Библия-Центр
РУ

Мысли вслух на 1 Петр 1:13-25

13 διò ἀναζωσάμενοι τὰς ὀσφύας τη̃ς διανοίας ὑμω̃ν νήφοντες τελείως ἐλπίσατε ἐπὶ τὴν φερομένην ὑμι̃ν χάριν ἐν ἀποκαλύψει ’Ιησου̃ Χριστου̃
14 ὡς τέκνα ὑπακοη̃ς μὴ συσχηματιζόμενοι ται̃ς πρότερον ἐν τη̨̃ ἀγνοία̨ ὑμω̃ν ἐπιθυμίαις
15 ἀλλὰ κατὰ τòν καλέσαντα ὑμα̃ς ἅγιον καὶ αὐτοὶ ἅγιοι ἐν πάση̨ ἀναστροφη̨̃ γενήθητε
16 διότι γέγραπται ὅτι ἅγιοι ἔσεσθε ὅτι ἐγὼ ἅγιος εἰμι
17 καὶ εἰ πατέρα ἐπικαλει̃σθε τòν ἀπροσωπολήμπτως κρίνοντα κατὰ τò ἑκάστου ἔργον ἐν φόβω̨ τòν τη̃ς παροικίας ὑμω̃ν χρόνον ἀναστράφητε
18 εἰδότες ὅτι οὐ φθαρτοι̃ς ἀργυρίω̨ ἢ χρυσίω̨ ἐλυτρώθητε ἐκ τη̃ς ματαίας ὑμω̃ν ἀναστροφη̃ς πατροπαραδότου
19 ἀλλὰ τιμίω̨ αἵματι ὡς ἀμνου̃ ἀμώμου καὶ ἀσπίλου Χριστου̃
20 προεγνωσμένου μὲν πρò καταβολη̃ς κόσμου φανερωθέντος δὲ ἐπ' ἐσχάτου τω̃ν χρόνων δι' ὑμα̃ς
21 τοὺς δι' αὐτου̃ πιστοὺς εἰς θεòν τòν ἐγείραντα αὐτòν ἐκ νεκρω̃ν καὶ δόξαν αὐτω̨̃ δόντα ὥστε τὴν πίστιν ὑμω̃ν καὶ ἐλπίδα εἰ̃ναι εἰς θεόν
22 τὰς ψυχὰς ὑμω̃ν ἡγνικότες ἐν τη̨̃ ὑπακοη̨̃ τη̃ς ἀληθείας εἰς φιλαδελφίαν ἀνυπόκριτον ἐκ καθαρα̃ς καρδίας ἀλλήλους ἀγαπήσατε ἐκτενω̃ς
23 ἀναγεγεννημένοι οὐκ ἐκ σπορα̃ς φθαρτη̃ς ἀλλὰ ἀφθάρτου διὰ λόγου ζω̃ντος θεου̃ καὶ μένοντος
24 διότι πα̃σα σὰρξ ὡς χόρτος καὶ πα̃σα δόξα αὐτη̃ς ὡς ἄνθος χόρτου ἐξηράνθη ὁ χόρτος καὶ τò ἄνθος ἐξέπεσεν
25 τò δὲ ῥη̃μα κυρίου μένει εἰς τòν αἰω̃να του̃το δέ ἐστιν τò ῥη̃μα τò εὐαγγελισθὲν εἰς ὑμα̃ς
Свернуть

Разговор о христианской жизни Пётр начинает с вопроса о святости. При этом он ссылается на Тору, точнее, на Книгу Левита, в которой впервые прозвучал призыв Божий «будьте святы, потому что свят Я, Яхве, Бог ваш». Планка была поднята не просто высоко, Своим призывом Бог поднимает её абсолютно высоко. Речь идёт о такой полноте освящённости человека, которая соответствует полноте освящённости Самого Бога.

Конечно, человек — не Бог. Но человек может освятиться, пребывая в присутствии Божьем. Бог меняет человека, меняет даже саму человеческую природу, как меняет Он природу всего, к чему прикасается. Вот это изменение природы от прикосновения Божия и есть освящение. Но святость — не просто освящение. Человека невозможно освятить как, к примеру, камень, дерево или металл. Потому, что человек — образ Божий, а значит, личность, обладающая самосознанием и свободой воли. И потому без участия самого человека в процессе освящения его не освятить. А человек участвует в нём в первую очередь через своё согласие на участие.

Через то «да», которое он говорит Богу. Но одного «да» мало, его придётся всё время повторять. Чтобы процесс не останавливался, чтобы человек всегда оставался «святым», т.е. освящённым, это «да» приходится подтверждать снова и снова. С тем, чтобы остаться в присутствии Божьем. Тут-то и нужна та сосредоточенность «ума», та его «препоясанность», о которой говорит апостол. Речь идёт, конечно, не только об интеллекте как таковом, но и о способности различать добро и зло — соответствующее греческое слово и означает,собственно, «различение».

Уметь отличить добро от зла, то, что соответствует Божьим заповедям от того, что им противоречит — вот главный навык христианской жизни. А непосредственное общение с воскресшим Христом открывает возможность двигаться вперёд на этом пути. Это Его пролитая кровь, Его смерть и Его воскресение открывают нам путь христианской жизни.

Если бы не Царство, которое, по собственным словам Спасителя, «приблизилось», не его дыхание и не его сила, полнота освящения, непрерывное пребывание в Божьем присутствии было бы для нас так же невозможно, как было оно невозможно для людей дохристианского мира, даже тех из них, кто встал на путь праведности. И если теперь кто-то из нас выбирает то зло, в котором лежит мир, отказываясь от святости, то это лишь его собственный выбор. И вытекающая из него ответственность.

Другие мысли вслух

 
На 1 Петр 1:13-25
13 διò ἀναζωσάμενοι τὰς ὀσφύας τη̃ς διανοίας ὑμω̃ν νήφοντες τελείως ἐλπίσατε ἐπὶ τὴν φερομένην ὑμι̃ν χάριν ἐν ἀποκαλύψει ’Ιησου̃ Χριστου̃
14 ὡς τέκνα ὑπακοη̃ς μὴ συσχηματιζόμενοι ται̃ς πρότερον ἐν τη̨̃ ἀγνοία̨ ὑμω̃ν ἐπιθυμίαις
15 ἀλλὰ κατὰ τòν καλέσαντα ὑμα̃ς ἅγιον καὶ αὐτοὶ ἅγιοι ἐν πάση̨ ἀναστροφη̨̃ γενήθητε
16 διότι γέγραπται ὅτι ἅγιοι ἔσεσθε ὅτι ἐγὼ ἅγιος εἰμι
17 καὶ εἰ πατέρα ἐπικαλει̃σθε τòν ἀπροσωπολήμπτως κρίνοντα κατὰ τò ἑκάστου ἔργον ἐν φόβω̨ τòν τη̃ς παροικίας ὑμω̃ν χρόνον ἀναστράφητε
18 εἰδότες ὅτι οὐ φθαρτοι̃ς ἀργυρίω̨ ἢ χρυσίω̨ ἐλυτρώθητε ἐκ τη̃ς ματαίας ὑμω̃ν ἀναστροφη̃ς πατροπαραδότου
19 ἀλλὰ τιμίω̨ αἵματι ὡς ἀμνου̃ ἀμώμου καὶ ἀσπίλου Χριστου̃
20 προεγνωσμένου μὲν πρò καταβολη̃ς κόσμου φανερωθέντος δὲ ἐπ' ἐσχάτου τω̃ν χρόνων δι' ὑμα̃ς
21 τοὺς δι' αὐτου̃ πιστοὺς εἰς θεòν τòν ἐγείραντα αὐτòν ἐκ νεκρω̃ν καὶ δόξαν αὐτω̨̃ δόντα ὥστε τὴν πίστιν ὑμω̃ν καὶ ἐλπίδα εἰ̃ναι εἰς θεόν
22 τὰς ψυχὰς ὑμω̃ν ἡγνικότες ἐν τη̨̃ ὑπακοη̨̃ τη̃ς ἀληθείας εἰς φιλαδελφίαν ἀνυπόκριτον ἐκ καθαρα̃ς καρδίας ἀλλήλους ἀγαπήσατε ἐκτενω̃ς
23 ἀναγεγεννημένοι οὐκ ἐκ σπορα̃ς φθαρτη̃ς ἀλλὰ ἀφθάρτου διὰ λόγου ζω̃ντος θεου̃ καὶ μένοντος
24 διότι πα̃σα σὰρξ ὡς χόρτος καὶ πα̃σα δόξα αὐτη̃ς ὡς ἄνθος χόρτου ἐξηράνθη ὁ χόρτος καὶ τò ἄνθος ἐξέπεσεν
25 τò δὲ ῥη̃μα κυρίου μένει εἰς τòν αἰω̃να του̃το δέ ἐστιν τò ῥη̃μα τò εὐαγγελισθὲν εἰς ὑμα̃ς
Свернуть
Поначалу призыв быть послушными детьми может показаться уничижительным. Но далее становится понятным, что умаление...  Читать далее

Поначалу призыв быть послушными детьми может показаться уничижительным. Н Но далее становится понятным, что умаление — первый и необходимый шаг к принятию того потрясающего предназначения, которое Господь нам открывает. Так просто и кратко звучит призыв: "будьте святы" - и так неожиданно, несовместимо с человеческой логикой мотивирован призыв Бога: "потому что Я свят". Неожиданно, а на самом деле совершенно закономерно, нам приоткрывается направление, в котором мы призваны двигаться - в сторону Господа, чтобы приближаться к Нему.

Даже многим христианам трудно принять выводы, следующие из этого призыва. Мы привыкли смотреть на себя как на грешников, и это та правда, осознание которой необходимо, чтобы не впадать в удаляющую от Бога гордыню. Но правда состоит также и в том, что Господь искупил нас Своей Кровью, и теперь мы принадлежим Ему. Поэтому Он и хочет нас поднять к Себе.

Свернуть
 
На 1 Петр 1:15-16
15 ἀλλὰ κατὰ τòν καλέσαντα ὑμα̃ς ἅγιον καὶ αὐτοὶ ἅγιοι ἐν πάση̨ ἀναστροφη̨̃ γενήθητε
16 διότι γέγραπται ὅτι ἅγιοι ἔσεσθε ὅτι ἐγὼ ἅγιος εἰμι
Свернуть
Призыв Божий «будьте святы, потому, что Я свят» прозвучал впервые во второй части Книги Левита, которая, судя по всему, что известно сегодня об истории текста...  Читать далее

Призыв Божий «будьте святы, потому, что Я свят» прозвучал впервые во второй части Книги Левита, которая, судя по всему, что известно сегодня об истории текста Пятикнижия, была написана в священнической среде Иерусалима в IX в. до Р. Х. Прежде (и это хорошо видно по первой части той же Книги Левита) главной задачей верных было сохранение ритуальной чистоты: ведь именно она давала человеку возможность подойти к алтарю, принять участие в жертвоприношении и жертвенной трапезе, освятиться, соприкоснувшись с присутствием Божиим, что и составляло главный смысл всех яхвистских жертвоприношений. Но такие освящения оказывались в духовной жизни яхвистов раннего периода лишь эпизодами, хотя эпизодами ключевыми: ведь пребывать у алтаря более-менее продолжительное время могли лишь священники, а все остальные в лучшем случае проводили там несколько часов в неделю. А во времена, когда появилась вторая часть книги, если не всем, то, по крайней мере, некоторым было открыто, что состояние освящённости («святости») должно стать для народа Божия нормой, хотя того, как этой нормы достичь или хотя бы к ней приблизиться, Книга Левита не говорит, предлагая лишь несколько изменённые и отчасти расширенные нормы ритуальной чистоты, принципиально не отличающиеся от тех, что применялись в более ранний период. Ничего удивительного здесь нет: ведь задача жить в состоянии освящённости, пребывать в ней постоянно была, в сущности, задачей «на вырост»: решена кардинально она могла быть лишь в Царстве и только с приходом Мессии, хотя даже это во времена, когда прозвучал призыв к святости, осознавалось ещё довольно смутно. Понадобились ещё столетия истории Откровения, завершившиеся приходом Христа, чтобы решение поставленной задачи оказалось возможным полностью, без скидок на человеческую греховность и связанных с ней послаблений. И вот теперь апостол возвращается к призыву, впервые прозвучавшему в Книге Левита и, несомненно, хорошо известному первому поколению христиан, прекрасно знавших Тору. Он призывает своих единоверцев к тому, чтобы в их жизни не было бы ни одного поступка, который несовместим с состоянием освящённости («святостью»), как не было их в жизни Самого Спасителя. И призыв этот, разумеется, не случаен: ведь речь идёт о жизни в Царстве, которое всё, целиком представляет собой священное пространство, освящённое дыханием Божиим. Пространство, где предстоит теперь жить христианам.

Свернуть
 
На 1 Петр 1:17-21
17 καὶ εἰ πατέρα ἐπικαλει̃σθε τòν ἀπροσωπολήμπτως κρίνοντα κατὰ τò ἑκάστου ἔργον ἐν φόβω̨ τòν τη̃ς παροικίας ὑμω̃ν χρόνον ἀναστράφητε
18 εἰδότες ὅτι οὐ φθαρτοι̃ς ἀργυρίω̨ ἢ χρυσίω̨ ἐλυτρώθητε ἐκ τη̃ς ματαίας ὑμω̃ν ἀναστροφη̃ς πατροπαραδότου
19 ἀλλὰ τιμίω̨ αἵματι ὡς ἀμνου̃ ἀμώμου καὶ ἀσπίλου Χριστου̃
20 προεγνωσμένου μὲν πρò καταβολη̃ς κόσμου φανερωθέντος δὲ ἐπ' ἐσχάτου τω̃ν χρόνων δι' ὑμα̃ς
21 τοὺς δι' αὐτου̃ πιστοὺς εἰς θεòν τòν ἐγείραντα αὐτòν ἐκ νεκρω̃ν καὶ δόξαν αὐτω̨̃ δόντα ὥστε τὴν πίστιν ὑμω̃ν καὶ ἐλπίδα εἰ̃ναι εἰς θεόν
Свернуть
Сегодняшние слова из послания святого апостола Петра одни из самых утешительных в Библии. Слово «темно», наверное, лучше всего выражает...  Читать далее

Сегодняшние слова из послания святого апостола Петра одни из самых утешительных в Библии. Слово «темно», наверное, лучше всего выражает то, что происходит с нами регулярно, — некий внутренний кризис. Что делать, если темно и пусто в сердце? Для апостола Петра ответ очевиден: обратиться к Писанию. Слово, сказанное Духом Святым через пророков, — свет, светильник. Если в сердце ночь — у нас есть светильник, Слово Божие. Но и это не всё. Апостол Пётр абсолютно уверен в том, что день настанет, что утренняя звезда обязательно взойдёт в сердце. Сколько бы ни длилась ночь, мы можем смотреть на огонь Слова Божия и ждать утренней звезды, зная, что она взойдёт.

Свернуть
 
На 1 Петр 1:18-25
18 εἰδότες ὅτι οὐ φθαρτοι̃ς ἀργυρίω̨ ἢ χρυσίω̨ ἐλυτρώθητε ἐκ τη̃ς ματαίας ὑμω̃ν ἀναστροφη̃ς πατροπαραδότου
19 ἀλλὰ τιμίω̨ αἵματι ὡς ἀμνου̃ ἀμώμου καὶ ἀσπίλου Χριστου̃
20 προεγνωσμένου μὲν πρò καταβολη̃ς κόσμου φανερωθέντος δὲ ἐπ' ἐσχάτου τω̃ν χρόνων δι' ὑμα̃ς
21 τοὺς δι' αὐτου̃ πιστοὺς εἰς θεòν τòν ἐγείραντα αὐτòν ἐκ νεκρω̃ν καὶ δόξαν αὐτω̨̃ δόντα ὥστε τὴν πίστιν ὑμω̃ν καὶ ἐλπίδα εἰ̃ναι εἰς θεόν
22 τὰς ψυχὰς ὑμω̃ν ἡγνικότες ἐν τη̨̃ ὑπακοη̨̃ τη̃ς ἀληθείας εἰς φιλαδελφίαν ἀνυπόκριτον ἐκ καθαρα̃ς καρδίας ἀλλήλους ἀγαπήσατε ἐκτενω̃ς
23 ἀναγεγεννημένοι οὐκ ἐκ σπορα̃ς φθαρτη̃ς ἀλλὰ ἀφθάρτου διὰ λόγου ζω̃ντος θεου̃ καὶ μένοντος
24 διότι πα̃σα σὰρξ ὡς χόρτος καὶ πα̃σα δόξα αὐτη̃ς ὡς ἄνθος χόρτου ἐξηράνθη ὁ χόρτος καὶ τò ἄνθος ἐξέπεσεν
25 τò δὲ ῥη̃μα κυρίου μένει εἰς τòν αἰω̃να του̃το δέ ἐστιν τò ῥη̃μα τò εὐαγγελισθὲν εἰς ὑμα̃ς
Свернуть
Мы знаем, что Бог возлюбил мир и отдал Сына Своего для спасения всех людей. Но сегодня апостол Пётр говорит нам, что Иисус явился в последние времена не просто для всех – но для нас. Именно для нас  Читать далее

Мы знаем, что Бог возлюбил мир и отдал Сына Своего для спасения всех людей. Но сегодня апостол Пётр говорит нам, что Иисус явился в последние времена не просто для всех – но для нас. Именно для нас. Более того, Воскресение Христово тоже было для нас — «чтобы мы имели веру и упование на Бога». Наверное, стоит всерьёз задуматься о том, что Господь столько сделал именно для меня, что Он не просто спас всех, и меня заодно – а именно спас меня. Может быть, если мы хоть немного поймём, почувствуем это, для нас станет естественным послушание истине через Духа – почувствовав Его безмерную любовь к нам, мы сможем ответить Ему любовью к Нему и через Него – к братьям…

Свернуть
 
На 1 Петр 1:10-16
10 περὶ ἡ̃ς σωτηρίας ἐξεζήτησαν καὶ ἐξηραύνησαν προφη̃ται οἱ περὶ τη̃ς εἰς ὑμα̃ς χάριτος προφητεύσαντες
11 ἐραυνω̃ντες εἰς τίνα ἢ ποι̃ον καιρòν ἐδήλου τò ἐν αὐτοι̃ς πνευ̃μα Χριστου̃ προμαρτυρόμενον τὰ εἰς Χριστòν παθήματα καὶ τὰς μετὰ ταυ̃τα δόξας
12 οἱ̃ς ἀπεκαλύφθη ὅτι οὐχ ἑαυτοι̃ς ὑμι̃ν δὲ διηκόνουν αὐτά ἃ νυ̃ν ἀνηγγέλη ὑμι̃ν διὰ τω̃ν εὐαγγελισαμένων ὑμα̃ς ἐν πνεύματι ἁγίω̨ ἀποσταλέντι ἀπ' οὐρανου̃ εἰς ἃ ἐπιθυμου̃σιν ἄγγελοι παρακύψαι
13 διò ἀναζωσάμενοι τὰς ὀσφύας τη̃ς διανοίας ὑμω̃ν νήφοντες τελείως ἐλπίσατε ἐπὶ τὴν φερομένην ὑμι̃ν χάριν ἐν ἀποκαλύψει ’Ιησου̃ Χριστου̃
14 ὡς τέκνα ὑπακοη̃ς μὴ συσχηματιζόμενοι ται̃ς πρότερον ἐν τη̨̃ ἀγνοία̨ ὑμω̃ν ἐπιθυμίαις
15 ἀλλὰ κατὰ τòν καλέσαντα ὑμα̃ς ἅγιον καὶ αὐτοὶ ἅγιοι ἐν πάση̨ ἀναστροφη̨̃ γενήθητε
16 διότι γέγραπται ὅτι ἅγιοι ἔσεσθε ὅτι ἐγὼ ἅγιος εἰμι
Свернуть
Апостол Пётр отвечает на вопрос, который мы часто задаём: как жить по-христиански? Как можно исполнять заповеди? Ответ этот прост – проще, чем можно себе представить…  Читать далее

Апостол Пётр отвечает на вопрос, который мы часто задаём: как жить по-христиански? Как можно исполнять заповеди? Ответ этот прост – проще, чем можно себе представить… Нужно быть готовыми к испытаниям, бодрствовать – и, главное, совершенно уповать на благодать Божию! Именно об этом позже говорила святая Тереза Младенца Иисуса: бесконечное доверие – тот путь в Царствие, который доступен кажому. Возложив всё упование на Его благодать, действительно можно жить в Его свете – но только если мы по-настоящему захотим этого и действительно откроем Ему сердце, зная, что Он может совершить всё – и то, что невозможно для нас…

Свернуть

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).