Библия-Центр
РУ

Мысли вслух на 1 Ин 2:1-17

τεκνία μου ταυ̃τα γράφω ὑμι̃ν ἵνα μὴ ἁμάρτητε καὶ ἐάν τις ἁμάρτη̨ παράκλητον ἔχομεν πρòς τòν πατέρα ’Ιησου̃ν Χριστòν δίκαιον
καὶ αὐτòς ἱλασμός ἐστιν περὶ τω̃ν ἁμαρτιω̃ν ἡμω̃ν οὐ περὶ τω̃ν ἡμετέρων δὲ μόνον ἀλλὰ καὶ περὶ ὅλου του̃ κόσμου
καὶ ἐν τούτω̨ γινώσκομεν ὅτι ἐγνώκαμεν αὐτόν ἐὰν τὰς ἐντολὰς αὐτου̃ τηρω̃μεν
ὁ λέγων ὅτι ἔγνωκα αὐτόν καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτου̃ μὴ τηρω̃ν ψεύστης ἐστίν καὶ ἐν τούτω̨ ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν
ὃς δ' ἂν τηρη̨̃ αὐτου̃ τòν λόγον ἀληθω̃ς ἐν τούτω̨ ἡ ἀγάπη του̃ θεου̃ τετελείωται ἐν τούτω̨ γινώσκομεν ὅτι ἐν αὐτω̨̃ ἐσμεν
ὁ λέγων ἐν αὐτω̨̃ μένειν ὀφείλει καθὼς ἐκει̃νος περιεπάτησεν καὶ αὐτòς οὕτως περιπατει̃ν
ἀγαπητοί οὐκ ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμι̃ν ἀλλ' ἐντολὴν παλαιὰν ἣν εἴχετε ἀπ' ἀρχη̃ς ἡ ἐντολὴ ἡ παλαιά ἐστιν ὁ λόγος ὃν ἠκούσατε
πάλιν ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμι̃ν ὅ ἐστιν ἀληθὲς ἐν αὐτω̨̃ καὶ ἐν ὑμι̃ν ὅτι ἡ σκοτία παράγεται καὶ τò φω̃ς τò ἀληθινòν ἤδη φαίνει
ὁ λέγων ἐν τω̨̃ φωτὶ εἰ̃ναι καὶ τòν ἀδελφòν αὐτου̃ μισω̃ν ἐν τη̨̃ σκοτία̨ ἐστὶν ἕως ἄρτι
10 ὁ ἀγαπω̃ν τòν ἀδελφòν αὐτου̃ ἐν τω̨̃ φωτὶ μένει καὶ σκάνδαλον ἐν αὐτω̨̃ οὐκ ἔστιν
11 ὁ δὲ μισω̃ν τòν ἀδελφòν αὐτου̃ ἐν τη̨̃ σκοτία̨ ἐστὶν καὶ ἐν τη̨̃ σκοτία̨ περιπατει̃ καὶ οὐκ οἰ̃δεν που̃ ὑπάγει ὅτι ἡ σκοτία ἐτύφλωσεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτου̃
12 γράφω ὑμι̃ν τεκνία ὅτι ἀφέωνται ὑμι̃ν αἱ ἁμαρτίαι διὰ τò ὄνομα αὐτου̃
13 γράφω ὑμι̃ν πατέρες ὅτι ἐγνώκατε τòν ἀπ' ἀρχη̃ς γράφω ὑμι̃ν νεανίσκοι ὅτι νενικήκατε τòν πονηρόν
14 ἔγραψα ὑμι̃ν παιδία ὅτι ἐγνώκατε τòν πατέρα ἔγραψα ὑμι̃ν πατέρες ὅτι ἐγνώκατε τòν ἀπ' ἀρχη̃ς ἔγραψα ὑμι̃ν νεανίσκοι ὅτι ἰσχυροί ἐστε καὶ ὁ λόγος του̃ θεου̃ ἐν ὑμι̃ν μένει καὶ νενικήκατε τòν πονηρόν
15 μὴ ἀγαπα̃τε τòν κόσμον μηδὲ τὰ ἐν τω̨̃ κόσμω̨ ἐάν τις ἀγαπα̨̃ τòν κόσμον οὐκ ἔστιν ἡ ἀγάπη του̃ πατρòς ἐν αὐτω̨̃
16 ὅτι πα̃ν τò ἐν τω̨̃ κόσμω̨ ἡ ἐπιθυμία τη̃ς σαρκòς καὶ ἡ ἐπιθυμία τω̃ν ὀφθαλμω̃ν καὶ ἡ ἀλαζονεία του̃ βίου οὐκ ἔστιν ἐκ του̃ πατρòς ἀλλ' ἐκ του̃ κόσμου ἐστίν
17 καὶ ὁ κόσμος παράγεται καὶ ἡ ἐπιθυμία αὐτου̃ ὁ δὲ ποιω̃ν τò θέλημα του̃ θεου̃ μένει εἰς τòν αἰω̃να
Свернуть

Вроде бы просто выглядит пожелание не согрешать, а если уж довелось впасть в грех, то обратиться ко Христу, Чья жертва – умилостивление за грехи всех живущих. Нам дана надежда на прощение, тем не менее разговор о прощении начинается с призыва не согрешать. Выполнить такой призыв трудно, и часто он представляется невозможным, и всё же не стоит говорить о прощении, если самим себе постоянно потакать и даже не пытаться противостать греху. Понятия о должном незыблемы, сколько бы от них ни отступать, следование им - критерий истинности веры. Поэтому познание заповедей - не теория, ведь и познание ремесла состоит не в зазубривании технических норм, а в умении работать.

Обращаясь к детям, отцам, юношам и отрокам, апостол с каждой возрастной категорией говорит разными словами, но со всеми об одном. Каждая группа христиан имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при распределении служений, но все служения равночестны.

Но как понимать слова о том, что не надо любить мир? В самом ли деле он достоит исключительно отвержения? Думается, что речь не идёт о буквальной нелюбви к миру, сотворённому Богом прекрасным, но о неприятии падшего состояния мира, греха, пронизывающему мир. Принимая греховность за неотъемлемое свойство мира, и оправдывая ей собственные греховные наклонности, мы и в самом деле отворачиваемся от любви Отчей.

Другие мысли вслух

 
На 1 Ин 2:1-17
τεκνία μου ταυ̃τα γράφω ὑμι̃ν ἵνα μὴ ἁμάρτητε καὶ ἐάν τις ἁμάρτη̨ παράκλητον ἔχομεν πρòς τòν πατέρα ’Ιησου̃ν Χριστòν δίκαιον
καὶ αὐτòς ἱλασμός ἐστιν περὶ τω̃ν ἁμαρτιω̃ν ἡμω̃ν οὐ περὶ τω̃ν ἡμετέρων δὲ μόνον ἀλλὰ καὶ περὶ ὅλου του̃ κόσμου
καὶ ἐν τούτω̨ γινώσκομεν ὅτι ἐγνώκαμεν αὐτόν ἐὰν τὰς ἐντολὰς αὐτου̃ τηρω̃μεν
ὁ λέγων ὅτι ἔγνωκα αὐτόν καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτου̃ μὴ τηρω̃ν ψεύστης ἐστίν καὶ ἐν τούτω̨ ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν
ὃς δ' ἂν τηρη̨̃ αὐτου̃ τòν λόγον ἀληθω̃ς ἐν τούτω̨ ἡ ἀγάπη του̃ θεου̃ τετελείωται ἐν τούτω̨ γινώσκομεν ὅτι ἐν αὐτω̨̃ ἐσμεν
ὁ λέγων ἐν αὐτω̨̃ μένειν ὀφείλει καθὼς ἐκει̃νος περιεπάτησεν καὶ αὐτòς οὕτως περιπατει̃ν
ἀγαπητοί οὐκ ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμι̃ν ἀλλ' ἐντολὴν παλαιὰν ἣν εἴχετε ἀπ' ἀρχη̃ς ἡ ἐντολὴ ἡ παλαιά ἐστιν ὁ λόγος ὃν ἠκούσατε
πάλιν ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμι̃ν ὅ ἐστιν ἀληθὲς ἐν αὐτω̨̃ καὶ ἐν ὑμι̃ν ὅτι ἡ σκοτία παράγεται καὶ τò φω̃ς τò ἀληθινòν ἤδη φαίνει
ὁ λέγων ἐν τω̨̃ φωτὶ εἰ̃ναι καὶ τòν ἀδελφòν αὐτου̃ μισω̃ν ἐν τη̨̃ σκοτία̨ ἐστὶν ἕως ἄρτι
10 ὁ ἀγαπω̃ν τòν ἀδελφòν αὐτου̃ ἐν τω̨̃ φωτὶ μένει καὶ σκάνδαλον ἐν αὐτω̨̃ οὐκ ἔστιν
11 ὁ δὲ μισω̃ν τòν ἀδελφòν αὐτου̃ ἐν τη̨̃ σκοτία̨ ἐστὶν καὶ ἐν τη̨̃ σκοτία̨ περιπατει̃ καὶ οὐκ οἰ̃δεν που̃ ὑπάγει ὅτι ἡ σκοτία ἐτύφλωσεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτου̃
12 γράφω ὑμι̃ν τεκνία ὅτι ἀφέωνται ὑμι̃ν αἱ ἁμαρτίαι διὰ τò ὄνομα αὐτου̃
13 γράφω ὑμι̃ν πατέρες ὅτι ἐγνώκατε τòν ἀπ' ἀρχη̃ς γράφω ὑμι̃ν νεανίσκοι ὅτι νενικήκατε τòν πονηρόν
14 ἔγραψα ὑμι̃ν παιδία ὅτι ἐγνώκατε τòν πατέρα ἔγραψα ὑμι̃ν πατέρες ὅτι ἐγνώκατε τòν ἀπ' ἀρχη̃ς ἔγραψα ὑμι̃ν νεανίσκοι ὅτι ἰσχυροί ἐστε καὶ ὁ λόγος του̃ θεου̃ ἐν ὑμι̃ν μένει καὶ νενικήκατε τòν πονηρόν
15 μὴ ἀγαπα̃τε τòν κόσμον μηδὲ τὰ ἐν τω̨̃ κόσμω̨ ἐάν τις ἀγαπα̨̃ τòν κόσμον οὐκ ἔστιν ἡ ἀγάπη του̃ πατρòς ἐν αὐτω̨̃
16 ὅτι πα̃ν τò ἐν τω̨̃ κόσμω̨ ἡ ἐπιθυμία τη̃ς σαρκòς καὶ ἡ ἐπιθυμία τω̃ν ὀφθαλμω̃ν καὶ ἡ ἀλαζονεία του̃ βίου οὐκ ἔστιν ἐκ του̃ πατρòς ἀλλ' ἐκ του̃ κόσμου ἐστίν
17 καὶ ὁ κόσμος παράγεται καὶ ἡ ἐπιθυμία αὐτου̃ ὁ δὲ ποιω̃ν τò θέλημα του̃ θεου̃ μένει εἰς τòν αἰω̃να
Свернуть
В этих словах - большая надежда. При том, что на первый взгляд, текст кажется очень суровым, но если вчитаться, то...  Читать далее

В этих словах - большая надежда. При том, что на первый взгляд, текст кажется очень суровым, но если вчитаться, то получается, что только тот лжец, кто не соблюдает заповедей, а говорит при этом, что познал Бога. Когда понимаешь, что какие-то заповеди исполняешь плохо, не до конца, важно помнить, что это значит, что ты еще не познал Бога, не лгать. Это не значит, что если мы не исполняем всех заповедей, мы отпали навегда, а только то, что мы Его - еще - не знаем, и у нас есть четкое указание того, что нужно делать, чтобы познать Бога: исполнять Его заповеди, Его слово.

Если кто-то ненавидит, это не значит, что он навеки погиб. Это только значит, что сейчас он не во свете, но если он будет просить Господа о даровании любви, и будет стремиться любить того, кого сегодня ненавидит, Свет Господень осветит его. Если у нас не получается поступать так, как Он поступал, это не значит, что мы прокляты. Это значит только, что мы сегодня не в Нем, далеки от него, и если мы станем на путь подражания Христу, будем стремится следовать за Ним - будем пребывать в Нем.

Свернуть
 
На 1 Ин 2:1-17
τεκνία μου ταυ̃τα γράφω ὑμι̃ν ἵνα μὴ ἁμάρτητε καὶ ἐάν τις ἁμάρτη̨ παράκλητον ἔχομεν πρòς τòν πατέρα ’Ιησου̃ν Χριστòν δίκαιον
καὶ αὐτòς ἱλασμός ἐστιν περὶ τω̃ν ἁμαρτιω̃ν ἡμω̃ν οὐ περὶ τω̃ν ἡμετέρων δὲ μόνον ἀλλὰ καὶ περὶ ὅλου του̃ κόσμου
καὶ ἐν τούτω̨ γινώσκομεν ὅτι ἐγνώκαμεν αὐτόν ἐὰν τὰς ἐντολὰς αὐτου̃ τηρω̃μεν
ὁ λέγων ὅτι ἔγνωκα αὐτόν καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτου̃ μὴ τηρω̃ν ψεύστης ἐστίν καὶ ἐν τούτω̨ ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν
ὃς δ' ἂν τηρη̨̃ αὐτου̃ τòν λόγον ἀληθω̃ς ἐν τούτω̨ ἡ ἀγάπη του̃ θεου̃ τετελείωται ἐν τούτω̨ γινώσκομεν ὅτι ἐν αὐτω̨̃ ἐσμεν
ὁ λέγων ἐν αὐτω̨̃ μένειν ὀφείλει καθὼς ἐκει̃νος περιεπάτησεν καὶ αὐτòς οὕτως περιπατει̃ν
ἀγαπητοί οὐκ ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμι̃ν ἀλλ' ἐντολὴν παλαιὰν ἣν εἴχετε ἀπ' ἀρχη̃ς ἡ ἐντολὴ ἡ παλαιά ἐστιν ὁ λόγος ὃν ἠκούσατε
πάλιν ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμι̃ν ὅ ἐστιν ἀληθὲς ἐν αὐτω̨̃ καὶ ἐν ὑμι̃ν ὅτι ἡ σκοτία παράγεται καὶ τò φω̃ς τò ἀληθινòν ἤδη φαίνει
ὁ λέγων ἐν τω̨̃ φωτὶ εἰ̃ναι καὶ τòν ἀδελφòν αὐτου̃ μισω̃ν ἐν τη̨̃ σκοτία̨ ἐστὶν ἕως ἄρτι
10 ὁ ἀγαπω̃ν τòν ἀδελφòν αὐτου̃ ἐν τω̨̃ φωτὶ μένει καὶ σκάνδαλον ἐν αὐτω̨̃ οὐκ ἔστιν
11 ὁ δὲ μισω̃ν τòν ἀδελφòν αὐτου̃ ἐν τη̨̃ σκοτία̨ ἐστὶν καὶ ἐν τη̨̃ σκοτία̨ περιπατει̃ καὶ οὐκ οἰ̃δεν που̃ ὑπάγει ὅτι ἡ σκοτία ἐτύφλωσεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτου̃
12 γράφω ὑμι̃ν τεκνία ὅτι ἀφέωνται ὑμι̃ν αἱ ἁμαρτίαι διὰ τò ὄνομα αὐτου̃
13 γράφω ὑμι̃ν πατέρες ὅτι ἐγνώκατε τòν ἀπ' ἀρχη̃ς γράφω ὑμι̃ν νεανίσκοι ὅτι νενικήκατε τòν πονηρόν
14 ἔγραψα ὑμι̃ν παιδία ὅτι ἐγνώκατε τòν πατέρα ἔγραψα ὑμι̃ν πατέρες ὅτι ἐγνώκατε τòν ἀπ' ἀρχη̃ς ἔγραψα ὑμι̃ν νεανίσκοι ὅτι ἰσχυροί ἐστε καὶ ὁ λόγος του̃ θεου̃ ἐν ὑμι̃ν μένει καὶ νενικήκατε τòν πονηρόν
15 μὴ ἀγαπα̃τε τòν κόσμον μηδὲ τὰ ἐν τω̨̃ κόσμω̨ ἐάν τις ἀγαπα̨̃ τòν κόσμον οὐκ ἔστιν ἡ ἀγάπη του̃ πατρòς ἐν αὐτω̨̃
16 ὅτι πα̃ν τò ἐν τω̨̃ κόσμω̨ ἡ ἐπιθυμία τη̃ς σαρκòς καὶ ἡ ἐπιθυμία τω̃ν ὀφθαλμω̃ν καὶ ἡ ἀλαζονεία του̃ βίου οὐκ ἔστιν ἐκ του̃ πατρòς ἀλλ' ἐκ του̃ κόσμου ἐστίν
17 καὶ ὁ κόσμος παράγεται καὶ ἡ ἐπιθυμία αὐτου̃ ὁ δὲ ποιω̃ν τò θέλημα του̃ θεου̃ μένει εἰς τòν αἰω̃να
Свернуть
Продолжая разговор о христианской жизни, Иоанн обращает внимание, с одной стороны, на то, что осталось в духовной жизни неизменным, а с другой — на то, что изменилось в ней с приходом Христа...  Читать далее

Продолжая разговор о христианской жизни, Иоанн обращает внимание, с одной стороны, на то, что осталось в духовной жизни неизменным, а с другой — на то, что изменилось в ней с приходом Христа. Неизменным после прихода Христа остался сам путь праведности, путь внутренней Торы, путь заповеди и путь слова.

Апостол не случайно связывает слово и заповедь: ведь внутренняя Тора как раз именно и предполагала, что заповедь воспринимается не просто как юридическая или моральная норма, но прежде всего как непосредственно обращённая к человеку Божья интенция, как опыт прямого богообщения, меняющий всю жизнь человека. Так воспринятая заповедь неизбежно становилась для человека внутренним императивом, духовным и нравственным (если, конечно, человек относился к духовной жизни сколько-нибудь серьёзно).

А такого рода внутренний императив в свою очередь становился той формой, в которую облекалось непосредственное богообщение. Соответственно, идущий путём праведности ставил себе целью осознание своих собственных интенций и полное их соотнесение с Божьими интенциями, переживаемыми как тот самый внутренний императив. Всё это было известно ещё в дохристианские времена, Иоанн называет это «древней заповедью»: ведь формирование традиции, связанной с внутренней Торой, и соответствующего опыта восходит, вполне вероятно, к эпохе Вавилонского плена, а может быть, и к ещё более древним временам.

Но со Христом в мир вошло и нечто новое: Царство, которое Он принёс с Собой. А вместе с Царством появилась наконец и возможность с Его помощью пройти путь праведности, путь внутренней Торы до конца, став тем, что в те времена называлось «живой Торой». Так выстроить свою жизнь, чтобы, кроме внутренней Торы, её не определяло бы ничто иное, в том числе и собственная греховность человека.

В этом именно смысле и говорит апостол о том, что тьма проходит, а в мир уже вошёл свет истины, который светит равно во Христе и в Его учениках, если, конечно, они Его ученики не только на словах. Вот эта полнота жизни Царства, проявляющаяся между людьми как полнота любви, и есть то новое, что пришло в мир со Христом. И в ней, в этой полноте, находит своё завершение тот путь праведности, который начался задолго до прихода в мир Спасителя. Так встречаются эпохи, соединяются старое и новое.

Свернуть
 
На 1 Ин 2:1-6
τεκνία μου ταυ̃τα γράφω ὑμι̃ν ἵνα μὴ ἁμάρτητε καὶ ἐάν τις ἁμάρτη̨ παράκλητον ἔχομεν πρòς τòν πατέρα ’Ιησου̃ν Χριστòν δίκαιον
καὶ αὐτòς ἱλασμός ἐστιν περὶ τω̃ν ἁμαρτιω̃ν ἡμω̃ν οὐ περὶ τω̃ν ἡμετέρων δὲ μόνον ἀλλὰ καὶ περὶ ὅλου του̃ κόσμου
καὶ ἐν τούτω̨ γινώσκομεν ὅτι ἐγνώκαμεν αὐτόν ἐὰν τὰς ἐντολὰς αὐτου̃ τηρω̃μεν
ὁ λέγων ὅτι ἔγνωκα αὐτόν καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτου̃ μὴ τηρω̃ν ψεύστης ἐστίν καὶ ἐν τούτω̨ ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν
ὃς δ' ἂν τηρη̨̃ αὐτου̃ τòν λόγον ἀληθω̃ς ἐν τούτω̨ ἡ ἀγάπη του̃ θεου̃ τετελείωται ἐν τούτω̨ γινώσκομεν ὅτι ἐν αὐτω̨̃ ἐσμεν
ὁ λέγων ἐν αὐτω̨̃ μένειν ὀφείλει καθὼς ἐκει̃νος περιεπάτησεν καὶ αὐτòς οὕτως περιπατει̃ν
Свернуть
оборное послание апостола и евангелиста Иоанна Богослова, написанное в 90-е годы первого века, в краткой...  Читать далее

Соборное послание апостола и евангелиста Иоанна Богослова, написанное в 90-е годы первого века, в краткой форме содержит самые основания апостольского учения. Мы слышим в нем подлинное свидетельство того, кто возлежал на груди Учителя на Тайной вечере и стоял с Пресвятой Девой у подножия Креста. Как и в Евангелии, апостол Иоанн в сегодняшнем отрывке говорит нам о свете, который просвещает каждого человека, приходящего в мир. Здесь апостол делает из этого свидетельства своего рода практический вывод. Свет Божий, достигающий человеческого сердца, дает нам возможность, пишет он, не лгать себе и Богу. И в первую очередь это выражается в покаянии, в исповедании грехов. Если говорим, что не имеем греха, — обманываем самих себя.

И дальше апостол пишет о самом прекрасном в евангельском призыве к покаянию: о прощении. Наше исповедание (в точном смысле слова — признание) грехов ведет не к унижению и осуждению. Бог не ругает нас, как мы ругаем признавшихся в проступках детей, но благодаря ходатайству Христа дарует нам Свое прощение. Поэтому исповедание оказывается для нас путем в новую жизнь. Радикальное отличие этой новой жизни состоит в том, что в ней человек соблюдает слово Христа, потому что в нем совершается любовь Божия.

Свернуть
 
На 1 Ин 2:2
καὶ αὐτòς ἱλασμός ἐστιν περὶ τω̃ν ἁμαρτιω̃ν ἡμω̃ν οὐ περὶ τω̃ν ἡμετέρων δὲ μόνον ἀλλὰ καὶ περὶ ὅλου του̃ κόσμου
Свернуть
Есть два ложных образа Бога: один говорит, что Бог — это суровый надсмотрщик, судия и палач одновременно; другой — что Он — это добродушный дедушка, который с улыбкой наблюдает за нашими «шалостями». Ясно, что оба — ложь. Богу небезразличны наши грехи, Он ими оскорблен и гневается. Но Он не желает быть палачом, Он не хочет карать нас за грехи, Он ищет возможности помиловать нас...  Читать далее

Есть два ложных образа Бога: один говорит, что Бог — это суровый надсмотрщик, судия и палач одновременно; другой — что Он — это добродушный дедушка, который с улыбкой наблюдает за нашими «шалостями». Ясно, что оба — ложь. Богу небезразличны наши грехи, Он ими оскорблен и гневается. Но Он не желает быть палачом, Он не хочет карать нас за грехи, Он ищет возможности помиловать нас. В то же время грех неизбежно влечет за собой расплату — смерть. И вот Бог находит единственно возможный способ для нашего спасения: Его Сын становится жертвой умилостивления, то есть Он принимает смерть, расплачиваясь за человеческие грехи — грехи всех людей, чем удовлетворяется справедливость и открывается путь для Божией милости. Итак, во Христе всем людям предлагается возможность получить помилование Божие, и верующие в Него получают его.

Свернуть
 
На 1 Ин 2:3-11
καὶ ἐν τούτω̨ γινώσκομεν ὅτι ἐγνώκαμεν αὐτόν ἐὰν τὰς ἐντολὰς αὐτου̃ τηρω̃μεν
ὁ λέγων ὅτι ἔγνωκα αὐτόν καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτου̃ μὴ τηρω̃ν ψεύστης ἐστίν καὶ ἐν τούτω̨ ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν
ὃς δ' ἂν τηρη̨̃ αὐτου̃ τòν λόγον ἀληθω̃ς ἐν τούτω̨ ἡ ἀγάπη του̃ θεου̃ τετελείωται ἐν τούτω̨ γινώσκομεν ὅτι ἐν αὐτω̨̃ ἐσμεν
ὁ λέγων ἐν αὐτω̨̃ μένειν ὀφείλει καθὼς ἐκει̃νος περιεπάτησεν καὶ αὐτòς οὕτως περιπατει̃ν
ἀγαπητοί οὐκ ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμι̃ν ἀλλ' ἐντολὴν παλαιὰν ἣν εἴχετε ἀπ' ἀρχη̃ς ἡ ἐντολὴ ἡ παλαιά ἐστιν ὁ λόγος ὃν ἠκούσατε
πάλιν ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμι̃ν ὅ ἐστιν ἀληθὲς ἐν αὐτω̨̃ καὶ ἐν ὑμι̃ν ὅτι ἡ σκοτία παράγεται καὶ τò φω̃ς τò ἀληθινòν ἤδη φαίνει
ὁ λέγων ἐν τω̨̃ φωτὶ εἰ̃ναι καὶ τòν ἀδελφòν αὐτου̃ μισω̃ν ἐν τη̨̃ σκοτία̨ ἐστὶν ἕως ἄρτι
10 ὁ ἀγαπω̃ν τòν ἀδελφòν αὐτου̃ ἐν τω̨̃ φωτὶ μένει καὶ σκάνδαλον ἐν αὐτω̨̃ οὐκ ἔστιν
11 ὁ δὲ μισω̃ν τòν ἀδελφòν αὐτου̃ ἐν τη̨̃ σκοτία̨ ἐστὶν καὶ ἐν τη̨̃ σκοτία̨ περιπατει̃ καὶ οὐκ οἰ̃δεν που̃ ὑπάγει ὅτι ἡ σκοτία ἐτύφλωσεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτου̃
Свернуть
Будем понимать буквально слово «брат». Тогда каждый человек на нашем пути будет для нас близким...  Читать далее

Будем понимать буквально слово «брат». Тогда каждый человек на нашем пути будет для нас близким родственником. Мы не выбирали его, разойтись с ним не можем. Мы связаны общей семьей. И в этой ситуации мы всегда должны идти на встречу друг другу, постоянно восполнять запасы доброй воли. Господь связал нас всех братскими узами, и это значит, что наша основная задача — жить в мире и помогать друг другу.

Свернуть
 
На 1 Ин 2:7-17
ἀγαπητοί οὐκ ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμι̃ν ἀλλ' ἐντολὴν παλαιὰν ἣν εἴχετε ἀπ' ἀρχη̃ς ἡ ἐντολὴ ἡ παλαιά ἐστιν ὁ λόγος ὃν ἠκούσατε
πάλιν ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμι̃ν ὅ ἐστιν ἀληθὲς ἐν αὐτω̨̃ καὶ ἐν ὑμι̃ν ὅτι ἡ σκοτία παράγεται καὶ τò φω̃ς τò ἀληθινòν ἤδη φαίνει
ὁ λέγων ἐν τω̨̃ φωτὶ εἰ̃ναι καὶ τòν ἀδελφòν αὐτου̃ μισω̃ν ἐν τη̨̃ σκοτία̨ ἐστὶν ἕως ἄρτι
10 ὁ ἀγαπω̃ν τòν ἀδελφòν αὐτου̃ ἐν τω̨̃ φωτὶ μένει καὶ σκάνδαλον ἐν αὐτω̨̃ οὐκ ἔστιν
11 ὁ δὲ μισω̃ν τòν ἀδελφòν αὐτου̃ ἐν τη̨̃ σκοτία̨ ἐστὶν καὶ ἐν τη̨̃ σκοτία̨ περιπατει̃ καὶ οὐκ οἰ̃δεν που̃ ὑπάγει ὅτι ἡ σκοτία ἐτύφλωσεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτου̃
12 γράφω ὑμι̃ν τεκνία ὅτι ἀφέωνται ὑμι̃ν αἱ ἁμαρτίαι διὰ τò ὄνομα αὐτου̃
13 γράφω ὑμι̃ν πατέρες ὅτι ἐγνώκατε τòν ἀπ' ἀρχη̃ς γράφω ὑμι̃ν νεανίσκοι ὅτι νενικήκατε τòν πονηρόν
14 ἔγραψα ὑμι̃ν παιδία ὅτι ἐγνώκατε τòν πατέρα ἔγραψα ὑμι̃ν πατέρες ὅτι ἐγνώκατε τòν ἀπ' ἀρχη̃ς ἔγραψα ὑμι̃ν νεανίσκοι ὅτι ἰσχυροί ἐστε καὶ ὁ λόγος του̃ θεου̃ ἐν ὑμι̃ν μένει καὶ νενικήκατε τòν πονηρόν
15 μὴ ἀγαπα̃τε τòν κόσμον μηδὲ τὰ ἐν τω̨̃ κόσμω̨ ἐάν τις ἀγαπα̨̃ τòν κόσμον οὐκ ἔστιν ἡ ἀγάπη του̃ πατρòς ἐν αὐτω̨̃
16 ὅτι πα̃ν τò ἐν τω̨̃ κόσμω̨ ἡ ἐπιθυμία τη̃ς σαρκòς καὶ ἡ ἐπιθυμία τω̃ν ὀφθαλμω̃ν καὶ ἡ ἀλαζονεία του̃ βίου οὐκ ἔστιν ἐκ του̃ πατρòς ἀλλ' ἐκ του̃ κόσμου ἐστίν
17 καὶ ὁ κόσμος παράγεται καὶ ἡ ἐπιθυμία αὐτου̃ ὁ δὲ ποιω̃ν τò θέλημα του̃ θεου̃ μένει εἰς τòν αἰω̃να
Свернуть
«Я написал вам, юноши, потому что вы сильны…» Давайте сегодня прислушаемся к этим словам апостола. Потому что мы очень часто...  Читать далее

«Я написал вам, юноши, потому что вы сильны…» Давайте сегодня прислушаемся к этим словам апостола. Потому что мы очень часто любим цитировать слова сказанные Господом апостолу Павлу: довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи (2 Кор 12:9). И как-то это нас утешает в нашей собственной немощи, нам становится легче от мысли, что даже такой человек как Павел был немощен, значит что уж о нас говорить. Мы оправдываем себя этим и говорим, что если мы чего-то недоделываем, то это по слабости нашей, просто Господь не захотел, чтобы на сей раз в нас совершилась Его сила. Но так ли мы правы, когда так мыслим? Всегда ли мы правы в такой ситуации? Думается, что все же не всегда. «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны…» Нам нельзя лишь уповать на Божью силу, надо и в себе силу тренировать. Нам хочется в связи с этим вспомнить один стих Николая Гумилева, точнее его фрагмент (Видение, 1916):
Лежал истомленный на ложе болезни
(Что горше, что тягостней ложа болезни?),
И вдруг загорелись усталые очи,
Он видит, он слышит в священном восторге -
Выходят из мрака, выходят из ночи
Святой Пантелеймон и воин Георгий.
<...>
И другу вослед выступает Георгий
(Как трубы победы, вещает Георгий)
«От битв отрекаясь, ты жаждал спасенья,
Но сильного слезы пред Богом неправы,
И Бог не слыхал твоего отреченья,
Ты встанешь заутра и встанешь для славы»
<...>
На самом деле, даже на ложе тяжелой болезни мы можем быть достаточно сильны, чтобы не отречься от Бога, признав свою слабость.

Свернуть
 
На 1 Ин 2:12-17
12 γράφω ὑμι̃ν τεκνία ὅτι ἀφέωνται ὑμι̃ν αἱ ἁμαρτίαι διὰ τò ὄνομα αὐτου̃
13 γράφω ὑμι̃ν πατέρες ὅτι ἐγνώκατε τòν ἀπ' ἀρχη̃ς γράφω ὑμι̃ν νεανίσκοι ὅτι νενικήκατε τòν πονηρόν
14 ἔγραψα ὑμι̃ν παιδία ὅτι ἐγνώκατε τòν πατέρα ἔγραψα ὑμι̃ν πατέρες ὅτι ἐγνώκατε τòν ἀπ' ἀρχη̃ς ἔγραψα ὑμι̃ν νεανίσκοι ὅτι ἰσχυροί ἐστε καὶ ὁ λόγος του̃ θεου̃ ἐν ὑμι̃ν μένει καὶ νενικήκατε τòν πονηρόν
15 μὴ ἀγαπα̃τε τòν κόσμον μηδὲ τὰ ἐν τω̨̃ κόσμω̨ ἐάν τις ἀγαπα̨̃ τòν κόσμον οὐκ ἔστιν ἡ ἀγάπη του̃ πατρòς ἐν αὐτω̨̃
16 ὅτι πα̃ν τò ἐν τω̨̃ κόσμω̨ ἡ ἐπιθυμία τη̃ς σαρκòς καὶ ἡ ἐπιθυμία τω̃ν ὀφθαλμω̃ν καὶ ἡ ἀλαζονεία του̃ βίου οὐκ ἔστιν ἐκ του̃ πατρòς ἀλλ' ἐκ του̃ κόσμου ἐστίν
17 καὶ ὁ κόσμος παράγεται καὶ ἡ ἐπιθυμία αὐτου̃ ὁ δὲ ποιω̃ν τò θέλημα του̃ θεου̃ μένει εἰς τòν αἰω̃να
Свернуть
Апостол и евангелист Иоанн уже говорил нам о том, что познание Бога непременно должно выражаться в соблюдении заповедей...  Читать далее

Апостол и евангелист Иоанн уже говорил нам о том, что познание Бога непременно должно выражаться в соблюдении заповедей. В соблюдающем слово Божие совершилась, то есть стала в полноте совершенной, любовь Божия. Продолжая свою мысль, в сегодняшнем отрывке апостол говорит о том, какие же именно заповеди он имеет в виду. Ведь иудей может понять его слова как призыв к соблюдению второстепенных заповедей, вроде гигиенических предписаний или постановлений о посте.

Слово апостола звучит со всей определенностью и ясностью. Он подчеркивает, что дает не новую заповедь, но ту, которая от начала была смыслом еще Ветхого завета. В то же время эта заповедь нова, потому что свет Христов делает ее ясной и, главное, выполнимой. И тут нам необходимо прислушаться к его словам. Отсутствие соблазна и жизнь во свете определяется, по словам апостола, только одним — любовью к брату своему. Существенно, что в данном случае имеется в виду не близкий родственник или брат по вере, но всякий, разделяющий с нами нашу человеческую природу. Это в достаточной мере очевидно исходя из слов, сказанных Христом в конце пятой главы Евангелия от Матфея.

Всякий, гневающийся на брата своего, говорит Господь, подлежит суду. Апостол Иоанн выражает ту же мысль словами: кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Поэтому когда мы действуем, движимые не любовью, наша ненависть к братьям свидетельствует нам, что сами мы — во тьме.

Свернуть
 
На 1 Ин 2:12-17
12 γράφω ὑμι̃ν τεκνία ὅτι ἀφέωνται ὑμι̃ν αἱ ἁμαρτίαι διὰ τò ὄνομα αὐτου̃
13 γράφω ὑμι̃ν πατέρες ὅτι ἐγνώκατε τòν ἀπ' ἀρχη̃ς γράφω ὑμι̃ν νεανίσκοι ὅτι νενικήκατε τòν πονηρόν
14 ἔγραψα ὑμι̃ν παιδία ὅτι ἐγνώκατε τòν πατέρα ἔγραψα ὑμι̃ν πατέρες ὅτι ἐγνώκατε τòν ἀπ' ἀρχη̃ς ἔγραψα ὑμι̃ν νεανίσκοι ὅτι ἰσχυροί ἐστε καὶ ὁ λόγος του̃ θεου̃ ἐν ὑμι̃ν μένει καὶ νενικήκατε τòν πονηρόν
15 μὴ ἀγαπα̃τε τòν κόσμον μηδὲ τὰ ἐν τω̨̃ κόσμω̨ ἐάν τις ἀγαπα̨̃ τòν κόσμον οὐκ ἔστιν ἡ ἀγάπη του̃ πατρòς ἐν αὐτω̨̃
16 ὅτι πα̃ν τò ἐν τω̨̃ κόσμω̨ ἡ ἐπιθυμία τη̃ς σαρκòς καὶ ἡ ἐπιθυμία τω̃ν ὀφθαλμω̃ν καὶ ἡ ἀλαζονεία του̃ βίου οὐκ ἔστιν ἐκ του̃ πατρòς ἀλλ' ἐκ του̃ κόσμου ἐστίν
17 καὶ ὁ κόσμος παράγεται καὶ ἡ ἐπιθυμία αὐτου̃ ὁ δὲ ποιω̃ν τò θέλημα του̃ θεου̃ μένει εἰς τòν αἰω̃να
Свернуть
В своём послании Иоанн говорит слова, которые могут показаться совершенно мироненавистническими. Многие их именно так и воспринимают. Да и как, в самом деле, по-другому можно понять его призыв не любить мир и то, что в...  Читать далее

В своём послании Иоанн говорит слова, которые могут показаться совершенно мироненавистническими. Многие их именно так и воспринимают. Да и как, в самом деле, по-другому можно понять его призыв не любить мир и то, что в мире (ст. 15)? Между тем, Иоанн исчерпывающе описывает то в нашем падшем мире, что достойно ненависти. При этом важно помнить, что речь идёт о ненависти не эмоциональной или интеллектуальной, а о ненависти как об абсолютном неприятии и недопущении того, что ненавидишь, в собственную жизнь. Так что же предлагает ненавидеть Иоанн?

То, чего вожделеет падшая человеческая природа и глаза падшего человека, и то, чем кичится человек, живущий жизнью падшего мира (ст. 16; в Синодальном переводе «похоть плоти, похоть очей и гордость житейская»). Всё то, что так свойственно чисто природному миру, тому порядку вещей, который несовместим с Царством и его жизнью. По крайней мере, ныне существующему порядку вещей. Дело ведь не в том, что сотворённый Богом мир вдруг оказался плох сам по себе. И не в том, что человеческая жизнь во всей её полноте и во всех проявлениях вдруг перестала быть Ему угодной. Дело в духовном качестве этой самой жизни.

В том, что в ней преобладает, что определяет ее качество: то «дыхание жизни», которое Бог даёт каждому при рождении, или природа, которая, если дыхание это слабеет, становится самодовлеющей, а потом и самодостаточной. Вот эта-то самодостаточность, а не природа как таковая, и становится проклятием падшего человека. И не только потому, что такая самодостаточность искажает жизнь человека в его наличном состоянии, но и потому, что закрывает от него возможность преображения, а значит, и возможность войти в Царство.

Природная самодостаточность человека совместима лишь с нынешним, падшим его состоянием. Тот, кто ищет Царства, должен от неё отказаться. И если ищущему это удастся, он будет жить уже не жизнью мира в его наличном состоянии (который Иоанн по-гречески называет «космосом»), а жизнью Царства.

Не случайно апостол говорит о таком человеке, что он, исполняя волю Отца, «пребывает в вечности» (ст. 17; в Синодальном переводе «пребывает вовек»). Речь идёт о той вечности Царства, где есть место преображённой природе, но нет места той её замкнутости, которая, проявляясь в человеке, отделяет его от Бога и от ближнего. А значит, и от полноты жизни Царства тоже.

Свернуть
 
На 1 Ин 1:5-2:2
καὶ ἔστιν αὕτη ἡ ἀγγελία ἣν ἀκηκόαμεν ἀπ' αὐτου̃ καὶ ἀναγγέλλομεν ὑμι̃ν ὅτι ὁ θεòς φω̃ς ἐστιν καὶ σκοτία ἐν αὐτω̨̃ οὐκ ἔστιν οὐδεμία
ἐὰν εἴπωμεν ὅτι κοινωνίαν ἔχομεν μετ' αὐτου̃ καὶ ἐν τω̨̃ σκότει περιπατω̃μεν ψευδόμεθα καὶ οὐ ποιου̃μεν τὴν ἀλήθειαν
ἐὰν δὲ ἐν τω̨̃ φωτὶ περιπατω̃μεν ὡς αὐτός ἐστιν ἐν τω̨̃ φωτί κοινωνίαν ἔχομεν μετ' ἀλλήλων καὶ τò αἱ̃μα ’Ιησου̃ του̃ υἱου̃ αὐτου̃ καθαρίζει ἡμα̃ς ἀπò πάσης ἁμαρτίας
ἐὰν εἴπωμεν ὅτι ἁμαρτίαν οὐκ ἔχομεν ἑαυτοὺς πλανω̃μεν καὶ ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν ἐν ἡμι̃ν
ἐὰν ὁμολογω̃μεν τὰς ἁμαρτίας ἡμω̃ν πιστός ἐστιν καὶ δίκαιος ἵνα ἀφη̨̃ ἡμι̃ν τὰς ἁμαρτίας καὶ καθαρίση̨ ἡμα̃ς ἀπò πάσης ἀδικίας
10 ἐὰν εἴπωμεν ὅτι οὐχ ἡμαρτήκαμεν ψεύστην ποιου̃μεν αὐτòν καὶ ὁ λόγος αὐτου̃ οὐκ ἔστιν ἐν ἡμι̃ν
τεκνία μου ταυ̃τα γράφω ὑμι̃ν ἵνα μὴ ἁμάρτητε καὶ ἐάν τις ἁμάρτη̨ παράκλητον ἔχομεν πρòς τòν πατέρα ’Ιησου̃ν Χριστòν δίκαιον
καὶ αὐτòς ἱλασμός ἐστιν περὶ τω̃ν ἁμαρτιω̃ν ἡμω̃ν οὐ περὶ τω̃ν ἡμετέρων δὲ μόνον ἀλλὰ καὶ περὶ ὅλου του̃ κόσμου
Свернуть
Как знакомо некоторым из нас чувство страха и нежелания сознавать свой грех и идти с ним на исповедь… Кажется, что...  Читать далее

Как знакомо некоторым из нас чувство страха и нежелания сознавать свой грех и идти с ним на исповедь… Кажется, что ты, вот уже в который раз упавший, встать не сможешь и Господу все это порядком надоело. А, возможно, и священнику, которому ты исповедуешься... И именно для таких моментов, когда трудно смотреть вперед и вверх, на Его лик, сказаны слова, которые мы читаем сегодня: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (Ин.1:9). Эти слова призваны вернуть или не дать нам потерять тот драгоценный дар Божий — мир сердца, которым Он наделяет Своих детей, если мы об этом просим. Мир — это такое состояние души и духа, когда общение с Богом не требует обязательного усилия, нам не нужно специально сажать себя на молитву и делать «через себя» какие-либо добрые дела. В этом мире мы постоянно чувствуем присутствие Бога, отдавая свою жизнь в Его заботливые руки. И именно в таком состоянии слова Иисуса: «...приходящего ко Мне не изгоню вон» (Ин.6:37), - никогда не забудутся, помогая вновь вставать и идти за Ним, согреваясь в Его свете.

Свернуть
 
На 1 Ин 1:5-2:2
καὶ ἔστιν αὕτη ἡ ἀγγελία ἣν ἀκηκόαμεν ἀπ' αὐτου̃ καὶ ἀναγγέλλομεν ὑμι̃ν ὅτι ὁ θεòς φω̃ς ἐστιν καὶ σκοτία ἐν αὐτω̨̃ οὐκ ἔστιν οὐδεμία
ἐὰν εἴπωμεν ὅτι κοινωνίαν ἔχομεν μετ' αὐτου̃ καὶ ἐν τω̨̃ σκότει περιπατω̃μεν ψευδόμεθα καὶ οὐ ποιου̃μεν τὴν ἀλήθειαν
ἐὰν δὲ ἐν τω̨̃ φωτὶ περιπατω̃μεν ὡς αὐτός ἐστιν ἐν τω̨̃ φωτί κοινωνίαν ἔχομεν μετ' ἀλλήλων καὶ τò αἱ̃μα ’Ιησου̃ του̃ υἱου̃ αὐτου̃ καθαρίζει ἡμα̃ς ἀπò πάσης ἁμαρτίας
ἐὰν εἴπωμεν ὅτι ἁμαρτίαν οὐκ ἔχομεν ἑαυτοὺς πλανω̃μεν καὶ ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν ἐν ἡμι̃ν
ἐὰν ὁμολογω̃μεν τὰς ἁμαρτίας ἡμω̃ν πιστός ἐστιν καὶ δίκαιος ἵνα ἀφη̨̃ ἡμι̃ν τὰς ἁμαρτίας καὶ καθαρίση̨ ἡμα̃ς ἀπò πάσης ἀδικίας
10 ἐὰν εἴπωμεν ὅτι οὐχ ἡμαρτήκαμεν ψεύστην ποιου̃μεν αὐτòν καὶ ὁ λόγος αὐτου̃ οὐκ ἔστιν ἐν ἡμι̃ν
τεκνία μου ταυ̃τα γράφω ὑμι̃ν ἵνα μὴ ἁμάρτητε καὶ ἐάν τις ἁμάρτη̨ παράκλητον ἔχομεν πρòς τòν πατέρα ’Ιησου̃ν Χριστòν δίκαιον
καὶ αὐτòς ἱλασμός ἐστιν περὶ τω̃ν ἁμαρτιω̃ν ἡμω̃ν οὐ περὶ τω̃ν ἡμετέρων δὲ μόνον ἀλλὰ καὶ περὶ ὅλου του̃ κόσμου
Свернуть
Путь праведности ещё в дохристианские времена был главной целью всех ищущих Бога и богообщения. И во все времена идущие этим путём понимали: праведность — дело не человеческое. Праведен только Бог...  Читать далее

Путь праведности ещё в дохристианские времена был главной целью всех ищущих Бога и богообщения. И во все времена идущие этим путём понимали: праведность — дело не человеческое. Праведен только Бог. Человек может быть праведным, но это ему не свойственно. Праведность — не свойство и не качество человека.

Оно ему не присуще. Это состояние, в котором человек может пребывать. Или не пребывать. Но пребывать в нём человек может лишь вопреки собственным грехам. Собственной испорченной грехом природе. Вопреки той испорченности, преодолеть которую можно только благодаря непосредственному вмешательству Бога в собственную жизнь. Но до прихода в мир Христа человек был ограничен в возможностях. В самом деле: речь ведь идёт о падшем человеке, живущем в падшем мире. Бог, конечно, помогает всякому ищущему праведного пути. Но вся природа, и собственно человеческая, и окружающая человека извне, противостоит тому, кто хочет идти этим путём. Отсюда объективные ограничения.

Человек не может сам, даже с помощью Божьей, преодолеть полностью последствия грехопадения. Для этого нужно особое усилие Бога, некое особое Его действие. Вот это действие и совершает посланный Им Мессия. Христос. Спаситель. Спаситель потому, что открывает каждому ищущему путь в Царство и даёт возможность полноты праведной жизни. Полноты, немыслимой без преображения человеческой природы и избавления её от власти греха. Но пока, в переходный период, грех ещё не совсем ушёл из нашей жизни.

Мы ведь живём в эпоху наступающего Царства. В эпоху, когда оно уже здесь, рядом с нами, но ещё не раскрылось во всей своей полноте. И если мы станем обманывать сами себя, уверяя себя и других в том, что грех больше нам не присущ, мы рискуем потерять открывшиеся возможности. Не замечать своих грехов — серьёзная духовная ошибка. Но не замечать возможностей, связанных с близостью Царства, — ошибка ещё большая. И апостол советует нам избегать обеих ошибок. С тем, чтобы дойти до конца и обрести жизнь Царства во всей её полноте.

Свернуть
 
На 1 Ин 1:5-2:2
καὶ ἔστιν αὕτη ἡ ἀγγελία ἣν ἀκηκόαμεν ἀπ' αὐτου̃ καὶ ἀναγγέλλομεν ὑμι̃ν ὅτι ὁ θεòς φω̃ς ἐστιν καὶ σκοτία ἐν αὐτω̨̃ οὐκ ἔστιν οὐδεμία
ἐὰν εἴπωμεν ὅτι κοινωνίαν ἔχομεν μετ' αὐτου̃ καὶ ἐν τω̨̃ σκότει περιπατω̃μεν ψευδόμεθα καὶ οὐ ποιου̃μεν τὴν ἀλήθειαν
ἐὰν δὲ ἐν τω̨̃ φωτὶ περιπατω̃μεν ὡς αὐτός ἐστιν ἐν τω̨̃ φωτί κοινωνίαν ἔχομεν μετ' ἀλλήλων καὶ τò αἱ̃μα ’Ιησου̃ του̃ υἱου̃ αὐτου̃ καθαρίζει ἡμα̃ς ἀπò πάσης ἁμαρτίας
ἐὰν εἴπωμεν ὅτι ἁμαρτίαν οὐκ ἔχομεν ἑαυτοὺς πλανω̃μεν καὶ ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν ἐν ἡμι̃ν
ἐὰν ὁμολογω̃μεν τὰς ἁμαρτίας ἡμω̃ν πιστός ἐστιν καὶ δίκαιος ἵνα ἀφη̨̃ ἡμι̃ν τὰς ἁμαρτίας καὶ καθαρίση̨ ἡμα̃ς ἀπò πάσης ἀδικίας
10 ἐὰν εἴπωμεν ὅτι οὐχ ἡμαρτήκαμεν ψεύστην ποιου̃μεν αὐτòν καὶ ὁ λόγος αὐτου̃ οὐκ ἔστιν ἐν ἡμι̃ν
τεκνία μου ταυ̃τα γράφω ὑμι̃ν ἵνα μὴ ἁμάρτητε καὶ ἐάν τις ἁμάρτη̨ παράκλητον ἔχομεν πρòς τòν πατέρα ’Ιησου̃ν Χριστòν δίκαιον
καὶ αὐτòς ἱλασμός ἐστιν περὶ τω̃ν ἁμαρτιω̃ν ἡμω̃ν οὐ περὶ τω̃ν ἡμετέρων δὲ μόνον ἀλλὰ καὶ περὶ ὅλου του̃ κόσμου
Свернуть
Слова Иоаннова послания на первый взгляд кажутся парадоксальными. С одной стороны, он утверждает, что, как христиане, мы не должны быть причастны греху потому, что кровь Христова очищает нас от всякого греха...  Читать далее

Слова Иоаннова послания на первый взгляд кажутся парадоксальными. С одной стороны, он утверждает, что, как христиане, мы не должны быть причастны греху потому, что кровь Христова очищает нас от всякого греха (1 Ин. 1 : 6 – 7). С другой стороны, по его же словам, мы отнюдь не безгрешны и на этот счёт нам лучше не обманываться (1 Ин. 1 : 8).

Между тем, этот парадокс, или, вернее, эта антиномия описывает феномен библейской праведности, известный и в дохристианские времена. Трезвомыслящие люди, искавшие подлинной духовной жизни и, соответственно, прочных отношений с Богом, никогда не считали себя совершенными или безгрешными. И библейская праведность никогда не приравнивалась к безгрешности. В Боге тьмы нет, в Нём только свет (1 Ин. 1 : 5) — эта истина была известна верующим евреям во все времена. Праведность — не свет, излучаемый человеком, а отражаемый им Божий свет. Такова человеческая праведность, и именно так описывают её авторы ветхозаветных книг.

В этом отношении ничего не изменилось: человек и после прихода Христа остался таким же, каким был. Ни прежде, ни теперь никто не рождается в мир свободным от греха. Но кое-что с приходом Мессии всё же изменилось. Открылись новые возможности. Прежде Царство было рядом с миром. Пророки Израиля иногда видели его как бы сквозь прозрачную, но непреодолимую преграду. Многие не только среди еврейского народа, но и повсюду в мире ощущали его дыхание.

Но для преображения мира, для полного и качественного изменения его природы, для окончательного освобождения его от власти греха и смерти этого было мало. Царство должно было во всей своей полноте войти внутрь мира, неизбежно столкнувшись при этом с тем злом, в котором, по слову Евангелия, лежит падший мир. Это столкновение, первый и главный его удар и принял на Себя тот, кто принёс Царство в мир — Сам Спаситель. Это Его кровь открыла нам дорогу в Царство. Но не только: она также открыла дорогу Царству в наши сердца.

Прежде искавшие пути праведности стремились стать совершенным отражением Божьего света — вопреки своей греховности, до конца так и остававшейся непреодолимой. Теперь ищущие пути Царства могут стать открытой дверью, через которое дыхание Царства войдёт в преображающийся мир. Вопреки их собственной греховности, которая, однако, стала преодолимой благодаря тому, что сделал для нас Спаситель. И теперь путь Царства, начинающийся в нашем, ещё не преображённом, мире завершается в полноте этого Царства. В той полноте, которая откроется миру в день возвращения Спасителя. Возвращения во славе.

Свернуть

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).