Библия-Центр
РУ
Вся Библия
Greek/Septuagint (gr)
Поделиться

ΜΑΚΚΑΒΑΊΩΝ Α, κεφαλίς 3

καὶ ἀνέστη Ιουδας ὁ καλούμενος Μακκαβαι̃ος υἱὸς αὐτου̃ ἀντ' αὐτου̃
καὶ ἐβοήθουν αὐτω̨̃ πάντες οἱ ἀδελφοὶ αὐτου̃ καὶ πάντες ὅσοι ἐκολλήθησαν τω̨̃ πατρὶ αὐτου̃ καὶ ἐπολέμουν τὸν πόλεμον Ισραηλ μετ' εὐφροσύνης
καὶ ἐπλάτυνεν δόξαν τω̨̃ λαω̨̃ αὐτου̃ καὶ ἐνεδύσατο θώρακα ὡς γίγας καὶ συνεζώσατο τὰ σκεύη τὰ πολεμικὰ αὐτου̃ καὶ πολέμους συνεστήσατο σκεπάζων παρεμβολὴν ἐν ῥομφαία̨
καὶ ὡμοιώθη λέοντι ἐν τοι̃ς ἔργοις αὐτου̃ καὶ ὡς σκύμνος ἐρευγόμενος εἰς θήραν
καὶ ἐδίωξεν ἀνόμους ἐξερευνω̃ν καὶ τοὺς ταράσσοντας τὸν λαὸν αὐτου̃ ἐφλόγισεν
καὶ συνεστάλησαν ἄνομοι ἀπὸ του̃ φόβου αὐτου̃ καὶ πάντες οἱ ἐργάται τη̃ς ἀνομίας συνεταράχθησαν καὶ εὐοδώθη σωτηρία ἐν χειρὶ αὐτου̃
καὶ ἐπίκρανεν βασιλει̃ς πολλοὺς καὶ εὔφρανεν τὸν Ιακωβ ἐν τοι̃ς ἔργοις αὐτου̃ καὶ ἕως του̃ αἰω̃νος τὸ μνημόσυνον αὐτου̃ εἰς εὐλογίαν
καὶ διη̃λθεν ἐν πόλεσιν Ιουδα καὶ ἐξωλέθρευσεν ἀσεβει̃ς ἐξ αὐτη̃ς καὶ ἀπέστρεψεν ὀργὴν ἀπὸ Ισραηλ
καὶ ὠνομάσθη ἕως ἐσχάτου γη̃ς καὶ συνήγαγεν ἀπολλυμένους
10 καὶ συνήγαγεν 'Απολλώνιος ἔθνη καὶ ἀπὸ Σαμαρείας δύναμιν μεγάλην του̃ πολεμη̃σαι πρὸς τὸν Ισραηλ
11 καὶ ἔγνω Ιουδας καὶ ἐξη̃λθεν εἰς συνάντησιν αὐτω̨̃ καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν καὶ ἀπέκτεινεν καὶ ἔπεσον τραυματίαι πολλοί καὶ οἱ ἐπίλοιποι ἔφυγον
12 καὶ ἔλαβον τὰ σκυ̃λα αὐτω̃ν καὶ τὴν μάχαιραν 'Απολλωνίου ἔλαβεν Ιουδας καὶ ἠ̃ν πολεμω̃ν ἐν αὐτη̨̃ πάσας τὰς ἡμέρας
13 καὶ ἤκουσεν Σήρων ὁ ἄρχων τη̃ς δυνάμεως Συρίας ὅτι ἤθροισεν Ιουδας ἄθροισμα καὶ ἐκκλησίαν πιστω̃ν μετ' αὐτου̃ καὶ ἐκπορευομένων εἰς πόλεμον
14 καὶ εἰ̃πεν ποιήσω ἐμαυτω̨̃ ὄνομα καὶ δοξασθήσομαι ἐν τη̨̃ βασιλεία̨ καὶ πολεμήσω τὸν Ιουδαν καὶ τοὺς σὺν αὐτω̨̃ τοὺς ἐξουδενου̃ντας τὸν λόγον του̃ βασιλέως
15 καὶ προσέθετο καὶ ἀνέβη μετ' αὐτου̃ παρεμβολὴ ἀσεβω̃ν ἰσχυρὰ βοηθη̃σαι αὐτω̨̃ ποιη̃σαι τὴν ἐκδίκησιν ἐν υἱοι̃ς Ισραηλ
16 καὶ ἤγγισεν ἕως ἀναβάσεως Βαιθωρων καὶ ἐξη̃λθεν Ιουδας εἰς συνάντησιν αὐτω̨̃ ὀλιγοστός
17 ὡς δὲ εἰ̃δον τὴν παρεμβολὴν ἐρχομένην εἰς συνάντησιν αὐτω̃ν εἰ̃πον τω̨̃ Ιουδα τί δυνησόμεθα ὀλιγοστοὶ ὄντες πολεμη̃σαι πρὸς πλη̃θος τοσου̃το ἰσχυρόν καὶ ἡμει̃ς ἐκλελύμεθα ἀσιτου̃ντες σήμερον
18 καὶ εἰ̃πεν Ιουδας εὔκοπόν ἐστιν συγκλεισθη̃ναι πολλοὺς ἐν χερσὶν ὀλίγων καὶ οὐκ ἔστιν διαφορὰ ἐναντίον του̃ οὐρανου̃ σώ̨ζειν ἐν πολλοι̃ς ἢ ἐν ὀλίγοις
19 ὅτι οὐκ ἐν πλήθει δυνάμεως νίκη πολέμου ἐστίν ἀλλ' ἐκ του̃ οὐρανου̃ ἡ ἰσχύς
20 αὐτοὶ ἔρχονται ἐφ' ἡμα̃ς ἐν πλήθει ὕβρεως καὶ ἀνομίας του̃ ἐξα̃ραι ἡμα̃ς καὶ τὰς γυναι̃κας ἡμω̃ν καὶ τὰ τέκνα ἡμω̃ν του̃ σκυλευ̃σαι ἡμα̃ς
21 ἡμει̃ς δὲ πολεμου̃μεν περὶ τω̃ν ψυχω̃ν ἡμω̃ν καὶ τω̃ν νομίμων ἡμω̃ν
22 καὶ αὐτὸς συντρίψει αὐτοὺς πρὸ προσώπου ἡμω̃ν ὑμει̃ς δὲ μὴ φοβει̃σθε ἀπ' αὐτω̃ν
23 ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλω̃ν ἐνήλατο εἰς αὐτοὺς ἄφνω καὶ συνετρίβη Σήρων καὶ ἡ παρεμβολὴ αὐτου̃ ἐνώπιον αὐτου̃
24 καὶ ἐδίωκον αὐτὸν ἐν τη̨̃ καταβάσει Βαιθωρων ἕως του̃ πεδίου καὶ ἔπεσον ἀπ' αὐτω̃ν εἰς ἄνδρας ὀκτακοσίους οἱ δὲ λοιποὶ ἔφυγον εἰς γη̃ν Φυλιστιιμ
25 καὶ ἤρξατο ὁ φόβος Ιουδου καὶ τω̃ν ἀδελφω̃ν αὐτου̃ καὶ ἡ πτόη ἐπέπιπτεν ἐπὶ τὰ ἔθνη τὰ κύκλω̨ αὐτω̃ν
26 καὶ ἤγγισεν ἕως του̃ βασιλέως τὸ ὄνομα αὐτου̃ καὶ ὑπὲρ τω̃ν παρατάξεων Ιουδου ἐξηγει̃το τὰ ἔθνη
27 ὡς δὲ ἤκουσεν ὁ βασιλεὺς 'Αντίοχος τοὺς λόγους τούτους ὠργίσθη θυμω̨̃ καὶ ἀπέστειλεν καὶ συνήγαγεν τὰς δυνάμεις πάσας τη̃ς βασιλείας αὐτου̃ παρεμβολὴν ἰσχυρὰν σφόδρα
28 καὶ ἤνοιξεν τὸ γαζοφυλάκιον αὐτου̃ καὶ ἔδωκεν ὀψώνια ται̃ς δυνάμεσιν εἰς ἐνιαυτὸν καὶ ἐνετείλατο αὐτοι̃ς εἰ̃ναι ἑτοίμους εἰς πα̃σαν χρείαν
29 καὶ εἰ̃δεν ὅτι ἐξέλιπεν τὸ ἀργύριον ἐκ τω̃ν θησαυρω̃ν καὶ οἱ φόροι τη̃ς χώρας ὀλίγοι χάριν τη̃ς διχοστασίας καὶ πληγη̃ς ἡ̃ς κατεσκεύασεν ἐν τη̨̃ γη̨̃ του̃ ἀ̃ραι τὰ νόμιμα ἃ ἠ̃σαν ἀφ' ἡμερω̃ν τω̃ν πρώτων
30 καὶ εὐλαβήθη μὴ οὐκ ἔχη̨ ὡς ἅπαξ καὶ δὶς εἰς τὰς δαπάνας καὶ τὰ δόματα ἃ ἐδίδου ἔμπροσθεν δαψιλη̨̃ χειρὶ καὶ ἐπερίσσευσεν ὑπὲρ τοὺς βασιλει̃ς τοὺς ἔμπροσθεν
31 καὶ ἠπορει̃το τη̨̃ ψυχη̨̃ αὐτου̃ σφόδρα καὶ ἐβουλεύσατο του̃ πορευθη̃ναι εἰς τὴν Περσίδα καὶ λαβει̃ν τοὺς φόρους τω̃ν χωρω̃ν καὶ συναγαγει̃ν ἀργύριον πολύ
32 καὶ κατέλιπεν Λυσίαν ἄνθρωπον ἔνδοξον καὶ ἀπὸ γένους τη̃ς βασιλείας ἐπὶ τω̃ν πραγμάτων του̃ βασιλέως ἀπὸ του̃ ποταμου̃ Εὐφράτου καὶ ἕως ὁρίων Αἰγύπτου
33 καὶ τρέφειν 'Αντίοχον τὸν υἱὸν αὐτου̃ ἕως του̃ ἐπιστρέψαι αὐτόν
34 καὶ παρέδωκεν αὐτω̨̃ τὰς ἡμίσεις τω̃ν δυνάμεων καὶ τοὺς ἐλέφαντας καὶ ἐνετείλατο αὐτω̨̃ περὶ πάντων ὡ̃ν ἠβούλετο καὶ περὶ τω̃ν κατοικούντων τὴν Ιουδαίαν καὶ Ιερουσαλημ
35 ἀποστει̃λαι ἐπ' αὐτοὺς δύναμιν του̃ ἐκτρι̃ψαι καὶ ἐξα̃ραι τὴν ἰσχὺν Ισραηλ καὶ τὸ κατάλειμμα Ιερουσαλημ καὶ ἀ̃ραι τὸ μνημόσυνον αὐτω̃ν ἀπὸ του̃ τόπου
36 καὶ κατοικίσαι υἱοὺς ἀλλογενει̃ς ἐν πα̃σιν τοι̃ς ὁρίοις αὐτω̃ν καὶ κατακληροδοτη̃σαι τὴν γη̃ν αὐτω̃ν
37 καὶ ὁ βασιλεὺς παρέλαβεν τὰς ἡμίσεις τω̃ν δυνάμεων τὰς καταλειφθείσας καὶ ἀπη̃ρεν ἀπὸ 'Αντιοχείας ἀπὸ πόλεως βασιλείας αὐτου̃ ἔτους ἑβδόμου καὶ τεσσαρακοστου̃ καὶ ἑκατοστου̃ καὶ διεπέρασεν τὸν Εὐφράτην ποταμὸν καὶ διεπορεύετο τὰς ἐπάνω χώρας
38 καὶ ἐπέλεξεν Λυσίας Πτολεμαι̃ον τὸν Δορυμένους καὶ Νικάνορα καὶ Γοργίαν ἄνδρας δυνατοὺς τω̃ν φίλων του̃ βασιλέως
39 καὶ ἀπέστειλεν μετ' αὐτω̃ν τεσσαράκοντα χιλιάδας ἀνδρω̃ν καὶ ἑπτακισχιλίαν ἵππον του̃ ἐλθει̃ν εἰς γη̃ν Ιουδα καὶ καταφθει̃ραι αὐτὴν κατὰ τὸν λόγον του̃ βασιλέως
40 καὶ ἀπη̃ρεν σὺν πάση̨ τη̨̃ δυνάμει αὐτω̃ν καὶ ἠ̃λθον καὶ παρενέβαλον πλησίον Αμμαους ἐν τη̨̃ γη̨̃ τη̨̃ πεδινη̨̃
41 καὶ ἤκουσαν οἱ ἔμποροι τη̃ς χώρας τὸ ὄνομα αὐτω̃ν καὶ ἔλαβον ἀργύριον καὶ χρυσίον πολὺ σφόδρα καὶ πέδας καὶ ἠ̃λθον εἰς τὴν παρεμβολὴν του̃ λαβει̃ν τοὺς υἱοὺς Ισραηλ εἰς παι̃δας καὶ προσετέθησαν πρὸς αὐτοὺς δύναμις Συρίας καὶ γη̃ς ἀλλοφύλων
42 καὶ εἰ̃δεν Ιουδας καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτου̃ ὅτι ἐπληθύνθη τὰ κακὰ καὶ αἱ δυνάμεις παρεμβάλλουσιν ἐν τοι̃ς ὁρίοις αὐτω̃ν καὶ ἐπέγνωσαν τοὺς λόγους του̃ βασιλέως οὓς ἐνετείλατο ποιη̃σαι τω̨̃ λαω̨̃ εἰς ἀπώλειαν καὶ συντέλειαν
43 καὶ εἰ̃παν ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτου̃ ἀναστήσωμεν τὴν καθαίρεσιν του̃ λαου̃ ἡμω̃ν καὶ πολεμήσωμεν περὶ του̃ λαου̃ ἡμω̃ν καὶ τω̃ν ἁγίων
44 καὶ ἠθροίσθη ἡ συναγωγὴ του̃ εἰ̃ναι ἑτοίμους εἰς πόλεμον καὶ του̃ προσεύξασθαι καὶ αἰτη̃σαι ἔλεος καὶ οἰκτιρμούς
45 καὶ Ιερουσαλημ ἠ̃ν ἀοίκητος ὡς ἔρημος οὐκ ἠ̃ν ὁ εἰσπορευόμενος καὶ ἐκπορευόμενος ἐκ τω̃ν γενημάτων αὐτη̃ς καὶ τὸ ἁγίασμα καταπατούμενον καὶ υἱοὶ ἀλλογενω̃ν ἐν τη̨̃ ἄκρα̨ κατάλυμα τοι̃ς ἔθνεσιν καὶ ἐξήρθη τέρψις ἐξ Ιακωβ καὶ ἐξέλιπεν αὐλὸς καὶ κινύρα
46 καὶ συνήχθησαν καὶ ἤλθοσαν εἰς Μασσηφα κατέναντι Ιερουσαλημ ὅτι τόπος προσευχη̃ς ἠ̃ν ἐν Μασσηφα τὸ πρότερον τω̨̃ Ισραηλ
47 καὶ ἐνήστευσαν τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ καὶ περιεβάλοντο σάκκους καὶ σποδὸν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτω̃ν καὶ διέρρηξαν τὰ ἱμάτια αὐτω̃ν
48 καὶ ἐξεπέτασαν τὸ βιβλίον του̃ νόμου περὶ ὡ̃ν ἐξηρεύνων τὰ ἔθνη τὰ ὁμοιώματα τω̃ν εἰδώλων αὐτω̃ν
49 καὶ ἤνεγκαν τὰ ἱμάτια τη̃ς ἱερωσύνης καὶ τὰ πρωτογενήματα καὶ τὰς δεκάτας καὶ ἤγειραν τοὺς ναζιραίους οἳ ἐπλήρωσαν τὰς ἡμέρας
50 καὶ ἐβόησαν φωνη̨̃ εἰς τὸν οὐρανὸν λέγοντες τί ποιήσωμεν τούτοις καὶ που̃ αὐτοὺς ἀπαγάγωμεν
51 καὶ τὰ ἅγιά σου καταπεπάτηνται καὶ βεβήλωνται καὶ οἱ ἱερει̃ς σου ἐν πένθει καὶ ταπεινώσει
52 καὶ ἰδοὺ τὰ ἔθνη συνη̃κται ἐφ' ἡμα̃ς του̃ ἐξα̃ραι ἡμα̃ς σὺ οἰ̃δας ἃ λογίζονται ἐφ' ἡμα̃ς
53 πω̃ς δυνησόμεθα ὑποστη̃ναι κατὰ πρόσωπον αὐτω̃ν ἐὰν μὴ σὺ βοηθήση̨ς ἡμι̃ν
54 καὶ ἐσάλπισαν ται̃ς σάλπιγξιν καὶ ἐβόησαν φωνη̨̃ μεγάλη̨
55 καὶ μετὰ του̃το κατέστησεν Ιουδας ἡγουμένους του̃ λαου̃ χιλιάρχους καὶ ἑκατοντάρχους καὶ πεντηκοντάρχους καὶ δεκαδάρχους
56 καὶ εἰ̃πεν τοι̃ς οἰκοδομου̃σιν οἰκίας καὶ μνηστευομένοις γυναι̃κας καὶ φυτεύουσιν ἀμπελω̃νας καὶ δειλοι̃ς ἀποστρέφειν ἕκαστον εἰς τὸν οἰ̃κον αὐτου̃ κατὰ τὸν νόμον
57 καὶ ἀπη̃ρεν ἡ παρεμβολή καὶ παρενέβαλον κατὰ νότον Αμμαους
58 καὶ εἰ̃πεν Ιουδας περιζώσασθε καὶ γίνεσθε εἰς υἱοὺς δυνατοὺς καὶ γίνεσθε ἕτοιμοι εἰς πρωὶ του̃ πολεμη̃σαι ἐν τοι̃ς ἔθνεσιν τούτοις τοι̃ς ἐπισυνηγμένοις ἐφ' ἡμα̃ς ἐξα̃ραι ἡμα̃ς καὶ τὰ ἅγια ἡμω̃ν
59 ὅτι κρει̃σσον ἡμα̃ς ἀποθανει̃ν ἐν τω̨̃ πολέμω̨ ἢ ἐπιδει̃ν ἐπὶ τὰ κακὰ του̃ ἔθνους ἡμω̃ν καὶ τω̃ν ἁγίων
60 ὡς δ' ἂν ἠ̨̃ θέλημα ἐν οὐρανω̨̃ οὕτως ποιήσει
Для корректного отображения некириллических текстов желательно установить шрифты Lucida Sans Unicode (для текстов на греческом) и Hirmos (для текстов на церковнославянском). Если Ваш браузер поддерживает технологию CSS3, шрифты будут загружены автоматически.
Комментарии:
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

21 Эти слова играли роль девиза, вдохновлявшего маккавейских повстанцев на борьбу.


32 "От Евфрата до границ Египта" - Заречье персидской эпохи. Лисий, о котором упоминает историк Полибий, был главой военачальников (греч. стратегов) Келе-Сирии (Нижней Сирии), Финикии (ср 2 Макк 10:11) и Верхней Сирии.


Выражение "о т рода царского", аналогичное выражению "родственник царя" (2 Макк 11:1), - самый почетный титул при дворе Селевкидов (ср 1 Макк 10:89).


33 "Антиох, его сын" - будущий Антиох V Евпатор (1 Макк 6:17), опекуном которого был назначен два года спустя Филипп, близкий друг царя (1 Макк 6:14; 2 Макк 9:29).


36 Согласно повелению Птолемея IV Филопатора израильтян следовало истреблять или продавать в рабство (2 Макк 8:9-11), а земли - конфисковать и частично раздать иноплеменникам (ср Дан 11:39). Т.о. Иудея становилась "царской землей", участки которой сдавались в аренду, как было принято у Селевкидов. Арендная плата значительно превышала прежние подати.


38 Птоломей был областеначальником Келе-Сирии и Финикии (2 Макк 8:8), а Горгий - военачальником, которому Лисий поручил вести военные действия, хотя Никанор имел первенство чести как "первый друг" царя. (2 Макк 8:9). Через 5 лет царь назначил Никанора начальником карательной экспедиции против Израиля (1 Макк 7:26).


48  2 Макк 8:23разъясняет этот стих. В тот период не было больше пророков. Чтобы узнать, какова воля Божия, книгу Закона открывали наугад. В данном случае искали ответа на вопрос: своевременна ли эта битва и каков может быть ее исход.


Повествование 1 кн Маккавейской охватывает 40 лет — от воцарения Селевкида Антиоха Епифана в 175 г до смерти Симона Маккавея, происшедшей в 134 г до Р.Х. Книга была написана по-еврейски, но сохранилась только в греч переводе. Автор ее по всем имеющимся данным — палестинский еврей, писавший не раньше 134 г, но до 63 г — года взятия Иерусалима Помпеем. Книга представляет определенную ценность для изучения истории того времени, однако следует иметь в виду, что свящ писатель, подражая форме древних израильских летописей, считает своей главной целью чисто религиозную интерпретацию событий. Несчастья своего народа он рассматривает как наказание за грехи, а успехи объясняет помощью Божией. Перед нами — иудей, ревнующий о вере в Бога Израилева и знающий, что борьба между языч. влиянием и отеческими обычаями ведется за торжество истинного богопочитания. Поэтому он выступает как решительный противник эллинизации и восхищается героями, боровшимися за Закон и за Храм, отвоевавшими народу религиозную свободу, и затем — национальную независимость. Он — летописец борьбы, спасшей иудейство, миссией которого было передать человечеству Откровение.

Книги Маккавейские (1 и 2) не вошли в евр канон Писания, но они находятся в LXX и Западная Церковь признала их богодухновенными (второканоническими). В них описывается борьба евр народа против Селевкидов за религиозную и политическую независимость. Название книг происходит от прозвища Маккавей (евр «мак-кави» — молот), данного Иуде, герою этой борьбы (1 Макк 2:4), и затем распространенного на его братьев. Последние строки книги (1 Макк 16:23-24) указывают, что она была написана не раньше конца царствования Иоанна Гиркана, вернее вскоре после его смерти, около 100 до Р.Х.

Скрыть
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

3  Защищая ополчение мечом, т. е. личною отвагою и бдительностью, не прячась в крепости и окопы, но придавая своему лагерю постоянную подвижность и грозную внушительность.


4  Лев — в Ветхом Завете излюбленный образ для обозначения мужественного военного героя, Быт 49:9; Чис 23:24 и др.


Скимен — молодой львенок, «рыкающий на добычу», т. е. при устремлении на добычу (Ам 3:4).


6  Благоуспешно было спасение рукою его, т. е. дело спасения народа от сирийского рабства и мучительства быстро преуспевало, благодаря такой ревности, храбрости и искусству Иуды.


7  Огорчил многих царей — поверг в горе, печаль.


Возвеселил Иакова — риторическое обозначение народа израильского.


8  Отвратил гнев, т. е. Божий, от Израиля. Время Маттафии было более временем скрытой борьбы против главного врага евреев — Сирии. Обладая сильною крепостью в Иерусалиме, сирийцы все же имели все преимущества на своей стороне, и достаточно далеко зашли в своих успехах. Но сохранить положение дел на точке этой успешности было уже труднее, чем дойти до нее. Правда, чиновники царские обошли с поручением царским относительно введения идолослужения всю Иудейскую землю, с успехом преследовали оставшихся верными Закону Моисееву, истребили целые отряды спасавшихся бегством в горы и пещеры, но при всем том, очевидно, они были не настолько сильны, чтобы воспрепятствовать и Маттафии также обойти с горстью сплотившихся около него храбрецов всю Иудею, разрушать повсюду языческие алтари, обрезывать необрезанных, истреблять целыми массами отступников. Для воспрепятствования всему этому требовалось стянуть сюда сильные воинские отряды. Но пока это удалось сделать, Маттафия умер, мирно погребенный сыновьями в гробнице отцов своих, и на его место заступил не менее энергичный и храбрый Иуда Маккавей, в самое короткое время успевший еще более сплотить и упрочить положение иудеев. Последние были достаточно готовы, когда сирийцы выступили против них сильным войском, под предводительством Аполлония.


10  Аполлоний, начальник сирийского войска, не определяемый точнее в данном месте, вероятно, представляет одно лицо с упоминаемым в 1:29 начальником податей, который в параллельном месте 2 Макк 5:24 носит это же имя. У Флавия он называется также вождем Самарии — τη̃ς Σαμαρείας στρατγηός, хотя это наименование, быть может, основано только на этом же стихе самим историком.


16  Вефоронןורח תיֵב — разделялся узким, крутым ущельем на верхний и нижний Вефорон (Нав 16:3,5), причем имел спуск (κατάβασις) и подъем (ἀνάβασις) — в местности, где ныне расположены две небольшие деревни — Beit-ur el Foka на вершине и Beit-ur el Tachta внизу долины, в расстоянии 100 стадий от Иерусалима, на пути в Никополис (Еммаус), Нав 10:10.


24  Преследовали... до равниныτὸ πεδίον — равнина по морскому побережью, от Иоппии к югу (Втор 1:7), до земли Филистимской включительно (ἡ πεδινὴ, Нав 15:33 и далее, или γη̨̃ πεδινὴ — 40 ст. комментир. главы, — известна и под собств. именем ἠ Σεφηλά).


28 Решив двинуть все силы царства своего на Иуду, Антиох прежде всего выдает войскам своим годовое жалованье, которое, вероятно, уплачивалось до сего времени весьма неисправно, вследствие крайне расстроенных финансов страны; теперь же с напряжением всех последних сил он старается прежде всего удовлетворить войско жалованием, без чего нельзя было бы достаточно положиться на его верность и требовать от него старания и успехов.


Быть готовыми на всякую надобность — справедливо некоторые усматривают здесь опасения Антиоха, что ему придется иметь дело с возмущениями и других подвластных ему народов, после столь удачного опыта иудеев.


31  Решился идти в Персию, точнее — здесь имеется в виду Персия в широком смысле слова, — собственно Персида, которую составляли Персия и Мидия вместе, и вообще Селевкидские провинции по ту сторону Евфрата (32 ст., ср. 6:56).


Собрать побольше серебра — не просто через взыскание законных податей, но и путем контрибуций всякого рода, вроде, напр., захвата сокровищ храмов (6:1 и далее), продажи высших должностей, завоевания и разграбления еще не покоренных земель, как, напр., Армении, — по некоторым намекам у Аппиана и Диодора Сицилийского, — числившейся после поражения Антиоха III в 190 г. — в зависимости от Рима (Страбон XI, 14, §15 и 5).


33  Сына своего Антиоха, царствовавшего впоследствии с именем Евпатора (164-162 до Р. Х.).


37  Верхние страны, т. е. вышележащие по ту сторону Евфрата (1:1) — Персия и Мидия (ср. 2 Макк 9:25; у Полибия V, 40, 5 — οἱ ἄνω τὸποι и τὰ ἄνω μέρη τη̃ς Βασιλείας).


38  Птоломей, сын Дорименов, упоминается в параллельном месте 2 Макк 10:12 — с прозванием Макрон — μάκρων. При Птоломее Филометоре был сделан начальником Кипра, но потом передал этот остров Антиоху Епифану (2 Макк 10:13), за что снискал его благоволение и получил в управление Нижнюю Сирию и Финикию (2 Макк 4:45; 8:8), но потом при Антиохе Евпаторе впал в немилость и кончил жизнь свою отравлением (2 Макк 10:13).


Доримен — кажется, тот этолиец с этим же именем, который сражался с Антиохом Великим, когда последний занял Нижнюю Сирию (Полибий V, 61, 9).


Никанор — по 2 Макк 8:9 — сын известного Патрокла, злого врага иудеев, который в сражении с Иудою нашел себе смерть (7:26 и далее; 2 Макк 14 и 2 Макк 15).


О Горгии и его деяниях повествуется подробнее в 4:1 и далее; 5:56 и далее; 2 Макк 10:14 и 12:32 и далее


39 По 2 Макк 8:9 — Птоломей, наместник Нижней Сирии и Финикии, послал Никанора с 20 000 мужей в Иудею, чтобы ее разорить, и присоединил к нему и Горгия, как опытного полководца. С показанием 38-39 ст. это можно согласить, допустив, что все войско, отданное Лисием в распоряжение трех полководцев, было разделено между этими полководцами (4:1) и оперировало отдельными отрядами, быть может, не настолько еще готовыми, чтобы тотчас же все вместе могли быть употреблены в дело.


40  Близ Еммаума’ΕμμαούμИосифа Флавия и в Сир. ’Εμμαούς или ’Αμμαούς) — город в расстоянии около 176 стадий от Иерусалима, на равнине, Вакхидом был обращен в крепость (9:50), Квинтилием Вадом сожжен (Иосиф Флавий. Иуд. древн. XVII, 10, §9), при Гелиогабале снова восстановлен и переименован в Никополь (Nikopolis), — нынешний Amivвs, жалкая деревенька из нескольких домов; нельзя смешивать с Еммаусом (Лк 24), отстоящим на 60 стадий от Иерусалима, как покушались на это некоторые (Иероним в Ономастиконе; из новейших — Робинсон. N. bibl. Forsch. S. 190 и далее).


41  Имя ихτὸ ὄνομα αὐτω̃ν, — т. е. слух об них.


(Взявши) и слугκαὶ παι̃δας — необходимых для того, чтобы стеречь рабов и загонять их. Другие, впрочем, читают здесь καὶ πέδας — и оковы, что, кажется, будет не менее верно (так в сирском перев. и у Иосифа Флавия. Иуд. древн. XII, 7, §3).


Купля-продажа рабов представляла один из важнейших предметов финикийской и филистимской торговли.


По 2 Макк 8:10 (ср. 25 и 34 ст.) Никанор вытребовал купцов из приморских городов для покупки у него будущих рабов, надеясь этим пополнить дань, причитавшуюся с него римлянам.


С войском Сирии рядом упоминается войско «земли иноплеменных»; это, вероятно, филистимляне, давние враги их ближайших соседей Иудеи (Суд 14 и далее; 1 Цар 4 и далее), уничтожение которой представляло и для них важнейший интерес.


43  За святынюτω̃ν ἁγίων от τὰ ἅγια, святилище, храм, как в ст. 51,59 и др.


45 Лирическое излияние жалости к опустошенному и оскверненному Иерусалиму.


Иерусалим был необитаем, как пустыня, ближе — это необитание определяется далее в том смысле, что не было ни входящего в него, ни выходящего из него из природных жителей его, и что он стал жилищем язычников (ср. 1:38).


Сыновья инородных были в крепости его — см. к 1:33.


46  МассифаΜασσηφά, как Суд 20:1, также Μασφά, 5:35, и Нав 15:38, евр. הֱפֵצִמ или הַפֵצִמЦар 7:5 и далее — город в колене Вениаминовом, Нав 18:26 — в 5 милях от Иерусалима, недалеко от Рамы, на месте нынешнего Neby Samnil, на высокой горе с далеким видом на Иерусалим, на Средиземное море и Восточно-Иорданские горы.


Здесь собирались израильтяне, чтобы установить наказание колену Вениамина (Суд 20:1; 21:1); здесь же Самуил собирал народ, чтобы смириться ему пред Господом, и своею молитвою испросил у Бога победу над филистимлянами (1 Цар 7).


К этим собраниям народа в Массифе во времена Судей и при Самуиле относится замечание 46 ст., что «место молитвы у Израильтян было прежде в Массифе». Это издревле священное место избрал Самуил для молитвы народа, после того как Скиния Свидения, стоявшая в Силоме (Нав 18:26), через утрату ковчега Завета, потеряла значение главной святыни Израиля. Так и теперь — избрали это же место для общенародной молитвы Маккавеи, после того как Иерусалим перешел в руки врагов и вместе с храмом подвергся такому осквернению.


48 Чтобы надругаться над Моисеевой религией и благоговением иудеев пред их священными книгами, язычники делали изображения своих богов на тех экземплярах закона, которые находили. Это поругание Слова Божия израильтяне и представили теперь пред лицом Господа, раскрыв в своем молитвенном собрании одну из этих оскверненных и поруганных книг, чтобы сама книга самим делом и своим печальным видом — безмолвно вопияла к Господу об этом беззаконии, и чтобы Господь этим поруганием Его Слова подвигся гневом и Своим праведным мщением на беззаконников.


Нечто подобное и с тою же целью сделал некогда Езекия, принеся в храм пред Лице Иеговы богохульное письмо Сеннахирима (Санхерива) — 4 Цар 19:14 и далее.


49  (Принесли)... первородных и десятины. Первые (πρωτογενήματα) — выкупались при храме принесением особой жертвы, вторые — поступали на содержание храма и священников, Исх 23:19; Лев 23:10 и далее; Чис 18:12 и далее; Втор 26:2 и далее; Лев 27:30 и далее; Чис 18:20 и далее.


Назореи, исполнившие дни обетов своих, разрешались от них также при храме, принесением особо установленных жертв, Чис 9:5,13; 6:13 и далее.


Все эти установленные от Бога священнодействия оставались без возможности совершения, ввиду осквернения и полного опустошения храма, и теперь выставлялись на вид как одно из сильнейших средств преклонить Господа Бога на помощь и состраданию к бедствующему Израилю.


54  Вострубили трубами и воскликнули громким голосом, чтобы выразить высшую силу молитвы и надежду на ее услышание Богом. Такой прием имел свое основание в особом предписании Слова Божия, Чис 10:7,10, где Господь повелел пользоваться трубными звуками для созыва собраний, для поднятия тревоги при нападении врагов и при выступлении в поход, для выражения праздничной радости во время жертвоприношений и молитвы. По мысли божественного установления, эти трубные звуки должны были быть «напоминанием» о народе пред Богом Израиля, и это напоминание теперь особенно желал сделать сильным народ, чувствовавший себя как бы оставленным и забытым от Бога.


55 Установление Иудою мелких вождей для народа — тысяченачальников, стоначальников, пятьдесятоначальников и десятоначальников — воскрешало древний строй народа, введенный еще Моисеем, Чис 31:48,52; 1 Цар 8:12; 4 Цар 1:9 и далее; причем этот строй имел в виду облегчать не только военные действия, но и вообще управление народом в мирное время.


56 Следуя точно постановлению закона, во Втор 20:5-8, — Иуда отпускает из ополчения всех, которые только что — или построили дома, или обручились с женами, или насадили виноградники — и не успели еще воспользоваться всем этим, а также всех малодушных, боязливых, «дабы — как говорится в указанном месте — он, т. е. боязливый, не сделал робкими сердца братьев его, как его сердце».


57 Составив отборное войско, Иуда идет и располагается станом на юге от Еммаума, т. е. вблизи врага (ст. 40), воодушевляя всех горячим призывом «умереть» в сражении «за святыню нашу».


58  Опояшьтесь. При всяком важном деле евреи приступали к нему с «поясом на чреслах своих».


И будьте мужественныκαὶ γίνεσθε εἰς υἱοὺς δυνατοὺς, евр.: לְיַח יֵנֽבִל ּ ויֽהְו, 2 Цар 2:7; 13:28; — слав. точнее: и будите в сыны сильны.


Стройное хронологическое течение священного кодекса и более или менее связное, исторически-последовательное содержание его книг — после книг Неемии и пророка Малахии — внезапно нарушается крупным пробелом в несколько столетий (440-175 г. до Р. Х.), не нашедших себе достойного увековечения в священных книгах. С 175 года книги Маккавейские1Книги Маккавейские переведены с греческого, потому что в еврейском тексте их нет. снова продолжают изложение событий священного характера для ветхозаветного человечества и доводят его до 135 г. до Р. Х., после чего ветхозаветный кодекс вновь обрывается совершенно, уступая место священным книгам кодекса новозаветного, начинающегося евангельскими повествованиями о рождестве Спасителя мира.

Наименование свое Маккавейские книги заимствовали от прозвания, первоначально усвоенного 3-му сыну священника Маттафии — Иуде — Маккавей, что значит молот (בֽקוַמ), за его выдающееся геройство и успехи в борьбе с врагами иудеев (1M 2:4Ιουδας ὁ καλούμενος Μακκαβαι̃ος; ср. Ιουδας Μακκαβαι̃ος — 66 ст.; 1M 3:1; 1M 5:24; 1M 8:20 и др. Во 2-ой Маккавейской книге во многих местах (1M 8:5.16) прямо ὁ Μακκαβαι̃ος, и даже просто Μακκαβαι̃ος1M 10:1, как встречается и в 1M 5:34). — От этого прозвища Иуды получило такое наименование «Маккавеев» и все семейство братьев Иуды, и само движение, вызванное и руководимое ими, стало известно под названием борьбы или эпохи «Маккавеев».

Под именем «Маккавейских» в Библии имеются три книги, признаваемые неканоническими.

Первая книга Маккавейская, передав вкратце обстоятельства воцарения Антиоха Епифана на сирийском престоле, повествует о тяжких гонениях этого безбожника на верное Богу иудейство и о геройской борьбе за свою веру и свободу последовательно всего семейства Маккавеев, начиная Маттафиею, родоначальником этой фамилии, и кончая Симоном, т. е. от 175-135 г. до Р. Х. (Маттафия, 1M 1-2; Иуда, 1M 3:1-9:22; Ионафан, 1M 9:23-12:53; Симон, 1M 13-16).

По свидетельству Оригена и блаж. Иеронима, эта книга написана первоначально на еврейском наречии. Свидетельство первого (у Евсевия, Церк. истор. VI, 25) таково: «ἔξω τούτοω (т. е. кроме этих, канонических книг Ветхого Завета) ἐστὶ τὰ Μακκαβαικά 2Хотя выражение τὰ Μακκαβαικά подразумевает, по-видимому, несколько книг, однако, приводимое дальше еврейское надписание книги не оставляет сомнения в том, что речь здесь идет лишь о 1-й Маккавейской книге, которая одна имелась на еврейском наречии. , ἅπερ ἐπιγέγραπται Σαρβὴθ Σαρβανὲ ἔλ» — (евр. לא ינב ךֹש טיברׁש, т. е. «владычество», или «История князей сынов Божиих»). — Блаж. Иероним в своем свидетельстве (prolog. galeat.) называет в числе книг, не принадлежащих к канону, только две Маккавейские книги, и при этом замечает: Machabaeorum primum librum hebraicum reperi; secundus graecus est, quod ex ipsa quoque phrasi probari potest. — Обе книги находятся уже в Италийском кодексе, и из него перешли в Вульгату, так что блаж. Иероним не переводил их вновь.

Время написания книги. Время написания книги приблизительно может быть указано — в конце жизни первосвященника Иоанна, преемника Симона. Это следует из пометки самого писателя в конце книги, где он, дойдя до истории Иоанна, отсылает читателя к книге дней первосвященства его, не упоминая о его смерти, но перечисляя — «и войны его, и мужественные подвиги его, славно совершенные, и сооружение стен, им воздвигнутых, и другие деяния его... с того времени, как сделался он первосвященником после отца своего» — (1M 16:23-24).

Перевод на греческий язык еврейского оригинала, несомненно, был сделан вскоре же после появления оригинала. Сделанный довольно вольно от оригинала и по-видимому столь же авторитетным лицом, этот перевод вытеснил собою даже оригинал, войдя вместо него и в греческий канон. Иосиф Флавий, известный иудейский историк, пользовался для своего классического труда исключительно переводным текстом.

Писатель книги (как и переводчик) точно неизвестен. Вероятно, это был палестинский иудей, близко стоявший к описываемым лицам и событиям, имевший возможность при написании книги пользоваться не только личными впечатлениями и воспоминаниями, но и официальными документами того времени. Это самое — ставит подлинность и историческую достоверность описываемых событий вне всякого сомнения, тем более, что обо всем том и совершенно согласно повествуют и другие — сирийские и греческие историки (особенно — Полибий), излагая события времен царей сирийских.

Скрыть

Мысли вслух: ежедневные размышления о Библии

 

Слова Иуды Маккавея о силе Божией, которая помогает тем, кто воюет за дело Божие, проще всего понять в контексте начатой им против сирийцев войны... 

 

Война, начатая Иудой Маккавеем, была войной священной, войной во имя Бога и Торы. Неудивительно, что и шла она по законам... 

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).