Библия-Центр
РУ

Мысли вслух на 1 Кор 16:1-24

περὶ δὲ τη̃ς λογείας τη̃ς εἰς τοὺς ἁγίους ὥσπερ διέταξα ται̃ς ἐκκλησίαις τη̃ς Γαλατίας οὕτως καὶ ὑμει̃ς ποιήσατε
κατὰ μίαν σαββάτου ἕκαστος ὑμω̃ν παρ' ἑαυτω̨̃ τιθέτω θησαυρίζων ὅ τι ἐὰν εὐοδω̃ται ἵνα μὴ ὅταν ἔλθω τότε λογει̃αι γίνωνται
ὅταν δὲ παραγένωμαι οὓς ἐὰν δοκιμάσητε δι' ἐπιστολω̃ν τούτους πέμψω ἀπενεγκει̃ν τὴν χάριν ὑμω̃ν εἰς ’Ιερουσαλήμ
ἐὰν δὲ ἄξιον ἠ̨̃ του̃ κἀμὲ πορεύεσθαι σὺν ἐμοὶ πορεύσονται
ἐλεύσομαι δὲ πρòς ὑμα̃ς ὅταν Μακεδονίαν διέλθω Μακεδονίαν γὰρ διέρχομαι
πρòς ὑμα̃ς δὲ τυχòν παραμενω̃ ἢ καὶ παραχειμάσω ἵνα ὑμει̃ς με προπέμψητε οὑ̃ ἐὰν πορεύωμαι
οὐ θέλω γὰρ ὑμα̃ς ἄρτι ἐν παρόδω̨ ἰδει̃ν ἐλπίζω γὰρ χρόνον τινὰ ἐπιμει̃ναι πρòς ὑμα̃ς ἐὰν ὁ κύριος ἐπιτρέψη̨
ἐπιμενω̃ δὲ ἐν ’Εφέσω̨ ἕως τη̃ς πεντηκοστη̃ς
θύρα γάρ μοι ἀνέω̨γεν μεγάλη καὶ ἐνεργής καὶ ἀντικείμενοι πολλοί
10 ἐὰν δὲ ἔλθη̨ Τιμόθεος βλέπετε ἵνα ἀφόβως γένηται πρòς ὑμα̃ς τò γὰρ ἔργον κυρίου ἐργάζεται ὡς κἀγώ
11 μή τις οὐ̃ν αὐτòν ἐξουθενήση̨ προπέμψατε δὲ αὐτòν ἐν εἰρήνη̨ ἵνα ἔλθη̨ πρός με ἐκδέχομαι γὰρ αὐτòν μετὰ τω̃ν ἀδελφω̃ν
12 περὶ δὲ ’Απολλω̃ του̃ ἀδελφου̃ πολλὰ παρεκάλεσα αὐτòν ἵνα ἔλθη̨ πρòς ὑμα̃ς μετὰ τω̃ν ἀδελφω̃ν καὶ πάντως οὐκ ἠ̃ν θέλημα ἵνα νυ̃ν ἔλθη̨ ἐλεύσεται δὲ ὅταν εὐκαιρήση̨
13 γρηγορει̃τε στήκετε ἐν τη̨̃ πίστει ἀνδρίζεσθε κραταιου̃σθε
14 πάντα ὑμω̃ν ἐν ἀγάπη̨ γινέσθω
15 παρακαλω̃ δὲ ὑμα̃ς ἀδελφοί οἴδατε τὴν οἰκίαν Στεφανα̃ ὅτι ἐστὶν ἀπαρχὴ τη̃ς ’Αχαΐας καὶ εἰς διακονίαν τοι̃ς ἁγίοις ἔταξαν ἑαυτούς
16 ἵνα καὶ ὑμει̃ς ὑποτάσσησθε τοι̃ς τοιούτοις καὶ παντὶ τω̨̃ συνεργου̃ντι καὶ κοπιω̃ντι
17 χαίρω δὲ ἐπὶ τη̨̃ παρουσία̨ Στεφανα̃ καὶ Φορτουνάτου καὶ ’Αχαϊκου̃ ὅτι τò ὑμέτερον ὑστέρημα οὑ̃τοι ἀνεπλήρωσαν
18 ἀνέπαυσαν γὰρ τò ἐμòν πνευ̃μα καὶ τò ὑμω̃ν ἐπιγινώσκετε οὐ̃ν τοὺς τοιούτους
19 ἀσπάζονται ὑμα̃ς αἱ ἐκκλησίαι τη̃ς ’Ασίας ἀσπάζεται ὑμα̃ς ἐν κυρίω̨ πολλὰ ’Ακύλας καὶ Πρίσκα σὺν τη̨̃ κατ' οἰ̃κον αὐτω̃ν ἐκκλησία̨
20 ἀσπάζονται ὑμα̃ς οἱ ἀδελφοὶ πάντες ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίω̨
21 ὁ ἀσπασμòς τη̨̃ ἐμη̨̃ χειρὶ Παύλου
22 εἴ τις οὐ φιλει̃ τòν κύριον ἤτω ἀνάθεμα μαραϜ άθα̃
23 ἡ χάρις του̃ κυρίου ’Ιησου̃ μεθ' ὑμω̃ν
24 ἡ ἀγάπη μου μετὰ πάντων ὑμω̃ν ἐν Χριστω̨̃ ’Ιησου̃
Свернуть

В заключение своего послания коринфской церкви Павел, как всегда, упоминает людей, разделявших с ним его труды и его служение. Об одних мы знаем кое-что из других новозаветных книг, о других можем лишь догадываться, потому что нам известны только их имена. Вероятно, некоторые из этих людей и коринфской церкви были мало знакомы, а то и вовсе незнакомы. И всё же апостол просит коринфских братьев принять их как своих.

Между тем церковных гостиниц, подобных тем, которые существуют сегодня при некоторых церквях, в те времена не существовало, так что принимать людей, о которых пишет Павел, пришлось бы кому-то из братьев у себя дома. Но апостола, как видно, это не смущает, он не просит принять своих спутников при наличии возможности или желания, он абсолютно уверен, что и возможность, и желание у коринфских христиан найдутся. Если бы речь шла о законах и нормах нашего, ещё не преображённого мира, такое отношение можно было бы расценить, в лучшем случае, как бесцеремонность. Но Павел в данном случае действует по другим законам, по законам Царства, где нет чужих, а потому и не может случиться так, что кому-то из пришедших издалека братьев придётся ночевать на улице.

И эта уверенность апостола в том, что такое возможно, что он может положиться на коринфских христиан относительно гостеприимства, свидетельствует, что и в Церкви вообще, и в коринфской церкви в частности духовная ситуация была нормальной несмотря на всё то, о чём сам Павел писал своим коринфским братьям. Ведь принять человека, которого видишь впервые, у себя в доме можно лишь тогда, когда отношения с ним либо устанавливаются сразу, с первого взгляда, либо существуют уже давно. И то, и другое возможно лишь по благодати и только в Царстве; природа же нашего, ещё не преображённого мира действует разрушающе на любые отношения, которые вследствие такого воздействия или охладевают, или формализуются, если только людей не связывает ничто естественное. И сам факт того, что Павел ни на минуту не сомневается в своих коринфских братьях, является лучшим свидетельством реальности Церкви как общины людей, живущих в Царстве и по законам Царства. Церкви, какой она должна быть, какой она была задумана и создана своим Основателем.

Другие мысли вслух

 
На 1 Кор 16:1-24
περὶ δὲ τη̃ς λογείας τη̃ς εἰς τοὺς ἁγίους ὥσπερ διέταξα ται̃ς ἐκκλησίαις τη̃ς Γαλατίας οὕτως καὶ ὑμει̃ς ποιήσατε
κατὰ μίαν σαββάτου ἕκαστος ὑμω̃ν παρ' ἑαυτω̨̃ τιθέτω θησαυρίζων ὅ τι ἐὰν εὐοδω̃ται ἵνα μὴ ὅταν ἔλθω τότε λογει̃αι γίνωνται
ὅταν δὲ παραγένωμαι οὓς ἐὰν δοκιμάσητε δι' ἐπιστολω̃ν τούτους πέμψω ἀπενεγκει̃ν τὴν χάριν ὑμω̃ν εἰς ’Ιερουσαλήμ
ἐὰν δὲ ἄξιον ἠ̨̃ του̃ κἀμὲ πορεύεσθαι σὺν ἐμοὶ πορεύσονται
ἐλεύσομαι δὲ πρòς ὑμα̃ς ὅταν Μακεδονίαν διέλθω Μακεδονίαν γὰρ διέρχομαι
πρòς ὑμα̃ς δὲ τυχòν παραμενω̃ ἢ καὶ παραχειμάσω ἵνα ὑμει̃ς με προπέμψητε οὑ̃ ἐὰν πορεύωμαι
οὐ θέλω γὰρ ὑμα̃ς ἄρτι ἐν παρόδω̨ ἰδει̃ν ἐλπίζω γὰρ χρόνον τινὰ ἐπιμει̃ναι πρòς ὑμα̃ς ἐὰν ὁ κύριος ἐπιτρέψη̨
ἐπιμενω̃ δὲ ἐν ’Εφέσω̨ ἕως τη̃ς πεντηκοστη̃ς
θύρα γάρ μοι ἀνέω̨γεν μεγάλη καὶ ἐνεργής καὶ ἀντικείμενοι πολλοί
10 ἐὰν δὲ ἔλθη̨ Τιμόθεος βλέπετε ἵνα ἀφόβως γένηται πρòς ὑμα̃ς τò γὰρ ἔργον κυρίου ἐργάζεται ὡς κἀγώ
11 μή τις οὐ̃ν αὐτòν ἐξουθενήση̨ προπέμψατε δὲ αὐτòν ἐν εἰρήνη̨ ἵνα ἔλθη̨ πρός με ἐκδέχομαι γὰρ αὐτòν μετὰ τω̃ν ἀδελφω̃ν
12 περὶ δὲ ’Απολλω̃ του̃ ἀδελφου̃ πολλὰ παρεκάλεσα αὐτòν ἵνα ἔλθη̨ πρòς ὑμα̃ς μετὰ τω̃ν ἀδελφω̃ν καὶ πάντως οὐκ ἠ̃ν θέλημα ἵνα νυ̃ν ἔλθη̨ ἐλεύσεται δὲ ὅταν εὐκαιρήση̨
13 γρηγορει̃τε στήκετε ἐν τη̨̃ πίστει ἀνδρίζεσθε κραταιου̃σθε
14 πάντα ὑμω̃ν ἐν ἀγάπη̨ γινέσθω
15 παρακαλω̃ δὲ ὑμα̃ς ἀδελφοί οἴδατε τὴν οἰκίαν Στεφανα̃ ὅτι ἐστὶν ἀπαρχὴ τη̃ς ’Αχαΐας καὶ εἰς διακονίαν τοι̃ς ἁγίοις ἔταξαν ἑαυτούς
16 ἵνα καὶ ὑμει̃ς ὑποτάσσησθε τοι̃ς τοιούτοις καὶ παντὶ τω̨̃ συνεργου̃ντι καὶ κοπιω̃ντι
17 χαίρω δὲ ἐπὶ τη̨̃ παρουσία̨ Στεφανα̃ καὶ Φορτουνάτου καὶ ’Αχαϊκου̃ ὅτι τò ὑμέτερον ὑστέρημα οὑ̃τοι ἀνεπλήρωσαν
18 ἀνέπαυσαν γὰρ τò ἐμòν πνευ̃μα καὶ τò ὑμω̃ν ἐπιγινώσκετε οὐ̃ν τοὺς τοιούτους
19 ἀσπάζονται ὑμα̃ς αἱ ἐκκλησίαι τη̃ς ’Ασίας ἀσπάζεται ὑμα̃ς ἐν κυρίω̨ πολλὰ ’Ακύλας καὶ Πρίσκα σὺν τη̨̃ κατ' οἰ̃κον αὐτω̃ν ἐκκλησία̨
20 ἀσπάζονται ὑμα̃ς οἱ ἀδελφοὶ πάντες ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίω̨
21 ὁ ἀσπασμòς τη̨̃ ἐμη̨̃ χειρὶ Παύλου
22 εἴ τις οὐ φιλει̃ τòν κύριον ἤτω ἀνάθεμα μαραϜ άθα̃
23 ἡ χάρις του̃ κυρίου ’Ιησου̃ μεθ' ὑμω̃ν
24 ἡ ἀγάπη μου μετὰ πάντων ὑμω̃ν ἐν Χριστω̨̃ ’Ιησου̃
Свернуть
От вопросов, связанных с духовной жизнью, апостол переходит к темам, как кажется, куда более приземлённым, связанным с его собственными планами и с вопросами благотворительности и взаимопомощи между церковными...  Читать далее

От вопросов, связанных с духовной жизнью, апостол переходит к темам, как кажется, куда более приземлённым, связанным с его собственными планами и с вопросами благотворительности и взаимопомощи между церковными общинами. Переход представляется достаточно резким, но сам Павел, кажется, этого не ощущает. Он, впрочем, надеется остаться в Коринфе надолго с тем, чтобы продолжить начатый им в послании разговор лично, так, что его вряд ли можно считать законченным.

Послание стало в этом отношении лишь прелюдией к тому главному, что Павел собирался сказать при личной встрече. И всё же нам сегодняшним переход к темам, как мы бы их определили сегодня, приземлённым может показаться достаточно резким. Для Павла же всё могло быть (и, скорее всего, было) иначе. Он ведь не разделяет своё служение на части, не выделяет в нём что-то «высокое» и «духовное», в отличие от иного, «материального» и «приземлённого».

Для апостола передать собранную одной общиной для другой материальную помощь так же абсолютно важно, как и рассказать церковному собранию о Христе, о Царстве и о христианской жизни то, о чём он написал в своём послании Коринфской церкви. Если служение совершается во имя Божье и ради Христа, то оно важно. Просто важно — без градаций. В тот момент, в который человек занят вот этим конкретным служением, именно оно для него важно абсолютно — а иначе лучше за него не браться.

Павел всякое своё служение нёс именно так. И тут уже неважно, шла ли речь о свидетельстве или о простом сборе пожертвований на нужды бедствующих общин — внимания апостол уделял каждому служению ровно столько, сколько требовалось. А требовалось — всё целиком. Ведь иначе выполнить работу, может быть, и получится, а вот сделать её перед лицом Божьим — нет. И тогда служение станет просто работой, внешней активностью, пусть и религиозно мотивированной. Но для Царства такая активность окажется бесполезной. А значит, и для спасения тоже.

Свернуть
 
На 1 Кор 16:1-24
περὶ δὲ τη̃ς λογείας τη̃ς εἰς τοὺς ἁγίους ὥσπερ διέταξα ται̃ς ἐκκλησίαις τη̃ς Γαλατίας οὕτως καὶ ὑμει̃ς ποιήσατε
κατὰ μίαν σαββάτου ἕκαστος ὑμω̃ν παρ' ἑαυτω̨̃ τιθέτω θησαυρίζων ὅ τι ἐὰν εὐοδω̃ται ἵνα μὴ ὅταν ἔλθω τότε λογει̃αι γίνωνται
ὅταν δὲ παραγένωμαι οὓς ἐὰν δοκιμάσητε δι' ἐπιστολω̃ν τούτους πέμψω ἀπενεγκει̃ν τὴν χάριν ὑμω̃ν εἰς ’Ιερουσαλήμ
ἐὰν δὲ ἄξιον ἠ̨̃ του̃ κἀμὲ πορεύεσθαι σὺν ἐμοὶ πορεύσονται
ἐλεύσομαι δὲ πρòς ὑμα̃ς ὅταν Μακεδονίαν διέλθω Μακεδονίαν γὰρ διέρχομαι
πρòς ὑμα̃ς δὲ τυχòν παραμενω̃ ἢ καὶ παραχειμάσω ἵνα ὑμει̃ς με προπέμψητε οὑ̃ ἐὰν πορεύωμαι
οὐ θέλω γὰρ ὑμα̃ς ἄρτι ἐν παρόδω̨ ἰδει̃ν ἐλπίζω γὰρ χρόνον τινὰ ἐπιμει̃ναι πρòς ὑμα̃ς ἐὰν ὁ κύριος ἐπιτρέψη̨
ἐπιμενω̃ δὲ ἐν ’Εφέσω̨ ἕως τη̃ς πεντηκοστη̃ς
θύρα γάρ μοι ἀνέω̨γεν μεγάλη καὶ ἐνεργής καὶ ἀντικείμενοι πολλοί
10 ἐὰν δὲ ἔλθη̨ Τιμόθεος βλέπετε ἵνα ἀφόβως γένηται πρòς ὑμα̃ς τò γὰρ ἔργον κυρίου ἐργάζεται ὡς κἀγώ
11 μή τις οὐ̃ν αὐτòν ἐξουθενήση̨ προπέμψατε δὲ αὐτòν ἐν εἰρήνη̨ ἵνα ἔλθη̨ πρός με ἐκδέχομαι γὰρ αὐτòν μετὰ τω̃ν ἀδελφω̃ν
12 περὶ δὲ ’Απολλω̃ του̃ ἀδελφου̃ πολλὰ παρεκάλεσα αὐτòν ἵνα ἔλθη̨ πρòς ὑμα̃ς μετὰ τω̃ν ἀδελφω̃ν καὶ πάντως οὐκ ἠ̃ν θέλημα ἵνα νυ̃ν ἔλθη̨ ἐλεύσεται δὲ ὅταν εὐκαιρήση̨
13 γρηγορει̃τε στήκετε ἐν τη̨̃ πίστει ἀνδρίζεσθε κραταιου̃σθε
14 πάντα ὑμω̃ν ἐν ἀγάπη̨ γινέσθω
15 παρακαλω̃ δὲ ὑμα̃ς ἀδελφοί οἴδατε τὴν οἰκίαν Στεφανα̃ ὅτι ἐστὶν ἀπαρχὴ τη̃ς ’Αχαΐας καὶ εἰς διακονίαν τοι̃ς ἁγίοις ἔταξαν ἑαυτούς
16 ἵνα καὶ ὑμει̃ς ὑποτάσσησθε τοι̃ς τοιούτοις καὶ παντὶ τω̨̃ συνεργου̃ντι καὶ κοπιω̃ντι
17 χαίρω δὲ ἐπὶ τη̨̃ παρουσία̨ Στεφανα̃ καὶ Φορτουνάτου καὶ ’Αχαϊκου̃ ὅτι τò ὑμέτερον ὑστέρημα οὑ̃τοι ἀνεπλήρωσαν
18 ἀνέπαυσαν γὰρ τò ἐμòν πνευ̃μα καὶ τò ὑμω̃ν ἐπιγινώσκετε οὐ̃ν τοὺς τοιούτους
19 ἀσπάζονται ὑμα̃ς αἱ ἐκκλησίαι τη̃ς ’Ασίας ἀσπάζεται ὑμα̃ς ἐν κυρίω̨ πολλὰ ’Ακύλας καὶ Πρίσκα σὺν τη̨̃ κατ' οἰ̃κον αὐτω̃ν ἐκκλησία̨
20 ἀσπάζονται ὑμα̃ς οἱ ἀδελφοὶ πάντες ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίω̨
21 ὁ ἀσπασμòς τη̨̃ ἐμη̨̃ χειρὶ Παύλου
22 εἴ τις οὐ φιλει̃ τòν κύριον ἤτω ἀνάθεμα μαραϜ άθα̃
23 ἡ χάρις του̃ κυρίου ’Ιησου̃ μεθ' ὑμω̃ν
24 ἡ ἀγάπη μου μετὰ πάντων ὑμω̃ν ἐν Χριστω̨̃ ’Ιησου̃
Свернуть
Евангелию открываются всё новые и новые двери. Павел, используя каждую возможность, свидетельствует...  Читать далее

Евангелию открываются всё новые и новые двери. Павел, используя каждую возможность, свидетельствует людям о Христе. Павел — прекрасный пример самоотверженного миссионера. Как современный миссионер может подражать Павлу? Конечно, мы должны, забыв себя, посвятить все время миссии или работе, служению людям. Иногда мы так и делаем. Мотивы у нас не всегда однозначные — абсолютно чистых мотивов у человека в этом мире, наверное, и не бывает. Может быть, мы берем на себя много служений или работы, чтобы получить определенный статус в Церкви или обществе? А может быть, мы просто стремимся заполнить свое время, чтобы быть постоянно в суете, потому что боимся остаться в тишине лицом к лицу с самими собой и Богом? Не испытывали ли мы подобных неприятных ощущений в нашей работе? Не получается ли, что из-за этого и с Богом, и с близкими людьми мы начинаем видеться «мимоходом», теряем возможность и навыки личного общения? Но к этому ли призывает нас Павел? Напротив, он очень хочет провести с братьями и сестрами из Коринфа побольше времени — разумеется, «если Господь позволит». Для Павла, имеющего опыт проповеди перед очень большой аудиторией, чрезвычайно важно общение с конкретными людьми, с конкретными братьями и сестрами, он очень дорожит взаимным обогащением и взаимной поддержкой.

Давайте еще раз прочитаем стихи 13-14. Опять Павел дает удивительный и трудновыполнимый совет. Как сложно быть твердыми с любовью! Как, напротив, легко расписать, кто прав, кто неправ, кто отлучен от благодати, а кто находится в истинной вере. Не приходилось ли Вам сталкиваться с тем, что нелюбовь, неприятие другого человека мы прячем за мужественностью и твердостью? Прячем и доказываем себе, что живем согласно увещаниям Апостола. Между тем, даже тех, «кто не любит Господа», Павел призывает отлучать не навсегда, а до пришествия Христа (именно так переводятся слова «анафема, маран-афа»), не дерзая на роль Самого Бога вершить судьбы людей.

Свернуть
 
На 1 Кор 16:13-14
13 γρηγορει̃τε στήκετε ἐν τη̨̃ πίστει ἀνδρίζεσθε κραταιου̃σθε
14 πάντα ὑμω̃ν ἐν ἀγάπη̨ γινέσθω
Свернуть
Для многих христианство с его проповедью прощения, милосердия, кротости и смирения представляется мировоззрением слабаков. Но так ли это на самом деле? Вот призыв апостола Павла — он говорит о силе, внутренней силе, которая должна присутствовать в христианах. И многие поколения верующих во время многочисленных гонений доказали мужественность христианства. Но эта стойкость и твердость сочетается с...  Читать далее

Для многих христианство с его проповедью прощения, милосердия, кротости и смирения представляется мировоззрением слабаков. Но так ли это на самом деле? Вот призыв апостола Павла — он говорит о силе, внутренней силе, которая должна присутствовать в христианах. И многие поколения верующих во время многочисленных гонений доказали мужественность христианства. Но эта стойкость и твердость сочетается с отказом от насилия, потому что все должно быть с любовью. Собственно, это и есть кротость, такая, как у Христа. Он ведь не слаб, Он очень силен, но отказывается применять эту силу. И христиане призваны идти этим же путем: стяжать внутри себя силу Божию, силу Святого Духа, но применять ее только в делах любви.

Свернуть
 
На 1 Кор 16:13-14
13 γρηγορει̃τε στήκετε ἐν τη̨̃ πίστει ἀνδρίζεσθε κραταιου̃σθε
14 πάντα ὑμω̃ν ἐν ἀγάπη̨ γινέσθω
Свернуть
Павел во многих своих посланиях описывает жителей Царства, каким им надлежит быть. И в послании к коринфянам он тоже обращается к этой теме. На что же обращает внимание апостол как на отличительные черты жителя Царства?..  Читать далее

Павел во многих своих посланиях описывает жителей Царства, каким им надлежит быть. И в послании к коринфянам он тоже обращается к этой теме. На что же обращает внимание апостол как на отличительные черты жителя Царства? Он, как видно, выделяет духовную собранность (именно о ней говорит апостол, призывая своих адресатов «бодрствовать»: бодрствовать и означает, собственно, не спать, не расслабляться, и прежде всего, конечно, не расслабляться духовно), стойкость в верности («вере»), под которой, конечно, подразумевается верность Христу, мужество, силу (которая в Синодальном переводе названа «стойкостью»).

Нетрудно заметить, что все эти качества связаны между собой и определяются духовным состоянием человека. Духовная собранность невозможна без той духовной цельности, которая является результатом и целью всякой аскезы, включая, разумеется, и христианскую. Но такая цельность — лишь средство, она важна не сама по себе, а как инструмент, нужный для того, чтобы сохранить верность Христу. В самом деле, верность невозможна без духовной цельности, в её отсутствие человек оказывается слишком неустойчив духовно для того, чтобы хранить верность кому бы то ни было и чему бы то ни было.

А не сохранив верности Христу, разумеется, невозможно говорить ни о какой жизни в Царстве: ведь измена означает разрыв всяких отношений, а Царство и образуют именно отношения — его обитателей со Христом и друг с другом, их с Богом, наконец, Самого Христа с Отцом. И всякий, кто разрывает эти отношения, теряет Царство. Если же отношения сохраняются, у человека появляются мужество и сила.

Речь идёт, конечно, не о физической силе, а о той силе Царства, которая так хорошо видна в каждом подлинном его свидетеле. А во время испытаний сила эта становится духовной основой того мужества, которое даёт верным силы сохранять стойкость даже в самые тяжёлые минуты. Но главная особенность обитателей Царства — та любовь, которая является органичной для них духовной средой, в которой строятся все их отношения между собой. Не случайно Спаситель во время Тайной Вечери указывает на любовь как на отличительный признак христиан.

В самом деле, именно любовь составляет ту духовную субстанцию Царства, которую можно было бы назвать его природой. И каждый житель Царства причастен этой любви. Потому-то и призывает апостол, действуя в нашем преображающемся, но ещё не преображённом мире, делать это так, чтобы всё, происходящее в Церкви, делалось в любви, чтобы каждое действие христиан давало возможность проявиться этой новой природе, природе Царства, преображающей мир.

Свернуть

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).