Библия-Центр
РУ

Мысли вслух на Быт 24:1-31

Поделиться
καὶ Αβρααμ ἠ̃ν πρεσβύτερος προβεβηκὼς ἡμερω̃ν καὶ κύριος εὐλόγησεν τὸν Αβρααμ κατὰ πάντα
καὶ εἰ̃πεν Αβρααμ τω̨̃ παιδὶ αὐτου̃ τω̨̃ πρεσβυτέρω̨ τη̃ς οἰκίας αὐτου̃ τω̨̃ ἄρχοντι πάντων τω̃ν αὐτου̃ θὲς τὴν χει̃ρά σου ὑπὸ τὸν μηρόν μου
καὶ ἐξορκιω̃ σε κύριον τὸν θεὸν του̃ οὐρανου̃ καὶ τὸν θεὸν τη̃ς γη̃ς ἵνα μὴ λάβη̨ς γυναι̃κα τω̨̃ υἱω̨̃ μου Ισαακ ἀπὸ τω̃ν θυγατέρων τω̃ν Χαναναίων μεθ' ὡ̃ν ἐγὼ οἰκω̃ ἐν αὐτοι̃ς
ἀλλὰ εἰς τὴν γη̃ν μου οὑ̃ ἐγενόμην πορεύση̨ καὶ εἰς τὴν φυλήν μου καὶ λήμψη̨ γυναι̃κα τω̨̃ υἱω̨̃ μου Ισαακ ἐκει̃θεν
εἰ̃πεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ παι̃ς μήποτε οὐ βούλεται ἡ γυνὴ πορευθη̃ναι μετ' ἐμου̃ ὀπίσω εἰς τὴν γη̃ν ταύτην ἀποστρέψω τὸν υἱόν σου εἰς τὴν γη̃ν ὅθεν ἐξη̃λθες ἐκει̃θεν
εἰ̃πεν δὲ πρὸς αὐτὸν Αβρααμ πρόσεχε σεαυτω̨̃ μὴ ἀποστρέψη̨ς τὸν υἱόν μου ἐκει̃
κύριος ὁ θεὸς του̃ οὐρανου̃ καὶ ὁ θεὸς τη̃ς γη̃ς ὃς ἔλαβέν με ἐκ του̃ οἴκου του̃ πατρός μου καὶ ἐκ τη̃ς γη̃ς ἡ̃ς ἐγενήθην ὃς ἐλάλησέν μοι καὶ ὤμοσέν μοι λέγων σοὶ δώσω τὴν γη̃ν ταύτην καὶ τω̨̃ σπέρματί σου αὐτὸς ἀποστελει̃ τὸν ἄγγελον αὐτου̃ ἔμπροσθέν σου καὶ λήμψη̨ γυναι̃κα τω̨̃ υἱω̨̃ μου Ισαακ ἐκει̃θεν
ἐὰν δὲ μὴ θέλη̨ ἡ γυνὴ πορευθη̃ναι μετὰ σου̃ εἰς τὴν γη̃ν ταύτην καθαρὸς ἔση̨ ἀπὸ του̃ ὅρκου τούτου μόνον τὸν υἱόν μου μὴ ἀποστρέψη̨ς ἐκει̃
καὶ ἔθηκεν ὁ παι̃ς τὴν χει̃ρα αὐτου̃ ὑπὸ τὸν μηρὸν Αβρααμ του̃ κυρίου αὐτου̃ καὶ ὤμοσεν αὐτω̨̃ περὶ του̃ ῥήματος τούτου
10 καὶ ἔλαβεν ὁ παι̃ς δέκα καμήλους ἀπὸ τω̃ν καμήλων του̃ κυρίου αὐτου̃ καὶ ἀπὸ πάντων τω̃ν ἀγαθω̃ν του̃ κυρίου αὐτου̃ μεθ' ἑαυτου̃ καὶ ἀναστὰς ἐπορεύθη εἰς τὴν Μεσοποταμίαν εἰς τὴν πόλιν Ναχωρ
11 καὶ ἐκοίμισεν τὰς καμήλους ἔξω τη̃ς πόλεως παρὰ τὸ φρέαρ του̃ ὕδατος τὸ πρὸς ὀψέ ἡνίκα ἐκπορεύονται αἱ ὑδρευόμεναι
12 καὶ εἰ̃πεν κύριε ὁ θεὸς του̃ κυρίου μου Αβρααμ εὐόδωσον ἐναντίον ἐμου̃ σήμερον καὶ ποίησον ἔλεος μετὰ του̃ κυρίου μου Αβρααμ
13 ἰδοὺ ἐγὼ ἕστηκα ἐπὶ τη̃ς πηγη̃ς του̃ ὕδατος αἱ δὲ θυγατέρες τω̃ν οἰκούντων τὴν πόλιν ἐκπορεύονται ἀντλη̃σαι ὕδωρ
14 καὶ ἔσται ἡ παρθένος ἡ̨̃ ἂν ἐγὼ εἴπω ἐπίκλινον τὴν ὑδρίαν σου ἵνα πίω καὶ εἴπη̨ μοι πίε καὶ τὰς καμήλους σου ποτιω̃ ἕως ἂν παύσωνται πίνουσαι ταύτην ἡτοίμασας τω̨̃ παιδί σου Ισαακ καὶ ἐν τούτω̨ γνώσομαι ὅτι ἐποίησας ἔλεος τω̨̃ κυρίω̨ μου Αβρααμ
15 καὶ ἐγένετο πρὸ του̃ συντελέσαι αὐτὸν λαλου̃ντα ἐν τη̨̃ διανοία̨ καὶ ἰδοὺ Ρεβεκκα ἐξεπορεύετο ἡ τεχθει̃σα Βαθουηλ υἱω̨̃ Μελχας τη̃ς γυναικὸς Ναχωρ ἀδελφου̃ δὲ Αβρααμ ἔχουσα τὴν ὑδρίαν ἐπὶ τω̃ν ὤμων αὐτη̃ς
16 ἡ δὲ παρθένος ἠ̃ν καλὴ τη̨̃ ὄψει σφόδρα παρθένος ἠ̃ν ἀνὴρ οὐκ ἔγνω αὐτήν καταβα̃σα δὲ ἐπὶ τὴν πηγὴν ἔπλησεν τὴν ὑδρίαν καὶ ἀνέβη
17 ἐπέδραμεν δὲ ὁ παι̃ς εἰς συνάντησιν αὐτη̃ς καὶ εἰ̃πεν πότισόν με μικρὸν ὕδωρ ἐκ τη̃ς ὑδρίας σου
18 ἡ δὲ εἰ̃πεν πίε κύριε καὶ ἔσπευσεν καὶ καθει̃λεν τὴν ὑδρίαν ἐπὶ τὸν βραχίονα αὐτη̃ς καὶ ἐπότισεν αὐτόν
19 ἕως ἐπαύσατο πίνων καὶ εἰ̃πεν καὶ ται̃ς καμήλοις σου ὑδρεύσομαι ἕως ἂν πα̃σαι πίωσιν
20 καὶ ἔσπευσεν καὶ ἐξεκένωσεν τὴν ὑδρίαν εἰς τὸ ποτιστήριον καὶ ἔδραμεν ἔτι ἐπὶ τὸ φρέαρ ἀντλη̃σαι καὶ ὑδρεύσατο πάσαις ται̃ς καμήλοις
21 ὁ δὲ ἄνθρωπος κατεμάνθανεν αὐτὴν καὶ παρεσιώπα του̃ γνω̃ναι εἰ εὐόδωκεν κύριος τὴν ὁδὸν αὐτου̃ ἢ οὔ
22 ἐγένετο δὲ ἡνίκα ἐπαύσαντο πα̃σαι αἱ κάμηλοι πίνουσαι ἔλαβεν ὁ ἄνθρωπος ἐνώτια χρυσα̃ ἀνὰ δραχμὴν ὁλκη̃ς καὶ δύο ψέλια ἐπὶ τὰς χει̃ρας αὐτη̃ς δέκα χρυσω̃ν ὁλκὴ αὐτω̃ν
23 καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὴν καὶ εἰ̃πεν θυγάτηρ τίνος εἰ̃ ἀνάγγειλόν μοι εἰ ἔστιν παρὰ τω̨̃ πατρί σου τόπος ἡμι̃ν καταλυ̃σαι
24 καὶ εἰ̃πεν αὐτω̨̃ θυγάτηρ Βαθουηλ εἰμὶ ἐγὼ του̃ Μελχας ὃν ἔτεκεν τω̨̃ Ναχωρ
25 καὶ εἰ̃πεν αὐτω̨̃ καὶ ἄχυρα καὶ χορτάσματα πολλὰ παρ' ἡμι̃ν καὶ τόπος του̃ καταλυ̃σαι
26 καὶ εὐδοκήσας ὁ ἄνθρωπος προσεκύνησεν κυρίω̨
27 καὶ εἰ̃πεν εὐλογητὸς κύριος ὁ θεὸς του̃ κυρίου μου Αβρααμ ὃς οὐκ ἐγκατέλιπεν τὴν δικαιοσύνην αὐτου̃ καὶ τὴν ἀλήθειαν ἀπὸ του̃ κυρίου μου ἐμὲ εὐόδωκεν κύριος εἰς οἰ̃κον του̃ ἀδελφου̃ του̃ κυρίου μου
28 καὶ δραμου̃σα ἡ παι̃ς ἀπήγγειλεν εἰς τὸν οἰ̃κον τη̃ς μητρὸς αὐτη̃ς κατὰ τὰ ῥήματα ταυ̃τα
29 τη̨̃ δὲ Ρεβεκκα ἀδελφὸς ἠ̃ν ὡ̨̃ ὄνομα Λαβαν καὶ ἔδραμεν Λαβαν πρὸς τὸν ἄνθρωπον ἔξω ἐπὶ τὴν πηγήν
30 καὶ ἐγένετο ἡνίκα εἰ̃δεν τὰ ἐνώτια καὶ τὰ ψέλια ἐπὶ τὰς χει̃ρας τη̃ς ἀδελφη̃ς αὐτου̃ καὶ ὅτε ἤκουσεν τὰ ῥήματα Ρεβεκκας τη̃ς ἀδελφη̃ς αὐτου̃ λεγούσης οὕτως λελάληκέν μοι ὁ ἄνθρωπος καὶ ἠ̃λθεν πρὸς τὸν ἄνθρωπον ἑστηκότος αὐτου̃ ἐπὶ τω̃ν καμήλων ἐπὶ τη̃ς πηγη̃ς
31 καὶ εἰ̃πεν αὐτω̨̃ δευ̃ρο εἴσελθε εὐλογητὸς κύριος ἵνα τί ἕστηκας ἔξω ἐγὼ δὲ ἡτοίμακα τὴν οἰκίαν καὶ τόπον ται̃ς καμήλοις
Свернуть

Вопрос женитьбы своих детей для родителей всегда один из самых важных, и Авраам не был исключением. Для него вопрос был важен вдвойне: ведь речь шла о том самом наследнике, с которым были связаны все данные Аврааму Богом обещания. Как было лучше поступить? Породниться с кем-то из местных? На первый взгляд разумное решение — помимо прочего оно бы помогло закрепиться на той земле, которую Бог обещал отдать потомкам Авраама.

С другой стороны, местное язычество заманчиво, оно затягивает, и кто знает, сможет ли Исаак противиться его воздействию — жены ведь умеют обращать мужей в свою веру… Оставалось лишь обратиться к соплеменникам, остававшимся в Харране, на старой родине Авраама. Вот только возвращаться туда было никак нельзя: ведь новый народ должен был родиться не там, в Харране, а на новом месте, на месте, куда Бог привёл Авраама. Так было принято решение послать верного слугу в Харран.

Слуга же целиком и полностью полагается на Бога Авраама, Владыку неба и земли. Как видно, история с Акедой, с жертвоприношением Исаака даром не прошла: теперь в Боге Авраама не сомневается уже никто из соплеменников. В такой ситуации даже традиционный фольклорный мотив гадания на невесту («та, которая выйдет за водой, и я её спрошу, и она мне ответит…» — традиционный для семитского, да и не только семитского фольклора сюжет) становится вопрошанием Бога.

Тут, впрочем, и испытание возможной невесты: наносить воды для каравана верблюдов — дело отнюдь не для слабых телом, да, пожалуй, и духом тоже. Главное же в описанной проверке — сама готовность помочь. Сделать тяжёлую работу для незнакомого человека, конечно, обычай и требование гостеприимства, но многие ли готовы были такие неудобные требования исполнять? Ривка оказалась готова — первый тест на жизнь в незнакомой стране был пройден.

Другие мысли вслух

 
На Быт 24:1-31
καὶ Αβρααμ ἠ̃ν πρεσβύτερος προβεβηκὼς ἡμερω̃ν καὶ κύριος εὐλόγησεν τὸν Αβρααμ κατὰ πάντα
καὶ εἰ̃πεν Αβρααμ τω̨̃ παιδὶ αὐτου̃ τω̨̃ πρεσβυτέρω̨ τη̃ς οἰκίας αὐτου̃ τω̨̃ ἄρχοντι πάντων τω̃ν αὐτου̃ θὲς τὴν χει̃ρά σου ὑπὸ τὸν μηρόν μου
καὶ ἐξορκιω̃ σε κύριον τὸν θεὸν του̃ οὐρανου̃ καὶ τὸν θεὸν τη̃ς γη̃ς ἵνα μὴ λάβη̨ς γυναι̃κα τω̨̃ υἱω̨̃ μου Ισαακ ἀπὸ τω̃ν θυγατέρων τω̃ν Χαναναίων μεθ' ὡ̃ν ἐγὼ οἰκω̃ ἐν αὐτοι̃ς
ἀλλὰ εἰς τὴν γη̃ν μου οὑ̃ ἐγενόμην πορεύση̨ καὶ εἰς τὴν φυλήν μου καὶ λήμψη̨ γυναι̃κα τω̨̃ υἱω̨̃ μου Ισαακ ἐκει̃θεν
εἰ̃πεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ παι̃ς μήποτε οὐ βούλεται ἡ γυνὴ πορευθη̃ναι μετ' ἐμου̃ ὀπίσω εἰς τὴν γη̃ν ταύτην ἀποστρέψω τὸν υἱόν σου εἰς τὴν γη̃ν ὅθεν ἐξη̃λθες ἐκει̃θεν
εἰ̃πεν δὲ πρὸς αὐτὸν Αβρααμ πρόσεχε σεαυτω̨̃ μὴ ἀποστρέψη̨ς τὸν υἱόν μου ἐκει̃
κύριος ὁ θεὸς του̃ οὐρανου̃ καὶ ὁ θεὸς τη̃ς γη̃ς ὃς ἔλαβέν με ἐκ του̃ οἴκου του̃ πατρός μου καὶ ἐκ τη̃ς γη̃ς ἡ̃ς ἐγενήθην ὃς ἐλάλησέν μοι καὶ ὤμοσέν μοι λέγων σοὶ δώσω τὴν γη̃ν ταύτην καὶ τω̨̃ σπέρματί σου αὐτὸς ἀποστελει̃ τὸν ἄγγελον αὐτου̃ ἔμπροσθέν σου καὶ λήμψη̨ γυναι̃κα τω̨̃ υἱω̨̃ μου Ισαακ ἐκει̃θεν
ἐὰν δὲ μὴ θέλη̨ ἡ γυνὴ πορευθη̃ναι μετὰ σου̃ εἰς τὴν γη̃ν ταύτην καθαρὸς ἔση̨ ἀπὸ του̃ ὅρκου τούτου μόνον τὸν υἱόν μου μὴ ἀποστρέψη̨ς ἐκει̃
καὶ ἔθηκεν ὁ παι̃ς τὴν χει̃ρα αὐτου̃ ὑπὸ τὸν μηρὸν Αβρααμ του̃ κυρίου αὐτου̃ καὶ ὤμοσεν αὐτω̨̃ περὶ του̃ ῥήματος τούτου
10 καὶ ἔλαβεν ὁ παι̃ς δέκα καμήλους ἀπὸ τω̃ν καμήλων του̃ κυρίου αὐτου̃ καὶ ἀπὸ πάντων τω̃ν ἀγαθω̃ν του̃ κυρίου αὐτου̃ μεθ' ἑαυτου̃ καὶ ἀναστὰς ἐπορεύθη εἰς τὴν Μεσοποταμίαν εἰς τὴν πόλιν Ναχωρ
11 καὶ ἐκοίμισεν τὰς καμήλους ἔξω τη̃ς πόλεως παρὰ τὸ φρέαρ του̃ ὕδατος τὸ πρὸς ὀψέ ἡνίκα ἐκπορεύονται αἱ ὑδρευόμεναι
12 καὶ εἰ̃πεν κύριε ὁ θεὸς του̃ κυρίου μου Αβρααμ εὐόδωσον ἐναντίον ἐμου̃ σήμερον καὶ ποίησον ἔλεος μετὰ του̃ κυρίου μου Αβρααμ
13 ἰδοὺ ἐγὼ ἕστηκα ἐπὶ τη̃ς πηγη̃ς του̃ ὕδατος αἱ δὲ θυγατέρες τω̃ν οἰκούντων τὴν πόλιν ἐκπορεύονται ἀντλη̃σαι ὕδωρ
14 καὶ ἔσται ἡ παρθένος ἡ̨̃ ἂν ἐγὼ εἴπω ἐπίκλινον τὴν ὑδρίαν σου ἵνα πίω καὶ εἴπη̨ μοι πίε καὶ τὰς καμήλους σου ποτιω̃ ἕως ἂν παύσωνται πίνουσαι ταύτην ἡτοίμασας τω̨̃ παιδί σου Ισαακ καὶ ἐν τούτω̨ γνώσομαι ὅτι ἐποίησας ἔλεος τω̨̃ κυρίω̨ μου Αβρααμ
15 καὶ ἐγένετο πρὸ του̃ συντελέσαι αὐτὸν λαλου̃ντα ἐν τη̨̃ διανοία̨ καὶ ἰδοὺ Ρεβεκκα ἐξεπορεύετο ἡ τεχθει̃σα Βαθουηλ υἱω̨̃ Μελχας τη̃ς γυναικὸς Ναχωρ ἀδελφου̃ δὲ Αβρααμ ἔχουσα τὴν ὑδρίαν ἐπὶ τω̃ν ὤμων αὐτη̃ς
16 ἡ δὲ παρθένος ἠ̃ν καλὴ τη̨̃ ὄψει σφόδρα παρθένος ἠ̃ν ἀνὴρ οὐκ ἔγνω αὐτήν καταβα̃σα δὲ ἐπὶ τὴν πηγὴν ἔπλησεν τὴν ὑδρίαν καὶ ἀνέβη
17 ἐπέδραμεν δὲ ὁ παι̃ς εἰς συνάντησιν αὐτη̃ς καὶ εἰ̃πεν πότισόν με μικρὸν ὕδωρ ἐκ τη̃ς ὑδρίας σου
18 ἡ δὲ εἰ̃πεν πίε κύριε καὶ ἔσπευσεν καὶ καθει̃λεν τὴν ὑδρίαν ἐπὶ τὸν βραχίονα αὐτη̃ς καὶ ἐπότισεν αὐτόν
19 ἕως ἐπαύσατο πίνων καὶ εἰ̃πεν καὶ ται̃ς καμήλοις σου ὑδρεύσομαι ἕως ἂν πα̃σαι πίωσιν
20 καὶ ἔσπευσεν καὶ ἐξεκένωσεν τὴν ὑδρίαν εἰς τὸ ποτιστήριον καὶ ἔδραμεν ἔτι ἐπὶ τὸ φρέαρ ἀντλη̃σαι καὶ ὑδρεύσατο πάσαις ται̃ς καμήλοις
21 ὁ δὲ ἄνθρωπος κατεμάνθανεν αὐτὴν καὶ παρεσιώπα του̃ γνω̃ναι εἰ εὐόδωκεν κύριος τὴν ὁδὸν αὐτου̃ ἢ οὔ
22 ἐγένετο δὲ ἡνίκα ἐπαύσαντο πα̃σαι αἱ κάμηλοι πίνουσαι ἔλαβεν ὁ ἄνθρωπος ἐνώτια χρυσα̃ ἀνὰ δραχμὴν ὁλκη̃ς καὶ δύο ψέλια ἐπὶ τὰς χει̃ρας αὐτη̃ς δέκα χρυσω̃ν ὁλκὴ αὐτω̃ν
23 καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὴν καὶ εἰ̃πεν θυγάτηρ τίνος εἰ̃ ἀνάγγειλόν μοι εἰ ἔστιν παρὰ τω̨̃ πατρί σου τόπος ἡμι̃ν καταλυ̃σαι
24 καὶ εἰ̃πεν αὐτω̨̃ θυγάτηρ Βαθουηλ εἰμὶ ἐγὼ του̃ Μελχας ὃν ἔτεκεν τω̨̃ Ναχωρ
25 καὶ εἰ̃πεν αὐτω̨̃ καὶ ἄχυρα καὶ χορτάσματα πολλὰ παρ' ἡμι̃ν καὶ τόπος του̃ καταλυ̃σαι
26 καὶ εὐδοκήσας ὁ ἄνθρωπος προσεκύνησεν κυρίω̨
27 καὶ εἰ̃πεν εὐλογητὸς κύριος ὁ θεὸς του̃ κυρίου μου Αβρααμ ὃς οὐκ ἐγκατέλιπεν τὴν δικαιοσύνην αὐτου̃ καὶ τὴν ἀλήθειαν ἀπὸ του̃ κυρίου μου ἐμὲ εὐόδωκεν κύριος εἰς οἰ̃κον του̃ ἀδελφου̃ του̃ κυρίου μου
28 καὶ δραμου̃σα ἡ παι̃ς ἀπήγγειλεν εἰς τὸν οἰ̃κον τη̃ς μητρὸς αὐτη̃ς κατὰ τὰ ῥήματα ταυ̃τα
29 τη̨̃ δὲ Ρεβεκκα ἀδελφὸς ἠ̃ν ὡ̨̃ ὄνομα Λαβαν καὶ ἔδραμεν Λαβαν πρὸς τὸν ἄνθρωπον ἔξω ἐπὶ τὴν πηγήν
30 καὶ ἐγένετο ἡνίκα εἰ̃δεν τὰ ἐνώτια καὶ τὰ ψέλια ἐπὶ τὰς χει̃ρας τη̃ς ἀδελφη̃ς αὐτου̃ καὶ ὅτε ἤκουσεν τὰ ῥήματα Ρεβεκκας τη̃ς ἀδελφη̃ς αὐτου̃ λεγούσης οὕτως λελάληκέν μοι ὁ ἄνθρωπος καὶ ἠ̃λθεν πρὸς τὸν ἄνθρωπον ἑστηκότος αὐτου̃ ἐπὶ τω̃ν καμήλων ἐπὶ τη̃ς πηγη̃ς
31 καὶ εἰ̃πεν αὐτω̨̃ δευ̃ρο εἴσελθε εὐλογητὸς κύριος ἵνα τί ἕστηκας ἔξω ἐγὼ δὲ ἡτοίμακα τὴν οἰκίαν καὶ τόπον ται̃ς καμήλοις
Свернуть
Живя на земле, обещанной Богом, Авраам ощущает себя во враждебном окружении. Он не хочет смешиваться с людьми...  Читать далее

Живя на земле, обещанной Богом, Авраам ощущает себя во враждебном окружении. Он не хочет смешиваться с людьми, почитающими лживых богов, с поклоняющимися тому, что недостойно поклонения. И, когда приходит время жениться Исааку, Авраам посылает слугу найти ему жену среди своих родных, которых он давно покинул. Все-таки что-то родное, хоть в чем-то можешь быть уверен, когда знаешь, как воспитывали девушку, которая должна стать женой единственного сына. Но это человеческое желание все равно не является главным. Самое важное – это обетование, благословение Божие. И если свое человеческое желание исполнить невозможно, то значит, так тому и быть, главное – остаться верным призванию.

Свернуть

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).