Библия-Центр
РУ

Мысли вслух на 1 Петр 1:1-12

Πέτρος ἀπόστολος ’Ιησου̃ Χριστου̃ ἐκλεκτοι̃ς παρεπιδήμοις διασπορα̃ς Πόντου Γαλατίας Καππαδοκίας ’Ασίας καὶ Βιθυνίας
κατὰ πρόγνωσιν θεου̃ πατρός ἐν ἁγιασμω̨̃ πνεύματος εἰς ὑπακοὴν καὶ ῥαντισμòν αἵματος ’Ιησου̃ Χριστου̃ χάρις ὑμι̃ν καὶ εἰρήνη πληθυνθείη
εὐλογητòς ὁ θεòς καὶ πατὴρ του̃ κυρίου ἡμω̃ν ’Ιησου̃ Χριστου̃ ὁ κατὰ τò πολὺ αὐτου̃ ἔλεος ἀναγεννήσας ἡμα̃ς εἰς ἐλπίδα ζω̃σαν δι' ἀναστάσεως ’Ιησου̃ Χριστου̃ ἐκ νεκρω̃ν
εἰς κληρονομίαν ἄφθαρτον καὶ ἀμίαντον καὶ ἀμάραντον τετηρημένην ἐν οὐρανοι̃ς εἰς ὑμα̃ς
τοὺς ἐν δυνάμει θεου̃ φρουρουμένους διὰ πίστεως εἰς σωτηρίαν ἑτοίμην ἀποκαλυφθη̃ναι ἐν καιρω̨̃ ἐσχάτω̨
ἐν ὡ̨̃ ἀγαλλια̃σθε ὀλίγον ἄρτι εἰ δέον ἐστὶν λυπηθέντες ἐν ποικίλοις πειρασμοι̃ς
ἵνα τò δοκίμιον ὑμω̃ν τη̃ς πίστεως πολυτιμότερον χρυσίου του̃ ἀπολλυμένου διὰ πυρòς δὲ δοκιμαζομένου εὑρεθη̨̃ εἰς ἔπαινον καὶ δόξαν καὶ τιμὴν ἐν ἀποκαλύψει ’Ιησου̃ Χριστου̃
ὃν οὐκ ἰδόντες ἀγαπα̃τε εἰς ὃν ἄρτι μὴ ὁρω̃ντες πιστεύοντες δὲ ἀγαλλια̃σθε χαρα̨̃ ἀνεκλαλήτω̨ καὶ δεδοξασμένη̨
κομιζόμενοι τò τέλος τη̃ς πίστεως ὑμω̃ν σωτηρίαν ψυχω̃ν
10 περὶ ἡ̃ς σωτηρίας ἐξεζήτησαν καὶ ἐξηραύνησαν προφη̃ται οἱ περὶ τη̃ς εἰς ὑμα̃ς χάριτος προφητεύσαντες
11 ἐραυνω̃ντες εἰς τίνα ἢ ποι̃ον καιρòν ἐδήλου τò ἐν αὐτοι̃ς πνευ̃μα Χριστου̃ προμαρτυρόμενον τὰ εἰς Χριστòν παθήματα καὶ τὰς μετὰ ταυ̃τα δόξας
12 οἱ̃ς ἀπεκαλύφθη ὅτι οὐχ ἑαυτοι̃ς ὑμι̃ν δὲ διηκόνουν αὐτά ἃ νυ̃ν ἀνηγγέλη ὑμι̃ν διὰ τω̃ν εὐαγγελισαμένων ὑμα̃ς ἐν πνεύματι ἁγίω̨ ἀποσταλέντι ἀπ' οὐρανου̃ εἰς ἃ ἐπιθυμου̃σιν ἄγγελοι παρακύψαι
Свернуть

Петр, так же как Иаков, обращаясь к братьям, называет их пришельцами, рассеянными в разных землях. Снова само собой напрашивается сравнение христиан с находящимися в рассеянии иудеями. Но христианам предстоит не только жизнь в рассеянии среди других народов с иными обычаями и верованиями, но и следование за Христом среди земляков и сородичей, самых близких, с которыми вдруг стала разделять стена непонимания. Но, если ветхозаветная церковь была призвана стать отделившимся особым народом, то христиане призваны, став сплочённой общностью, оставаться частью тех народов, к которым принадлежат, и идти к собратьям с проповедью. Мы названы избранными, и это избранничество должно быть не поводом к самопревозношению, в избрании нет нашей заслуги, но основанием для благодарности Богу.

Ценность и подлинность веры проверяется испытаниями. Преодоление искушений не только укрепляет самого искушаемого, но и делает его веру более стойкой. Проверка же необходима, чтобы увидеть, на самом ли деле это вера, преображающая человека, или же всего лишь набор теоретических представлений.

Другие мысли вслух

 
На 1 Петр 1:1-12
Πέτρος ἀπόστολος ’Ιησου̃ Χριστου̃ ἐκλεκτοι̃ς παρεπιδήμοις διασπορα̃ς Πόντου Γαλατίας Καππαδοκίας ’Ασίας καὶ Βιθυνίας
κατὰ πρόγνωσιν θεου̃ πατρός ἐν ἁγιασμω̨̃ πνεύματος εἰς ὑπακοὴν καὶ ῥαντισμòν αἵματος ’Ιησου̃ Χριστου̃ χάρις ὑμι̃ν καὶ εἰρήνη πληθυνθείη
εὐλογητòς ὁ θεòς καὶ πατὴρ του̃ κυρίου ἡμω̃ν ’Ιησου̃ Χριστου̃ ὁ κατὰ τò πολὺ αὐτου̃ ἔλεος ἀναγεννήσας ἡμα̃ς εἰς ἐλπίδα ζω̃σαν δι' ἀναστάσεως ’Ιησου̃ Χριστου̃ ἐκ νεκρω̃ν
εἰς κληρονομίαν ἄφθαρτον καὶ ἀμίαντον καὶ ἀμάραντον τετηρημένην ἐν οὐρανοι̃ς εἰς ὑμα̃ς
τοὺς ἐν δυνάμει θεου̃ φρουρουμένους διὰ πίστεως εἰς σωτηρίαν ἑτοίμην ἀποκαλυφθη̃ναι ἐν καιρω̨̃ ἐσχάτω̨
ἐν ὡ̨̃ ἀγαλλια̃σθε ὀλίγον ἄρτι εἰ δέον ἐστὶν λυπηθέντες ἐν ποικίλοις πειρασμοι̃ς
ἵνα τò δοκίμιον ὑμω̃ν τη̃ς πίστεως πολυτιμότερον χρυσίου του̃ ἀπολλυμένου διὰ πυρòς δὲ δοκιμαζομένου εὑρεθη̨̃ εἰς ἔπαινον καὶ δόξαν καὶ τιμὴν ἐν ἀποκαλύψει ’Ιησου̃ Χριστου̃
ὃν οὐκ ἰδόντες ἀγαπα̃τε εἰς ὃν ἄρτι μὴ ὁρω̃ντες πιστεύοντες δὲ ἀγαλλια̃σθε χαρα̨̃ ἀνεκλαλήτω̨ καὶ δεδοξασμένη̨
κομιζόμενοι τò τέλος τη̃ς πίστεως ὑμω̃ν σωτηρίαν ψυχω̃ν
10 περὶ ἡ̃ς σωτηρίας ἐξεζήτησαν καὶ ἐξηραύνησαν προφη̃ται οἱ περὶ τη̃ς εἰς ὑμα̃ς χάριτος προφητεύσαντες
11 ἐραυνω̃ντες εἰς τίνα ἢ ποι̃ον καιρòν ἐδήλου τò ἐν αὐτοι̃ς πνευ̃μα Χριστου̃ προμαρτυρόμενον τὰ εἰς Χριστòν παθήματα καὶ τὰς μετὰ ταυ̃τα δόξας
12 οἱ̃ς ἀπεκαλύφθη ὅτι οὐχ ἑαυτοι̃ς ὑμι̃ν δὲ διηκόνουν αὐτά ἃ νυ̃ν ἀνηγγέλη ὑμι̃ν διὰ τω̃ν εὐαγγελισαμένων ὑμα̃ς ἐν πνεύματι ἁγίω̨ ἀποσταλέντι ἀπ' οὐρανου̃ εἰς ἃ ἐπιθυμου̃σιν ἄγγελοι παρακύψαι
Свернуть
Обращаясь к христианам, Пётр называет их «странниками» или «пришельцами». На первый взгляд это может показаться странным: ведь те церкви, которые он называет, состояли в основном из местных жителей тех городов, что перечислены в обращении...  Читать далее

Обращаясь к христианам, Пётр называет их «странниками» или «пришельцами». На первый взгляд это может показаться странным: ведь те церкви, которые он называет, состояли в основном из местных жителей тех городов, что перечислены в обращении. Если там и были пришельцы, то явно не в большинстве. Очевидно, странниками Пётр называет всех христиан по определению. Христианин для него — чужак, пришелец, странник в непреображённом мире. Потому, что стал жителем Царства — и там он уже не пришелец, там он дома. А на земле — пришелец и странник. Оно и понятно: мир ведь ещё не стал Царством.

Царство лишь входит в мир, но оно ещё не вошло в него до конца. Не раскрылось в полноте. Не преобразило мир настолько, чтобы он весь стал частью Царства. Но всё же Царство уже присутствует в мире, и христиане, составляющие Церковь, являются его носителями. Это через них Царство входит в мир. А значит, они должны присутствовать в мире, но не жить его жизнью. Быть миру чужими. Пришельцами. Странниками. Но странниками, укоренёнными в Царстве.

Не случайно упоминает апостол силу Божью, которая оберегает верных, находящихся в мире сем. Божья сила, сила Царства сопровождает его жителей, куда бы они ни шли. От мира им ждать нечего, но Царство всегда с ними, а они всегда в нём. При одном, правда, условии: сохранения веры. Сила Божья ведь и хранит христиан через веру. И тут речь идёт, конечно, не о каких-то концепциях и даже не о мировоззрении, а о верности Богу и о доверии Ему.

Бог ведь только и может оставаться с человеком до тех пор, пока Ему верны и пока Ему доверяют. Не потому, конечно, что в ином случае Он бессилен, а потому, что иначе окажется нарушенной свобода человека — а Бог хранит её, как величайшую ценность. Но если есть верность и есть доверие, тогда Бог действует в жизни человека свободно. Тогда Его сила и дыхание Его Царства становятся для человека абсолютной реальностью. И для мира, в котором живёт такой человек, тоже.

Свернуть
 
На 1 Петр 1:3-9
εὐλογητòς ὁ θεòς καὶ πατὴρ του̃ κυρίου ἡμω̃ν ’Ιησου̃ Χριστου̃ ὁ κατὰ τò πολὺ αὐτου̃ ἔλεος ἀναγεννήσας ἡμα̃ς εἰς ἐλπίδα ζω̃σαν δι' ἀναστάσεως ’Ιησου̃ Χριστου̃ ἐκ νεκρω̃ν
εἰς κληρονομίαν ἄφθαρτον καὶ ἀμίαντον καὶ ἀμάραντον τετηρημένην ἐν οὐρανοι̃ς εἰς ὑμα̃ς
τοὺς ἐν δυνάμει θεου̃ φρουρουμένους διὰ πίστεως εἰς σωτηρίαν ἑτοίμην ἀποκαλυφθη̃ναι ἐν καιρω̨̃ ἐσχάτω̨
ἐν ὡ̨̃ ἀγαλλια̃σθε ὀλίγον ἄρτι εἰ δέον ἐστὶν λυπηθέντες ἐν ποικίλοις πειρασμοι̃ς
ἵνα τò δοκίμιον ὑμω̃ν τη̃ς πίστεως πολυτιμότερον χρυσίου του̃ ἀπολλυμένου διὰ πυρòς δὲ δοκιμαζομένου εὑρεθη̨̃ εἰς ἔπαινον καὶ δόξαν καὶ τιμὴν ἐν ἀποκαλύψει ’Ιησου̃ Χριστου̃
ὃν οὐκ ἰδόντες ἀγαπα̃τε εἰς ὃν ἄρτι μὴ ὁρω̃ντες πιστεύοντες δὲ ἀγαλλια̃σθε χαρα̨̃ ἀνεκλαλήτω̨ καὶ δεδοξασμένη̨
κομιζόμενοι τò τέλος τη̃ς πίστεως ὑμω̃ν σωτηρίαν ψυχω̃ν
Свернуть
Вот и ответ на вопрос о соотношении свободы и благодати. Понятно, что можно долго рассуждать об этом на языке философии и, возможно, объяснить это умными словами...  Читать далее

Вот и ответ на вопрос о соотношении свободы и благодати. Понятно, что можно долго рассуждать об этом на языке философии и, возможно, объяснить это умными словами. Но апостол Пётр даёт простой ответ на простом языке: он говорит, что мы соблюдаемы ко спасению «силою Божиею через веру». И это значит, что без нашей веры Господь не действует в нас, но и одна только наша вера — без силы Его – тоже не действует! Спасение для человека возможно только при участии и Бога, и человека.

Свернуть
 
На 1 Петр 1:3-9
εὐλογητòς ὁ θεòς καὶ πατὴρ του̃ κυρίου ἡμω̃ν ’Ιησου̃ Χριστου̃ ὁ κατὰ τò πολὺ αὐτου̃ ἔλεος ἀναγεννήσας ἡμα̃ς εἰς ἐλπίδα ζω̃σαν δι' ἀναστάσεως ’Ιησου̃ Χριστου̃ ἐκ νεκρω̃ν
εἰς κληρονομίαν ἄφθαρτον καὶ ἀμίαντον καὶ ἀμάραντον τετηρημένην ἐν οὐρανοι̃ς εἰς ὑμα̃ς
τοὺς ἐν δυνάμει θεου̃ φρουρουμένους διὰ πίστεως εἰς σωτηρίαν ἑτοίμην ἀποκαλυφθη̃ναι ἐν καιρω̨̃ ἐσχάτω̨
ἐν ὡ̨̃ ἀγαλλια̃σθε ὀλίγον ἄρτι εἰ δέον ἐστὶν λυπηθέντες ἐν ποικίλοις πειρασμοι̃ς
ἵνα τò δοκίμιον ὑμω̃ν τη̃ς πίστεως πολυτιμότερον χρυσίου του̃ ἀπολλυμένου διὰ πυρòς δὲ δοκιμαζομένου εὑρεθη̨̃ εἰς ἔπαινον καὶ δόξαν καὶ τιμὴν ἐν ἀποκαλύψει ’Ιησου̃ Χριστου̃
ὃν οὐκ ἰδόντες ἀγαπα̃τε εἰς ὃν ἄρτι μὴ ὁρω̃ντες πιστεύοντες δὲ ἀγαλλια̃σθε χαρα̨̃ ἀνεκλαλήτω̨ καὶ δεδοξασμένη̨
κομιζόμενοι τò τέλος τη̃ς πίστεως ὑμω̃ν σωτηρίαν ψυχω̃ν
Свернуть
Сегодняшнее чтение из послания святого апостола Петра — одновременно молитва хвалы и проповедь...  Читать далее

Сегодняшнее чтение из послания святого апостола Петра — одновременно молитва хвалы и проповедь. Благодаря тому, что Пётр начинает своё письмо молитвой, эта молитва становится общинной, ведь адресаты письма, читая её, тоже молятся вместе с Петром.

Апостол Пётр прославляет Господа, даровавшего нам особенное наследство — наследство спасения. Удивительная особенность этого наследства заключается в том, что все мы можем пользоваться им на земле (ведь мы все получаем благодать Божию), и в то же время, хотя мы свободны отказаться от наследства, мы не можем случайно потерять или растратить его — ведь оно хранится для нас на небесах!

Апостол призывает нас радоваться. Можно, конечно, фыркнуть и сказать: «Хорошо вам радоваться, если вы скорбите »немного«! А я вот много скорблю, так что мне не до радостей». Однако скорби, которые переносили Пётр и все верующие в те времена, были явно не меньше, чем наши. Ведь христиан гнали практически повсеместно, да и просто условия жизни у многих из них были отнюдь не комфортными. Пётр говорит, что мы скорбим «немного» по сравению с той радостью, которая ожидает нас на небесах и уже дарована нам здесь — в общении с Живым Господом. Эта радость, «неизреченная и преславная», больше любой нашей скорби.

Свернуть
 
На 1 Петр 1:6-7
ἐν ὡ̨̃ ἀγαλλια̃σθε ὀλίγον ἄρτι εἰ δέον ἐστὶν λυπηθέντες ἐν ποικίλοις πειρασμοι̃ς
ἵνα τò δοκίμιον ὑμω̃ν τη̃ς πίστεως πολυτιμότερον χρυσίου του̃ ἀπολλυμένου διὰ πυρòς δὲ δοκιμαζομένου εὑρεθη̨̃ εἰς ἔπαινον καὶ δόξαν καὶ τιμὴν ἐν ἀποκαλύψει ’Ιησου̃ Χριστου̃
Свернуть
Призыв апостола «немного пострадать» звучит, на первый взгляд, несколько странно. Конечно, о том, что страдания неизбежны, предупреждал Своих последователей Сам Иисус, да и в дохристианские времена было известно, что путь праведности, как правило...  Читать далее

Призыв апостола «немного пострадать» звучит, на первый взгляд, несколько странно. Конечно, о том, что страдания неизбежны, предупреждал Своих последователей Сам Иисус, да и в дохристианские времена было известно, что путь праведности, как правило, если чем и усыпан, то, во всяком случае, не розами. Но одно дело неизбежность страдания, другое — получаемая от него радость. Первое неизбежно, второе можно было бы счесть проявлением своеобразного религиозного мазохизма, подтверждающим довольно широко распространённый взгляд на христианство, как на религию страдания. Между тем, христианство вообще не религия, это жизнь со Христом в Его Царстве. И верность Христу составляет основу этой жизни, без неё она невозможна и немыслима. Но как понять, действительно ли мы верны Христу, или за верность мы принимаем собственную интеллектуальную убеждённость, эмоциональный подъём или религиозную экзальтацию? Лучшей проверкой тут как раз и оказываются гонения и другие испытания, связанные с нашей верой. И дело не в какой-то героической романтике, не в желании мученического или исповеднического венца, а в том, что в моменты испытаний, как правило, на место эмоционального подъёма приходит упадок, религиозная экзальтация иссякает, и даже интеллектуальная убеждённость зачастую оказывается бессильной. А вот отношения Царства остаются реальностью при любом стечении обстоятельств, если, конечно, речь идёт об отношениях действительных, а не мнимых. И потому верность, сохранённая и пронесённая через испытания, оказывается, по слову апостола, драгоценнее очищенного золота. Ведь о такой верности можно сказать с уверенностью, что она настоящая. Не потому, что человек, ею обладающий, выдержал всё, а потому, что она принадлежит Царству.

Свернуть
 
На 1 Петр 1:10-16
10 περὶ ἡ̃ς σωτηρίας ἐξεζήτησαν καὶ ἐξηραύνησαν προφη̃ται οἱ περὶ τη̃ς εἰς ὑμα̃ς χάριτος προφητεύσαντες
11 ἐραυνω̃ντες εἰς τίνα ἢ ποι̃ον καιρòν ἐδήλου τò ἐν αὐτοι̃ς πνευ̃μα Χριστου̃ προμαρτυρόμενον τὰ εἰς Χριστòν παθήματα καὶ τὰς μετὰ ταυ̃τα δόξας
12 οἱ̃ς ἀπεκαλύφθη ὅτι οὐχ ἑαυτοι̃ς ὑμι̃ν δὲ διηκόνουν αὐτά ἃ νυ̃ν ἀνηγγέλη ὑμι̃ν διὰ τω̃ν εὐαγγελισαμένων ὑμα̃ς ἐν πνεύματι ἁγίω̨ ἀποσταλέντι ἀπ' οὐρανου̃ εἰς ἃ ἐπιθυμου̃σιν ἄγγελοι παρακύψαι
13 διò ἀναζωσάμενοι τὰς ὀσφύας τη̃ς διανοίας ὑμω̃ν νήφοντες τελείως ἐλπίσατε ἐπὶ τὴν φερομένην ὑμι̃ν χάριν ἐν ἀποκαλύψει ’Ιησου̃ Χριστου̃
14 ὡς τέκνα ὑπακοη̃ς μὴ συσχηματιζόμενοι ται̃ς πρότερον ἐν τη̨̃ ἀγνοία̨ ὑμω̃ν ἐπιθυμίαις
15 ἀλλὰ κατὰ τòν καλέσαντα ὑμα̃ς ἅγιον καὶ αὐτοὶ ἅγιοι ἐν πάση̨ ἀναστροφη̨̃ γενήθητε
16 διότι γέγραπται ὅτι ἅγιοι ἔσεσθε ὅτι ἐγὼ ἅγιος εἰμι
Свернуть
Апостол Пётр отвечает на вопрос, который мы часто задаём: как жить по-христиански? Как можно исполнять заповеди? Ответ этот прост – проще, чем можно себе представить…  Читать далее

Апостол Пётр отвечает на вопрос, который мы часто задаём: как жить по-христиански? Как можно исполнять заповеди? Ответ этот прост – проще, чем можно себе представить… Нужно быть готовыми к испытаниям, бодрствовать – и, главное, совершенно уповать на благодать Божию! Именно об этом позже говорила святая Тереза Младенца Иисуса: бесконечное доверие – тот путь в Царствие, который доступен кажому. Возложив всё упование на Его благодать, действительно можно жить в Его свете – но только если мы по-настоящему захотим этого и действительно откроем Ему сердце, зная, что Он может совершить всё – и то, что невозможно для нас…

Свернуть

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).