Библия-Центр
РУ
Вся Библия
Церковнославянский перевод (ru)
Поделиться

Кни1га пе1рваz Цaрствъ, ГлавA 2

И# помоли1сz ѓнна и3 рече2: ўтверди1сz се1рдце мое2 въ гDэ, вознесе1сz ро1гъ мо1й въ бз7э мое1мъ, разшири1шасz ўстA мо‰ на враги2 мо‰, возвесели1хсz њ спасе1ніи твое1мъ:
ћкw нёсть с™ъ ћкw гDь, и3 нёсть првdнъ ћкw бг7ъ нaшъ, и3 нёсть с™ъ пaче тебє2:
не хвали1тесz и3 не глаго1лите высHкаz въ горды1ни, ниже2 да и3зы1детъ велерёчіе и3з8 ќстъ вaшихъ: ћкw бг7ъ рaзумwвъ гDь, и3 бг7ъ ўготовлszй начин†ніz сво‰:
лyкъ си1льныхъ и3знемо1же, и3 немощствyющіи препоsсашасz си1лою:
и3спо1лненніи хлёба лиши1шасz, и3 ѓлчущіи прише1льствоваша зе1млю: ћкw непло1ды роди2 се1дмь, и3 мно1гаz въ чaдэхъ и3знемо1же:
гDь мертви1тъ и3 живи1тъ, низво1дитъ во ѓдъ и3 возво1дитъ,
гDь ўбо1житъ и3 богати1тъ, смирsетъ и3 вы1ситъ,
возставлsетъ t земли2 ўбо1га и3 t гно1ища воздвизaетъ ни1ща посади1ти є3го2 съ могyщими людjй, и3 престо1лъ слaвы даS въ наслёдіе и5мъ:
даsй моли1тву молsщемусz и3 блгcви2 лBта првdнагw, ћкw не въ крёпости си1ленъ мyжъ:
10 гDь не1мощна сотвори2 сопостaта є3гw2, гDь с™ъ: да не хвaлитсz премyдрый премyдростію свое1ю, и3 да не хвaлитсz си1льный си1лою свое1ю, и3 да не хвaлитсz богaтый богaтствомъ свои1мъ: но њ се1мъ да хвaлитсz хвалsйсz, є4же разумёти и3 знaти гDа, и3 твори1ти сyдъ и3 прaвду посредЁ земли2: гDь взы1де на нб7сA и3 возгремЁ: то1й сyдитъ концє1мъ земли2, првdнъ сы1й, и3 дaстъ крёпость царє1мъ нaшымъ и3 вознесе1тъ ро1гъ хрістA своегw2.
11 И# њстaвиша є3го2 тaмw пред8 гDемъ и3 tидо1ша во ґрмаfе1мъ въ до1мъ сво1й: nтрочa же бЁ служA лицY гDню пред8 лице1мъ и3лjи жерцA.
12 Сы1нове же и3лjи жерцA (бы1ша) сы1нове поги1бельніи, не вёдуще гDа,
13 ни њправдaніz жре1ческа пред8 людьми2 всёми жрyщими. И# прихождaше џтрокъ жре1ческъ, є3гдA варsтсz мzсA, и3 ќдица трезyбна въ рукY є3гw2,
14 и3 влагaше ю5 въ коно1бъ вели1кій, и3ли2 въ мёдzный сосyдъ, и3ли2 горне1цъ, и3 все2 є4же вонзе1сz на ќдицу, взимaше є5 себЁ жре1цъ: и3 тaкw творsху всемY ї}леви приходsщему пожре1ти гDеви въ силHмэ.
15 И# пре1жде кажде1ніz тyка, прихождaше џтрокъ жре1ческъ и3 глаго1лаше мyжеви жрyщему: дaждь мsса и3спещи2 жерцY, и3 не возмY t тебє2 мsса варе1нагw t коно1ба.
16 И# глаго1лаше мyжъ жрsй: да покади1тсz пе1рвэе тyкъ, ћкоже подобaетъ, и3 тогдA во1змеши себЁ t всёхъ, є4же хо1щетъ душA твоS. И# рече2: ни2, нн7э дaждь: ѓще же не дaси, возмY си1лою.
17 И# бЁ пред8 гDемъ грёхъ nтрокHвъ ве1лій ѕэлw2, ћкw tметaху же1ртву гDню.
18 И# самуи1лъ бЁ служA пред8 гDемъ, џтрочищь сы1й њпоsсанъ во є3фyдъ1Гре1ч.: є3пwмjсъ. Славе1н.: нарaмникъ и3ли2 ве1рхнzz ри1за. льнsнъ.
19 И# хламv1ду мaлу сотвори2 є3мY мaти є3гw2, и3 приношaше є3мY t днjй во дни6, є3гдA восхождaше съ мyжемъ свои1мъ пожре1ти же1ртву днjй.
20 И# благослови2 и3лjй є3лканY и3 женY є3гw2, глаго1лz: да воздaстъ ти2 гDь сёмz t жены2 сеS за дaръ, є3го1же даровaлъ є3си2 гDеви. И# tи1де человёкъ въ мёсто свое2.
21 И# посэти2 гDь бг7ъ ѓнну, и3 зачA, и3 роди2 є3ще2 три2 сы1ны и3 дщє1ри двЁ. И# возвели1чисz џтрокъ самуи1лъ пред8 гDемъ.
22 И#лjй же состарёсz ѕэлw2: и3 ўслы1ша, ±же творsху сы1нове є3гw2 всBмъ сынHмъ ї}лєвымъ, и3 ћкw бывaху съ женaми предстоsщими ў две1рій ски1ніи свидёніz,
23 и3 рече2 и5мъ: почто2 твори1те по глаго1лу семY, є3го1же ѓзъ слы1шу и3з8 ќстъ всёхъ людjй гDнихъ (њ вaсъ);
24 ни2, ч†да, ни2: ћкw не блaгъ слyхъ, є3го1же ѓзъ слы1шу њ вaсъ: не твори1те тaкw, ћкw не добры2 слyхи, ±же ѓзъ слы1шу, є4же не рабо1тати лю1демъ бг7у:
25 ѓще согрэшaz согрэши1тъ мyжъ мyжеви, помо1лzтсz њ не1мъ ко гDу: ѓще же гDеви согрэши1тъ, кто2 помо1литсz њ не1мъ; И# не послyшаста глaса nтцA своегw2, ћкw хотsй восхотЁ гDь погуби1ти |.
26 Џтрокъ же самуи1лъ хождaше пред8успэвaz, и3 бЁ блaгъ пред8 гDемъ и3 челwвёки.
27 И# пріи1де человёкъ б9ій ко и3лjю и3 рече2: сі‰ гlетъ гDь: tкрывazсz tкры1хсz въ домY nтцA твоегw2, сyщымъ и5мъ въ земли2 є3гv1петстэй рабHмъ въ домY фараHни,
28 и3 и3збрaхъ до1мъ nтцA твоегw2 t всёхъ домHвъ ї}левыхъ мнЁ служи1ти, є4же восходи1ти ко nлтарю2 моемY и3 кади1ти кади1ломъ и3 носи1ти є3фyдъ, и3 дaхъ до1му nтцA твоегw2 вс‰, ±же nгнS же1ртвєннаz сынHвъ ї}левыхъ, въ снёдь:
29 и3 почто2 ты2 воззрёлъ є3си2 на fmміaмъ мо1й и3 на же1ртву мою2 безстyднымъ џкомъ, и3 прослaвилъ сы1ны тво‰ пaче менє2, є4же благословлsти начaтокъ всsкіz же1ртвы ї}левы предо мно1ю;
30 сегw2 рaди сі‰ гlетъ гDь бг7ъ ї}левъ, гlz: реко1хъ, до1мъ тво1й и3 до1мъ nтцA твоегw2 пре1йдетъ предо мно1ю до вёка: ґ нн7э гlетъ гDь: никaкоже мнЁ, зане2 то1кмw прославлsющыz мS прослaвлю, и3 ўничижazй мS безче1стенъ бyдетъ:
31 се2, днjе и4дутъ, и3 потреблю2 сёмz твое2 и3 сёмz до1му nтцA твоегw2, и3 не бyдетъ стaрца въ домY твое1мъ во вс‰ дни6,
32 и3 ќзриши держaву мою2 во всёхъ, и4миже разблажaетъ ї}лz, и3 не бyдетъ стaрца въ домY твое1мъ во вс‰ дни6:
33 и3 мyжа не и3стреблю2 тебЁ t nлтарS моегw2, во є4же њскудёти nчесє1мъ є3гw2 и3 и3стazти души2 є3гw2: и3 вси2 про1чіи до1му твоегw2 падyтъ nрyжіемъ мyжескимъ:
34 и3 сіе2 тебЁ знaменіе, є4же пріи1детъ на џба сы6на тво‰ сі‰ nфні2 и3 фінее1са: въ де1нь є3ди1нъ ќмрутъ џба:
35 и3 возстaвлю себЁ жерцA вёрна, и4же вс‰ ±же въ се1рдцы мое1мъ и3 ±же въ души2 мое1й сотвори1тъ, и3 сози1жду є3мY до1мъ вёренъ, и3 пред8и1детъ пред8 хрісто1мъ мои1мъ во вс‰ дни6:
36 и3 бyдетъ всsкъ њстaвшійсz въ домY твое1мъ пріи1детъ поклони1тисz є3мY съ цaтою сребрA и3 хлёбомъ є3ди1нымъ, глаго1лz: пріими1 мz къ є3ди1ному t свzщеннослуже1ній твои1хъ, є4же ћсти хлёбъ.

Кни1га пе1рваz Цaрствъ, ГлавA 3

И# џтрочищь самуи1лъ бЁ служA гDеви пред8 и3лjемъ їере1емъ, и3 гlго1лъ гDень бЁ че1стенъ въ ты6z дни6, не бЁ видёніе посылaемо.
И# бы1сть въ де1нь њ1нъ, и3 и3лjй спaше на мёстэ свое1мъ, и3 џчи є3гw2 начaста т‰жцэ бы1ти, и3 не можaше зрёти:
и3 пре1жде не1же ўгасе2 свэти1льникъ б9ій, и3 самуи1лъ спaше въ це1ркви гDни, и3дёже ківHтъ б9ій,
и3 воззвA гDь: самуи1ле, самуи1ле. И# рече2: се2, ѓзъ.
И# тече2 ко и3лjю и3 рече2: се2, ѓзъ, ћкw звaлъ мS є3си2. И# рече2 (и3лjй): не звaхъ тебе2, возврати1сz и3 спи2. И# возврати1сz и3 спA.
И# приложи2 гDь и3 воззвA є3ще2: самуи1ле, самуи1ле. И# востA самуи1лъ и3 и4де ко и3лjю втори1цею, и3 рече2: се2, ѓзъ, ћкw звaлъ мS є3си2. И# рече2: не звaхъ тебе2, чaдо мое2, возврати1сz, спи2.
Самуи1лъ же въ то2 вре1мz є3ще2 не познавaше бг7а, пре1жде tкрове1ніz є3мY глaса гDнz.
И# приложи2 гDь призвaти самуи1ла трети1цею: и3 востaвъ, и3 и4де ко и3лjю и3 рече2: се2, ѓзъ, ћкw звaлъ мS є3си2. И# разумЁ и3лjй, ћкw гDь призывaетъ џтрочища, и3 рече2: возврати1сz и3 спи2, чaдо:
и3 бyдетъ ѓще воззове1тъ тS зовы1й, и3 рече1ши: гlи, гDи, ћкw слы1шитъ рaбъ тво1й. И# и4де самуи1лъ, и3 спA на мёстэ свое1мъ.
10 И# пріи1де гDь и3 стA и3 воззвA є3го2 ћкоже пе1рвое и3 второ1е: самуи1ле, самуи1ле. И# рече2 самуи1лъ: гlи (гDи), ћкw слы1шитъ рaбъ тво1й.
11 И# рече2 гDь къ самуи1лу: се2, ѓзъ творю2 гlго1лы мо‰ во ї}ли, ћкw всsкому слы1шащему сі‰ пошуми1тъ во nбои1хъ ўшесёхъ є3гw2:
12 въ де1нь то1й воздви1гну на и3лjа вс‰, є3ли6ка гlахъ на до1мъ є3гw2: начнY и3 скончaю:
13 и3 возвэсти1хъ є3мY, ћкw tмщY ѓзъ на до1мэ є3гw2 до вёка въ непрaвдахъ сынHвъ є3гw2, њ ни1хже вёдzше, ћкw ѕлосло1виста бг7а сы1нове є3гw2, и3 не наказA и4хъ:
14 и3 сегw2 рaди клsхсz до1му и3лjину, ћкw не њчи1ститсz непрaвда до1му и3лjина въ кади1лахъ и3 же1ртвахъ є3гw2 до вёка.
15 И# спA самуи1лъ до ќтра, и3 ќтренева заyтра, и3 tве1рзе двє1ри хрaма гDнz. Самуи1лъ же ўбоsсz повёдати видёніz и3лjю.
16 И# рече2 и3лjй къ самуи1лу: самуи1ле чaдо. И# рече2: се2, ѓзъ.
17 И# рече2 (и3лjй): что2 гlго1лъ гlго1ланный къ тебЁ; не скры1й ў2бо t менє2: сі‰ да сотвори1тъ тебЁ бг7ъ и3 сі‰ да приложи1тъ, ѓще ўтаи1ши t менє2 сло1во t всёхъ слове1съ гlго1ланныхъ къ тебЁ во ўшесA тво‰.
18 И# повёда самуи1лъ и3лjю вс‰ словесA, и3 не ўтаи2 t негw2 (ни є3ди1нагw гlго1ла). И# рече2 и3лjй: гDь сaмъ, є4же блaго пред8 ни1мъ, да сотвори1тъ.
19 И# возвели1ченъ бы1сть самуи1лъ, и3 гDь бЁ съ ни1мъ, и3 не паде2 t всёхъ слове1съ є3гw2 на земли2 (ни є3ди1нъ глаго1лъ).
20 И# разумёша вси2 ї}льтzне t дaна дaже и3 до вирсавjи, ћкw вёренъ самуи1лъ гDу во прbро1цэхъ.
21 И# приложи2 гDь kви1тисz въ силHмэ, kви1 бо сS гDь самуи1лу: и3 ўвёрисz самуи1лъ прbро1къ бы1ти гDеви во все1мъ ї}ли, t концA до концA земли2. И#лjй же состарёсz ѕэлw2, и3 сы1нове є3гw2 ходsще хождaху, и3 лукaвъ пyть и4хъ пред8 гDемъ.

Кни1га пе1рваz Цaрствъ, ГлавA 4

И# бы1сть во дни6 њ1ны, и3 собрaшасz и3ноплемє1нницы проти1ву ї}лz на брaнь: и3 и3зы1де ї}ль во срётеніе и5мъ на брaнь, и3 њполчи1шасz во ґвенезе1рэ, и3 и3ноплемє1нницы њполчи1шасz во ґфе1цэ:
и3 срази1шасz и3ноплемє1нницы на брaни со ї}льтzны, и3 преклони1сz брaнь, и3 падо1ша мyжіе ї}лєвы пред8 и3ноплемє1нники, и3 ўбіе1ни бы1ша въ брaни на селЁ четы1ри ты1сzщы муже1й.
И# пріидо1ша лю1діе въ по1лкъ, и3 рёша старBйшины ї}лєвы: почто2 порази2 нaсъ гDь дне1сь пред8 и3ноплемє1нники; во1змемъ ківHтъ бг7а нaшегw t силHма, и3 и3зы1детъ посредЁ нaсъ и3 сп7се1тъ ны2 t руки2 вр†гъ нaшихъ.
И# послaша лю1діе въ силHмъ, и3 взsша tтyду ківHтъ гDа сэдsщагw на херувjмэхъ: и3 (бы1ша) тaмw џба сы6на и3л‡ина съ ківHтомъ б9іимъ, nфні2 и3 фінее1съ.
И# бы1сть є3гдA пріи1де ківHтъ гDень въ по1лкъ, и3 возопи2 ве1сь ї}ль глaсомъ вели1кимъ, и3 возшумЁ землS.
И# ўслы1шаша и3ноплемє1нницы глaсъ во1плz и3 рёша: что2 се1й во1пль вели1кій въ полцЁ є3вре1йстэ; И# ўразумёша, ћкw ківHтъ гDень пріи1де въ по1лкъ.
И# ўбоsшасz и3ноплемє1нницы и3 рёша: сjи бо1зи пріидо1ша къ ни6мъ въ по1лкъ: го1ре нaмъ, и3зми1 ны, го1споди, дне1сь: ћкw не бы1сть тaкw вчерA и3 тре1тіzгw дне2:
го1ре нaмъ, кто1 ны и4зметъ t руки2 богHвъ крёпкихъ си1хъ; сjи сyть бо1зи, поби1вшіи є3гv1пта всsкими ћзвами и3 въ пусты1ни:
ўкрэпи1тесz и3 бyдите въ мyжы, и3ноплемє1нницы, ћкw да не порабо1таете є3вре1wмъ, ћкоже порабо1таша нaмъ, бyдите ў2бо въ мyжы и3 бjйтесz съ ни1ми.
10 И# би1шасz съ ни1ми: и3 падо1ша мyжіе ї}лєвы пред8 и3ноплемє1нники, и3 побэже2 кjйждо въ селе1ніе свое2, и3 бы1сть ћзва вели1ка ѕэлw2: и3 паде2 t ї}лz три1десzть ты1сzщъ чинHвъ:
11 и3 ківHтъ б9ій взsтъ бы1сть, и3 џба сы1ны и3л‡ины ўмро1ша, nфні2 и3 фінее1съ.
12 И# тече2 мyжъ t брaни їеміне1й, и3 пріи1де въ силHмъ въ де1нь њ1нъ, и3 ри6зы сво‰ растерзaвъ, и3 пе1рсть бЁ на главЁ є3гw2.
13 И# пріи1де, и3 се2, и3лjй сэдsше на престо1лэ свое1мъ ў две1рій, смотрS на пyть, ћкw бЁ се1рдце є3гw2 во ќжасэ (вели1цэ) њ ківHтэ б9іи. И# человёкъ вни1де во грaдъ возвэщaz: и3 возопи2 ве1сь грaдъ глaсомъ вели1кимъ:
14 и3 слы1ша и3лjй глaсъ во1плz и3 рече2: что2 є4сть глaсъ во1плz сегw2; И# человёкъ потщaвсz вни1де и3 повёда и3лjю.
15 И# бЁ и3лjй девzти1десzти nсми2 лётъ, и3 џчи є3гw2 и3знемого1ста, и3 не ви1дzше.
16 И# рече2 и3лjй мужє1мъ предстоsщымъ себЁ: что2 глaсъ во1плz сегw2; И# мyжъ потщaвсz вни1де ко и3лjю и3 рече2 є3мY: ѓзъ є4смь прише1дый и3з8 полкA, и3 ѓзъ прибэжaхъ t брaни дне1сь. И# рече2 и3лjй: что2 бы1вшій глаго1лъ, чaдо;
17 И# tвэщA џтрочищь и3 рече2: побэжaша мyжіе ї}лєвы t лицA и3ноплеме1нникwвъ, и3 ћзва ве1ліz бы1сть въ лю1дехъ, и3 џба сы1ны тво‰ ўмро1ша, и3 ківHтъ б9ій взsтъ є4сть.
18 И# бы1сть є3гдA помzнY њ ківHтэ б9іи, и3 паде2 (и3лjй) съ престо1ла взнaкъ бли1з8 две1рій, и3 сокруши1сz хребе1тъ є3гw2, и3 ќмре, ћкw стaръ бЁ человёкъ и3 тsжекъ: и3 то1й суди2 ї}леви четы1редесzть лётъ.
19 И# снохA є3гw2 женA фінее1сова заче1ншаz роди1ти, и3 слы1ша вёсть, ћкw взsтъ бы1сть ківHтъ б9ій и3 ћкw ќмре све1коръ є3S и3 мyжъ є3S, и3 восплaкасz (го1рькw), и3 роди2, ћкw њбрати1шасz на ню2 бwлёзни є3S.
20 И# во вре1мz, внегдA ўмирaше, рёша є4й жєны2 предстоsщыz є4й: не бо1йсz, ћкw сы1на родилA є3си2. И# не tвэщA, и3 не разумЁ се1рдце є3S.
21 И# нарече2 џтрочища ўехавHfъ: и3 рёша њ ківHтэ б9іи и3 њ све1крэ є3S и3 њ мyжи є3S: пресели1сz слaва t ї}лz, ћкw взsтсz ківHтъ гDень, и3 ћкw ќмре све1коръ є3S и3 мyжъ є3S.
22 И# рече2: пресели1сz слaва ї}лева, ћкw взsтъ бы1сть ківHтъ б9ій.

Кни1га пе1рваz Цaрствъ, ГлавA 5

И# взsша и3ноплемє1нницы ківHтъ б9ій и3 и3знесо1ша є3го2 t ґвенезе1ра во ґзHтъ:
и3 взsша и3ноплемє1нницы ківHтъ гDень и3 внесо1ша є3го2 въ хрaмъ дагHновъ, и3 постaвиша є3го2 бли1з8 дагHна.
И# њбyтреневаша ґзHтzне наyтріе и3 внидо1ша въ хрaмъ дагHновъ: и3 ўви1дэша, и3 се2, дагHнъ паде2 на зе1млю на лице2 свое2 пред8 ківHтомъ б9іимъ. И# воздвиго1ша дагHна, и3 постaвиша є3го2 на мёстэ свое1мъ.
И# бы1сть є3гдA востaша заyтра, и3 се2, дагHнъ лежaше лице1мъ на земли2 пред8 ківHтомъ завёта гDнz: главa же дагHнова и3 џбэ плеснB но1гъ є3гw2 t‰ты на прaзэ њсо1бw кazждо, и3 џбэ дл†ни рyкъ є3гw2 лежaщэ при две1рехъ, то1чію трyпъ дагHновъ њстaсz.
Тогw2 рaди не вступaютъ жерцы2 дагHнwвы и3 вси2 входsщіи въ хрaмъ дагHновъ на прaгъ до1му дагHнова во ґзHтэ дaже до дне2 сегw2: ћкw преступaюще преступaютъ.
И# њтzготЁ рукA гDнz на ґзHтэ, и3 наведе2 на ни1хъ, и3 воскипЁ и5мъ на сэдaлищахъ и4хъ, во ґзHтэ и3 въ предёлэхъ є3гw2, и3 посредЁ страны2 є3гw2 ўмно1жишасz мы1шы: и3 бы1сть смуще1ніе сме1рти вели1ко во грaдэ.
И# ви1дэша мyжіе ґзHтстіи, ћкw тaкw (бы1сть), и3 глаго1лаша: ћкw не пребyдетъ ківHтъ бг7а ї}лева съ нaми, ћкw же1стока рукA є3гw2 на ны2 и3 на дагHна бо1га нaшего.
И# послaвше собрaша воево1дъ и3ноплеме1нничихъ къ себЁ и3 глаго1лаша: что2 сотвори1мъ ківHту бг7а ї}лева; И# рёша геfе1є: да пре1йдетъ ківHтъ бг7а ї}лева къ нaмъ въ ге1fъ. И# пре1йде ківHтъ бг7а ї}лева въ ге1fъ.
И# бы1сть по преше1ствіи є3гw2, и3 бы1сть рукA гDнz на грaдэ, мzте1жъ ве1лій ѕэлw2: и3 порази2 мyжы грaда t мaла до вели1ка, и3 порази2 и5хъ на сэдaлищахъ и4хъ. И# сотвори1ша геfе1є себЁ сэд†лища (зл†та),
10 и3 tпусти1ша ківHтъ б9ій во ґскалHнъ. И# бы1сть є3гдA вни1де ківHтъ бг7а ї}лева во ґскалHнъ, и3 возопи1ша ґскалwнjтzне глаго1люще: почто2 возврати1сте ківHтъ бг7а ї}лева къ нaмъ, ўмори1ти ны2 и3 лю1ди нaшz;
11 И# послaша и3 собрaша вс‰ воевHды и3ноплемє1нничи и3 рёша: tпусти1те ківHтъ бг7а ї}лева, и3 да постaвитсz на мёстэ свое1мъ, и3 да не ўмори1тъ нaсъ и3 людjй нaшихъ. Ћкw бы1сть мzте1жъ сме1рти во все1мъ грaдэ тsжекъ ѕэлw2, є3гдA вни1де ківHтъ бг7а ї}лева тaмw.
12 И# живyщіи и3 не ўме1ршіи ўzзви1шасz на сэдaлищахъ, и3 взы1де во1пль грaда до нб7се2.

Кни1га пе1рваz Цaрствъ, ГлавA 6

И# бЁ ківHтъ гDень на селЁ и3ноплеме1нникwвъ се1дмь мцcъ: и3 воскипЁ землS и4хъ мы1шами.
И# призвaша и3ноплемє1нницы жерцє1въ и3 волхвHвъ и3 њбаsнникwвъ свои1хъ, глаго1люще: что2 сотвори1мъ ківHту гDню; скажи1те нaмъ, кaкw по1слемъ є3го2 на мёсто є3гw2;
И# рёша: ѓще tпущaете вы2 ківHтъ завёта гDа бг7а ї}лева, да не по1слете є3гw2 тщA, но tдаю1ще tдади1те є3мY за м{ки (дaры), и3 тогдA и3сцэлите1сz, и3 ўмлcтивитсz вaмъ: є3дa ли не tстyпитъ рукA є3гw2 t вaсъ;
И# глаго1лаша: что2 є3мY за м{ки tдади1мъ; И# рёша: по числY воево1дъ и3ноплеме1нничихъ пsть сэдaлищъ златы1хъ и3 пsть мы1шей златы1хъ, ћкw прегрэшє1ніz въ вaсъ и3 въ кнzзе1хъ вaшихъ и3 въ лю1дехъ:
и3 сотвори1те подо1біе сэдaлищъ вaшихъ и3 подо1біе мы1шей вaшихъ, растлэвaющихъ зе1млю, и3 воздади1те слaву бг7у (ї}леву), ћкw да њблегчи1тъ рyку свою2 t вaсъ и3 t богHвъ вaшихъ и3 t земли2 вaшеz:
и3 почто2 њтzгощaете сердцA в†ша, ћкоже њтzгчи2 є3гv1петъ и3 фараHнъ се1рдце свое2; не є3гдa ли поругaсz и5мъ, tпусти2 и5хъ, и3 tидо1ша;
и3 нн7э возми1те и3 сотвори1те колесни1цу но1ву є3ди1ну и3 двЁ кр†вы первороди1вшыz без8 телsтъ, на ни1хже не бsше kрмо2: и3 впрzзи1те кр†вы въ колесни1цу, ґ телsта и4хъ возврати1те вспsть въ до1мъ:
и3 возми1те ківHтъ гDень, и3 возложи1те и5 на колесни1цу, и3 сосyды златы6z tдади1те є3мY за м{ки, и3 положи1те въ ковче1жцэ t страны2 є3гw2: и3 tпусти1те є3го2, да и4детъ:
и3 ќзрите, ѓще путе1мъ предёлwвъ свои1хъ по1йдетъ въ веfсамv1съ, то1й сотвори2 нaмъ ѕло2 вели1кое сіе2: ѓще же ни2, то2 ўразумёемъ, ћкw не рукA є3гw2 прикоснyсz нaсъ, но приключе1ніе сіе2 бы1сть нaмъ.
10 И# сотвори1ша и3ноплемє1нницы тaкw, и3 взsша двЁ кр†вы первороди1вшыz, и3 впрzго1ша | въ колесни1цу, телsта же и4хъ затвори1ша въ до1мэ:
11 и3 возложи1ша ківHтъ гDень на колесни1цу, и3 ковче1жецъ, и3 мы1шы златы6z, и3 подHбіz сэдaлищъ свои1хъ:
12 и3 ўпрaвишасz кр†вы на пути2 въ пyть веfсaмскій, на пути2 и4мже и3дsху, и3 труждaхусz, и3 не совращaхусz на де1сно, ниже2 на шyе: и3 воевHды и3ноплемє1нничи и3дsху в8слёдъ є3гw2 дaже до предBлъ веfсaмскихъ.
13 И# и5же въ веfсамv1сэ жнsху жaтву пшени1цы во ю3до1ли: и3 возведо1ша џчи свои2, и3 ви1дэша ківHтъ гDень, и3 возвесели1шасz во срётеніе є3мY.
14 И# колесни1ца вни1де въ село2 њсjево сyщее въ веfсамv1сэ, (и3 стA тaмw,) и3 постaвиша тaмw при не1мъ кaмень ве1лій: и3 и3зсэко1ша древесA колесни6чнаz, и3 кр†вы вознесо1ша на всесожже1ніе гDу.
15 Леvjти же вознесо1ша ківHтъ гDень, и3 ковче1жецъ и4же съ ни1мъ, и3 ±же въ не1мъ сосyды зл†ты, и3 положи1ша на кaмени вели1цэмъ: мyжіе же веfсaмстіи вознесо1ша всесожжє1ніz и3 пожро1ша же1ртву въ то1й де1нь гDу.
16 И# пsть воево1дъ и3ноплемє1нничи зрsху, и3 возврати1шасz во ґккарHнъ въ де1нь то1й.
17 И# сі‰ сэд†лища злат†z, ±же воздaша и3ноплемє1нницы за мyку гDу: ґзHтско є3ди1но, гaзско є3ди1но, ґскалHнско є3ди1но, ге1fско є3ди1но, ґккарHнско є3ди1но.
18 И# златы6z мы1шы по числY всёхъ градHвъ и3ноплеме1нничихъ пzти2 воево1дъ, t грaда ўтверже1на и3 дaже до ве1си ферезе1овы и3 до кaмене вели1кагw, на не1мже положи1ша ківHтъ завёта гDнz, и4же є4сть дaже до сегw2 дне2, на селЁ њсjи веfсамmсjтzнина.
19 И# не порaдовашасz сы1нове їехwнjины въ муже1хъ веfсaмскихъ, ћкw ви1дэша ківHтъ гDень: и3 ўби2 въ ни1хъ пzтьдесsтъ ты1сzщъ и3 се1дмьдесzтъ муже1й. И# плaкашасz лю1діе, ћкw порази2 гDь людjй ћзвою вели1кою ѕэлw2.
20 И# рёша мyжіе и5же t веfсамv1са: кто2 возмо1жетъ поити2 пред8 гDемъ бг7омъ с™ы1мъ си1мъ; и3 къ комY взы1детъ ківHтъ завёта гDнz t нaсъ;
21 И# послaша послы2 къ живyщымъ въ каріаfіарjмэ, глаго1люще: возврати1ша и3ноплемє1нницы ківHтъ гDень, сни1дите и3 вознеси1те є3го2 къ себЁ.

Кни1га пе1рваz Цaрствъ, ГлавA 7

И# пріидо1ша мyжіе каріаfіарjмстіи и3 взsша ківHтъ завёта гDнz, и3 внесо1ша є3го2 въ до1мъ ґмінадaвль и4же на хо1лмэ: и3 є3леазaра сы1на є3гw2 њсвzти1ша сохранsти ківHтъ завёта гDнz.
И# бы1сть t негHже дне2 бЁ ківHтъ въ каріаfіарjмэ, ўмно1жишасz днjе, и3 бы1сть двaдесzть лётъ: и3 воззрЁ ве1сь до1мъ ї}левъ в8слёдъ гDа.
И# рече2 самуи1лъ ко всемY до1му ї}леву, глаго1лz: ѓще всёмъ се1рдцемъ вaшимъ вы2 њбращaетесz ко гDу, tими1те бо1ги чужды6z t среды2 вaсъ, и3 дубр†вы, и3 ўгото1вайте сердцA в†ша ко гDу, и3 порабо1тайте є3мY є3ди1ному, и3 и3збaвитъ вaсъ t руки2 и3ноплеме1нничи.
И# tверго1ша сы1нове ї}лєвы ваалjма и3 дубр†вы ґстарHfа, и3 порабо1таша гDу є3ди1ному.
И# рече2 самуи1лъ: собери1те ко мнЁ всего2 ї}лz въ массифafъ, и3 помолю1сz њ вaсъ ко гDу.
И# собрaшасz лю1діе въ массифafъ, и3 почерпaху во1ду и3 проливaху пред8 гDемъ на зе1млю: и3 пости1шасz въ то1й де1нь, и3 рёша: согрэши1хомъ пред8 гDемъ. И# судsше самуи1лъ сы1ны ї}лєвы въ массифafэ.
И# ўслы1шаша и3ноплемє1нницы, ћкw собрaшасz вси2 сы1нове ї}лєвы въ массифafъ, и3 взыдо1ша воевHды и3ноплемє1нничи на ї}лz. И# слы1шаша сы1нове ї}лєвы и3 ўбоsшасz t лицA и3ноплемє1нникъ:
и3 рёша сы1нове ї}лєвы къ самуи1лу: не премолчи2 њ нaсъ вопіS ко гDу бг7у нaшему, да и3збaвитъ ны2 t руки2 и3ноплеме1нничи. И# рече2 самуи1лъ: не бyди мнЁ є4же tступи1ти t гDа бг7а моегw2 и3 не вопи1ти њ вaсъ съ моле1ніемъ.
И# взS самуи1лъ kгнS є3ди1но ссyщее, и3 принесе2 є5 на всесожже1ніе со всёми людьми2 гDеви: и3 возопи2 самуи1лъ ко гDу њ ї}ли, и3 послyша є3гw2 гDь.
10 И# бsше самуи1лъ возносsй всесожже1ніе, и3 и3ноплемє1нницы прибли1жишасz на брaнь на ї}лz: и3 возгремЁ гDь глaсомъ ве1ліимъ въ де1нь њ1нъ на и3ноплеме1нники, и3 смzто1шасz и3 падо1ша пред8 ї}лемъ:
11 и3 и3зыдо1ша мyжіе ї}лєвы t массифafа, и3 погнaша и3ноплеме1нникwвъ, и3 би1ша и5хъ дaже до подо1ліz веfхо1ръ.
12 И# взS самуи1лъ кaмень є3ди1нъ и3 постaви є3го2 междY массифafомъ и3 междY ве1тхимъ: и3 нарече2 и4мz є3мY ґвенезе1ръ, си1рэчь кaмень по1мощи, и3 рече2: до здЁ помо1же нaмъ гDь.
13 И# смири2 гDь и3ноплеме1нники, и3 не приложи1ша ктомY и3ти2 въ предёлы ї}лєвы: и3 бы1сть рукA гDнz на и3ноплеме1нникwвъ во вс‰ дни6 самуи1лwвы.
14 И# tдaшасz грaды, и5хже взsша и3ноплемє1нницы t сынHвъ ї}левыхъ, и3 tдaша и5хъ ї}лю, t ґккарHна дaже до ге1fа, и3 предёлы ї}лz свободи1шасz t руки2 и3ноплеме1нничи: и3 бЁ ми1ръ междY ї}лемъ и3 междY ґморре1емъ.
15 И# судsше самуи1лъ ї}лю во вс‰ дни6 животA своегw2.
16 И# хождaше t го1да до го1да, и3 њ1крестъ веfи1лz и3 галгaлы и3 массифafа, и3 суждaше ї}лz во всёхъ свzще1нныхъ си1хъ.
17 Бsше же є3мY возвраще1ніе во ґрмаfе1мъ, ћкw тaмw бsше до1мъ є3гw2: и3 судsше тaмw ї}лz, и3 создA тaмw nлтaрь гDеви.
Для корректного отображения некириллических текстов желательно установить шрифты Lucida Sans Unicode (для текстов на греческом) и Hirmos (для текстов на церковнославянском). Если Ваш браузер поддерживает технологию CSS3, шрифты будут загружены автоматически.
Комментарии:
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

2:1-10 Молитва Анны - далекий прообраз песни Божией Матери (Лк 1:46-55). Это уже мессианская песнь, выражающая надежду "анавим" (бедных, смиренных - ср Соф 2:3) и заканчивающаяся указанием на царя Мессию.


2:18 По-евр. "ефод" - священническое одеяние (ср 2 Цар 6:14, 1 Цар 22:18), отличное от ефода - предмета, служащего для бросания жребия чтобы познать волю Господню (ст 1 Цар 2:28, ср 1 Цар 14:3, 1 Цар 14:18, в рус. пер. - кивот; 1 Цар 23:6, 1 Цар 23:9, см; 1 Цар 30:7, 1 Цар 30:8, ср Деян 1:17, 26). Согласно Bible de Jerusalem (прим. к 1 Цар 14 41), в этом стихе следует восстановить пропуск слова Израилев: "Почему ты не ответил сегодня рабу Твоему? Если вина на мне или на сыне Твоем Ионафане, дай знамение урим, если вина на народе Твоем Израилевом, дай - туммим". Следовательно, в ефоде находилось 2 жребия; каждому из них придавалось определенное значение: выпадавший жребий считался знамением Божиим, откровением Его воли.


2:33-34 Смерть Офни и Финееса (1 Цар 4:11) является знамением будущих несчастий: избиения в Номве священников, потомков Илия (1 Цар 22:18-19), за исключением Авиафара (1 Цар 22:22-23), впоследствии смещенного Соломоном (3 Цар 2:27); выдвижения на их место семьи Садока, которая, начиная с Соломона, сохраняет за собой милость царя, "помазанника Господня"; (3 Цар 2:35); бедственного положения провинциальных священников после реформы Иосии (ст 1 Цар 2:36; ср 4 Цар 23:9).


3:1 Первое откровение, которым утверждается пророческое призвание Самуила. Это не сон - голос будит Самуила. Это "видение", но только в широком смысле слова, т.к. Самуил не видит Ягве, а только слышит его.


3:3 Господь являет Свое присутствие над ковчегом и дает Свои повеления (ср Исх 25:22; Ис 6).


5 "Хлеб священный" - хлебы предложения. Они предназначались только священникам (Лев 24:5-9). Во времена Давида исключения были возможны, но для этого требовалась обрядовая чистота.


1 и 2 кн Царств в еврейской Библии составляют одну книгу, под названием кн Самуила, которого считали их автором. Разделение на две книги восходит к греч переводу. В нем эти книги названы 1 и 2 кн Царств, и объединены с двумя следующими книгами, получившими название 3 и 4 кн Царств. В Вульгате первые две книги сохранили название книг Самуила (1 и 2), а две последующие называются 1 и 2 кн Царей. По сравнению с другими книгами ВЗ текст этих книг плохо сохранился. Греч перевод LXX довольно далек от евр — однако восходит к прототипу, значительные фрагменты которого найдены в Кумранских пещерах. Существовало, следовательно, несколько еврейских «рецензий» (вариантов) книг Самуила.

В 1 и 2 кн Царств можно различить пять частей: а) Самуил (1 Цар 1-7); б) Самуил и Саул (1 Цар 8-15); в) Саул и Давид (1 Цар 162 Цар 1); г) Давид (2 Цар 2-20); д) приложения (2 Цар 21-24).

Автор этого труда комбинирует или просто располагает в последовательном порядке материалы различного, письменного или устного, происхождения о начале периода монархии. Приведен рассказ о ковчеге Завета и о его захвате филистимлянами (1 Цар 4-6), продолжающийся в 2 Цар 6. Он обрамлен двумя другими рассказами: 1) о детстве Самуила (1 Цар 1-2); 2) о том, как он в качестве последнего из Судей исполнял обязанности правителя; в заключении предвосхищается избавление от ига филистимлян (1 Цар 7). Самуил играет первостепенную роль в деле учреждения царской власти (1 Цар 8-12). В изложении ее становления уже давно различали две группы преданий: 9—10 1-16; 11 с одной стороны и 8, 10-17-24; 12 — с другой. Первую группу принято называть монархической версией данных событий, а вторую, считавшуюся позднейшей, — «антимонархической». В действительности же обе версии древнего происхождения и отражают лишь две различные тенденции. «Антимонархичность» второй заключается лишь в том, что она осуждает такого рода царскую власть, которая не достаточно считается с суверенной властью Бога. Войны Саула с филистимлянами описываются в гл 13—14, а первая версия об его отвержении дана в 1 Цар 13:7-13. Другая версия того же события излагается в гл 15 в связи с войной против амалекитян. Это утверждение подготавливает помазание Давида Самуилом (1 Цар 16:1-13). Параллельные и, по-видимому, одинаково древние предания о первых шагах Давида и его столкновениях с Саулом находятся в 1 Цар 16:42 Цар 1, где часто встречаются повторения. Конец этой истории дан в 2 Цар 2-5: Давид в результате правления в Хевроне, войны с филистимлянами и взятия Иерусалима утверждается как царь всего Израиля (2 Цар 5:12). В гл 6 автор возвращается к истории ковчега Завета; гл 7 содержит пророчество Нафана, а гл 8 представляет собою редакционное резюме.

С 2 Цар 9 по 3 Цар 1-2 рассказана история семьи Давида и ее борьбы за наследование престола; она описана очевидцем в первую половину царствования Соломона и прервана гл 2 Цар 21-24, в которых помещены документы различного происхождения, относящиеся к царствованию Давида.

Первая и вторая книги Царств охватывают период, простирающийся от возникновения израильской монархии до конца царствования Давида. Экспансия филистимлян — битва под Афеком (приблиз. в 1050 г) — поставила под угрозу само существование Израиля и принудила его установить монархию. Саул (около 1030 г) выступает сначала как судья, но будучи признан всеми коленами, становится их главою. Так возникает царская власть. Начинается освободительная война, и филистимляне вынуждены возвратиться в свои пределы (1 Цар 14); позднейшие столкновения происходят уже на окраинах израильской территории, в Теревинфской долине (1 Цар 17) и на Гельвуйской горе (1 Цар 28 и 1 Цар 31). В этой последней битве, закончившейся полным поражением Израиля, погибает Саул (ок. 1010 г). Национальное единство снова под угрозой: в Хевроне «мужи Иудины» помазали на царство Давида, северные же колена противопоставили ему Иевосфея, потомка Саула, укрывшегося в Заиордании. Но убийство Иевосфея изменяет положение, и весь Израиль признает Давида царем.

2 кн Царств лишь кратко касается политических результатов царствования Давида, хотя они были весьма значительны. Филистимляне были окончательно изгнаны, объединение территории завершилось поглощением хананейских «островков» и, прежде всего, Иерусалима, ставшего политической и религиозной столицей царства. Покорено было все Заиорданье, и Давид распространил свою власть на южную Сирию. Однако после смерти Давида (ок. 970 г) оказалось, что национальное единство не стало еще достаточно прочным. Хотя Давид был царем Израиля и Иуды, они не раз противостояли друг другу: мятеж Авессалома был поддержан северянами, а Сива, из колена Вениаминова, пытался возмутить народ криком: «К шатрам твоим, Израиль!». Раскол уже предчувствовался.

Религиозный смысл этих книг в том, что в них указываются условия и трудности установления теократического порядка на земле. Этот идеал был достигнут при Давиде. До него мы видим неудачу Саула, а после него — нечестивых царей, поведение которых вызвало гнев Божий и привело к национальной катастрофе. С пророчеством Нафана пробуждается мессианская надежда, питаемая обетованиями, данными дому Давидову. Авторы НЗ-ных книг трижды ссылаются на него (Деян 2:30; 2 Кор 6:18; Евр 1:5). Иисус — потомок Давида, и наименование «сын Давида», данное ему народом, является признанием Его как Мессии. Отцы Церкви проводили параллель между жизнью Давида и жизнью Иисуса Христа, избранного для спасения всех, царя духовного Израиля и все же, подобно Давиду, гонимого Своими.

В еврейской Библии исторические книги (Иисуса Навина, Судей и Царств) называются «Небиии ришоним». т.е. «Ранние пророки», в противоположность «Поздним пророкам»: Исайе, Иеремии, Иезёкиилю, Даниилу и двенадцати «малым пророкам». Предание приписывало их составление пророкам: Иисусу Навину, Самуилу и Иеремии. Уже само название этих книг свидетельствует о том, что составители не являются историками в древнем и, тем более, современном смысле слова. Они — глашатаи Слова Божия, избравшие главной темой своих книг отношение Израиля с Ягве, его верность или неверность — неверность в особенности — Богу Завета. Приводя примеры из прошлого, они излагают религиозное учение, выступают как пророки и наставники народа. Их интересуют не столько минувшие события, сколько уроки, которые можно из них извлечь.

Однако назидательный характер «Ранних пророков» не лишает их повествование исторической ценности. Составители этих книг опираются на обширный материал первостепенной важности и значения. Это не только устные рассказы и древний эпос, но и биографии великих людей Израиля, написанные вскоре после их кончины, а также государственные летописи Израильского и Иудейского царств, на которые свящ. писатели часто ссылаются (2 Цар 1:18; 3 Цар 11:41; 3 Цар 14:19; ср 2 Пар 27:7).

Исторические книги составляют одно целое, завершенное не ранее 562 г до Р.Х. (4 Цар 25:27). В Библии они следуют непосредственно за Пятикнижием: в конце кн Втор Иисус Навин указан как преемник Моисея, а события кн Ис Нав начинаются как раз на другой день после смерти законодателя Израиля.

Духовный смысл сборника можно кратко сформулировать следующим образом: Ягве, положив начало существованию Своего народа, ведет его по пути восхождения к тому времени, когда Он окончательно воцарится в мире (Царство Божие). Для этого Он отдает Израилю Землю Обетованную, поставляет Давида монархом и обещает его потомку вечную власть в эсхатологическом Царстве. Но в то же время составители исторических книг сурово и беспощадно обличают народ Божий за его неверность Завету. Эта неверность является прямой причиной тех бедствий, которые обрушиваются на Израиль. Таким образом история превращается в урок и предупреждение. Она содержит призыв к покаянию, который с особой силой прозвучал в эпоху плена Вавилонского.

Второзаконие исторически обосновало учение об избранности Израиля и определило вытекающее отсюда его теократическое устройство; вслед затем кн Ис Нав рассказывает о поселении избранного народа в Обетованной Земле, кн Судей излагает чередование отступничеств и помилований, 1 и 2 кн Царств повествуют о кризисе, приведшем к установлению царской власти и подвергшем опасности теократический идеал, который затем осуществляется при Давиде; 3 и 4 кн Царств описывают упадок, начавшийся при Соломоне: несмотря на благочестие некоторых царей, произошел целый ряд отступничеств, за которые Бог покарал Свой народ.

Скрыть
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

2:1  Возрадовалось сердце мое в Господе: при мысли о том, что сделал для меня Господь.


Вознесся рог мой в Боге моем, т. е. восстановлены и утверждены Богом мое женское достоинство, сила и значение. (Рог является здесь символом силы, могущества, самообороны.)


Широко разверзлись уста мои на врагов моих: я получила полную свободу для отражения злохулений моих врагов, укорявших меня моим бесплодием (1:5-6).


Я радуюсь о спасении Твоем, т. е. о спасении, явленном мне Тобою.


2:3 Обращение к людям, которые, по своей дерзости и неведению путей Божиих, упрекали Анну ее бесплодием.


2:4-9 Все и все в руках Божиих. Пути Его неисповедимы, могущество и разум Его бесконечны. Те, что казались нам снаружи крепкими, обеспеченными и славными, часто оказываются пред судом Всеведущего и Всесвятого (ст. 3) Господа нравственно слабыми, недостойными, как бы обреченными на погибель своим собственным ничтожеством. Люди же, казавшиеся нам наружно слабыми, недостойными милостей Божиих, часто оказываются превознесенными Им за свои внутренние достоинства.


2:10  Господь будет судить концы земли и даст крепость царю Своему, и вознесет рог (силу, крепость) помазанника Своего. В ближайшем смысле здесь имеется в виду возлюбленный и прославленный Богом царь евреев Давид, а также его сын и преемник — могущественный и славный Соломон (1 Цар 7; 1 Пар 17). В более отдаленном, пророчественно-мессианском, смысле — Божественный Потомок Давида по плоти — Господь наш Иисус Христос, Своим учением и жизнью принесший на землю «суд (греховному) Миру сему» (Ин 12:31) и имеющий прийти вторично на землю — для Страшного суда и праведного воздаяния грешникам и праведникам (Мф 12:36; 13:41,49; 16:27; 19:28; 24:31; 25:32 ... Лк 17:22 ... Ин 5:22,25,54; 12:48; Деян 17:31; 2 Петр 3:7; 3:10; Иуд 1:14,15; Рим 2:5,6; 2 Кор 1:14; 5:10; 1 Кор 1:8; 4:5; 2 Фес 2:2 и мн. др.).


Хвалебно-пророчественная песнь матери Самуиловой Анны легла в основу третьего ирмоса церковных канонов.


2:12  Не знали Господа, т. е. не хотели признавать Его заповедей и повелений.


2:13-16 Имеются в виду мирные жертвы. См. прим. к 1:4.


2:18 Ефодом называлась одна из одежд ветхозаветного первосвященника, сотканная из разноцветной пряжи и золота (Исх 28). Льняной ефод Самуила не был, конечно, первосвященническим ефодом, так как он не имел на него никакого права. Скорее всего это была безрукавная полотняная верхняя одежда, напоминавшая своим покроем первосвященнический ефод и потому получившая наименование последнего. Она надевалась лицами, посвятившими себя служению Богу (ср. 1 Цар 22:18), или по особому случаю религиозной важности (2 Цар 6:14). Нечто вроде тех белых полотняных стихарей, которые употребляются прислужниками при католическом богослужении.


2:25 Грехи, совершенные главным образом против людей, могут быть покрыты милосердием Божиим, так как не свидетельствуют еще о состоянии безнадежного ожесточения человека против воли Божией и допускают возможность для него нравственного совершенствования. Грехи же, обнаруживающие в человеке состояние безнадежного ожесточения против воли Божией, требуют сурового возмездия, поучительного и для других (ср. Мф 12:31).


Ибо — в смысле посему. Решил — в смысле попустил. Предать их смерти: см. 4:10-11.


2:27  Человек Божий — некто из провозвестников воли Божией (ср. 9:6), имя которого осталось для нас неизвестным.


Дому отца твоего — т. е. колену Левия, избранному Богом из числа всех других колен Израиля для особого служения Ему при скинии (см. ст. 28).


В Египте, в доме (т. е. царстве) фараона.


2:29 О хлебных приношениях в Скинию см. прим. к Лев 2.


Утучняя себя начатками всех приношений народа Моего. По закону Моисея (Исх 23:19; Лев 19:23-24; 23:10-14,16-17; Чис 18:12 и др. места), евреи обязаны были доставлять к скинии первые плоды своей жатвы, винограда, елея, первый испеченный хлеб из новой пшеницы, часть от шерсти овец и т. п., — для содержания членов колена Левия.


2:31  Не будет старца в доме твоем, т. е. потомки Илия будут умирать, не достигнув староста (ср. ст. 33).


2:32-34 См. 3:11-20; 4 гл.


2:35-36 В ближайшем смысле имеется в виду переход первосвященства из дома Илия (род Ифамара) в дом Садока (род Елеазара), см. 3 Цар 2:27. В более же отдаленном и полном смысле сказанное в отмеченных стихах относится, по замечанию блаж. Феодорита, «не к кому-либо из людей, а к единому только Господу нашему Иисусу Христу, который по человечеству наименован нашим архиереем (Евр 4:14-15). Выражение по вся дни неприлично людям смертным, живущим малое время. Помазанными же назвал святых апостолов и преемственно приявших их учение» (Блаж. Феодорит. Толк. на 1 Цар, вопр. 7).


3:1  Слово Господне — через пророков, откровение воли Божией через видения были в те дни не часты.


3:2  На своем месте — около порога скинии.


3:3  Светильник Божий (находившийся в святилище) еще не погас: огонь в лампадах светильника зажигался священниками вечером и горел всю ночь до утра, а утром гасился (Исх 27:21. Ср. 30:7,8; Лев 24:2-4). Наблюдение за исправностью лампад светильника, особенно в ночное время, очевидно, возложено было священниками на отрока Самуила, что вынуждало его проводить это время в храме Господнем, где ковчег Божий, точнее — в первом (со входа) отделении этого храма, или скинии, т. е. в Святилище.


3:11  Зазвенит в обоих ушах — от ужаса (ср. 4 Цар 21:12; Иер 19:3).


3:12-14 См. 2:27-36.


3:20  От Дана — северного пункта Ханаана — до Вирсавии — его южного пункта. Выражение от Дана до Вирсавии на языке священных писателей тождественно выражению «вся земля израильтян», «весь Израиль», «весь Израиль и Иуда» (2 Цар 3:10; 6:19; 17:11; 24:2; 3 Цар 4:25; 1 Пар 21:2; 2 Пар 30:5).


3:21  Самуил есть пророк Господень — богоизбранный и боговдохновляемый провозвестник воли Господней.


4:7 Язычники думали, что у каждого народа есть свой собственный бог или даже несколько богов. Ковчег завета был принят филистимлянами за изображение, или видимое вместилище, предполагаемого национального еврейского божества — Иеговы, подобное тем изображениям, какие имелись у самих язычников.


4:10  И поражены были израильтяне: являясь исполнением грозного определения Правосудия Божия в отношении неблагочестивого дома первосвященника и судии евреев Илия (2:27-36), поражение было вместе с тем и осязательным наказанием народа за его легкомысленное и самовольное обращение со своей величайшей святыней — ковчегом завета Господня.


4:21  Ихавод — «бесславие».


5:1  Азот, Геф (ст. 8), Аскалон (ст. 10), Газа, Аккарон (6:17) — филистимские города, расположенные к западу от Иерусалима и Хеврона.


5:2  Дагон — языческое божество филистимлян, с головой и руками человека, туловищем рыбы. Для язычников Дагон был выразителем и покровителем плодородия. (Подробнее об этом можно прочитать в сочинении: М. Пальмов. Идолопоклонство у древних евреев. СПб., 1897, с. 285-292.)


5:6  И отяготила рука Господня над филистимлянами (ср. ст. 7,9,11): грозные знамения, сопровождавшие собой пребывание ковчега завета в земле филистимлян, должны были показать последним неуместность посвящения ковчега языческим идолам, величие и могущество Бога израилева и полное ничтожество их собственных божеств, бессильных помочь не только другим, но и себе (6:5-6).


И Господь поражал их (филистимлян) и наказал их мучительными наростами: «Семьдесят толковников, — замечает блаж. Феодорит, — перевели: «поражены были на седалищах»; Акила — «имели веред гангрены»; Иосиф Флавий показывает, что они страдали поносом. Никто да не признает эти указания за разногласие, ибо за поносом следовала болезнь седалищ — частое извержение воспалило (в славянском переводе сказано: «и воскипе им на седалищах») извергающие части; с течением же времени воспаление перешло в гангрену» (Толк. на 1 Цар, вопр. 10).


6:2-8 В древнем языческом мире существовал обычай умилостивлять то или иное божество принесением ему в жертву металлических изображений кары, постигшей человека или его достояние. Известно, напр., что афиняне приносили богу в жертву изображение тех членов человеческого тела, которые были поражаемы болезнью. Среди некоторых местностей (на севере Европейской России, в Индии и пр.) означенный обычай сохранился и по настоящее время.


Обычай принесения божеству металлических изображений (или вообще знаков) угнетавшей человека кары практиковался и в качестве благодарственной жертвы по случаю освобождения от этой кары. Узники, получившие свободу, вешали в храмах свои цепи; спасшиеся от кораблекрушения — металлическую дощечку с изображением тонущего корабля. Луций Коллодий, исцелившийся от глухоты, принес в жертву богине Минерве серебряные уши.


Как и вышеупомянутый, данный обычай не утратил своего значения среди некоторых языческих местностей и по настоящее время.


С появлением христианства обычай приносить Богу какое-либо вещественное знаменование постигшего или постигавшего человека горя не вполне вышел из употребления: христианская история свидетельствует, что он имел себе место и в христианстве, хотя уже существенно отличался от своего древнего первообраза в язычестве. От соприкосновения с христианством обычай внутренне очистился, сделавшись, вместо проявления языческого суеверия, обнаружением глубокой веры и сердечной преданности христианина Единому истинному, всемогущему и всеблагому, Богу. Из наиболее рельефных примеров существования трактуемого обычая в христианской древности можно указать на тот случай, когда исцеленный Божией Матерью св. Иоанн Дамаскин сделал из серебра изображение отрубленной было у него иконоборцами, а теперь чудесно вновь соединившейся с остальным телом руки, и приложил это изображение к той иконе Богоматери, пред которой молился, отчего эта икона и получила свое название «Троеручицы».


6:10  А телят их удержали дома: по естественному порядку вещей, первородящие коровы должны были бы идти не к Вефсамису, а домой, к своим телятам.


6:12  Вефсамис — город, расположенный на запад от Вифлеема.


6:17 См. прим. к 5:1. Поименованы пять филистимских городов не потому, что только эти города были поражены наказанием свыше, а потому, что поименованные пять городов были столицами пяти главнейших князей филистимских (ст. 4,16,18), группировавших около себя прочие города и местности Филистимской земли.


6:18  Открытыми сёлами названы селения без крепостной ограды.


До большого камня (вблизи Вефсамиса), на котором поставили ковчег Господу.


До сего дня — выражение, указывающее на время священного писателя, давшего завершительную редакцию 1-й и 2-й книгам Царств (см. предварительные сведения о книгах Царств).


6:19 Ковчег завета был святыней, неприкосновенной для лиц неосвященных (Чис 4), а тем более для праздного любопытства толпы.


6:20 Кто из грешных людей может устоять пред обличающей святыней Господней и мздовоздающим Правосудием десницы Его?


6:21  Кириафиарим — город, лежащий на северо-востоке от Вефсамиса и на северо-западе от Иерусалима, на пути в Силом, тогдашнему месту расположения скинии.


7:1 На основании 1 Пар 15:10-11 полагают, что Аминадав и его сын Елеазар принадлежали к колену Левия. В г. Кириафиарим ковчег завета находился до времен царя Давида, который перенес его в новоустроенную им иерусалимскую скинию (2 Цар 6). Что же касается самой скинии, находившейся в Силоме, то она была перенесена сначала в Номву (1 Цар 26:1), затем — в Гаваон (1 Пар 16:39; 21:29; 2 Пар 1:3) и, наконец, разобрана и сложена в одном из помещений Соломонова храма в Иерусалиме, совместно со скинией Давидовой.


7:2  И обратился весь дом Израилев к Господу: под внешним влиянием филистимского гнета (ст. 3) евреи раскаялись в своих увлечениях язычеством соседей и обратились сердцем к исполнению благого и совершенного закона Господня.


7:3  Ваал и Астарта — языческие божества, чествовавшиеся в Ханаане, Финикии, Месопотамии и других странах Передней Азии. Культ Ваала говорил преимущественно о грозном могуществе божества; культ Астарты — о его производительной силе. Последний сопровождался различного рода распутством, возведенным до степени священного служения богине. (Подробнее см. в соч.: М. Пальмов. Идолопоклонство у древних евреев. СПб., 1897, с. 217-246, 295-335.)


7:5  Массифа Самуилова — город на северо-западе от Иерусалима, на юг от Гаваона.


7:6 Черпание воды и поливание ею пред Господом служило символом глубокого сокрушения о грехах и вместе покаянной жертвы еврейского народа. В 19 ст. 2 гл. кн. «Плач Иеремии» встречается выражение: «Изливай как воду сердце твое пред лицом Господа!».


Судил — в смысле разбирал дела и тяжбы народа, наставляя его в истинном законе.


7:7 Филистимлянам представилось, что евреи сосредоточились в Массифе не иначе как с враждебной к ним целью.


7:9 В отношении особенностей религиозного и общественного быта евреев период Судей может быть рассматриваем как период патриархальной реакции в жизни народа. Закон о единстве богослужебного пункта и исключительности богослужебных лиц не был соблюдаем с большой строгостью даже лучшими из евреев того времени. Помимо скинии, жертвы Истинному Богу приносились и там, где то или другое лицо ощущало потребность в их принесении; и приносились нередко людьми, не имевшими священного сана. (Подробнее см. в соч.: И. Троицкий. Религиозное, общественное и государственное состояние евреев во время Судей. СПб., 1885.)


Ягненка от сосцов: жертвенный агнец должен быть по закону (Лев 22:27) не моложе семи дней.


7:11 По мнению епископа Гервея, между евреями и аморреями был заключен оборонительный союз, направленный главным образом против филистимлян (Английская комментированная Библия).


7:12  Авен-Езер — «камень помощи».


7:17 См. прим. к 9 ст.


Название и разделение книг в Библии. Известные ныне четыре книги Царств в древнем еврейском кодексе священных книг составляли две книги: одна из них (в состав которой входили нынешние первая и вторая книги Царств) называлась «Сефер Шемуель», т. е. «Книга Самуила», так как ее содержанием является повествование о пророке Самуиле и помазанных им на Еврейское царство Сауле и Давиде; другая (в состав которой входили нынешние третья и четвертая книги Царств) называлась «Сефер Мелахим», т. е. «Книга Царей», так как ее содержанием является повествование о последнем общееврейском царе Соломоне и о царях царства Иудейского и царства Израильского. Теперешнее деление означенных книг на четыре явилось прежде всего в греческом переводе LXX-ти, где они получили названия: «Βασιλείων πρώτη (βίβλος)», т. е. «Первая книга Царств»; Βασιλείων δευτέρα — «Вторая книга Царств»; Βασιλείων τρίτη — «Третья книга Царств»; Βασιλείων τετάρτη — «Четвертая книга Царств». Затем оно было усвоено и латинским переводом Вульгатой, где заглавия книг получили такой вид: «Liber primus Samuelis, quem nos primum Regum dicimus» («Первая книга Самуила, которую мы называем Первою книгою Царей»); «Liber secundus Samuelis, quem nos secundum Regum dicimus» («Вторая книга Самуила, которую мы называем Второю книгою Царей»); «Liber Regum tertius, secundum Hebraeos primus Malachim» («Третья книга Царей, по еврейскому счету — Первая книга Мелахим — Царей»); «Liber Regum quartus, secundum Hebraeos Malachim secundus» («Четвертая книга Царей, по еврейскому счету — Вторая книга Мелахим — Царей»).

Впрочем, в каноническом счислении книг Ветхого Завета Православная Церковь удержала древнееврейское деление книг Царств на две книги, соединяя воедино Первую и Вторую книги Царств, а также Третью и Четвертую книги.

Содержание книг Царств. В Первой книге Царств повествуется о пророке и судье еврейского народа Самуиле и о первом еврейском царе Сауле. Во Второй книге Царств повествуется о втором еврейском царе Давиде. В Третьей книге Царств повествуется о третьем еврейском царе Соломоне, о распадении еврейской монархии на два царства — Иудейское и Израильское — и о царях того и другого царства, кончая царем Иосафатом в Иудейском царстве и царем Охозией в Израильском. В Четвертой книге Царств повествуется об остальных царях Иуды и Израиля, кончая ассирийским пленом в отношении Израильского царства и вавилонским пленом в отношении Иудейского царства.

Период истории еврейского народа, обнимаемый повествованием всех четырех книг Царств, превышает 500 лет.

Писатели книг Царств. Первоначальными писателями Первой и Второй книг Царств были пророки Самуил, Натан и Гад (1 Пар 29:29). Кто-либо из пророков позднейшего времени просмотрел записи Самуила, Натана и Гада, дополнил их (1 Цар 5:5; 1 Цар 6:18; 1 Цар 9:9; 1 Цар 27:6; 2 Цар 4:3) и придал им объединенный, законченный вид.

Первоначальными писателями Третьей и Четвертой книг Царств были следовавшие за Натаном и Гадом пророки и дееписатели, оставившие после себя записи с приуроченными к ним названиями: «Книга дел Соломоновых» (3 Цар 11:41); «Летопись царей иудейских» (3 Цар 14:29; 3 Цар 15:7.23; 3 Цар 22:46; 4 Цар 8:23); «Летопись царей израильских» (3 Цар 14:19; 3 Цар 15:31; 3 Цар 16:5.14.20.27; 3 Цар 22:39; 4 Цар 1:8; 4 Цар 10:34). Кто-либо из последних ветхозаветных пророков (по свидетельству еврейской и христианской древности — пророк Иеремия), а может быть, и сам великий книжник и собиратель канона ветхозаветных священных писаний Ездра, просмотрел эти записи и привел их в тот вид, в каком они дошли до нашего времени.

Исторические книги


По принятому в греко-славянской и латинской Библиях делению ветхозаветных книг по содержанию, историческими (каноническими) книгами считаются в них книги Иисуса Навина, Судей, Руфь, четыре книги Царств, две Паралипоменон, 1-я книга Ездры, Неемии и Есфирь. Подобное исчисление встречается уже в 85-м апостольском правиле 1, четвертом огласительном поучении Кирилла Иерусалимского, Синайском списке перевода LXX и отчасти в 60-м правиле Лаодикийского собора 350 г.: Есфирь поставлена в нем между книгами Руфь и Царств 2. Равным образом и термин «исторические книги» известен из того же четвертого огласительного поучения Кирилла Иерусалимского и сочинения Григория Богослова «О том, какие подобает чести кн. Ветхого и Нового Завета» (книга Правил, с. 372–373). У названных отцов церкви он имеет, впрочем, несколько иной, чем теперь, смысл: название «исторические книги» дается ими не только «историческим книгам» греко-славянского и латинского перевода, но и всему Пятикнижию. «Исторических книг древнейших еврейских премудростей, – говорит Григорий Богослов, – двенадцать. Первая – Бытие, потом Исход, Левит, потом Числа, Второзаконие, потом Иисус и Судии, восьмая Руфь. Девятая и десятая книги – Деяния Царств, Паралипоменон и последнею имееши Ездру». «Читай, – отвечает Кирилл Иерусалимский, – божественных писаний Ветхого завета 22 книги, переведенных LXX толковниками, и не смешивай их с апокрифами… Это двадцать две книги суть: закона Моисеева первые пять книг: Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. Затем Иисуса сына Навина, Судей с Руфью составляют одну седьмую книгу. Прочих исторических книг первая и вторая Царств, у евреев составляющая одну книгу, также третья и четвертая, составляющие одну же книгу. Подобно этому, у них и Паралипоменон первая и вторая считаются за одну книгу, и Ездры первая и вторая (по нашему Неемии) считаются за одну книгу. Двенадцатая книга – Есфирь. Таковы исторические книги».

Что касается еврейской Библии, то ей чужд как самый раздел «исторических книг», так и греко-славянское и латинское их распределение. Книги Иисуса Навина, Судей и четыре книги Царств причисляются в ней к «пророкам», а Руфь, две книги Паралипоменон, Ездры – Неемии и Есфирь – к разделу «кегубим» – священным писаниям. Первые, т. е. кн. Иисуса Навина, Судей и Царств занимают начальное место среди пророческих, Руфь – пятое, Есфирь – восьмое и Ездры, Неемии и Паралипоменон – последние места среди «писаний». Гораздо ближе к делению LXX стоит распорядок книг у Иосифа Флавия. Его слова: «От смерти Моисея до правления Артаксеркса пророки после Моисея записали в 13 книгах совершившееся при них» (Против Аппиона, I, 8), дают понять, что он считал кн. Иисуса Навина – Есфирь книгами характера исторического. Того же взгляда держался, по-видимому, и Иисус сын Сирахов, В разделе «писаний» он различает «премудрые словеса́... и... повести» (Сир 44.3–5), т. е. учительные и исторические книги. Последними же могли быть только Руфь, Паралипоменон, Ездры, Неемии и Есфирь. Принятое в еврейской Библии включение их в раздел «писаний» объясняется отчасти тем, что авторам некоторых из них, например Ездры – Неемии, не было усвоено в еврейском богословии наименования «пророк», отчасти их характером, в них виден историк учитель и проповедник. Сообразно с этим весь третий раздел и называется в некоторых талмудических трактатах «премудростью».

Относя одну часть наших исторических книг к разделу пророков, «узнавших по вдохновенно от Бога раннейшее, а о бывшем при них писавших с мудростью» (Иосиф Флавий. Против Аппиона I, 7), и другую – к «писаниям», каковое название дается всему составу ветхозаветных канонических книг, иудейская церковь тем самым признала их за произведения богодухновенные. Вполне определенно и ясно высказан этот взгляд в словах Иосифа Флавия: «У иудеев не всякий человек может быть священным писателем, но только пророк, пишущий по Божественному вдохновенно, почему все священные еврейские книги (числом 22) справедливо могут быть названы Божественными» (Против Аппиона I, 8). Позднее, как видно из талмудического трактата Мегилла, поднимался спор о богодухновенности книг Руфь и Есфирь; но в результате его они признаны написанными Духом Святым. Одинакового с ветхозаветной церковью взгляда на богодухновенность исторических книг держится и церковь новозаветная (см. выше 85 Апостольское правило).

Согласно со своим названием, исторические книги налагают историю религиозно-нравственной и гражданской жизни народа еврейского, начиная с завоевания Ханаана при Иисусе Навине (1480–1442 г. до Р. X.) и кончая возвращением евреев из Вавилона во главе с Неемиею при Артаксерксе I (445 г. до Р. X.), на время правления которого падают также события, описанные в книге Есфирь. Имевшие место в течение данного периода факты излагаются в исторических книгах или вполне объективно, или же рассматриваются с теократической точки зрения. Последняя устанавливала, с одной стороны, строгое различие между должными и недолжными явлениями в области религии, а с другой, признавала полную зависимость жизни гражданской и политической от веры в истинного Бога. В зависимости от этого излагаемая при свете идеи теократии история народа еврейского представляет ряд нормальных и ненормальных религиозных явлений, сопровождавшихся то возвышением, подъемом политической жизни, то полным ее упадком. Подобная точка зрения свойственна преимущественно 3–4 кн. Царств, кн. Паралипоменон и некоторым частям кн. Ездры и Неемии (Неем 9.1). Обнимаемый историческими книгами тысячелетний период жизни народа еврейского распадается в зависимости от внутренней, причинной связи явлении на несколько отдельных эпох. Из них время Иисуса Навина, ознаменованное завоеванием Палестины, представляет переходный момент от жизни кочевой к оседлой. Первые шаги ее в период Судей (1442–1094) были не особенно удачны. Лишившись со смертью Иисуса Навина политического вождя, евреи распались на двенадцать самостоятельных республик, утративших сознание национального единства. Оно сменилось племенной рознью, и притом настолько сильною, что колена не принимают участие в обшей политической жизни страны, живут до того изолированно, замкнуто, что не желают помочь друг другу даже в дни несчастий (Суд.5.15–17, 6.35, 8.1). В таком же точно жалком состоянии находилась и религиозно-нравственная жизнь. Безнравственность сделалась настолько всеобщей, что прелюбодейное сожительство считалось обычным делом и как бы заменяло брак, а в некоторых городах развелись гнусные пороки времен Содома и Гоморры (Суд.19). Одновременно с этим была забыта истинная религия, – ее место заняли суеверия, распространяемые бродячими левитами (Суд.17). Отсутствие в период судей, сдерживающих начал в виде религии и постоянной светской власти, завершилось в конце концов полной разнузданностью: «каждый делал то, что ему казалось справедливым» (Суд.21.25). Но эти же отрицательные стороны и явления оказались благодетельными в том отношении, что подготовили установление царской власти; период судей оказался переходным временем к периоду царей. Племенная рознь и вызываемое ею бессилие говорили народу о необходимости постоянной, прочной власти, польза которой доказывалась деятельностью каждого судьи и особенно Самуила, успевшего объединить своей личностью всех израильтян (1Цар 7.15–17). И так как, с другой стороны, такой сдерживающей народ силой не могла быть религия, – он еще недоразвился до того, чтобы руководиться духовным началом, – то объединение могло исходить от земной власти, какова власть царская. И, действительно, воцарение Саула положило, хотя и не надолго, конец племенной розни евреев: по его призыву собираются на войну с Каасом Аммонитским «сыны Израилевы... и мужи Иудины» (1Цар 11.8). Скорее военачальник, чем правитель, Саул оправдал народное желание видеть в царе сильного властью полководца (1Цар 8.20), он одержал целый ряд побед над окрестными народами (1Цар 14.47–48) и как герой погиб в битве на горах Гелвуйских (1Цар 31). С его смертью во всей силе сказалась племенная рознь периода Судей: колено Иудово, стоявшее прежде одиноко от других, признало теперь своим царем Давида (2Цар 2.4), а остальные подчинились сыну Саула Иевосфею (2Цар 2.8–9). Через семь с половиной лет после этого власть над Иудою и Израилем перешла в руки Давида (2Цар 5.1–3), и целью его правления становится уничтожение племенной розни, при посредстве чего он рассчитывает удержать престол за собой и своим домом. Ее достижению способствуют и постоянные войны, как общенародное дело, они поддерживают сознание национального единства и отвлекают внимание от дел внутренней жизни, всегда могущих подать повод к раздорам, и целый ряд реформ, направленных к уравнению всех колен пред законом. Так, устройство постоянной армии, разделенной по числу колен на двенадцать частей, причем каждая несет ежемесячную службу в Иерусалиме (1Пар 27.1), уравнивает народ по отношению к военной службе. Превращение нейтрального города Иерусалима в религиозный и гражданский центр не возвышает никакое колено в религиозном и гражданском отношении. Назначение для всего народа одинаковых судей-левитов (1Пар 26.29–30) и сохранение за каждым коленом местного племенного самоуправления (1Пар 27.16–22) уравнивает всех пред судом. Поддерживая равенство колен и тем не давая повода к проявлению племенной розни, Давид остается в то же самое время в полном смысле самодержавным монархом. В его руках сосредоточивается власть военная и гражданская: первая через посредство подчиненного ему главнокомандующего армией Иоава (1Пар 27.34), вторая через посредство первосвященника Садока, начальника левитов-судей.

Правление сына и преемника Давидова Соломона обратило ни во что результат царствования его отца. Необыкновенная роскошь двора Соломона требовала громадных расходов и соответствующих налогов на народ. Его средства шли теперь не на общегосударственное дело, как при Давиде, а на удовлетворение личных нужд царя и его придворных. Одновременно с этим оказался извращенным правый суд времени Давида: исчезло равенство всех и каждого пред законом. На этой почве (3Цар 12.4) возникло народное недовольство, перешедшее затем в открытое возмущение (3Цар 11.26. Подавленное Соломоном, оно вновь заявило себя при Ровоаме (3Цар 12) и на этот раз разрешилось отделением от дома Давидова 10 колен (3Цар 12.20). Ближайшим поводом к нему служило недовольство Соломоном, наложившим на народ тяжелое иго (3Цар 12.4), и нежелание Ровоама облегчить его. Но судя по словам отделившихся колен: «нет нам доли в сыне Иессеевом» (3Цар 12.16), т. е. у нас нет с ним ничего общего; мы не принадлежим ему, как Иуда, по происхождению, причина разделения в той племенной, коленной розни, которая проходила через весь период Судей и на время стихает при Сауле, Давиде и Соломоне.

Разделением единого царства (980 г. до Р. Х.) на два – Иудейское и Израильское – было положено начало ослаблению могущества народа еврейского. Последствия этого рода сказались прежде всего в истории десятиколенного царства. Его силам наносят чувствительный удар войны с Иудою. Начатые Ровоамом (3Цар 12.21, 14.30; 2Пар 11.1, 12.15), они продолжаются при Авии, избившем 500 000 израильтян (2Пар 13.17) и отнявшем у Иеровоама целый ряд городов (2Пар 13.19), и на время заканчиваются при Асе, истребившем при помощи Венадада Сирийского население Аина, Дана, Авел-Беф-Моахи и всей земли Неффалимовой (3Цар 15.20). Обоюдный вред от этой почти 60-тилетней войны был сознан, наконец, в обоих государствах: Ахав и Иосафат вступают в союз, закрепляя его родством царствующих домов (2Пар 18.1), – женитьбою сына Иосафатова Иорама на дочери Ахава Гофолии (2Пар 21.6). Но не успели зажить нанесенные ею раны, как начинаются войны израильтян с сирийцами. С перерывами (3Цар 22.1) и переменным счастьем они проходят через царствование Ахава (3Цар 20), Иорама (4Цар 8.16–28), Ииуя (4Цар 10.5–36), Иоахаза (4Цар 13.1–9) и Иоаса (4Цар 13.10–13) и настолько ослабляют военную силу израильтян, что у Иохаза остается только 50 всадников, 10 колесниц и 10 000 пехоты (4Цар 13.7). Все остальное, как прах, развеял Азаил Сирийский, (Ibid: ср. 4Цар 8.12). Одновременно с сирийцами израильтяне ведут при Иоасе войну с иудеями (4Цар 14.9–14, 2Пар 25.17–24) и при Иеровоаме II возвращают, конечно, не без потерь в людях, пределы своих прежних владений от края Емафского до моря пустыни (4Цар 14.25). Обессиленные целым рядом этих войн, израильтяне оказываются, наконец, не в силах выдержать натиск своих последних врагов – ассириян, положивших конец существованию десятиколенного царства. В качестве самостоятельного государства десятиколенное царство просуществовало 259 лет (960–721). Оно пало, истощив свои силы в целом ряде непрерывных войн. В ином свете представляется за это время состояние двухколенного царства. Оно не только не слабеет, но скорее усиливается. Действительно, в начале своего существования двухколенное царство располагало лишь 120 000 или по счислению александрийского списка 180 000 воинов и потому, естественно, не могло отразить нашествия египетского фараона Сусакима. Он взял укрепленные города Иудеи, разграбил самый Иерусалим и сделал иудеев своими данниками (2Пар 12.4, 8–9). Впоследствии же число вооруженных и способных к войне было увеличено теми недовольными религиозной реформой Иеровоама I израильтянами (не считая левитов), которые перешли на сторону Ровоама, укрепили и поддерживали его царство (2Пар 11.17). Сравнительно благоприятно отозвались на двухколенном царстве и его войны с десятиколенным. По крайней мере, Авия отнимает у Иеровоама Вефиль, Иешон и Ефрон с зависящими от них городами (2Пар 13.19), а его преемник Аса в состоянии выставить против Зарая Эфиоплянина 580 000 воинов (2Пар 14.8). Относительная слабость двухколенного царства сказывается лишь в том, что тот же Аса не может один вести войну с Ваасою и приглашает на помощь Венадада сирийского (3Цар 15.18–19). При сыне и преемнике Асы Иосафате двухколенное царство крепнет еще более. Не увлекаясь жаждой завоеваний, он посвящает свою деятельность упорядочению внутренней жизни государства, предпринимает попытку исправить религиозно-нравственную жизнь народа, заботится о его просвещении (2Пар 17.7–10), об урегулировании суда и судебных учреждений (2Пар 19.5–11), строит новые крепости (2Пар 17.12) и т. п. Проведение в жизнь этих предначертаний требовало, конечно, мира с соседями. Из них филистимляне и идумеяне усмиряются силой оружия (2Пар 17.10–11), а с десятиколенным царством заключается политический и родственный союз (2Пар 18.1). Необходимый для Иосафата, как средство к выполнению вышеуказанных реформ, этот последний сделался с течением времени источником бедствий и несчастий для двухколенного царства. По представлению автора Паралипоменон (2Пар 21), они выразились в отложении Иудеи при Иораме покоренной Иосафатом Идумеи (2Пар.21.10), в счастливом набеге на Иудею и самый Иерусалим филистимлян и аравийских племен (2Пар.21.16–17), в возмущении жителей священнического города Ливны (2Пар.21.10) и в бесполезной войне с сирийцами (2Пар 22.5). Сказавшееся в этих фактах (см. еще 2Пар 21.2–4, 22.10) разложение двухколенного царства было остановлено деятельностью первосвященника Иоддая, воспитателя сына Охозии Иоаса, но с его смертью сказалось с новой силой. Не успевшее окрепнуть от бедствий и неурядиц прошлых царствований, оно подвергается теперь нападению соседей. Именно филистимляне захватывают в плен иудеев и ведут ими торговлю как рабами (Иоиль 3.6, Ам 1.9); идумеяне делают частые вторжения в пределы Иудеи и жестоко распоряжаются с пленниками (Ам 1.6, Иоиль 3.19); наконец, Азаил сирийский, отняв Геф, переносит оружие на самый Иерусалим, и снова царство Иудейское покупает себе свободу дорогой ценой сокровищ царского дома и храма (4Цар 12.18). Правлением сына Иоаса Амасии кончается время бедствий (несчастная война с десятиколенным царством – 4Цар 14.9–14,, 2Пар 25.17–24 и вторжение идумеев – Ам 9.12), а при его преемниках Озии прокаженном и Иоафаме двухколенное царство возвращает славу времен Давида и Соломона. Первый подчиняет на юге идумеев и овладевает гаванью Елафом, на западе сокрушает силу филистимлян, а на востоке ему платят дань аммонитяне (2Пар 26.6–8). Могущество Озии было настолько значительно, что, по свидетельству клинообразных надписей, он выдержал натиск Феглафелассара III. Обеспеченное извне двухколенное царство широко и свободно развивало теперь и свое внутреннее экономическое благосостояние, причем сам царь был первым и ревностным покровителем народного хозяйства (2Пар 26.10). С развитием внутреннего благосостояния широко развилась также торговля, послужившая источником народного обогащения (Ис 2.7). Славному предшественнику последовал не менее славный и достойный преемник Иоафам. За время их правления Иудейское царство как бы собирается с силами для предстоящей борьбы с ассириянами. Неизбежность последней становится ясной уже при Ахазе, пригласившем Феглафелассара для защиты от нападения Рецина, Факея, идумеян и филистимлян (2Пар 28.5–18). По выражению Вигуру, он, сам того не замечая, просил волка, чтобы тот поглотил его стадо, (Die Bibel und die neueren Entdeckungen. S. 98). И действительно, Феглафелассар освободил Ахаза от врагов, но в то же время наложил на него дань ((2Пар 28.21). Неизвестно, как бы сказалась зависимость от Ассирии на дальнейшей истории двухколенного царства, если бы не падение Самарии и отказ преемника Ахаза Езекии платить ассириянам дань и переход его, вопреки совету пророка Исаии, на сторону египтян (Ис 30.7, 15, 31.1–3). Первое событие лишало Иудейское царство последнего прикрытия со стороны Ассирии; теперь доступ в его пределы открыт, и путь к границам проложен. Второе окончательно предрешило судьбу Иудеи. Союз с Египтом, перешедший с течением времени в вассальную зависимость, заставил ее принять участие сперва в борьбе с Ассирией, а потом с Вавилоном. Из первой она вышла обессиленной, а вторая привела ее к окончательной гибели. В качестве союзницы Египта, с которым вели при Езекии борьбу Ассирияне, Иудея подверглась нашествию Сеннахерима. По свидетельству оставленной им надписи, он завоевал 46 городов, захватил множество припасов и военных материалов и отвел в плен 200 150 человек (Schrader jbid S. 302–4; 298). Кроме того, им была наложена на Иудею громадная дань (4Цар 18.14–16). Союз с Египтом и надежда на его помощь не принесли двухколенному царству пользы. И, тем не менее, преемник Езекии Манассия остается сторонником египтян. Как таковой, он во время похода Ассаргадона против Египта делается его данником, заковывается в оковы и отправляется в Вавилон (2Пар 33.11). Начавшееся при преемнике Ассаргадона Ассурбанипале ослабление Ассирии сделало для Иудеи ненужным союз с Египтом. Мало этого, современник данного события Иосия пытается остановить завоевательные стремления фараона египетского Нехао (2Пар 35.20), но погибает в битве при Мегиддоне (2Пар 35.23). С его смертью Иудея становится в вассальную зависимость от Египта (4Цар 23.33, 2Пар 36.1–4), а последнее обстоятельство вовлекает ее в борьбу с Вавилоном. Стремление Нехао утвердиться, пользуясь падением Ниневии, в приефратских областях встретило отпор со стороны сына Набополассара Навуходоноора. В 605 г. до Р. X. Нехао был разбит им в битве при Кархемыше. Через четыре года после этого Навуходоносор уже сам предпринял поход против Египта и в целях обезопасить себе тыл подчинил своей власти подвластных ему царей, в том числе и Иоакима иудейского (4Цар 24.1, 2Пар 36.5). От Египта Иудея перешла в руки вавилонян и под условием верности их могла бы сохранить свое существование. Но ее сгубила надежда на тот же Египет. Уверенный в его помощи, второй преемник Иоакима Седекия (Иер 37.5, Иез 17.15) отложился от Навуходоносора (4Цар 24.20, 2Пар 36.13), навлек нашествие вавилонян (4Цар 25.1, 2Пар 36.17) и, не получив поддержки от египетского фараона Офры (Иер 37.7), погиб сам и погубил страну.

Если международные отношения Иудеи сводятся к непрерывным войнам, то внутренняя жизнь характеризуется борьбой с язычеством. Длившаяся на протяжении всей истории двухколенного царства, она не доставила торжества истинной религии. Языческим начало оно свое существование при Ровоаме (3Цар 14.22–24, 2Пар 11.13–17), языческим и кончило свою политическую жизнь (4Цар 24.19, 2Пар 36.12). Причины подобного явления заключались прежде всего в том, что борьба с язычеством велась чисто внешними средствами, сводилась к одному истреблению памятников язычества. Единственное исключение в данном отношении представляет деятельность Иосафата, Иосии и отчасти Езекии. Первый составляет особую комиссию из князей, священников и левитов, поручает ей проходить по всем городам иудиным и учить народ (2Пар 17.7–10); второй предпринимает публичное чтение закона (4Цар 23.1–2, 2Пар 34.30) и третий устраивает торжественное празднование Пасхи (2Пар 30.26). Остальные же цари ограничиваются уничтожением идолов, вырубанием священных дубрав и т. п. И если даже деятельность Иосафата не принесла существенной пользы: «народ еще не обратил твердо сердца своего к Богу отцов своих» (2Пар 20.33), то само собой понятно, что одни внешние меры не могли уничтожить языческой настроенности народа, тяготения его сердца и ума к богам окрестных народов. Поэтому, как только умирал царь гонитель язычества, язычествующая нация восстановляла разрушенное и воздвигала новые капища для своих кумиров; ревнителям религии Иеговы вновь приходилось начинать дело своих благочестивых предшественников (2Пар 14.3, 15.8, 17.6 и т. п.). Благодаря подобным обстоятельствам, религия Иеговы и язычество оказывались далеко неравными силами. На стороне последнего было сочувствие народа; оно усвоялось евреем как бы с молоком матери, от юности входило в его плоть и кровь; первая имела за себя царей и насильно навязывалась ими нации. Неудивительно поэтому, что она не только была для нее совершенно чуждой, но и казалась прямо враждебной. Репрессивные меры только поддерживали данное чувство, сплачивали язычествующую массу, не приводили к покорности, а, наоборот, вызывали на борьбу с законом Иеговы. Таков, между прочим, результат реформ Езекии и Иоссии. При преемнике первого Манассии «пролилась невинная кровь, и Иерусалим... наполнился ею... от края до края» (4Цар 21.16), т. е. началось избиение служителей Иеговы усилившеюся языческой партией. Равным образом и реформа Иосии, проведенная с редкою решительностью, помогла сосредоточению сил язычников, и в начавшейся затем борьбе со сторонниками религии они подорвали все основы теократии, между прочим, пророчество и священство, в целях ослабления первого язычествующая партия избрала и выдвинула ложных пророков, обещавших мир и уверявших, что никакое зло не постигнет государство (Иер 23.6). Подорвано было ею и священство: оно выставило лишь одних недостойных представителей (Иер 23.3). Реформа Иосии была последним актом вековой борьбы благочестия с язычеством. После нее уж не было больше и попыток к поддержанию истинной религии; и в плен Вавилонский евреи пошли настоящими язычниками.

Плен Вавилонский, лишив евреев политической самостоятельности, произвел на них отрезвляющее действие в религиозном отношении. Его современники воочию убедились в истинности пророческих угроз и увещаний, – в справедливости того положения, что вся жизнь Израиля зависит от Бога, от верности Его закону. Как прямой и непосредственный результат подобного сознания, возникает желание возврата к древним и вечным истинам и силам, которые некогда создали общество, во все времена давали спасение и, хотя часто забывались и пренебрегались, однако всегда признавались могущими дать спасение. На этот-то путь и вступила прибывшая в Иудею община. В качестве подготовительного условия для проведения в жизнь религии Иеговы ею было выполнено требование закона Моисеева о полном и всецелом отделении евреев от окрестных народов (расторжение смешанных браков при Ездре и Неемии). В основу дальнейшей жизни и истории теперь полагается принцип обособления, изолированности.


* * *


1 «Для всех вас, принадлежащих к клиру и мирянам, чтимыми и святыми да будут книги Ветхого Завета: Моисеевых пять (Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие), Иисуса Навина едина, Судей едина, Руфь едина, Царств четыре, Паралипоменон две, Ездры две, Есфирь едина».

2 «Читать подобает книги Ветхого Завета: Бытие мира, Исход из Египта, Левит, Числа, Второзаконие, Иисуса Навина, Судии и Руфь, Есфирь, Царств первая и вторая, Царств третья и четвертая, Паралипоменон первая и вторая, Ездры первая и вторая».

Скрыть
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

2:1 Рог - символ могущества и силы; ср. ст. 10.


2:5 Так по друг. чтению, букв.: перестают (работать).


2:8 Букв.: столбы.


2:9 Или: нечестивые.


2:10 Здесь, как и в ст. 36, речь идет о будущей монархии и царе как помазаннике Божьем.


2:13 Друг. возм. пер.: по обыкновению священники так обходились с народом.


2:20 Или: выпросили у Господа.


2:21 Букв.: с Господом, ср. Исх 34:28, Втор 18:13.


2:27 а) Букв.: дому отца твоего.


2:27 б) Букв.: в доме, в знач. под властью.


2:28 Или: все сжигаемые огнем жертвоприношения.


2:29 Или: так жадно смотрите на…


2:32 Так по друг. чтению. Масоретский текст: ты увидишь бедствие Святилища Моего, и пусть будет благо Израилю.


2:33 Букв.: мужами. Друг. возм. пер.: но всех, кто родятся в твоем роду, поразит меч.


3:3 Или: Храме, т.е. в Скинии, Шатре Откровения.


3:13 LXX: богохульствуют.


4:3 Или: Он, т.е. Господь.


4:21 Имя Ихавод созвучно выражению «нет славы».


5:2 Букв.: дом; то же ниже.


5:6 Букв.: рука Господня; то же в ст. 7, 9 и 11.


5:10 Букв.: мне; то же в ст. 11.


5:11 Или: Он, т.е. Бог.


6:3 а) Букв.: Ему.


6:3 б) Или: жертву признания вины; то же в ст. 4, 8 и 17. См. Лев 5:15,16; 7:1-10.


6:4 а) Букв.: правителей.


6:4 б) Или: мышей.


6:5 Или: отведет от вас Свою (карающую) руку.


6:6 Букв.: Он.


6:18 Или: от укрепленного города до неогороженного поселка.


6:19 Букв.: семьдесят человек (и) пятьдесят тысяч; в некот. рукописях: пятьдесят человек.


6:20 Или: к кому (должен) перейти (ковчег) от нас?


7:2 а) Букв.: дом Израилев; то же в ст. 3.


7:2 б) Или: и стал весь народ израильский с плачем обращаться к Господу. Точный смысл масоретского текста здесь не ясен.


7:12 Букв.: камень помощи.


Скрыть

Мысли вслух: ежедневные размышления о Библии

 

Самуил, данный матери Господом, отдан Ему на служение. Теперь вся жизнь Самуила будет посвящена Богу... 

 

Филистимляне воспринимают захват ковчега вполне по язычески. У них не укладывается, что Господь — не один из многих богов, а Единственный... 

 

До сих пор Израиль терпел военные поражения, отвернувшись от Господа. На этот раз народ вроде бы возлагает на Него... 

Библиотека

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).