Библия-Центр
РУ

Мысли вслух на Иоил 2:13

13 καὶ διαρρήξατε τὰς καρδίας ὑμω̃ν καὶ μὴ τὰ ἱμάτια ὑμω̃ν καὶ ἐπιστράφητε πρὸς κύριον τὸν θεὸν ὑμω̃ν ὅτι ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων ἐστίν μακρόθυμος καὶ πολυέλεος καὶ μετανοω̃ν ἐπὶ ται̃ς κακίαις
Свернуть

В жизни нашей постоянно случаются всякие неприятности, с большинством из них мы как-то справляемся, но бывает и что-то такое, с чем мы справиться не можем. Тогда мы говорим: «беда, бедствие». И оттого, что ни мы ничего поделать не можем, ни другой кто-то помочь, мы впадаем в отчаяние. Есть разные способы выразить это свое отчаяние, в древнем Израиле люди в знак предельного горя раздирали на себе одежды. Вот об этом и говорит пророк Иоиль: «Не надо раздирать одежды, потому что нет безвыходных ситуаций, если есть Господь». Поняв, что мы в тупике, надо срочно обращаться к Тому, Кто благ и милосерд, и Тот по всеведению и всемогуществу Своему усмотрит выход.

Но есть здесь и еще одна мысль. А почему мы оказались в беде? Да потому, что закрылись от Бога, заскорузли в самости своей, отчего покрылись коркой сердца наши. И пророк говорит: «Раздирайте сердца ваши», — то есть разрушьте окамененность ваших сердец, откройтесь к другим, выйдите из тюрьмы своего «я» к живым отношениям с Богом и людьми — и с вами перестанут происходить бедствия. Неприятности и страдания будут, но они уже не будут бедствиями.

Другие мысли вслух

 
На Иоил 2:13
13 καὶ διαρρήξατε τὰς καρδίας ὑμω̃ν καὶ μὴ τὰ ἱμάτια ὑμω̃ν καὶ ἐπιστράφητε πρὸς κύριον τὸν θεὸν ὑμω̃ν ὅτι ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων ἐστίν μακρόθυμος καὶ πολυέλεος καὶ μετανοω̃ν ἐπὶ ται̃ς κακίαις
Свернуть
В жизни нашей постоянно случаются всякие неприятности, с большинством из них мы как-то справляемся, но бывает и что-то такое, с чем мы справиться не можем. Тогда мы говорим: «беда, бедствие». И оттого, что ни мы ничего поделать не можем, ни другой кто-то помочь, мы впадаем в отчаяние  Читать далее

В жизни нашей постоянно случаются всякие неприятности, с большинством из них мы как-то справляемся, но бывает и что-то такое, с чем мы справиться не можем. Тогда мы говорим: «беда, бедствие». И оттого, что ни мы ничего поделать не можем, ни другой кто-то помочь, мы впадаем в отчаяние. Есть разные способы выразить это свое отчаяние, в древнем Израиле люди в знак предельного горя раздирали на себе одежды. Вот об этом и говорит пророк Иоиль: «Не надо раздирать одежды, потому что нет безвыходных ситуаций, если есть Господь». Поняв, что мы в тупике, надо срочно обращаться к Тому, Кто благ и милосерд, и Тот по всеведению и всемогуществу Своему усмотрит выход.

Но есть здесь и еще одна мысль. А почему мы оказались в беде? Да потому, что закрылись от Бога, заскорузли в самости своей, отчего покрылись коркой сердца наши. И пророк говорит: «Раздирайте сердца ваши», — то есть разрушьте окамененность ваших сердец, откройтесь к другим, выйдите из тюрьмы своего «я» к живым отношениям с Богом и людьми — и с вами перестанут происходить бедствия. Неприятности и страдания будут, но они уже не будут бедствиями.

Свернуть
 
На Иоил 2:12-26
12 καὶ νυ̃ν λέγει κύριος ὁ θεὸς ὑμω̃ν ἐπιστράφητε πρός με ἐξ ὅλης τη̃ς καρδίας ὑμω̃ν καὶ ἐν νηστεία̨ καὶ ἐν κλαυθμω̨̃ καὶ ἐν κοπετω̨̃
13 καὶ διαρρήξατε τὰς καρδίας ὑμω̃ν καὶ μὴ τὰ ἱμάτια ὑμω̃ν καὶ ἐπιστράφητε πρὸς κύριον τὸν θεὸν ὑμω̃ν ὅτι ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων ἐστίν μακρόθυμος καὶ πολυέλεος καὶ μετανοω̃ν ἐπὶ ται̃ς κακίαις
14 τίς οἰ̃δεν εἰ ἐπιστρέψει καὶ μετανοήσει καὶ ὑπολείψεται ὀπίσω αὐτου̃ εὐλογίαν θυσίαν καὶ σπονδὴν κυρίω̨ τω̨̃ θεω̨̃ ἡμω̃ν
15 σαλπίσατε σάλπιγγι ἐν Σιων ἁγιάσατε νηστείαν κηρύξατε θεραπείαν
16 συναγάγετε λαόν ἁγιάσατε ἐκκλησίαν ἐκλέξασθε πρεσβυτέρους συναγάγετε νήπια θηλάζοντα μαστούς ἐξελθάτω νυμφίος ἐκ του̃ κοιτω̃νος αὐτου̃ καὶ νύμφη ἐκ του̃ παστου̃ αὐτη̃ς
17 ἀνὰ μέσον τη̃ς κρηπι̃δος του̃ θυσιαστηρίου κλαύσονται οἱ ἱερει̃ς οἱ λειτουργου̃ντες κυρίω̨ καὶ ἐρου̃σιν φει̃σαι κύριε του̃ λαου̃ σου καὶ μὴ δω̨̃ς τὴν κληρονομίαν σου εἰς ὄνειδος του̃ κατάρξαι αὐτω̃ν ἔθνη ὅπως μὴ εἴπωσιν ἐν τοι̃ς ἔθνεσιν που̃ ἐστιν ὁ θεὸς αὐτω̃ν
18 καὶ ἐζήλωσεν κύριος τὴν γη̃ν αὐτου̃ καὶ ἐφείσατο του̃ λαου̃ αὐτου̃
19 καὶ ἀπεκρίθη κύριος καὶ εἰ̃πεν τω̨̃ λαω̨̃ αὐτου̃ ἰδοὺ ἐγὼ ἐξαποστέλλω ὑμι̃ν τὸν σι̃τον καὶ τὸν οἰ̃νον καὶ τὸ ἔλαιον καὶ ἐμπλησθήσεσθε αὐτω̃ν καὶ οὐ δώσω ὑμα̃ς οὐκέτι εἰς ὀνειδισμὸν ἐν τοι̃ς ἔθνεσι
20 καὶ τὸν ἀπὸ βορρα̃ ἐκδιώξω ἀφ' ὑμω̃ν καὶ ἐξώσω αὐτὸν εἰς γη̃ν ἄνυδρον καὶ ἀφανιω̃ τὸ πρόσωπον αὐτου̃ εἰς τὴν θάλασσαν τὴν πρώτην καὶ τὰ ὀπίσω αὐτου̃ εἰς τὴν θάλασσαν τὴν ἐσχάτην καὶ ἀναβήσεται ἡ σαπρία αὐτου̃ καὶ ἀναβήσεται ὁ βρόμος αὐτου̃ ὅτι ἐμεγάλυνεν τὰ ἔργα αὐτου̃
21 θάρσει γη̃ χαι̃ρε καὶ εὐφραίνου ὅτι ἐμεγάλυνεν κύριος του̃ ποιη̃σαι
22 θαρσει̃τε κτήνη του̃ πεδίου ὅτι βεβλάστηκεν πεδία τη̃ς ἐρήμου ὅτι ξύλον ἤνεγκεν τὸν καρπὸν αὐτου̃ ἄμπελος καὶ συκη̃ ἔδωκαν τὴν ἰσχὺν αὐτω̃ν
23 καὶ τὰ τέκνα Σιων χαίρετε καὶ εὐφραίνεσθε ἐπὶ τω̨̃ κυρίω̨ θεω̨̃ ὑμω̃ν διότι ἔδωκεν ὑμι̃ν τὰ βρώματα εἰς δικαιοσύνην καὶ βρέξει ὑμι̃ν ὑετὸν πρόιμον καὶ ὄψιμον καθὼς ἔμπροσθεν
24 καὶ πλησθήσονται αἱ ἅλωνες σίτου καὶ ὑπερεκχυθήσονται αἱ ληνοὶ οἴνου καὶ ἐλαίου
25 καὶ ἀνταποδώσω ὑμι̃ν ἀντὶ τω̃ν ἐτω̃ν ὡ̃ν κατέφαγεν ἡ ἀκρὶς καὶ ὁ βρου̃χος καὶ ἡ ἐρυσίβη καὶ ἡ κάμπη ἡ δύναμίς μου ἡ μεγάλη ἣν ἐξαπέστειλα εἰς ὑμα̃ς
26 καὶ φάγεσθε ἐσθίοντες καὶ ἐμπλησθήσεσθε καὶ αἰνέσετε τὸ ὄνομα κυρίου του̃ θεου̃ ὑμω̃ν ἃ ἐποίησεν μεθ' ὑμω̃ν εἰς θαυμάσια καὶ οὐ μὴ καταισχυνθη̨̃ ὁ λαός μου εἰς τὸν αἰω̃να
Свернуть
«Радость о Господе спасает». Но ведь именно об этом помнить призывает нас сегодня пророк Иоиль. Да, он говорит о «посте, плаче и рыдании». Но ради чего? Почему...  Читать далее

Отец Александр Шмеман пишет в своих «Дневниках» (12 октября 1976г., с.297): «Начало «ложной религии» — неумение радоваться, вернее отказ от радости. Между тем радость потому так абсолютно важна, что она есть несомненный плод ощущения Божьего присутствия. Нельзя знать, что Бог есть, и не радоваться. И только по отношению к ней – правильны, подлинны, плодотворны и страх Божий, и раскаяние, и смирение. Вне этой радости они легко становятся «демоническими», извращением на глубине самого религиозного опыта. Религия страха. Религия псевдосмирения. Религия вины: все это соблазны, все это «прелесть». <...> Страх греха не спасает от греха. Радость о Господе спасает». Но ведь именно об этом помнить призывает нас сегодня пророк Иоиль. Да, он говорит о «посте, плаче и рыдании». Но ради чего? Почему такой великий человек как Феофан Затворник в слове на сегодняшний день не хочет видеть тех слов, что идут за этими столь трагическими? Что заставляет его прервать свои размышления на подобной безнадежной ноте: «Священники не перестают взывать: «пощади Господи»! Но от Господа верно исходит грозный ответ: «не пощажу, ибо нет ищущих пощады». Все спиною стоят к Господу, отвратились от Него и забыли Его». Все это правда, но не вся, не вся правда. Да мир растлился, мы видим это своими глазами, но если позволять себе останавливаться на столь душераздирающих нотах, то вся наша вера будет неврастенией. А она и есть неврастения для большинства верующих и 90% из них должны быть направлены к психиатрам – увы. Но ведь стоит лишь услышать то хотя бы, что говорит пророк сегодня: «И будет в тот день: горы будут капать вином и холмы потекут молоком», – и сразу вспомнить, что отвечает Апостол: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр 11:1). Потому что нам могут сказать, что пророк лишь обещает нам, что это когда-то там будет и что исполнение обещания затягивается. Но вот именно осуществление ожидаемого есть наша вера. Это мы должны обязательно помнить и как-то видеть и делать в своей жизни.

Свернуть
 
На Иоил 2:12-26
12 καὶ νυ̃ν λέγει κύριος ὁ θεὸς ὑμω̃ν ἐπιστράφητε πρός με ἐξ ὅλης τη̃ς καρδίας ὑμω̃ν καὶ ἐν νηστεία̨ καὶ ἐν κλαυθμω̨̃ καὶ ἐν κοπετω̨̃
13 καὶ διαρρήξατε τὰς καρδίας ὑμω̃ν καὶ μὴ τὰ ἱμάτια ὑμω̃ν καὶ ἐπιστράφητε πρὸς κύριον τὸν θεὸν ὑμω̃ν ὅτι ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων ἐστίν μακρόθυμος καὶ πολυέλεος καὶ μετανοω̃ν ἐπὶ ται̃ς κακίαις
14 τίς οἰ̃δεν εἰ ἐπιστρέψει καὶ μετανοήσει καὶ ὑπολείψεται ὀπίσω αὐτου̃ εὐλογίαν θυσίαν καὶ σπονδὴν κυρίω̨ τω̨̃ θεω̨̃ ἡμω̃ν
15 σαλπίσατε σάλπιγγι ἐν Σιων ἁγιάσατε νηστείαν κηρύξατε θεραπείαν
16 συναγάγετε λαόν ἁγιάσατε ἐκκλησίαν ἐκλέξασθε πρεσβυτέρους συναγάγετε νήπια θηλάζοντα μαστούς ἐξελθάτω νυμφίος ἐκ του̃ κοιτω̃νος αὐτου̃ καὶ νύμφη ἐκ του̃ παστου̃ αὐτη̃ς
17 ἀνὰ μέσον τη̃ς κρηπι̃δος του̃ θυσιαστηρίου κλαύσονται οἱ ἱερει̃ς οἱ λειτουργου̃ντες κυρίω̨ καὶ ἐρου̃σιν φει̃σαι κύριε του̃ λαου̃ σου καὶ μὴ δω̨̃ς τὴν κληρονομίαν σου εἰς ὄνειδος του̃ κατάρξαι αὐτω̃ν ἔθνη ὅπως μὴ εἴπωσιν ἐν τοι̃ς ἔθνεσιν που̃ ἐστιν ὁ θεὸς αὐτω̃ν
18 καὶ ἐζήλωσεν κύριος τὴν γη̃ν αὐτου̃ καὶ ἐφείσατο του̃ λαου̃ αὐτου̃
19 καὶ ἀπεκρίθη κύριος καὶ εἰ̃πεν τω̨̃ λαω̨̃ αὐτου̃ ἰδοὺ ἐγὼ ἐξαποστέλλω ὑμι̃ν τὸν σι̃τον καὶ τὸν οἰ̃νον καὶ τὸ ἔλαιον καὶ ἐμπλησθήσεσθε αὐτω̃ν καὶ οὐ δώσω ὑμα̃ς οὐκέτι εἰς ὀνειδισμὸν ἐν τοι̃ς ἔθνεσι
20 καὶ τὸν ἀπὸ βορρα̃ ἐκδιώξω ἀφ' ὑμω̃ν καὶ ἐξώσω αὐτὸν εἰς γη̃ν ἄνυδρον καὶ ἀφανιω̃ τὸ πρόσωπον αὐτου̃ εἰς τὴν θάλασσαν τὴν πρώτην καὶ τὰ ὀπίσω αὐτου̃ εἰς τὴν θάλασσαν τὴν ἐσχάτην καὶ ἀναβήσεται ἡ σαπρία αὐτου̃ καὶ ἀναβήσεται ὁ βρόμος αὐτου̃ ὅτι ἐμεγάλυνεν τὰ ἔργα αὐτου̃
21 θάρσει γη̃ χαι̃ρε καὶ εὐφραίνου ὅτι ἐμεγάλυνεν κύριος του̃ ποιη̃σαι
22 θαρσει̃τε κτήνη του̃ πεδίου ὅτι βεβλάστηκεν πεδία τη̃ς ἐρήμου ὅτι ξύλον ἤνεγκεν τὸν καρπὸν αὐτου̃ ἄμπελος καὶ συκη̃ ἔδωκαν τὴν ἰσχὺν αὐτω̃ν
23 καὶ τὰ τέκνα Σιων χαίρετε καὶ εὐφραίνεσθε ἐπὶ τω̨̃ κυρίω̨ θεω̨̃ ὑμω̃ν διότι ἔδωκεν ὑμι̃ν τὰ βρώματα εἰς δικαιοσύνην καὶ βρέξει ὑμι̃ν ὑετὸν πρόιμον καὶ ὄψιμον καθὼς ἔμπροσθεν
24 καὶ πλησθήσονται αἱ ἅλωνες σίτου καὶ ὑπερεκχυθήσονται αἱ ληνοὶ οἴνου καὶ ἐλαίου
25 καὶ ἀνταποδώσω ὑμι̃ν ἀντὶ τω̃ν ἐτω̃ν ὡ̃ν κατέφαγεν ἡ ἀκρὶς καὶ ὁ βρου̃χος καὶ ἡ ἐρυσίβη καὶ ἡ κάμπη ἡ δύναμίς μου ἡ μεγάλη ἣν ἐξαπέστειλα εἰς ὑμα̃ς
26 καὶ φάγεσθε ἐσθίοντες καὶ ἐμπλησθήσεσθε καὶ αἰνέσετε τὸ ὄνομα κυρίου του̃ θεου̃ ὑμω̃ν ἃ ἐποίησεν μεθ' ὑμω̃ν εἰς θαυμάσια καὶ οὐ μὴ καταισχυνθη̨̃ ὁ λαός μου εἰς τὸν αἰω̃να
Свернуть
Православное богослужение, в том числе и круг чтений из Священного Писания, с сегодняшнего дня приобретает великопостный характер...  Читать далее

Православное богослужение, в том числе и круг чтений из Священного Писания, с сегодняшнего дня приобретает великопостный характер. Сегодня, как в настоящий постный день, не совершается литургия, и мы читаем на шестом часе и на вечерне слова пророка Иоиля. Два отрывка из книги пророка теснейшим образом связаны с начинающимся Постом, и создатели Церковного Устава хотели, чтобы перед Постом мы вместе с ними прислушались к этим словам Божиим.

Первое чтение начинается словами о смысле поста. Они звучат после пророчества о дне Господнем, о том, что приход Бога в мир подобен огню, уничтожающему всякий грех и неправду. Пророк видит и описывает картины неисчислимых бедствий, грядущих на вселенную, «ибо наступает день Господень». И ответом на это видение пророка становятся слова Господни: «Но и ныне еще говорит Господь: обратитесь ко Мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему; ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив и сожалеет о бедствии». Бог говорит, что Его воля — о нашем покаянии и спасении.

Но, как и в древние времена (а книга пророка Иоиля написана на рубеже 5-4 вв. до Р.Х.), актуальны для нас слова: «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши». Все усилия, которые мы прилагаем во время Поста, направлены на то, чтобы хоть на минуту заплакать сердцем — и в этой скорби найти Христа. Пророк говорит об этом в конце отрывка: «И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем». Господь Иисус Христос повторит эту мысль в Нагорной проповеди, говоря: «А ты, когда постишься, умой лице твое...».

Второе чтение, включающее конец книги пророка Иоиля, призывает нас отнестись к наступающему времени как к последнему. Настал день, когда уже нельзя откладывать покаяние и обращение. Господь приходит к народу Своему, и желающие обрести жизнь выйдут навстречу Ему.

Свернуть
 
На Иоил 2:12-18
12 καὶ νυ̃ν λέγει κύριος ὁ θεὸς ὑμω̃ν ἐπιστράφητε πρός με ἐξ ὅλης τη̃ς καρδίας ὑμω̃ν καὶ ἐν νηστεία̨ καὶ ἐν κλαυθμω̨̃ καὶ ἐν κοπετω̨̃
13 καὶ διαρρήξατε τὰς καρδίας ὑμω̃ν καὶ μὴ τὰ ἱμάτια ὑμω̃ν καὶ ἐπιστράφητε πρὸς κύριον τὸν θεὸν ὑμω̃ν ὅτι ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων ἐστίν μακρόθυμος καὶ πολυέλεος καὶ μετανοω̃ν ἐπὶ ται̃ς κακίαις
14 τίς οἰ̃δεν εἰ ἐπιστρέψει καὶ μετανοήσει καὶ ὑπολείψεται ὀπίσω αὐτου̃ εὐλογίαν θυσίαν καὶ σπονδὴν κυρίω̨ τω̨̃ θεω̨̃ ἡμω̃ν
15 σαλπίσατε σάλπιγγι ἐν Σιων ἁγιάσατε νηστείαν κηρύξατε θεραπείαν
16 συναγάγετε λαόν ἁγιάσατε ἐκκλησίαν ἐκλέξασθε πρεσβυτέρους συναγάγετε νήπια θηλάζοντα μαστούς ἐξελθάτω νυμφίος ἐκ του̃ κοιτω̃νος αὐτου̃ καὶ νύμφη ἐκ του̃ παστου̃ αὐτη̃ς
17 ἀνὰ μέσον τη̃ς κρηπι̃δος του̃ θυσιαστηρίου κλαύσονται οἱ ἱερει̃ς οἱ λειτουργου̃ντες κυρίω̨ καὶ ἐρου̃σιν φει̃σαι κύριε του̃ λαου̃ σου καὶ μὴ δω̨̃ς τὴν κληρονομίαν σου εἰς ὄνειδος του̃ κατάρξαι αὐτω̃ν ἔθνη ὅπως μὴ εἴπωσιν ἐν τοι̃ς ἔθνεσιν που̃ ἐστιν ὁ θεὸς αὐτω̃ν
18 καὶ ἐζήλωσεν κύριος τὴν γη̃ν αὐτου̃ καὶ ἐφείσατο του̃ λαου̃ αὐτου̃
Свернуть
На пророков нередко смотрят, как на предсказателей будущего, иногда радостного, чаще печального и страшного...  Читать далее

На пророков нередко смотрят, как на предсказателей будущего, иногда радостного, чаще печального и страшного. Но так ли это на самом деле? Можно ли вообще предсказать будущее? Ответ, казалось бы, прост: у Бога есть Свой план, который Он, безусловно, осуществит, ведь Он Бог, а мы люди. Стало быть, и будущее можно предсказать, если Бог откроет его пророку: ведь у Бога всё уже должно быть распланировано.

Но вот что интересно: библейский язык не знает слов, которые бы можно было перевести как «рок», «фатум», «судьба». Есть, конечно, замысел Бога относительно каждого человека и каждого народа, но есть и свобода выбора, идёт ли речь об отдельном человеке или о народе. Бывает, что пророк говорит о неизбежном и близком бедствии, но почти никогда не бывает такого, чтобы о бедствии этом пророк говорил, как о чём-то неизбежном.

Такая непредопределённость будущих событий иногда даже может показаться ошибкой пророка. Вот, например, Исайя Иерусалимский, предсказывающий близкую гибель своей страны от рук ассирийцев. Что это, ошибка? Ведь Иудея тогда устояла! Впрочем, и сам Исайя тоже, уже в дни осады, предсказал, что ассирийцы уйдут от стен Иерусалима не солоно хлебавши. Так в конце концов и случилось.

Что же: планы Божии могут меняться? Как видно, да, могут. И зависит это не от Бога, а от людей, от их выбора и от их решимости. Богу не надо, чтобы люди умирали из-за своих грехов, Он этого не хочет и не хотел никогда. Если люди погибают из-за своих грехов, то лишь потому, что грех совершенно реально отделяет человека от Бога, не давая Ему возможности вмешаться.

Бог, конечно, сильнее человека, но Он слишком уважает человеческую свободу, чтобы входить в жизнь того или тех, кто Его не хочет и не ждёт. Катастрофа (личная или общенациональная) становится в таком случае следствием того, что Бог не может вмешаться. Но если всё же Его позовут, Он готов вмешаться в ситуацию в любой момент, даже тогда, когда, как может показаться, уже поздно. Он ведь не хочет ничьей гибели и готов использовать любую возможность, чтобы спасти как можно больше людей, не взирая на то, что многие из них до своего к Нему обращения сделали всё для того, чтобы спасти их было как можно сложнее.

Свернуть
 
На Иоил 2:12-18
12 καὶ νυ̃ν λέγει κύριος ὁ θεὸς ὑμω̃ν ἐπιστράφητε πρός με ἐξ ὅλης τη̃ς καρδίας ὑμω̃ν καὶ ἐν νηστεία̨ καὶ ἐν κλαυθμω̨̃ καὶ ἐν κοπετω̨̃
13 καὶ διαρρήξατε τὰς καρδίας ὑμω̃ν καὶ μὴ τὰ ἱμάτια ὑμω̃ν καὶ ἐπιστράφητε πρὸς κύριον τὸν θεὸν ὑμω̃ν ὅτι ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων ἐστίν μακρόθυμος καὶ πολυέλεος καὶ μετανοω̃ν ἐπὶ ται̃ς κακίαις
14 τίς οἰ̃δεν εἰ ἐπιστρέψει καὶ μετανοήσει καὶ ὑπολείψεται ὀπίσω αὐτου̃ εὐλογίαν θυσίαν καὶ σπονδὴν κυρίω̨ τω̨̃ θεω̨̃ ἡμω̃ν
15 σαλπίσατε σάλπιγγι ἐν Σιων ἁγιάσατε νηστείαν κηρύξατε θεραπείαν
16 συναγάγετε λαόν ἁγιάσατε ἐκκλησίαν ἐκλέξασθε πρεσβυτέρους συναγάγετε νήπια θηλάζοντα μαστούς ἐξελθάτω νυμφίος ἐκ του̃ κοιτω̃νος αὐτου̃ καὶ νύμφη ἐκ του̃ παστου̃ αὐτη̃ς
17 ἀνὰ μέσον τη̃ς κρηπι̃δος του̃ θυσιαστηρίου κλαύσονται οἱ ἱερει̃ς οἱ λειτουργου̃ντες κυρίω̨ καὶ ἐρου̃σιν φει̃σαι κύριε του̃ λαου̃ σου καὶ μὴ δω̨̃ς τὴν κληρονομίαν σου εἰς ὄνειδος του̃ κατάρξαι αὐτω̃ν ἔθνη ὅπως μὴ εἴπωσιν ἐν τοι̃ς ἔθνεσιν που̃ ἐστιν ὁ θεὸς αὐτω̃ν
18 καὶ ἐζήλωσεν κύριος τὴν γη̃ν αὐτου̃ καὶ ἐφείσατο του̃ λαου̃ αὐτου̃
Свернуть
Пророков нередко воспринимают как своего рода предсказателей будущего. Для многих пророк — то же, что провидец. Между тем, библейский образ пророка с фигурой провидца ничего общего не имеет. Оно и не удивительно...  Читать далее

Пророков нередко воспринимают как своего рода предсказателей будущего. Для многих пророк — то же, что провидец. Между тем, библейский образ пророка с фигурой провидца ничего общего не имеет. Оно и не удивительно. Провидение было бы реально лишь в том случае, если бы в мире всё было заранее и жёстко предопределено. Но Бог даёт человеку свободу. Это, разумеется, не означает, что Он готов отказаться от Своих планов в угоду человеческому своеволию. Но у Него всегда есть несколько возможных вариантов осуществления Своего плана.

Может быть, даже не несколько, а бесконечно много. На все случаи человеческого своеволия. Вопрос лишь в том, кто именно из людей станет частью Его плана. Кто скажет Ему «да», а кто «нет». А от этого, помимо всего прочего, будет зависеть и то, какую цену придётся заплатить тому или иному народу за участие или неучастие в Его планах. И прежде всего, конечно, Его собственному народу. Тут каждое «да» и каждое «нет» особенно весомо. Одними эмоциями, одними разодранными одеждами тут не отделаешься.

Раскаяние должно быть настоящим. До глубины сердца. Так, чтобы за ним следовала подлинная перемена всей жизни. Изменение всей системы ценностей и приоритетов. Иначе ничего не получится. А вот если перемена действительно произойдёт, может измениться и будущее народа, вся его история. Именно потому, что Бог ничего ни для кого заранее не предопределяет. Ни для одного человека и ни для одного народа. Он лишь хочет включить каждого человека и каждый народ в Свой план.

Не для того, чтобы использовать каждого по максимуму, а для того, чтобы потом, когда Его план осуществится, все они (и отдельные люди, и целые народы) стали бы частью Его Царства. В конечном счёте речь ведь идёт именно об этом. О том, кто станет частью Божьего Царства, а кто останется вне его. Бог не хочет оставить вне никого. Но не всё зависит от Него: ведь человек свободен. И если «нет» Богу звучит постоянно и неуклонно, в конце концов есть все шансы остаться вне Его Царства. Насильно мил не будешь. Но это не Божий выбор. Это выбор тех, кто отказался идти за Ним. И чей выбор Бог уважает так же, как всякий другой.

Свернуть
 
На Иоил 2:12-18
12 καὶ νυ̃ν λέγει κύριος ὁ θεὸς ὑμω̃ν ἐπιστράφητε πρός με ἐξ ὅλης τη̃ς καρδίας ὑμω̃ν καὶ ἐν νηστεία̨ καὶ ἐν κλαυθμω̨̃ καὶ ἐν κοπετω̨̃
13 καὶ διαρρήξατε τὰς καρδίας ὑμω̃ν καὶ μὴ τὰ ἱμάτια ὑμω̃ν καὶ ἐπιστράφητε πρὸς κύριον τὸν θεὸν ὑμω̃ν ὅτι ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων ἐστίν μακρόθυμος καὶ πολυέλεος καὶ μετανοω̃ν ἐπὶ ται̃ς κακίαις
14 τίς οἰ̃δεν εἰ ἐπιστρέψει καὶ μετανοήσει καὶ ὑπολείψεται ὀπίσω αὐτου̃ εὐλογίαν θυσίαν καὶ σπονδὴν κυρίω̨ τω̨̃ θεω̨̃ ἡμω̃ν
15 σαλπίσατε σάλπιγγι ἐν Σιων ἁγιάσατε νηστείαν κηρύξατε θεραπείαν
16 συναγάγετε λαόν ἁγιάσατε ἐκκλησίαν ἐκλέξασθε πρεσβυτέρους συναγάγετε νήπια θηλάζοντα μαστούς ἐξελθάτω νυμφίος ἐκ του̃ κοιτω̃νος αὐτου̃ καὶ νύμφη ἐκ του̃ παστου̃ αὐτη̃ς
17 ἀνὰ μέσον τη̃ς κρηπι̃δος του̃ θυσιαστηρίου κλαύσονται οἱ ἱερει̃ς οἱ λειτουργου̃ντες κυρίω̨ καὶ ἐρου̃σιν φει̃σαι κύριε του̃ λαου̃ σου καὶ μὴ δω̨̃ς τὴν κληρονομίαν σου εἰς ὄνειδος του̃ κατάρξαι αὐτω̃ν ἔθνη ὅπως μὴ εἴπωσιν ἐν τοι̃ς ἔθνεσιν που̃ ἐστιν ὁ θεὸς αὐτω̃ν
18 καὶ ἐζήλωσεν κύριος τὴν γη̃ν αὐτου̃ καὶ ἐφείσατο του̃ λαου̃ αὐτου̃
Свернуть
Сегодня начинается Великий Пост. Тексты, которые мы читаем, говорят о самом важном в это время, но как далеко все это от наших представлений о посте...  Читать далее

Сегодня начинается Великий Пост. Тексты, которые мы читаем, говорят о самом важном в это время, но как далеко все это от наших представлений о посте. То, что пророк Иоиль называет «раздиранием сердца», для нас всегда означает печаль и слезы. Господь же дает нам Свой, на первый взгляд, парадоксальный ответ, полностью переворачивающий картину. Очищение – это радость, возврат к Нему может и должен быть для нас праздником, пост – время воссоединения Творца и творения. «Постное лицо»  — выдумка человека для оправдания своей лени и утешения своего тщеславия. Господь же призывает нас содрать с сердца корку греха, чтоб вышла вся грязь. И тогда наши лица засияют радостью Великого Поста.

Свернуть
 
На Иоил 2:12-13
12 καὶ νυ̃ν λέγει κύριος ὁ θεὸς ὑμω̃ν ἐπιστράφητε πρός με ἐξ ὅλης τη̃ς καρδίας ὑμω̃ν καὶ ἐν νηστεία̨ καὶ ἐν κλαυθμω̨̃ καὶ ἐν κοπετω̨̃
13 καὶ διαρρήξατε τὰς καρδίας ὑμω̃ν καὶ μὴ τὰ ἱμάτια ὑμω̃ν καὶ ἐπιστράφητε πρὸς κύριον τὸν θεὸν ὑμω̃ν ὅτι ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων ἐστίν μακρόθυμος καὶ πολυέλεος καὶ μετανοω̃ν ἐπὶ ται̃ς κακίαις
Свернуть
Изначальный смысл поста — траур, будь то траур личный (связанный, например, со смертью кого-то из близких) или траур общественный (к примеру, по случаю какого-то общенационального бедствия). Неудивительно, что в день общенационального траура на улицах...  Читать далее

Изначальный смысл поста — траур, будь то траур личный (связанный, например, со смертью кого-то из близких) или траур общественный (к примеру, по случаю какого-то общенационального бедствия). Неудивительно, что в день общенационального траура на улицах Иерусалима можно было видеть людей, публично выражавших своё горе: на Востоке такая практика и сегодня распространена довольно широко. И один из жестов, выражающих горе — разорванная верхняя одежда. А Бог, между тем, говорит: разрывайте не одежды, а сердца. Не надо внешних знаков, важнее обращение и раскаяние. Почему же так? Разве горе, искренне, пускай и публично (как было принято в те времена среди евреев) выражаемое, не является знаком раскаяния? Как видно, не всегда. Горе, конечно, заставляет задуматься, а иногда и переоценить что-то в своей личной или общественной жизни. Но не всегда: оно может вызвать и безысходную печаль, и ненависть к жизни, и желание отомстить тому, кого считаешь виновником случившегося. А внешние (особенно публичные) проявления горя эти чувства лишь распаляют, нередко мешая тем духовным процессам, которые действительно могли бы помочь. Помочь же может, очевидно, трезвая оценка того, что произошло, раскаяние в совершённых грехах и обращение к Богу с просьбой о помощи. И пророк предлагает народу именно такой путь, путь не эмоциональных всплесков, а серьёзной духовной работы, которая поможет принять правильные решения и найти выход из ситуации, которая может показаться совершенно безнадёжной.

Свернуть
 
На Иоил 2:1-17
σαλπίσατε σάλπιγγι ἐν Σιων κηρύξατε ἐν ὄρει ἁγίω̨ μου καὶ συγχυθήτωσαν πάντες οἱ κατοικου̃ντες τὴν γη̃ν διότι πάρεστιν ἡμέρα κυρίου ὅτι ἐγγύς
ἡμέρα σκότους καὶ γνόφου ἡμέρα νεφέλης καὶ ὁμίχλης ὡς ὄρθρος χυθήσεται ἐπὶ τὰ ὄρη λαὸς πολὺς καὶ ἰσχυρός ὅμοιος αὐτω̨̃ οὐ γέγονεν ἀπὸ του̃ αἰω̃νος καὶ μετ' αὐτὸν οὐ προστεθήσεται ἕως ἐτω̃ν εἰς γενεὰς γενεω̃ν
τὰ ἔμπροσθεν αὐτου̃ πυ̃ρ ἀναλίσκον καὶ τὰ ὀπίσω αὐτου̃ ἀναπτομένη φλόξ ὡς παράδεισος τρυφη̃ς ἡ γη̃ πρὸ προσώπου αὐτου̃ καὶ τὰ ὄπισθεν αὐτου̃ πεδίον ἀφανισμου̃ καὶ ἀνασω̨ζόμενος οὐκ ἔσται αὐτω̨̃
ὡς ὅρασις ἵππων ἡ ὄψις αὐτω̃ν καὶ ὡς ἱππει̃ς οὕτως καταδιώξονται
ὡς φωνὴ ἁρμάτων ἐπὶ τὰς κορυφὰς τω̃ν ὀρέων ἐξαλου̃νται καὶ ὡς φωνὴ φλογὸς πυρὸς κατεσθιούσης καλάμην καὶ ὡς λαὸς πολὺς καὶ ἰσχυρὸς παρατασσόμενος εἰς πόλεμον
ἀπὸ προσώπου αὐτου̃ συντριβήσονται λαοί πα̃ν πρόσωπον ὡς πρόσκαυμα χύτρας
ὡς μαχηταὶ δραμου̃νται καὶ ὡς ἄνδρες πολεμισταὶ ἀναβήσονται ἐπὶ τὰ τείχη καὶ ἕκαστος ἐν τη̨̃ ὁδω̨̃ αὐτου̃ πορεύσεται καὶ οὐ μὴ ἐκκλίνωσιν τὰς τρίβους αὐτω̃ν
καὶ ἕκαστος ἀπὸ του̃ ἀδελφου̃ αὐτου̃ οὐκ ἀφέξεται καταβαρυνόμενοι ἐν τοι̃ς ὅπλοις αὐτω̃ν πορεύσονται καὶ ἐν τοι̃ς βέλεσιν αὐτω̃ν πεσου̃νται καὶ οὐ μὴ συντελεσθω̃σιν
τη̃ς πόλεως ἐπιλήμψονται καὶ ἐπὶ τω̃ν τειχέων δραμου̃νται καὶ ἐπὶ τὰς οἰκίας ἀναβήσονται καὶ διὰ θυρίδων εἰσελεύσονται ὡς κλέπται
10 πρὸ προσώπου αὐτω̃ν συγχυθήσεται ἡ γη̃ καὶ σεισθήσεται ὁ οὐρανός ὁ ἥλιος καὶ ἡ σελήνη συσκοτάσουσιν καὶ τὰ ἄστρα δύσουσιν τὸ φέγγος αὐτω̃ν
11 καὶ κύριος δώσει φωνὴν αὐτου̃ πρὸ προσώπου δυνάμεως αὐτου̃ ὅτι πολλή ἐστιν σφόδρα ἡ παρεμβολὴ αὐτου̃ ὅτι ἰσχυρὰ ἔργα λόγων αὐτου̃ διότι μεγάλη ἡ ἡμέρα του̃ κυρίου μεγάλη καὶ ἐπιφανὴς σφόδρα καὶ τίς ἔσται ἱκανὸς αὐτη̨̃
12 καὶ νυ̃ν λέγει κύριος ὁ θεὸς ὑμω̃ν ἐπιστράφητε πρός με ἐξ ὅλης τη̃ς καρδίας ὑμω̃ν καὶ ἐν νηστεία̨ καὶ ἐν κλαυθμω̨̃ καὶ ἐν κοπετω̨̃
13 καὶ διαρρήξατε τὰς καρδίας ὑμω̃ν καὶ μὴ τὰ ἱμάτια ὑμω̃ν καὶ ἐπιστράφητε πρὸς κύριον τὸν θεὸν ὑμω̃ν ὅτι ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων ἐστίν μακρόθυμος καὶ πολυέλεος καὶ μετανοω̃ν ἐπὶ ται̃ς κακίαις
14 τίς οἰ̃δεν εἰ ἐπιστρέψει καὶ μετανοήσει καὶ ὑπολείψεται ὀπίσω αὐτου̃ εὐλογίαν θυσίαν καὶ σπονδὴν κυρίω̨ τω̨̃ θεω̨̃ ἡμω̃ν
15 σαλπίσατε σάλπιγγι ἐν Σιων ἁγιάσατε νηστείαν κηρύξατε θεραπείαν
16 συναγάγετε λαόν ἁγιάσατε ἐκκλησίαν ἐκλέξασθε πρεσβυτέρους συναγάγετε νήπια θηλάζοντα μαστούς ἐξελθάτω νυμφίος ἐκ του̃ κοιτω̃νος αὐτου̃ καὶ νύμφη ἐκ του̃ παστου̃ αὐτη̃ς
17 ἀνὰ μέσον τη̃ς κρηπι̃δος του̃ θυσιαστηρίου κλαύσονται οἱ ἱερει̃ς οἱ λειτουργου̃ντες κυρίω̨ καὶ ἐρου̃σιν φει̃σαι κύριε του̃ λαου̃ σου καὶ μὴ δω̨̃ς τὴν κληρονομίαν σου εἰς ὄνειδος του̃ κατάρξαι αὐτω̃ν ἔθνη ὅπως μὴ εἴπωσιν ἐν τοι̃ς ἔθνεσιν που̃ ἐστιν ὁ θεὸς αὐτω̃ν
Свернуть
Почему днём Господним названо нашествие беспощадных неостановимых завоевателей? Разве Господь не благ, для чего...  Читать далее

Почему днём Господним названо нашествие беспощадных неостановимых завоевателей? Разве Господь не благ, для чего пророчество использует такое странное сравнение?

Это трудно понять, хотя нас и не удивляет, когда наступает воздаяние за зло, надеясь его избежать и прося о прощении, мы всё-таки понимаем, что заслуживаем наказания. Но вспомним, что помимо опасности открыто стать проводником зла, есть и опасность привыкания к добру, когда оно, как воздух, перестаёт замечаться и цениться, и тогда мы и от добра, и от его Подателя можем отдалиться, совершенно того не замечая.

И если мы усваиваем на Бога отстранённый взгляд, если мы мыслим Его далёким от нас, находящимся "где-то там на небе", то Он может дать нам возможность ощутить, что мир в Его руках, и что даже посреди всех ужасов Он рядом и не оставит нас во власти абсурда.

Свернуть

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).