Библия-Центр
РУ
Вся Библия
Greek/Septuagint (gr)
Поделиться

ΜΑΚΚΑΒΑΊΩΝ Α, κεφαλίς 4

καὶ παρέλαβεν Γοργίας πεντακισχιλίους ἄνδρας καὶ χιλίαν ἵππον ἐκλεκτήν καὶ ἀπη̃ρεν ἡ παρεμβολὴ νυκτὸς
ὥστε ἐπιβαλει̃ν ἐπὶ τὴν παρεμβολὴν τω̃ν Ιουδαίων καὶ πατάξαι αὐτοὺς ἄφνω καὶ υἱοὶ τη̃ς ἄκρας ἠ̃σαν αὐτω̨̃ ὁδηγοί
καὶ ἤκουσεν Ιουδας καὶ ἀπη̃ρεν αὐτὸς καὶ οἱ δυνατοὶ πατάξαι τὴν δύναμιν του̃ βασιλέως τὴν ἐν Αμμαους
ἕως ἔτι ἐσκορπισμέναι ἠ̃σαν αἱ δυνάμεις ἀπὸ τη̃ς παρεμβολη̃ς
καὶ ἠ̃λθεν Γοργίας εἰς τὴν παρεμβολὴν Ιουδου νυκτὸς καὶ οὐδένα εὑ̃ρεν καὶ ἐζήτει αὐτοὺς ἐν τοι̃ς ὄρεσιν ὅτι εἰ̃πεν φεύγουσιν οὑ̃τοι ἀφ' ἡμω̃ν
καὶ ἅμα ἡμέρα̨ ὤφθη Ιουδας ἐν τω̨̃ πεδίω̨ ἐν τρισχιλίοις ἀνδράσιν πλὴν καλύμματα καὶ μαχαίρας οὐκ εἰ̃χον ὡς ἠβούλοντο
καὶ εἰ̃δον παρεμβολὴν ἐθνω̃ν ἰσχυρὰν καὶ τεθωρακισμένην καὶ ἵππον κυκλου̃σαν αὐτήν καὶ οὑ̃τοι διδακτοὶ πολέμου
καὶ εἰ̃πεν Ιουδας τοι̃ς ἀνδράσιν τοι̃ς μετ' αὐτου̃ μὴ φοβει̃σθε τὸ πλη̃θος αὐτω̃ν καὶ τὸ ὅρμημα αὐτω̃ν μὴ δειλωθη̃τε
μνήσθητε ὡς ἐσώθησαν οἱ πατέρες ἡμω̃ν ἐν θαλάσση̨ ἐρυθρα̨̃ ὅτε ἐδίωκεν αὐτοὺς Φαραω ἐν δυνάμει
10 καὶ νυ̃ν βοήσωμεν εἰς οὐρανόν εἰ θελήσει ἡμα̃ς καὶ μνησθήσεται διαθήκης πατέρων καὶ συντρίψει τὴν παρεμβολὴν ταύτην κατὰ πρόσωπον ἡμω̃ν σήμερον
11 καὶ γνώσονται πάντα τὰ ἔθνη ὅτι ἔστιν ὁ λυτρούμενος καὶ σώ̨ζων τὸν Ισραηλ
12 καὶ ἠ̃ραν οἱ ἀλλόφυλοι τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτω̃ν καὶ εἰ̃δον αὐτοὺς ἐρχομένους ἐξ ἐναντίας
13 καὶ ἐξη̃λθον ἐκ τη̃ς παρεμβολη̃ς εἰς πόλεμον καὶ ἐσάλπισαν οἱ παρὰ Ιουδου
14 καὶ συνη̃ψαν καὶ συνετρίβησαν τὰ ἔθνη καὶ ἔφυγον εἰς τὸ πεδίον
15 οἱ δὲ ἔσχατοι πάντες ἔπεσον ἐν ῥομφαία̨ καὶ ἐδίωξαν αὐτοὺς ἕως Γαζηρων καὶ ἕως τω̃ν πεδίων τη̃ς Ιδουμαίας καὶ 'Αζώτου καὶ Ιαμνείας καὶ ἔπεσαν ἐξ αὐτω̃ν εἰς ἄνδρας τρισχιλίους
16 καὶ ἀπέστρεψεν Ιουδας καὶ ἡ δύναμις ἀπὸ του̃ διώκειν ὄπισθεν αὐτω̃ν
17 καὶ εἰ̃πεν πρὸς τὸν λαόν μὴ ἐπιθυμήσητε τω̃ν σκύλων ὅτι πόλεμος ἐξ ἐναντίας ἡμω̃ν
18 καὶ Γοργίας καὶ ἡ δύναμις ἐν τω̨̃ ὄρει ἐγγὺς ἡμω̃ν ἀλλὰ στη̃τε νυ̃ν ἐναντίον τω̃ν ἐχθρω̃ν ἡμω̃ν καὶ πολεμήσατε αὐτούς καὶ μετὰ ταυ̃τα λάβετε τὰ σκυ̃λα μετὰ παρρησίας
19 ἔτι πληρου̃ντος Ιουδου ταυ̃τα μέρος τι ὤφθη ἐκκύπτον ἐκ του̃ ὄρους
20 καὶ εἰ̃δεν ὅτι τετρόπωνται καὶ ἐμπυρίζουσιν τὴν παρεμβολήν ὁ γὰρ καπνὸς ὁ θεωρούμενος ἐνεφάνιζεν τὸ γεγονός
21 οἱ δὲ ταυ̃τα συνιδόντες ἐδειλώθησαν σφόδρα συνιδόντες δὲ καὶ τὴν Ιουδου παρεμβολὴν ἐν τω̨̃ πεδίω̨ ἑτοίμην εἰς παράταξιν
22 ἔφυγον πάντες εἰς γη̃ν ἀλλοφύλων
23 καὶ Ιουδας ἀνέστρεψεν ἐπὶ τὴν σκυλείαν τη̃ς παρεμβολη̃ς καὶ ἔλαβον χρυσίον πολὺ καὶ ἀργύριον καὶ ὑάκινθον καὶ πορφύραν θαλασσίαν καὶ πλου̃τον μέγαν
24 καὶ ἐπιστραφέντες ὕμνουν καὶ εὐλόγουν εἰς οὐρανὸν ὅτι καλόν ὅτι εἰς τὸν αἰω̃να τὸ ἔλεος αὐτου̃
25 καὶ ἐγενήθη σωτηρία μεγάλη τω̨̃ Ισραηλ ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨
26 ὅσοι δὲ τω̃ν ἀλλοφύλων διεσώθησαν παραγενηθέντες ἀπήγγειλαν τω̨̃ Λυσία̨ πάντα τὰ συμβεβηκότα
27 ὁ δὲ ἀκούσας συνεχύθη καὶ ἠθύμει ὅτι οὐχ οἱ̃α ἤθελεν τοιαυ̃τα ἐγεγόνει τω̨̃ Ισραηλ καὶ οὐχ οἱ̃α αὐτω̨̃ ἐνετείλατο ὁ βασιλεύς ἐξέβη
28 καὶ ἐν τω̨̃ ἐρχομένω̨ ἐνιαυτω̨̃ συνελόχησεν ἀνδρω̃ν ἐπιλέκτων ἑξήκοντα χιλιάδας καὶ πεντακισχιλίαν ἵππον ὥστε ἐκπολεμη̃σαι αὐτούς
29 καὶ ἠ̃λθον εἰς τὴν Ιδουμαίαν καὶ παρενέβαλον ἐν Βαιθσουροις καὶ συνήντησεν αὐτοι̃ς Ιουδας ἐν δέκα χιλιάσιν ἀνδρω̃ν
30 καὶ εἰ̃δεν τὴν παρεμβολὴν ἰσχυρὰν καὶ προσηύξατο καὶ εἰ̃πεν εὐλογητὸς εἰ̃ ὁ σωτὴρ Ισραηλ ὁ συντρίψας τὸ ὅρμημα του̃ δυνατου̃ ἐν χειρὶ του̃ δούλου σου Δαυιδ καὶ παρέδωκας τὴν παρεμβολὴν τω̃ν ἀλλοφύλων εἰς χει̃ρας Ιωναθου υἱου̃ Σαουλ καὶ του̃ αἴροντος τὰ σκεύη αὐτου̃
31 οὕτως σύγκλεισον τὴν παρεμβολὴν ταύτην ἐν χειρὶ λαου̃ σου Ισραηλ καὶ αἰσχυνθήτωσαν ἐπὶ τη̨̃ δυνάμει καὶ τη̨̃ ἵππω̨ αὐτω̃ν
32 δὸς αὐτοι̃ς δειλίαν καὶ τη̃ξον θράσος ἰσχύος αὐτω̃ν καὶ σαλευθήτωσαν τη̨̃ συντριβη̨̃ αὐτω̃ν
33 κατάβαλε αὐτοὺς ῥομφαία̨ ἀγαπώντων σε καὶ αἰνεσάτωσάν σε πάντες οἱ εἰδότες τὸ ὄνομά σου ἐν ὕμνοις
34 καὶ συνέβαλλον ἀλλήλοις καὶ ἔπεσον ἐκ τη̃ς παρεμβολη̃ς Λυσίου εἰς πεντακισχιλίους ἄνδρας καὶ ἔπεσον ἐξ ἐναντίας αὐτω̃ν
35 ἰδὼν δὲ Λυσίας τὴν γενομένην τροπὴν τη̃ς αὑτου̃ συντάξεως τη̃ς δὲ Ιουδου τὸ γεγενημένον θάρσος καὶ ὡς ἕτοιμοί εἰσιν ἢ ζη̃ν ἢ τεθνηκέναι γενναίως ἀπη̃ρεν εἰς 'Αντιόχειαν καὶ ἐξενολόγει πλεοναστὸν πάλιν παραγίνεσθαι εἰς τὴν Ιουδαίαν
36 εἰ̃πεν δὲ Ιουδας καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτου̃ ἰδοὺ συνετρίβησαν οἱ ἐχθροὶ ἡμω̃ν ἀναβω̃μεν καθαρίσαι τὰ ἅγια καὶ ἐγκαινίσαι
37 καὶ συνήχθη ἡ παρεμβολὴ πα̃σα καὶ ἀνέβησαν εἰς ὄρος Σιων
38 καὶ εἰ̃δον τὸ ἁγίασμα ἠρημωμένον καὶ τὸ θυσιαστήριον βεβηλωμένον καὶ τὰς θύρας κατακεκαυμένας καὶ ἐν ται̃ς αὐλαι̃ς φυτὰ πεφυκότα ὡς ἐν δρυμω̨̃ ἢ ὡς ἐν ἑνὶ τω̃ν ὀρέων καὶ τὰ παστοφόρια καθη̨ρημένα
39 καὶ διέρρηξαν τὰ ἱμάτια αὐτω̃ν καὶ ἐκόψαντο κοπετὸν μέγαν καὶ ἐπέθεντο σποδὸν
40 καὶ ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον ἐπὶ τὴν γη̃ν καὶ ἐσάλπισαν ται̃ς σάλπιγξιν τω̃ν σημασιω̃ν καὶ ἐβόησαν εἰς οὐρανόν
41 τότε ἐπέταξεν Ιουδας ἀνδράσιν πολεμει̃ν τοὺς ἐν τη̨̃ ἄκρα̨ ἕως καθαρίση̨ τὰ ἅγια
42 καὶ ἐπελέξατο ἱερει̃ς ἀμώμους θελητὰς νόμου
43 καὶ ἐκαθάρισαν τὰ ἅγια καὶ ἠ̃ραν τοὺς λίθους του̃ μιασμου̃ εἰς τόπον ἀκάθαρτον
44 καὶ ἐβουλεύσαντο περὶ του̃ θυσιαστηρίου τη̃ς ὁλοκαυτώσεως του̃ βεβηλωμένου τί αὐτω̨̃ ποιήσωσιν
45 καὶ ἔπεσεν αὐτοι̃ς βουλὴ ἀγαθὴ καθελει̃ν αὐτό μήποτε γένηται αὐτοι̃ς εἰς ὄνειδος ὅτι ἐμίαναν τὰ ἔθνη αὐτό καὶ καθει̃λον τὸ θυσιαστήριον
46 καὶ ἀπέθεντο τοὺς λίθους ἐν τω̨̃ ὄρει του̃ οἴκου ἐν τόπω̨ ἐπιτηδείω̨ μέχρι του̃ παραγενηθη̃ναι προφήτην του̃ ἀποκριθη̃ναι περὶ αὐτω̃ν
47 καὶ ἔλαβον λίθους ὁλοκλήρους κατὰ τὸν νόμον καὶ ὠ̨κοδόμησαν θυσιαστήριον καινὸν κατὰ τὸ πρότερον
48 καὶ ὠ̨κοδόμησαν τὰ ἅγια καὶ τὰ ἐντὸς του̃ οἴκου καὶ τὰς αὐλὰς ἡγίασαν
49 καὶ ἐποίησαν σκεύη ἅγια καινὰ καὶ εἰσήνεγκαν τὴν λυχνίαν καὶ τὸ θυσιαστήριον τω̃ν θυμιαμάτων καὶ τὴν τράπεζαν εἰς τὸν ναόν
50 καὶ ἐθυμίασαν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ ἐξη̃ψαν τοὺς λύχνους τοὺς ἐπὶ τη̃ς λυχνίας καὶ ἔφαινον ἐν τω̨̃ ναω̨̃
51 καὶ ἐπέθηκαν ἐπὶ τὴν τράπεζαν ἄρτους καὶ ἐξεπέτασαν τὰ καταπετάσματα καὶ ἐτέλεσαν πάντα τὰ ἔργα ἃ ἐποίησαν
52 καὶ ὤρθρισαν τὸ πρωὶ τη̨̃ πέμπτη̨ καὶ εἰκάδι του̃ μηνὸς του̃ ἐνάτου οὑ̃τος ὁ μὴν Χασελευ του̃ ὀγδόου καὶ τεσσαρακοστου̃ καὶ ἑκατοστου̃ ἔτους
53 καὶ ἀνήνεγκαν θυσίαν κατὰ τὸν νόμον ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τω̃ν ὁλοκαυτωμάτων τὸ καινόν ὃ ἐποίησαν
54 κατὰ τὸν καιρὸν καὶ κατὰ τὴν ἡμέραν ἐν ἡ̨̃ ἐβεβήλωσαν αὐτὸ τὰ ἔθνη ἐν ἐκείνη̨ ἐνεκαινίσθη ἐν ὠ̨δαι̃ς καὶ κιθάραις καὶ κινύραις καὶ κυμβάλοις
55 καὶ ἔπεσεν πα̃ς ὁ λαὸς ἐπὶ πρόσωπον καὶ προσεκύνησαν καὶ εὐλόγησαν εἰς οὐρανὸν τὸν εὐοδώσαντα αὐτοι̃ς
56 καὶ ἐποίησαν τὸν ἐγκαινισμὸν του̃ θυσιαστηρίου ἡμέρας ὀκτὼ καὶ προσήνεγκαν ὁλοκαυτώματα μετ' εὐφροσύνης καὶ ἔθυσαν θυσίαν σωτηρίου καὶ αἰνέσεως
57 καὶ κατεκόσμησαν τὸ κατὰ πρόσωπον του̃ ναου̃ στεφάνοις χρυσοι̃ς καὶ ἀσπιδίσκαις καὶ ἐνεκαίνισαν τὰς πύλας καὶ τὰ παστοφόρια καὶ ἐθύρωσαν αὐτά
58 καὶ ἐγενήθη εὐφροσύνη μεγάλη ἐν τω̨̃ λαω̨̃ σφόδρα καὶ ἀπεστράφη ὀνειδισμὸς ἐθνω̃ν
59 καὶ ἔστησεν Ιουδας καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτου̃ καὶ πα̃σα ἡ ἐκκλησία Ισραηλ ἵνα ἄγωνται αἱ ἡμέραι του̃ ἐγκαινισμου̃ του̃ θυσιαστηρίου ἐν τοι̃ς καιροι̃ς αὐτω̃ν ἐνιαυτὸν κατ' ἐνιαυτὸν ἡμέρας ὀκτὼ ἀπὸ τη̃ς πέμπτης καὶ εἰκάδος του̃ μηνὸς Χασελευ μετ' εὐφροσύνης καὶ χαρα̃ς
60 καὶ ὠ̨κοδόμησαν ἐν τω̨̃ καιρω̨̃ ἐκείνω̨ τὸ ὄρος Σιων κυκλόθεν τείχη ὑψηλὰ καὶ πύργους ὀχυρούς μήποτε παραγενηθέντα τὰ ἔθνη καταπατήσωσιν αὐτά ὡς ἐποίησαν τὸ πρότερον
61 καὶ ἀπέταξεν ἐκει̃ δύναμιν τηρει̃ν αὐτὸ καὶ ὠχύρωσεν αὐτὸ τηρει̃ν τὴν Βαιθσουραν του̃ ἔχειν τὸν λαὸν ὀχύρωμα κατὰ πρόσωπον τη̃ς Ιδουμαίας
Для корректного отображения некириллических текстов желательно установить шрифты Lucida Sans Unicode (для текстов на греческом) и Hirmos (для текстов на церковнославянском). Если Ваш браузер поддерживает технологию CSS3, шрифты будут загружены автоматически.
Комментарии:
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

26 В начале 164 г. Ср 3 37 и 2 Макк 11:21.


36 "Взойдем и обновим святилище" - храм был центром религиозной жизни, вне которого не было возможности исполнить все предписания Закона. Вот почему восстановление культа в храме было одной из первых забот повстанцев (ср 1 Макк 2:7; 1 Макк 3:43; 2 Макк 13:11). Святилище, разграбленное и оскверненное язычниками (1 Макк 1:21сл, 1 Макк 1:54), было очищено и освящено после первых же побед. Его восстановлению благоприятствовала и смерть Антиоха Епифана, которую автор датирует ошибочно, полагая, что она имела место после похода Маккавеев против соседних народов (1 Макк 5). Святость храма с большой силой утверждается в 2 Макк 3:12; 2 Макк 5:15; 2 Макк 13:11; 2 Макк 15:18; 2 Макк 15:37.


46 В этой книге несколько раз говорится о прекращении пророчеств (1 Макк 9:27; 1 Макк 14:41; ср Пс 73:9; Пс 76:9; Плач 2:9; Иез 7:26).


52 В декабре 164 г., в третью годовщину осквернения храма, т.е. первого жертвоприношения Зевсу (ср 1 Макк 1:59).


59 Праздник Обновления (по-евр "Ханукка") - один из самых поздних праздников календаря (ср Исх 23:14). В эти дни пели Галлель (Пс 112-117) и приносили в храм пальмовые и другие зеленые ветки. Сходство с праздником Кущей подчеркивается в 2 Макк 1:9; 2 Макк 10:6; храм Соломона был освящен на праздник Кущей (3 Цар 8:2, 3 Цар 8:62-66). В этот день зажигались светильники, от которых праздник вскоре получил свое другое название - "праздника светов". Светильники, символы Закона, ставились в дверях и окнах каждого дома, что обеспечило сохранение этого популярного праздника и после разрушения храма. Ему придается большое значение в 2 Макк (ср два вступительных письма 2 Макк 1:1-2:16; 2 Макк 10:1-8), и он упомянут в Ин 10:22.


Повествование 1 кн Маккавейской охватывает 40 лет — от воцарения Селевкида Антиоха Епифана в 175 г до смерти Симона Маккавея, происшедшей в 134 г до Р.Х. Книга была написана по-еврейски, но сохранилась только в греч переводе. Автор ее по всем имеющимся данным — палестинский еврей, писавший не раньше 134 г, но до 63 г — года взятия Иерусалима Помпеем. Книга представляет определенную ценность для изучения истории того времени, однако следует иметь в виду, что свящ писатель, подражая форме древних израильских летописей, считает своей главной целью чисто религиозную интерпретацию событий. Несчастья своего народа он рассматривает как наказание за грехи, а успехи объясняет помощью Божией. Перед нами — иудей, ревнующий о вере в Бога Израилева и знающий, что борьба между языч. влиянием и отеческими обычаями ведется за торжество истинного богопочитания. Поэтому он выступает как решительный противник эллинизации и восхищается героями, боровшимися за Закон и за Храм, отвоевавшими народу религиозную свободу, и затем — национальную независимость. Он — летописец борьбы, спасшей иудейство, миссией которого было передать человечеству Откровение.

Книги Маккавейские (1 и 2) не вошли в евр канон Писания, но они находятся в LXX и Западная Церковь признала их богодухновенными (второканоническими). В них описывается борьба евр народа против Селевкидов за религиозную и политическую независимость. Название книг происходит от прозвища Маккавей (евр «мак-кави» — молот), данного Иуде, герою этой борьбы (1 Макк 2:4), и затем распространенного на его братьев. Последние строки книги (1 Макк 16:23-24) указывают, что она была написана не раньше конца царствования Иоанна Гиркана, вернее вскоре после его смерти, около 100 до Р.Х.

Скрыть
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

1  И взял Горгий. По 2 Макк 8:9 — главное начальствование над войсками, посланными для «истребления иудеев», Птоломей — военачальник Нижней Сирии и Финикии — поручил Никанору, «присоединив к нему и Горгия военоначальника, опытного в делах военных». С этим достаточно согласуется показание 1-го стиха, что Горгий с отборным войском пытается разбить Иуду.


2  Жившие в крепостиοἱ υἱοὶ τη̃ς ἄκρας, слав.: «сынове краеградия» — здесь разумеются не вообще сирийцы, а вероятнее всего — хорошо знавшие окрестные места отступники из самих иудеев, служившие сирийцам в качестве лазутчиков. Это давало основание Иосифу Флавию в данном месте сказать прямо, что это были — τινὲς τω̃ν πεφευγότων ’Ιουδαίων — некоторые из беглецов или отступников иудейских.


3 Т. е. доколе силы неприятельские были разрознены и оторваны от своего главного лагеря. Иуда прекрасно использовал эту ошибку и увлечение Горгия, заманив его еще далее, в горы, ложными отступлениями.


6  С рассветом дняἅμα τη̨̃ ἡμέρα̨, — слав. точнее: «вкупе со днем».


Не имели ни щитов, ни мечей, как того желали, т. е. желали именно иметь, а не не иметь и выходить безоружными — οὐκ εἰ̃χον καθὼς ἠβούλοντο.


7-15 Некоторые толкователи затрудняются допустить, чтобы столь малочисленный отряд Иуды в 3 000 человек, и притом даже невооруженных, мог так разбить и обратить в паническое бегство вдвое сильнейший отряд врагов (5 000 пехоты и 1 000 конницы); это невероятие значительно ослабевает, когда мы примем за более достоверную — дату 2 Макк 8:9,16, где численность иудейского войска в данном случае исчисляется не в 3 000, а в 6 000 человек. Быть может, однако, и эта цифра не совсем точна — ввиду того, что несколько позднее (см. 5 гл.) войско Иуды исчисляется уже в 8 000 + 3 000 человек + остатки, что все доводило бы численность этого войска, по крайней мере, до 12-15 000 человек. Правда, это было уже после удержания Иудой столь успешных побед, сильно поднявших дух народа и давших возможность даже очистить и восстановить храм и богослужение при нем; однако, достаточно, если даже уступить здесь сомневающимся — по крайней мере, на том, что данные 2 Макк 8:16 о 6 000 войска Иуды достовернее 3 000 1 Макк 4:6.


15  Все остальные пали от мечаοἱ ἔσχατοι, более правильно слав.: «последнии», — те, которые не могли бежать и отставали.


ГазерΓαζηρών, правильнее — Γαζήρων или Γαζάρων, как родит, множ. от Γάζηρα (Γάζαρα, 13:53; 15:28,35; Иосиф Флавий. Иуд. древн. I, 3), у Иосифа Флавия и у Страбона XVI, 759 также Γάδαρα (по арам. произношению) — есть евр. רָזָנ — на южной границе колена Ефремова.


До равнин Идумеиπεδίων τη̃ς ’Ιδουμαίας, — некоторые находят здесь правильным разночтение τη̃ς ’Ιουδαίας, основываясь на том соображении, что если идумеяне и могли тогда вдаться в южную часть Палестины (ст. 29; 5:65), то во всяком случае едва ли их владения простирались настолько, чтобы оказаться между Газером, Азотом и Иамниею.


Азот, или точнее Аздод, филистимский главный город, нынешний Esdud, в прямом направлении около 4 географ. миль к юго-западу от Еммаума.


Иамния — по 2 Пар 22:6Iabne, по Нав 15:11Iabneel, также филистимский пород, нынешняя Iebna — большое селение на небольшом возвышении в 4Ѕ часах пути к югу от Иоппии, в 3 час. пути севернее Аздода и 1Ѕ часах от моря.


Родительные падежи «Азота и Иамнии» — в зависимости не от предыдущего «до», а собственно от непосредственно зависящего от этого до раннейшего родительного падежа «равнин», и мысль в данном случае будет такова, что иудеи преследовали своих врагов не до самих городов Азота и Иамнии, а до равнин, на которых эти города лежали, т. е. до равнины Сефела, западнее Иудейской равнины. Признав более правильным чтение: «до равнин Иудейской, Азотской и Иамнийской (ср. слав. текст)», — получим вполне возможное представление дела, что разбитого при Еммауме врага, иудеи преследовали до Газера, находившегося по крайней мере на Ѕ мили северо-восточнее поля сражения, и далее — западнее и юго-западнее в равнине Иудейской и городов Аздода и Иамнии, следов. по крайней мере 5-6 час. пути. Имея в виду, что сражение началось рано утром (ст. 6), без особенной трудности можно допустить, что оно, и с преследованием, и последующим затем разграблением вражеского лагеря (16-24), вполне могло закончиться в один день, в следующий за которым, по 2 Макк 8:26 и далее — иудеи уже не могли продолжать преследования, так как это была суббота.


22  В землю иноплеменниковγη̃ ἀλλοφύλων, как 3:41 т. е. в землю Филистимскую.


23  Гиацинтовых и багряных одеждὑάκινθον καὶ πορφύραν θαλασσίαν, — слав. точнее: «иакинфа и порфиры морские»; ὑάκινθον, евр. תָלֵכֽת — синеватого или фиолетового цвета драгоценные ткани. Πορφύρα θαλασσία, евр. ןָמָּגֵרַא — «морской» пурпур ярко-красного цвета из лучших морских раковин, следовательно настоящий пурпур, в отличие от подражаемого через искусственное подкрашивание.


24  (Воспевали)... потому что Он благ и что во век милость Его — в псалмах Пс 117:1,29; 135:1 и далее.


28  На следующий год — т. е. в 164 г. до Р. Х.


29  Пришли... в Идумею и расположились... в Вефсурах, — вместо «Идумеи» (Ιδουμαίαν) некоторые читают — «в Иудею» (Ιουδαίαν).


ВефсурыΒαιθσου̃ρα (ἡ и τά) — часто упоминаемый в Ветхом Завете רּוצ תיֵב — город Вефсуры, или Вефсура, к югу от Иерусалима в направлении к Хеврону — приблизительно где ныне Beit-Sur, близ Halhul, в горах Иудейских (Нав 15:58). Позднее Иуда сильно укрепил этот город, чтобы угрожать отсюда Идумее (ст. 61), граница которой была отсюда неподалеку (14:33), и через которую — обходным движением по ту сторону Иордана за Мертвым морем — в Иудею могли вторгаться и северные ее враги (6:31). Возможно, что этим именно путем и теперь Лисий пришел к Вефсуре, и в таком случае не представляется никакой нужды прибегать для уяснения дела к разночтению «в Иудею» — вместо «в Идумею».


В Вефсурах, т. е. не в самом городе, но — в области или округе Вефсуры.


30 Призывая благословение Божие в помощь на столь неравную борьбу, Иуда вспоминает два наиболее разительных проявления этой небесной помощи в неравных условиях — победу Давида над Голиафом (1 Цар 17) и Ионафана над целым войском филистимлян (1 Цар 14:1-15).


Нападение сильного, т. е. Голиафа, который называется также в 1 Цар 17:4 — муж силы.


36  Очистить и обновить святилище. — Первое — καθαρίσαι — состоит в том, чтобы удалить все языческое и оскверненное языческим употреблением (43-46), второе — ἐγκαινίσαι — заменить все новым и освященным для богослужебного употребления особою жертвою и молитвою освящения (ст. 47-55).


37  Взошли на гору Сион — т. е. на гору храма, см. к 1:33.


38 Описание опустошения храма: жертвенник осквернен — через устроение на нем языческого алтаря, 1:54; ворота сожжены — это было отчасти при нападении на город главного начальника податей, 1:31, ср. 2 Макк 1:8, а по 2 Макк 8:33 — собственно при другом нападении некоего Каллисфена; хранилища разрушены — эти хранилища предназначались частью для хранения храмовых принадлежностей, частью служили местами собрания для служителей и посетителей храма.


41 В то время как происходило это очищение храма, особый отряд осаждал засевших в крепости сирийцев, чтобы они не могли помешать очищению.


46  Пока придет пророк — здесь имеется в виду не Мессия, но вообще какой-либо из посланных Богом пророков, который, как таковой, мог бы им возвестить волю Божию относительно употребления камней жертвенника. Это замечание показывает, подобно 14:41, что тогда не было уже пророков, и именно не было довольно долгое время, 9:27 — со смерти Малахии, с которым, по согласному свидетельству иудейской синагоги, пророчество в Израиле погасло.


47  Камни целые, по закону, т. е. нетесаные, согласно Исх 20:25; Втор 27:6.


48  Устроили святыни и внутренние части храма, т. е. починили, исправили все их повреждения и недостатки.


52 25-й день месяца хаслева, 148 года = 165 г. до Р. Х. (ср. к 1:54).


53  Принесли жертву по закону, т. е. предписанную в законе утреннюю жертву (Исх 29:38-42; Чис 28:3-7). Эта жертва, как все установленные для новомесячий и праздничных дней, соединялась обыкновенно с жертвой за грех (Чис 28:15,22,30 и далее). Так как в Моисеевом законе нет особой жертвы для очищения и освящения алтаря, то последнее совершилось вместе с очищением священников, через окропление жертвенною кровью, по Лев 8:15.


54  С песнями, с цитрами, гуслями и кимвалами — ср. 1 Пар 16:42.


Обновление и очищение храма и жертвенника совершилось «в тот самый день», в который некогда произошло и осквернение, т. е. 25 хаслева. Это совпадение отмечают также — 2 Макк 10:5 и Иосиф Флавий в Иуд. древн. XII, 7, §6.


Промежуток времени от осквернения до очищения исчисляется в 3 года (ср. 1:54-4:52); двухгодичное время, указываемое для сего в 2 Макк 10:3, — должно быть признано неправильным.


56  Жертву спасения и хвалыθυσίαν σωτηρίου καὶ αἰνέσεως — т. е. жертву спасения, или — что то же — хвалы. Двойной родительный падеж не означает здесь двух особых видов жертвы благодарственной; собственно θυσία σωτηρίου есть греч. перевод םיְמָלֽׁש חַבָז — и эта последняя разделялась на 3 вида: жертву хвалы — הָךֹות, жертву обета и добровольной жертвы усердия (Лев 7:12,16), причем жертва хвалы именно и была θυσία̨ αἰνέσεως σωτηρίουםיְמָלֽׁש תַךֹות חַבָז — «мирная жертва благодарности» (Лев 7:13,15) — или просто — θυσία̨ αἰνέσεωςהָךֹוּתה חַבָז — жертва благодарности (Лев 7:12).


Единственное число «θυσίαν» («жертву спасения и хвалы») подле множественного ὁλοκαυτώματα («всесожжения») означает не одну только единственную жертву этого рода, но употреблено в общем значении: это были по преимуществу семейные жертвы, составлявшие вместе и праздничную трапезу участников жертвы, так что число жертв этого рода определялось числом желавших принести оную.


59 Установленный Иудею праздник получил название — καθαρισμὸς του̃ ἱερου̃ — праздник очищения, обновления храма (2 Макк 1:18), короче — τὰ ἐγκαίνια, Ин 10:22, у иудеев — הָּכּונֽח до настоящего времени. У Иосифа Флавия находим такое наименование этого праздника φω̃τα, т. е. «праздник сияния или света», каковое наименование, по мнению Иосифа Флавия, дано этому празднику в соответствие как бы «благодатным лучам свободы», которыми иудеи сверх всякого чаяния озарены были с того времени. Из других объяснений этого наименования надлежит отметить основываемое на 2 Макк 1:18 и далее и 10:3 — производимое от нововозжегшегося чудесно жертвенного огня; другие объясняют это наименование праздника просто от обычая иудеев ознаменовывать его обилием света или иллюминациями.


Продолжительность праздника — 8 дней — утверждалась на основании установлений древнего времени для подобных случаев, Лев 8:33; 3 Цар 8:65-66; 2 Пар 7:9, — с прибавкою 8-го дня — в подражание празднику Кущей, в котором 8-й день был попразднством или заключением цикла праздников 7-го месяца. Подражание празднику Кущей определенно указывается 2 Макк 10:6 и далее, и сам праздник здесь называется даже — ἡμέρας τη̃ς σκηνοπηγίας του̃ Χασελευ μηνός — «дни Кущей месяца Хаслева», 2 Макк 1:9, в отличие от праздника Кущей в месяце Тисри. Совершенно подобное этому имеем в обычае, какой практикуется у нас — пока, к сожалению, только в некоторых храмах, при праздновании праздника — обновления христианского Иерусалимского храма, 13 сентября. Праздник этот, установленный в 335 г. по освящении храма, созданного царем Константином и матерью его Еленою на месте страданий Спасителя, — известен в народе под названием «Словущее Воскресенье», и в храмах, посвященных его воспоминанию, в Москве — кажется, по установлению митр. Филарета в подражание Иерусалимскому храму (вероятно, усвоившему этот обычай подражания или повторения своего величайшего праздника в этот день — от Маккавейского установления), — празднуется по чину 1-го дня Св. Пасхи.


В указанном месте 2 Макк 10:6 и далее замечается, что иудеи «провели в веселье восемь дней по подобию праздника Кущей, воспоминая, как незадолго пред тем временем они проводили праздник Кущей, подобно зверям в горах и пещерах». Это замечание как будто приводится для объяснения того, почему иудеи обновление храма праздновали по подобию именно праздника Кущей: потому что они в свое время не могли отпраздновать этого праздника по надлежащему. Но еще более вероятно, что праздник Кущей избирается здесь потому, что он воспоминал первоначальное установление завета с Богом и посвящение народа в народ Иеговы; естественно было теперь отпраздновать именно этот праздник, как знамение возобновления этого завета с Богом и возвращения народа в прежнюю милость и благоволение Божие.


60  Обстроили гору Сион, т. е. гору храма, см. к 1:33.


61  Укрепили для охранения ее Вефсуру — см. к 29 ст. — Вефсура — и по своему естественному положению, и по своим укреплениям — должна была служить оплотом для горы храма, не только со стороны Идумеи, но и Сирии, которая обходным путем через Идумею и Вефсуру могла всегда угрожать Иерусалиму и храму, см. к 29 ст.


Стройное хронологическое течение священного кодекса и более или менее связное, исторически-последовательное содержание его книг — после книг Неемии и пророка Малахии — внезапно нарушается крупным пробелом в несколько столетий (440-175 г. до Р. Х.), не нашедших себе достойного увековечения в священных книгах. С 175 года книги Маккавейские1Книги Маккавейские переведены с греческого, потому что в еврейском тексте их нет. снова продолжают изложение событий священного характера для ветхозаветного человечества и доводят его до 135 г. до Р. Х., после чего ветхозаветный кодекс вновь обрывается совершенно, уступая место священным книгам кодекса новозаветного, начинающегося евангельскими повествованиями о рождестве Спасителя мира.

Наименование свое Маккавейские книги заимствовали от прозвания, первоначально усвоенного 3-му сыну священника Маттафии — Иуде — Маккавей, что значит молот (בֽקוַמ), за его выдающееся геройство и успехи в борьбе с врагами иудеев (1M 2:4Ιουδας ὁ καλούμενος Μακκαβαι̃ος; ср. Ιουδας Μακκαβαι̃ος — 66 ст.; 1M 3:1; 1M 5:24; 1M 8:20 и др. Во 2-ой Маккавейской книге во многих местах (1M 8:5.16) прямо ὁ Μακκαβαι̃ος, и даже просто Μακκαβαι̃ος1M 10:1, как встречается и в 1M 5:34). — От этого прозвища Иуды получило такое наименование «Маккавеев» и все семейство братьев Иуды, и само движение, вызванное и руководимое ими, стало известно под названием борьбы или эпохи «Маккавеев».

Под именем «Маккавейских» в Библии имеются три книги, признаваемые неканоническими.

Первая книга Маккавейская, передав вкратце обстоятельства воцарения Антиоха Епифана на сирийском престоле, повествует о тяжких гонениях этого безбожника на верное Богу иудейство и о геройской борьбе за свою веру и свободу последовательно всего семейства Маккавеев, начиная Маттафиею, родоначальником этой фамилии, и кончая Симоном, т. е. от 175-135 г. до Р. Х. (Маттафия, 1M 1-2; Иуда, 1M 3:1-9:22; Ионафан, 1M 9:23-12:53; Симон, 1M 13-16).

По свидетельству Оригена и блаж. Иеронима, эта книга написана первоначально на еврейском наречии. Свидетельство первого (у Евсевия, Церк. истор. VI, 25) таково: «ἔξω τούτοω (т. е. кроме этих, канонических книг Ветхого Завета) ἐστὶ τὰ Μακκαβαικά 2Хотя выражение τὰ Μακκαβαικά подразумевает, по-видимому, несколько книг, однако, приводимое дальше еврейское надписание книги не оставляет сомнения в том, что речь здесь идет лишь о 1-й Маккавейской книге, которая одна имелась на еврейском наречии. , ἅπερ ἐπιγέγραπται Σαρβὴθ Σαρβανὲ ἔλ» — (евр. לא ינב ךֹש טיברׁש, т. е. «владычество», или «История князей сынов Божиих»). — Блаж. Иероним в своем свидетельстве (prolog. galeat.) называет в числе книг, не принадлежащих к канону, только две Маккавейские книги, и при этом замечает: Machabaeorum primum librum hebraicum reperi; secundus graecus est, quod ex ipsa quoque phrasi probari potest. — Обе книги находятся уже в Италийском кодексе, и из него перешли в Вульгату, так что блаж. Иероним не переводил их вновь.

Время написания книги. Время написания книги приблизительно может быть указано — в конце жизни первосвященника Иоанна, преемника Симона. Это следует из пометки самого писателя в конце книги, где он, дойдя до истории Иоанна, отсылает читателя к книге дней первосвященства его, не упоминая о его смерти, но перечисляя — «и войны его, и мужественные подвиги его, славно совершенные, и сооружение стен, им воздвигнутых, и другие деяния его... с того времени, как сделался он первосвященником после отца своего» — (1M 16:23-24).

Перевод на греческий язык еврейского оригинала, несомненно, был сделан вскоре же после появления оригинала. Сделанный довольно вольно от оригинала и по-видимому столь же авторитетным лицом, этот перевод вытеснил собою даже оригинал, войдя вместо него и в греческий канон. Иосиф Флавий, известный иудейский историк, пользовался для своего классического труда исключительно переводным текстом.

Писатель книги (как и переводчик) точно неизвестен. Вероятно, это был палестинский иудей, близко стоявший к описываемым лицам и событиям, имевший возможность при написании книги пользоваться не только личными впечатлениями и воспоминаниями, но и официальными документами того времени. Это самое — ставит подлинность и историческую достоверность описываемых событий вне всякого сомнения, тем более, что обо всем том и совершенно согласно повествуют и другие — сирийские и греческие историки (особенно — Полибий), излагая события времен царей сирийских.

Скрыть

Мысли вслух: ежедневные размышления о Библии

 

Так сложилось исторически, что на Палестину претендовали многие страны и народы. Связано это было, в первую очередь, с её выгодным географическим положением: Палестина всегда была и сегодня остаётся ключом к Ближнему Востоку, контроль над Палестиной означает власть над... 

 

Предыдущие главы первой Маккавейской книги рассказывают о страшном времени. Война, разруха, кто не убит, тот в плену... 

Библиотека

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).