Библия-Центр
РУ

Мысли вслух на Ос 2:1-23

εἴπατε τω̨̃ ἀδελφω̨̃ ὑμω̃ν Λαόσ-μου καὶ τη̨̃ ἀδελφη̨̃ ὑμω̃ν 'Ηλεημένη
κρίθητε πρὸς τὴν μητέρα ὑμω̃ν κρίθητε ὅτι αὐτὴ οὐ γυνή μου καὶ ἐγὼ οὐκ ἀνὴρ αὐτη̃ς καὶ ἐξαρω̃ τὴν πορνείαν αὐτη̃ς ἐκ προσώπου μου καὶ τὴν μοιχείαν αὐτη̃ς ἐκ μέσου μαστω̃ν αὐτη̃ς
ὅπως ἂν ἐκδύσω αὐτὴν γυμνὴν καὶ ἀποκαταστήσω αὐτὴν καθὼς ἡμέρα̨ γενέσεως αὐτη̃ς καὶ θήσομαι αὐτὴν ὡς ἔρημον καὶ τάξω αὐτὴν ὡς γη̃ν ἄνυδρον καὶ ἀποκτενω̃ αὐτὴν ἐν δίψει
καὶ τὰ τέκνα αὐτη̃ς οὐ μὴ ἐλεήσω ὅτι τέκνα πορνείας ἐστίν
ὅτι ἐξεπόρνευσεν ἡ μήτηρ αὐτω̃ν κατή̨σχυνεν ἡ τεκου̃σα αὐτά εἰ̃πεν γάρ ἀκολουθήσω ὀπίσω τω̃ν ἐραστω̃ν μου τω̃ν διδόντων μοι τοὺς ἄρτους μου καὶ τὸ ὕδωρ μου καὶ τὰ ἱμάτιά μου καὶ τὰ ὀθόνιά μου καὶ τὸ ἔλαιόν μου καὶ πάντα ὅσα μοι καθήκει
διὰ του̃το ἰδοὺ ἐγὼ φράσσω τὴν ὁδὸν αὐτη̃ς ἐν σκόλοψιν καὶ ἀνοικοδομήσω τὰς ὁδοὺς αὐτη̃ς καὶ τὴν τρίβον αὐτη̃ς οὐ μὴ εὕρη̨
καὶ καταδιώξεται τοὺς ἐραστὰς αὐτη̃ς καὶ οὐ μὴ καταλάβη̨ αὐτούς καὶ ζητήσει αὐτοὺς καὶ οὐ μὴ εὕρη̨ αὐτούς καὶ ἐρει̃ πορεύσομαι καὶ ἐπιστρέψω πρὸς τὸν ἄνδρα μου τὸν πρότερον ὅτι καλω̃ς μοι ἠ̃ν τότε ἢ νυ̃ν
10 καὶ αὐτὴ οὐκ ἔγνω ὅτι ἐγὼ δέδωκα αὐτη̨̃ τὸν σι̃τον καὶ τὸν οἰ̃νον καὶ τὸ ἔλαιον καὶ ἀργύριον ἐπλήθυνα αὐτη̨̃ αὐτὴ δὲ ἀργυρα̃ καὶ χρυσα̃ ἐποίησεν τη̨̃ Βααλ
11 διὰ του̃το ἐπιστρέψω καὶ κομιου̃μαι τὸν σι̃τόν μου καθ' ὥραν αὐτου̃ καὶ τὸν οἰ̃νόν μου ἐν καιρω̨̃ αὐτου̃ καὶ ἀφελου̃μαι τὰ ἱμάτιά μου καὶ τὰ ὀθόνιά μου του̃ μὴ καλύπτειν τὴν ἀσχημοσύνην αὐτη̃ς
12 καὶ νυ̃ν ἀποκαλύψω τὴν ἀκαθαρσίαν αὐτη̃ς ἐνώπιον τω̃ν ἐραστω̃ν αὐτη̃ς καὶ οὐδεὶς οὐ μὴ ἐξέληται αὐτὴν ἐκ χειρός μου
13 καὶ ἀποστρέψω πάσας τὰς εὐφροσύνας αὐτη̃ς ἑορτὰς αὐτη̃ς καὶ τὰς νουμηνίας αὐτη̃ς καὶ τὰ σάββατα αὐτη̃ς καὶ πάσας τὰς πανηγύρεις αὐτη̃ς
14 καὶ ἀφανιω̃ ἄμπελον αὐτη̃ς καὶ τὰς συκα̃ς αὐτη̃ς ὅσα εἰ̃πεν μισθώματά μου ταυ̃τά ἐστιν ἃ ἔδωκάν μοι οἱ ἐρασταί μου καὶ θήσομαι αὐτὰ εἰς μαρτύριον καὶ καταφάγεται αὐτὰ τὰ θηρία του̃ ἀγρου̃ καὶ τὰ πετεινὰ του̃ οὐρανου̃ καὶ τὰ ἑρπετὰ τη̃ς γη̃ς
15 καὶ ἐκδικήσω ἐπ' αὐτὴν τὰς ἡμέρας τω̃ν Βααλιμ ἐν αἱ̃ς ἐπέθυεν αὐτοι̃ς καὶ περιετίθετο τὰ ἐνώτια αὐτη̃ς καὶ τὰ καθόρμια αὐτη̃ς καὶ ἐπορεύετο ὀπίσω τω̃ν ἐραστω̃ν αὐτη̃ς ἐμου̃ δὲ ἐπελάθετο λέγει κύριος
16 διὰ του̃το ἰδοὺ ἐγὼ πλανω̃ αὐτὴν καὶ τάξω αὐτὴν εἰς ἔρημον καὶ λαλήσω ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτη̃ς
17 καὶ δώσω αὐτη̨̃ τὰ κτήματα αὐτη̃ς ἐκει̃θεν καὶ τὴν κοιλάδα Αχωρ διανοι̃ξαι σύνεσιν αὐτη̃ς καὶ ταπεινωθήσεται ἐκει̃ κατὰ τὰς ἡμέρας νηπιότητος αὐτη̃ς καὶ κατὰ τὰς ἡμέρας ἀναβάσεως αὐτη̃ς ἐκ γη̃ς Αἰγύπτου
18 καὶ ἔσται ἐν ἐκείνη̨ τη̨̃ ἡμέρα̨ λέγει κύριος καλέσει με ὁ ἀνήρ μου καὶ οὐ καλέσει με ἔτι Βααλιμ
19 καὶ ἐξαρω̃ τὰ ὀνόματα τω̃ν Βααλιμ ἐκ στόματος αὐτη̃ς καὶ οὐ μὴ μνησθω̃σιν οὐκέτι τὰ ὀνόματα αὐτω̃ν
20 καὶ διαθήσομαι αὐτοι̃ς ἐν ἐκείνη̨ τη̨̃ ἡμέρα̨ διαθήκην μετὰ τω̃ν θηρίων του̃ ἀγρου̃ καὶ μετὰ τω̃ν πετεινω̃ν του̃ οὐρανου̃ καὶ μετὰ τω̃ν ἑρπετω̃ν τη̃ς γη̃ς καὶ τόξον καὶ ῥομφαίαν καὶ πόλεμον συντρίψω ἀπὸ τη̃ς γη̃ς καὶ κατοικιω̃ σε ἐπ' ἐλπίδι
21 καὶ μνηστεύσομαί σε ἐμαυτω̨̃ εἰς τὸν αἰω̃να καὶ μνηστεύσομαί σε ἐμαυτω̨̃ ἐν δικαιοσύνη̨ καὶ ἐν κρίματι καὶ ἐν ἐλέει καὶ ἐν οἰκτιρμοι̃ς
22 καὶ μνηστεύσομαί σε ἐμαυτω̨̃ ἐν πίστει καὶ ἐπιγνώση̨ τὸν κύριον
23 καὶ ἔσται ἐν ἐκείνη̨ τη̨̃ ἡμέρα̨ λέγει κύριος ἐπακούσομαι τω̨̃ οὐρανω̨̃ καὶ ὁ οὐρανὸς ἐπακούσεται τη̨̃ γη̨̃
24 καὶ ἡ γη̃ ἐπακούσεται τὸν σι̃τον καὶ τὸν οἰ̃νον καὶ τὸ ἔλαιον καὶ αὐτὰ ἐπακούσεται τω̨̃ Ιεζραελ
25 καὶ σπερω̃ αὐτὴν ἐμαυτω̨̃ ἐπὶ τη̃ς γη̃ς καὶ ἐλεήσω τὴν Οὐκ-ἠλεημένην καὶ ἐρω̃ τω̨̃ Οὐ-λαω̨̃-μου λαός μου εἰ̃ σύ καὶ αὐτὸς ἐρει̃ κύριος ὁ θεός μου εἰ̃ σύ
Свернуть

Неверная жена Изреель — образ всего Северного царства. Много милостей явил ей Господь, но она думала, что все это давали ей ее любовники — языческие боги. Что ж, если дары не ведут к благодарности Тому, Кто их подарил, то в них больше нет никакого смысла. Мы так часто ропщем на неудачи и провалы, но иногда это единственный способ почувствовать свою нужду в Боге. Именно в пустыне произойдет покаяние народа и он снова обретет любовь и прощение. Теперь образ Изреели — возлюбленная невеста, обручающаяся с Богом в милости и правде.

Темы:

Другие мысли вслух

 
На Ос 2:22
24 καὶ ἡ γη̃ ἐπακούσεται τὸν σι̃τον καὶ τὸν οἰ̃νον καὶ τὸ ἔλαιον καὶ αὐτὰ ἐπακούσεται τω̨̃ Ιεζραελ
Свернуть
В яхвистской, а позже в иудейской традиции отношения между Богом и народом Божиим нередко уподоблялись семейным, супружеским. На первый взгляд такой подход может показаться слишком вольным, почти панибратским...  Читать далее

В яхвистской, а позже в иудейской традиции отношения между Богом и народом Божиим нередко уподоблялись семейным, супружеским. На первый взгляд такой подход может показаться слишком вольным, почти панибратским: Бог как будто бы низводится до человеческого, почти бытового уровня. Но если вдуматься, именно и только так можно сохранить союз-завет, заключённый на Синае.

В самом деле, отношения между Богом и отдельным человеком, так же, как между Богом и народом Божиим, могут быть полноценными лишь в том случае, если они будут неформальными и безусловными. Конечно, и в супружеских отношениях есть место юридическим формальностям, брачным контрактам, известным и в древнем Израиле тоже. Но, как известно, брачный контракт заключается всё же скорее на случай урегулирования имущественных и прочих юридических формальностей в случае развода.

Когда отношения между супругами в браке нормальные, никому и в голову не приходит требовать друг от друга соблюдения каких-то контрактов: всё решается по любви и взаимному согласию. То же касается и союза между Богом и Его народом, который распространяется на каждого, кто в этот народ входит: Декалог, конечно, является условием союза, сознательное нарушение любой из десяти заповедей означает его разрыв.

Декалог не просто моральный кодекс, это описание пути, ведущего к Богу или (в случае нарушения содержащихся в нём заповедей) от Бога уводящего. И актуальным он, как и Тора вообще, становится, как говорит апостол Павел, именно тогда, когда человек грешит, уходит от Бога, разрывает отношения с Ним. Через Тору, по слову апостола, познаётся грех. Таким образом оказывается, что и в отношениях между Богом и человеком закон становится актуален тогда, когда дело идёт к разрыву отношений. Когда же отношения нормальные, Тора оказывается человеку внутренне органична, не воспринимаясь, как нечто, ограничивающее человека извне.

Осия говорит о таких отношениях между Богом и Его народом, которые напоминают отношения внутри крепкой семьи, не нуждающиеся в формальном регулировании. В этом, между прочим, был для народа и единственный шанс на спасение, на то, чтобы Бог принял его: ведь союз-завет, если говорить о временах Осии, был нарушен уже неоднократно, и теперь оставалось лишь надеяться, что Бог простит Свой народ так же, как прощает любящий муж неверную жену, не разводясь с ней, хотя для развода есть все права и все основания.

Но прощение возможно лишь в том случае, если отношения народа с Богом обновятся и обретут новое духовное качество. Просто вернуться назад, к бывшему прежде, так же невозможно, как невозможно склеить черепки разбитой посуды. И в этой надежде есть уже предчувствие Царства: ведь, входя в Царство, человек не возвращается к тому состоянию, какое было ему свойственно до грехопадения, а обретает нечто новое и большее. Обретает полноту жизни, превосходящую любой прежде совершённый грех.

Свернуть
 
На Ос 2:23
25 καὶ σπερω̃ αὐτὴν ἐμαυτω̨̃ ἐπὶ τη̃ς γη̃ς καὶ ἐλεήσω τὴν Οὐκ-ἠλεημένην καὶ ἐρω̃ τω̨̃ Οὐ-λαω̨̃-μου λαός μου εἰ̃ σύ καὶ αὐτὸς ἐρει̃ κύριος ὁ θεός μου εἰ̃ σύ
Свернуть
В сегодняшнем ветхозаветном чтении Господь говорит: «Услышу небо, и оно услышит землю». Конечно, это особый поэтический библейский язык, и конечно, толковать эти слова можно очень по-разному...  Читать далее

В сегодняшнем ветхозаветном чтении Господь говорит: «Услышу небо, и оно услышит землю». Конечно, это особый поэтический библейский язык, и конечно, толковать эти слова можно очень по-разному. Но вот о чём подумалось мне сегодня. Мы веруем в общение святых. Может быть, именно об этом общении идёт речь в сегодняшнем отрывке? Небо услышит землю – Церковь Торжествующая услышит молитвы Церкви странствующей. И Господь услышит небо – молитвы Церкви Торжествующей, ангелов и святых.

Свернуть
 
На Ос 2:3-25
ὅπως ἂν ἐκδύσω αὐτὴν γυμνὴν καὶ ἀποκαταστήσω αὐτὴν καθὼς ἡμέρα̨ γενέσεως αὐτη̃ς καὶ θήσομαι αὐτὴν ὡς ἔρημον καὶ τάξω αὐτὴν ὡς γη̃ν ἄνυδρον καὶ ἀποκτενω̃ αὐτὴν ἐν δίψει
καὶ τὰ τέκνα αὐτη̃ς οὐ μὴ ἐλεήσω ὅτι τέκνα πορνείας ἐστίν
ὅτι ἐξεπόρνευσεν ἡ μήτηρ αὐτω̃ν κατή̨σχυνεν ἡ τεκου̃σα αὐτά εἰ̃πεν γάρ ἀκολουθήσω ὀπίσω τω̃ν ἐραστω̃ν μου τω̃ν διδόντων μοι τοὺς ἄρτους μου καὶ τὸ ὕδωρ μου καὶ τὰ ἱμάτιά μου καὶ τὰ ὀθόνιά μου καὶ τὸ ἔλαιόν μου καὶ πάντα ὅσα μοι καθήκει
διὰ του̃το ἰδοὺ ἐγὼ φράσσω τὴν ὁδὸν αὐτη̃ς ἐν σκόλοψιν καὶ ἀνοικοδομήσω τὰς ὁδοὺς αὐτη̃ς καὶ τὴν τρίβον αὐτη̃ς οὐ μὴ εὕρη̨
καὶ καταδιώξεται τοὺς ἐραστὰς αὐτη̃ς καὶ οὐ μὴ καταλάβη̨ αὐτούς καὶ ζητήσει αὐτοὺς καὶ οὐ μὴ εὕρη̨ αὐτούς καὶ ἐρει̃ πορεύσομαι καὶ ἐπιστρέψω πρὸς τὸν ἄνδρα μου τὸν πρότερον ὅτι καλω̃ς μοι ἠ̃ν τότε ἢ νυ̃ν
10 καὶ αὐτὴ οὐκ ἔγνω ὅτι ἐγὼ δέδωκα αὐτη̨̃ τὸν σι̃τον καὶ τὸν οἰ̃νον καὶ τὸ ἔλαιον καὶ ἀργύριον ἐπλήθυνα αὐτη̨̃ αὐτὴ δὲ ἀργυρα̃ καὶ χρυσα̃ ἐποίησεν τη̨̃ Βααλ
11 διὰ του̃το ἐπιστρέψω καὶ κομιου̃μαι τὸν σι̃τόν μου καθ' ὥραν αὐτου̃ καὶ τὸν οἰ̃νόν μου ἐν καιρω̨̃ αὐτου̃ καὶ ἀφελου̃μαι τὰ ἱμάτιά μου καὶ τὰ ὀθόνιά μου του̃ μὴ καλύπτειν τὴν ἀσχημοσύνην αὐτη̃ς
12 καὶ νυ̃ν ἀποκαλύψω τὴν ἀκαθαρσίαν αὐτη̃ς ἐνώπιον τω̃ν ἐραστω̃ν αὐτη̃ς καὶ οὐδεὶς οὐ μὴ ἐξέληται αὐτὴν ἐκ χειρός μου
13 καὶ ἀποστρέψω πάσας τὰς εὐφροσύνας αὐτη̃ς ἑορτὰς αὐτη̃ς καὶ τὰς νουμηνίας αὐτη̃ς καὶ τὰ σάββατα αὐτη̃ς καὶ πάσας τὰς πανηγύρεις αὐτη̃ς
14 καὶ ἀφανιω̃ ἄμπελον αὐτη̃ς καὶ τὰς συκα̃ς αὐτη̃ς ὅσα εἰ̃πεν μισθώματά μου ταυ̃τά ἐστιν ἃ ἔδωκάν μοι οἱ ἐρασταί μου καὶ θήσομαι αὐτὰ εἰς μαρτύριον καὶ καταφάγεται αὐτὰ τὰ θηρία του̃ ἀγρου̃ καὶ τὰ πετεινὰ του̃ οὐρανου̃ καὶ τὰ ἑρπετὰ τη̃ς γη̃ς
15 καὶ ἐκδικήσω ἐπ' αὐτὴν τὰς ἡμέρας τω̃ν Βααλιμ ἐν αἱ̃ς ἐπέθυεν αὐτοι̃ς καὶ περιετίθετο τὰ ἐνώτια αὐτη̃ς καὶ τὰ καθόρμια αὐτη̃ς καὶ ἐπορεύετο ὀπίσω τω̃ν ἐραστω̃ν αὐτη̃ς ἐμου̃ δὲ ἐπελάθετο λέγει κύριος
16 διὰ του̃το ἰδοὺ ἐγὼ πλανω̃ αὐτὴν καὶ τάξω αὐτὴν εἰς ἔρημον καὶ λαλήσω ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτη̃ς
17 καὶ δώσω αὐτη̨̃ τὰ κτήματα αὐτη̃ς ἐκει̃θεν καὶ τὴν κοιλάδα Αχωρ διανοι̃ξαι σύνεσιν αὐτη̃ς καὶ ταπεινωθήσεται ἐκει̃ κατὰ τὰς ἡμέρας νηπιότητος αὐτη̃ς καὶ κατὰ τὰς ἡμέρας ἀναβάσεως αὐτη̃ς ἐκ γη̃ς Αἰγύπτου
18 καὶ ἔσται ἐν ἐκείνη̨ τη̨̃ ἡμέρα̨ λέγει κύριος καλέσει με ὁ ἀνήρ μου καὶ οὐ καλέσει με ἔτι Βααλιμ
19 καὶ ἐξαρω̃ τὰ ὀνόματα τω̃ν Βααλιμ ἐκ στόματος αὐτη̃ς καὶ οὐ μὴ μνησθω̃σιν οὐκέτι τὰ ὀνόματα αὐτω̃ν
20 καὶ διαθήσομαι αὐτοι̃ς ἐν ἐκείνη̨ τη̨̃ ἡμέρα̨ διαθήκην μετὰ τω̃ν θηρίων του̃ ἀγρου̃ καὶ μετὰ τω̃ν πετεινω̃ν του̃ οὐρανου̃ καὶ μετὰ τω̃ν ἑρπετω̃ν τη̃ς γη̃ς καὶ τόξον καὶ ῥομφαίαν καὶ πόλεμον συντρίψω ἀπὸ τη̃ς γη̃ς καὶ κατοικιω̃ σε ἐπ' ἐλπίδι
21 καὶ μνηστεύσομαί σε ἐμαυτω̨̃ εἰς τὸν αἰω̃να καὶ μνηστεύσομαί σε ἐμαυτω̨̃ ἐν δικαιοσύνη̨ καὶ ἐν κρίματι καὶ ἐν ἐλέει καὶ ἐν οἰκτιρμοι̃ς
22 καὶ μνηστεύσομαί σε ἐμαυτω̨̃ ἐν πίστει καὶ ἐπιγνώση̨ τὸν κύριον
23 καὶ ἔσται ἐν ἐκείνη̨ τη̨̃ ἡμέρα̨ λέγει κύριος ἐπακούσομαι τω̨̃ οὐρανω̨̃ καὶ ὁ οὐρανὸς ἐπακούσεται τη̨̃ γη̨̃
24 καὶ ἡ γη̃ ἐπακούσεται τὸν σι̃τον καὶ τὸν οἰ̃νον καὶ τὸ ἔλαιον καὶ αὐτὰ ἐπακούσεται τω̨̃ Ιεζραελ
25 καὶ σπερω̃ αὐτὴν ἐμαυτω̨̃ ἐπὶ τη̃ς γη̃ς καὶ ἐλεήσω τὴν Οὐκ-ἠλεημένην καὶ ἐρω̃ τω̨̃ Οὐ-λαω̨̃-μου λαός μου εἰ̃ σύ καὶ αὐτὸς ἐρει̃ κύριος ὁ θεός μου εἰ̃ σύ
Свернуть
В книге пророка Осии Израиль сравнивается с неверной женой. Для Бога неверность Его народа — то же, что для любого нормального мужчины измена жены...  Читать далее

В книге пророка Осии Израиль сравнивается с неверной женой. Для Бога неверность Его народа — то же, что для любого нормального мужчины измена жены. Это не только страшная боль — это ещё и предательство и унижение. И в книге Осии Господь говорит много горьких слов Своему народу. Но сейчас Он говорит главное: да, Израиль согрешил, но всё, что нужно, — это покаяться, оставить беззакония и обратиться к Богу. Бог не требует от Своего народа ничего, кроме одного: вспомнить, у Кого милосердие, отказаться от ложных богов и обратиться к Единому истинному Богу. Он не назначает «испытательных сроков», Он не просто говорит: ну ладно, так и быть, приму... Он принимает «неверную жену» — народ Свой — как единственную и неповторимую возлюбленную, которой прощается всё не потому, что она заслужила прощение, но потому, что её просто любят. И обетование благословений Божиих Израилю больше всего похоже на стихи о любви — да так оно, в сущности, и есть, ведь вся Библия — это поэма о безграничной, безумной любви Бога к каждому из нас.

Свернуть

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).