Библия-Центр
РУ

Мысли вслух на Втор 7:1-26

ἐὰν δὲ εἰσαγάγη̨ σε κύριος ὁ θεός σου εἰς τὴν γη̃ν εἰς ἣν εἰσπορεύη̨ ἐκει̃ κληρονομη̃σαι καὶ ἐξαρει̃ ἔθνη μεγάλα ἀπὸ προσώπου σου τὸν Χετται̃ον καὶ Γεργεσαι̃ον καὶ Αμορραι̃ον καὶ Χαναναι̃ον καὶ Φερεζαι̃ον καὶ Ευαι̃ον καὶ Ιεβουσαι̃ον ἑπτὰ ἔθνη πολλὰ καὶ ἰσχυρότερα ὑμω̃ν
καὶ παραδώσει αὐτοὺς κύριος ὁ θεός σου εἰς τὰς χει̃ράς σου καὶ πατάξεις αὐτούς ἀφανισμω̨̃ ἀφανιει̃ς αὐτούς οὐ διαθήση̨ πρὸς αὐτοὺς διαθήκην οὐδὲ μὴ ἐλεήσητε αὐτούς
οὐδὲ μὴ γαμβρεύσητε πρὸς αὐτούς τὴν θυγατέρα σου οὐ δώσεις τω̨̃ υἱω̨̃ αὐτου̃ καὶ τὴν θυγατέρα αὐτου̃ οὐ λήμψη̨ τω̨̃ υἱω̨̃ σου
ἀποστήσει γὰρ τὸν υἱόν σου ἀπ' ἐμου̃ καὶ λατρεύσει θεοι̃ς ἑτέροις καὶ ὀργισθήσεται θυμω̨̃ κύριος εἰς ὑμα̃ς καὶ ἐξολεθρεύσει σε τὸ τάχος
ἀλλ' οὕτως ποιήσετε αὐτοι̃ς τοὺς βωμοὺς αὐτω̃ν καθελει̃τε καὶ τὰς στήλας αὐτω̃ν συντρίψετε καὶ τὰ ἄλση αὐτω̃ν ἐκκόψετε καὶ τὰ γλυπτὰ τω̃ν θεω̃ν αὐτω̃ν κατακαύσετε πυρί
ὅτι λαὸς ἅγιος εἰ̃ κυρίω̨ τω̨̃ θεω̨̃ σου καὶ σὲ προείλατο κύριος ὁ θεός σου εἰ̃ναί σε αὐτω̨̃ λαὸν περιούσιον παρὰ πάντα τὰ ἔθνη ὅσα ἐπὶ προσώπου τη̃ς γη̃ς
οὐχ ὅτι πολυπληθει̃τε παρὰ πάντα τὰ ἔθνη προείλατο κύριος ὑμα̃ς καὶ ἐξελέξατο ὑμα̃ς ὑμει̃ς γάρ ἐστε ὀλιγοστοὶ παρὰ πάντα τὰ ἔθνη
ἀλλὰ παρὰ τὸ ἀγαπα̃ν κύριον ὑμα̃ς καὶ διατηρω̃ν τὸν ὅρκον ὃν ὤμοσεν τοι̃ς πατράσιν ὑμω̃ν ἐξήγαγεν κύριος ὑμα̃ς ἐν χειρὶ κραταια̨̃ καὶ ἐν βραχίονι ὑψηλω̨̃ καὶ ἐλυτρώσατο ἐξ οἴκου δουλείας ἐκ χειρὸς Φαραω βασιλέως Αἰγύπτου
καὶ γνώση̨ ὅτι κύριος ὁ θεός σου οὑ̃τος θεός θεὸς πιστός ὁ φυλάσσων διαθήκην καὶ ἔλεος τοι̃ς ἀγαπω̃σιν αὐτὸν καὶ τοι̃ς φυλάσσουσιν τὰς ἐντολὰς αὐτου̃ εἰς χιλίας γενεὰς
10 καὶ ἀποδιδοὺς τοι̃ς μισου̃σιν κατὰ πρόσωπον ἐξολεθρευ̃σαι αὐτούς καὶ οὐχὶ βραδυνει̃ τοι̃ς μισου̃σιν κατὰ πρόσωπον ἀποδώσει αὐτοι̃ς
11 καὶ φυλάξη̨ τὰς ἐντολὰς καὶ τὰ δικαιώματα καὶ τὰ κρίματα ταυ̃τα ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον ποιει̃ν
12 καὶ ἔσται ἡνίκα ἂν ἀκούσητε πάντα τὰ δικαιώματα ταυ̃τα καὶ φυλάξητε καὶ ποιήσητε αὐτά καὶ διαφυλάξει κύριος ὁ θεός σού σοι τὴν διαθήκην καὶ τὸ ἔλεος ὃ ὤμοσεν τοι̃ς πατράσιν ὑμω̃ν
13 καὶ ἀγαπήσει σε καὶ εὐλογήσει σε καὶ πληθυνει̃ σε καὶ εὐλογήσει τὰ ἔκγονα τη̃ς κοιλίας σου καὶ τὸν καρπὸν τη̃ς γη̃ς σου τὸν σι̃τόν σου καὶ τὸν οἰ̃νόν σου καὶ τὸ ἔλαιόν σου τὰ βουκόλια τω̃ν βοω̃ν σου καὶ τὰ ποίμνια τω̃ν προβάτων σου ἐπὶ τη̃ς γη̃ς ἡ̃ς ὤμοσεν κύριος τοι̃ς πατράσιν σου δου̃ναί σοι
14 εὐλογητὸς ἔση̨ παρὰ πάντα τὰ ἔθνη οὐκ ἔσται ἐν ὑμι̃ν ἄγονος οὐδὲ στει̃ρα καὶ ἐν τοι̃ς κτήνεσίν σου
15 καὶ περιελει̃ κύριος ἀπὸ σου̃ πα̃σαν μαλακίαν καὶ πάσας νόσους Αἰγύπτου τὰς πονηράς ἃς ἑώρακας καὶ ὅσα ἔγνως οὐκ ἐπιθήσει ἐπὶ σὲ καὶ ἐπιθήσει αὐτὰ ἐπὶ πάντας τοὺς μισου̃ντάς σε
16 καὶ φάγη̨ πάντα τὰ σκυ̃λα τω̃ν ἐθνω̃ν ἃ κύριος ὁ θεός σου δίδωσίν σοι οὐ φείσεται ὁ ὀφθαλμός σου ἐπ' αὐτοι̃ς καὶ οὐ λατρεύσεις τοι̃ς θεοι̃ς αὐτω̃ν ὅτι σκω̃λον του̃τό ἐστίν σοι
17 ἐὰν δὲ λέγη̨ς ἐν τη̨̃ διανοία̨ σου ὅτι πολὺ τὸ ἔθνος του̃το ἢ ἐγώ πω̃ς δυνήσομαι ἐξολεθρευ̃σαι αὐτούς
18 οὐ φοβηθήση̨ αὐτούς μνεία̨ μνησθήση̨ ὅσα ἐποίησεν κύριος ὁ θεός σου τω̨̃ Φαραω καὶ πα̃σι τοι̃ς Αἰγυπτίοις
19 τοὺς πειρασμοὺς τοὺς μεγάλους οὓς εἴδοσαν οἱ ὀφθαλμοί σου τὰ σημει̃α καὶ τὰ τέρατα τὰ μεγάλα ἐκει̃να τὴν χει̃ρα τὴν κραταιὰν καὶ τὸν βραχίονα τὸν ὑψηλόν ὡς ἐξήγαγέν σε κύριος ὁ θεός σου οὕτως ποιήσει κύριος ὁ θεὸς ἡμω̃ν πα̃σιν τοι̃ς ἔθνεσιν οὓς σὺ φοβη̨̃ ἀπὸ προσώπου αὐτω̃ν
20 καὶ τὰς σφηκίας ἀποστελει̃ κύριος ὁ θεός σου εἰς αὐτούς ἕως ἂν ἐκτριβω̃σιν οἱ καταλελειμμένοι καὶ οἱ κεκρυμμένοι ἀπὸ σου̃
21 οὐ τρωθήση̨ ἀπὸ προσώπου αὐτω̃ν ὅτι κύριος ὁ θεός σου ἐν σοί θεὸς μέγας καὶ κραταιός
22 καὶ καταναλώσει κύριος ὁ θεός σου τὰ ἔθνη ταυ̃τα ἀπὸ προσώπου σου κατὰ μικρὸν μικρόν οὐ δυνήση̨ ἐξαναλω̃σαι αὐτοὺς τὸ τάχος ἵνα μὴ γένηται ἡ γη̃ ἔρημος καὶ πληθυνθη̨̃ ἐπὶ σὲ τὰ θηρία τὰ ἄγρια
23 καὶ παραδώσει αὐτοὺς κύριος ὁ θεός σου εἰς τὰς χει̃ράς σου καὶ ἀπολέσει αὐτοὺς ἀπωλεία̨ μεγάλη̨ ἕως ἂν ἐξολεθρεύση̨ αὐτούς
24 καὶ παραδώσει τοὺς βασιλει̃ς αὐτω̃ν εἰς τὰς χει̃ρας ὑμω̃ν καὶ ἀπολει̃ται τὸ ὄνομα αὐτω̃ν ἐκ του̃ τόπου ἐκείνου οὐκ ἀντιστήσεται οὐδεὶς κατὰ πρόσωπόν σου ἕως ἂν ἐξολεθρεύση̨ς αὐτούς
25 τὰ γλυπτὰ τω̃ν θεω̃ν αὐτω̃ν κατακαύσετε πυρί οὐκ ἐπιθυμήσεις ἀργύριον οὐδὲ χρυσίον ἀπ' αὐτω̃ν καὶ οὐ λήμψη̨ σεαυτω̨̃ μὴ πταίση̨ς δι' αὐτό ὅτι βδέλυγμα κυρίω̨ τω̨̃ θεω̨̃ σού ἐστιν
26 καὶ οὐκ εἰσοίσεις βδέλυγμα εἰς τὸν οἰ̃κόν σου καὶ ἔση̨ ἀνάθημα ὥσπερ του̃το προσοχθίσματι προσοχθιει̃ς καὶ βδελύγματι βδελύξη̨ ὅτι ἀνάθημά ἐστιν
Свернуть

Обещания, данные Израилю, Бог выполняет «потому, что любит» этих людей. Но при этом Он обещает «милость к любящим Его до тысячи родов» — размах, достигающий и наше время и многие тысячи лет после нас. В этом двойном условии взаимной любви Он может доверить нам (людям) Своего Сына, родившегося в эту ночь. Ему удастся осуществить Свое призвание и спасти Свой народ (в который теперь могут войти все) опять же, лишь тогда, когда смогут встретиться Его вечная любовь и наша — земная и слабая, но все же поставленная рядом с Его милостью.

Темы:

Другие мысли вслух

 
На Втор 7:1-26
ἐὰν δὲ εἰσαγάγη̨ σε κύριος ὁ θεός σου εἰς τὴν γη̃ν εἰς ἣν εἰσπορεύη̨ ἐκει̃ κληρονομη̃σαι καὶ ἐξαρει̃ ἔθνη μεγάλα ἀπὸ προσώπου σου τὸν Χετται̃ον καὶ Γεργεσαι̃ον καὶ Αμορραι̃ον καὶ Χαναναι̃ον καὶ Φερεζαι̃ον καὶ Ευαι̃ον καὶ Ιεβουσαι̃ον ἑπτὰ ἔθνη πολλὰ καὶ ἰσχυρότερα ὑμω̃ν
καὶ παραδώσει αὐτοὺς κύριος ὁ θεός σου εἰς τὰς χει̃ράς σου καὶ πατάξεις αὐτούς ἀφανισμω̨̃ ἀφανιει̃ς αὐτούς οὐ διαθήση̨ πρὸς αὐτοὺς διαθήκην οὐδὲ μὴ ἐλεήσητε αὐτούς
οὐδὲ μὴ γαμβρεύσητε πρὸς αὐτούς τὴν θυγατέρα σου οὐ δώσεις τω̨̃ υἱω̨̃ αὐτου̃ καὶ τὴν θυγατέρα αὐτου̃ οὐ λήμψη̨ τω̨̃ υἱω̨̃ σου
ἀποστήσει γὰρ τὸν υἱόν σου ἀπ' ἐμου̃ καὶ λατρεύσει θεοι̃ς ἑτέροις καὶ ὀργισθήσεται θυμω̨̃ κύριος εἰς ὑμα̃ς καὶ ἐξολεθρεύσει σε τὸ τάχος
ἀλλ' οὕτως ποιήσετε αὐτοι̃ς τοὺς βωμοὺς αὐτω̃ν καθελει̃τε καὶ τὰς στήλας αὐτω̃ν συντρίψετε καὶ τὰ ἄλση αὐτω̃ν ἐκκόψετε καὶ τὰ γλυπτὰ τω̃ν θεω̃ν αὐτω̃ν κατακαύσετε πυρί
ὅτι λαὸς ἅγιος εἰ̃ κυρίω̨ τω̨̃ θεω̨̃ σου καὶ σὲ προείλατο κύριος ὁ θεός σου εἰ̃ναί σε αὐτω̨̃ λαὸν περιούσιον παρὰ πάντα τὰ ἔθνη ὅσα ἐπὶ προσώπου τη̃ς γη̃ς
οὐχ ὅτι πολυπληθει̃τε παρὰ πάντα τὰ ἔθνη προείλατο κύριος ὑμα̃ς καὶ ἐξελέξατο ὑμα̃ς ὑμει̃ς γάρ ἐστε ὀλιγοστοὶ παρὰ πάντα τὰ ἔθνη
ἀλλὰ παρὰ τὸ ἀγαπα̃ν κύριον ὑμα̃ς καὶ διατηρω̃ν τὸν ὅρκον ὃν ὤμοσεν τοι̃ς πατράσιν ὑμω̃ν ἐξήγαγεν κύριος ὑμα̃ς ἐν χειρὶ κραταια̨̃ καὶ ἐν βραχίονι ὑψηλω̨̃ καὶ ἐλυτρώσατο ἐξ οἴκου δουλείας ἐκ χειρὸς Φαραω βασιλέως Αἰγύπτου
καὶ γνώση̨ ὅτι κύριος ὁ θεός σου οὑ̃τος θεός θεὸς πιστός ὁ φυλάσσων διαθήκην καὶ ἔλεος τοι̃ς ἀγαπω̃σιν αὐτὸν καὶ τοι̃ς φυλάσσουσιν τὰς ἐντολὰς αὐτου̃ εἰς χιλίας γενεὰς
10 καὶ ἀποδιδοὺς τοι̃ς μισου̃σιν κατὰ πρόσωπον ἐξολεθρευ̃σαι αὐτούς καὶ οὐχὶ βραδυνει̃ τοι̃ς μισου̃σιν κατὰ πρόσωπον ἀποδώσει αὐτοι̃ς
11 καὶ φυλάξη̨ τὰς ἐντολὰς καὶ τὰ δικαιώματα καὶ τὰ κρίματα ταυ̃τα ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον ποιει̃ν
12 καὶ ἔσται ἡνίκα ἂν ἀκούσητε πάντα τὰ δικαιώματα ταυ̃τα καὶ φυλάξητε καὶ ποιήσητε αὐτά καὶ διαφυλάξει κύριος ὁ θεός σού σοι τὴν διαθήκην καὶ τὸ ἔλεος ὃ ὤμοσεν τοι̃ς πατράσιν ὑμω̃ν
13 καὶ ἀγαπήσει σε καὶ εὐλογήσει σε καὶ πληθυνει̃ σε καὶ εὐλογήσει τὰ ἔκγονα τη̃ς κοιλίας σου καὶ τὸν καρπὸν τη̃ς γη̃ς σου τὸν σι̃τόν σου καὶ τὸν οἰ̃νόν σου καὶ τὸ ἔλαιόν σου τὰ βουκόλια τω̃ν βοω̃ν σου καὶ τὰ ποίμνια τω̃ν προβάτων σου ἐπὶ τη̃ς γη̃ς ἡ̃ς ὤμοσεν κύριος τοι̃ς πατράσιν σου δου̃ναί σοι
14 εὐλογητὸς ἔση̨ παρὰ πάντα τὰ ἔθνη οὐκ ἔσται ἐν ὑμι̃ν ἄγονος οὐδὲ στει̃ρα καὶ ἐν τοι̃ς κτήνεσίν σου
15 καὶ περιελει̃ κύριος ἀπὸ σου̃ πα̃σαν μαλακίαν καὶ πάσας νόσους Αἰγύπτου τὰς πονηράς ἃς ἑώρακας καὶ ὅσα ἔγνως οὐκ ἐπιθήσει ἐπὶ σὲ καὶ ἐπιθήσει αὐτὰ ἐπὶ πάντας τοὺς μισου̃ντάς σε
16 καὶ φάγη̨ πάντα τὰ σκυ̃λα τω̃ν ἐθνω̃ν ἃ κύριος ὁ θεός σου δίδωσίν σοι οὐ φείσεται ὁ ὀφθαλμός σου ἐπ' αὐτοι̃ς καὶ οὐ λατρεύσεις τοι̃ς θεοι̃ς αὐτω̃ν ὅτι σκω̃λον του̃τό ἐστίν σοι
17 ἐὰν δὲ λέγη̨ς ἐν τη̨̃ διανοία̨ σου ὅτι πολὺ τὸ ἔθνος του̃το ἢ ἐγώ πω̃ς δυνήσομαι ἐξολεθρευ̃σαι αὐτούς
18 οὐ φοβηθήση̨ αὐτούς μνεία̨ μνησθήση̨ ὅσα ἐποίησεν κύριος ὁ θεός σου τω̨̃ Φαραω καὶ πα̃σι τοι̃ς Αἰγυπτίοις
19 τοὺς πειρασμοὺς τοὺς μεγάλους οὓς εἴδοσαν οἱ ὀφθαλμοί σου τὰ σημει̃α καὶ τὰ τέρατα τὰ μεγάλα ἐκει̃να τὴν χει̃ρα τὴν κραταιὰν καὶ τὸν βραχίονα τὸν ὑψηλόν ὡς ἐξήγαγέν σε κύριος ὁ θεός σου οὕτως ποιήσει κύριος ὁ θεὸς ἡμω̃ν πα̃σιν τοι̃ς ἔθνεσιν οὓς σὺ φοβη̨̃ ἀπὸ προσώπου αὐτω̃ν
20 καὶ τὰς σφηκίας ἀποστελει̃ κύριος ὁ θεός σου εἰς αὐτούς ἕως ἂν ἐκτριβω̃σιν οἱ καταλελειμμένοι καὶ οἱ κεκρυμμένοι ἀπὸ σου̃
21 οὐ τρωθήση̨ ἀπὸ προσώπου αὐτω̃ν ὅτι κύριος ὁ θεός σου ἐν σοί θεὸς μέγας καὶ κραταιός
22 καὶ καταναλώσει κύριος ὁ θεός σου τὰ ἔθνη ταυ̃τα ἀπὸ προσώπου σου κατὰ μικρὸν μικρόν οὐ δυνήση̨ ἐξαναλω̃σαι αὐτοὺς τὸ τάχος ἵνα μὴ γένηται ἡ γη̃ ἔρημος καὶ πληθυνθη̨̃ ἐπὶ σὲ τὰ θηρία τὰ ἄγρια
23 καὶ παραδώσει αὐτοὺς κύριος ὁ θεός σου εἰς τὰς χει̃ράς σου καὶ ἀπολέσει αὐτοὺς ἀπωλεία̨ μεγάλη̨ ἕως ἂν ἐξολεθρεύση̨ αὐτούς
24 καὶ παραδώσει τοὺς βασιλει̃ς αὐτω̃ν εἰς τὰς χει̃ρας ὑμω̃ν καὶ ἀπολει̃ται τὸ ὄνομα αὐτω̃ν ἐκ του̃ τόπου ἐκείνου οὐκ ἀντιστήσεται οὐδεὶς κατὰ πρόσωπόν σου ἕως ἂν ἐξολεθρεύση̨ς αὐτούς
25 τὰ γλυπτὰ τω̃ν θεω̃ν αὐτω̃ν κατακαύσετε πυρί οὐκ ἐπιθυμήσεις ἀργύριον οὐδὲ χρυσίον ἀπ' αὐτω̃ν καὶ οὐ λήμψη̨ σεαυτω̨̃ μὴ πταίση̨ς δι' αὐτό ὅτι βδέλυγμα κυρίω̨ τω̨̃ θεω̨̃ σού ἐστιν
26 καὶ οὐκ εἰσοίσεις βδέλυγμα εἰς τὸν οἰ̃κόν σου καὶ ἔση̨ ἀνάθημα ὥσπερ του̃το προσοχθίσματι προσοχθιει̃ς καὶ βδελύγματι βδελύξη̨ ὅτι ἀνάθημά ἐστιν
Свернуть
Быть хозяином своей жизни — это свобода! А настоящая свобода подразумевает и свободу...  Читать далее

Быть хозяином своей жизни — это свобода! А настоящая свобода подразумевает и свободу вероисповедания. Бог попускает всем народам «ходить своими путями», один только Израиль под страхом смерти должен верить в Господа! Вроде бы, это явное попрание свободы, а значит, и любви. Но можно посмотреть на это и с другой стороны. За полторы тысячи лет до Христа Бог как бы говорит Своему народу: тот, кто утверждает свою волю и свои представления о жизни и религии, окажется вне настоящей, осмысленной жизни (или вообще вне жизни), а тот, кто посвящает жизнь (душу) Богу, узнает истину и любовь.

Свернуть
 
На Втор 7:1-26
ἐὰν δὲ εἰσαγάγη̨ σε κύριος ὁ θεός σου εἰς τὴν γη̃ν εἰς ἣν εἰσπορεύη̨ ἐκει̃ κληρονομη̃σαι καὶ ἐξαρει̃ ἔθνη μεγάλα ἀπὸ προσώπου σου τὸν Χετται̃ον καὶ Γεργεσαι̃ον καὶ Αμορραι̃ον καὶ Χαναναι̃ον καὶ Φερεζαι̃ον καὶ Ευαι̃ον καὶ Ιεβουσαι̃ον ἑπτὰ ἔθνη πολλὰ καὶ ἰσχυρότερα ὑμω̃ν
καὶ παραδώσει αὐτοὺς κύριος ὁ θεός σου εἰς τὰς χει̃ράς σου καὶ πατάξεις αὐτούς ἀφανισμω̨̃ ἀφανιει̃ς αὐτούς οὐ διαθήση̨ πρὸς αὐτοὺς διαθήκην οὐδὲ μὴ ἐλεήσητε αὐτούς
οὐδὲ μὴ γαμβρεύσητε πρὸς αὐτούς τὴν θυγατέρα σου οὐ δώσεις τω̨̃ υἱω̨̃ αὐτου̃ καὶ τὴν θυγατέρα αὐτου̃ οὐ λήμψη̨ τω̨̃ υἱω̨̃ σου
ἀποστήσει γὰρ τὸν υἱόν σου ἀπ' ἐμου̃ καὶ λατρεύσει θεοι̃ς ἑτέροις καὶ ὀργισθήσεται θυμω̨̃ κύριος εἰς ὑμα̃ς καὶ ἐξολεθρεύσει σε τὸ τάχος
ἀλλ' οὕτως ποιήσετε αὐτοι̃ς τοὺς βωμοὺς αὐτω̃ν καθελει̃τε καὶ τὰς στήλας αὐτω̃ν συντρίψετε καὶ τὰ ἄλση αὐτω̃ν ἐκκόψετε καὶ τὰ γλυπτὰ τω̃ν θεω̃ν αὐτω̃ν κατακαύσετε πυρί
ὅτι λαὸς ἅγιος εἰ̃ κυρίω̨ τω̨̃ θεω̨̃ σου καὶ σὲ προείλατο κύριος ὁ θεός σου εἰ̃ναί σε αὐτω̨̃ λαὸν περιούσιον παρὰ πάντα τὰ ἔθνη ὅσα ἐπὶ προσώπου τη̃ς γη̃ς
οὐχ ὅτι πολυπληθει̃τε παρὰ πάντα τὰ ἔθνη προείλατο κύριος ὑμα̃ς καὶ ἐξελέξατο ὑμα̃ς ὑμει̃ς γάρ ἐστε ὀλιγοστοὶ παρὰ πάντα τὰ ἔθνη
ἀλλὰ παρὰ τὸ ἀγαπα̃ν κύριον ὑμα̃ς καὶ διατηρω̃ν τὸν ὅρκον ὃν ὤμοσεν τοι̃ς πατράσιν ὑμω̃ν ἐξήγαγεν κύριος ὑμα̃ς ἐν χειρὶ κραταια̨̃ καὶ ἐν βραχίονι ὑψηλω̨̃ καὶ ἐλυτρώσατο ἐξ οἴκου δουλείας ἐκ χειρὸς Φαραω βασιλέως Αἰγύπτου
καὶ γνώση̨ ὅτι κύριος ὁ θεός σου οὑ̃τος θεός θεὸς πιστός ὁ φυλάσσων διαθήκην καὶ ἔλεος τοι̃ς ἀγαπω̃σιν αὐτὸν καὶ τοι̃ς φυλάσσουσιν τὰς ἐντολὰς αὐτου̃ εἰς χιλίας γενεὰς
10 καὶ ἀποδιδοὺς τοι̃ς μισου̃σιν κατὰ πρόσωπον ἐξολεθρευ̃σαι αὐτούς καὶ οὐχὶ βραδυνει̃ τοι̃ς μισου̃σιν κατὰ πρόσωπον ἀποδώσει αὐτοι̃ς
11 καὶ φυλάξη̨ τὰς ἐντολὰς καὶ τὰ δικαιώματα καὶ τὰ κρίματα ταυ̃τα ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον ποιει̃ν
12 καὶ ἔσται ἡνίκα ἂν ἀκούσητε πάντα τὰ δικαιώματα ταυ̃τα καὶ φυλάξητε καὶ ποιήσητε αὐτά καὶ διαφυλάξει κύριος ὁ θεός σού σοι τὴν διαθήκην καὶ τὸ ἔλεος ὃ ὤμοσεν τοι̃ς πατράσιν ὑμω̃ν
13 καὶ ἀγαπήσει σε καὶ εὐλογήσει σε καὶ πληθυνει̃ σε καὶ εὐλογήσει τὰ ἔκγονα τη̃ς κοιλίας σου καὶ τὸν καρπὸν τη̃ς γη̃ς σου τὸν σι̃τόν σου καὶ τὸν οἰ̃νόν σου καὶ τὸ ἔλαιόν σου τὰ βουκόλια τω̃ν βοω̃ν σου καὶ τὰ ποίμνια τω̃ν προβάτων σου ἐπὶ τη̃ς γη̃ς ἡ̃ς ὤμοσεν κύριος τοι̃ς πατράσιν σου δου̃ναί σοι
14 εὐλογητὸς ἔση̨ παρὰ πάντα τὰ ἔθνη οὐκ ἔσται ἐν ὑμι̃ν ἄγονος οὐδὲ στει̃ρα καὶ ἐν τοι̃ς κτήνεσίν σου
15 καὶ περιελει̃ κύριος ἀπὸ σου̃ πα̃σαν μαλακίαν καὶ πάσας νόσους Αἰγύπτου τὰς πονηράς ἃς ἑώρακας καὶ ὅσα ἔγνως οὐκ ἐπιθήσει ἐπὶ σὲ καὶ ἐπιθήσει αὐτὰ ἐπὶ πάντας τοὺς μισου̃ντάς σε
16 καὶ φάγη̨ πάντα τὰ σκυ̃λα τω̃ν ἐθνω̃ν ἃ κύριος ὁ θεός σου δίδωσίν σοι οὐ φείσεται ὁ ὀφθαλμός σου ἐπ' αὐτοι̃ς καὶ οὐ λατρεύσεις τοι̃ς θεοι̃ς αὐτω̃ν ὅτι σκω̃λον του̃τό ἐστίν σοι
17 ἐὰν δὲ λέγη̨ς ἐν τη̨̃ διανοία̨ σου ὅτι πολὺ τὸ ἔθνος του̃το ἢ ἐγώ πω̃ς δυνήσομαι ἐξολεθρευ̃σαι αὐτούς
18 οὐ φοβηθήση̨ αὐτούς μνεία̨ μνησθήση̨ ὅσα ἐποίησεν κύριος ὁ θεός σου τω̨̃ Φαραω καὶ πα̃σι τοι̃ς Αἰγυπτίοις
19 τοὺς πειρασμοὺς τοὺς μεγάλους οὓς εἴδοσαν οἱ ὀφθαλμοί σου τὰ σημει̃α καὶ τὰ τέρατα τὰ μεγάλα ἐκει̃να τὴν χει̃ρα τὴν κραταιὰν καὶ τὸν βραχίονα τὸν ὑψηλόν ὡς ἐξήγαγέν σε κύριος ὁ θεός σου οὕτως ποιήσει κύριος ὁ θεὸς ἡμω̃ν πα̃σιν τοι̃ς ἔθνεσιν οὓς σὺ φοβη̨̃ ἀπὸ προσώπου αὐτω̃ν
20 καὶ τὰς σφηκίας ἀποστελει̃ κύριος ὁ θεός σου εἰς αὐτούς ἕως ἂν ἐκτριβω̃σιν οἱ καταλελειμμένοι καὶ οἱ κεκρυμμένοι ἀπὸ σου̃
21 οὐ τρωθήση̨ ἀπὸ προσώπου αὐτω̃ν ὅτι κύριος ὁ θεός σου ἐν σοί θεὸς μέγας καὶ κραταιός
22 καὶ καταναλώσει κύριος ὁ θεός σου τὰ ἔθνη ταυ̃τα ἀπὸ προσώπου σου κατὰ μικρὸν μικρόν οὐ δυνήση̨ ἐξαναλω̃σαι αὐτοὺς τὸ τάχος ἵνα μὴ γένηται ἡ γη̃ ἔρημος καὶ πληθυνθη̨̃ ἐπὶ σὲ τὰ θηρία τὰ ἄγρια
23 καὶ παραδώσει αὐτοὺς κύριος ὁ θεός σου εἰς τὰς χει̃ράς σου καὶ ἀπολέσει αὐτοὺς ἀπωλεία̨ μεγάλη̨ ἕως ἂν ἐξολεθρεύση̨ αὐτούς
24 καὶ παραδώσει τοὺς βασιλει̃ς αὐτω̃ν εἰς τὰς χει̃ρας ὑμω̃ν καὶ ἀπολει̃ται τὸ ὄνομα αὐτω̃ν ἐκ του̃ τόπου ἐκείνου οὐκ ἀντιστήσεται οὐδεὶς κατὰ πρόσωπόν σου ἕως ἂν ἐξολεθρεύση̨ς αὐτούς
25 τὰ γλυπτὰ τω̃ν θεω̃ν αὐτω̃ν κατακαύσετε πυρί οὐκ ἐπιθυμήσεις ἀργύριον οὐδὲ χρυσίον ἀπ' αὐτω̃ν καὶ οὐ λήμψη̨ σεαυτω̨̃ μὴ πταίση̨ς δι' αὐτό ὅτι βδέλυγμα κυρίω̨ τω̨̃ θεω̨̃ σού ἐστιν
26 καὶ οὐκ εἰσοίσεις βδέλυγμα εἰς τὸν οἰ̃κόν σου καὶ ἔση̨ ἀνάθημα ὥσπερ του̃το προσοχθίσματι προσοχθιει̃ς καὶ βδελύγματι βδελύξη̨ ὅτι ἀνάθημά ἐστιν
Свернуть
Говоря о земле, в которую предстоит войти народу, Моисей упоминает языческие алтари, подлежащие полному разрушению и уничтожению. Речь идёт об алтарях в первую очередь, а не о самих язычниках: ведь именно языческие культы представляли собой главную духовную проблему для народа...  Читать далее

Говоря о земле, в которую предстоит войти народу, Моисей упоминает языческие алтари, подлежащие полному разрушению и уничтожению. Речь идёт об алтарях в первую очередь, а не о самих язычниках: ведь именно языческие культы представляли собой главную духовную проблему для народа. Одно, впрочем, было неотделимо от другого: в те времена в тех местах у каждого города и у каждого племени были свои алтари, без которых жизнь города или племени была немыслима, так, что уничтожить алтарь можно было только вместе с теми, кому он принадлежал.

У людей, впрочем, и тут оставался выбор: сражаться до конца или бежать, уйти в поисках нового места, где можно было бы поселиться. Народу же предстояла кропотливая духовная работа, связанная с овладением навыком следования Торе. Речь идёт об упомянутых в тексте заповедях, законах и судебных определениях, которые надо было соблюдать (в Синодальном переводе законы названы «постановлениями», а судебные определения — «законами»).

Тут описана логика следования Торе, соблюдения заповедей Декалога в повседневной жизни. В самом деле: что означает судебное определение, как оно появляется? Судья, судящий по законам Торы, должен прежде всего дать оценку ситуации и действиям в ней конкретных людей, оценить всё это на соответствие заповедям и существующим законам. Оценивается, разумеется, не человек, а именно конкретный поступок — человека может судить лишь Бог. Оценив и взвесив всё, судья должен принять решение относительно поступков каждого, кого он судит: соответствуют ли они заповедям Декалога и Торе в целом, или нет.

Однако в таком же точно положении оказывается и каждый человек по отношению к самому себе. Всякий желающий следовать Торе точно так же оценивает ситуации, в которых оказывается, и собственные поступки на соответствие заповедям Декалога, имея при этом в виду законы Торы как своего рода прецедентную базу — ведь все они появились как результат опыта следования (или, вернее, не-следования) всё тем же заповедям.

Каждый оказывается судьёй своих поступков перед Богом — и если при встрече человека с Богом лицом к лицу Бог подтверждает правильность этого суда, человек оказывается перед Ним оправдан. Вот такому Божьему суду, Божьей оценке каждой ситуации, каждого сделанного выбора, каждого принятого решения и каждого совершённого поступка и предстояло народу научиться. Разумеется, не каждый был готов к этой работе, да не каждый и хотел ею заниматься, но тут уже был выбор конкретного человека, путь же был открыт каждому.

Свернуть

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).