Библия-Центр
РУ

Мысли вслух на Еф 4:14-15

14 ἵνα μηκέτι ὠ̃μεν νήπιοι κλυδωνιζόμενοι καὶ περιφερόμενοι παντὶ ἀνέμω̨ τη̃ς διδασκαλίας ἐν τη̨̃ κυβεία̨ τω̃ν ἀνθρώπων ἐν πανουργία̨ πρòς τὴν μεθοδείαν τη̃ς πλάνης
15 ἀληθεύοντες δὲ ἐν ἀγάπη̨ αὐξήσωμεν εἰς αὐτòν τὰ πάντα ὅς ἐστιν ἡ κεφαλή Χριστός
Свернуть

В этих стихах важно не допустить ошибки при чтении: не «возвращали», а «возращали», то есть на современном языке — «возрастали». Кажется, опять противоречие: с одной стороны, «будьте, как дети» Мф. 18:3), а с другой — «не будьте младенцами». Послезавтра мы с вами еще вернемся к этому парадоксу, а сегодня отметим, что Иисус говорит, что без «детскости» нельзя войти в Царство, но Он нигде не говорит, что надо и оставаться детьми. А апостол Павел поясняет, что христианская жизнь — это обязательный рост, причем в самом главном — в любви. Мы должны не ползать, а идти, идти ко Христу, для этого в нас должен быть очень прочный «позвоночник» веры, способный противостоять ветрам ложных учений, искушений, обольщений, стремящимся сбить нас с пути.

Другие мысли вслух

 
На Еф 4:14-19
14 ἵνα μηκέτι ὠ̃μεν νήπιοι κλυδωνιζόμενοι καὶ περιφερόμενοι παντὶ ἀνέμω̨ τη̃ς διδασκαλίας ἐν τη̨̃ κυβεία̨ τω̃ν ἀνθρώπων ἐν πανουργία̨ πρòς τὴν μεθοδείαν τη̃ς πλάνης
15 ἀληθεύοντες δὲ ἐν ἀγάπη̨ αὐξήσωμεν εἰς αὐτòν τὰ πάντα ὅς ἐστιν ἡ κεφαλή Χριστός
16 ἐξ οὑ̃ πα̃ν τò σω̃μα συναρμολογούμενον καὶ συμβιβαζόμενον διὰ πάσης ἁφη̃ς τη̃ς ἐπιχορηγίας κατ' ἐνέργειαν ἐν μέτρω̨ ἑνòς ἑκάστου μέρους τὴν αὔξησιν του̃ σώματος ποιει̃ται εἰς οἰκοδομὴν ἑαυτου̃ ἐν ἀγάπη̨
17 του̃το οὐ̃ν λέγω καὶ μαρτύρομαι ἐν κυρίω̨ μηκέτι ὑμα̃ς περιπατει̃ν καθὼς καὶ τὰ ἔθνη περιπατει̃ ἐν ματαιότητι του̃ νοòς αὐτω̃ν
18 ἐσκοτωμένοι τη̨̃ διανοία̨ ὄντες ἀπηλλοτριωμένοι τη̃ς ζωη̃ς του̃ θεου̃ διὰ τὴν ἄγνοιαν τὴν οὐ̃σαν ἐν αὐτοι̃ς διὰ τὴν πώρωσιν τη̃ς καρδίας αὐτω̃ν
19 οἵτινες ἀπηλγηκότες ἑαυτοὺς παρέδωκαν τη̨̃ ἀσελγεία̨ εἰς ἐργασίαν ἀκαθαρσίας πάσης ἐν πλεονεξία̨
Свернуть
В послании к Ефесянам, отрывок из которого мы читаем сегодня, апостол Павел формулирует очень важный для нас взгляд на жизнь человека...  Читать далее

В послании к Ефесянам, отрывок из которого мы читаем сегодня, апостол Павел формулирует очень важный для нас взгляд на жизнь человека как на целенаправленное движение, путь, устремленный к Богу. Он говорит, что Бог созидает все разнообразие жизни Церкви для того, чтобы все мы «возрастали в меру полного возраста Христова». Апостол говорит, что мы призваны возрастать «в Него». И двигаться по пути возрастания можно только истинной любовью. Этот взгляд делает любую человеческую жизнь осмысленной, что само по себе важно. Но еще утешительнее, что следование по такому пути освобождает нас от зависимости от тех мерок, которым мы измеряем земной успех: богатства, власти, авторитета и силы. Поступающий по любви облекается, по мысли апостола, достоинством Христа. Одновременно с призывом к возрастанию апостол предлагает, таким образом, и новую шкалу ценностей, истинную градацию добра и зла, отправной точкой которой является Сам Бог.

Свернуть
 
На Еф 4:1-16
παρακαλω̃ οὐ̃ν ὑμα̃ς ἐγὼ ὁ δέσμιος ἐν κυρίω̨ ἀξίως περιπατη̃σαι τη̃ς κλήσεως ἡ̃ς ἐκλήθητε
μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ πραΰτητος μετὰ μακροθυμίας ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπη̨
σπουδάζοντες τηρει̃ν τὴν ἑνότητα του̃ πνεύματος ἐν τω̨̃ συνδέσμω̨ τη̃ς εἰρήνης
ἓν σω̃μα καὶ ἓν πνευ̃μα καθὼς καὶ ἐκλήθητε ἐν μια̨̃ ἐλπίδι τη̃ς κλήσεως ὑμω̃ν
εἱ̃ς κύριος μία πίστις ἓν βάπτισμα
εἱ̃ς θεòς καὶ πατὴρ πάντων ὁ ἐπὶ πάντων καὶ διὰ πάντων καὶ ἐν πα̃σιν
ἑνὶ δὲ ἑκάστω̨ ἡμω̃ν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τò μέτρον τη̃ς δωρεα̃ς του̃ Χριστου̃
διò λέγει ἀναβὰς εἰς ὕψος ἠ̨χμαλώτευσεν αἰχμαλωσίαν ἔδωκεν δόματα τοι̃ς ἀνθρώποις
τò δὲ ἀνέβη τί ἐστιν εἰ μὴ ὅτι καὶ κατέβη εἰς τὰ κατώτερα μέρη τη̃ς γη̃ς
10 ὁ καταβὰς αὐτός ἐστιν καὶ ὁ ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων τω̃ν οὐρανω̃ν ἵνα πληρώση̨ τὰ πάντα
11 καὶ αὐτòς ἔδωκεν τοὺς μὲν ἀποστόλους τοὺς δὲ προφήτας τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους
12 πρòς τòν καταρτισμòν τω̃ν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας εἰς οἰκοδομὴν του̃ σώματος του̃ Χριστου̃
13 μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τη̃ς πίστεως καὶ τη̃ς ἐπιγνώσεως του̃ υἱου̃ του̃ θεου̃ εἰς ἄνδρα τέλειον εἰς μέτρον ἡλικίας του̃ πληρώματος του̃ Χριστου̃
14 ἵνα μηκέτι ὠ̃μεν νήπιοι κλυδωνιζόμενοι καὶ περιφερόμενοι παντὶ ἀνέμω̨ τη̃ς διδασκαλίας ἐν τη̨̃ κυβεία̨ τω̃ν ἀνθρώπων ἐν πανουργία̨ πρòς τὴν μεθοδείαν τη̃ς πλάνης
15 ἀληθεύοντες δὲ ἐν ἀγάπη̨ αὐξήσωμεν εἰς αὐτòν τὰ πάντα ὅς ἐστιν ἡ κεφαλή Χριστός
16 ἐξ οὑ̃ πα̃ν τò σω̃μα συναρμολογούμενον καὶ συμβιβαζόμενον διὰ πάσης ἁφη̃ς τη̃ς ἐπιχορηγίας κατ' ἐνέργειαν ἐν μέτρω̨ ἑνòς ἑκάστου μέρους τὴν αὔξησιν του̃ σώματος ποιει̃ται εἰς οἰκοδομὴν ἑαυτου̃ ἐν ἀγάπη̨
Свернуть
В сегодняшнем чтении апостол Павел говорит, что каждому из нас «дана благодать по мере дара Христова»...  Читать далее

Апостол Павел говорит, что каждому из нас «дана благодать по мере дара Христова». Какова же эта мера? Мера дара Христова? Мера Его дара — это Его жизнь, отданная за нас! Его дар — это Он Сам. Итак, мера дара — безгранична. Иначе говоря, безгранична и дарованная каждому из нас благодать. Каждому. Мы ведь любим снимать с себя ответственность, говоря, что у нас особых даров нет, мы люди скромные... А Господь уже дал каждому — всё, благодать без меры! И на каждого из нас этот дар — не только подарок, но и ответственность.

Свернуть
 
На Еф 4:1-16
παρακαλω̃ οὐ̃ν ὑμα̃ς ἐγὼ ὁ δέσμιος ἐν κυρίω̨ ἀξίως περιπατη̃σαι τη̃ς κλήσεως ἡ̃ς ἐκλήθητε
μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ πραΰτητος μετὰ μακροθυμίας ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπη̨
σπουδάζοντες τηρει̃ν τὴν ἑνότητα του̃ πνεύματος ἐν τω̨̃ συνδέσμω̨ τη̃ς εἰρήνης
ἓν σω̃μα καὶ ἓν πνευ̃μα καθὼς καὶ ἐκλήθητε ἐν μια̨̃ ἐλπίδι τη̃ς κλήσεως ὑμω̃ν
εἱ̃ς κύριος μία πίστις ἓν βάπτισμα
εἱ̃ς θεòς καὶ πατὴρ πάντων ὁ ἐπὶ πάντων καὶ διὰ πάντων καὶ ἐν πα̃σιν
ἑνὶ δὲ ἑκάστω̨ ἡμω̃ν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τò μέτρον τη̃ς δωρεα̃ς του̃ Χριστου̃
διò λέγει ἀναβὰς εἰς ὕψος ἠ̨χμαλώτευσεν αἰχμαλωσίαν ἔδωκεν δόματα τοι̃ς ἀνθρώποις
τò δὲ ἀνέβη τί ἐστιν εἰ μὴ ὅτι καὶ κατέβη εἰς τὰ κατώτερα μέρη τη̃ς γη̃ς
10 ὁ καταβὰς αὐτός ἐστιν καὶ ὁ ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων τω̃ν οὐρανω̃ν ἵνα πληρώση̨ τὰ πάντα
11 καὶ αὐτòς ἔδωκεν τοὺς μὲν ἀποστόλους τοὺς δὲ προφήτας τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους
12 πρòς τòν καταρτισμòν τω̃ν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας εἰς οἰκοδομὴν του̃ σώματος του̃ Χριστου̃
13 μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τη̃ς πίστεως καὶ τη̃ς ἐπιγνώσεως του̃ υἱου̃ του̃ θεου̃ εἰς ἄνδρα τέλειον εἰς μέτρον ἡλικίας του̃ πληρώματος του̃ Χριστου̃
14 ἵνα μηκέτι ὠ̃μεν νήπιοι κλυδωνιζόμενοι καὶ περιφερόμενοι παντὶ ἀνέμω̨ τη̃ς διδασκαλίας ἐν τη̨̃ κυβεία̨ τω̃ν ἀνθρώπων ἐν πανουργία̨ πρòς τὴν μεθοδείαν τη̃ς πλάνης
15 ἀληθεύοντες δὲ ἐν ἀγάπη̨ αὐξήσωμεν εἰς αὐτòν τὰ πάντα ὅς ἐστιν ἡ κεφαλή Χριστός
16 ἐξ οὑ̃ πα̃ν τò σω̃μα συναρμολογούμενον καὶ συμβιβαζόμενον διὰ πάσης ἁφη̃ς τη̃ς ἐπιχορηγίας κατ' ἐνέργειαν ἐν μέτρω̨ ἑνòς ἑκάστου μέρους τὴν αὔξησιν του̃ σώματος ποιει̃ται εἰς οἰκοδομὴν ἑαυτου̃ ἐν ἀγάπη̨
Свернуть
Продолжая разговор о Церкви, Павел снова описывает его как тело Христово, и, исходя из этого, разъясняет эфесским христианам, что такое церковное служение...  Читать далее

Продолжая разговор о Церкви, Павел снова описывает его как тело Христово, и, исходя из этого, разъясняет эфесским христианам, что такое церковное служение. Для апостола всякое церковное служение — прежде всего созидание тела Христова. Церковность означает не принадлежность к какой-то структуре или даже какой-то конкретной церковной общине, или, по крайней мере, не формальную принадлежность, она — в первую очередь включённость человека в те отношения между Отцом и Сыном, которые создают Царство и открывают его всякому ищущему. Ищущие Бога во все времена стремились установить с Ним живые отношения самыми разными способами.

Иногда им что-то удавалось, чаще — нет. Но теперь, после прихода Христа, устанавливать отношения с Богом надо вместе с Ним — по крайней мере, если мы христиане. Вот с такой точки зрения Павел и призывает своих эфесских братьев смотреть на всё, что они делают как христиане и как члены Церкви. И дело тут, разумеется, не в какой-то формальной дисциплине или одобрении каждого действия или служения со стороны неких «руководящих старших братьев». Дело в том, осознаёт ли несущий то или иное служение свои непосредственные отношения со Христом. Хороших дел много, и полезных тоже.

Вопрос лишь в том, дал ли именно нам Христос благодать на то самое дело, которым мы заняты в данный момент. Нам сегодня, наверное, привычнее смотреть на благодать как на своего рода духовную энергию, которой Бог нас подкрепляет через Иисуса Христа, давая силы на все хорошие дела, какими нам придёт в голову заняться и какие мы сочтём хорошими. Или даже просто на благочестивую жизнь — тоже ведь дело хорошее.

Павел связывает благодать с конкретным поручением, данным Христом в контексте того духовного процесса, который связан с созиданием Царства, с выстраиванием и укреплением Его отношений с Отцом. Таковы все дары Христовы, и по мере дара даётся благодать, сила его осуществить, раскрыв данные Христом возможности. Церковность означает непосредственную включённость жизни и деятельности христианина в процесс созидания Царства как развития и укрепления отношений между Отцом и Сыном. Но и сам человек, включаясь в эти отношения и участвуя в них, меняется, преображаясь и становясь жителем Царства. Таким образом и становится Церковь телом Христовым, полным любви и жизни.

Свернуть
 
На Еф 4:1-16
παρακαλω̃ οὐ̃ν ὑμα̃ς ἐγὼ ὁ δέσμιος ἐν κυρίω̨ ἀξίως περιπατη̃σαι τη̃ς κλήσεως ἡ̃ς ἐκλήθητε
μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ πραΰτητος μετὰ μακροθυμίας ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπη̨
σπουδάζοντες τηρει̃ν τὴν ἑνότητα του̃ πνεύματος ἐν τω̨̃ συνδέσμω̨ τη̃ς εἰρήνης
ἓν σω̃μα καὶ ἓν πνευ̃μα καθὼς καὶ ἐκλήθητε ἐν μια̨̃ ἐλπίδι τη̃ς κλήσεως ὑμω̃ν
εἱ̃ς κύριος μία πίστις ἓν βάπτισμα
εἱ̃ς θεòς καὶ πατὴρ πάντων ὁ ἐπὶ πάντων καὶ διὰ πάντων καὶ ἐν πα̃σιν
ἑνὶ δὲ ἑκάστω̨ ἡμω̃ν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τò μέτρον τη̃ς δωρεα̃ς του̃ Χριστου̃
διò λέγει ἀναβὰς εἰς ὕψος ἠ̨χμαλώτευσεν αἰχμαλωσίαν ἔδωκεν δόματα τοι̃ς ἀνθρώποις
τò δὲ ἀνέβη τί ἐστιν εἰ μὴ ὅτι καὶ κατέβη εἰς τὰ κατώτερα μέρη τη̃ς γη̃ς
10 ὁ καταβὰς αὐτός ἐστιν καὶ ὁ ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων τω̃ν οὐρανω̃ν ἵνα πληρώση̨ τὰ πάντα
11 καὶ αὐτòς ἔδωκεν τοὺς μὲν ἀποστόλους τοὺς δὲ προφήτας τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους
12 πρòς τòν καταρτισμòν τω̃ν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας εἰς οἰκοδομὴν του̃ σώματος του̃ Χριστου̃
13 μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τη̃ς πίστεως καὶ τη̃ς ἐπιγνώσεως του̃ υἱου̃ του̃ θεου̃ εἰς ἄνδρα τέλειον εἰς μέτρον ἡλικίας του̃ πληρώματος του̃ Χριστου̃
14 ἵνα μηκέτι ὠ̃μεν νήπιοι κλυδωνιζόμενοι καὶ περιφερόμενοι παντὶ ἀνέμω̨ τη̃ς διδασκαλίας ἐν τη̨̃ κυβεία̨ τω̃ν ἀνθρώπων ἐν πανουργία̨ πρòς τὴν μεθοδείαν τη̃ς πλάνης
15 ἀληθεύοντες δὲ ἐν ἀγάπη̨ αὐξήσωμεν εἰς αὐτòν τὰ πάντα ὅς ἐστιν ἡ κεφαλή Χριστός
16 ἐξ οὑ̃ πα̃ν τò σω̃μα συναρμολογούμενον καὶ συμβιβαζόμενον διὰ πάσης ἁφη̃ς τη̃ς ἐπιχορηγίας κατ' ἐνέργειαν ἐν μέτρω̨ ἑνòς ἑκάστου μέρους τὴν αὔξησιν του̃ σώματος ποιει̃ται εἰς οἰκοδομὴν ἑαυτου̃ ἐν ἀγάπη̨
Свернуть
Говоря о единстве церковной общины, Павел, как видно, имеет в виду не просто организационное или...  Читать далее

Говоря о единстве церковной общины, Павел, как видно, имеет в виду не просто организационное или вероучительное единство. Единство церковной общины является для него, прежде всего, свидетельством нормальной и полноценной духовной жизни входящих в неё христиан. Апостол прекрасно понимает, что единство — не самоцель и даже не средство для решения тех или иных стоящих перед церковью задач. Единство общины — естественное следствие нормальных отношений между христианами как жителями Царства. Если Бог действительно не только «над всеми», но и «во всех» и «через всех» (ст. 6), то и единство «всех» подразумевается само собой, иных отношений между людьми, живущими в Царстве и дышащих с Богом одни дыханием, просто не может быть.

Но человеку, ещё не преображённому до конца, легко потерять Царство, пойдя на уступки собственной греховности, потому-то Павел и призывает эфесских христиан сохранять единство (ст. 1 – 6): в его устах этот призыв звучит, как призыв не забывать о Царстве и о духовной жизни. И о церковных служениях Павел судит с точки зрения того, насколько они приближают служителей к полноте жизни в Царстве. Само понятие благодати для него неотделимо от служения, она даётся христианину для служения и даётся как неотъемлемая часть отношений, связывающих его с Воскресшим (ст. 7 – 10). И служение для Павла тоже неотделимо от духовной жизни служителя. Будь Церковь обычной религиозной организацией, всё было бы проще: будущих служителей просто готовили бы так, как готовятся в нашем, ещё не преображённом мире ко всякой работе, требующей специальных знаний и навыков, а после подготовки они отправлялись бы на свои служения, как молодые специалисты на работу после окончания учёбы.

Но в Царстве всё иначе: здесь невозможно чему-то научиться или к чему-то подготовиться, не укоренившись в жизни Царства и не преобразив собственную природу, так, что обучаться служению приходится в процессе этого служения. Жизнь Царства настолько цельна, что её невозможно отделить от служения в узком, конкретном смысле слова, и к ней никто не готов, прежде всего потому, что научиться жить в Царстве можно, лишь войдя в него. И служениям Царства можно учиться, только живя в нём. Жизнь в Царстве сама становится служением, а служение — частью жизни Царства. Не случайно Павел считает главным смыслом всех церковных служений созидание тела Христова, а главной задачей служителей — достижение той полноты духовной жизни, которую на привычном нам языке можно назвать совершеннолетием, когда человек становится настолько зрелым во всех отношениях, что ему можно уже доверить любое дело, как доверяют его взрослому и ответственному человеку (ст. 11 – 16). Церковь — община жителей Царства, и только оно может быть средством, целью и смыслом любого церковного служения.

Свернуть

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).