Библия-Центр
РУ
Вся Библия
Greek/Septuagint (gr)
Поделиться

ΕΣΘΗΡ, κεφαλίς 2

καὶ μετὰ τοὺς λόγους τούτους ἐκόπασεν ὁ βασιλεὺς του̃ θυμου̃ καὶ οὐκέτι ἐμνήσθη τη̃ς Αστιν μνημονεύων οἱ̃α ἐλάλησεν καὶ ὡς κατέκρινεν αὐτήν
καὶ εἰ̃παν οἱ διάκονοι του̃ βασιλέως ζητηθήτω τω̨̃ βασιλει̃ κοράσια ἄφθορα καλὰ τω̨̃ εἴδει
καὶ καταστήσει ὁ βασιλεὺς κωμάρχας ἐν πάσαις ται̃ς χώραις τη̃ς βασιλείας αὐτου̃ καὶ ἐπιλεξάτωσαν κοράσια παρθενικὰ καλὰ τω̨̃ εἴδει εἰς Σουσαν τὴν πόλιν εἰς τὸν γυναικω̃να καὶ παραδοθήτωσαν τω̨̃ εὐνούχω̨ του̃ βασιλέως τω̨̃ φύλακι τω̃ν γυναικω̃ν καὶ δοθήτω σμη̃γμα καὶ ἡ λοιπὴ ἐπιμέλεια
καὶ ἡ γυνή ἣ ἂν ἀρέση̨ τω̨̃ βασιλει̃ βασιλεύσει ἀντὶ Αστιν καὶ ἤρεσεν τω̨̃ βασιλει̃ τὸ πρα̃γμα καὶ ἐποίησεν οὕτως
καὶ ἄνθρωπος ἠ̃ν Ιουδαι̃ος ἐν Σούσοις τη̨̃ πόλει καὶ ὄνομα αὐτω̨̃ Μαρδοχαι̃ος ὁ του̃ Ιαϊρου του̃ Σεμεϊου του̃ Κισαιου ἐκ φυλη̃ς Βενιαμιν
ὃς ἠ̃ν αἰχμάλωτος ἐξ Ιερουσαλημ ἣν ἠ̨χμαλώτευσεν Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς Βαβυλω̃νος
καὶ ἠ̃ν τούτω̨ παι̃ς θρεπτή θυγάτηρ Αμιναδαβ ἀδελφου̃ πατρὸς αὐτου̃ καὶ ὄνομα αὐτη̨̃ Εσθηρ ἐν δὲ τω̨̃ μεταλλάξαι αὐτη̃ς τοὺς γονει̃ς ἐπαίδευσεν αὐτὴν ἑαυτω̨̃ εἰς γυναι̃κα καὶ ἠ̃ν τὸ κοράσιον καλὸν τω̨̃ εἴδει
καὶ ὅτε ἠκούσθη τὸ του̃ βασιλέως πρόσταγμα συνήχθησαν κοράσια πολλὰ εἰς Σουσαν τὴν πόλιν ὑπὸ χει̃ρα Γαι καὶ ἤχθη Εσθηρ πρὸς Γαι τὸν φύλακα τω̃ν γυναικω̃ν
καὶ ἤρεσεν αὐτω̨̃ τὸ κοράσιον καὶ εὑ̃ρεν χάριν ἐνώπιον αὐτου̃ καὶ ἔσπευσεν αὐτη̨̃ δου̃ναι τὸ σμη̃γμα καὶ τὴν μερίδα καὶ τὰ ἑπτὰ κοράσια τὰ ἀποδεδειγμένα αὐτη̨̃ ἐκ βασιλικου̃ καὶ ἐχρήσατο αὐτη̨̃ καλω̃ς καὶ ται̃ς ἅβραις αὐτη̃ς ἐν τω̨̃ γυναικω̃νι
10 καὶ οὐχ ὑπέδειξεν Εσθηρ τὸ γένος αὐτη̃ς οὐδὲ τὴν πατρίδα ὁ γὰρ Μαρδοχαι̃ος ἐνετείλατο αὐτη̨̃ μὴ ἀπαγγει̃λαι
11 καθ' ἑκάστην δὲ ἡμέραν ὁ Μαρδοχαι̃ος περιεπάτει κατὰ τὴν αὐλὴν τὴν γυναικείαν ἐπισκοπω̃ν τί Εσθηρ συμβήσεται
12 οὑ̃τος δὲ ἠ̃ν καιρὸς κορασίου εἰσελθει̃ν πρὸς τὸν βασιλέα ὅταν ἀναπληρώση̨ μη̃νας δέκα δύο οὕτως γὰρ ἀναπληρου̃νται αἱ ἡμέραι τη̃ς θεραπείας μη̃νας ἓξ ἀλειφόμεναι ἐν σμυρνίνω̨ ἐλαίω̨ καὶ μη̃νας ἓξ ἐν τοι̃ς ἀρώμασιν καὶ ἐν τοι̃ς σμήγμασιν τω̃ν γυναικω̃ν
13 καὶ τότε εἰσπορεύεται πρὸς τὸν βασιλέα καὶ ὃ ἐὰν εἴπη̨ παραδώσει αὐτη̨̃ συνεισέρχεσθαι αὐτη̨̃ ἀπὸ του̃ γυναικω̃νος ἕως τω̃ν βασιλείων
14 δείλης εἰσπορεύεται καὶ πρὸς ἡμέραν ἀποτρέχει εἰς τὸν γυναικω̃να τὸν δεύτερον οὑ̃ Γαι ὁ εὐνου̃χος του̃ βασιλέως ὁ φύλαξ τω̃ν γυναικω̃ν καὶ οὐκέτι εἰσπορεύεται πρὸς τὸν βασιλέα ἐὰν μὴ κληθη̨̃ ὀνόματι
15 ἐν δὲ τω̨̃ ἀναπληρου̃σθαι τὸν χρόνον Εσθηρ τη̃ς θυγατρὸς Αμιναδαβ ἀδελφου̃ πατρὸς Μαρδοχαίου εἰσελθει̃ν πρὸς τὸν βασιλέα οὐδὲν ἠθέτησεν ὡ̃ν αὐτη̨̃ ἐνετείλατο ὁ εὐνου̃χος ὁ φύλαξ τω̃ν γυναικω̃ν ἠ̃ν γὰρ Εσθηρ εὑρίσκουσα χάριν παρὰ πάντων τω̃ν βλεπόντων αὐτήν
16 καὶ εἰση̃λθεν Εσθηρ πρὸς 'Αρταξέρξην τὸν βασιλέα τω̨̃ δωδεκάτω̨ μηνί ὅς ἐστιν Αδαρ τω̨̃ ἑβδόμω̨ ἔτει τη̃ς βασιλείας αὐτου̃
17 καὶ ἠράσθη ὁ βασιλεὺς Εσθηρ καὶ εὑ̃ρεν χάριν παρὰ πάσας τὰς παρθένους καὶ ἐπέθηκεν αὐτη̨̃ τὸ διάδημα τὸ γυναικει̃ον
18 καὶ ἐποίησεν ὁ βασιλεὺς πότον πα̃σι τοι̃ς φίλοις αὐτου̃ καὶ ται̃ς δυνάμεσιν ἐπὶ ἡμέρας ἑπτὰ καὶ ὕψωσεν τοὺς γάμους Εσθηρ καὶ ἄφεσιν ἐποίησεν τοι̃ς ὑπὸ τὴν βασιλείαν αὐτου̃
19 ὁ δὲ Μαρδοχαι̃ος ἐθεράπευεν ἐν τη̨̃ αὐλη̨̃
20 ἡ δὲ Εσθηρ οὐχ ὑπέδειξεν τὴν πατρίδα αὐτη̃ς οὕτως γὰρ ἐνετείλατο αὐτη̨̃ Μαρδοχαι̃ος φοβει̃σθαι τὸν θεὸν καὶ ποιει̃ν τὰ προστάγματα αὐτου̃ καθὼς ἠ̃ν μετ' αὐτου̃ καὶ Εσθηρ οὐ μετήλλαξεν τὴν ἀγωγὴν αὐτη̃ς
21 καὶ ἐλυπήθησαν οἱ δύο εὐνου̃χοι του̃ βασιλέως οἱ ἀρχισωματοφύλακες ὅτι προήχθη Μαρδοχαι̃ος καὶ ἐζήτουν ἀποκτει̃ναι 'Αρταξέρξην τὸν βασιλέα
22 καὶ ἐδηλώθη Μαρδοχαίω̨ ὁ λόγος καὶ ἐσήμανεν Εσθηρ καὶ αὐτὴ ἐνεφάνισεν τω̨̃ βασιλει̃ τὰ τη̃ς ἐπιβουλη̃ς
23 ὁ δὲ βασιλεὺς ἤτασεν τοὺς δύο εὐνούχους καὶ ἐκρέμασεν αὐτούς καὶ προσέταξεν ὁ βασιλεὺς καταχωρίσαι εἰς μνημόσυνον ἐν τη̨̃ βασιλικη̨̃ βιβλιοθήκη̨ ὑπὲρ τη̃ς εὐνοίας Μαρδοχαίου ἐν ἐγκωμίω̨
Читать далее:ΕΣΘΗΡ, κεφαλίς 3
Для корректного отображения некириллических текстов желательно установить шрифты Lucida Sans Unicode (для текстов на греческом) и Hirmos (для текстов на церковнославянском). Если Ваш браузер поддерживает технологию CSS3, шрифты будут загружены автоматически.
Комментарии:
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

7 Имя "Есфирь" по всей вероятности вавилонского происхождения (Игитар), как и имя Мардохея (Мардук); но нельзя исключать возможности персидского происхождения от старех (звезда). Гадасса - евр. имя, означ. миртовое дерево.


21 "Сидел у ворот царских" - был на службе у царя.


В книге Есфири также рассказывается об избавлении народа при посредстве женщины. В этом повествовании отражается тяжелое положение иудеев в древнем мире, объясняющееся их религиозной и бытовой обособленностью и являющееся иногда причиной конфликтов с государственным порядком (ср напр гонение Антиоха Епифана). В книге как бы утверждается право иудеев диаспоры на самозащиту. Гаремные интриги, заговоры и убийства являются по существу драматическим фоном для развития религиозного тезиса о чудесном спасении Богом евр народа по молитве уповающих на Него. Сюжет кн Есфирь напоминает историю пророка Даниила и, быть может в еще большей степени, праотца Иосифа, сына Иакова. Характерно, что в евр тексте кн Есфири Имя Божие даже не упоминается; тем не менее, как и в жизни Иосифа, событиями руководит Провидение Божие. Действующие лица это знают и все свое упование возлагают на Бога, замысел Которого исполняется, вопреки слабости людей, избранных Им как орудия спасения (ср Esther 4:13-17, где содержится ключ ко всей книге). Греч добавления звучат более религиозно (из них и взяты тексты, включенные на Западе в церковные службы).

Греч версия кн Есфири существовала уже в 114 г (или, согласно современным исследователям, в 78 г до Р.Х.). Тогда она была послана иудеям в Египет в качестве исторического документа, подтверждающего необходимость праздновать Пурим (Esther 10:3). Евр текст более раннего происхождения: согласно 2 Maccabaeorum 15:36, палестинские иудеи уже в 160 г до Р.Х. праздновали «день Мардохея». Это свидетельствует, что история Есфири и, вероятно, сама книга были уже известны. По-видимому, текст восходит ко второй четверти 2-го в. до Р.Х. Нельзя сказать с уверенностью, что она была с самого начала связана с праздником Пурим; стиль Esther 9:20-32 иной; вероятно данный текст является позднейшим добавлением. Происхождение праздника до сих пор неясно: возможно, что книгу связали с ним впоследствии (ср 2 Maccabaeorum 15:36).

В славяно-русской Библии, как и в Вульгате, эти три книги, следующие за историческими, составляют небольшую группу, отличающуюся целым рядом особых черт.

1) Текст их плохо установлен. В основе кн Товита лежит неизвестный нам семитский оригинал. Бл. Иероним использовал для лат. перевода (Вульг) т. н. «халдейский» (в действительности же арамейский), ныне утерянный, текст. Однако недавно в одной из Кумранских пещер были обнаружены отрывки четырех арамейских рукописей и евр рукописи этой книги. Греческий, сирийский и латинский переводы кн Товита являются разновидностями греч текста, из которых наиболее важны две: одна представлена Ватиканской (В) и Александрийской (А) рукописями, другая Синайским кодексом и древнелатинской версией, вероятно более древней, подтвержденной теперь Кумранскими фрагментами.

Евр оригинал кн. Иудифи также утерян. Греч, текст представлен в трех вариантах, во многом расходящихся между собой. Текст Вульг в свою очередь сильно отличается от греческого и еврейского. Бл. Иероним, вероятно, переработал прежний латинский перевод, использовав арамейский пересказ.

Кн. Есфири существует в краткой евр и более пространной греч версии. Есть два варианта греч текста: распространенный вариант греч Библии и искаженный вариант «Лукиановской рецензии» (редакции). В греч версии содержатся добавления к евр: сон Мардохея (до Есф 1:1) и его объяснение (после Есф 10), два указа Артаксеркса (после Есф 3:12), молитвы Мардохея и Есфири (после Есф 14:17), другой рассказ об обращении Есфири к Артаксерксу (Есф 5:1-2), наконец добавление, объясняющее происхождение греч версии (после Есф 10:3). В нашем издании сохранен тот же порядок, что и в греч тексте, но добавления напечатаны в скобках, без нумерации.

2) Кн. Товита и Иудифи не включены в евр Библию, не признают их и протестанты. Эти книги, наз. католиками второканоническими, (т.е. вошедшими позже канонических в канон Писаний: различение между прото- и второканоническими относится к хронологии, а не к достоинству книг) в святоотеческую эпоху были признаны католической Церковью после некоторых колебаний. Читатели пользовались ими уже очень рано. В официальных списках канона они появляются на Западе со времени римского синода 382 г., а на Востоке со времени т. н. «Трулльского» Константинопольского собора 692 г., хотя православные продолжают называть их неканоническими (Трулльский собор, подтвердив правила Карфагенского собора, таким образом включил эти книги в список свящ. книг. Православные считают их благочестивыми, полезными, назидательными, но византийские канонисты продолжают говорить, что по достоинству они не равны каноническим книгам. Вопрос о их богодухновенности подлежит дальнейшему обсуждению).

Второканоническими католики считают и греческие части кн. Есфири. Евр. текст Есфири вызывал споры среди раввинов еще в 1 в. по Р.Х., но в дальнейшем книга стала пользоваться у евреев большим почетом: она была признана ими, как впоследствии протестантами, богодухновенной.

3) Все эти книги принадлежат к литературному жанру, который в наше время можно определить как назидательную историческую повесть.

Как с историей, так и с географией авторы повествований обращаются весьма вольно. Согласно кн Товита, старый Товит в молодости видел еще разделение царства после смерти Соломона в 931 г (Тов 1:4), был уведен в плен вместе со всем коленом Неффалимовым в 734 г (Тов 1:5 и Тов 1:10), а его сын Товия умер уже только после разрушения Ниневии в 612 г (Тов 14:15). Сеннахирим показан в книге прямым преемником Салманасара (Тов 1:15), так что царствование Саргона в повествовании пропущено. От Раг Мидийских, расположенных в горах, до Экбатаны, помещенной автором на равнине, как будто бы только два дня пути, тогда как на самом деле Екбатана лежит на 2.000 м над уровнем моря, намного выше Раг, и один город отстоит от другого на 300 км. В кн. Есфири историческое обрамление более определенно: город Сузы описан правильно, некоторые персидские обычаи подмечены верно. Артаксеркс (евр переделка имени Ксеркса) является исторически известной личностью, и нравственный образ этого царя соответствует тому, что о нем говорит Геродот. Однако указ об истреблении иудеев, который он соглашается подписать, мало соответствует той политике терпимости, которую проводили Ахемениды; еще менее правдоподобно, что он разрешил истреблять своих собственных подданных и что 75.000 персов дали перебить себя без сопротивления. В годы, на которые указывается в рассказе, персидская царица, супруга Ксеркса, носила имя Аместрис, и в действительной истории нет места ни для Астини, ни для Есфири. Если Мардохей был уведен в плен при Навуходоносоре (Есф 2:6), то при Ксерксе ему должно было быть около 150 лет.

В книге Иудифи к истории и географии проявляется еще более вольное отношение. Действие отнесено ко времени Навуходоносора, «царствовавшего над Ассириянами в Ниневии» (Иф 1:1), тогда как Навуходоносор был царем Вавилона, а Ниневия была уже разрушена его отцом Набопаласаром. Наоборот, возвращение из плена, которое произошло только при Кире, представлено уже как совершившийся факт (Иф 4:3, Иф 5:19). Олоферн и Рагой — имена персидские, некоторые же детали рассказа напоминают греч. обычаи (Иф 3:7, Иф 15:13).

Изображение движения войск Олоферна (Иф 2:21-28) не соответствует географическим данным. Когда он доходит до Самарии, названий мест становится больше, и мы как будто вступаем теперь на более твердую почву. Но многие из этих названий неизвестны и звучат странно. Даже местонахождение города Ветилуи, являющегося центром описанных действий, невозможно определить на карте, несмотря на кажущиеся топографические уточнения рассказа. Эти вольности объясняются, очевидно, тем, что целью авторов являлось создать не историческую хронику, а произведения иного типа. По всей вероятности, отправными точками служили реальные факты, которые свободно комбинировались, чтобы предложить читателям одновременно назидательную книгу и увлекательный рассказ, вроде современного исторического романа. Поэтому важно определить цель каждого автора и смысл преподанного в его книге поучения.

Скрыть
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

1-4  Он (Артаксеркс) вспомнил об Астинь. Это было непростое воспоминание. Чувство жалости к удаленной супруге и сердечная пустота снедали царя; это делает вполне естественным и понятным тот совет, который «отроки царя, служившие при нем» (т. е. ближайшие его царедворцы) считают нужным дать, чтобы уврачевать царя от мучительных и нежелательных «воспоминаний».


5-6 Некоторые толкователи пытались на основании этих стихов установить возраст Мардохея. Относя слова 6-го стиха к Мардохею, они полагали, что Мардохей был переселен из Иерусалима во времена Иехонии, т. е. в 599 году, и насчитывали ему теперь свыше 120 лет. Другие толкователи с большей вероятностью относили дату 6-го стиха не к Мардохею, а последнему упоминаемому перед этим предку Мардохея — Кисе, из колена Вениаминова, прадеду Мардохея. В подтверждение этого указывают и на само имя Мардохея — вавилонское, а не палестинское, по-видимому, дающее заключить, что и рожден был Мардохей в Вавилоне.


7 Еврейское имя Есфири — Гадасса, что значит мирта. Персидское значение имени Есфирь — звезда. Она была «дочерью дяди» Мардохея, т. е. приходилась двоюродной сестрой ему (ср. 15 ст. ).


10 По приказанию Мардохея, Есфирь не сказывает никому «ни о народе своем, ни о родстве своем». Эта предосторожность дает понять, что иудеи и тогда уже должны были считаться с предубеждением против них; тем более в качестве народа пленного им лишь в редких случаях удавалось войти в доверие и расположение высших сословий и особенно при дворе.


18  Пир ради Есфириרֵּתֽםֶא הֵּתֽשְֹמ תֵא — буквальное: возле пира Есфири, т. е. точнее (преемственно-последовательное соседство): вслед за пиром Есфири (брачным), царь устроил другой пир.


19  Когда во второй раз собраны были девицы, это именно тот раз, который только что был упомянут и в который из всех девиц выбрана была в замену Астини — Есфирь. После избрания Есфири нового еще собрания девиц было уже не нужно. «Вторым» это собрание было в отличие от того (первого), в который избрана была некогда Астинь, так как девицы собирались к царю вообще тогда, когда нужно было избрать царицу.


Второе собрание девиц и счастливая перемена судьбы Есфири, сделавшейся царицей, сообщило перемену и положению Мардохея. Он сидел теперь у ворот царских, т. е. стал одним из царских чиновников, благодаря тому, что, сохраняя в секрете свое еврейство, Есфирь не скрыла своих дочеринских отношений к Мардохею.


21-23  Оберегавшие порог: обозначение особой должности лиц, ближайших к царю; в чем состояла эта должность, с точностью неизвестно.


Обстоятельства заговора, имена заговорщиков и пр. подробности в общем представляют все то же, что повторяется в 1 добавлении к книге (перед 1-й гл.). Разница только та, что — по смыслу добавления — наградой Мардохею, кроме подарков, было еще какое-то особое приближение ко дворцу, отличное от того, которое он уже имел со времени возведения Есфири в звание царицы; между тем как — по смыслу основного текста книги (в данном месте) — было только «вписано о благодеянии Мардохея в книгу дневных записей у царя» (ср. 6:3 ). Последнее представление дела, по-видимому, более гармонирует с основным текстом, и делает излишним для объяснения приближения Мардохея к царскому двору пользоваться заговором, исход которого сам предполагает уже близость Мардохея к дворцовой жизни, достаточно оправдываемую близостью Мардохея к своей воспитаннице-царице. Впрочем, 8:1 как будто дает понять, что первоначальное приближение Мардохея ко дворцу не состояло в непосредственной связи ни с родством его с Есфирью, ни для кого пока неизвестным, ни с заговором, ничего особенного не доставившим Мардохею и предполагающим уже достаточную близость Мардохея к царю.


Книга Есфирь называется так по имени главной героини своего повествования — евреянки Есфири, сделавшейся персидской царицей — супругой царя Артаксеркса — и оказавшей в этом звании бессмертную услугу своему народу — спасением от покушения на его истребление царедворцем Аманом. Это замечательное в истории еврейского народа событие было поводом к установлению особого еврейского праздника (Пурим), почему и история Есфири есть вместе история происхождения праздника «Пурим» (Phurîm, жребий). По свидетельству 2-й кн. Маккавейской, этот праздник праздновался евреями уже в 160 г. до Р. Х. (во времена Никанора); упоминает о нем и Иосиф Флавий, и до настоящего времени этот праздник торжественно празднуется евреями в синагогах 13-14 числа месяца адара. Все это служит доказательством — с другой стороны — действительности события, рассказываемого кн. Есфирь, особенно когда принять во внимание внутренние признаки исторической достоверности повествования, т. е. полное согласие описания нравов и обычаев со всем, что мы знаем об обычаях персов за описываемое время.

Писатель книги точно неизвестен. Климент Александрийский и некоторые раввины усвояют ее Мардохею, Талмуд — великой Синагоге. Принадлежность книги Мардохею как будто подтверждается в гл. 9, 20 ст., хотя из этой же главы 31 ст. приходится заключить, что самый конец книги, по-видимому, не принадлежит Мардохею. Во всяком случае Мардохею принадлежит, вероятно, наибольшая часть всей книги. Немало указаний на это можно находить в самой книге: рассказчик, несомненно, жил при дворе, потому что вполне знает персидские обычаи, нравы и двор; говорит о современных ему событиях Персидской империи (существовавшей 536-330 до Р. Х.), ссылается на летописи мидян и персов (Esther 10:2); рассказ писан, по всем признакам, в Персии, в самых Сузах, что подтверждается и отсутствием ссылок на Иудею и Иерусалим; на принадлежность книги Мардохею могут указывать и другие обстоятельные подробности, напр., при описании пира Агасфера, а также упоминание имен великих сановников и евнухов, жены и детей Амана и т. п.

Помещаемая в числе канонических, книга Есфирь имеет, однако, значительные позднейшие вставки или прибавления, составляющие ее неканоническую часть (в LXX и Вульгате) и не имеющие места в оригинальном (еврейском) тексте. Таких вставок семь: 1) Сон Мардохея и раскрытие заговора против царя (LXX: впереди Esther 1:1; Вульгата: Esther 11-12); 2) Указ Амана (упоминаемый в Esther 3:12) против иудеев (LXX: после Esther 3:13; Вульгата: Esther 13:1-7); 3) обращение Мардохея к Есфири (LXX: после Esther 4:8; Вульгата: Esther 15:13); 4) Молитвы Мардохея и Есфири (LXX: после Esther 4:17; Вульгата: Esther 13:8-14); 5) Подробности посещения Есфирью царя Агасфера (LXX: Esther 5:1-2; Вульгата: Esther 15:4-19); 6) Указ Мардохея, упоминаемый в Esther 8:9 (LXX, после Esther 8:12; Вульгата: Esther 16:7) Изъяснение сна Мардохея (LXX: после 10-й гл. с упоминанием о введении праздника Пурим в Египте; Вульгата: Esther 10:4-13).

См. «Понятие о Библии».

Третий отдел ветхозаветных священных книг составляют в греко-славянской Библии книги «учительные», из которых пять — Иова, Псалтирь, Притчи, Екклезиаст и Песнь Песней признаются каноническими, а две — Премудрость Соломона и Премудрость Иисуса сына Сирахова1Современный распорядок учительных книг в греко-славянской Библии несколько отличается от древнего. Именно в Синайском кодексе они расположены в таком виде: Псалтирь, Притчи, Екклезиаст, Песнь Песней, Премудрость Соломона, Сирах, Иов; в Ватиканском списке за кн. Песнь Песней следует Иов и далее Премудрость Соломона и Сирах. неканоническими. В противоположность этому в еврейской Библии двух последних, как и всех вообще неканонических, совсем не имеется, первые же пять не носят названия «учительных», не образуют и особого отдела, а вместе с книгами: Руфь, Плач Иеремии, Есфирь, Даниил, Ездра, Неемия, первая и вторая Паралипоменон, причисляются к так называемым «кетубим», «агиографам», — «священным писаниям». Сделавшееся у раввинов-талмудистов техническим обозначением третьей части Писания название «кетубим» заменялось в древности другими, указывающими на учительный характер входящих в ее состав произведений. Так, у Иосифа Флавия современные учительные книги, кроме Иова, известны под именем «прочих книг, содержащих гимны Богу и правила жизни для людей» (Против Аппиона I, 4); Филон называет их «гимнами и другими книгами, которыми устрояется и совершенствуется знание и благочестие» (О созерцательной жизни), а автор 2-ой маккавейской книги — «τὰ του̃ Δαυιδ καὶ ἐπιστολὰς βασιλέων περὶ ἀναθεμάτων» — «книги Давида и письма царей о приношениях» (2:13). Наименование «τὰ του̃ Δαυιδ» тожественно с евангельским названием учительных книг псалмами» («подобает скончатися всем написанным в законе Моисееве и пророцех и псалмех о мне»; Лк 24:44), а это последнее, по свидетельству Геферника, имело место и у раввинов. У отцов и учителей церкви, выделяющих, согласно переводу LXX, учительные книги в особый отдел, они также не носят современного названия, а известны под именем «поэтических». Так называют их Кирилл Иерусалимский (4-е огласительное слово), Григорий Богослов (Σύταγμα. Ράκκη, IV, с. 363), Амфилохий Иконийский (Ibid. С. 365), Епифаний Кипрский и Иоанн Дамаскин (Точное изложение православной веры. IV, 17). Впрочем, уже Леонтий Византийский (VI в.) именует их «учительными», — «παραινετικά» (De Sectis, actio II. Migne. Т. 86, с. 1204).

При дидактическом характере всего Священного Писания усвоение только некоторым книгам названия «учительных» указывает на то, что они написаны с специальной целью научить, вразумить, показать, как должно мыслить об известном предмете, как его следует понимать. Данную цель в применении к религиозно-нравственным истинам и преследуют, действительно, учительные книги. Их взгляд, основная точка зрения на учение веры и благочестия — та же, что и в законе; особенность ее заключается в стремлении приблизить богооткровенную истину к пониманию человека, довести его при помощи различных соображений до сознания, что ее должно представлять именно так, а не иначе, Благодаря этому, предложенная в законе в форме заповеди и запрещения, она является в учительных книгах живым убеждением того, кому дана, кто о ней думал и размышлял, выражается как истина не потому только, что открыта в законе, как истина, но и потому, что вполне согласна с думой человека, стала уже как бы собственным его достоянием, собственной его мыслью. Приближая богооткровенные истины к человеческому пониманию, учительные книги, действительно, «совершенствуют сознание и благочестие». И что касается примеров такого освещения их, то они прежде всего наблюдаются в кн. Иова. Ее главное положение, вопрос об отношении правды Божией к правде человеческой, трактуется автором с точки зрения его приемлемости для человеческого сознания. Первоначально сомневавшийся в божественном правосудии, Иов оказывается в результате разговоров уверовавшим в непреклонность божественной правды. Объективное положение: «Бог правосуден» возводится на степень личного субъективного убеждения. Подобным же характером отличается и кн. Екклезиаст. Ее цель заключается в том, чтобы внушить человеку страх Божий (Иов 12:13), побудить соблюдать заповеди Божии. Средством к этому является, с одной стороны, разъяснение того положения, что все отвлекающее человека от Бога, приводящее к Его забвению, — различные житейские блага не составляют для человека истинного счастья, и потому предаваться им не следует, и с другой — раскрытие той истины, что хранение заповедей дает ему настоящее благо, так как приводит к даруемому за добрую жизнь блаженству по смерти, — этому вечно пребывающему благу. Равным образом и кн. Притчей содержит размышления о началах откровенной религии, законе и теократии и влиянии их на образование умственной, нравственной и гражданской жизни Израиля. Результатом этого размышления является положение, что только страх Господень и познание Святейшего составляют истинную, успокаивающую ум и сердце, мудрость. И так как выражением подобного рода мудрости служат разнообразные правила религиозно-нравственной деятельности, то в основе их лежит убеждение в согласии откровенной истины с требованиями человеческого духа.

Раскрывая богооткровенную истину со стороны ее согласия с пониманием человека, учительные книги являются показателями духовного развития народа еврейского под водительством закона. В лице лучших своих представителей он не был лишь страдательным существом по отношению к открываемым истинам, но более или менее вдумывался в них, усваивал их, т. е. приводил в согласие со своими внутренними убеждениями и верованиями. Погружаясь сердцем и мыслию в область откровения, он или представлял предметы своего созерцания в научение, для развития религиозного ведения и споспешествования требуемой законом чистоте нравственности, как это видим в кн. Иова, Екклезиаст, Притчей и некоторых псалмах (78, 104, 105 и т. п.), или же отмечал, выражал то впечатление, которое производило это созерцание на его сердце, в лирической форме религиозных чувствований и сердечных размышлений (Псалтирь). Плод богопросвещенной рефлексии о божественном откровении, данном еврейскому народу в закон, учительные книги носят по преимуществу субъективный характер в отличие от объективного изложения истин веры и благочестия в законе и объективного же описания жизни еврейского народа в книгах исторических. Другое отличие учительных книг — это их поэтическая форма с ее характерною особенностью — параллелизмом, определяемым исследователями еврейской поэзии как соотношение одного стиха с другим. Это — род рифмы мысли, симметрия идеи, выражаемой обыкновенно два или иногда три раза в различных терминах, то синонимических, то противоположных. Сообразно различному взаимоотношению стихов параллелизм бывает синонимический, антитический, синтетический и рифмический. Первый вид параллелизма бывает тогда, когда параллельные члены соответствуют друг другу, выражая равнозначащими терминами один и тот же смысл. Примеры подобного параллелизма представляет Пс 113 — «когда Израиль вышел из Египта, дом Иакова (из среды) народа иноплеменного, Иуда сделался святынею Его, Израиль владением Его. Море это увидело и побежало, Иордан возвратился назад, горы прыгали, как овцы, и холмы, как агнцы». Параллелизм антитический состоит в соответствии двух членов друг другу через противоположность выражений или чувств. «Искренни укоризны от любящего, и лживы поцелуи ненавидящего. Сытая душа попирает и сот, а голодной душе все горькое сладко» (Притч 27:6-7). «Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо» (Пс 19:8-9). Параллелизм бывает синтетическим, когда он состоит лишь в сходстве конструкции или меры: слова не соответствуют словам и члены фразы членам фразы, как равнозначащие или противоположные по смыслу, но оборот и форма тожественны; подлежащее соответствует подлежащему, глагол — глаголу, прилагательное — прилагательному, и размер один и тот же. «Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа верно, умудряет простых; повеления Господа праведны, веселят сердце; страх Господа чист, просвещает очи» (Пс 18). Параллелизм бывает, наконец, иногда просто кажущимся и состоит лишь в известной аналогии конструкции или в развитии мысли в двух стихах. В этих случаях он является чисто рифмическим и поддается бесконечным комбинациям. Каждый член параллелизма составляет в еврейской поэзии стих, состоящий из соединения ямбов и трохеев, причем самый употребительный стих евреев — гептасиллабический, или из семи слогов. Стихами этого типа написаны кн. Иова (Иов 3:1-42:6), вся книга Притчей и большинство псалмов. Встречаются также стихи из четырех, пяти, шести и девяти слогов, чередуясь иногда с стихами различного размера. Каждый стих является, в свою очередь, частью строфы, существенным свойством которой служит то, что она заключает в себе единую, или главную, мысль, полное раскрытие которой дается в совокупности составляющих ее стихов. Впрочем, в некоторых случаях то две различные мысли соединены в одной строфе, то одна и та же мысль развивается и продолжается далее этого предела.

Скрыть
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

2 Букв.: мальчики; или: слуги.


3 а) Или: в гарем.


3 б) Или: царского евнуха; то же в ст. 14, 15, 21.


5 а) Слово «иудей» (евр. йехуди) здесь и ниже во всей книге относится ко всем переселенцам из Иудеи, т.е. ко всем евреям.


5 б) Имя Мардохей (евр. Мордохай) происходит от имени языческого бога Мардука и было дано ему, вероятно, после пленения; его евр. имя в книге не упоминается, ср. имя Эсфирь.


7 а) Букв.: дочь его дяди.


7 б) Евр. Хадасса - мирт или невеста; имя Эсфирь (Эстер) возводят к древн.-перс. штара - звезда или к имени вавилонской богини Иштар.


7 в) Букв.: у нее не было ни отца, ни матери.


15 LXX: дочери Аминадава.


16 События, описанные здесь, вероятно, происходят между декабрем 479 и январем 478 г. до Р.Х.


18 Или: амнистию; или: налоговые льготы.


19 Возможно, Мардохей занимает какой-то пост при дворе, чем и объясняется его сидение у ворот.


21 Букв.: порог.


22 Букв.: от имени Мардохея.


Скрыть

Мысли вслух: ежедневные размышления о Библии

 

Ключевой момент повествования в начале второй главы книги Есфирь — слова Мардохея о том, что Есфири не... 

 

Рассказ второй главы книги Есфири завершается картиной, которая должна поразить читателя максимальным жизненным успехом ее участников... 

Вопрос-ответ

 У меня такой вопрос: если написано - не лги, а в других местах Библии была ложь (например, царица-еврейка не говорила что она – еврейка, Ионафан лгал отцу, покрывая Давида....), то что это значит? Или это мудрость, или ложь во благо? Даже если это так, то разве ложь во благо допускается? А если родители (супруг(а)) неверующие и запрещают ходить в церковь, то можно ли солгать, что идешь к подруге... А так как родителей надо почитать (так написано в Библии), то уже и нельзя им лгать?
 

Далеко не все описанные в Библии поступки людей могут быть для нас примером для подражания. Библия – очень реалистическая книга, она говорит правду не только о Боге, но и о нас и нашей истории. Увы, люди часто ведут себя самым неподобающим образом, даже лучшие из нас. Именно этим объясняются некоторые... 

Библиотека

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).