Библия-Центр
РУ
Вся Библия
Greek/Septuagint (gr)
Поделиться

ΜΑΚΚΑΒΑΊΩΝ Α, κεφαλίς 7

ἔτους ἑνὸς καὶ πεντηκοστου̃ καὶ ἑκατοστου̃ ἐξη̃λθεν Δημήτριος ὁ του̃ Σελεύκου ἐκ 'Ρώμης καὶ ἀνέβη σὺν ἀνδράσιν ὀλίγοις εἰς πόλιν παραθαλασσίαν καὶ ἐβασίλευσεν ἐκει̃
καὶ ἐγένετο ὡς εἰσεπορεύετο εἰς οἰ̃κον βασιλείας πατέρων αὐτου̃ καὶ συνέλαβον αἱ δυνάμεις τὸν 'Αντίοχον καὶ τὸν Λυσίαν ἀγαγει̃ν αὐτοὺς αὐτω̨̃
καὶ ἐγνώσθη αὐτω̨̃ τὸ πρα̃γμα καὶ εἰ̃πεν μή μοι δείξητε τὰ πρόσωπα αὐτω̃ν
καὶ ἀπέκτειναν αὐτοὺς αἱ δυνάμεις καὶ ἐκάθισεν Δημήτριος ἐπὶ θρόνου βασιλείας αὐτου̃
καὶ ἠ̃λθον πρὸς αὐτὸν πάντες ἄνδρες ἄνομοι καὶ ἀσεβει̃ς ἐξ Ισραηλ καὶ 'Άλκιμος ἡγει̃το αὐτω̃ν βουλόμενος ἱερατεύειν
καὶ κατηγόρησαν του̃ λαου̃ πρὸς τὸν βασιλέα λέγοντες ἀπώλεσεν Ιουδας καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτου̃ πάντας τοὺς φίλους σου καὶ ἡμα̃ς ἐσκόρπισεν ἀπὸ τη̃ς γη̃ς ἡμω̃ν
νυ̃ν οὐ̃ν ἀπόστειλον ἄνδρα ὡ̨̃ πιστεύεις καὶ πορευθεὶς ἰδέτω τὴν ἐξολέθρευσιν πα̃σαν ἣν ἐποίησεν ἡμι̃ν καὶ τη̨̃ χώρα̨ του̃ βασιλέως καὶ κολασάτω αὐτοὺς καὶ πάντας τοὺς ἐπιβοηθου̃ντας αὐτοι̃ς
καὶ ἐπέλεξεν ὁ βασιλεὺς τὸν Βακχίδην τω̃ν φίλων του̃ βασιλέως κυριεύοντα ἐν τω̨̃ πέραν του̃ ποταμου̃ καὶ μέγαν ἐν τη̨̃ βασιλεία̨ καὶ πιστὸν τω̨̃ βασιλει̃
καὶ ἀπέστειλεν αὐτὸν καὶ 'Άλκιμον τὸν ἀσεβη̃ καὶ ἔστησεν αὐτω̨̃ τὴν ἱερωσύνην καὶ ἐνετείλατο αὐτω̨̃ ποιη̃σαι τὴν ἐκδίκησιν ἐν τοι̃ς υἱοι̃ς Ισραηλ
10 καὶ ἀπη̨̃ρον καὶ ἠ̃λθον μετὰ δυνάμεως πολλη̃ς εἰς γη̃ν Ιουδα καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλους πρὸς Ιουδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτου̃ λόγοις εἰρηνικοι̃ς μετὰ δόλου
11 καὶ οὐ προσέσχον τοι̃ς λόγοις αὐτω̃ν εἰ̃δον γὰρ ὅτι ἠ̃λθαν μετὰ δυνάμεως πολλη̃ς
12 καὶ ἐπισυνήχθησαν πρὸς 'Άλκιμον καὶ Βακχίδην συναγωγὴ γραμματέων ἐκζητη̃σαι δίκαια
13 καὶ πρω̃τοι οἱ Ασιδαι̃οι ἠ̃σαν ἐν υἱοι̃ς Ισραηλ καὶ ἐπεζήτουν παρ' αὐτω̃ν εἰρήνην
14 εἰ̃πον γάρ ἄνθρωπος ἱερεὺς ἐκ σπέρματος Ααρων ἠ̃λθεν ἐν ται̃ς δυνάμεσιν καὶ οὐκ ἀδικήσει ἡμα̃ς
15 καὶ ἐλάλησεν μετ' αὐτω̃ν λόγους εἰρηνικοὺς καὶ ὤμοσεν αὐτοι̃ς λέγων οὐκ ἐκζητήσομεν ὑμι̃ν κακὸν καὶ τοι̃ς φίλοις ὑμω̃ν
16 καὶ ἐνεπίστευσαν αὐτω̨̃ καὶ συνέλαβεν ἐξ αὐτω̃ν ἑξήκοντα ἄνδρας καὶ ἀπέκτεινεν αὐτοὺς ἐν ἡμέρα̨ μια̨̃ κατὰ τὸν λόγον ὃν ἔγραψεν αὐτόν
17 σάρκας ὁσίων σου καὶ αἱ̃μα αὐτω̃ν ἐξέχεαν κύκλω̨ Ιερουσαλημ καὶ οὐκ ἠ̃ν αὐτοι̃ς ὁ θάπτων
18 καὶ ἐπέπεσεν αὐτω̃ν ὁ φόβος καὶ ὁ τρόμος εἰς πάντα τὸν λαόν ὅτι εἰ̃πον οὐκ ἔστιν ἐν αὐτοι̃ς ἀλήθεια καὶ κρίσις παρέβησαν γὰρ τὴν στάσιν καὶ τὸν ὅρκον ὃν ὤμοσαν
19 καὶ ἀπη̃ρεν Βακχίδης ἀπὸ Ιερουσαλημ καὶ παρενέβαλεν ἐν Βηθζαιθ καὶ ἀπέστειλεν καὶ συνέλαβεν πολλοὺς ἀπὸ τω̃ν μετ' αὐτου̃ αὐτομολησάντων ἀνδρω̃ν καί τινας του̃ λαου̃ καὶ ἔθυσεν αὐτοὺς εἰς τὸ φρέαρ τὸ μέγα
20 καὶ κατέστησεν τὴν χώραν τω̨̃ 'Αλκίμω̨ καὶ ἀφη̃κεν μετ' αὐτου̃ δύναμιν του̃ βοηθει̃ν αὐτω̨̃ καὶ ἀπη̃λθεν Βακχίδης πρὸς τὸν βασιλέα
21 καὶ ἠγωνίσατο 'Άλκιμος περὶ τη̃ς ἀρχιερωσύνης
22 καὶ συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν πάντες οἱ ταράσσοντες τὸν λαὸν αὐτω̃ν καὶ κατεκράτησαν γη̃ν Ιουδα καὶ ἐποίησαν πληγὴν μεγάλην ἐν Ισραηλ
23 καὶ εἰ̃δεν Ιουδας πα̃σαν τὴν κακίαν ἣν ἐποίησεν 'Άλκιμος καὶ οἱ μετ' αὐτου̃ ἐν υἱοι̃ς Ισραηλ ὑπὲρ τὰ ἔθνη
24 καὶ ἐξη̃λθεν εἰς πάντα τὰ ὅρια τη̃ς Ιουδαίας κυκλόθεν καὶ ἐποίησεν ἐκδίκησιν ἐν τοι̃ς ἀνδράσιν τοι̃ς αὐτομολήσασιν καὶ ἀνεστάλησαν του̃ ἐκπορεύεσθαι εἰς τὴν χώραν
25 ὡς δὲ εἰ̃δεν 'Άλκιμος ὅτι ἐνίσχυσεν Ιουδας καὶ οἱ μετ' αὐτου̃ καὶ ἔγνω ὅτι οὐ δύναται ὑποστη̃ναι αὐτούς καὶ ἐπέστρεψεν πρὸς τὸν βασιλέα καὶ κατηγόρησεν αὐτω̃ν πονηρά
26 καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς Νικάνορα ἕνα τω̃ν ἀρχόντων αὐτου̃ τω̃ν ἐνδόξων καὶ μισου̃ντα καὶ ἐχθραίνοντα τω̨̃ Ισραηλ καὶ ἐνετείλατο αὐτω̨̃ ἐξα̃ραι τὸν λαόν
27 καὶ ἠ̃λθεν Νικάνωρ εἰς Ιερουσαλημ δυνάμει πολλη̨̃ καὶ ἀπέστειλεν πρὸς Ιουδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτου̃ μετὰ δόλου λόγοις εἰρηνικοι̃ς λέγων
28 μὴ ἔστω μάχη ἀνὰ μέσον ἐμου̃ καὶ ὑμω̃ν ἥξω ἐν ἀνδράσιν ὀλίγοις ἵνα ἴδω ὑμω̃ν τὰ πρόσωπα μετ' εἰρήνης
29 καὶ ἠ̃λθεν πρὸς Ιουδαν καὶ ἠσπάσαντο ἀλλήλους εἰρηνικω̃ς καὶ οἱ πολέμιοι ἕτοιμοι ἠ̃σαν ἐξαρπάσαι τὸν Ιουδαν
30 καὶ ἐγνώσθη ὁ λόγος τω̨̃ Ιουδα ὅτι μετὰ δόλου ἠ̃λθεν ἐπ' αὐτόν καὶ ἐπτοήθη ἀπ' αὐτου̃ καὶ οὐκ ἐβουλήθη ἔτι ἰδει̃ν τὸ πρόσωπον αὐτου̃
31 καὶ ἔγνω Νικάνωρ ὅτι ἀπεκαλύφθη ἡ βουλὴ αὐτου̃ καὶ ἐξη̃λθεν εἰς συνάντησιν τω̨̃ Ιουδα ἐν πολέμω̨ κατὰ Χαφαρσαλαμα
32 καὶ ἔπεσον τω̃ν παρὰ Νικάνορος ὡσεὶ πεντακόσιοι ἄνδρες καὶ ἔφυγον εἰς τὴν πόλιν Δαυιδ
33 καὶ μετὰ τοὺς λόγους τούτους ἀνέβη Νικάνωρ εἰς ὄρος Σιων καὶ ἐξη̃λθον ἀπὸ τω̃ν ἱερέων ἐκ τω̃ν ἁγίων καὶ ἀπὸ τω̃ν πρεσβυτέρων του̃ λαου̃ ἀσπάσασθαι αὐτὸν εἰρηνικω̃ς καὶ δει̃ξαι αὐτω̨̃ τὴν ὁλοκαύτωσιν τὴν προσφερομένην ὑπὲρ του̃ βασιλέως
34 καὶ ἐμυκτήρισεν αὐτοὺς καὶ κατεγέλασεν αὐτω̃ν καὶ ἐμίανεν αὐτοὺς καὶ ἐλάλησεν ὑπερηφάνως
35 καὶ ὤμοσεν μετὰ θυμου̃ λέγων ἐὰν μὴ παραδοθη̨̃ Ιουδας καὶ ἡ παρεμβολὴ αὐτου̃ εἰς χει̃ράς μου τὸ νυ̃ν καὶ ἔσται ἐὰν ἐπιστρέψω ἐν εἰρήνη̨ ἐμπυριω̃ τὸν οἰ̃κον του̃τον καὶ ἐξη̃λθεν μετὰ θυμου̃ μεγάλου
36 καὶ εἰση̃λθον οἱ ἱερει̃ς καὶ ἔστησαν κατὰ πρόσωπον του̃ θυσιαστηρίου καὶ του̃ ναου̃ καὶ ἔκλαυσαν καὶ εἰ̃πον
37 σὺ ἐξελέξω τὸν οἰ̃κον του̃τον ἐπικληθη̃ναι τὸ ὄνομά σου ἐπ' αὐτου̃ εἰ̃ναι οἰ̃κον προσευχη̃ς καὶ δεήσεως τω̨̃ λαω̨̃ σου
38 ποίησον ἐκδίκησιν ἐν τω̨̃ ἀνθρώπω̨ τούτω̨ καὶ ἐν τη̨̃ παρεμβολη̨̃ αὐτου̃ καὶ πεσέτωσαν ἐν ῥομφαία̨ μνήσθητι τω̃ν δυσφημιω̃ν αὐτω̃ν καὶ μὴ δω̨̃ς αὐτοι̃ς μονήν
39 καὶ ἐξη̃λθεν Νικάνωρ ἐξ Ιερουσαλημ καὶ παρενέβαλεν ἐν Βαιθωρων καὶ συνήντησεν αὐτω̨̃ δύναμις Συρίας
40 καὶ Ιουδας παρενέβαλεν ἐν Αδασα ἐν τρισχιλίοις ἀνδράσιν καὶ προσηύξατο Ιουδας καὶ εἰ̃πεν
41 οἱ παρὰ του̃ βασιλέως ὅτε ἐδυσφήμησαν ἐξη̃λθεν ὁ ἄγγελός σου καὶ ἐπάταξεν ἐν αὐτοι̃ς ἑκατὸν ὀγδοήκοντα πέντε χιλιάδας
42 οὕτως σύντριψον τὴν παρεμβολὴν ταύτην ἐνώπιον ἡμω̃ν σήμερον καὶ γνώτωσαν οἱ ἐπίλοιποι ὅτι κακω̃ς ἐλάλησεν ἐπὶ τὰ ἅγιά σου καὶ κρι̃νον αὐτὸν κατὰ τὴν κακίαν αὐτου̃
43 καὶ συνη̃ψαν αἱ παρεμβολαὶ εἰς πόλεμον τη̨̃ τρισκαιδεκάτη̨ του̃ μηνὸς Αδαρ καὶ συνετρίβη ἡ παρεμβολὴ Νικάνορος καὶ ἔπεσεν αὐτὸς πρω̃τος ἐν τω̨̃ πολέμω̨
44 ὡς δὲ εἰ̃δεν ἡ παρεμβολὴ αὐτου̃ ὅτι ἔπεσεν Νικάνωρ ῥίψαντες τὰ ὅπλα ἔφυγον
45 καὶ κατεδίωκον αὐτοὺς ὁδὸν ἡμέρας μια̃ς ἀπὸ Αδασα ἕως του̃ ἐλθει̃ν εἰς Γαζηρα καὶ ἐσάλπιζον ὀπίσω αὐτω̃ν ται̃ς σάλπιγξιν τω̃ν σημασιω̃ν
46 καὶ ἐξη̃λθον ἐκ πασω̃ν τω̃ν κωμω̃ν τη̃ς Ιουδαίας κυκλόθεν καὶ ὑπερεκέρων αὐτούς καὶ ἀπέστρεφον οὑ̃τοι πρὸς τούτους καὶ ἔπεσον πάντες ῥομφαία̨ καὶ οὐ κατελείφθη ἐξ αὐτω̃ν οὐδὲ εἱ̃ς
47 καὶ ἔλαβον τὰ σκυ̃λα καὶ τὴν προνομήν καὶ τὴν κεφαλὴν Νικάνορος ἀφει̃λον καὶ τὴν δεξιὰν αὐτου̃ ἣν ἐξέτεινεν ὑπερηφάνως καὶ ἤνεγκαν καὶ ἐξέτειναν παρὰ τη̨̃ Ιερουσαλημ
48 καὶ ηὐφράνθη ὁ λαὸς σφόδρα καὶ ἤγαγον τὴν ἡμέραν ἐκείνην ἡμέραν εὐφροσύνης μεγάλην
49 καὶ ἔστησαν του̃ ἄγειν κατ' ἐνιαυτὸν τὴν ἡμέραν ταύτην τη̨̃ τρισκαιδεκάτη̨ του̃ Αδαρ
50 καὶ ἡσύχασεν ἡ γη̃ Ιουδα ἡμέρας ὀλίγας
Для корректного отображения некириллических текстов желательно установить шрифты Lucida Sans Unicode (для текстов на греческом) и Hirmos (для текстов на церковнославянском). Если Ваш браузер поддерживает технологию CSS3, шрифты будут загружены автоматически.
Комментарии:
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

1 В 161 г. Димитрий I Сотер, сын Селевка IV, взятый заложником в Рим вместо Антиоха Епифана, бежал оттуда с помощью Полибия, описавшего этот эпизод. Он высадился в Триполи, в затем овладел Антиохией (ст 1 Макк 7:2).


8 "По ту сторону реки" - территория, простирающаяся от Евфрата до Египта.


9 Алким, потомок Аарона, перешел на сторону Селевкидов (ср ст 1 Макк 7:12).


49 13 Адар 151 г. Селевкидской эры соответствует концу марта 160 г. до Р.Х. Этот праздник назывался "Днем Никанора" (ср 2 Макк 15:36). Его перестали праздновать в начале христианской эры.


Повествование 1 кн Маккавейской охватывает 40 лет — от воцарения Селевкида Антиоха Епифана в 175 г до смерти Симона Маккавея, происшедшей в 134 г до Р.Х. Книга была написана по-еврейски, но сохранилась только в греч переводе. Автор ее по всем имеющимся данным — палестинский еврей, писавший не раньше 134 г, но до 63 г — года взятия Иерусалима Помпеем. Книга представляет определенную ценность для изучения истории того времени, однако следует иметь в виду, что свящ писатель, подражая форме древних израильских летописей, считает своей главной целью чисто религиозную интерпретацию событий. Несчастья своего народа он рассматривает как наказание за грехи, а успехи объясняет помощью Божией. Перед нами — иудей, ревнующий о вере в Бога Израилева и знающий, что борьба между языч. влиянием и отеческими обычаями ведется за торжество истинного богопочитания. Поэтому он выступает как решительный противник эллинизации и восхищается героями, боровшимися за Закон и за Храм, отвоевавшими народу религиозную свободу, и затем — национальную независимость. Он — летописец борьбы, спасшей иудейство, миссией которого было передать человечеству Откровение.

Книги Маккавейские (1 и 2) не вошли в евр канон Писания, но они находятся в LXX и Западная Церковь признала их богодухновенными (второканоническими). В них описывается борьба евр народа против Селевкидов за религиозную и политическую независимость. Название книг происходит от прозвища Маккавей (евр «мак-кави» — молот), данного Иуде, герою этой борьбы (1 Макк 2:4), и затем распространенного на его братьев. Последние строки книги (1 Макк 16:23-24) указывают, что она была написана не раньше конца царствования Иоанна Гиркана, вернее вскоре после его смерти, около 100 до Р.Х.

Скрыть
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

1  В 151 г., т. е. э. Сел. = 161 г. до Р. Х.


Сын Селевка, т. е. IV-го с этим именем — Филопатора, старшего сына Антиоха Великого (см. к 1:10).


По смерти этого Селевка, сын его — Димитрий — тогда же должен был бы наследовать его трон. Но так как он был тогда заложником в Риме, то правление царством взял на себя его дядя — Антиох Епифан, который пред своею смертью предоставил царство своему несовершеннолетнему сыну Антиоху Евпатору под регентством Филиппа (6:14 и далее). Но Димитрий, узнав о смерти Антиоха Епифана, предъявил пред римским сенатом свои права на сирийский трон, — впрочем, безрезультатно, — вероятно потому, что сенат, в интересах Римского государства, нашел более выгодным, чтобы в Сирии правил мальчик, а не самостоятельный муж 22 лет, каким был тогда Димитрий. Однако, спустя некоторое время, Димитрий все-таки нашел случай уплыть из Рима в Сирию на одном из карфагенских кораблей (ср. Полибий XXXI, 19-23; Аппиан. Syriaca. С. 47; Ливий. Epit. XLVI; и Иустин XXXIV, 3, 4-9).


Приморский город, в котором Димитрий воцарился, был по 2 Макк 14:1 — Триполис.


С немногими людьми — по Полибию XXXI, 22, 11 — с 8 друзьями, 5 слугами и 3 мальчиками. Это показание не станет в противоречие с 2 Макк 14:1, где говорится, что Димитрий приплыл с сильным сухопутным и морским войском — μετὰ πλήθους ἰσχυρου̃ καὶ στόλου, если допустить, что в первом случае говорится собственно о первоначальной высадке Димитрия в Триполисе, а во втором — о посадке на корабли в гавани этого города с целью овладения царством.


2  Царственный дом отцовοἰ̃κον βασιλείας = תּוכֽלַמ םּיֵכ (Дан 4:27; Есф 1:9; 2:16) — царская резиденция, т. е. Антиохия.


3 Повеление Димитрия — «не показывать ему лиц» Антиоха и Лисия — вызывалось, вероятно, его опасениями, что он не в силах будет отказать им в помиловании, если они начнут просить его о том.


5  Алким’Άλκιμος, по Иосифу Флавию. Иуд. древн. XII, 9, §7 также ’Ιάκειμος = евр. םיִקָיֽלָא, сокращ. םיִקָי.


Домогаясь священства — по ст. 21 — «первосвященства». По 2 Макк 14:3,7 — он был уже ранее первосвященником, но за свою наклонность к языческим обычаям был отставлен благочестивыми иудеями.


6  Друзей твоих, т. е. приверженцев твоих в иудейском народе.


12-13  Собрание книжников — толпа книжников (συναγωγὴ γραμματέων — как 2:42; συναγωγή — как 1 Езд 7:6; 11; Неем 8:4, — следовательно иначе чем в нашей книге 5:42), посвятивших себя изучению Слова Божия и научению, наставлению в нем других — «учителей закона». Эти книжники пришли к Алкиму и Вакхиду искать справедливостиἐκζητη̃σαι δίκαια, т. е. правды, права жить праведно, по отеческим законам, на основании заключенного уже иудеями с Антиохом Евпатором мира (6:59). Следующий стих (13) в связи или сравнении с предыдущим может иметь двоякий смысл. Это зависит от того, какой смысл придать выражению: «первые из сынов Израилевых». Если видеть в этом выражении желание писателя обозначить время, или порядок представления Алкиму и Вакхиду той и другой части народа, тогда стих 13 будет иметь такой смысл: «первыми из сынов Израилевых, искавших мира у них (т. е. Алкима и Вакхида), были асидеи». Если же «первые» здесь употреблено в смысле «лучшие», тогда мысль обоих этих стихов (12-13) будет такова: «к Алкиму и Вакхиду сошлось собрание книжников искать справедливости. В том числе были и лучшие из сынов Израилевых — асидеи, которые искали у них мира». Возможно и так представлять дело, что асидеи составляли не часть партии книжников и не особую партию от нее, а наоборот — эти книжники составляли часть партии асидеев или всю ее. В таком случае мысль может быть здесь и такова: «к Алкиму... сошлось собрание книжников... это были лучшие из сынов Израилевых — асидеи», и т. д. — Алким был — по Иосифу Флавию. Иуд. древн. XII, 9, §7 — οὐκ ἐκ τη̃ς τω̃ν ἀρχιερέων γενεα̃ς, или, как он яснее выражается в XX, 10 — γένους μεν του̃ ’Ααρω̃νος, οὐκ ὄντα δὲ τη̃ς οἰκίας ταύτης, т. е. не из семьи умерщвленного Менелая, которого он производит от Аарона по Елеазаровой линии. Таким образом, Алким делается первосвященником помимо ближайшего кандидата на первосвященство, каковым был Ония, сын также Онии (III), старшего из тех 3 братьев — детей Симона, которые один за другим перебыли все первосвященниками (Ония, Иисус (Иасон) и Ония — Меналай).


15  Клялся им. Хотя здесь не упоминается о клятве Вакхида, но из дальнейшего видно (ст. 18), что или Алким, давая народу клятву, давал ее вместе и за Вакхида, или сам Вакхид дал такую же клятву, здесь не упомянутую.


16-17 Текст Писания, который писатель приводит, сообщив о вероломно жестоком избиении 60 мужей, заимствован из Пс 78:2-3. Этот «псалом Асафа» ближайшим образом повествует собственно о халдейском разрушении Иерусалима; здесь же вспоминается по сходству событий.


18  Постановлениеἡ στάσις, т. е. договор, обещание.


19  ВизефаΒηζέθ — местоположение этой стоянки Вакхида точно неизвестно. Некоторые думают, что это был холм Везефа, впоследствии обстроившийся и ставший пригородом Иерусалима, или частью его (ср. Иосиф Флавий. Иуд. война V, 4, §2); во всяком случае это место расправы с иудеями было не столь далеко от Иерусалима.


Поймал многих из бежавших от него мужей, т. е. вероятно тех из иудеев, которые, вместе с отречением от своей веры, сначала присоединились к сирийцам, но потом снова отпали от них.


И некоторых из народа, вероятно — казавшихся Вакхиду наиболее подозрительными в смысле сочувствия и содействия сирийцам.


21  Домогательство первосвященства Алкимом было домогательство силою — оставленных ему Вакхидом войск. Показание Иосифа Флавия Иуд. древн. XII, 10, §3, что Алким льстивыми речами старался снискать благоволение народа, мало согласуется с выражением подлинника ἠγωνίσατο и произошло, вероятно, от ложного истолкования ст. 22.


22  Произвели великое поражение в Израиле, т. е. умертвили многих правоверных израильтян.


24  Сделал отмщение отступникам, т. е. тем, о которых говорится в 22 ст., — и они перестали входить в эту страну, т. е. с целью «возмущать» народ свой и производить «великое поражение в Израиле (тот же ст.)».


После того как Антиох Евпатор заключил с иудеями мир, предоставив им жить по их отеческим обычаям и законам (6:61), — Иуда, вероятно, на некоторое время позволил своему войску разойтись по домам, приняв игры, чтобы в случае необходимости оно быстро сплотилось вновь около него. Когда затем Димитрий по вступлении на сирийский престол прислал Вакхида и Алкима с сильным войском в Иудею, Иуда с братьями не поддался на коварно-мирные слова пришельцев и решил выждать дальнейших событий. Несчастная судьба книжников и асидеев, поддавшихся на удочку врагов, оправдала его опасения и вывела его из выжидательного образа действий вновь на дело кровавого ополчения за веру и свободу. Успехи Иуды в короткое время привели к тому, что Алким вынужден был возвратиться к царю, с жалобами на иудейского витязя и с просьбою о послании на Иудею нового сильного войска (23-26 ст.).


26  Никанор, уже выступавший против иудеев при Антиохе Епифане (3:38), был — по 2 Макк 14:12 — заведующим над боевыми слонами, по Иосифу Флавию — бежал вместе с Димитрием из Рима, по Полибию XXXI, 22, 4 — был там одним из довереннейших его наперсников. Его ненависть и вражда к Израилю особенно понятны после поражения при Еммауме 3:38; 4:6 и далее.


28  Видеть лица ваши — посетить для личной беседы или переговоров, ср. Исх 10:28 и далее.


В мире, т. е. без злого умысла, мирно, дружественно.


29-30 Повествование о мирных сношениях Иуды с Никанором передается в виде целой саги во 2 Макк 14:21-29 и далее.


31  ХафарсаламаΧαφαρσαλαμά — у Иосифа Флавия названная κωμη τις — находилась неизвестно где, одно достоверно, что — к югу от Иерусалима, потому что после сражения Никанор убегает в Иерусалим (город Давидов) и потом в Вефорон.


33  Взошел на гору Сион, т. е. на гору храма, см. к 1:33.


Всесожжение за царя. Под владычеством язычников, иудеи ввели обычай приносить жертву за царей языческих, как за своих государей, и молиться о них. Так делали они это за персидских царей (Езд 6:10), и позднее — за римских кесарей (ср. Иосиф Флавий. Иуд. война II, 17, §2; Против Аппиона II, 6, Philo, hegat. ad Caj. Opp. II, 592). Это имело основание в напоминании пророка Иеремии 29:7 к пленникам — молиться о благосостоянии города, в котором они поселены.


34  Осквернил их — каким образом? — не указано. По Иосифу Гориону, III, 21, 12 он плюнул на них, или собственно по направлению к храму.


39 О Вефороне — см. к 3:16.


Пристало к нему здесь войско Сирийское, т. е. вспомогательный отряд из Сирии.


40  Иуда... расположился... при Адасеἐν Αδασά — (Иосиф Флавий: ἐν Αδασοι̃ς, и названа κώμη). Адаса — по Евсевию — в 30 стадиях (ѕ мили) от Вефорона, близь Гофны, следовательно севернее (на северо-востоке) от Вефорона.


41 О поражении ангелом 185 000 ассирийцев — см. 4 Цар 18:13; 19:35.


45  Преследовали их Израильтяне целый день — точнее слав.: «путь дне единого».


До самой Газиры, точнее слав.: «дондеже приити в Газир» — ἕως του̃ ἐλθει̃ν εἰς Γάζηρα — до того места как входить в Газиру. Иосиф Флавий исчисляет силы неприятельского войска в 9 000 человек. Сильно преувеличено, вероятно, число, указываемое во 2 Макк 15:27 — «не менее 35 000 убитых».


46  Окружали их — точнее слав.: «заключиша их рогами» (ὑπερκέρα̃ν).


И они, оборачиваясь к преследовавшим их, все палиἀπέστρεφον οὑ̃τοι πρὸς τούτους... точнее — слав.: «и возвращахуся тии к ним». Дело, по-видимому, надо здесь представлять так: преследуемые, чтобы выйти из кольца, в какое угрожали заключить их выбегавшие им навстречу иудеи, поворачивались назад, и, конечно, прежде всего наталкивались на своих же бежавших позади их людей, с которыми в суматохе и панике вступали в рукопашную, принимая за иудеев, и, может быть, просто давя друг друга.


47  И награбленное имиκαὶ τὴν προνομήν, слав.: «и плен». Это слово у языческих писателей означает «фураж», продовольствие, у LXX — вообще добычу, ср. Втор 21:10, где также в προνομή разумеются и пленные женщины; здесь, вероятно, — в смысле вообще добычи, набранной врагами за время похода и отнятой снова иудеями.


И правую руку его, которую он простирал надменно, т. е. при клятве — ст. 35. Этим отмечается соответствие наказания преступлению.


Повесили пред Иерусалимом, по 2 Макк 15:32-33 — «против храма».


49 Празднование 13-го Адара («день Никанора»), в память победы над Никанором, совершалось еще во времена Иосифа Флавия, но позднее оно вышло из обычая.


50  Успокоилась земля Иудейская на некоторое время, в смысле на короткое время (ἡμέρας ὀλίγας), слав.: «на дни малы».


Стройное хронологическое течение священного кодекса и более или менее связное, исторически-последовательное содержание его книг — после книг Неемии и пророка Малахии — внезапно нарушается крупным пробелом в несколько столетий (440-175 г. до Р. Х.), не нашедших себе достойного увековечения в священных книгах. С 175 года книги Маккавейские1Книги Маккавейские переведены с греческого, потому что в еврейском тексте их нет. снова продолжают изложение событий священного характера для ветхозаветного человечества и доводят его до 135 г. до Р. Х., после чего ветхозаветный кодекс вновь обрывается совершенно, уступая место священным книгам кодекса новозаветного, начинающегося евангельскими повествованиями о рождестве Спасителя мира.

Наименование свое Маккавейские книги заимствовали от прозвания, первоначально усвоенного 3-му сыну священника Маттафии — Иуде — Маккавей, что значит молот (בֽקוַמ), за его выдающееся геройство и успехи в борьбе с врагами иудеев (1M 2:4Ιουδας ὁ καλούμενος Μακκαβαι̃ος; ср. Ιουδας Μακκαβαι̃ος — 66 ст.; 1M 3:1; 1M 5:24; 1M 8:20 и др. Во 2-ой Маккавейской книге во многих местах (1M 8:5.16) прямо ὁ Μακκαβαι̃ος, и даже просто Μακκαβαι̃ος1M 10:1, как встречается и в 1M 5:34). — От этого прозвища Иуды получило такое наименование «Маккавеев» и все семейство братьев Иуды, и само движение, вызванное и руководимое ими, стало известно под названием борьбы или эпохи «Маккавеев».

Под именем «Маккавейских» в Библии имеются три книги, признаваемые неканоническими.

Первая книга Маккавейская, передав вкратце обстоятельства воцарения Антиоха Епифана на сирийском престоле, повествует о тяжких гонениях этого безбожника на верное Богу иудейство и о геройской борьбе за свою веру и свободу последовательно всего семейства Маккавеев, начиная Маттафиею, родоначальником этой фамилии, и кончая Симоном, т. е. от 175-135 г. до Р. Х. (Маттафия, 1M 1-2; Иуда, 1M 3:1-9:22; Ионафан, 1M 9:23-12:53; Симон, 1M 13-16).

По свидетельству Оригена и блаж. Иеронима, эта книга написана первоначально на еврейском наречии. Свидетельство первого (у Евсевия, Церк. истор. VI, 25) таково: «ἔξω τούτοω (т. е. кроме этих, канонических книг Ветхого Завета) ἐστὶ τὰ Μακκαβαικά 2Хотя выражение τὰ Μακκαβαικά подразумевает, по-видимому, несколько книг, однако, приводимое дальше еврейское надписание книги не оставляет сомнения в том, что речь здесь идет лишь о 1-й Маккавейской книге, которая одна имелась на еврейском наречии. , ἅπερ ἐπιγέγραπται Σαρβὴθ Σαρβανὲ ἔλ» — (евр. לא ינב ךֹש טיברׁש, т. е. «владычество», или «История князей сынов Божиих»). — Блаж. Иероним в своем свидетельстве (prolog. galeat.) называет в числе книг, не принадлежащих к канону, только две Маккавейские книги, и при этом замечает: Machabaeorum primum librum hebraicum reperi; secundus graecus est, quod ex ipsa quoque phrasi probari potest. — Обе книги находятся уже в Италийском кодексе, и из него перешли в Вульгату, так что блаж. Иероним не переводил их вновь.

Время написания книги. Время написания книги приблизительно может быть указано — в конце жизни первосвященника Иоанна, преемника Симона. Это следует из пометки самого писателя в конце книги, где он, дойдя до истории Иоанна, отсылает читателя к книге дней первосвященства его, не упоминая о его смерти, но перечисляя — «и войны его, и мужественные подвиги его, славно совершенные, и сооружение стен, им воздвигнутых, и другие деяния его... с того времени, как сделался он первосвященником после отца своего» — (1M 16:23-24).

Перевод на греческий язык еврейского оригинала, несомненно, был сделан вскоре же после появления оригинала. Сделанный довольно вольно от оригинала и по-видимому столь же авторитетным лицом, этот перевод вытеснил собою даже оригинал, войдя вместо него и в греческий канон. Иосиф Флавий, известный иудейский историк, пользовался для своего классического труда исключительно переводным текстом.

Писатель книги (как и переводчик) точно неизвестен. Вероятно, это был палестинский иудей, близко стоявший к описываемым лицам и событиям, имевший возможность при написании книги пользоваться не только личными впечатлениями и воспоминаниями, но и официальными документами того времени. Это самое — ставит подлинность и историческую достоверность описываемых событий вне всякого сомнения, тем более, что обо всем том и совершенно согласно повествуют и другие — сирийские и греческие историки (особенно — Полибий), излагая события времен царей сирийских.

Скрыть

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).