Библия-Центр
РУ
Вся Библия
Церковнославянский перевод (ru)
Поделиться

Кни1га тре1тіz Цaрствъ, ГлавA 1

И# цaрь давjдъ бы1сть стaръ преше1дъ дни6, и3 њдэвaху є3го2 ри1зами (мно1гими), и3 не согрэвaшесz.
И# рёша џтроцы є3гw2 є3мY: да пои1щутъ господи1ну нaшему царю2 дэви1цы ю4ныz, и3 предстои1тъ царе1ви, и3 бyдетъ грёющи є3го2, и3 да лежи1тъ съ ни1мъ, и3 согрёетсz господи1нъ нaшъ цaрь.
И# и3скaша nтрокови1цы до1брыz t всегw2 предёла ї}лева, и3 њбрэто1ша ґвісaгу сумантzны1ню, и3 приведо1ша ю5 ко царю2.
И# бЁ nтрокови1ца добрA видёніемъ ѕэлw2: и3 бы1сть грёющи царS и3 служaше є3мY: цaрь же не познA є3S.
И# ґдHніа сы1нъ ґггjfинъ вознесе1сz, глаго1лz: ѓзъ и4мамъ цaрствовати. И# сотвори2 себЁ колєсни1цы и3 ко1нники, и3 пzтьдесsтъ муже1й є4же ходи1ти пред8 ни1мъ.
И# не возбрани2 є3мY nте1цъ є3гw2 никогдA, глаго1лz: почто2 сіе2 ты2 сотвори1лъ є3си2; И# бЁ то1й красе1нъ зрaкомъ ѕэлw2, и3 того2 роди2 по ґвессалHмэ.
И# бёша совёти є3гw2 со їwaвомъ сы1номъ сарyинымъ и3 со ґвіafаромъ їере1омъ, и3 помогaху в8слёдъ ґдHніи.
СадHкъ же їере1й и3 ване1а сы1нъ їwдaевъ, и3 наfaнъ прbро1къ и3 семе1й, и3 рисjй и3 сы1нове си1льніи давjдwвы не бы1ша по ґдHніи.
И# пожре2 ґдHніа џвцы и3 тельцы2 и3 ѓгнцы при кaмени зwеле1fэ, и4же бЁ бли1з8 и3сто1чника рwги1лz: и3 призвA всю2 брaтію свою2, сы1ны царє1вы, и3 вс‰ мyжы їyдwвы, џтроки царє1вы:
10 наfaна же прbро1ка и3 ване1а и3 си1льныхъ и3 соломHна брaта своегw2 не звA.
11 И# рече2 наfaнъ ко вирсавjи мaтери соломHни, глаго1лz: не слы1шала ли є3си2, ћкw воцари1сz ґдHніа сы1нъ ґггjfинъ, господи1нъ же нaшъ давjдъ не вёсть:
12 нн7э ў2бо совэщaю ти2 совётъ, и3 и3збaвиши дyшу свою2 и3 дyшу сы1на твоегw2 соломHна:
13 грzди2, вни1ди къ царю2 давjду и3 рече1ши къ немY, глаго1лющи: не ты1 ли, го1споди мо1й царю2, клsлсz є3си2 рабЁ твое1й, глаго1лz: ћкw соломHнъ сы1нъ тво1й и4мать цaрствовати по мнЁ, и3 то1й сsдетъ на престо1лэ мое1мъ; и3 что2 ћкw воцари1сz ґдHніа;
14 и3 се2, є3ще2 глаго1лющей тебЁ тaмw со царе1мъ, и3 ѓзъ вни1ду в8слёдъ тебє2 и3 допо1лню словесA тво‰.
15 И# вни1де вирсавjа ко царю2 въ ло1жницу. И# цaрь стaръ ѕэлw2, и3 ґвісaгъ сумантzны1нz бsше служaщи царю2.
16 И# приклони1сz вирсавjа и3 поклони1сz царе1ви. И# рече2 цaрь: что1 ти є4сть;
17 Nнa же рече2: го1споди мо1й царю2, ты2 клsлсz є3си2 пред8 гDемъ бг7омъ твои1мъ рабЁ твое1й, глаго1лz: ћкw сы1нъ тво1й соломHнъ и4мать цaрствовати по мнЁ, и3 то1й сsдетъ на престо1лэ мое1мъ:
18 и3 се2, нн7э ґдHніа цaрствуетъ, ты1 же, го1споди мо1й царю2, не вёси:
19 и3 пожре2 тельцы2 и3 ѓгнцы и3 џвцы во мно1жествэ, и3 созвA вс‰ сы1ны царє1вы, и3 ґвіafара жерцA и3 їwaва кнsзz си1лы, соломHна же рабA твоегw2 не призвA:
20 ты1 же, го1споди мо1й царю2, џчи всегw2 ї}лz къ тебЁ: да возвэсти1ши и5мъ, кто2 сsдетъ на престо1лэ господи1на моегw2 царS по не1мъ:
21 и3 бyдетъ є3гдA ќснетъ господи1нъ мо1й цaрь со nтцы6 свои1ми, и3 бyду ѓзъ и3 сы1нъ мо1й соломHнъ грёшни.
22 И# се2, є3ще2 є4й глаго1лющей съ царе1мъ, и3 наfaнъ прbро1къ пріи1де.
23 И# возвэсти1ша царю2, глаго1люще се2, наfaнъ прbро1къ. И# вни1де пред8 лице2 царе1во, и3 поклони1сz царю2 пред8 лице1мъ є3гw2 до земли2,
24 и3 рече2 наfaнъ: го1споди мо1й царю2, ты1 ли ре1клъ є3си2: ґдHніа да цaрствуетъ по мнЁ, и3 то1й да сsдетъ на престо1лэ мое1мъ;
25 ћкw сни1де дне1сь и3 заклA тельцы2 и3 ѓгнцы и3 џвцы во мно1жествэ, и3 созвA вс‰ сы1ны царє1вы и3 кн‰зи си1льныхъ, и3 ґвіafара їере1а: и3 се2, сyть kдyще и3 пію1ще пред8 ни1мъ, и3 рёша: да живе1тъ цaрь ґдHніа:
26 и3 мене2 самаго2 рабA твоего2, и3 садHка їере1а, и3 ване1а сы1на їwдaева, и3 соломHна рабA твоего2 не звA:
27 t господи1на ли царS моегw2 бы1сть глаго1лъ се1й; и3 не сказaлъ є3си2 рабY твоемY, кто2 сsдетъ на престо1лэ господи1на моегw2 царS по не1мъ;
28 И# tвэщA цaрь давjдъ и3 рече2: призови1те ми2 вирсавjю. И# вни1де (вирсавjа) пред8 царS и3 стA пред8 лице1мъ є3гw2.
29 И# клsтсz цaрь и3 рече2: жи1въ гDь, и4же и3збaви дyшу мою2 t всеS печaли:
30 ћкоже бо клsхтисz пред8 гDемъ бг7омъ ї}левымъ, глаго1лz: ћкw соломHнъ сы1нъ тво1й воцари1тсz по мнЁ, и3 то1й сsдетъ на престо1лэ мое1мъ вмёстw менє2, ћкw тaкw сотворю2 є3мY въ дне1шній де1нь.
31 И# преклони1сz вирсавjа лице1мъ на зе1млю, и3 поклони1сz царю2 и3 рече2: да живе1тъ господи1нъ мо1й цaрь давjдъ во вёки.
32 И# рече2 цaрь давjдъ: призови1те мнЁ садHка жерцA и3 наfaна прbро1ка, и3 ване1а сы1на їwдaева. И# внидо1ша пред8 царS.
33 И# рече2 и5мъ цaрь: поими1те съ собо1ю рабы6 господи1на вaшегw, и3 всади1те сы1на моего2 соломHна на мскA моего2, и3 веди1те є3го2 къ гіHну,
34 и3 да помaжетъ є3го2 тaмw садHкъ їере1й и3 наfaнъ прbро1къ въ царS над8 ї}лемъ, и3 воструби1те трубо1ю ро1жаною и3 рече1те: да живе1тъ цaрь соломHнъ:
35 и3 и3зыди1те в8слёдъ є3гw2, и3 вни1детъ, и3 сsдетъ на престо1лэ мое1мъ, и3 то1й воцари1тсz вмёстw менє2: и3 ѓзъ заповёдахъ, да бyдетъ властели1нъ над8 ї}лемъ и3 їyдою.
36 И# tвэщA ване1а сы1нъ їwдaевъ царю2 и3 рече2: бyди тaкw: да ўтверди1тъ гDь бг7ъ глаго1лъ се1й господи1на моегw2 царS:
37 ћкоже бЁ гDь со господи1номъ мои1мъ царе1мъ, тaкw да бyдетъ и3 съ соломHномъ, и3 да возвели1читъ престо1лъ є3гw2 пaче престо1ла господи1на моегw2 царS давjда.
38 И# сни1де садHкъ їере1й и3 наfaнъ прbро1къ, и3 ване1а сы1нъ їwдaевъ, и3 хереffі2 и3 фелеffі2, и3 всади1ша соломHна на мскA царS давjда, и3 возведо1ша є3го2 къ гіHну:
39 и3 взS садHкъ їере1й ро1гъ съ є3ле1емъ t ски1ніи, и3 помaза соломHна, и3 воструби2 трубо1ю ро1жаною, и3 рёша вси2 лю1діе: да живе1тъ цaрь соломHнъ.
40 И# взыдо1ша вси2 лю1діе в8слёдъ є3гw2 и3 ликовaша въ ли1цэхъ, и3 веселsхусz весе1ліемъ вели1кимъ, и3 разсёдесz землS t глaса и4хъ.
41 И# слы1ша ґдHніа и3 вси2 звaнніи є3гw2, и3 тjи скончaша ўже2 kдyще. И# слы1ша їwaвъ глaсъ трубы2 ро1жаны и3 рече2: кjй глaсъ є4сть грaда шумsща;
42 И# є3ще2 є3мY глаго1лющу, и3 се2, їwнаfaнъ сы1нъ ґвіafара їере1а пріи1де. И# рече2 ґдHніа: вни1ди, ћкw мyжъ си1лы ты2 є3си2, и3 благ†z возвэсти2.
43 И# tвэщA їwнаfaнъ и3 рече2: и3звёстно, господи1нъ нaшъ цaрь давjдъ постaви соломHна царе1мъ:
44 и3 послA съ ни1мъ цaрь садHка їере1а и3 наfaна прbро1ка, и3 ване1а сы1на їwдaева, и3 хереffі2 и3 фелеffі2, и3 всади1ша є3го2 на мскA царе1ва:
45 и3 помaзаша є3го2 садHкъ їере1й и3 наfaнъ прbро1къ на цaрство въ гіHнэ, и3 взыдо1ша tтyду веселsщесz, и3 возшумЁ грaдъ: се1й глaсъ, є3го1же слы1шасте:
46 и3 сёде соломHнъ на престо1лэ цaрстэмъ:
47 и3 внидо1ша раби2 царє1вы благослови1ти господи1на нaшего царS давjда, глаго1люще: да ўбlжи1тъ бг7ъ и4мz соломHна сы1на твоегw2 пaче и4мене твоегw2, и3 да возвели1читъ престо1лъ є3гw2 пaче престо1ла твоегw2: и3 поклони1сz цaрь на nдрЁ свое1мъ,
48 и3 си1це рече2 цaрь: блгcве1нъ гDь бг7ъ ї}левъ, и4же даде2 дне1сь t сёмене моегw2 сэдsща на престо1лэ мое1мъ, и3 џчи мои2 ви1дzтъ.
49 И# ўжасо1шасz ќжасомъ, и3 востaша вси2 звaнніи ґдHнієвы, и3 tи1де кjйждо путе1мъ свои1мъ.
50 И# ґдHніа ўбоsсz t лицA соломHнz, и3 востA и3 tи1де, и3 ћтсz за ро1гъ nлтарS.
51 И# возвэсти1ша соломHну, глаго1люще: се2, ґдHніа ўбоsсz царS соломHна, и3 держи1тсz за ро1гъ nлтарS, глаго1лz: да клене1тмисz дне1сь цaрь соломHнъ, ћкw не ўбіе1тъ рабA своего2 nрyжіемъ.
52 И# рече2 соломHнъ: ѓще бyдетъ сы1нъ си1лы, ни влaсъ главы2 є3гw2 ўпаде1тъ на зе1млю: ѓще же ѕло1ба њбрsщетсz въ не1мъ, ќмретъ.
53 И# послA цaрь соломHнъ, и3 сведо1ша є3го2 со nлтарS. И# вни1де, и3 поклони1сz царю2 соломHну. И# рече2 є3мY соломHнъ: и3ди2 въ до1мъ сво1й.

Кни1га тре1тіz Цaрствъ, ГлавA 2

И# прибли1жишасz давjду днjе ўмре1ти є3мY, и3 заповёда соломHну сы1ну своемY, глаго1лz:
ѓзъ tхождY въ пyть всеS земли2: ты1 же крэпи1сz, и3 бyди мyжъ соверше1нъ,
и3 сохрани2 завётъ гDа бг7а твоегw2, є4же ходи1ти во всёхъ путе1хъ є3гw2, храни1ти зaпwвэди є3гw2 и3 њправд†ніz є3гw2, и3 судьбы6 є3гw2 и3 свидBніz є3гw2, пи6саннаz въ зако1нэ мwmсе1овэ: да разумёеши ±же сотвори1ши по всBмъ, є3ли6ка заповёдахъ тебЁ:
да ўтверди1тъ гDь сло1во свое2, є4же рече2 њ мнЁ, гlz: ѓще сохранsтъ сы1нове твои2 пути6 сво‰, є4же ходи1ти предо мно1ю во и4стинэ всёмъ се1рдцемъ свои1мъ и3 все1ю душе1ю свое1ю, гlz: не и3скорени1тсz тебЁ мyжъ съ престо1ла ї}лева:
и3 ты2 вёси, є3ли6ка сотвори2 мнЁ їwaвъ сы1нъ сарyинъ, є3ли6ка сотвори2 двэмA воево1дама си1лъ ї}левыхъ, ґвени1ру сы1ну ни1рову и3 ґмессaю сы1ну їеfе1рову, и3 ўби2 и4хъ, и3 и3зліS крHви брaни въ ми1рэ, и3 даде2 кро1вь непови1нныхъ на по1zсэ свое1мъ, и4же на чре1слэхъ є3гw2, и3 на сапозЁ свое1мъ сyщемъ на нозЁ є3гw2:
и3 сотвори1ши по мyдрости твое1й, и3 не сведе1ши стaрости є3гw2 съ ми1ромъ во ѓдъ:
сынHмъ же верзеллjи галаадjтина сотвори1ши ми1лость, и3 да бyдутъ съ kдyщими трапе1зу твою2: ћкw тaкw прибли1жишасz мнЁ, внегдA бэжaти мнЁ t лицA ґвессалHма брaта твоегw2:
и3 се2, съ тобо1ю семе1й сы1нъ гирaнь сы1нъ їеменjинъ t ваурjма, и3 то1й проклs мz проклsтіемъ го1рькимъ, въ де1нь во1ньже и3схождaхъ въ полки2: и3 то1й сни1де на срётеніе ми2 на їoрдaнъ, и3 клsхсz є3мY њ гDэ, глаго1лz: не ўбію1 тz nрyжіемъ:
и3 да не њбезвини1ши є3го2, ћкw мyжъ мyдръ є3си2 ты2, и3 ўвёси что2 сотвори1ши є3мY, и3 сведе1ши стaрость є3гw2 съ кро1вію во ѓдъ.
10 И# ќспе давjдъ со nтцы6 свои1ми, и3 погребе1нъ бы1сть во грaдэ давjдовэ.
11 И# бы1сть днjй, въ нsже цaрствова давjдъ во ї}ли, четы1редесzть лётъ: въ хеврHнэ цaрствова се1дмь лётъ, во їеrли1мэ же три1десzть три2 лBта.
12 И# соломHнъ сёде на престо1лэ давjда nтцA своегw2 сы1нъ дванaдесzти лётъ, и3 ўгото1васz цaрствіе є3гw2 ѕэлw2.
13 И# вни1де ґдHніа сы1нъ ґггjfинъ къ вирсавjи мaтери соломHни, и3 поклони1сz є4й. Nнa же рече2: ми1ръ ли вхо1дъ тво1й; И# рече2: ми1ръ.
14 И# рече2: сло1во мнЁ къ тебЁ. И# рече2 є3мY: глаго1ли.
15 И# рече2 є4й: ты2 вёси, ћкw мнЁ бЁ цaрство, и3 на мS ве1сь ї}ль положи2 лице2 свое2, є4же цaрствовати, и3 њбрати1сz цaрство, и3 бы1сть брaту моемY, ћкw t гDа бы1сть є3мY:
16 и3 нн7э проше1ніz є3ди1нагw ѓзъ прошY t тебє2, не tврати2 лицA своегw2. И# рече2 є3мY вирсавjа: глаго1ли.
17 И# рече2 къ не1й: рцы2 къ соломHну царю2, ћкw не и4мать tврати1ти лицA своегw2 t тебє2, и3 дабы2 ми2 дaлъ ґвісaгу сумантzны1ню въ женY.
18 И# рече2 вирсавjа: до1брэ, ѓзъ и4мамъ глаго1лати њ тебЁ къ царю2.
19 И# вни1де вирсавjа пред8 царS соломHна глаго1лати є3мY њ ґдHніи. И# востA цaрь на срётеніе є4й, и3 поклони1сz є4й, и3 сёде на престо1лэ свое1мъ: и3 постaвиша престо1лъ другjй мaтери царе1вэ, и3 сёде њдеснyю є3гw2,
20 и3 рече2 є3мY: проше1ніz мaла є3ди1нагw ѓзъ прошY ў тебє2, не tврати2 лицA моегw2. И# рече2 къ не1й цaрь: проси2, мaти моS, ћкw не tвращyсz t тебє2.
21 И# рече2: дaждь ґвісaгу сумантzны1ню ґдHніи брaту твоемY въ женY.
22 И# tвэщA цaрь соломHнъ и3 рече2 мaтери свое1й: вскyю ты2 про1сиши ґвісaги сумантzны1ни ґдHніи; є3ще2 проси2 є3мY и3 цaрства, ћкw то1й брaтъ мо1й бо1льшій менє2, и3 є3мY ґвіafаръ їере1й, и3 є3мY їwaвъ сы1нъ сарyинъ воево1да дрyгъ.
23 И# клsтсz цaрь соломHнъ гDемъ, глаго1лz: сі‰ да сотвори1тъ мнЁ бг7ъ и3 сі‰ да приложи1тъ, ћкw на дyшу свою2 глаго1ла ґдHніа сло1во сіе2:
24 и3 нн7э жи1въ гDь, и4же ўгото1ва мS, и3 посади1 мz на престо1лэ nтцA моегw2 давjда, и3 то1й сотвори1 ми до1мъ, ћкоже гlа гDь, ћкw дне1сь ќмретъ ґдHніа.
25 И# послA цaрь соломHнъ руко1ю ване1а сы1на їwдaева, и3 ўби2 є3го2, и3 ќмре ґдHніа въ то1й де1нь.
26 И# ґвіafару їере1ю рече2 цaрь: тецы2 ты2 во ґнаfHfъ на село2 твое2, ћкw мyжъ сме1рти є3си2 ты2 въ дне1шній де1нь, но не ўмерщвлю2 тебе2, ћкw носи1лъ є3си2 ківHтъ завёта гDнz пред8 nтце1мъ мои1мъ (давjдомъ), и3 ћкw њѕло1бленъ бы1лъ є3си2 во всёхъ, и4миже њѕло1бленъ бЁ nте1цъ мо1й.
27 И# и3згнA соломHнъ ґвіafара, є4же не бы1ти є3мY їере1емъ гDнимъ, ћкоже сбы1тисz словеси2 гDню, є4же гlа на до1мъ и3лjевъ въ силHмэ.
28 И# слyхъ до1йде до їwaва сы1на сарyина, ћкw їwaвъ послёдова ґдHніи, и3 въ слёдъ соломHнь не ўклони1сz. И# бэжA їwaвъ въ ски1нію гDню, и3 ћтсz рогHвъ nлтаре1выхъ.
29 И# возвэсти1ша соломHну, глаго1люще: ћкw бэжA їwaвъ въ ски1нію гDню, и3 се2, держи1тсz рогHвъ nлтаре1выхъ. И# послA цaрь соломHнъ ко їwaву, глаго1лz: что1 ти бы1сть, ћкw ўбэжaлъ є3си2 во nлтaрь; И# рече2 їwaвъ: ћкw ўбоsхсz t лицA твоегw2, и3 бэжaхъ ко гDу. И# послA соломHнъ ване1а сы1на їwдaева, глаго1лz: и3ди2, и3 ўбjй є3го2, и3 погреби2 є3го2.
30 И# пріи1де ване1а сы1нъ їwдaевъ ко їwaву въ ски1нію гDню, и3 рече2 є3мY: сі‰ глаго1летъ цaрь: и3зы1ди. И# рече2 їwaвъ: не и3зы1ду, но да здЁ ўмрY. И# возврати1сz ване1а сы1нъ їwдaевъ и3 рече2 царю2, глаго1лz: сі‰ глаго1ла їwaвъ и3 сі‰ tвэщA мнЁ.
31 И# рече2 є3мY цaрь: и3ди2 и3 сотвори2 є3мY, ћкоже рече2, и3 ўбjй є3го2, и3 погреби2 є3го2, и3 tими2 дне1сь кро1вь, ю4же тyне проліS їwaвъ, t менє2 и3 t до1му nтцA моегw2:
32 и3 возврати2 гDь кро1вь непрaвды є3гw2 на главY є3гw2, ћкоже нападе2 на двA м{жа прaвєдна и3 бл†га пaче є3гw2, и3 ўби2 и5хъ nрyжіемъ: и3 nте1цъ мо1й давjдъ не разумЁ кро1ве и4хъ, ґвени1ра сы1на ни1рова, воево1ду ї}лева, и3 ґмессaz сы1на їеfе1рова, воево1ду їyдина:
33 и3 возврати1сz кро1вь и4хъ на главY є3гw2 и3 на главY сёмене є3гw2 во вёки: давjду же и3 сёмени є3гw2, и3 до1му є3гw2, и3 престо1лу є3гw2 ми1ръ да бyдетъ до вёка t гDа.
34 И# взы1де ване1а сы1нъ їwдaевъ и3 нападе2 на него2, и3 ўби2 є3го2, и3 погребе2 є3го2 въ домY є3гw2 въ пусты1ни.
35 И# постaви цaрь соломHнъ ване1а сы1на їwдaева вмёстw є3гw2 над8 во1инствомъ: цaрство же ўправлsшесz во їеrли1мэ. И# садHка їере1а даде2 соломHнъ цaрь во їере1а пе1рваго вмёстw ґвіafара. И# даде2 гDь смы1слъ соломHну и3 премyдрость мно1гу ѕэлw2, и3 широтY се1рдца, ћкоже песо1къ и4же при мо1ри: и3 и3спо1лнисz рaзума соломHнъ пaче рaзума всёхъ дре1внихъ сынHвъ и3 пaче всёхъ мyдрыхъ є3гv1петскихъ. И# поsтъ дще1рь фараHню, и3 введе2 ю5 во грaдъ давjдовъ, до1ндеже скончA себЁ здaти до1мъ сво1й, и3 до1мъ гDень въ пе1рвыхъ, и3 стёну їеrли1ма њ1крестъ: въ се1дмь лётъ сотвори2 и3 скончA. И# бsше ў соломHна се1дмьдесzтъ ты1сzщъ (муже1й) носsщихъ бременA, и3 џсмьдесzтъ ты1сzщъ каменосёчцєвъ въ горЁ. И# сотвори2 соломHнъ мо1ре, и3 подкрэплє1ніz, и3 б†ни вели6кіz, и3 столпы2, и3 и3сто1чникъ дво1рный, и3 мо1ре мёдzное: и3 создA краегрaдіе, и3 забр†ла над8 ни1мъ, и3 разсэче2 грaдъ давjдовъ. Тaкw дщи2 фараHнz пре1йде t грaда давjдова въ до1мъ сво1й, є3го1же создA є4й: тогдA создA краегрaдіе. И# соломHнъ возношaше три1жды въ лёто всесожжє1ніz и3 ми6рнаz на nлтaрь, є3го1же создA гDеви, и3 кадsше пред8 гDемъ, и3 соверши2 до1мъ. И# сjи старBйшины пристaвлени над8 дэлaми соломHними, три2 ты1сzщы и3 ше1сть сHтъ прист†вникъ за людьми2 дёлающими дёло. И# создA ґссyръ, и3 магдHнъ и3 газе1ръ, и3 веfwрHнъ вы1шній и3 валалafъ: nбaче по создaніи до1му гDнz и3 стэны2 їеrли1мскіz њ1крестъ, по си1хъ создA грaды сі‰. И# є3ще2 жи1въ сы1й давjдъ, заповёда соломHну глаго1лz: се2, съ тобо1ю семе1й сы1нъ гирaнь, сы1нъ сёмене їеменjина, t хеврHна: се1й клsше мS клsтвою ўкори1зненною, въ де1нь во1ньже и3до1хъ въ полки2: и3 то1й сни1де въ срётеніе ми2 на їoрдaнъ, и3 клsхсz є3мY гDемъ, глаго1лz, ћкw не ўмерщвлю2 є3го2 nрyжіемъ: и3 нн7э да не њбезвини1ши є3го2, ћкw мyжъ смы1сленъ є3си2 ты2, и3 разумёеши ±же сотвори1ши є3мY, и3 сведе1ши стaрость є3гw2 съ кро1вію во ѓдъ.
36 И# послaвъ цaрь соломHнъ, призвA семе1а и3 рече2 є3мY: сози1жди себЁ до1мъ во їеrли1мэ и3 сэди2 тaмw, и3 не и3сходи2 tтyду никaможе:
37 и3 бyдетъ въ де1нь и3схо1да твоегw2, и3 пре1йдеши пото1къ ке1дрскій, разумёz разумёй, ћкw сме1ртію ќмреши: кро1вь твоS бyдетъ на главЁ твое1й. И# заклsтъ є3го2 цaрь въ де1нь то1й.
38 И# рече2 семе1й къ царю2: блaгъ глаго1лъ, є3го1же глаго1лалъ є3си2, го1споди мо1й царю2: тaкw сотвори1тъ рaбъ тво1й. И# сёде семе1й во їеrли1мэ три2 лBта.
39 И# бы1сть по тріе1хъ лётэхъ, и3 бэжaста двA раб† семє1ина ко ґгхyсу сы1ну маахaину, царю2 ге1fску. И# возвэсти1ша семе1ю, глаго1люще: се2, раби2 твои2 во ге1fэ.
40 И# востA семе1й, и3 њсэдлA nслS свое2, и3 и4де во ге1fъ ко ґгхyсу взыскaти рабы6 сво‰: и3 по1йде семе1й, и3 приведе2 рабы6 сво‰ t ге1fа.
41 И# возвэсти1ша соломHну, глаго1люще: ћкw семе1й ходи2 и3з8 їеrли1ма въ ге1fъ и3 возврати2 рабы6 сво‰.
42 И# послA цaрь и3 призвA семе1а и3 рече2 къ немY: не заклsхъ ли тS гDемъ, и3 засвидётельствовахъ тебЁ, глаго1лz: во1ньже ѓще де1нь и3зы1деши и3з8 їеrли1ма и3 по1йдеши на де1сно и3ли2 на шyее, разумёz разумёй, ћкw сме1ртію ќмреши; и3 ре1клъ ми2 є3си2: блaгъ глаго1лъ, є3го1же слы1шахъ:
43 и3 что2 ћкw не сохрани1лъ є3си2 клsтвы гDни и3 зaповэди, ю4же заповёдахъ на тS;
44 И# рече2 цaрь къ семе1ю: ты2 вёси всю2 ѕло1бу твою2, ю4же вёсть се1рдце твое2, ±же сотвори1лъ є3си2 давjду nтцY моемY: и3 возврати2 гDь ѕло1бу твою2 на главY твою2:
45 и3 цaрь соломHнъ благослове1нъ, и3 престо1лъ давjдовъ бyдетъ гото1въ пред8 гDемъ во вёки.
46 И# заповёда цaрь соломHнъ ване1ю сы1ну їwдaеву: и3 и3зы1де, и3 ўби2 є3го2, и3 ќмре (семе1й).
Для корректного отображения некириллических текстов желательно установить шрифты Lucida Sans Unicode (для текстов на греческом) и Hirmos (для текстов на церковнославянском). Если Ваш браузер поддерживает технологию CSS3, шрифты будут загружены автоматически.
Комментарии:
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

1:20 Порядок наследования престола еще не был установлен юридически. Саул и Давид были избранниками Бога и народа. Монархия теперь становится наследственной, но первородство не представляется достаточным основанием для преемства, и ждут, чтобы сам царь выбрал наследника между своими сыновьями. Давид не только назначает Соломона, но торжественно передает ему власть (стт 3 Цар 1:33-35).


2:8 Проклятие Семея будет тяготеть над потомками Давида, ибо проклятие (как и благословение) остается действенным. Его можно обезвредить, обратив на изрекшего его (стт 3 Цар 2:44-45). Давид не мог этого сделать из-за своей клятвы, но Соломон ею не связан.


2:45 Как и в ст 3 Цар 2:33, Соломон немедленно добавляет благословение, чтобы проклятие, только что им изреченное, не обернулось против него.


3 и 4 кн Царств, сначала составлявшие в евр Библии одну книгу, непосредственно продолжают 1 и 2 кн Царств: 3 Цар 1-2 содержит окончание обширного документа 2 Цар 9-20. В длинном повествовании о царствовании Соломона (3 Цар 3-11) прославляется его замечательная мудрость, богатство, великолепие его построек, в частности иерусалимского Храма. Это, несомненно, славная страница иудейской истории, хотя она и не отмечена новыми завоеваниями: ограничиваются сохранением и организацией государства. Антагонизм между Израилем и Иудой не только продолжается, но приводит после смерти Соломона в 931 г к разделению царства: политическое отделение десяти северных колен усугубляется религиозным расколом (3 Цар 12-13). Параллельная история обоих царств, Израиля и Иуды, излагается с 3 Цар 14 по 4 Цар 17: нередко эти братские царства ведут между собой жестокую борьбу, в то же время египтяне нападают на Иудею и арамеяне на Северное царство. Опасность возрастает с появлением в Палестине ассирийских войск сначала в 9 в. и в еще большем количестве в 8 в.

Самария гибнет под их ударами в 721 г, а Иудея признает себя вассалом Ассирии. Предметом дальнейшего повествования становится уже только история царства Иуды. Она продолжается до разрушения Иерусалима в 587 г (4 Цар 18-25). В 4 кн Царств подробно говорится только о царствовании Езекии (4 Цар 18-20) и Иосии (4 Цар 22-23), ознаменовавшихся пробуждением национального сознания и религиозной реформой. Важнейшие политические события того времени — нашествие Сеннахирима в 701 г, вслед за отказом платить дань ассирийцам, и при Иосии — крушение Ассирии и образование Халдейской империи. Иудее приходится подчиниться новым владыкам Востока, но вскоре она восстает. Тогда, в 597 г, войска Навуходоносора овладевают Иерусалимом и уводят в плен часть его жителей: спустя десять лет внезапный национальный подъем вызывает новое вмешательство Навуходоносора, завершившееся в 587 г разрушением столицы Израиля и вторичным уводом в плен его жителей. Кн Царств заключаются двумя краткими приложениеми (4 Цар 25:22-30).

В этом труде содержатся указания на три источника: Историю Соломона, Летопись царей Израиля и Летопись царей Иуды. Были, однако, и другие источники, кроме документа, относящегося к Давиду (3 Цар 1-2) — описание храма, может быть осно-вывающеся на храмовых записях (3 Цар 6-7), история Илии, написанная в конце 9 в., и история Елисея немного более позднего происхождения; они лежат в основе цикла рассказов об Илии (3 Цар 174 Цар 1) и Елисее (4 Цар 2-13). Авторами рассказов о царствовании Езекии, в которых выступает Исайя (4 Цар 18:17-20:19), являются ученики этого пророка.

Когда источники не содержат различных версий, события вставляются в единообразную рамку: каждое царствование описывается отдельно и полностью, начало и конец каждого из них отмечаются более или менее одинаковыми словесными формулами, в которых всегда содержится оценка религиозного поведения данного царя. Все израильские цари осуждаются вследствие «первородного греха» этого царства — основания святилища в Вефиле: из царей Иуды только восемь получают похвалу за свою верность предписаниям Ягве, но эта похвала шесть раз сопровождается замечанием, что «высоты не были отменены», только Езекии и Иосии (3 Цар 22:43; 4 Цар 12:3, 4 Цар 14:4, 4 Цар 15:4-35) выражено безоговорочное одобрение.

Эти суждения безусловно проникнуты духом Второзакония, предписывающего единство святилища. Более того, религиозная реформа, вдохновленная найденной в Иерусалимском храме книгой Закона, составляет кульминационную точку этого повествования, и все произведение подтверждает основной тезис Втор (ср 3 Цар 8 и 4 Цар 17): если народ соблюдает заключенный с Богом Союз-Завет, он будет благословен, если же нарушает — будет наказан.

3 и 4 кн Царств следует понимать как описание периодов истории спасения. Неблагодарность избранного народа приводит к падению обоих царств, что казалось бы противоречит Божию предначертанию, но для исполнения замысла Божия в будущем всегда находится группа верных, «не склонивших колена перед Ваалом», — остаток Сиона, который хранит Союз-Завет. Непрерывность рода Давидова, носителя мессианских обетовании, свидетельствует о непреложности Божиих решений. В своем окончательном виде книга завершается помилованием Иехонии как зарей грядущего искупления.

В еврейской Библии исторические книги (Иисуса Навина, Судей и Царств) называются «Небиии ришоним». т.е. «Ранние пророки», в противоположность «Поздним пророкам»: Исайе, Иеремии, Иезёкиилю, Даниилу и двенадцати «малым пророкам». Предание приписывало их составление пророкам: Иисусу Навину, Самуилу и Иеремии. Уже само название этих книг свидетельствует о том, что составители не являются историками в древнем и, тем более, современном смысле слова. Они — глашатаи Слова Божия, избравшие главной темой своих книг отношение Израиля с Ягве, его верность или неверность — неверность в особенности — Богу Завета. Приводя примеры из прошлого, они излагают религиозное учение, выступают как пророки и наставники народа. Их интересуют не столько минувшие события, сколько уроки, которые можно из них извлечь.

Однако назидательный характер «Ранних пророков» не лишает их повествование исторической ценности. Составители этих книг опираются на обширный материал первостепенной важности и значения. Это не только устные рассказы и древний эпос, но и биографии великих людей Израиля, написанные вскоре после их кончины, а также государственные летописи Израильского и Иудейского царств, на которые свящ. писатели часто ссылаются (2 Цар 1:18; 3 Цар 11:41; 3 Цар 14:19; ср 2 Пар 27:7).

Исторические книги составляют одно целое, завершенное не ранее 562 г до Р.Х. (4 Цар 25:27). В Библии они следуют непосредственно за Пятикнижием: в конце кн Втор Иисус Навин указан как преемник Моисея, а события кн Ис Нав начинаются как раз на другой день после смерти законодателя Израиля.

Духовный смысл сборника можно кратко сформулировать следующим образом: Ягве, положив начало существованию Своего народа, ведет его по пути восхождения к тому времени, когда Он окончательно воцарится в мире (Царство Божие). Для этого Он отдает Израилю Землю Обетованную, поставляет Давида монархом и обещает его потомку вечную власть в эсхатологическом Царстве. Но в то же время составители исторических книг сурово и беспощадно обличают народ Божий за его неверность Завету. Эта неверность является прямой причиной тех бедствий, которые обрушиваются на Израиль. Таким образом история превращается в урок и предупреждение. Она содержит призыв к покаянию, который с особой силой прозвучал в эпоху плена Вавилонского.

Второзаконие исторически обосновало учение об избранности Израиля и определило вытекающее отсюда его теократическое устройство; вслед затем кн Ис Нав рассказывает о поселении избранного народа в Обетованной Земле, кн Судей излагает чередование отступничеств и помилований, 1 и 2 кн Царств повествуют о кризисе, приведшем к установлению царской власти и подвергшем опасности теократический идеал, который затем осуществляется при Давиде; 3 и 4 кн Царств описывают упадок, начавшийся при Соломоне: несмотря на благочестие некоторых царей, произошел целый ряд отступничеств, за которые Бог покарал Свой народ.

Скрыть
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

1:1-4 Ст. 1-4, как затем и ст. 5-10, образуют введение к главному рассказу 1 главы — о вступлении Соломона на царство: как дряхлость Давида (1-4), так и заговор Адонии (5-10) могут объяснить, почему Соломон еще при жизни Давида занял престол его. Ст. 1 начинается соединительным союзом же, как и некоторые другие ветхозаветные книги (Исход, Левит, Числ, Иисуса Навина, Судей, Руфь, 1-я Царств, 3 Паралипоменон, 1-я Ездры, Иезекииля, Ионы), что не необходимо указывает на связь содержания последующей библейской книги с предыдущей, но в данном случае 3 Цар 1-2 представляют как бы органическую часть 2-й книги Царств, заканчивая изложенную там историю царствования Давида. Возраст Давида в описываемый в 3 Цар 1-2 момент равнялся, судя по 2 гл. 11 ст., сн. 2 Цар 2:4,5, семидесяти лет. Болезнь и дряхлость (так наз. marasmus senilis) Давида в эти не столь еще преклонные годы являются последствием чрезвычайных трудов и испытаний, понесенных им в пору юности и в зрелом возрасте (указание на преждевременную старость Давида видят уже в 2 Цар 21:16-17). Слабосилием Давида объясняется и недостаток теплоты в его организме, упадок температуры тела (Мидраш объясняет болезнь Давида как последствие явления ангела 2 Цар 24. По мнению Клерика, отсутствие теплоты в теле Давида произошло «ex nimio mulierum usu». То и другое — произвольные догадки). Средство, рекомендованное Давиду слугами или врачами (Иосиф Флавий. Иуд. древн. VII, 14, §3) — согреванье дыханием молодой девушки, странное для европейских понятий, известно было в древности, напр., рекомендовалось Галеном (Method. Medicin. 8, 7. См. Tusen. Sitten, Gebrдuche u. Krankheit d. Hebrдer. S. 257): по-видимому, имелось в виду «присутствием особи другого пола увеличить сопротивление организма внешним вредным влияниям и таким образом несколько продлить жизнь» (В. Недзвецкий. Библейская гигиена и макробиотика. Вера и Церковь. 1902, т. I, с. 574; Т. Попов. Библейские данные о различных болезнях. Киев, 1904, стр. 73). Упоминание здесь об Ависаге тем уместнее, что позже (2:13 и сл.) Адония пытался было через брак с нею достигнуть престола. Ависага названа «Сунамитянка» (LXX: Σωναμίτις, Вульгата: Sunamitis, слав.: «Суманитяныня»), как называется и благочестивая женщина, давшая приют пророку Елисею (4 Цар 4:12,25), — по имени города Сунем или Сонам (евр.: Schunem, LXX: Σουνάμ или Σωνάμ) в колене Иссахаровом (Нав 19:18), против гор Гелвуя (1 Цар 28:4), близ Кармила (4 Цар 4:25); еще во времена блаж. Иеронима «в пределах Севасты, в Акраваттине, было селение Саним» (Ономастикон, 897); теперь Sыlam (Robinson [Робинсон]. Palдstina. III, 402; Guerin. Palдstina. I, 112). Имя невесты в кн. Песнь Песней «Суламита», евр. Schulamith, LXX Σωναμίτις (Песн 7:1), вероятно, тождественно с названием «Сунамитянка». Ависага «ходила» (schocheneth, LXX θάλπουσα, слав. «греющи») за Давидом, «прислуживала»ему (ст. 4), «возлежала на груди» его (ст. 2) — была действительною женою его (по таргуму, лишь — amica); однако осталась девственницей, что и могло особенно привлекать к ней Адонию (2:13 и далее).


1:5-7 Имя Адонии у LXX-ти по некоторым спискам читается ’Όρνια (напр., кодекс 82 у Гольмеса), так читал и блаж. Феодорит: имя Адонии отождествлялось с именем Орны Иевусея (2 Цар 24:18). Адония был четвертым сыном Давида (2 Цар 3:2-4; 1 Пар 3:1-2: Амнон, Далуия или по еврейскому тексту Хилаб, Авессалом, Адония). После смерти Амнона (2 Цар 13:28-29) и Авессалома (2 Цар 18:9-15) Адония был старшим из сыновей Давида и мог считать себя законным наследником престола, а красивая наружность его, почитавшаяся у древних евреев весьма желательной и ценной принадлежностью носителя царской власти (1 Цар 9:2; 2 Цар 14:25; 16:7), могла располагать в его пользу и народ. Подобно Авессалому (2 Цар 15:1), Адония заводит у себя конницу, колесницы и курьеров скороходов — в качестве атрибута царской власти (1 Цар 8:11; Иер 17:25). И Давид не имел твердости обуздать честолюбивые замыслы и этого сына. Между тем, хотя царская власть в Израиле уже при первом царе Сауле обнаружила тенденцию к наследственности (1 Цар 23:17; 24:2), не было закона, чтобы отцу на престоле наследовал именно старший из сыновей его: выбор себе преемника считался правом царствующего государя (3 Цар 1:17,20 и др.; ср. 2 Пар 11:22). И выбор Давида пал на Соломона, хотя он был лишь одиннадцатым сыном его. Если военачальник Давида Иоав и первосвященник Авиафар стали на сторону Адонии, то это не говорит о законности притязаний последнего: оба эти сановника, некогда преданные сподвижники Давида (Иоав: 2 Цар 2:18; 1 Пар 11:6,8 и др.; Авиафар: 1 Цар 22:20; 2 Цар 8:17; 15:24) пред смертью его изменяют ему, по-видимому, лишь из соперничества — Иоава с Ванеею (2 Цар 8:18; 23:20,30; 1 Пар 11:22-23), а Авиафара — с Садоком (2 Цар 8:17; 1 Пар 24:3). Пророк Натан, не раз выступавший в царствование Давида в качестве посредника между царем и Богом (2 Цар 7:2-17; 12:1-25), стал на сторону Соломона, конечно, не по пристрастию к последнему (он был близок к Соломону и по преданию был воспитателем его: 2 Цар 12:25) и не по обиде на Адонию (3 Цар 1:10-26), а потому, что знал волю Божию о Соломоне (2 Цар 7:5; 1 Пар 22:9-10).


1:8  Семей — не враг Давида (2 Цар 16:5 и сл.), казненный впоследствии Соломоном (3 Цар 2:46), а, может быть, лицо тождественное с Шимеем, 4:18. Рисий (евр.: Реи, LXX: ‘Ρησεί, по некоторым кодексам, как 82 и 108 у Гольмеса — в нарицательном смысле: Σαμαίας καὶ οἱ ἑταΐροι αὐτου̃ οἱ ὄντες δυνατοί) — как и Семей, вероятно, один из близких придворных Давида (у Иосифа Флавия. Иуд. древн. VII, 14, §4 — Δαβίδου φίλος, друг Давида — название, напоминающее титул Хусия 2 Цар 15:37; 16:17); некоторые (Гретц, проф. М. Гуляев1 Исторические книги Ветхого Завета. Перевод с еврейского языка с подстрочными примечаниями профессора Киевской Духовной Академии Михаила Гуляева. Киев, 1866, с. 186.) отождествляют Рисия со священником Ира (2 Цар 20:26). Сильные Давидовы (евр.: гибборим ашер ле-Давид; LXX: υἱοὶ δυνατοὶ του̃ Δαβιδ, Вульгата: robur exercitus D.) — гвардия телохранителей Давида, числом 37 (2 Цар 23:8-39; 1 Пар 11:10 и сл.), называются также хелефеи и фелефеи (евр. Крети, Плети, ниже ст. 38 и 44, сн. 2 Цар 8:18; 15:18; 20:7,23; 1 Пар 18:17), начальником их был Ванея (2 Цар 8:18; 20:23).


1:9 По примеру Авессалома (2 Цар 15:8,12), Адония устраивает для участников заговора пиршество (с жертвоприношением — для придания делу религиозного отпечатка) «у камня Зохелет, что у источника Рогель» (евр.: им эбен (газ) Зохелет ашер ецел Эйн-Рогел; LXX: μετὰ αἰθη̃ τω̨̃ Ζωελέθ, ὃς ἠ̃ν ἐχόμενα τη̃ς ‘Ρωγήλ, Вульгата: juxta lapidem Zocheleth, qui erat vicinus fonti Rogel): камень или скала Зохелет (по Евсевию и блаж. Иерониму. Ономастикон, 471, Ζωελέθ, Zoeteth) — по словопроизводству — «ползучий» камень или камень «змея» (может быть, название это имеет связь с «источником Драконовым», Неем 2:13, но, без сомнения, оно не имело никакого отношения к почитанию «медного змея» 4 Цар 18:4, как толкуют некоторые западные экзегеты). Источник Рогель или Эйн-Рогель (Нав 15:7; 18:16; Ономастикон, 804) лежал на границе Иудина и Вениаминова колен, принадлежа по разделу к последнему (цит. места), к юго-востоку от Иерусалима (2 Цар 17:17), в прекрасной плодородной равнине; по Иосифу Флавию (Иуд. древн. VII, 14, §4), «вне города, у ручья, в царском парке» (ἐν τω̨̃ βασιλικω̨̃ παραδείσω̨). Теперь его отождествляют с источником Бир-Эйюб на юго-восток от Иерусалима, при соединении долин Иосафатовой и Гинномовой (Robinson. Palдstina. Bd. II (1841), 138 ff.).


1:11-12 По жестокому обычаю древности, доселе сохраняющемуся на Востоке, при всех насильственных политических переворотах новый царь истреблял всех родственников и членов дома своего предместника или противника (ср. Суд 9:5; 3 Цар 15:29; 4 Цар 10:6,13; 11:1): это подтверждает и последующая судьба Адонии (3 Цар 2:24-25). В случае осуществления заговора последнего Соломону и его матери грозила бы подобная опасность, которую и считает долгом предотвратить пророк Натан. По выражению Давида (в 1 Пар 22:5), Соломон в данное время был «молод и малосилен», а по словам молитвы Соломоновой по вступлении на престол (3 Цар 3:7) он был «отрок малый»; однако из снесения 3 Цар 11:42 с 14:21 оказывается, что при вступлении на престол у Соломона был уже однолетний сын Ровоам, следовательно, Соломон имел тогда, по крайней мере, 18 лет (по Иосифу Флавию. Иуд. древн. VIII, 7; 8-12 лет (?)).


1:13-14 Клятвенное обещание Давида Вирсавии передать престол Соломону не занесено в священную библейскую летопись, его можно лишь с вероятностью подразумевать в повествованиях: 2 Цар 7 гл.; 12:24-25 ср. 1 Пар 28:5-9. Все же нет необходимости в предположении (Велльгаузена, Штаде, Бенцингера и др.) не внушена ли была эта мысль престарелому Давиду только теперь.


1:15 По старческой слабости и болезни Давид не покидал своей спальни (евр.: хедер, LXX: ταμει̃ον, Вульгата: cubiculum), где и принимает и Вирсавию, и Натана в присутствии Ависаги (ср. ст. 1-4).


1:16-27 Сущность речей Вирсавии (17-21) и Натана (24-26) одинакова — ходатайство о воцарении Соломона, во исполнение клятвенного обещания Давида Вирсавии, вопреки проискам Адонии. Только Вирсавия усиленно указывает на самый факт клятвы (17) и на опасность, ожидающую ее саму и Соломона в случае ее невыполнения (21), а пророк Натан упрекает царя за сокрытие от него царских планов о престолонаследии (24,27). При этом в обеих речах отмечается, что назначение наследника престола всецело зависит от воли царя (ст. 20,27). Характерно для бытовых отношений Востока рабское преклонение пред царем даже царицы-жены (16, сн. ст. 31), наравне со всеми подданными (даже пророками, 23); только царица-мать, по-видимому, не только не оказывала этой почести царю-сыну своему, но, наоборот, принимала ее от него (2:19).


1:28-30 Быстрота и твердость решения Давида о немедленном воцарении Соломона обнаруживает в нем, при телесной слабости, крепость духа, ясность сознания и твердость воли. Клятва Давида основана на вере в Иегову и промысл Его и представляет хвалу и исповедание Ему.


1:31  Да живет царь во веки! — в обращении к царю приветствие в этой форме было обычно на Востоке, напр. у вавилонян и персов (ср. Дан 2:4; 3:9; 5:10).


1:32-35 Царский мул был исключительной принадлежностью царя (у персов царь имел своего особого коня, Есф 6:8), и приказание посадить Соломона на мула Давида было знаком фактической передачи последним царской власти первому. На это же указывало и торжественное шествие Соломона к Гиону. Гион, евр. Гихон (см. ст. 38,45; ср. Ономастикон, 351), прежними исследователями полагался на западной стороне Иерусалима: так, Робинсон (Palдstina. II, 164) следы Гиона усматривал в остатках двух водопроводов на юго-запад от Иерусалима (ср. А. С. Норов. Путешествие по святой земле. 1854, т. III, ч. I, с. 320, 322; проф. М. С. Гуляев. Исторические книги Ветхого Завета, с. 189). Но еще таргум (ср. Ис 8:6) и блаж. Феодорит (вопр. 2 на 3 Цар) отождествляли Гион с Силоамским источником, лежавшим, несомненно, на юго-восток от Иерусалима; в 2 Пар 32:30, 33:14 предполагается восточное положение Гиона относительно города; и по новейшим изысканиям, это — Источник Пресвятой Девы Марии на восточном склоне храмовой горы (D. Schenkel. Bibel-lexicon. Bd. II, 463. E. Riehm. Handwцrterbuch d. biblisch. Alterthums, I (2 A.), s. 529). Хотя последнее местоположение Гиона, по-видимому, не вполне согласуется с предполагаемой в рассказе удаленностью Гиона от камня Зохелет и Эйн-Рогель, однако оно очень вероятно. Во всяком случае акт помазания Соломона на царство (ст. 34,39,44), бывший для него, как и для Саула (1 Цар 10:1) и Давида (1 Цар 16:13) символом преподания Св. Духа на дело теократического управления народом Божиим, должен был совершиться в месте большого стечения народа: этого требовали особенно обстоятельства времени — необходимость скорее разрушить замысел Адонии; весь народ должен был скорее узнать о воцарении именно Соломона по воле престарелого Давида. При этом Давид нарочито провозглашает Соломона «вождем Израиля и Иуды» (ст. 35), имея в виду давнюю рознь Иуды и Израиля, т. е. Иудина колена с Вениаминовым и десяти прочих, рознь, еще недавно давшую себя знать Давиду (2 Цар 19:41-43; 20:1-22), а по смерти Соломона разрешившуюся распадением Еврейского царства на два (3 Цар 12:16 и далее).


1:36 Ответ Ванеи, выражающий согласие его и народа с волей царя, передается в греческом и славянском более по смыслу, чем буквально: Γένοιτο οὕτως πιστώσαι Κύριος, «буди тако; да утвердит Господь глагол сей».


1:37 Благожелание Соломону большего прославления сравнительно с Давидом (ср. ст. 47) основано, по мысли блаж. Феодорита, на том, что «никто из имеющих нежную отеческую любовь не завидовал детям и что отцам свойственно желание увидеть детей в большей славе, чем какую имеют сами» (вопр. 3).


1:38  Хелефеи и Фелефеи, евр.: Крети и Плети, LXX: Χερεφί καὶ Φελεφί, Вульгата: Cerethi et Pelethi, у Иосифа Флавия прямо названы συματωφύλακες, телохранителями царя: следовательно, составляли гвардию Давида и после Соломона. Их считают иноземцами в Израиле, именно филистимлянами, и самые имена еврейские сближают в новое время с евр. именами филистимлян (евр. Пелешет) и острова Крита (евр. Кафтор), откуда выселились филистимляне по свидетельству Библии (Ам 9:7; Иер 47:4, ср. Втор 2:23). См. Bertholet. Stellung d. Israeliten zu den Fremden. 38 ff.; B. Stade. Geschichte des Volkes Israel. Bd. I (1887), 142 ff.


1:39 Скиния, откуда Садок взял рог с елеем, — не Гаваонская (2 Пар 1:3,6, ср. 3 Цар 3:4) — Гаваон лежал на расстоянии 4 римских миль от Иерусалима (Ономастикон, 296), — а Сионская (см. 2 Цар 6:17; 1 Пар 15:1). Священный елей скинии приготовляем был нарочито указанным в Исх 30:22-32 способом и был употребляем только для освящения скинии, ее утвари и священнослужителей; тела простых мирян было воспрещено помазывать им. Помазание Соломона по библейскому рассказу (ср. ст. 34) является существенным, необходимым моментом в поставлении еврейского царя — в силу указанного (к ст. 34) значения акта помазания царей еврейских: без этого акта царь еврейский не мог бы именоваться «помазанником» (евр. машиах) Иеговы (2 Цар 2:10; 24:7) и вообще быть теократическим царем. Ошибочно поэтому мнение некоторых раввинов (Гроция, Винера), будто помазывались лишь те цари, которые не имели исторических прав на царство; Давид, во всяком случае, считал Соломона законным своим наследником (почему и дал об этом клятву Вирсавии, ст. 13,17). Помазание Соломона совершено было не только первосвященником Садоком (39), но и пророком Натаном (ст. 34,4), подобно как помазание Саула (2 Цар 10:1) и Давида (2 Цар 16:13) совершал пророк Самуил. Над Давидом помазание после было повторено народом (2 Цар 2:4; 5:3). По 1 Пар 29:22, повторено было после помазание и над Соломоном.


1:39-40 Участие народа в поставлении Соломона царем выразилось в его радостных кликах «да живет царь!» (ср. 1 Цар 10:24; 4 Цар 11:12; Мф 21:9) — народ, видимо, не признавал претензий Адонии на царство; затем, в триумфальном шествии за Соломоном при звуках трубы и игре на флейтах (бахалилим, Вульгата: canentium tibiis; LXX и слав. — о радости вообще: ἐχόρευον ἐν χοροι̃ς, «ликоваша в лицех»); земля расседалась от криков народа — гиперболическое выражение мысли о всенародном восторге.


1:41-48 Привычное ухо опытного военачальника Иоава прежде всего обращает внимание на воинский звук трубы (41). Ионафан, ранее выступавший в качестве вестника на службе Давиду (2 Цар 15:36; 17:17), мог (ст. 42) намеренно оставаться в городе и наблюдать за происходящим там; отсюда — точность его сообщения (ст. 43-46). Преклонение престарелого Давида на ложе (47) вполне напоминает подобное же преклонение «на возглавие постели» или «на верх жезла» (Быт 47:31) умирающего патриарха Иакова; это было выражением благоговения Давида, как и Иакова, к Богу; равным образом и благословляет Давид Иегову Бога Израилева, а не избирателей сына его (ст. 48); поставленного в скобках «от семени моего» не имеется в евр. масоретском тексте и есть лишь у LXX: ἐκ του̃ σπέρματός μου (Вульгата этих слов не читает), но является вполне уместным и могло стоять в оригинале еврейском. Приверженцы Адонии в паническом страхе разбегаются (ст. 49). Подобный же страх, явившийся следствием отсутствия сознания законной собственности притязаний, овладевает и самим Адонием; сознавая себя уже политическим преступником, он спасается в скинии (Сионской, 3:15; 2 Цар 6:17) и хватается за роги жертвенника (ст. 50-51, как после — Иоав, 2:28), где мог найти убежище лишь невольный убийца (Исх 21:12-14). Роги у жертвенника были существенной частью (Ам 3:14, сн. Лев 4:7,18), в них как бы выражалась идея жертвенного очищения. Менее всего они могли быть пережитком представления Иеговы в образе тельца (мнение Штаде и Новака).


1:52-53 Соломон в отчаянной мере Адонии усматривает фактическое признание им своей вины и совершает акт условного прощения ее, произведший, без сомнения, доброе впечатление на его подданных.


2:1 Смертельный исход болезни Давида, уже ранее предуказанный (1:1-4,15), обусловливал вторичное, торжественное помазание Соломона (1 Пар 29:20-22).


2:2  Путь всей земли (ср. Нав 13:14) — неизбежный для всех людей жребий смерти.


2:2-3 Увещания Давида сыну очень напоминают наставления Иеговы Иисусу Навину (Нав 1:6-7). Теократический царь народа Божия, для успеха своего правления, должен всю свою деятельность основывать на законе Моисеевом (Втор 17:18-19), соблюдая уставы (евр. хуккот) Иеговы, заповеди (мицвот), определения (мишпатим) и постановления (эдот) Его. Специальный смысл отдельных терминов закона не может быть точно выражен (по раввинам, хуккот — законы в отношении к Богу, для которых не надо нарочитого обоснования, мицвот — законы также в отношении Бога с определенно выраженным основанием; мишпатим — законы об отношении к людям; эдот — законы, опирающиеся на исторические факты); в совокупности своей (ср. Втор 8:11; Пс 118:5-7) они означают всю целость закона об отношении к Богу и людям.


2:4 Положительное обещание Божие (2 Цар 7:11-16) выражено здесь (как и в 3 Цар 8:25; 9:5; Иер 33:17) в отрицательной форме.


2:5-6 Советы и наставления умирающего Давида Соломону относительно наказания Иоава, а также Семея (ст. 8-9) нередко рассматривались толкователями как свидетельство кровожадной мстительности Давида. Но Давид не знал христианского всепрощения: для ветхозаветного человека кровомщение было институтом, регулированным законом (Чис 35:19 и сл.; Втор 19:6,12; Нав 20:3,5,9), и совершенно обычным явлением жизни (2 Цар 14:11); следовательно, требовать от Давида христианской добродетели, неведомой древнему миру, нельзя, как нельзя, с другой стороны, и пытаться оправдывать Давида: из-за стремления очистить Библию от всех якобы пятен мы не должны забывать, что священная история дает нам точный и совершенно беспристрастный образ данной эпохи и действующих лиц (припомним, с каким беспристрастием сообщается в Евангелиях и апостольских посланиях о несовершенствах апостолов).


2:5  Ты знаешь, что сделал мне Иоав — по некоторым (напр., проф. Гуляев), имеется в виду главная скорбь, причиненная Давиду Иоавом, — убиение Авессалома (2 Цар 18:14), но скорее здесь — общее указание на преступное поведение Иоава, сейчас же поясняемое раздельно называемыми двумя примерами совершенного им вероломного убийства двух главных полководцев: Авенира (2 Цар 3:27) и Амессая (2 Цар 20:9-10). Предлагая Соломону применить к Иоаву закон кровомщения, Давид, однако, все предоставляет мудрости, бдительности, осторожности сына; опасность для него со стороны Иоава он хотел предотвратить: «боялся Давид, что Иоав по обычному своему злонравию станет презирать Соломона по его юности и сделает одно из двух: или, прикрываясь личиною благожелательности, умертвит Соломона тайно, как предал смерти Авенира и Амессая, или вооружится открыто и произведет разделение в Израиле» (блаж. Феодорит, вопр. 4 на 3 Цар).


2:6 Преисподняя (ст. 6,9) евр.: шеол, LXX: ἅδης, Вульгата: inferi, слав.: ад (ассирийск. Siwan — область за горизонтом): подземная темная область (Иов 10:21-22; Притч 9:18), где находятся все без изъятия мертвые (Пс 15:10; Ос 13:14; Притч 5:5, 33:14; Ис 33:18); как ненасытное чудовище, преисподняя требует (евр. гл. шаал, откуда, может быть, и вышло название шеол) новых и новых жертв смерти (Ис 5:14; Авв 2:5; Пс 140:7; Притч 1:12; 27:20); в царстве шеола невозможно прославление Бога (Пс 6:6), равно как прекращается всякая вообще деятельность (Еккл 9:10).


2:7 В благодарность галаадитянину Верзеллию за верность и гостеприимство его Давиду во время бегства его от Авессалома (2 Цар 17:27-29), Давид тогда же, по миновании опасности, обещал ему принять к своему двору сына Верзеллия Кимгама (2 Цар 19:32-40), и теперь подтверждает то обещание и для других сынов его.


2:8-9 Воспоминая противоположное к себе отношение при том же случае Семея вениамитянина (2 Цар 16:13-16) из селения Бахурим (в Вениаминовом колене, близ Иерусалима, по Иосифу Флавию. Иуд. древн. VII, 9, §7; ЕвсевийИероним. Ономастикон, 220), Давид, хотя и поклялся в свое время не убивать его (2 Цар 19:21), теперь, однако, советует Соломону поступить с ним по государственной мудрости (ср. блаж. Феодорит, вопр. 5). По Иосифу Флавию (Иуд. древн. VII, 15, §1), Соломон должен был, по совету Давида, найти благовидную причину, ἀιτίαν εὐλογον, для умерщвления Семея: это и было сделано Соломоном (ниже, ст. 36-46).


2:10  И почил (евр.: ишкав, LXX: ἐκοίμησε, Вульгата: dormivit) Давид с отцами своими — о духовном посмертном общении Давида с отцами (ср. Быт 25:8; 35:29, 49:23), а не в смысле совместного погребения, так как фамильной грибницей предков Давида был Вифлеем, а он «был погребен в городе Давидовом», т. е. на Сионе (ср. 2 Цар 5:7, сн. блаж. Феодорит, вопр. 6; ЕвсевийИероним. Ономастикон, 875), именно на восточном склоне горы в долине Тиропеон, прорезывавшей Иерусалим с севера к югу (Иосиф Флавий. Иуд. война V, 4, §1), близ источника Силоама (Неем 3:15-16; по Иосифу Флавию, τὸ δὲ μνη̃μα παρὰ τη̃ς Σιλοάμ εἰ̃ναι); здесь были погребены и другие цари Давидовой династии (напр., 3 Цар 11:43; 14:31; 15:8), без сомнения, не все (см. 2 Пар 26:23; 28:27; 4 Цар 21:18,26). Нынешние так называемые «царские гробницы» (арабск. «Калба-шавуа») к северу от Иерусалима, по вероятнейшему предположению археологов, служат остатками гробниц царей адиабенских, около времени Иисуса Христа принявших иудейство и поселившихся в Иерусалиме (Иосиф Флавий. Иуд. древн. XX, 4, §3; Иуд. война V, 2, §2; 4, §2. См. Е. Robinson. Palдstina. (1841) Bd. II, 183-192). По Иосифу Флавию (Иуд. древн. VII, 15, §3, сн. блаж. Феодорита, вопр. 6), в гробницу Давида Соломоном были положены несметные сокровища, так что впоследствии Гиркан мог достать из нее на военные нужды 3 000 талантов серебра (Иуд. древн. XIII, 8, §4; Иуд. война I, 2, §5), а позже Ирод нашел там множество драгоценностей (Иуд. древн. XVI, 7, §1). Место гробницы Давида было общеизвестно еще в евангельское время (Деян 2:29); позже предание об этом было утрачено, и уже в III в. указывали ее в Вифлееме, в средние века — в юго-западной части Иерусалима, в так называемом Coenaculum, а ныне к юго-западу от города за Сионскими воротами.


2:11 Продолжительность царствования Давида — 40 лет; не раз указывается в Библии (2 Цар 5:4; 1 Пар 29:27); в 2 Цар 5:5 показано 40 лет 6 месяцев, так у Иосифа Флавия (Иуд. древн. VII, 15, §2).


2:12 Ст. 12 (ср. 1 Пар 29:23) образует переход ко 2-й части главы — о мерах Соломона к укреплению своей власти.


2:13-25 Ст. 13-35 — гибель Адонии. Адония, забыв поставленное ему Соломоном условие (1:52), делает новую попытку получить право на престол — путем брака с последней женой Давида Ависагою, — чисто восточная черта царского быта: преемник овладевал гаремом своего предместника (2 Цар 3:7; 12:8; 16:21-22), как именно и понял Соломон домогательство Адонии (ст. 22).


2:15 Выражение притворной покорности со стороны Адонии совершившемуся факту воцарения Соломона, как делу Божию, имело целью предрасположить Вирсавию в свою пользу.


2:19-20 Соломон оказывает величайшую почесть Вирсавии — матери своей (иной прием имела она у мужа своего Давида, 1:16); сидение по правую руку царя — знак равенства (Пс 109:1; Иосиф Флавий. Иуд. древн. VI, 11, §9). Важное значение царицы — матери царствующего государя, называвшейся гебира, владычица (3 Цар 15:13), в древнееврейском царстве видно уже из постоянных библейских указаний имени матери каждого царя (3 Цар 14:21; 15:2); подобное значение принадлежит теперь султанше — матери правящего султана — в Турецкой империи. Ходатайство свое за Адонию Вирсавия называет «небольшою просьбою», видимо, не представляя себе политической важности нового замысла Адонии.


2:22 Соломон сейчас же представляет дело в истинном свете, усматривая в домогательстве Адонии не только его искание царства, но и политический заговор с участием Авиафара и Иоава (сн. 1:7). Конец ст. 22 с евр. текста дает такую мысль: «проси царства ему (Адонии), и священнику Авиафару, и Иоаву». Напротив LXX: καὶ αὐτω̨̃ ’Αβιαθὰρ καὶ αὐτω̨̃ ’Ιωάβ ἑται̃ρος; Вульгата: et habet Abiathar sacerdotem et Ioabum; слав.: и ему Авиафар и Иоав друг (так и русский синодальный). Евр. текст имеет видимое преимущество пред переводами LXX и Вульгаты, которые вынуждены вставлять новые слова (ἑται̃ρος, habet); точно передается евр. текст у проф. Гуляева.


2:23 Ввиду нарушения Адониею условия, на каком дарована была ему жизнь (1:52), Соломон клянется (формула клятвы — обычная в Ветхом Завете, Руфь 1:17; 1 Цар 3:17; 14:44; 20:13 и др.), что Адония должен погибнуть.


2:24  Устроивший (Иегова) мне дом: династия Давида прочно утвердилась на престоле в лице Соломона и с него (2 Цар 7:12-29).


2:25 Казнь Адонии, как затем Иоава (ст. 34) и Семея (ст. 46), совершает Ванея, начальник хелефеев и фелефеев (1:38), которым, кроме служения телохранителей, вероятно, принадлежало и дело палачей, подобно телохранителям царским в Египте (Быт 37:36) и Вавилонии (4 Цар 25:8; Дан 2:4). О самом убийстве Соломоном брата блаж. Феодорит говорит: «различна жизнь человеческая: одни упражняются в высоком любомудрии, другие в так называемой гражданской добродетели; иные управляют царством или войском. Поэтому надобно судить каждого по тому роду жизни, какой он проходит. Следовательно, от Соломона должно требовать не пророческого, или апостольского, совершенства, но сообразного царям... радея о безмятежии царства, повелел умертвить брата» (Вопр. 7). Удаление Авиафара от первосвященства (26-27 ст.), равно как и казнь Иоава (28-34 ст.), стоят в очевидной причинной связи с убиением Адонии: кара постигает и его союзников (сн. 1:7).


2:26-27  Анафов — левитский город в Вениаминовом колене (Нав 21:18; Ис 10:30; Иер 1:1 и др.), на 1Ѕ часа пути к северу от Иерусалима, родина пророка Иеремии (Иер 1:1), по Евсевию и блаж. Иерониму (Ономастикон, 92), в 3-х римских милях от Иерусалима; теперь арабская деревня Аната со 100 жителей-мусульман (Robinson. Palдstina. II, 319). Смягчающими вину Авиафара обстоятельствами, по признанию Соломона (26), являются не столько высота его священнослужения, сколько заслуги, оказанные им Давиду: (Авиафар) «носил ковчег Владыки Господа пред Давидом» — в тяжкое для Давида время бегства от Авессалома (2 Цар 15:24 и сл.), а еще раньше в не менее тяжкие для него дни гонений Саула разделял с ним все, что терпел Давид (1 Цар 22:20 и сл.); посему Соломон наказывает двукратное участие Авиафара в политическом заговоре Адонии лишь удалением Авиафара от священнодействия при скинии. В этом решении Соломона, по мысли священного писателя (ст. 27), исполнилось, — без сомнения, помимо воли и намерения Соломона (евр. лемалле, ст. 27, слав.: «якоже сбытная» вполне одинаково по значению с новозаветным «да сбудется», ἵνα πληρωθη̨̃ Мф 1:22 и подобное), — грозное определение суда Божия на дом предка Авиафара первосвященника Илия (2 Цар 3:31-36): после избиения Саулом священников в Номве Авиафар оставался единственным представителем линии Ифамара (1 Цар 22:20), и с его удалением первосвященство переходило, в лице Садока, в старшую линию потомков Аарона — в линию Елеазара (сн. Чис 25:13; 1 Пар 24:5,6).


2:28 Слух о казни Адонии и удалении Авиафара побуждает сообщника их Иоава, видимо, не считавшего себя свободным от подозрений, искать спасения, по примеру Адонии (1:50), в скинии у жертвенника. Не склонялся на сторону Соломона: имя Соломона читается и в принятом тексте LXX, в Вульгате, халд., слав.; напротив, во всех евр. рукописях и печатных изданиях, равно и в Александрийском и Ватиканском списках LXX-ти, стоит имя Авессалома. Последнее чтение, без сомнения, правильное, имя Соломона давало бы речи излишний плеоназм: само собою понятно, что Иоав, сторонник Адонии, не мог быть на стороне Соломона; упоминание же о неучастии Иоава в мятеже Авессалома может выражать мысль об измене политических убеждений Давидова военачальника с тех пор.


2:29 Краткое сообщение евр.-русск. текста распространено вставкой в LXX-ти и славянского текста; по слав. тексту: «и посла царь Соломон ко Иоаву, глаголя: что ти бысть, яко убежал еси во олтарь; и рече Иоав: яко убояхся от лица твоего, и бежах ко Господу» — прибавка, имеющая вид распространительной глоссы. В конце стиха и русск. текст имеет лишнее против евр. текста: «и похорони его», LXX: καὶ θάψον αὐτόν, — добавление, может быть, из ст. 31.


2:31-33 По закону кровомщения (Исх 21:12-14; Чис 35:16-21; Втор 19:16-21), на доме Давида как бы тяготела пролитая Иоавом и доселе не отмщенная кровь Авенира и Амессая (2 Цар 3:27; 20:10). Казнь Иоава снимала эту кровь с Соломона и дома Давида (31).


2:34 (Сн. ст. 31). Позор казни Иоава, однако, не был усилен лишением его погребения (сн. 3 Цар 14:11; 4 Цар 9:35); во внимание к прежним государственным заслугам Иоава он был погребен даже на собственном участке, как был обычай (ср. 1 Цар 25:1).


2:35 Места опальных военачальника (Иоава) и первосвященника (Авиафара) занимают, естественно, лица, с самого начала заявившие свою преданность Соломону (1:8 и сл.): Ванея и Садок. Далее в греческом, славянском и русском текстах следует, прибавка, видимо, составленная из разных мест дальнейшего библейского повествования о Соломоне (напр., см. 4:29-30; 5:15-16; 6:38 и др.); подобная же вставка имеется в принятом тексте LXX-ти и после 46 ст. данной главы.


2:36-46 По подозрению к Семею (сн. ст. 8-9), который мог иметь сильные связи в родном ему Вениаминовом колене (ср. 2 Цар 19:19 и сл.), Соломон связывает его словом (по LXX и слав. — и клятвою: καὶ ὥρκισεν αὐτὸν, и заклят его; ст. 37, ср. Иосиф Флавий. Иуд. древн. VIII, 1, §5) не покидать Иерусалима, не переходить потока Кедрона — восточной границы Иерусалима (2 Цар 15:23; 4 Цар 23:4,6,12; Иер 31:40, ср. Ономастикон, 610; теперь — Wadi-en-Nahr), за которой лежал и Бахурим, родина Семея. Хотя отлучка последнего к Анхусу филистимскому (ср. 1 Цар 21:11; 27:2) по совершенно невинному поводу не давала основания к обвинению Семея в обнаружении злой воли, но Соломон спешит воспользоваться этим поводом и за вражду к дому Давидову (ст. 44) казнит Семея (ср. блаж. Феодорит, вопр. 8). Заключение главы «и утвердитесь царство в руках Соломона», т. е. благодаря мерам его, описанным в 23-46 ст., — в переводах LXX, Вульгаты, славяно-русскому отнесено к началу 3-й главы, но по свойству библейско-еврейской историографии замечание это, дающее итог предыдущего, должно иметь место занимаемое им в евр. масоретском тексте, т. е. в конце 2-й главы.


3-я и 4-я книги Царств в еврейской Библии первоначально составляли одну книгу «Цари», евр. Melachim, и только с начала XVI в. по Р. Х. эта книга является разделенной на две — начиная с Бомбергского издания еврейской Библии 1517 года, две части неразделенной прежде книги называются особыми титлами: Melachim I и Melachim II, — несомненно, под влиянием греческой Библии LXX-ти, в которой с самого начала были две книги, в связи с книгами Самуила (или 1 и 2 Царств) именовавшиеся: βασιλείων τρίτη, βασιλείων τετάρτη. Однако в этой греческой версии, с одной стороны, не вполне точной является самая терминология — передача melachim (цари) через βασιλειαί (царства). Блаженный Иероним говорит: «Melachim, id est Regum, qui tertio et quarto Regum (Regnorum) volumine continetur... Metiusque multo Melachim id est Regum, quam Mamlachoth id est Regnorum dicere. Non enim multarum gentium regna describit, sed unius israelitici populi». Действительно, 3-я и 4-я книги Царств содержат в себе историю собственно царской власти и царей (не теократии вообще) у одного и того же еврейского народа, почему название «Цари» более отвечает их содержанию, чем «Царства». С другой стороны, не имеет реального основания разделение единой в себе истории на две книги: последняя глава 3-й кн. Царств, 3 Цар 22, и 4 Цар 1, излагающие одну историю царя израильского Охозии, только искусственно могли быть разделены по двум книгам. В действительности же обе книги и по форме, и по содержанию представляют единое неделимое целое, имея в отношении единства и законченности даже преимущество пред другими библейскими ветхозаветными книгами. Начинаются они историей славнейшего из еврейских царей Соломона, которому промыслом Божиим назначено было построить единственный по закону храм Иегове; а заканчиваются изображением гибели Иудейского царства, прекращением династии Давида и сожжения храма Иерусалимского, и таким образом содержат историю целого, вполне законченного периода библейско-еврейской истории (ср. 3 Цар 6:1): если период от исхода евреев из Египта до Соломона был переходным временем странствования и войн, и еще Давид был «человеком войны» (1 Пар 28:3), а в религиозном отношении означенное время было периодом подвижного святилища — скинии (2 Цар 7:6-7), то с Соломона, «мужа мира» (1 Пар 22:9), для Израиля наступило время всецелого, покойного, прочного владения обетованной землей (2 Цар 7:10-11; 3 Цар 5:3-4), соответственно чему именно Соломон построил неподвижный «дом» имени Иеговы (2 Цар 7:13; 3 Цар 5:5; 3 Цар 6:12.38; 3 Цар 7:51).

Единство обеих книг простирается также на форму изложения, стиля и писательских приемов священного автора. Через всю книгу проходит одна, строго выдержанная точка зрения — теократическое воззрение о зависимости исторических судеб Израиля от искренности и чистоты его веры; всюду здесь встречаются замечания поучительного, религиозно-нравственного свойства, так что истории «царей» еврейских есть, можно сказать, церковно-историческое произведение на ветхозаветной почве. Форма и метод историографии 3-й и 4-й книг Царств строго определенны и одинаковы на всем их протяжении: о каждом царе сообщается время вступления его на царство, определяется общая продолжительность его царствования, делается характеристика и более или менее подробное описание его деятельности; наконец, дата смерти и указание источника сведений о данном царе. Период времени, обнимаемый содержанием 3-й и 4-й книг Царств равняется приблизительно четыремстам пятидесяти лет: с воцарения Соломона — около 1015 года до Р. Х. до освобождения в Вавилоне из темницы царя Иехонии (4 Цар 25:27-30) в 37 году по его переселении в плен, т. е. (599 г. — 37 лет =) в 562 году до Р. Х. По Иосифу Флавию (Иудейские древности X, 8, §4), цари из рода Давидова царствовали 514 лет, следовательно без Давида, царствование которого описано в 2 Цар, — 474 года; сожжение храма, по мнению названного историка (там же, §5), произошло спустя 476 лет после его сооружения1По вычислениям И. Спасского (впоследствии † Сергия, архиепископа владимирского), от заложения храма до его разрушения прошло 407 лет. Исследование библейской хронологии. Киев, 1857, с. 131. . Этот период истории Израиля сам собой распадается на три меньших периода или эпохи, соответственно которым могут быть разделены на три части и 3-й и 4-й книг Царств: 1) период царствования Соломона, 3 Цар 1:11; 2) период синхронистической истории обоих царств Еврейских, Иудейского и Израильского, от разделения до падения северного — Израильского царства, 3 Цар 124 Цар 17:3) период одиночного существования южного — Иудейского царства с момента разрушения Израильского царства до падения Иерусалима и Иудеи под оружием халдеев, 4 Цар 18-25. Для каждой из этих эпох священный писатель имел у себя свой особый источник: а) для истории Соломона таким источником была «Книга дел Соломоновых», евр.: Sepher dibre — Schelomoh, LXX: βιβλίον τω̃ν ῥημάτων Σαλομών, Вульгата: Liber verborum dierum Salomonis, слав.: «Книга словес Соломоних» (3 Цар 11:41); б) для истории царей южного царства, от Ровоама до Иоакима включительно, — «Летопись царей иудейских», Sepher dibre — hajiamimlemalche Iehudah, βιβλίον λόγων τω̃ν ἡμερω̃ν τοι̃ς βασιλευ̃σιν ’Ιου̃δα, Liber verborum dierum regum Juda, Книга словес царей Иудиных (3 Цар 14:29; 3 Цар 15:7; 3 Цар 22:46; 4 Цар 8:23; 4 Цар 12:20; 4 Цар 14:18; 4 Цар 15:6.15.36; 4 Цар 24:5 и др.) и в) для истории царей северного царства — «Летопись царей Израильских» (3 Цар 14:19; 3 Цар 15:31; 3 Цар 16:5.14.20.27; 3 Цар 22:39; 4 Цар 1:18; 4 Цар 10:34; 4 Цар 13:8.12 и др.). Содержание и характер цитируемых источников остаются неизвестными; однако не подлежит сомнению, что они были отдельными, самостоятельными произведениями (для каждой из трех указанных эпох священный писатель пользуется каким-либо одним источником, не упоминая о двух других); что они содержали более того, что заимствовал из них писатель (обычная его формула: «прочие дела писаны в книге») и что при написании 3-й и 4-й книг Царств означенные источники не только существовали, но и были в весьма большой известности у народа. Из снесения рассматриваемых цитат из книг Царств с параллельными им местами из книги 2 Паралипоменон можно видеть, что все три упомянутых источника были писаниями пророков, которые вообще были единственными историографами в библейской древности (ср. 3 Цар 11:41 с 2 Пар 9:29; 3 Цар 14:21 с 2 Пар 12:15; 3 Цар 15:1-8 с 2 Пар 13:22; ср. также 4 Цар 18:13-20:19 с Ис 36-39; Иер 52 с 4 Цар 24-25). Напротив, мнение (Делича и др.) о светском происхождении летописей царей, послуживших источниками для 3-й и 4-й книг Царств, — о составлении их упомянутыми в 2 Цар 8:16; 3 Цар 4:3 mazkir’ами (LXX: ὑπομνηματόγραφος, слав.: памятописец, русск.: дееписатель), не может найти себе подтверждения в библейском тексте. По словам блаженного Феодорита, «каждый пророк имел обычай описывать события, в его время совершавшиеся, ему современные. Другие же, совокупив это воедино, составили книги Царств» (Толкование на книги Царств, предисловие, см. вопр. 4 на 2 Цар и 49 на 4 Цар). Боговдохновенное достоинство книг Царств этим само собою предполагается.

Время написания 3-й и 4-й книг Царств может быть с вероятностью определено — из упоминания об освобождении Иехонии (562 г.) и отсутствия в книгах указания о конце плена и указе Кира (536 г.) — второй половиной вавилонского плена, около половины VI столетия до Р. Х. Писатель книг неизвестен: определенных указаний на автора в книгах нет. Талмудическое предание (Бава-Батра, 15a) считает писателем 3-й и 4-й книг Царств пророка Иеремию. Но если в пользу этого предположения могло бы говорить сходство некоторых мест из книг Царств с книгами пророка Иеремии (ср. 4 Цар 25 с Иер 52), то прямо против него говорят: а) время и б) место написания 3-й и 4-й книг Царств, поскольку это время и место могут быть определены с вероятностью. Мы видели, что 3-й и 4-й книг Царств могли быть написаны не ранее второй половины плена вавилонского; в таком случае пророк Иеремия был бы тогда уже столетним старцем; но известно, что пророк Иеремия в первые же годы пленения уведен был иудеями в Египет (Иер 43:6), где вскоре принял мученическую смерть от соплеменников (ср. Четьи-Минеи, под 1 мая). Невероятно также, чтобы Египет был местом написания 3-й и 4-й книг Царств: не для малой группы египетских беглецов из иудеев требовалось составление такого произведения, а для основной части народа Божия, т. е. плененной в Вавилоне. Последний и является вероятным местом происхождения обеих книг (указание на это видели, между прочим, в 3 Цар 4:24, Евр 5:4), и если указаний на жизнь Египта в наших книгах почти нет, то вавилонская жизнь и события из истории Ново-Халдейского царства многоразлично отразились в этих книгах. Но если пророк Иеремия не был писателем 3-й и 4-й книг Царств, то он все же влиял своей книгой на священного писателя 3-й и 4-й книг Царств (ср. Иер 52 и 4 Цар 25). Принятие книг в канон (в раздел «nebiim rischonim» — «пророки первые, раннейшие») во всяком случае говорит о высоком достоинстве и авторитете их в иудейской церкви. Цель книг нравоучительная — показать, что «пока Израиль умел пользоваться божественным промышлением, он жил в мире и тишине, и все ему были покорны; но когда он терял помощь Божию, он подвергался неприятным нападениям» (Блаж. Феодорит. Толк. на 4 Цар, вопр. 31).

Исторические книги


По принятому в греко-славянской и латинской Библиях делению ветхозаветных книг по содержанию, историческими (каноническими) книгами считаются в них книги Иисуса Навина, Судей, Руфь, четыре книги Царств, две Паралипоменон, 1-я книга Ездры, Неемии и Есфирь. Подобное исчисление встречается уже в 85-м апостольском правиле 1, четвертом огласительном поучении Кирилла Иерусалимского, Синайском списке перевода LXX и отчасти в 60-м правиле Лаодикийского собора 350 г.: Есфирь поставлена в нем между книгами Руфь и Царств 2. Равным образом и термин «исторические книги» известен из того же четвертого огласительного поучения Кирилла Иерусалимского и сочинения Григория Богослова «О том, какие подобает чести кн. Ветхого и Нового Завета» (книга Правил, с. 372–373). У названных отцов церкви он имеет, впрочем, несколько иной, чем теперь, смысл: название «исторические книги» дается ими не только «историческим книгам» греко-славянского и латинского перевода, но и всему Пятикнижию. «Исторических книг древнейших еврейских премудростей, – говорит Григорий Богослов, – двенадцать. Первая – Бытие, потом Исход, Левит, потом Числа, Второзаконие, потом Иисус и Судии, восьмая Руфь. Девятая и десятая книги – Деяния Царств, Паралипоменон и последнею имееши Ездру». «Читай, – отвечает Кирилл Иерусалимский, – божественных писаний Ветхого завета 22 книги, переведенных LXX толковниками, и не смешивай их с апокрифами… Это двадцать две книги суть: закона Моисеева первые пять книг: Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. Затем Иисуса сына Навина, Судей с Руфью составляют одну седьмую книгу. Прочих исторических книг первая и вторая Царств, у евреев составляющая одну книгу, также третья и четвертая, составляющие одну же книгу. Подобно этому, у них и Паралипоменон первая и вторая считаются за одну книгу, и Ездры первая и вторая (по нашему Неемии) считаются за одну книгу. Двенадцатая книга – Есфирь. Таковы исторические книги».

Что касается еврейской Библии, то ей чужд как самый раздел «исторических книг», так и греко-славянское и латинское их распределение. Книги Иисуса Навина, Судей и четыре книги Царств причисляются в ней к «пророкам», а Руфь, две книги Паралипоменон, Ездры – Неемии и Есфирь – к разделу «кегубим» – священным писаниям. Первые, т. е. кн. Иисуса Навина, Судей и Царств занимают начальное место среди пророческих, Руфь – пятое, Есфирь – восьмое и Ездры, Неемии и Паралипоменон – последние места среди «писаний». Гораздо ближе к делению LXX стоит распорядок книг у Иосифа Флавия. Его слова: «От смерти Моисея до правления Артаксеркса пророки после Моисея записали в 13 книгах совершившееся при них» (Против Аппиона, I, 8), дают понять, что он считал кн. Иисуса Навина – Есфирь книгами характера исторического. Того же взгляда держался, по-видимому, и Иисус сын Сирахов, В разделе «писаний» он различает «премудрые словеса́... и... повести» (Сир 44.3–5), т. е. учительные и исторические книги. Последними же могли быть только Руфь, Паралипоменон, Ездры, Неемии и Есфирь. Принятое в еврейской Библии включение их в раздел «писаний» объясняется отчасти тем, что авторам некоторых из них, например Ездры – Неемии, не было усвоено в еврейском богословии наименования «пророк», отчасти их характером, в них виден историк учитель и проповедник. Сообразно с этим весь третий раздел и называется в некоторых талмудических трактатах «премудростью».

Относя одну часть наших исторических книг к разделу пророков, «узнавших по вдохновенно от Бога раннейшее, а о бывшем при них писавших с мудростью» (Иосиф Флавий. Против Аппиона I, 7), и другую – к «писаниям», каковое название дается всему составу ветхозаветных канонических книг, иудейская церковь тем самым признала их за произведения богодухновенные. Вполне определенно и ясно высказан этот взгляд в словах Иосифа Флавия: «У иудеев не всякий человек может быть священным писателем, но только пророк, пишущий по Божественному вдохновенно, почему все священные еврейские книги (числом 22) справедливо могут быть названы Божественными» (Против Аппиона I, 8). Позднее, как видно из талмудического трактата Мегилла, поднимался спор о богодухновенности книг Руфь и Есфирь; но в результате его они признаны написанными Духом Святым. Одинакового с ветхозаветной церковью взгляда на богодухновенность исторических книг держится и церковь новозаветная (см. выше 85 Апостольское правило).

Согласно со своим названием, исторические книги налагают историю религиозно-нравственной и гражданской жизни народа еврейского, начиная с завоевания Ханаана при Иисусе Навине (1480–1442 г. до Р. X.) и кончая возвращением евреев из Вавилона во главе с Неемиею при Артаксерксе I (445 г. до Р. X.), на время правления которого падают также события, описанные в книге Есфирь. Имевшие место в течение данного периода факты излагаются в исторических книгах или вполне объективно, или же рассматриваются с теократической точки зрения. Последняя устанавливала, с одной стороны, строгое различие между должными и недолжными явлениями в области религии, а с другой, признавала полную зависимость жизни гражданской и политической от веры в истинного Бога. В зависимости от этого излагаемая при свете идеи теократии история народа еврейского представляет ряд нормальных и ненормальных религиозных явлений, сопровождавшихся то возвышением, подъемом политической жизни, то полным ее упадком. Подобная точка зрения свойственна преимущественно 3–4 кн. Царств, кн. Паралипоменон и некоторым частям кн. Ездры и Неемии (Неем 9.1). Обнимаемый историческими книгами тысячелетний период жизни народа еврейского распадается в зависимости от внутренней, причинной связи явлении на несколько отдельных эпох. Из них время Иисуса Навина, ознаменованное завоеванием Палестины, представляет переходный момент от жизни кочевой к оседлой. Первые шаги ее в период Судей (1442–1094) были не особенно удачны. Лишившись со смертью Иисуса Навина политического вождя, евреи распались на двенадцать самостоятельных республик, утративших сознание национального единства. Оно сменилось племенной рознью, и притом настолько сильною, что колена не принимают участие в обшей политической жизни страны, живут до того изолированно, замкнуто, что не желают помочь друг другу даже в дни несчастий (Суд.5.15–17, 6.35, 8.1). В таком же точно жалком состоянии находилась и религиозно-нравственная жизнь. Безнравственность сделалась настолько всеобщей, что прелюбодейное сожительство считалось обычным делом и как бы заменяло брак, а в некоторых городах развелись гнусные пороки времен Содома и Гоморры (Суд.19). Одновременно с этим была забыта истинная религия, – ее место заняли суеверия, распространяемые бродячими левитами (Суд.17). Отсутствие в период судей, сдерживающих начал в виде религии и постоянной светской власти, завершилось в конце концов полной разнузданностью: «каждый делал то, что ему казалось справедливым» (Суд.21.25). Но эти же отрицательные стороны и явления оказались благодетельными в том отношении, что подготовили установление царской власти; период судей оказался переходным временем к периоду царей. Племенная рознь и вызываемое ею бессилие говорили народу о необходимости постоянной, прочной власти, польза которой доказывалась деятельностью каждого судьи и особенно Самуила, успевшего объединить своей личностью всех израильтян (1Цар 7.15–17). И так как, с другой стороны, такой сдерживающей народ силой не могла быть религия, – он еще недоразвился до того, чтобы руководиться духовным началом, – то объединение могло исходить от земной власти, какова власть царская. И, действительно, воцарение Саула положило, хотя и не надолго, конец племенной розни евреев: по его призыву собираются на войну с Каасом Аммонитским «сыны Израилевы... и мужи Иудины» (1Цар 11.8). Скорее военачальник, чем правитель, Саул оправдал народное желание видеть в царе сильного властью полководца (1Цар 8.20), он одержал целый ряд побед над окрестными народами (1Цар 14.47–48) и как герой погиб в битве на горах Гелвуйских (1Цар 31). С его смертью во всей силе сказалась племенная рознь периода Судей: колено Иудово, стоявшее прежде одиноко от других, признало теперь своим царем Давида (2Цар 2.4), а остальные подчинились сыну Саула Иевосфею (2Цар 2.8–9). Через семь с половиной лет после этого власть над Иудою и Израилем перешла в руки Давида (2Цар 5.1–3), и целью его правления становится уничтожение племенной розни, при посредстве чего он рассчитывает удержать престол за собой и своим домом. Ее достижению способствуют и постоянные войны, как общенародное дело, они поддерживают сознание национального единства и отвлекают внимание от дел внутренней жизни, всегда могущих подать повод к раздорам, и целый ряд реформ, направленных к уравнению всех колен пред законом. Так, устройство постоянной армии, разделенной по числу колен на двенадцать частей, причем каждая несет ежемесячную службу в Иерусалиме (1Пар 27.1), уравнивает народ по отношению к военной службе. Превращение нейтрального города Иерусалима в религиозный и гражданский центр не возвышает никакое колено в религиозном и гражданском отношении. Назначение для всего народа одинаковых судей-левитов (1Пар 26.29–30) и сохранение за каждым коленом местного племенного самоуправления (1Пар 27.16–22) уравнивает всех пред судом. Поддерживая равенство колен и тем не давая повода к проявлению племенной розни, Давид остается в то же самое время в полном смысле самодержавным монархом. В его руках сосредоточивается власть военная и гражданская: первая через посредство подчиненного ему главнокомандующего армией Иоава (1Пар 27.34), вторая через посредство первосвященника Садока, начальника левитов-судей.

Правление сына и преемника Давидова Соломона обратило ни во что результат царствования его отца. Необыкновенная роскошь двора Соломона требовала громадных расходов и соответствующих налогов на народ. Его средства шли теперь не на общегосударственное дело, как при Давиде, а на удовлетворение личных нужд царя и его придворных. Одновременно с этим оказался извращенным правый суд времени Давида: исчезло равенство всех и каждого пред законом. На этой почве (3Цар 12.4) возникло народное недовольство, перешедшее затем в открытое возмущение (3Цар 11.26. Подавленное Соломоном, оно вновь заявило себя при Ровоаме (3Цар 12) и на этот раз разрешилось отделением от дома Давидова 10 колен (3Цар 12.20). Ближайшим поводом к нему служило недовольство Соломоном, наложившим на народ тяжелое иго (3Цар 12.4), и нежелание Ровоама облегчить его. Но судя по словам отделившихся колен: «нет нам доли в сыне Иессеевом» (3Цар 12.16), т. е. у нас нет с ним ничего общего; мы не принадлежим ему, как Иуда, по происхождению, причина разделения в той племенной, коленной розни, которая проходила через весь период Судей и на время стихает при Сауле, Давиде и Соломоне.

Разделением единого царства (980 г. до Р. Х.) на два – Иудейское и Израильское – было положено начало ослаблению могущества народа еврейского. Последствия этого рода сказались прежде всего в истории десятиколенного царства. Его силам наносят чувствительный удар войны с Иудою. Начатые Ровоамом (3Цар 12.21, 14.30; 2Пар 11.1, 12.15), они продолжаются при Авии, избившем 500 000 израильтян (2Пар 13.17) и отнявшем у Иеровоама целый ряд городов (2Пар 13.19), и на время заканчиваются при Асе, истребившем при помощи Венадада Сирийского население Аина, Дана, Авел-Беф-Моахи и всей земли Неффалимовой (3Цар 15.20). Обоюдный вред от этой почти 60-тилетней войны был сознан, наконец, в обоих государствах: Ахав и Иосафат вступают в союз, закрепляя его родством царствующих домов (2Пар 18.1), – женитьбою сына Иосафатова Иорама на дочери Ахава Гофолии (2Пар 21.6). Но не успели зажить нанесенные ею раны, как начинаются войны израильтян с сирийцами. С перерывами (3Цар 22.1) и переменным счастьем они проходят через царствование Ахава (3Цар 20), Иорама (4Цар 8.16–28), Ииуя (4Цар 10.5–36), Иоахаза (4Цар 13.1–9) и Иоаса (4Цар 13.10–13) и настолько ослабляют военную силу израильтян, что у Иохаза остается только 50 всадников, 10 колесниц и 10 000 пехоты (4Цар 13.7). Все остальное, как прах, развеял Азаил Сирийский, (Ibid: ср. 4Цар 8.12). Одновременно с сирийцами израильтяне ведут при Иоасе войну с иудеями (4Цар 14.9–14, 2Пар 25.17–24) и при Иеровоаме II возвращают, конечно, не без потерь в людях, пределы своих прежних владений от края Емафского до моря пустыни (4Цар 14.25). Обессиленные целым рядом этих войн, израильтяне оказываются, наконец, не в силах выдержать натиск своих последних врагов – ассириян, положивших конец существованию десятиколенного царства. В качестве самостоятельного государства десятиколенное царство просуществовало 259 лет (960–721). Оно пало, истощив свои силы в целом ряде непрерывных войн. В ином свете представляется за это время состояние двухколенного царства. Оно не только не слабеет, но скорее усиливается. Действительно, в начале своего существования двухколенное царство располагало лишь 120 000 или по счислению александрийского списка 180 000 воинов и потому, естественно, не могло отразить нашествия египетского фараона Сусакима. Он взял укрепленные города Иудеи, разграбил самый Иерусалим и сделал иудеев своими данниками (2Пар 12.4, 8–9). Впоследствии же число вооруженных и способных к войне было увеличено теми недовольными религиозной реформой Иеровоама I израильтянами (не считая левитов), которые перешли на сторону Ровоама, укрепили и поддерживали его царство (2Пар 11.17). Сравнительно благоприятно отозвались на двухколенном царстве и его войны с десятиколенным. По крайней мере, Авия отнимает у Иеровоама Вефиль, Иешон и Ефрон с зависящими от них городами (2Пар 13.19), а его преемник Аса в состоянии выставить против Зарая Эфиоплянина 580 000 воинов (2Пар 14.8). Относительная слабость двухколенного царства сказывается лишь в том, что тот же Аса не может один вести войну с Ваасою и приглашает на помощь Венадада сирийского (3Цар 15.18–19). При сыне и преемнике Асы Иосафате двухколенное царство крепнет еще более. Не увлекаясь жаждой завоеваний, он посвящает свою деятельность упорядочению внутренней жизни государства, предпринимает попытку исправить религиозно-нравственную жизнь народа, заботится о его просвещении (2Пар 17.7–10), об урегулировании суда и судебных учреждений (2Пар 19.5–11), строит новые крепости (2Пар 17.12) и т. п. Проведение в жизнь этих предначертаний требовало, конечно, мира с соседями. Из них филистимляне и идумеяне усмиряются силой оружия (2Пар 17.10–11), а с десятиколенным царством заключается политический и родственный союз (2Пар 18.1). Необходимый для Иосафата, как средство к выполнению вышеуказанных реформ, этот последний сделался с течением времени источником бедствий и несчастий для двухколенного царства. По представлению автора Паралипоменон (2Пар 21), они выразились в отложении Иудеи при Иораме покоренной Иосафатом Идумеи (2Пар.21.10), в счастливом набеге на Иудею и самый Иерусалим филистимлян и аравийских племен (2Пар.21.16–17), в возмущении жителей священнического города Ливны (2Пар.21.10) и в бесполезной войне с сирийцами (2Пар 22.5). Сказавшееся в этих фактах (см. еще 2Пар 21.2–4, 22.10) разложение двухколенного царства было остановлено деятельностью первосвященника Иоддая, воспитателя сына Охозии Иоаса, но с его смертью сказалось с новой силой. Не успевшее окрепнуть от бедствий и неурядиц прошлых царствований, оно подвергается теперь нападению соседей. Именно филистимляне захватывают в плен иудеев и ведут ими торговлю как рабами (Иоиль 3.6, Ам 1.9); идумеяне делают частые вторжения в пределы Иудеи и жестоко распоряжаются с пленниками (Ам 1.6, Иоиль 3.19); наконец, Азаил сирийский, отняв Геф, переносит оружие на самый Иерусалим, и снова царство Иудейское покупает себе свободу дорогой ценой сокровищ царского дома и храма (4Цар 12.18). Правлением сына Иоаса Амасии кончается время бедствий (несчастная война с десятиколенным царством – 4Цар 14.9–14,, 2Пар 25.17–24 и вторжение идумеев – Ам 9.12), а при его преемниках Озии прокаженном и Иоафаме двухколенное царство возвращает славу времен Давида и Соломона. Первый подчиняет на юге идумеев и овладевает гаванью Елафом, на западе сокрушает силу филистимлян, а на востоке ему платят дань аммонитяне (2Пар 26.6–8). Могущество Озии было настолько значительно, что, по свидетельству клинообразных надписей, он выдержал натиск Феглафелассара III. Обеспеченное извне двухколенное царство широко и свободно развивало теперь и свое внутреннее экономическое благосостояние, причем сам царь был первым и ревностным покровителем народного хозяйства (2Пар 26.10). С развитием внутреннего благосостояния широко развилась также торговля, послужившая источником народного обогащения (Ис 2.7). Славному предшественнику последовал не менее славный и достойный преемник Иоафам. За время их правления Иудейское царство как бы собирается с силами для предстоящей борьбы с ассириянами. Неизбежность последней становится ясной уже при Ахазе, пригласившем Феглафелассара для защиты от нападения Рецина, Факея, идумеян и филистимлян (2Пар 28.5–18). По выражению Вигуру, он, сам того не замечая, просил волка, чтобы тот поглотил его стадо, (Die Bibel und die neueren Entdeckungen. S. 98). И действительно, Феглафелассар освободил Ахаза от врагов, но в то же время наложил на него дань ((2Пар 28.21). Неизвестно, как бы сказалась зависимость от Ассирии на дальнейшей истории двухколенного царства, если бы не падение Самарии и отказ преемника Ахаза Езекии платить ассириянам дань и переход его, вопреки совету пророка Исаии, на сторону египтян (Ис 30.7, 15, 31.1–3). Первое событие лишало Иудейское царство последнего прикрытия со стороны Ассирии; теперь доступ в его пределы открыт, и путь к границам проложен. Второе окончательно предрешило судьбу Иудеи. Союз с Египтом, перешедший с течением времени в вассальную зависимость, заставил ее принять участие сперва в борьбе с Ассирией, а потом с Вавилоном. Из первой она вышла обессиленной, а вторая привела ее к окончательной гибели. В качестве союзницы Египта, с которым вели при Езекии борьбу Ассирияне, Иудея подверглась нашествию Сеннахерима. По свидетельству оставленной им надписи, он завоевал 46 городов, захватил множество припасов и военных материалов и отвел в плен 200 150 человек (Schrader jbid S. 302–4; 298). Кроме того, им была наложена на Иудею громадная дань (4Цар 18.14–16). Союз с Египтом и надежда на его помощь не принесли двухколенному царству пользы. И, тем не менее, преемник Езекии Манассия остается сторонником египтян. Как таковой, он во время похода Ассаргадона против Египта делается его данником, заковывается в оковы и отправляется в Вавилон (2Пар 33.11). Начавшееся при преемнике Ассаргадона Ассурбанипале ослабление Ассирии сделало для Иудеи ненужным союз с Египтом. Мало этого, современник данного события Иосия пытается остановить завоевательные стремления фараона египетского Нехао (2Пар 35.20), но погибает в битве при Мегиддоне (2Пар 35.23). С его смертью Иудея становится в вассальную зависимость от Египта (4Цар 23.33, 2Пар 36.1–4), а последнее обстоятельство вовлекает ее в борьбу с Вавилоном. Стремление Нехао утвердиться, пользуясь падением Ниневии, в приефратских областях встретило отпор со стороны сына Набополассара Навуходоноора. В 605 г. до Р. X. Нехао был разбит им в битве при Кархемыше. Через четыре года после этого Навуходоносор уже сам предпринял поход против Египта и в целях обезопасить себе тыл подчинил своей власти подвластных ему царей, в том числе и Иоакима иудейского (4Цар 24.1, 2Пар 36.5). От Египта Иудея перешла в руки вавилонян и под условием верности их могла бы сохранить свое существование. Но ее сгубила надежда на тот же Египет. Уверенный в его помощи, второй преемник Иоакима Седекия (Иер 37.5, Иез 17.15) отложился от Навуходоносора (4Цар 24.20, 2Пар 36.13), навлек нашествие вавилонян (4Цар 25.1, 2Пар 36.17) и, не получив поддержки от египетского фараона Офры (Иер 37.7), погиб сам и погубил страну.

Если международные отношения Иудеи сводятся к непрерывным войнам, то внутренняя жизнь характеризуется борьбой с язычеством. Длившаяся на протяжении всей истории двухколенного царства, она не доставила торжества истинной религии. Языческим начало оно свое существование при Ровоаме (3Цар 14.22–24, 2Пар 11.13–17), языческим и кончило свою политическую жизнь (4Цар 24.19, 2Пар 36.12). Причины подобного явления заключались прежде всего в том, что борьба с язычеством велась чисто внешними средствами, сводилась к одному истреблению памятников язычества. Единственное исключение в данном отношении представляет деятельность Иосафата, Иосии и отчасти Езекии. Первый составляет особую комиссию из князей, священников и левитов, поручает ей проходить по всем городам иудиным и учить народ (2Пар 17.7–10); второй предпринимает публичное чтение закона (4Цар 23.1–2, 2Пар 34.30) и третий устраивает торжественное празднование Пасхи (2Пар 30.26). Остальные же цари ограничиваются уничтожением идолов, вырубанием священных дубрав и т. п. И если даже деятельность Иосафата не принесла существенной пользы: «народ еще не обратил твердо сердца своего к Богу отцов своих» (2Пар 20.33), то само собой понятно, что одни внешние меры не могли уничтожить языческой настроенности народа, тяготения его сердца и ума к богам окрестных народов. Поэтому, как только умирал царь гонитель язычества, язычествующая нация восстановляла разрушенное и воздвигала новые капища для своих кумиров; ревнителям религии Иеговы вновь приходилось начинать дело своих благочестивых предшественников (2Пар 14.3, 15.8, 17.6 и т. п.). Благодаря подобным обстоятельствам, религия Иеговы и язычество оказывались далеко неравными силами. На стороне последнего было сочувствие народа; оно усвоялось евреем как бы с молоком матери, от юности входило в его плоть и кровь; первая имела за себя царей и насильно навязывалась ими нации. Неудивительно поэтому, что она не только была для нее совершенно чуждой, но и казалась прямо враждебной. Репрессивные меры только поддерживали данное чувство, сплачивали язычествующую массу, не приводили к покорности, а, наоборот, вызывали на борьбу с законом Иеговы. Таков, между прочим, результат реформ Езекии и Иоссии. При преемнике первого Манассии «пролилась невинная кровь, и Иерусалим... наполнился ею... от края до края» (4Цар 21.16), т. е. началось избиение служителей Иеговы усилившеюся языческой партией. Равным образом и реформа Иосии, проведенная с редкою решительностью, помогла сосредоточению сил язычников, и в начавшейся затем борьбе со сторонниками религии они подорвали все основы теократии, между прочим, пророчество и священство, в целях ослабления первого язычествующая партия избрала и выдвинула ложных пророков, обещавших мир и уверявших, что никакое зло не постигнет государство (Иер 23.6). Подорвано было ею и священство: оно выставило лишь одних недостойных представителей (Иер 23.3). Реформа Иосии была последним актом вековой борьбы благочестия с язычеством. После нее уж не было больше и попыток к поддержанию истинной религии; и в плен Вавилонский евреи пошли настоящими язычниками.

Плен Вавилонский, лишив евреев политической самостоятельности, произвел на них отрезвляющее действие в религиозном отношении. Его современники воочию убедились в истинности пророческих угроз и увещаний, – в справедливости того положения, что вся жизнь Израиля зависит от Бога, от верности Его закону. Как прямой и непосредственный результат подобного сознания, возникает желание возврата к древним и вечным истинам и силам, которые некогда создали общество, во все времена давали спасение и, хотя часто забывались и пренебрегались, однако всегда признавались могущими дать спасение. На этот-то путь и вступила прибывшая в Иудею община. В качестве подготовительного условия для проведения в жизнь религии Иеговы ею было выполнено требование закона Моисеева о полном и всецелом отделении евреев от окрестных народов (расторжение смешанных браков при Ездре и Неемии). В основу дальнейшей жизни и истории теперь полагается принцип обособления, изолированности.


* * *


1 «Для всех вас, принадлежащих к клиру и мирянам, чтимыми и святыми да будут книги Ветхого Завета: Моисеевых пять (Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие), Иисуса Навина едина, Судей едина, Руфь едина, Царств четыре, Паралипоменон две, Ездры две, Есфирь едина».

2 «Читать подобает книги Ветхого Завета: Бытие мира, Исход из Египта, Левит, Числа, Второзаконие, Иисуса Навина, Судии и Руфь, Есфирь, Царств первая и вторая, Царств третья и четвертая, Паралипоменон первая и вторая, Ездры первая и вторая».

Скрыть
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

1:2 Или: будет прислуживать царю.


2:2 Букв.: всей земле.


2:3 Букв.: соблюдай повеления.


2:4 Букв.: блюсти пути свои.


2:5 Или: Итры - так в 2 Цар 17:25.


2:24 Букв.: устроил мой дом, друг. возм. пер.: утвердил мою династию.


2:25 Букв.: и тот сразил его, и он умер.


2:37 Букв.: кровь твоя будет на голове твоей.


«Боже Израилев, прошу: да сбудутся Твои обещания, которые Ты дал слуге Своему и отцу моему Давиду. Богу ли обитать на земле?! Если небу и небесам небес вместить Тебя не дано, как вместит Тебя этот Храм, который построил я?.. Взирай открытыми очами Своими на Храм этот днем и ночью… и да будет услышана Тобой та молитва, которую слуга Твой будет возносить на этом месте» (8:26-29).

Так при освящении Иерусалимского Храма обращается в молитве к Богу царь Соломон. Богу не нужен дворец, как земному правителю, и Он не может быть ограничен пределами земного храма - но человек нуждается в священном месте для поклонения своему Создателю. И к возведенному Соломоном храму веками будут приходить верующие израильтяне - цари и простые люди, священники и пророки, сюда устремят свой путь пилигримы, чтобы встретиться с вездесущим Богом и обрести душевный покой.

Третья и Четвертая книги царств в еврейской традиции называются Первой и Второй книгами царей, потому что в них описана история правителей, занимавших престолы Израиля и Иудеи (после смерти царя Соломона они стали отдельными государствами). Но по содержанию эту книгу можно назвать Книгой о Храме царя Соломона, как предыдущую книгу называют Книгой царя Давида.

Начинается Третья книга царств с рассказа о борьбе за престол царя Давида, развернувшейся на закате его жизни (гл. 1, 2). Великий царь, одержавший множество славных побед, слаб и беспомощен перед лицом старости, болезни и смерти; и хотя он еще жив, сыновья уже делят его наследство.

«Когда пришло Давиду время умирать, он завещал сыну своему Соломону: „Я отправляюсь в путь, что предначертан всем, - а ты крепись и мужайся…“» (2:1, 2). Будучи прежде всего царем и сыном своего времени, он советует Соломону одолеть врагов и недоброжелателей, в свое время избегнувших его собственной руки. Прожив непростую жизнь, радея о духовном благополучии сына и ввереного ему народа, он наказывает Соломону: «Повинуйся указаниям Господа, Бога твоего: следуй Его путями, повинуйся тому, что Он установил и заповедал, что судил и о чем засвидетельствовал, как написано в Законе Моисея» (2:3).

Но главное дело, завещанное Соломону Давидом, - это строительство Храма в Иерусалиме, столице Израильского царства. Иерусалимский храм - это священное место, где хранится ковчег Завета.

При всей легендарной мудрости царя Соломона, его история стала прологом к падению единого царства. Сам царь не устоял: тот, кому было дано два видения от Яхве, строит рядом с Храмом Живого Бога языческие алтари для своих многочисленных жен. Вскоре через пророка Бог доносит до него ошеломляющую весть: «Я вырву царство у тебя и отдам твоему слуге» (11:11).

Предсказание сбывается через сына царя, Ровоама, прямого наследника престола. Желая выглядеть сильнее своего прославленного отца, он накладывает на подданных непосильное бремя налогов и трудовой повинности. Суровые меры молодого царя вызвали негодование у народа, и северная часть Израиля, возглавляемая мятежным рабом Иеровоамом, отделяется от царя в Иерусалиме, под властью которого остается только колено Иуды (гл. 12).

Далее повествователь ведет параллельный рассказ о наследниках Соломона, правивших в Южном царстве (Иудее), и о первых царях Северного царства (Израиля), построивших собственную столицу Самарию (гл. 13-16). Разделение и вражда стали началом упадка, казалось бы, незыблемого государства. Вступающие на престол цари следуют собственной выгоде и своим желаниям куда чаще, чем воле Божьей. Храмовое богослужение не убеждает народ жить по Закону Божьему, а на Севере к тому же быстро возникают и собственные святилища, «капища на холмах» (12:31), свой «государственный» культ.

Имено поэтому в последних главах этой книги (17-21) появляется новый герой - пророк Илия, чье имя означает «мой Бог - Яхве». Илия, пожалуй, самый грозный из всех ветхозаветных пророков, его служение - это буря и пламень…

Третья книга царств - это не политическая история, а прежде всего осмысление духовного пути народа. Повествователь стремится показать, что Бог вовлечен в события истории, Он ищет общения с народом через верных Ему пророков, желая напомнить, что люди должны быть верны Завету, заключенному с Ним. Автор книги показывает, что, несмотря на преткновения царей и отступничество народа, Бог продолжает предостерегать их, заботиться о них, влечет их Своей любовью, готовый прощать и миловать.

Скрыть

Мысли вслух: ежедневные размышления о Библии

 

Предсмертное желание Давида завещать Соломону расправу над теми людьми, кому сам же он с клятвой обещал... 

 

Напряжённость, вызванную претензиями Адонии на престол, можно было бы назвать совершенно обычной и закономерной для... 

 

В том, что Давид поручил помазать Соломона на царство уже при своей жизни, видна ответственность Давида перед государством и народом. Передавая власть, Давид убирает саму возможность... 

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).