Библия-Центр
РУ

Мысли вслух на 1 Ин 4:11-18

11 ἀγαπητοί εἰ οὕτως ὁ θεòς ἠγάπησεν ἡμα̃ς καὶ ἡμει̃ς ὀφείλομεν ἀλλήλους ἀγαπα̃ν
12 θεòν οὐδεὶς πώποτε τεθέαται ἐὰν ἀγαπω̃μεν ἀλλήλους ὁ θεòς ἐν ἡμι̃ν μένει καὶ ἡ ἀγάπη αὐτου̃ ἐν ἡμι̃ν τετελειωμένη ἐστιν
13 ἐν τούτω̨ γινώσκομεν ὅτι ἐν αὐτω̨̃ μένομεν καὶ αὐτòς ἐν ἡμι̃ν ὅτι ἐκ του̃ πνεύματος αὐτου̃ δέδωκεν ἡμι̃ν
14 καὶ ἡμει̃ς τεθεάμεθα καὶ μαρτυρου̃μεν ὅτι ὁ πατὴρ ἀπέσταλκεν τòν υἱòν σωτη̃ρα του̃ κόσμου
15 ὃς ἐὰν ὁμολογήση̨ ὅτι ’Ιησου̃ς ἐστιν ὁ υἱòς του̃ θεου̃ ὁ θεòς ἐν αὐτω̨̃ μένει καὶ αὐτòς ἐν τω̨̃ θεω̨̃
16 καὶ ἡμει̃ς ἐγνώκαμεν καὶ πεπιστεύκαμεν τὴν ἀγάπην ἣν ἔχει ὁ θεòς ἐν ἡμι̃ν ὁ θεòς ἀγάπη ἐστίν καὶ ὁ μένων ἐν τη̨̃ ἀγάπη̨ ἐν τω̨̃ θεω̨̃ μένει καὶ ὁ θεòς ἐν αὐτω̨̃ μένει
17 ἐν τούτω̨ τετελείωται ἡ ἀγάπη μεθ' ἡμω̃ν ἵνα παρρησίαν ἔχωμεν ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ τη̃ς κρίσεως ὅτι καθὼς ἐκει̃νός ἐστιν καὶ ἡμει̃ς ἐσμεν ἐν τω̨̃ κόσμω̨ τούτω̨
18 φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τη̨̃ ἀγάπη̨ ἀλλ' ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τòν φόβον ὅτι ὁ φόβος κόλασιν ἔχει ὁ δὲ φοβούμενος οὐ τετελείωται ἐν τη̨̃ ἀγάπη̨
Свернуть

Дерзновение в день суда... О чём говорит апостол Иоанн? Дерзновение — это и смелость, и уверенность. Но представьте себе Его суд. Глаза в глаза — с Единственным Праведным... Да возможно ли на этом суде сохранять спокойствие и уверенность? Апостол Иоанн говорит, что Господь дал нам достаточно способности любить, и любовь может достичь в нас такого совершенства, что мы будем поступать так, как Он — и, следовательно, не бояться Его суда... Просто? Совсем непросто, потому что это только способность, возможность. Это то, что Он дал; Его дар безграничен, Его дар дан в полноте. А вот насколько мы принимаем Его дар — это уже вопрос. Но зависит это не от кого-то и от чего-то, а от нас самих.

Другие мысли вслух

 
На 1 Ин 4:18
18 φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τη̨̃ ἀγάπη̨ ἀλλ' ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τòν φόβον ὅτι ὁ φόβος κόλασιν ἔχει ὁ δὲ φοβούμενος οὐ τετελείωται ἐν τη̨̃ ἀγάπη̨
Свернуть
Почему несовместимы страх и любовь? Боится ли чего-либо Бог?..  Читать далее

Почему несовместимы страх и любовь? Боится ли чего-либо Бог? Конечно, нет! Ну, так это потому что Он всемогущ... А нам-то каково? Вот об этом Иоанн Богослов и говорит: в том, кто любит, пребывает Сам Бог, потому что Бог есть любовь. А значит, можно ничего не бояться. Если же в нас страх есть (а опознается это по «мучению»), то, очевидно, что любовь, Божие присутствие в нас несовершенно, недостаточно.

Здесь есть еще один важный момент. Апостол Иоанн пишет, что любовь проявляется в исполнении заповедей. Основным мотивом для исполнения заповедей в Ветхом завете был страх, и этот страх парализовал человека. Ведь заповеди указывали, чего нельзя делать, и, стремясь исполнить их, человек боялся делать, чтобы не сделать что-нибудь не так. Заповедь новая, о которой пишет Иоанн, сформулирована иначе: делайте, любите друг друга. Стремление исполнить эту заповедь освобождает человека, проявляет в нем активность, инициативу.

Свернуть
 
На 1 Ин 4:13-5:5
13 ἐν τούτω̨ γινώσκομεν ὅτι ἐν αὐτω̨̃ μένομεν καὶ αὐτòς ἐν ἡμι̃ν ὅτι ἐκ του̃ πνεύματος αὐτου̃ δέδωκεν ἡμι̃ν
14 καὶ ἡμει̃ς τεθεάμεθα καὶ μαρτυρου̃μεν ὅτι ὁ πατὴρ ἀπέσταλκεν τòν υἱòν σωτη̃ρα του̃ κόσμου
15 ὃς ἐὰν ὁμολογήση̨ ὅτι ’Ιησου̃ς ἐστιν ὁ υἱòς του̃ θεου̃ ὁ θεòς ἐν αὐτω̨̃ μένει καὶ αὐτòς ἐν τω̨̃ θεω̨̃
16 καὶ ἡμει̃ς ἐγνώκαμεν καὶ πεπιστεύκαμεν τὴν ἀγάπην ἣν ἔχει ὁ θεòς ἐν ἡμι̃ν ὁ θεòς ἀγάπη ἐστίν καὶ ὁ μένων ἐν τη̨̃ ἀγάπη̨ ἐν τω̨̃ θεω̨̃ μένει καὶ ὁ θεòς ἐν αὐτω̨̃ μένει
17 ἐν τούτω̨ τετελείωται ἡ ἀγάπη μεθ' ἡμω̃ν ἵνα παρρησίαν ἔχωμεν ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ τη̃ς κρίσεως ὅτι καθὼς ἐκει̃νός ἐστιν καὶ ἡμει̃ς ἐσμεν ἐν τω̨̃ κόσμω̨ τούτω̨
18 φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τη̨̃ ἀγάπη̨ ἀλλ' ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τòν φόβον ὅτι ὁ φόβος κόλασιν ἔχει ὁ δὲ φοβούμενος οὐ τετελείωται ἐν τη̨̃ ἀγάπη̨
19 ἡμει̃ς ἀγαπω̃μεν ὅτι αὐτòς πρω̃τος ἠγάπησεν ἡμα̃ς
20 ἐάν τις εἴπη̨ ὅτι ἀγαπω̃ τòν θεόν καὶ τòν ἀδελφòν αὐτου̃ μιση̨̃ ψεύστης ἐστίν ὁ γὰρ μὴ ἀγαπω̃ν τòν ἀδελφòν αὐτου̃ ὃν ἑώρακεν τòν θεòν ὃν οὐχ ἑώρακεν οὐ δύναται ἀγαπα̃ν
21 καὶ ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔχομεν ἀπ' αὐτου̃ ἵνα ὁ ἀγαπω̃ν τòν θεòν ἀγαπα̨̃ καὶ τòν ἀδελφòν αὐτου̃
πα̃ς ὁ πιστεύων ὅτι ’Ιησου̃ς ἐστιν ὁ Χριστòς ἐκ του̃ θεου̃ γεγέννηται καὶ πα̃ς ὁ ἀγαπω̃ν τòν γεννήσαντα ἀγαπα̨̃ καὶ τòν γεγεννημένον ἐξ αὐτου̃
ἐν τούτω̨ γινώσκομεν ὅτι ἀγαπω̃μεν τὰ τέκνα του̃ θεου̃ ὅταν τòν θεòν ἀγαπω̃μεν καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτου̃ ποιω̃μεν
αὕτη γάρ ἐστιν ἡ ἀγάπη του̃ θεου̃ ἵνα τὰς ἐντολὰς αὐτου̃ τηρω̃μεν καὶ αἱ ἐντολαὶ αὐτου̃ βαρει̃αι οὐκ εἰσίν
ὅτι πα̃ν τò γεγεννημένον ἐκ του̃ θεου̃ νικα̨̃ τòν κόσμον καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τòν κόσμον ἡ πίστις ἡμω̃ν
τίς δέ ἐστιν ὁ νικω̃ν τòν κόσμον εἰ μὴ ὁ πιστεύων ὅτι ’Ιησου̃ς ἐστιν ὁ υἱòς του̃ θεου̃
Свернуть
Иоанн обычными словами говорит о том, что для него просто и естественно, но что так трудно понять умом, и ещё труднее...  Читать далее

Иоанн обычными словами говорит о том, что для него просто и естественно, но что так трудно понять умом, и ещё труднее во всей полноте ощутить: о таинственном присутствии Бога в исповедующих Иисуса Сыном Божиим. Когда эта мысль доходит по настоящему, первая реакция подобна реакции Петра, воскликнувшего Христу: «выйди от меня, Господи! потому что я человек грешный» (Лк 5:8). Но Он приходит к нам именно для того, чтобы избавить от власти греха.

Если Бог есть любовь, то пребывание в любви означает пребывание в Боге. Раскрывая свойства любви, Иоанн подчёркивает, что в любви нет страха, в страхе же есть мучение. Значит, нет мучения в Боге. А если так, чем следует объяснить мучения нераскаявшихся грешников, не тем ли, что они, отвернувшись от Бога, отвергли источник любви и оказались во власти страха, избавиться от которого не в силах, как бы ни храбрились напоказ? Ведь в страхе есть мучение...

Признак любви к Богу — любовь к брату. К братству же призваны все люди, и если говорится о помощи ближним, то потому, что начинать надо с тех, кто рядом, не отговариваясь необходимостью сначала позаботиться о дальних. Начало всегда рядом, в нас самих и поблизости, но с этого пятачка мы призваны идти дальше, служа Господу, стремящемуся спасти и преобразить весь мир.

Свернуть
 
На 1 Ин 4:13-5:5
13 ἐν τούτω̨ γινώσκομεν ὅτι ἐν αὐτω̨̃ μένομεν καὶ αὐτòς ἐν ἡμι̃ν ὅτι ἐκ του̃ πνεύματος αὐτου̃ δέδωκεν ἡμι̃ν
14 καὶ ἡμει̃ς τεθεάμεθα καὶ μαρτυρου̃μεν ὅτι ὁ πατὴρ ἀπέσταλκεν τòν υἱòν σωτη̃ρα του̃ κόσμου
15 ὃς ἐὰν ὁμολογήση̨ ὅτι ’Ιησου̃ς ἐστιν ὁ υἱòς του̃ θεου̃ ὁ θεòς ἐν αὐτω̨̃ μένει καὶ αὐτòς ἐν τω̨̃ θεω̨̃
16 καὶ ἡμει̃ς ἐγνώκαμεν καὶ πεπιστεύκαμεν τὴν ἀγάπην ἣν ἔχει ὁ θεòς ἐν ἡμι̃ν ὁ θεòς ἀγάπη ἐστίν καὶ ὁ μένων ἐν τη̨̃ ἀγάπη̨ ἐν τω̨̃ θεω̨̃ μένει καὶ ὁ θεòς ἐν αὐτω̨̃ μένει
17 ἐν τούτω̨ τετελείωται ἡ ἀγάπη μεθ' ἡμω̃ν ἵνα παρρησίαν ἔχωμεν ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ τη̃ς κρίσεως ὅτι καθὼς ἐκει̃νός ἐστιν καὶ ἡμει̃ς ἐσμεν ἐν τω̨̃ κόσμω̨ τούτω̨
18 φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τη̨̃ ἀγάπη̨ ἀλλ' ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τòν φόβον ὅτι ὁ φόβος κόλασιν ἔχει ὁ δὲ φοβούμενος οὐ τετελείωται ἐν τη̨̃ ἀγάπη̨
19 ἡμει̃ς ἀγαπω̃μεν ὅτι αὐτòς πρω̃τος ἠγάπησεν ἡμα̃ς
20 ἐάν τις εἴπη̨ ὅτι ἀγαπω̃ τòν θεόν καὶ τòν ἀδελφòν αὐτου̃ μιση̨̃ ψεύστης ἐστίν ὁ γὰρ μὴ ἀγαπω̃ν τòν ἀδελφòν αὐτου̃ ὃν ἑώρακεν τòν θεòν ὃν οὐχ ἑώρακεν οὐ δύναται ἀγαπα̃ν
21 καὶ ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔχομεν ἀπ' αὐτου̃ ἵνα ὁ ἀγαπω̃ν τòν θεòν ἀγαπα̨̃ καὶ τòν ἀδελφòν αὐτου̃
πα̃ς ὁ πιστεύων ὅτι ’Ιησου̃ς ἐστιν ὁ Χριστòς ἐκ του̃ θεου̃ γεγέννηται καὶ πα̃ς ὁ ἀγαπω̃ν τòν γεννήσαντα ἀγαπα̨̃ καὶ τòν γεγεννημένον ἐξ αὐτου̃
ἐν τούτω̨ γινώσκομεν ὅτι ἀγαπω̃μεν τὰ τέκνα του̃ θεου̃ ὅταν τòν θεòν ἀγαπω̃μεν καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτου̃ ποιω̃μεν
αὕτη γάρ ἐστιν ἡ ἀγάπη του̃ θεου̃ ἵνα τὰς ἐντολὰς αὐτου̃ τηρω̃μεν καὶ αἱ ἐντολαὶ αὐτου̃ βαρει̃αι οὐκ εἰσίν
ὅτι πα̃ν τò γεγεννημένον ἐκ του̃ θεου̃ νικα̨̃ τòν κόσμον καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τòν κόσμον ἡ πίστις ἡμω̃ν
τίς δέ ἐστιν ὁ νικω̃ν τòν κόσμον εἰ μὴ ὁ πιστεύων ὅτι ’Ιησου̃ς ἐστιν ὁ υἱòς του̃ θεου̃
Свернуть
Продолжая разговор о любви, Иоанн связывает воедино любовь к Богу и любовь к ближнему. В этом апостол, конечно, не оригинален: такая связь укоренена в Торе, и она была прекрасно известна раввинистической традиции...  Читать далее

Продолжая разговор о любви, Иоанн связывает воедино любовь к Богу и любовь к ближнему. В этом апостол, конечно, не оригинален: такая связь укоренена в Торе, и она была прекрасно известна раввинистической традиции евангельских времён. Но Иоанн рассматривает её в контексте нового, христианского откровения. Любовь для него — не просто отношения между людьми, как это было в дохристианские времена, она для него неотделима от самой природы Царства. Прежде любовь (как и противоположная ей ненависть) была прежде всего отношением, связывающим людей между собой (подобно тому, как ненависть была отношением, людей разделяющим).

Среда же, внутри которой отношения строились, оставалась природной, по преимуществу психической. Причём это была природа падшего мира, в основании которой лежала природная энергия, не столько открывающая, сколько скрывающая Бога от человека. Любовь как духовное явление с такой скрывающей Бога природой не могла не войти в противоречие, и потому любовь в падшем мире не могла раскрыться во всей полноте. Там, куда она не могла проникнуть, оставалось место падшей природе со всеми её проявлениями, включая страхи, свойственные психике падшего человека — не всегда осознанные, но всегда реальные и всегда мешающие человеку жить полноценной духовной жизнью.

Иное дело Царство. Тут природную энергию сменяет энергия Божьей любви. Она похожа на природную энергию в том отношении, что предоставляет возможность бытия всем существующим формам и проявлениям природной жизни. Но, в отличие от природной энергии падшего мира, энергия Божьей любви не скрывает Бога, а, наоборот, открывает Его, Его волю и Его присутствие.

Такая среда полностью соответствует отношениям любви между людьми: дух и природа оказываются в полной гармонии. Любовь теперь может раскрыться во всей полноте: в Царстве, в отличие от непреображённого мира, ей ничто не препятствует. Поэтому и возможно тут полное избавление от страха: ведь прежняя психическая природа уступает место новой, которая полностью послушна воле человека. Любовь проявляется в полноте, и места страхам в душе человека не остаётся. Это и есть та христианская жизнь, о которой свидетельствовал как Иоанн, так и другие апостолы.

Свернуть
 
На 1 Ин 4:13-5:5
13 ἐν τούτω̨ γινώσκομεν ὅτι ἐν αὐτω̨̃ μένομεν καὶ αὐτòς ἐν ἡμι̃ν ὅτι ἐκ του̃ πνεύματος αὐτου̃ δέδωκεν ἡμι̃ν
14 καὶ ἡμει̃ς τεθεάμεθα καὶ μαρτυρου̃μεν ὅτι ὁ πατὴρ ἀπέσταλκεν τòν υἱòν σωτη̃ρα του̃ κόσμου
15 ὃς ἐὰν ὁμολογήση̨ ὅτι ’Ιησου̃ς ἐστιν ὁ υἱòς του̃ θεου̃ ὁ θεòς ἐν αὐτω̨̃ μένει καὶ αὐτòς ἐν τω̨̃ θεω̨̃
16 καὶ ἡμει̃ς ἐγνώκαμεν καὶ πεπιστεύκαμεν τὴν ἀγάπην ἣν ἔχει ὁ θεòς ἐν ἡμι̃ν ὁ θεòς ἀγάπη ἐστίν καὶ ὁ μένων ἐν τη̨̃ ἀγάπη̨ ἐν τω̨̃ θεω̨̃ μένει καὶ ὁ θεòς ἐν αὐτω̨̃ μένει
17 ἐν τούτω̨ τετελείωται ἡ ἀγάπη μεθ' ἡμω̃ν ἵνα παρρησίαν ἔχωμεν ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ τη̃ς κρίσεως ὅτι καθὼς ἐκει̃νός ἐστιν καὶ ἡμει̃ς ἐσμεν ἐν τω̨̃ κόσμω̨ τούτω̨
18 φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τη̨̃ ἀγάπη̨ ἀλλ' ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τòν φόβον ὅτι ὁ φόβος κόλασιν ἔχει ὁ δὲ φοβούμενος οὐ τετελείωται ἐν τη̨̃ ἀγάπη̨
19 ἡμει̃ς ἀγαπω̃μεν ὅτι αὐτòς πρω̃τος ἠγάπησεν ἡμα̃ς
20 ἐάν τις εἴπη̨ ὅτι ἀγαπω̃ τòν θεόν καὶ τòν ἀδελφòν αὐτου̃ μιση̨̃ ψεύστης ἐστίν ὁ γὰρ μὴ ἀγαπω̃ν τòν ἀδελφòν αὐτου̃ ὃν ἑώρακεν τòν θεòν ὃν οὐχ ἑώρακεν οὐ δύναται ἀγαπα̃ν
21 καὶ ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔχομεν ἀπ' αὐτου̃ ἵνα ὁ ἀγαπω̃ν τòν θεòν ἀγαπα̨̃ καὶ τòν ἀδελφòν αὐτου̃
πα̃ς ὁ πιστεύων ὅτι ’Ιησου̃ς ἐστιν ὁ Χριστòς ἐκ του̃ θεου̃ γεγέννηται καὶ πα̃ς ὁ ἀγαπω̃ν τòν γεννήσαντα ἀγαπα̨̃ καὶ τòν γεγεννημένον ἐξ αὐτου̃
ἐν τούτω̨ γινώσκομεν ὅτι ἀγαπω̃μεν τὰ τέκνα του̃ θεου̃ ὅταν τòν θεòν ἀγαπω̃μεν καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτου̃ ποιω̃μεν
αὕτη γάρ ἐστιν ἡ ἀγάπη του̃ θεου̃ ἵνα τὰς ἐντολὰς αὐτου̃ τηρω̃μεν καὶ αἱ ἐντολαὶ αὐτου̃ βαρει̃αι οὐκ εἰσίν
ὅτι πα̃ν τò γεγεννημένον ἐκ του̃ θεου̃ νικα̨̃ τòν κόσμον καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τòν κόσμον ἡ πίστις ἡμω̃ν
τίς δέ ἐστιν ὁ νικω̃ν τòν κόσμον εἰ μὴ ὁ πιστεύων ὅτι ’Ιησου̃ς ἐστιν ὁ υἱòς του̃ θεου̃
Свернуть
Почему "в любви нет страха"? Почему то, что в страхе есть мучение - делает страх помехой на дороге любви...  Читать далее

Почему "в любви нет страха"? Почему то, что в страхе есть мучение - делает страх помехой на дороге любви? Ведь, казалось бы, мы часто мучаемся, любя? Если вдуматься - то нет, не часто.

Мы мучаемся, если человек не отвечает на нашу любовь, то есть когда мы боимся, что нас недостаточно любят в ответ, что нас недооценили. Тогда это не любовь, а тоска по другому человеку и уязвленное самолюбие, совершенная любовь просто желала бы другому счастья, без сожаления о самом себе. Мы мучаемся от страха за любимого... но ведь такой страх - это, во-первых, сомнение в любимом человеке (если речь о взрослом), и недоверие Богу (если речь о ребенке).

Ответственность за ребенка, вынуждающая ограждать его от опасности - часть родительской любви, но панический страх, что с ребенком что-то случится, вовсе не признак больших материнских или отцовских чувств.

В отношениях часто встречается страх - страх обидеть или быть обиженным, страх недодать любви или проявить лишнюю пылкость, страх быть собой, страх, что тебя не примут... Страхов очень много, а общее у них одно: страх создает препятствие, это как бы маленькая перегородка, она автоматически увеличивает расстояние между людьми, и делает его труднопроходимым для теплого потока настоящей любви, той, которая есть Бог, той, что создает встречу человека с человеком и человека с Богом.

Свернуть
 
На 1 Ин 4:13-5:5
13 ἐν τούτω̨ γινώσκομεν ὅτι ἐν αὐτω̨̃ μένομεν καὶ αὐτòς ἐν ἡμι̃ν ὅτι ἐκ του̃ πνεύματος αὐτου̃ δέδωκεν ἡμι̃ν
14 καὶ ἡμει̃ς τεθεάμεθα καὶ μαρτυρου̃μεν ὅτι ὁ πατὴρ ἀπέσταλκεν τòν υἱòν σωτη̃ρα του̃ κόσμου
15 ὃς ἐὰν ὁμολογήση̨ ὅτι ’Ιησου̃ς ἐστιν ὁ υἱòς του̃ θεου̃ ὁ θεòς ἐν αὐτω̨̃ μένει καὶ αὐτòς ἐν τω̨̃ θεω̨̃
16 καὶ ἡμει̃ς ἐγνώκαμεν καὶ πεπιστεύκαμεν τὴν ἀγάπην ἣν ἔχει ὁ θεòς ἐν ἡμι̃ν ὁ θεòς ἀγάπη ἐστίν καὶ ὁ μένων ἐν τη̨̃ ἀγάπη̨ ἐν τω̨̃ θεω̨̃ μένει καὶ ὁ θεòς ἐν αὐτω̨̃ μένει
17 ἐν τούτω̨ τετελείωται ἡ ἀγάπη μεθ' ἡμω̃ν ἵνα παρρησίαν ἔχωμεν ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ τη̃ς κρίσεως ὅτι καθὼς ἐκει̃νός ἐστιν καὶ ἡμει̃ς ἐσμεν ἐν τω̨̃ κόσμω̨ τούτω̨
18 φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τη̨̃ ἀγάπη̨ ἀλλ' ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τòν φόβον ὅτι ὁ φόβος κόλασιν ἔχει ὁ δὲ φοβούμενος οὐ τετελείωται ἐν τη̨̃ ἀγάπη̨
19 ἡμει̃ς ἀγαπω̃μεν ὅτι αὐτòς πρω̃τος ἠγάπησεν ἡμα̃ς
20 ἐάν τις εἴπη̨ ὅτι ἀγαπω̃ τòν θεόν καὶ τòν ἀδελφòν αὐτου̃ μιση̨̃ ψεύστης ἐστίν ὁ γὰρ μὴ ἀγαπω̃ν τòν ἀδελφòν αὐτου̃ ὃν ἑώρακεν τòν θεòν ὃν οὐχ ἑώρακεν οὐ δύναται ἀγαπα̃ν
21 καὶ ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔχομεν ἀπ' αὐτου̃ ἵνα ὁ ἀγαπω̃ν τòν θεòν ἀγαπα̨̃ καὶ τòν ἀδελφòν αὐτου̃
πα̃ς ὁ πιστεύων ὅτι ’Ιησου̃ς ἐστιν ὁ Χριστòς ἐκ του̃ θεου̃ γεγέννηται καὶ πα̃ς ὁ ἀγαπω̃ν τòν γεννήσαντα ἀγαπα̨̃ καὶ τòν γεγεννημένον ἐξ αὐτου̃
ἐν τούτω̨ γινώσκομεν ὅτι ἀγαπω̃μεν τὰ τέκνα του̃ θεου̃ ὅταν τòν θεòν ἀγαπω̃μεν καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτου̃ ποιω̃μεν
αὕτη γάρ ἐστιν ἡ ἀγάπη του̃ θεου̃ ἵνα τὰς ἐντολὰς αὐτου̃ τηρω̃μεν καὶ αἱ ἐντολαὶ αὐτου̃ βαρει̃αι οὐκ εἰσίν
ὅτι πα̃ν τò γεγεννημένον ἐκ του̃ θεου̃ νικα̨̃ τòν κόσμον καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τòν κόσμον ἡ πίστις ἡμω̃ν
τίς δέ ἐστιν ὁ νικω̃ν τòν κόσμον εἰ μὴ ὁ πιστεύων ὅτι ’Ιησου̃ς ἐστιν ὁ υἱòς του̃ θεου̃
Свернуть
Иоанн обычными словами говорит о том, что для него просто и естественно, но что так трудно понять умом, и ещё труднее...  Читать далее

Иоанн обычными словами говорит о том, что для него просто и естественно, но что так трудно понять умом, и ещё труднее во всей полноте ощутить: о таинственном присутствии Бога в исповедующих Иисуса Сыном Божиим. Когда эта мысль доходит по-настоящему, первая реакция подобна реакции Петра, воскликнувшего Христу: «Выйди от меня, Господи! потому что я человек грешный» (Лк. 5:8). Но Он приходит к нам именно для того, чтобы избавить от власти греха.

Если Бог есть любовь, то пребывание в любви означает пребывание в Боге. Раскрывая свойства любви, Иоанн подчёркивает, что в любви нет страха, в страхе же есть мучение. Значит, нет мучения в Боге. А если так, чем следует объяснить мучения нераскаявшихся грешников, не тем ли, что они, отвернувшись от Бога, отвергли источник любви и оказались во власти страха, избавиться от которого не в силах, как бы ни храбрились напоказ? Ведь в страхе есть мучение...

Признак любви к Богу — любовь к брату. К братству же призваны все люди, и если говорится о помощи ближним, то потому, что начинать надо с тех, кто рядом, не отговариваясь необходимостью сначала позаботиться о дальних. Начало всегда рядом, в нас самих и поблизости, но с этого пятачка мы призваны идти дальше, служа Господу, стремящемуся спасти и преобразить весь мир.

Свернуть
 
На 1 Ин 4:7-16
ἀγαπητοί ἀγαπω̃μεν ἀλλήλους ὅτι ἡ ἀγάπη ἐκ του̃ θεου̃ ἐστιν καὶ πα̃ς ὁ ἀγαπω̃ν ἐκ του̃ θεου̃ γεγέννηται καὶ γινώσκει τòν θεόν
ὁ μὴ ἀγαπω̃ν οὐκ ἔγνω τòν θεόν ὅτι ὁ θεòς ἀγάπη ἐστίν
ἐν τούτω̨ ἐφανερώθη ἡ ἀγάπη του̃ θεου̃ ἐν ἡμι̃ν ὅτι τòν υἱòν αὐτου̃ τòν μονογενη̃ ἀπέσταλκεν ὁ θεòς εἰς τòν κόσμον ἵνα ζήσωμεν δι' αὐτου̃
10 ἐν τούτω̨ ἐστὶν ἡ ἀγάπη οὐχ ὅτι ἡμει̃ς ἠγαπήκαμεν τòν θεόν ἀλλ' ὅτι αὐτòς ἠγάπησεν ἡμα̃ς καὶ ἀπέστειλεν τòν υἱòν αὐτου̃ ἱλασμòν περὶ τω̃ν ἁμαρτιω̃ν ἡμω̃ν
11 ἀγαπητοί εἰ οὕτως ὁ θεòς ἠγάπησεν ἡμα̃ς καὶ ἡμει̃ς ὀφείλομεν ἀλλήλους ἀγαπα̃ν
12 θεòν οὐδεὶς πώποτε τεθέαται ἐὰν ἀγαπω̃μεν ἀλλήλους ὁ θεòς ἐν ἡμι̃ν μένει καὶ ἡ ἀγάπη αὐτου̃ ἐν ἡμι̃ν τετελειωμένη ἐστιν
13 ἐν τούτω̨ γινώσκομεν ὅτι ἐν αὐτω̨̃ μένομεν καὶ αὐτòς ἐν ἡμι̃ν ὅτι ἐκ του̃ πνεύματος αὐτου̃ δέδωκεν ἡμι̃ν
14 καὶ ἡμει̃ς τεθεάμεθα καὶ μαρτυρου̃μεν ὅτι ὁ πατὴρ ἀπέσταλκεν τòν υἱòν σωτη̃ρα του̃ κόσμου
15 ὃς ἐὰν ὁμολογήση̨ ὅτι ’Ιησου̃ς ἐστιν ὁ υἱòς του̃ θεου̃ ὁ θεòς ἐν αὐτω̨̃ μένει καὶ αὐτòς ἐν τω̨̃ θεω̨̃
16 καὶ ἡμει̃ς ἐγνώκαμεν καὶ πεπιστεύκαμεν τὴν ἀγάπην ἣν ἔχει ὁ θεòς ἐν ἡμι̃ν ὁ θεòς ἀγάπη ἐστίν καὶ ὁ μένων ἐν τη̨̃ ἀγάπη̨ ἐν τω̨̃ θεω̨̃ μένει καὶ ὁ θεòς ἐν αὐτω̨̃ μένει
Свернуть
Бог возлюбил людей не потому, что люди всегда хорошо себя вели, не потому, что люди были особенно симпатичными, не потому, что люди любили Его... Он возлюбил нас просто так...  Читать далее

Бог возлюбил людей не потому, что люди всегда хорошо себя вели, не потому, что люди были особенно симпатичными, не потому, что люди любили Его... Он возлюбил нас просто так. И когда мы говорим: «А за что я буду любить Васю Иванова, он ведь меня не любит?» — мы переводим разговор из области любви в область взаимозачётов и прочих бартерных обменов. Любовь существует просто так, любовь в том, что кто-то просто любит — не «в ответ на любовь», а просто...

Свернуть
 
На 1 Ин 4:1-12
ἀγαπητοί μὴ παντὶ πνεύματι πιστεύετε ἀλλὰ δοκιμάζετε τὰ πνεύματα εἰ ἐκ του̃ θεου̃ ἐστιν ὅτι πολλοὶ ψευδοπροφη̃ται ἐξεληλύθασιν εἰς τòν κόσμον
ἐν τούτω̨ γινώσκετε τò πνευ̃μα του̃ θεου̃ πα̃ν πνευ̃μα ὃ ὁμολογει̃ ’Ιησου̃ν Χριστòν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα ἐκ του̃ θεου̃ ἐστιν
καὶ πα̃ν πνευ̃μα ὃ μὴ ὁμολογει̃ τòν ’Ιησου̃ν ἐκ του̃ θεου̃ οὐκ ἔστιν καὶ του̃τό ἐστιν τò του̃ ἀντιχρίστου ὃ ἀκηκόατε ὅτι ἔρχεται καὶ νυ̃ν ἐν τω̨̃ κόσμω̨ ἐστὶν ἤδη
ὑμει̃ς ἐκ του̃ θεου̃ ἐστε τεκνία καὶ νενικήκατε αὐτούς ὅτι μείζων ἐστὶν ὁ ἐν ὑμι̃ν ἢ ὁ ἐν τω̨̃ κόσμω̨
αὐτοὶ ἐκ του̃ κόσμου εἰσίν διὰ του̃το ἐκ του̃ κόσμου λαλου̃σιν καὶ ὁ κόσμος αὐτω̃ν ἀκούει
ἡμει̃ς ἐκ του̃ θεου̃ ἐσμεν ὁ γινώσκων τòν θεòν ἀκούει ἡμω̃ν ὃς οὐκ ἔστιν ἐκ του̃ θεου̃ οὐκ ἀκούει ἡμω̃ν ἐκ τούτου γινώσκομεν τò πνευ̃μα τη̃ς ἀληθείας καὶ τò πνευ̃μα τη̃ς πλάνης
ἀγαπητοί ἀγαπω̃μεν ἀλλήλους ὅτι ἡ ἀγάπη ἐκ του̃ θεου̃ ἐστιν καὶ πα̃ς ὁ ἀγαπω̃ν ἐκ του̃ θεου̃ γεγέννηται καὶ γινώσκει τòν θεόν
ὁ μὴ ἀγαπω̃ν οὐκ ἔγνω τòν θεόν ὅτι ὁ θεòς ἀγάπη ἐστίν
ἐν τούτω̨ ἐφανερώθη ἡ ἀγάπη του̃ θεου̃ ἐν ἡμι̃ν ὅτι τòν υἱòν αὐτου̃ τòν μονογενη̃ ἀπέσταλκεν ὁ θεòς εἰς τòν κόσμον ἵνα ζήσωμεν δι' αὐτου̃
10 ἐν τούτω̨ ἐστὶν ἡ ἀγάπη οὐχ ὅτι ἡμει̃ς ἠγαπήκαμεν τòν θεόν ἀλλ' ὅτι αὐτòς ἠγάπησεν ἡμα̃ς καὶ ἀπέστειλεν τòν υἱòν αὐτου̃ ἱλασμòν περὶ τω̃ν ἁμαρτιω̃ν ἡμω̃ν
11 ἀγαπητοί εἰ οὕτως ὁ θεòς ἠγάπησεν ἡμα̃ς καὶ ἡμει̃ς ὀφείλομεν ἀλλήλους ἀγαπα̃ν
12 θεòν οὐδεὶς πώποτε τεθέαται ἐὰν ἀγαπω̃μεν ἀλλήλους ὁ θεòς ἐν ἡμι̃ν μένει καὶ ἡ ἀγάπη αὐτου̃ ἐν ἡμι̃ν τετελειωμένη ἐστιν
Свернуть
Испытывать духов апостол предлагает по той причине, что много лжепророков появилось в мире. Иоанн о том...  Читать далее

Испытывать духов апостол предлагает по той причине, что много лжепророков появилось в мире. Иоанн о том не пишет, но мы вправе развить его предупреждение: как бы нам самим, приняв голос из тьмы за голос свыше, не стать такими лжепророками. Чтобы этого не случилось, Иоанн предлагает простой критерий: обратить внимание на то, как дух, претендующий быть пророческим, реагирует на Христа. Такой дух не обязательно прямо станет Его отвергать, он даже может отзываться о Нём уважительно, однако даже в этом случае он обязательно, чуть раньше или чуть позже, начнёт дополнять похвалы Христу многочисленными «но», конечная цель которых — отрицание реального Христа, пришедшего во плоти. Так что мы имеем возможность различать, с чем имеем дело — с разномыслиями ли, о неизбежности которых писал апостол Павел, или же с искажением самих основ Евангелия.

Лжепророки часто претендуют на обладание особым знанием, но при этом у них, как правило, нет любви, и это неудивительно, ведь у них нет Христа. Наличие или отсутствие любви для многих может показаться излишне простым и ненадёжным критерием, особенно в наше время, когда одной из основ цивилизации стало накопление информации. Как древние лжеучителя, так и современные претендуют на знание, а не на любовь, она им кажется недостаточно серьёзной, а если и признаётся, то сводится к чему-то другому, например, к сентиментальности (и это ещё не самый провальный вариант).

Но нет сентиментальности в голгофской жертве.

Свернуть
 
На 1 Ин 4:1-12
ἀγαπητοί μὴ παντὶ πνεύματι πιστεύετε ἀλλὰ δοκιμάζετε τὰ πνεύματα εἰ ἐκ του̃ θεου̃ ἐστιν ὅτι πολλοὶ ψευδοπροφη̃ται ἐξεληλύθασιν εἰς τòν κόσμον
ἐν τούτω̨ γινώσκετε τò πνευ̃μα του̃ θεου̃ πα̃ν πνευ̃μα ὃ ὁμολογει̃ ’Ιησου̃ν Χριστòν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα ἐκ του̃ θεου̃ ἐστιν
καὶ πα̃ν πνευ̃μα ὃ μὴ ὁμολογει̃ τòν ’Ιησου̃ν ἐκ του̃ θεου̃ οὐκ ἔστιν καὶ του̃τό ἐστιν τò του̃ ἀντιχρίστου ὃ ἀκηκόατε ὅτι ἔρχεται καὶ νυ̃ν ἐν τω̨̃ κόσμω̨ ἐστὶν ἤδη
ὑμει̃ς ἐκ του̃ θεου̃ ἐστε τεκνία καὶ νενικήκατε αὐτούς ὅτι μείζων ἐστὶν ὁ ἐν ὑμι̃ν ἢ ὁ ἐν τω̨̃ κόσμω̨
αὐτοὶ ἐκ του̃ κόσμου εἰσίν διὰ του̃το ἐκ του̃ κόσμου λαλου̃σιν καὶ ὁ κόσμος αὐτω̃ν ἀκούει
ἡμει̃ς ἐκ του̃ θεου̃ ἐσμεν ὁ γινώσκων τòν θεòν ἀκούει ἡμω̃ν ὃς οὐκ ἔστιν ἐκ του̃ θεου̃ οὐκ ἀκούει ἡμω̃ν ἐκ τούτου γινώσκομεν τò πνευ̃μα τη̃ς ἀληθείας καὶ τò πνευ̃μα τη̃ς πλάνης
ἀγαπητοί ἀγαπω̃μεν ἀλλήλους ὅτι ἡ ἀγάπη ἐκ του̃ θεου̃ ἐστιν καὶ πα̃ς ὁ ἀγαπω̃ν ἐκ του̃ θεου̃ γεγέννηται καὶ γινώσκει τòν θεόν
ὁ μὴ ἀγαπω̃ν οὐκ ἔγνω τòν θεόν ὅτι ὁ θεòς ἀγάπη ἐστίν
ἐν τούτω̨ ἐφανερώθη ἡ ἀγάπη του̃ θεου̃ ἐν ἡμι̃ν ὅτι τòν υἱòν αὐτου̃ τòν μονογενη̃ ἀπέσταλκεν ὁ θεòς εἰς τòν κόσμον ἵνα ζήσωμεν δι' αὐτου̃
10 ἐν τούτω̨ ἐστὶν ἡ ἀγάπη οὐχ ὅτι ἡμει̃ς ἠγαπήκαμεν τòν θεόν ἀλλ' ὅτι αὐτòς ἠγάπησεν ἡμα̃ς καὶ ἀπέστειλεν τòν υἱòν αὐτου̃ ἱλασμòν περὶ τω̃ν ἁμαρτιω̃ν ἡμω̃ν
11 ἀγαπητοί εἰ οὕτως ὁ θεòς ἠγάπησεν ἡμα̃ς καὶ ἡμει̃ς ὀφείλομεν ἀλλήλους ἀγαπα̃ν
12 θεòν οὐδεὶς πώποτε τεθέαται ἐὰν ἀγαπω̃μεν ἀλλήλους ὁ θεòς ἐν ἡμι̃ν μένει καὶ ἡ ἀγάπη αὐτου̃ ἐν ἡμι̃ν τετελειωμένη ἐστιν
Свернуть
Мы продолжаем искать знамений - ведь кажется, что без них так трудно верить. Мы продолжаем ждать, что Господь Сам...  Читать далее

Мы продолжаем искать знамений - ведь кажется, что без них так трудно верить. Мы продолжаем ждать, что Господь Сам явится нам, мечтать о том, что увидим Его своими глазами и услышим своими ушами.

Но чуда любви в нашей жизни - не видим. А ведь имено эти чудеса - когда вдруг, неожиданно, понимаешь, что этот человек посмотрел на тебя с любовью, или что твое собственное каменное сердце вдруг согрелось при мысли о другом человеке - именно это и есть знак присутствия Бога в нашем сердце и в этом мире. "Потому что Бог есть любовь". Фраза "Бога никто никто никогда не видел" странно выглядит в устах апостола Иоанна, который на Тайной Вечери возлежал, положив голову на грудь Иисусу, который видел Его на Кресте, и видел Его воскресшим. Однако,может быть, апостол имел в виду другое: то, что существование Бога нельзя доказать, то, что Он не может заставить своих учеников, даже тех, кого называет детьми - он все же не может заставить поверить в то, что он, Иоанн, видел своими глазами и слышал своими ушами.

А любовь может увидеть каждый. Потому что даже в мире полном войн, ненависти, раздоров, любовь всегда присутствует, и всегда побеждает. Ведь Бог уже победил на Кресте своей любовью и Он больше, чем зло мира сего. Бог есть любовь всепобеждающая.

Свернуть
 
На 1 Ин 4:1-12
ἀγαπητοί μὴ παντὶ πνεύματι πιστεύετε ἀλλὰ δοκιμάζετε τὰ πνεύματα εἰ ἐκ του̃ θεου̃ ἐστιν ὅτι πολλοὶ ψευδοπροφη̃ται ἐξεληλύθασιν εἰς τòν κόσμον
ἐν τούτω̨ γινώσκετε τò πνευ̃μα του̃ θεου̃ πα̃ν πνευ̃μα ὃ ὁμολογει̃ ’Ιησου̃ν Χριστòν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα ἐκ του̃ θεου̃ ἐστιν
καὶ πα̃ν πνευ̃μα ὃ μὴ ὁμολογει̃ τòν ’Ιησου̃ν ἐκ του̃ θεου̃ οὐκ ἔστιν καὶ του̃τό ἐστιν τò του̃ ἀντιχρίστου ὃ ἀκηκόατε ὅτι ἔρχεται καὶ νυ̃ν ἐν τω̨̃ κόσμω̨ ἐστὶν ἤδη
ὑμει̃ς ἐκ του̃ θεου̃ ἐστε τεκνία καὶ νενικήκατε αὐτούς ὅτι μείζων ἐστὶν ὁ ἐν ὑμι̃ν ἢ ὁ ἐν τω̨̃ κόσμω̨
αὐτοὶ ἐκ του̃ κόσμου εἰσίν διὰ του̃το ἐκ του̃ κόσμου λαλου̃σιν καὶ ὁ κόσμος αὐτω̃ν ἀκούει
ἡμει̃ς ἐκ του̃ θεου̃ ἐσμεν ὁ γινώσκων τòν θεòν ἀκούει ἡμω̃ν ὃς οὐκ ἔστιν ἐκ του̃ θεου̃ οὐκ ἀκούει ἡμω̃ν ἐκ τούτου γινώσκομεν τò πνευ̃μα τη̃ς ἀληθείας καὶ τò πνευ̃μα τη̃ς πλάνης
ἀγαπητοί ἀγαπω̃μεν ἀλλήλους ὅτι ἡ ἀγάπη ἐκ του̃ θεου̃ ἐστιν καὶ πα̃ς ὁ ἀγαπω̃ν ἐκ του̃ θεου̃ γεγέννηται καὶ γινώσκει τòν θεόν
ὁ μὴ ἀγαπω̃ν οὐκ ἔγνω τòν θεόν ὅτι ὁ θεòς ἀγάπη ἐστίν
ἐν τούτω̨ ἐφανερώθη ἡ ἀγάπη του̃ θεου̃ ἐν ἡμι̃ν ὅτι τòν υἱòν αὐτου̃ τòν μονογενη̃ ἀπέσταλκεν ὁ θεòς εἰς τòν κόσμον ἵνα ζήσωμεν δι' αὐτου̃
10 ἐν τούτω̨ ἐστὶν ἡ ἀγάπη οὐχ ὅτι ἡμει̃ς ἠγαπήκαμεν τòν θεόν ἀλλ' ὅτι αὐτòς ἠγάπησεν ἡμα̃ς καὶ ἀπέστειλεν τòν υἱòν αὐτου̃ ἱλασμòν περὶ τω̃ν ἁμαρτιω̃ν ἡμω̃ν
11 ἀγαπητοί εἰ οὕτως ὁ θεòς ἠγάπησεν ἡμα̃ς καὶ ἡμει̃ς ὀφείλομεν ἀλλήλους ἀγαπα̃ν
12 θεòν οὐδεὶς πώποτε τεθέαται ἐὰν ἀγαπω̃μεν ἀλλήλους ὁ θεòς ἐν ἡμι̃ν μένει καὶ ἡ ἀγάπη αὐτου̃ ἐν ἡμι̃ν τετελειωμένη ἐστιν
Свернуть
Продолжая разговор о любви, Иоанн связывает любовь с богопознанием. Для апостола эти вещи не только неотделимы друг от друга — для него они суть две стороны одной и той же реальности. Бога никто никогда не видел...  Читать далее

Продолжая разговор о любви, Иоанн связывает любовь с богопознанием. Для апостола эти вещи не только неотделимы друг от друга — для него они суть две стороны одной и той же реальности. Бога никто никогда не видел, говорит Иоанн, но если мы друг друга любим, то Бог пребывает «в нас» (соответствующее греческое выражение может означать как «внутри (каждого из) нас», так и «среди нас»). В этом случае Божья любовь пребывает «в нас» (в обоих значениях этого выражения) во всей полноте. На первый взгляд мысль о том, что всякое богопознание есть любовь, может показаться странной. Есть ведь и другие его формы, не отрицающие любви, но и не ставящие её в центр отношений человека с Богом.

Но если на любовь смотреть не только как на отношения между людьми, но и как на форму Божьего присутствия, для Царства основную и основополагающую, то многое станет понятнее. В самом деле: как может человек увидеть Бога? Единственная реальная возможность (не считая умозрительных абстракций, к подлинному богопознанию обычно отношения не имеющих) — это осознание того дыхания жизни, которое Бог «вдунул» в человека при сотворении.

Сознательное помещение его в центр собственной жизни во всех её проявлениях. Только так богопознание и богообщение может стать для человека реальностью. Тогда реальностью для него становится и Божья сила, и Божья любовь — те формы Божьего присутствия, которые были доступны человеку ещё до прихода в мир Христа. Всякий другой опыт богообщения оказывается производным от опыта осознания этого Присутствия.

Но с приходом Христа ситуация объективно меняется: теперь всякий опыт Присутствия (если только, конечно, он подлинный) неотделим от Царства, входящего в мир. То дыхание жизни, которое дано каждому, сегодня может стать дверью в Царство — если только постучаться. Но открыть дверь может только Христос, а когда Он откроет, новым основанием жизни человека станет энергия любви, на которой основана вся жизнь Царства. На энергии природной основана только жизнь падшего мира — но и за природной энергией скрывается Бог.

За энергией любви же Бог не скрывается, в ней и через неё Он открывается, поэтому она и лежит в основании Царства. Но если, по словам Спасителя, Царство внутри нас и среди нас, то и любовь, если мы жители Царства, тоже будет внутри нас и посреди нас. А за конкретными её проявлениями внутри нас и среди нас стоит вся полнота Божьей любви, явленной Царству. Всё остальное, все формы бытия, осознания и богопознания — производное от Божьей любви. Независимо от того, насколько понимают это люди.

Свернуть
 
На 1 Ин 4:1-12
ἀγαπητοί μὴ παντὶ πνεύματι πιστεύετε ἀλλὰ δοκιμάζετε τὰ πνεύματα εἰ ἐκ του̃ θεου̃ ἐστιν ὅτι πολλοὶ ψευδοπροφη̃ται ἐξεληλύθασιν εἰς τòν κόσμον
ἐν τούτω̨ γινώσκετε τò πνευ̃μα του̃ θεου̃ πα̃ν πνευ̃μα ὃ ὁμολογει̃ ’Ιησου̃ν Χριστòν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα ἐκ του̃ θεου̃ ἐστιν
καὶ πα̃ν πνευ̃μα ὃ μὴ ὁμολογει̃ τòν ’Ιησου̃ν ἐκ του̃ θεου̃ οὐκ ἔστιν καὶ του̃τό ἐστιν τò του̃ ἀντιχρίστου ὃ ἀκηκόατε ὅτι ἔρχεται καὶ νυ̃ν ἐν τω̨̃ κόσμω̨ ἐστὶν ἤδη
ὑμει̃ς ἐκ του̃ θεου̃ ἐστε τεκνία καὶ νενικήκατε αὐτούς ὅτι μείζων ἐστὶν ὁ ἐν ὑμι̃ν ἢ ὁ ἐν τω̨̃ κόσμω̨
αὐτοὶ ἐκ του̃ κόσμου εἰσίν διὰ του̃το ἐκ του̃ κόσμου λαλου̃σιν καὶ ὁ κόσμος αὐτω̃ν ἀκούει
ἡμει̃ς ἐκ του̃ θεου̃ ἐσμεν ὁ γινώσκων τòν θεòν ἀκούει ἡμω̃ν ὃς οὐκ ἔστιν ἐκ του̃ θεου̃ οὐκ ἀκούει ἡμω̃ν ἐκ τούτου γινώσκομεν τò πνευ̃μα τη̃ς ἀληθείας καὶ τò πνευ̃μα τη̃ς πλάνης
ἀγαπητοί ἀγαπω̃μεν ἀλλήλους ὅτι ἡ ἀγάπη ἐκ του̃ θεου̃ ἐστιν καὶ πα̃ς ὁ ἀγαπω̃ν ἐκ του̃ θεου̃ γεγέννηται καὶ γινώσκει τòν θεόν
ὁ μὴ ἀγαπω̃ν οὐκ ἔγνω τòν θεόν ὅτι ὁ θεòς ἀγάπη ἐστίν
ἐν τούτω̨ ἐφανερώθη ἡ ἀγάπη του̃ θεου̃ ἐν ἡμι̃ν ὅτι τòν υἱòν αὐτου̃ τòν μονογενη̃ ἀπέσταλκεν ὁ θεòς εἰς τòν κόσμον ἵνα ζήσωμεν δι' αὐτου̃
10 ἐν τούτω̨ ἐστὶν ἡ ἀγάπη οὐχ ὅτι ἡμει̃ς ἠγαπήκαμεν τòν θεόν ἀλλ' ὅτι αὐτòς ἠγάπησεν ἡμα̃ς καὶ ἀπέστειλεν τòν υἱòν αὐτου̃ ἱλασμòν περὶ τω̃ν ἁμαρτιω̃ν ἡμω̃ν
11 ἀγαπητοί εἰ οὕτως ὁ θεòς ἠγάπησεν ἡμα̃ς καὶ ἡμει̃ς ὀφείλομεν ἀλλήλους ἀγαπα̃ν
12 θεòν οὐδεὶς πώποτε τεθέαται ἐὰν ἀγαπω̃μεν ἀλλήλους ὁ θεòς ἐν ἡμι̃ν μένει καὶ ἡ ἀγάπη αὐτου̃ ἐν ἡμι̃ν τετελειωμένη ἐστιν
Свернуть
Испытывать духов апостол предлагает по той причине, что много лжепророков появилось в мире. Иоанн о том не...  Читать далее

Испытывать духов апостол предлагает по той причине, что много лжепророков появилось в мире. Иоанн о том не пишет, но мы вправе развить его предупреждение: как бы нам самим, приняв голос из тьмы за голос свыше, не стать такими лжепророками. Чтобы этого не случилось, Иоанн предлагает простой критерий: обратить внимание на то, как дух, претендующий быть пророческим, реагирует на Христа. Такой дух не обязательно прямо станет Его отвергать, он даже может отзываться о Нём уважительно, однако даже в этом случае он обязательно, чуть раньше или чуть позже, начнёт дополнять похвалы Христу многочисленными «но», конечная цель которых — отрицание реального Христа, пришедшего во плоти. Так что мы имеем возможность различать, с чем имеем дело — с разномыслиями ли, о неизбежности которых писал апостол Павел, или же с искажением самих основ Евангелия.

Лжепророки часто претендуют на обладание особым знанием, но при этом у них, как правило, нет любви, и это неудивительно, ведь у них нет Христа. Наличие или отсутствие любви для многих может показаться излишне простым и ненадёжным критерием, особенно в наше время, когда одной из основ цивилизации стало накопление информации. Как древние лжеучителя, так и современные претендуют на знание, а не на любовь, она им кажется недостаточно серьёзной, а если и признаётся, то сводится к чему-то другому, например, к сентиментальности (и это ещё не самый провальный вариант).

Но нет сентиментальности в голгофской жертве.

Свернуть

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).