἡμω̃ν ὃ ἐὰν αἰτώμεθα οἴδαμεν ὅτι ἔχομεν τὰ αἰτήματα ἃ ἠ̨τήκαμεν ἀπ' αὐτου̃
16 ἐάν τις ἴδη̨ τòν ἀδελφòν αὐτου̃ ἁμαρτάνοντα ἁμαρτίαν μὴ πρòς θάνατον αἰτήσει καὶ δώσει αὐτω̨̃ ζωήν τοι̃ς ἁμαρτάνουσιν μὴ πρòς θάνατον ἔστιν ἁμαρτία πρòς θάνατον οὐ περὶ ἐκείνης λέγω ἵνα ἐρωτήση̨
17 πα̃σα ἀδικία ἁμαρτία ἐστίν καὶ ἔστιν ἁμαρτία οὐ πρòς θάνατον
18 οἴδαμεν ὅτι πα̃ς ὁ γεγεννημένος ἐκ του̃ θεου̃ οὐχ ἁμαρτάνει ἀλλ' ὁ γεννηθεὶς ἐκ του̃ θεου̃ τηρει̃ αὐτόν καὶ ὁ πονηρòς οὐχ ἅπτεται αὐτου̃
19 οἴδαμεν ὅτι ἐκ του̃ θεου̃ ἐσμεν καὶ ὁ κόσμος ὅλος ἐν τω̨̃ πονηρω̨̃ κει̃ται
20 οἴδαμεν δὲ ὅτι ὁ υἱòς του̃ θεου̃ ἥκει καὶ δέδωκεν ἡμι̃ν διάνοιαν ἵνα γινώσκωμεν τòν ἀληθινόν καὶ ἐσμὲν ἐν τω̨̃ ἀληθινω̨̃ ἐν τω̨̃ υἱω̨̃ αὐτου̃ ’Ιησου̃ Χριστω̨̃ οὑ̃τός ἐστιν ὁ ἀληθινòς θεòς καὶ ζωὴ αἰώνιος
21 τεκνία φυλάξατε ἑαυτὰ ἀπò τω̃ν εἰδώλων
Свернуть
Завершая разговор о духовной жизни христианина, Иоанн вновь возвращается к вопросу о грехе и о Царстве. Апостол утверждает: полнота жизни Царства связана с личностью Иисуса Христа. Небесный Отец свидетельствует о жизни, полноту которой принёс в мир Сын — Мессия...  Читать далее

Завершая разговор о духовной жизни христианина, Иоанн вновь возвращается к вопросу о грехе и о Царстве. Апостол утверждает: полнота жизни Царства связана с личностью Иисуса Христа. Небесный Отец свидетельствует о жизни, полноту которой принёс в мир Сын — Мессия. И Божье дыхание говорит о той же самой жизни, напоминает о ней всякому, кого касается. Речь в данном случае идёт о реальности не религиозной, а духовной, существующей до и над всякой религией. Всякий, ищущий Бога, после прихода в мир Христа и начала истории Царства неизбежно соприкасается с Царством и раньше или позже встретится со Христом, если, конечно, не свернёт с пути и пройдёт его до конца.

Иоанн говорит здесь о христианстве не как о новой религии с новым вероучением, а как о новой жизни, реальность которой объективна так же, как объективна всякая другая реальность, которая никак не зависит от того, во что человек верит или каких мнений он придерживается. Но вот будет ли эта новая реальность иметь отношение к жизни конкретного человека, зависит от самого человека.

Никто никого насильно в Царство не тянет, его присутствие в мире до поры до времени можно вообще игнорировать. Но если всё же человек выбирает христианский путь, вопрос о грехе встаёт ребром. Иоанн между тем говорит о грехах смертельных и несмертельных. В связи с этими словами апостола в истории Церкви сложился даже целый ряд концепций о смертных грехах, о том, какие грехи надо считать таковыми, а какие нет.

Между тем в контексте всего, сказанного Иоанном о грехе и праведности, нетрудно догадаться, что грех, ведущий к смерти, — это грех осознанный и добровольный, грех, в котором человек не раскаивается потому, что выбирает его сознательно, зная, на что идёт. И дело тут не в том, что грех от такого сознательного выбора становится тяжелее, а в том, что человек своим выбором отождествляет себя с грехом, становится с ним единым целым.

Бог, конечно, и в этом случае мог бы отделить человека от его греха, но такое разделение было бы уже нарушением свободной воли человека: получилось бы, что он выбрал одно, а Бог помимо его желания навязывает ему нечто иное. Поэтому человек, сознательно выбирающий грех, в конце концов, если только он последовательно раз за разом подтверждает свой выбор и ни в чём не раскаивается, и оказывается вне Царства: ведь греху в Царстве места нет. А значит, нет в нём места и человеку, который не мыслит себя без своего греха.

Свернуть
 
На 1 Ин 5:6-21
οὑ̃τός ἐστιν ὁ ἐλθὼν δι' ὕδατος καὶ αἵματος ’Ιησου̃ς Χριστός οὐκ ἐν τω̨̃ ὕδατι μόνον ἀλλ' ἐν τω̨̃ ὕδατι καὶ ἐν τω̨̃ αἵματι καὶ τò πνευ̃μά ἐστιν τò μαρτυρου̃ν ὅτι τò πνευ̃μά ἐστιν ἡ ἀλήθεια
ὅτι τρει̃ς εἰσιν οἱ μαρτυρου̃ντες
τò πνευ̃μα καὶ τò ὕδωρ καὶ τò αἱ̃μα καὶ οἱ τρει̃ς εἰς τò ἕν εἰσιν
εἰ τὴν μαρτυρίαν τω̃ν ἀνθρώπων λαμβάνομεν ἡ μαρτυρία του̃ θεου̃ μείζων ἐστίν ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία του̃ θεου̃ ὅτι μεμαρτύρηκεν περὶ του̃ υἱου̃ αὐτου̃
10 ὁ πιστεύων εἰς τòν υἱòν του̃ θεου̃ ἔχει τὴν μαρτυρίαν ἐν ἑαυτω̨̃ ὁ μὴ πιστεύων τω̨̃ θεω̨̃ ψεύστην πεποίηκεν αὐτόν ὅτι οὐ πεπίστευκεν εἰς τὴν μαρτυρίαν ἣν μεμαρτύρηκεν ὁ θεòς περὶ του̃ υἱου̃ αὐτου̃
11 καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία ὅτι ζωὴν αἰώνιον ἔδωκεν ἡμι̃ν ὁ θεός καὶ αὕτη ἡ ζωὴ ἐν τω̨̃ υἱω̨̃ αὐτου̃ ἐστιν
12 ὁ ἔχων τòν υἱòν ἔχει τὴν ζωήν ὁ μὴ ἔχων τòν υἱòν του̃ θεου̃ τὴν ζωὴν οὐκ ἔχει
13 ταυ̃τα ἔγραψα ὑμι̃ν ἵνα εἰδη̃τε ὅτι ζωὴν ἔχετε αἰώνιον τοι̃ς πιστεύουσιν εἰς τò ὄνομα του̃ υἱου̃ του̃ θεου̃
14 καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ παρρησία ἣν ἔχομεν πρòς αὐτόν ὅτι ἐάν τι αἰτώμεθα κατὰ τò θέλημα αὐτου̃ ἀκούει ἡμω̃ν
15 καὶ ἐὰν οἴδαμεν ὅτι ἀκούει ἡμω̃ν ὃ ἐὰν αἰτώμεθα οἴδαμεν ὅτι ἔχομεν τὰ αἰτήματα ἃ ἠ̨τήκαμεν ἀπ' αὐτου̃
16 ἐάν τις ἴδη̨ τòν ἀδελφòν αὐτου̃ ἁμαρτάνοντα ἁμαρτίαν μὴ πρòς θάνατον αἰτήσει καὶ δώσει αὐτω̨̃ ζωήν τοι̃ς ἁμαρτάνουσιν μὴ πρòς θάνατον ἔστιν ἁμαρτία πρòς θάνατον οὐ περὶ ἐκείνης λέγω ἵνα ἐρωτήση̨
17 πα̃σα ἀδικία ἁμαρτία ἐστίν καὶ ἔστιν ἁμαρτία οὐ πρòς θάνατον
18 οἴδαμεν ὅτι πα̃ς ὁ γεγεννημένος ἐκ του̃ θεου̃ οὐχ ἁμαρτάνει ἀλλ' ὁ γεννηθεὶς ἐκ του̃ θεου̃ τηρει̃ αὐτόν καὶ ὁ πονηρòς οὐχ ἅπτεται αὐτου̃
19 οἴδαμεν ὅτι ἐκ του̃ θεου̃ ἐσμεν καὶ ὁ κόσμος ὅλος ἐν τω̨̃ πονηρω̨̃ κει̃ται
20 οἴδαμεν δὲ ὅτι ὁ υἱòς του̃ θεου̃ ἥκει καὶ δέδωκεν ἡμι̃ν διάνοιαν ἵνα γινώσκωμεν τòν ἀληθινόν καὶ ἐσμὲν ἐν τω̨̃ ἀληθινω̨̃ ἐν τω̨̃ υἱω̨̃ αὐτου̃ ’Ιησου̃ Χριστω̨̃ οὑ̃τός ἐστιν ὁ ἀληθινòς θεòς καὶ ζωὴ αἰώνιος
21 τεκνία φυλάξατε ἑαυτὰ ἀπò τω̃ν εἰδώλων
Свернуть
Cегодня мы читаем пятую главу, где апостол уточняет и развивает свою мысль о различении духов...  Читать далее

Cегодня мы читаем пятую главу, где апостол уточняет и развивает свою мысль о различении духов. Он вновь, несколько иными словами, предлагает критерий различения, говоря, что всякий верующий, что Иисус есть Христос, Сын Божий, рожден от Бога. Значит, то рождение от Духа, о котором мы читаем в начале третьей главы Евангелия от Иоанна, происходит в тот момент, когда ты, независимо от того, много или мало ты знаешь об Иисусе, говоришь в сердце своем: это Бог. Когда уходят в сторону недоумение и ропот, и тебе уже не нужно никаких доказательств. Ты просто знаешь, что этот Иисус, пришедший водою и кровью, пришел и Духом Святым, и Он — твой Бог. Какое чудо, что Он сделал это рождение доступным для нас!

Свернуть
 
На 1 Ин 4:13-5:5
13 ἐν τούτω̨ γινώσκομεν ὅτι ἐν αὐτω̨̃ μένομεν καὶ αὐτòς ἐν ἡμι̃ν ὅτι ἐκ του̃ πνεύματος αὐτου̃ δέδωκεν ἡμι̃ν
14 καὶ ἡμει̃ς τεθεάμεθα καὶ μαρτυρου̃μεν ὅτι ὁ πατὴρ ἀπέσταλκεν τòν υἱòν σωτη̃ρα του̃ κόσμου
15 ὃς ἐὰν ὁμολογήση̨ ὅτι ’Ιησου̃ς ἐστιν ὁ υἱòς του̃ θεου̃ ὁ θεòς ἐν αὐτω̨̃ μένει καὶ αὐτòς ἐν τω̨̃ θεω̨̃
16 καὶ ἡμει̃ς ἐγνώκαμεν καὶ πεπιστεύκαμεν τὴν ἀγάπην ἣν ἔχει ὁ θεòς ἐν ἡμι̃ν ὁ θεòς ἀγάπη ἐστίν καὶ ὁ μένων ἐν τη̨̃ ἀγάπη̨ ἐν τω̨̃ θεω̨̃ μένει καὶ ὁ θεòς ἐν αὐτω̨̃ μένει
17 ἐν τούτω̨ τετελείωται ἡ ἀγάπη μεθ' ἡμω̃ν ἵνα παρρησίαν ἔχωμεν ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ τη̃ς κρίσεως ὅτι καθὼς ἐκει̃νός ἐστιν καὶ ἡμει̃ς ἐσμεν ἐν τω̨̃ κόσμω̨ τούτω̨
18 φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τη̨̃ ἀγάπη̨ ἀλλ' ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τòν φόβον ὅτι ὁ φόβος κόλασιν ἔχει ὁ δὲ φοβούμενος οὐ τετελείωται ἐν τη̨̃ ἀγάπη̨
19 ἡμει̃ς ἀγαπω̃μεν ὅτι αὐτòς πρω̃τος ἠγάπησεν ἡμα̃ς
20 ἐάν τις εἴπη̨ ὅτι ἀγαπω̃ τòν θεόν καὶ τòν ἀδελφòν αὐτου̃ μιση̨̃ ψεύστης ἐστίν ὁ γὰρ μὴ ἀγαπω̃ν τòν ἀδελφòν αὐτου̃ ὃν ἑώρακεν τòν θεòν ὃν οὐχ ἑώρακεν οὐ δύναται ἀγαπα̃ν
21 καὶ ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔχομεν ἀπ' αὐτου̃ ἵνα ὁ ἀγαπω̃ν τòν θεòν ἀγαπα̨̃ καὶ τòν ἀδελφòν αὐτου̃
πα̃ς ὁ πιστεύων ὅτι ’Ιησου̃ς ἐστιν ὁ Χριστòς ἐκ του̃ θεου̃ γεγέννηται καὶ πα̃ς ὁ ἀγαπω̃ν τòν γεννήσαντα ἀγαπα̨̃ καὶ τòν γεγεννημένον ἐξ αὐτου̃
ἐν τούτω̨ γινώσκομεν ὅτι ἀγαπω̃μεν τὰ τέκνα του̃ θεου̃ ὅταν τòν θεòν ἀγαπω̃μεν καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτου̃ ποιω̃μεν
αὕτη γάρ ἐστιν ἡ ἀγάπη του̃ θεου̃ ἵνα τὰς ἐντολὰς αὐτου̃ τηρω̃μεν καὶ αἱ ἐντολαὶ αὐτου̃ βαρει̃αι οὐκ εἰσίν
ὅτι πα̃ν τò γεγεννημένον ἐκ του̃ θεου̃ νικα̨̃ τòν κόσμον καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τòν κόσμον ἡ πίστις ἡμω̃ν
τίς δέ ἐστιν ὁ νικω̃ν τòν κόσμον εἰ μὴ ὁ πιστεύων ὅτι ’Ιησου̃ς ἐστιν ὁ υἱòς του̃ θεου̃
Свернуть
Почему "в любви нет страха"? Почему то, что в страхе есть мучение - делает страх помехой на дороге любви...  Читать далее

Почему "в любви нет страха"? Почему то, что в страхе есть мучение - делает страх помехой на дороге любви? Ведь, казалось бы, мы часто мучаемся, любя? Если вдуматься - то нет, не часто.

Мы мучаемся, если человек не отвечает на нашу любовь, то есть когда мы боимся, что нас недостаточно любят в ответ, что нас недооценили. Тогда это не любовь, а тоска по другому человеку и уязвленное самолюбие, совершенная любовь просто желала бы другому счастья, без сожаления о самом себе. Мы мучаемся от страха за любимого... но ведь такой страх - это, во-первых, сомнение в любимом человеке (если речь о взрослом), и недоверие Богу (если речь о ребенке).

Ответственность за ребенка, вынуждающая ограждать его от опасности - часть родительской любви, но панический страх, что с ребенком что-то случится, вовсе не признак больших материнских или отцовских чувств.

В отношениях часто встречается страх - страх обидеть или быть обиженным, страх недодать любви или проявить лишнюю пылкость, страх быть собой, страх, что тебя не примут... Страхов очень много, а общее у них одно: страх создает препятствие, это как бы маленькая перегородка, она автоматически увеличивает расстояние между людьми, и делает его труднопроходимым для теплого потока настоящей любви, той, которая есть Бог, той, что создает встречу человека с человеком и человека с Богом.

Свернуть
 
На 1 Ин 4:13-5:5
13 ἐν τούτω̨ γινώσκομεν ὅτι ἐν αὐτω̨̃ μένομεν καὶ αὐτòς ἐν ἡμι̃ν ὅτι ἐκ του̃ πνεύματος αὐτου̃ δέδωκεν ἡμι̃ν
14 καὶ ἡμει̃ς τεθεάμεθα καὶ μαρτυρου̃μεν ὅτι ὁ πατὴρ ἀπέσταλκεν τòν υἱòν σωτη̃ρα του̃ κόσμου
15 ὃς ἐὰν ὁμολογήση̨ ὅτι ’Ιησου̃ς ἐστιν ὁ υἱòς του̃ θεου̃ ὁ θεòς ἐν αὐτω̨̃ μένει καὶ αὐτòς ἐν τω̨̃ θεω̨̃
16 καὶ ἡμει̃ς ἐγνώκαμεν καὶ πεπιστεύκαμεν τὴν ἀγάπην ἣν ἔχει ὁ θεòς ἐν ἡμι̃ν ὁ θεòς ἀγάπη ἐστίν καὶ ὁ μένων ἐν τη̨̃ ἀγάπη̨ ἐν τω̨̃ θεω̨̃ μένει καὶ ὁ θεòς ἐν αὐτω̨̃ μένει
17 ἐν τούτω̨ τετελείωται ἡ ἀγάπη μεθ' ἡμω̃ν ἵνα παρρησίαν ἔχωμεν ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ τη̃ς κρίσεως ὅτι καθὼς ἐκει̃νός ἐστιν καὶ ἡμει̃ς ἐσμεν ἐν τω̨̃ κόσμω̨ τούτω̨
18 φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τη̨̃ ἀγάπη̨ ἀλλ' ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τòν φόβον ὅτι ὁ φόβος κόλασιν ἔχει ὁ δὲ φοβούμενος οὐ τετελείωται ἐν τη̨̃ ἀγάπη̨
19 ἡμει̃ς ἀγαπω̃μεν ὅτι αὐτòς πρω̃τος ἠγάπησεν ἡμα̃ς
20 ἐάν τις εἴπη̨ ὅτι ἀγαπω̃ τòν θεόν καὶ τòν ἀδελφòν αὐτου̃ μιση̨̃ ψεύστης ἐστίν ὁ γὰρ μὴ ἀγαπω̃ν τòν ἀδελφòν αὐτου̃ ὃν ἑώρακεν τòν θεòν ὃν οὐχ ἑώρακεν οὐ δύναται ἀγαπα̃ν
21 καὶ ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔχομεν ἀπ' αὐτου̃ ἵνα ὁ ἀγαπω̃ν τòν θεòν ἀγαπα̨̃ καὶ τòν ἀδελφòν αὐτου̃
πα̃ς ὁ πιστεύων ὅτι ’Ιησου̃ς ἐστιν ὁ Χριστòς ἐκ του̃ θεου̃ γεγέννηται καὶ πα̃ς ὁ ἀγαπω̃ν τòν γεννήσαντα ἀγαπα̨̃ καὶ τòν γεγεννημένον ἐξ αὐτου̃
ἐν τούτω̨ γινώσκομεν ὅτι ἀγαπω̃μεν τὰ τέκνα του̃ θεου̃ ὅταν τòν θεòν ἀγαπω̃μεν καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτου̃ ποιω̃μεν
αὕτη γάρ ἐστιν ἡ ἀγάπη του̃ θεου̃ ἵνα τὰς ἐντολὰς αὐτου̃ τηρω̃μεν καὶ αἱ ἐντολαὶ αὐτου̃ βαρει̃αι οὐκ εἰσίν
ὅτι πα̃ν τò γεγεννημένον ἐκ του̃ θεου̃ νικα̨̃ τòν κόσμον καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τòν κόσμον ἡ πίστις ἡμω̃ν
τίς δέ ἐστιν ὁ νικω̃ν τòν κόσμον εἰ μὴ ὁ πιστεύων ὅτι ’Ιησου̃ς ἐστιν ὁ υἱòς του̃ θεου̃
Свернуть
Продолжая разговор о любви, Иоанн связывает воедино любовь к Богу и любовь к ближнему. В этом апостол, конечно, не оригинален: такая связь укоренена в Торе, и она была прекрасно известна раввинистической традиции...  Читать далее

Продолжая разговор о любви, Иоанн связывает воедино любовь к Богу и любовь к ближнему. В этом апостол, конечно, не оригинален: такая связь укоренена в Торе, и она была прекрасно известна раввинистической традиции евангельских времён. Но Иоанн рассматривает её в контексте нового, христианского откровения. Любовь для него — не просто отношения между людьми, как это было в дохристианские времена, она для него неотделима от самой природы Царства. Прежде любовь (как и противоположная ей ненависть) была прежде всего отношением, связывающим людей между собой (подобно тому, как ненависть была отношением, людей разделяющим).

Среда же, внутри которой отношения строились, оставалась природной, по преимуществу психической. Причём это была природа падшего мира, в основании которой лежала природная энергия, не столько открывающая, сколько скрывающая Бога от человека. Любовь как духовное явление с такой скрывающей Бога природой не могла не войти в противоречие, и потому любовь в падшем мире не могла раскрыться во всей полноте. Там, куда она не могла проникнуть, оставалось место падшей природе со всеми её проявлениями, включая страхи, свойственные психике падшего человека — не всегда осознанные, но всегда реальные и всегда мешающие человеку жить полноценной духовной жизнью.

Иное дело Царство. Тут природную энергию сменяет энергия Божьей любви. Она похожа на природную энергию в том отношении, что предоставляет возможность бытия всем существующим формам и проявлениям природной жизни. Но, в отличие от природной энергии падшего мира, энергия Божьей любви не скрывает Бога, а, наоборот, открывает Его, Его волю и Его присутствие.

Такая среда полностью соответствует отношениям любви между людьми: дух и природа оказываются в полной гармонии. Любовь теперь может раскрыться во всей полноте: в Царстве, в отличие от непреображённого мира, ей ничто не препятствует. Поэтому и возможно тут полное избавление от страха: ведь прежняя психическая природа уступает место новой, которая полностью послушна воле человека. Любовь проявляется в полноте, и места страхам в душе человека не остаётся. Это и есть та христианская жизнь, о которой свидетельствовал как Иоанн, так и другие апостолы.

Свернуть
 
На 1 Ин 4:13-5:5
13 ἐν τούτω̨ γινώσκομεν ὅτι ἐν αὐτω̨̃ μένομεν καὶ αὐτòς ἐν ἡμι̃ν ὅτι ἐκ του̃ πνεύματος αὐτου̃ δέδωκεν ἡμι̃ν
14 καὶ ἡμει̃ς τεθεάμεθα καὶ μαρτυρου̃μεν ὅτι ὁ πατὴρ ἀπέσταλκεν τòν υἱòν σωτη̃ρα του̃ κόσμου
15 ὃς ἐὰν ὁμολογήση̨ ὅτι ’Ιησου̃ς ἐστιν ὁ υἱòς του̃ θεου̃ ὁ θεòς ἐν αὐτω̨̃ μένει καὶ αὐτòς ἐν τω̨̃ θεω̨̃
16 καὶ ἡμει̃ς ἐγνώκαμεν καὶ πεπιστεύκαμεν τὴν ἀγάπην ἣν ἔχει ὁ θεòς ἐν ἡμι̃ν ὁ θεòς ἀγάπη ἐστίν καὶ ὁ μένων ἐν τη̨̃ ἀγάπη̨ ἐν τω̨̃ θεω̨̃ μένει καὶ ὁ θεòς ἐν αὐτω̨̃ μένει
17 ἐν τούτω̨ τετελείωται ἡ ἀγάπη μεθ' ἡμω̃ν ἵνα παρρησίαν ἔχωμεν ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ τη̃ς κρίσεως ὅτι καθὼς ἐκει̃νός ἐστιν καὶ ἡμει̃ς ἐσμεν ἐν τω̨̃ κόσμω̨ τούτω̨
18 φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τη̨̃ ἀγάπη̨ ἀλλ' ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τòν φόβον ὅτι ὁ φόβος κόλασιν ἔχει ὁ δὲ φοβούμενος οὐ τετελείωται ἐν τη̨̃ ἀγάπη̨
19 ἡμει̃ς ἀγαπω̃μεν ὅτι αὐτòς πρω̃τος ἠγάπησεν ἡμα̃ς
20 ἐάν τις εἴπη̨ ὅτι ἀγαπω̃ τòν θεόν καὶ τòν ἀδελφòν αὐτου̃ μιση̨̃ ψεύστης ἐστίν ὁ γὰρ μὴ ἀγαπω̃ν τòν ἀδελφòν αὐτου̃ ὃν ἑώρακεν τòν θεòν ὃν οὐχ ἑώρακεν οὐ δύναται ἀγαπα̃ν
21 καὶ ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔχομεν ἀπ' αὐτου̃ ἵνα ὁ ἀγαπω̃ν τòν θεòν ἀγαπα̨̃ καὶ τòν ἀδελφòν αὐτου̃
πα̃ς ὁ πιστεύων ὅτι ’Ιησου̃ς ἐστιν ὁ Χριστòς ἐκ του̃ θεου̃ γεγέννηται καὶ πα̃ς ὁ ἀγαπω̃ν τòν γεννήσαντα ἀγαπα̨̃ καὶ τòν γεγεννημένον ἐξ αὐτου̃
ἐν τούτω̨ γινώσκομεν ὅτι ἀγαπω̃μεν τὰ τέκνα του̃ θεου̃ ὅταν τòν θεòν ἀγαπω̃μεν καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτου̃ ποιω̃μεν
αὕτη γάρ ἐστιν ἡ ἀγάπη του̃ θεου̃ ἵνα τὰς ἐντολὰς αὐτου̃ τηρω̃μεν καὶ αἱ ἐντολαὶ αὐτου̃ βαρει̃αι οὐκ εἰσίν
ὅτι πα̃ν τò γεγεννημένον ἐκ του̃ θεου̃ νικα̨̃ τòν κόσμον καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τòν κόσμον ἡ πίστις ἡμω̃ν
τίς δέ ἐστιν ὁ νικω̃ν τòν κόσμον εἰ μὴ ὁ πιστεύων ὅτι ’Ιησου̃ς ἐστιν ὁ υἱòς του̃ θεου̃
Свернуть
Иоанн обычными словами говорит о том, что для него просто и естественно, но что так трудно понять умом, и ещё труднее...  Читать далее

Иоанн обычными словами говорит о том, что для него просто и естественно, но что так трудно понять умом, и ещё труднее во всей полноте ощутить: о таинственном присутствии Бога в исповедующих Иисуса Сыном Божиим. Когда эта мысль доходит по-настоящему, первая реакция подобна реакции Петра, воскликнувшего Христу: «Выйди от меня, Господи! потому что я человек грешный» (Лк. 5:8). Но Он приходит к нам именно для того, чтобы избавить от власти греха.

Если Бог есть любовь, то пребывание в любви означает пребывание в Боге. Раскрывая свойства любви, Иоанн подчёркивает, что в любви нет страха, в страхе же есть мучение. Значит, нет мучения в Боге. А если так, чем следует объяснить мучения нераскаявшихся грешников, не тем ли, что они, отвернувшись от Бога, отвергли источник любви и оказались во власти страха, избавиться от которого не в силах, как бы ни храбрились напоказ? Ведь в страхе есть мучение...

Признак любви к Богу — любовь к брату. К братству же призваны все люди, и если говорится о помощи ближним, то потому, что начинать надо с тех, кто рядом, не отговариваясь необходимостью сначала позаботиться о дальних. Начало всегда рядом, в нас самих и поблизости, но с этого пятачка мы призваны идти дальше, служа Господу, стремящемуся спасти и преобразить весь мир.

Свернуть
 
На 1 Ин 4:13-5:5
13 ἐν τούτω̨ γινώσκομεν ὅτι ἐν αὐτω̨̃ μένομεν καὶ αὐτòς ἐν ἡμι̃ν ὅτι ἐκ του̃ πνεύματος αὐτου̃ δέδωκεν ἡμι̃ν
14 καὶ ἡμει̃ς τεθεάμεθα καὶ μαρτυρου̃μεν ὅτι ὁ πατὴρ ἀπέσταλκεν τòν υἱòν σωτη̃ρα του̃ κόσμου
15 ὃς ἐὰν ὁμολογήση̨ ὅτι ’Ιησου̃ς ἐστιν ὁ υἱòς του̃ θεου̃ ὁ θεòς ἐν αὐτω̨̃ μένει καὶ αὐτòς ἐν τω̨̃ θεω̨̃
16 καὶ ἡμει̃ς ἐγνώκαμεν καὶ πεπιστεύκαμεν τὴν ἀγάπην ἣν ἔχει ὁ θεòς ἐν ἡμι̃ν ὁ θεòς ἀγάπη ἐστίν καὶ ὁ μένων ἐν τη̨̃ ἀγάπη̨ ἐν τω̨̃ θεω̨̃ μένει καὶ ὁ θεòς ἐν αὐτω̨̃ μένει
17 ἐν τούτω̨ τετελείωται ἡ ἀγάπη μεθ' ἡμω̃ν ἵνα παρρησίαν ἔχωμεν ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ τη̃ς κρίσεως ὅτι καθὼς ἐκει̃νός ἐστιν καὶ ἡμει̃ς ἐσμεν ἐν τω̨̃ κόσμω̨ τούτω̨
18 φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τη̨̃ ἀγάπη̨ ἀλλ' ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τòν φόβον ὅτι ὁ φόβος κόλασιν ἔχει ὁ δὲ φοβούμενος οὐ τετελείωται ἐν τη̨̃ ἀγάπη̨
19 ἡμει̃ς ἀγαπω̃μεν ὅτι αὐτòς πρω̃τος ἠγάπησεν ἡμα̃ς
20 ἐάν τις εἴπη̨ ὅτι ἀγαπω̃ τòν θεόν καὶ τòν ἀδελφòν αὐτου̃ μιση̨̃ ψεύστης ἐστίν ὁ γὰρ μὴ ἀγαπω̃ν τòν ἀδελφòν αὐτου̃ ὃν ἑώρακεν τòν θεòν ὃν οὐχ ἑώρακεν οὐ δύναται ἀγαπα̃ν
21 καὶ ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔχομεν ἀπ' αὐτου̃ ἵνα ὁ ἀγαπω̃ν τòν θεòν ἀγαπα̨̃ καὶ τòν ἀδελφòν αὐτου̃
πα̃ς ὁ πιστεύων ὅτι ’Ιησου̃ς ἐστιν ὁ Χριστòς ἐκ του̃ θεου̃ γεγέννηται καὶ πα̃ς ὁ ἀγαπω̃ν τòν γεννήσαντα ἀγαπα̨̃ καὶ τòν γεγεννημένον ἐξ αὐτου̃
ἐν τούτω̨ γινώσκομεν ὅτι ἀγαπω̃μεν τὰ τέκνα του̃ θεου̃ ὅταν τòν θεòν ἀγαπω̃μεν καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτου̃ ποιω̃μεν
αὕτη γάρ ἐστιν ἡ ἀγάπη του̃ θεου̃ ἵνα τὰς ἐντολὰς αὐτου̃ τηρω̃μεν καὶ αἱ ἐντολαὶ αὐτου̃ βαρει̃αι οὐκ εἰσίν
ὅτι πα̃ν τò γεγεννημένον ἐκ του̃ θεου̃ νικα̨̃ τòν κόσμον καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τòν κόσμον ἡ πίστις ἡμω̃ν
τίς δέ ἐστιν ὁ νικω̃ν τòν κόσμον εἰ μὴ ὁ πιστεύων ὅτι ’Ιησου̃ς ἐστιν ὁ υἱòς του̃ θεου̃
Свернуть
Иоанн обычными словами говорит о том, что для него просто и естественно, но что так трудно понять умом, и ещё труднее...  Читать далее

Иоанн обычными словами говорит о том, что для него просто и естественно, но что так трудно понять умом, и ещё труднее во всей полноте ощутить: о таинственном присутствии Бога в исповедующих Иисуса Сыном Божиим. Когда эта мысль доходит по настоящему, первая реакция подобна реакции Петра, воскликнувшего Христу: «выйди от меня, Господи! потому что я человек грешный» (Лк 5:8). Но Он приходит к нам именно для того, чтобы избавить от власти греха.

Если Бог есть любовь, то пребывание в любви означает пребывание в Боге. Раскрывая свойства любви, Иоанн подчёркивает, что в любви нет страха, в страхе же есть мучение. Значит, нет мучения в Боге. А если так, чем следует объяснить мучения нераскаявшихся грешников, не тем ли, что они, отвернувшись от Бога, отвергли источник любви и оказались во власти страха, избавиться от которого не в силах, как бы ни храбрились напоказ? Ведь в страхе есть мучение...

Признак любви к Богу — любовь к брату. К братству же призваны все люди, и если говорится о помощи ближним, то потому, что начинать надо с тех, кто рядом, не отговариваясь необходимостью сначала позаботиться о дальних. Начало всегда рядом, в нас самих и поблизости, но с этого пятачка мы призваны идти дальше, служа Господу, стремящемуся спасти и преобразить весь мир.

Свернуть

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).