Библия-Центр
РУ

Мысли вслух на Ион 1:1-7

καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς Ιωναν τὸν του̃ Αμαθι λέγων
ἀνάστηθι καὶ πορεύθητι εἰς Νινευη τὴν πόλιν τὴν μεγάλην καὶ κήρυξον ἐν αὐτη̨̃ ὅτι ἀνέβη ἡ κραυγὴ τη̃ς κακίας αὐτη̃ς πρός με
καὶ ἀνέστη Ιωνας του̃ φυγει̃ν εἰς Θαρσις ἐκ προσώπου κυρίου καὶ κατέβη εἰς Ιοππην καὶ εὑ̃ρεν πλοι̃ον βαδίζον εἰς Θαρσις καὶ ἔδωκεν τὸ ναυ̃λον αὐτου̃ καὶ ἐνέβη εἰς αὐτὸ του̃ πλευ̃σαι μετ' αὐτω̃ν εἰς Θαρσις ἐκ προσώπου κυρίου
καὶ κύριος ἐξήγειρεν πνευ̃μα εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἐγένετο κλύδων μέγας ἐν τη̨̃ θαλάσση̨ καὶ τὸ πλοι̃ον ἐκινδύνευεν συντριβη̃ναι
καὶ ἐφοβήθησαν οἱ ναυτικοὶ καὶ ἀνεβόων ἕκαστος πρὸς τὸν θεὸν αὐτω̃ν καὶ ἐκβολὴν ἐποιήσαντο τω̃ν σκευω̃ν τω̃ν ἐν τω̨̃ πλοίω̨ εἰς τὴν θάλασσαν του̃ κουφισθη̃ναι ἀπ' αὐτω̃ν Ιωνας δὲ κατέβη εἰς τὴν κοίλην του̃ πλοίου καὶ ἐκάθευδεν καὶ ἔρρεγχεν
καὶ προση̃λθεν πρὸς αὐτὸν ὁ πρωρεὺς καὶ εἰ̃πεν αὐτω̨̃ τί σὺ ῥέγχεις ἀνάστα καὶ ἐπικαλου̃ τὸν θεόν σου ὅπως διασώση̨ ὁ θεὸς ἡμα̃ς καὶ μὴ ἀπολώμεθα
καὶ εἰ̃πεν ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτου̃ δευ̃τε βάλωμεν κλήρους καὶ ἐπιγνω̃μεν τίνος ἕνεκεν ἡ κακία αὕτη ἐστὶν ἐν ἡμι̃ν καὶ ἔβαλον κλήρους καὶ ἔπεσεν ὁ κλη̃ρος ἐπὶ Ιωναν
Свернуть

Мы начинаем читать книгу пророка Ионы. Она очень отличается по форме от всех остальных пророческих книг. Это не произведение самого пророка, а скорее "мидраш", т.е. поучительный рассказ, подобный рассказам об Илии и Елисеи. События книги Иова потом будет неоднократно использовать в своих проповедях Иисус.

Одна из основных тем книги – это взаимоотношения Бога и его посланника, того, кого он избирает, чтобы донести свою волю до людей. Само имя Иона (переводе "голубь") напоминает нам сразу о птице, которую Ной выпускал из ковчега, чтобы найти землю и том, что голубь всегда являлся символом Святого Духа, утешителя данного нам.

Книга начинается с того, что Бог сообщает Ионе, куда и зачем он должен отправится. Пророк не просто отказывается, он бежит от Бога, пытаясь избежать исполнения подобного поручения. Он отказывается стать вестником беды и в то же время отказывается стать утешителем, который может указать путь к покаянию и полному изменению жизни. Тот факт, что на корабле к Ионе специально обращались с просьбой помолиться, означает, что он осознавал неправильность своих действий и даже перестал обращаться к Богу. Но весь мир сопротивляется греху пророка, буря не дает кораблю плыть и даже жребий, брошенный начальниками корабля, указывает на того, кто стал причиной случившихся несчастий.

Другие мысли вслух

 
На Ион 1:1-7
καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς Ιωναν τὸν του̃ Αμαθι λέγων
ἀνάστηθι καὶ πορεύθητι εἰς Νινευη τὴν πόλιν τὴν μεγάλην καὶ κήρυξον ἐν αὐτη̨̃ ὅτι ἀνέβη ἡ κραυγὴ τη̃ς κακίας αὐτη̃ς πρός με
καὶ ἀνέστη Ιωνας του̃ φυγει̃ν εἰς Θαρσις ἐκ προσώπου κυρίου καὶ κατέβη εἰς Ιοππην καὶ εὑ̃ρεν πλοι̃ον βαδίζον εἰς Θαρσις καὶ ἔδωκεν τὸ ναυ̃λον αὐτου̃ καὶ ἐνέβη εἰς αὐτὸ του̃ πλευ̃σαι μετ' αὐτω̃ν εἰς Θαρσις ἐκ προσώπου κυρίου
καὶ κύριος ἐξήγειρεν πνευ̃μα εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἐγένετο κλύδων μέγας ἐν τη̨̃ θαλάσση̨ καὶ τὸ πλοι̃ον ἐκινδύνευεν συντριβη̃ναι
καὶ ἐφοβήθησαν οἱ ναυτικοὶ καὶ ἀνεβόων ἕκαστος πρὸς τὸν θεὸν αὐτω̃ν καὶ ἐκβολὴν ἐποιήσαντο τω̃ν σκευω̃ν τω̃ν ἐν τω̨̃ πλοίω̨ εἰς τὴν θάλασσαν του̃ κουφισθη̃ναι ἀπ' αὐτω̃ν Ιωνας δὲ κατέβη εἰς τὴν κοίλην του̃ πλοίου καὶ ἐκάθευδεν καὶ ἔρρεγχεν
καὶ προση̃λθεν πρὸς αὐτὸν ὁ πρωρεὺς καὶ εἰ̃πεν αὐτω̨̃ τί σὺ ῥέγχεις ἀνάστα καὶ ἐπικαλου̃ τὸν θεόν σου ὅπως διασώση̨ ὁ θεὸς ἡμα̃ς καὶ μὴ ἀπολώμεθα
καὶ εἰ̃πεν ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτου̃ δευ̃τε βάλωμεν κλήρους καὶ ἐπιγνω̃μεν τίνος ἕνεκεν ἡ κακία αὕτη ἐστὶν ἐν ἡμι̃ν καὶ ἔβαλον κλήρους καὶ ἔπεσεν ὁ κλη̃ρος ἐπὶ Ιωναν
Свернуть
Сегодня от верующих часто можно услышать: это тебе за грехи, это Бог наказал. Но вряд ли любящий Бог наказывает...  Читать далее

Сегодня от верующих часто можно услышать: это тебе за грехи, это Бог наказал. Но вряд ли любящий Бог наказывает. Сам Иисус говорит ученикам о слепорожденном: "ни он не согрешил, ни родители его, но..."

А как же Иона? Ведь получается, что Бог наказал его за непослушание? Вряд ли.

Сколько человек на земле живет "не своей" жизнью. Мы делаем что-то потому что "так надо", потому что этого требует чувство долга, обстоятельства, в конце концов - исполняем волю родителей. Иногда - мы следуем своим прихотям, не обращая внимание на наше глубинное желание, то, которое Бог, как маленькое зернышко, посеял в нашем сердце. У Бога есть воля о каждом из нас. Бог сотворил нас для счастья, и исполнение Его воли может сделать нас счастливыми. Даже если, как это будет с Ионой, это исполнение сопряжено с большими трудностями, внутренними и внешними.

Несчастья, происходящие с Ионой, не наказание за непослушание, а помощь в исполнении воли любящего Бога. На путях, далеких от пути, который приготовил для каждого из нас Господь, нас ждет опасность, а на пути исполнения воли Божией убраны камни, чтобы мы не спотыкались.

Свернуть
 
На Ион 1:1-7
καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς Ιωναν τὸν του̃ Αμαθι λέγων
ἀνάστηθι καὶ πορεύθητι εἰς Νινευη τὴν πόλιν τὴν μεγάλην καὶ κήρυξον ἐν αὐτη̨̃ ὅτι ἀνέβη ἡ κραυγὴ τη̃ς κακίας αὐτη̃ς πρός με
καὶ ἀνέστη Ιωνας του̃ φυγει̃ν εἰς Θαρσις ἐκ προσώπου κυρίου καὶ κατέβη εἰς Ιοππην καὶ εὑ̃ρεν πλοι̃ον βαδίζον εἰς Θαρσις καὶ ἔδωκεν τὸ ναυ̃λον αὐτου̃ καὶ ἐνέβη εἰς αὐτὸ του̃ πλευ̃σαι μετ' αὐτω̃ν εἰς Θαρσις ἐκ προσώπου κυρίου
καὶ κύριος ἐξήγειρεν πνευ̃μα εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἐγένετο κλύδων μέγας ἐν τη̨̃ θαλάσση̨ καὶ τὸ πλοι̃ον ἐκινδύνευεν συντριβη̃ναι
καὶ ἐφοβήθησαν οἱ ναυτικοὶ καὶ ἀνεβόων ἕκαστος πρὸς τὸν θεὸν αὐτω̃ν καὶ ἐκβολὴν ἐποιήσαντο τω̃ν σκευω̃ν τω̃ν ἐν τω̨̃ πλοίω̨ εἰς τὴν θάλασσαν του̃ κουφισθη̃ναι ἀπ' αὐτω̃ν Ιωνας δὲ κατέβη εἰς τὴν κοίλην του̃ πλοίου καὶ ἐκάθευδεν καὶ ἔρρεγχεν
καὶ προση̃λθεν πρὸς αὐτὸν ὁ πρωρεὺς καὶ εἰ̃πεν αὐτω̨̃ τί σὺ ῥέγχεις ἀνάστα καὶ ἐπικαλου̃ τὸν θεόν σου ὅπως διασώση̨ ὁ θεὸς ἡμα̃ς καὶ μὴ ἀπολώμεθα
καὶ εἰ̃πεν ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτου̃ δευ̃τε βάλωμεν κλήρους καὶ ἐπιγνω̃μεν τίνος ἕνεκεν ἡ κακία αὕτη ἐστὶν ἐν ἡμι̃ν καὶ ἔβαλον κλήρους καὶ ἔπεσεν ὁ κλη̃ρος ἐπὶ Ιωναν
Свернуть
Рассказ об Ионе в современной библеистике принято относить к притчам, смысл которых важнее, нежели фактическая...  Читать далее

Рассказ об Ионе в современной библеистике принято относить к притчам, смысл которых важнее, нежели фактическая достоверность упоминаемых в них событий и реалий. Всё же детали повествования неслучайны, они важны для понимания смысла притчи не меньше, чем подробности реального происшествия.

Трудно понять, почему пророк, призываемый Богом, уклоняется от Его повеления, если не учитывать, что ниневитяне в глазах Ионы не были обычными язычниками и грешниками. Они населяли столицу враждебного государства, на которое его соседи смотрели как на концентрированное воплощение мирового зла, подобное Третьему Рейху в разгар Второй Мировой войны. Иона и боится ниневитян, и ненавидит их, поэтому хочет уклониться от неожиданного поручения.

Почему Господь выбрал для такой миссии именно Иону, не сказано, должно быть, это не самое важное. Важнее то, что Господь способен обратиться к человеку в тот момент, когда он того не только не ожидает, но и считает себя непригодным для выполнения открытого ему предназначения. Обычно человек может делать выбор, следовать ли ему за Богом или уклониться. Но иногда, как в истории Ионы, Господь настаивает, чтобы поручение выполнил именно тот, кого выбрал Он, видящий способности и возможности человека лучше него самого.

Во время бури Иона спит. Трудно сказать, чего больше в его спокойствии: уверенности в благополучном исходе событий или же безалаберности. И только просьба капитана о молитве заставляет задуматься: не удалился ли Иона в сердце своём от Бога, если о необходимости молитвы ему напоминает человек посторонний, возможно, язычник?..

Свернуть
 
На Ион 1:1-2:1
καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς Ιωναν τὸν του̃ Αμαθι λέγων
ἀνάστηθι καὶ πορεύθητι εἰς Νινευη τὴν πόλιν τὴν μεγάλην καὶ κήρυξον ἐν αὐτη̨̃ ὅτι ἀνέβη ἡ κραυγὴ τη̃ς κακίας αὐτη̃ς πρός με
καὶ ἀνέστη Ιωνας του̃ φυγει̃ν εἰς Θαρσις ἐκ προσώπου κυρίου καὶ κατέβη εἰς Ιοππην καὶ εὑ̃ρεν πλοι̃ον βαδίζον εἰς Θαρσις καὶ ἔδωκεν τὸ ναυ̃λον αὐτου̃ καὶ ἐνέβη εἰς αὐτὸ του̃ πλευ̃σαι μετ' αὐτω̃ν εἰς Θαρσις ἐκ προσώπου κυρίου
καὶ κύριος ἐξήγειρεν πνευ̃μα εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἐγένετο κλύδων μέγας ἐν τη̨̃ θαλάσση̨ καὶ τὸ πλοι̃ον ἐκινδύνευεν συντριβη̃ναι
καὶ ἐφοβήθησαν οἱ ναυτικοὶ καὶ ἀνεβόων ἕκαστος πρὸς τὸν θεὸν αὐτω̃ν καὶ ἐκβολὴν ἐποιήσαντο τω̃ν σκευω̃ν τω̃ν ἐν τω̨̃ πλοίω̨ εἰς τὴν θάλασσαν του̃ κουφισθη̃ναι ἀπ' αὐτω̃ν Ιωνας δὲ κατέβη εἰς τὴν κοίλην του̃ πλοίου καὶ ἐκάθευδεν καὶ ἔρρεγχεν
καὶ προση̃λθεν πρὸς αὐτὸν ὁ πρωρεὺς καὶ εἰ̃πεν αὐτω̨̃ τί σὺ ῥέγχεις ἀνάστα καὶ ἐπικαλου̃ τὸν θεόν σου ὅπως διασώση̨ ὁ θεὸς ἡμα̃ς καὶ μὴ ἀπολώμεθα
καὶ εἰ̃πεν ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτου̃ δευ̃τε βάλωμεν κλήρους καὶ ἐπιγνω̃μεν τίνος ἕνεκεν ἡ κακία αὕτη ἐστὶν ἐν ἡμι̃ν καὶ ἔβαλον κλήρους καὶ ἔπεσεν ὁ κλη̃ρος ἐπὶ Ιωναν
καὶ εἰ̃πον πρὸς αὐτόν ἀπάγγειλον ἡμι̃ν τίνος ἕνεκεν ἡ κακία αὕτη ἐστὶν ἐν ἡμι̃ν τίς σου ἡ ἐργασία ἐστίν καὶ πόθεν ἔρχη̨ καὶ ἐκ ποίας χώρας καὶ ἐκ ποίου λαου̃ εἰ̃ σύ
καὶ εἰ̃πεν πρὸς αὐτούς δου̃λος κυρίου ἐγώ εἰμι καὶ τὸν κύριον θεὸν του̃ οὐρανου̃ ἐγὼ σέβομαι ὃς ἐποίησεν τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηράν
10 καὶ ἐφοβήθησαν οἱ ἄνδρες φόβον μέγαν καὶ εἰ̃παν πρὸς αὐτόν τί του̃το ἐποίησας διότι ἔγνωσαν οἱ ἄνδρες ὅτι ἐκ προσώπου κυρίου ἠ̃ν φεύγων ὅτι ἀπήγγειλεν αὐτοι̃ς
11 καὶ εἰ̃παν πρὸς αὐτόν τί σοι ποιήσωμεν καὶ κοπάσει ἡ θάλασσα ἀφ' ἡμω̃ν ὅτι ἡ θάλασσα ἐπορεύετο καὶ ἐξήγειρεν μα̃λλον κλύδωνα
12 καὶ εἰ̃πεν Ιωνας πρὸς αὐτούς ἄρατέ με καὶ ἐμβάλετέ με εἰς τὴν θάλασσαν καὶ κοπάσει ἡ θάλασσα ἀφ' ὑμω̃ν διότι ἔγνωκα ἐγὼ ὅτι δι' ἐμὲ ὁ κλύδων ὁ μέγας οὑ̃τος ἐφ' ὑμα̃ς ἐστιν
13 καὶ παρεβιάζοντο οἱ ἄνδρες του̃ ἐπιστρέψαι πρὸς τὴν γη̃ν καὶ οὐκ ἠδύναντο ὅτι ἡ θάλασσα ἐπορεύετο καὶ ἐξηγείρετο μα̃λλον ἐπ' αὐτούς
14 καὶ ἀνεβόησαν πρὸς κύριον καὶ εἰ̃παν μηδαμω̃ς κύριε μὴ ἀπολώμεθα ἕνεκεν τη̃ς ψυχη̃ς του̃ ἀνθρώπου τούτου καὶ μὴ δω̨̃ς ἐφ' ἡμα̃ς αἱ̃μα δίκαιον ὅτι σύ κύριε ὃν τρόπον ἐβούλου πεποίηκας
15 καὶ ἔλαβον τὸν Ιωναν καὶ ἐξέβαλον αὐτὸν εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἔστη ἡ θάλασσα ἐκ του̃ σάλου αὐτη̃ς
16 καὶ ἐφοβήθησαν οἱ ἄνδρες φόβω̨ μεγάλω̨ τὸν κύριον καὶ ἔθυσαν θυσίαν τω̨̃ κυρίω̨ καὶ εὔξαντο εὐχάς
καὶ προσέταξεν κύριος κήτει μεγάλω̨ καταπιει̃ν τὸν Ιωναν καὶ ἠ̃ν Ιωνας ἐν τη̨̃ κοιλία̨ του̃ κήτους τρει̃ς ἡμέρας καὶ τρει̃ς νύκτας
Свернуть
В сегодняшнем чтении описана реальная схема поведения человека, который вдруг осознает, чего хочет от него Бог. И начинает этому сопротивляться...  Читать далее

В сегодняшнем чтении описана реальная схема поведения человека, который вдруг осознает, чего хочет от него Бог. Если это вообще первый раз, когда отдаешь себе отчет в реальности присутствия Бога и осознаешь меру четкости артикуляции Его желаний, то бегство может быть и более серьезным, чем у Ионы. С другой стороны, даже если это не первый и не второй раз, когда ты понимаешь, что дорога круто поворачивает и место, в которое она тебя приведет, совсем тебе не нравится, то, как бы не был ты предан и послушен, ты попытаешься свернуть в любую возможную сторону. Это даже не отказ — ты не можешь отказаться, потому что понимаешь, что так сказал Бог — это попытка не говоря «нет», избежать исполнения воли Бога. Но любой такой отказ человека, будучи понятен и всегда возможен, производит такое же воздействие на мироздание как землетрясение в 7-8 баллов. Ты сворачиваешь с пути, садишься на первый попавшийся корабль — и мир вокруг тебя трясет и грозит смертью всем, кто ни сном ни духом не подозревает, куда и от чего ты бежишь. Поняв причину всех катаклизмов такого рода, есть два варианта поведения. Во-первых, можно остаться жить в ките, в полной изоляции, в отвратительной гниющей помойке. Можно сказать: «что обещал, исполню», и кит выплюнет тебя туда, куда ты не хотел идти.

Свернуть

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).