Библия-Центр
РУ
Вся Библия
Церковнославянский перевод (ru)
Поделиться

Кни1га Проро1ка захaріи, ГлавA 1

Во nсмы1й мцcъ, вторaгw лёта, при дaріи, бы1сть сло1во гDне ко захaріи варахjину, сы1ну ґддHву, прbро1ку, гlz:
прогнёвасz гDь на nтцы2 вaшz гнёвомъ ве1ліимъ,
и3 рече1ши къ ни6мъ: си1це гlетъ гDь вседержи1тель: њбрати1тесz ко мнЁ, гlетъ гDь си1лъ, и3 њбращyсz къ вaмъ, гlетъ гDь си1лъ.
И# не бyдите, ћкоже nтцы2 вaши, и5хже њбличaху прbро1цы пре1жніи, глаго1люще: си1це гlетъ гDь вседержи1тель: tврати1тесz t путjй вaшихъ лукaвыхъ и3 t начинaній вaшихъ ѕлы1хъ: и3 не послyшаша и3 не внsша послyшати мене2, гlетъ гDь (вседержи1тель).
Nтцы2 вaши гдЁ сyть и3 прbро1цы; є3дA во вёкъ поживyтъ;
Nбaче словесA мо‰ и3 зако1ны мо‰ пріе1млете, є3ли6ка ѓзъ заповёдаю въ д©э мое1мъ рабHмъ мои6мъ прbро1кwмъ, и5же пости1гнуша nтцє1въ вaшихъ. И# tвэщaша и3 рёша: ћкоже ўстaви гDь вседержи1тель сотвори1ти нaмъ по путє1мъ нaшымъ и3 по начинaніємъ нaшымъ, тaкw сотвори2 нaмъ.
Въ двaдесzть четве1ртый первагwнaдесzть мцcа, се1й є4сть мцcъ савaтъ, во второ1е лёто, при дaріи, бы1сть сло1во гDне ко захaріи варахjину, сы1ну ґддHву, прbро1ку, гlz:
ви1дэхъ но1щію, и3 се2, мyжъ всёдъ на конS ры1жа, и3 се1й стоsше междY горaми њсэнsющими, и3 за ни1мъ ко1ни ры1жы и3 сёри, и3 пе1стри и3 бёли,
и3 рёхъ: что2 сjи, го1споди; И# рече2 ко мнЁ ѓгг7лъ глаго1лzй во мнЁ: ѓзъ покажy ти, что2 сyть сі‰.
10 И# tвэщA мyжъ стоsй междY горaми и3 рече2 ко мнЁ: сjи сyть, и5хже послA гDь њб8ити2 зе1млю.
11 И# tвэщaша ѓгг7лу гDню стоsщему междY горaми и3 рёша: њбыдо1хомъ всю2 зе1млю, и3 се2, всS землS населе1на є4сть и3 молчи1тъ.
12 И# tвэщA ѓгг7лъ гDень и3 рече2: гDи вседержи1телю, доко1лэ не и4маши поми1ловати їеrли1ма и3 грaды їyдwвы, ±же презрёлъ є3си2, сіе2 седмьдесsтое лёто;
13 И# tвэщA гDь вседержи1тель ѓгг7лу глаго1лющему во мнЁ гlго1лы добры6 и3 словесA ўтBшна.
14 И# рече2 ко мнЁ ѓгг7лъ глаго1лzй во мнЁ: возопjй глаго1лz: си1це гlетъ гDь вседержи1тель: ревновaхъ по їеrли1му и3 сіHну рве1ніемъ вели1кимъ,
15 и3 гнёвомъ ве1ліимъ ѓзъ гнёваюсz на kзы1ки напaдающыz: зане2 ѓзъ ќбw прогнёвахсz мaлw, nни1 же налего1ша во ѕл†z.
16 Сегw2 рaди си1це гlетъ гDь: њбращyсz ко їеrли1му щедро1тами, и3 хрaмъ мо1й сози1ждетсz въ не1мъ, гlетъ гDь вседержи1тель, и3 мёра протsгнетсz во їеrли1мэ є3ще2.
17 И# рече2 ко мнЁ ѓгг7лъ глаго1лzй во мнЁ: є3ще2 возопjй глаго1лz: си1це гlетъ гDь вседержи1тель: є3ще2 преліsтисz и4мутъ грaди благи1ми, и3 поми1луетъ гDь є3ще2 сіHна и3 и3збере1тъ є3ще2 їеrли1ма.
18 И# возведо1хъ џчи мои2 и3 ви1дэхъ, и3 се2, четы1ри ро1зи,
19 и3 рёхъ ко ѓгг7лу глаго1лющему во мнЁ: что2 сyть сі‰, го1споди; И# рече2 ко мнЁ: сjи ро1зи расточи1вшіи їyду и3 ї}лz и3 їеrли1ма.
20 И# показa ми гDь четы1ри древодBлz.
21 И# рёхъ: что2 сjи грzдyтъ сотвори1ти, (го1споди); И# рече2: сjи ро1зи расточи1вшіи їyду, и3 ї}лz сокруши1ша, и3 никто1же t ни1хъ воздви1же главы2: и3 и3зыдо1ша сjи поwстри1ти | въ рукaхъ свои1хъ четы1ри ро1зи, kзы1цы возносsщіи ро1гъ на зе1млю гDню, є4же расточи1ти ю5.

Кни1га Проро1ка захaріи, ГлавA 2

И# возведо1хъ џчи мои2 и3 ви1дэхъ, и3 се2, мyжъ, и3 въ руцЁ є3гw2 ќже землемёрно.
И# рёхъ къ немY: кaмw грzде1ши ты2; И# рече2 ко мнЁ: размёрити їеrли1ма, є4же ви1дэти, коли1ка широтA є3гw2 є4сть и3 коли1ка долготA.
И# се2, ѓгг7лъ глаго1лzй во мнЁ стоsше, и3 и4нъ ѓгг7лъ и3схождaше во срётеніе є3мY
и3 рече2 къ немY глаго1лz: тецы2 и3 рцы2 къ ю4ноши џному глаго1лz: плодови1тw насели1тсz їеrли1мъ t мно1жества человёкwвъ и3 скотHвъ, и5же посредЁ є3гw2:
и3 ѓзъ бyду є3мY, гlетъ гDь, стэнA џгнена њ1крестъ и3 въ слaву бyду посредЁ є3гw2.
Q, q, бэжи1те t земли2 сёверныz, гlетъ гDь, зане2 t четы1рехъ вётрwвъ небе1сныхъ соберY вы2, гlетъ гDь:
въ сіHнъ спасaйтесz, живyщіи во дще1ри вавmлHнстэй.
Зане2 си1це гlетъ гDь вседержи1тель: в8слёдъ слaвы послA мS на kзы1ки плэни1вшыz вaсъ, зане2 касazйсz вaсъ ћкw касazйсz въ зёницу џка є3гw2:
зане2, се2, ѓзъ наношY рyку мою2 на нS, и3 бyдутъ коры1сть рабо1тающымъ и5мъ, и3 ўразумёете, ћкw гDь вседержи1тель послa мz.
10 Красyйсz и3 весели1сz, дщи2 сіHнz, зане2, се2, ѓзъ грzдY и3 вселю1сz посредЁ тебє2, гlетъ гDь.
11 И# прибёгнутъ kзы1цы мно1зи ко гDу въ то1й де1нь и3 бyдутъ є3мY въ лю1ди и3 вселsтсz посредЁ тебє2, и3 ўразумёеши, ћкw гDь вседержи1тель послa мz къ тебЁ.
12 И# наслёдитъ гDь їyду, ўчaстіе свое2 на земли2 с™ёй, и3 и3збере1тъ є3ще2 їеrли1ма.
13 Да благоговёетъ всsка пло1ть t лицA гDнz, ћкw востA и3з8 њ1блакъ с™ы1хъ свои1хъ.

Кни1га Проро1ка захaріи, ГлавA 3

И# показa ми гDь їисyса, їере1а вели1каго, стоsща пред8 лице1мъ ѓгг7ла гDнz, и3 діaволъ стоsше њдеснyю є3гw2, є4же проти1витисz є3мY.
И# рече2 гDь ко діaволу: да запрети1тъ гDь тебЁ, діaволе, и3 да запрети1тъ гDь тебЁ, и3збрaвый їеrли1ма: не се1 ли, сіе2 ћкw главнS и3сто1ржена и3з8 nгнS;
І3исyсъ же бЁ њболче1нъ въ ри6зы гн{сны и3 стоsше пред8 лице1мъ ѓгг7ла.
И# tвэщA и3 рече2 къ стоsщымъ пред8 лице1мъ є3гw2 глаго1лz: tими1те ри6зы гн{сныz t негw2. И# рече2 къ немY: се2, tsхъ t тебє2 беззакHніz тво‰ и3 грэхи2 тво‰ њчи1щу, и3 њблецы1те є3го2 въ поди1ръ
и3 возложи1те кідaръ чи1стъ на главY є3гw2. И# возложи1ша кідaръ чи1стъ на главY є3гw2 и3 њблеко1ша є3го2 въ ри6зы. И# ѓгг7лъ гDень стоsше,
и3 засвидётельствоваше ѓгг7лъ гDень ко їисyсу глаго1лz:
си1це гlетъ гDь вседержи1тель: ѓще въ путе1хъ мои1хъ по1йдеши и3 повелBніz мо‰ сохрани1ши, и3 ты2 разсyдиши хрaмъ мо1й: и3 ѓще сохрани1ши дво1ръ мо1й, и3 дaмъ ти2 соwбращaющыzсz посредЁ стоsщихъ си1хъ.
Послyшай ў2бо, їисyсе, їере1ю вели1кій, ты2 и3 и4скренніи твои2 сэдsщіи пред8 лице1мъ твои1мъ, зане2 мyжіе дивозри1теліе сyть: зане2, се2, ѓзъ ввождY рабA моего2 восто1ка:
зане2 кaмень, є3го1же дaхъ пред8 лице1мъ їисyсовымъ, на кaмени є3ди1нэмъ се1дмь nче1съ сyть: се2, ѓзъ и3зры1ю ро1въ, гlетъ гDь вседержи1тель, и3 њсzжY всю2 њби1ду земли2 џныz въ де1нь є3ди1нъ.
10 Въ де1нь џный, гlетъ гDь вседержи1тель, созовете2 кjйждо и4скреннzго своего2 под8 віногрaдъ и3 под8 смоко1вницу.

Кни1га Проро1ка захaріи, ГлавA 4

И# њбрати1сz ѓгг7лъ глаго1лzй во мнЁ и3 возведе1 мz, ћкоже є3гдA востaнетъ человёкъ t снA своегw2,
и3 рече2 ко мнЁ: что2 ты2 ви1диши; И# рёхъ: ви1дэхъ, и3 се2, свёщникъ злaтъ ве1сь, и3 свэти1льце верхY є3гw2, и3 се1дмь свэти6льникъ верхY є3гw2, и3 се1дмь чaшицъ свэти1льникwмъ вє1рхнимъ є3гw2,
и3 двЁ м†слины верхY є3гw2, є3ди1на њдеснyю свэти1льца є3гw2 и3 є3ди1на њшyюю.
И# вопроси1хъ и3 рёхъ ко ѓгг7лу глаго1лющему во мнЁ глаго1лz: что2 сyть сі‰, го1споди;
И# tвэщA ѓгг7лъ глаго1лzй во мнЁ и3 рече2 ко мнЁ глаго1лz: не разумёеши ли, что2 сyть сі‰; И# рёхъ: ни2, го1споди.
И# tвэщA и3 рече2 ко мнЁ глаго1лz: сіе2 сло1во гDне къ зоровaвелю гlz: не въ си1лэ вели1цэй, ни въ крёпости, но въ д©э мое1мъ, гlетъ гDь вседержи1тель.
Что2 ты2 є3си2, горо2 вели1каz, пред8 лице1мъ зоровaвелz, є4же и3спрaвити; и3 и3знесY кaмень наслёдіz, рaвенство благодaти, благодaть є3гw2.
И# бы1сть сло1во гDне ко мнЁ гlz:
рyцэ зоровaвелєвы њсновaша хрaмъ се1й и3 рyцэ є3гw2 совершaтъ є3го2: и3 ўразумёеши, ћкw гDь вседержи1тель послa мz къ вaмъ:
10 зане2 кто2 ўкори1лъ тS є4сть во дни6 м†лы; и3 возрaдуютсz, и3 ўви1дzтъ кaмень, и4же t чи1стагw џлова, въ рукY зоровaвелz: се1дмь сі‰ nчесA гDнz сyть, призир†ющаz на всю2 зе1млю.
11 И# tвэщaхъ и3 рёхъ къ немY: что2 сyть двЁ м†слины сі‰, ±же њдеснyю свёщника и3 њшyюю;
12 И# вопроси1хъ втори1цею и3 рёхъ къ немY: что2 сyть двЁ вBтви м†сличны, ±же въ рукY двyхъ ўсэкaльницъ 1щипцє1въ златы1хъ возливaющихъ и3 возношaющихъ ч†шицы златы6z;
13 И# рече2 ко мнЁ глаго1лz: не вёси ли, что2 сyть сі‰; И# рёхъ: ни2, го1споди.
14 И# рече2: сjи двA сы1нове тyчности, ±же предстоsтъ гDеви всеS земли2.

Кни1га Проро1ка захaріи, ГлавA 5

И# њбрати1хсz и3 возведо1хъ џчи мои2 и3 ви1дэхъ, и3 се2, се1рпъ летsщь.
И# рече2 ко мнЁ: что2 ты2 ви1диши; И# рёхъ: ѓзъ ви1жду се1рпъ летsщь, въ долготY лакте1й двaдесzть и3 въ широтY десzти2 лакте1й.
И# рече2 ко мнЁ: сіS клsтва и3сходsщаz на лице2 всеS земли2: зане2 всsкъ тaть t сегw2 дaже до сме1рти tмще1нъ бyдетъ, и3 всsкъ клены1йсz во лжY t сегw2 до сме1рти tмсти1тсz.
И# и3знесY є3го2, гlетъ гDь вседержи1тель, и3 вни1детъ въ до1мъ тaтz и3 въ до1мъ кленyщагwсz и4менемъ мои1мъ во лжY, и3 всели1тсz посредЁ до1му є3гw2, и3 скончaетъ є3го2 и3 древA є3гw2 и3 кaменіе є3гw2.
И# и3зы1де ѓгг7лъ глаго1лzй во мнЁ и3 рече2 ко мнЁ: воззри2 nчи1ма твои1ма и3 ви1ждь и3сходsщее сіе2. И# рёхъ:
что1 є3сть; И# рече2: сі‰ мёра и3сходsщаz. И# рече2: сіS непрaвда и4хъ по все1й земли2.
И# се2, талaнтъ nловsнъ взе1млzйсz, и3 се2, женA є3ди1на сэдsше посредЁ мёры.
И# рече2: сіS є4сть беззако1ніе. И# ве1рже ю5 въ среди1ну мёры и3 вве1рже кaмень nловsный во ўстA є3S.
И# возведо1хъ џчи мои2 и3 ви1дэхъ, и3 се2, двЁ жєны2 и3сходsщыz, и3 дyхъ въ крилёхъ и4хъ, и3 тЁ и3мsху кри1ла, ћкw крилB вдо1дwвы: и3 взsша мёру междY земле1ю и3 междY не1бомъ.
10 И# рёхъ ко ѓгг7лу глаго1лющему во мнЁ: кaмw сі‰ tно1сzтъ мёру;
11 И# рече2 ко мнЁ: создaти є4й хрaмину въ земли2 вавmлHнстэй и3 ўгото1вати, и3 положaтъ ю5 тaмw на ўгото1ваніе свое2.

Кни1га Проро1ка захaріи, ГлавA 6

И# њбрати1хсz и3 возведо1хъ џчи мои2 и3 ви1дэхъ, и3 се2, четы1ри колєсни1цы и3сходsщыz и3з8 среди1ны двои1хъ го1ръ, го1ры же тЁ бёша го1ры мBдzны:
въ колесни1цэ пе1рвэй ко1ни ры1жы, и3 въ колесни1цэ вторёй ко1ни врaни,
и3 въ колесни1цэ тре1тіей ко1ни бёли, и3 въ колесни1цэ четве1ртэй ко1ни пе1стри ско1ри.
И# tвэщaхъ и3 рёхъ ко ѓгг7лу глаго1лющему во мнЁ: что2 сyть сі‰, го1споди;
И# tвэщA ѓгг7лъ глаго1лzй во мнЁ и3 рече2: сі‰ сyть четы1ри вётри небе1сніи, и5же и3схо1дzтъ предстaти гDу всеS земли2.
Въ не1йже бёху ко1ни врaни, и3схождaху на зе1млю сёверскую, и3 бёліи и3схождaху в8слёдъ и4хъ, и3 пе1стріи и3схождaху на зе1млю ю4жную,
и3 ско1ріи и3схождaху и3 њзирaху є4же њб8ити2 зе1млю. И# рече2: и3ди1те, њбыди1те зе1млю. И# њбыдо1ша зе1млю.
И# возопи2 и3 рече2 ко мнЁ глаго1лz: се2, и3сходsщіи на зе1млю сёверскую ўпоко1иша ћрость мою2 на земли2 сёверстэй.
И# бы1сть сло1во гDне ко мнЁ гlz:
10 пріими2, ±же t плёна t кнzзе1й и3 t ключи1мыхъ є3гw2 и3 t разумёвшихъ є3го2, и3 вни1деши ты2 въ де1нь њ1нъ въ до1мъ їwсjи софо1ніина, грzдyщагw t вавmлHна,
11 и3 пріи1меши сребро2 и3 злaто, и3 сотвори1ши вэнцы2, и3 возложи1ши на главY їисyсу їwседе1кову, їере1ю вели1кому,
12 и3 рече1ши къ немY: си1це гlетъ гDь вседержи1тель: се2, мyжъ, восто1къ и4мz є3мY, и3 под8 ни1мъ возсіsетъ, и3 сози1ждетъ хрaмъ гDень:
13 и3 то1й пріи1метъ добродётель, и3 сsдетъ и3 воз8wбладaетъ на престо1лэ свое1мъ, и3 бyдетъ їере1й њдеснyю є3гw2, и3 совётъ ми1ренъ бyдетъ междY nбёма,
14 ґ вэне1цъ бyдетъ терпsщымъ и3 ключи6мымъ є3мY и3 разумёвшымъ є3го2, и3 въ благодaть сы1ну софо1ніину, и3 въ pало1мъ во хрaмэ гDни:
15 и3 и3здале1ча t си1хъ пріи1дутъ и3 сози1ждутъ во хрaмэ гDни, и3 ўразумёете, ћкw гDь вседержи1тель послa мz къ вaмъ: и3 бyдетъ, ѓще слyшающе послyшаете глaса гDа бг7а вaшегw.
Для корректного отображения некириллических текстов желательно установить шрифты Lucida Sans Unicode (для текстов на греческом) и Hirmos (для текстов на церковнославянском). Если Ваш браузер поддерживает технологию CSS3, шрифты будут загружены автоматически.
Комментарии:
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

1:1 Октябрь-ноябрь 520 г., через два месяца после пророчества Аггея.


1:3-6 Пророк напоминает о древней распре народа с Господом и о неизменности замысла Божия об Израиле.


1:6 " Слова Мои... разве не постигли - букв, не достигли - отцов ваших" (букв, не достигли) - человек смертен, а слово Божие (персонифицированное, как в Пс 147:4; Ис 55:11; Прем 18:14-15) пребывает вечно (ср Ис 40:7-8).


1:8 Видения Захария близки по форме и по духу видениям Иезекииля. Они свидетельствуют о духовных силах, которые участвуют в мировой истории.


"Муж... между миртами" - Ангел Ягве (см ст Зах 1:11): "кони" - символический образ ангелов, надзирающих за тем, что происходит в мире. В греч. тексте добавлено "вороные" (кони) - ср Зах 6:2; четыре колесницы соответствуют четырем странам света.


1:9 В середине февраля 519 г.


1:11 "Ангел Ягве" не означает здесь, как в древних текстах (ср Быт 16:7), видимый образ Ягве. Он - особое существо, через которое люди и ангелы имеют доступ к Богу. В феврале 519 г. в пределах Ахменидской державы, обнимавшей под главенством Дария почти весь древний Восток (от Малой Азии до Индии), воцарился мир. Иерусалим же страждет, разоренный и обнищавший, и ожидает "потрясения неба и земли" (Агг 2:6), которое предвозвестит новые времена.


1:18-19 "Четыре рога" (по числу стран света) обозначают могущество (ср Пс 74:5), всемирную монархию, под властью которой томился народ Божий.


1:20 "Четыре рабочих", букв, "кузнецов", символизируют силы небесные.


2:1-2 Измерение предшествует восстановлению (ср Иез 41:13).


2:4 Иерусалим станет обширным городом, каким он был до падения.


2:6-7 Призыв к иудеям диаспоры вернуться на родину из Вавилона и других стран рассеяния. "Сион" обозначает здесь изгнанников (ср Ис 51:16).


2:10-13 Мессианский текст.


2:12 "Святая земля" - это выражение появляется здесь впервые в тексте Библии (ср 2 Макк 1 7).


3:1-5 "Иисус", сын Иоседеков, первосвященник времен Зоровавеля. Он как "предстатель" несет на себе грех народа (запятнанные одежды символизируют грех, общенародную скорбь или траур по умершем).


" Сатана" (евр противник) - ср Иов 1:6. Под его тлетворным влиянием Иерусалим впал в грех, который теперь смывает Господь (ср Пс 50:4-14). Если прежде у первосвященника были отняты его регалии (Иез 21:26), то ныне они возвращаются ему, потому что завершился период общенародной скорби, начавшийся в 587 г.


3:8 "Отрасль" обозначает Мессию, Который происходит из династии Давида, переставшей царствовать, подобно тому как молодой побег вырастает из корня срубленного дерева.


3:9 "Камень" - обозначает, очевидно, храм: "семь очей" - бдительное присутствие Ягве (Зах 4:10); "начертание" еще не вырезано, ибо храм не достроен.


4:3 "Две маслины" - аллегория двуединства мессианской власти: Сына Давидова и первосвященника. Они прообразовывают Христа-Царя и Первосвященника (Евр 4:14). В Библии человек часто сравнивается с деревом: напр, Пс 1:3; Иов 29:19; Иез 31.


4:6-7 Зоровавель представлен как Мессия, Который действует не земной силой, но силой Духа Божия.


4:9 Указание на роль Зоровавеля в построении храма.


4:10 "Кто может считать день сей маловажным" - день восстановления храма Зоровавелем (Агг 2:3-4); он положил краеугольный камень (ст Зах 4:7) и он же завершит его восстановление.


4:14 "Два помазанника" (букв евр сыны елея): Иисус, представитель духовной власти, и Зоровавель - власти светской. Первый получил священническое помазание. Второй надеется получить царское помазание. Тогда исполнится пророчество Иер 33:14-18: обе власти будут объединены в дни спасения.


5:1-4 Огромный свиток, размеры которого соответствуют размерам притвора Иерусалимского храма (1 Цар 6:3), символизирует неисчислимость грехов.


5:6 "Ефа" - евр мера емкости; "образ их" - евр; очи их; греч: беззаконие их.


5:7-11 Женщины, подобные халдейским богиням, уносят ефу, т.е. меру нечестия из Иерусалима в Вавилон, чтобы святой город очистился от него. Персонифицированное нечестие становится лжебогиней, которой воздвигается дом (храм) в Вавилоне, символическом центре языческого мира.


6:1-8 Колесницы ангелов - служителей Ягве, которые охраняют вселенную.


6:8 Здесь говорит Сам Ягве. "Земля северная", где находятся уведенные в плен. Ведомые Духом Божиим, они вернутся и восстановят храм. См ст Зах 6:15, который некоторые переводчики помещают после ст Зах 6:8.


6:9-15 В глазах пророка Захарии (как и Аггея) Зоровавель, носящий мессианское наименование "Отрасль" (ср Иер 23:5), являлся Мессией. Т.о. восстанавливалась связь с царским мессианством 2 Цар 7(ср Агг 2:23).


Пророк Захария (евр. Зехария — тот, о ком помнит Ягве) был сподвижником пророка Аггея. В книге приведена его родословная, из которой следует, что он принадлежал к знатному роду. Согласно позднейшему преданию, Захария прибыл в Иерусалим еще молодым и умер в глубокой старости членом Великой Синагоги. Если его предок Аддо (Иддо) тождественен с Иддо, упомянутом в Неем 12:4, то Захария происходил из священников и сам был служителем алтаря. Начало проповеди Захарии относится к октябрю-ноябрю 520 г. до н.э.

Книга пр. Захарии делится на две части. Первая часть (гл. 1—8), несомненно, написана пророком, современником Аггея. Она содержит: а) обращение Бога к народу (Зах 1:3-6); б) 8 или 9 видений пророка, начавшихся в феврале 519 г. (Зах 1:7; Зах 6:8); в) слово о мессианском венце (Зах 6:9-15); г) слово о посте, произнесенное в ноябре-декабре 518 г. (Зах 7); д) слово о мессианском царстве (Зах 8).

Вторая часть книги (гл. 9—14) отличается по языку, стилю и темам от первой и начинается новым заголовком (Зах 9:1). В ней уже не ставится вопроса о восстановлении храма и отражается эпоха более поздняя (в Зах 9:13 упомянуты греки). Имя Захарии больше не упоминается, равно как и имена Зоровавеля и Иисуса. Автор уже не ждет скорого восстановления Давидова царства. Его чаяния — эсхатологические и апокалиптические. Речи о пастырях народа, очевидно, написаны в период, когда во главе иудеев стоял первосвященник. Большинство современных библеистов относят II часть книги Захарии к концу 4 в., эпохе Александра Македонского (1 Макк 1:1-16; Иосиф Флавий, Археология XII, I).

Богословская направленность 1 части кн Захарии преимущественно мессианская. Темы книги следующие: а) восстановление храма и Иерусалима; б) обращение народов и мессианское Царство, которое покончит с мировым злом; в) добродетель как служение Богу; г) двойственная природа мессианской власти: священство представлено Иисусом, царская же власть будет осуществляться «Отраслью» (38 — это мессианское наименование в гл. 6 12 отнесено к Зоровавелю). Дом Давида будет восстановлен (Зах 12 и др), кроткий и смиренный Мессия въедет в святой град не на боевом коне, а на осле, символизировавшем в древности мир (Зах 9:9-10). Затем речь идет о военной теократии в духе Иезекииля (Зах 14). Народ узрит Того, Которого он «пронзил» своей неверностью (Зах 12:10). Все эти черты, не приведенные к единству в пророчествах Захарии, сочетаются в Иисусе Христе. В НЗ его предсказания вспоминаются (Мф 21:4-5; Мф 27:9 — соединяясь с пророчеством Иеремии; Мф 26:31; Мк 14:27; Ин 19:37), и пророчество о входе Господнем в Иерусалим читается на богослужении в неделю Ваий.

Последняя книга евр канона пророков называется просто «Двенадцать», по-гречески Додекапрофетон, т.е. сборник книг двенадцати пророков, называемых «малыми» вследствие краткости, а не из-за меньшей ценности этих книг по сравнению с книгами «великих» пророков. Этот сборник существовал уже в эпоху мудрых Израиля (Сир 49:12). В евр Библии, а по ее примеру в Вульг и в слав. Библии, эти книги расположены в той исторической последовательности, которую им приписывает предание, тогда как в греч Библии порядок несколько иной.

Скрыть
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

1:1 В надписании, по подл. тексту, LXX, Вульгате, таргумам, дается указание только года и месяца получения пророком откровения; сирск. добавляет: «в первый (день) месяца».


Во вторый год Дария: имеется в виду персидский царь Дарий I Гистасп, царствовавший с 521 г. по 485.


1:8 Откровение посредством видений происходило ночью, но это были не сновидения, а экстатические созерцания в бодрственном состоянии; это состояние пророческого прозрения было как бы пробуждением от обычного состояния человека, которое сам пророк сравнивает с состоянием сна (4:1). Можно полагать, что к такому состоянию Захарию привело напряженное размышление о судьбах избранного народа, как это было с Моисеем в пустыне и с другими пророками.


Пророк видит мужа, восседающего на рыжем коне, между миртами, которые в углублении. Толкователи пытаются выяснить значение миртовых деревьев в смысле образа еврейской церкви, скромной и неприметной для взора, но цветущей и благоухающей даже в тяжелые времена каково было время Вавилонского плена (Таргум Ионафана имеет: между миртовыми деревьями, которые в Вавилоне; Кейль 527, Ружемонт 178, Глаголев, 170). Но вероятнее признать здесь порчу масоретского текста, так как LXX читают здесь (и в ст. 10-11): ἀνὰ μέσον τω̃ν δύο ὀρέων τω̃ν κατασκίων, т. е. вместо hahad-hassim-heharim (горы); чтение LXX, вместе со многими исследователями, можно признать более правильным и на том, между прочим, основании, что тогда получится полное соответствие с восьмым видением колесниц, выходящих из ущелья между двумя горами (6:1; Marti 402).


За всадником находятся кони рыжие, пегие (Венск.: гнедые) и белые; из дальнейшего (ст. 11) можно заключить, что кони эти имели всадников; хотя можно видеть исполнителей воли Божией и в самих конях. Цвета коней, без сомнения, имеют символическое значение, как указание на те бедствия, которыми поразит Господь народы, живущие в безопасности и благополучии и потому не имеющие страха пред Богом (ст. 15).


1:10 Муж на рыжем коне не есть предводитель находившихся позади его коней; в ст. 10 он не включает себя в число тех, которых Господь послал обойти землю; а из ст. 11 видно, что этот муж есть ангел Господень, которому кони (или всадники) дают отчет в исполнении порученной им миссии (см. Глаголев, с. 169, пр. 1). В видении первом выводятся действующими, в образе коней различных цветов, без сомнения, ангельские силы (Феодорит, 71), низшие ангела Иеговы и исполняющие волю Иеговы. Среди прочих небесных сил, упоминаемых, в книге пророка Захарии, ангел Иеговы занимает высшее, преимущественное положение, как видно уже из видения первого. По замечанию проф. Глаголева, в видении четвертом (гл. 3) «Ангел Иеговы является несомненно божественною личностью, имеющею власть, подобно Богу, прощать грехи» (с. 171). Составитель особой монографии о ветхозаветном ангеле Иеговы Ролинг, в начале своего исследования, указывая на то значение, какое имеет ветхозаветное учение об ангеле Иеговы, приводит выражение Штольберга, по которому «и церковь ветхозаветная — есть церковь вочеловечившегося Бога» (Lic. Aug. Rohling. Ьber den Jehovaengel des Alten Testaments. Tьbingen, 1866. S. 3). Книгою пророка Захарии эта мысль Штольберга подтверждается вполне: ангел Иеговы здесь является Лицом Божеским, в конце времен вочеловечившимся Сыном Божиим. По толкованию первого видения пророка Захарии у блаж. Иеронима, «муж, восходивший на коня рыжего есть Господь Спаситель, Который, принимая домостроительство плоти нашей, слышит в книге пророка Исаии: Почему красны одежды твои (Ис 63:2)» (c. 12).


1:11 Донесение небесных сил, олицетворенных под видом коней, успокоительно и утешительно по своему содержанию вообще, но не для данных обстоятельств. Спокойствие и благоденствие языческих народов исключало возможность мира и благополучия для избранного народа.


1:12 Поэтому ангел Иеговы обращается к Господу Вседержителю с ходатайством о возвращении милости к Иерусалиму и всей стране Еврейской, находящейся под гневом уже семьдесят лет. Из ст. 15, а равно из видений второго и восьмого, выясняется, что ходатайство ангела Господня за избранный народ, очевидно, представляло, по своему содержанию нечто напоминающее Откр 6:10; доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь и пр.


1:16-17 Содержание слов благих, слов утешительных, изреченных Господом (ст. 13) непосредственно об Иерусалиме и других городах, которые Господь называет Своими (ст. 17), таково: бедствиям избранного народа наступает конец; в Иерусалиме будет сооружен храм (следовательно, Иегова, обитающий в храме, будет снова близок в Своему народу) и самый город отстроится заново. Бедствия плена забудутся, потому что благоволение Божие проявится в полноте благ, которыми будут изобиловать города чтителей истинного Бога.


1:18 Второе видение стоит в тесной связи с предшествующим: оно представляет продолжение и разъяснение мыслей, высказанных в первом видении относительно языческих народов.


Пророк видит четыре рога. Рог, по библейскому словоупотреблению, символ силы и могущества, — выражение применяется как к избранному народу, так и к язычникам, врагам народа Божия и Самого Бога.


1:19 Блаж. Иероним ставит это видение Захарии в связь с видением четырех монархий у Даниила (Дан 2:31-44) и разумеет под рогами во втором видении Захарии четыре определенные царства: Вавилонское, Мидо-Персидское, Македонское и Римское.


1:20 Под рабочими или мастерами, — говорит блаж. Иероним, — «мы понимаем ангелов, повинующихся могуществу Господа, так что они созидают то, что язычники разрушили» (с. 18).


1:21 В первом видении выяснено, что мирное и благополучное состояние языческих царств не соответствует намерениям Иеговы возвратить избранному народу Свое благоволение и благополучие; во втором — определенно высказано, что язычников ожидает кара за их жестокость по отношению к Иуде и Израилю.


2:1-2 Видение третье представляет собою выяснение того, что открыто в первом видении относительно предстоящего восстановления Иерусалима (1:16-17).


2:4 Иерусалим, по причине великого множества людей и скота, не может быть заключен в каких-либо определенных границах; он будет представлять собою весьма обширное заселенное пространство, не огражденное стенами, а потому намерение мужа определить размеры Иерусалима бесцельно.


2:5 Однако, отсутствие стен не будет угрожать безопасности жителей, потому что Господь Сам будет охранять тот город, в котором снова будет обитать Его слава, ограждая его как бы огненною стеною. Св. Кирилл, помимо исторического смысла пророчества, касающегося восстановления Израиля после плена, относит это видение также и к Церкви Христовой.


2:6 В третьем видении изображено расширение пределов Иерусалима, вследствие множества обитателей его, до невозможности оградить его стенами. Откуда же это многолюдство? Возвратились из плена пока немногие. В ст. 6-13, гл. 2, составляющих дополнение к третьему видению, высказывается та мысль, что рассеянные по всем странам сыны Израиля будут постепенно возвращаться в родной город. Сам Господь через ангела Своего призывает их, прежде всего, из северной страны, т. е. из Вавилона.


2:7 Пребывание в Вавилоне, которому угрожает гнев Божий, как показано было в двух первых видениях, становится уже небезопасным: остающихся среди язычников может постигнуть одинаковая с ними участь.


2:11 Но милосердие Иеговы по отношению к Иерусалиму и Своему народу, имеющее выразиться в собрании всего Израиля и во вселении Бога на Сионе, обнаружится еще и в том, что многие языческие народы будут обращаться к Господу и присоединяться к Его народу.


3 Общая мысль четвертого видения такова. Обещанные избранному народу блага несомненно будут дарованы ему, но при том только условии, если он очистится от грехов, удаляющих от Бога, который не может обитать среди оскверненного грехами народа. В этом видении и показано пророку прощение грехов народа, как новая милость Божия, которую необходимо, конечно, заслужить и путем собственных усилий. Только очищенному от грехов народу можно надеяться наобещанное благоденствие и прославление.


3:1 Из 3:1 ясно не видно, кто показывает это новое видение пророку; но в соответствие с 1:20 и с контекстом можно полагать, что это делает Сам Господь. Так понимали это LXX, добавляющие в ст. 1 слово κυρίου (то же и в Вульгате).


Первосвященник, глава священников, в руках которых были средства очищения грехов народа, представлен взорам пророка стоящим пред ангелом Иеговы, как бы в качестве подсудимого. По правую сторону великого иерея стоял сатана, восстающий против решения Господа возвратить Свою милость Израилю. Первосвященник Иисус в видении гл. 3 является в качестве представителя всего народа, а не как частное лицо, отвечающее пред Богом за Свои личные грехи (Глаголев, 665-668). Сатана настаивает, следовательно, в сущности на том, что народ не может иметь действенного предстательства пред Богом в лице первосвященника, носящего запятнанные одежды (ст. 3): как представитель священства, он мог быть обвиняем «в несоблюдении законов левитской и священнической чистоты, нарушение которых было вместе и осквернением теократического общества» (ib. 668).


3:2 Грехи израильского народа, правда, были велики, но он и потерпел за них достаточное возмездие в бедствиях плена; бедствия эти были так велики, что среди них Израиль едва не погиб; теперь он — как бы головня, исторгнутая из огня: дальнейшее наказание было бы бесцельною жестокостью.


3:3-4 Правосудие Божие удовлетворено; теперь настало время милости и прощения, в знак чего, по повелению ангелом Иеговы, подчиненные ему ангелы снимают с первосвященника запятнанные одежды, в которых он стоял пред ангелом Иеговы, своим судьей; а ему самому объясняется, что это снятие обозначает прощение греха. Вслед за тем, по повелению ангела Господня, первосвященник облечен в одежды торжественные (Венск.: чистые). Так как первосвященник, в данном случае, является в качестве представителя всего народа, то и оправдание его служит символом оправдания всего народа.


3:5 Относительно возложения, в частности, чистого кидара на голову первосвященника св. Ефрем делает следующее замечание: «священнику, служившему пред наступлением плена, сказано было: сниму с тебя украшение и кидар (Иез 21:26), который на главе твоей; теперь же ангел повелевает, говоря: на главу возвращающегося из плена священника возложить кидар чист» (c. 229).


3:8-9 В заключение дается обетование, относящееся к предмету чаяний всего Израиля. Иисусу и его собратьям-священникам предрекается о явлении раба Божия, имя которому Отрасль. Этим именем обозначается, конечно, Мессия. Но исследователи отрицательного направления пытаются доказать, что в 3:8 назван Отраслью Зоровавель (и только он); Зеллин, например, рассуждает: по 4:9 основателем и строителем храма представляется Зоровавель, а по 6:13 — Отрасль: отсюда тождество Зоровавеля и Отрасли не может подлежать сомнению (Andrй. II, 77). Это толкование, при котором оставляется без внимания контекст речи, признать основательным нельзя. Как, например, согласить с ним выражение следующего стиха: изглажу грех земли сей в один день? Ясно, что изглажение греха земли стоит в непосредственной связи с начертаниями на том камне, который в предыдущем стихе назвав Отраслью, с начертаниями, выражающими как достоинство, так и миссию Отрасли. Это выражение совершенно неприменимо к Зоровавелю, но только к Мессии, которого он был прообразом и предком по плоти. Вот чуждое односторонности толкование отношения Зоровавеля ко Христу, в изъяснении Зах 4:9 у св. Кирилла: «если Бог говорит о Зоровавеле, что руце Зоровавелевы основаша храм сей, и руце его совершат его, то, рассматривая исторически, ты можешь относить зги слова к нему, а в духовном смысле ты можешь разуметь их о Христе; ибо Он сделался вашим основанием и все мы духовно построены для Него в храм святый» (с. 78). Совмещение в одном лице царской власти и священнического достоинства, о чем говорится в 6:13, тоже нельзя относить к Зоровавелю: царем и священником опять был только Мессия (Рейнке, ss. 71 и 84).


3:10 После того, как грехи народа будут прощены, для него наступит такое же благополучие, которым евреи наслаждались в мирное царствование Соломона (3 Цар 4:25).


4:1 Из ст. 1 ясно, что отсюда начинается второй ряд откровений, отделяющийся от первого промежутком, в который ангел-толкователь отсутствовал, или пророческое вдохновение оставляло пророка.


4:2 По толкованию Кейля, семь лампад представляют образ избранного народа, который светит пред Господом светом своего богопознания и освещает тьму языческого богоневедения. Самый светильник, в таком случае, знаменует внешнее устройство ветхозаветной церкви; а елей, поддерживающий горение в лампадах, и проистекающий от них свет — символы Духа Божия. Светильник, виденный пророком, имеет особенные приспособления для того, чтобы свет его лампад никогда не угасал за недостатком елея, знаменующего оставляющую церковь силу Духа Божия. В существенных чертах, изложенное понимание, по св. Ефрему, «златый свещник... означает царское достоинство, на котором все держится; светильце верху его означает священство... Две маслины, из которых одна — на правой стороне светильника, а другая — на левой, означают двух правителей народа иудейского — Иисуса и Зоровавеля, из которых один помазан на царство, а другой — на священство». Под семью светильниками св. Ефрем разумеет трех послепленных пророков и лиц, упоминаемых в 6:10 кн. Захарии (с. 223-224, ср. Феодорит, 86).


4:6-10 Все это видение относится не к тому состоянию ветхозаветной церкви, в котором она находилась до времени Захария, а главным образом — к будущей славе ее. Левитская церковь будет восстановлена, и началом этого восстановления и служит воссоздание храма, чем обусловливалось отправление ветхозаветного богослужения. Господь, определивший восстановить Израиля, отныне будет употреблять для этого не внешнюю силу, как было, например, при исходе из Египта, но силу Духа; для этой силы нет непреодолимых затруднений. Пред Зоровавелем стоит как бы великая гора, по-видимому, неодолимых препятствий, при устроении храма и восстановлении возвратившегося из плена общества. Но гора эта обратится в равнину. Зоровавель, положивший основание храму, и закончит постройку; он вынесет краеугольный камень, или, по некоторым, возложит (Венск.) камень, увенчивающий все здание, при общих благожелательных восклицаниях. Пусть те, кто сомневаются в успешном окончании начатого предприятия и презрительно смотрят на новостроящийся храм, как уступающий по своему благолепию и богатству украшений храму допленному, оставят свое сомнение и дадут место уверенности в том, что слава ожидает тот храм, который не обещает быть великолепным со вне. Вид Зоровавеля, как строителя храма, должен, поэтому, вызывать общую радость.


4:14 Помазанные елеем — это Иисус и Зоровавель, представители священнической и царской власти.


5:1 В новом видении пророк созерцает летящий свиток. LXX, вместо евр. meghilla — свиток, читали maggal — серп; отсюда и пророк получил наименование «серповидца».


5:1-11 Примечание. Некоторые комментаторы (Кейль, Клифот, Орелли, Ружемонт) главу 5 трактуют как одно видение (шестое), не находя достаточных оснований к разделению ее на две части, описывающих, два самостоятельных видения (шестое и седьмое), как делает большинство толкователей (Карпцов, Кёлер, Кюнен, Драйвер, Браденкамч, Новак, Смит, Марти, Штретер, еп. Палладий и др.). Мнение большинства следует признать более основательным, так как держащиеся противоположного взгляда не вполне последовательно доказывают свою мысль о неразрывной связи первой половины гл. 5-й со второю. Так, например, Кейль, рассуждая о двух картинах (Bilder), составляющих одно видение (Gesicht), и называя видение пятой главы Doppelvision, двойным видением (ss. 560 и 565). очевидно, делает некоторую уступку опровергаемому им мнению. Ружемонт во втором откровении пророку Захарии насчитывает семь видений и символическое действие (с. 176), но говорит и о восьми видениях (с. 210), впадая в противоречие с самим собою.


5:2 Свиток был огромных размеров: двадцать локтей в длину и десять в ширину. Некоторые исследователи придают символическое значение размерам свитка, указывая на соответствие его измерений с размерами притвора в первом храме (3 Цар 6:3), по другим, размеры свитка только указывают на его громадность и символического значения не имеют.


5:5 После некоторого промежутка, следовавшего за видением шестым, снова выступает ангел — толкователь и побуждает пророка приготовиться к созерцанию нового видения, составляющее естественное продолжение предыдущего, но тем не менее, отдельного и самостоятельного.


5:6 Пророк видит появляющуюся пред его взорам ефу: это самая большая мера сыпучих тел у евреев, существовавшая в действительности. По объяснению ангела, она должна обозначать, что мера греховности нераскаянных грешников во всей вообще стране переполнилась. Здесь разумеются представители нечестия, на которых изречено уже проклятие и которых ждет неминуемая кара, как показано было в предыдущем видении летящего свитка.


5:7-8 Отверстие ефы, после того как пророк увидел находящуюся внутри сосуда женщину, олицетворявшую нечестие, было закрыто круглым свитком свинца (kikkar'ophereth).


5:9 Затем появились две крылатые женщины, которых крылья способны были к быстрому передвижению на далекие пространства. Выражение ветер был в крыльях их понятно само по себе; а сравнение с крыльями аиста указывает, по мнению толкователей, на то, что женщинам предстоит далекий путь, для которого необходимы крылья аиста, совершающего без утомления свои перелеты на значительные расстояния (Marti, 417). Сосуд поднят был женщинами, и они понесли его между землею и небом, т. е. по воздуху (у евреев нет слова, соответствующего «воздуху»).


5:10-11 На вопрос пророка о цели символического путешествия, ангел ответил, что для сосуда с заключенным в нем олицетворением нечестия будет приготовлен дом в земле Сеннаар, и он будет поставлен там навсегда. Под Сеннааром ближе всего разуметь Вавилон, а смысл всего видения таков: нечестие от иудеев удаляется к их врагам в Вавилон, где и будет постоянное местопребывание нечестия, для которого не должно быть места в св. земле.


6:1 Пребывание Бога этим видением предполагается в Иерусалиме; следовательно, и выход колесниц от лица Божия (см. ст. 5) следует предполагать в окрестностях Иерусалима, из окружающих его гор. Горы названы медными: это обозначает, по выражению Кейля, «непоколебимую крепость того места, где обитает Господь и где Он основал Свое царство» (св., cf. Kцhl. Sach. 1-8, s. 5. 182).


6:4-5 Содержание этого последнего видения стоит в близком соответствии с первым видением: там кони символических цветов, обошедшие всю землю с тем, чтобы узнать, в каком состоянии находятся царства и народы; здесь колесницы, запряженные конями тех же цветов и направляющиеся в различные страны земли для выполнения суда Божия над язычниками. Первую миссию выполняют кони (или всадники их); вторую могут выполнить вооруженные военные колесницы, поэтому только в последнем видении они и упомянуты. Прежде указывалось на угрожающие в неопределенно далеком будущем бедствия; а теперь исполнители воли Божией, названные в ст. 5 духами небесными, предстоящими пред Господом всей земли, — под образом боевых колесниц, уже несут бедствия войны, с ее последствиями, во все языческие страны.


Вместе с тем, восьмое видение не стоит и вне связи с непосредственно предшествующими ему видениями. В шестом и седьмом видениях изображено наказание грешников в св. земле и удаление нечестия в пределы язычества. Восьмое видение изображает суд Божий над всеми языческими народами за их безбожие и за нечестие, которому нашлось среди них место для долговременного пребывания. Этому суду подвергнутся все царства земли, во всех четырех странах света, на что указывает самое количество колесниц.


6:6-7 Восьмое видение имеет близкое сходство и со вторым видением. Там четыре рога и четверо рабочих обозначают языческие державы всех стран света и поражающие их бедствия. Здесь частное указываются страна северная, под которою принято разуметь Вавилон, и южная, представляющая Египет: по выражение Корниля, «Египет — Вавилон всегда являются четою враждебных Иегове держав» (S. 167, Kцhl. Sach. 1-8, ss. 185, 187-188); но и другие страны не оставлены без посещения исполнителей гнева Божия (ст. 7).


6:8 Наказание, постигающее Вавилон, как видно, всего более соответствовало намерениям Божиим; враги народа Божия, претерпевшего от них великие, не преданные еще забвению бедствия, заслуживают и гнев Божий в сильнейшей степени.


6:9-10 Содержание второй половины главы шестой, далеко не всеми толкователями понимаемо одинаково, таково: оставшиеся в Вавилоне евреи, желая прийти на помощь своим возвратившимся в Иерусалим соотечественникам в деле восстановления храма, отправили строителям с избранными представителями вавилонских жителей из евреев золота и серебра. Пророк получает повеление от Господа — в тот же день, как придут в Иерусалим вавилонские послы, отправиться в дом некоего Иосии, где они остановятся.


6:11 Взяв у пришедших золото и серебро, пророк должен сделать венец и возложить его на голову первосвященника Иисуса. Для обозначения венца, предназначаемого для первосвященника, в подл. тексте употреблено множественное число: «венцы». Отсюда Эвальд заключает, что, согласно повелению Божию, следовало изготовить две короны: для Иисуса и для Зоровавеля; таким образом, в тексте ст. 11 необходимо предположить пропуск слов: «и на голову Зоровавеля». Но такому толкованию не соответствует контекст: по смыслу всего отдела корона предназначалась для одного лица — именно, для первосвященника Иисуса. По мнению некоторых, множ. ataroth указывает только на сложность устройства короны, имевшей, быть может, не один обод (наподобие папской тиары).


6:12-13 Возложение венца, на который первосвященник не имел права, имеет только символическое значение, как видно из дальнейшего откровения о Муже, имя которому Отрасль; Он произойдет из своего народа, создаст храм Господень (нерукотворенный: Зоровавелев храм — только прообраз) и, из уничижения достигнув славы, будет царем и священником на престоле своем; тогда уже не будет места для разногласия и вражды между царскою и первосвященническою властью, прискорбные примеры чего бывали в еврейской истории. Св. Кирилл, после того как дал «буквальное и простое изъяснение исторического смысла (пророчества)», заключающегося в разбираемом отделе, продолжает: «но что это, очевидно, относится к таинству Христа, в этом никто не усомнится, если хорошо исследует. Мы с самого начала утверждали, что в Зоровавеле и Иисусе изображается Христос как в каждом отдельно, так и в обоих вместе, как единая личность; ибо в Нем совмещается и Царь Израилев и Первосвященник» (с. 78).


6:14 Венец должен находиться в храме на память о жертвователях, так что и из этого можно видеть только символическое значение венца. В иудейском предании сохранилось свидетельство о действительном хранении венца, сделанного Захариею, в храме (Talmudis Babylonici Codex Middoth... Opera et Studio Constantini l'Empereur de Oppyck. Luqduni Batarorum, 1630. Pp. 130-132). Самые имена жертвователей, согласно тексту LXX, должны также иметь символическое значение (Рейнке 63).


6:15 Факт пожертвования на храм от лица оставшихся в Вавилоне не останется единичным: многие и впредь издалека будут приходить и принимать участие в устроении храма Господня; осуществятся и другие обетования, если только народ не перестанет слушать гласа Господа Бога своего.


Сведения о жизни и деятельности пророка Захарии. Имени пророка Захарии были усвояемы различные значения; по мнению большинства новейших исследователей, имя Zekharjah обозначает: «(тот, о ком) помнит Иегова» (Кейль, F. В. Meyer, Bredeukamp, Smith, Farrar и др.).

Захария дважды называет по именам своих предков: было слово Господне к Захарию, сыну Варахиину, сыну Аддову (Зах 1:1.7). Соответственно другим генеалогическим указаниям, встречающимся в книгах Священного Писания, можно полагать, что отец пророка именовался Варахиа, а дед — Аддо. Но ввиду того, что евр. ben употребляется для обозначения не только сына, но и вообще потомка, нельзя решительно утверждать, что пророк Захария приводит имена своих ближайших предков. Оттого мы не встречаем у св. отцов, толковавших книгу Захарии, согласия в понимании приведенного указания на родопроисхождение пророка. По толкованию св. Кирилла Александрийского, Захария родился «от отца своего Варахии по плоти» но он вместе с тем и сын Аддо, пророка по духу, и «был воспитан, как надо думать, в нравах этого последнего и сделался подражателем таковых же подвигов добродетели» (Творений св. Кирилла Александрийского. Ч. XI. Сергиев Посад, 1898. С. 2). Преосв. Палладий, упомянув об этом мнении св. отца, заметил что «достоверно неизвестно воспитывал ли Аддо Захарию (Палладий, еп. Сарапульский. Толкование на книги св. пророков Захарии и Малахии. Вятка, 1876. С. 1, пр. 2). К мнению св. Кирилла близко подходит объяснение одного из позднейших исследователей, который указывает на возможность левирата, по которому мать пророка, после смерти ее мужа Варахии, от его брата Аддо (Иддо) родила Захарию: только при таком понимании, Аддо — отец Захарии по плоти, а Варахия — по закону (Dr. L. Bertholdt. Historischkritische Einleitung in sдmmtliche Kanonische und apokryphische Schriften des alten und neuen Testaments. 4-ter Theil. Erlangen, 1814. S. 1698). Блаж. Иероним отождествляет Аддо книги Захарии с упоминаемым в 2 Цар 12:16 и 2 Цар 13:22; а этого последнего считает тем человеком Божиим, о котором повествует в 3 Цар 13:1-6 (Творения блаженного Иеронима Стридонского. Ч. XV. Киев, 1900. С. 4; Migne, patrol. ser. lat. t. XXV, col. 1419); следовательно, по мнению Иеронима, Аддо не мог быть дедом нашего пророка, а более отдаленным предком. По мнению блаж. Феодорита, «извещает пророк об имени отца, родившего его, и об имени того, кем рожден был отец» (Творения блаж. Феодорита, епископа Кирского, ч. V. Сергиев Посад, 1907. С. 68). Однако параллельные указания других священных книг (Ездры и Неемии) не только не подтверждают этого наиболее вероятного мнения, но, наоборот вызывают сомнение в его основательности. В Езд 5:1 и Езд 6:14 Захария называется просто сыном Адды, без упоминания о Варахии. Но во всяком случае, это не дает права усматривать между показаниями кн. Ездры и кн. пророка Захарии непримиримое противоречие и не служит достаточным основанием для того, чтобы считать в последней benberekhja за интерполяцию (подобное мнение высказали Кнобель и Ортенберг), потому что, во-первых, ben и позднейшее bar, в библейском словоупотреблении, могут означать не только сына, но и вообще потомка; во-вторых, в Библии немало примеров того, что некоторые лица называются по имени своего более знаменитого деда, с опущением имени отца. Поэтому опущение имени Варахии в книгах Ездры и Неемии (Неем 12:16) большинство толкователей объясняет тем, что Варахия был не только ничем не замечателен, но и умер в молодых летах. В самом деле ко времени возвращения пленников при Зоровавеле и Иисусе Иддо (Аддо) был главою своего священнического рода (Неем 12:1.4.7) а при преемнике первосвященника Иисуса, сыне его Иоакиме (Неем 12:10), главою рода был не Варахия, но Захария (Неем 12:12.16); нет ничего невероятного в том предположении, что пророк чаще именуется по имени деда, пережившего, быть может, своего сына, и передавшего свое достоинство представителя рода внуку.

О времени и месте рождения Захарии, за неимением точных указаний в книгах Священного Писания, приходится довольствоваться лишь более или менее вероятными предположениями. Наиболее принятое у исследователей мнение таково: если во время первосвященства Иисуса дед пророка Аддо был еще представителем своего священнического рода, то следовательно, Захария, при возвращении пленников в Иерусалим в царствование Кира, был сравнительно молодым человеком; а из того обстоятельства, что он, восемнадцать лет спустя, во втором году Дария Гистаспа (519 до Р. Х.), называет себя naбr — юноша (Зах 2:4, ст. 8 масоретского текста), это предположение становится еще более вероятным. Отсюда делается такое заключение: пророк родился в Вавилоне незадолго до издания указа Кира и в детском возрасте прибыл в Иерусалим (A. Kohler. Der Weissagungen Sacharjas erste Hдlfte, Cap. 1-8. Erlangen 1861. Ss. 9-10).

Подобно Иеремии (Иер 1:1) и Иезекиилю (Иез 1:3), пророк Захария принадлежал к священническому роду. Св. Кирилл Александрийский прямо называет Захарию «происходившим от священнической крови, то есть из колена Левиина» (с. 2). Большинство новейших толкователей (Кейль, Cornill, Pusey, Марти) полагают, что в Неем 12:4.16 под Иддо и Захариею разумеются те же самые лица, что и Езд 5:1 и Зах 6:14. Отсюда вывод: пророк Захария принадлежал к священническому роду, — следовательно, и сам был священником. Кроме того, Захария был главою своего священнического рода, каковое звание он унаследовал от своего деда Иддо при первосвященнике Иоакиме, сыне Иисуса (Неем 12:10.12.16).

Свое пророческое служение Захария начал отправлять немногим позже Аггея (во второй же год царствования Дария Гистаспа, только два месяца спустя), когда первосвященником был Иисус; при Иисусе Иддо, дед пророка, был еще главою своего рода (Неем 12:4.7.12.16) следовательно, Захария пророческое служение начал ранее священнического (т. е. в качестве главы рода). Есть некоторое основание предполагать, что и пророческое достоинство было в роде Захарии как бы наследственным. Св. Василий Великий, в толковании Ис 1:1, замечает: «для чего присовокуплено пророком имя отца? Чтобы показать, что пророческое дарование у него есть отеческое наследие» (Творения иже во св. отца нашего Василия Великого, архиеп. Кесарии Каппадокийския. Ч. II. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1900. С. 16). А св. Кирилл Александрийский, читая в Зах 1:1.7 вм. τὸν προφήτην, прямо называет пророком Аддо, который был, по общепринятому мнению, дедом Захарии По мнению Баумгартесса и следующего за ним Кёлера, пророческая деятельность Захарии относится преимущественно к первому периоду его жизни, а священническая — к позднейшему (Die Weissagungen Haggai. S. Erlangen. 1860. S. 9); хотя этим не отрицается, конечно, возможность совмещения обязанностей того и другого рода, что видим на примере Иеремии.

Первое записанное пророчество Захарии относится, ко второму году Дария Гистаспа. Но на основании Езд 5:1-2 можно полагать, что он выступил на пророческое служение ранее этого времени; так как переселенцы из Вавилона, именно вследствие пророческих увещаний Аггея и Захарии, приступили к возобновлению храмовой постройки. Но это свидетельство кн. Ездры подтверждается фактически только по отношению к Аггею — первою главою его книги; пророческие увещания Захарии соответствующего содержания остались, следовательно, не записанными. Последнее из пророчеств Захарии, имеющих определенное указание времени, относится к девятому месяцу четвертого года Дария (Зах 7:1). Пророчества глав 9-14, таким образом, должны быть отнесены к позднейшему времени; для точного определения всего периода пророческого служения Захарии не представляется возможности, за неимением надежных данных. Можно только утверждать, что это служение Захарии совпадает со временем первоначального устроения иудейской общины, по возвращении из Вавилона, и временем воссоздания храма, или, как выражаются западные ученые (de-Wette, Sellin, Klostermann и др.), — временем реставрации. Сравнительно с пророческою деятельностью Аггея, служение пророка Захарии было продолжительнее, если судить по указаниям книг того и другого пророка.

Кроме книг Ездры и Неемии и книги, носящей имя нашего пророка, есть несколько псалмов, в надписании которых значится (по LXX, Итале, Вульгате и Пешито) имя Захарии, наряду с именем Аггея или в отдельности. По слав. переводу имеются в надписаниях следующих псалмов имена названных пророков: Пс 137, Пс 145, Пс 147 и Пс 148 (Аггеа и Захарии); Пс 138 надписан так: В конец Давиду псалом Захарии в рассеянии. Что псалмы, имеющие в надписании имена прр. Аггея и Захарии, не ими составлены, можно заключить из того, что в некоторых надписаниях значится и Давид в качестве автора. Да и самое употребление в надписании имен двух пророков возбуждает сомнение в их авторстве. Кёлер признает наиболее вероятным следующее предположение: Аггей и Захария придали псалмам, носящим в надписаниях их имена, ту форму, в какой они пелись общиною и дошли до нас (Die Weissagungen Haggai. S. Erlangen. 1860. S. 33). В 1 кн. Ездры читаем: «когда строители положили основание храму Господню, тогда поставили священников в облачении их с трубами и левитов, сыновей Асафовых, с кимвалами, чтобы славить Господа по уставу Давида царя Израилева. И начали они попеременно петь «хвалите» и «славьте Господа», «ибо благ, ибо во век милость Его к Израилю» (Езд 3:10-11). Здесь можно видеть указание на употребление при описываемом торжестве основания храма псалмов 145-148 и 105-106, начальные слова которых, указывающие на их содержание, и приводятся в кн. Ездры. Отсюда, быть может, соответствующие псалмы и получили в надписании прибавление, имен Аггея и Захарии пророков, бывших инициаторами восстановления храма и, вероятно, организаторами богослужебного ритуала по возвращении вавилонских пленников на родину, — как бы сообщивших этим псалмам еще большую авторитетность.

В книгах Священного Писания не находим точных и подробных сведений об обстоятельствах жизни и деятельности пророка Захарии. Из книги его имени, а также из книг Ездры и Неемии, мы можем с достаточною ясностью определить только личность пророка и время его жизни и деятельности. Мы можем утверждать, что Захария был современником пророка Аггея, Зоровавеля и первосвященника Иисуса; пережив последнего, он был при сыне его Иоакиме главою своего священнического рода. Начало пророческой деятельности Захарии по данным Писания определяется достаточно точно; о конце же ее, равно как о времени смерти пророка и месте его погребения, мы не имеем в Писании совершенно никаких указаний.

Общее содержание и разделение книги пророка Захарии. Книга пророка Захарии всеми толкователями и исследователями, древними и новыми, держащимися традиций и отрицателями, почти единогласно делится на две части: первая заключает в себе восемь начальных глав, вторая — последние шесть.

Первая часть, в которой содержатся откровения пророку, бывшие во второй и четвертый годы царствования Дария Гистаспа (Зах 1:1.7; Зах 7:1), в свою очередь, может быть разделена на три отдела. Отдел первый (Зах 1:1-6) заключает вступительное увещание к обращению от злых путей к Богу, с указанием на бедствия, которым подверглись предки современников пророка за их нераскаянность, и на непреложность божественных определений. Второй отдел (Зах 1-6:15) состоит из описания восьми пророческих видений и заключающего их символического действия. В третьем отделе, содержащем в себе две главы (Зах 7-8), пророк предлагает от имени Божия разрешение вопроса касательно соблюдения постов, установленных в память разрушения Иерусалима и храма, с присовокуплением увещаний и обетовании, предложенных народу по повелению Божию.

Вторая часть книги пророка Захарии содержит в себе изображение будущих судеб мира вообще и царства Божия в частности; эту вторую половину книги можно разделить на два пророчества, начинающаяся одинаково словами: massa debhar Iehova; обозначений времени получения откровений и имени пророка во второй части книги нет. Первое пророчество, изреченное на землю Хадрах, изображает борьбу между языческим миром и Израилем и уничтожение власти язычников; а второе пророчество (об Израиле) рисует картины будущего славного состояния избранного народа, когда он очищенный бедствиями, горько оплакав свои преступления и освободившись от недостойных членов, достигнет высокой степени святости и славы. Каждое из двух пророчеств может быть, в свою очередь, разделено на две половины и разделение всей второй части будет таково: отдел первый первого пророчества — Зах 9-10, отдел второй — Зах 11; отдел первый второго пророчества — Зах 12-13:6, отдел второй — с Зах 13:7.

Цель написания книги. Обращаясь к вопросу и цели написания книги пророка Захарии, необходимо прежде всего отметить намерение автора ободрить строителей храма и весь народ в трудную для него пору восстановления общины после плена; вместе с тем, пророк старается рассеять ложное мнение о праведности и богоугодности освобожденных из плена сынов преступного народа и о непосредственной близости мессианских времен. Для достижения этих целей, пророк изображает будущее царство Мессии и вообще славную судьбу народа Божия, как имеющие осуществиться после долгой борьбы с язычеством, после неоднократных падений самого избранного народа; действия Промысла, ведущие избранный народ к предназначенной ему цели, будут выражаться в чудесной помощи сынам Израиля в борьбе с язычеством, с одной стороны, и в тяжких наказаниях за грехи их самих, с другой; причем язычники служат орудием в руках Божиих для наказания сынов народа Божия, как и во времена минувшие.

Частные поводы написания можно указать разве для двух отделов: Зах 6:9-15 и Зах 7-8. Внешним поводом для написания Зах 6:9-15 послужило прибытие в Иерусалим Хелдая со спутниками из Вавилона, с дарами для храма. Главы 7 и 8 написаны по случаю возбужденного некоторою частью иудеев вопроса об уместности соблюдения установленных в память разрушения Иерусалима и храма постов, при изменившихся обстоятельствах.

Вопрос о подлинности второй части книги пророка Захарии. Книга пророка Захарии включена в канон ветхозаветных священных книг в составе четырнадцати глав; Новый Завет цитирует вторую часть в качестве богодухновенной; отцы и учители церкви не выражали сомнения в принадлежности всех четырнадцати глав именно пророку Захарии, современнику построения второго храма. Православные экзегеты всегда держались (за исключением, кажется, только прот. Павского), и доныне держатся того взгляда, что названная книга в целом ее объеме принадлежит пророку Захарии. Того же мнения были и западные ученые до половины XVII столетия; а потом все резче и резче стали раздаваться голоса против подлинности шести последних глав кн. Захарии; так что в наше время для большинства западных ученых это — истина общепризнанная (К. Marti. Dodekapropheton. Tьbingen. 1904. S. 391), и кн. Захарии у них разделяется на две: первая заключает пророчества Захарии современника Зоровавеля; а вторая принадлежит неизвестному автору, которого принято называть Девтерозахарией. (Впрочем, некоторые исследователи приписывали составление Зах 9-14 и определенным лицам.)

Основанием для разделения книги Захарии для ученых отрицательного направления послужило различие в содержании той и другой части, в языке, приемах изложения и пр.; а внешним поводом для отделения последних шести глав было то обстоятельство, что у евангелиста Матфея в Мф 27:9-10 цитата из Зах 11:12-13 приведена не с именем Захарии, а Иеремии, хотя Иер 32:9 (и некоторые стихи из глав 18, 19 и 32) представляют лишь отдаленное сходство с евангельским текстом, а место из Захарии соответствует ему довольно точно.

Став на путь отрицания, исследователи указанного направления пытаются выяснить всесторонне пункты различия между первою и второю частью и доказать невозможность происхождения их от одного автора. Прежде всего, приходят к выводу о различии авторов, сопоставляя содержание той и другой части. В первой части, состоящей, главным образом, из видений, мысль пророка сосредоточена на построении храма и на главных деятелях того времени, Зоровавеле и первосвященнике Иисусе. В последних шести главах видения отсутствуют, в них совсем не упоминаются Иисус и Зоровавель, ничего не говорится и о храмовой постройке. Здесь речь о низвержении враждебной избранному народу мировой державы, добром и негодном пастыре, о великом, преступлении народа и его раскаянии, об отмене левитского служения и всеобщем освящении. Во второй части не выступают действующими ангелы и злой дух, которых встречаем в видениях первой части. Не замечается, говорят, столь близкого сходства в религиозных воззрениях, проводимых в той и другой части, чтобы можно было допустить единство происхождения обеих частей.

Что касается языка и приемов изложения второй части, то, в этом отношении, отличие ее от первой выступает, по-видимому, еще с большею рельефностью. Первая часть написана прозой, вторая — языком поэтическим; в первой части каждый более или менее самостоятельный отрывок начинается с краткой вводной формулы, каковые в Зах 9-14 совершенно отсутствуют. Во второй части не упоминается имя пророка, ни разу не обозначено время сообщения пророку откровений. Сравнивая язык той и другой части, находят неопровержимые будто бы доказательства различия их авторов: в кн. Захарии есть некоторые слова и выражения, свойственные только одной какой-нибудь части; в Зах 9-14 встречается сравнительно большее количество арамаизмов, указывающих на позднейшее происхождение этих глав; а в особенности, решающее значение здесь имеет то обстоятельство, что обе части употребляют одни и те же слова в более или менее различном смысле или наоборот, придают различные названия одному и тому же предмету.

Отвергая подлинность Зах 9-14 кн. пророка Захарии, исследователи — отрицатели, в дальнейшем развитии этого положения, расходятся в разные стороны, представляя необыкновенное разнообразие взглядов на время происхождения спорных глав и на личность их автора. Одни из исследователей относят составление второй части Захарии или некоторых глав ко времени до падения царства Израильского, другие — к маккавейской эпохе; т. е. спорные главы, по одним, принадлежат VIII-му веку, по другим — половине II-го в. до Р. Х.; и в этих пределах — на протяжении, следовательно, шести веков — указываются самые разнообразные даты. Признавая, в большинстве случаев, анонимность Девтерозахарии, представители отрицательного взгляда, приписывают изречение и написание содержащихся здесь пророчеств и определенным лицам: пророку Иеремии, Захарии, упоминаемому во 2 Пар 26:5 и в Ис 8:2, и Урии, упоминаемому Иер 26:20-23. Уже это одно может свидетельствовать до некоторой степени о неустойчивости тех оснований, на которых пытаются утвердить свои отрицательные суждения противники традиционного взгляда на принадлежность Захарии, современнику Зоровавеля, всех четырнадцати глав книги, надписывающейся этим именем.

А при ближайшем рассмотрении, доводы противников подлинности второй части кн. Захарии вообще являются страдающими предвзятостью, преувеличениями и ложными обобщениями и, как таковые, далеко не обладающими тою степенью убедительности, какую они им приписывают. Против того, что две части книги Захарии представляют слишком резкое различие по содержанию, можно возразить, что различие это, однако, не настолько велико, чтобы можно было на этом основании исключать всякую возможность происхождения обеих частей от одного автора. Вторая часть не содержит видений; но и в первой части довольно значительный отдел, помимо вступления ко всей книге, т е. Зах 7-8, представляет повествование и обыкновенную пророческую речь; символическому действию, описанному в первой части, в Зах 9-14 соответствуют символические действия в Зах 11:4-17. Добрые и злые духи не являются действующими и не упоминаются во второй части, но о них нет речи и в Зах 6-8; с другой стороны, об ангеле Иеговы упомянуто в Зах 12:8 и под «святыми» в Зах 14:5, по мнению большинства толкователей, можно разуметь только ангелов.

Несоответствие содержания второй части Захарии историческим обстоятельствам также не может быть доказано с полною основательностью. Например, упоминание о доме Иуды и доме Израиля вовсе не говорит о том, что Зах 9-11 написаны ранее 722 года: в таком случае, пришлось бы отвернуть принадлежность Захарии и Зах 8, в которой (Зах 8:13) употреблены эти наименования; однако, критики этого не делают. Упоминание в Зах 9:5 о царе Газы нисколько не свидетельствует о допленном происхождении этой главы, так как вавилонские и персидские властители имели обыкновение оставлять покоренным народам их царей: только бы они признавали свою зависимость от них и давали им возможность титуловаться царями царей.

Приемы изложения стоять в связи с содержанием и потому вполне естественно, что при описании видений пророк пользуется языком прозаическим, а возвышенные пророчества о грядущей судьбе избранного народа и всего мира излагает ритмическою речью.

В противоположность исследователям отрицательного направления, отстаивающих традиционный взгляд, с достаточною последовательностью и ясностью, доказывают соответствие содержания той и другой части кн. Захарии. Не отрицая внешнего различия, Пьюзей, например, во всей книге видит замечательное единство цели. Точкою отправления во всех отделах книги служит время, следующее за пленном, но все они ведут к отдаленному будущему: первые два имеют своим предметом время до пришествия Спасителя, третий от походов Александра и победоносных Маккавейских войск доводит до факта отвержения Доброго Пастыря; последний, соединенный с третьим одинаковым заглавием, начиная изображением будущего раскаяния народа по поводу смерти Христа, достигает конечного обращения иудеев и язычников Тот же исследователь обращает внимание на то, что в той и другой части книги нет упоминания о царе, или о каком-нибудь земном правителе: грядущий Владыка есть Мессия. По содержанию всей вообще книги разделение между двумя еврейскими царствами миновало дом Израилев и дом Иудин представляются, в изображении пророка, объединенными общностью интересов — не как самостоятельное целое, а как составляющее одно общество остатка избранного Богом народа (ор. cit. pp. 503-504). Кейль находит между пророческими видениями первой части и предрешениями второй весьма близкое средство, так что Зах 9-14, по его мнению, заключают пророческое изображение того, что пророк созерцал в ночных видениях, т. е. будущей судьбе царства Божия, в его борьбе с миром языческим. Зах 7-8 представляют, по Кейлю же, соединительное звено между первою и второю частью. В той и другой часто книги Захария ставит свои пророчества в связь с писаниями прежних пророков. Параллели по мысли и выражению можно видеть при сравнении Зах 2:9 с Зах 9:8; Зах 3:2 с Зах 12:8; Зах 8:20-23 с Зах 14:16-21; Зах 8:23 с Зах 9:7 и др. Можно указать на сопоставлена Иуды и Иерусалима в Зах 1:12; Зах 2:2.16; Зах 8:15; Зах 12:2-14:21, Зах 14:14; на употребление символических чисел в той и другой часто (Зах 3:9; Зах 11:8) на употребление редких выражений, не встречающихся в других книгах писания, но имеющихся в той и другой части кн. Захарии.

Подвергая тщательному разбору доводы противников подлинности второй части кн. Захарии, мы вправе сделать следующий вывод: отрицательная критика не указывает ни одного такого основания, которое давало бы право на заключение, что спорные главы не могут принадлежать пророку Захарии; все отрицательные доводы только предположительны и в заключении отрицателями дается более, нежели в приводимых основаниях. Необходимо иметь в виду и еще одно очень важное обстоятельство, дающее значительный перевес положительным данным в пользу единства кн. пророка Захарии. Двенадцать пророков в скором же времени после Малахии составили отдельный сборник; книга Захарии занимает в этом сборнике не последнее место: маловероятна вставка в средину сборника произведения подложного или анонимного, имеющего, в сравнении с отдельными книгами малых пророков, довольно значительный объем. Во всяком случае, подобная вставка могла бы быть сделана только ранее написания книги Малахии, что невероятно, так как Малахию от Захарии отделяет период времени не более, как в полстолетия: младшие современники Захарии могли дожить до написания кн. Малахии и до заключения сборника «двенадцати» и, вместе с тем, всего отдела пророческих книг Ветхого Завета. В заключение, можно еще добавить, что первоначальный повод к отрицанию подлинности спорных глав теперь утратил для отрицательной критики всякое значение; так как Зах 9-14 приписывали пророку Иеремии (соответственно цитации у евангелиста Матфея, о чем замечено выше) только в первое время по возникновении этого вопроса, а впоследствии вторую часть Захарии подавляющее большинство исследователей относят к послепленному периоду.

Литература. Из толкований святоотеческих на пророка Захарию дошли до нашего времени: толкования св. Ефрема Сирина (на 3-14 гл.), св. Кирилла Александрийского, блаж. Феодорита и блаж. Иеронима, — все имеются в русском переводе. От патристического же периода имеем комментарий Феодора Мопсуетского.

Толкования западных ученых на кн. пророка Захарии, вышедшие до начала XVIII в., указаны у Карпцова (Carpzovius) в Introductio ad libros propheticos Bibliorum Veteris Testamenti. Lipsiae, MDCCXXXI. Pp. 451-452, — под тремя рубриками лютеранские, католические и реформатские. Позднейшие исагосические и экзегетические пособия до конца XIX в. перечисляются у Рейнке (Ss. 32-34), де Ветте (W. М. L. de Wette), Lehrbuch der historisch-kritischen Einleitung in die kanonischen und apokryphischen Bьcher des Alten Testaments... Berlin, 1869. S. 475), Бахмана (Dr. Ioh. Bachmanu’s Prдparationen und Commentare zu den geleseusten Bьchern des alten Testaments. Kleine Propheten. Heft 11: Sacharja. Berlin 1896. Ss. 79-80) и Новака (Die Kleinen Propheten ьbersetzt und erklдrt Von D. W. Nowack. Gцttingen 1897. S. 316). В настоящем столетии на Западе появилось уже немало истолковательных трудов на пророка Захарию. Таковы: A. von. Hoonacker [Гоонакер]. Les chapitres IX-XIV du livre de Zacharie (Revue biblique internationale. 1902. Pp. 161-183 et 347-378); F. C. Eiselen. Commentary on The Old Testament. Vol. IX — The Minor Prophets. New York, 1907. Pp. 571-686; Perowne. The Books of Haggai and Zechariah. Cambridge, 1908 (First edition 1886); К. A. Leimbach. Die Weissagungen der Propheten Ioel, Abdias, Ionas, Nahum, Habakuk, Sophonias, Aggдus, Zacharias und Malachias. Fulda, 1908 (Ss. 125-179); E. F. Strцter. Die Nachtgesichte des Propheten Sacharja. Bremen, 1908; A. Maclaren. The Books of Ezekiel, Daniel and the minor Prophets. London. MCMVIII. Pp. 264-322.

На русском языке следует отнести: Комментарий на книгу Захарии Иринея (Клементьевского), архиеп. Псковского Палладия, еп. Сарапульского (Толкование на книги св. пророков Захария и Малахия); И. Самборского (Чтен. в Общ. Любит Духовн. Просв. 1872, XI-XII, с. 205-283: «О книге пророка Захарии»). Вопросу о подлинности второй части (Зах 9-14) посвящено небольшое исследование Н. Богородского (Вильна, 1886).

Кроме того, на русском языке имеется «Краткое объяснение двенадцати последних пророческих книг Ветхого Завета» Фридриха Ружемонта, переведенное с французского (С.-Петербург, 1880).

Скрыть
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

1:1 Здесь так же, как и в Агг, совмещаются два календаря, персидский и еврейский, вероятная дата начала служения Захарии - 29 августа 520 г. до Р.Х. (Агг 1:1; Эзр 5:1). Восьмой месяц - конец октября - начало ноября 520 г. до Р.Х. Дарий - персидский царь Дарий I Гистасп, правил в 522-486 гг. до Р.Х.


1:4 Или.: сверните с пути неправедного.


1:6 Или: рабам.


1:7 Т.е. вероятная дата - 15 февраля 519 г. до Р.Х., месяца через три после описанного в первых стихах.


1:14 См. примеч. к Иоил 2:1.


1:15 Или (ближе к букв.): живущие в (беспечном) покое.


1:16 Имеется в виду исполнение пророчества Иеремии о восстановлении Иерусалима (Иер 31:38, 39); то же в 2:1-5.


1:20 Или: искусных мастеров / резчиков по металлу.


2:6 Букв.: по четырем ветрам небесным.


2:7 Букв.: скорей, Сион, спасайся бегством живущая у дочери Вавилона.


2:11 а) Букв.: присоединятся к Господу.


2:11 б) Букв.: станут Моим народом, и Я буду пребывать среди них.


2:13 а) Букв.: вся плоть.


2:13 б) Букв.: поднимается / восстает.


3:1 а) Евр. Ехошуа - имеется в виду Иисус, сын Ехоцадака (Агг 1:1, 12, 14). В евр. этот стих начинается словами: затем он показал мне… Здесь «он» может относиться как к сопровождавшему Захарию ангелу, так и к Самому Богу (ср. 1:20).


3:1 б) Евр. сатан может быть употреблено и как собственное имя, но здесь оно, вероятно, означает: враг, противник, клеветник.


3:1 в) Или: клеветал на него; здесь в глаголе тот же корень, что и в слове «сатана».


3:2 а) Букв.: Господь. Здесь, как и в ст. 1, «Ангел Господень» отождествляется с Божественной Личностью, что встречается в Быт 16:11, 13; 18:1, 2, 13, 17, 22 и в ряде друг. случаев.


3:2 б) Или: воспрепятствует тебе (ср. Иуд 9); или (ближе к букв.): укорит тебя.


3:7 а) Букв.: ходить путями Моими.


3:7 б) Или: распоряжаться.


3:8 Букв.: эти люди.


3:9 - Здесь семь глаз - символическое изображение Божественного всеведения и вселенского владычества (ср. 1:10; 4:10; 2 Пар 16:9). Или: у которого семь граней.


4:14 Избранники, или помазанники - вероятно, имеются в виду потомок царя Давида Зоровавель и первосвященник Иисус; букв.: сыновей елея /свежего оливкового масла.


5:2 Локоть - мера длины, ок. 45 см, т.е. размеры свитка: примерно 94,5 м.


5:3 Речь в этом стихе и далее идет о наказаниях за нарушение заповедей Декалога, восьмой и третьей. Здесь употреблен стилистический прием (синекдоха), при помощи которого целое обозначается через часть, общее - через частное. Два наиболее характерных преступления указывают на то, что Израиль был виновен в нарушении всего Закона (ср. Иак 2:10).


5:4 Букв.: балки и камни.


5:6 а) Букв.: эфа - мера объема сыпучих тел, около 22 или 45 л; здесь речь идет о корзине такого объема для измерения зерна.


5:6 б) Букв.: глаз. В евр. слово айин («глаз») нередко используется в знач. «вид». В 4:10 «глаз» символизирует божественное всеведение и могущество, здесь же слово «глаз» олицетворяет дьявольский обман (подделку). В греч. и сир. пер.: это их беззаконие.


5:8 В евр. слово «нечестие» жен. рода, возможно поэтому нечестие народа олицетворяется в этом видении женщиной.


5:11 Букв.: в землю Шинар; ср. Быт 10:10; 11:1; Дан 1:2.


6:3 Или: могучи; то же в ст. 7.


6:5 Или: четыре ветра небесных; это обычный у иудеев символ небесных существ, посылаемых Богом для исполнения Его воли.


6:6 Букв.: следом за ними.


6:7 а) Букв.: обойти землю; то же в этом стихе ниже, ср. 1:10.


6:7 б) Букв.: он, это местоимение может относиться как к ангелу, так и к Богу.


6:12 а) Евр. цема означает «Росток», «молодой Побег» или «Ветвь». Производное от евр. глагола йицма (пустит ростки), цема символически используется здесь для описания происхождения Мессии (ср. 3:8, а также Ис 11:1; 53:2; Иер 33:15). Хотя в ближайшем контексте слово цема подразумевало Зоровавеля, в Иисусе Христе это пророчество Захарии обрело свое полное исполнение (ср. Ин 19:5).


6:12 б) Букв.: Он разрастется из того, что внизу. Вероятней всего, это служило указанием на его незнатное происхождение, ср. Ис 53:2; Мих 5:2.


6:13 LXX: и будет священник по правую руку его, и мир и совет будет между ними.


6:14 а) Или: а (другие) венцы для


6:14 б) Так в LXX и Пешитте; ср. ст. 10; масоретский текст: у Хелема.


6:14 в) Так в Пешитте; ср. ст. 10. Масоретский текст: Хена.


6:15 а) Ср. Ис60:3-11.


6:15 б) Букв.: голосу.


Слово Господне было к Захарии: «Вот что говорит Господь Воинств: „Суд справедливый вершите и друг к другу относитесь с милосердием и дружелюбием. Не притесняйте ни вдов, ни сирот, ни пришлых людей, ни бедняков; зла друг против друга не замышляйте“» (7:8-10).

Пророк Захария, как и его современник, пророк Аггей, совершал свое служение среди иудеев, возвращавшихся в Иерусалим из Вавилонского плена, в период реставрации древнего израильского царства в VI веке до Р.Х.

Персидский царь Кир II Великий сокрушил власть Вавилона в 539 г. до Р.Х. и предоставил иудейским изгнанникам возможность возвратиться в их исконные земли и восстановить свои святыни. Иудеев, вернувшихся на земли своих предков, ждала приводящая в уныние картина: всё сколько-нибудь значимое и ценное в некогда цветущем городе было разрушено. Из описаний, сделанных Эзрой во второй главе его книги, следует, что на то место, где были лишь руины Иерусалима и Храма, пришло в 538 / 537 г. до Р.Х. около пятидесяти тысяч человек. Во главе этого народа стояли Зоровавель, представлявший гражданскую власть, и первосвященник Иисус, сын Ехоцадака, осуществлявший духовное руководство, когда вернувшиеся из плена заложили основание Храма в 536 г. до Р.Х. Однако вскоре из-за возникших препятствий работа замедлилась, а затем и вообще прекратилась (Эзр 4:1-5,24). Восстановление попранной святыни было прервано почти на 20 лет, пока пророки Аггей и Захария не побудили народ к строительству Храма.

Захария был прежде всего заинтересован не столько в строительстве здания, сколько в том, чтобы побудить народ вернуться к Богу и осознать свою ответственность за отношение к ближнему. Он стремился помочь пережившим плен иудеям, утратившим свое национальное самосознание и связь с богатейшим духовным наследием, вновь ощутить свою принадлежность к избранному Богом народу и осознать величие и социальную ответственность этого избранничества. Действительно новое начало требовало внутреннего, духовного и нравственного преобразования - нового сердца. Поэтому его первые слова - это призыв к народу не подражать своим предкам, у которых был великолепный Храм, возведенный Соломоном, но жизнь которых была далека от Бога. «Вернитесь ко Мне, - это вещее слово Господа Воинств, - и Я к вам вернусь, - говорит Господь Воинств. - Не уподобляйтесь вашим отцам» (1:3, 4).

Книга Захарии состоит из двух основных частей. Первые восемь глав представляют собой описания восьми апокалиптических видений (символических картин) и вести предостережения и ободрения. Главы с девятой по четырнадцатую содержат два пророческих предсказания о грядущем в мир Мессии и о созидании на земле Царства Божьего. Живые образы Господа, вступившегося за Свой народ, дарующего спасение и восстанавливающего разрушенное, и ныне несут исцеление и наполняют душу восторгом и надеждою. «В тот День Господь, их Бог, спасет их, спасет Он Свой народ, как паству Свою; как самоцветы в венце, будут искриться и сверкать они на Его земле. Как хороши они и как прекрасны будут!» (9:16, 17).

Скрыть
Темы:

Мысли вслух: ежедневные размышления о Библии

 

Сионом пророчество называет здесь не ту гору, на которой стоит Иерусалим, а его жителей, находящихся далеко от него... 

 

Продолжая говорить о видениях, которые показывал ему Ангел Господень, пророк Захария вновь возвещает грядущий расцвет... 

 

Когда Господь мало гневается, люди усиливают зло... Во время бурных событий хочется надеяться, что стоит только... 

Библиотека

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).