Библия-Центр
РУ

Мысли вслух на Пс 24:1-22

ψαλμὸς τω̨̃ Δαυιδ πρὸς σέ κύριε ἠ̃ρα τὴν ψυχήν μου ὁ θεός μου
ἐπὶ σοὶ πέποιθα μὴ καταισχυνθείην μηδὲ καταγελασάτωσάν μου οἱ ἐχθροί μου
καὶ γὰρ πάντες οἱ ὑπομένοντές σε οὐ μὴ καταισχυνθω̃σιν αἰσχυνθήτωσαν πάντες οἱ ἀνομου̃ντες διὰ κενη̃ς
τὰς ὁδούς σου κύριε γνώρισόν μοι καὶ τὰς τρίβους σου δίδαξόν με
ὁδήγησόν με ἐπὶ τὴν ἀλήθειάν σου καὶ δίδαξόν με ὅτι σὺ εἰ̃ ὁ θεὸς ὁ σωτήρ μου καὶ σὲ ὑπέμεινα ὅλην τὴν ἡμέραν
μνήσθητι τω̃ν οἰκτιρμω̃ν σου κύριε καὶ τὰ ἐλέη σου ὅτι ἀπὸ του̃ αἰω̃νός εἰσιν
ἁμαρτίας νεότητός μου καὶ ἀγνοίας μου μὴ μνησθη̨̃ς κατὰ τὸ ἔλεός σου μνήσθητί μου σὺ ἕνεκα τη̃ς χρηστότητός σου κύριε
χρηστὸς καὶ εὐθὴς ὁ κύριος διὰ του̃το νομοθετήσει ἁμαρτάνοντας ἐν ὁδω̨̃
ὁδηγήσει πραει̃ς ἐν κρίσει διδάξει πραει̃ς ὁδοὺς αὐτου̃
10 πα̃σαι αἱ ὁδοὶ κυρίου ἔλεος καὶ ἀλήθεια τοι̃ς ἐκζητου̃σιν τὴν διαθήκην αὐτου̃ καὶ τὰ μαρτύρια αὐτου̃
11 ἕνεκα του̃ ὀνόματός σου κύριε καὶ ἱλάση̨ τη̨̃ ἁμαρτία̨ μου πολλὴ γάρ ἐστιν
12 τίς ἐστιν ἄνθρωπος ὁ φοβούμενος τὸν κύριον νομοθετήσει αὐτω̨̃ ἐν ὁδω̨̃ ἡ̨̃ ἡ̨ρετίσατο
13 ἡ ψυχὴ αὐτου̃ ἐν ἀγαθοι̃ς αὐλισθήσεται καὶ τὸ σπέρμα αὐτου̃ κληρονομήσει γη̃ν
14 κραταίωμα κύριος τω̃ν φοβουμένων αὐτόν καὶ τὸ ὄνομα κυρίου τω̃ν φοβουμένων αὐτόν καὶ ἡ διαθήκη αὐτου̃ του̃ δηλω̃σαι αὐτοι̃ς
15 οἱ ὀφθαλμοί μου διὰ παντὸς πρὸς τὸν κύριον ὅτι αὐτὸς ἐκσπάσει ἐκ παγίδος τοὺς πόδας μου
16 ἐπίβλεψον ἐπ' ἐμὲ καὶ ἐλέησόν με ὅτι μονογενὴς καὶ πτωχός εἰμι ἐγώ
17 αἱ θλίψεις τη̃ς καρδίας μου ἐπλατύνθησαν ἐκ τω̃ν ἀναγκω̃ν μου ἐξάγαγέ με
18 ἰδὲ τὴν ταπείνωσίν μου καὶ τὸν κόπον μου καὶ ἄφες πάσας τὰς ἁμαρτίας μου
19 ἰδὲ τοὺς ἐχθρούς μου ὅτι ἐπληθύνθησαν καὶ μι̃σος ἄδικον ἐμίσησάν με
20 φύλαξον τὴν ψυχήν μου καὶ ῥυ̃σαί με μὴ καταισχυνθείην ὅτι ἤλπισα ἐπὶ σέ
21 ἄκακοι καὶ εὐθει̃ς ἐκολλω̃ντό μοι ὅτι ὑπέμεινά σε κύριε
22 λύτρωσαι ὁ θεός τὸν Ισραηλ ἐκ πασω̃ν τω̃ν θλίψεων αὐτου̃
Свернуть

Надежда на Бога не бесплодна, если сочетается с желанием узнавать Его волю и следовать ей. Доверие не отрицает знания, наоборот, вера и знание взаимосвязаны. Душа человека стремится к Господу, и Он открывается тем, кто доверяет Его мудрости.

Признание себя достойным предстоять пред Богом не означает объявления себя безгрешным. Псалмопевец и не претендует на непогрешимость, он не скрывает, что совершал не только «грехи юности», но и преступления. Тем не менее он надеется на милость Господа, сознавая, что как бы человек ни падал, милость Господа превыше всех прегрешений.

Важная мысль звучит в псалме: Господь не только посылает возмездие за грехи, но и наставляет грешников, помогает им исправить их пути. Здесь — один из источников нашей надежды на избавление от старающихся поработить нас грехов — тех самых главных и многочисленных врагов, от которых Господь способен нас защитить и избавить.

Другие мысли вслух

 
На Пс 24:3-4
καὶ γὰρ πάντες οἱ ὑπομένοντές σε οὐ μὴ καταισχυνθω̃σιν αἰσχυνθήτωσαν πάντες οἱ ἀνομου̃ντες διὰ κενη̃ς
τὰς ὁδούς σου κύριε γνώρισόν μοι καὶ τὰς τρίβους σου δίδαξόν με
Свернуть
Святость и праведность — откуда они? От Бога или от человека? Конечно, самый простой ответ — от Бога. Это Он свят и праведен, а мы грешные люди, с которых нечего спрашивать ни святости, ни праведности. И всё же заповедь Бог даёт именно человеку. На первый взгляд, ситуация кажется парадоксальной...  Читать далее

Святость и праведность — откуда они? От Бога или от человека? Конечно, самый простой ответ — от Бога. Это Он свят и праведен, а мы грешные люди, с которых нечего спрашивать ни святости, ни праведности. И всё же заповедь Бог даёт именно человеку. На первый взгляд, ситуация кажется парадоксальной: ведь и до Павла, задолго до прихода в мир Христа, люди понимали или, по крайней мере, догадывались, что, по большому счёту, праведников на свете не бывает, что человеческая праведность — вещь весьма относительная, и если Бог захочет найти в человеке какой-нибудь духовный или нравственный изъян, Он всегда его найдёт, даже если будет подходить к человеку не со Своей бесконечной, а с конечной человеческой меркой. И всё же встать перед Богом может только праведник. Так где же человеку взять такую праведность? Конечно, только у Бога. Только Он может сделать человека праведным. Но от человека требуется готовность принимать. Собственно, праведность человека ведь именно в этом и заключается: ему важно быть способным принять то, что Бог готов ему дать полной мерой. И все заповеди, все данные Богом законы нужны, в конечном счёте, вовсе не для того, чтобы сделать человека лучше: падшего человека не делают лучше никакие законы, никакие моральные нормы и никакие правила поведения. Они нужны для того, чтобы сделать человека восприимчивым к воздействию Бога на его сердце. А Бог уже Сам сделает человека таким, каким Он захочет его видеть.

Свернуть
 
На Пс 24:10
10 πα̃σαι αἱ ὁδοὶ κυρίου ἔλεος καὶ ἀλήθεια τοι̃ς ἐκζητου̃σιν τὴν διαθήκην αὐτου̃ καὶ τὰ μαρτύρια αὐτου̃
Свернуть
Размышляющий о благости Божией псалмопевец восклицает: «Все пути Господни — милость и истина...» Сегодня нам сложнее всего принять этот факт...  Читать далее

Размышляющий о благости Божией псалмопевец восклицает: «Все пути Господни — милость и истина...» Сегодня нам сложнее всего принять этот факт. В других псалмах и в других местах Ветхого Завета мы встречаемся и с гневом Божиим, и с Его угрозами, но, похоже, здесь псалмопевец прав, потому что и гнев, и предупреждения Бога — это выражение истинности Его любви к нам.

И еще одно соображение. Возможно, у вас другое впечатление, но я не раз встречал людей, которые, найдя в Библии Божие обещание чего-то хорошего для тех, кто делает что-то хорошее, сразу задают вопрос: «А если этого хорошего не делать, то Бог — что, не даст?» Удивительно это желание прежде всего примерить на себя неправедность, «плохость» и тем самым «проверить», что из этого выйдет. Не исключено, что так «срабатывает» то самое искушение, которым змей соблазнил Еву (Быт. 3).

А может быть, за этим вопросом стоит непобедимое желание получить что-то «на халяву», не напрягаясь. Казалось бы, если вознаграждение тебя устраивает, то почему бы не поработать? А мы, вместо того, чтобы дело делать, оглядываемся на других — не удалось ли им получить то же, но с меньшими усилиями, и, если удалось, то воспринимаем это как страшную несправедливость по отношению к нам. Об этом же человеческом феномене и известная притча Иисуса (Мф. 20:1-16), не правда ли?

Свернуть

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).