Библия-Центр
РУ

Мысли вслух на Притч 13:1-26

υἱὸς πανου̃ργος ὑπήκοος πατρί υἱὸς δὲ ἀνήκοος ἐν ἀπωλεία̨
ἀπὸ καρπω̃ν δικαιοσύνης φάγεται ἀγαθός ψυχαὶ δὲ παρανόμων ὀλου̃νται ἄωροι
ὃς φυλάσσει τὸ ἑαυτου̃ στόμα τηρει̃ τὴν ἑαυτου̃ ψυχήν ὁ δὲ προπετὴς χείλεσιν πτοήσει ἑαυτόν
ἐν ἐπιθυμίαις ἐστὶν πα̃ς ἀεργός χει̃ρες δὲ ἀνδρείων ἐν ἐπιμελεία̨
λόγον ἄδικον μισει̃ δίκαιος ἀσεβὴς δὲ αἰσχύνεται καὶ οὐχ ἕξει παρρησίαν
δικαιοσύνη φυλάσσει ἀκάκους τοὺς δὲ ἀσεβει̃ς φαύλους ποιει̃ ἁμαρτία
εἰσὶν οἱ πλουτίζοντες ἑαυτοὺς μηδὲν ἔχοντες καὶ εἰσὶν οἱ ταπεινου̃ντες ἑαυτοὺς ἐν πολλω̨̃ πλούτω̨
λύτρον ἀνδρὸς ψυχη̃ς ὁ ἴδιος πλου̃τος πτωχὸς δὲ οὐχ ὑφίσταται ἀπειλήν
φω̃ς δικαίοις διὰ παντός φω̃ς δὲ ἀσεβω̃ν σβέννυται
10 κακὸς μεθ' ὕβρεως πράσσει κακά οἱ δὲ ἑαυτω̃ν ἐπιγνώμονες σοφοί
11 ὕπαρξις ἐπισπουδαζομένη μετὰ ἀνομίας ἐλάσσων γίνεται ὁ δὲ συνάγων ἑαυτω̨̃ μετ' εὐσεβείας πληθυνθήσεται δίκαιος οἰκτίρει καὶ κιχρα̨̃
12 κρείσσων ἐναρχόμενος βοηθω̃ν καρδία̨ του̃ ἐπαγγελλομένου καὶ εἰς ἐλπίδα ἄγοντος δένδρον γὰρ ζωη̃ς ἐπιθυμία ἀγαθή
13 ὃς καταφρονει̃ πράγματος καταφρονηθήσεται ὑπ' αὐτου̃ ὁ δὲ φοβούμενος ἐντολήν οὑ̃τος ὑγιαίνει
14 νόμος σοφου̃ πηγὴ ζωη̃ς ὁ δὲ ἄνους ὑπὸ παγίδος θανει̃ται
15 σύνεσις ἀγαθὴ δίδωσιν χάριν τὸ δὲ γνω̃ναι νόμον διανοίας ἐστὶν ἀγαθη̃ς ὁδοὶ δὲ καταφρονούντων ἐν ἀπωλεία̨
16 πα̃ς πανου̃ργος πράσσει μετὰ γνώσεως ὁ δὲ ἄφρων ἐξεπέτασεν ἑαυτου̃ κακίαν
17 βασιλεὺς θρασὺς ἐμπεσει̃ται εἰς κακά ἄγγελος δὲ πιστὸς ῥύσεται αὐτόν
18 πενίαν καὶ ἀτιμίαν ἀφαιρει̃ται παιδεία ὁ δὲ φυλάσσων ἐλέγχους δοξασθήσεται
19 ἐπιθυμίαι εὐσεβω̃ν ἡδύνουσιν ψυχήν ἔργα δὲ ἀσεβω̃ν μακρὰν ἀπὸ γνώσεως
20 ὁ συμπορευόμενος σοφοι̃ς σοφὸς ἔσται ὁ δὲ συμπορευόμενος ἄφροσι γνωσθήσεται
21 ἁμαρτάνοντας καταδιώξεται κακά τοὺς δὲ δικαίους καταλήμψεται ἀγαθά
22 ἀγαθὸς ἀνὴρ κληρονομήσει υἱοὺς υἱω̃ν θησαυρίζεται δὲ δικαίοις πλου̃τος ἀσεβὼν
23 δίκαιοι ποιήσουσιν ἐν πλούτω̨ ἔτη πολλά ἄδικοι δὲ ἀπολου̃νται συντόμως
24 ὃς φείδεται τη̃ς βακτηρίας μισει̃ τὸν υἱὸν αὐτου̃ ὁ δὲ ἀγαπω̃ν ἐπιμελω̃ς παιδεύει
25 δίκαιος ἔσθων ἐμπιπλα̨̃ τὴν ψυχὴν αὐτου̃ ψυχαὶ δὲ ἀσεβω̃ν ἐνδεει̃ς
Свернуть

Владение собой начинается с удержания слов, которые вот-вот сорвутся с языка. Эта древняя мудрость, закреплённая и Ветхим, и Новым Заветом (Иак. 3:3-10), в наше время, когда самая «крутая» ругань стала нормой, а оскорбления совершаются легко и незаметно, как дыхание, многими усваивается с трудом. Но свобода слова тогда остаётся свободой, когда мы не становимся рабами собственных влечений, когда не язык навязывает нам стереотипы, а мы им владеем. Навязчивая склонность не только к ругани, но и к словам-паразитам, многие из которых — скрытая ругань (таков сверхпопулярный «блин»), свидетельствует о неумении контролировать тёмные влечения и отклонять соблазны.

Нет мелочей, всё важно и взаимосвязано, потому-то размышления о слове ложном и правдивом перемежаются не только с размышлениями о важности мудрости, но и с советами, как распоряжаться богатством. Да, земное богатство не всегда бывает получено праведным путём. Но если оно нажито трудом и не стало самоцелью, оно во благо и человеку, и его ближним.

Любители рукоприкладства любят ссылаться на притчу о розге. Вот только не о праве на битьё она говорит, а о том, что нельзя оставлять зло без последствий. Иное нефизическое воздействие может оказаться более успешным, чем порка, мотивированная желанием «показать, кто здесь хозяин» и утвердить своё Я под предлогом «наведения порядка»...

Другие мысли вслух

 
На Притч 13:24
24 ὃς φείδεται τη̃ς βακτηρίας μισει̃ τὸν υἱὸν αὐτου̃ ὁ δὲ ἀγαπω̃ν ἐπιμελω̃ς παιδεύει
Свернуть
Интересно, когда появилась идея, что наказывать детей вообще нельзя? Наверное, это плод эпохи Просвещения, когда зародился секулярный гуманизм, сделавший своим лозунгом древнюю фразу: «Человек есть мера всех вещей»  Читать далее

Интересно, когда появилась идея, что наказывать детей вообще нельзя? Наверное, это плод эпохи Просвещения, когда зародился секулярный гуманизм, сделавший своим лозунгом древнюю фразу: «Человек есть мера всех вещей». Когда человек становится эталоном, то приходится предполагать, что изначально он идеален и только неправильное воспитание его портит. Библейский взгляд полностью противоположен. Человеческая природа искажена грехопадением, поэтому всякий человек — грешник «от утробы матери своей». И хотя воспитание не может исправить человеческую природу, но помочь ребенку научиться отличать плохое от хорошего оно может. Для этого нужно его поощрять за то, что хорошо, и наказывать за то, что плохо. Родители, которые не помогают детям обрести нравственные ориентиры, на деле являют свое равнодушие к тому, как сложится их дальнейшая жизнь, а это — что угодно, но не любовь.

Но есть и еще один, совершенно неожиданный, даже пророческий смысл у этого стиха: совершенный Отец, в совершенстве любящий Своего Сына, Который не сделал никакого греха, тем не менее не избавляет Его от наказания за грехи других людей. «Ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему» (Прит. 3:12).

Свернуть

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).