Библия-Центр
РУ
Вся Библия
Greek/Septuagint (gr)
Поделиться

ΜΑΚΚΑΒΑΊΩΝ Α, κεφαλίς 6,  στἰχοι 1-16

καὶ ὁ βασιλεὺς 'Αντίοχος διεπορεύετο τὰς ἐπάνω χώρας καὶ ἤκουσεν ὅτι ἐστὶν 'Ελυμαὶ̈ς ἐν τη̨̃ Περσίδι πόλις ἔνδοξος πλούτω̨ ἀργυρίω̨ καὶ χρυσίω̨
καὶ τὸ ἱερὸν τὸ ἐν αὐτη̨̃ πλούσιον σφόδρα καὶ ἐκει̃ καλύμματα χρυσα̃ καὶ θώρακες καὶ ὅπλα ἃ κατέλιπεν ἐκει̃ 'Αλέξανδρος ὁ του̃ Φιλίππου ὁ βασιλεὺς ὁ Μακεδών ὃς ἐβασίλευσεν πρω̃τος ἐν τοι̃ς 'Έλλησι
καὶ ἠ̃λθεν καὶ ἐζήτει καταλαβέσθαι τὴν πόλιν καὶ προνομευ̃σαι αὐτήν καὶ οὐκ ἠδυνάσθη ὅτι ἐγνώσθη ὁ λόγος τοι̃ς ἐκ τη̃ς πόλεως
καὶ ἀντέστησαν αὐτω̨̃ εἰς πόλεμον καὶ ἔφυγεν καὶ ἀπη̃ρεν ἐκει̃θεν μετὰ λύπης μεγάλης ἀποστρέψαι εἰς Βαβυλω̃να
καὶ ἠ̃λθέν τις ἀπαγγέλλων αὐτω̨̃ εἰς τὴν Περσίδα ὅτι τετρόπωνται αἱ παρεμβολαὶ αἱ πορευθει̃σαι εἰς γη̃ν Ιουδα
καὶ ἐπορεύθη Λυσίας δυνάμει ἰσχυρα̨̃ ἐν πρώτοις καὶ ἐνετράπη ἀπὸ προσώπου αὐτω̃ν καὶ ἐπίσχυσαν ὅπλοις καὶ δυνάμει καὶ σκύλοις πολλοι̃ς οἱ̃ς ἔλαβον ἀπὸ τω̃ν παρεμβολω̃ν ὡ̃ν ἐξέκοψαν
καὶ καθει̃λον τὸ βδέλυγμα ὃ ὠ̨κοδόμησεν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ ἐν Ιερουσαλημ καὶ τὸ ἁγίασμα καθὼς τὸ πρότερον ἐκύκλωσαν τείχεσιν ὑψηλοι̃ς καὶ τὴν Βαιθσουραν πόλιν αὐτου̃
καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν ὁ βασιλεὺς τοὺς λόγους τούτους ἐθαμβήθη καὶ ἐσαλεύθη σφόδρα καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν κοίτην καὶ ἐνέπεσεν εἰς ἀρρωστίαν ἀπὸ τη̃ς λύπης ὅτι οὐκ ἐγένετο αὐτω̨̃ καθὼς ἐνεθυμει̃το
καὶ ἠ̃ν ἐκει̃ ἡμέρας πλείους ὅτι ἀνεκαινίσθη ἐπ' αὐτὸν λύπη μεγάλη καὶ ἐλογίσατο ὅτι ἀποθνή̨σκει
10 καὶ ἐκάλεσεν πάντας τοὺς φίλους αὐτου̃ καὶ εἰ̃πεν πρὸς αὐτούς ἀφίσταται ὁ ὕπνος ἀπὸ τω̃ν ὀφθαλμω̃ν μου καὶ συμπέπτωκα τη̨̃ καρδία̨ ἀπὸ τη̃ς μερίμνης
11 καὶ εἰ̃πα τη̨̃ καρδία̨ ἕως τίνος θλίψεως ἠ̃λθα καὶ κλύδωνος μεγάλου ἐν ὡ̨̃ νυ̃ν εἰμι ὅτι χρηστὸς καὶ ἀγαπώμενος ἤμην ἐν τη̨̃ ἐξουσία̨ μου
12 νυ̃ν δὲ μιμνή̨σκομαι τω̃ν κακω̃ν ὡ̃ν ἐποίησα ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἔλαβον πάντα τὰ σκεύη τὰ ἀργυρα̃ καὶ τὰ χρυσα̃ τὰ ἐν αὐτη̨̃ καὶ ἐξαπέστειλα ἐξα̃ραι τοὺς κατοικου̃ντας Ιουδα διὰ κενη̃ς
13 ἔγνων ὅτι χάριν τούτων εὑ̃ρέν με τὰ κακὰ ταυ̃τα καὶ ἰδοὺ ἀπόλλυμαι λύπη̨ μεγάλη̨ ἐν γη̨̃ ἀλλοτρία̨
14 καὶ ἐκάλεσεν Φίλιππον ἕνα τω̃ν φίλων αὐτου̃ καὶ κατέστησεν αὐτὸν ἐπὶ πάσης τη̃ς βασιλείας αὐτου̃
15 καὶ ἔδωκεν αὐτω̨̃ τὸ διάδημα καὶ τὴν στολὴν αὐτου̃ καὶ τὸν δακτύλιον του̃ ἀγαγει̃ν 'Αντίοχον τὸν υἱὸν αὐτου̃ καὶ ἐκθρέψαι αὐτὸν του̃ βασιλεύειν
16 καὶ ἀπέθανεν ἐκει̃ 'Αντίοχος ὁ βασιλεὺς ἔτους ἐνάτου καὶ τεσσαρακοστου̃ καὶ ἑκατοστου̃
Для корректного отображения некириллических текстов желательно установить шрифты Lucida Sans Unicode (для текстов на греческом) и Hirmos (для текстов на церковнославянском). Если Ваш браузер поддерживает технологию CSS3, шрифты будут загружены автоматически.
Комментарии:
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

1 Согласно хронологическим данным 2 Макк (см введение) смерть постигла царя Антиоха до обновления храма (1 Макк 4:36). Этот эпизод описан Полибием, как и здесь, без подробностей, которые даются в 2 Макк.


"Город Елимаис" нам неизвестен. Елимаис- греч. форма имени Елам (Быт 10:22). Елимаида - местность, находящаяся на СВ от Суз, бывшей столицы Персии (Неем 1:1).


Храм Нанеи-Артемиды (ср 2 Макк 1:13), находившийся, вероятно, в Персеполе (2 Макк 9:2).


14-15 Следует различать этого Филиппа, о котором снова говорится в 1 Макк 6:55и 2 Макк 9:29, от Филиппа (2 Макк 5:22; 2 Макк 8:8), назначенного опекуном и регентом молодого Антиоха и хранившего атрибуты царского достоинства своего воспитанника.


16 В сентябре и октябре 164 г.


Повествование 1 кн Маккавейской охватывает 40 лет — от воцарения Селевкида Антиоха Епифана в 175 г до смерти Симона Маккавея, происшедшей в 134 г до Р.Х. Книга была написана по-еврейски, но сохранилась только в греч переводе. Автор ее по всем имеющимся данным — палестинский еврей, писавший не раньше 134 г, но до 63 г — года взятия Иерусалима Помпеем. Книга представляет определенную ценность для изучения истории того времени, однако следует иметь в виду, что свящ писатель, подражая форме древних израильских летописей, считает своей главной целью чисто религиозную интерпретацию событий. Несчастья своего народа он рассматривает как наказание за грехи, а успехи объясняет помощью Божией. Перед нами — иудей, ревнующий о вере в Бога Израилева и знающий, что борьба между языч. влиянием и отеческими обычаями ведется за торжество истинного богопочитания. Поэтому он выступает как решительный противник эллинизации и восхищается героями, боровшимися за Закон и за Храм, отвоевавшими народу религиозную свободу, и затем — национальную независимость. Он — летописец борьбы, спасшей иудейство, миссией которого было передать человечеству Откровение.

Книги Маккавейские (1 и 2) не вошли в евр канон Писания, но они находятся в LXX и Западная Церковь признала их богодухновенными (второканоническими). В них описывается борьба евр народа против Селевкидов за религиозную и политическую независимость. Название книг происходит от прозвища Маккавей (евр «мак-кави» — молот), данного Иуде, герою этой борьбы (1 Макк 2:4), и затем распространенного на его братьев. Последние строки книги (1 Макк 16:23-24) указывают, что она была написана не раньше конца царствования Иоанна Гиркана, вернее вскоре после его смерти, около 100 до Р.Х.

Скрыть
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

1 На пути своем через «верхние страны» (см. к 3:31 и 37), Антиох «услышал, что есть в Персии город Елимаис», славящийся своим храмом и несметными богатствами, куда и направился... Это выражение, внесенное в Textus Receptus, что Елимаис — город в Персии — представляет очевидную географическую ошибку, так как в Персии был не город Елимаис, а ’Ελυμαὶ̈ς — греческая форма имени םָליֵע — провинция Персидского царства (Дан 8:2 — область Еламская с престольным городом Сузы).


К наименованию этой «Елимаис» городом могло послужить то обстоятельство, что в оригинале стояло здесь הָניִךֽמ, местность, ошибочно переведенное переводчиком через πόλις. К этому побуждало его особенно то, что в 2 и 3 ст. идет речь именно о городе. Но в таком случае правильнее было бы выразиться просто: «услышал (Антиох), что есть ἐν ’Ελυμαὶ̈ς ἐν τη̨̃ Περσίδι город» и т. д. Это как будто дают лишь и разночтения текста: ἐν ’Ελυμές (кодекс Александрийский), ἐν ’Ελυμαΐς (Комплютенская), ἐν λυμαι̃ς (Синайский), ἐν ’Ελυμαι̃ς и ἐν ’Ελυμαΐδι (Фриче).


Не упоминают имени города и другие исторические свидетельства об этом событии. Так, Полибий говорит лишь, что Антиох, желая добыть денег, предпринял поход «на храм Артемиды в Елимаиде», но цель его не была достигнута (31:11). Аппиан упоминает, что Антиох грабил τὸ της ’Ελυμαιας ’Αφροδίτης ἱερὸν (Syriaca. С. 66).


2 Макк 9:2, передавая об этом событии, называет имя города — Персеполь (Persepolis), но это основано на простой догадке.


2  Оставил там Александр, т. е. в качестве посвященных даров и победных трофеев.


Первый, воцарившийся над Эллинами — см. к 1:1.


4  Ушел... чтобы отправиться в Вавилон. Это не противоречит сообщению Полибия, что Антиох умер в Таве (Tabae), потому что здесь сказано только, что Антиох отправился в Вавилон, на пути куда смерть и застигла его.


5-7 Краткое изложение Антиоху описанных 3:32; 4:60 событий.


Пришел некто к нему... с известиемἀπαγγέλλων τἰς — это был, вероятно, особый посыльный Лисия.


Ополчения, ходившие в землю Иуды — войска Птоломея, Никанора и Горгия (3:38; 1:1).


Лисий ходил... впереди всехἐν πρώτοις, слав.: «в первых», т. е. не в смысле — прежде всех, но — как высший всех, как главнокомандующий (4:28 и далее).


7  Разрушили мерзость. В выражении τὸ βδέλυγμα писатель влагает в уста язычника-посыльного свое собственное еврейское воззрение.


Вефсуру, город егоπόλιν αὐτου̃, — т. е. ему, сирийскому царю, по праву принадлежавший город.


9  Пробыл он там, ἐν τη̨̃ Περσίδι, где его нашел вестник Лисия.


11  Был я полезен и любим во владычестве моем. В естественной доброте и благонамеренности можно не отказать Антиоху; верно и то, что он старался — нередко до смешного — сделаться любимцем своего народа.


13  Погибаю... в чужой земле. Персия хотя принадлежала к царству Антиоха, однако была отдаленной провинцией, которая, после предпринятых им туда походов, сделалась для него действительно как бы чужою, так что нельзя было рассчитывать на ее участие в его печальной судьбе. В указании Антиоха на беззакония, совершенные им в Иерусалиме, как на причину своих бедствий, не все должно быть отнесено на долю иудейско-апологетического прагматизма историка. За некоторую правдоподобность влагаемых им в уста умирающего царя рассуждений и чувств — говорит не только заметка Полибия, что Антиох от некоторых страшных знамений Божества, за разграбление Елимаидского храма, впал в бесчувствие и умер, — но также и все обстоятельства самого дела. Воображение его рисовало, с одной стороны, все ужасы последних гонений его на иудейство, с другой — всю горечь его последних неудач: поставить то и другое в причинную и взаимную связь было так легко и естественно человеку — в состоянии особенной наклонности давать мистическое объяснение событиям.


14  Филипп — во 2 Макк 9:29 — называемый также совоспитанником царя — σύντροφος, — был, по-видимому, из «варваров» — фригиец родом, назначенный Антиохом в наместники Иудеи, чтобы «угнетать народ» (2 Макк 5:22; 8:8).


15  Дал ему... и перстеньτὸ δακτύλιον, которым запечатывались все письменные распоряжения и указы царя.


16  Умер царь Антиох в 149 году — э. Сел. = 164 г. до Р. Х. Через вручение царских регалий Филиппу, Антиох объявлял его и узаконял правителем царства и опекуном своего сына, за время его несовершеннолетия. Сопоставляя это с 3:32-34, находим странным, что эти полномочия царь передал не Лисию, а Филиппу.


Как кажется, Филипп постарался и успел войти в доверие упавшего духом царя за счет далекого Лисия, против которого Антиох и без того был настроен после понесенных им в Иудее поражений. Впрочем, если принять во внимание то, что Филипп был совоспитанником Антиоха, и, следовательно, стоял в отношении к царю едва ли не столь же близко, если не ближе — происходившего из царского рода Лисия, — то можно будет допустить, что назначением Филиппа правителем царства и воспитателем своего сына — Антиох вовсе и не имел в виду оскорбить Лисия. И если это назначение повело, однако, к междоусобной войне, то виновато в этом было более честолюбие Лисия, который не подчинился последней воле царя и не ограничился властью над одною половиною царства, а захотел захватить теперь и все царство.


Местом смерти Антиоха Полибий называет Tabae в Персии; блаж. Иероним — и Дан 11Tabes oppidum Persidos. По Курцию V, 13 — этот город лежал in Paraetacene ultima, т. е. в местности, которая простиралась на север от Персии и восточнее от Сузианской провинции к Мидийской.


Стройное хронологическое течение священного кодекса и более или менее связное, исторически-последовательное содержание его книг — после книг Неемии и пророка Малахии — внезапно нарушается крупным пробелом в несколько столетий (440-175 г. до Р. Х.), не нашедших себе достойного увековечения в священных книгах. С 175 года книги Маккавейские1Книги Маккавейские переведены с греческого, потому что в еврейском тексте их нет. снова продолжают изложение событий священного характера для ветхозаветного человечества и доводят его до 135 г. до Р. Х., после чего ветхозаветный кодекс вновь обрывается совершенно, уступая место священным книгам кодекса новозаветного, начинающегося евангельскими повествованиями о рождестве Спасителя мира.

Наименование свое Маккавейские книги заимствовали от прозвания, первоначально усвоенного 3-му сыну священника Маттафии — Иуде — Маккавей, что значит молот (בֽקוַמ), за его выдающееся геройство и успехи в борьбе с врагами иудеев (1 Макк 2:4Ιουδας ὁ καλούμενος Μακκαβαι̃ος; ср. Ιουδας Μακκαβαι̃ος — 66 ст.; 1 Макк 3:1; 1 Макк 5:24; 1 Макк 8:20 и др. Во 2-ой Маккавейской книге во многих местах (1 Макк 8:5.16) прямо ὁ Μακκαβαι̃ος, и даже просто Μακκαβαι̃ος1 Макк 10:1, как встречается и в 1 Макк 5:34). — От этого прозвища Иуды получило такое наименование «Маккавеев» и все семейство братьев Иуды, и само движение, вызванное и руководимое ими, стало известно под названием борьбы или эпохи «Маккавеев».

Под именем «Маккавейских» в Библии имеются три книги, признаваемые неканоническими.

Первая книга Маккавейская, передав вкратце обстоятельства воцарения Антиоха Епифана на сирийском престоле, повествует о тяжких гонениях этого безбожника на верное Богу иудейство и о геройской борьбе за свою веру и свободу последовательно всего семейства Маккавеев, начиная Маттафиею, родоначальником этой фамилии, и кончая Симоном, т. е. от 175-135 г. до Р. Х. (Маттафия, 1 Макк 1-2; Иуда, 1 Макк 3:1-9:22; Ионафан, 1 Макк 9:23-12:53; Симон, 1 Макк 13-16).

По свидетельству Оригена и блаж. Иеронима, эта книга написана первоначально на еврейском наречии. Свидетельство первого (у Евсевия, Церк. истор. VI, 25) таково: «ἔξω τούτοω (т. е. кроме этих, канонических книг Ветхого Завета) ἐστὶ τὰ Μακκαβαικά 2Хотя выражение τὰ Μακκαβαικά подразумевает, по-видимому, несколько книг, однако, приводимое дальше еврейское надписание книги не оставляет сомнения в том, что речь здесь идет лишь о 1-й Маккавейской книге, которая одна имелась на еврейском наречии. , ἅπερ ἐπιγέγραπται Σαρβὴθ Σαρβανὲ ἔλ» — (евр. לא ינב ךֹש טיברׁש, т. е. «владычество», или «История князей сынов Божиих»). — Блаж. Иероним в своем свидетельстве (prolog. galeat.) называет в числе книг, не принадлежащих к канону, только две Маккавейские книги, и при этом замечает: Machabaeorum primum librum hebraicum reperi; secundus graecus est, quod ex ipsa quoque phrasi probari potest. — Обе книги находятся уже в Италийском кодексе, и из него перешли в Вульгату, так что блаж. Иероним не переводил их вновь.

Время написания книги. Время написания книги приблизительно может быть указано — в конце жизни первосвященника Иоанна, преемника Симона. Это следует из пометки самого писателя в конце книги, где он, дойдя до истории Иоанна, отсылает читателя к книге дней первосвященства его, не упоминая о его смерти, но перечисляя — «и войны его, и мужественные подвиги его, славно совершенные, и сооружение стен, им воздвигнутых, и другие деяния его... с того времени, как сделался он первосвященником после отца своего» — (1 Макк 16:23-24).

Перевод на греческий язык еврейского оригинала, несомненно, был сделан вскоре же после появления оригинала. Сделанный довольно вольно от оригинала и по-видимому столь же авторитетным лицом, этот перевод вытеснил собою даже оригинал, войдя вместо него и в греческий канон. Иосиф Флавий, известный иудейский историк, пользовался для своего классического труда исключительно переводным текстом.

Писатель книги (как и переводчик) точно неизвестен. Вероятно, это был палестинский иудей, близко стоявший к описываемым лицам и событиям, имевший возможность при написании книги пользоваться не только личными впечатлениями и воспоминаниями, но и официальными документами того времени. Это самое — ставит подлинность и историческую достоверность описываемых событий вне всякого сомнения, тем более, что обо всем том и совершенно согласно повествуют и другие — сирийские и греческие историки (особенно — Полибий), излагая события времен царей сирийских.

Скрыть

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).