Библия-Центр
РУ

Мысли вслух на Ион 2:1-10

καὶ προσέταξεν κύριος κήτει μεγάλω̨ καταπιει̃ν τὸν Ιωναν καὶ ἠ̃ν Ιωνας ἐν τη̨̃ κοιλία̨ του̃ κήτους τρει̃ς ἡμέρας καὶ τρει̃ς νύκτας
καὶ προσηύξατο Ιωνας πρὸς κύριον τὸν θεὸν αὐτου̃ ἐκ τη̃ς κοιλίας του̃ κήτους
καὶ εἰ̃πεν ἐβόησα ἐν θλίψει μου πρὸς κύριον τὸν θεόν μου καὶ εἰσήκουσέν μου ἐκ κοιλίας ἅ̨δου κραυγη̃ς μου ἤκουσας φωνη̃ς μου
ἀπέρριψάς με εἰς βάθη καρδίας θαλάσσης καὶ ποταμοί με ἐκύκλωσαν πάντες οἱ μετεωρισμοί σου καὶ τὰ κύματά σου ἐπ' ἐμὲ διη̃λθον
καὶ ἐγὼ εἰ̃πα ἀπω̃σμαι ἐξ ὀφθαλμω̃ν σου ἀ̃ρα προσθήσω του̃ ἐπιβλέψαι πρὸς τὸν ναὸν τὸν ἅγιόν σου
περιεχύθη ὕδωρ μοι ἕως ψυχη̃ς ἄβυσσος ἐκύκλωσέν με ἐσχάτη ἔδυ ἡ κεφαλή μου εἰς σχισμὰς ὀρέων
κατέβην εἰς γη̃ν ἡ̃ς οἱ μοχλοὶ αὐτη̃ς κάτοχοι αἰώνιοι καὶ ἀναβήτω φθορὰ ζωη̃ς μου κύριε ὁ θεός μου
ἐν τω̨̃ ἐκλείπειν ἀπ' ἐμου̃ τὴν ψυχήν μου του̃ κυρίου ἐμνήσθην καὶ ἔλθοι πρὸς σὲ ἡ προσευχή μου εἰς ναὸν ἅγιόν σου
φυλασσόμενοι μάταια καὶ ψευδη̃ ἔλεος αὐτω̃ν ἐγκατέλιπον
10 ἐγὼ δὲ μετὰ φωνη̃ς αἰνέσεως καὶ ἐξομολογήσεως θύσω σοι ὅσα ηὐξάμην ἀποδώσω σοι σωτηρίου τω̨̃ κυρίω̨
Свернуть

В привычном для нас переводе сказано, что Иона был проглочен китом, хотя в на языке оригинала в тексте упоминается даг гадол (большая рыба). Буквальное восприятие перевода спровоцировало несостоятельные, но постоянные насмешки антирелигиозников, любивших указывать на размеры пищепровода кита, неспособного проглотить человека. Между тем случаи заглатывания людей некоторыми крупными хищными рыбами известны, и всё же видовая принадлежность упомянутого в Книге Ионы существа не столь существенна, как суть рассказа.

Мы видим Иону спокойным, уповающим на Бога. Теперь, обернувшись назад, даже в спокойствии Ионы во чреве корабля во время бури мы можем увидеть залог его спокойствия во чреве рыбы. Но внутри корабля Иона сам пытался отдалиться от Бога, внутри же рыбы он получил то, чего добивался, Господь предоставил ему такую возможность. Каждый из нас, отворачиваясь от Него, может оказаться проглочен подобной рыбой. Она может принимать любой облик и возникать посреди любых внешних обстоятельств, и уже от нас зависит, воззовём ли мы к Богу сквозь отделяющие нас от Него преграды, возникшие в результате наших собственных действий и устремлений.

Молитва Ионы из глубины — вдохновенный псалом, выражающий надежду не только древнего пророка, но и любого из нас, падающих, часто впадающих в состояние отверженности и оставленности, но и тогда не оставляемых Богом. Он с нами в любом месте и готов вывести из отчаяния и черного мрака. Так же, как Он вывел на сушу Иону.

...Пройдут века, и Христос, сравнив Своё пребывание во гробе с пребыванием Ионы во чреве кита, откроет Своим слушателям, что им не будет дано иного знамения, «кроме знамения Ионы пророка» (Мф. 12:39-40). Будет ли натяжкой отметить, что и готовность Ионы к самопожертвованию за спутников по плаванию также была подобна предстоящему самопожертвованию Сына Человеческого?

Другие мысли вслух

 
На Ион 2:1-10
καὶ προσέταξεν κύριος κήτει μεγάλω̨ καταπιει̃ν τὸν Ιωναν καὶ ἠ̃ν Ιωνας ἐν τη̨̃ κοιλία̨ του̃ κήτους τρει̃ς ἡμέρας καὶ τρει̃ς νύκτας
καὶ προσηύξατο Ιωνας πρὸς κύριον τὸν θεὸν αὐτου̃ ἐκ τη̃ς κοιλίας του̃ κήτους
καὶ εἰ̃πεν ἐβόησα ἐν θλίψει μου πρὸς κύριον τὸν θεόν μου καὶ εἰσήκουσέν μου ἐκ κοιλίας ἅ̨δου κραυγη̃ς μου ἤκουσας φωνη̃ς μου
ἀπέρριψάς με εἰς βάθη καρδίας θαλάσσης καὶ ποταμοί με ἐκύκλωσαν πάντες οἱ μετεωρισμοί σου καὶ τὰ κύματά σου ἐπ' ἐμὲ διη̃λθον
καὶ ἐγὼ εἰ̃πα ἀπω̃σμαι ἐξ ὀφθαλμω̃ν σου ἀ̃ρα προσθήσω του̃ ἐπιβλέψαι πρὸς τὸν ναὸν τὸν ἅγιόν σου
περιεχύθη ὕδωρ μοι ἕως ψυχη̃ς ἄβυσσος ἐκύκλωσέν με ἐσχάτη ἔδυ ἡ κεφαλή μου εἰς σχισμὰς ὀρέων
κατέβην εἰς γη̃ν ἡ̃ς οἱ μοχλοὶ αὐτη̃ς κάτοχοι αἰώνιοι καὶ ἀναβήτω φθορὰ ζωη̃ς μου κύριε ὁ θεός μου
ἐν τω̨̃ ἐκλείπειν ἀπ' ἐμου̃ τὴν ψυχήν μου του̃ κυρίου ἐμνήσθην καὶ ἔλθοι πρὸς σὲ ἡ προσευχή μου εἰς ναὸν ἅγιόν σου
φυλασσόμενοι μάταια καὶ ψευδη̃ ἔλεος αὐτω̃ν ἐγκατέλιπον
10 ἐγὼ δὲ μετὰ φωνη̃ς αἰνέσεως καὶ ἐξομολογήσεως θύσω σοι ὅσα ηὐξάμην ἀποδώσω σοι σωτηρίου τω̨̃ κυρίω̨
Свернуть
Каждая глава книги пророка Ионы - краткое и точное схематичное описание поведения человека, соприкоснувшегося с волей Бога...  Читать далее

Каждая глава книги пророка Ионы - краткое и точное схематичное описание поведения человека, соприкоснувшегося с волей Бога. Зная, что должно делать, Иона бежит, пытается скрыться, отказывается даже молиться и, как результат, попадает в безвыходное положение. Легко заменить чрево кита чем-нибудь более понятным и знакомым - болезни, неудачи, депрессия, одиночество, непонимание. Все, что лишает нас воли к жизни, повергает нас в отчаяние. Все, что для нас является очевидным следствием нашего непослушания Богу, нашего греха. Все это - чрево кита, где мы вдруг задумываемся о том, что выбраться возможно только обратившись к Тому, кто заставляет и законы природы действовать так, как угодно Его воле.

Свернуть
 
На Ион 2:1-10
καὶ προσέταξεν κύριος κήτει μεγάλω̨ καταπιει̃ν τὸν Ιωναν καὶ ἠ̃ν Ιωνας ἐν τη̨̃ κοιλία̨ του̃ κήτους τρει̃ς ἡμέρας καὶ τρει̃ς νύκτας
καὶ προσηύξατο Ιωνας πρὸς κύριον τὸν θεὸν αὐτου̃ ἐκ τη̃ς κοιλίας του̃ κήτους
καὶ εἰ̃πεν ἐβόησα ἐν θλίψει μου πρὸς κύριον τὸν θεόν μου καὶ εἰσήκουσέν μου ἐκ κοιλίας ἅ̨δου κραυγη̃ς μου ἤκουσας φωνη̃ς μου
ἀπέρριψάς με εἰς βάθη καρδίας θαλάσσης καὶ ποταμοί με ἐκύκλωσαν πάντες οἱ μετεωρισμοί σου καὶ τὰ κύματά σου ἐπ' ἐμὲ διη̃λθον
καὶ ἐγὼ εἰ̃πα ἀπω̃σμαι ἐξ ὀφθαλμω̃ν σου ἀ̃ρα προσθήσω του̃ ἐπιβλέψαι πρὸς τὸν ναὸν τὸν ἅγιόν σου
περιεχύθη ὕδωρ μοι ἕως ψυχη̃ς ἄβυσσος ἐκύκλωσέν με ἐσχάτη ἔδυ ἡ κεφαλή μου εἰς σχισμὰς ὀρέων
κατέβην εἰς γη̃ν ἡ̃ς οἱ μοχλοὶ αὐτη̃ς κάτοχοι αἰώνιοι καὶ ἀναβήτω φθορὰ ζωη̃ς μου κύριε ὁ θεός μου
ἐν τω̨̃ ἐκλείπειν ἀπ' ἐμου̃ τὴν ψυχήν μου του̃ κυρίου ἐμνήσθην καὶ ἔλθοι πρὸς σὲ ἡ προσευχή μου εἰς ναὸν ἅγιόν σου
φυλασσόμενοι μάταια καὶ ψευδη̃ ἔλεος αὐτω̃ν ἐγκατέλιπον
10 ἐγὼ δὲ μετὰ φωνη̃ς αἰνέσεως καὶ ἐξομολογήσεως θύσω σοι ὅσα ηὐξάμην ἀποδώσω σοι σωτηρίου τω̨̃ κυρίω̨
Свернуть
Не так часто в нашей жизни бывает, что мы точно знаем волю Божию о нас, путь, на который Он Сам нас поставил...  Читать далее

Не так часто в нашей жизни бывает, что мы точно знаем волю Божию о нас, путь, на который Он Сам нас поставил, и на котором будет помогать нам. Но иногда это бывает. В жизни каждого человека, хотя бы один раз, такое понимание случается. Бывает, что мы не решаемся последовать этим путем. Причины могут быть разные, и в жизни одного человека все эти разные причины могут переплетаться. Мы можем не любить самих себя, и от этой нелюбви погрузиться в ложное смирение и делать выводы, что "я слишком грешный" "недостаточно хорош для того, чтобы выполнить такую волю Бога обо мне". Это может быть страх других людей, что они не примут этого пути. Но в основе всех этих причин нерешительности, на самом деле - одна проблема: неверие.

Получается, что мы не верим, что Бог сотворил нас достаточно хорошими, чтобы мы могли исполнять Его волю, что других людей Он сотворил достаточно хорошими, чтобы они приняли наш путь, даже очень необычный, и даже если мы встретим серьезные трудности и испытания, в том числе, в результате столкновения с другими людьми - это тоже часть пути. В конце концов, мы не верим, что Бог поддержит нас в трудную минуту, что в этих испытаниях Он будет с нами. Он всегда рядом, но если мы идем по тому пути, который Он специально для нас приготовил - нам проще ощутить Его присутствие и помощь. Но иногда неверие, страхи, сомнения, оглушают настолько, что мы, как Иона, выбираем бегство. И тогда Богу ничего не остается, кроме как отправить нас во чрево кита. Это не наказание. Это - единственный способ до нас достучатся. Ведь внутри "кита" нет внешних воздействий, темно, тихо, нет никого, кроме самого себя, и даже Бог кажется очень далеким. Впрочем, погибнуть внутри "кита" тоже нельзя - не утонешь, кит хорошо плавает, тепло и надежно... Таким "китом" может оказаться тяжелая и долгая, но не смертельная болезнь, или депрессия. В общем, положение, когда мы испытываем очень мало чувств, крайне одиноки, и нам приходится честно посмотреть на себя и на свою жизнь.

Тогда можно увидеть, что сбился с пути, понять, что на оставленном пути ждал любящий Господь, можно позвать Его на помощь, как это сделал Иона, набраться решимости следовать за Ним - и стать свободным.

Свернуть
 
На Ион 2:8
ἐν τω̨̃ ἐκλείπειν ἀπ' ἐμου̃ τὴν ψυχήν μου του̃ κυρίου ἐμνήσθην καὶ ἔλθοι πρὸς σὲ ἡ προσευχή μου εἰς ναὸν ἅγιόν σου
Свернуть
Ради чего мог бы человек оставить того, кто относится к нему милосердно? И что в таком случае этот человек потерял бы? Если вести речь об отношениях между Богом и Его народом...  Читать далее

Ради чего мог бы человек оставить того, кто относится к нему милосердно? И что в таком случае этот человек потерял бы? Если вести речь об отношениях между Богом и Его народом, масштаб потери становится виден сразу. Речь идёт, ни много ни мало, о спасении, о возможности войти в Царство Божие, которую народ может получить лишь в том случае, если Бог явит ему Своё милосердие.

Милосердие означает, прежде всего, готовность сделать для человека больше, чем человек заслуживает, больше того, на что он имеет право по закону или согласно заключённому договору. Все пророки Израиля единогласно свидетельствуют, что заключённый с Богом на Синае союз-завет нарушался народом неоднократно, и каждое такое нарушение, по сути, становилось его разрывом. Разорванный союз лишал народ всех тех возможностей, которые появились у него на Синае. Оставалось надеяться лишь на милосердие Божие, на то, что Бог всё-таки исполнит данные народу на Синае обещания.

В такой ситуации любой отказ от милосердия Божия выглядит самым настоящим безумием. Почему же многие так легко решаются на это? Быть может, потому, что просто не осознают всей глубины проблемы и всей серьёзности положения. Но возможно и другое: народ хочет себе спокойной жизни. Ведь даже милосердный Бог остаётся требовательным или, выражаясь библейским языком, «ревнивым». Он готов дать Своему народу ещё один шанс, но требовательность Его в том, что касается заповедей, пути праведности и всего вообще, относящегося к духовной жизни, остаётся прежней.

Языческие боги чаще всего создаются людьми по своему образу и подобию, и неудивительно, что с такими богами человеку комфортнее: религиозное чувство (а оно есть у каждого) удовлетворено, при том, что никаких неудобных требований созданные человеком боги своему создателю, конечно же, предъявлять не будут. Только в критической ситуации эти боги не помогут и Царства не откроют.

Свернуть
 
На Ион 2:8
ἐν τω̨̃ ἐκλείπειν ἀπ' ἐμου̃ τὴν ψυχήν μου του̃ κυρίου ἐμνήσθην καὶ ἔλθοι πρὸς σὲ ἡ προσευχή μου εἰς ναὸν ἅγιόν σου
Свернуть
С первого взгляда Бог Авраама и Моисея едва ли кому-нибудь покажется милосердным, особенно если ориентироваться на Его ветхозаветный образ. Но правильно ли понимаем мы, что такое то милосердие, о котором говорит пророк...  Читать далее

С первого взгляда Бог Авраама и Моисея едва ли кому-нибудь покажется милосердным, особенно если ориентироваться на Его ветхозаветный образ. Но правильно ли понимаем мы, что такое то милосердие, о котором говорит пророк?

Под милосердием мы чаще всего подразумеваем некую снисходительность, готовность прощать человеку его слабости не из любви к нему, а от безразличия к совершаемым им грехам, быть может, в тайной надежде на то, что и нам когда-нибудь так же снисходительно «простят» наши грехи и наши слабости. Бог Израиля не таков: Он требователен и, по слову Писания, «ревнив», не потому, что Ему нужно чьё бы то ни было поклонение, а потому, что иначе, если человек не отдаст себя Ему в руки полностью, без остатка и без оглядки, Он не сможет такого человека очистить и освятить, а значит, не сможет и приобщить его к новой жизни, к жизни Своего Царства.

С милосердием, как нередко пониманием его мы, эта задача, конечно, несовместима. Но в том смысле, в каком слово «милосердие» употребляется в библейских книгах, наше понимание милосердия и не имеет ничего общего. Милосердие в Библии — это готовность сделать для человека больше того, к чему обязывает закон или договор, больше того, что сделать обязан.

Такая готовность возможна и тогда, когда дело касается отношений между людьми, она нередко оказывалась для получающих помощь настоящим спасением в тяжёлых, иногда критических, ситуациях. Когда же дело касается Бога, Его милосердие оказывается для человека единственной надеждой. Единственной потому, что после грехопадения человек потерял всякие права на какое бы то ни было собственно человеческое будущее, оказавшись куда ближе к животному миру, чем к Богу, по образу Которого был сотворён.

В масштабе менее глобальном, имея в виду одну лишь историю народа Божия, можно было бы сказать, что народ этот потерял право на всё, что полагалось ему в соответствии с заключённым на Синае заветом: ведь условия заключённого тогда союза народом нарушались неоднократно. Надеяться можно было лишь на то, что Бог простит Свой народ и даст ему ещё один шанс начать всё если не сначала, то, по крайней мере, с чистого листа.

Эта готовность Бога простить и дать ещё один шанс и есть Его милосердие. Конечно, и боги язычников иногда могли быть милосердны к своим поклонникам, притом милосердны именно в человеческом смысле слова. Ничего удивительного тут нет: ведь боги эти были созданы человеком для себя по своему образу и подобию. Вот только в критической ситуации, когда требовалась помощь, они ничем не могли помочь. Так же, как не может помочь человеку «милосердие», потакающее его грехам и порокам.

Свернуть
 
На Ион 1:1-2:1
καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς Ιωναν τὸν του̃ Αμαθι λέγων
ἀνάστηθι καὶ πορεύθητι εἰς Νινευη τὴν πόλιν τὴν μεγάλην καὶ κήρυξον ἐν αὐτη̨̃ ὅτι ἀνέβη ἡ κραυγὴ τη̃ς κακίας αὐτη̃ς πρός με
καὶ ἀνέστη Ιωνας του̃ φυγει̃ν εἰς Θαρσις ἐκ προσώπου κυρίου καὶ κατέβη εἰς Ιοππην καὶ εὑ̃ρεν πλοι̃ον βαδίζον εἰς Θαρσις καὶ ἔδωκεν τὸ ναυ̃λον αὐτου̃ καὶ ἐνέβη εἰς αὐτὸ του̃ πλευ̃σαι μετ' αὐτω̃ν εἰς Θαρσις ἐκ προσώπου κυρίου
καὶ κύριος ἐξήγειρεν πνευ̃μα εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἐγένετο κλύδων μέγας ἐν τη̨̃ θαλάσση̨ καὶ τὸ πλοι̃ον ἐκινδύνευεν συντριβη̃ναι
καὶ ἐφοβήθησαν οἱ ναυτικοὶ καὶ ἀνεβόων ἕκαστος πρὸς τὸν θεὸν αὐτω̃ν καὶ ἐκβολὴν ἐποιήσαντο τω̃ν σκευω̃ν τω̃ν ἐν τω̨̃ πλοίω̨ εἰς τὴν θάλασσαν του̃ κουφισθη̃ναι ἀπ' αὐτω̃ν Ιωνας δὲ κατέβη εἰς τὴν κοίλην του̃ πλοίου καὶ ἐκάθευδεν καὶ ἔρρεγχεν
καὶ προση̃λθεν πρὸς αὐτὸν ὁ πρωρεὺς καὶ εἰ̃πεν αὐτω̨̃ τί σὺ ῥέγχεις ἀνάστα καὶ ἐπικαλου̃ τὸν θεόν σου ὅπως διασώση̨ ὁ θεὸς ἡμα̃ς καὶ μὴ ἀπολώμεθα
καὶ εἰ̃πεν ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτου̃ δευ̃τε βάλωμεν κλήρους καὶ ἐπιγνω̃μεν τίνος ἕνεκεν ἡ κακία αὕτη ἐστὶν ἐν ἡμι̃ν καὶ ἔβαλον κλήρους καὶ ἔπεσεν ὁ κλη̃ρος ἐπὶ Ιωναν
καὶ εἰ̃πον πρὸς αὐτόν ἀπάγγειλον ἡμι̃ν τίνος ἕνεκεν ἡ κακία αὕτη ἐστὶν ἐν ἡμι̃ν τίς σου ἡ ἐργασία ἐστίν καὶ πόθεν ἔρχη̨ καὶ ἐκ ποίας χώρας καὶ ἐκ ποίου λαου̃ εἰ̃ σύ
καὶ εἰ̃πεν πρὸς αὐτούς δου̃λος κυρίου ἐγώ εἰμι καὶ τὸν κύριον θεὸν του̃ οὐρανου̃ ἐγὼ σέβομαι ὃς ἐποίησεν τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηράν
10 καὶ ἐφοβήθησαν οἱ ἄνδρες φόβον μέγαν καὶ εἰ̃παν πρὸς αὐτόν τί του̃το ἐποίησας διότι ἔγνωσαν οἱ ἄνδρες ὅτι ἐκ προσώπου κυρίου ἠ̃ν φεύγων ὅτι ἀπήγγειλεν αὐτοι̃ς
11 καὶ εἰ̃παν πρὸς αὐτόν τί σοι ποιήσωμεν καὶ κοπάσει ἡ θάλασσα ἀφ' ἡμω̃ν ὅτι ἡ θάλασσα ἐπορεύετο καὶ ἐξήγειρεν μα̃λλον κλύδωνα
12 καὶ εἰ̃πεν Ιωνας πρὸς αὐτούς ἄρατέ με καὶ ἐμβάλετέ με εἰς τὴν θάλασσαν καὶ κοπάσει ἡ θάλασσα ἀφ' ὑμω̃ν διότι ἔγνωκα ἐγὼ ὅτι δι' ἐμὲ ὁ κλύδων ὁ μέγας οὑ̃τος ἐφ' ὑμα̃ς ἐστιν
13 καὶ παρεβιάζοντο οἱ ἄνδρες του̃ ἐπιστρέψαι πρὸς τὴν γη̃ν καὶ οὐκ ἠδύναντο ὅτι ἡ θάλασσα ἐπορεύετο καὶ ἐξηγείρετο μα̃λλον ἐπ' αὐτούς
14 καὶ ἀνεβόησαν πρὸς κύριον καὶ εἰ̃παν μηδαμω̃ς κύριε μὴ ἀπολώμεθα ἕνεκεν τη̃ς ψυχη̃ς του̃ ἀνθρώπου τούτου καὶ μὴ δω̨̃ς ἐφ' ἡμα̃ς αἱ̃μα δίκαιον ὅτι σύ κύριε ὃν τρόπον ἐβούλου πεποίηκας
15 καὶ ἔλαβον τὸν Ιωναν καὶ ἐξέβαλον αὐτὸν εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἔστη ἡ θάλασσα ἐκ του̃ σάλου αὐτη̃ς
16 καὶ ἐφοβήθησαν οἱ ἄνδρες φόβω̨ μεγάλω̨ τὸν κύριον καὶ ἔθυσαν θυσίαν τω̨̃ κυρίω̨ καὶ εὔξαντο εὐχάς
καὶ προσέταξεν κύριος κήτει μεγάλω̨ καταπιει̃ν τὸν Ιωναν καὶ ἠ̃ν Ιωνας ἐν τη̨̃ κοιλία̨ του̃ κήτους τρει̃ς ἡμέρας καὶ τρει̃ς νύκτας
Свернуть
В сегодняшнем чтении описана реальная схема поведения человека, который вдруг осознает, чего хочет от него Бог. И начинает этому сопротивляться...  Читать далее

В сегодняшнем чтении описана реальная схема поведения человека, который вдруг осознает, чего хочет от него Бог. Если это вообще первый раз, когда отдаешь себе отчет в реальности присутствия Бога и осознаешь меру четкости артикуляции Его желаний, то бегство может быть и более серьезным, чем у Ионы. С другой стороны, даже если это не первый и не второй раз, когда ты понимаешь, что дорога круто поворачивает и место, в которое она тебя приведет, совсем тебе не нравится, то, как бы не был ты предан и послушен, ты попытаешься свернуть в любую возможную сторону. Это даже не отказ — ты не можешь отказаться, потому что понимаешь, что так сказал Бог — это попытка не говоря «нет», избежать исполнения воли Бога. Но любой такой отказ человека, будучи понятен и всегда возможен, производит такое же воздействие на мироздание как землетрясение в 7-8 баллов. Ты сворачиваешь с пути, садишься на первый попавшийся корабль — и мир вокруг тебя трясет и грозит смертью всем, кто ни сном ни духом не подозревает, куда и от чего ты бежишь. Поняв причину всех катаклизмов такого рода, есть два варианта поведения. Во-первых, можно остаться жить в ките, в полной изоляции, в отвратительной гниющей помойке. Можно сказать: «что обещал, исполню», и кит выплюнет тебя туда, куда ты не хотел идти.

Свернуть

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).