Библия-Центр
РУ

Мысли вслух на Гал 1:11-24

11 γνωρίζω γὰρ ὑμι̃ν ἀδελφοί τò εὐαγγέλιον τò εὐαγγελισθὲν ὑπ' ἐμου̃ ὅτι οὐκ ἔστιν κατὰ ἄνθρωπον
12 οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτό οὔτε ἐδιδάχθην ἀλλὰ δι' ἀποκαλύψεως ’Ιησου̃ Χριστου̃
13 ἠκούσατε γὰρ τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν τω̨̃ ’Ιουδαϊσμω̨̃ ὅτι καθ' ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν του̃ θεου̃ καὶ ἐπόρθουν αὐτήν
14 καὶ προέκοπτον ἐν τω̨̃ ’Ιουδαϊσμω̨̃ ὑπὲρ πολλοὺς συνηλικιώτας ἐν τω̨̃ γένει μου περισσοτέρως ζηλωτὴς ὑπάρχων τω̃ν πατρικω̃ν μου παραδόσεων
15 ὅτε δὲ εὐδόκησεν ὁ θεòς ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου καὶ καλέσας διὰ τη̃ς χάριτος αὐτου̃
16 ἀποκαλύψαι τòν υἱòν αὐτου̃ ἐν ἐμοὶ ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτòν ἐν τοι̃ς ἔθνεσιν εὐθέως οὐ προσανεθέμην σαρκὶ καὶ αἵματι
17 οὐδὲ ἀνη̃λθον εἰς ‘Ιεροσόλυμα πρòς τοὺς πρò ἐμου̃ ἀποστόλους ἀλλὰ ἀπη̃λθον εἰς ’Αραβίαν καὶ πάλιν ὑπέστρεψα εἰς Δαμασκόν
18 ἔπειτα μετὰ ἔτη τρία ἀνη̃λθον εἰς ‘Ιεροσόλυμα ἱστορη̃σαι Κηφα̃ν καὶ ἐπέμεινα πρòς αὐτòν ἡμέρας δεκαπέντε
19 ἕτερον δὲ τω̃ν ἀποστόλων οὐκ εἰ̃δον εἰ μὴ ’Ιάκωβον τòν ἀδελφòν του̃ κυρίου
20 ἃ δὲ γράφω ὑμι̃ν ἰδοὺ ἐνώπιον του̃ θεου̃ ὅτι οὐ ψεύδομαι
21 ἔπειτα ἠ̃λθον εἰς τὰ κλίματα τη̃ς Συρίας καὶ τη̃ς Κιλικίας
22 ἤμην δὲ ἀγνοούμενος τω̨̃ προσώπω̨ ται̃ς ἐκκλησίαις τη̃ς ’Ιουδαίας ται̃ς ἐν Χριστω̨̃
23 μόνον δὲ ἀκούοντες ἠ̃σαν ὅτι ὁ διώκων ἡμα̃ς ποτε νυ̃ν εὐαγγελίζεται τὴν πίστιν ἥν ποτε ἐπόρθει
24 καὶ ἐδόξαζον ἐν ἐμοὶ τòν θεόν
Свернуть

Всё-таки апостола Павла отличает поразительное дерзновение, которое иногда хочется назвать наглостью. Ну посудите сами, что он говорит: после того, как Бог открыл ему Сына Своего, он «не стал советоваться с плотью и кровью»! Вообще-то прямая дорога к созданию секты — общаться с Богом только напрямую, игнорировать Церковь... Стоп. А разве Павел игнорирует Церковь? Нет, и ещё раз нет. Он именно приходит в Церковь, входит в неё, начинает проповедовать Христа — не отдельно от Церкви. Чего он не ищет — так это человеческого учительства и одобрения. Для него достаточно призвания Божия, и ему не обязательно идит к апостолам за подтверждением своего призвания. Он входит в ту общину, которая есть, потом идёт проповедовать... В сущности, не пытаясь связаться с апостолами, он не пытается и получить дополнительный авторитет. Ему не нужно подтвержение от человеков.

Темы:

Другие мысли вслух

 
На Гал 1:11-24
11 γνωρίζω γὰρ ὑμι̃ν ἀδελφοί τò εὐαγγέλιον τò εὐαγγελισθὲν ὑπ' ἐμου̃ ὅτι οὐκ ἔστιν κατὰ ἄνθρωπον
12 οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτό οὔτε ἐδιδάχθην ἀλλὰ δι' ἀποκαλύψεως ’Ιησου̃ Χριστου̃
13 ἠκούσατε γὰρ τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν τω̨̃ ’Ιουδαϊσμω̨̃ ὅτι καθ' ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν του̃ θεου̃ καὶ ἐπόρθουν αὐτήν
14 καὶ προέκοπτον ἐν τω̨̃ ’Ιουδαϊσμω̨̃ ὑπὲρ πολλοὺς συνηλικιώτας ἐν τω̨̃ γένει μου περισσοτέρως ζηλωτὴς ὑπάρχων τω̃ν πατρικω̃ν μου παραδόσεων
15 ὅτε δὲ εὐδόκησεν ὁ θεòς ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου καὶ καλέσας διὰ τη̃ς χάριτος αὐτου̃
16 ἀποκαλύψαι τòν υἱòν αὐτου̃ ἐν ἐμοὶ ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτòν ἐν τοι̃ς ἔθνεσιν εὐθέως οὐ προσανεθέμην σαρκὶ καὶ αἵματι
17 οὐδὲ ἀνη̃λθον εἰς ‘Ιεροσόλυμα πρòς τοὺς πρò ἐμου̃ ἀποστόλους ἀλλὰ ἀπη̃λθον εἰς ’Αραβίαν καὶ πάλιν ὑπέστρεψα εἰς Δαμασκόν
18 ἔπειτα μετὰ ἔτη τρία ἀνη̃λθον εἰς ‘Ιεροσόλυμα ἱστορη̃σαι Κηφα̃ν καὶ ἐπέμεινα πρòς αὐτòν ἡμέρας δεκαπέντε
19 ἕτερον δὲ τω̃ν ἀποστόλων οὐκ εἰ̃δον εἰ μὴ ’Ιάκωβον τòν ἀδελφòν του̃ κυρίου
20 ἃ δὲ γράφω ὑμι̃ν ἰδοὺ ἐνώπιον του̃ θεου̃ ὅτι οὐ ψεύδομαι
21 ἔπειτα ἠ̃λθον εἰς τὰ κλίματα τη̃ς Συρίας καὶ τη̃ς Κιλικίας
22 ἤμην δὲ ἀγνοούμενος τω̨̃ προσώπω̨ ται̃ς ἐκκλησίαις τη̃ς ’Ιουδαίας ται̃ς ἐν Χριστω̨̃
23 μόνον δὲ ἀκούοντες ἠ̃σαν ὅτι ὁ διώκων ἡμα̃ς ποτε νυ̃ν εὐαγγελίζεται τὴν πίστιν ἥν ποτε ἐπόρθει
24 καὶ ἐδόξαζον ἐν ἐμοὶ τòν θεόν
Свернуть
Говоря о собственном духовном пути, Павел не случайно подчёркивает, что он, будучи в своё время ревностным...  Читать далее

Говоря о собственном духовном пути, Павел не случайно подчёркивает, что он, будучи в своё время ревностным приверженцем иудаизма, стал впоследствии свидетелем Христа, Который послал его благовествовать язычникам (ст. 13 – 17). По-видимому, тем самым апостол отвечал на возможные упрёки в том, что он и сам резко изменил свои взгляды по основополагающим вопросам духовной и религиозной жизни. Если так, почему бы христианам Галатии не сделать того же самого, тем более, что изменения в их мировоззрении были куда менее радикальными по сравнению с теми, которые пережил Павел? Но апостол сразу же отмечает принципиально важный момент в том, что касается его духовного пути: абсолютную искренность своих исканий. Если он был вначале ревностным сторонником иудаизма, то не потому, что хотел быть «как все», а потому, что был искренне убеждён в правильности перед Богом того, как он жил и как верил.

Именно эта искренность и помогла ему встретить Христа и обрести Царство. Но одной встречи на Дамасской дороге было недостаточно, теперь нужно было решительно менять свою жизнь с тем, чтобы стать свидетелем Христовым. Павел и тут оказался верен себе, он не стал искать никого, кто подтвердил бы истинность его откровения, он просто отправился делать то дело, которое Бог ему поручил (ст. 15 – 19). Такая искренность является залогом и духовной трезвости, и духовной безошибочности. Духовно искрений человек никогда не станет искать обходных путей в духовной жизни с тем, чтобы избежать проблем, найти способ жить в Царстве полегче, искать компромиссов там, где они недопустимы. Вероятно, те проповедники, извращающие благовестие, о которых говорит апостол, настаивали на строгой обязательности для всех христиан соблюдения иудейских религиозных предписаний. И вызвано это было, скорее всего, желанием избежать конфликта с Синагогой, который в ином случае становился неизбежным. Очевидно, такие «духовные поиски» не имели никакого отношения ни к духовности, ни к подлинному поиску. Они могли лишь отдалить человека от Царства, о чём не устаёт напоминать Павел.

Свернуть
 
На Гал 1:11-24
11 γνωρίζω γὰρ ὑμι̃ν ἀδελφοί τò εὐαγγέλιον τò εὐαγγελισθὲν ὑπ' ἐμου̃ ὅτι οὐκ ἔστιν κατὰ ἄνθρωπον
12 οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτό οὔτε ἐδιδάχθην ἀλλὰ δι' ἀποκαλύψεως ’Ιησου̃ Χριστου̃
13 ἠκούσατε γὰρ τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν τω̨̃ ’Ιουδαϊσμω̨̃ ὅτι καθ' ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν του̃ θεου̃ καὶ ἐπόρθουν αὐτήν
14 καὶ προέκοπτον ἐν τω̨̃ ’Ιουδαϊσμω̨̃ ὑπὲρ πολλοὺς συνηλικιώτας ἐν τω̨̃ γένει μου περισσοτέρως ζηλωτὴς ὑπάρχων τω̃ν πατρικω̃ν μου παραδόσεων
15 ὅτε δὲ εὐδόκησεν ὁ θεòς ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου καὶ καλέσας διὰ τη̃ς χάριτος αὐτου̃
16 ἀποκαλύψαι τòν υἱòν αὐτου̃ ἐν ἐμοὶ ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτòν ἐν τοι̃ς ἔθνεσιν εὐθέως οὐ προσανεθέμην σαρκὶ καὶ αἵματι
17 οὐδὲ ἀνη̃λθον εἰς ‘Ιεροσόλυμα πρòς τοὺς πρò ἐμου̃ ἀποστόλους ἀλλὰ ἀπη̃λθον εἰς ’Αραβίαν καὶ πάλιν ὑπέστρεψα εἰς Δαμασκόν
18 ἔπειτα μετὰ ἔτη τρία ἀνη̃λθον εἰς ‘Ιεροσόλυμα ἱστορη̃σαι Κηφα̃ν καὶ ἐπέμεινα πρòς αὐτòν ἡμέρας δεκαπέντε
19 ἕτερον δὲ τω̃ν ἀποστόλων οὐκ εἰ̃δον εἰ μὴ ’Ιάκωβον τòν ἀδελφòν του̃ κυρίου
20 ἃ δὲ γράφω ὑμι̃ν ἰδοὺ ἐνώπιον του̃ θεου̃ ὅτι οὐ ψεύδομαι
21 ἔπειτα ἠ̃λθον εἰς τὰ κλίματα τη̃ς Συρίας καὶ τη̃ς Κιλικίας
22 ἤμην δὲ ἀγνοούμενος τω̨̃ προσώπω̨ ται̃ς ἐκκλησίαις τη̃ς ’Ιουδαίας ται̃ς ἐν Χριστω̨̃
23 μόνον δὲ ἀκούοντες ἠ̃σαν ὅτι ὁ διώκων ἡμα̃ς ποτε νυ̃ν εὐαγγελίζεται τὴν πίστιν ἥν ποτε ἐπόρθει
24 καὶ ἐδόξαζον ἐν ἐμοὶ τòν θεόν
Свернуть
Всё-таки апостола Павла отличает поразительное дерзновение, которое иногда хочется назвать наглостью. Ну посудите сами, что он говорит: после того, как...  Читать далее

Всё-таки апостола Павла отличает поразительное дерзновение, которое иногда хочется назвать наглостью. Ну посудите сами, что он говорит: после того, как Бог открыл ему Сына Своего, он «не стал советоваться с плотью и кровью»! Вообще-то прямая дорога к созданию секты — общаться с Богом только напрямую, игнорировать Церковь... Стоп. А разве Павел игнорирует Церковь? Нет, и ещё раз нет. Он именно приходит в Церковь, входит в неё, начинает проповедовать Христа — не отдельно от Церкви. Чего он не ищет — так это человеческого учительства и одобрения. Для него достаточно призвания Божия, и ему не обязательно идит к апостолам за подтверждением своего призвания. Он входит в ту общину, которая есть, потом идёт проповедовать... В сущности, не пытаясь связаться с апостолами, он не пытается и получить дополнительный авторитет. Ему не нужно подтвержение от человеков.

Свернуть
 
На Гал 1:11-19
11 γνωρίζω γὰρ ὑμι̃ν ἀδελφοί τò εὐαγγέλιον τò εὐαγγελισθὲν ὑπ' ἐμου̃ ὅτι οὐκ ἔστιν κατὰ ἄνθρωπον
12 οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτό οὔτε ἐδιδάχθην ἀλλὰ δι' ἀποκαλύψεως ’Ιησου̃ Χριστου̃
13 ἠκούσατε γὰρ τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν τω̨̃ ’Ιουδαϊσμω̨̃ ὅτι καθ' ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν του̃ θεου̃ καὶ ἐπόρθουν αὐτήν
14 καὶ προέκοπτον ἐν τω̨̃ ’Ιουδαϊσμω̨̃ ὑπὲρ πολλοὺς συνηλικιώτας ἐν τω̨̃ γένει μου περισσοτέρως ζηλωτὴς ὑπάρχων τω̃ν πατρικω̃ν μου παραδόσεων
15 ὅτε δὲ εὐδόκησεν ὁ θεòς ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου καὶ καλέσας διὰ τη̃ς χάριτος αὐτου̃
16 ἀποκαλύψαι τòν υἱòν αὐτου̃ ἐν ἐμοὶ ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτòν ἐν τοι̃ς ἔθνεσιν εὐθέως οὐ προσανεθέμην σαρκὶ καὶ αἵματι
17 οὐδὲ ἀνη̃λθον εἰς ‘Ιεροσόλυμα πρòς τοὺς πρò ἐμου̃ ἀποστόλους ἀλλὰ ἀπη̃λθον εἰς ’Αραβίαν καὶ πάλιν ὑπέστρεψα εἰς Δαμασκόν
18 ἔπειτα μετὰ ἔτη τρία ἀνη̃λθον εἰς ‘Ιεροσόλυμα ἱστορη̃σαι Κηφα̃ν καὶ ἐπέμεινα πρòς αὐτòν ἡμέρας δεκαπέντε
19 ἕτερον δὲ τω̃ν ἀποστόλων οὐκ εἰ̃δον εἰ μὴ ’Ιάκωβον τòν ἀδελφòν του̃ κυρίου
Свернуть
С достойной подражания честностью и прямотой апостол Павел в сегодняшнем чтении из послания к Галатам противопоставляет человеческое и благодатное в служении Богу. Он говорит, что пытаясь служить Богу по собственному (человеческому) разумению, он «гнал Церковь… будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий»...  Читать далее

С достойной подражания честностью и прямотой апостол Павел в сегодняшнем чтении из послания к Галатам противопоставляет человеческое и благодатное в служении Богу. Он говорит, что пытаясь служить Богу по собственному (человеческому) разумению, он «гнал Церковь… будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий». Когда же Бог благоволил, Он открыл (т.е. сделал явным) в нем присутствие Сына Божьего и поставил апостола благовествовать Его язычникам. Уже не сам Савл из Тарса, но Бог благоволил избрать его на служение; уже не себя и свою ревность он может нести людям, но Сына Божьего; уже не ревновать о правильности он послан, но благовествовать спасение. Вот такой выбор предоставляется нам, христианам, читающим эти слова: неумеренно ревнительствовать об отеческих преданиях или благовествовать Сына Божьего. Как говорит в своих первых словах Дидахэ (Учение 12 апостолов, памятник христианской письменности конца 1 века), «Есть два пути: один — жизни и один — смерти…».

Свернуть
 
На Гал 1:11-19
11 γνωρίζω γὰρ ὑμι̃ν ἀδελφοί τò εὐαγγέλιον τò εὐαγγελισθὲν ὑπ' ἐμου̃ ὅτι οὐκ ἔστιν κατὰ ἄνθρωπον
12 οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτό οὔτε ἐδιδάχθην ἀλλὰ δι' ἀποκαλύψεως ’Ιησου̃ Χριστου̃
13 ἠκούσατε γὰρ τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν τω̨̃ ’Ιουδαϊσμω̨̃ ὅτι καθ' ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν του̃ θεου̃ καὶ ἐπόρθουν αὐτήν
14 καὶ προέκοπτον ἐν τω̨̃ ’Ιουδαϊσμω̨̃ ὑπὲρ πολλοὺς συνηλικιώτας ἐν τω̨̃ γένει μου περισσοτέρως ζηλωτὴς ὑπάρχων τω̃ν πατρικω̃ν μου παραδόσεων
15 ὅτε δὲ εὐδόκησεν ὁ θεòς ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου καὶ καλέσας διὰ τη̃ς χάριτος αὐτου̃
16 ἀποκαλύψαι τòν υἱòν αὐτου̃ ἐν ἐμοὶ ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτòν ἐν τοι̃ς ἔθνεσιν εὐθέως οὐ προσανεθέμην σαρκὶ καὶ αἵματι
17 οὐδὲ ἀνη̃λθον εἰς ‘Ιεροσόλυμα πρòς τοὺς πρò ἐμου̃ ἀποστόλους ἀλλὰ ἀπη̃λθον εἰς ’Αραβίαν καὶ πάλιν ὑπέστρεψα εἰς Δαμασκόν
18 ἔπειτα μετὰ ἔτη τρία ἀνη̃λθον εἰς ‘Ιεροσόλυμα ἱστορη̃σαι Κηφα̃ν καὶ ἐπέμεινα πρòς αὐτòν ἡμέρας δεκαπέντε
19 ἕτερον δὲ τω̃ν ἀποστόλων οὐκ εἰ̃δον εἰ μὴ ’Ιάκωβον τòν ἀδελφòν του̃ κυρίου
Свернуть
Павел, как видно, даже с некоторым вызовом говорит о том, что, получив своё откровение по дороге в Дамаск, он с самого начала отказался от мысли...  Читать далее

Павел, как видно, даже с некоторым вызовом говорит о том, что, получив своё откровение по дороге в Дамаск, он с самого начала отказался от мысли советоваться с кем бы то ни было из людей, даже со своими единоверцами, хотя бы то были сами апостолы. Странно? На первый взгляд, да: ведь встретить единомышленника и единоверца радостно всегда, а в начале духовного пути особенно. Но апостол, как видно, понимал: есть вещи, до конца понятные лишь тем, кому они открыты, и разбираться в них надо самому. По дороге в Дамаск он встретил воскресшего из мёртвых Мессию, и только он сам мог и должен был понять, как жить дальше, как строить отношения с Тем, Кого он искал и наконец нашёл там, где не ждал найти. Другие могли рассказать Павлу о своём опыте, но не могли сделать этот опыт его собственным. А Павлу нужен был именно свой опыт, ведь Богу он нужен был как свидетель, а подлинный свидетель не может свидетельствовать с чужих слов. Не потому ли и наше свидетельство оказывается порой не слишком убедительным, что мы свидетельствуем не о своём опыте, а о чужом? Такое свидетельство можно называть «обучением основам веры», «приобщением к традиции» и какими угодно другими красивыми и, быть может, даже верными словами. Но такое свидетельство всё равно не будет до конца подлинным, если мы будем рассказывать о Христе и о Царстве с чужих слов, не зная сами того, что должны были бы знать. А тут уже никакое обучение и воспитание не заменит пути, который прошёл сам.

Свернуть
 
На Гал 1:15-16
15 ὅτε δὲ εὐδόκησεν ὁ θεòς ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου καὶ καλέσας διὰ τη̃ς χάριτος αὐτου̃
16 ἀποκαλύψαι τòν υἱòν αὐτου̃ ἐν ἐμοὶ ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτòν ἐν τοι̃ς ἔθνεσιν εὐθέως οὐ προσανεθέμην σαρκὶ καὶ αἵματι
Свернуть
Апостол Павел, конечно, в первую очередь говорит о своем собственном призвании, — но далеко не только своем. В сущности, призывая каждого человека в Церковь, Бог совершает те четыре ключевых действия, о которых говорит апостол...  Читать далее

Апостол Павел, конечно, в первую очередь говорит о своем собственном призвании, — но далеко не только своем. В сущности, призывая каждого человека в Церковь, Бог совершает те четыре ключевых действия, о которых говорит апостол. Во-первых, Господь избирает каждого, и мы становимся для Него уникальными, единственными и неповторимыми. Мучаясь вопросом о смысле своей жизни, нам важно помнить, что избрание Божие уже содержится в замысле Творца о каждом из нас. Во-вторых, Господь призывает каждого человека. Он обращается к сердцу и ждет отклика, ждет, чтобы мы приняли Его Самого и Его волю о нас. Этот призыв — великий дар благодати Божьей. В-третьих, для того, чтобы мы были по-настоящему живы и несли в себе неискаженный образ Незримого Бога, Господь «открывает в нас Сына Своего». Апостол воздерживается от уточнения того, как это происходит; для него важно, что когда человек откликается на призвание, он всем своим существом соединяется с Сыном Божьим. Происходит то, что отцы Церкви назвали обожением человека. Наконец, в-четвертых, дар жизни дается нам для того, чтобы мы пользовались им так, как это делает Сам Бог. А это в первую очередь означает отдавать жизнь, нести другим — не себя, но Слово Божье.

Апостол Павел очень ярко противопоставляет человеческое и благодатное в служении Богу. Он говорит, что пытаясь служить Богу по собственному (человеческому) разумению, он «гнал Церковь... будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий». Когда же Бог благоволил, Он открыл (т.е. сделал явным) в нем присутствие Сына Божьего и поставил апостола благовествовать Его язычникам. Уже не сам Савл из Тарса, но Бог благоволил избрать его на служение; уже не себя и свою ревность он может нести людям, но Сына Божьего; уже не ревновать о правильности он послан, но благовествовать спасение. Вот такой выбор предоставляется нам, христианам, читающим эти слова: неумеренно ревнительствовать об отеческих преданиях или благовествовать Сына Божьего. Как говорит в своих первых словах Дидахэ (Учение 12 апостолов, памятник христианской письменности конца 1 века), «Есть два пути: один — жизни и один — смерти».

Свернуть
 
На Гал 1:20-2:5
20 ἃ δὲ γράφω ὑμι̃ν ἰδοὺ ἐνώπιον του̃ θεου̃ ὅτι οὐ ψεύδομαι
21 ἔπειτα ἠ̃λθον εἰς τὰ κλίματα τη̃ς Συρίας καὶ τη̃ς Κιλικίας
22 ἤμην δὲ ἀγνοούμενος τω̨̃ προσώπω̨ ται̃ς ἐκκλησίαις τη̃ς ’Ιουδαίας ται̃ς ἐν Χριστω̨̃
23 μόνον δὲ ἀκούοντες ἠ̃σαν ὅτι ὁ διώκων ἡμα̃ς ποτε νυ̃ν εὐαγγελίζεται τὴν πίστιν ἥν ποτε ἐπόρθει
24 καὶ ἐδόξαζον ἐν ἐμοὶ τòν θεόν
ἔπειτα διὰ δεκατεσσάρων ἐτω̃ν πάλιν ἀνέβην εἰς ‘Ιεροσόλυμα μετὰ Βαρναβα̃ συμπαραλαβὼν καὶ Τίτον
ἀνέβην δὲ κατὰ ἀποκάλυψιν καὶ ἀνεθέμην αὐτοι̃ς τò εὐαγγέλιον ὃ κηρύσσω ἐν τοι̃ς ἔθνεσιν κατ' ἰδίαν δὲ τοι̃ς δοκου̃σιν μή πως εἰς κενòν τρέχω ἢ ἔδραμον
ἀλλ' οὐδὲ Τίτος ὁ σὺν ἐμοί ‘Έλλην ὤν ἠναγκάσθη περιτμηθη̃ναι
διὰ δὲ τοὺς παρεισάκτους ψευδαδέλφους οἵτινες παρειση̃λθον κατασκοπη̃σαι τὴν ἐλευθερίαν ἡμω̃ν ἣν ἔχομεν ἐν Χριστω̨̃ ’Ιησου̃ ἵνα ἡμα̃ς καταδουλώσουσιν
οἱ̃ς οὐδὲ πρòς ὥραν εἴξαμεν τη̨̃ ὑποταγη̨̃ ἵνα ἡ ἀλήθεια του̃ εὐαγγελίου διαμείνη̨ πρòς ὑμα̃ς
Свернуть
Апостол Павел пишет письмо Галатийским церквам в связи с малоприятной ситуацией...  Читать далее

Апостол Павел пишет письмо Галатийским церквам, которое мы начинаем читать сегодня, в связи с малоприятной ситуацией. Некие неназванные люди смутили галатийцев сообщением, что возвещаемая апостолом Павлом свобода во Христе — иллюзия, и нужно идти к Богу тернистым путем ветхозаветного законодательства. Не то важно, говорили они, любишь ли ты Бога и людей, а то, правильно ли ты ради Бога моешь посуду и соблюдаешь прочие ритуалы. Поэтому в самом начале послания апостол говорит о том, что Христос отдал Себя Самого за грехи наши. Это означает, помимо прочего, что возвещаемое апостолом — не религия. По определению, религия — это наш человеческий путь воссоединения с бесконечно далеким Богом. И дело даже не в том, что закон, как и все остальное в человеческой религиозности, не является таким путем (об этом апостол подробно пишет римлянам). Он противопоставляет своим оппонентам тот факт, что Бог Сам уже прошел разделяющий нас путь, Сам преодолел эту дистанцию.

Нельзя не присоединиться к удивлению апостола о том, как легко наша человеческая природа склоняется под иго безликого закона, отодвигая себя от слишком приблизившегося Бога. Такова психологическая разница между верой и религиозностью. И это важно иметь в виду, потому что каждый из нас нуждается в том, чтобы проверять себя: в вере ли ты живешь или в религии.

Свернуть
 
На Гал 1:6-12
θαυμάζω ὅτι οὕτως ταχέως μετατίθεσθε ἀπò του̃ καλέσαντος ὑμα̃ς ἐν χάριτι Χριστου̃ εἰς ἕτερον εὐαγγέλιον
ὃ οὐκ ἔστιν ἄλλο εἰ μή τινές εἰσιν οἱ ταράσσοντες ὑμα̃ς καὶ θέλοντες μεταστρέψαι τò εὐαγγέλιον του̃ Χριστου̃
ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμει̃ς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανου̃ εὐαγγελίζηται ὑμι̃ν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμι̃ν ἀνάθεμα ἔστω
ὡς προειρήκαμεν καὶ ἄρτι πάλιν λέγω εἴ τις ὑμα̃ς εὐαγγελίζεται παρ' ὃ παρελάβετε ἀνάθεμα ἔστω
10 ἄρτι γὰρ ἀνθρώπους πείθω ἢ τòν θεόν ἢ ζητω̃ ἀνθρώποις ἀρέσκειν εἰ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον Χριστου̃ δου̃λος οὐκ ἂν ἤμην
11 γνωρίζω γὰρ ὑμι̃ν ἀδελφοί τò εὐαγγέλιον τò εὐαγγελισθὲν ὑπ' ἐμου̃ ὅτι οὐκ ἔστιν κατὰ ἄνθρωπον
12 οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτό οὔτε ἐδιδάχθην ἀλλὰ δι' ἀποκαλύψεως ’Ιησου̃ Χριστου̃
Свернуть
Снова Павел напоминает нам о том, Кто — главный, Кто — на первом месте. Ведь так часто мы действительно ищем благоволения у людей и делаем что-то...  Читать далее

Снова Павел напоминает нам о том, Кто — главный, Кто — на первом месте. Ведь так часто мы действительно ищем благоволения у людей и делаем что-то, чтобы о нас говорили хорошо. Но Павел говорит ясно и жёстко: «Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Мы-то всё пытаемся совместить несовместимое: угодить и Богу, и людям. Поступить по сердцу, но при этом всем вокруг нравиться. Мы боимся человеческого осуждения. Мы оглядываемся: а что скажут? Что подумают? Павел не оглядывается. Он выбрал путь, он знает, что идёт по пути, предназначенному, для него Богом. Всё остальное неважно. Кто бы что бы ни говорил — мы будем рабами Христа, только если откажемся от мысли нравиться всем и каждому.

Свернуть

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).