Библия-Центр
РУ
Вся Библия
Greek/Septuagint (gr)
Поделиться

IHSOUS NAUH, κεφαλίς 10

ὡς δὲ ἤκουσεν Αδωνιβεζεκ βασιλεὺς Ιερουσαλημ ὅτι ἔλαβεν 'Ιησου̃ς τὴν Γαι καὶ ἐξωλέθρευσεν αὐτήν ὃν τρόπον ἐποίησαν τὴν Ιεριχω καὶ τὸν βασιλέα αὐτη̃ς οὕτως ἐποίησαν τὴν Γαι καὶ τὸν βασιλέα αὐτη̃ς καὶ ὅτι αὐτομόλησαν οἱ κατοικου̃ντες Γαβαων πρὸς 'Ιησου̃ν καὶ πρὸς Ισραηλ
καὶ ἐφοβήθησαν ἐν αὐτοι̃ς σφόδρα ἤ̨δει γὰρ ὅτι μεγάλη πόλις Γαβαων ὡσεὶ μία τω̃ν μητροπόλεων καὶ πάντες οἱ ἄνδρες αὐτη̃ς ἰσχυροί
καὶ ἀπέστειλεν Αδωνιβεζεκ βασιλεὺς Ιερουσαλημ πρὸς Αιλαμ βασιλέα Χεβρων καὶ πρὸς Φιδων βασιλέα Ιεριμουθ καὶ πρὸς Ιεφθα βασιλέα Λαχις καὶ πρὸς Δαβιρ βασιλέα Οδολλαμ λέγων
δευ̃τε ἀνάβητε πρός με καὶ βοηθήσατέ μοι καὶ ἐκπολεμήσωμεν Γαβαων αὐτομόλησαν γὰρ πρὸς 'Ιησου̃ν καὶ πρὸς τοὺς υἱοὺς Ισραηλ
καὶ ἀνέβησαν οἱ πέντε βασιλει̃ς τω̃ν Ιεβουσαίων βασιλεὺς Ιερουσαλημ καὶ βασιλεὺς Χεβρων καὶ βασιλεὺς Ιεριμουθ καὶ βασιλεὺς Λαχις καὶ βασιλεὺς Οδολλαμ αὐτοὶ καὶ πα̃ς ὁ λαὸς αὐτω̃ν καὶ περιεκάθισαν τὴν Γαβαων καὶ ἐξεπολιόρκουν αὐτήν
καὶ ἀπέστειλαν οἱ κατοικου̃ντες Γαβαων πρὸς 'Ιησου̃ν εἰς τὴν παρεμβολὴν Ισραηλ εἰς Γαλγαλα λέγοντες μὴ ἐκλύση̨ς τὰς χει̃ράς σου ἀπὸ τω̃ν παίδων σου ἀνάβηθι πρὸς ἡμα̃ς τὸ τάχος καὶ ἐξελου̃ ἡμα̃ς καὶ βοήθησον ἡμι̃ν ὅτι συνηγμένοι εἰσὶν ἐφ' ἡμα̃ς πάντες οἱ βασιλει̃ς τω̃ν Αμορραίων οἱ κατοικου̃ντες τὴν ὀρεινήν
καὶ ἀνέβη 'Ιησου̃ς ἐκ Γαλγαλων αὐτὸς καὶ πα̃ς ὁ λαὸς ὁ πολεμιστὴς μετ' αὐτου̃ πα̃ς δυνατὸς ἐν ἰσχύι
καὶ εἰ̃πεν κύριος πρὸς 'Ιησου̃ν μὴ φοβηθη̨̃ς αὐτούς εἰς γὰρ τὰς χει̃ράς σου παραδέδωκα αὐτούς οὐχ ὑπολειφθήσεται ἐξ αὐτω̃ν οὐθεὶς ἐνώπιον ὑμω̃ν
καὶ ἐπιπαρεγένετο ἐπ' αὐτοὺς 'Ιησου̃ς ἄφνω ὅλην τὴν νύκτα εἰσεπορεύθη ἐκ Γαλγαλων
10 καὶ ἐξέστησεν αὐτοὺς κύριος ἀπὸ προσώπου τω̃ν υἱω̃ν Ισραηλ καὶ συνέτριψεν αὐτοὺς κύριος σύντριψιν μεγάλην ἐν Γαβαων καὶ κατεδίωξαν αὐτοὺς ὁδὸν ἀναβάσεως Ωρωνιν καὶ κατέκοπτον αὐτοὺς ἕως Αζηκα καὶ ἕως Μακηδα
11 ἐν τω̨̃ δὲ φεύγειν αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου τω̃ν υἱω̃ν Ισραηλ ἐπὶ τη̃ς καταβάσεως Ωρωνιν καὶ κύριος ἐπέρριψεν αὐτοι̃ς λίθους χαλάζης ἐκ του̃ οὐρανου̃ ἕως Αζηκα καὶ ἐγένοντο πλείους οἱ ἀποθανόντες διὰ τοὺς λίθους τη̃ς χαλάζης ἢ οὓς ἀπέκτειναν οἱ υἱοὶ Ισραηλ μαχαίρα̨ ἐν τω̨̃ πολέμω̨
12 τότε ἐλάλησεν 'Ιησου̃ς πρὸς κύριον ἡ̨̃ ἡμέρα̨ παρέδωκεν ὁ θεὸς τὸν Αμορραι̃ον ὑποχείριον Ισραηλ ἡνίκα συνέτριψεν αὐτοὺς ἐν Γαβαων καὶ συνετρίβησαν ἀπὸ προσώπου υἱω̃ν Ισραηλ καὶ εἰ̃πεν 'Ιησου̃ς στήτω ὁ ἥλιος κατὰ Γαβαων καὶ ἡ σελήνη κατὰ φάραγγα Αιλων
13 καὶ ἔστη ὁ ἥλιος καὶ ἡ σελήνη ἐν στάσει ἕως ἠμύνατο ὁ θεὸς τοὺς ἐχθροὺς αὐτω̃ν καὶ ἔστη ὁ ἥλιος κατὰ μέσον του̃ οὐρανου̃ οὐ προεπορεύετο εἰς δυσμὰς εἰς τέλος ἡμέρας μια̃ς
14 καὶ οὐκ ἐγένετο ἡμέρα τοιαύτη οὐδὲ τὸ πρότερον οὐδὲ τὸ ἔσχατον ὥστε ἐπακου̃σαι θεὸν ἀνθρώπου ὅτι κύριος συνεπολέμησεν τω̨̃ Ισραηλ
15 ...
16 καὶ ἔφυγον οἱ πέντε βασιλει̃ς οὑ̃τοι καὶ κατεκρύβησαν εἰς τὸ σπήλαιον τὸ ἐν Μακηδα
17 καὶ ἀπηγγέλη τω̨̃ 'Ιησου̃ λέγοντες εὕρηνται οἱ πέντε βασιλει̃ς κεκρυμμένοι ἐν τω̨̃ σπηλαίω̨ τω̨̃ ἐν Μακηδα
18 καὶ εἰ̃πεν 'Ιησου̃ς κυλίσατε λίθους ἐπὶ τὸ στόμα του̃ σπηλαίου καὶ καταστήσατε ἄνδρας φυλάσσειν ἐπ' αὐτούς
19 ὑμει̃ς δὲ μὴ ἑστήκατε καταδιώκοντες ὀπίσω τω̃ν ἐχθρω̃ν ὑμω̃ν καὶ καταλάβετε τὴν οὐραγίαν αὐτω̃ν καὶ μὴ ἀφη̃τε εἰσελθει̃ν εἰς τὰς πόλεις αὐτω̃ν παρέδωκεν γὰρ αὐτοὺς κύριος ὁ θεὸς ἡμω̃ν εἰς τὰς χει̃ρας ἡμω̃ν
20 καὶ ἐγένετο ὡς κατέπαυσεν 'Ιησου̃ς καὶ πα̃ς υἱὸς Ισραηλ κόπτοντες αὐτοὺς κοπὴν μεγάλην σφόδρα ἕως εἰς τέλος καὶ οἱ διασω̨ζόμενοι διεσώθησαν εἰς τὰς πόλεις τὰς ὀχυράς
21 καὶ ἀπεστράφη πα̃ς ὁ λαὸς πρὸς 'Ιησου̃ν εἰς Μακηδα ὑγιει̃ς καὶ οὐκ ἔγρυξεν οὐθεὶς τω̃ν υἱω̃ν Ισραηλ τη̨̃ γλώσση̨ αὐτου̃
22 καὶ εἰ̃πεν 'Ιησου̃ς ἀνοίξατε τὸ σπήλαιον καὶ ἐξαγάγετε τοὺς πέντε βασιλει̃ς τούτους ἐκ του̃ σπηλαίου
23 καὶ ἐξηγάγοσαν τοὺς πέντε βασιλει̃ς ἐκ του̃ σπηλαίου τὸν βασιλέα Ιερουσαλημ καὶ τὸν βασιλέα Χεβρων καὶ τὸν βασιλέα Ιεριμουθ καὶ τὸν βασιλέα Λαχις καὶ τὸν βασιλέα Οδολλαμ
24 καὶ ἐπεὶ ἐξήγαγον αὐτοὺς πρὸς 'Ιησου̃ν καὶ συνεκάλεσεν 'Ιησου̃ς πάντα Ισραηλ καὶ τοὺς ἐναρχομένους του̃ πολέμου τοὺς συμπορευομένους αὐτω̨̃ λέγων αὐτοι̃ς προπορεύεσθε καὶ ἐπίθετε τοὺς πόδας ὑμω̃ν ἐπὶ τοὺς τραχήλους αὐτω̃ν καὶ προσελθόντες ἐπέθηκαν τοὺς πόδας αὐτω̃ν ἐπὶ τοὺς τραχήλους αὐτω̃ν
25 καὶ εἰ̃πεν πρὸς αὐτοὺς 'Ιησου̃ς μὴ φοβηθη̃τε αὐτοὺς μηδὲ δειλιάσητε ἀνδρίζεσθε καὶ ἰσχύετε ὅτι οὕτως ποιήσει κύριος πα̃σι τοι̃ς ἐχθροι̃ς ὑμω̃ν οὓς ὑμει̃ς καταπολεμει̃τε αὐτούς
26 καὶ ἀπέκτεινεν αὐτοὺς 'Ιησου̃ς καὶ ἐκρέμασεν αὐτοὺς ἐπὶ πέντε ξύλων καὶ ἠ̃σαν κρεμάμενοι ἐπὶ τω̃ν ξύλων ἕως ἑσπέρας
27 καὶ ἐγενήθη πρὸς ἡλίου δυσμὰς ἐνετείλατο 'Ιησου̃ς καὶ καθει̃λον αὐτοὺς ἀπὸ τω̃ν ξύλων καὶ ἔρριψαν αὐτοὺς εἰς τὸ σπήλαιον εἰς ὃ κατεφύγοσαν ἐκει̃ καὶ ἐπεκύλισαν λίθους ἐπὶ τὸ σπήλαιον ἕως τη̃ς σήμερον ἡμέρας
28 καὶ τὴν Μακηδα ἐλάβοσαν ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ καὶ ἐφόνευσαν αὐτὴν ἐν στόματι ξίφους καὶ ἐξωλέθρευσαν πα̃ν ἐμπνέον ἐν αὐτη̨̃ καὶ οὐ κατελείφθη ἐν αὐτη̨̃ οὐδεὶς διασεσω̨σμένος καὶ διαπεφευγώς καὶ ἐποίησαν τω̨̃ βασιλει̃ Μακηδα ὃν τρόπον ἐποίησαν τω̨̃ βασιλει̃ Ιεριχω
29 καὶ ἀπη̃λθεν 'Ιησου̃ς καὶ πα̃ς Ισραηλ μετ' αὐτου̃ ἐκ Μακηδα εἰς Λεβνα καὶ ἐπολιόρκει Λεβνα
30 καὶ παρέδωκεν αὐτὴν κύριος εἰς χει̃ρας Ισραηλ καὶ ἔλαβον αὐτὴν καὶ τὸν βασιλέα αὐτη̃ς καὶ ἐφόνευσαν αὐτὴν ἐν στόματι ξίφους καὶ πα̃ν ἐμπνέον ἐν αὐτη̨̃ καὶ οὐ κατελείφθη ἐν αὐτη̨̃ οὐδὲ εἱ̃ς διασεσω̨σμένος καὶ διαπεφευγώς καὶ ἐποίησαν τω̨̃ βασιλει̃ αὐτη̃ς ὃν τρόπον ἐποίησαν τω̨̃ βασιλει̃ Ιεριχω
31 καὶ ἀπη̃λθεν 'Ιησου̃ς καὶ πα̃ς Ισραηλ μετ' αὐτου̃ ἐκ Λεβνα εἰς Λαχις καὶ περιεκάθισεν αὐτὴν καὶ ἐπολιόρκει αὐτήν
32 καὶ παρέδωκεν κύριος τὴν Λαχις εἰς τὰς χει̃ρας Ισραηλ καὶ ἔλαβεν αὐτὴν ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ τη̨̃ δευτέρα̨ καὶ ἐφόνευσαν αὐτὴν ἐν στόματι ξίφους καὶ ἐξωλέθρευσαν αὐτήν ὃν τρόπον ἐποίησαν τὴν Λεβνα
33 τότε ἀνέβη Αιλαμ βασιλεὺς Γαζερ βοηθήσων τη̨̃ Λαχις καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν 'Ιησου̃ς ἐν στόματι ξίφους καὶ τὸν λαὸν αὐτου̃ ἕως του̃ μὴ καταλειφθη̃ναι αὐτω̃ν σεσω̨σμένον καὶ διαπεφευγότα
34 καὶ ἀπη̃λθεν 'Ιησου̃ς καὶ πα̃ς Ισραηλ μετ' αὐτου̃ ἐκ Λαχις εἰς Οδολλαμ καὶ περιεκάθισεν αὐτὴν καὶ ἐπολιόρκησεν αὐτήν
35 καὶ παρέδωκεν αὐτὴν κύριος ἐν χειρὶ Ισραηλ καὶ ἔλαβεν αὐτὴν ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ καὶ ἐφόνευσεν αὐτὴν ἐν στόματι ξίφους καὶ πα̃ν ἐμπνέον ἐν αὐτη̨̃ ἐφόνευσαν ὃν τρόπον ἐποίησαν τη̨̃ Λαχις
36 καὶ ἀπη̃λθεν 'Ιησου̃ς καὶ πα̃ς Ισραηλ μετ' αὐτου̃ εἰς Χεβρων καὶ περιεκάθισεν αὐτήν
37 καὶ ἐπάταξεν αὐτὴν ἐν στόματι ξίφους καὶ πα̃ν ἐμπνέον ὅσα ἠ̃ν ἐν αὐτη̨̃ οὐκ ἠ̃ν διασεσω̨σμένος ὃν τρόπον ἐποίησαν τὴν Οδολλαμ ἐξωλέθρευσαν αὐτὴν καὶ ὅσα ἠ̃ν ἐν αὐτη̨̃
38 καὶ ἀπέστρεψεν 'Ιησου̃ς καὶ πα̃ς Ισραηλ εἰς Δαβιρ καὶ περικαθίσαντες αὐτὴν
39 ἔλαβον αὐτὴν καὶ τὸν βασιλέα αὐτη̃ς καὶ τὰς κώμας αὐτη̃ς καὶ ἐπάταξαν αὐτὴν ἐν στόματι ξίφους καὶ ἐξωλέθρευσαν αὐτὴν καὶ πα̃ν ἐμπνέον ἐν αὐτη̨̃ καὶ οὐ κατέλιπον αὐτη̨̃ οὐδένα διασεσω̨σμένον ὃν τρόπον ἐποίησαν τὴν Χεβρων καὶ τω̨̃ βασιλει̃ αὐτη̃ς οὕτως ἐποίησαν τη̨̃ Δαβιρ καὶ τω̨̃ βασιλει̃ αὐτη̃ς
40 καὶ ἐπάταξεν 'Ιησου̃ς πα̃σαν τὴν γη̃ν τη̃ς ὀρεινη̃ς καὶ τὴν Ναγεβ καὶ τὴν πεδινὴν καὶ τὴν Ασηδωθ καὶ τοὺς βασιλει̃ς αὐτη̃ς οὐ κατέλιπον αὐτω̃ν σεσω̨σμένον καὶ πα̃ν ἐμπνέον ζωη̃ς ἐξωλέθρευσεν ὃν τρόπον ἐνετείλατο κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ
41 ἀπὸ Καδης Βαρνη ἕως Γάζης πα̃σαν τὴν Γοσομ ἕως τη̃ς Γαβαων
42 καὶ πάντας τοὺς βασιλει̃ς αὐτω̃ν καὶ τὴν γη̃ν αὐτω̃ν ἐπάταξεν 'Ιησου̃ς εἰς ἅπαξ ὅτι κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ συνεπολέμει τω̨̃ Ισραηλ

IHSOUS NAUH, κεφαλίς 11

ὡς δὲ ἤκουσεν Ιαβιν βασιλεὺς Ασωρ ἀπέστειλεν πρὸς Ιωβαβ βασιλέα Μαρρων καὶ πρὸς βασιλέα Συμοων καὶ πρὸς βασιλέα Αζιφ
καὶ πρὸς τοὺς βασιλει̃ς τοὺς κατὰ Σιδω̃να τὴν μεγάλην εἰς τὴν ὀρεινὴν καὶ εἰς τὴν Ραβα ἀπέναντι Κενερωθ καὶ εἰς τὸ πεδίον καὶ εἰς Ναφεδδωρ
καὶ εἰς τοὺς παραλίους Χαναναίους ἀπὸ ἀνατολω̃ν καὶ εἰς τοὺς παραλίους Αμορραίους καὶ Ευαίους καὶ Ιεβουσαίους καὶ Φερεζαίους τοὺς ἐν τω̨̃ ὄρει καὶ τοὺς Χετταίους τοὺς ὑπὸ τὴν Αερμων εἰς γη̃ν Μασσηφα
καὶ ἐξη̃λθον αὐτοὶ καὶ οἱ βασιλει̃ς αὐτω̃ν μετ' αὐτω̃ν ὥσπερ ἡ ἄμμος τη̃ς θαλάσσης τω̨̃ πλήθει καὶ ἵπποι καὶ ἅρματα πολλὰ σφόδρα
καὶ συνη̃λθον πάντες οἱ βασιλει̃ς οὑ̃τοι καὶ παρεγένοντο ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ παρενέβαλον ἐπὶ του̃ ὕδατος Μαρρων πολεμη̃σαι τὸν Ισραηλ
καὶ εἰ̃πεν κύριος πρὸς 'Ιησου̃ν μὴ φοβηθη̨̃ς ἀπὸ προσώπου αὐτω̃ν ὅτι αὔριον ταύτην τὴν ὥραν ἐγὼ παραδίδωμι τετροπωμένους αὐτοὺς ἐναντίον του̃ Ισραηλ τοὺς ἵππους αὐτω̃ν νευροκοπήσεις καὶ τὰ ἅρματα αὐτω̃ν κατακαύσεις ἐν πυρί
καὶ ἠ̃λθεν 'Ιησου̃ς καὶ πα̃ς ὁ λαὸς ὁ πολεμιστὴς ἐπ' αὐτοὺς ἐπὶ τὸ ὕδωρ Μαρρων ἐξάπινα καὶ ἐπέπεσαν ἐπ' αὐτοὺς ἐν τη̨̃ ὀρεινη̨̃
καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς κύριος ὑποχειρίους Ισραηλ καὶ κόπτοντες αὐτοὺς κατεδίωκον ἕως Σιδω̃νος τη̃ς μεγάλης καὶ ἕως Μασερων καὶ ἕως τω̃ν πεδίων Μασσωχ κατ' ἀνατολὰς καὶ κατέκοψαν αὐτοὺς ἕως του̃ μὴ καταλειφθη̃ναι αὐτω̃ν διασεσω̨σμένον
καὶ ἐποίησεν αὐτοι̃ς 'Ιησου̃ς ὃν τρόπον ἐνετείλατο αὐτω̨̃ κύριος τοὺς ἵππους αὐτω̃ν ἐνευροκόπησεν καὶ τὰ ἅρματα αὐτω̃ν ἐνέπρησεν ἐν πυρί
10 καὶ ἀπεστράφη 'Ιησου̃ς ἐν τω̨̃ καιρω̨̃ ἐκείνω̨ καὶ κατελάβετο Ασωρ καὶ τὸν βασιλέα αὐτη̃ς ἠ̃ν δὲ Ασωρ τὸ πρότερον ἄρχουσα πασω̃ν τω̃ν βασιλειω̃ν τούτων
11 καὶ ἀπέκτειναν πα̃ν ἐμπνέον ἐν αὐτη̨̃ ἐν ξίφει καὶ ἐξωλέθρευσαν πάντας καὶ οὐ κατελείφθη ἐν αὐτη̨̃ ἐμπνέον καὶ τὴν Ασωρ ἐνέπρησαν ἐν πυρί
12 καὶ πάσας τὰς πόλεις τω̃ν βασιλέων καὶ τοὺς βασιλει̃ς αὐτω̃ν ἔλαβεν 'Ιησου̃ς καὶ ἀνει̃λεν αὐτοὺς ἐν στόματι ξίφους καὶ ἐξωλέθρευσαν αὐτούς ὃν τρόπον συνέταξεν Μωυση̃ς ὁ παι̃ς κυρίου
13 ἀλλὰ πάσας τὰς πόλεις τὰς κεχωματισμένας οὐκ ἐνέπρησεν Ισραηλ πλὴν Ασωρ μόνην ἐνέπρησεν 'Ιησου̃ς
14 καὶ πάντα τὰ σκυ̃λα αὐτη̃ς ἐπρονόμευσαν ἑαυτοι̃ς οἱ υἱοὶ Ισραηλ αὐτοὺς δὲ πάντας ἐξωλέθρευσαν ἐν στόματι ξίφους ἕως ἀπώλεσεν αὐτούς οὐ κατέλιπον ἐξ αὐτω̃ν οὐδὲ ἓν ἐμπνέον
15 ὃν τρόπον συνέταξεν κύριος τω̨̃ Μωυση̨̃ τω̨̃ παιδὶ αὐτου̃ καὶ Μωυση̃ς ὡσαύτως ἐνετείλατο τω̨̃ 'Ιησοι̃ καὶ οὕτως ἐποίησεν 'Ιησου̃ς οὐ παρέβη οὐδὲν ἀπὸ πάντων ὡ̃ν συνέταξεν αὐτω̨̃ Μωυση̃ς
16 καὶ ἔλαβεν 'Ιησου̃ς πα̃σαν τὴν γη̃ν τὴν ὀρεινὴν καὶ πα̃σαν τὴν Ναγεβ καὶ πα̃σαν τὴν γη̃ν Γοσομ καὶ τὴν πεδινὴν καὶ τὴν πρὸς δυσμαι̃ς καὶ τὸ ὄρος Ισραηλ καὶ τὰ ταπεινά
17 τὰ πρὸς τω̨̃ ὄρει ἀπὸ ὄρους Αχελ καὶ ὃ προσαναβαίνει εἰς Σηιρ καὶ ἕως Βααλγαδ καὶ τὰ πεδία του̃ Λιβάνου ὑπὸ τὸ ὄρος τὸ Αερμων καὶ πάντας τοὺς βασιλει̃ς αὐτω̃ν ἔλαβεν καὶ ἀνει̃λεν αὐτοὺς καὶ ἀπέκτεινεν
18 καὶ πλείους ἡμέρας ἐποίησεν 'Ιησου̃ς πρὸς τοὺς βασιλει̃ς τούτους τὸν πόλεμον
19 καὶ οὐκ ἠ̃ν πόλις ἣν οὐκ ἔλαβεν Ισραηλ πάντα ἐλάβοσαν ἐν πολέμω̨
20 ὅτι διὰ κυρίου ἐγένετο κατισχυ̃σαι αὐτω̃ν τὴν καρδίαν συναντα̃ν εἰς πόλεμον πρὸς Ισραηλ ἵνα ἐξολεθρευθω̃σιν ὅπως μὴ δοθη̨̃ αὐτοι̃ς ἔλεος ἀλλ' ἵνα ἐξολεθρευθω̃σιν ὃν τρόπον εἰ̃πεν κύριος πρὸς Μωυση̃ν
21 καὶ ἠ̃λθεν 'Ιησου̃ς ἐν τω̨̃ καιρω̨̃ ἐκείνω̨ καὶ ἐξωλέθρευσεν τοὺς Ενακιμ ἐκ τη̃ς ὀρεινη̃ς ἐκ Χεβρων καὶ ἐκ Δαβιρ καὶ ἐξ Αναβωθ καὶ ἐκ παντὸς γένους Ισραηλ καὶ ἐκ παντὸς ὄρους Ιουδα σὺν ται̃ς πόλεσιν αὐτω̃ν καὶ ἐξωλέθρευσεν αὐτοὺς 'Ιησου̃ς
22 οὐ κατελείφθη τω̃ν Ενακιμ ἀπὸ τω̃ν υἱω̃ν Ισραηλ ἀλλὰ πλὴν ἐν Γάζη̨ καὶ ἐν Γεθ καὶ ἐν Ασεδωθ κατελείφθη
23 καὶ ἔλαβεν 'Ιησου̃ς πα̃σαν τὴν γη̃ν καθότι ἐνετείλατο κύριος τω̨̃ Μωυση̨̃ καὶ ἔδωκεν αὐτοὺς 'Ιησου̃ς ἐν κληρονομία̨ Ισραηλ ἐν μερισμω̨̃ κατὰ φυλὰς αὐτω̃ν καὶ ἡ γη̃ κατέπαυσεν πολεμουμένη

IHSOUS NAUH, κεφαλίς 12

καὶ οὑ̃τοι οἱ βασιλει̃ς τη̃ς γη̃ς οὓς ἀνει̃λον οἱ υἱοὶ Ισραηλ καὶ κατεκληρονόμησαν τὴν γη̃ν αὐτω̃ν πέραν του̃ Ιορδάνου ἀφ' ἡλίου ἀνατολω̃ν ἀπὸ φάραγγος Αρνων ἕως του̃ ὄρους Αερμων καὶ πα̃σαν τὴν γη̃ν Αραβα ἀπ' ἀνατολω̃ν
Σηων τὸν βασιλέα τω̃ν Αμορραίων ὃς κατώ̨κει ἐν Εσεβων κυριεύων ἀπὸ Αροηρ ἥ ἐστιν ἐν τη̨̃ φάραγγι κατὰ μέρος τη̃ς φάραγγος καὶ τὸ ἥμισυ τη̃ς Γαλααδ ἕως Ιαβοκ ὅρια υἱω̃ν Αμμων
καὶ Αραβα ἕως τη̃ς θαλάσσης Χενερεθ κατ' ἀνατολὰς καὶ ἕως τη̃ς θαλάσσης Αραβα θάλασσαν τω̃ν ἁλω̃ν ἀπὸ ἀνατολω̃ν ὁδὸν τὴν κατὰ Ασιμωθ ἀπὸ Θαιμαν τὴν ὑπὸ Ασηδωθ Φασγα
καὶ Ωγ βασιλεὺς Βασαν ὑπελείφθη ἐκ τω̃ν γιγάντων ὁ κατοικω̃ν ἐν Ασταρωθ καὶ ἐν Εδραϊν
ἄρχων ἀπὸ ὄρους Αερμων καὶ ἀπὸ Σελχα καὶ πα̃σαν τὴν Βασαν ἕως ὁρίων Γεσουρι καὶ τὴν Μαχατι καὶ τὸ ἥμισυ Γαλααδ ὁρίων Σηων βασιλέως Εσεβων
Μωυση̃ς ὁ παι̃ς κυρίου καὶ οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐπάταξαν αὐτούς καὶ ἔδωκεν αὐτὴν Μωυση̃ς ἐν κληρονομία̨ Ρουβην καὶ Γαδ καὶ τω̨̃ ἡμίσει φυλη̃ς Μανασση
καὶ οὑ̃τοι οἱ βασιλει̃ς τω̃ν Αμορραίων οὓς ἀνει̃λεν 'Ιησου̃ς καὶ οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐν τω̨̃ πέραν του̃ Ιορδάνου παρὰ θάλασσαν Βααλγαδ ἐν τω̨̃ πεδίω̨ του̃ Λιβάνου καὶ ἕως του̃ ὄρους Χελχα ἀναβαινόντων εἰς Σηιρ καὶ ἔδωκεν αὐτὴν 'Ιησου̃ς ται̃ς φυλαι̃ς Ισραηλ κληρονομει̃ν κατὰ κλη̃ρον αὐτω̃ν
ἐν τω̨̃ ὄρει καὶ ἐν τω̨̃ πεδίω̨ καὶ ἐν Αραβα καὶ ἐν Ασηδωθ καὶ ἐν τη̨̃ ἐρήμω̨ καὶ ἐν Ναγεβ τὸν Χετται̃ον καὶ τὸν Αμορραι̃ον καὶ τὸν Χαναναι̃ον καὶ τὸν Φερεζαι̃ον καὶ τὸν Ευαι̃ον καὶ τὸν Ιεβουσαι̃ον
τὸν βασιλέα Ιεριχω καὶ τὸν βασιλέα τη̃ς Γαι ἥ ἐστιν πλησίον Βαιθηλ
10 βασιλέα Ιερουσαλημ βασιλέα Χεβρων
11 βασιλέα Ιεριμουθ βασιλέα Λαχις
12 βασιλέα Αιλαμ βασιλέα Γαζερ
13 βασιλέα Δαβιρ βασιλέα Γαδερ
14 βασιλέα Ερμαθ βασιλέα Αραθ
15 βασιλέα Λεβνα βασιλέα Οδολλαμ
16 βασιλέα Μακηδα
17 βασιλέα Ταφουγ βασιλέα Οφερ
18 βασιλέα Αφεκ τη̃ς Σαρων
19 βασιλέα Ασωρ
20 βασιλέα Συμοων βασιλέα Μαρρων βασιλέα Αζιφ
21 βασιλέα Καδης βασιλέα Ταναχ
22 βασιλέα Μαγεδων βασιλέα Ιεκοναμ του̃ Χερμελ
23 βασιλέα Δωρ του̃ Ναφεδδωρ βασιλέα Γωιμ τη̃ς Γαλιλαίας
24 βασιλέα Θαρσα πάντες οὑ̃τοι βασιλει̃ς εἴκοσι ἐννέα
Читать далее:IHSOUS NAUH, κεφαλίς 13
Для корректного отображения некириллических текстов желательно установить шрифты Lucida Sans Unicode (для текстов на греческом) и Hirmos (для текстов на церковнославянском). Если Ваш браузер поддерживает технологию CSS3, шрифты будут загружены автоматически.
Комментарии:
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

10 В этих главах завоевание Земли Обетованной дано в стилизованном виде: Иисус Навин, находясь во главе всех колен Израилевых, в результате двух экспедиций покоряет весь юг и север Палестины. Другие же главы этой книги свидетельствуют о более медленном и трудном ходе завоевания (см напр Ис Нав 13:1-6; Ис Нав 14:6-13; Ис Нав 15:13-19; Ис Нав 17:12 Ис Нав 17:16и кн Суд 1) и о независимых действиях колен Израилевых.


10:10-11 "Аморреи", спасаясь от войск Иисуса, отступили на запад через единственный возможный проход, где их застиг сильный град (таков перевод LXX и указание Сир 46:7).


10:12-14 Здесь приводится цитата из утерянного сборника древнего эпоса- "Книга Праведного" или по другим переводам "Книга Песен". Не будем искать объяснения этих явлений в астрономии или астральных культах: здесь, как и в песнях Моисея (Исх 15) и Деворы ("Звезды сражались с неба" - Суд 5:20), факт сверхъестественной помощи Израилю свыше получил свое поэтическое отображение.


10:31-39 В этих стт Иисусу Навину приписывается завоевание южного Хеврона и Давира; согласно же Ис Нав 15:13-17и Суд 1:10-15оно совершается Халевом. Города Ливна, Лахис и Еглон, ставшие израильскими гораздо позже, по свидетельству археологов были разрушены и преданы огню. Раскопки обнаружили в них остатки храмов, но идолов там не нашли. Очевидно они были разбиты или переплавлены.


11:7-11 Согласно данным археологии, Асор был захвачен и разрушен, но часть населения в нем осталась. Позднее Асор вновь возобновил войну с израильтянами (см Суд 4:2). Среди развалин Асора были найдены обширные конюшни, что совпадает с указанием библейского предания о коннице Асора (ст Ис Нав 11:9).


11:22 Газа, Геф и Азот - города, впоследствии занятые филистимлянами, остались в руках хананеев. Кроме них не были захвачены Аскалон, Екрон, Авва, Иерусалим, Бефсан, Фаанах, Ивлеам, Мегиддон, Газер. Вефсамис и Давир хананеи вскоре вновь вернули себе. Таким образом, завоевание Ханаана ни в коей мере нельзя было считать полным.


Кн Иисуса Навина в евр. тексте называется книгой «Иошуа», по имени центральной фигуры повествования. Иошуа (греч. ‘Ιησου̃ς) означает Ягве-спасение. Это имя, родственное по смыслу именам «Осия» и «Исайя», носило несколько ВЗ-ных лиц. По повелению Божию оно было дано и Тому, Кто явился истинным Спасителем мира (Lc 1:31).

При чтении кн Ис Нав следует иметь в виду три важнейших ее аспекта.

1. Книга была написана, по мнению многих западных библеистов, в эпоху плена — эпоху покаяния. В ней утверждается, что контакты с язычниками и измена вере были главной причиной всех бедствий народа и его изгнания. Поэтому сказания о переселении в Ханаан даны в рамках определенной богословской схемы, но историческая достоверность главных описываемых в ней событий подтверждается данными археологии. Израильтяне представлены непримиримыми врагами язычества. Они не вступают в союзы с хананеями, а изгоняют их из городов, другие же города предают заклятию. Они шествуют по стране под покровительством Ягве, Который предрешил участь нечестивых хананеев. Завоевав Землю Обетованную, Иисус Новин разделяет ее на уделы по числу колен Израилевых. Одноко все это не столько отражение действительной истории, сколько идеальная картина, назначение которой — показать далеким потомкам завоевателей, что Бог был с ними, пока они строго блюли свою веру и не вступали в связь с язычниками.

В действительности же переселение в Ханаан происходило постепенно и не имело характера единой военной кампании. Иисус покорил несколько областей и городов, но распределение территории осуществлялось уже не им. В целом, Ханаан остался страной со смешанным израильско-ханаанским населением. Достаточно сказать, что Иерусалим находился в руках хананеев вплоть до времен Давида. Частые отпадения израильтян в язычество едва были бы возможны, если бы они являлись единственными обитателями Палестины. А отпадения эти происходили постоянно до самого плена (6 в. до Р.Х.). В свете Писаний пророков и НЗ грозная непримиримость Иисуса Навина к иноверцам получает чисто духовный смысл. Нравственный уровень людей того времени нельзя отождествлять с пророческой и тем более НЗ-ной этикой. Поэтому многие рассказы книг отражают представления полудиких кочевников, в сознании которых едва лишь забрезжили простейшие нравственные и религиозные понятия.

2. Некоторые элементы этой книги представляют собой, по всей вероятности, записи устных преданий героического эпоса (записаны они возможно еще между 11 и 10 вв). В них, несомненно, зафиксирован ряд верных воспоминаний об основных событиях времен Иисуса Навина, что подтверждают археологические раскопки в Палестине (название «Палестина» происходит от «пелесет», филистимлян, живших на западном побережьи страны).

3. Религиозный смысл книги сводится к следующему: дар Божий не легко получить, оставаясь пассивным. Чтобы овладеть Землей Обетованной, Израиль допжен был собрать все свои силы и одолеть стоящие на пути препятствия. Это призыв к активности, без которой дар Божий остается недосягаемым. То же самое мы видели в истории борьбы Иакова с ангелом (Gen 32). Знамения, явившиеся во время вступления в Ханаан, символизируют небесную помощь тем, кто борется. Овладение землей есть прообраз вхождения в Царство Божие, которое требует усилий (Mt 11:12).

Книга Иисуса Навина делится на три части: а) завоевание Земли Обетованной (Jos 1-12); б) распределение территории между коленами (Jos 13-21); в) конец жизненного пути Иисуса Навина, в частности его последняя речь и собрание в Сихеме (Jos 22-24). Девтерономической традиции вероятно принадлежат ретушь некоторых подробностей: (Jos 1, Jos 8, Jos 10-12, Jos 22, Jos 23) и новая редакция гл. 24. Сохранение этой ретушированной главы, наряду с главой 23-й, испытавшей ее влияние, но написанной другим лицом, указывает на две последовательные редакции книги.

Завоевание всей Земли Обетованной представлено как результат совместных действий колен. Кн Судей (Jug 1) рисует несколько другую картину: в ней показано, как каждое колено самостоятельно боролось за свою территорию и нередко терпело неудачи; это предание иудейского происхождения, некоторые элементы которого встречаются среди географических сведений, данных в кн Ис Нав (Jos 13:1-6; Jos 14:6-15; Jos 15:13-19; Jos 17:12-18). Исходными пунктами завоевания юга Палестины были, по-видимому, Кадес и Негев, и осуществлялось оно главным образом отдельными группами, которые только постепенно включались в колено Иудино: потомками Халева, Кенеянами и сынами колена Симеонова. Центральная Палестина была завоевана группами, перешедшими Иордан под руководством Иисуса Навина и состоявшими из членов колен Ефремова-Манассиина и Вениаминова, тогда как утверждение на севере происходило медленнее. Освоение различных областей осуществлялось посредством завоевания или мирного проникновения или заключения союзов с тогдашними владельцами страны. Историческая роль Иисуса Навина в занятии Палестины с момента перехода через Иордан до собрания в Сихеме не подвергается сомнению. Принимая 1250 г за приблизительную дату Исхода, можно наметить следующую хронологию: вступление южных групп около 1250 г, занятие центральной Палестины группами, пришедшими из-за Иордана — начиная с 1225 г, экспансия северных групп около 1200 г до Р.Х.

Отцы Церкви видели в Иисусе Навиие прообраз Иисуса Христа: он носит то же спасительное имя; он ведет народ Божий через Иордан в Землю Обетованную, подобно тому как Христос вводит крещеных во имя Его в Царствие Божие; завоевание же и распределение территории были для них прообразами побед и распространения Церкви.

В перспективе ВЗ центральной темой книги является сама земля ханаанская: народ, нашедший в пустыне Бога, теперь получает от него землю. За израильтян сражается Сам Ягве (Jos 23:3-10 и Jos 24:11-12) и дает им в наследие страну, которую обещал их отцам (Jos 23:5-11).

В еврейской Библии исторические книги (Иисуса Навина, Судей и Царств) называются «Небиии ришоним». т.е. «Ранние пророки», в противоположность «Поздним пророкам»: Исайе, Иеремии, Иезёкиилю, Даниилу и двенадцати «малым пророкам». Предание приписывало их составление пророкам: Иисусу Навину, Самуилу и Иеремии. Уже само название этих книг свидетельствует о том, что составители не являются историками в древнем и, тем более, современном смысле слова. Они — глашатаи Слова Божия, избравшие главной темой своих книг отношение Израиля с Ягве, его верность или неверность — неверность в особенности — Богу Завета. Приводя примеры из прошлого, они излагают религиозное учение, выступают как пророки и наставники народа. Их интересуют не столько минувшие события, сколько уроки, которые можно из них извлечь.

Однако назидательный характер «Ранних пророков» не лишает их повествование исторической ценности. Составители этих книг опираются на обширный материал первостепенной важности и значения. Это не только устные рассказы и древний эпос, но и биографии великих людей Израиля, написанные вскоре после их кончины, а также государственные летописи Израильского и Иудейского царств, на которые свящ. писатели часто ссылаются (2 Цар 1:18; 3 Цар 11:41; 3 Цар 14:19; ср 2 Пар 27:7).

Исторические книги составляют одно целое, завершенное не ранее 562 г до Р.Х. (4 Цар 25:27). В Библии они следуют непосредственно за Пятикнижием: в конце кн Втор Иисус Навин указан как преемник Моисея, а события кн Ис Нав начинаются как раз на другой день после смерти законодателя Израиля.

Духовный смысл сборника можно кратко сформулировать следующим образом: Ягве, положив начало существованию Своего народа, ведет его по пути восхождения к тому времени, когда Он окончательно воцарится в мире (Царство Божие). Для этого Он отдает Израилю Землю Обетованную, поставляет Давида монархом и обещает его потомку вечную власть в эсхатологическом Царстве. Но в то же время составители исторических книг сурово и беспощадно обличают народ Божий за его неверность Завету. Эта неверность является прямой причиной тех бедствий, которые обрушиваются на Израиль. Таким образом история превращается в урок и предупреждение. Она содержит призыв к покаянию, который с особой силой прозвучал в эпоху плена Вавилонского.

Второзаконие исторически обосновало учение об избранности Израиля и определило вытекающее отсюда его теократическое устройство; вслед затем кн Ис Нав рассказывает о поселении избранного народа в Обетованной Земле, кн Судей излагает чередование отступничеств и помилований, 1 и 2 кн Царств повествуют о кризисе, приведшем к установлению царской власти и подвергшем опасности теократический идеал, который затем осуществляется при Давиде; 3 и 4 кн Царств описывают упадок, начавшийся при Соломоне: несмотря на благочестие некоторых царей, произошел целый ряд отступничеств, за которые Бог покарал Свой народ.

Скрыть
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

10:1-5 Воинственное движение против израильтян, охватившее ханаанских царей (9:1), еще более усилилось вследствие известия о переходе на сторону первых Гаваона, который открывал им вход в самую середину страны. Угрожающую опасность прежде других почувствовал ближайший к Гаваону Адониседек, царь Иерусалима, который обратился за помощью к царям Хеврона, Иармуфа, Лахиса и Еглона для завоевания Гаваона. Иерусалим, тождественный с Салимом (см. к Быт 14:18), в древние времена носил еще название «Иевус» (15:8; 18:28) от жившего в нем ханаанского племени, а со времени Давида носил его имя (2 Цар 5:6). О Хевроне см. к Быт 13:18. Иармуф, в настоящее время деревня Ярмук с остатками стен древнего города, находился на западной стороне Иудейских гор верстах в 14 на запад от Вифлеема, впоследствии он принадлежал Иудину колену (15:35). Лахис, находившийся потом также в уделе Иудина колена (15:39), был укрепленным городом во времена Иисуса Навина, который взял его только на другой день после приступа к нему (10:32), чего не сказано о завоевании других городов. Он находился к северо-востоку от Газы в равнине (Шефела), на холме Умм Лакис, покрытом теперь развалинами. Раскопки, произведенные немецким ученым Петри в 1890 г., показали большую древность этого города, который в начале своего исторического существования восемь раз был разрушаем и восстановляем из своих развалин. Начало города относится к 1700 г. до Р. Х. Еглон находился недалеко от Лахиса, к востоку от него. Невысокий холм среди равнины, на котором он был расположен, носит название Аджлюн.


10:6-9 Сил Гаваона и трех союзных с ним городов было недостаточно для успешной борьбы с царями южного Ханаана, владевшими укрепленными городами и имевшими войско, приученное к войне, что выразили гаваонитяне, посылая сказать Иисусу Навину, что против них собрались все цари Аморрейские, живущие на горах. Защита союзных городов требовала от израильтян полного напряжения их сил; в первый раз приходилось им вступать в сражение с соединенными силами ханаанских царей, от исхода которого зависело решение вопроса об их положении в Ханаанской земле. Иисус Навин вполне понял важное значение предстоящей битвы, которая справедливо причисляется к величайшим битвам в истории человечества (A. Stanley. Sectures of the Jewisch Church. I, 204), и потому он двинул против врагов все свои силы, весь народ, способный к войне, и всех мужей храбрых. Господь через особое откровение ободрил израильского вождя обещанием всесильной Своей помощи, в надежде на которую Иисус Навин быстро, в течение одной ночи (ср. 9:17) совершил во главе своего войска трудный переход из Галгала к Гаваону (около 17 верст1 Cook. Commentary. II, 49. пути) с подъемом на горы, указанием на что служит употребленный об этом пути (всю ночь шел) в еврейском тексте глагол «ала», значащий собственно: «восходил». Благодаря этому быстрому переходу израильское войско напало на врага внезапно.


10:10 Неожиданное нападение в самое глубокое утро (см. объяснение к 12 ст.) со стороны израильтян, уверенных в божественной помощи, произвело на войска союзников поразительное действие, они не выдержали удара и потерпели сильное поражение под стенами Гаваона. Эту победу библейский писатель, выражая, конечно, воззрение участников сражения, всецело приписывает Господу. Господь привел их в смятение при виде Израильтян (буквально с еврейского: пред Израилем) и поразил2Глагол «поразить» поставлен здесь в единственном числе в еврейском тексте и у LXX-ти: σύντριψιν, после чего в некоторых из греческих списков следует даже Κύριος; с этими списками согласуется древний рукописный (В. Лебедев, стр. 227) и нынешний славянский перевод: сокруши я Господь. По еврейскому тексту то же подлежащее, т. е. Господь, подразумевается и при следующих затем глаголах «преследовать» и «поражать», как это видно из латинского перевода: persecutus est... percussit = «преследовал... поразил» и нескольких позднейших греческих списков (Parsons), в которых читается: κατεδίωξεν, κατέκοπτεν. Вместо этого в древнейших (Ватиканском, Александрийском и Лукиановских) списках читается, однако: κατεδίωξαν, κατέκοπτον, согласно с чем в древнем славянском переводе («прогнаша»; см. В. К. Лебедев, с. 214) и в нынешнем читается: погнаша... сечаху, т. е. израильтяне. Из этих несходных между собою греко-славянских переводов преимущество изначальной точности принадлежит еврейскому тексту и согласным с ним латинскому переводу и позднейшим греческим спискам, в чтениях по которым выражено то воззрение библейского писателя, что Гаваонской победой израильский народ всецело обязан был Господу Богу Израилеву. их в Гаваоне сильным поражением.


10:11 Здесь библейский писатель объясняет то, как Господь преследовал и поражал ханаанских воинов, когда они, после поражения в Гаваоне, обратились в бегство и направились по дороге, проходившей около Гаваона, на запад к известному Вефоронскому подъему (по-еврейски — маалэ, у LXX-ти ἀναβασις = восход), находящемуся между верхним (16:5) и нижним (ст. 3) Беф-Ороном. Положение обоих этих городов вполне известно: первый находился на месте нынешней деревни Бет Ур ель-Фока, второй — Бет Ур ет-табта; первый расположен был на высоком выступе горы, между двумя долинами на запад от Гаваона верстах в 10 (в 2-х часах пути). Между верхним и нижним Беф-Ороном находится крутой, неровный, на час пути, подъем (или спуск) между нависшими горами. Когда воины ханаанских царей устремились по этому спуску в долину, Господь бросал на них с небес большие камни. Последние у LXX-ти и в книге Сираха (46:7) поняты в смысле больших градин (λίθους χαλάζης = камни града), падавших из грозовой тучи, которая служила орудием для поражения ханаанского войска. Выпадение такого необычайно крупного града, причинявшего увечья и смерть, само по себе не составляет, конечно, чего-либо исключительного, неповторимого. Приводимые при этом из ближайшего к настоящему времени примеры этого явления3У западных и отечественных библеистов (см. А. П. Лопухин. Библейская история Ветхого завета. Т. I, 883) указывается на сильную грозу в 1859 г. во время битвы австрийцев при Сольферино и на сильный град в 1831 г. на Босфоре, причинявший людям увечья и смерть. показывают только непреувеличенность сказанного библейским писателем о больших камнях, падавших с неба. А то, что этот необыкновенный град падал именно на ханаанских воинов, искавших спасения в бегстве, служит указанием на высшую помощь, которую Господь посылал своему народу в его борьбе с врагами. Градобитная туча наносила смертельные удары ханаанскому войску и по выходе его из Вефоронского ущелья до Азека и Македа. Оба эти города, принадлежавшее потом Иудину колену (19:35,41), находились на равнине между берегом Средиземного моря и горами Иудина колена (15:33), но самое место их с точностью не определено: Азека, на основании 1 Цар 17:1, находилась в недалеком расстоянии от г. Сохо или Сокхофа (о месте последнего см. к 15:35), причем место ее некоторые (Tristram. Bible Places. 45) указывают в Деир-ель-Аашек, верстах в 10 (8 английских миль) на север от Сохо. Маккеда находилась, по мнению одних, на месте нынешней деревни Суммейль в 2½ часах пути на северо-запад от Елевферополиса4 Keil. Iosua. 79, на основании исследований ван де Вельде. О месте Елевферополиса см. к 10:29., по другим — на месте деревни Ель Мугар (что значит «пещера»), верстах в 3-х (2 английские мили) на юго-восток от Екрона (об Екроне см. к 13:3), около которой находятся пещеры (ст. 16), остающиеся, однако, неисследованными (Tristram. Там же. С. 42). Во всяком случае названные города полагаются к юго-западу от Беф-Орона; в этом же направлении, ближе к последнему, лежала и обширная Аиалонская долина, которая с юга от города Аиалона (19:42), на месте нынешней деревни Иало, тянется на северо-восток, в направлении к Беф-Орону.


10:12 После Гаваонского сражения Господь, по молитве Иисуса Навина, совершил еще другое необыкновенное дело, которому библейский писатель посвятил особый небольшой, как в 3-4 гл., раздел (ст. 12-14), начинающийся указанием времени события. Оно произошло в тот день, в который Господь предал Аморрея, т. е. войско пяти ханаанских царей, в руки Израиля, или, как пояснено в славяно-русском переводе согласно с греческим, после поражения их в Гаваоне. Слова когда побил их в Гаваоне и они побиты были пред лицем сынов Израилевых отсутствуют в еврейском тексте, но читаются в древнейших и многих позднейших списках перевода LXX-ти; они служат более ясным указанием времени излагаемого события. Когда, по смыслу приведенных слов библейского текста, битва под стенами Гаваона окончилась и разбитый здесь неприятель в смятении обратился в бегство, направляясь по дороге к Вефорону, то Иисус Навин, преследуя его, видел и большое число уцелевшего ханаанского войска, и возможность полного его поражения при тогдашнем его состоянии — поражения в этот именно день, пока он не оправился и не укрылся в свои города. Проникнутый этой мыслью и видя в то же время, как высоко поднялось уже солнце, Иисус Навин с дерзновением, свойственным людям, близким к Богу, в присутствии окружавших его воинов (пред израильтянами; буквально с еврейского: «пред глазами Израиля») воззвал к Господу: да станет солнце прямо Гаваону и луна прямо дебри Елон. Так передано это молитвенное воззвание в переводе LXX-ти (στήτω ὁ ἥλιος κατὰ Γαβαών καὶ ἡ σελήνη κατὰ φάραγγα Αἰλών). Этот перевод, дословно переданный в славянской Библии, имеет преимущество пред обычным в настоящее время: стой, солнце, над Гаваоном, и, луна, над долиною Аиалонскою, что он вполне соответствует молитвенному воззванию, которое обращено было к Господу, а не к солнцу и луне (читаемый в этих словах еврейский глагол дом поставлен, нужно думать, в неопределенном наклонении, которое в еврейской речи часто употреблялось, как известно, в значении повелительного, почему он и в грамматическом отношении правильно переведен у LXX-ти словами «да станет»). Это свое воззвание израильский вождь произнес, как можно думать, в то именно время, когда он, преследуя врага, достиг Вефоронской возвышенности и с нее увидел пред собой, на западе, обширную равнину с Аиалонской долиной к юго-западу, а в Беф-Оронском ущелье — массу спускавшегося по нему неприятельского войска, между тем как позади его, на восточной стороне, находился только что оставленный им Гаваон, над которым высилось дневное светило. Солнце поднялось уже довольно высоко с тех пор, как он в глубокое утро этого дня подходил к Гаваону, но еще не настолько был силен блеск его, чтобы совсем померкла луна; бледный круг ее был еще виден на западной стороне над Аиалонской долиной. Такое положение небесных светил, указываемое словами воззвания Иисуса Навина, ведет, естественно, к представлению, что последнее произнесено было не в вечерний, а в дополуденный час, когда солнце видно было еще на востоке, а луна на западе; в вечернее время положение небесных светил было бы, конечно, обратное.


Цель молитвенного воззвания состояла в том, чтобы Господь продолжил этот счастливый день, ознаменованный победой, для совершенного поражения врага. Выражая эту мольбу, Иисус Навин употребил обыкновенный оборот речи, образовавшийся под влиянием простого непосредственного воззрения на небесные светила в их отношении к земле, продолжающий употребляться и в настоящее время, несмотря на известность со времен Галилея того научного положения, что движется не солнце около земли, а наоборот.


13-14. Несмотря на необычайность прошения, оно было услышано Богом и исполнено: солнечный свет продолжался во все то время, доколе народ, а по древнейшим греческим спискам5В Ватиканском и Александрийском списках читается: ἕως ἠμύνατο ὁ Θεὸς τοὺς ἐχθροὺς αὐτω̃ν., с которыми здесь согласуется славянская Библия, Бог6Господь читалось здесь и в древнем славянском переводе, В. К. Лебедев, с. 385. мстил врагам своим (или их), т. е. пока продолжалось в этот день преследование ханаанского войска. Указывая на исполнение молитвенного воззвания Иисуса Навина, библейский писатель вполне сознавал необычайность того, что совершилось, поэтому он, «опасаясь, что иной не поверит сему сказанию, говорит, что это найдено в древнем писании» (Творения блаж. Феодорита. Т. I, стр. 281). По еврейскому тексту, с которым согласуются многие из греческих списков (за исключением, однако, древнейших7В Ватиканском и Александрийском списках ссылка на книгу Праведного отсутствует. Несмотря на это блаж. Феодориту и Прокопию Гасскому (Migne. Patrologia. Ser. graeca, t. LXXXVII, p. 1020) она была известна., библейский писатель ссылается здесь на книгу Праведного, говоря: не это ли написано в книге Праведного? Книга Праведного, утраченная в незапамятные времена, названа еще только в 2 Цар 1:18 как такая книга, в которой записана была песнь Давида на смерть Саула и Ионафана, писанная еврейскими стихами. Ни писатель ее, ни время написания ее неизвестны. Из того, что в нее записана песнь Давида, не следует, конечно, что прежде этого времени не было этой книги или что она закончена была во времена Давида. Книга эта получила, нужно думать, свое начало раньше времени этого царя-песнописца и заключала в своем составе песни и из времени завоевания Ханаанской земли. Из ссылки на нее писателя кн. Иисуса Навина очевидно, что содержавшаяся в ней песнь о Гаваонской победе была во времена писателя общеизвестной в израильском народе и могла поэтому служить живым напоминанием о необыкновенном дне этой победы. Из книги Праведного библейский писатель привел, как можно думать, слова молитвенного воззвания Иисуса Навина и его исполнения, заключающихся во второй половине 12-го и первой — 13-го стиха, в построении которых комментаторы-гебраисты усматривают особенности еврейской стихотворной речи8См., например Cook. Commentary. II, 56., соответствующие характеру этой книги как содержавшей песни, подобные песни Давида. Но дальнейшие слова во второй половине 13-го и в 14 ст., написанные обычной простой речью библейского повествования9Взгляд неоднократно названного протестантского комментатора Кейля на 2-ю половину 13-го и 14-го ст., как написанные стихотворной речью и заимствованные также из книги Праведного, не признается правильным со стороны других комментаторов. См., кроме названного комментария Кука, комментарий Дильмана., принадлежат самому писателю кн. Иисуса Навина. В них он с совершенной ясностью и непреложностью подтверждает то, что почерпнуто из книги Праведного. Предусматривая недоумения, которые возбудит излагаемое событие, библейский писатель излагает снова в двух рядом стоящих предложениях необычайное событие, совершившееся в день Гаваонской битвы. Оно состояло в том, что солнце, достигши, как обыкновенно говорится и в настоящее время, высшей своей точки на небесном своде, продолжало светить полным своим светом: (стояло солнце среди неба или, буквально с еврейского, «в половине неба»), не спеша к закату, вследствие чего этот день продолжался более обыкновенного на целый почти день. К этому своему изложению события библейский писатель присоединяет указание на его необычайность в истории отношений Бога к людям: и не было такого дня ни прежде, ни после того, в который Господь (так) слышал бы гласа человеческого, или, по переводу LXX-ти и древнеславянскому, послушал человека10По Ватиканскому и Александрийскому спискам: ὥστε ἐπακου̃σαι Θεὸν ἄνθρωπον, с опущением φωνη̃ς = гласа. Так же переданы эти слова и в древнем рукописном славянском переводе: Господу послушати человека (В. Лебедев, с. 231). Мнение автора этого сочинения, что Господу вместо Богу по греческим спискам явилось вследствие неверно прочитанного переписчиком сокращенного слова гласу, не представляется правдоподобным, потому что при этом глагол послушати не имел бы подлежащего, т. е. божественного имени, каким по греческим спискам служит Бог, по еврейскому тексту Господь. Но сказалось ли во внесении этого последнего божественного имени влияние еврейского текста на древний славянский перевод?. А в заключение библейский писатель указывает и причину беспримерного исполнения Господом прошения Иисуса Навина, которая состояла в том, что Господь сражался за Израиля. Слова ни прежде, ни после дают понять, что после дня Гаваонской победы прошло уже значительное время, которое давало право указать на беспримерность совершавшегося события. Три следующие одно за другим подобные выражения, в которых оно изложено, показывают, что библейский писатель действительно видел в исполнении молитвенного воззвания Иисуса Навина астрономическое чудо, действительно представлял день Гаваонского сражения продленным более обыкновенного по действию божественного всемогущества. Таково было понимание этого события и у древних иудеев, как видно из кн. Иисуса, сына Сирахова (Сир 46:5) и «Иудейских древностей» Иосифа Флавия (V, 1, §17), а также и у древних христианских писателей. По словам Иустина Философа, «Иисус остановил солнце, будучи наперед переименован именем Иисуса и получившим силу от Духа Его» (Разговор с Трифоном, §113). Прокопий Гасский в продлении дня по молитве Иисуса Навина видит прообраз более продолжительного дня для борьбы с врагами, дарованного Иисусом Христом верующим (Migne. Patrologiae graecae. T. LXXXVII, 1021). Какими средствами Господь продлил день Гаваонской победы, это остается за пределами человеческого знания.


10:15 Сравнение этого стиха с 43-м той же главы показывает дословную одинаковость их содержания, а рассмотрение того, что следует за 15-м стихом с неменьшей ясностью дает понять, что Иисус Навин не возвратился в Галгал после преследования ханаанитян до Азеки (ст. 10), а продолжал свой поход далее к югу и к востоку (ст. 39-40) и только после этого возвратился со своим войском в Галгал. От решения вопроса о том, что значит указываемое в 15-м ст. по нынешнему еврейскому тексту возвращение Иисуса Навина в Галгал, освобождает православного читателя Библии перевод LXX-ти, в древнейших списках которого (в Ватиканском и Александрийском) не читается этот стих, а согласно с ними не читался он и в древнем нашем славянском переводе11 В. Лебедев. 85. В Московской греческой Библии 15-й ст. читается, равно как и в Лукиановских списках.. Впервые в славянском переводе он внесен был острожскими справщиками на основании Альдинского и Комплютенского изданий12Там же. С. 361., опирающихся на позднейшие греческие списки, текст которых дополнен по еврейскому тексту.


10:19  Истребляйте заднюю часть войска их, т. е. отставших на пути из ханаанского войска (Втор 25:18). Сам Иисус Навин не участвовал, как видно из 21 ст., в этом преследовании, оставаясь в Македе.


10:21  Никто на сынов Израилевых не пошевелил языком своим, т. е. никто не нарушал спокойствия (Исх 11:7) и не оказал сопротивления им. Греко-славянский перевод этих слов не восскомле (οὐκ ἔγρυξεν = «не бормотал, не осмеливался говорить») никто же от сынов Израилевых — выражает другое представление, не соответствующее контексту речи.


10:24-25 Приказание израильским воинским начальникам наступить на шеи побежденных царей в присутствии всего войска должно было со всей ясностью указывать всем на полную победу над ханаанитянами; отсюда выражение положить... в подножие ног (Пс 109:1). Этот символический обряд, служивший указанием на полное поражение врагов, употреблялся и в Византийской империи.


10:26 Кроме позорного обряда, побежденные цари не были перед смертью подвергаемы мучениям, как это делалось у других древних народов: повешение, как символ позорной смерти, совершено было над трупами. Ср. 8:29. Так же, нужно думать, поступили и с царем македским.


10:29-30 Место Ливны, принадлежавшей впоследствии Иудину колену и находившейся на равнине (15:33,42), не определено с точностью. У Евсевия и Иеронима Ливна указана вообще в области Елевферополиса, который у географов Палестины (К. Raumer. Palästina; Riess. Bibel-Atlas) обыкновенно признается тождественным с Бетогаброй греко-римских писателей, нынешним городом Бейт-Джибрином, который находится к юго-востоку от Аскалона13Описание Елевферополиса с его обширными пещерами в сочинении «Святая земля». II, 144-160.. В местности Елевферополиса, именно в «Арак ель Менжиэ», как называется покрытый развалинами холм, верстах в 7 (5 английских миль), и указывают некоторые (Cook. Commentary. II, 52; Tristram. Bible Places. 44) место Ливны. «Это положение Ливны (на юг от Македа, который полагается при этом прямо на восток от Аскалона) согласуется с тем, что Иисус Навин после завоевания Македа направился против Ливны, а отсюда к Лахису» (Tristram. Bible Places. 44-45).


10:31-33 О Лахисе см. толкования к 3-му ст. Говоря о положении пришедшего на помощь Лахису газерского царя, библейский писатель не упоминает о взятии города потому, конечно, что Иисус Навин ограничился поражением войска, а Газер, как находившийся значительно севернее Лахиса (см. к 16:3), оставил не завоеванным во время этого похода, который, после завоевания Еглона, из равнины поднялся затем в гористую часть южного Ханаана (для обозначения чего в 36-м ст. в еврейском тексте вместо пошел сказано взошел = ваийаал).


10:37-38 Имя хевронского царя здесь не названо, но, без сомнения, это был преемник убитого в Македе, вступивший на престол в продолжение того времени, в которое Иисус Навин завоевывал вышеназванные города. При завоевании Хеврона, Давира и других городов предаваемо было смерти все дышащее, что находилось в них, т. е. все находившиеся в них жители, но из последних многие или некоторые могли наперед удалиться в другие города или столь многочисленные пещеры в гористой Иудее и затем, по окончании похода, возвратиться в свои города, вследствие чего в Хевроне и Давире по 15:14 и оказались снова енакимы.


10:40-42 Ст. 40-42 представляют общий обзор того, что завоевано было Иисусом Навином во время похода его в южный Ханаан: Иисус поразил всю землю нагорную, т. е. горную возвышенность, впоследствии Иудина колена (15:48) с находившимися на ней городами, и полуденную, по еврейскому тексту — «Негев» (у LXX-ти и в славянской Библии это название оставлено без перевода, как имя собственное), как называлась южная часть Ханаанской земли, простирающаяся от гор Иудина колена до пустыни Фаран (Чис 13:1-18) и от конца Мертвого моря до Средиземного, имевшая значительное количество городов (15:21-32), далее — низменные места, или равнину, по еврейскому тексту «Шефела» (15:33-47), наконец — землю, лежащую у гор (по еврейскому тексту гаашедот, в славянской Библии «Асеидоф»), как называлась (12:8 и др.) холмистая полоса, область горных склонов и холмов, лежащая между равниной и горной возвышенностью Иудина колена. Все дышащее предал заклятию, т. е. поразил всех людей, населявших перечисленные местности, согласно с Втор 20:16; 7:1-2. Словами поразил... от Кадес-Варни до Газы обозначается южная пограничная линия, определяемая двумя названными городами, лежащими на востоке (Кадес-Варни) и на западе (Газа). В настоящее время, благодаря исследованиям (Роулянда, Пальмера, Трумбуля), достаточно обосновано то положение, что Кадес-Варни находился не в долине Араба, у Аин-ель-Вейбэ (см. толк. Чис 13:27), а на юго-западной стороне гор Азазимэ в вади Кадис. Словами всю землю Гошен до Гаваона определяется протяжение завоеванной во время этого похода земли с юга на север. Земля Гошен, без сомнения, отличная от названного в Быт 46:28 Гесема (по-еврейски также «Гошен»), находилась в южной части удела Иудина колена (15:51), но в частности, какая именно местность разумеется под этим названием, не определено точно. Может быть, всею землею Гошен назван тот горный округ, в котором находились города, перечисленные в 15:48-51, к разряду которых принадлежал и Гошен. Предположительно местом последнего признают некоторые (Tristram. Bible Places. 60) «Рафат», как называются обширные равнины с остатками христианского храма, на один час пути к северу от Иаттира (о месте последнего в 15:48).


11:1 Во главе нового оборонительного союза из царей северного Ханаана стал Иавин, царь Асора, бывшего главным здесь городом (ст. 10). Имя Иавин, значащее «мудрый», было, по всей вероятности, не личным, а наследственным именем асорских царей (вроде «фараон» или «цезарь»), почему это же имя носит и гораздо позднейший царь этого города (Суд 4:2). О месте Асора (по-еврейски «Хацор»), принадлежавшего впоследствии Неффалимову колену (19:36), из «Иудейских древностей» Иосифа Флавия (V, 5, §1) известно, что он находился выше (ὑπέρκειται) Самохонитского озера (т. е. Мером), но где именно, доселе не установлено с точностью; более вероятным признается то, что он находился верстах в 3 (2 английские мили) к юго-востоку от Кедеса на отдельно стоящем холме, который носит в настоящее время название Телль-Хара или Харрави и на котором сохранились остатки крепости и других построек из необтесанных камней1Проф. А. А. Олесницкий склоняется в пользу того мнения, что Асор находился на месте древних развалин, раскинутых на северном берегу Самохонитского озера. Святая земля. II, 479.. Мадон по еврейскому тексту и многим греческим спискам, Маррон по Ватиканскому и Амвросианскому спискам, неизвестен также с достоверностью по своему географическому положению; предположительно местом его признается, на основании начертания его в греческих списках, деревня Марон в 2 часах пути к северо-западу от Кедеса. Шимрон по еврейскому тексту, в большей части греческих списков Сомерон или Симоон, принадлежавший потом Завулонову колену (19:15), указывается, предположительно (Робинсоном и др.), в Симуньэ на запад от Назарета, другими — в Семирьэ к северу от Акко. Ахсаф (в греческих списках Азиф или Ахив), бывший потом пограничным городом Асирова колена (19:25), неопределен равным образом по своему положению; предположительно его местом признают (Робинсон) то Кесаф близ Ливанских гор, почти параллельно Тиру, то Акко или Кайфу (Tristram).


11:2 Кроме того, Иавин призвал на помощь царей, которые жили к северу на горе; какая гора имеется в виду, объяснением этого служит соответствующий двум последним словам еврейского текста греко-славянский перевод: τοὺς κατὰ Σιδω̃να τὴν μεγάλην = иже в Сидоне великом, показывающий, что горою названа здесь горная возвышенность, простирающаяся к северу от Асора, не только ближайшая в Неффалимовом колене (20:7), но и дальнейшая, Ливанская. Под названной затем равниною (по еврейскому тексту арава, отсюда греко-славянское Рава) с южной стороны Хиннарофа, разумеется Иорданская долина на юг от Геннисаретского озера, носившего в древнейшие времена (Чис 34:11) название Киннерет от города того же имени в Неффалимовом колене (19:35). Под низменными местами (по еврейскому тексту шефела — «низменность») и Нафоф-Дором (еврейское нафет — «холмистая местность») разумеется равнина вдоль берега Средиземного моря с включением холмистой местности у г. Дора. Последний находился на берегу Средиземного моря к югу от Кармила. В настоящее время на месте известного в древности Дора бедная деревня Тантура или Дандора с массивными остатками древнего города.


11:3 За указанием царей следует, как в 9:1, обозначение народов, помогавших асорскому царю в войне с израильтянами, и населяемых ими местностей (на горе и на равнине). Под землей Массифой (по еврейскому «Мицпэ», что значит «сторожевая башня») подле Ермона, не отличной, нужно думать, от названной далее (8 ст.) долины (по еврейскому тексту бикса) Мицфы, разумеется вообще высокая, гористая местность на самом севере Палестины, соответствующая той высоко лежащей долине, которая тянется между Ливаном и Антиливаном и у греко-римских писателей называлась Келесирией, а у туземцев носит название Бика (Tristram). При этом, в частности, некоторые исследователи (Робинсон) указывают на высокую местность к северу от Авеля2Авель-беф-Мааха (2 Цар 20:14 и др.) находился к северу от оз. Мером., на которой находится деревня друзов Мутелле, как на соответствующую землю Массиф подле Ермона. Из перечня царей и народов, сделанного здесь библейским писателем, следует, что к предстоящему сражению были собраны воины не только из северного Ханаана, но из Финикии и Ливанских гор. На присутствие ханаанских царей, живущих на горе Ливане, указывается и в «Иудейских древностях» Иосифа Флавия (V, 1, §18). Отсюда понятно употребленное библейским писателем сравнение многочисленного ханаанского войска с песком на берегу моря: снабжено было это войско и самым лучшим в то время оружием — военными колесницами в большом количестве. По «Иудейским древностям» Иосифа Флавия (там же) это войско состояло из 300 тыс. пехоты, 10 тыс. конницы и 20 тыс. колесниц.


11:5 Сборным пунктом ханаанского войска была местность при водах Меромских (по еврейскому тексту мером, по греческим спискам — Маррон, Меррон, Мером). Название вода Мером встречается только в этой главе кн. Иисуса Навина. С ним соединяется обыкновенно представление об озере Мером или так называемое в настоящее время Бахр Хуле. Это представление некоторыми из комментаторов не без основания оспаривается на том основании, что в «Иудейских древностях» Иосифа Флавия, в рассказе о данном событии, место для стана ханаанского войска указывается не у Семехонитского озера, как называется у иудейского историка оз. Мером, а «Вироф (Βηρωτης), город верхней Галилеи, недалеко от Кедеса» (V, 1, 18); в сочинении Иосифа Флавия «Иудейская война» (II, 20, §6) вместо Вироф указан в верхней также Галилее г. Мероф (Μηρωθ). Это последнее имя служит основанием для того представления, что войско ханаанских царей расположилось на месте нынешней деревни Мейрум или Мейрон3О древностях этой деревни см. Святая земля. II, 472, где не указано, однако, на озеро около этой деревни., находящейся в 11/2 часах пути на северо-запад от Сафеда4Существующий в верхней Галилее г. Сафед не упоминается в Священном Писании. Он находится к юго-западу от оз. Мером. Описание Сафеда см. там же, с. 465 и далее., на высокой горе, из подножия которой вытекает источник, образующий небольшое озеро, которое могло быть названо водою Мером. Несомненно во всяком случае то, что местом битвы Иисуса Навина с царями северного Ханаана служила местность на западной стороне озера Мером.


11:6 Многочисленность войска, собранного асорским царем, не могла остаться неизвестной Иисусу Навину, когда он приближался к месту его расположения во главе своего народа. Поэтому накануне того дня (завтра), в который он должен был встретиться с сильным врагом, израильский вождь, как и перед Гаваонским сражением, был ободрен через особое божественное откровение обетованием ему победы (Я предам или — буквально с еврейского и греческого — я предаю), и такой полной и решительной, что наперед при этом указывается, как нужно поступить с добычей, состоящей из коней и военных колесниц. Господь повелевает то и другое уничтожить: коням перерезать жилы, а колесницы сжечь. Причина этого особого повеления, которое соблюдалось до царствования Соломона (2 Цар 8:4), не указана; но, как показывает дальнейшая история израильского народа, она состояла в том, что, оставив коней и колесницы и сделав их государственной собственностью, израильтяне могли затем полагаться больше на это вооружение, чем на всесильную помощь Господа, а через это лишиться последней и вместе с тем подвергнуться неминуемой гибели, как объяснил Псалмопевец (Пс 19:8-9) и пророки (Ис 2:7; 31:1; Мих 5:10 и др. места).


11:7 Прежде чем ханаанские цари привели в порядок свое многочисленное разноплеменное и разнообразное по вооружению войско, Иисус Навин быстро двинулся против него со всеми из своего народа, способными носить оружие. В 4 дня (по «Иудейским древностям» Иосифа Флавия V, 1, §18) совершив переход из Галгал к Меромским водам, он напал на врага внезапно и своим неожиданным ударом привел его в совершенное смятение, пользуясь которым нанес ему полное поражение.


11:8 Израильтяне преследовали неприятеля до Сидона великого, до Мисрефоф-Маима (Μασερων по Ватиканскому списку) и до долины Мицфы (Μασσωχ по Ватиканскому списку). Сидон — знаменитый в древнейшее время главный город Финикии на берегу Средиземного моря, находившийся в уделе Асирова колена (19:28), но не принадлежавший ему (Суд 1:31), ныне небольшой город Сайда. Мисрефоф-Маим отождествляется многими с нынешней деревней Аин Мешерфи на берегу Средиземного моря, к северу от Акко (близ Рас-ен-Накура), а некоторыми — с Сарептой Сидонской (3 Цар 17:9). О долине Мицфе см. в толковании к 3 ст.


11:10 Слова, огражденные скобками Асор же прежде... сих, читаются в еврейском тексте и греческом переводе LXX-ти и принадлежат, несомненно, к тексту книги.


11:11-13 Из городов северного Ханаана сожжен был один Асор, как сильный город, который, если бы не был сожжен, мог быстро оправиться и сделаться опасным для завоевателей; другие города, построенные на холмах (по-славянски крепки), не возбуждавшие таких опасений и пригодные завоевателям при предстоящем расселении в стране, не были сожжены.


11:16-17 Ст. 16-17 заключают общее обозрение завоеванной земли, в состав которой входили: 1) южный Ханаан (всю эту нагорную землю, всю землю полуденную, всю землю Гашен и низменные места, ср. 10:40); 2) Иорданская долина, примыкающая к ней с запада главная горная возвышенность и приморская равнина (равнину, по-еврейски гаарава, и гору Израилеву и низменные места). Объяснение названия гора Израилева см. в толковании к ст. 21. С юга на север завоеванная земля простиралась от горы Халак, простирающейся к Сеиру до Ваал-Гада в долине Ливанской. Под горою Халак, или «голою, лысою» (см. толк. Быт 36:8), разумеется большей частью у комментаторов цепь гор, на юг от Мертвого моря, которая тянется параллельно Сеирским горам по западной стороне вади Арава, отделяющие Ханаан от Идумеи. Некоторые, впрочем, отождествляют гору Халак с лежащей на запад от Арава горой Мадера, представляющей совершенно голый утес. Местоположение Ваал-Гада не определено с несомненностью: выбор места для этого города колеблется между известной (в позднейшее время) Кесарией Филипповой или Баниас, находящейся на южном склоне Ермона и лежащей севернее Хасбейей. То обстоятельство, что в последующее время вместо Ваал-Гада обозначением северной границы израильской земли сделался г. Дан (Суд 20:1; 1 Цар 3:20 и др.), находившийся близ Кесарии Филипповой (в 4 римских милях), располагает к тому, чтобы именно последнюю признавать местом Баал-Гада, так как при этой близости обоих городов замена одного другим не производила перемены в направлении пограничной линии.


11:18  Долгое время, в течение которого Иисус Навин вел войну с ханаанскими народами, на основании 14:7,10 (см. далее) может быть определенно в 5-7 годов.


11:20 Ожесточение ханаанитян в борьбе с израильтянами приписывается Господу, как Владыке над всем, совершающимся в мире: оно, подобно другим движениям человеческого сердца (Пс 80:13), допущено было Богом, как служившее к наказанию их (чтобы преданы были заклятию) и к очищению Ханаанской земли для израильского народа. Ср. объяснение к Исх 4:21.


11:21-22 Указанная в 18 ст. продолжительность времени завоевания Ханаанской земли и небольшое число перечисленных в гл. 10 и 11 главах городов, завоеванных тогда, внушают то представление, что библейский писатель изложил не все, что сделано было в это время, а ограничился указанием только важнейших событий, имевших решающее значение в деле водворения израильского народа в Ханаанской земле. Это краткое свое изложение он восполняет здесь сведением о походе против Енакимов, живших на горе, в Хевроне, в Давире, в Анаве, на всей горе Иудиной и на всей горе Израилевой. О завоевании первых двух из названных городов было уже сказано (10:36-38). Третий — Анав — назван здесь впервые. Он находился к югу от Хеврона; существующая на его месте деревня и до настоящего времени носит название Анаб.


Рассказ об этом походе внесен библейским писателем не потому только, что в предшествующем повествовании не было упомянуто о поражении енакимов, которые произвели такое устрашающее действие на соглядатаев (Чис 13:29,34), но и потому, нужно думать, что был особый поход против этого исполинского племени, вызванный усилением его в то время, когда Иисус Навин вел войну в других местностях Ханаана. Этот поход направлен был не только против трех названных городов, но и других на горе Иудиной и Израилевой, где жили енакимы. Огражденное скобками (всех) (ст. 21), предпосланное названию Енакимов перенесено из славянской Библии, но оно не находит себе соответствия ни в еврейском тексте, ни в древнейших списках греческого перевода; то же нужно сказать и о выражении (ни одного). Гористая область южного Ханаана получила название горы Иудиной с того времени, конечно, когда поселилось в ней Иудино колено и это название, как и название гора Ефремова (17:15; 24:30 и др.) для обозначения северной части страны, быстро вошло в народную речь вместо прежних названий (Суд 12:15: гора Амаликова), которые, как напоминания прежних владетелей, возбуждали понятное нерасположение в новых ее обитателях. Менее понятно употребление в кн. Иисуса Навина названия гора Израилева, служащего обозначением той же северной половины горной возвышенности, которая по имени сильнейшего из северных колен называлась горою Ефремовою. Первое из этих названий она получила, нужно думать, в то время, когда название Израиль сделалось обозначением северных колен в отличие от южных (Иудина и Симеонова). В книге Иисуса Навина ясных признаков такого обособления между коленами не видно: как при завоеваниях, так и по окончании их преобладает сознание народного единства, почему в кн. Иисуса Навина говорится обо всем обществе сынов Израилевых, о всех сынах Израилевых (Нав 23:2 и др.). Обособление северных колен от южных развивается главным образом во времена Судей (Проф Ф. Я. Покровский. Разделение еврейского Царства. Стр. 125 и далее) и к началу царствования Саула является настолько созревшим, что при первом произведенном осмотре собравшегося войска сыны Израилевы, т. е. воины из других колен, кроме Иудина, считаются особо, а мужи Иудины — особо (1 Цар 11:8; 15:4; 2 Цар 2:9 и др.). Такое обозначение двух частей израильского народа дает основание думать, что название Израиль к концу времени Судей стало прилагаться к северным коленам, а вместе с этим и к местности, занятой ими. Таким образом, в конце времени Судей, т. е. во время Самуила, могло войти в употребление название гора Израилева.


Газа находилась на Филистимском побережье, верстах в 4-х от Средиземного моря, на пути из Египта в Финикию. Этот и доселе довольно населенный город сохраняет свое древнее название (El-ghazzeh). Он входил в удел Иудина колена (15:47) и завоеван был уже по смерти Иисуса Навина этим коленом (Суд 1:18), но затем неоднократно восстановлял свою независимость. Геф (по-еврейски Гат, у LXX-ти Γεθ) также филистимский город, завоеванный впервые Давидом (1 Пар 18:1), а впоследствии разрушенный иудейским царем Озиею (2 Пар 26:6), после чего имя его исчезает из истории. Место его достоверно неизвестно; по Евсевию, он находился в 5 римских милях (7 верст) от Елевферополиса (или Бетогобра) по дороге в Лидду, согласно с чем указывается на географических картах к северо-западу от первого, а некоторые в новейшее время полагают Геф на месте самого Елевферополиса5 Tristram. Bibles Places. 35, 43. О месте Елевферополиса 10:29..


Азот (по-еврейски Ашдод, по греч. спискам Αδελδω, Ασηδωθ, в Деяниях (Деян 8:40) Ασωτοι) находился в уделе Иудина колена (15:47) в пределах Филистимского побережья, на север от Газы, близ морского берега; в настоящее время на месте его находится небольшая мусульманская деревня Есдуд.


11:23  И успокоилась земля от войны, т. е. прекратились походы Иисуса Навина для завоевания Ханаанской земли, так как никто из ханаанитян не выступал открыто против израильтян, с оружием в руках. Господство ханаанитян в стране было сломлено, и израильский народ мог беспрепятственно вступить во владение землей, согласно с существовавшим у него делением на колена. Это общее успокоение страны не исключало, однако, как показывает дальнейшее изложение событий (13:1-6), существования местностей с ханаанским населением, которое, не выступая с оружием в руках против израильского народа, не могло служить препятствием к тому, чтобы последний вступил во владение завоеванной страной.


12:1 Владения восточно-иорданских царей, завоеванные израильтянами, простирались от потока Арнона, служившего южной границей Аморрейского царства (Чис 21:13) до горы Ермона, которая составляет южный выступ Антиливана и носила еще у израильтян название Сион (Втор 4:48). Под всей равниной к востоку разумеется равнина по восточной стороне Иордана, называемая в настоящее время Ель-Гор.


12:2-3 О Есевоне (по-еврейски Хешбон) см. к Чис 21:25.


Город Ароер, принадлежавший потом Рувимову колену (13:9,16), находился на северной стороне потока Арнона, где сохранились от него развалины, носящие название Араар.


И от средины потока. Последнему из этих слов в еврейском тексте соответствует «ганнахал», что значит не только «поток», но и «долина» или так называемая у жителей Палестины «вади», служащая руслом потока в дождливое время года и затем высыхающая; такое значение дано этому слову и в греко-славянском переводе: κατὰ μέρος τη̃ς φάραγγος = от страны дебри. В этой средине долины, как видно из 13:9,16; Втор 2:36 (где употреблено то же выражение с дополнением к нему еврейского гаир, переданного у LXX-ти словом ἡ πόλισ = град), находился город, носивший название Ар-Моав (Чис 21:15-28), служивший вместе с Ароером обозначением южной границы царства Сигона.


О потоке Иавоке см. Чис 21:24.


О Хиннерофском море см. к 11:2.


Город Беф-Иешимоф расположен был на восточной стороне северной оконечности моря равнины, т. е. Мертвого; по Евсевию, Βηθασνμουθ, как он назван здесь, находился от Иерихона на расстоянии 10 римских миль (около 14 верст); место его указывается в развалинах Сувеме. К югу от него возвышается гора Фасги.


12:4 Об Астарофе см. к Быт 14:5, где он назван Астероф-Карнаим.


Едрея, по Евсевию (Αδραα), находился в 6 римских милях от Астарофа; место его указывается на юго-восток от Астарофа в нынешнем Дераат со значительными развалинами.


12:5  Салха, в греческих списках Σεκχαι, Σελχα, Селха, в настоящее время Селхад, в 4-5 часах пути на восток от Босры в Хауране.


Васаном называлась северная часть восточно-иорданской страны или Галаада, простиравшаяся с юга на север от потока Иавока (Втор 3:15) до Ермона, именно до предела Гессурского и Маахского, под которыми разумеются местности на восточной и западной сторонах Ермона (Raumer. Palästina), а от востока на запад от Салхи (Втор 3:10) до Хиннерофского моря (13:27), т. е. Геннисаретского озера.


12:7-8 См. 11:17; 9:1; 10:40.


12:9-12 См. гл. 6, 7 и 10.


12:13-14 О поражении названных здесь трех царей — Гадера, Хормы и Арада библейским писателем прежде не было сказано; ср. замечание к 11:21-23 относительно неполноты повествования о завоеваниях Иисуса Навина. Место Гадера с достоверностью неопределенно. Хорма (в греческих списках ’Ερμαθ, ’Ερμα), носивший у хананеев название Цефат (Суд 1:17), находился в уделе Иудина колена (15:30), но затем принадлежал Симеонову (19:4). По исследованиям (особенно Пальмера), он находился на месте обширных развалин Себаита в южной части Палестины, на западной стороне гор Азазимэ, в верстах в 30 к северу от Кадес-Варни (10:41). Об Араде — см. толк. Чис 21:1.


12:15 О г. Ливне см. к 10:29.


Одоллам, по 15:35, находился в уделе Иудина колена, именно в равнине (15:33), следовательно, на запад от гор этого колена, где находились Лахис (10:39) и Макед (15:41). В первой (1 Цар 22:1) и второй (2 Цар 23:13) книгах Царств сообщена та особенность города или местности, носившей то же название, что здесь находилась Одолламская пещера, в которой скрывался Давид после своего бегства от гефского царя и во время преследования со стороны Саула. Таким библейским указаниям соответствует деревня Дейр Дуббан, в 2 часах пути от Елевферополиса (10:29), около которой в известковых горах находится весьма много пещер, которые могли послужить убежищем для Давида, когда он удалился из Гефа, находившегося невдалеке от этой местности (11:22). Это представление о месте Одоллама, названного в данном месте, подвергается, однако, сомнению со стороны некоторых ввиду того, что в указанном месте 2-й кн. Царств Одолламская пещера представляется находящейся недалеко от Вифлеема. В двух часах пути от последнего в деревне и долине Харейтун находится действительно целый ряд пещер, соединенных между собою переходами. На месте этих Харейтунских пещер и указывается некоторыми Одоллам, названный в кн. Иисуса Навина. В отечественной литературе представление об Одолламской пещере, как находившейся около Вифлеема, принято проф. А. А. Олесницким (Святая земля. II, 94-95). Преобладающим, однако, представлением исследователей библейской географии Палестины остается то, что г. Одоллам, согласно с 15:35, находился в равнине (Шефела), на западной стороне Иудиных гор.


12:16 О Македе и Вефиле см. к 8:17 и 10:10.


12:17 О победе над царями названных здесь городов не сказано в 10 и 11 гл. и места городов с точностью не определены.


О Таппуах (в греческих списках Ταφουτ) известно только из 15:34-35, что он находился в равнине, к западу от гор Иудина колена, в местности, где находились Иармуф (10:5).


Хефер (в греческих списках Οφερ) встречается еще только в 3 Цар 4:10, где названа земля Хефер рядом с Сохо, находившимся в Иудином колене (15:35).


12:18 Города с названием Афек, что значит «крепость», упоминаются неоднократно в других местах кн. Иисуса Навина и прочих ветхозаветных книг (13:4; 15:53; 19:30; Суд 1:31; 1 Цар 4:1; 29:1); но какой из этих одноименных городов разумеется в данном месте кн. Иисуса Навина и где он находился, остается неясным.


Шарон1Это название города принято согласно, как можно думать, с переводом блаж. Иеронима: rex Saron unus. (по-еврейски Лашшарон2Еврейское название Лашшарон, начинающееся слогом «ла», значащим «к», возбуждает подозрение у гебраистов, разрешение которого они находят в соответствующем чтении Ватиканского списка: βασιλέα ’Αφεκ τη̃ς Αρων; при помощи последнего они исправляют нынешнее чтение еврейского текста и «Лашшарон» признают словом составленным из «ла», «к», «шарон», как называлась равнина Сарон; таким образом, 18-й ст. получает смысл: «царь Афека в Сароне» (Дильман)., в некоторых из позднейших греческих списков Λεσαρον) не упоминается более в священных книгах и место его неизвестно.


12:19-20 См. к 11:1.


12:21  Фаанах находился в уделе Иссахарова колена, но принадлежал Манассиину (17:11); он расположен был на месте нынешней деревни Таанук в Изреельской равнине. Мегиддон (по еврейскому тексту «Мегиддо», в греческих списках Μεγιδδων) находился также в уделе Иссахарова колена, но принадлежал Манассиину (17:11). Он расположен был близ Таанаха, как на это указывает неоднократное упоминание о нем рядом с последним (Суд 5:19; 3 Цар 4:12 и др.). Место его указывается к северу от Таанаха в месте развалин, расположенных на двух холмах, носящих название Ледшун. Некоторые (Conder), впрочем, место Мегиддо указывают на Медшедд около Беф-сана, значительно на восток от Изреельской равнины, что признается менее вероятным.


12:22  Кедес, впоследствии принадлежавший Неффалимову колену (19:37), в отличие от других городов, носивших то же название, назывался Кедесом в Галилее. Он находился к западу от оз. Мером. Существующая на его месте небольшая деревня с остатками древности, между которыми указывается гробница Варака (Суд 4:6), доселе сохранила древнее название.


Иокнеам при Кармиле (по греческим спискам ’Ιεκὸμ του̃ Χερμελ, в славянской Библии Иеконам Хермела) находился в уделе Завулонова колена (21:34) и расположен был при потоке (19:11). Его местом признается Телль-эль-Кэмун, как называется высокий, покрытый развалинами холм на юго-восточной стороне Кармила, вблизи потока Киссона.


12:23 О Доре при Нафаф-Доре см. толкование к 11:2.


Место названного здесь Галгала, как читается это название в еврейском тексте, указывается в нынешней деревне Галгулис, которая, по Евсевию, находилась в 6 римских милях на север от Антипатриды в Саронской равнине. То обстоятельство, что в древнем Ватиканском списке это название Галгал передано словом Γαλειλαίας3По Ватиканскому списку 2-я половина 23-го ст. читается: βασιλέα Γωιμ τη̃ς Γαλιλαίας; по АлександрийскомуΓωίμ Γελγεα. = «Галилеи», не колеблет правильности сообщаемого здесь еврейским текстом названия ввиду того, что последнее находится в большинстве греческих списков, равно как и в переводе блаж. Иеронима (rex gentium Galgal = «царь народов Галгал»). Свидетельство греческих списков важно здесь в том, однако, отношении, что им подтверждается понимание еврейского слова гоим (значащего, как нарицательное слово, «народы»), как имени собственного, которое носил этот царь.


12:24 Где находилась Фирца (в греческих списках Θαρσα), бывшая столица Иеровоама, название которой значит «красота», неизвестно с несомненностью; большею частью местом ее признается нынешняя деревня Таллуза, в 2 часах пути на северо-восток от Наблуса, отличающаяся красивым местоположением4Проф. Олесницкий отождествление Фирцы с Таллузой не признает верным; по его предположению, столица Иеровоама находилась на месте нынешнего Хербет Тибне (Святая земля. II, 325-327). О Хербет Тибне см. к 19:50.. По Ватиканскому и Александрийскому спискам число всех пораженных царей вместо 31, как в еврейском тексте, читается 29, что произошло оттого, что в этих списках опущены: царь Македа (16 ст.) и царь Шарона (18 ст.); число кɵ находилось в древнем славянском переводе (Лебедев. 194, 348). В позднейших греческих списках и основанных на них изданиях (Комплютенском и Альдинском), с которыми согласуется нынешний славянский перевод, число 29 изменено на 31 согласно с еврейским текстом.


Написание книги и ее писатель. Ряд исторических книг Ветхого Завета начинается книгою Иисуса Навина.1См. «Основное содержание Библии. Ветхий завет».2Проф. А. А. Олесницкий. Руководственные о Священном Писании Ветхого и Нового Завета сведения из творений Святых Отцов и учителей церкви. 1894. С. 26-27.3Имеется в виду сказание, находящееся в талмудическом трактате «Барайта», не вошедшем в состав Мишны. Происхождение трактата относят ко II христианскому веку. Текст сказания вместе с латинским переводом и разбором его содержания изложил Marx в Traditio rabbinorum veterrima de librorum Veteris Testamenti ordine atque origine. 1884.4См. вышеуказанное сочинение г. Олесницкого, с. 29, где приведены следующие слова из названного «Синопсиса»: «Начиная с книги Навина даже до книги Ездры не все теми написаны суть, их же написание имут и о них же воспоминают, повествуется же, яко та написана суть от пророк, в коеждо время бывших».5Творения блаж. Феодорита, епископа Кирского. Москва, 1855, т. I, с. 281. Блаж. Иероним приписывал, однако, самому Иисусу Навину написание его книги. См. вышеназванное соч. А. А. Олесницкого, с. 29.6На вышеприведенные места из кн. Иисуса Навина, как свидетельствующие о том, «что не Иисус сию книгу писал», в нашей отечественной библейской литературе указано митрополитом Амвросием. См. его «Краткое руководство к чтению книг Ветхого и Нового Завета». Издание новое. В Москве, 1803, с. 43. В начертании церковно-библейской истории написание книги Иисуса Навина приписано ему самому: при этом внесение в состав ее рассказа о завоевании Лаиса признано за дополнение, сделанное в позднейшее время.7См., например: прот. М. Херасков. Обозрение исторических книг Ветхого Завета. Прот. П. А. Владимирский. Опыт краткого толкования на книги Иисуса Навина, Судей, Руфь и на 12 начальных глав I кн. Царств.8Библейская наука. Книга третья. Исторические книги Ветхого Завета. Академические чтения епископа Михаила. Изд. под ред. Н. И. Троицкого. Стр. 9. Подтверждением верности приведенных слов служат разнообразные исключения отдельных мест из ветхозаветных книг, какие делают сторонники отрицательной критики, устраняя из библейского текста все то, что не согласно с их взглядами на историю ветхозаветной религии.9Каковы: Jos 13:2-3, об оставшихся незавоеванными филистимских округах и Гессурской земле, которые изображаются в таком же положении в Jug 3:3; Jos 17:11-12, о хананеях в 5 городах Манассиина колена, о чем одинаково с этим сказано и в Jug 1:27-28.10См. вышеназванное «Краткое руководство» м. Амвросия, с. 43. В еврейском тексте книга Иисуса Навина надписывается: «Иегошуа», в греческом переводе LXX-ти толковников: «Иисус». Такое надписание дано ей «потому, что в ней содержится история и деяния Иисуса Навина, преемника Моисея». Так сказано в «Синопсисе священных книг», приписываемом св. Афанасию Александрийскому. Известное иудейское сказание о том, что «Иегошуа» написал свою книгу и восемь стихов в Законе (Deut 34:5-12), не было общепринятым у отцов и учителей христианской церкви и не соответствует содержанию некоторых мест книги. В самой книге говорится только, что Иисус Навин во время последнего при нем народного собрания, после заключения завета, вписал слова сии в книгу закона (Jos 24:26), т. е. вписал изложенные в 24-й главе увещание к народу и обещание последнего служить Господу. Делаемый отсюда вывод, что сам Иисус Навин написал и прочие отделы, мог бы быть правильным, если бы содержание этой священной книги вполне соответствовало времени Иисуса Навина. Но на самом деле в ней находятся такие места, которые указывают на время, следовавшее за его смертью. Еще блаж. Феодорит остановил внимание на одном из таких мест и пришел к заключению, что Иисус Навин не был писателем книги, носящей его имя. Приведя слова: не сие ли есть писано в книге найденной (Jos 10:13), блаж. Феодорит говорит: «писатель, сказав нам о такой силе пророка, что одним словом воспретил продолжать свое течение великим светилам... и опасаясь, что иный не поверит сему сказанию, говорит, что найдено это в древнем писании. Из сего явствует, что книгу сию написал кто-либо другой из живших позднее, почерпнув это из оной книги». Такое же представление о писателе этой книги внушают и другие изложенные в ней события, между которыми особенную важность в данном отношении имеют следующие. В Jos 15:14-19 говорится о завоевании Халевом городов Хеврона и Давира. Это завоевание с такими же подробностями изложено в кн. Судей (Jug 1:10-15) между событиями, совершившимися по смерти Иисуса Навина (ст. 1). Слова, читаемые там же Jos 15:63: «но Иевусеев, жителей Иерусалима, не могли изгнать сыны Иудины» — указывают также на время, следовавшее за смертью Иисуса Навина, так как завоевание Иерусалима сынами Иудиными, по Jug 1:1.8.21, произошло по смерти Иисуса Навина. Подробное приведенному замечание сделано и в Jos 16:10, о ефремлянах, которые не изгнали Хананеев, живших в Газере. Это событие в Jug 1:29 отнесено также к тем, которые произошли или сделались ясными и обратили на себя внимание по смерти Иисуса Навина (Jug 1:1). Равным образом писателю книги Иисуса Навина известно было и завоевание Дановым коленом Лаиса, названного после того Даном (Jos 19:47). Это событие, изложенное с обстоятельностью в кн. Судей (Jug 18) как завоевание Ласема, получившего тоже название «Дан», совершилось в то время, когда не было царя у Израиля (Jug 18:1), т. е. во время Судей (Jug 19:1; Jug 21:25). Высказываемая некоторыми из составителей учебных руководств по Священному Писанию мысль о том, что указанные места внесены впоследствии в виде дополнений, не может быть признана правдоподобной ввиду того, что места этого рода читаются без опущений в еврейском тексте и в древних переводах; да и сама по себе эта мысль о дополнениях в библейский текст не надежна, так как, по справедливому замечанию одного из отечественных библеистов, «может вести и ведет к печальным, ложным результатам». С устранением мысли о поздних вставках, которым будто обязаны своим происхождением вышеприведенные места кн. Иисуса Навина, последние вместе с некоторыми другими, сходными с ними по содержанию, должны иметь значение указаний на происхождение книги Иисуса Навина после его кончины, а в какое приблизительно время — это можно видеть из других мест этой книги. Так, она написана раньше первых годов царствования Соломона, потому что в Jos 16:10 говорится о хананеях, живших в Газере до сегодня, между тем, во время царствования Соломона этот город был завоеван египетским фараоном и жившие в нем хананеи были истреблены (1Rois 6:19). Написание ее — далее — нужно относить ко времени, которое предшествовало завоеванию Иерусалима Давидом, когда жившие в нем иевусеи (Jos 15:63) были истреблены (2Sam 5:6-8); раньше царствования Саула, когда жившие в Гаваоне хананеи подвергались избиению (2Sam 21:1-2), между тем как в кн. Иисуса Навина (гл. 9) о них говорится как о пощаженных от истребления в силу заключенного с ними клятвенного договора с обязательством доставления воды и дров для жертвенника Господня на месте, какое бы ни избрал Господь (ст. 27). Такого рода указания книги приводят к концу правления Судей, как к такому времени, когда она получила, по всей вероятности, свое происхождение. При этом писателем ее в полном составе, в каком она существует в настоящее время, со включением последних стихов 24-й главы, мог быть Самуил или другой пророк из основанного им пророческого общества.

Предмет, разделение и исторический характер кн. Иисуса Навина. Как излагающая положение того, что делал Господь для основания Своего Царства на земле, кн. Иисуса Навина тесно связана с Пятикнижием, на что указывают начальные ее слова по греко-славянскому переводу, служащему буквальной передачей слов еврейского текста: И бысть по скончании Моисея раба Господня. Но как излагающая особые события из ветхозаветной истории царства Божия, она имеет отдельное, самостоятельное значение. Предметом ее служит совершившееся во дни Иисуса, сына Навина, и через его посредство исполнение божественных обетований о даровании избранному народу Ханаанской земли. Это исполнение состояло в завоевании этой земли и разделении ее между коленами, составлявшими израильский народ. Соответственно этому книга Иисуса Навина делится на две равные части. В первой части от 1 главы по 12 излагается завоевание, во 2-й — от 13-й главы по 22-ю — разделение земли. Последние две главы содержат изложение того, что сделал Иисус Навин по исполнении возложенного на него дела Божия для незыблемого дальнейшего его существования.

Изложенные в этой священной книге сведения о тех из отдельных событий, которые не выходят за пределы обычного хода жизни, не возбуждают сомнений в исторической достоверности. Сведения о таких событиях изложены с такими подробностями относительно мест, где они совершились, лиц, которые действовали в них, сказанных этими лицами отдельных замечательных слов (например, Jos 10:12; Jos 14:7 и др. места), с такою археологической точностью, которые показывают, что писатель книги имел подробные, точные, не только устные, но и письменные сведения о том, что совершалось в описываемое им время. Археологическая точность видна из того, что при изложении событий он оттеняет древние воззрения, когда, например, в Jos 13:6, сидонян причисляет к тем племенам, которые были изгнаны из их владений, а эти последние причисляет к уделу Асирова колена (Jos 19:28), между тем, как при первых израильских царях мысль об этом была уже оставлена и заменилась дружественными отношениями с финикийскими царями (2Sam 5:11; 1Rois 5:1 и др. места). Точное знание современной исторической обстановки писатель проявляет и в том, что называет Сидон великим (Jos 11:8; Jos 19:28), а Тир только укрепленным городом (Jos 19:29) между тем, в последующее время первенство между финикийскими городами перешло к Тиру, ставшему «матерью Сидонян»; далее в том, что вместо обычного со времени Судей обозначения границ израильской земли словами: от Дана до Вирсавии (Jug 20:1; 2Chron 30:5) избирает для обозначения протяжения завоеванной земли гору Халак на юге и Ваал-Гад на севере (Jos 11:17; Jos 12:7). Близкое знакомство с состоянием Ханаана во время завоевания писатель книги проявил и в том, что внес в изложение событий древние ханаанские названия некоторых из городов, в последующее время вышедшие из употребления, каковы Кириаф-Арба (Jos 14:12), Кириаф-Сефер (Jos 15:15), Кириаф-Санна (Jos 15:49), Кириаф-Ваал, и Ваал (Jos 15:9.60). Проявляющаяся во всем этом историческая точность писателя внушает естественное доверие и ко всем другим сообщаемым им в книге сведениям. Недоумения к сомнения вызывают у некоторых из комментаторов только сведения о тех событиях, которые изображены в книге как совершившиеся при действии божественного всемогущества. Внушаемая каноническим достоинством книги Иисуса Навина вера в то, что эти события совершились именно так, а не иначе, находит для себя подкрепление в уяснении целесообразности того, что и как совершилось во времена Иисуса Навина. При действиях его, как вождя израильского народа, особенная божественная помощь нужна была потому, что он, как и весь израильский народ, был только орудием для выполнения божественных обетований о наделении потомков Авраама землей, в которую он был призван и в которой он вместе с ближайшими своими потомками совершал странствования. Если бы израильский народ и его вождь были лишены этой помощи, они оказались бы бессильными выполнить то, что на них было возложено. Как ни ослабили себя ханаанские племена своими пороками и разъединенностью, они даже, при неполном соединении своих сил, могли оказать сильное сопротивление благодаря особенно своей воинственности, укрепленным городам (Nombr 13:29; Deut 1:28) и военным колесницам (Jos 11:4). Как недостаточна была сама по себе сила израильтян для завоевания Ханаана, видно из того, что они даже после того, как ханаанским племенам нанесено было поражение, чувствуют себя не в состоянии докончить завоевание (Jos 17:16). Если бы израильский народ для вторжения в Ханаан был вынужден оставаться на восточной стороне Иордана до того времени, когда окончится наводнение, его встретили бы, конечно, ханаанские цари с многочисленным войском и загородили бы ему дальнейший путь. Если этого не произошло, то именно потому, что чудодейственно осушенное русло Иордана во время наводнения дало израильтянам возможность вторгнуться в Ханаан в такое время, когда не ожидали этого, а потому не приняли мер к отражению нападающих.

То, что водворение израильского народа в Ханаан было достигнуто не только его усилиями, но, главным образом, чудодейственной силой Божьей, имеет значение не для того только времени, но для будущего, не только частное, но и более широкое. Такой способ водворения израильтян в обетованной земле служит прообразом благодатного пути, который открыт Господом нашим Иисусом Христом. В этом отношении знаменательным для верующего является то, что, как в землю, обильную молоком и медом, ввел израильтян не кто иной, а именно носивший имя «Иисус» (так называется сын Нуна в Act 7:45; Hébr 4:8); так и путь в Царство Небесное открыт для всего человечества Иисусом Сыном Божиим (Творения блаж. Феодорита. I, 270).

Исторические книги


По принятому в греко-славянской и латинской Библиях делению ветхозаветных книг по содержанию, историческими (каноническими) книгами считаются в них книги Иисуса Навина, Судей, Руфь, четыре книги Царств, две Паралипоменон, 1-я книга Ездры, Неемии и Есфирь. Подобное исчисление встречается уже в 85-м апостольском правиле 1, четвертом огласительном поучении Кирилла Иерусалимского, Синайском списке перевода LXX и отчасти в 60-м правиле Лаодикийского собора 350 г.: Есфирь поставлена в нем между книгами Руфь и Царств 2. Равным образом и термин «исторические книги» известен из того же четвертого огласительного поучения Кирилла Иерусалимского и сочинения Григория Богослова «О том, какие подобает чести кн. Ветхого и Нового Завета» (книга Правил, с. 372–373). У названных отцов церкви он имеет, впрочем, несколько иной, чем теперь, смысл: название «исторические книги» дается ими не только «историческим книгам» греко-славянского и латинского перевода, но и всему Пятикнижию. «Исторических книг древнейших еврейских премудростей, – говорит Григорий Богослов, – двенадцать. Первая – Бытие, потом Исход, Левит, потом Числа, Второзаконие, потом Иисус и Судии, восьмая Руфь. Девятая и десятая книги – Деяния Царств, Паралипоменон и последнею имееши Ездру». «Читай, – отвечает Кирилл Иерусалимский, – божественных писаний Ветхого завета 22 книги, переведенных LXX толковниками, и не смешивай их с апокрифами… Это двадцать две книги суть: закона Моисеева первые пять книг: Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. Затем Иисуса сына Навина, Судей с Руфью составляют одну седьмую книгу. Прочих исторических книг первая и вторая Царств, у евреев составляющая одну книгу, также третья и четвертая, составляющие одну же книгу. Подобно этому, у них и Паралипоменон первая и вторая считаются за одну книгу, и Ездры первая и вторая (по нашему Неемии) считаются за одну книгу. Двенадцатая книга – Есфирь. Таковы исторические книги».

Что касается еврейской Библии, то ей чужд как самый раздел «исторических книг», так и греко-славянское и латинское их распределение. Книги Иисуса Навина, Судей и четыре книги Царств причисляются в ней к «пророкам», а Руфь, две книги Паралипоменон, Ездры – Неемии и Есфирь – к разделу «кегубим» – священным писаниям. Первые, т. е. кн. Иисуса Навина, Судей и Царств занимают начальное место среди пророческих, Руфь – пятое, Есфирь – восьмое и Ездры, Неемии и Паралипоменон – последние места среди «писаний». Гораздо ближе к делению LXX стоит распорядок книг у Иосифа Флавия. Его слова: «От смерти Моисея до правления Артаксеркса пророки после Моисея записали в 13 книгах совершившееся при них» (Против Аппиона, I, 8), дают понять, что он считал кн. Иисуса Навина – Есфирь книгами характера исторического. Того же взгляда держался, по-видимому, и Иисус сын Сирахов, В разделе «писаний» он различает «премудрые словеса́... и... повести» (Сир 44.3–5), т. е. учительные и исторические книги. Последними же могли быть только Руфь, Паралипоменон, Ездры, Неемии и Есфирь. Принятое в еврейской Библии включение их в раздел «писаний» объясняется отчасти тем, что авторам некоторых из них, например Ездры – Неемии, не было усвоено в еврейском богословии наименования «пророк», отчасти их характером, в них виден историк учитель и проповедник. Сообразно с этим весь третий раздел и называется в некоторых талмудических трактатах «премудростью».

Относя одну часть наших исторических книг к разделу пророков, «узнавших по вдохновенно от Бога раннейшее, а о бывшем при них писавших с мудростью» (Иосиф Флавий. Против Аппиона I, 7), и другую – к «писаниям», каковое название дается всему составу ветхозаветных канонических книг, иудейская церковь тем самым признала их за произведения богодухновенные. Вполне определенно и ясно высказан этот взгляд в словах Иосифа Флавия: «У иудеев не всякий человек может быть священным писателем, но только пророк, пишущий по Божественному вдохновенно, почему все священные еврейские книги (числом 22) справедливо могут быть названы Божественными» (Против Аппиона I, 8). Позднее, как видно из талмудического трактата Мегилла, поднимался спор о богодухновенности книг Руфь и Есфирь; но в результате его они признаны написанными Духом Святым. Одинакового с ветхозаветной церковью взгляда на богодухновенность исторических книг держится и церковь новозаветная (см. выше 85 Апостольское правило).

Согласно со своим названием, исторические книги налагают историю религиозно-нравственной и гражданской жизни народа еврейского, начиная с завоевания Ханаана при Иисусе Навине (1480–1442 г. до Р. X.) и кончая возвращением евреев из Вавилона во главе с Неемиею при Артаксерксе I (445 г. до Р. X.), на время правления которого падают также события, описанные в книге Есфирь. Имевшие место в течение данного периода факты излагаются в исторических книгах или вполне объективно, или же рассматриваются с теократической точки зрения. Последняя устанавливала, с одной стороны, строгое различие между должными и недолжными явлениями в области религии, а с другой, признавала полную зависимость жизни гражданской и политической от веры в истинного Бога. В зависимости от этого излагаемая при свете идеи теократии история народа еврейского представляет ряд нормальных и ненормальных религиозных явлений, сопровождавшихся то возвышением, подъемом политической жизни, то полным ее упадком. Подобная точка зрения свойственна преимущественно 3–4 кн. Царств, кн. Паралипоменон и некоторым частям кн. Ездры и Неемии (Неем 9.1). Обнимаемый историческими книгами тысячелетний период жизни народа еврейского распадается в зависимости от внутренней, причинной связи явлении на несколько отдельных эпох. Из них время Иисуса Навина, ознаменованное завоеванием Палестины, представляет переходный момент от жизни кочевой к оседлой. Первые шаги ее в период Судей (1442–1094) были не особенно удачны. Лишившись со смертью Иисуса Навина политического вождя, евреи распались на двенадцать самостоятельных республик, утративших сознание национального единства. Оно сменилось племенной рознью, и притом настолько сильною, что колена не принимают участие в обшей политической жизни страны, живут до того изолированно, замкнуто, что не желают помочь друг другу даже в дни несчастий (Суд.5.15–17, 6.35, 8.1). В таком же точно жалком состоянии находилась и религиозно-нравственная жизнь. Безнравственность сделалась настолько всеобщей, что прелюбодейное сожительство считалось обычным делом и как бы заменяло брак, а в некоторых городах развелись гнусные пороки времен Содома и Гоморры (Суд.19). Одновременно с этим была забыта истинная религия, – ее место заняли суеверия, распространяемые бродячими левитами (Суд.17). Отсутствие в период судей, сдерживающих начал в виде религии и постоянной светской власти, завершилось в конце концов полной разнузданностью: «каждый делал то, что ему казалось справедливым» (Суд.21.25). Но эти же отрицательные стороны и явления оказались благодетельными в том отношении, что подготовили установление царской власти; период судей оказался переходным временем к периоду царей. Племенная рознь и вызываемое ею бессилие говорили народу о необходимости постоянной, прочной власти, польза которой доказывалась деятельностью каждого судьи и особенно Самуила, успевшего объединить своей личностью всех израильтян (1Цар 7.15–17). И так как, с другой стороны, такой сдерживающей народ силой не могла быть религия, – он еще недоразвился до того, чтобы руководиться духовным началом, – то объединение могло исходить от земной власти, какова власть царская. И, действительно, воцарение Саула положило, хотя и не надолго, конец племенной розни евреев: по его призыву собираются на войну с Каасом Аммонитским «сыны Израилевы... и мужи Иудины» (1Цар 11.8). Скорее военачальник, чем правитель, Саул оправдал народное желание видеть в царе сильного властью полководца (1Цар 8.20), он одержал целый ряд побед над окрестными народами (1Цар 14.47–48) и как герой погиб в битве на горах Гелвуйских (1Цар 31). С его смертью во всей силе сказалась племенная рознь периода Судей: колено Иудово, стоявшее прежде одиноко от других, признало теперь своим царем Давида (2Цар 2.4), а остальные подчинились сыну Саула Иевосфею (2Цар 2.8–9). Через семь с половиной лет после этого власть над Иудою и Израилем перешла в руки Давида (2Цар 5.1–3), и целью его правления становится уничтожение племенной розни, при посредстве чего он рассчитывает удержать престол за собой и своим домом. Ее достижению способствуют и постоянные войны, как общенародное дело, они поддерживают сознание национального единства и отвлекают внимание от дел внутренней жизни, всегда могущих подать повод к раздорам, и целый ряд реформ, направленных к уравнению всех колен пред законом. Так, устройство постоянной армии, разделенной по числу колен на двенадцать частей, причем каждая несет ежемесячную службу в Иерусалиме (1Пар 27.1), уравнивает народ по отношению к военной службе. Превращение нейтрального города Иерусалима в религиозный и гражданский центр не возвышает никакое колено в религиозном и гражданском отношении. Назначение для всего народа одинаковых судей-левитов (1Пар 26.29–30) и сохранение за каждым коленом местного племенного самоуправления (1Пар 27.16–22) уравнивает всех пред судом. Поддерживая равенство колен и тем не давая повода к проявлению племенной розни, Давид остается в то же самое время в полном смысле самодержавным монархом. В его руках сосредоточивается власть военная и гражданская: первая через посредство подчиненного ему главнокомандующего армией Иоава (1Пар 27.34), вторая через посредство первосвященника Садока, начальника левитов-судей.

Правление сына и преемника Давидова Соломона обратило ни во что результат царствования его отца. Необыкновенная роскошь двора Соломона требовала громадных расходов и соответствующих налогов на народ. Его средства шли теперь не на общегосударственное дело, как при Давиде, а на удовлетворение личных нужд царя и его придворных. Одновременно с этим оказался извращенным правый суд времени Давида: исчезло равенство всех и каждого пред законом. На этой почве (3Цар 12.4) возникло народное недовольство, перешедшее затем в открытое возмущение (3Цар 11.26. Подавленное Соломоном, оно вновь заявило себя при Ровоаме (3Цар 12) и на этот раз разрешилось отделением от дома Давидова 10 колен (3Цар 12.20). Ближайшим поводом к нему служило недовольство Соломоном, наложившим на народ тяжелое иго (3Цар 12.4), и нежелание Ровоама облегчить его. Но судя по словам отделившихся колен: «нет нам доли в сыне Иессеевом» (3Цар 12.16), т. е. у нас нет с ним ничего общего; мы не принадлежим ему, как Иуда, по происхождению, причина разделения в той племенной, коленной розни, которая проходила через весь период Судей и на время стихает при Сауле, Давиде и Соломоне.

Разделением единого царства (980 г. до Р. Х.) на два – Иудейское и Израильское – было положено начало ослаблению могущества народа еврейского. Последствия этого рода сказались прежде всего в истории десятиколенного царства. Его силам наносят чувствительный удар войны с Иудою. Начатые Ровоамом (3Цар 12.21, 14.30; 2Пар 11.1, 12.15), они продолжаются при Авии, избившем 500 000 израильтян (2Пар 13.17) и отнявшем у Иеровоама целый ряд городов (2Пар 13.19), и на время заканчиваются при Асе, истребившем при помощи Венадада Сирийского население Аина, Дана, Авел-Беф-Моахи и всей земли Неффалимовой (3Цар 15.20). Обоюдный вред от этой почти 60-тилетней войны был сознан, наконец, в обоих государствах: Ахав и Иосафат вступают в союз, закрепляя его родством царствующих домов (2Пар 18.1), – женитьбою сына Иосафатова Иорама на дочери Ахава Гофолии (2Пар 21.6). Но не успели зажить нанесенные ею раны, как начинаются войны израильтян с сирийцами. С перерывами (3Цар 22.1) и переменным счастьем они проходят через царствование Ахава (3Цар 20), Иорама (4Цар 8.16–28), Ииуя (4Цар 10.5–36), Иоахаза (4Цар 13.1–9) и Иоаса (4Цар 13.10–13) и настолько ослабляют военную силу израильтян, что у Иохаза остается только 50 всадников, 10 колесниц и 10 000 пехоты (4Цар 13.7). Все остальное, как прах, развеял Азаил Сирийский, (Ibid: ср. 4Цар 8.12). Одновременно с сирийцами израильтяне ведут при Иоасе войну с иудеями (4Цар 14.9–14, 2Пар 25.17–24) и при Иеровоаме II возвращают, конечно, не без потерь в людях, пределы своих прежних владений от края Емафского до моря пустыни (4Цар 14.25). Обессиленные целым рядом этих войн, израильтяне оказываются, наконец, не в силах выдержать натиск своих последних врагов – ассириян, положивших конец существованию десятиколенного царства. В качестве самостоятельного государства десятиколенное царство просуществовало 259 лет (960–721). Оно пало, истощив свои силы в целом ряде непрерывных войн. В ином свете представляется за это время состояние двухколенного царства. Оно не только не слабеет, но скорее усиливается. Действительно, в начале своего существования двухколенное царство располагало лишь 120 000 или по счислению александрийского списка 180 000 воинов и потому, естественно, не могло отразить нашествия египетского фараона Сусакима. Он взял укрепленные города Иудеи, разграбил самый Иерусалим и сделал иудеев своими данниками (2Пар 12.4, 8–9). Впоследствии же число вооруженных и способных к войне было увеличено теми недовольными религиозной реформой Иеровоама I израильтянами (не считая левитов), которые перешли на сторону Ровоама, укрепили и поддерживали его царство (2Пар 11.17). Сравнительно благоприятно отозвались на двухколенном царстве и его войны с десятиколенным. По крайней мере, Авия отнимает у Иеровоама Вефиль, Иешон и Ефрон с зависящими от них городами (2Пар 13.19), а его преемник Аса в состоянии выставить против Зарая Эфиоплянина 580 000 воинов (2Пар 14.8). Относительная слабость двухколенного царства сказывается лишь в том, что тот же Аса не может один вести войну с Ваасою и приглашает на помощь Венадада сирийского (3Цар 15.18–19). При сыне и преемнике Асы Иосафате двухколенное царство крепнет еще более. Не увлекаясь жаждой завоеваний, он посвящает свою деятельность упорядочению внутренней жизни государства, предпринимает попытку исправить религиозно-нравственную жизнь народа, заботится о его просвещении (2Пар 17.7–10), об урегулировании суда и судебных учреждений (2Пар 19.5–11), строит новые крепости (2Пар 17.12) и т. п. Проведение в жизнь этих предначертаний требовало, конечно, мира с соседями. Из них филистимляне и идумеяне усмиряются силой оружия (2Пар 17.10–11), а с десятиколенным царством заключается политический и родственный союз (2Пар 18.1). Необходимый для Иосафата, как средство к выполнению вышеуказанных реформ, этот последний сделался с течением времени источником бедствий и несчастий для двухколенного царства. По представлению автора Паралипоменон (2Пар 21), они выразились в отложении Иудеи при Иораме покоренной Иосафатом Идумеи (2Пар.21.10), в счастливом набеге на Иудею и самый Иерусалим филистимлян и аравийских племен (2Пар.21.16–17), в возмущении жителей священнического города Ливны (2Пар.21.10) и в бесполезной войне с сирийцами (2Пар 22.5). Сказавшееся в этих фактах (см. еще 2Пар 21.2–4, 22.10) разложение двухколенного царства было остановлено деятельностью первосвященника Иоддая, воспитателя сына Охозии Иоаса, но с его смертью сказалось с новой силой. Не успевшее окрепнуть от бедствий и неурядиц прошлых царствований, оно подвергается теперь нападению соседей. Именно филистимляне захватывают в плен иудеев и ведут ими торговлю как рабами (Иоиль 3.6, Ам 1.9); идумеяне делают частые вторжения в пределы Иудеи и жестоко распоряжаются с пленниками (Ам 1.6, Иоиль 3.19); наконец, Азаил сирийский, отняв Геф, переносит оружие на самый Иерусалим, и снова царство Иудейское покупает себе свободу дорогой ценой сокровищ царского дома и храма (4Цар 12.18). Правлением сына Иоаса Амасии кончается время бедствий (несчастная война с десятиколенным царством – 4Цар 14.9–14,, 2Пар 25.17–24 и вторжение идумеев – Ам 9.12), а при его преемниках Озии прокаженном и Иоафаме двухколенное царство возвращает славу времен Давида и Соломона. Первый подчиняет на юге идумеев и овладевает гаванью Елафом, на западе сокрушает силу филистимлян, а на востоке ему платят дань аммонитяне (2Пар 26.6–8). Могущество Озии было настолько значительно, что, по свидетельству клинообразных надписей, он выдержал натиск Феглафелассара III. Обеспеченное извне двухколенное царство широко и свободно развивало теперь и свое внутреннее экономическое благосостояние, причем сам царь был первым и ревностным покровителем народного хозяйства (2Пар 26.10). С развитием внутреннего благосостояния широко развилась также торговля, послужившая источником народного обогащения (Ис 2.7). Славному предшественнику последовал не менее славный и достойный преемник Иоафам. За время их правления Иудейское царство как бы собирается с силами для предстоящей борьбы с ассириянами. Неизбежность последней становится ясной уже при Ахазе, пригласившем Феглафелассара для защиты от нападения Рецина, Факея, идумеян и филистимлян (2Пар 28.5–18). По выражению Вигуру, он, сам того не замечая, просил волка, чтобы тот поглотил его стадо, (Die Bibel und die neueren Entdeckungen. S. 98). И действительно, Феглафелассар освободил Ахаза от врагов, но в то же время наложил на него дань ((2Пар 28.21). Неизвестно, как бы сказалась зависимость от Ассирии на дальнейшей истории двухколенного царства, если бы не падение Самарии и отказ преемника Ахаза Езекии платить ассириянам дань и переход его, вопреки совету пророка Исаии, на сторону египтян (Ис 30.7, 15, 31.1–3). Первое событие лишало Иудейское царство последнего прикрытия со стороны Ассирии; теперь доступ в его пределы открыт, и путь к границам проложен. Второе окончательно предрешило судьбу Иудеи. Союз с Египтом, перешедший с течением времени в вассальную зависимость, заставил ее принять участие сперва в борьбе с Ассирией, а потом с Вавилоном. Из первой она вышла обессиленной, а вторая привела ее к окончательной гибели. В качестве союзницы Египта, с которым вели при Езекии борьбу Ассирияне, Иудея подверглась нашествию Сеннахерима. По свидетельству оставленной им надписи, он завоевал 46 городов, захватил множество припасов и военных материалов и отвел в плен 200 150 человек (Schrader jbid S. 302–4; 298). Кроме того, им была наложена на Иудею громадная дань (4Цар 18.14–16). Союз с Египтом и надежда на его помощь не принесли двухколенному царству пользы. И, тем не менее, преемник Езекии Манассия остается сторонником египтян. Как таковой, он во время похода Ассаргадона против Египта делается его данником, заковывается в оковы и отправляется в Вавилон (2Пар 33.11). Начавшееся при преемнике Ассаргадона Ассурбанипале ослабление Ассирии сделало для Иудеи ненужным союз с Египтом. Мало этого, современник данного события Иосия пытается остановить завоевательные стремления фараона египетского Нехао (2Пар 35.20), но погибает в битве при Мегиддоне (2Пар 35.23). С его смертью Иудея становится в вассальную зависимость от Египта (4Цар 23.33, 2Пар 36.1–4), а последнее обстоятельство вовлекает ее в борьбу с Вавилоном. Стремление Нехао утвердиться, пользуясь падением Ниневии, в приефратских областях встретило отпор со стороны сына Набополассара Навуходоноора. В 605 г. до Р. X. Нехао был разбит им в битве при Кархемыше. Через четыре года после этого Навуходоносор уже сам предпринял поход против Египта и в целях обезопасить себе тыл подчинил своей власти подвластных ему царей, в том числе и Иоакима иудейского (4Цар 24.1, 2Пар 36.5). От Египта Иудея перешла в руки вавилонян и под условием верности их могла бы сохранить свое существование. Но ее сгубила надежда на тот же Египет. Уверенный в его помощи, второй преемник Иоакима Седекия (Иер 37.5, Иез 17.15) отложился от Навуходоносора (4Цар 24.20, 2Пар 36.13), навлек нашествие вавилонян (4Цар 25.1, 2Пар 36.17) и, не получив поддержки от египетского фараона Офры (Иер 37.7), погиб сам и погубил страну.

Если международные отношения Иудеи сводятся к непрерывным войнам, то внутренняя жизнь характеризуется борьбой с язычеством. Длившаяся на протяжении всей истории двухколенного царства, она не доставила торжества истинной религии. Языческим начало оно свое существование при Ровоаме (3Цар 14.22–24, 2Пар 11.13–17), языческим и кончило свою политическую жизнь (4Цар 24.19, 2Пар 36.12). Причины подобного явления заключались прежде всего в том, что борьба с язычеством велась чисто внешними средствами, сводилась к одному истреблению памятников язычества. Единственное исключение в данном отношении представляет деятельность Иосафата, Иосии и отчасти Езекии. Первый составляет особую комиссию из князей, священников и левитов, поручает ей проходить по всем городам иудиным и учить народ (2Пар 17.7–10); второй предпринимает публичное чтение закона (4Цар 23.1–2, 2Пар 34.30) и третий устраивает торжественное празднование Пасхи (2Пар 30.26). Остальные же цари ограничиваются уничтожением идолов, вырубанием священных дубрав и т. п. И если даже деятельность Иосафата не принесла существенной пользы: «народ еще не обратил твердо сердца своего к Богу отцов своих» (2Пар 20.33), то само собой понятно, что одни внешние меры не могли уничтожить языческой настроенности народа, тяготения его сердца и ума к богам окрестных народов. Поэтому, как только умирал царь гонитель язычества, язычествующая нация восстановляла разрушенное и воздвигала новые капища для своих кумиров; ревнителям религии Иеговы вновь приходилось начинать дело своих благочестивых предшественников (2Пар 14.3, 15.8, 17.6 и т. п.). Благодаря подобным обстоятельствам, религия Иеговы и язычество оказывались далеко неравными силами. На стороне последнего было сочувствие народа; оно усвоялось евреем как бы с молоком матери, от юности входило в его плоть и кровь; первая имела за себя царей и насильно навязывалась ими нации. Неудивительно поэтому, что она не только была для нее совершенно чуждой, но и казалась прямо враждебной. Репрессивные меры только поддерживали данное чувство, сплачивали язычествующую массу, не приводили к покорности, а, наоборот, вызывали на борьбу с законом Иеговы. Таков, между прочим, результат реформ Езекии и Иоссии. При преемнике первого Манассии «пролилась невинная кровь, и Иерусалим... наполнился ею... от края до края» (4Цар 21.16), т. е. началось избиение служителей Иеговы усилившеюся языческой партией. Равным образом и реформа Иосии, проведенная с редкою решительностью, помогла сосредоточению сил язычников, и в начавшейся затем борьбе со сторонниками религии они подорвали все основы теократии, между прочим, пророчество и священство, в целях ослабления первого язычествующая партия избрала и выдвинула ложных пророков, обещавших мир и уверявших, что никакое зло не постигнет государство (Иер 23.6). Подорвано было ею и священство: оно выставило лишь одних недостойных представителей (Иер 23.3). Реформа Иосии была последним актом вековой борьбы благочестия с язычеством. После нее уж не было больше и попыток к поддержанию истинной религии; и в плен Вавилонский евреи пошли настоящими язычниками.

Плен Вавилонский, лишив евреев политической самостоятельности, произвел на них отрезвляющее действие в религиозном отношении. Его современники воочию убедились в истинности пророческих угроз и увещаний, – в справедливости того положения, что вся жизнь Израиля зависит от Бога, от верности Его закону. Как прямой и непосредственный результат подобного сознания, возникает желание возврата к древним и вечным истинам и силам, которые некогда создали общество, во все времена давали спасение и, хотя часто забывались и пренебрегались, однако всегда признавались могущими дать спасение. На этот-то путь и вступила прибывшая в Иудею община. В качестве подготовительного условия для проведения в жизнь религии Иеговы ею было выполнено требование закона Моисеева о полном и всецелом отделении евреев от окрестных народов (расторжение смешанных браков при Ездре и Неемии). В основу дальнейшей жизни и истории теперь полагается принцип обособления, изолированности.


* * *


1 «Для всех вас, принадлежащих к клиру и мирянам, чтимыми и святыми да будут книги Ветхого Завета: Моисеевых пять (Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие), Иисуса Навина едина, Судей едина, Руфь едина, Царств четыре, Паралипоменон две, Ездры две, Есфирь едина».

2 «Читать подобает книги Ветхого Завета: Бытие мира, Исход из Египта, Левит, Числа, Второзаконие, Иисуса Навина, Судии и Руфь, Есфирь, Царств первая и вторая, Царств третья и четвертая, Паралипоменон первая и вторая, Ездры первая и вторая».

Скрыть
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

10:1 а) Букв.: когда услышал.


10:1 б) Букв.: предал заклятью; то же в ст. 28, 35, 37, 39, 40.


10:2 а) В большинстве евр. рукописей: они.


10:2 б) Букв.: подобно одному из городов царских.


10:5 Букв.: сражались / воевали с ним; то же в ст. 29, 31, 34, 36, 38.


10:6 Букв.: не отними руки твоей.


10:9 Букв.: на них.


10:11 а) Возможно, образное описание небывалого урагана с градом.


10:11 б) Букв.: градин.


10:13 Или: Честного. Об этой книге ничего не известно. Ср. 2 Цар 1:18.


10:17 Или: о том, что эти цари спрятались в пещере у Маккеды, было доложено Иисусу.


10:21 Букв.: никто языком своим…


10:32 Букв.: как и все, что он сделал Ливне.


10:37 Букв.: и все его города; то же в ст. 39.


10:38 Букв.: возвратился в Девир.


10:40 а) Букв.: истребил.


10:40 б) Или: Шефелу, т.е. средиземноморское побережье от Газы до Яффы.


11:1 LXX: Мерома.


11:2 Или: холмы Дора / Нафот-Доре.


11:4 Букв.: они.


11:6 Или: Я положу их всех к ногам израильтян.


11:7 Букв.: на них.


11:10 Или: прежде.


11:15 Ср. 1:3-6; Числ 33:50-54; Втор 31:3-5.


11:16 Букв.: взял; то же в ст. 23.


11:20 Букв.: от Господа было, чтобы ожесточили они сердце свое; см. также примеч. к Исх 4:21.


11:21 Или: стер с лица земли / полностью уничтожил Иисус их и города их.


11:23 Букв.: и успокоилась страна от войны.


12:1 а) Букв.: цари земли.


12:1 б) Или: которых истребили; то же в ст. 7.


12:4 Т.е. великанов.


12:6 Букв.: поразили их.


12:9 Букв.: царь Иерихона - один (и так далее по всему списку царей).


12:20 В некот. рукописях: Шимрона.


12:23 а) Друг. возм. пер.: царя (нескольких) народов.


12:23 б) LXX: в Галилее.


Скрыть

Мысли вслух: ежедневные размышления о Библии

 

Книга Иисуса Навина, особенно те её главы, где описаны завоевательные походы евреев, полна легендарных или полулегендарных описаний еврейского завоевания... 

 

Когда языческие цари стали угрожать Гаваону, Навин встал на защиту его жителей. Как бы ни был Навин рассержен на них... 

 

Список побеждённых царей, приведённый в Книге Иисуса Навина, очень напоминает такого же рода списки, известные по египетским и вавилонским источникам... 

Библиотека

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).