Библия-Центр
РУ
Вся Библия
Greek/Septuagint (gr)
Поделиться

ΜΑΚΚΑΒΑΊΩΝ Α, κεφαλίς 4,  στἰχοι 52-61

52 καὶ ὤρθρισαν τὸ πρωὶ τη̨̃ πέμπτη̨ καὶ εἰκάδι του̃ μηνὸς του̃ ἐνάτου οὑ̃τος ὁ μὴν Χασελευ του̃ ὀγδόου καὶ τεσσαρακοστου̃ καὶ ἑκατοστου̃ ἔτους
53 καὶ ἀνήνεγκαν θυσίαν κατὰ τὸν νόμον ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τω̃ν ὁλοκαυτωμάτων τὸ καινόν ὃ ἐποίησαν
54 κατὰ τὸν καιρὸν καὶ κατὰ τὴν ἡμέραν ἐν ἡ̨̃ ἐβεβήλωσαν αὐτὸ τὰ ἔθνη ἐν ἐκείνη̨ ἐνεκαινίσθη ἐν ὠ̨δαι̃ς καὶ κιθάραις καὶ κινύραις καὶ κυμβάλοις
55 καὶ ἔπεσεν πα̃ς ὁ λαὸς ἐπὶ πρόσωπον καὶ προσεκύνησαν καὶ εὐλόγησαν εἰς οὐρανὸν τὸν εὐοδώσαντα αὐτοι̃ς
56 καὶ ἐποίησαν τὸν ἐγκαινισμὸν του̃ θυσιαστηρίου ἡμέρας ὀκτὼ καὶ προσήνεγκαν ὁλοκαυτώματα μετ' εὐφροσύνης καὶ ἔθυσαν θυσίαν σωτηρίου καὶ αἰνέσεως
57 καὶ κατεκόσμησαν τὸ κατὰ πρόσωπον του̃ ναου̃ στεφάνοις χρυσοι̃ς καὶ ἀσπιδίσκαις καὶ ἐνεκαίνισαν τὰς πύλας καὶ τὰ παστοφόρια καὶ ἐθύρωσαν αὐτά
58 καὶ ἐγενήθη εὐφροσύνη μεγάλη ἐν τω̨̃ λαω̨̃ σφόδρα καὶ ἀπεστράφη ὀνειδισμὸς ἐθνω̃ν
59 καὶ ἔστησεν Ιουδας καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτου̃ καὶ πα̃σα ἡ ἐκκλησία Ισραηλ ἵνα ἄγωνται αἱ ἡμέραι του̃ ἐγκαινισμου̃ του̃ θυσιαστηρίου ἐν τοι̃ς καιροι̃ς αὐτω̃ν ἐνιαυτὸν κατ' ἐνιαυτὸν ἡμέρας ὀκτὼ ἀπὸ τη̃ς πέμπτης καὶ εἰκάδος του̃ μηνὸς Χασελευ μετ' εὐφροσύνης καὶ χαρα̃ς
60 καὶ ὠ̨κοδόμησαν ἐν τω̨̃ καιρω̨̃ ἐκείνω̨ τὸ ὄρος Σιων κυκλόθεν τείχη ὑψηλὰ καὶ πύργους ὀχυρούς μήποτε παραγενηθέντα τὰ ἔθνη καταπατήσωσιν αὐτά ὡς ἐποίησαν τὸ πρότερον
61 καὶ ἀπέταξεν ἐκει̃ δύναμιν τηρει̃ν αὐτὸ καὶ ὠχύρωσεν αὐτὸ τηρει̃ν τὴν Βαιθσουραν του̃ ἔχειν τὸν λαὸν ὀχύρωμα κατὰ πρόσωπον τη̃ς Ιδουμαίας
Для корректного отображения некириллических текстов желательно установить шрифты Lucida Sans Unicode (для текстов на греческом) и Hirmos (для текстов на церковнославянском). Если Ваш браузер поддерживает технологию CSS3, шрифты будут загружены автоматически.
Комментарии:
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

52 В декабре 164 г., в третью годовщину осквернения храма, т.е. первого жертвоприношения Зевсу (ср 1 Макк 1:59).


59 Праздник Обновления (по-евр "Ханукка") - один из самых поздних праздников календаря (ср Исх 23:14). В эти дни пели Галлель (Пс 112-117) и приносили в храм пальмовые и другие зеленые ветки. Сходство с праздником Кущей подчеркивается в 2 Макк 1:9; 2 Макк 10:6; храм Соломона был освящен на праздник Кущей (3 Цар 8:2, 3 Цар 8:62-66). В этот день зажигались светильники, от которых праздник вскоре получил свое другое название - "праздника светов". Светильники, символы Закона, ставились в дверях и окнах каждого дома, что обеспечило сохранение этого популярного праздника и после разрушения храма. Ему придается большое значение в 2 Макк (ср два вступительных письма 2 Макк 1:1-2:16; 2 Макк 10:1-8), и он упомянут в Ин 10:22.


Повествование 1 кн Маккавейской охватывает 40 лет — от воцарения Селевкида Антиоха Епифана в 175 г до смерти Симона Маккавея, происшедшей в 134 г до Р.Х. Книга была написана по-еврейски, но сохранилась только в греч переводе. Автор ее по всем имеющимся данным — палестинский еврей, писавший не раньше 134 г, но до 63 г — года взятия Иерусалима Помпеем. Книга представляет определенную ценность для изучения истории того времени, однако следует иметь в виду, что свящ писатель, подражая форме древних израильских летописей, считает своей главной целью чисто религиозную интерпретацию событий. Несчастья своего народа он рассматривает как наказание за грехи, а успехи объясняет помощью Божией. Перед нами — иудей, ревнующий о вере в Бога Израилева и знающий, что борьба между языч. влиянием и отеческими обычаями ведется за торжество истинного богопочитания. Поэтому он выступает как решительный противник эллинизации и восхищается героями, боровшимися за Закон и за Храм, отвоевавшими народу религиозную свободу, и затем — национальную независимость. Он — летописец борьбы, спасшей иудейство, миссией которого было передать человечеству Откровение.

Книги Маккавейские (1 и 2) не вошли в евр канон Писания, но они находятся в LXX и Западная Церковь признала их богодухновенными (второканоническими). В них описывается борьба евр народа против Селевкидов за религиозную и политическую независимость. Название книг происходит от прозвища Маккавей (евр «мак-кави» — молот), данного Иуде, герою этой борьбы (1 Макк 2:4), и затем распространенного на его братьев. Последние строки книги (1 Макк 16:23-24) указывают, что она была написана не раньше конца царствования Иоанна Гиркана, вернее вскоре после его смерти, около 100 до Р.Х.

Скрыть
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

52 25-й день месяца хаслева, 148 года = 165 г. до Р. Х. (ср. к 1:54).


53  Принесли жертву по закону, т. е. предписанную в законе утреннюю жертву (Исх 29:38-42; Чис 28:3-7). Эта жертва, как все установленные для новомесячий и праздничных дней, соединялась обыкновенно с жертвой за грех (Чис 28:15,22,30 и далее). Так как в Моисеевом законе нет особой жертвы для очищения и освящения алтаря, то последнее совершилось вместе с очищением священников, через окропление жертвенною кровью, по Лев 8:15.


54  С песнями, с цитрами, гуслями и кимвалами — ср. 1 Пар 16:42.


Обновление и очищение храма и жертвенника совершилось «в тот самый день», в который некогда произошло и осквернение, т. е. 25 хаслева. Это совпадение отмечают также — 2 Макк 10:5 и Иосиф Флавий в Иуд. древн. XII, 7, §6.


Промежуток времени от осквернения до очищения исчисляется в 3 года (ср. 1:54-4:52); двухгодичное время, указываемое для сего в 2 Макк 10:3, — должно быть признано неправильным.


56  Жертву спасения и хвалыθυσίαν σωτηρίου καὶ αἰνέσεως — т. е. жертву спасения, или — что то же — хвалы. Двойной родительный падеж не означает здесь двух особых видов жертвы благодарственной; собственно θυσία σωτηρίου есть греч. перевод םיְמָלֽׁש חַבָז — и эта последняя разделялась на 3 вида: жертву хвалы — הָךֹות, жертву обета и добровольной жертвы усердия (Лев 7:12,16), причем жертва хвалы именно и была θυσία̨ αἰνέσεως σωτηρίουםיְמָלֽׁש תַךֹות חַבָז — «мирная жертва благодарности» (Лев 7:13,15) — или просто — θυσία̨ αἰνέσεωςהָךֹוּתה חַבָז — жертва благодарности (Лев 7:12).


Единственное число «θυσίαν» («жертву спасения и хвалы») подле множественного ὁλοκαυτώματα («всесожжения») означает не одну только единственную жертву этого рода, но употреблено в общем значении: это были по преимуществу семейные жертвы, составлявшие вместе и праздничную трапезу участников жертвы, так что число жертв этого рода определялось числом желавших принести оную.


59 Установленный Иудею праздник получил название — καθαρισμὸς του̃ ἱερου̃ — праздник очищения, обновления храма (2 Макк 1:18), короче — τὰ ἐγκαίνια, Ин 10:22, у иудеев — הָּכּונֽח до настоящего времени. У Иосифа Флавия находим такое наименование этого праздника φω̃τα, т. е. «праздник сияния или света», каковое наименование, по мнению Иосифа Флавия, дано этому празднику в соответствие как бы «благодатным лучам свободы», которыми иудеи сверх всякого чаяния озарены были с того времени. Из других объяснений этого наименования надлежит отметить основываемое на 2 Макк 1:18 и далее и 10:3 — производимое от нововозжегшегося чудесно жертвенного огня; другие объясняют это наименование праздника просто от обычая иудеев ознаменовывать его обилием света или иллюминациями.


Продолжительность праздника — 8 дней — утверждалась на основании установлений древнего времени для подобных случаев, Лев 8:33; 3 Цар 8:65-66; 2 Пар 7:9, — с прибавкою 8-го дня — в подражание празднику Кущей, в котором 8-й день был попразднством или заключением цикла праздников 7-го месяца. Подражание празднику Кущей определенно указывается 2 Макк 10:6 и далее, и сам праздник здесь называется даже — ἡμέρας τη̃ς σκηνοπηγίας του̃ Χασελευ μηνός — «дни Кущей месяца Хаслева», 2 Макк 1:9, в отличие от праздника Кущей в месяце Тисри. Совершенно подобное этому имеем в обычае, какой практикуется у нас — пока, к сожалению, только в некоторых храмах, при праздновании праздника — обновления христианского Иерусалимского храма, 13 сентября. Праздник этот, установленный в 335 г. по освящении храма, созданного царем Константином и матерью его Еленою на месте страданий Спасителя, — известен в народе под названием «Словущее Воскресенье», и в храмах, посвященных его воспоминанию, в Москве — кажется, по установлению митр. Филарета в подражание Иерусалимскому храму (вероятно, усвоившему этот обычай подражания или повторения своего величайшего праздника в этот день — от Маккавейского установления), — празднуется по чину 1-го дня Св. Пасхи.


В указанном месте 2 Макк 10:6 и далее замечается, что иудеи «провели в веселье восемь дней по подобию праздника Кущей, воспоминая, как незадолго пред тем временем они проводили праздник Кущей, подобно зверям в горах и пещерах». Это замечание как будто приводится для объяснения того, почему иудеи обновление храма праздновали по подобию именно праздника Кущей: потому что они в свое время не могли отпраздновать этого праздника по надлежащему. Но еще более вероятно, что праздник Кущей избирается здесь потому, что он воспоминал первоначальное установление завета с Богом и посвящение народа в народ Иеговы; естественно было теперь отпраздновать именно этот праздник, как знамение возобновления этого завета с Богом и возвращения народа в прежнюю милость и благоволение Божие.


60  Обстроили гору Сион, т. е. гору храма, см. к 1:33.


61  Укрепили для охранения ее Вефсуру — см. к 29 ст. — Вефсура — и по своему естественному положению, и по своим укреплениям — должна была служить оплотом для горы храма, не только со стороны Идумеи, но и Сирии, которая обходным путем через Идумею и Вефсуру могла всегда угрожать Иерусалиму и храму, см. к 29 ст.


Стройное хронологическое течение священного кодекса и более или менее связное, исторически-последовательное содержание его книг — после книг Неемии и пророка Малахии — внезапно нарушается крупным пробелом в несколько столетий (440-175 г. до Р. Х.), не нашедших себе достойного увековечения в священных книгах. С 175 года книги Маккавейские1Книги Маккавейские переведены с греческого, потому что в еврейском тексте их нет. снова продолжают изложение событий священного характера для ветхозаветного человечества и доводят его до 135 г. до Р. Х., после чего ветхозаветный кодекс вновь обрывается совершенно, уступая место священным книгам кодекса новозаветного, начинающегося евангельскими повествованиями о рождестве Спасителя мира.

Наименование свое Маккавейские книги заимствовали от прозвания, первоначально усвоенного 3-му сыну священника Маттафии — Иуде — Маккавей, что значит молот (בֽקוַמ), за его выдающееся геройство и успехи в борьбе с врагами иудеев (1M 2:4Ιουδας ὁ καλούμενος Μακκαβαι̃ος; ср. Ιουδας Μακκαβαι̃ος — 66 ст.; 1M 3:1; 1M 5:24; 1M 8:20 и др. Во 2-ой Маккавейской книге во многих местах (1M 8:5.16) прямо ὁ Μακκαβαι̃ος, и даже просто Μακκαβαι̃ος1M 10:1, как встречается и в 1M 5:34). — От этого прозвища Иуды получило такое наименование «Маккавеев» и все семейство братьев Иуды, и само движение, вызванное и руководимое ими, стало известно под названием борьбы или эпохи «Маккавеев».

Под именем «Маккавейских» в Библии имеются три книги, признаваемые неканоническими.

Первая книга Маккавейская, передав вкратце обстоятельства воцарения Антиоха Епифана на сирийском престоле, повествует о тяжких гонениях этого безбожника на верное Богу иудейство и о геройской борьбе за свою веру и свободу последовательно всего семейства Маккавеев, начиная Маттафиею, родоначальником этой фамилии, и кончая Симоном, т. е. от 175-135 г. до Р. Х. (Маттафия, 1M 1-2; Иуда, 1M 3:1-9:22; Ионафан, 1M 9:23-12:53; Симон, 1M 13-16).

По свидетельству Оригена и блаж. Иеронима, эта книга написана первоначально на еврейском наречии. Свидетельство первого (у Евсевия, Церк. истор. VI, 25) таково: «ἔξω τούτοω (т. е. кроме этих, канонических книг Ветхого Завета) ἐστὶ τὰ Μακκαβαικά 2Хотя выражение τὰ Μακκαβαικά подразумевает, по-видимому, несколько книг, однако, приводимое дальше еврейское надписание книги не оставляет сомнения в том, что речь здесь идет лишь о 1-й Маккавейской книге, которая одна имелась на еврейском наречии. , ἅπερ ἐπιγέγραπται Σαρβὴθ Σαρβανὲ ἔλ» — (евр. לא ינב ךֹש טיברׁש, т. е. «владычество», или «История князей сынов Божиих»). — Блаж. Иероним в своем свидетельстве (prolog. galeat.) называет в числе книг, не принадлежащих к канону, только две Маккавейские книги, и при этом замечает: Machabaeorum primum librum hebraicum reperi; secundus graecus est, quod ex ipsa quoque phrasi probari potest. — Обе книги находятся уже в Италийском кодексе, и из него перешли в Вульгату, так что блаж. Иероним не переводил их вновь.

Время написания книги. Время написания книги приблизительно может быть указано — в конце жизни первосвященника Иоанна, преемника Симона. Это следует из пометки самого писателя в конце книги, где он, дойдя до истории Иоанна, отсылает читателя к книге дней первосвященства его, не упоминая о его смерти, но перечисляя — «и войны его, и мужественные подвиги его, славно совершенные, и сооружение стен, им воздвигнутых, и другие деяния его... с того времени, как сделался он первосвященником после отца своего» — (1M 16:23-24).

Перевод на греческий язык еврейского оригинала, несомненно, был сделан вскоре же после появления оригинала. Сделанный довольно вольно от оригинала и по-видимому столь же авторитетным лицом, этот перевод вытеснил собою даже оригинал, войдя вместо него и в греческий канон. Иосиф Флавий, известный иудейский историк, пользовался для своего классического труда исключительно переводным текстом.

Писатель книги (как и переводчик) точно неизвестен. Вероятно, это был палестинский иудей, близко стоявший к описываемым лицам и событиям, имевший возможность при написании книги пользоваться не только личными впечатлениями и воспоминаниями, но и официальными документами того времени. Это самое — ставит подлинность и историческую достоверность описываемых событий вне всякого сомнения, тем более, что обо всем том и совершенно согласно повествуют и другие — сирийские и греческие историки (особенно — Полибий), излагая события времен царей сирийских.

Скрыть

Мысли вслух: ежедневные размышления о Библии

 

Так сложилось исторически, что на Палестину претендовали многие страны и народы. Связано это было, в первую очередь, с её выгодным географическим положением: Палестина всегда была и сегодня остаётся ключом к Ближнему Востоку, контроль над Палестиной означает власть над... 

 

Предыдущие главы первой Маккавейской книги рассказывают о страшном времени. Война, разруха, кто не убит, тот в плену... 

Библиотека

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).