Библия-Центр
РУ
Вся Библия
Greek/Septuagint (gr)
Поделиться

ΜΑΚΚΑΒΑΊΩΝ Α, κεφαλίς 15

καὶ ἀπέστειλεν 'Αντίοχος υἱὸς Δημητρίου του̃ βασιλέως ἐπιστολὰς ἀπὸ τω̃ν νήσων τη̃ς θαλάσσης Σιμωνι ἱερει̃ καὶ ἐθνάρχη̨ τω̃ν Ιουδαίων καὶ παντὶ τω̨̃ ἔθνει
καὶ ἠ̃σαν περιέχουσαι τὸν τρόπον του̃τον βασιλεὺς 'Αντίοχος Σίμωνι ἱερει̃ μεγάλω̨ καὶ ἐθνάρχη̨ καὶ ἔθνει Ιουδαίων χαίρειν
ἐπεί τινες λοιμοὶ κατεκράτησαν τη̃ς βασιλείας τω̃ν πατέρων ἡμω̃ν βούλομαι δὲ ἀντιποιήσασθαι τη̃ς βασιλείας ὅπως ἀποκαταστήσω αὐτὴν ὡς ἠ̃ν τὸ πρότερον ἐξενολόγησα δὲ πλη̃θος δυνάμεων καὶ κατεσκεύασα πλοι̃α πολεμικά
βούλομαι δὲ ἐκβη̃ναι κατὰ τὴν χώραν ὅπως μετέλθω τοὺς κατεφθαρκότας τὴν χώραν ἡμω̃ν καὶ τοὺς ἠρημωκότας πόλεις πολλὰς ἐν τη̨̃ βασιλεία̨ μου
νυ̃ν οὐ̃ν ἵστημί σοι πάντα τὰ ἀφέματα ἃ ἀφη̃κάν σοι οἱ πρὸ ἐμου̃ βασιλει̃ς καὶ ὅσα ἄλλα δόματα ἀφη̃κάν σοι
καὶ ἐπέτρεψά σοι ποιη̃σαι κόμμα ἴδιον νόμισμα τη̨̃ χώρα̨ σου
Ιερουσαλημ δὲ καὶ τὰ ἅγια εἰ̃ναι ἐλεύθερα καὶ πάντα τὰ ὅπλα ὅσα κατεσκεύασας καὶ τὰ ὀχυρώματα ἃ ὠ̨κοδόμησας ὡ̃ν κρατει̃ς μενέτω σοι
καὶ πα̃ν ὀφείλημα βασιλικὸν καὶ τὰ ἐσόμενα βασιλικὰ ἀπὸ του̃ νυ̃ν καὶ εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον ἀφιέσθω σοι
ὡς δ' ἂν κρατήσωμεν τη̃ς βασιλείας ἡμω̃ν δοξάσομέν σε καὶ τὸ ἔθνος σου καὶ τὸ ἱερὸν δόξη̨ μεγάλη̨ ὥστε φανερὰν γενέσθαι τὴν δόξαν ὑμω̃ν ἐν πάση̨ τη̨̃ γη̨̃
10 ἔτους τετάρτου καὶ ἑβδομηκοστου̃ καὶ ἑκατοστου̃ ἐξη̃λθεν 'Αντίοχος εἰς τὴν γη̃ν τω̃ν πατέρων αὐτου̃ καὶ συνη̃λθον πρὸς αὐτὸν πα̃σαι αἱ δυνάμεις ὥστε ὀλίγους εἰ̃ναι σὺν Τρύφωνι
11 καὶ ἐδίωξεν αὐτὸν 'Αντίοχος καὶ ἠ̃λθεν εἰς Δωρα φεύγων τὴν ἐπὶ θαλάσσης
12 ἤ̨δει γὰρ ὅτι ἐπισυνη̃κται ἐπ' αὐτὸν τὰ κακά καὶ ἀφη̃καν αὐτὸν αἱ δυνάμεις
13 καὶ παρενέβαλεν 'Αντίοχος ἐπὶ Δωρα καὶ σὺν αὐτω̨̃ δώδεκα μυριάδες ἀνδρω̃ν πολεμιστω̃ν καὶ ὀκτακισχιλία ἵππος
14 καὶ ἐκύκλωσεν τὴν πόλιν καὶ τὰ πλοι̃α ἀπὸ θαλάσσης συνη̃ψαν καὶ ἔθλιβε τὴν πόλιν ἀπὸ τη̃ς γη̃ς καὶ τη̃ς θαλάσσης καὶ οὐκ εἴασεν οὐδένα ἐκπορεύεσθαι οὐδὲ εἰσπορεύεσθαι
15 καὶ ἠ̃λθεν Νουμήνιος καὶ οἱ παρ' αὐτου̃ ἐκ 'Ρώμης ἔχοντες ἐπιστολὰς τοι̃ς βασιλευ̃σιν καὶ ται̃ς χώραις ἐν αἱ̃ς ἐγέγραπτο τάδε
16 Λεύκιος ὕπατος 'Ρωμαίων Πτολεμαίω̨ βασιλει̃ χαίρειν
17 οἱ πρεσβευταὶ τω̃ν Ιουδαίων ἠ̃λθον πρὸς ἡμα̃ς φίλοι ἡμω̃ν καὶ σύμμαχοι ἀνανεούμενοι τὴν ἐξ ἀρχη̃ς φιλίαν καὶ συμμαχίαν ἀπεσταλμένοι ἀπὸ Σιμωνος του̃ ἀρχιερέως καὶ του̃ δήμου τω̃ν Ιουδαίων
18 ἤνεγκαν δὲ ἀσπίδα χρυση̃ν ἀπὸ μνω̃ν χιλίων
19 ἤρεσεν οὐ̃ν ἡμι̃ν γράψαι τοι̃ς βασιλευ̃σιν καὶ ται̃ς χώραις ὅπως μὴ ἐκζητήσωσιν αὐτοι̃ς κακὰ καὶ μὴ πολεμήσωσιν αὐτοὺς καὶ τὰς πόλεις αὐτω̃ν καὶ τὴν χώραν αὐτω̃ν καὶ ἵνα μὴ συμμαχω̃σιν τοι̃ς πολεμου̃σιν πρὸς αὐτούς
20 ἔδοξεν δὲ ἡμι̃ν δέξασθαι τὴν ἀσπίδα παρ' αὐτω̃ν
21 εἴ τινες οὐ̃ν λοιμοὶ διαπεφεύγασιν ἐκ τη̃ς χώρας αὐτω̃ν πρὸς ὑμα̃ς παράδοτε αὐτοὺς Σιμωνι τω̨̃ ἀρχιερει̃ ὅπως ἐκδικήση̨ αὐτοὺς κατὰ τὸν νόμον αὐτω̃ν
22 καὶ ταὐτὰ ἔγραψεν Δημητρίω̨ τω̨̃ βασιλει̃ καὶ 'Αττάλω̨ καὶ 'Αριαράθη̨ καὶ 'Αρσάκη̨
23 καὶ εἰς πάσας τὰς χώρας καὶ Σαμψάμη̨ καὶ Σπαρτιάταις καὶ εἰς Δη̃λον καὶ εἰς Μύνδον καὶ εἰς Σικυω̃να καὶ εἰς τὴν Καρίαν καὶ εἰς Σάμον καὶ εἰς τὴν Παμφυλίαν καὶ εἰς Λυκίαν καὶ εἰς 'Αλικαρνασσὸν καὶ εἰς 'Ρόδον καὶ εἰς Φασηλίδα καὶ εἰς Κω̃ καὶ εἰς Σίδην καὶ εἰς 'Άραδον καὶ Γόρτυναν καὶ Κνίδον καὶ Κύπρον καὶ Κυρήνην
24 τὸ δὲ ἀντίγραφον τούτων ἔγραψαν Σιμωνι τω̨̃ ἀρχιερει̃
25 ἀντίοχος δὲ ὁ βασιλεὺς παρενέβαλεν ἐπὶ Δωρα ἐν τη̨̃ δευτέρα̨ προσάγων διὰ παντὸς αὐτη̨̃ τὰς χει̃ρας καὶ μηχανὰς ποιούμενος καὶ συνέκλεισεν τὸν Τρύφωνα του̃ ἐκπορεύεσθαι καὶ εἰσπορεύεσθαι
26 καὶ ἀπέστειλεν αὐτω̨̃ Σιμων δισχιλίους ἄνδρας ἐκλεκτοὺς συμμαχη̃σαι αὐτω̨̃ καὶ ἀργύριον καὶ χρυσίον καὶ σκεύη ἱκανά
27 καὶ οὐκ ἠβούλετο αὐτὰ δέξασθαι ἀλλὰ ἠθέτησεν πάντα ὅσα συνέθετο αὐτω̨̃ τὸ πρότερον καὶ ἠλλοτριου̃το αὐτω̨̃
28 καὶ ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν 'Αθηνόβιον ἕνα τω̃ν φίλων αὐτου̃ κοινολογησόμενον αὐτω̨̃ λέγων ὑμει̃ς κατακρατει̃τε τη̃ς Ιοππης καὶ Γαζαρων καὶ τη̃ς ἄκρας τη̃ς ἐν Ιερουσαλημ πόλεις τη̃ς βασιλείας μου
29 τὰ ὅρια αὐτω̃ν ἠρημώσατε καὶ ἐποιήσατε πληγὴν μεγάλην ἐπὶ τη̃ς γη̃ς καὶ ἐκυριεύσατε τόπων πολλω̃ν ἐν τη̨̃ βασιλεία̨ μου
30 νυ̃ν οὐ̃ν παράδοτε τὰς πόλεις ἃς κατελάβεσθε καὶ τοὺς φόρους τω̃ν τόπων ὡ̃ν κατεκυριεύσατε ἐκτὸς τω̃ν ὁρίων τη̃ς Ιουδαίας
31 εἰ δὲ μή δότε ἀντ' αὐτω̃ν πεντακόσια τάλαντα ἀργυρίου καὶ τη̃ς καταφθορα̃ς ἡ̃ς κατεφθάρκατε καὶ τω̃ν φόρων τω̃ν πόλεων ἄλλα τάλαντα πεντακόσια εἰ δὲ μή παραγενόμενοι ἐκπολεμήσομεν ὑμα̃ς
32 καὶ ἠ̃λθεν 'Αθηνόβιος ὁ φίλος του̃ βασιλέως εἰς Ιερουσαλημ καὶ εἰ̃δεν τὴν δόξαν Σιμωνος καὶ κυλικει̃ον μετὰ χρυσωμάτων καὶ ἀργυρωμάτων καὶ παράστασιν ἱκανὴν καὶ ἐξίστατο καὶ ἀπήγγειλεν αὐτω̨̃ τοὺς λόγους του̃ βασιλέως
33 καὶ ἀποκριθεὶς Σιμων εἰ̃πεν αὐτω̨̃ οὔτε γη̃ν ἀλλοτρίαν εἰλήφαμεν οὔτε ἀλλοτρίων κεκρατήκαμεν ἀλλὰ τη̃ς κληρονομίας τω̃ν πατέρων ἡμω̃ν ὑπὸ δὲ ἐχθρω̃ν ἡμω̃ν ἀκρίτως ἔν τινι καιρω̨̃ κατεκρατήθη
34 ἡμει̃ς δὲ καιρὸν ἔχοντες ἀντεχόμεθα τη̃ς κληρονομίας τω̃ν πατέρων ἡμω̃ν
35 περὶ δὲ Ιοππης καὶ Γαζαρων ὡ̃ν αἰτει̃ς αὑ̃ται ἐποίουν ἐν τω̨̃ λαω̨̃ πληγὴν μεγάλην καὶ τὴν χώραν ἡμω̃ν τούτων δώσομεν τάλαντα ἑκατόν
36 καὶ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτω̨̃ λόγον ἀπέστρεψεν δὲ μετὰ θυμου̃ πρὸς τὸν βασιλέα καὶ ἀπήγγειλεν αὐτω̨̃ τοὺς λόγους τούτους καὶ τὴν δόξαν Σιμωνος καὶ πάντα ὅσα εἰ̃δεν καὶ ὠργίσθη ὁ βασιλεὺς ὀργὴν μεγάλην
37 τρύφων δὲ ἐμβὰς εἰς πλοι̃ον ἔφυγεν εἰς 'Ορθωσίαν
38 καὶ κατέστησεν ὁ βασιλεὺς τὸν Κενδεβαι̃ον ἐπιστράτηγον τη̃ς παραλίας καὶ δυνάμεις πεζικὰς καὶ ἱππικὰς ἔδωκεν αὐτω̨̃
39 καὶ ἐνετείλατο αὐτω̨̃ παρεμβάλλειν κατὰ πρόσωπον τη̃ς Ιουδαίας καὶ ἐνετείλατο αὐτω̨̃ οἰκοδομη̃σαι τὴν Κεδρων καὶ ὀχυρω̃σαι τὰς πύλας καὶ ὅπως πολεμη̨̃ τὸν λαόν ὁ δὲ βασιλεὺς ἐδίωκε τὸν Τρύφωνα
40 καὶ παρεγενήθη Κενδεβαι̃ος εἰς Ιάμνειαν καὶ ἤρξατο του̃ ἐρεθίζειν τὸν λαὸν καὶ ἐμβατεύειν εἰς τὴν Ιουδαίαν καὶ αἰχμαλωτίζειν τὸν λαὸν καὶ φονεύειν
41 καὶ ὠ̨κοδόμησεν τὴν Κεδρων καὶ ἀπέταξεν ἐκει̃ ἱππει̃ς καὶ δυνάμεις ὅπως ἐκπορευόμενοι ἐξοδεύωσιν τὰς ὁδοὺς τη̃ς Ιουδαίας καθὰ συνέταξεν αὐτω̨̃ ὁ βασιλεύς
Для корректного отображения некириллических текстов желательно установить шрифты Lucida Sans Unicode (для текстов на греческом) и Hirmos (для текстов на церковнославянском). Если Ваш браузер поддерживает технологию CSS3, шрифты будут загружены автоматически.
Комментарии:
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

1 Находясь на о. Родосе, Антиох VII узнал о пленении своего брата, Димитрия П. Он был воспитан в Книде и Сиде и получил прозвище Сидета, но на монетах называет себя Евергетом ("благодетелем").


10 В 139/138 г. Первые монеты Антиоха датированы 138 г.; его высадка имела место осенью 139 г.


16 Птоломей VII Фискон.


22 Аттал II (159-138), царь Пергамский. Ариараф V, царь Каппадокийский, Арсак (см 1 Макк 14:2).


37 "Орфосиада" - Ард Артуси в Сирии, в 14 км на С от Триполи.


Повествование 1 кн Маккавейской охватывает 40 лет — от воцарения Селевкида Антиоха Епифана в 175 г до смерти Симона Маккавея, происшедшей в 134 г до Р.Х. Книга была написана по-еврейски, но сохранилась только в греч переводе. Автор ее по всем имеющимся данным — палестинский еврей, писавший не раньше 134 г, но до 63 г — года взятия Иерусалима Помпеем. Книга представляет определенную ценность для изучения истории того времени, однако следует иметь в виду, что свящ писатель, подражая форме древних израильских летописей, считает своей главной целью чисто религиозную интерпретацию событий. Несчастья своего народа он рассматривает как наказание за грехи, а успехи объясняет помощью Божией. Перед нами — иудей, ревнующий о вере в Бога Израилева и знающий, что борьба между языч. влиянием и отеческими обычаями ведется за торжество истинного богопочитания. Поэтому он выступает как решительный противник эллинизации и восхищается героями, боровшимися за Закон и за Храм, отвоевавшими народу религиозную свободу, и затем — национальную независимость. Он — летописец борьбы, спасшей иудейство, миссией которого было передать человечеству Откровение.

Книги Маккавейские (1 и 2) не вошли в евр канон Писания, но они находятся в LXX и Западная Церковь признала их богодухновенными (второканоническими). В них описывается борьба евр народа против Селевкидов за религиозную и политическую независимость. Название книг происходит от прозвища Маккавей (евр «мак-кави» — молот), данного Иуде, герою этой борьбы (1 Макк 2:4), и затем распространенного на его братьев. Последние строки книги (1 Макк 16:23-24) указывают, что она была написана не раньше конца царствования Иоанна Гиркана, вернее вскоре после его смерти, около 100 до Р.Х.

Скрыть
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

1  Антиох VII Сидет, сын Димитрия I и младший брат взятого в плен парфянами Димитрия II. Прозвище свое Σιδήτης получил от памфилийского города Sida, где он воспитывался.


С островов морских. По Аппиану, Syriaca, с. 68, Антиох узнал о пленении своего брата на острове Родос. В это время Трифон вел упорную борьбу с военачальниками и сатрапами Димитрия — Дионисием в Месопотамии, Сарпедоном и Паламедом в Сирии и Эсхионом в Селевкии приморской, где находилась и царица Клеопатра. Антиох между тем блуждал беспомощно от одного места к другому, не принимаемый нигде из страха пред Трифоном, пока, наконец, Клеопатра — по совету своих друзей и из опасения, что город отпадет на сторону Трифона, — не предложила ему руку и трон.


6 См. к 13:42.


7 См. к 10:31; ср. 13:38.


8 См. к 13:39.


10  В 174 г. э. Сел. = 139-138 г. до Р. Х. Антиох вступил в землю отцов своих, т. е. в Селевкию, где Клеопатра обещала ему руку и трон.


11  Дорагреч. τὰ Δωρα̃ и ἡ Δω̃ρα, евр. רֹאֽך или רֹוך, сооруженная финикиянами, на Средиземном море, в глубине мыса Кармил, в 9 милях севернее Кесарии (близ нынешней Tantura или Tortura. Описание осады этой Доры Антиохом прерывается рассказом о возвращении послов Симона из Рима (15-24 ст.) (ср. 14:24).


15  С письмами к царям и странам — в копиях, как узнаем из 24 ст.


16 Письмо, содержание коего для образца приводится здесь, адресовано «царю Птоломею», т. е. Птоломею Евергету II или Фискону, который после смерти своего брата Филометора (11:18) царствовал еще 29 лет. Подписаны письма именем консула Левкия — Λεύκιος, греч. форма имени Lucius. Это был, следовательно, или Lucius Caecilius Metellus, или Lucius Calpumius Piso — современники Симона. Более вероятно, что здесь имеется в виду второй Люций, бывший консулом (с М. Попиллием Леною) в 615 г. от осн. Рима = 139 г. до Р. Х.


18 См. к 14:24.


20  Мы рассудили принять от них щит — как бы в знак благоволения иудеям, но отнюдь не как одолжение с их стороны, побуждавшее принять и условия договора, ради чего некоторые находили более естественным читать этот стих между ст. 18 и 19.


21 Выдача беглецов обычно ставилась в числе условий при заключении мира или союзных договоров (ср. Полибий XXII, 23 (26) 10; Ливий XXXVIII, 38).


22 Подобные приведенному (ст. 16-21) письма консул написал: «царю Димитрию». Этот отправился тогда в Мидию, и — или еще не был пленен парфянами, или слух об его пленении еще не дошел до Рима.


Аттал — был царь пергамский, вероятно II-й с этим именем — Филадельф, так как его преемник Аттал III Филометор вступил на трон только в 138 г. до Р. Х.


Ариараф’Αριαράθης, иначе ’Αράθη̨, отсюда у Лютера переведено Aretas), — есть Ариараф III Филопатор, царь каппадокийский, ум. в 130 г. до Р. Х.


Арсак — царь парфянский, см. к 14:2.


Сампсама (Σαμψαμη̨, иначе Σαμψάκη̨, лат. Lampsaco) — упоминаемый у Abulfeda портовый город между Синопом и Трапезундом, нынешний Samsun, западнее Трапезунда.


Делос — наименьший из Цикладских островов в Архипелаге, со времени разрушения Коринфа вел значительную торговлю, — нынешний Dili, необитаем и пустынен.


Минд — гавань в Карии (на ю.-з. Малой Азии) — нынешняя Mentesche.


Сикион — на северном берегу Пелопоннеса, западнее Коринфа.


Кария — область на ю. з. Малой Азии с городами Галикарнасс, Книд и др.


Самос — известный остров близ ионического берега.


Памфилия — малоазиатская область по Средиземному морю между Ликией и Киликией.


Ликия — то же самое, юго-восточнее Карии.


Галикарнасс — большой и сильно укрепленный главный город Карии, бывшая резиденция карийских царей, родина Геродота, разрушен Александром Великим.


Родос — известный остров южнее карийского берега.


Фасилида (Φάσηλίς) — большой город в Ликии на скалистом мысе с тремя гаванями; во время борьбы римлян с морскими разбойниками разрушен в 78 г. до Р. Х., позднее возродился снова в виде маленького местечка, но в Турецкую войну снова разрушен, затем на его месте возникло местечко по имени Alaia, ныне одни развалины.


Кос — маленький остров напротив городов Книда и Галикарнасса (известный более под несклоняемой формой Κω̃).


Сида (Σίδη) — портовый город Памфилии.


Арад — остров и город близ финикийского берега, при впадении Елевфера (см. к 11:7).


Гортина (Γόρτυν) значительный город на Крите, на южном берегу, при реке Lethдus, с двумя гаванями.


Книд — карийский город на мысе Триопион, против острова Кос, соединенный с твердою землею Книдийского острова дамбою.


Кириния — главный город верхней Ливии или Ливии Киринейской (Libya Cyrenaica или Pentapolilana), между населением которого было особенно много иудеев.


25  Царь Антиох обложил Дору вторично. Это выражение непонятно, если ставить его в прямую связь с начатым в 14 ст. рассказом об осаде Доры. Недоумение рассеивается иным переводом слов подлинника: ἐν τη̨̃ δευτέρα̨, что означает не «вторично», как переводят русский и слав. тексты, а «во второй день» (ἐν τη̨̃ δευτέρα̨, т. е. ἡμέρα̨), т. е. во второй день после того, как Антиох обложил город (вторично было бы δεύτερον, τὸ δεύτερον, ἐε δευτέρου).


Нападая на нее со всех сторон — более точно слав.: «наводя выну на ню руки» (перевод греческого προσάγειν τὰς χει̃ρας), т. е. войска (ср. греч. 5:6 и 11:15).


26-27 Симон посылает Антиоху вспомогательный отряд, золото, серебро и припасы, но Антиох высокомерно отвергает их. Основание для такой перемены отношений Антиоха к Симону можно усматривать единственно в перемене положения Антиоха. Пока он находился в стесненных обстоятельствах, он заискивал пред иудеями, обещая им всевозможные льготы, и хранил эти обещания до тех лишь пор, пока это было нужно.


28-31 Требования Антиоха, предъявленные Симону через Афиновия, стоят в разительном противоречии с прежними милостями царского письма (5-9 ст.). При этом царь различает собственно τὰ ὅρια τη̃ς ’Ιουδαίας (пределы Иудейские) и города Иоппию, Газару и другие, как города его собственного царства, захваченные иудеями; таким образом, он под пределами Иудейскими имеет в виду только ту область, которую иудеи заняли при своем возвращении из плена и владели ею, когда подпали под владычество сирийцев. К этой области не принадлежали ни Иоппия, ни Газара, которыми незадолго перед тем овладел Симон (14:5 и 13:43 и далее). Подобным образом и крепость Иерусалимскую, как сооруженную Антиохом Епифаном и до последнего времени бывшую в руках сирийцев (ср. 1:33 с 13:49 и далее), Антиох с уверенным правом мог причислять к городам (πόλεις) своего царства. Под «многими местами» в царстве Антиоха (29 ст.), коими владели иудеи «вне пределов Иудейских», могли подразумеваться: Екрон, подаренный Ионафану Александром Валасом (10:89) и Газа, завоеванная и сожженная Ионафаном (11:61).


К «опустошенным» областям несомненно причислялись области филистимской низменности, которые были постоянною ареною военных действий иудеев (10:83 и далее).


32  Слава Симона (ἡ δόξα), поразившая Афиновия, — роскошь его двора.


Сокровищница с золотою и серебряною утварью (κυλικει̃ον, от κύλιξ, calix — кубок, стакан) — нечто вроде «буфетного» отделения или шкафа с буфетными и столовыми принадлежностями.


Окружающее великолепие (παράστασιν ἱκανὴν), слав.: «устроение довольно» — собств. «богатый штат придворной прислуги», свойственный истинно царским дворам.


37 Продолжается снова речь об осаде Доры, прерванная рассказом о разрыве Антиоха с Симоном (ст. 26-35). Несмотря на тесное обложение крепости (25 ст.), Трифону удалось сесть на корабль и уплыть в Орфосию. Эта Orthosia или Orthosias — финикийский портовый город, севернее Триполи, южнее впадения в море р. Елевферуса (Страбон XVI, 753 и далее; ср. Плиний V, 17 и Птоломей V, 15, §4); руины этого города видны доселе на северной стороне Nahr el Bвrid.


38  Кендевей, известный враг и гонитель иудеев, называется в некоторых кодексах ἐπιστράτηγος = στρατηγὸς πρώταρχος 2 Макк 10:11.


Приморская страна, где он стал «главным военачальником» — это та же узкая береговая полоса земли (τη̃ς παραλίας) по Средиземному морю, что упоминается ранее — 11:8.


Кедрон — точных сведений о нем не сохранилось. Судя по 40 ст. и 16:4,8-10 — он лежал на западной границе Иудеи на равнине, юго-западнее Модины, в области Азота. Дальнейшие соображения наводят на отождествление его с Гедерой (Gedera) на равнине (Нав 15:36), юго-восточнее Иамнии, где ныне Gedrus или Ghedera — селение одного часа пути юго-восточнее Иамнии.


40  Вызывать на бойἐρεθίζειν, более точно слав.: «нача раздражати люди».


Стройное хронологическое течение священного кодекса и более или менее связное, исторически-последовательное содержание его книг — после книг Неемии и пророка Малахии — внезапно нарушается крупным пробелом в несколько столетий (440-175 г. до Р. Х.), не нашедших себе достойного увековечения в священных книгах. С 175 года книги Маккавейские1Книги Маккавейские переведены с греческого, потому что в еврейском тексте их нет. снова продолжают изложение событий священного характера для ветхозаветного человечества и доводят его до 135 г. до Р. Х., после чего ветхозаветный кодекс вновь обрывается совершенно, уступая место священным книгам кодекса новозаветного, начинающегося евангельскими повествованиями о рождестве Спасителя мира.

Наименование свое Маккавейские книги заимствовали от прозвания, первоначально усвоенного 3-му сыну священника Маттафии — Иуде — Маккавей, что значит молот (בֽקוַמ), за его выдающееся геройство и успехи в борьбе с врагами иудеев (1 Макк 2:4Ιουδας ὁ καλούμενος Μακκαβαι̃ος; ср. Ιουδας Μακκαβαι̃ος — 66 ст.; 1 Макк 3:1; 1 Макк 5:24; 1 Макк 8:20 и др. Во 2-ой Маккавейской книге во многих местах (1 Макк 8:5.16) прямо ὁ Μακκαβαι̃ος, и даже просто Μακκαβαι̃ος1 Макк 10:1, как встречается и в 1 Макк 5:34). — От этого прозвища Иуды получило такое наименование «Маккавеев» и все семейство братьев Иуды, и само движение, вызванное и руководимое ими, стало известно под названием борьбы или эпохи «Маккавеев».

Под именем «Маккавейских» в Библии имеются три книги, признаваемые неканоническими.

Первая книга Маккавейская, передав вкратце обстоятельства воцарения Антиоха Епифана на сирийском престоле, повествует о тяжких гонениях этого безбожника на верное Богу иудейство и о геройской борьбе за свою веру и свободу последовательно всего семейства Маккавеев, начиная Маттафиею, родоначальником этой фамилии, и кончая Симоном, т. е. от 175-135 г. до Р. Х. (Маттафия, 1 Макк 1-2; Иуда, 1 Макк 3:1-9:22; Ионафан, 1 Макк 9:23-12:53; Симон, 1 Макк 13-16).

По свидетельству Оригена и блаж. Иеронима, эта книга написана первоначально на еврейском наречии. Свидетельство первого (у Евсевия, Церк. истор. VI, 25) таково: «ἔξω τούτοω (т. е. кроме этих, канонических книг Ветхого Завета) ἐστὶ τὰ Μακκαβαικά 2Хотя выражение τὰ Μακκαβαικά подразумевает, по-видимому, несколько книг, однако, приводимое дальше еврейское надписание книги не оставляет сомнения в том, что речь здесь идет лишь о 1-й Маккавейской книге, которая одна имелась на еврейском наречии. , ἅπερ ἐπιγέγραπται Σαρβὴθ Σαρβανὲ ἔλ» — (евр. לא ינב ךֹש טיברׁש, т. е. «владычество», или «История князей сынов Божиих»). — Блаж. Иероним в своем свидетельстве (prolog. galeat.) называет в числе книг, не принадлежащих к канону, только две Маккавейские книги, и при этом замечает: Machabaeorum primum librum hebraicum reperi; secundus graecus est, quod ex ipsa quoque phrasi probari potest. — Обе книги находятся уже в Италийском кодексе, и из него перешли в Вульгату, так что блаж. Иероним не переводил их вновь.

Время написания книги. Время написания книги приблизительно может быть указано — в конце жизни первосвященника Иоанна, преемника Симона. Это следует из пометки самого писателя в конце книги, где он, дойдя до истории Иоанна, отсылает читателя к книге дней первосвященства его, не упоминая о его смерти, но перечисляя — «и войны его, и мужественные подвиги его, славно совершенные, и сооружение стен, им воздвигнутых, и другие деяния его... с того времени, как сделался он первосвященником после отца своего» — (1 Макк 16:23-24).

Перевод на греческий язык еврейского оригинала, несомненно, был сделан вскоре же после появления оригинала. Сделанный довольно вольно от оригинала и по-видимому столь же авторитетным лицом, этот перевод вытеснил собою даже оригинал, войдя вместо него и в греческий канон. Иосиф Флавий, известный иудейский историк, пользовался для своего классического труда исключительно переводным текстом.

Писатель книги (как и переводчик) точно неизвестен. Вероятно, это был палестинский иудей, близко стоявший к описываемым лицам и событиям, имевший возможность при написании книги пользоваться не только личными впечатлениями и воспоминаниями, но и официальными документами того времени. Это самое — ставит подлинность и историческую достоверность описываемых событий вне всякого сомнения, тем более, что обо всем том и совершенно согласно повествуют и другие — сирийские и греческие историки (особенно — Полибий), излагая события времен царей сирийских.

Скрыть

Мысли вслух: ежедневные размышления о Библии

 

Так сложилось исторически, что на Палестину претендовали многие страны и народы. Связано это было, в первую очередь, с её выгодным географическим положением: Палестина всегда была и сегодня остаётся ключом к Ближнему Востоку, контроль над Палестиной означает власть над... 

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).