Библия-Центр
РУ

Мысли вслух на Ам 6:1-14

Поделиться
οὐαὶ τοι̃ς ἐξουθενου̃σιν Σιων καὶ τοι̃ς πεποιθόσιν ἐπὶ τὸ ὄρος Σαμαρείας ἀπετρύγησαν ἀρχὰς ἐθνω̃ν καὶ εἰση̃λθον αὐτοί οἰ̃κος του̃ Ισραηλ
διάβητε πάντες καὶ ἴδετε καὶ διέλθατε ἐκει̃θεν εἰς Εμαθ Ραββα καὶ κατάβητε ἐκει̃θεν εἰς Γεθ ἀλλοφύλων τὰς κρατίστας ἐκ πασω̃ν τω̃ν βασιλειω̃ν τούτων εἰ πλέονα τὰ ὅρια αὐτω̃ν ἐστιν τω̃ν ὑμετέρων ὁρίων
οἱ ἐρχόμενοι εἰς ἡμέραν κακήν οἱ ἐγγίζοντες καὶ ἐφαπτόμενοι σαββάτων ψευδω̃ν
οἱ καθεύδοντες ἐπὶ κλινω̃ν ἐλεφαντίνων καὶ κατασπαταλω̃ντες ἐπὶ ται̃ς στρωμναι̃ς αὐτω̃ν καὶ ἔσθοντες ἐρίφους ἐκ ποιμνίων καὶ μοσχάρια ἐκ μέσου βουκολίων γαλαθηνά
οἱ ἐπικροτου̃ντες πρὸς τὴν φωνὴν τω̃ν ὀργάνων ὡς ἑστω̃τα ἐλογίσαντο καὶ οὐχ ὡς φεύγοντα
οἱ πίνοντες τὸν διυλισμένον οἰ̃νον καὶ τὰ πρω̃τα μύρα χριόμενοι καὶ οὐκ ἔπασχον οὐδὲν ἐπὶ τη̨̃ συντριβη̨̃ Ιωσηφ
διὰ του̃το νυ̃ν αἰχμάλωτοι ἔσονται ἀπ' ἀρχη̃ς δυναστω̃ν καὶ ἐξαρθήσεται χρεμετισμὸς ἵππων ἐξ Εφραιμ
ὅτι ὤμοσεν κύριος καθ' ἑαυτου̃ διότι βδελύσσομαι ἐγὼ πα̃σαν τὴν ὕβριν Ιακωβ καὶ τὰς χώρας αὐτου̃ μεμίσηκα καὶ ἐξαρω̃ πόλιν σὺν πα̃σιν τοι̃ς κατοικου̃σιν αὐτήν
καὶ ἔσται ἐὰν ὑπολειφθω̃σιν δέκα ἄνδρες ἐν οἰκία̨ μια̨̃ καὶ ἀποθανου̃νται καὶ ὑπολειφθήσονται οἱ κατάλοιποι
10 καὶ λήμψονται οἱ οἰκει̃οι αὐτω̃ν καὶ παραβιω̃νται του̃ ἐξενέγκαι τὰ ὀστα̃ αὐτω̃ν ἐκ του̃ οἴκου καὶ ἐρει̃ τοι̃ς προεστηκόσι τη̃ς οἰκίας εἰ ἔτι ὑπάρχει παρὰ σοί καὶ ἐρει̃ οὐκέτι καὶ ἐρει̃ σίγα ἕνεκα του̃ μὴ ὀνομάσαι τὸ ὄνομα κυρίου
11 διότι ἰδοὺ κύριος ἐντέλλεται καὶ πατάξει τὸν οἰ̃κον τὸν μέγαν θλάσμασιν καὶ τὸν οἰ̃κον τὸν μικρὸν ῥάγμασιν
12 εἰ διώξονται ἐν πέτραις ἵπποι εἰ παρασιωπήσονται ἐν θηλείαις ὅτι ὑμει̃ς ἐξεστρέψατε εἰς θυμὸν κρίμα καὶ καρπὸν δικαιοσύνης εἰς πικρίαν
13 οἱ εὐφραινόμενοι ἐπ' οὐδενὶ λόγω̨ οἱ λέγοντες οὐκ ἐν τη̨̃ ἰσχύι ἡμω̃ν ἔσχομεν κέρατα
14 διότι ἰδοὺ ἐγὼ ἐπεγείρω ἐφ' ὑμα̃ς οἰ̃κος του̃ Ισραηλ ἔθνος καὶ ἐκθλίψουσιν ὑμα̃ς του̃ μὴ εἰσελθει̃ν εἰς Εμαθ καὶ ἕως του̃ χειμάρρου τω̃ν δυσμω̃ν
Свернуть

Обличения Амоса продолжаются. Пророки всегда очень неудобны: только достигнешь чего-то для себя, расслабишься — тут как тут пророк, и все ему не так! Да кто ему дал такое право? Сердце, горящее любовью к Богу и страдающее от нашей разделенности с Ним. Поэтому Бог призывает его нести нам слова Господни и в каком-то смысле Сам говорит нам эти слова через Своего пророка (см., например, ст. 8 и 14). Жаждем ли мы их услышать, ищем ли мы их, соглашаемся ли мы найти их в том, что нам неприятно, что нас обличает?

Другие мысли вслух

 
На Ам 6:1-14
οὐαὶ τοι̃ς ἐξουθενου̃σιν Σιων καὶ τοι̃ς πεποιθόσιν ἐπὶ τὸ ὄρος Σαμαρείας ἀπετρύγησαν ἀρχὰς ἐθνω̃ν καὶ εἰση̃λθον αὐτοί οἰ̃κος του̃ Ισραηλ
διάβητε πάντες καὶ ἴδετε καὶ διέλθατε ἐκει̃θεν εἰς Εμαθ Ραββα καὶ κατάβητε ἐκει̃θεν εἰς Γεθ ἀλλοφύλων τὰς κρατίστας ἐκ πασω̃ν τω̃ν βασιλειω̃ν τούτων εἰ πλέονα τὰ ὅρια αὐτω̃ν ἐστιν τω̃ν ὑμετέρων ὁρίων
οἱ ἐρχόμενοι εἰς ἡμέραν κακήν οἱ ἐγγίζοντες καὶ ἐφαπτόμενοι σαββάτων ψευδω̃ν
οἱ καθεύδοντες ἐπὶ κλινω̃ν ἐλεφαντίνων καὶ κατασπαταλω̃ντες ἐπὶ ται̃ς στρωμναι̃ς αὐτω̃ν καὶ ἔσθοντες ἐρίφους ἐκ ποιμνίων καὶ μοσχάρια ἐκ μέσου βουκολίων γαλαθηνά
οἱ ἐπικροτου̃ντες πρὸς τὴν φωνὴν τω̃ν ὀργάνων ὡς ἑστω̃τα ἐλογίσαντο καὶ οὐχ ὡς φεύγοντα
οἱ πίνοντες τὸν διυλισμένον οἰ̃νον καὶ τὰ πρω̃τα μύρα χριόμενοι καὶ οὐκ ἔπασχον οὐδὲν ἐπὶ τη̨̃ συντριβη̨̃ Ιωσηφ
διὰ του̃το νυ̃ν αἰχμάλωτοι ἔσονται ἀπ' ἀρχη̃ς δυναστω̃ν καὶ ἐξαρθήσεται χρεμετισμὸς ἵππων ἐξ Εφραιμ
ὅτι ὤμοσεν κύριος καθ' ἑαυτου̃ διότι βδελύσσομαι ἐγὼ πα̃σαν τὴν ὕβριν Ιακωβ καὶ τὰς χώρας αὐτου̃ μεμίσηκα καὶ ἐξαρω̃ πόλιν σὺν πα̃σιν τοι̃ς κατοικου̃σιν αὐτήν
καὶ ἔσται ἐὰν ὑπολειφθω̃σιν δέκα ἄνδρες ἐν οἰκία̨ μια̨̃ καὶ ἀποθανου̃νται καὶ ὑπολειφθήσονται οἱ κατάλοιποι
10 καὶ λήμψονται οἱ οἰκει̃οι αὐτω̃ν καὶ παραβιω̃νται του̃ ἐξενέγκαι τὰ ὀστα̃ αὐτω̃ν ἐκ του̃ οἴκου καὶ ἐρει̃ τοι̃ς προεστηκόσι τη̃ς οἰκίας εἰ ἔτι ὑπάρχει παρὰ σοί καὶ ἐρει̃ οὐκέτι καὶ ἐρει̃ σίγα ἕνεκα του̃ μὴ ὀνομάσαι τὸ ὄνομα κυρίου
11 διότι ἰδοὺ κύριος ἐντέλλεται καὶ πατάξει τὸν οἰ̃κον τὸν μέγαν θλάσμασιν καὶ τὸν οἰ̃κον τὸν μικρὸν ῥάγμασιν
12 εἰ διώξονται ἐν πέτραις ἵπποι εἰ παρασιωπήσονται ἐν θηλείαις ὅτι ὑμει̃ς ἐξεστρέψατε εἰς θυμὸν κρίμα καὶ καρπὸν δικαιοσύνης εἰς πικρίαν
13 οἱ εὐφραινόμενοι ἐπ' οὐδενὶ λόγω̨ οἱ λέγοντες οὐκ ἐν τη̨̃ ἰσχύι ἡμω̃ν ἔσχομεν κέρατα
14 διότι ἰδοὺ ἐγὼ ἐπεγείρω ἐφ' ὑμα̃ς οἰ̃κος του̃ Ισραηλ ἔθνος καὶ ἐκθλίψουσιν ὑμα̃ς του̃ μὴ εἰσελθει̃ν εἰς Εμαθ καὶ ἕως του̃ χειμάρρου τω̃ν δυσμω̃ν
Свернуть
В сегодняшнем чтении описана ситуация, хорошо знакомая каждому верующему. Речь идёт о людях, которые, получив всё...  Читать далее

В сегодняшнем чтении описана ситуация, хорошо знакомая каждому верующему. Речь идёт о людях, которые, получив всё, что имеют, от Бога, совершенно забыли о Нём (ст. 1–2, 8). Им кажется, что полученное ими они получили по праву, и никто никогда не сможет у них этого отнять. Казалось бы, так живёт весь мир. Мало кто задумывается о заслуженности или незаслуженности того, что имеет, тем более, если оно, как говорят обычно в таких случаях, «нажито честным трудом». Для того, чтобы понять, насколько зависим человек от Бога в повседневной жизни, нужно иметь с Ним глубокие и устойчивые отношения.

Наверное, именно поэтому Бог не напоминает о Своих благодеяниях тем, кто мало знает или вообще ничего не знает о Нём. Ему не нужны последователи, идущие за Ним из тех побуждений, которые заставляют должника считаться с заимодавцем, ведь такие вынужденные отношения с любовью не имеют ничего общего. А вот Своему народу через пророка Он говорит о них прямо, упрекая его за то, что он забыл обо всём, что Бог для него сделал. Бог прямо говорит, что Израиль окружён народами, которые во всех отношениях его превосходят, и если он ещё не стёрт с лица земли, то лишь благодаря помощи Божьей, о которой народ вовсе не думает.

Почему же в данном случае Бог действует иначе? Быть может, именно потому, что речь идёт о Его народе. Ведь история еврейского народа неотделима от полученного им откровения, он и сформировался как нация во время Исхода, и не будь прямого вмешательства Божия в историю, еврейского народа просто не существовало бы. При таких обстоятельствах забывать о своих отношениях с Богом буквально смерти подобно, и Бог напоминает об этом жителям Северного Царства через Своего пророка.

Здесь перед нами не желание упрекнуть в неблагодарности или напомнить о сделанных раньше и делаемых по сей день благодеяниях, а напоминание о тех отношениях, без которых народа не станет, без которых он просто исчезнет с лица земли. И если Бог и упрекает здесь в чём-то Свой народ, то не столько в неблагодарности, сколько в том, что он забыл о тех отношениях, которые связывали когда-то его со своим Богом. С Богом, Который помнит всё. Даже тогда, когда люди были бы рады обо всём забыть.

Свернуть
 
На Ам 6:1-14
οὐαὶ τοι̃ς ἐξουθενου̃σιν Σιων καὶ τοι̃ς πεποιθόσιν ἐπὶ τὸ ὄρος Σαμαρείας ἀπετρύγησαν ἀρχὰς ἐθνω̃ν καὶ εἰση̃λθον αὐτοί οἰ̃κος του̃ Ισραηλ
διάβητε πάντες καὶ ἴδετε καὶ διέλθατε ἐκει̃θεν εἰς Εμαθ Ραββα καὶ κατάβητε ἐκει̃θεν εἰς Γεθ ἀλλοφύλων τὰς κρατίστας ἐκ πασω̃ν τω̃ν βασιλειω̃ν τούτων εἰ πλέονα τὰ ὅρια αὐτω̃ν ἐστιν τω̃ν ὑμετέρων ὁρίων
οἱ ἐρχόμενοι εἰς ἡμέραν κακήν οἱ ἐγγίζοντες καὶ ἐφαπτόμενοι σαββάτων ψευδω̃ν
οἱ καθεύδοντες ἐπὶ κλινω̃ν ἐλεφαντίνων καὶ κατασπαταλω̃ντες ἐπὶ ται̃ς στρωμναι̃ς αὐτω̃ν καὶ ἔσθοντες ἐρίφους ἐκ ποιμνίων καὶ μοσχάρια ἐκ μέσου βουκολίων γαλαθηνά
οἱ ἐπικροτου̃ντες πρὸς τὴν φωνὴν τω̃ν ὀργάνων ὡς ἑστω̃τα ἐλογίσαντο καὶ οὐχ ὡς φεύγοντα
οἱ πίνοντες τὸν διυλισμένον οἰ̃νον καὶ τὰ πρω̃τα μύρα χριόμενοι καὶ οὐκ ἔπασχον οὐδὲν ἐπὶ τη̨̃ συντριβη̨̃ Ιωσηφ
διὰ του̃το νυ̃ν αἰχμάλωτοι ἔσονται ἀπ' ἀρχη̃ς δυναστω̃ν καὶ ἐξαρθήσεται χρεμετισμὸς ἵππων ἐξ Εφραιμ
ὅτι ὤμοσεν κύριος καθ' ἑαυτου̃ διότι βδελύσσομαι ἐγὼ πα̃σαν τὴν ὕβριν Ιακωβ καὶ τὰς χώρας αὐτου̃ μεμίσηκα καὶ ἐξαρω̃ πόλιν σὺν πα̃σιν τοι̃ς κατοικου̃σιν αὐτήν
καὶ ἔσται ἐὰν ὑπολειφθω̃σιν δέκα ἄνδρες ἐν οἰκία̨ μια̨̃ καὶ ἀποθανου̃νται καὶ ὑπολειφθήσονται οἱ κατάλοιποι
10 καὶ λήμψονται οἱ οἰκει̃οι αὐτω̃ν καὶ παραβιω̃νται του̃ ἐξενέγκαι τὰ ὀστα̃ αὐτω̃ν ἐκ του̃ οἴκου καὶ ἐρει̃ τοι̃ς προεστηκόσι τη̃ς οἰκίας εἰ ἔτι ὑπάρχει παρὰ σοί καὶ ἐρει̃ οὐκέτι καὶ ἐρει̃ σίγα ἕνεκα του̃ μὴ ὀνομάσαι τὸ ὄνομα κυρίου
11 διότι ἰδοὺ κύριος ἐντέλλεται καὶ πατάξει τὸν οἰ̃κον τὸν μέγαν θλάσμασιν καὶ τὸν οἰ̃κον τὸν μικρὸν ῥάγμασιν
12 εἰ διώξονται ἐν πέτραις ἵπποι εἰ παρασιωπήσονται ἐν θηλείαις ὅτι ὑμει̃ς ἐξεστρέψατε εἰς θυμὸν κρίμα καὶ καρπὸν δικαιοσύνης εἰς πικρίαν
13 οἱ εὐφραινόμενοι ἐπ' οὐδενὶ λόγω̨ οἱ λέγοντες οὐκ ἐν τη̨̃ ἰσχύι ἡμω̃ν ἔσχομεν κέρατα
14 διότι ἰδοὺ ἐγὼ ἐπεγείρω ἐφ' ὑμα̃ς οἰ̃κος του̃ Ισραηλ ἔθνος καὶ ἐκθλίψουσιν ὑμα̃ς του̃ μὴ εἰσελθει̃ν εἰς Εμαθ καὶ ἕως του̃ χειμάρρου τω̃ν δυσμω̃ν
Свернуть
Обличения Амоса продолжаются. Пророки всегда очень неудобны: только достигнешь чего-то для себя, расслабишься...  Читать далее

Обличения Амоса продолжаются. Пророки всегда очень неудобны: только достигнешь чего-то для себя, расслабишься — тут как тут пророк, и все ему не так! Да кто ему дал такое право? Сердце, горящее любовью к Богу и страдающее от нашей разделенности с Ним. Поэтому Бог призывает его нести нам слова Господни и в каком-то смысле Сам говорит нам эти слова через Своего пророка (см., например, ст. 8 и 14). Жаждем ли мы их услышать, ищем ли мы их, соглашаемся ли мы найти их в том, что нам неприятно, что нас обличает?

Свернуть
 
На Ам 5:1-6:14
ἀκούσατε τὸν λόγον κυρίου του̃τον ὃν ἐγὼ λαμβάνω ἐφ' ὑμα̃ς θρη̃νον οἰ̃κος Ισραηλ
ἔπεσεν οὐκέτι μὴ προσθη̨̃ του̃ ἀναστη̃ναι παρθένος του̃ Ισραηλ ἔσφαλεν ἐπὶ τη̃ς γη̃ς αὐτη̃ς οὐκ ἔστιν ὁ ἀναστήσων αὐτήν
διότι τάδε λέγει κύριος κύριος ἡ πόλις ἐξ ἡ̃ς ἐξεπορεύοντο χίλιοι ὑπολειφθήσονται ἑκατόν καὶ ἐξ ἡ̃ς ἐξεπορεύοντο ἑκατόν ὑπολειφθήσονται δέκα τω̨̃ οἴκω̨ Ισραηλ
διότι τάδε λέγει κύριος πρὸς τὸν οἰ̃κον Ισραηλ ἐκζητήσατέ με καὶ ζήσεσθε
καὶ μὴ ἐκζητει̃τε Βαιθηλ καὶ εἰς Γαλγαλα μὴ εἰσπορεύεσθε καὶ ἐπὶ τὸ φρέαρ του̃ ὅρκου μὴ διαβαίνετε ὅτι Γαλγαλα αἰχμαλωτευομένη αἰχμαλωτευθήσεται καὶ Βαιθηλ ἔσται ὡς οὐχ ὑπάρχουσα
ἐκζητήσατε τὸν κύριον καὶ ζήσατε ὅπως μὴ ἀναλάμψη̨ ὡς πυ̃ρ ὁ οἰ̃κος Ιωσηφ καὶ καταφάγεται αὐτόν καὶ οὐκ ἔσται ὁ σβέσων τω̨̃ οἴκω̨ Ισραηλ
κύριος ὁ ποιω̃ν εἰς ὕψος κρίμα καὶ δικαιοσύνην εἰς γη̃ν ἔθηκεν
ποιω̃ν πάντα καὶ μετασκευάζων καὶ ἐκτρέπων εἰς τὸ πρωὶ σκιὰν θανάτου καὶ ἡμέραν εἰς νύκτα συσκοτάζων ὁ προσκαλούμενος τὸ ὕδωρ τη̃ς θαλάσσης καὶ ἐκχέων αὐτὸ ἐπὶ προσώπου τη̃ς γη̃ς κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ ὄνομα αὐτω̨̃
ὁ διαιρω̃ν συντριμμὸν ἐπ' ἰσχὺν καὶ ταλαιπωρίαν ἐπὶ ὀχύρωμα ἐπάγων
10 ἐμίσησαν ἐν πύλαις ἐλέγχοντα καὶ λόγον ὅσιον ἐβδελύξαντο
11 διὰ του̃το ἀνθ' ὡ̃ν κατεκονδυλίζετε πτωχοὺς καὶ δω̃ρα ἐκλεκτὰ ἐδέξασθε παρ' αὐτω̃ν οἴκους ξυστοὺς ὠ̨κοδομήσατε καὶ οὐ μὴ κατοικήσητε ἐν αὐτοι̃ς ἀμπελω̃νας ἐπιθυμητοὺς ἐφυτεύσατε καὶ οὐ μὴ πίητε τὸν οἰ̃νον ἐξ αὐτω̃ν
12 ὅτι ἔγνων πολλὰς ἀσεβείας ὑμω̃ν καὶ ἰσχυραὶ αἱ ἁμαρτίαι ὑμω̃ν καταπατου̃ντες δίκαιον λαμβάνοντες ἀλλάγματα καὶ πένητας ἐν πύλαις ἐκκλίνοντες
13 διὰ του̃το ὁ συνίων ἐν τω̨̃ καιρω̨̃ ἐκείνω̨ σιωπήσεται ὅτι καιρὸς πονηρός ἐστιν
14 ἐκζητήσατε τὸ καλὸν καὶ μὴ τὸ πονηρόν ὅπως ζήσητε καὶ ἔσται οὕτως μεθ' ὑμω̃ν κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ ὃν τρόπον εἴπατε
15 μεμισήκαμεν τὰ πονηρὰ καὶ ἠγαπήκαμεν τὰ καλά καὶ ἀποκαταστήσατε ἐν πύλαις κρίμα ὅπως ἐλεήση̨ κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ τοὺς περιλοίπους του̃ Ιωσηφ
16 διὰ του̃το τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ ἐν πάσαις πλατείαις κοπετός καὶ ἐν πάσαις ὁδοι̃ς ῥηθήσεται οὐαὶ οὐαί κληθήσεται γεωργὸς εἰς πένθος καὶ κοπετὸν καὶ εἰς εἰδότας θρη̃νον
17 καὶ ἐν πάσαις ὁδοι̃ς κοπετός διότι διελεύσομαι διὰ μέσου σου εἰ̃πεν κύριος
18 οὐαὶ οἱ ἐπιθυμου̃ντες τὴν ἡμέραν κυρίου ἵνα τί αὕτη ὑμι̃ν ἡ ἡμέρα του̃ κυρίου καὶ αὐτή ἐστιν σκότος καὶ οὐ φω̃ς
19 ὃν τρόπον ὅταν φύγη̨ ἄνθρωπος ἐκ προσώπου του̃ λέοντος καὶ ἐμπέση̨ αὐτω̨̃ ἡ ἄρκος καὶ εἰσπηδήση̨ εἰς τὸν οἰ̃κον αὐτου̃ καὶ ἀπερείσηται τὰς χει̃ρας αὐτου̃ ἐπὶ τὸν τοι̃χον καὶ δάκη̨ αὐτὸν ὁ ὄφις
20 οὐχὶ σκότος ἡ ἡμέρα του̃ κυρίου καὶ οὐ φω̃ς καὶ γνόφος οὐκ ἔχων φέγγος αὐτη̨̃
21 μεμίσηκα ἀπω̃σμαι ἑορτὰς ὑμω̃ν καὶ οὐ μὴ ὀσφρανθω̃ ἐν ται̃ς πανηγύρεσιν ὑμω̃ν
22 διότι καὶ ἐὰν ἐνέγκητέ μοι ὁλοκαυτώματα καὶ θυσίας ὑμω̃ν οὐ προσδέξομαι αὐτά καὶ σωτηρίου ἐπιφανείας ὑμω̃ν οὐκ ἐπιβλέψομαι
23 μετάστησον ἀπ' ἐμου̃ ἠ̃χον ὠ̨δω̃ν σου καὶ ψαλμὸν ὀργάνων σου οὐκ ἀκούσομαι
24 καὶ κυλισθήσεται ὡς ὕδωρ κρίμα καὶ δικαιοσύνη ὡς χειμάρρους ἄβατος
25 μὴ σφάγια καὶ θυσίας προσηνέγκατέ μοι ἐν τη̨̃ ἐρήμω̨ τεσσαράκοντα ἔτη οἰ̃κος Ισραηλ
26 καὶ ἀνελάβετε τὴν σκηνὴν του̃ Μολοχ καὶ τὸ ἄστρον του̃ θεου̃ ὑμω̃ν Ραιφαν τοὺς τύπους αὐτω̃ν οὓς ἐποιήσατε ἑαυτοι̃ς
27 καὶ μετοικιω̃ ὑμα̃ς ἐπέκεινα Δαμασκου̃ λέγει κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ ὄνομα αὐτω̨̃
οὐαὶ τοι̃ς ἐξουθενου̃σιν Σιων καὶ τοι̃ς πεποιθόσιν ἐπὶ τὸ ὄρος Σαμαρείας ἀπετρύγησαν ἀρχὰς ἐθνω̃ν καὶ εἰση̃λθον αὐτοί οἰ̃κος του̃ Ισραηλ
διάβητε πάντες καὶ ἴδετε καὶ διέλθατε ἐκει̃θεν εἰς Εμαθ Ραββα καὶ κατάβητε ἐκει̃θεν εἰς Γεθ ἀλλοφύλων τὰς κρατίστας ἐκ πασω̃ν τω̃ν βασιλειω̃ν τούτων εἰ πλέονα τὰ ὅρια αὐτω̃ν ἐστιν τω̃ν ὑμετέρων ὁρίων
οἱ ἐρχόμενοι εἰς ἡμέραν κακήν οἱ ἐγγίζοντες καὶ ἐφαπτόμενοι σαββάτων ψευδω̃ν
οἱ καθεύδοντες ἐπὶ κλινω̃ν ἐλεφαντίνων καὶ κατασπαταλω̃ντες ἐπὶ ται̃ς στρωμναι̃ς αὐτω̃ν καὶ ἔσθοντες ἐρίφους ἐκ ποιμνίων καὶ μοσχάρια ἐκ μέσου βουκολίων γαλαθηνά
οἱ ἐπικροτου̃ντες πρὸς τὴν φωνὴν τω̃ν ὀργάνων ὡς ἑστω̃τα ἐλογίσαντο καὶ οὐχ ὡς φεύγοντα
οἱ πίνοντες τὸν διυλισμένον οἰ̃νον καὶ τὰ πρω̃τα μύρα χριόμενοι καὶ οὐκ ἔπασχον οὐδὲν ἐπὶ τη̨̃ συντριβη̨̃ Ιωσηφ
διὰ του̃το νυ̃ν αἰχμάλωτοι ἔσονται ἀπ' ἀρχη̃ς δυναστω̃ν καὶ ἐξαρθήσεται χρεμετισμὸς ἵππων ἐξ Εφραιμ
ὅτι ὤμοσεν κύριος καθ' ἑαυτου̃ διότι βδελύσσομαι ἐγὼ πα̃σαν τὴν ὕβριν Ιακωβ καὶ τὰς χώρας αὐτου̃ μεμίσηκα καὶ ἐξαρω̃ πόλιν σὺν πα̃σιν τοι̃ς κατοικου̃σιν αὐτήν
καὶ ἔσται ἐὰν ὑπολειφθω̃σιν δέκα ἄνδρες ἐν οἰκία̨ μια̨̃ καὶ ἀποθανου̃νται καὶ ὑπολειφθήσονται οἱ κατάλοιποι
10 καὶ λήμψονται οἱ οἰκει̃οι αὐτω̃ν καὶ παραβιω̃νται του̃ ἐξενέγκαι τὰ ὀστα̃ αὐτω̃ν ἐκ του̃ οἴκου καὶ ἐρει̃ τοι̃ς προεστηκόσι τη̃ς οἰκίας εἰ ἔτι ὑπάρχει παρὰ σοί καὶ ἐρει̃ οὐκέτι καὶ ἐρει̃ σίγα ἕνεκα του̃ μὴ ὀνομάσαι τὸ ὄνομα κυρίου
11 διότι ἰδοὺ κύριος ἐντέλλεται καὶ πατάξει τὸν οἰ̃κον τὸν μέγαν θλάσμασιν καὶ τὸν οἰ̃κον τὸν μικρὸν ῥάγμασιν
12 εἰ διώξονται ἐν πέτραις ἵπποι εἰ παρασιωπήσονται ἐν θηλείαις ὅτι ὑμει̃ς ἐξεστρέψατε εἰς θυμὸν κρίμα καὶ καρπὸν δικαιοσύνης εἰς πικρίαν
13 οἱ εὐφραινόμενοι ἐπ' οὐδενὶ λόγω̨ οἱ λέγοντες οὐκ ἐν τη̨̃ ἰσχύι ἡμω̃ν ἔσχομεν κέρατα
14 διότι ἰδοὺ ἐγὼ ἐπεγείρω ἐφ' ὑμα̃ς οἰ̃κος του̃ Ισραηλ ἔθνος καὶ ἐκθλίψουσιν ὑμα̃ς του̃ μὴ εἰσελθει̃ν εἰς Εμαθ καὶ ἕως του̃ χειμάρρου τω̃ν δυσμω̃ν
Свернуть
Пророк Амос обличает народ Израиля в их грехах, суть которых — отсутствие любви, и предупреждает о...  Читать далее

Пророк Амос обличает народ Израиля в их грехах, суть которых — отсутствие любви, и предупреждает о грядущей катастрофе. Но цель пророчества — не напугать людей так, чтобы у них руки опустились, а подвигнуть их к изменению жизни. Пророчества — не столько предсказания, сколько педагогика. Поэтому главное здесь — не грядущие ужасы, а призыв к перевороту человеческих представлений (в этом смысл слова «покаяние») (Ам. 5:18-24) и восстановлению отношений с Богом (Ам. 5:4; 5:14-15).

И Амос продолжает. Пророки всегда очень неудобны: только достигнешь чего-то для себя, расслабишься — тут как тут пророк, и все ему не так! Да кто ему дал такое право? Сердце, горящее любовью к Богу и страдающее от нашей разделенности с Ним. Поэтому Бог призывает его нести нам слова Господни и в каком-то смысле Сам говорит нам эти слова через Своего пророка (см., например, ст. 8 и 14).

Свернуть

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).