Библия-Центр
РУ
Вся Библия
Greek/Septuagint (gr)
Поделиться

ΕΣΔΡΑΣ, κεφαλίς 17,  στἰχος 73

73 καὶ ἐκάθισαν οἱ ἱερει̃ς καὶ οἱ Λευι̃ται καὶ οἱ πυλωροὶ καὶ οἱ ἄ̨δοντες καὶ οἱ ἀπὸ του̃ λαου̃ καὶ οἱ ναθινιμ καὶ πα̃ς Ισραηλ ἐν πόλεσιν αὐτω̃ν καὶ ἔφθασεν ὁ μὴν ὁ ἕβδομος καὶ οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐν πόλεσιν αὐτω̃ν

ΕΣΔΡΑΣ, κεφαλίς 18

καὶ συνήχθησαν πα̃ς ὁ λαὸς ὡς ἀνὴρ εἱ̃ς εἰς τὸ πλάτος τὸ ἔμπροσθεν πύλης του̃ ὕδατος καὶ εἰ̃παν τω̨̃ Εσδρα τω̨̃ γραμματει̃ ἐνέγκαι τὸ βιβλίον νόμου Μωυση̃ ὃν ἐνετείλατο κύριος τω̨̃ Ισραηλ
καὶ ἤνεγκεν Εσδρας ὁ ἱερεὺς τὸν νόμον ἐνώπιον τη̃ς ἐκκλησίας ἀπὸ ἀνδρὸς καὶ ἕως γυναικὸς καὶ πα̃ς ὁ συνίων ἀκούειν ἐν ἡμέρα̨ μια̨̃ του̃ μηνὸς του̃ ἑβδόμου
καὶ ἀνέγνω ἐν αὐτω̨̃ ἀπὸ τη̃ς ὥρας του̃ διαφωτίσαι τὸν ἥλιον ἕως ἡμίσους τη̃ς ἡμέρας ἀπέναντι τω̃ν ἀνδρω̃ν καὶ τω̃ν γυναικω̃ν καὶ αὐτοὶ συνιέντες καὶ ὠ̃τα παντὸς του̃ λαου̃ εἰς τὸ βιβλίον του̃ νόμου
καὶ ἔστη Εσδρας ὁ γραμματεὺς ἐπὶ βήματος ξυλίνου καὶ ἔστησαν ἐχόμενα αὐτου̃ Ματταθιας καὶ Σαμαιας καὶ Ανανιας καὶ Ουρια καὶ Ελκια καὶ Μαασαια ἐκ δεξιω̃ν αὐτου̃ καὶ ἐξ ἀριστερω̃ν Φαδαιας καὶ Μισαηλ καὶ Μελχιας καὶ Ωσαμ καὶ Ασαβδανα καὶ Ζαχαριας καὶ Μοσολλαμ
καὶ ἤνοιξεν Εσδρας τὸ βιβλίον ἐνώπιον παντὸς του̃ λαου̃ ὅτι αὐτὸς ἠ̃ν ἐπάνω του̃ λαου̃ καὶ ἐγένετο ἡνίκα ἤνοιξεν αὐτό ἔστη πα̃ς ὁ λαός
καὶ ηὐλόγησεν Εσδρας κύριον τὸν θεὸν τὸν μέγαν καὶ ἀπεκρίθη πα̃ς ὁ λαὸς καὶ εἰ̃παν αμην ἐπάραντες χει̃ρας αὐτω̃ν καὶ ἔκυψαν καὶ προσεκύνησαν τω̨̃ κυρίω̨ ἐπὶ πρόσωπον ἐπὶ τὴν γη̃ν
καὶ 'Ιησου̃ς καὶ Βαναιας καὶ Σαραβια ἠ̃σαν συνετίζοντες τὸν λαὸν εἰς τὸν νόμον καὶ ὁ λαὸς ἐν τη̨̃ στάσει αὐτου̃
καὶ ἀνέγνωσαν ἐν βιβλίω̨ νόμου του̃ θεου̃ καὶ ἐδίδασκεν Εσδρας καὶ διέστελλεν ἐν ἐπιστήμη̨ κυρίου καὶ συνη̃κεν ὁ λαὸς ἐν τη̨̃ ἀναγνώσει
καὶ εἰ̃πεν Νεεμιας καὶ Εσδρας ὁ ἱερεὺς καὶ γραμματεὺς καὶ οἱ Λευι̃ται οἱ συνετίζοντες τὸν λαὸν καὶ εἰ̃παν παντὶ τω̨̃ λαω̨̃ ἡ ἡμέρα ἁγία ἐστὶν τω̨̃ κυρίω̨ θεω̨̃ ἡμω̃ν μὴ πενθει̃τε μηδὲ κλαίετε ὅτι ἔκλαιεν πα̃ς ὁ λαός ὡς ἤκουσαν τοὺς λόγους του̃ νόμου
10 καὶ εἰ̃πεν αὐτοι̃ς πορεύεσθε φάγετε λιπάσματα καὶ πίετε γλυκάσματα καὶ ἀποστείλατε μερίδας τοι̃ς μὴ ἔχουσιν ὅτι ἁγία ἐστὶν ἡ ἡμέρα τω̨̃ κυρίω̨ ἡμω̃ν καὶ μὴ διαπέσητε ὅτι ἐστὶν ἰσχὺς ὑμω̃ν
11 καὶ οἱ Λευι̃ται κατεσιώπων πάντα τὸν λαὸν λέγοντες σιωπα̃τε ὅτι ἡ ἡμέρα ἁγία καὶ μὴ καταπίπτετε
12 καὶ ἀπη̃λθεν πα̃ς ὁ λαὸς φαγει̃ν καὶ πιει̃ν καὶ ἀποστέλλειν μερίδας καὶ ποιη̃σαι εὐφροσύνην μεγάλην ὅτι συνη̃καν ἐν τοι̃ς λόγοις οἱ̃ς ἐγνώρισεν αὐτοι̃ς
13 καὶ ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ τη̨̃ δευτέρα̨ συνήχθησαν οἱ ἄρχοντες τω̃ν πατριω̃ν τω̨̃ παντὶ λαω̨̃ οἱ ἱερει̃ς καὶ οἱ Λευι̃ται πρὸς Εσδραν τὸν γραμματέα ἐπιστη̃σαι πρὸς πάντας τοὺς λόγους του̃ νόμου
14 καὶ εὕροσαν γεγραμμένον ἐν τω̨̃ νόμω̨ ὡ̨̃ ἐνετείλατο κύριος τω̨̃ Μωυση̨̃ ὅπως κατοικήσωσιν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐν σκηναι̃ς ἐν ἑορτη̨̃ ἐν μηνὶ τω̨̃ ἑβδόμω̨
15 καὶ ὅπως σημάνωσιν σάλπιγξιν ἐν πάσαις ται̃ς πόλεσιν αὐτω̃ν καὶ ἐν Ιερουσαλημ καὶ εἰ̃πεν Εσδρας ἐξέλθετε εἰς τὸ ὄρος καὶ ἐνέγκετε φύλλα ἐλαίας καὶ φύλλα ξύλων κυπαρισσίνων καὶ φύλλα μυρσίνης καὶ φύλλα φοινίκων καὶ φύλλα ξύλου δασέος ποιη̃σαι σκηνὰς κατὰ τὸ γεγραμμένον
16 καὶ ἐξη̃λθεν ὁ λαὸς καὶ ἤνεγκαν καὶ ἐποίησαν ἑαυτοι̃ς σκηνὰς ἀνὴρ ἐπὶ του̃ δώματος αὐτου̃ καὶ ἐν ται̃ς αὐλαι̃ς αὐτω̃ν καὶ ἐν ται̃ς αὐλαι̃ς οἴκου του̃ θεου̃ καὶ ἐν πλατείαις τη̃ς πόλεως καὶ ἕως πύλης Εφραιμ
17 καὶ ἐποίησαν πα̃σα ἡ ἐκκλησία οἱ ἐπιστρέψαντες ἀπὸ τη̃ς αἰχμαλωσίας σκηνὰς καὶ ἐκάθισαν ἐν σκηναι̃ς ὅτι οὐκ ἐποίησαν ἀπὸ ἡμερω̃ν 'Ιησου̃ υἱου̃ Ναυη οὕτως οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἕως τη̃ς ἡμέρας ἐκείνης καὶ ἐγένετο εὐφροσύνη μεγάλη
18 καὶ ἀνέγνω ἐν βιβλίω̨ νόμου του̃ θεου̃ ἡμέραν ἐν ἡμέρα̨ ἀπὸ τη̃ς ἡμέρας τη̃ς πρώτης ἕως τη̃ς ἡμέρας τη̃ς ἐσχάτης καὶ ἐποίησαν ἑορτὴν ἑπτὰ ἡμέρας καὶ τη̨̃ ἡμέρα̨ τη̨̃ ὀγδόη̨ ἐξόδιον κατὰ τὸ κρίμα

ΕΣΔΡΑΣ, κεφαλίς 19

καὶ ἐν ἡμέρα̨ εἰκοστη̨̃ καὶ τετάρτη̨ του̃ μηνὸς τούτου συνήχθησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐν νηστεία̨ καὶ ἐν σάκκοις
καὶ ἐχωρίσθησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἀπὸ παντὸς υἱου̃ ἀλλοτρίου καὶ ἔστησαν καὶ ἐξηγόρευσαν τὰς ἁμαρτίας αὐτω̃ν καὶ τὰς ἀνομίας τω̃ν πατέρων αὐτω̃ν
καὶ ἔστησαν ἐπὶ στάσει αὐτω̃ν καὶ ἀνέγνωσαν ἐν βιβλίω̨ νόμου κυρίου θεου̃ αὐτω̃ν καὶ ἠ̃σαν ἐξαγορεύοντες τω̨̃ κυρίω̨ καὶ προσκυνου̃ντες τω̨̃ κυρίω̨ θεω̨̃ αὐτω̃ν
καὶ ἔστη ἐπὶ ἀναβάσει τω̃ν Λευιτω̃ν 'Ιησου̃ς καὶ υἱοὶ Καδμιηλ Σαχανια υἱὸς Σαραβια υἱοὶ Χανανι καὶ ἐβόησαν φωνη̨̃ μεγάλη̨ πρὸς κύριον τὸν θεὸν αὐτω̃ν
καὶ εἴποσαν οἱ Λευι̃ται 'Ιησου̃ς καὶ Καδμιηλ ἀνάστητε εὐλογει̃τε τὸν κύριον θεὸν ὑμω̃ν ἀπὸ του̃ αἰω̃νος καὶ ἕως του̃ αἰω̃νος καὶ εὐλογήσουσιν ὄνομα δόξης σου καὶ ὑψώσουσιν ἐπὶ πάση̨ εὐλογία̨ καὶ αἰνέσει
καὶ εἰ̃πεν Εσδρας σὺ εἰ̃ αὐτὸς κύριος μόνος σὺ ἐποίησας τὸν οὐρανὸν καὶ τὸν οὐρανὸν του̃ οὐρανου̃ καὶ πα̃σαν τὴν στάσιν αὐτω̃ν τὴν γη̃ν καὶ πάντα ὅσα ἐστὶν ἐν αὐτη̨̃ τὰς θαλάσσας καὶ πάντα τὰ ἐν αὐται̃ς καὶ σὺ ζωοποιει̃ς τὰ πάντα καὶ σοὶ προσκυνου̃σιν αἱ στρατιαὶ τω̃ν οὐρανω̃ν
σὺ εἰ̃ κύριος ὁ θεός σὺ ἐξελέξω ἐν Αβραμ καὶ ἐξήγαγες αὐτὸν ἐκ τη̃ς χώρας τω̃ν Χαλδαίων καὶ ἐπέθηκας αὐτω̨̃ ὄνομα Αβρααμ
καὶ εὑ̃ρες τὴν καρδίαν αὐτου̃ πιστὴν ἐνώπιόν σου καὶ διέθου πρὸς αὐτὸν διαθήκην δου̃ναι αὐτω̨̃ τὴν γη̃ν τω̃ν Χαναναίων καὶ Χετταίων καὶ Αμορραίων καὶ Φερεζαίων καὶ Ιεβουσαίων καὶ Γεργεσαίων καὶ τω̨̃ σπέρματι αὐτου̃ καὶ ἔστησας τοὺς λόγους σου ὅτι δίκαιος σύ
καὶ εἰ̃δες τὴν ταπείνωσιν τω̃ν πατέρων ἡμω̃ν ἐν Αἰγύπτω̨ καὶ τὴν κραυγὴν αὐτω̃ν ἤκουσας ἐπὶ θάλασσαν ἐρυθράν
10 καὶ ἔδωκας σημει̃α ἐν Αἰγύπτω̨ ἐν Φαραω καὶ ἐν πα̃σιν τοι̃ς παισὶν αὐτου̃ καὶ ἐν παντὶ τω̨̃ λαω̨̃ τη̃ς γη̃ς αὐτου̃ ὅτι ἔγνως ὅτι ὑπερηφάνησαν ἐπ' αὐτούς καὶ ἐποίησας σεαυτω̨̃ ὄνομα ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη
11 καὶ τὴν θάλασσαν ἔρρηξας ἐνώπιον αὐτω̃ν καὶ παρήλθοσαν ἐν μέσω̨ τη̃ς θαλάσσης ἐν ξηρασία̨ καὶ τοὺς καταδιώξαντας αὐτοὺς ἔρριψας εἰς βυθὸν ὡσεὶ λίθον ἐν ὕδατι σφοδρω̨̃
12 καὶ ἐν στύλω̨ νεφέλης ὡδήγησας αὐτοὺς ἡμέρας καὶ ἐν στύλω̨ πυρὸς τὴν νύκτα του̃ φωτίσαι αὐτοι̃ς τὴν ὁδόν ἐν ἡ̨̃ πορεύσονται ἐν αὐτη̨̃
13 καὶ ἐπὶ ὄρος Σινα κατέβης καὶ ἐλάλησας πρὸς αὐτοὺς ἐξ οὐρανου̃ καὶ ἔδωκας αὐτοι̃ς κρίματα εὐθέα καὶ νόμους ἀληθείας προστάγματα καὶ ἐντολὰς ἀγαθάς
14 καὶ τὸ σάββατόν σου τὸ ἅγιον ἐγνώρισας αὐτοι̃ς ἐντολὰς καὶ προστάγματα καὶ νόμον ἐνετείλω αὐτοι̃ς ἐν χειρὶ Μωυση̃ δούλου σου
15 καὶ ἄρτον ἐξ οὐρανου̃ ἔδωκας αὐτοι̃ς εἰς σιτοδείαν αὐτω̃ν καὶ ὕδωρ ἐκ πέτρας ἐξήνεγκας αὐτοι̃ς εἰς δίψαν αὐτω̃ν καὶ εἰ̃πας αὐτοι̃ς εἰσελθει̃ν κληρονομη̃σαι τὴν γη̃ν ἐφ' ἣν ἐξέτεινας τὴν χει̃ρά σου δου̃ναι αὐτοι̃ς
16 καὶ αὐτοὶ καὶ οἱ πατέρες ἡμω̃ν ὑπερηφανεύσαντο καὶ ἐσκλήρυναν τὸν τράχηλον αὐτω̃ν καὶ οὐκ ἤκουσαν τω̃ν ἐντολω̃ν σου
17 καὶ ἀνένευσαν του̃ εἰσακου̃σαι καὶ οὐκ ἐμνήσθησαν τω̃ν θαυμασίων σου ὡ̃ν ἐποίησας μετ' αὐτω̃ν καὶ ἐσκλήρυναν τὸν τράχηλον αὐτω̃ν καὶ ἔδωκαν ἀρχὴν ἐπιστρέψαι εἰς δουλείαν αὐτω̃ν ἐν Αἰγύπτω̨ καὶ σὺ θεὸς ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων μακρόθυμος καὶ πολυέλεος καὶ οὐκ ἐγκατέλιπες αὐτούς
18 ἔτι δὲ καὶ ἐποίησαν ἑαυτοι̃ς μόσχον χωνευτὸν καὶ εἰ̃παν οὑ̃τοι οἱ θεοὶ οἱ ἐξαγαγόντες ἡμα̃ς ἐξ Αἰγύπτου καὶ ἐποίησαν παροργισμοὺς μεγάλους
19 καὶ σὺ ἐν οἰκτιρμοι̃ς σου τοι̃ς πολλοι̃ς οὐκ ἐγκατέλιπες αὐτοὺς ἐν τη̨̃ ἐρήμω̨ τὸν στυ̃λον τη̃ς νεφέλης οὐκ ἐξέκλινας ἀπ' αὐτω̃ν ἡμέρας ὁδηγη̃σαι αὐτοὺς ἐν τη̨̃ ὁδω̨̃ καὶ τὸν στυ̃λον του̃ πυρὸς τὴν νύκτα φωτίζειν αὐτοι̃ς τὴν ὁδόν ἐν ἡ̨̃ πορεύσονται ἐν αὐτη̨̃
20 καὶ τὸ πνευ̃μά σου τὸ ἀγαθὸν ἔδωκας συνετίσαι αὐτοὺς καὶ τὸ μαννα σου̃ οὐκ ἀφυστέρησας ἀπὸ στόματος αὐτω̃ν καὶ ὕδωρ ἔδωκας αὐτοι̃ς τω̨̃ δίψει αὐτω̃ν
21 καὶ τεσσαράκοντα ἔτη διέθρεψας αὐτοὺς ἐν τη̨̃ ἐρήμω̨ οὐχ ὑστέρησαν ἱμάτια αὐτω̃ν οὐκ ἐπαλαιώθησαν καὶ πόδες αὐτω̃ν οὐ διερράγησαν
22 καὶ ἔδωκας αὐτοι̃ς βασιλείας καὶ λαοὺς καὶ διεμέρισας αὐτοι̃ς καὶ ἐκληρονόμησαν τὴν γη̃ν Σηων βασιλέως Εσεβων καὶ τὴν γη̃ν Ωγ βασιλέως του̃ Βασαν
23 καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτω̃ν ἐπλήθυνας ὡς τοὺς ἀστέρας του̃ οὐρανου̃ καὶ εἰσήγαγες αὐτοὺς εἰς τὴν γη̃ν ἣν εἰ̃πας τοι̃ς πατράσιν αὐτω̃ν καὶ ἐκληρονόμησαν αὐτήν
24 καὶ ἐξέτριψας ἐνώπιον αὐτω̃ν τοὺς κατοικου̃ντας τὴν γη̃ν τω̃ν Χαναναίων καὶ ἔδωκας αὐτοὺς εἰς τὰς χει̃ρας αὐτω̃ν καὶ τοὺς βασιλει̃ς αὐτω̃ν καὶ τοὺς λαοὺς τη̃ς γη̃ς ποιη̃σαι αὐτοι̃ς ὡς ἀρεστὸν ἐνώπιον αὐτω̃ν
25 καὶ κατελάβοσαν πόλεις ὑψηλὰς καὶ ἐκληρονόμησαν οἰκίας πλήρεις πάντων ἀγαθω̃ν λάκκους λελατομημένους ἀμπελω̃νας καὶ ἐλαιω̃νας καὶ πα̃ν ξύλον βρώσιμον εἰς πλη̃θος καὶ ἐφάγοσαν καὶ ἐνεπλήσθησαν καὶ ἐλιπάνθησαν καὶ ἐτρύφησαν ἐν ἀγαθωσύνη̨ σου τη̨̃ μεγάλη̨
26 καὶ ἤλλαξαν καὶ ἀπέστησαν ἀπὸ σου̃ καὶ ἔρριψαν τὸν νόμον σου ὀπίσω σώματος αὐτω̃ν καὶ τοὺς προφήτας σου ἀπέκτειναν οἳ διεμαρτύραντο ἐν αὐτοι̃ς ἐπιστρέψαι αὐτοὺς πρὸς σέ καὶ ἐποίησαν παροργισμοὺς μεγάλους
27 καὶ ἔδωκας αὐτοὺς ἐν χειρὶ θλιβόντων αὐτούς καὶ ἔθλιψαν αὐτούς καὶ ἀνεβόησαν πρὸς σὲ ἐν καιρω̨̃ θλίψεως αὐτω̃ν καὶ σὺ ἐξ οὐρανου̃ σου ἤκουσας καὶ ἐν οἰκτιρμοι̃ς σου τοι̃ς μεγάλοις ἔδωκας αὐτοι̃ς σωτη̃ρας καὶ ἔσωσας αὐτοὺς ἐκ χειρὸς θλιβόντων αὐτούς
28 καὶ ὡς ἀνεπαύσαντο ἐπέστρεψαν ποιη̃σαι τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου καὶ ἐγκατέλιπες αὐτοὺς εἰς χει̃ρας ἐχθρω̃ν αὐτω̃ν καὶ κατη̃ρξαν ἐν αὐτοι̃ς καὶ πάλιν ἀνεβόησαν πρὸς σέ καὶ σὺ ἐξ οὐρανου̃ εἰσήκουσας καὶ ἐρρύσω αὐτοὺς ἐν οἰκτιρμοι̃ς σου πολλοι̃ς
29 καὶ ἐπεμαρτύρω αὐτοι̃ς ἐπιστρέψαι αὐτοὺς εἰς τὸν νόμον σου καὶ οὐκ ἤκουσαν ἀλλὰ ἐν ται̃ς ἐντολαι̃ς σου καὶ ἐν τοι̃ς κρίμασί σου ἡμάρτοσαν ἃ ποιήσας αὐτὰ ἄνθρωπος ζήσεται ἐν αὐτοι̃ς καὶ ἔδωκαν νω̃τον ἀπειθου̃ντα καὶ τράχηλον αὐτω̃ν ἐσκλήρυναν καὶ οὐκ ἤκουσαν
30 καὶ εἵλκυσας ἐπ' αὐτοὺς ἔτη πολλὰ καὶ ἐπεμαρτύρω αὐτοι̃ς ἐν πνεύματί σου ἐν χειρὶ προφητω̃ν σου καὶ οὐκ ἠνωτίσαντο καὶ ἔδωκας αὐτοὺς ἐν χειρὶ λαω̃ν τη̃ς γη̃ς
31 καὶ σὺ ἐν οἰκτιρμοι̃ς σου τοι̃ς πολλοι̃ς οὐκ ἐποίησας αὐτοὺς συντέλειαν καὶ οὐκ ἐγκατέλιπες αὐτούς ὅτι ἰσχυρὸς εἰ̃ καὶ ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων
32 καὶ νυ̃ν ὁ θεὸς ἡμω̃ν ὁ ἰσχυρὸς ὁ μέγας ὁ κραταιὸς καὶ ὁ φοβερὸς φυλάσσων τὴν διαθήκην σου καὶ τὸ ἔλεός σου μὴ ὀλιγωθήτω ἐνώπιόν σου πα̃ς ὁ μόχθος ὃς εὑ̃ρεν ἡμα̃ς καὶ τοὺς βασιλει̃ς ἡμω̃ν καὶ τοὺς ἄρχοντας ἡμω̃ν καὶ τοὺς ἱερει̃ς ἡμω̃ν καὶ τοὺς προφήτας ἡμω̃ν καὶ τοὺς πατέρας ἡμω̃ν καὶ ἐν παντὶ τω̨̃ λαω̨̃ σου ἀπὸ ἡμερω̃ν βασιλέων Ασσουρ καὶ ἕως τη̃ς ἡμέρας ταύτης
33 καὶ σὺ δίκαιος ἐπὶ πα̃σι τοι̃ς ἐρχομένοις ἐφ' ἡμα̃ς ὅτι ἀλήθειαν ἐποίησας καὶ ἡμει̃ς ἐξημάρτομεν
34 καὶ οἱ βασιλει̃ς ἡμω̃ν καὶ οἱ ἄρχοντες ἡμω̃ν καὶ οἱ ἱερει̃ς ἡμω̃ν καὶ οἱ πατέρες ἡμω̃ν οὐκ ἐποίησαν τὸν νόμον σου καὶ οὐ προσέσχον τω̃ν ἐντολω̃ν σου καὶ τὰ μαρτύριά σου ἃ διεμαρτύρω αὐτοι̃ς
35 καὶ αὐτοὶ ἐν βασιλεία̨ σου καὶ ἐν ἀγαθωσύνη̨ σου τη̨̃ πολλη̨̃ ἡ̨̃ ἔδωκας αὐτοι̃ς καὶ ἐν τη̨̃ γη̨̃ τη̨̃ πλατεία̨ καὶ λιπαρα̨̃ ἡ̨̃ ἔδωκας ἐνώπιον αὐτω̃ν οὐκ ἐδούλευσάν σοι καὶ οὐκ ἀπέστρεψαν ἀπὸ ἐπιτηδευμάτων αὐτω̃ν τω̃ν πονηρω̃ν
36 ἰδού ἐσμεν σήμερον δου̃λοι καὶ ἡ γη̃ ἣν ἔδωκας τοι̃ς πατράσιν ἡμω̃ν φαγει̃ν τὸν καρπὸν αὐτη̃ς
37 τοι̃ς βασιλευ̃σιν οἱ̃ς ἔδωκας ἐφ' ἡμα̃ς ἐν ἁμαρτίαις ἡμω̃ν καὶ ἐπὶ τὰ σώματα ἡμω̃ν ἐξουσιάζουσιν καὶ ἐν κτήνεσιν ἡμω̃ν ὡς ἀρεστὸν αὐτοι̃ς καὶ ἐν θλίψει μεγάλη̨ ἐσμέν

ΕΣΔΡΑΣ, κεφαλίς 20,  στἰχοι 1-39

καὶ ἐν πα̃σι τούτοις ἡμει̃ς διατιθέμεθα πίστιν καὶ γράφομεν καὶ ἐπισφραγίζουσιν πάντες ἄρχοντες ἡμω̃ν Λευι̃ται ἡμω̃ν ἱερει̃ς ἡμω̃ν
καὶ ἐπὶ τω̃ν σφραγιζόντων Νεεμιας υἱὸς Αχαλια καὶ Σεδεκιας
υἱὸς Σαραια καὶ Αζαρια καὶ Ιερμια
Φασουρ Αμαρια Μελχια
Ατους Σεβανι Μαλουχ
Ιραμ Μεραμωθ Αβδια
Δανιηλ Γαναθων Βαρουχ
Μεσουλαμ Αβια Μιαμιν
Μααζια Βελγαι Σαμαια οὑ̃τοι ἱερει̃ς
10 καὶ οἱ Λευι̃ται 'Ιησου̃ς υἱὸς Αζανια Βαναιου ἀπὸ υἱω̃ν Ηναδαδ Καδμιηλ
11 καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτου̃ Σαβανια Ωδουια Καλιτα Φελεϊα Αναν
12 Μιχα Ροωβ Εσεβιας
13 Ζαχωρ Σαραβια Σεβανια
14 Ωδουια υἱοὶ Βανουναι
15 ἄρχοντες του̃ λαου̃ Φορος Φααθμωαβ Ηλαμ Ζαθουια υἱοὶ
16 Βανι Ασγαδ Βηβαι
17 Εδανια Βαγοι Ηδιν
18 Ατηρ Εζεκια Αζουρ
19 Οδουια Ησαμ Βησι
20 Αριφ Αναθωθ Νωβαι
21 Μαγαφης Μεσουλαμ Ηζιρ
22 Μεσωζεβηλ Σαδδουκ Ιεδδουα
23 Φαλτια Αναν Αναια
24 Ωσηε Ανανια Ασουβ
25 Αλωης Φαλαϊ Σωβηκ
26 Ραουμ Εσαβανα Μαασαια
27 καὶ Αϊα Αιναν Ηναν
28 Μαλουχ Ηραμ Βαανα
29 καὶ οἱ κατάλοιποι του̃ λαου̃ οἱ ἱερει̃ς οἱ Λευι̃ται οἱ πυλωροί οἱ ἄ̨δοντες οἱ ναθινιμ καὶ πα̃ς ὁ προσπορευόμενος ἀπὸ λαω̃ν τη̃ς γη̃ς πρὸς νόμον του̃ θεου̃ γυναι̃κες αὐτω̃ν υἱοὶ αὐτω̃ν θυγατέρες αὐτω̃ν πα̃ς ὁ εἰδὼς καὶ συνίων
30 ἐνίσχυον ἐπὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτω̃ν κατηράσαντο αὐτοὺς καὶ εἰσήλθοσαν ἐν ἀρα̨̃ καὶ ἐν ὅρκω̨ του̃ πορεύεσθαι ἐν νόμω̨ του̃ θεου̃ ὃς ἐδόθη ἐν χειρὶ Μωυση̃ δούλου του̃ θεου̃ καὶ φυλάσσεσθαι καὶ ποιει̃ν πάσας τὰς ἐντολὰς κυρίου ἡμω̃ν καὶ κρίματα αὐτου̃
31 καὶ του̃ μὴ δου̃ναι θυγατέρας ἡμω̃ν τοι̃ς λαοι̃ς τη̃ς γη̃ς καὶ τὰς θυγατέρας αὐτω̃ν οὐ λημψόμεθα τοι̃ς υἱοι̃ς ἡμω̃ν
32 καὶ λαοὶ τη̃ς γη̃ς οἱ φέροντες τοὺς ἀγορασμοὺς καὶ πα̃σαν πρα̃σιν ἐν ἡμέρα̨ του̃ σαββάτου ἀποδόσθαι οὐκ ἀγορω̃μεν παρ' αὐτω̃ν ἐν σαββάτω̨ καὶ ἐν ἡμέρα̨ ἁγία̨ καὶ ἀνήσομεν τὸ ἔτος τὸ ἕβδομον καὶ ἀπαίτησιν πάσης χειρός
33 καὶ στήσομεν ἐφ' ἡμα̃ς ἐντολὰς δου̃ναι ἐφ' ἡμα̃ς τρίτον του̃ διδράχμου κατ' ἐνιαυτὸν εἰς δουλείαν οἴκου θεου̃ ἡμω̃ν
34 εἰς ἄρτους του̃ προσώπου καὶ θυσίαν του̃ ἐνδελεχισμου̃ καὶ εἰς ὁλοκαύτωμα του̃ ἐνδελεχισμου̃ τω̃ν σαββάτων τω̃ν νουμηνιω̃ν εἰς τὰς ἑορτὰς καὶ εἰς τὰ ἅγια καὶ τὰ περὶ ἁμαρτίας ἐξιλάσασθαι περὶ Ισραηλ καὶ εἰς ἔργα οἴκου θεου̃ ἡμω̃ν
35 καὶ κλήρους ἐβάλομεν περὶ κλήρου ξυλοφορίας οἱ ἱερει̃ς καὶ οἱ Λευι̃ται καὶ ὁ λαός ἐνέγκαι εἰς οἰ̃κον θεου̃ ἡμω̃ν εἰς οἰ̃κον πατριω̃ν ἡμω̃ν εἰς καιροὺς ἀπὸ χρόνων ἐνιαυτὸν κατ' ἐνιαυτόν ἐκκαυ̃σαι ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κυρίου θεου̃ ἡμω̃ν ὡς γέγραπται ἐν τω̨̃ νόμω̨
36 καὶ ἐνέγκαι τὰ πρωτογενήματα τη̃ς γη̃ς ἡμω̃ν καὶ πρωτογενήματα καρπου̃ παντὸς ξύλου ἐνιαυτὸν κατ' ἐνιαυτὸν εἰς οἰ̃κον κυρίου
37 καὶ τὰ πρωτότοκα υἱω̃ν ἡμω̃ν καὶ κτηνω̃ν ἡμω̃ν ὡς γέγραπται ἐν τω̨̃ νόμω̨ καὶ τὰ πρωτότοκα βοω̃ν ἡμω̃ν καὶ ποιμνίων ἡμω̃ν ἐνέγκαι εἰς οἰ̃κον θεου̃ ἡμω̃ν τοι̃ς ἱερευ̃σιν τοι̃ς λειτουργου̃σιν ἐν οἴκω̨ θεου̃ ἡμω̃ν
38 καὶ τὴν ἀπαρχὴν σίτων ἡμω̃ν καὶ τὸν καρπὸν παντὸς ξύλου οἴνου καὶ ἐλαίου οἴσομεν τοι̃ς ἱερευ̃σιν εἰς γαζοφυλάκιον οἴκου του̃ θεου̃ καὶ δεκάτην γη̃ς ἡμω̃ν τοι̃ς Λευίταις καὶ αὐτοὶ οἱ Λευι̃ται δεκατου̃ντες ἐν πάσαις πόλεσιν δουλείας ἡμω̃ν
39 καὶ ἔσται ὁ ἱερεὺς υἱὸς Ααρων μετὰ του̃ Λευίτου ἐν τη̨̃ δεκάτη̨ του̃ Λευίτου καὶ οἱ Λευι̃ται ἀνοίσουσιν τὴν δεκάτην τη̃ς δεκάτης εἰς οἰ̃κον θεου̃ ἡμω̃ν εἰς τὰ γαζοφυλάκια εἰς οἰ̃κον του̃ θεου̃
Читать далее:ΕΣΔΡΑΣ, κεφαλίς 20
Для корректного отображения некириллических текстов желательно установить шрифты Lucida Sans Unicode (для текстов на греческом) и Hirmos (для текстов на церковнославянском). Если Ваш браузер поддерживает технологию CSS3, шрифты будут загружены автоматически.
Комментарии:
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

7 Заселение Иерусалима под руководством Неемии (Неем 7:4-73; Неем 11:1-2, Неем 11:20, Неем 11:25) аналогично подобным же мерам, принимавшимся и в других центрах греч. мира, где sunoikisiV(заселение) обозначает либо концентрацию в одном месте жителей нескольких рассеянных населенных пунктов, либо сосредоточение в одном городе административных и культурных кадров известной области.


8:14 В кн. Левит (Лев 23:33-36, Лев 23:39-43) праздник Кущей также совершается в седьмом месяце и продолжается восемь дней. Но в Лев 23:24ветви употребляются для процессии, а не для построения шалашей, как в Неем 8:15. Здесь не говорится о Дне Очищения (Лев 16), праздновавшемся 10-го числа седьмого месяца (Лев 23:27), следовательно, между чтением Закона Ездрой и праздником Кущей.


Кн. Ездры и Неемии в евр Библии и у LXX составляли одну книгу — книгу Ездры; LXX считают ее 2 Езд, ибо они отводят первое место греч апокрифической кн Езд. В христианскую эпоху 2 Езд была разделена на две книги. Это деление перешло и в Вульг. В ней 1 кн Ездры названа кн Ездры, а 2 кн Ездры — кн Неемии, тогда как греч апокрифическая кн Ездры называется в Вульг, как и в славяно-русской Библии, 3 кн Ездры.

Кн Ездры и Неемии представляют собой продолжение кн Пар. Обойдя молчанием пятидесятилетний плен, автор начинает повествование с 538 г. до Р.Х., когда, согласно указу Кира, иудеи получили возможность вернуться в Иерусалим и восстановить Храм. Часть из них возвратилась сразу же, но работы по восстановлению Храма были прерваны вследствие противодействия Самарян и возобновились только при Дарии; Храм был достроен в 515 г. В течение следующей половины столетия самаряне снова препятствуют восстановлению укреплений Иерусалима (Езд 1-6). При Артаксерксе в Иерусалим с новым караваном прибывает Ездра, книжник, которому было поручено вести иудейские дела при персидском дворе. Он получил грамоту, дающую ему право подчинить общину Закону Моисееву, признанному уже Киром в качестве государственного закона для иудеев. Ездра принимает суровые меры против тех иудеев, которые вступили в брак с чужеземками (Езд 7-10). Затем Неемия, виночерпий Артаксеркса, добивается от царя поручения отправиться в Иерусалим для восстановления городских укреплений. Эти работы быстро заканчиваются, несмотря на противодействие врагов, и город снова заселяется (Неем 1:1-7:72), а Неемия назначается правителем края. Ездра совершает торжественное чтение Закона, празднуется праздник Кущей, народ исповедует свои грехи и обязуется соблюдать Закон (Неем 7:73-10:39).

В следующих главах даются списки жителей Иерусалима и сведения о дополнительных мероприятиях и освящении укреплений (Неем 11:1-13:3). Вернувшийся в Персию Неемия вскоре снова прибывает в Иерусалим со вторым поручением, исполняя которое он карает виновников непорядков, появившихся в общине (Неем 13:4-31).

Этот краткий перечень показывает, насколько эти книги важны для истории восстановления иудейства после плена. В первых главах Езд содержатся дополнения к сведениям, данным в книгах пророков Аггея, Захарии и Малахии. Обе книги представляют единственный имеющийся у нас источник о деятельности Ездры и Неемии. Написаны они были раньше книг Пар. В них приводятся современные событиям документы: списки вернувшихся из плена и населения Иерусалима, акты персидских царей, переписка с персидским двором и, что важнее всего, доклад Ездры, дающий отчет об его миссии, и оправдательный меморандум Неемии.

Итак, благодаря либеральной религиозной политике Ахменидов, иудеи возвращаются в Обетованную Землю, восстанавливают культ, отстраивают Храм, снова возводят стены Иерусалима и живут общиной, управляемой их соплеменниками, согласно Закону Моисееву. За это они платят только лойяльностью, которую легко соблюдать по отношению к центральной власти, уважающей их обычаи. Такое значительное событие, как рождение иудаизма, было подготовлено долгими размышлениями над судьбами Израиля во время плена, совершилось оно с помощью людей, посланных Провидением Божиим.

Ездра — поистине отец иудаизма, три опорные точки которого — избранное племя, Храм и Закон. Его горячей верой и убеждением в необходимости охранять возрождающуюся общину объясняется чрезвычайная строгость его реформ. Он, можно сказать, является прототипом книжника, и авторитет его в иудейском предании все время возрастает. Неемия вдохновлялся теми же идеями, но действовал на другом поприще: в Иерусалиме, им восстановленном и вновь заселенном, он помогает своему народу возродить национальную жизнь. Его меморандум носит более личный характер, чем доклад Ездры, и показывает его человеком отзывчивым, не щадящим своих сил, и в то же время осторожным и рассудительным — благочестивым и уповающим на Бога. Он оставил по себе славную память, и сын Сирахов воспевает хвалу тому, «который воздвиг нам павшие стены» (Сир 49:15).

Не удивительно, что в объединении общины вокруг Храма под эгидой Закона свящ. писатель увидел осуществление того идеала теократии, который он проповедовал в кн Пар. Он пишет в середине плохо нам известного периода (4-3 вв до Р.Х.), когда Иерусалимская община ведет сосредоточенную жизнь и углубляется духовно.

ВЗ содержит также вторую группу исторических книг, которые в значительной части дублируют и затем продолжают историческое повествование, простирающееся от кн. Иисуса Навина до конца кн. Царств; две кн. Паралипоменон, кн. Ездры и Неемии. Первоначально две книги Паралипоменон составляли одну, а кн. Ездры и Неемии входили в состав того же цикла, принадлежащего перу одного автора, что подтверждается как наличием одних и тех же основных идей и единством стиля, так и повторением в начале Езд 1 стихов, заканчивающих 2 Пар 36.

Скрыть
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

8:1  Когда наступил седьмой месяц. Времени совершения важных событий, описанных в гл. 8-10, писатель точно не обозначает. В самом содержании гл. 8-10 также нет ясных указаний на год, к которому эти главы относятся. Вследствие этого между исследователями по данному пункту существует разногласие. Во 2 Езд 9:37-55 повествование о чтении закона в седьмой месяц следует за известием об изгнании, по настоянию Ездры, жен иноплеменниц, о чем идет речь в 1 Езд 9-10 гл. Принимая во внимание это, некоторые исследователи рассматриваемый раздел (Неем 8-10 гл.) считают прямым продолжением 1 Езд 9-10. Ход событий в таком случае представляется так: в 5 мес. 7 года Артаксеркса I Лонгимана (458 до Р. Х.) Ездра прибыл в Иерусалим (1 Езд 7:8); в 20 день девятого месяца того же года состоялось народное постановление об удалении жен иноплеменниц (1 Езд 10:8); осуществление постановления заняло время до конца года (1 Езд 10:17); в седьмом месяце следующего года, т. е. второго по прибытии Ездры, были собрание и события, описанные в Неем 8-10 гл. (Фриче, Винклер). Против изложенного взгляда на хронологическую дату Неем 7-10 справедливо, однако, указывают на следующее: а) по изложенному взгляду происшествия, описанные в Неем 8-10, произошли до прибытия Неемии. Между тем в 8:9, 10:1 мы имеем сообщение об участии в событиях Неемии, причем нет никаких оснований эти сообщения (8:9; тогда Неемия, он же Тиршафа; 10:1: Неемия-Тиршафа) считать позднейшими глоссами; б) при изложенном взгляде на Неем 8-10 помещение глав в книге после описания деятельности Неемии является мало понятным. Ввиду этого другие авторы (Риссель, Кёлер) полагают, что нет основания разрывать связь 8-10 гл. кн. Неемии с непосредственно им предшествующими. Отсутствие обозначения года в начале 8-й гл. («когда наступил седьмой месяц») дает основание заключать, что писатель говорит о том же годе, о котором шла речь выше, т. е. о годе окончания стены (6:15). Седьмой месяц — есть следующий (тисри) за шестым (углом). При таком понимании хронологической даты ст. 1 недоумение может возбуждать то обстоятельство, что Ездра выступил с проповедью закона, составлявшей (по 1 Езд 7) цель его прибытия в Иерусалим, только по прошествии 12-ти лет. Но это недоумение удовлетворительно разъясняется, если принять во внимание те неблагоприятные условия, при которых должен был действовать Ездра по прибытии в Иерусалим, — его борьбу с врагами народа, заботы об устроении внешней жизни общины и т. п. Только прибытие Неемии и устроение стен города, обезопасив положение народа, дали возможность Ездре выступить на дело утверждения в народе духа законности. Имело значение в данном случае, без сомнения, и желание Ездры, чтобы в народе постепенно подготовлена была почва для усвоения закона, для чего, конечно, требовалось время.


Местом собрания народа, по ст. 1, послужила площадь перед Водяными воротами (ср. 3:26). В 2 Езд 9:38 местом собрания народа представляется пространство пред восточными воротами храма. Если Водяные ворота отождествлять с нынешними Золотыми, то, значит, местом собрания была площадь между Золотыми воротами и восточными воротами храма, ведшими во внешний двор.


И сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу Закона Моисеева. Таким образом, инициатива изучения закона исходила от самого народа, и Ездра мог теперь приступить к осуществлению цели своего прибытия в Иерусалим с надеждой на успех.


8:2 Из ст. 2 видно, что в собрании присутствовали не только мужчины и женщины, но и дети. Последние разумеются в замечании; всех, которые могли понимать.


В первый день седьмого месяца, первый день седьмого месяца издревле был большим праздником (Лев 23:23-25; Чис 29:1-2); вероятно, поэтому и собрание было назначено на этот день.


8:3 Чтение Ездрой книги закона продолжалось от рассвета до полудня, т. е. 6-7 часов. Из дальнейшего повествования видно (ст. 4-8), что не было чтение непрерывное: оно прерывалось теми толкованиями, которые присоединяли левиты к прочитанным отделам.


8:4 Как видно из ст. 4, Ездра читал закон, стоя на деревянном возвышении, сделанном для данного случая (евр. Laddabar — «для этого дела», рус. «для сего»). На этом возвышении рядом с Ездрой стояли также — 7 мужей по левую сторону и 6 по правую. Вероятно, это были священники, присутствовавшие в качестве свидетелей. По крайней мере, по гл. 3 (ст. 4,6,11,14,21-25) названные в 4 ст. лица выступают, как принадлежащие к священническим родам. Возбуждает недоумение то, что во время торжественного чтения закона отсутствовал первосвященник. Бертолет объясняет это состоянием первосвященнического дома, — именно сильным омирщвлением его.


8:5 Когда Ездра открыл книгу закона, то весь народ встал. По раввинскому преданию, обычай вставать при чтении закона соблюдался от времени Моисея до Гамалиила. Но в Библии нет указания на существование этого обычая в допленное время (ср. Суд 3:20; Иов 37:12).


8:6 Ст. 6 дает важные указания касательно богослужебной практики послепленного времени. И благословил Ездра Господа, — или как Давид (1 Пар 29:10), или словами какого-либо псалма (ср. 1 Пар 16:8 и 9).


8:7  Иисус... и левиты поясняли народу закон. Из выражения и левиты (Vehaleviim) можно бы заключать, что Иисус и другие названные в ст. 7 лица были не левиты. Но эти лица, несомненно, были левиты; поэтому, вместо haleviim лучше, ввиду 2 Езд 9:48, читать leviim («левиты»). В тексте кн. Неемии названо 13 имен левитов, толковавших закон; то же количество имен приводится и во 2 Езд 9:48, хотя имена называются другие. У LXX названы только 3 первых имени (Иисус, Ванаия, Шеревия), остальные же пропущены. Как именно названные в ст. 7 лица участвовали в чтении закона, из текста не видно. Шульц представляет дело так, что народ был разделен на 13 групп и каждой группе предполагалось толкование закона. По мнению Рисселя, левиты по очереди толковали закон всему собранию.


8:8  И читали из книги, из закона Божия внятно (meporasch). По Талмуду евр. meporasch в данном месте имеет значение раздельно, ясно и именно указывает на то, что закон переводился на арамейский язык. Но ввиду Лев 24:12 и Чис 15:24 едва ли евр. parasch можно понимать в значении «переводить». Кроме того, для общества времени Неемии не было еще нужды в переводе закона, так как оно, без сомнения, говорило еще по-еврейски, как видно из факта появления кн. Малахии, Ездры и Неемии, а также из замечания Неем 13:24. Зигфрид и Бертолет принимают евр. meporasch в значении: «по отделам», «раздельно». Но, по-видимому, более справедливо в евр. meporasch видеть вместе с некоторыми экзегетами (Кейль, Шульц) указание на то, что левиты делали парафрастические объяснения прочитанного Ездрой.


8:9  Тогда Неемия, он же Тиршава. В ст. 9 мы имеем свидетельство об участии в собрании народном и Неемии. Однако в параллельном месте 2 Езд 9:49 нет упоминания о Неемии, и вместо приведенных слов читается: «и сказал Атфарат Ездре». По-видимому, греч. ’Ατθαράτης представляет переделку eвp. Tirschapha. Пропуск 2 Езд 9:49 имени Неемии побуждает некоторых исследователей слова 9 ст. тогда Неемия (Nechemjahu) считать позднейшей вставкой. В таком случае упоминание о Неемии в Неем 8-10 исчезает, и время совершения описанных в разделе событий должно определяться независимо от прибытия в Иерусалим Неемии. Другие экзегеты считают вставкой слова он же Тиршава (Штаде, Сменд, Велльгаузен), а Бертолет — все замечание 9 ст. о Неемии. Возможности появления подобной глоссы в ветхоз. библейском тексте нет основания отрицать. Но в то же время нет никаких данных и для того, чтобы утверждать наличность глоссы в рассматриваемом месте.


Тиршава, как замечено было выше, есть персидский титул наместника (pechah).


8:10  И сказал им — по ходу речи, сказал Неемия, чем, конечно, не исключается и того, что с увещанием к народу обращались также Ездра и левиты.


Посылайте части тем, у кого не приготовлено, т. е. знакомым и особенно бедным (ср. Втор 16:14; 1 Цар 9:13; 2 Цар 6:19; Есф 9:19).


Радость пред Господом подкрепление для вас: у LXX εστι κύριος ισχυς υμων, «Господь крепость ваша».


8:11 Сознание преступлений закона вызвало в народе чувство скорби, выразившееся в плаче. Но в этой скорби заключалась также надежда на светлое будущее, на то, что закон получит, наконец, для народа то значение, которое принадлежало ему по намерению законодателя. Вот почему Ездра и левиты принимают меры к успокоению народа и заботятся о том, чтобы день чтения закона получил значение дня радости.


8:12  Ибо поняли слова, которые сказал им: не слова закона, а приглашение к радостному празднованию.


8:13 Как видно из ст. 13, народ после чтения закона разошелся по домам, но главы поколений на другой день явились к Ездре, чтобы он изъяснял им слова закона. Вероятно, ввиду наступления седьмого месяца явилось желание отпраздновать надлежащим образом праздник Кущей, и представители народа пришли к Ездре за тем, чтобы в точности узнать повеление закона о празднике.


Главы поколений от всего народа, священники и левиты: с евр. текста последние два слова должны бы быть переведены в род. падеже. Таким образом, и от священников и левитов в частном собрании у Ездры были только представители.


8:14  И нашли написанное в законе: имеется в виду постановление Лев 23:39-43 (Втор 16:13-15) о празднике Кущей.


8:15 Приведенное в ст. 15-м приглашение, с которым — по евр. тексту главы поколений, а по LXX — Ездра — обратились к народу, не является дословной цитатой из закона.


Пойдите на гору: в этих словах нет нужды видеть указание на гору Елеонскую. Обращается внимание на горы вообще, как на такие места, которые покрыты деревьями.


И ветви других широколиственных деревслав.: ветви древес дубравных, — чтобы сделать кущи по написанному. В законе Моисеевом не называются те деревья, которые перечисляются в ст. 15, как материал для кущей. Поэтому замечание по написанному нужно относить к общему смыслу предписания праздновать праздник в кущах, а не к устроению кущей.


8:16 По ст. 16 кущи устраивались не только на частных дворах, но и на дворах дома Божьего. Здесь, вероятно, расположились для празднования священники.


О Водяных воротах см. примеч. к 3:26.


Ворота Ефремовы, по мнению новейших исследователей (Гутэ), принадлежали не ко второй стене (Неемии), а к первой (ср. 2 Цар 14:13) и находились там, где теперь перекрещиваются главные улицы с запада на восток и с юга на север.


8:17  От дней Иисуса, сына Навина, до этих дней не делали так сыны Израилевы. По мнению Михаэлиса, слова сына Навина представляют догадку позднейшего переписчика, писатель же имел в виду в приведенном замечании не Иисуса Навина, а Иисуса первосвященника, современника Зоровавеля. Но каких-либо оснований для этого мнения нет.


Замечание писателя о том, что от дней Иисуса не делали так сыны Израилевы, не может быть понимаемо в строго буквальном смысле, так как в Библии неоднократно упоминается о праздновании Кущей после Иисуса Навина. (Ср. 3 Цар 8:65; 2 Пар 7:8-9; 1 Езд 3:4). Приведенное замечание, очевидно, имеет в виду оттенить особенный характер празднования Кущей при Неемии. По мнению Кёлера, особенность празднования состояла в том, что впервые от дней древних исполнено было предписание Лев 23:42 и были устроены действительно кущи из зеленых деревьев, а не простые палатки.


8:48  И читали, с евр. «и читал», — очевидно, Ездра.


9:1 День покаяния, о котором идет речь в гл. 9, не был установленным в законе днем «очищения» (Лев 16, 23:26-32); это — был нарочито назначенный день для выражения тех покаянных чувств, которые взволновали народ при чтении закона. Внешним знаком этих чувств у евреев издавна были пост, вретище и посыпание пеплом головы (ср. 1 Цар 4:12; 2 Цар 1:2; Иоил 1:18).


9:2  И отделилось семя Израилево от всех инородных. Приведенное замечание некоторые экзегеты (Кейль, Шульц, Бертолет) понимают как указание на окончательный разрыв со всем языческим, другие же, более справедливо, как указание на допущение в описываемое собрание 24 дня седьмого месяца только израильтян (Риссель).


9:3  И стояли на своем месте: точнее было бы передать «и встали на своем месте» (каждый), — без сомнения, для слушания книги закона Божьего. Четверть дня продолжалось чтение книги закона, а четверть дня, по ст. 3, исповедывались и поклонялись Господу, Богу своему. Форма исповедания и поклонения описывается далее в ст. 4-37.


9:4-5 Вместо перечисленных в ст. 5 восьми имен левитов у LXX (и в слав.) названо только пять, так как имена Вания, Вунний и Вания LXX, очевидно, поняли в смысле нарицательных bnej, ben, сыновья, сын. Отсюда, вместо чтения евр. текста Иисус, Вания, Кадмиил, Шевания у LXX получилось: Иисус, сыновья Кадмиила, Шевания и пр. Но, несомненно, Вания есть собственное имя череды левитов (3:17; 10:14). По ст. 4-му левиты, стоя на возвышенном месте, громко взывали к Богу своему, т. е., вероятно, громким голосом произносили какую-либо покаянную молитву. Вслед за этим, как видно из ст. 5-го, левиты призывали к молитве и народ. В ст. 5-м называются имена этих левитов. Из тожества большинства имен (из восьми — пяти) с названными в ст. 4, следует заключать, что в обоих стихах разумеются одни и те же лица. Три различных имени (Вунний, Вания и Хенани в ст. 4, Хашавния, Годия и Петахия в ст. 5) возникли, может быть, по ошибке переписчиков.


9:6 Начинающаяся со ст. 6 покаянная молитва в греч. тексте предваряется не имеющимся у масоретов замечанием καὶ εἱ̃πεν ’Έσδρας, и сказал Ездра. Таким образом, греческие переводчики понимали повествование в том смысле, что после левитов выступил Ездра и произнес приводимую в ст. 6-37 молитву. Кейль возражает против такого понимания и считает замечание LXX καὶ εἱ̃πεν ’Έσδρας неудачной конъектурой. По его мнению, молитва является не речью одного лица, а исповеданием целой общины, так как молящийся говорит о себе во множ. числе (ст. 9: «отцы наши», ст. 33: «мы»). Но подобная форма речи понятна, если иметь в виду, что молящийся выступает от лица общины. Случайное опущение краткого замечания «и сказал Ездра» в евр. тексте также вполне понятно.


9:6-37 Излагаемая в ст. 6-37 молитва Ездры обыкновенно называется покаянной. Но, собственно, главным предметом ее является прославление Бога за Его завет с народом израильским и милости к нему. В молитве указываются те величайшие блага, которые получил народ во имя завета. Вместе с этим изображается и отношение к Иегове народа. В ст. 6-8 указывается тема молитвы: Господь, Творец и Вседержитель, избрал Авраама и заключил с ним завет — дать семени его землю ханаанскую и исполнил свое обетование. Эта тема раскрывается в четырех строфах (9-15,16-25,26-31,32-37), причем для раскрытия ее приводятся факты из прошлой истории Израиля, а в заключение показывается милость Божия к народу в его теперешнем положении.


9:6  Небо, небеса небес. Чтобы рельефнее выставить божественное всемогущество, понятие неба усиливается прибавлением — небеса небес (ср. Втор 10:14; 3 Цар 8:27; 2 Пар 2:5; 6:18), а понятие земли — словами море и все, что в нем (ср. Пс 146:6). Все воинство их: указание на небо (ср. Быт 2:1). Небесные воинства Тебе поклоняются. В этом выражении уже небесными воинствами, как и в Пс 148:2; 102:21, называются ангелы.


9:7-8 Ср. Быт 2:31; 12:1 и далее; 15:7; 17:5. Потому что ты праведен: божественная праведность (zadik) в ст. 8 понимается в смысле специальном, как верность обетованиям.


9:9-11 Ст. 9 представляет краткое воспроизведение описанного в Исх 3:7; 14:10; 15:4.


9:12-14 Ср. Исх 13:21; Чис 14:14; Исх 19:18,20; 20; Втор 4:36.


9:15 Ср. Исх 16:4,10 и далее; 17:6; Чис 20:8; Пс 77:24.


9:16-17 Ср. Исх 32:9; 33:3; 34:9; Втор 9:6,13. Поставили над собою вождя, чтобы возвратиться в рабство свое. Слав.: даша начало (LXX: ἔδωκαν ἀρχήν) возвратится на работу свою в Египет. В этом замечании имеется в виду указание Чис 14:4. Однако факт, когда евреи поставили себе вождя вместо Моисея, неизвестен. Отсюда справедливо предлагают евр. vaittnu rosch, поставили вождя, понимать в общем смысле: «и обратили голову», т. е. поставили решение, решились. Перев. Гуляева: «и в упорстве своем обернули головы к прежнему рабству».


9:18 О почитании золотого тельца см. Исх 32:4.


9:19 Имеется в виду место Чис 14:14, по которому и после согрешения народа чудесный столб не перестал предшествовать ему.


9:20 Слова 20 ст. имеют в виду факт, когда Господь для возвышения авторитета Моисея даровал дух пророчества семидесяти старейшинам (Чис 11:17,25). И манну свою не отнимал от уст их (ср. Чис 11:6-9 и Нав 5:12). И воду давал им для утоления жажды — ср. Чис 20:2-8.


9:21 В ст. 21 обобщается все, что сделано было Господом для избранного народа в пустыне (ср. Втор 2:7 и 8:4).


9:22  Ты дал им царства и народы, и разделил им. У LXX (и в слав.) λαούς (народы) является дополнением к глаг. ἐμέρισας (и людие разделих им). Но выражение подлинника vattchlkem lepean (рус. «и разделил им»; lepeah оставл. без перевода) не вполне ясно. Не ясно, на кого указывает суфф. 2 лица муж. р. в глаг. vattchlkem «и разделил их», — на хананеев или на евреев. Если глагол chalak принимать (в форме пиэл) в значении «рассеивать» (Быт 49:7; Плач 4:16), то речь будет о хананеях (Абен-Езра). О завоевании земли Сигона и Ога см. Чис 21:21-35.


9:23  И сыновей их Ты размножил, как звезды небесные. Имеется в виду исчисление народа на полях моавитских (Чис 26).


9:25  Укрепленные города — Иерихон, Гай (Нав 5:13; 8).


9:26  Убили пророков (ср. 2 Пар 24:21; 3 Цар 18:13; 19:10). По позднейшему иудейскому преданию (ср. Мф 5:12; 23:29; Лк 11:47; 13:33), большинство великих пророков были убиты.


9:27-28 Вспоминается время судей (ср. Суд 2:11-23). Давал им спасителей (moschiim), т. е. судей (ср. 3:9; 2:10).


9:29-30 В ст. 29-30 вспоминается период царей. И Ты предал их в руки иноземных народов. Господство этих народов, по ст. 32, началось со времени нашествия ассирян, разрушивших десятиколенное царство.


9:38  И телами нашими они владеют. Полагают, речь идет об обязательном для иудеев отправлении военной службы в персидских войсках (ср. Геродот. История VII, 89).


9:39 Ст. 39 в подлинном тексте отнесен к началу следующей главы. Сознавая несоответствие своих дел в прошлом званию народа, избранного Богом, иудеи дают торжественное обязательство соблюдать закон. Изготавливается при этом документ и к нему прикладываются печати представителями народа. По всему этомуевр. becol zoth лучше переводить «по причине этого», «на основании всего сказанного» (в покаянной молитве). И на подписи (chattum) печать князей наших. Chattum — запечатанный документ (Иер 32:11,14). Документ обыкновенно для запечатывания складывался, затем на наружной стороне, где, может быть, излагалось кратко содержание документа, делались подписи или прилагались печати. Так сделали и представители народа с тем документом, в котором они изложили всенародное решение.


10:1  Приложившие печати были. С евр. то же выражение более точно можно бы передать так: «И на chattumim (запечатанные документы) были» (печати). Из множ. ч. chattumim делают заключение, что было написано несколько документов с изложением обязательств народа, — по крайней мере, два (Мейер, Бертолет). В числе приложивших печать вслед за Неемией называется Седекия, который не принадлежал ни к священникам (Неемия и Седекия), ни к главам поколений. Возможно, что это было лицо, занимавшее высокое положение, может быть, писец наместника (1 Езд 4:9-17). Ролинсон отождествляет его с Садоком писцом (13:13).


10:2-8 Список приложивших печати священников (ст. 8: это священники). В списке названо 21 имя, но обыкновенно предполагают, что одно имя выпало, так как в Неем 12:1-7 исчисляется 22 имени. Из этих имен 15 приводятся в 12:2-7 как имена глав священнических, возвратившихся из Вавилона с Зоровавелем, и в 12:11-20, как имена глав священнических родов. Вследствие этого и в Неем 10:2-8 называются не отдельные лица, а целые священнические классы (чреды), от имени которых выступили представители. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в числе приложивших печати не назван первосвященник. Может быть, вместо него подписался Сераия, который в 11:11 называется начальствующим в доме Божьем. Список священников, кроме 10:2-8, приводится еще в Неем 12, но составить ясное представление об организации ветхозаветного священства после плена на основании этих списков очень трудно. Из 1 Езд 2:36-39 видно, что с Зоровавелем возвратились из плена четыре священнических рода (Кейль) или четыре череды: Иедаии, Иммера, Пашхура и Харима. Между тем в Неем 10:2-8 мы имеем указание на 21 череду, а в Неем 12 — на 22. По преданию иудейскому, после плена до разрушения Иерусалима существовали 24 череды Давида (Лк 1:5-8; Иудейские древности VII, 14, §7). Как образовались эти череды и когда, об этом трудно сказать что-нибудь определенное. По иудейскому преданию, возвратившиеся из плена четыре рода (или череды) были разделены пророками на 24 части, с целью придания священству организации времени Давида. При этом первая череда получила свое имя (Иедаии), а остальные по жребию получили имена черед невозвратившихся (Герцфельд. Geschichte III, 393). Указание кн. Неемии на 22 череды (вместо 24) при этом можно понимать так, что 2 череды не были заполнены, дабы можно было включить тех, которые имели доказать свое право на священство (1 Езд 2:61-63). Вновь образованные череды отчасти носили древние имена: в Неем 12:1-7 восемь имен совпадают с 1 Пар 24. Но некоторые получили и новые имена, например Иддо (ст. 4). О священстве в послепл. время см. у прот. Г. Титова (История священства. 1878) и у о. Гр. Ключарева (История ветхозав. священства. Ставр. 1903).


10:9-13 Список приложивших печати левитов. В списке названо 17 имен, которые опять должны считаться именами классов или черед левитских. Упоминаемый в ст. 9 Иисус и Кадмиил возвратились (роды их) еще при Зоровавеле (1 Езд 2:40; Неем 7:43). Сыновья Хенадада также упоминаются уже в 1 Езд 3:9. Биннуй, сын Хенадада, по Неем 3:24, строил часть стены. Большая часть названных в ст. 9-13 имен встречалась уже в Неем 8:7.


10:15-27 Список глав народа, т. е. мирян. В списке названы имена отчасти известные из 1 Езд 2 и Неем 7. Всех имен 44, а в 1 Езд 2 только 33. Поэтому нужно допустить, что число глав во время между Зоровавелем и Неемией (537-444) увеличилось вследствие увеличения общины новыми переселенцами и присоединения к общине иноплеменников. Некоторых названных в 1 Езд 2 лиц (Сафатия, Арах) в рассматриваемых стихах мы не встречаем, — или потому, что роды их прекратили свое существование, или потому, что представители этих родов не подписали всенародного решения. Упомянутый в ст. 17 отдельно от Езекии (Атер, Езекия) Атер, по 1 Езд 2:16, принадлежал к дому Езекии.


10:28-29 К обязательству, принятому представителями, присоединился и весь народ, давший клятву поступать по закону Божию. Возможно, что эта народная клятва была обставлена особыми обрядами, подобными описанным в Быт 15:10. Ввиду новейших теорий о происхождении Пятикнижия возникает вопрос: что должно разуметь под книгой закона Моисеева, которая читалась в собрании и соблюдать которую народ обязался. По некоторым указаниям, прежде всего, нужно заключать, что читалось не все Пятикнижие. Писатель отмечает, что читался именно закон. Затем, читавшие книгу и изъяснявшие ее священники уже на второй день (8:13) дошли до закона о празднике Кущей (Лев 23), что едва ли было бы возможно, если бы чтение началось с Быт 1. По мнению новейших исследователей, Ездра читал так называемый «Священнический кодекс» (Лев — Чис и некот. отд. Исх), составленный в период плена и в первое время по возвращении из плена. Торжественное чтение, описанное в Неем 8-10, было введением нового кодекса в жизнь. При этом некоторые допускают, что новый кодекс уже был соединен тогда с остальными частями Пятикнижия и, значит, обнародовалось все Пятикнижие (Велльгаузен), другие же думают, что обнародован был только «Священный кодекс» (Кейль). По поводу этих мнений должно прежде всего сказать, что, как видно из текста 8-10 гл., читался не один Священный кодекс, а и другие части закона (ср. 13:1; Втор 23:4-6; ср. Неем 10:31 и Исх 34:11-16; Втор 7:2 и далее). Затем, повествование Неем 8-10 не производит такого впечатления, чтобы Ездра впервые обнародовал какую-либо часть закона или целый закон, который представлял для народа нечто новое. Принятие законов, ложившихся на народ тяжестью и не соответствовавших его настроению (ср. Мал 1:6-14; 2:1 и 3:8) можно понять только в том случае, если признать, что законы были древние, давно известные и только временно пришедшие в забвение. Вообще, все чтение закона, предпринятое Ездрой, имело в виду поднять значение древних законов, приспособить древние предписания к новым отношениям и выдвинуть некоторые из них с особенной силой ввиду новых условий жизни.


10:30 После общего обязательства соблюдать весь закон дано было, ввиду условий времени, специальное обязательство соблюдать некоторые отдельные постановления закона. О запрещении браков с иноплеменницами см. Исх 34:12; 23:31; Чис 33:52; Втор 7:2 и далее.


10:31 В законе нет запрещения торговли в субботние дни. Но это запрещение само собой вытекало из заповеди о субботнем покое. И в седьмой год оставлять долги всякого рода. Седьмой или субботний год, по закону (Исх 23:10-11; Лев 25:2-4) был годом покоя для земли, и в этот год нельзя было заниматься ни земледелием, ни садоводством. Ввиду возникавшей отсюда трудности уплаты долгов закон повелевал заимодавцу не требовать долгов в субботний год, а по Втор 15:12 даже прощать.


10:32 По ст. 32, иудеи установили обязательный ежегодный взнос на храм и, вероятно, именно на нужды храмового богослужения, — в ⅓ сикля. По Исх 30:17, каждое лицо муж. пола, достигшее 20 лет, должно было давать на храм Ѕ сикля. Рав. Абен-Езра полагает, что в ст. 32 идет речь о новом налоге, принятом общиной в дополнение к установленному в Исх 30:17. Но текст скорее дает основание думать, что в ст. 32-м идет речь только о восстановлении налога, узаконенного в Исх 30. Вероятно, и при Неемии этот налог считался обязательным для лиц муж. пола, достигших 20-ти летнего возраста, хотя в ст. 32 и не указывается, кто, собственно, должен был платить налог. Уменьшение налога с Ѕ сикля до ⅓ объясняется бедственным положением общины времени Неемии. Впрочем, возможно думать, что цена сикля времени Неемии была выше, чем в допленное время и потому взнос уменьшился до ⅓ (Герцфельд). Бертолет полагает, что в ст. 32 предполагается счет по персидской монетной системе (S. 78). Во времена земной жизни Спасителя в пользу храма взносилось 2 драхмы (Мф 17:24) — немного более сикля.


10:33 Из ст. 33 видно, что восстановленный общиной налог предназначался на нужды богослужения, именно: на всегдашнее хлебное приношение, т. е. на хлебы предложения (Лев 24:5-8); на всегдашнее всесожжение (tnamid), т. е. на жертву (mincha) вечернюю и утреннюю (olah) (ср. 4 Цар 16:15; 1 Езд 9:4); на жертвы в субботу, новомесячие и праздники (Чис 28:16; 29:38), на священные вещи. [Евр. velakkadaschim, сопоставляемое с дальнейшим velachattoth (рус. «и на жертвы за грех»), указывает на жертвы и именно жертвы благодарственные (ср. 2 Пар 29:73; 35:13), приносившиеся от лица всего народа (Лев 23:19; Исх 24:5); на жертвы за грех (ср. Лев 4:13-21; 16:34) и на все, совершаемое в доме Бога нашего. Установление нарочитых взносов на потребности богослужения не противоречит 1 Езд 7:20, где сообщается, что дано было повеление от царя отпускать на нужды Иерусалимского храма. Если даже и исполнялось царское повеление, что не несомненно, то все же у иудеев могло быть желание и самим принять участие в содержании храма и увеличить средства храма.


10:34 В законе Моисеевом нет постановления относительно того, кто должен был доставлять дрова для жертвенника. До времени Неемии, вероятно, доставка дров была добровольной. Теперь попечение об этом возложено было на целую общину (ср. Неем 13:31), — священников, левитов и народ. Время доставки для каждого рода было определено жребиями, которые брали, вероятно, представители рода. По Талмуду (Таанит IV, 5) назначено было девять сроков для доставки дров, но преимущественно она происходила 14 аба, и день доставки считался праздничным днем (ἡ τω̃ν ξυλοφορίων ἑορτή). Иудейская война II, 17, §6).


10:35-36 О первородном поля (bikkurim — первородное) ср. Исх 23:19; 34:26; Втор 26:2; о начатках плодовых деревьев Чис 18:13 (ср. Лев 19:23); о первенцах из сыновей, которые должны были выкупаться по оценке священника — Чис 18:16. Первенцы скота нечистого также должны были выкупаться (Исх 13:12 и далее; Чис 18:15). Первенцы же чистого скота должны были, по закону, приводиться к храму и передаваться священникам, которые приносили их в жертву, сжигая тук, мясо же оставляя для себя (Чис 18:17 и далее).


10:37 Речь идет уже не о первородном (bikkurim), а о начатках (reschith), первых плодах данного года, о лучшем (ср. Чис 18:2; Исх 28:19). Община дала обязательство приносить начатки молотого хлеба (LXX σίτων ἡμω̃ν, слав.: жит наших), затем начатки terumothприношений наших»), т. е. всего приобретенного с поля.


Какая часть собиравшихся в кладовых при храме начатков передавалась священникам, неизвестно, так как в законе нет определения относительно этого.


10:38 Сбор левитской десятины должны были производить сами левиты. Но для ограждения интересов священников среди сборщиков-левитов находились во время сбора и священники. Десятины и приношения собирались также в кладовых при храме.


Именем Ездры в наших текстах Библии надписываются три книги, из которых одна (первая) считается канонической, а две (вторая и третья) принадлежат к разделу неканонических. Каноническая книга Ездры в древности соединялась с кн. Неемии. Об этом можно заключать из свидетельств Талмуда (Бава-Батра, 15a), Иосифа Флавия (Против Аппиона I, 8), Мелитона Сардийского (Евсевий. Церковная история IV, 26) и из списков библейских книг, приводимых церковными учителями и соборами. В пользу этого говорит и тот факт, что масоретские примечания, имеющие место обыкновенно в конце книг, помещены после Неем 13:31, а во многих еврейских кодексах, также в греч. Ватиканском, начало кн. Неемии следует в одной строке с окончанием кн. Ездры (De Rossi. Variae lectiones V. Т. IV, 157). В христианской церкви кн. Ездры рано была отделена от кн. Неемии, как это видно из свидетельств Оригена и Иеронима (Orig., in Ps. I, Hyer., Prol. galeat). Постепенно это разделение сделалось общепринятым и с 1525 г., со времени появления издания Бомберга, оно вошло и в еврейскую Библию. У католиков, однако, и доселе кн. Неемии рассматривается как вторая часть кн. Ездры. Равным образом, и в научных библиологических трудах обыкновенно обозреваются обе названные книги вместе, ввиду их несомненной тесной связи.

По своему содержанию кн. Ездры и Неемии представляют изложение истории восстановления иудейской общины после окончания вавилонского плена. В частности, кн. Ездры распадается на две части: Езд 1-6 и Езд 7-10. Книга начинается указом Кира об освобождении иудеев из плена и сообщением, что по этому указу партия пленников, состоящих из членов Иудина и Вениаминова колена и из священников и левитов, возвратилась в Иерусалим под предводительством Шешбацара (Езд 1). В Езд 2 приводится список возвратившихся пленников и пожертвований на храм. Затем, в Езд 3 повествуется о построении жертвенника, о восстановлении богослужения и об основании храма. В Езд 4 писатель сообщает о препятствиях постройке храма со стороны самарян и их союзников, причем приводятся письма, с которыми обращались враги иудеев к персидским царям. В Езд 5-6 идет речь о возобновлении прекратившейся по наветам врагов постройки храма, об окончании ее и освящении храма около 516 г. Вторая часть кн. Ездры описывает события времени Ездры. В частности, здесь сообщается о прибытии в 7-й год царя Артаксеркса в Иерусалим Ездры с колонией возвратившихся пленников, причем приводится царский указ, определявший полномочия Ездры (Езд 7); затем (Езд 8), дается список возвратившихся с Ездрой пленников и, наконец, повествуется о деятельности Ездры в Иерусалиме (Езд 9-10).

Кн. Неемии, по своему содержанию являющаяся прямым продолжением повествования кн. Ездры, распадается на три части: Неем 1-7, Неем 8-10, Неем 11-13. В первой части идет речь об обстоятельствах прибытия в Иерусалим Неемии (Неем 1-2), о построении им стен (Неем 3-4), о затруднениях, встреченных им от самарян и самих иудеев (Неем 4-6), и сообщается список возвратившихся из плена (Неем 7). Во второй части описывается реформаторская деятельность Ездры, направлявшаяся к утверждению господства в жизни закона Моисеева (Неем 8-10). Наконец, в третьей части приводятся списки жителей Иерусалима, священников и левитов (Неем 11:1-12:24), сообщается об освящении стен Иерусалима (Неем 12:27-47) и о деятельности Неемии по вторичном прибытии его в город после путешествия ко двору персидского царя (Неем 13).

Таким образом, кн. Ездры и Неемии излагают события, совершившиеся в период 537-432 г. до Р. Х. Из содержания их видно, что в них говорится не о всем, совершившемся в указанное время. Особенно важно здесь отметить, что период истории иудеев от окончания постройки храма в 516 г., до прибытия Ездры в Иерусалим в седьмом году Артаксеркса I-го или в 458 г. до Р. Х. опущен совсем. Очевидно, подобно другим библейским авторам, писатели кн. Ездры и Неемии имеют в виду говорить главным образом о том, что важно с теократической точки зрения, в чем особенно ясно проявилось, по их воззрению, попечение Господне об избранном народе по окончании вавилонского плена.

Касательно формы кн. Ездры и Неемии должно заметить, что в Езд 7:1-11 и в заключение Езд 10 об Ездре вдет речь в третьем лице, а в разделе Езд 7-9:15 в первом; равным образом, и о Неемии то говорится в первом лице (Неем 1-7, Неем 12-13), то в третьем (Неем 8-10). Кроме того, особенность кн. Ездры заключается в том, что отделы Езд 4-6:18 и Езд 7:12-26 написаны на арамейском (халдейском) языке, а остальная часть по-еврейски.

Вопрос о происхождении кн. Ездры и Неемии в настоящее время трудно решить с полной определенностью, как вследствие отсутствия ясных указаний на это в самих книгах, так и за неимением твердого руководства в предании. Относительно кн. Ездры предание, засвидетельствованное в Талмуде (Бава-Батра, 15a: «Ездра написал свою книгу»), в синопсисах св. В. Афанасия и Иоанна Златоуста («сам Ездра бывший священником и чтецом, рассказывает и записывает в ней возвращение из плена и пр.), утверждает, по-видимому, что писателем книги был Ездра. В пользу этого предания может говорить отчасти название книги, а также установившееся представление об истории ветхозаветного канона. Содержание кн. Ездры, и именно второй части ее (Езд 7-10) также подтверждает свидетельство предания. Речь здесь идет об Ездре, причем большею частью говорится прямо от его лица (Езд 7:27-9). Хотя в Езд 10 и в начале 11 говорится об Ездре в третьем лице, но и эти части могут считаться написанными Ездрой: смена лиц в одном и том же произведении допустима и для одного писателя, и примеры такого литературного приема можно указать как в библейской письменности (Дан 1:7.10.12; Иер 20:1.7), так и в небиблейской. Притом Езд 10 теснейшим образом связана с Езд 9, а раздел Езд 7:1-11, представляет естественное введение к дальнейшему, где повествуется об Ездре в третьем лице. Если в рассматриваемом разделе содержатся похвалы Ездре и его генеалогия, то едва ли в этом можно усматривать стремление к самовозвеличению и потому считать несовместимым с преданием о написании раздела самим Ездрой.

Вторая часть кн. Ездры начинается (Езд 7:1) словами: после сих происшествий. Этим указывается, по-видимому, на тесную связь второй части с первой (Езд 1-6) и, значит, на написание последней также Ездрой. Но Ездра не был очевидцем рассказанных в Езд 1-6 событий и потому мог изложить их только на основании письменных документов. Эти документы можно представлять или в виде сырых материалов, которые самостоятельно были обработаны Ездрой, или же в виде обработанного уже сочинения, которое Ездра только издал, присоединив без изменений к составленной им самим части. В пользу последнего представления может говорить замечание Езд 5:4тогда мы сказали им имена тех людей»), которое едва ли бы было употреблено Ездрой, если бы он был составителем Езд 1-6; но и первое представление имеет в науке своих защитников.

Кн. Неемии, на основании надписания ее (Неем 1:1) и некоторых, — впрочем, не вполне ясных — указаний предания (2 Макк 2:13; Бава-Батра, 15a) считается весьма многими исследователями произведением Неемии. Главным доказательством принадлежности книги Неемии является то, что, рассказывая о событиях времени Неемии, книга в большей части своей (Неем 1-7, Неем 12-13) говорит о Неемии в первом лице. В качестве возражения против указанного мнения выставляют обыкновенно место Неем 12:10-11, где родословие первосвященника Иисуса продолжено до Иаддуя, и Неем 13:28, где сообщается об изгнании Неемией из Иерусалима зятя Санаваллата, правителя Самарии. По свидетельству Иосифа Флавия (Иудейские древности XI, 8, §5), Иаддуй был первосвященником во время Александра Македонского; к этому же времени Иосиф Флавий (XI, 7, §2) относит и факт изгнания Манассии. Ввиду свидетельств Иосифа Флавия места Неем 12:10-11 и Неем 13:28 (а следовательно, и весь раздел Неем 12-13), полагают, не могли быть написаны Неемией. Но дело в том, что известия Иосифа Флавия, относящиеся к IV в., очень спутаны и ими нельзя проверять библейские указания. С другой стороны, в случае признания достоверности известий Иосифа Флавия, указанные стихи могли бы считаться позднейшим добавлением. Относительно Неем 12:10-11, кроме того, возможно предположение, что здесь, в родословии Иисуса, указаны не четыре преемственно, в течение ста лет, проходившие служение первосвященники, а только члены одной и той же семьи, из которой последнего современника Александра Македонского — Неемия видел только дитятей.

Менее ясно происхождение Неем 8-10. Ввиду того, что в названном разделе идет речь собственно о Ездре, а также принимая во внимание некоторые особенности раздела сравнительно с остальной частью книги, некоторые протестантские и католические экзегеты считают раздел составленным Ездрой, которому принадлежала последняя редакция книги. Но не без оснований указывают, что слишком большого различия между Неем 8-10 и остальными не существует. Если в этом разделе идет речь главным образом о Ездре, то это потому, что раздел повествует о деятельности религиозной, первенствующая роль в которой принадлежала именно Ездре, а не Неемии, который был первым в делах гражданских. Этим можно объяснить и отличие раздела от других в выражениях, — именно то, что Неемии в разделе присваивается титул Тиршафа (Неем 8:9 и Неем 10:2), тогда как ранее (Неем 5:14.15.18) он назывался pechah (областеначальник).

К сказанному должно добавить, что и современная отрицательная критика признает в основе кн. Ездры и Неемии подлинные записи («мемуары») Ездры и Неемии, воспроизведенные в книгах отчасти буквально. Отличие воззрений критики от традиционных в данном случае то, что окончательная редакция книг отодвигается к более позднему времени, чем век Ездры, причем редактором обеих книг считается писатель кн. Паралипоменон и допускаются многочисленные интерполяции. Главным основанием для подобного воззрения служит обыкновенно предполагаемое многими исследователями единство кн. Ездры и Неемии с кн. Паралипоменон. В доказательство этого единства ссылаются на а) общий колорит языка книг, б) на сходство отдельных выражений и в) тожество конца 2 Пар и начала Ездры. (Примеры см. Чтения в Общ. люб. дух. просв. 1891, 2, 558-559.) Но сходство в языке и выражениях при одинаковости предмета повествования обеих книг вполне естественно и может свидетельствовать только о том, что рассматриваемые книги принадлежат одной эпохе и, может быть, составлены одним автором, но не о том, что они являются частями одного целого. Тожество же конца 2 Пар и начала 1 Езд (указ Кира) легче понять при допущении самостоятельности обоих произведений. Что касается тех исторических погрешностей, которые побуждают представителей отрицательной критики отодвигать окончательную редакцию кн. Ездры и Неемии к очень позднему времени и допускать в них много интерполяций, то (как видно будет из комментария) ссылки на эти погрешности или несправедливы или весьма спорны.

Кн. Ездры и Неемии всегда пользовались в церкви высоким уважением и имели богодуховенный авторитет, как произведение строго историческое. С тех пор как новейшими теориями происхождения Пятикнижия был передвинут в послепленную эпоху центр тяжести библейской истории и библейской письменности, кн. Ездры и Неемии, как важнейший источник для изучения послепленной эпохи, естественно стали предметом многочисленных исследований. При этом многими авторами была подвергнута сомнению историческая достоверность повествования книг в целом и в отдельных частях. Так, Шрадер отверг историческую достоверность свидетельства Езд 3:8 об основании храма во второй год Кира, отодвинув это событие ко второму году Дария Гистаспа. Гуанакер отверг точность хронологической последовательности повествования книг, сделав попытку доказать, что прибытие Неемии в Иерусалим совершилось прежде прибытия Ездры. Многие исследователи отвергли подлинность приводимых в книгах царских указов, арамейских документов Езд 4, а также список возвратившихся из плена, относя все это к числу измышлений хрониста, т. е. редактора книг, жившего долго спустя после описанных в книгах событий. Наконец, Костерс и Торрей отвергли факт возвращения иудеев при Кире, свидетельства о построении храма возвратившимися иудеями и многое другое. Новейшими работами, однако, особенно трудом Мейера (Meyer. Entstechung des Judenthums. Halle. 1896) весьма многие возражения против кн. Ездры и Неемии опровергнуты с достаточной убедительностью. Особенно важно в данном случае то, что параллелями из небиблейской литературы может считаться установленной достоверность тех документов, которые приводятся в кн. Ездры. Этим в значительной мере подтверждается точность свидетельств автора и в других частях. Недоумения возбуждает только хронология кн. Ездры и Неемии. Называя имена персидских царей (Артаксеркса, Дария), при которых совершались те или иные события, писатель не дает этим именам ближайших определений. А так как персидская история знает нескольких царей, носивших эти имена, то отсюда трудно сказать с уверенностью, о каком царе говорит в том или ином случае писатель. Хронологический распорядок событий, описанных в кн. Ездры и Неемии, поэтому указывается экзегетами различно и может быть указан только с вероятностью.

Литература: 1) Русская: С. Дорошкевич. Хронология кн. 1 Ездры и Неемии. Христ. Чт. 1886, июль-авг.; С. Дорошкевич. Как составлены книги 1 Ездры и Неемии. Чтен. Общ. любит. дух. просвещ. 1891, декабрь; С. Яницкий. Происхождение и состав кн. Неемии. Орлов. Епарх. Вед. 1881; П. А. Юнгеров. Происхождение и историчность кн. Ездры и Неемии. Прав. Собесед. 1905, 10; В. Д. Попов. Возвращение иудеев из плена вавилонского. Киев, 1905. 2) Иностранная: Из чрезвычайно обширной западной литературы о кн. Ездры и Неемии наиболее ценны: Комментарии РисселяRyssel. Esra, Nehemia und Ester. 1887; Bertholet. Die Bьcher Esra und Nehemia. 1902; Keil. Bibl. Komment. ьber Chronik, Esra, Nehemia und Ester, а также исследования МейераMeyer. Entstechung Iudenthums; Nikel. Die Wiederherstellung judischen Geineinwesens nach dem bubyl. Exil. 1900 и Kohler. Lehrbuch d. Bibl. Geschichte A. T. 1893, II, Hдlf. 2Th. Подробный указатель иностр. литературы см. в назв. выше кн. Бертолета и В. Попова.

Общее понятие о Библии и Пятикнижии см. «Понятие о Библии».

По принятому в греко-славянской и латинской Библиях делению ветхозаветных книг по содержанию, историческими (каноническими) книгами считаются в них книги Иисуса Навина, Судей, Руфь, четыре книги Царств, две Паралипоменон, 1-я книга Ездры, Неемии и Есфирь. Подобное исчисление встречается уже в 85-м апостольском правиле, 1«Для всех вас, принадлежащих к клиру и мирянам, чтимыми и святыми да будут книги ветхого завета: Моисеевых пять (Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие), Иисуса Навина едина, Судей едина, Руфь едина, Царств четыре, Паралипоменон две, Ездры две, Есфирь едина». 2«Читать подобает книги Ветхого Завета: Бытие мира, Исход из Египта, Левит, Числа, Второзаконие, Иисуса Навина, Судии и Руфь, Есфирь, Царств первая и вторая, Царств третья и четвертая, Паралипоменон первая и вторая, Ездры первая и вторая». четвертом огласительном поучении Кирилла Иерусалимского, Синайском списке перевода LXX и отчасти в 60-м правиле Лаодикийского собора 350 г.: Есфирь поставлена в нем между книгами Руфь и Царств. Равным образом и термин «исторические книги» известен из того же четвертого огласительного поучения Кирилла Иерусалимского и сочинения Григория Богослова «О том, какие подобает чести кн. Ветхого и Нового Завета» (книга Правил, с. 372-373). У названных отцов церкви он имеет, впрочем, несколько иной, чем теперь, смысл: название «исторические книги» дается ими не только «историческим книгам» греко-славянского и латинского перевода, но и всему Пятикнижию. «Исторических книг древнейших еврейских премудростей, — говорит Григорий Нисский, — двенадцать. Первая — Бытие, потом Исход, Левит, потом Числа, Второзаконие, потом Иисус и Судии, восьмая Руфь. Девятая и десятая книги — Деяния Царств, Паралипоменон и последнею имееши Ездру». «Читай, — отвечает Кирилл Иерусалимский, — божественных писаний Ветхого завета 22 книги, переведенных LXX толковниками, и не смешивай их с апокрифами... Это двадцать две книги суть: закона Моисеева первые пять книг: Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. Затем Иисуса сына Навина, Судей с Руфью составляют одну седьмую книгу. Прочих исторических книг первая и вторая Царств, у евреев составляющая одну книгу, также третья и четвертая, составляющие одну же книгу. Подобно этому, у них и Паралипоменон первая и вторая считаются за одну книгу, и Ездры первая и вторая (по нашему Неемии) считаются за одну книгу. Двенадцатая книга — Есфирь. Таковы исторические книги».

Что касается еврейской Библии, то ей чужд как самый раздел «исторических книг», так и греко-славянское и латинское их распределение. Книги Иисуса Навина, Судей и четыре книги Царств причисляются в ней к «пророкам», а Руфь, две книги Паралипоменон, Ездры — Неемии и Есфирь — к разделу «кетубим» — священным писаниям. Первые, т. е. кн. Иисуса Навина, Судей и Царств занимают начальное место среди пророческих, Руфь — пятое, Есфирь — восьмое и Ездры, Неемии и Паралипоменон — последние места среди «писаний». Гораздо ближе к делению LXX стоит распорядок книг у Иосифа Флавия. Его слова: «От смерти Моисея до правления Артаксеркса пророки после Моисея записали в 13 книгах совершившееся при них» (Против Аппиона I, 8), дают понять, что он считал кн. Иисуса Навина — Есфирь книгами характера исторического. Того же взгляда держался, по-видимому, и Иисус, сын Сирахов. В разделе «писаний» он различает «премудрые словеса и повести» (Сир 44:3-5), т. е. учительные и исторические книги. Последними же могли быть только Руфь, Паралипоменон, Ездры, Неемии и Есфирь. Принятое в еврейской Библии включение их в раздел «писаний» объясняется отчасти тем, что авторам некоторых из них, например Ездры — Неемии, не было усвоено в еврейском богословии наименования «пророк», отчасти их характером, в них виден историк учитель и проповедник. Сообразно с этим весь третий раздел и называется в некоторых талмудических трактатах «премудростью».

Относя одну часть наших исторических книг к разделу пророков, «узнавших по вдохновению от Бога раннейшее, а о бывшем при них писавших с мудростью» (Иосиф Флавий. Против Аппиона I, 7), и другую — к «писаниям», каковое название дается всему составу ветхозаветных канонических книг, иудейская церковь тем самым признала их за произведения богодухновенные. Вполне определенно и ясно высказан этот взгляд в словах Иосифа Флавия: «У иудеев не всякий человек может быть священным писателем, но только пророк, пишущий по божественному вдохновенно, почему все священные еврейские книги (числом 22) справедливо могут быть названы божественными» (Против Аппиона I, 8). Позднее, как видно из талмудического трактата Мегилла, поднимался спор о богодухновенности книг Руфь и Есфирь; но в результате его они признаны написанными Духом Святым. Одинакового с ветхозаветной церковью взгляда на богодухновенность исторических книг держится и церковь новозаветная (см. выше 85 Ап. правило).

Согласно со своим названием, исторические книги излагают историю религиозно-нравственной и гражданской жизни народа еврейского, начиная с завоевания Ханаана при Иисусе Навине (1480-1442 г. до Р. Х.) и кончая возвращением евреев из Вавилона во главе с Неемиею при Артаксерксе I (445 г. до Р. Х.), на время правления которого падают также события, описанные в книге Есфирь. Имевшие место в течение данного периода факты излагаются в исторических книгах или вполне объективно, или же рассматриваются с теократической точки зрения. Последняя устанавливала, с одной стороны, строгое различие между должными и недолжными явлениями в области религии, а с другой, признавала полную зависимость жизни гражданской и политической от веры в истинного Бога. В зависимости от этого излагаемая при свете идеи теократии история народа еврейского представляет ряд нормальных и ненормальных религиозных явлений, сопровождавшихся то возвышением, подъемом политической жизни, то полным ее упадком. Подобная точка зрения свойственна преимущественно 3-4 кн. Царств, кн. Паралипоменон и некоторым частям кн. Ездры и Неемии (Неем 9). Обнимаемый историческими книгами тысячелетний период жизни народа еврейского распадается в зависимости от внутренней, причинной связи явлений на несколько отдельных эпох. Из них время Иисуса Навина, ознаменованное завоеванием Палестины, представляет переходный момент от жизни кочевой к оседлой. Первые шаги ее в период Судей (1442-1094) были не особенно удачны. Лишившись со смертью Иисуса Навина политического вождя, евреи распались на двенадцать самостоятельных республик, утративших сознание национального единства. Оно сменилось племенной рознью, и притом настолько сильною, что колена не принимают участие в общей политической жизни страны, живут до того изолированно, замкнуто, что не желают помочь друг другу даже в дни несчастий (Суд 5:5-17; Суд 6:35; ср. Суд 8:1). В таком же точно жалком состоянии находилась и религиозно-нравственная жизнь. Безнравственность сделалась настолько всеобщей, что прелюбодейное сожительство считалось обычным делом и как бы заменяло брак, а в некоторых городах развелись гнусные пороки времен Содома и Гоморры (Суд 19). Одновременно с этим была забыта истинная религия, — ее место заняли суеверия, распространяемые бродячими левитами (Суд 17). Отсутствие в период судей, сдерживающих начал в виде религии и постоянной светской власти, завершилось в конце концов полной разнузданностью: «каждый делал то, что ему казалось справедливым» (Суд 21:25). Но эти же отрицательные стороны и явления оказались благодетельными в том отношении, что подготовили установление царской власти: период судей оказался переходным временем к периоду царей. Племенная рознь и вызываемое ею бессилие говорили народу о необходимости постоянной, прочной власти, польза которой доказывалась деятельностью каждого судьи и особенно Самуила, успевшего объединить своей личностью всех израильтян (1 Цар 7:16-17). И так как, с другой стороны, такой сдерживающей народ силой не могла быть религия, — он еще недоразвился до того, чтобы руководиться духовным началом, — то объединение могло исходить от земной власти, какова власть царская. И, действительно, воцарение Саула положило, хотя и не надолго, конец племенной розни евреев: по его призыву собираются на войну с Каасом Аммонитским «сыны Израилевы и мужи Иудины» (1 Цар 11:8). Скорее военачальник, чем правитель, Саул оправдал народное желание видеть в царе сильного властью полководца (1 Цар 8:20), он одержал целый ряд побед над окрестными народами (1 Цар 14:47-48) и как герой погиб в битве на горах Гелвуйских (1 Цар 31). С его смертью во всей силе сказалась племенная рознь периода Судей: колено Иудово, стоявшее прежде одиноко от других, признало теперь своим царем Давида (1 Цар 2:4), а остальные подчинились сыну Саула Иевосфею (2 Цар 2:8-9). Через семь с половиной лет после этого власть над Иудою и Израилем перешла в руки Давида (2 Цар 5:1-3), и целью его правления становится уничтожение племенной розни, при посредстве чего он рассчитывает удержать престол за собой и своим домом. Ее достижение способствуют и постоянные войны, как общенародное дело, они поддерживают сознание национального единства и отвлекают внимание отдел внутренней жизни, всегда могущих подать повод к раздорами и целый ряд реформ, направленных к уравнению всех колен пред законом. Так, устройство постоянной армии, разделенной по числу колен на двенадцать частей, причем каждая несет ежемесячную службу в Иерусалиме (1 Пар 27), уравнивает народ по отношению к военной службе. Превращение нейтрального города Иерусалима в религиозный и гражданский центр не возвышает никакое колено в религиозном и гражданском отношении. Назначение для всего народа одинаковых судей-левитов (1 Пар 26:29-30) и сохранение за каждым коленом местного племенного самоуправления (1 Пар 27:16-22) уравнивает всех пред судом. Поддерживая равенство колен и тем не давая повода к проявлению племенной розни, Давид остается в то же самое время в полном смысле самодержавным монархом. В его руках сосредоточивается власть военная и гражданская: первая через посредство подчиненного ему главнокомандующего армией Иоава (1 Пар 27:34), вторая через посредство первосвященника Садока, начальника левитов-судей.

Правление сына и преемника Давидова Соломона обратило ни во что результат царствования его отца. Необыкновенная роскошь двора Соломона требовала громадных расходов и соответствующих налогов на народ. Его средства шли теперь не на общегосударственное дело, как при Давиде, а на удовлетворение личных нужд царя и его придворных. Одновременно с этим оказался извращенным правый суд времени Давида; исчезло равенство всех и каждого пред законом. На этой почве (3 Цар 12:4) возникло народное недовольство, перешедшее затем в открытое возмущение (3 Цар 11:26). Подавленное Соломоном, оно вновь заявило себя при Ровоаме (3 Цар 12) и на этот раз разрешилось отделением от дома Давидова 10 колен (3 Цар 12:20-21). Ближайшим поводом к нему служило недовольство Соломоном, наложившим на народ тяжелое иго (3 Цар 12:4), и нежелание Ровоама облегчить его. Но судя по словам отделившихся колен: «нет нам доли в сыне Иессеевом» (3 Цар 12:16), т. е. у нас нет с ним ничего общего; мы не принадлежим ему, как Иуда, по происхождению, причина разделения в той племенной, коленной розни, которая проходит через весь период Судей и на время стихает при Сауле, Давиде и Соломоне.

Разделением единого царства (980 г. до Р. Х.) на два — Иудейское и Израильское — было положено начало ослаблению могущества народа еврейского. Последствия этого рода сказались прежде всего в истории десятиколенного царства. Его силам наносят чувствительный удар войны с Иудою. Начатые Ровоамом (3 Цар 12:213 Цар 12:21; 3 Цар 14:30; 2 Пар 11:1; 2 Пар 12:15), они продолжаются при Авии, избившем 500 000 израильтян (2 Пар 13:17) и отнявшем у Иеровоама целый ряд городов (2 Пар 13:19), и на время заканчиваются при Асе, истребившем при помощи Венадада Сирийского население Аина, Дана, Авел-Беф-Маахи и всей земли Неффалимовой (3 Цар 15:20). Обоюдный вред от этой почти 60-тилетней войны был сознан, наконец, в обоих государствах: Ахав и Иосафат вступают в союз, закрепляя его родством царствующих домов (2 Пар 18:1), — женитьбою сына Иосафатова Иорама на дочери Ахава Гофолии (2 Пар 21:6). Но не успели зажить нанесенные ею раны, как начинаются войны израильтян с сирийцами. С перерывами (3 Цар 22:1) и переменным счастьем они проходят через царствование Ахава (3 Цар 20), Иорама (4 Цар 8:28-29), Ииуя (4 Цар 10:32-33), Иоахаза (4 Цар 13:1-7) и Иоаса (4 Цар 13:22-25) и настолько ослабляют военную силу израильтян, что у Иохаза остается только 50 всадников, 10 колесниц и 10 000 пехоты (4 Цар 13:7). Все остальное, как прах, развеял Азаил Сирийский (там же; ср. 4 Цар 8:12). Одновременно с сирийцами израильтяне ведут при Иоасе войну с иудеями (4 Цар 14:9-14; 2 Пар 25:17-24) и при Иеровоаме II возвращают, конечно, не без потерь в людях, пределы своих прежних владений от края Емафского до моря пустыни (4 Цар 14:25). Обессиленные целым рядом этих войн, израильтяне оказываются, наконец, не в силах выдержать натиск своих последних врагов — ассириян, положивших конец существованию десятиколенного царства. В качестве самостоятельного государства десятиколенное царство просуществовало 259 лет (980-721). Оно пало, истощив свои силы в целом ряде непрерывных войн. В ином свете представляется за это время состояние двухколенного царства. Оно не только не слабеет, но скорее усиливается. Действительно, в начале своего существования двухколенное царство располагало лишь 120 000 или по счисление Александрийского списка 180 000 воинов и потому, естественно, не могло отразить нашествия египетского фараона Сусакима. Он взял укрепленные города Иудеи, разграбил самый Иерусалим и сделал иудеев своими данниками (2 Пар 12:4.8.9). Впоследствии же число вооруженных и способных к войне было увеличено теми недовольными религиозной реформой Иеровоама I израильтянами (не считая левитов), которые перешли на сторону Ровоама, укрепили и поддерживали его царство (2 Пар 11:17). Сравнительно благоприятно отозвались на двухколенном царстве и его войны с десятиколенным. По крайней мере, Авия отнимает у Иеровоама Вефиль, Иешон и Ефрон с зависящими от них городами (2 Пар 13:19), а его преемник Аса в состоянии выставить против Зарая Эфиоплянина 580 000 воинов (2 Пар 14:8). Относительная слабость двухколенного царства сказывается лишь в том, что тот же Аса не может один вести войну с Ваасою и приглашает на помощь Венадада Сирийского (3 Цар 15:18.19). При сыне и преемнике Асы Иосафате двухколенное царство крепнет еще более. Не увлекаясь жаждой завоеваний, он посвящает свою деятельность упорядочению внутренней жизни государства, предпринимает попытку исправить религиозно-нравственную жизнь народа, заботится о его просвещении (2 Пар 17:7-10), об урегулировании суда и судебных учреждений (2 Пар 19:5-11), строит новые крепости (2 Пар 17:12) и т. п. Проведение в жизнь этих предначертаний требовало, конечно, мира с соседями. Из них филистимляне и идумеяне усмиряются силой оружия (2 Пар 17:11), а с десятиколенным царством заключается политический и родственный союз (2 Пар 18). Необходимый для Иосафата, как средство к выполнению вышеуказанных реформ, этот последний сделался с течением времени источником бедствий и несчастий для двухколенного царства. По представлению автора Паралипоменон (2 Пар 21), они выразились в отложении Иудеи при Иораме покоренной Иосафатом Идумеи (2 Пар 21:10), в счастливом набеге на Иудею и самый Иерусалим филистимлян и аравийских племен (2 Пар 21:16.17), в возмущении жителей священнического города Ливны (2 Пар 21:10) и в бесполезной войне с сирийцами (2 Пар 22:5). Сказавшееся в этих фактах (см. еще 2 Пар 21:2-4; 2 Пар 22:10) разложение двухколенного царства было остановлено деятельностью первосвященника Иоддая, воспитателя сына Охозии Иоаса, но с его смертью сказалось с новой силой. Не успевшее окрепнуть от бедствий и неурядиц прошлых царствований, оно подвергается теперь нападению соседей. Именно филистимляне захватывают в плен иудеев и ведут ими торговлю как рабами (Иоил 3:6; Ам 1:9Ам 1:9); идумеяне делают частые вторжения в пределы Иудеи и жестоко распоряжаются с пленниками (Ам 1:2; Иоил 3:19); наконец, Азаил Сирийский, отняв Геф, переносит оружие на самый Иерусалим, и снова царство Иудейское покупает себе свободу дорогой ценой сокровищ царского дома и храма (4 Цар 12:18). Правлением сына Иоаса Амасии кончается время бедствий (несчастная война с десятиколенным царством — 4 Цар 14:9-14; 2 Пар 25:17-24 и вторжение идумеев — Ам 9:12), а при его преемниках Озии прокаженном и Иоафаме двухколенное царство возвращает славу времен Давида и Соломона. Первый подчиняет на юге идумеев и овладевает гаванью Елафом, на западе сокрушает силу филистимлян, а на востоке ему платят дань аммонитяне (2 Пар 26:6-8). Могущество Озии было настолько значительно, что, по свидетельству клинообразных надписей, он выдержал натиск Феглафелассара [Тиглатпаласара] III. Обеспеченное извне двухколенное царство широко и свободно развивало теперь и свое внутреннее экономическое благосостояние, причем сам царь был первым и ревностным покровителем народного хозяйства (2 Пар 26:10). С развитием внутреннего благосостояния широко развилась также торговля, послужившая источником народного обогащения (Ис 2:7). Славному предшественнику последовал не менее славный и достойный преемник Иоафам. За время их правления Иудейское царство как бы собирается с силами для предстоящей борьбы с ассириянами. Неизбежность последней становится ясной уже при Ахазе, пригласившем Феглафелассара для защиты от нападения Рецина, Факея, идумеян и филистимлян (2 Пар 28:5-18). По выражению Вигуру, он, сам того не замечая, просил волка, чтобы тот поглотил его стадо (Die Bibel und die neueren Entdeckungen. S. 98). И действительно, Феглафелассар освободил Ахаза от врагов, но в то же время наложил на него дань (2 Пар 28:21). Неизвестно, как бы сказалась зависимость от Ассирии на дальнейшей истории двухколенного царства, если бы не падение Самарии и отказ преемника Ахаза Езекии платить ассириянам дань и переход его, вопреки совету пророка Исаии, на сторону египтян (Ис 30:7.15; Ис 31:1-3). Первое событие лишало Иудейское царство последнего прикрытия со стороны Ассирии; теперь доступ в его пределы открыт, и путь к границам проложен. Второе окончательно предрешило судьбу Иудеи. Союз с Египтом, перешедший с течением времени в вассальную зависимость, заставил ее принять участие сперва в борьбе с Ассирией, а потом с Вавилоном. Из первой она вышла обессиленной, а вторая привела ее к окончательной гибели. В качестве союзницы Египта, с которым вели при Езекии борьбу ассирияне, Иудея подверглась нашествию Сеннахирима. По свидетельству оставленной им надписи, он завоевал 46 городов, захватил множество припасов и военных материалов и отвел в плен 200 150 человек (Schrader. Ibid. S. 302-4; 293). Кроме того, им была наложена на Иудею громадная дань (4 Цар 18:14-16). Союз с Египтом и надежда на его помощь не принесли двухколенному царству пользы. И тем не менее преемник Езекии Манассия остается сторонником египтян. Как таковой, он во время похода Ассаргадона против Египта делается его данником, заковывается в оковы и отправляется в Вавилон (2 Пар 33:11). Начавшееся при преемнике Ассаргадона Ассурбанипале ослабление Ассирии сделало для Иудеи ненужным союз с Египтом. Мало этого, современник данного события Иосия пытается остановить завоевательные стремления фараона египетского Нехао (2 Пар 35:20-22), но погибает в битве при Мегиддоне (2 Пар 35:23). С его смертью Иудея становится в вассальную зависимость от Египта (4 Цар 23:33-35; 2 Пар 36:1-4), а последнее обстоятельство вовлекает ее в борьбу с Вавилоном. Стремление Нехао утвердиться, пользуясь падением Ниневии, в приефратских областях встретило отпор со стороны сына Набополассара Навухудоносора. В 605 г. до Р. Х. Нехао был разбит им в битве при Кархемыше. Через четыре года после этого Навуходоносор уже сам предпринял поход против Египта и в целях обезопасить себе тыл подчинил своей власти подвластных ему царей, в том числе и Иоакима Иудейского (4 Цар 24:1; 2 Пар 36:5). От Египта Иудея перешла в руки вавилонян и под условием верности их могла бы сохранить свое существование. Но ее сгубила надежда на тот же Египет. Уверенный в его помощи, второй преемник Иоакима Седекия (Иер 37:5; Иез 17:15) отложился от Навуходоносора (4 Цар 24:20; 2 Пар 36:13), навлек нашествие вавилонян (4 Цар 25:1; 2 Пар 36:17) и, не получив поддержки от египетского фараона Офры (Иер 37:7), погиб сам и погубил страну.

Если международные отношения Иудеи сводятся к непрерывным войнам, то внутренняя жизнь характеризуется борьбой с язычеством. Длившаяся на протяжении всей истории двухколенного царства, она не доставила торжества истинной религии. Языческим начало оно свое существование при Ровоаме (3 Цар 14:22-24; 2 Пар 11:13-17), языческим и кончило свою политическую жизнь (4 Цар 24:19; 2 Пар 36:12). Причины подобного явления заключались прежде всего в том, что борьба с язычеством велась чисто внешними средствами, сводилась к одному истреблению памятников язычества. Единственное исключение в данном отношении представляет деятельность Иосафата, Иосии и отчасти Езекии. Первый составляет особую комиссию из князей, священников и левитов, поручает ей проходить по всем городам иудиным и учить народ (2 Пар 17:7-10); второй предпринимает публичное чтение закона (4 Цар 23:1-2; 2 Пар 34:30), и третий устраивает торжественное празднование Пасхи (2 Пар 30:26). Остальные же цари ограничиваются уничтожением идолов, вырубанием священных дубрав и т. п. И если даже деятельность Иосафата не принесла существенной пользы: «народ еще не обратил твердо сердца своего к Богу отцов своих» (2 Пар 20:33), то само собой понятно, что одни внешние меры не могли уничтожить языческой настроенности народа, тяготения его сердца и ума к богам окрестных народов. Поэтому, как только умирал царь гонитель язычества, язычествующая нация восстановляла разрушенное и воздвигала новые капища для своих кумиров; ревнителям религии Иеговы вновь приходилось начинать дело своих благочестивых предшественников (2 Пар 14:3; 2 Пар 15:8; 2 Пар 17:6 и т. п.). Благодаря подобным обстоятельствам, религия Иеговы и язычество оказывались далеко неравными силами. На стороне последнего было сочувствие народа; оно усвоялось евреем как бы с молоком матери, от юности входило в его плоть и кровь; первая имела за себя царей и насильно навязывалась ими нации. Неудивительно поэтому, что она не только была для нее совершенно чуждой, но и казалась прямо враждебной. Репрессивные меры только поддерживали данное чувство, сплачивали язычествующую массу, не приводили к покорности, а, наоборот, вызывали на борьбу с законом Иеговы. Таков, между прочим, результат реформ Езекии и Иоссии. При преемнике первого Манассии «пролилась невинная кровь, и Иерусалим наполнился ею от края до края» (4 Цар 21:16), т. е. началось избиение служителей Иеговы усилившеюся языческой партией. Равным образом и реформа Иосии, проведенная с редкою решительностью, помогла сосредоточению сил язычников, и в начавшейся затем борьбе со сторонниками религии они подорвали все основы теократии, между прочим, пророчество и священство. В целях ослабления первого язычествующая партия избрала и выдвинула ложных пророков, обещавших мир и уверявших, что никакое зло не постигнет государство (Иер 23:6). Подорвано было ею и священство: оно выставило лишь одних недостойных представителей (Иер 23:3). Реформа Иосии была последним актом вековой борьбы благочестия с язычеством. После нее уж не было больше и попыток к поддержанию истинной религии; и в плен вавилонский евреи пошли настоящими язычниками.

Плен вавилонский, лишив евреев политической самостоятельности, произвел на них отрезвляющее действие в религиозном отношении. Его современники воочию убедились в истинности пророческих угроз и увещаний, — в справедливости того положения, что вся жизнь Израиля зависит от Бога, от верности Его закону. Как прямой и непосредственный результат подобного сознания, возникает желание возврата к древним и вечным истинам и силам, которые некогда создали общество, во все времена давали спасение и, хотя часто забывались и пренебрегались, однако всегда признавались могущими дать спасение. На этот-то путь и вступила прибывшая в Иудею община. В качестве подготовительного условия для проведения в жизнь религии Иеговы ею было выполнено требование закона Моисеева о полном и всецелом отделении евреев от окрестных народов (расторжение смешанных браков при Ездре и Неемии). В основу дальнейшей жизни и истории теперь полагается принцип обособления, изолированности.

Скрыть
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

8:1 а) Т.е. месяц тишри, сентябрь-октябрь.


8:1 б) Или: писца; или: учителя (Закона); то же в ст. 4, 9, 13.


8:2 Вероятная дата - 8 октября 445 г. до Р.Х.


8:6 Букв.: благословил Господа.


8:7 Букв.: народу; то же в ст. 9.


8:8 Или: перевод - с евр. языка, которого народ мог не понимать, на арамейский.


8:10 а) Букв.: ешьте жирную (пищу) и пейте сладкие (напитки).


8:10 б) Букв.: посылайте части тем.


8:10 в) Букв.: ибо в радости Господней - сила ваша. Ср. Славянский пер. Или: в радости, (которую дарует единение) с Господом. См. Исх 34:6. Друг. возм. пер.: пусть ликование о Господе (защитнике вашем) придаст вам сил!


8:14 Или: шалашах.


8:18 Лев 23:36.


9:1 Вероятная дата - 30 октября 445 г. до Р.Х.


9:5 Букв.: благословляйте Господа; то же ниже в этом стихе.


9:7 Быт 11:31; 12:1-4; 17:5.


9:9 Или: у Тростникового моря; или: у моря Суф; Син. пер.: у Чермного моря.


9:16 а) Или (ближе к букв.): но они, отцы наши, были дерзки.


9:16 б) Букв.: шею свою делали жесткой; то же в ст. 17, 29.


9:17 Букв.: среди них.


9:26 Букв.: забросили за спину.


9:30 Букв.: народов (соседних) земель.


9:33 Или: верны.


10:28 Или: народов (других) земель.


10:33 а) Или: лепешки, что выкладываются стопкой (в Святилище). См. Лев 24:5-9.


10:33 б) Или: (непрекращающиеся) постоянно приносимые хлебные дары и постоянные всесожжения.


10:37 Или: те левиты, что собирают десятину.


Скрыть

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).