Библия-Центр
РУ

Мысли вслух на Иез 26:1-21

καὶ ἐγενήθη ἐν τω̨̃ ἑνδεκάτω̨ ἔτει μια̨̃ του̃ μηνὸς ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
υἱὲ ἀνθρώπου ἀνθ' ὡ̃ν εἰ̃πεν Σορ ἐπὶ Ιερουσαλημ εὐ̃γε συνετρίβη ἀπόλωλεν τὰ ἔθνη ἐπεστράφη πρός με ἡ πλήρης ἠρήμωται
διὰ του̃το τάδε λέγει κύριος ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ σέ Σορ καὶ ἀνάξω ἐπὶ σὲ ἔθνη πολλά ὡς ἀναβαίνει ἡ θάλασσα τοι̃ς κύμασιν αὐτη̃ς
καὶ καταβαλου̃σιν τὰ τείχη Σορ καὶ καταβαλου̃σι τοὺς πύργους σου καὶ λικμήσω τὸν χου̃ν αὐτη̃ς ἀπ' αὐτη̃ς καὶ δώσω αὐτὴν εἰς λεωπετρίαν
ψυγμὸς σαγηνω̃ν ἔσται ἐν μέσω̨ θαλάσσης ὅτι ἐγὼ λελάληκα λέγει κύριος καὶ ἔσται εἰς προνομὴν τοι̃ς ἔθνεσιν
καὶ αἱ θυγατέρες αὐτη̃ς αἱ ἐν τω̨̃ πεδίω̨ μαχαίρα̨ ἀναιρεθήσονται καὶ γνώσονται ὅτι ἐγὼ κύριος
ὅτι τάδε λέγει κύριος ἰδοὺ ἐγὼ ἐπάγω ἐπὶ σέ Σορ τὸν Ναβουχοδονοσορ βασιλέα Βαβυλω̃νος ἀπὸ του̃ βορρα̃ βασιλεὺς βασιλέων ἐστίν μεθ' ἵππων καὶ ἁρμάτων καὶ ἱππέων καὶ συναγωγη̃ς ἐθνω̃ν πολλω̃ν σφόδρα
οὑ̃τος τὰς θυγατέρας σου τὰς ἐν τω̨̃ πεδίω̨ μαχαίρα̨ ἀνελει̃ καὶ δώσει ἐπὶ σὲ προφυλακὴν καὶ περιοικοδομήσει καὶ ποιήσει ἐπὶ σὲ κύκλω̨ χάρακα καὶ περίστασιν ὅπλων καὶ τὰς λόγχας αὐτου̃ ἀπέναντί σου δώσει
τὰ τείχη σου καὶ τοὺς πύργους σου καταβαλει̃ ἐν ται̃ς μαχαίραις αὐτου̃
10 ἀπὸ του̃ πλήθους τω̃ν ἵππων αὐτου̃ κατακαλύψει σε ὁ κονιορτὸς αὐτω̃ν καὶ ἀπὸ τη̃ς φωνη̃ς τω̃ν ἱππέων αὐτου̃ καὶ τω̃ν τροχω̃ν τω̃ν ἁρμάτων αὐτου̃ σεισθήσεται τὰ τείχη σου εἰσπορευομένου αὐτου̃ τὰς πύλας σου ὡς εἰσπορευόμενος εἰς πόλιν ἐκ πεδίου
11 ἐν ται̃ς ὁπλαι̃ς τω̃ν ἵππων αὐτου̃ καταπατήσουσίν σου πάσας τὰς πλατείας τὸν λαόν σου μαχαίρα̨ ἀνελει̃ καὶ τὴν ὑπόστασίν σου τη̃ς ἰσχύος ἐπὶ τὴν γη̃ν κατάξει
12 καὶ προνομεύσει τὴν δύναμίν σου καὶ σκυλεύσει τὰ ὑπάρχοντά σου καὶ καταβαλει̃ σου τὰ τείχη καὶ τοὺς οἴκους σου τοὺς ἐπιθυμητοὺς καθελει̃ καὶ τοὺς λίθους σου καὶ τὰ ξύλα σου καὶ τὸν χου̃ν σου εἰς μέσον τη̃ς θαλάσσης ἐμβαλει̃
13 καὶ καταλύσει τὸ πλη̃θος τω̃ν μουσικω̃ν σου καὶ ἡ φωνὴ τω̃ν ψαλτηρίων σου οὐ μὴ ἀκουσθη̨̃ ἔτι
14 καὶ δώσω σε εἰς λεωπετρίαν ψυγμὸς σαγηνω̃ν ἔση̨ οὐ μὴ οἰκοδομηθη̨̃ς ἔτι ὅτι ἐγὼ ἐλάλησα λέγει κύριος
15 διότι τάδε λέγει κύριος κύριος τη̨̃ Σορ οὐκ ἀπὸ φωνη̃ς τη̃ς πτώσεώς σου ἐν τω̨̃ στενάξαι τραυματίας ἐν τω̨̃ σπάσαι μάχαιραν ἐν μέσω̨ σου σεισθήσονται αἱ νη̃σοι
16 καὶ καταβήσονται ἀπὸ τω̃ν θρόνων αὐτω̃ν πάντες οἱ ἄρχοντες ἐκ τω̃ν ἐθνω̃ν τη̃ς θαλάσσης καὶ ἀφελου̃νται τὰς μίτρας ἀπὸ τω̃ν κεφαλω̃ν αὐτω̃ν καὶ τὸν ἱματισμὸν τὸν ποικίλον αὐτω̃ν ἐκδύσονται ἐκστάσει ἐκστήσονται ἐπὶ γη̃ν καθεδου̃νται καὶ φοβηθήσονται τὴν ἀπώλειαν αὐτω̃ν καὶ στενάξουσιν ἐπὶ σέ
17 καὶ λήμψονται ἐπὶ σὲ θρη̃νον καὶ ἐρου̃σίν σοι πω̃ς κατελύθης ἐκ θαλάσσης ἡ πόλις ἡ ἐπαινεστὴ ἡ δου̃σα τὸν φόβον αὐτη̃ς πα̃σι τοι̃ς κατοικου̃σιν αὐτήν
18 καὶ φοβηθήσονται αἱ νη̃σοι ἀφ' ἡμέρας πτώσεώς σου
19 ὅτι τάδε λέγει κύριος κύριος ὅταν δω̃ σε πόλιν ἠρημωμένην ὡς τὰς πόλεις τὰς μὴ κατοικηθησομένας ἐν τω̨̃ ἀναγαγει̃ν με ἐπὶ σὲ τὴν ἄβυσσον καὶ κατακαλύψη̨ σε ὕδωρ πολύ
20 καὶ καταβιβάσω σε πρὸς τοὺς καταβαίνοντας εἰς βόθρον πρὸς λαὸν αἰω̃νος καὶ κατοικιω̃ σε εἰς βάθη τη̃ς γη̃ς ὡς ἔρημον αἰώνιον μετὰ καταβαινόντων εἰς βόθρον ὅπως μὴ κατοικηθη̨̃ς μηδὲ ἀνασταθη̨̃ς ἐπὶ γη̃ς ζωη̃ς
21 ἀπώλειάν σε δώσω καὶ οὐχ ὑπάρξεις ἔτι εἰς τὸν αἰω̃να λέγει κύριος κύριος
Свернуть

Тир - город торговцев и предпринимателей, и неудивительно, что на падение Иерусалима он реагирует с точки зрения знатока торгово-экономической конъюнктуры, надеясь наполниться в результате опустошения конкурента. А между тем и самому Тиру предстоит не только опустошение, но и гибель. Пока, правда, никакие признаки не предвещают полной гибели столь величественного города, даже трудно представить, что в случае возможных военных столкновений Тир не сможет оправиться от их последствий. Однако пророк уже видит рыболовные сети, разостланные на месте исчезнувшего города.

Тир был одним из первых городов-государств, поставивших в центр могущества коммерческий успех. Он пал от рук завоевателей, для которых основой могущества была военная мощь. Веками длится спор оружия и золота, то одно, то другое берут перевес, но по сути оба они проигрывают. Победитель же - Господь, Которого ни победить, ни подкупить.

Другие мысли вслух

 
На Иез 26:1-21
καὶ ἐγενήθη ἐν τω̨̃ ἑνδεκάτω̨ ἔτει μια̨̃ του̃ μηνὸς ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
υἱὲ ἀνθρώπου ἀνθ' ὡ̃ν εἰ̃πεν Σορ ἐπὶ Ιερουσαλημ εὐ̃γε συνετρίβη ἀπόλωλεν τὰ ἔθνη ἐπεστράφη πρός με ἡ πλήρης ἠρήμωται
διὰ του̃το τάδε λέγει κύριος ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ σέ Σορ καὶ ἀνάξω ἐπὶ σὲ ἔθνη πολλά ὡς ἀναβαίνει ἡ θάλασσα τοι̃ς κύμασιν αὐτη̃ς
καὶ καταβαλου̃σιν τὰ τείχη Σορ καὶ καταβαλου̃σι τοὺς πύργους σου καὶ λικμήσω τὸν χου̃ν αὐτη̃ς ἀπ' αὐτη̃ς καὶ δώσω αὐτὴν εἰς λεωπετρίαν
ψυγμὸς σαγηνω̃ν ἔσται ἐν μέσω̨ θαλάσσης ὅτι ἐγὼ λελάληκα λέγει κύριος καὶ ἔσται εἰς προνομὴν τοι̃ς ἔθνεσιν
καὶ αἱ θυγατέρες αὐτη̃ς αἱ ἐν τω̨̃ πεδίω̨ μαχαίρα̨ ἀναιρεθήσονται καὶ γνώσονται ὅτι ἐγὼ κύριος
ὅτι τάδε λέγει κύριος ἰδοὺ ἐγὼ ἐπάγω ἐπὶ σέ Σορ τὸν Ναβουχοδονοσορ βασιλέα Βαβυλω̃νος ἀπὸ του̃ βορρα̃ βασιλεὺς βασιλέων ἐστίν μεθ' ἵππων καὶ ἁρμάτων καὶ ἱππέων καὶ συναγωγη̃ς ἐθνω̃ν πολλω̃ν σφόδρα
οὑ̃τος τὰς θυγατέρας σου τὰς ἐν τω̨̃ πεδίω̨ μαχαίρα̨ ἀνελει̃ καὶ δώσει ἐπὶ σὲ προφυλακὴν καὶ περιοικοδομήσει καὶ ποιήσει ἐπὶ σὲ κύκλω̨ χάρακα καὶ περίστασιν ὅπλων καὶ τὰς λόγχας αὐτου̃ ἀπέναντί σου δώσει
τὰ τείχη σου καὶ τοὺς πύργους σου καταβαλει̃ ἐν ται̃ς μαχαίραις αὐτου̃
10 ἀπὸ του̃ πλήθους τω̃ν ἵππων αὐτου̃ κατακαλύψει σε ὁ κονιορτὸς αὐτω̃ν καὶ ἀπὸ τη̃ς φωνη̃ς τω̃ν ἱππέων αὐτου̃ καὶ τω̃ν τροχω̃ν τω̃ν ἁρμάτων αὐτου̃ σεισθήσεται τὰ τείχη σου εἰσπορευομένου αὐτου̃ τὰς πύλας σου ὡς εἰσπορευόμενος εἰς πόλιν ἐκ πεδίου
11 ἐν ται̃ς ὁπλαι̃ς τω̃ν ἵππων αὐτου̃ καταπατήσουσίν σου πάσας τὰς πλατείας τὸν λαόν σου μαχαίρα̨ ἀνελει̃ καὶ τὴν ὑπόστασίν σου τη̃ς ἰσχύος ἐπὶ τὴν γη̃ν κατάξει
12 καὶ προνομεύσει τὴν δύναμίν σου καὶ σκυλεύσει τὰ ὑπάρχοντά σου καὶ καταβαλει̃ σου τὰ τείχη καὶ τοὺς οἴκους σου τοὺς ἐπιθυμητοὺς καθελει̃ καὶ τοὺς λίθους σου καὶ τὰ ξύλα σου καὶ τὸν χου̃ν σου εἰς μέσον τη̃ς θαλάσσης ἐμβαλει̃
13 καὶ καταλύσει τὸ πλη̃θος τω̃ν μουσικω̃ν σου καὶ ἡ φωνὴ τω̃ν ψαλτηρίων σου οὐ μὴ ἀκουσθη̨̃ ἔτι
14 καὶ δώσω σε εἰς λεωπετρίαν ψυγμὸς σαγηνω̃ν ἔση̨ οὐ μὴ οἰκοδομηθη̨̃ς ἔτι ὅτι ἐγὼ ἐλάλησα λέγει κύριος
15 διότι τάδε λέγει κύριος κύριος τη̨̃ Σορ οὐκ ἀπὸ φωνη̃ς τη̃ς πτώσεώς σου ἐν τω̨̃ στενάξαι τραυματίας ἐν τω̨̃ σπάσαι μάχαιραν ἐν μέσω̨ σου σεισθήσονται αἱ νη̃σοι
16 καὶ καταβήσονται ἀπὸ τω̃ν θρόνων αὐτω̃ν πάντες οἱ ἄρχοντες ἐκ τω̃ν ἐθνω̃ν τη̃ς θαλάσσης καὶ ἀφελου̃νται τὰς μίτρας ἀπὸ τω̃ν κεφαλω̃ν αὐτω̃ν καὶ τὸν ἱματισμὸν τὸν ποικίλον αὐτω̃ν ἐκδύσονται ἐκστάσει ἐκστήσονται ἐπὶ γη̃ν καθεδου̃νται καὶ φοβηθήσονται τὴν ἀπώλειαν αὐτω̃ν καὶ στενάξουσιν ἐπὶ σέ
17 καὶ λήμψονται ἐπὶ σὲ θρη̃νον καὶ ἐρου̃σίν σοι πω̃ς κατελύθης ἐκ θαλάσσης ἡ πόλις ἡ ἐπαινεστὴ ἡ δου̃σα τὸν φόβον αὐτη̃ς πα̃σι τοι̃ς κατοικου̃σιν αὐτήν
18 καὶ φοβηθήσονται αἱ νη̃σοι ἀφ' ἡμέρας πτώσεώς σου
19 ὅτι τάδε λέγει κύριος κύριος ὅταν δω̃ σε πόλιν ἠρημωμένην ὡς τὰς πόλεις τὰς μὴ κατοικηθησομένας ἐν τω̨̃ ἀναγαγει̃ν με ἐπὶ σὲ τὴν ἄβυσσον καὶ κατακαλύψη̨ σε ὕδωρ πολύ
20 καὶ καταβιβάσω σε πρὸς τοὺς καταβαίνοντας εἰς βόθρον πρὸς λαὸν αἰω̃νος καὶ κατοικιω̃ σε εἰς βάθη τη̃ς γη̃ς ὡς ἔρημον αἰώνιον μετὰ καταβαινόντων εἰς βόθρον ὅπως μὴ κατοικηθη̨̃ς μηδὲ ἀνασταθη̨̃ς ἐπὶ γη̃ς ζωη̃ς
21 ἀπώλειάν σε δώσω καὶ οὐχ ὑπάρξεις ἔτι εἰς τὸν αἰω̃να λέγει κύριος κύριος
Свернуть
Продолжая возвещать определения Творца о судьбе соседних с Израилем народов, пророк Иезекииль говорит в 26-й главе о...  Читать далее

Продолжая возвещать определения Творца о судьбе соседних с Израилем народов, пророк Иезекииль говорит в 26-й главе о судьбе Тира, одного из самых богатых и славных городов той эпохи. Тир был крупнейшим и знаменитейшим центром морской торговли, укрепления которого могли поспорить разве что с иерусалимскими. Тирские цари держали в своих руках торговлю пурпуром и металлами, а самое главное — торговлю лесом, исключительно ценным для Древнего Ближнего Востока. На заре Израильского царства, при Давиде и Соломоне, цари Тира были союзниками израильтян; царь Хирам поставлял кедровое дерево для постройки Иерусалимского Храма и дворца Соломона.

Впоследствии отношения этих государств и народов осложнились, и в начале 6-го века жители Тира рассчитывали поучаствовать в разграблении Иерусалима. Едва ли хоть кому-нибудь из них удалось это; скорее всего, дело ограничилось заявлениями. Но, как скажет потом Господь Иисус, «от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься» (Мф. 12:37). Злорадство, даже просто отсутствие сострадания, становятся причиной того, что и Тир постигает точно та же участь, что и Иерусалим.

Поражает подробность, с которой говорит пророк: его слова о Тире во много раз пространнее, чем о других народах. Лишь отчасти можно объяснить это поэтическим настроем, потому что пророк вовсе не ставит перед собой литературных задач. Скорее, он подразумевает задачу духовную. Детально говоря иудеям о трагической судьбе Тира, пророк, во-первых, дает им возможность убедиться в истинности пророчества. Кроме того, говоря о сходстве участи Иерусалима и Тира, он подчеркивает единство нравственных требований, предъявляемых Израилю и всем остальным народам. Самое же главное, что пророк неявно призывает иудеям не уподобиться жителям Тира и иным народам, но научиться состраданию. Именно пожалев о страшной судьбе тирян, они могут обрести сострадание Вседержителя.

Свернуть

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).