Библия-Центр
РУ

Мысли вслух на Гал 2:11-21

Поделиться
11 ὅτε δὲ ἠ̃λθεν Κηφα̃ς εἰς ’Αντιόχειαν κατὰ πρόσωπον αὐτω̨̃ ἀντέστην ὅτι κατεγνωσμένος ἠ̃ν
12 πρò του̃ γὰρ ἐλθει̃ν τινας ἀπò ’Ιακώβου μετὰ τω̃ν ἐθνω̃ν συνήσθιεν ὅτε δὲ ἠ̃λθον ὑπέστελλεν καὶ ἀφώριζεν ἑαυτόν φοβούμενος τοὺς ἐκ περιτομη̃ς
13 καὶ συνυπεκρίθησαν αὐτω̨̃ καὶ οἱ λοιποὶ ’Ιουδαι̃οι ὥστε καὶ Βαρναβα̃ς συναπήχθη αὐτω̃ν τη̨̃ ὑποκρίσει
14 ἀλλ' ὅτε εἰ̃δον ὅτι οὐκ ὀρθοποδου̃σιν πρòς τὴν ἀλήθειαν του̃ εὐαγγελίου εἰ̃πον τω̨̃ Κηφα̨̃ ἔμπροσθεν πάντων εἰ σὺ ’Ιουδαι̃ος ὑπάρχων ἐθνικω̃ς καὶ οὐχὶ ’Ιουδαϊκω̃ς ζη̨̃ς πω̃ς τὰ ἔθνη ἀναγκάζεις ἰουδαΐζειν
15 ἡμει̃ς φύσει ’Ιουδαι̃οι καὶ οὐκ ἐξ ἐθνω̃ν ἁμαρτωλοί
16 εἰδότες δὲ ὅτι οὐ δικαιου̃ται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ διὰ πίστεως ’Ιησου̃ Χριστου̃ καὶ ἡμει̃ς εἰς Χριστòν ’Ιησου̃ν ἐπιστεύσαμεν ἵνα δικαιωθω̃μεν ἐκ πίστεως Χριστου̃ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου ὅτι ἐξ ἔργων νόμου οὐ δικαιωθήσεται πα̃σα σάρξ
17 εἰ δὲ ζητου̃ντες δικαιωθη̃ναι ἐν Χριστω̨̃ εὑρέθημεν καὶ αὐτοὶ ἁμαρτωλοί ἀ̃ρα Χριστòς ἁμαρτίας διάκονος μὴ γένοιτο
18 εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα ταυ̃τα πάλιν οἰκοδομω̃ παραβάτην ἐμαυτòν συνιστάνω
19 ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμω̨ ἀπέθανον ἵνα θεω̨̃ ζήσω Χριστω̨̃ συνεσταύρωμαι
20 ζω̃ δὲ οὐκέτι ἐγώ ζη̨̃ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός ὃ δὲ νυ̃ν ζω̃ ἐν σαρκί ἐν πίστει ζω̃ τη̨̃ του̃ υἱου̃ του̃ θεου̃ του̃ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος ἑαυτòν ὑπὲρ ἐμου̃
21 οὐκ ἀθετω̃ τὴν χάριν του̃ θεου̃ εἰ γὰρ διὰ νόμου δικαιοσύνη ἄρα Χριστòς δωρεὰν ἀπέθανεν
Свернуть

Ситуация знакомая. Сам-то, ты считаешь, что некоторое правила уже отжили свое, но в определенной среде следуешь им, чтобы не создавать лишних проблем. Но когда встает вопрос о том, чтобы заставить и всех остальных следовать этим уже отжившим правилам, как ты поступишь? Согласишься с большинством этого узкого круга или будешь отстаивать свободу жить по-другому, в том числе и свою свободу, которой ты в тайне пользуешься. Так и в этом тексте. Павел требует, чтобы апостолы, которые и сами уже не выполняют предписания закона, будучи ведомы Святым Духом, прекратили требовать выполнения этого же закона от язычников, сразу принявших Христа. Павел очень подробно разъясняет, чем грозит церкви и человеку подобная политика двойных стандартов. И более того, насколько она вредна для Церкви Христовой. Надо сказать, что подобная речь Павла резка и особенно важно вспомнить, что он говорит все это апостолам, избранным самим Христом. Т.о. избранные не застрахованы от ошибок, но, приняв Христа, человек удивительный дар слышания, потому что все время помнит , что Дух дышит, где хочет.

Другие мысли вслух

 
На Гал 2:11-21
11 ὅτε δὲ ἠ̃λθεν Κηφα̃ς εἰς ’Αντιόχειαν κατὰ πρόσωπον αὐτω̨̃ ἀντέστην ὅτι κατεγνωσμένος ἠ̃ν
12 πρò του̃ γὰρ ἐλθει̃ν τινας ἀπò ’Ιακώβου μετὰ τω̃ν ἐθνω̃ν συνήσθιεν ὅτε δὲ ἠ̃λθον ὑπέστελλεν καὶ ἀφώριζεν ἑαυτόν φοβούμενος τοὺς ἐκ περιτομη̃ς
13 καὶ συνυπεκρίθησαν αὐτω̨̃ καὶ οἱ λοιποὶ ’Ιουδαι̃οι ὥστε καὶ Βαρναβα̃ς συναπήχθη αὐτω̃ν τη̨̃ ὑποκρίσει
14 ἀλλ' ὅτε εἰ̃δον ὅτι οὐκ ὀρθοποδου̃σιν πρòς τὴν ἀλήθειαν του̃ εὐαγγελίου εἰ̃πον τω̨̃ Κηφα̨̃ ἔμπροσθεν πάντων εἰ σὺ ’Ιουδαι̃ος ὑπάρχων ἐθνικω̃ς καὶ οὐχὶ ’Ιουδαϊκω̃ς ζη̨̃ς πω̃ς τὰ ἔθνη ἀναγκάζεις ἰουδαΐζειν
15 ἡμει̃ς φύσει ’Ιουδαι̃οι καὶ οὐκ ἐξ ἐθνω̃ν ἁμαρτωλοί
16 εἰδότες δὲ ὅτι οὐ δικαιου̃ται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ διὰ πίστεως ’Ιησου̃ Χριστου̃ καὶ ἡμει̃ς εἰς Χριστòν ’Ιησου̃ν ἐπιστεύσαμεν ἵνα δικαιωθω̃μεν ἐκ πίστεως Χριστου̃ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου ὅτι ἐξ ἔργων νόμου οὐ δικαιωθήσεται πα̃σα σάρξ
17 εἰ δὲ ζητου̃ντες δικαιωθη̃ναι ἐν Χριστω̨̃ εὑρέθημεν καὶ αὐτοὶ ἁμαρτωλοί ἀ̃ρα Χριστòς ἁμαρτίας διάκονος μὴ γένοιτο
18 εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα ταυ̃τα πάλιν οἰκοδομω̃ παραβάτην ἐμαυτòν συνιστάνω
19 ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμω̨ ἀπέθανον ἵνα θεω̨̃ ζήσω Χριστω̨̃ συνεσταύρωμαι
20 ζω̃ δὲ οὐκέτι ἐγώ ζη̨̃ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός ὃ δὲ νυ̃ν ζω̃ ἐν σαρκί ἐν πίστει ζω̃ τη̨̃ του̃ υἱου̃ του̃ θεου̃ του̃ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος ἑαυτòν ὑπὲρ ἐμου̃
21 οὐκ ἀθετω̃ τὴν χάριν του̃ θεου̃ εἰ γὰρ διὰ νόμου δικαιοσύνη ἄρα Χριστòς δωρεὰν ἀπέθανεν
Свернуть
Суть христианской жизни Павел выражает просто и кратко: уже не я живу, а Христос во мне. Христианство и есть жизнь со Христом в Его Царстве, при которой мы разделяем Его жизнь настолько...  Читать далее

Суть христианской жизни Павел выражает просто и кратко: уже не я живу, а Христос во мне. Христианство и есть жизнь со Христом в Его Царстве, при которой мы разделяем Его жизнь настолько, что Он как бы Сам живёт в нашем сердце, и Его воля определяет нашу жизнь не извне, а изнутри. Но в связи с обрезанием неизбежно вставал и другой вопрос — вопрос следования Торе, с которым, собственно, и связывалось требование обязательного обрезания для христиан. Вероятно, сторонники обрезания просто спрашивали христиан, собираются ли они следовать Торе, а если собираются, то как они думают это делать, не обрезываясь? Обрезание ведь было заповедано ещё Аврааму, с этим спорить не приходилось.

Ответ на вопрос Павел начинает с рассуждения о том, что такое вообще Тора для христианина. Праведность — не от Торы, а от следования ей. Тора может сделать человека праведником лишь в том случае, если человек безгрешен, но таких людей нет. Здесь ясно просматривается та же проблема, которая достаточно подробно описана Павлом в другом его послании, в Послании римлянам: тут, как и там, Павел говорит, что стремящихся следовать ей Тора убивает. Не потому, что она смертоносна сама по себе, а потому, что падший человек, пока жив, не может быть свободен от греха, а следовать Торе всерьёз означает самому стать живой Торой, жить только ею и ничем больше. Но как раз именно этого падший человек сделать и не может, пытаясь заменить качество количеством, состояние живой Торы — исполнением множества религиозных обязанностей, которые апостол называет «делами Торы» («делами закона»).

Между тем, такой путь оказывается тупиковым: никакое множество исполненных человеком религиозных обязанностей не меняет качественно его духовного состояния. Закон перехода количества в качество тут не работает, религиозность не делает человека духовным. Если и можно обрести полноту жизни, то через Христа и во Христе, а пытаться снова идти старым путём, снова искать праведности в религии — значит в духовном отношении двигаться назад, а не вперёд.

Свернуть
 
На Гал 2:11-21
11 ὅτε δὲ ἠ̃λθεν Κηφα̃ς εἰς ’Αντιόχειαν κατὰ πρόσωπον αὐτω̨̃ ἀντέστην ὅτι κατεγνωσμένος ἠ̃ν
12 πρò του̃ γὰρ ἐλθει̃ν τινας ἀπò ’Ιακώβου μετὰ τω̃ν ἐθνω̃ν συνήσθιεν ὅτε δὲ ἠ̃λθον ὑπέστελλεν καὶ ἀφώριζεν ἑαυτόν φοβούμενος τοὺς ἐκ περιτομη̃ς
13 καὶ συνυπεκρίθησαν αὐτω̨̃ καὶ οἱ λοιποὶ ’Ιουδαι̃οι ὥστε καὶ Βαρναβα̃ς συναπήχθη αὐτω̃ν τη̨̃ ὑποκρίσει
14 ἀλλ' ὅτε εἰ̃δον ὅτι οὐκ ὀρθοποδου̃σιν πρòς τὴν ἀλήθειαν του̃ εὐαγγελίου εἰ̃πον τω̨̃ Κηφα̨̃ ἔμπροσθεν πάντων εἰ σὺ ’Ιουδαι̃ος ὑπάρχων ἐθνικω̃ς καὶ οὐχὶ ’Ιουδαϊκω̃ς ζη̨̃ς πω̃ς τὰ ἔθνη ἀναγκάζεις ἰουδαΐζειν
15 ἡμει̃ς φύσει ’Ιουδαι̃οι καὶ οὐκ ἐξ ἐθνω̃ν ἁμαρτωλοί
16 εἰδότες δὲ ὅτι οὐ δικαιου̃ται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ διὰ πίστεως ’Ιησου̃ Χριστου̃ καὶ ἡμει̃ς εἰς Χριστòν ’Ιησου̃ν ἐπιστεύσαμεν ἵνα δικαιωθω̃μεν ἐκ πίστεως Χριστου̃ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου ὅτι ἐξ ἔργων νόμου οὐ δικαιωθήσεται πα̃σα σάρξ
17 εἰ δὲ ζητου̃ντες δικαιωθη̃ναι ἐν Χριστω̨̃ εὑρέθημεν καὶ αὐτοὶ ἁμαρτωλοί ἀ̃ρα Χριστòς ἁμαρτίας διάκονος μὴ γένοιτο
18 εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα ταυ̃τα πάλιν οἰκοδομω̃ παραβάτην ἐμαυτòν συνιστάνω
19 ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμω̨ ἀπέθανον ἵνα θεω̨̃ ζήσω Χριστω̨̃ συνεσταύρωμαι
20 ζω̃ δὲ οὐκέτι ἐγώ ζη̨̃ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός ὃ δὲ νυ̃ν ζω̃ ἐν σαρκί ἐν πίστει ζω̃ τη̨̃ του̃ υἱου̃ του̃ θεου̃ του̃ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος ἑαυτòν ὑπὲρ ἐμου̃
21 οὐκ ἀθετω̃ τὴν χάριν του̃ θεου̃ εἰ γὰρ διὰ νόμου δικαιοσύνη ἄρα Χριστòς δωρεὰν ἀπέθανεν
Свернуть
Говоря о новой жизни, о жизни Царства, Павел противопоставляет её тому, что он называет «делами Торы»...  Читать далее

Говоря о новой жизни, о жизни Царства, Павел противопоставляет её тому, что он называет «делами Торы» («делами Закона», ст. 16). Казалось бы, именно дела Торы и должны быть главным занятием тех, кто стремится исполнить заповеди. Но дело, как видно, обстояло не совсем так. Во времена Христа и Павла под делами Торы понимали нередко приблизительно то, что мы называем сегодня религиозными обязанностями. Формально все они, конечно, связывались с необходимостью исполнения тех или иных норм Торы, но фактически многие из них давно уже перестали иметь к ней какое бы то ни было отношение, основываясь исключительно на традиции, нередко мало связанной с Торой. Исполнение этих религиозных обязанностей превращалось в кругах религиозно активных людей (наподобие, к примеру, тех же фарисеев) в подобие своеобразного религиозного спорта, успехи и достижения в котором ценились очень высоко: ведь наградой преуспевшим, по общепринятому в религиозной среде мнению, было Царство, к которому религиозные активисты стремились иногда совершенно искренне, порой, впрочем, не очень представляя себе, что же такое то Царство, к которому они так стремятся.

Павел же, как видно, прекрасно понимает, что никакие успехи в религиозной жизни не имеют никакого отношения к решению главной задачи: они не могут никого приблизить к Царству. Апостол не устает напоминать о том, что грешный человек не в состоянии следовать Торе до конца, что ему для этого придётся умереть, иначе грех никогда не оставит его, и никакая религия не в силах здесь ничего изменить (ст. 19 – 21). Прежняя, природная жизнь должна исчезнуть, чтобы уступить место другой, новой жизни, той жизни Царства, которой живёт воскресший Христос. Но это трудный путь, и падшая человеческая природа начинает вполне естественным образом искать более лёгких путей, обращаясь в том числе и к религии. Для Павла же все такие попытки представляют собой не что иное, как стремление вернуться к прежней, греховной жизни, отказываясь от того пути, на который зовёт Своих верных Спаситель (ст. 17 – 18). Это отказ от Царства ради человеческих мнений, человеческих концепций и человеческой религиозности. Отказ, который никогда не проходит бесследно для отказавшихся.

Свернуть
 
На Гал 2:20
20 ζω̃ δὲ οὐκέτι ἐγώ ζη̨̃ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός ὃ δὲ νυ̃ν ζω̃ ἐν σαρκί ἐν πίστει ζω̃ τη̨̃ του̃ υἱου̃ του̃ θεου̃ του̃ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος ἑαυτòν ὑπὲρ ἐμου̃
Свернуть
Чтобы оценить все великолепие этой формулировки, надо вникнуть в значение слова «жить». Всё ли наше времяпрепровождение заслуживает этого названия?...  Читать далее

Чтобы оценить все великолепие этой формулировки, надо вникнуть в значение слова «жить». Всё ли наше времяпрепровождение заслуживает этого названия? Похоже, что Павел особо выделяет такие отрезки времени или события, которые наполнены духовно, причем не грехом, а его противоположностью — праведностью. Именно это и есть для него жизнь, и он считает, что сама возможность такой жизни принесена Христом, это Его праведность реализуется в жизни Павла, значит — это жизнь Христа в Павле.

Но есть и другие моменты в нашем бытии, когда всё не так хорошо. Павел называет это жизнью во плоти, и, в принципе, как писал сам Павел, это не столько жизнь, сколько умирание. Но и здесь есть возможность преображения: вера в Сына Божия становится путем преодоления смерти.

Свернуть
 
На Гал 2:7-14
ἀλλὰ τοὐναντίον ἰδόντες ὅτι πεπίστευμαι τò εὐαγγέλιον τη̃ς ἀκροβυστίας καθὼς Πέτρος τη̃ς περιτομη̃ς
ὁ γὰρ ἐνεργήσας Πέτρω̨ εἰς ἀποστολὴν τη̃ς περιτομη̃ς ἐνήργησεν καὶ ἐμοὶ εἰς τὰ ἔθνη
καὶ γνόντες τὴν χάριν τὴν δοθει̃σάν μοι ’Ιάκωβος καὶ Κηφα̃ς καὶ ’Ιωάννης οἱ δοκου̃ντες στυ̃λοι εἰ̃ναι δεξιὰς ἔδωκαν ἐμοὶ καὶ Βαρναβα̨̃ κοινωνίας ἵνα ἡμει̃ς εἰς τὰ ἔθνη αὐτοὶ δὲ εἰς τὴν περιτομήν
10 μόνον τω̃ν πτωχω̃ν ἵνα μνημονεύωμεν ὃ καὶ ἐσπούδασα αὐτò του̃το ποιη̃σαι
11 ὅτε δὲ ἠ̃λθεν Κηφα̃ς εἰς ’Αντιόχειαν κατὰ πρόσωπον αὐτω̨̃ ἀντέστην ὅτι κατεγνωσμένος ἠ̃ν
12 πρò του̃ γὰρ ἐλθει̃ν τινας ἀπò ’Ιακώβου μετὰ τω̃ν ἐθνω̃ν συνήσθιεν ὅτε δὲ ἠ̃λθον ὑπέστελλεν καὶ ἀφώριζεν ἑαυτόν φοβούμενος τοὺς ἐκ περιτομη̃ς
13 καὶ συνυπεκρίθησαν αὐτω̨̃ καὶ οἱ λοιποὶ ’Ιουδαι̃οι ὥστε καὶ Βαρναβα̃ς συναπήχθη αὐτω̃ν τη̨̃ ὑποκρίσει
14 ἀλλ' ὅτε εἰ̃δον ὅτι οὐκ ὀρθοποδου̃σιν πρòς τὴν ἀλήθειαν του̃ εὐαγγελίου εἰ̃πον τω̨̃ Κηφα̨̃ ἔμπροσθεν πάντων εἰ σὺ ’Ιουδαι̃ος ὑπάρχων ἐθνικω̃ς καὶ οὐχὶ ’Ιουδαϊκω̃ς ζη̨̃ς πω̃ς τὰ ἔθνη ἀναγκάζεις ἰουδαΐζειν
Свернуть
Интересно, что Господь разделяет ответственности, призвания, обязанности в Церкви, очень конкретизируя. Павел призван не просто...  Читать далее

Интересно, что Господь разделяет ответственности, призвания, обязанности в Церкви, очень конкретизируя. Павел призван не просто благовествовать, но благовествовать язычникам. Господь разделяет особую благодать апостольства среди обрезанных и среди необрезанных. Казалось бы, ну чисто технические детали — здесь об этом говорим, о том не говорим, там наоборот... Возможно, именно этого Господь и не хочет — сведения дела к технической стороне. Апостол Павел говорит, что Пётр вёл себя непоследовательно, сначала отказавшись от соблюдения иудейских обрядов, а потом начав «таиться». Наверное, в определённой ситуации необходимо чётко определиться, в какой системе ты существуешь, и не пытаться просоответствовать сразу двум. В частности, для этого важно разделение призваний.

Свернуть

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).