Библия-Центр
РУ

Мысли вслух на Втор 5:1-33

καὶ ἐκάλεσεν Μωυση̃ς πάντα Ισραηλ καὶ εἰ̃πεν πρὸς αὐτούς ἄκουε Ισραηλ τὰ δικαιώματα καὶ τὰ κρίματα ὅσα ἐγὼ λαλω̃ ἐν τοι̃ς ὠσὶν ὑμω̃ν ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ταύτη̨ καὶ μαθήσεσθε αὐτὰ καὶ φυλάξεσθε ποιει̃ν αὐτά
κύριος ὁ θεὸς ὑμω̃ν διέθετο πρὸς ὑμα̃ς διαθήκην ἐν Χωρηβ
οὐχὶ τοι̃ς πατράσιν ὑμω̃ν διέθετο κύριος τὴν διαθήκην ταύτην ἀλλ' ἢ πρὸς ὑμα̃ς ὑμει̃ς ὡ̃δε πάντες ζω̃ντες σήμερον
πρόσωπον κατὰ πρόσωπον ἐλάλησεν κύριος πρὸς ὑμα̃ς ἐν τω̨̃ ὄρει ἐκ μέσου του̃ πυρός
κἀγὼ εἱστήκειν ἀνὰ μέσον κυρίου καὶ ὑμω̃ν ἐν τω̨̃ καιρω̨̃ ἐκείνω̨ ἀναγγει̃λαι ὑμι̃ν τὰ ῥήματα κυρίου ὅτι ἐφοβήθητε ἀπὸ προσώπου του̃ πυρὸς καὶ οὐκ ἀνέβητε εἰς τὸ ὄρος λέγων
ἐγὼ κύριος ὁ θεός σου ὁ ἐξαγαγών σε ἐκ γη̃ς Αἰγύπτου ἐξ οἴκου δουλείας
οὐκ ἔσονταί σοι θεοὶ ἕτεροι πρὸ προσώπου μου
οὐ ποιήσεις σεαυτω̨̃ εἴδωλον οὐδὲ παντὸς ὁμοίωμα ὅσα ἐν τω̨̃ οὐρανω̨̃ ἄνω καὶ ὅσα ἐν τη̨̃ γη̨̃ κάτω καὶ ὅσα ἐν τοι̃ς ὕδασιν ὑποκάτω τη̃ς γη̃ς
οὐ προσκυνήσεις αὐτοι̃ς οὐδὲ μὴ λατρεύση̨ς αὐτοι̃ς ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος ὁ θεός σου θεὸς ζηλωτὴς ἀποδιδοὺς ἁμαρτίας πατέρων ἐπὶ τέκνα ἐπὶ τρίτην καὶ τετάρτην γενεὰν τοι̃ς μισου̃σίν με
10 καὶ ποιω̃ν ἔλεος εἰς χιλιάδας τοι̃ς ἀγαπω̃σίν με καὶ τοι̃ς φυλάσσουσιν τὰ προστάγματά μου
11 οὐ λήμψη̨ τὸ ὄνομα κυρίου του̃ θεου̃ σου ἐπὶ ματαίω̨ οὐ γὰρ μὴ καθαρίση̨ κύριος τὸν λαμβάνοντα τὸ ὄνομα αὐτου̃ ἐπὶ ματαίω̨
12 φύλαξαι τὴν ἡμέραν τω̃ν σαββάτων ἁγιάζειν αὐτήν ὃν τρόπον ἐνετείλατό σοι κύριος ὁ θεός σου
13 ἓξ ἡμέρας ἐργα̨̃ καὶ ποιήσεις πάντα τὰ ἔργα σου
14 τη̨̃ δὲ ἡμέρα̨ τη̨̃ ἑβδόμη̨ σάββατα κυρίω̨ τω̨̃ θεω̨̃ σου οὐ ποιήσεις ἐν αὐτη̨̃ πα̃ν ἔργον σὺ καὶ οἱ υἱοί σου καὶ ἡ θυγάτηρ σου ὁ παι̃ς σου καὶ ἡ παιδίσκη σου ὁ βου̃ς σου καὶ τὸ ὑποζύγιόν σου καὶ πα̃ν κτη̃νός σου καὶ ὁ προσήλυτος ὁ παροικω̃ν ἐν σοί ἵνα ἀναπαύσηται ὁ παι̃ς σου καὶ ἡ παιδίσκη σου ὥσπερ καὶ σύ
15 καὶ μνησθήση̨ ὅτι οἰκέτης ἠ̃σθα ἐν γη̨̃ Αἰγύπτω̨ καὶ ἐξήγαγέν σε κύριος ὁ θεός σου ἐκει̃θεν ἐν χειρὶ κραταια̨̃ καὶ ἐν βραχίονι ὑψηλω̨̃ διὰ του̃το συνέταξέν σοι κύριος ὁ θεός σου ὥστε φυλάσσεσθαι τὴν ἡμέραν τω̃ν σαββάτων καὶ ἁγιάζειν αὐτήν
16 τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου ὃν τρόπον ἐνετείλατό σοι κύριος ὁ θεός σου ἵνα εὐ̃ σοι γένηται καὶ ἵνα μακροχρόνιος γένη̨ ἐπὶ τη̃ς γη̃ς ἡ̃ς κύριος ὁ θεός σου δίδωσίν σοι
17 οὐ μοιχεύσεις
18 οὐ φονεύσεις
19 οὐ κλέψεις
20 οὐ ψευδομαρτυρήσεις κατὰ του̃ πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδη̃
21 οὐκ ἐπιθυμήσεις τὴν γυναι̃κα του̃ πλησίον σου οὐκ ἐπιθυμήσεις τὴν οἰκίαν του̃ πλησίον σου οὔτε τὸν ἀγρὸν αὐτου̃ οὔτε τὸν παι̃δα αὐτου̃ οὔτε τὴν παιδίσκην αὐτου̃ οὔτε του̃ βοὸς αὐτου̃ οὔτε του̃ ὑποζυγίου αὐτου̃ οὔτε παντὸς κτήνους αὐτου̃ οὔτε ὅσα τω̨̃ πλησίον σού ἐστιν
22 τὰ ῥήματα ταυ̃τα ἐλάλησεν κύριος πρὸς πα̃σαν συναγωγὴν ὑμω̃ν ἐν τω̨̃ ὄρει ἐκ μέσου του̃ πυρός σκότος γνόφος θύελλα φωνὴ μεγάλη καὶ οὐ προσέθηκεν καὶ ἔγραψεν αὐτὰ ἐπὶ δύο πλάκας λιθίνας καὶ ἔδωκέν μοι
23 καὶ ἐγένετο ὡς ἠκούσατε τὴν φωνὴν ἐκ μέσου του̃ πυρὸς καὶ τὸ ὄρος ἐκαίετο πυρί καὶ προσήλθετε πρός με πάντες οἱ ἡγούμενοι τω̃ν φυλω̃ν ὑμω̃ν καὶ ἡ γερουσία ὑμω̃ν
24 καὶ ἐλέγετε ἰδοὺ ἔδειξεν ἡμι̃ν κύριος ὁ θεὸς ἡμω̃ν τὴν δόξαν αὐτου̃ καὶ τὴν φωνὴν αὐτου̃ ἠκούσαμεν ἐκ μέσου του̃ πυρός ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ταύτη̨ εἴδομεν ὅτι λαλήσει ὁ θεὸς πρὸς ἄνθρωπον καὶ ζήσεται
25 καὶ νυ̃ν μὴ ἀποθάνωμεν ὅτι ἐξαναλώσει ἡμα̃ς τὸ πυ̃ρ τὸ μέγα του̃το ἐὰν προσθώμεθα ἡμει̃ς ἀκου̃σαι τὴν φωνὴν κυρίου του̃ θεου̃ ἡμω̃ν ἔτι καὶ ἀποθανούμεθα
26 τίς γὰρ σάρξ ἥτις ἤκουσεν φωνὴν θεου̃ ζω̃ντος λαλου̃ντος ἐκ μέσου του̃ πυρὸς ὡς ἡμει̃ς καὶ ζήσεται
27 πρόσελθε σὺ καὶ ἄκουσον ὅσα ἐὰν εἴπη̨ κύριος ὁ θεὸς ἡμω̃ν καὶ σὺ λαλήσεις πρὸς ἡμα̃ς πάντα ὅσα ἂν λαλήση̨ κύριος ὁ θεὸς ἡμω̃ν πρὸς σέ καὶ ἀκουσόμεθα καὶ ποιήσομεν
28 καὶ ἤκουσεν κύριος τὴν φωνὴν τω̃ν λόγων ὑμω̃ν λαλούντων πρός με καὶ εἰ̃πεν κύριος πρός με ἤκουσα τὴν φωνὴν τω̃ν λόγων του̃ λαου̃ τούτου ὅσα ἐλάλησαν πρὸς σέ ὀρθω̃ς πάντα ὅσα ἐλάλησαν
29 τίς δώσει οὕτως εἰ̃ναι τὴν καρδίαν αὐτω̃ν ἐν αὐτοι̃ς ὥστε φοβει̃σθαί με καὶ φυλάσσεσθαι τὰς ἐντολάς μου πάσας τὰς ἡμέρας ἵνα εὐ̃ ἠ̨̃ αὐτοι̃ς καὶ τοι̃ς υἱοι̃ς αὐτω̃ν δι' αἰω̃νος
30 βάδισον εἰπὸν αὐτοι̃ς ἀποστράφητε ὑμει̃ς εἰς τοὺς οἴκους ὑμω̃ν
31 σὺ δὲ αὐτου̃ στη̃θι μετ' ἐμου̃ καὶ λαλήσω πρὸς σὲ τὰς ἐντολὰς καὶ τὰ δικαιώματα καὶ τὰ κρίματα ὅσα διδάξεις αὐτούς καὶ ποιείτωσαν ἐν τη̨̃ γη̨̃ ἣν ἐγὼ δίδωμι αὐτοι̃ς ἐν κλήρω̨
32 καὶ φυλάξεσθε ποιει̃ν ὃν τρόπον ἐνετείλατό σοι κύριος ὁ θεός σου οὐκ ἐκκλινει̃τε εἰς δεξιὰ οὐδὲ εἰς ἀριστερὰ
33 κατὰ πα̃σαν τὴν ὁδόν ἣν ἐνετείλατό σοι κύριος ὁ θεός σου πορεύεσθαι ἐν αὐτη̨̃ ὅπως καταπαύση̨ σε καὶ εὐ̃ σοι ἠ̨̃ καὶ μακροημερεύσητε ἐπὶ τη̃ς γη̃ς ἡ̃ς κληρονομήσετε
Свернуть

Именно с нами Господь заключил завет! — подчеркивает Моисей — не с отцами, а с нами. Он перечисляет все те же десять заповедей, которые Бог дал Израилю сорок лет назад, но теперь они обращены непосредственно к новому поколению израильтян. Если завет заключен только с отцами, он может стать важной частью предания, религиозным наследием, но не жизненной основой. Сегодняшнее чтение — хороший повод и нам задуматься о том, на чем основаны наши отношения с Богом: только на том, что было (предание Церкви, Священное Писание), или на личной встрече, на опыте живой веры?

Другие мысли вслух

 
На Втор 5:1-33
καὶ ἐκάλεσεν Μωυση̃ς πάντα Ισραηλ καὶ εἰ̃πεν πρὸς αὐτούς ἄκουε Ισραηλ τὰ δικαιώματα καὶ τὰ κρίματα ὅσα ἐγὼ λαλω̃ ἐν τοι̃ς ὠσὶν ὑμω̃ν ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ταύτη̨ καὶ μαθήσεσθε αὐτὰ καὶ φυλάξεσθε ποιει̃ν αὐτά
κύριος ὁ θεὸς ὑμω̃ν διέθετο πρὸς ὑμα̃ς διαθήκην ἐν Χωρηβ
οὐχὶ τοι̃ς πατράσιν ὑμω̃ν διέθετο κύριος τὴν διαθήκην ταύτην ἀλλ' ἢ πρὸς ὑμα̃ς ὑμει̃ς ὡ̃δε πάντες ζω̃ντες σήμερον
πρόσωπον κατὰ πρόσωπον ἐλάλησεν κύριος πρὸς ὑμα̃ς ἐν τω̨̃ ὄρει ἐκ μέσου του̃ πυρός
κἀγὼ εἱστήκειν ἀνὰ μέσον κυρίου καὶ ὑμω̃ν ἐν τω̨̃ καιρω̨̃ ἐκείνω̨ ἀναγγει̃λαι ὑμι̃ν τὰ ῥήματα κυρίου ὅτι ἐφοβήθητε ἀπὸ προσώπου του̃ πυρὸς καὶ οὐκ ἀνέβητε εἰς τὸ ὄρος λέγων
ἐγὼ κύριος ὁ θεός σου ὁ ἐξαγαγών σε ἐκ γη̃ς Αἰγύπτου ἐξ οἴκου δουλείας
οὐκ ἔσονταί σοι θεοὶ ἕτεροι πρὸ προσώπου μου
οὐ ποιήσεις σεαυτω̨̃ εἴδωλον οὐδὲ παντὸς ὁμοίωμα ὅσα ἐν τω̨̃ οὐρανω̨̃ ἄνω καὶ ὅσα ἐν τη̨̃ γη̨̃ κάτω καὶ ὅσα ἐν τοι̃ς ὕδασιν ὑποκάτω τη̃ς γη̃ς
οὐ προσκυνήσεις αὐτοι̃ς οὐδὲ μὴ λατρεύση̨ς αὐτοι̃ς ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος ὁ θεός σου θεὸς ζηλωτὴς ἀποδιδοὺς ἁμαρτίας πατέρων ἐπὶ τέκνα ἐπὶ τρίτην καὶ τετάρτην γενεὰν τοι̃ς μισου̃σίν με
10 καὶ ποιω̃ν ἔλεος εἰς χιλιάδας τοι̃ς ἀγαπω̃σίν με καὶ τοι̃ς φυλάσσουσιν τὰ προστάγματά μου
11 οὐ λήμψη̨ τὸ ὄνομα κυρίου του̃ θεου̃ σου ἐπὶ ματαίω̨ οὐ γὰρ μὴ καθαρίση̨ κύριος τὸν λαμβάνοντα τὸ ὄνομα αὐτου̃ ἐπὶ ματαίω̨
12 φύλαξαι τὴν ἡμέραν τω̃ν σαββάτων ἁγιάζειν αὐτήν ὃν τρόπον ἐνετείλατό σοι κύριος ὁ θεός σου
13 ἓξ ἡμέρας ἐργα̨̃ καὶ ποιήσεις πάντα τὰ ἔργα σου
14 τη̨̃ δὲ ἡμέρα̨ τη̨̃ ἑβδόμη̨ σάββατα κυρίω̨ τω̨̃ θεω̨̃ σου οὐ ποιήσεις ἐν αὐτη̨̃ πα̃ν ἔργον σὺ καὶ οἱ υἱοί σου καὶ ἡ θυγάτηρ σου ὁ παι̃ς σου καὶ ἡ παιδίσκη σου ὁ βου̃ς σου καὶ τὸ ὑποζύγιόν σου καὶ πα̃ν κτη̃νός σου καὶ ὁ προσήλυτος ὁ παροικω̃ν ἐν σοί ἵνα ἀναπαύσηται ὁ παι̃ς σου καὶ ἡ παιδίσκη σου ὥσπερ καὶ σύ
15 καὶ μνησθήση̨ ὅτι οἰκέτης ἠ̃σθα ἐν γη̨̃ Αἰγύπτω̨ καὶ ἐξήγαγέν σε κύριος ὁ θεός σου ἐκει̃θεν ἐν χειρὶ κραταια̨̃ καὶ ἐν βραχίονι ὑψηλω̨̃ διὰ του̃το συνέταξέν σοι κύριος ὁ θεός σου ὥστε φυλάσσεσθαι τὴν ἡμέραν τω̃ν σαββάτων καὶ ἁγιάζειν αὐτήν
16 τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου ὃν τρόπον ἐνετείλατό σοι κύριος ὁ θεός σου ἵνα εὐ̃ σοι γένηται καὶ ἵνα μακροχρόνιος γένη̨ ἐπὶ τη̃ς γη̃ς ἡ̃ς κύριος ὁ θεός σου δίδωσίν σοι
17 οὐ μοιχεύσεις
18 οὐ φονεύσεις
19 οὐ κλέψεις
20 οὐ ψευδομαρτυρήσεις κατὰ του̃ πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδη̃
21 οὐκ ἐπιθυμήσεις τὴν γυναι̃κα του̃ πλησίον σου οὐκ ἐπιθυμήσεις τὴν οἰκίαν του̃ πλησίον σου οὔτε τὸν ἀγρὸν αὐτου̃ οὔτε τὸν παι̃δα αὐτου̃ οὔτε τὴν παιδίσκην αὐτου̃ οὔτε του̃ βοὸς αὐτου̃ οὔτε του̃ ὑποζυγίου αὐτου̃ οὔτε παντὸς κτήνους αὐτου̃ οὔτε ὅσα τω̨̃ πλησίον σού ἐστιν
22 τὰ ῥήματα ταυ̃τα ἐλάλησεν κύριος πρὸς πα̃σαν συναγωγὴν ὑμω̃ν ἐν τω̨̃ ὄρει ἐκ μέσου του̃ πυρός σκότος γνόφος θύελλα φωνὴ μεγάλη καὶ οὐ προσέθηκεν καὶ ἔγραψεν αὐτὰ ἐπὶ δύο πλάκας λιθίνας καὶ ἔδωκέν μοι
23 καὶ ἐγένετο ὡς ἠκούσατε τὴν φωνὴν ἐκ μέσου του̃ πυρὸς καὶ τὸ ὄρος ἐκαίετο πυρί καὶ προσήλθετε πρός με πάντες οἱ ἡγούμενοι τω̃ν φυλω̃ν ὑμω̃ν καὶ ἡ γερουσία ὑμω̃ν
24 καὶ ἐλέγετε ἰδοὺ ἔδειξεν ἡμι̃ν κύριος ὁ θεὸς ἡμω̃ν τὴν δόξαν αὐτου̃ καὶ τὴν φωνὴν αὐτου̃ ἠκούσαμεν ἐκ μέσου του̃ πυρός ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ταύτη̨ εἴδομεν ὅτι λαλήσει ὁ θεὸς πρὸς ἄνθρωπον καὶ ζήσεται
25 καὶ νυ̃ν μὴ ἀποθάνωμεν ὅτι ἐξαναλώσει ἡμα̃ς τὸ πυ̃ρ τὸ μέγα του̃το ἐὰν προσθώμεθα ἡμει̃ς ἀκου̃σαι τὴν φωνὴν κυρίου του̃ θεου̃ ἡμω̃ν ἔτι καὶ ἀποθανούμεθα
26 τίς γὰρ σάρξ ἥτις ἤκουσεν φωνὴν θεου̃ ζω̃ντος λαλου̃ντος ἐκ μέσου του̃ πυρὸς ὡς ἡμει̃ς καὶ ζήσεται
27 πρόσελθε σὺ καὶ ἄκουσον ὅσα ἐὰν εἴπη̨ κύριος ὁ θεὸς ἡμω̃ν καὶ σὺ λαλήσεις πρὸς ἡμα̃ς πάντα ὅσα ἂν λαλήση̨ κύριος ὁ θεὸς ἡμω̃ν πρὸς σέ καὶ ἀκουσόμεθα καὶ ποιήσομεν
28 καὶ ἤκουσεν κύριος τὴν φωνὴν τω̃ν λόγων ὑμω̃ν λαλούντων πρός με καὶ εἰ̃πεν κύριος πρός με ἤκουσα τὴν φωνὴν τω̃ν λόγων του̃ λαου̃ τούτου ὅσα ἐλάλησαν πρὸς σέ ὀρθω̃ς πάντα ὅσα ἐλάλησαν
29 τίς δώσει οὕτως εἰ̃ναι τὴν καρδίαν αὐτω̃ν ἐν αὐτοι̃ς ὥστε φοβει̃σθαί με καὶ φυλάσσεσθαι τὰς ἐντολάς μου πάσας τὰς ἡμέρας ἵνα εὐ̃ ἠ̨̃ αὐτοι̃ς καὶ τοι̃ς υἱοι̃ς αὐτω̃ν δι' αἰω̃νος
30 βάδισον εἰπὸν αὐτοι̃ς ἀποστράφητε ὑμει̃ς εἰς τοὺς οἴκους ὑμω̃ν
31 σὺ δὲ αὐτου̃ στη̃θι μετ' ἐμου̃ καὶ λαλήσω πρὸς σὲ τὰς ἐντολὰς καὶ τὰ δικαιώματα καὶ τὰ κρίματα ὅσα διδάξεις αὐτούς καὶ ποιείτωσαν ἐν τη̨̃ γη̨̃ ἣν ἐγὼ δίδωμι αὐτοι̃ς ἐν κλήρω̨
32 καὶ φυλάξεσθε ποιει̃ν ὃν τρόπον ἐνετείλατό σοι κύριος ὁ θεός σου οὐκ ἐκκλινει̃τε εἰς δεξιὰ οὐδὲ εἰς ἀριστερὰ
33 κατὰ πα̃σαν τὴν ὁδόν ἣν ἐνετείλατό σοι κύριος ὁ θεός σου πορεύεσθαι ἐν αὐτη̨̃ ὅπως καταπαύση̨ σε καὶ εὐ̃ σοι ἠ̨̃ καὶ μακροημερεύσητε ἐπὶ τη̃ς γη̃ς ἡ̃ς κληρονομήσετε
Свернуть
Как бы ни менялась Тора на протяжении истории, заповеди остаются неизменными. Они — духовное ядро Торы, без которого её нет. Может показаться, что тут вряд ли есть смысл говорить о духовной традиции...  Читать далее

Как бы ни менялась Тора на протяжении истории, заповеди остаются неизменными. Они — духовное ядро Торы, без которого её нет. Может показаться, что тут вряд ли есть смысл говорить о духовной традиции: ведь на первый взгляд заповеди Декалога больше всего напоминают обычный моральный кодекс, пусть и данный Богом. Однако при более внимательном рассмотрении текста становится ясно, что перед нами не простое перечисление неких моральных норм и предписаний, а внутренне цельный текст, описывающий духовный путь, который проходит человек, идущий к Богу и за Богом. Уже первая заповедь предполагает не только отказ от участия в любых языческих культах, но и постоянное внутреннее предстояние Богу.

Остальные заповеди — вторая, третья, четвёртая, отчасти и пятая — раскрывают, что стоит за этим Божьим призывом. Не соблюдая их, невозможно предстоять Богу, а значит, невозможно соблюсти и первую, главную заповедь. Так же построена и вторая часть Декалога, но тут речь идёт скорее о том пути, который от Бога уводит. Главной тут является десятая заповедь, запрещающая зависть, разрушающую жизнь человека, стремящегося заполучить чужой дом вместо того, чтобы созидать свой.

Нарушение этой заповеди, если быть последовательным, неизбежно приведёт и к нарушению остальных пяти, составляющих вторую часть Декалога, нарушению если не действием, то словом и намерением уж точно. Между тем такое нарушение в духовном отношении ничуть не лучше, чем нарушение делом: для Бога ведь намерение и поступок — единое целое, и если намерение не осуществляется лишь потому, что к тому не предоставляется возможности, его можно считать реализованным.

Вот эта связь намерения и действия и есть суть Декалога, делающая его не просто моральным кодексом, а (разумеется, при соответствующем духовном усилии) внутренним духовно-нравственны императивом, который может определить всю жизнь человека, внутреннюю и внешнюю. Тогда Декалог становится действительно откровением — откровением Божьей воли и Божьего слова, обращённого к конкретному человеку. Такой Декалог может стать и действительно становится духовным ядром Торы — на все времена.

Свернуть
 
На Втор 5:24
24 καὶ ἐλέγετε ἰδοὺ ἔδειξεν ἡμι̃ν κύριος ὁ θεὸς ἡμω̃ν τὴν δόξαν αὐτου̃ καὶ τὴν φωνὴν αὐτου̃ ἠκούσαμεν ἐκ μέσου του̃ πυρός ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ταύτη̨ εἴδομεν ὅτι λαλήσει ὁ θεὸς πρὸς ἄνθρωπον καὶ ζήσεται
Свернуть
Есть разница между знанием и опытом. Пословица говорит: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать»...  Читать далее

Есть разница между знанием и опытом. Пословица говорит: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Старейшины Израиля, заключая завет с Богом, обретают опыт встречи с Ним, и Его величие, слава и голос — это не просто слова для них, а несомненная реальность, наполняющая их жизнь. Для нас здесь очень важно слово «сегодня», оно соединяет время, в котором находимся мы, с Вечностью, в которой живет Бог. Это значит, что если сегодня мы испытаем встречу с Богом, в которой нам явится Его слава и величие, то этот день станет частью нашей жизни вечной.

Свернуть

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).