Библия-Центр
РУ

Мысли вслух на Быт 27:1-41

ἐγένετο δὲ μετὰ τὸ γηρα̃σαι Ισαακ καὶ ἠμβλύνθησαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτου̃ του̃ ὁρα̃ν καὶ ἐκάλεσεν Ησαυ τὸν υἱὸν αὐτου̃ τὸν πρεσβύτερον καὶ εἰ̃πεν αὐτω̨̃ υἱέ μου καὶ εἰ̃πεν ἰδοὺ ἐγώ
καὶ εἰ̃πεν ἰδοὺ γεγήρακα καὶ οὐ γινώσκω τὴν ἡμέραν τη̃ς τελευτη̃ς μου
νυ̃ν οὐ̃ν λαβὲ τὸ σκευ̃ός σου τήν τε φαρέτραν καὶ τὸ τόξον καὶ ἔξελθε εἰς τὸ πεδίον καὶ θήρευσόν μοι θήραν
καὶ ποίησόν μοι ἐδέσματα ὡς φιλω̃ ἐγώ καὶ ἔνεγκέ μοι ἵνα φάγω ὅπως εὐλογήση̨ σε ἡ ψυχή μου πρὶν ἀποθανει̃ν με
Ρεβεκκα δὲ ἤκουσεν λαλου̃ντος Ισαακ πρὸς Ησαυ τὸν υἱὸν αὐτου̃ ἐπορεύθη δὲ Ησαυ εἰς τὸ πεδίον θηρευ̃σαι θήραν τω̨̃ πατρὶ αὐτου̃
Ρεβεκκα δὲ εἰ̃πεν πρὸς Ιακωβ τὸν υἱὸν αὐτη̃ς τὸν ἐλάσσω ἰδὲ ἐγὼ ἤκουσα του̃ πατρός σου λαλου̃ντος πρὸς Ησαυ τὸν ἀδελφόν σου λέγοντος
ἔνεγκόν μοι θήραν καὶ ποίησόν μοι ἐδέσματα καὶ φαγὼν εὐλογήσω σε ἐναντίον κυρίου πρὸ του̃ ἀποθανει̃ν με
νυ̃ν οὐ̃ν υἱέ ἄκουσόν μου καθὰ ἐγώ σοι ἐντέλλομαι
καὶ πορευθεὶς εἰς τὰ πρόβατα λαβέ μοι ἐκει̃θεν δύο ἐρίφους ἁπαλοὺς καὶ καλούς καὶ ποιήσω αὐτοὺς ἐδέσματα τω̨̃ πατρί σου ὡς φιλει̃
10 καὶ εἰσοίσεις τω̨̃ πατρί σου καὶ φάγεται ὅπως εὐλογήση̨ σε ὁ πατήρ σου πρὸ του̃ ἀποθανει̃ν αὐτόν
11 εἰ̃πεν δὲ Ιακωβ πρὸς Ρεβεκκαν τὴν μητέρα αὐτου̃ ἔστιν Ησαυ ὁ ἀδελφός μου ἀνὴρ δασύς ἐγὼ δὲ ἀνὴρ λει̃ος
12 μήποτε ψηλαφήση̨ με ὁ πατήρ μου καὶ ἔσομαι ἐναντίον αὐτου̃ ὡς καταφρονω̃ν καὶ ἐπάξω ἐπ' ἐμαυτὸν κατάραν καὶ οὐκ εὐλογίαν
13 εἰ̃πεν δὲ αὐτω̨̃ ἡ μήτηρ ἐπ' ἐμὲ ἡ κατάρα σου τέκνον μόνον ὑπάκουσον τη̃ς φωνη̃ς μου καὶ πορευθεὶς ἔνεγκέ μοι
14 πορευθεὶς δὲ ἔλαβεν καὶ ἤνεγκεν τη̨̃ μητρί καὶ ἐποίησεν ἡ μήτηρ αὐτου̃ ἐδέσματα καθὰ ἐφίλει ὁ πατὴρ αὐτου̃
15 καὶ λαβου̃σα Ρεβεκκα τὴν στολὴν Ησαυ του̃ υἱου̃ αὐτη̃ς του̃ πρεσβυτέρου τὴν καλήν ἣ ἠ̃ν παρ' αὐτη̨̃ ἐν τω̨̃ οἴκω̨ ἐνέδυσεν Ιακωβ τὸν υἱὸν αὐτη̃ς τὸν νεώτερον
16 καὶ τὰ δέρματα τω̃ν ἐρίφων περιέθηκεν ἐπὶ τοὺς βραχίονας αὐτου̃ καὶ ἐπὶ τὰ γυμνὰ του̃ τραχήλου αὐτου̃
17 καὶ ἔδωκεν τὰ ἐδέσματα καὶ τοὺς ἄρτους οὓς ἐποίησεν εἰς τὰς χει̃ρας Ιακωβ του̃ υἱου̃ αὐτη̃ς
18 καὶ εἰσήνεγκεν τω̨̃ πατρὶ αὐτου̃ εἰ̃πεν δέ πάτερ ὁ δὲ εἰ̃πεν ἰδοὺ ἐγώ τίς εἰ̃ σύ τέκνον
19 καὶ εἰ̃πεν Ιακωβ τω̨̃ πατρὶ αὐτου̃ ἐγὼ Ησαυ ὁ πρωτότοκός σου ἐποίησα καθὰ ἐλάλησάς μοι ἀναστὰς κάθισον καὶ φάγε τη̃ς θήρας μου ὅπως εὐλογήση̨ με ἡ ψυχή σου
20 εἰ̃πεν δὲ Ισαακ τω̨̃ υἱω̨̃ αὐτου̃ τί του̃το ὃ ταχὺ εὑ̃ρες ὠ̃ τέκνον ὁ δὲ εἰ̃πεν ὃ παρέδωκεν κύριος ὁ θεός σου ἐναντίον μου
21 εἰ̃πεν δὲ Ισαακ τω̨̃ Ιακωβ ἔγγισόν μοι καὶ ψηλαφήσω σε τέκνον εἰ σὺ εἰ̃ ὁ υἱός μου Ησαυ ἢ οὔ
22 ἤγγισεν δὲ Ιακωβ πρὸς Ισαακ τὸν πατέρα αὐτου̃ καὶ ἐψηλάφησεν αὐτὸν καὶ εἰ̃πεν ἡ μὲν φωνὴ φωνὴ Ιακωβ αἱ δὲ χει̃ρες χει̃ρες Ησαυ
23 καὶ οὐκ ἐπέγνω αὐτόν ἠ̃σαν γὰρ αἱ χει̃ρες αὐτου̃ ὡς αἱ χει̃ρες Ησαυ του̃ ἀδελφου̃ αὐτου̃ δασει̃αι καὶ ηὐλόγησεν αὐτόν
24 καὶ εἰ̃πεν σὺ εἰ̃ ὁ υἱός μου Ησαυ ὁ δὲ εἰ̃πεν ἐγώ
25 καὶ εἰ̃πεν προσάγαγέ μοι καὶ φάγομαι ἀπὸ τη̃ς θήρας σου τέκνον ἵνα εὐλογήση̨ σε ἡ ψυχή μου καὶ προσήγαγεν αὐτω̨̃ καὶ ἔφαγεν καὶ εἰσήνεγκεν αὐτω̨̃ οἰ̃νον καὶ ἔπιεν
26 καὶ εἰ̃πεν αὐτω̨̃ Ισαακ ὁ πατὴρ αὐτου̃ ἔγγισόν μοι καὶ φίλησόν με τέκνον
27 καὶ ἐγγίσας ἐφίλησεν αὐτόν καὶ ὠσφράνθη τὴν ὀσμὴν τω̃ν ἱματίων αὐτου̃ καὶ ηὐλόγησεν αὐτὸν καὶ εἰ̃πεν ἰδοὺ ὀσμὴ του̃ υἱου̃ μου ὡς ὀσμὴ ἀγρου̃ πλήρους ὃν ηὐλόγησεν κύριος
28 καὶ δώ̨η σοι ὁ θεὸς ἀπὸ τη̃ς δρόσου του̃ οὐρανου̃ καὶ ἀπὸ τη̃ς πιότητος τη̃ς γη̃ς καὶ πλη̃θος σίτου καὶ οἴνου
29 καὶ δουλευσάτωσάν σοι ἔθνη καὶ προσκυνήσουσίν σοι ἄρχοντες καὶ γίνου κύριος του̃ ἀδελφου̃ σου καὶ προσκυνήσουσίν σοι οἱ υἱοὶ του̃ πατρός σου ὁ καταρώμενός σε ἐπικατάρατος ὁ δὲ εὐλογω̃ν σε εὐλογημένος
30 καὶ ἐγένετο μετὰ τὸ παύσασθαι Ισαακ εὐλογου̃ντα Ιακωβ τὸν υἱὸν αὐτου̃ καὶ ἐγένετο ὡς ἐξη̃λθεν Ιακωβ ἀπὸ προσώπου Ισαακ του̃ πατρὸς αὐτου̃ καὶ Ησαυ ὁ ἀδελφὸς αὐτου̃ ἠ̃λθεν ἀπὸ τη̃ς θήρας
31 καὶ ἐποίησεν καὶ αὐτὸς ἐδέσματα καὶ προσήνεγκεν τω̨̃ πατρὶ αὐτου̃ καὶ εἰ̃πεν τω̨̃ πατρί ἀναστήτω ὁ πατήρ μου καὶ φαγέτω τη̃ς θήρας του̃ υἱου̃ αὐτου̃ ὅπως εὐλογήση̨ με ἡ ψυχή σου
32 καὶ εἰ̃πεν αὐτω̨̃ Ισαακ ὁ πατὴρ αὐτου̃ τίς εἰ̃ σύ ὁ δὲ εἰ̃πεν ἐγώ εἰμι ὁ υἱός σου ὁ πρωτότοκος Ησαυ
33 ἐξέστη δὲ Ισαακ ἔκστασιν μεγάλην σφόδρα καὶ εἰ̃πεν τίς οὐ̃ν ὁ θηρεύσας μοι θήραν καὶ εἰσενέγκας μοι καὶ ἔφαγον ἀπὸ πάντων πρὸ του̃ σε ἐλθει̃ν καὶ ηὐλόγησα αὐτόν καὶ εὐλογημένος ἔστω
34 ἐγένετο δὲ ἡνίκα ἤκουσεν Ησαυ τὰ ῥήματα Ισαακ του̃ πατρὸς αὐτου̃ ἀνεβόησεν φωνὴν μεγάλην καὶ πικρὰν σφόδρα καὶ εἰ̃πεν εὐλόγησον δὴ κἀμέ πάτερ
35 εἰ̃πεν δὲ αὐτω̨̃ ἐλθὼν ὁ ἀδελφός σου μετὰ δόλου ἔλαβεν τὴν εὐλογίαν σου
36 καὶ εἰ̃πεν δικαίως ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτου̃ Ιακωβ ἐπτέρνικεν γάρ με ἤδη δεύτερον του̃το τά τε πρωτοτόκιά μου εἴληφεν καὶ νυ̃ν εἴληφεν τὴν εὐλογίαν μου καὶ εἰ̃πεν Ησαυ τω̨̃ πατρὶ αὐτου̃ οὐχ ὑπελίπω μοι εὐλογίαν πάτερ
37 ἀποκριθεὶς δὲ Ισαακ εἰ̃πεν τω̨̃ Ησαυ εἰ κύριον αὐτὸν ἐποίησά σου καὶ πάντας τοὺς ἀδελφοὺς αὐτου̃ ἐποίησα αὐτου̃ οἰκέτας σίτω̨ καὶ οἴνω̨ ἐστήρισα αὐτόν σοὶ δὲ τί ποιήσω τέκνον
38 εἰ̃πεν δὲ Ησαυ πρὸς τὸν πατέρα αὐτου̃ μὴ εὐλογία μία σοί ἐστιν πάτερ εὐλόγησον δὴ κἀμέ πάτερ κατανυχθέντος δὲ Ισαακ ἀνεβόησεν φωνὴν Ησαυ καὶ ἔκλαυσεν
39 ἀποκριθεὶς δὲ Ισαακ ὁ πατὴρ αὐτου̃ εἰ̃πεν αὐτω̨̃ ἰδοὺ ἀπὸ τη̃ς πιότητος τη̃ς γη̃ς ἔσται ἡ κατοίκησίς σου καὶ ἀπὸ τη̃ς δρόσου του̃ οὐρανου̃ ἄνωθεν
40 καὶ ἐπὶ τη̨̃ μαχαίρη̨ σου ζήση̨ καὶ τω̨̃ ἀδελφω̨̃ σου δουλεύσεις ἔσται δὲ ἡνίκα ἐὰν καθέλη̨ς καὶ ἐκλύσεις τὸν ζυγὸν αὐτου̃ ἀπὸ του̃ τραχήλου σου
41 καὶ ἐνεκότει Ησαυ τω̨̃ Ιακωβ περὶ τη̃ς εὐλογίας ἡ̃ς εὐλόγησεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτου̃ εἰ̃πεν δὲ Ησαυ ἐν τη̨̃ διανοία̨ ἐγγισάτωσαν αἱ ἡμέραι του̃ πένθους του̃ πατρός μου ἵνα ἀποκτείνω Ιακωβ τὸν ἀδελφόν μου
Свернуть

Сегодня мы читаем весьма хорошо известную историю о том, как Иаков хитростью выманил у своего отца Исаака благословение, по человеческим законам «полагавшееся» старшему сыну, Исаву. Она продолжает еще более известный рассказ бытописателя о продаже первородства за чечевичную похлебку. Иаков обманывает своего отца, чтобы получить его благословение, чтобы стать наследником завета с Богом. Обращаясь к Моисею, Господь называет Себя: «Я — Бог Авраама, Исаака и Иакова». Но по законам, по крайней мере — по человеческим законам, должно было бы звучать: «Бог Авраама, Исаака и Исава».. В чем же дело? Неужели Бог одобряет обман собственного старого полуслепого отца, в результате которого Иаков становится наследником завета? Неужели?..

Такого рода смутительные вопросы появляются у большинства людей, читающих эту историю. Но Бог не может одобрять неправды, и, надо полагать, не обман находит в действиях Иакова Божье благословение. Наиболее разумным представляется предположение о том, что есть главное качество Иакова, отличающее его от Исава: ему, Иакову, этот завет нужен позарез. Исаву же, насколько можно судить по рассказу бытописателя, Бог и завет, в сущности, безразличны. Блага, причитающиеся по завету, еще могут заинтересовать его, он подходит к завету прагматически. Иаков же решается даже на обман, лишь бы не быть отторгнутым от завета с Богом. Возможно, мы призваны подражать не тому, как Иаков добивается благословения, а тому, насколько сильно оно ему нужно.

Ведь «по праву» мы, конечно, должны считаться участниками Нового завета: по праву крещения, еще по какому-нибудь праву.Но, включая этот отрывок в число чтений Великого Поста, Церковь, возможно, предлагает нам простую мысль о том, что, если полагаться на то, что принадлежит по человеческому праву, можно лишиться всего. Бог приветствует не таких, как Исав! Ему нравится Иаков (конечно, с поправкой на то, что ложь противна Ему)! Потребность в Боге — вот главное, чему мы здесь могли бы поучиться.

И еще обращает на себя внимание некоторая странность в логике бытописателя. Разве не могли бы оба брата наследовать благословение? Разве на мог бы Исаак благословить обоих? В конце концов, разве не мог бы Бог через Исаака благословить обоих? Вероятно, на все эти вопросы можно было бы ответить утвердительно. Но Исаак не робот. Его представления о завете и наследовании благословения не могут быть изменены «мановением руки». Он не пассивное звено в передаче благословения, и Бог нисходит до того, чтобы обращать на это внимание. Возможно, с иной точки зрения позиция Исаака покажется «слишком узкой». Но Бог применяется к ней настолько, насколько это возможно. Это поразительный факт, о котором необходимо помнить, чтобы не преувеличивать роль своих представлений.

Другие мысли вслух

 
На Быт 27:1-41
ἐγένετο δὲ μετὰ τὸ γηρα̃σαι Ισαακ καὶ ἠμβλύνθησαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτου̃ του̃ ὁρα̃ν καὶ ἐκάλεσεν Ησαυ τὸν υἱὸν αὐτου̃ τὸν πρεσβύτερον καὶ εἰ̃πεν αὐτω̨̃ υἱέ μου καὶ εἰ̃πεν ἰδοὺ ἐγώ
καὶ εἰ̃πεν ἰδοὺ γεγήρακα καὶ οὐ γινώσκω τὴν ἡμέραν τη̃ς τελευτη̃ς μου
νυ̃ν οὐ̃ν λαβὲ τὸ σκευ̃ός σου τήν τε φαρέτραν καὶ τὸ τόξον καὶ ἔξελθε εἰς τὸ πεδίον καὶ θήρευσόν μοι θήραν
καὶ ποίησόν μοι ἐδέσματα ὡς φιλω̃ ἐγώ καὶ ἔνεγκέ μοι ἵνα φάγω ὅπως εὐλογήση̨ σε ἡ ψυχή μου πρὶν ἀποθανει̃ν με
Ρεβεκκα δὲ ἤκουσεν λαλου̃ντος Ισαακ πρὸς Ησαυ τὸν υἱὸν αὐτου̃ ἐπορεύθη δὲ Ησαυ εἰς τὸ πεδίον θηρευ̃σαι θήραν τω̨̃ πατρὶ αὐτου̃
Ρεβεκκα δὲ εἰ̃πεν πρὸς Ιακωβ τὸν υἱὸν αὐτη̃ς τὸν ἐλάσσω ἰδὲ ἐγὼ ἤκουσα του̃ πατρός σου λαλου̃ντος πρὸς Ησαυ τὸν ἀδελφόν σου λέγοντος
ἔνεγκόν μοι θήραν καὶ ποίησόν μοι ἐδέσματα καὶ φαγὼν εὐλογήσω σε ἐναντίον κυρίου πρὸ του̃ ἀποθανει̃ν με
νυ̃ν οὐ̃ν υἱέ ἄκουσόν μου καθὰ ἐγώ σοι ἐντέλλομαι
καὶ πορευθεὶς εἰς τὰ πρόβατα λαβέ μοι ἐκει̃θεν δύο ἐρίφους ἁπαλοὺς καὶ καλούς καὶ ποιήσω αὐτοὺς ἐδέσματα τω̨̃ πατρί σου ὡς φιλει̃
10 καὶ εἰσοίσεις τω̨̃ πατρί σου καὶ φάγεται ὅπως εὐλογήση̨ σε ὁ πατήρ σου πρὸ του̃ ἀποθανει̃ν αὐτόν
11 εἰ̃πεν δὲ Ιακωβ πρὸς Ρεβεκκαν τὴν μητέρα αὐτου̃ ἔστιν Ησαυ ὁ ἀδελφός μου ἀνὴρ δασύς ἐγὼ δὲ ἀνὴρ λει̃ος
12 μήποτε ψηλαφήση̨ με ὁ πατήρ μου καὶ ἔσομαι ἐναντίον αὐτου̃ ὡς καταφρονω̃ν καὶ ἐπάξω ἐπ' ἐμαυτὸν κατάραν καὶ οὐκ εὐλογίαν
13 εἰ̃πεν δὲ αὐτω̨̃ ἡ μήτηρ ἐπ' ἐμὲ ἡ κατάρα σου τέκνον μόνον ὑπάκουσον τη̃ς φωνη̃ς μου καὶ πορευθεὶς ἔνεγκέ μοι
14 πορευθεὶς δὲ ἔλαβεν καὶ ἤνεγκεν τη̨̃ μητρί καὶ ἐποίησεν ἡ μήτηρ αὐτου̃ ἐδέσματα καθὰ ἐφίλει ὁ πατὴρ αὐτου̃
15 καὶ λαβου̃σα Ρεβεκκα τὴν στολὴν Ησαυ του̃ υἱου̃ αὐτη̃ς του̃ πρεσβυτέρου τὴν καλήν ἣ ἠ̃ν παρ' αὐτη̨̃ ἐν τω̨̃ οἴκω̨ ἐνέδυσεν Ιακωβ τὸν υἱὸν αὐτη̃ς τὸν νεώτερον
16 καὶ τὰ δέρματα τω̃ν ἐρίφων περιέθηκεν ἐπὶ τοὺς βραχίονας αὐτου̃ καὶ ἐπὶ τὰ γυμνὰ του̃ τραχήλου αὐτου̃
17 καὶ ἔδωκεν τὰ ἐδέσματα καὶ τοὺς ἄρτους οὓς ἐποίησεν εἰς τὰς χει̃ρας Ιακωβ του̃ υἱου̃ αὐτη̃ς
18 καὶ εἰσήνεγκεν τω̨̃ πατρὶ αὐτου̃ εἰ̃πεν δέ πάτερ ὁ δὲ εἰ̃πεν ἰδοὺ ἐγώ τίς εἰ̃ σύ τέκνον
19 καὶ εἰ̃πεν Ιακωβ τω̨̃ πατρὶ αὐτου̃ ἐγὼ Ησαυ ὁ πρωτότοκός σου ἐποίησα καθὰ ἐλάλησάς μοι ἀναστὰς κάθισον καὶ φάγε τη̃ς θήρας μου ὅπως εὐλογήση̨ με ἡ ψυχή σου
20 εἰ̃πεν δὲ Ισαακ τω̨̃ υἱω̨̃ αὐτου̃ τί του̃το ὃ ταχὺ εὑ̃ρες ὠ̃ τέκνον ὁ δὲ εἰ̃πεν ὃ παρέδωκεν κύριος ὁ θεός σου ἐναντίον μου
21 εἰ̃πεν δὲ Ισαακ τω̨̃ Ιακωβ ἔγγισόν μοι καὶ ψηλαφήσω σε τέκνον εἰ σὺ εἰ̃ ὁ υἱός μου Ησαυ ἢ οὔ
22 ἤγγισεν δὲ Ιακωβ πρὸς Ισαακ τὸν πατέρα αὐτου̃ καὶ ἐψηλάφησεν αὐτὸν καὶ εἰ̃πεν ἡ μὲν φωνὴ φωνὴ Ιακωβ αἱ δὲ χει̃ρες χει̃ρες Ησαυ
23 καὶ οὐκ ἐπέγνω αὐτόν ἠ̃σαν γὰρ αἱ χει̃ρες αὐτου̃ ὡς αἱ χει̃ρες Ησαυ του̃ ἀδελφου̃ αὐτου̃ δασει̃αι καὶ ηὐλόγησεν αὐτόν
24 καὶ εἰ̃πεν σὺ εἰ̃ ὁ υἱός μου Ησαυ ὁ δὲ εἰ̃πεν ἐγώ
25 καὶ εἰ̃πεν προσάγαγέ μοι καὶ φάγομαι ἀπὸ τη̃ς θήρας σου τέκνον ἵνα εὐλογήση̨ σε ἡ ψυχή μου καὶ προσήγαγεν αὐτω̨̃ καὶ ἔφαγεν καὶ εἰσήνεγκεν αὐτω̨̃ οἰ̃νον καὶ ἔπιεν
26 καὶ εἰ̃πεν αὐτω̨̃ Ισαακ ὁ πατὴρ αὐτου̃ ἔγγισόν μοι καὶ φίλησόν με τέκνον
27 καὶ ἐγγίσας ἐφίλησεν αὐτόν καὶ ὠσφράνθη τὴν ὀσμὴν τω̃ν ἱματίων αὐτου̃ καὶ ηὐλόγησεν αὐτὸν καὶ εἰ̃πεν ἰδοὺ ὀσμὴ του̃ υἱου̃ μου ὡς ὀσμὴ ἀγρου̃ πλήρους ὃν ηὐλόγησεν κύριος
28 καὶ δώ̨η σοι ὁ θεὸς ἀπὸ τη̃ς δρόσου του̃ οὐρανου̃ καὶ ἀπὸ τη̃ς πιότητος τη̃ς γη̃ς καὶ πλη̃θος σίτου καὶ οἴνου
29 καὶ δουλευσάτωσάν σοι ἔθνη καὶ προσκυνήσουσίν σοι ἄρχοντες καὶ γίνου κύριος του̃ ἀδελφου̃ σου καὶ προσκυνήσουσίν σοι οἱ υἱοὶ του̃ πατρός σου ὁ καταρώμενός σε ἐπικατάρατος ὁ δὲ εὐλογω̃ν σε εὐλογημένος
30 καὶ ἐγένετο μετὰ τὸ παύσασθαι Ισαακ εὐλογου̃ντα Ιακωβ τὸν υἱὸν αὐτου̃ καὶ ἐγένετο ὡς ἐξη̃λθεν Ιακωβ ἀπὸ προσώπου Ισαακ του̃ πατρὸς αὐτου̃ καὶ Ησαυ ὁ ἀδελφὸς αὐτου̃ ἠ̃λθεν ἀπὸ τη̃ς θήρας
31 καὶ ἐποίησεν καὶ αὐτὸς ἐδέσματα καὶ προσήνεγκεν τω̨̃ πατρὶ αὐτου̃ καὶ εἰ̃πεν τω̨̃ πατρί ἀναστήτω ὁ πατήρ μου καὶ φαγέτω τη̃ς θήρας του̃ υἱου̃ αὐτου̃ ὅπως εὐλογήση̨ με ἡ ψυχή σου
32 καὶ εἰ̃πεν αὐτω̨̃ Ισαακ ὁ πατὴρ αὐτου̃ τίς εἰ̃ σύ ὁ δὲ εἰ̃πεν ἐγώ εἰμι ὁ υἱός σου ὁ πρωτότοκος Ησαυ
33 ἐξέστη δὲ Ισαακ ἔκστασιν μεγάλην σφόδρα καὶ εἰ̃πεν τίς οὐ̃ν ὁ θηρεύσας μοι θήραν καὶ εἰσενέγκας μοι καὶ ἔφαγον ἀπὸ πάντων πρὸ του̃ σε ἐλθει̃ν καὶ ηὐλόγησα αὐτόν καὶ εὐλογημένος ἔστω
34 ἐγένετο δὲ ἡνίκα ἤκουσεν Ησαυ τὰ ῥήματα Ισαακ του̃ πατρὸς αὐτου̃ ἀνεβόησεν φωνὴν μεγάλην καὶ πικρὰν σφόδρα καὶ εἰ̃πεν εὐλόγησον δὴ κἀμέ πάτερ
35 εἰ̃πεν δὲ αὐτω̨̃ ἐλθὼν ὁ ἀδελφός σου μετὰ δόλου ἔλαβεν τὴν εὐλογίαν σου
36 καὶ εἰ̃πεν δικαίως ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτου̃ Ιακωβ ἐπτέρνικεν γάρ με ἤδη δεύτερον του̃το τά τε πρωτοτόκιά μου εἴληφεν καὶ νυ̃ν εἴληφεν τὴν εὐλογίαν μου καὶ εἰ̃πεν Ησαυ τω̨̃ πατρὶ αὐτου̃ οὐχ ὑπελίπω μοι εὐλογίαν πάτερ
37 ἀποκριθεὶς δὲ Ισαακ εἰ̃πεν τω̨̃ Ησαυ εἰ κύριον αὐτὸν ἐποίησά σου καὶ πάντας τοὺς ἀδελφοὺς αὐτου̃ ἐποίησα αὐτου̃ οἰκέτας σίτω̨ καὶ οἴνω̨ ἐστήρισα αὐτόν σοὶ δὲ τί ποιήσω τέκνον
38 εἰ̃πεν δὲ Ησαυ πρὸς τὸν πατέρα αὐτου̃ μὴ εὐλογία μία σοί ἐστιν πάτερ εὐλόγησον δὴ κἀμέ πάτερ κατανυχθέντος δὲ Ισαακ ἀνεβόησεν φωνὴν Ησαυ καὶ ἔκλαυσεν
39 ἀποκριθεὶς δὲ Ισαακ ὁ πατὴρ αὐτου̃ εἰ̃πεν αὐτω̨̃ ἰδοὺ ἀπὸ τη̃ς πιότητος τη̃ς γη̃ς ἔσται ἡ κατοίκησίς σου καὶ ἀπὸ τη̃ς δρόσου του̃ οὐρανου̃ ἄνωθεν
40 καὶ ἐπὶ τη̨̃ μαχαίρη̨ σου ζήση̨ καὶ τω̨̃ ἀδελφω̨̃ σου δουλεύσεις ἔσται δὲ ἡνίκα ἐὰν καθέλη̨ς καὶ ἐκλύσεις τὸν ζυγὸν αὐτου̃ ἀπὸ του̃ τραχήλου σου
41 καὶ ἐνεκότει Ησαυ τω̨̃ Ιακωβ περὶ τη̃ς εὐλογίας ἡ̃ς εὐλόγησεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτου̃ εἰ̃πεν δὲ Ησαυ ἐν τη̨̃ διανοία̨ ἐγγισάτωσαν αἱ ἡμέραι του̃ πένθους του̃ πατρός μου ἵνα ἀποκτείνω Ιακωβ τὸν ἀδελφόν μου
Свернуть
История с благословением, полученным обманом, вызывает, как минимум, недоумение. В самом деле, даже если...  Читать далее

История с благословением, полученным обманом, вызывает, как минимум, недоумение. В самом деле, даже если оставить в стороне моральную сторону дела: какой смысл в благословении, которое, по сути, предназначено другому человеку? Ведь, даже выдавая себя за него, того отношения, которое предназначено этому другому, не получишь! Но в те времена, о которых идёт речь в рассказе, на благословение смотрели не совсем так, как мы смотрим на него сегодня. Тогда под благословением понимали просто передачу одним человеком другому некой сверхъестественной силы, которой обладали некоторые люди, и, в частности, вожди племени. А вместе с этой силой вождь отдавал благословляемому им преемнику и власть. Неудивительно, что Исаак, узнав об обмане, всё же говорит Исаву, что другого благословения у него для него нет: ведь силу вождя можно было отдать лишь один раз, что сделано, то сделано, назад ситуацию уже не отыграть. Но тогда встаёт естественный вопрос: а что же Бог? Конечно, во всей этой истории положительного героя отыскать трудно, каждый из участвующих персонажей отказывается скорее антигероем, чем героем. Но ведь один из этих антигероев должен был стать вождём народа Божия! Конечно, так. Но ведь и Богу приходится иметь дело с теми людьми, которые есть в наличии. Других нет. И вождя Своего народа Ему приходится воспитывать. А для этого нужны исходные качества, с которыми можно работать. У Иакова было, пожалуй, лишь одно: для него стать вождём было целью и смыслом жизни. Конечно, он хотел стать лишь вождём своего племени, о том, чтобы быть вождём народа Божия, он вначале, по-видимому, не думал вообще и даже не представлял себе, что это значит. Но Бог, опираясь на стремление, столь важное для Иакова, сделает остальное. И Иаков станет вождём. Не только своего племени, но и народа Божия.

Свернуть
 
На Быт 27:1-29
ἐγένετο δὲ μετὰ τὸ γηρα̃σαι Ισαακ καὶ ἠμβλύνθησαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτου̃ του̃ ὁρα̃ν καὶ ἐκάλεσεν Ησαυ τὸν υἱὸν αὐτου̃ τὸν πρεσβύτερον καὶ εἰ̃πεν αὐτω̨̃ υἱέ μου καὶ εἰ̃πεν ἰδοὺ ἐγώ
καὶ εἰ̃πεν ἰδοὺ γεγήρακα καὶ οὐ γινώσκω τὴν ἡμέραν τη̃ς τελευτη̃ς μου
νυ̃ν οὐ̃ν λαβὲ τὸ σκευ̃ός σου τήν τε φαρέτραν καὶ τὸ τόξον καὶ ἔξελθε εἰς τὸ πεδίον καὶ θήρευσόν μοι θήραν
καὶ ποίησόν μοι ἐδέσματα ὡς φιλω̃ ἐγώ καὶ ἔνεγκέ μοι ἵνα φάγω ὅπως εὐλογήση̨ σε ἡ ψυχή μου πρὶν ἀποθανει̃ν με
Ρεβεκκα δὲ ἤκουσεν λαλου̃ντος Ισαακ πρὸς Ησαυ τὸν υἱὸν αὐτου̃ ἐπορεύθη δὲ Ησαυ εἰς τὸ πεδίον θηρευ̃σαι θήραν τω̨̃ πατρὶ αὐτου̃
Ρεβεκκα δὲ εἰ̃πεν πρὸς Ιακωβ τὸν υἱὸν αὐτη̃ς τὸν ἐλάσσω ἰδὲ ἐγὼ ἤκουσα του̃ πατρός σου λαλου̃ντος πρὸς Ησαυ τὸν ἀδελφόν σου λέγοντος
ἔνεγκόν μοι θήραν καὶ ποίησόν μοι ἐδέσματα καὶ φαγὼν εὐλογήσω σε ἐναντίον κυρίου πρὸ του̃ ἀποθανει̃ν με
νυ̃ν οὐ̃ν υἱέ ἄκουσόν μου καθὰ ἐγώ σοι ἐντέλλομαι
καὶ πορευθεὶς εἰς τὰ πρόβατα λαβέ μοι ἐκει̃θεν δύο ἐρίφους ἁπαλοὺς καὶ καλούς καὶ ποιήσω αὐτοὺς ἐδέσματα τω̨̃ πατρί σου ὡς φιλει̃
10 καὶ εἰσοίσεις τω̨̃ πατρί σου καὶ φάγεται ὅπως εὐλογήση̨ σε ὁ πατήρ σου πρὸ του̃ ἀποθανει̃ν αὐτόν
11 εἰ̃πεν δὲ Ιακωβ πρὸς Ρεβεκκαν τὴν μητέρα αὐτου̃ ἔστιν Ησαυ ὁ ἀδελφός μου ἀνὴρ δασύς ἐγὼ δὲ ἀνὴρ λει̃ος
12 μήποτε ψηλαφήση̨ με ὁ πατήρ μου καὶ ἔσομαι ἐναντίον αὐτου̃ ὡς καταφρονω̃ν καὶ ἐπάξω ἐπ' ἐμαυτὸν κατάραν καὶ οὐκ εὐλογίαν
13 εἰ̃πεν δὲ αὐτω̨̃ ἡ μήτηρ ἐπ' ἐμὲ ἡ κατάρα σου τέκνον μόνον ὑπάκουσον τη̃ς φωνη̃ς μου καὶ πορευθεὶς ἔνεγκέ μοι
14 πορευθεὶς δὲ ἔλαβεν καὶ ἤνεγκεν τη̨̃ μητρί καὶ ἐποίησεν ἡ μήτηρ αὐτου̃ ἐδέσματα καθὰ ἐφίλει ὁ πατὴρ αὐτου̃
15 καὶ λαβου̃σα Ρεβεκκα τὴν στολὴν Ησαυ του̃ υἱου̃ αὐτη̃ς του̃ πρεσβυτέρου τὴν καλήν ἣ ἠ̃ν παρ' αὐτη̨̃ ἐν τω̨̃ οἴκω̨ ἐνέδυσεν Ιακωβ τὸν υἱὸν αὐτη̃ς τὸν νεώτερον
16 καὶ τὰ δέρματα τω̃ν ἐρίφων περιέθηκεν ἐπὶ τοὺς βραχίονας αὐτου̃ καὶ ἐπὶ τὰ γυμνὰ του̃ τραχήλου αὐτου̃
17 καὶ ἔδωκεν τὰ ἐδέσματα καὶ τοὺς ἄρτους οὓς ἐποίησεν εἰς τὰς χει̃ρας Ιακωβ του̃ υἱου̃ αὐτη̃ς
18 καὶ εἰσήνεγκεν τω̨̃ πατρὶ αὐτου̃ εἰ̃πεν δέ πάτερ ὁ δὲ εἰ̃πεν ἰδοὺ ἐγώ τίς εἰ̃ σύ τέκνον
19 καὶ εἰ̃πεν Ιακωβ τω̨̃ πατρὶ αὐτου̃ ἐγὼ Ησαυ ὁ πρωτότοκός σου ἐποίησα καθὰ ἐλάλησάς μοι ἀναστὰς κάθισον καὶ φάγε τη̃ς θήρας μου ὅπως εὐλογήση̨ με ἡ ψυχή σου
20 εἰ̃πεν δὲ Ισαακ τω̨̃ υἱω̨̃ αὐτου̃ τί του̃το ὃ ταχὺ εὑ̃ρες ὠ̃ τέκνον ὁ δὲ εἰ̃πεν ὃ παρέδωκεν κύριος ὁ θεός σου ἐναντίον μου
21 εἰ̃πεν δὲ Ισαακ τω̨̃ Ιακωβ ἔγγισόν μοι καὶ ψηλαφήσω σε τέκνον εἰ σὺ εἰ̃ ὁ υἱός μου Ησαυ ἢ οὔ
22 ἤγγισεν δὲ Ιακωβ πρὸς Ισαακ τὸν πατέρα αὐτου̃ καὶ ἐψηλάφησεν αὐτὸν καὶ εἰ̃πεν ἡ μὲν φωνὴ φωνὴ Ιακωβ αἱ δὲ χει̃ρες χει̃ρες Ησαυ
23 καὶ οὐκ ἐπέγνω αὐτόν ἠ̃σαν γὰρ αἱ χει̃ρες αὐτου̃ ὡς αἱ χει̃ρες Ησαυ του̃ ἀδελφου̃ αὐτου̃ δασει̃αι καὶ ηὐλόγησεν αὐτόν
24 καὶ εἰ̃πεν σὺ εἰ̃ ὁ υἱός μου Ησαυ ὁ δὲ εἰ̃πεν ἐγώ
25 καὶ εἰ̃πεν προσάγαγέ μοι καὶ φάγομαι ἀπὸ τη̃ς θήρας σου τέκνον ἵνα εὐλογήση̨ σε ἡ ψυχή μου καὶ προσήγαγεν αὐτω̨̃ καὶ ἔφαγεν καὶ εἰσήνεγκεν αὐτω̨̃ οἰ̃νον καὶ ἔπιεν
26 καὶ εἰ̃πεν αὐτω̨̃ Ισαακ ὁ πατὴρ αὐτου̃ ἔγγισόν μοι καὶ φίλησόν με τέκνον
27 καὶ ἐγγίσας ἐφίλησεν αὐτόν καὶ ὠσφράνθη τὴν ὀσμὴν τω̃ν ἱματίων αὐτου̃ καὶ ηὐλόγησεν αὐτὸν καὶ εἰ̃πεν ἰδοὺ ὀσμὴ του̃ υἱου̃ μου ὡς ὀσμὴ ἀγρου̃ πλήρους ὃν ηὐλόγησεν κύριος
28 καὶ δώ̨η σοι ὁ θεὸς ἀπὸ τη̃ς δρόσου του̃ οὐρανου̃ καὶ ἀπὸ τη̃ς πιότητος τη̃ς γη̃ς καὶ πλη̃θος σίτου καὶ οἴνου
29 καὶ δουλευσάτωσάν σοι ἔθνη καὶ προσκυνήσουσίν σοι ἄρχοντες καὶ γίνου κύριος του̃ ἀδελφου̃ σου καὶ προσκυνήσουσίν σοι οἱ υἱοὶ του̃ πατρός σου ὁ καταρώμενός σε ἐπικατάρατος ὁ δὲ εὐλογω̃ν σε εὐλογημένος
Свернуть
Благословение первородства, на котором будет основан народ Божий, получено с помощью обмана, подлога, предательства...  Читать далее

Благословение первородства, на котором будет основан народ Божий, получено с помощью обмана, подлога, предательства. Казалось бы, что может вырасти на такой земле, из такого семени? Но самые неприглядные наши поступки Бог превращает в благо. И в результате благословение получил человек, который жаждал его больше всего на свете, который был готов к проклятию, если его поступок раскроется. Был лишен благословения тот, кто уже продал его за миску чечевичной похлебки. Готовы ли мы так жаждать благословения, как Иаков? Откажемся ли от духа рабства, от постоянного перевода всего происходящего по курсу «первородство равно одной миске чечевичной похлебки»? И жаждем ли Духа, Который незаслуженно щедр к нам, потому что позволяет говорить Богу и нашему Творцу, как говорили арамейские дети своим отцам: Авва, дорогой папа. Эта близость никогда не может быть получена ценой наших странных, а порой и отвратительных попыток заработать ее, но она уже дарована нам Тем, Кто все претворяет в благо.

Свернуть
 
На Быт 27:1-46
ἐγένετο δὲ μετὰ τὸ γηρα̃σαι Ισαακ καὶ ἠμβλύνθησαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτου̃ του̃ ὁρα̃ν καὶ ἐκάλεσεν Ησαυ τὸν υἱὸν αὐτου̃ τὸν πρεσβύτερον καὶ εἰ̃πεν αὐτω̨̃ υἱέ μου καὶ εἰ̃πεν ἰδοὺ ἐγώ
καὶ εἰ̃πεν ἰδοὺ γεγήρακα καὶ οὐ γινώσκω τὴν ἡμέραν τη̃ς τελευτη̃ς μου
νυ̃ν οὐ̃ν λαβὲ τὸ σκευ̃ός σου τήν τε φαρέτραν καὶ τὸ τόξον καὶ ἔξελθε εἰς τὸ πεδίον καὶ θήρευσόν μοι θήραν
καὶ ποίησόν μοι ἐδέσματα ὡς φιλω̃ ἐγώ καὶ ἔνεγκέ μοι ἵνα φάγω ὅπως εὐλογήση̨ σε ἡ ψυχή μου πρὶν ἀποθανει̃ν με
Ρεβεκκα δὲ ἤκουσεν λαλου̃ντος Ισαακ πρὸς Ησαυ τὸν υἱὸν αὐτου̃ ἐπορεύθη δὲ Ησαυ εἰς τὸ πεδίον θηρευ̃σαι θήραν τω̨̃ πατρὶ αὐτου̃
Ρεβεκκα δὲ εἰ̃πεν πρὸς Ιακωβ τὸν υἱὸν αὐτη̃ς τὸν ἐλάσσω ἰδὲ ἐγὼ ἤκουσα του̃ πατρός σου λαλου̃ντος πρὸς Ησαυ τὸν ἀδελφόν σου λέγοντος
ἔνεγκόν μοι θήραν καὶ ποίησόν μοι ἐδέσματα καὶ φαγὼν εὐλογήσω σε ἐναντίον κυρίου πρὸ του̃ ἀποθανει̃ν με
νυ̃ν οὐ̃ν υἱέ ἄκουσόν μου καθὰ ἐγώ σοι ἐντέλλομαι
καὶ πορευθεὶς εἰς τὰ πρόβατα λαβέ μοι ἐκει̃θεν δύο ἐρίφους ἁπαλοὺς καὶ καλούς καὶ ποιήσω αὐτοὺς ἐδέσματα τω̨̃ πατρί σου ὡς φιλει̃
10 καὶ εἰσοίσεις τω̨̃ πατρί σου καὶ φάγεται ὅπως εὐλογήση̨ σε ὁ πατήρ σου πρὸ του̃ ἀποθανει̃ν αὐτόν
11 εἰ̃πεν δὲ Ιακωβ πρὸς Ρεβεκκαν τὴν μητέρα αὐτου̃ ἔστιν Ησαυ ὁ ἀδελφός μου ἀνὴρ δασύς ἐγὼ δὲ ἀνὴρ λει̃ος
12 μήποτε ψηλαφήση̨ με ὁ πατήρ μου καὶ ἔσομαι ἐναντίον αὐτου̃ ὡς καταφρονω̃ν καὶ ἐπάξω ἐπ' ἐμαυτὸν κατάραν καὶ οὐκ εὐλογίαν
13 εἰ̃πεν δὲ αὐτω̨̃ ἡ μήτηρ ἐπ' ἐμὲ ἡ κατάρα σου τέκνον μόνον ὑπάκουσον τη̃ς φωνη̃ς μου καὶ πορευθεὶς ἔνεγκέ μοι
14 πορευθεὶς δὲ ἔλαβεν καὶ ἤνεγκεν τη̨̃ μητρί καὶ ἐποίησεν ἡ μήτηρ αὐτου̃ ἐδέσματα καθὰ ἐφίλει ὁ πατὴρ αὐτου̃
15 καὶ λαβου̃σα Ρεβεκκα τὴν στολὴν Ησαυ του̃ υἱου̃ αὐτη̃ς του̃ πρεσβυτέρου τὴν καλήν ἣ ἠ̃ν παρ' αὐτη̨̃ ἐν τω̨̃ οἴκω̨ ἐνέδυσεν Ιακωβ τὸν υἱὸν αὐτη̃ς τὸν νεώτερον
16 καὶ τὰ δέρματα τω̃ν ἐρίφων περιέθηκεν ἐπὶ τοὺς βραχίονας αὐτου̃ καὶ ἐπὶ τὰ γυμνὰ του̃ τραχήλου αὐτου̃
17 καὶ ἔδωκεν τὰ ἐδέσματα καὶ τοὺς ἄρτους οὓς ἐποίησεν εἰς τὰς χει̃ρας Ιακωβ του̃ υἱου̃ αὐτη̃ς
18 καὶ εἰσήνεγκεν τω̨̃ πατρὶ αὐτου̃ εἰ̃πεν δέ πάτερ ὁ δὲ εἰ̃πεν ἰδοὺ ἐγώ τίς εἰ̃ σύ τέκνον
19 καὶ εἰ̃πεν Ιακωβ τω̨̃ πατρὶ αὐτου̃ ἐγὼ Ησαυ ὁ πρωτότοκός σου ἐποίησα καθὰ ἐλάλησάς μοι ἀναστὰς κάθισον καὶ φάγε τη̃ς θήρας μου ὅπως εὐλογήση̨ με ἡ ψυχή σου
20 εἰ̃πεν δὲ Ισαακ τω̨̃ υἱω̨̃ αὐτου̃ τί του̃το ὃ ταχὺ εὑ̃ρες ὠ̃ τέκνον ὁ δὲ εἰ̃πεν ὃ παρέδωκεν κύριος ὁ θεός σου ἐναντίον μου
21 εἰ̃πεν δὲ Ισαακ τω̨̃ Ιακωβ ἔγγισόν μοι καὶ ψηλαφήσω σε τέκνον εἰ σὺ εἰ̃ ὁ υἱός μου Ησαυ ἢ οὔ
22 ἤγγισεν δὲ Ιακωβ πρὸς Ισαακ τὸν πατέρα αὐτου̃ καὶ ἐψηλάφησεν αὐτὸν καὶ εἰ̃πεν ἡ μὲν φωνὴ φωνὴ Ιακωβ αἱ δὲ χει̃ρες χει̃ρες Ησαυ
23 καὶ οὐκ ἐπέγνω αὐτόν ἠ̃σαν γὰρ αἱ χει̃ρες αὐτου̃ ὡς αἱ χει̃ρες Ησαυ του̃ ἀδελφου̃ αὐτου̃ δασει̃αι καὶ ηὐλόγησεν αὐτόν
24 καὶ εἰ̃πεν σὺ εἰ̃ ὁ υἱός μου Ησαυ ὁ δὲ εἰ̃πεν ἐγώ
25 καὶ εἰ̃πεν προσάγαγέ μοι καὶ φάγομαι ἀπὸ τη̃ς θήρας σου τέκνον ἵνα εὐλογήση̨ σε ἡ ψυχή μου καὶ προσήγαγεν αὐτω̨̃ καὶ ἔφαγεν καὶ εἰσήνεγκεν αὐτω̨̃ οἰ̃νον καὶ ἔπιεν
26 καὶ εἰ̃πεν αὐτω̨̃ Ισαακ ὁ πατὴρ αὐτου̃ ἔγγισόν μοι καὶ φίλησόν με τέκνον
27 καὶ ἐγγίσας ἐφίλησεν αὐτόν καὶ ὠσφράνθη τὴν ὀσμὴν τω̃ν ἱματίων αὐτου̃ καὶ ηὐλόγησεν αὐτὸν καὶ εἰ̃πεν ἰδοὺ ὀσμὴ του̃ υἱου̃ μου ὡς ὀσμὴ ἀγρου̃ πλήρους ὃν ηὐλόγησεν κύριος
28 καὶ δώ̨η σοι ὁ θεὸς ἀπὸ τη̃ς δρόσου του̃ οὐρανου̃ καὶ ἀπὸ τη̃ς πιότητος τη̃ς γη̃ς καὶ πλη̃θος σίτου καὶ οἴνου
29 καὶ δουλευσάτωσάν σοι ἔθνη καὶ προσκυνήσουσίν σοι ἄρχοντες καὶ γίνου κύριος του̃ ἀδελφου̃ σου καὶ προσκυνήσουσίν σοι οἱ υἱοὶ του̃ πατρός σου ὁ καταρώμενός σε ἐπικατάρατος ὁ δὲ εὐλογω̃ν σε εὐλογημένος
30 καὶ ἐγένετο μετὰ τὸ παύσασθαι Ισαακ εὐλογου̃ντα Ιακωβ τὸν υἱὸν αὐτου̃ καὶ ἐγένετο ὡς ἐξη̃λθεν Ιακωβ ἀπὸ προσώπου Ισαακ του̃ πατρὸς αὐτου̃ καὶ Ησαυ ὁ ἀδελφὸς αὐτου̃ ἠ̃λθεν ἀπὸ τη̃ς θήρας
31 καὶ ἐποίησεν καὶ αὐτὸς ἐδέσματα καὶ προσήνεγκεν τω̨̃ πατρὶ αὐτου̃ καὶ εἰ̃πεν τω̨̃ πατρί ἀναστήτω ὁ πατήρ μου καὶ φαγέτω τη̃ς θήρας του̃ υἱου̃ αὐτου̃ ὅπως εὐλογήση̨ με ἡ ψυχή σου
32 καὶ εἰ̃πεν αὐτω̨̃ Ισαακ ὁ πατὴρ αὐτου̃ τίς εἰ̃ σύ ὁ δὲ εἰ̃πεν ἐγώ εἰμι ὁ υἱός σου ὁ πρωτότοκος Ησαυ
33 ἐξέστη δὲ Ισαακ ἔκστασιν μεγάλην σφόδρα καὶ εἰ̃πεν τίς οὐ̃ν ὁ θηρεύσας μοι θήραν καὶ εἰσενέγκας μοι καὶ ἔφαγον ἀπὸ πάντων πρὸ του̃ σε ἐλθει̃ν καὶ ηὐλόγησα αὐτόν καὶ εὐλογημένος ἔστω
34 ἐγένετο δὲ ἡνίκα ἤκουσεν Ησαυ τὰ ῥήματα Ισαακ του̃ πατρὸς αὐτου̃ ἀνεβόησεν φωνὴν μεγάλην καὶ πικρὰν σφόδρα καὶ εἰ̃πεν εὐλόγησον δὴ κἀμέ πάτερ
35 εἰ̃πεν δὲ αὐτω̨̃ ἐλθὼν ὁ ἀδελφός σου μετὰ δόλου ἔλαβεν τὴν εὐλογίαν σου
36 καὶ εἰ̃πεν δικαίως ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτου̃ Ιακωβ ἐπτέρνικεν γάρ με ἤδη δεύτερον του̃το τά τε πρωτοτόκιά μου εἴληφεν καὶ νυ̃ν εἴληφεν τὴν εὐλογίαν μου καὶ εἰ̃πεν Ησαυ τω̨̃ πατρὶ αὐτου̃ οὐχ ὑπελίπω μοι εὐλογίαν πάτερ
37 ἀποκριθεὶς δὲ Ισαακ εἰ̃πεν τω̨̃ Ησαυ εἰ κύριον αὐτὸν ἐποίησά σου καὶ πάντας τοὺς ἀδελφοὺς αὐτου̃ ἐποίησα αὐτου̃ οἰκέτας σίτω̨ καὶ οἴνω̨ ἐστήρισα αὐτόν σοὶ δὲ τί ποιήσω τέκνον
38 εἰ̃πεν δὲ Ησαυ πρὸς τὸν πατέρα αὐτου̃ μὴ εὐλογία μία σοί ἐστιν πάτερ εὐλόγησον δὴ κἀμέ πάτερ κατανυχθέντος δὲ Ισαακ ἀνεβόησεν φωνὴν Ησαυ καὶ ἔκλαυσεν
39 ἀποκριθεὶς δὲ Ισαακ ὁ πατὴρ αὐτου̃ εἰ̃πεν αὐτω̨̃ ἰδοὺ ἀπὸ τη̃ς πιότητος τη̃ς γη̃ς ἔσται ἡ κατοίκησίς σου καὶ ἀπὸ τη̃ς δρόσου του̃ οὐρανου̃ ἄνωθεν
40 καὶ ἐπὶ τη̨̃ μαχαίρη̨ σου ζήση̨ καὶ τω̨̃ ἀδελφω̨̃ σου δουλεύσεις ἔσται δὲ ἡνίκα ἐὰν καθέλη̨ς καὶ ἐκλύσεις τὸν ζυγὸν αὐτου̃ ἀπὸ του̃ τραχήλου σου
41 καὶ ἐνεκότει Ησαυ τω̨̃ Ιακωβ περὶ τη̃ς εὐλογίας ἡ̃ς εὐλόγησεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτου̃ εἰ̃πεν δὲ Ησαυ ἐν τη̨̃ διανοία̨ ἐγγισάτωσαν αἱ ἡμέραι του̃ πένθους του̃ πατρός μου ἵνα ἀποκτείνω Ιακωβ τὸν ἀδελφόν μου
42 ἀπηγγέλη δὲ Ρεβεκκα τὰ ῥήματα Ησαυ του̃ υἱου̃ αὐτη̃ς του̃ πρεσβυτέρου καὶ πέμψασα ἐκάλεσεν Ιακωβ τὸν υἱὸν αὐτη̃ς τὸν νεώτερον καὶ εἰ̃πεν αὐτω̨̃ ἰδοὺ Ησαυ ὁ ἀδελφός σου ἀπειλει̃ σοι του̃ ἀποκτει̃ναί σε
43 νυ̃ν οὐ̃ν τέκνον ἄκουσόν μου τη̃ς φωνη̃ς καὶ ἀναστὰς ἀπόδραθι εἰς τὴν Μεσοποταμίαν πρὸς Λαβαν τὸν ἀδελφόν μου εἰς Χαρραν
44 καὶ οἴκησον μετ' αὐτου̃ ἡμέρας τινὰς ἕως του̃ ἀποστρέψαι τὸν θυμὸν
45 καὶ τὴν ὀργὴν του̃ ἀδελφου̃ σου ἀπὸ σου̃ καὶ ἐπιλάθηται ἃ πεποίηκας αὐτω̨̃ καὶ ἀποστείλασα μεταπέμψομαί σε ἐκει̃θεν μήποτε ἀτεκνωθω̃ ἀπὸ τω̃ν δύο ὑμω̃ν ἐν ἡμέρα̨ μια̨̃
46 εἰ̃πεν δὲ Ρεβεκκα πρὸς Ισαακ προσώχθικα τη̨̃ ζωη̨̃ μου διὰ τὰς θυγατέρας τω̃ν υἱω̃ν Χετ εἰ λήμψεται Ιακωβ γυναι̃κα ἀπὸ τω̃ν θυγατέρων τη̃ς γη̃ς ταύτης ἵνα τί μοι ζη̃ν
Свернуть
История с благословением Иакова может показаться современному читателю как минимум странной. Какой вообще может быть смысл в украденном благословении? Об обмане как таковом и речи нет: с этим всё ясно...  Читать далее

История с благословением Иакова может показаться современному читателю как минимум странной. Какой вообще может быть смысл в украденном благословении? Об обмане как таковом и речи нет: с этим всё ясно. Хотя для Иакова скорее всего тут речь об обмане не шла: он ведь отнёсся к продаже ему Исавом своего права первенца («первородства») совершенно серьёзно, а значит, мог считать себя вправе и получить благословение от отца.

В те времена такое благословение означало выбор преемника, к которому в перспективе должна будет перейти власть вождя. Благословив Иакова, Исаак тем самым передавал ему как раз именно то, что предполагало право первенца — место вождя племени после своей смерти. В таком случае встаёт закономерный вопрос: почему Исаак не мог изменить своего решения после того, как узнал, что был обманут?

Для ответа на этот вопрос важно иметь в виду, как понималось в те времена благословение. Речь шла не только о санкции на передачу власти. Благословение не было чисто ритуальным моментом, простой формальностью с религиозным оттенком. На него смотрели в первую очередь как н акт передачи силы, той самой силы, о которой знали в те времена все, силы, лежащей в основе мироздания, источником которой Исаак и его соплеменники считали Бога Авраама.

О силе знали, что она особым образом проявляет себя в определённых местах, как знали и то, что ею обладают боги и духи — именно она наделяет их сверхчеловеческими способностями и свойствами. Этой же силой обладали и некоторые избранные люди — богами или духами они, конечно, не становились, но сила придавала им определённые способности или какие-то необычные свойства. Она могла, например, помочь человеку стать великим воином, сильным не только физически, но владеющим также специальными приёмами боевой магии. Могла позволить ему общаться с духами и видеть духовный мир — разумеется, падший.

Она же была нужна, чтобы быть вождём — вождю нужны были особые качества, которые, не обладая силой, приобрести было невозможно. Человек, обладающий силой, мог отдать её другому — но только один раз, ведь забрать её назад было уже нельзя. Такая передача силы и называлась благословением — а проклятие было, наоборот, действием, направленным на лишение человека силы. Таким благословением Исаак и благословил Иакова, поэтому, узнав об обмане, он уже ничего не мог изменить. Иаков же был уверен: теперь власть у него в руках, ведь Исав продал ему своё право первенца, а отец отдал свою силу вождя.

Свернуть

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).