Библия-Центр
РУ

Мысли вслух на Сир 48:1-4

Поделиться
καὶ ἀνέστη Ηλιας προφήτης ὡς πυ̃ρ καὶ ὁ λόγος αὐτου̃ ὡς λαμπὰς ἐκαίετο
ὃς ἐπήγαγεν ἐπ' αὐτοὺς λιμὸν καὶ τω̨̃ ζήλω̨ αὐτου̃ ὠλιγοποίησεν αὐτούς
ἐν λόγω̨ κυρίου ἀνέσχεν οὐρανόν κατήγαγεν οὕτως τρὶς πυ̃ρ
ὡς ἐδοξάσθης Ηλια ἐν θαυμασίοις σου καὶ τίς ὅμοιός σοι καυχα̃σθαι
Свернуть

«Блаженны видевшие тебя и украшенные любовью»... Иисус, сын Сирахов, говорит это об Илии. И получается, что как-то связано это «украшение любовью» с общением с пророком. Наверное, так бывает со всеми святыми: всякий, кто общается с ними (конечно, я говорю о тех, кто приходит с открытым сердцем), и сам чуть-чуть озаряется отблеском их любви. Святой украшает своей любовью тех, кто к нему приходит — и тем самым ведёт их к Богу...

Другие мысли вслух

 
На Сир 48:1-4
καὶ ἀνέστη Ηλιας προφήτης ὡς πυ̃ρ καὶ ὁ λόγος αὐτου̃ ὡς λαμπὰς ἐκαίετο
ὃς ἐπήγαγεν ἐπ' αὐτοὺς λιμὸν καὶ τω̨̃ ζήλω̨ αὐτου̃ ὠλιγοποίησεν αὐτούς
ἐν λόγω̨ κυρίου ἀνέσχεν οὐρανόν κατήγαγεν οὕτως τρὶς πυ̃ρ
ὡς ἐδοξάσθης Ηλια ἐν θαυμασίοις σου καὶ τίς ὅμοιός σοι καυχα̃σθαι
Свернуть
Иоанн Креститель всегда был чуть-чуть впереди Иисуса. Он родился на полгода раньше, он умер, видимо, на те же полгода раньше. Словно он все время на своем, как ни странно это звучит, более простом примере учит нас понимать все то, что для человека постичь невозможно...  Читать далее

Иоанн Креститель всегда был чуть-чуть впереди Иисуса. Он родился на полгода раньше, он умер, видимо, на те же полгода раньше. Словно он все время на своем, как ни странно это звучит, более простом примере учит нас понимать все то, что для человека постичь невозможно. То, что предшествовало его рождению, можно легко назвать чудом, но насколько несравнимо это с Благовещением и Рождеством! Он первый приветствовал Деву и Ребенка, Которого Она ждала. Каждый раз все, что он говорит, для нас означает только одно: смотрите, это так просто узнать, принять, поклоняться и служить Иисусу. Постоянная близость святого и непостижимого рядом заставляла его быть аскетом и подвижником, как мы бы это сейчас назвали. Не потому, что этого требовал Бог, а потому что он такой же как и мы, грешный человек.

Свернуть
 
На Сир 48:1-4
καὶ ἀνέστη Ηλιας προφήτης ὡς πυ̃ρ καὶ ὁ λόγος αὐτου̃ ὡς λαμπὰς ἐκαίετο
ὃς ἐπήγαγεν ἐπ' αὐτοὺς λιμὸν καὶ τω̨̃ ζήλω̨ αὐτου̃ ὠλιγοποίησεν αὐτούς
ἐν λόγω̨ κυρίου ἀνέσχεν οὐρανόν κατήγαγεν οὕτως τρὶς πυ̃ρ
ὡς ἐδοξάσθης Ηλια ἐν θαυμασίοις σου καὶ τίς ὅμοιός σοι καυχα̃σθαι
Свернуть
Фигура Илии в евангельскую эпоху была окружена множеством преданий, часто полулегендарных. Многие из них были связаны с событиями, о которых упоминает в своей книге бен-Сира (так называли евреи Иисуса, сына Сераха, автора соответствующей книги). Речь идёт о событии, свидетелем...  Читать далее

Фигура Илии в евангельскую эпоху была окружена множеством преданий, часто полулегендарных. Многие из них были связаны с событиями, о которых упоминает в своей книге бен-Сира (так называли евреи Иисуса, сына Сераха, автора соответствующей книги). Речь идёт о событии, свидетелем которого, согласно раннепророческим преданиям, отражённым в 3 Книге Царств, стал ученик и последователь Илии Елисей. Его свидетельство загадочно: он видел, как его учитель исчез, направившись к сияющей небесной колеснице, образ которой появился в отдалении.

Колесница больше всего напоминала ту колесницу Яхве, которую видели в своих видениях и другие пророки. Отчётливее всего описал её Иезекииль. Такой уход Илии породил легенду о том, что пророк был живым вознесён на небо, к престолу Божию, и что он вновь вернётся на землю перед приходом Мессии, проповедуя Его скорое появление. Бен-Сира писал свою книгу в те времена, когда мессианские ожидания были очень интенсивными.

Неудивительно, что он обращается к этому преданию. Ещё интереснее то, что и Сам Спаситель указывает на Иоанна Крестителя, как на Илию, столь ожидаемого народом. Конечно, Он говорит аллегорически. По Его словам, Иоанн пришёл в «духе и силе Илии». Но если так, значит, в служении Илии было нечто такое, что связывало его с Иоанном Крестителем. Нечто мессианское не в историческом, а в духовном смысле слова. Бен-Сира указывает на совершённые пророком чудеса.

Чудеса как проявления Божьей силы, действующей в мире, конечно, были ярким свидетельством близости Бога к Своему пророку и близости Илии к Богу. Но дело не только в этом. Чудеса Спасителя были не просто проявлением той Божьей силы, которую Он в Себе несёт. Они были ещё и свидетельством того, что Царство Небесное приблизилось. Ведь чудеса Спасителя были не просто проявлением силы Божией, они были свидетельством того, что Царство действительно рядом, что его силы и его дыхание уже действуют в мире. До прихода Христа ничего подобного произойти не могло.

Царство всё же открывалось пророкам Израиля, видевшим и Престол славы, и колесницу Яхве. До прихода Христа наш мир от этого Царства отделяла преграда, иногда почти прозрачная (по крайней мере, для пророков), но при этом совершенно непреодолимая. Однако бывали люди, для которых Бог делал эту преграду почти незаметной. Одним из этих немногих людей и был Илия. Илия, ставший в евангельские времена символом мессианского Царства, готового войти в мир.

Свернуть
 
На Сир 48:1-4
καὶ ἀνέστη Ηλιας προφήτης ὡς πυ̃ρ καὶ ὁ λόγος αὐτου̃ ὡς λαμπὰς ἐκαίετο
ὃς ἐπήγαγεν ἐπ' αὐτοὺς λιμὸν καὶ τω̨̃ ζήλω̨ αὐτου̃ ὠλιγοποίησεν αὐτούς
ἐν λόγω̨ κυρίου ἀνέσχεν οὐρανόν κατήγαγεν οὕτως τρὶς πυ̃ρ
ὡς ἐδοξάσθης Ηλια ἐν θαυμασίοις σου καὶ τίς ὅμοιός σοι καυχα̃σθαι
Свернуть
«Блаженны видевшие тебя и украшенные любовью»... Иисус, сын Сирахов, говорит это об Илии...  Читать далее

«Блаженны видевшие тебя и украшенные любовью»... Иисус, сын Сирахов, говорит это об Илии. И получается, что как-то связано это «украшение любовью» с общением с пророком. Наверное, так бывает со всеми святыми: всякий, кто общается с ними (конечно, я говорю о тех, кто приходит с открытым сердцем), и сам чуть-чуть озаряется отблеском их любви. Святой украшает своей любовью тех, кто к нему приходит — и тем самым ведёт их к Богу...

Свернуть

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).