Библия-Центр
РУ

Мысли вслух на Исх 32:7-14

καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυση̃ν λέγων βάδιζε τὸ τάχος ἐντευ̃θεν κατάβηθι ἠνόμησεν γὰρ ὁ λαός σου οὓς ἐξήγαγες ἐκ γη̃ς Αἰγύπτου
παρέβησαν ταχὺ ἐκ τη̃ς ὁδου̃ ἡ̃ς ἐνετείλω αὐτοι̃ς ἐποίησαν ἑαυτοι̃ς μόσχον καὶ προσκεκυνήκασιν αὐτω̨̃ καὶ τεθύκασιν αὐτω̨̃ καὶ εἰ̃παν οὑ̃τοι οἱ θεοί σου Ισραηλ οἵτινες ἀνεβίβασάν σε ἐκ γη̃ς Αἰγύπτου
...
10 καὶ νυ̃ν ἔασόν με καὶ θυμωθεὶς ὀργη̨̃ εἰς αὐτοὺς ἐκτρίψω αὐτοὺς καὶ ποιήσω σὲ εἰς ἔθνος μέγα
11 καὶ ἐδεήθη Μωυση̃ς ἔναντι κυρίου του̃ θεου̃ καὶ εἰ̃πεν ἵνα τί κύριε θυμοι̃ ὀργη̨̃ εἰς τὸν λαόν σου οὓς ἐξήγαγες ἐκ γη̃ς Αἰγύπτου ἐν ἰσχύι μεγάλη̨ καὶ ἐν τω̨̃ βραχίονί σου τω̨̃ ὑψηλω̨̃
12 μήποτε εἴπωσιν οἱ Αἰγύπτιοι λέγοντες μετὰ πονηρίας ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἀποκτει̃ναι ἐν τοι̃ς ὄρεσιν καὶ ἐξαναλω̃σαι αὐτοὺς ἀπὸ τη̃ς γη̃ς παυ̃σαι τη̃ς ὀργη̃ς του̃ θυμου̃ σου καὶ ἵλεως γενου̃ ἐπὶ τη̨̃ κακία̨ του̃ λαου̃ σου
13 μνησθεὶς Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ τω̃ν σω̃ν οἰκετω̃ν οἱ̃ς ὤμοσας κατὰ σεαυτου̃ καὶ ἐλάλησας πρὸς αὐτοὺς λέγων πολυπληθυνω̃ τὸ σπέρμα ὑμω̃ν ὡσεὶ τὰ ἄστρα του̃ οὐρανου̃ τω̨̃ πλήθει καὶ πα̃σαν τὴν γη̃ν ταύτην ἣν εἰ̃πας δου̃ναι τω̨̃ σπέρματι αὐτω̃ν καὶ καθέξουσιν αὐτὴν εἰς τὸν αἰω̃να
14 καὶ ἱλάσθη κύριος περὶ τη̃ς κακίας ἡ̃ς εἰ̃πεν ποιη̃σαι τὸν λαὸν αὐτου̃
Свернуть

История с золотым тельцом показательна во многих отношениях. В первую очередь в глаза бросается та лёгкость, с которой народ так быстро отрекается от всех своих обещаний и от взятых на себя перед Богом обязательств. А затем сразу встаёт следующий вопрос: как же можно с таким народом сделать хоть что-нибудь серьёзное? Тут-то мы и подходим к главному парадоксу всей истории народа Божия. Парадоксу, заключающемуся в том, что Бог делает невозможное при участии тех, с кем это невозможное становится невозможным вдвойне. Народ, который Бог считает Своим, оказывается Ему плохим помощником. Будь он просто слаб или неумел, ситуация была бы более-менее легко поправимой: ведь для Бога нет ничего невозможного, Он может сделать совершенным любого человека и любой народ, и уж тем более Свой собственный. Беда в другом: народ, который Бог считает Своим, сам не считает себя таковым. Конечно, в принципе, теоретически евреи всегда готовы были назвать себя народом Божиим. Проблемы начинались тогда, когда дело доходило до практики. Тут-то и оказывалось, что народу, заявлявшему о себе, что он народ Божий, египетский Апис был ближе и понятнее Яхве. Это была настоящая духовная катастрофа, не потому, что образ тельца для Бога оскорбителен, а потому, что в таком случае Яхве становился Аписом, Бог, сотворивший небо и землю, — священным быком. Что оставалось Богу? Бросить Свой народ, переставший быть Богу своим, и создать новый? Это был бы провал: план Божий не осуществился бы, по крайней мере, в очень значительной своей части. Пустить всё на самотёк? Это тоже очевидный провал: о спасении человечества пришлось бы забыть.

И Бог выбирает вариант, возможный лишь для Него: Он продолжает работать со Своим народом, обучая его так, как обучают иногда в случае нехватки времени молодых рабочих или солдат-новобранцев: в деле, на практике. Иного варианта нет. Но и для Бога тоже нет ничего невозможного: в конце концов Ему удаётся то, чего никогда бы не удалось никому из людей: его народ всё же, хоть и не сразу, становится народом-общиной, где никто уже не помыслит ни о каких иных богах, а в мир приходит посланный Им Мессия.

Другие мысли вслух

 
На Исх 32:7-14
καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυση̃ν λέγων βάδιζε τὸ τάχος ἐντευ̃θεν κατάβηθι ἠνόμησεν γὰρ ὁ λαός σου οὓς ἐξήγαγες ἐκ γη̃ς Αἰγύπτου
παρέβησαν ταχὺ ἐκ τη̃ς ὁδου̃ ἡ̃ς ἐνετείλω αὐτοι̃ς ἐποίησαν ἑαυτοι̃ς μόσχον καὶ προσκεκυνήκασιν αὐτω̨̃ καὶ τεθύκασιν αὐτω̨̃ καὶ εἰ̃παν οὑ̃τοι οἱ θεοί σου Ισραηλ οἵτινες ἀνεβίβασάν σε ἐκ γη̃ς Αἰγύπτου
...
10 καὶ νυ̃ν ἔασόν με καὶ θυμωθεὶς ὀργη̨̃ εἰς αὐτοὺς ἐκτρίψω αὐτοὺς καὶ ποιήσω σὲ εἰς ἔθνος μέγα
11 καὶ ἐδεήθη Μωυση̃ς ἔναντι κυρίου του̃ θεου̃ καὶ εἰ̃πεν ἵνα τί κύριε θυμοι̃ ὀργη̨̃ εἰς τὸν λαόν σου οὓς ἐξήγαγες ἐκ γη̃ς Αἰγύπτου ἐν ἰσχύι μεγάλη̨ καὶ ἐν τω̨̃ βραχίονί σου τω̨̃ ὑψηλω̨̃
12 μήποτε εἴπωσιν οἱ Αἰγύπτιοι λέγοντες μετὰ πονηρίας ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἀποκτει̃ναι ἐν τοι̃ς ὄρεσιν καὶ ἐξαναλω̃σαι αὐτοὺς ἀπὸ τη̃ς γη̃ς παυ̃σαι τη̃ς ὀργη̃ς του̃ θυμου̃ σου καὶ ἵλεως γενου̃ ἐπὶ τη̨̃ κακία̨ του̃ λαου̃ σου
13 μνησθεὶς Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ τω̃ν σω̃ν οἰκετω̃ν οἱ̃ς ὤμοσας κατὰ σεαυτου̃ καὶ ἐλάλησας πρὸς αὐτοὺς λέγων πολυπληθυνω̃ τὸ σπέρμα ὑμω̃ν ὡσεὶ τὰ ἄστρα του̃ οὐρανου̃ τω̨̃ πλήθει καὶ πα̃σαν τὴν γη̃ν ταύτην ἣν εἰ̃πας δου̃ναι τω̨̃ σπέρματι αὐτω̃ν καὶ καθέξουσιν αὐτὴν εἰς τὸν αἰω̃να
14 καὶ ἱλάσθη κύριος περὶ τη̃ς κακίας ἡ̃ς εἰ̃πεν ποιη̃σαι τὸν λαὸν αὐτου̃
Свернуть
Что такое народ Божий? И что такое его история? Мы привыкли смотреть на эту историю глазами обычного земного человека. Мы знаем историю. Знаем, что народ Божий — это...  Читать далее

Что такое народ Божий? И что такое его история? Мы привыкли смотреть на эту историю глазами обычного земного человека. Мы знаем историю. Знаем, что народ Божий — это еврейский народ. Знаем, что отцом его был Авраам, а великим пророком, выведшим его из Египта — Моисей. Знаем, каким был путь еврейского народа из Египта в обещанную Богом землю. И нам кажется, что иначе и не могло быть. По-своему мы правы: история сослагательного наклонения не знает.

Но это в нашем мире. В мире падшем и потому ограниченном. А вот в большом Божьем мире, который всегда оставался Его Царством, всё иначе. Там альтернатива возможна. Наша история там существует не в силу какой бы то ни было необходимости — социальной, политической, экономической или какой-нибудь еще, а благодаря выбору и решению Бога. Решению, которое учитывает также и свободный выбор людей.

Тех людей, к которым обращался Бог, желая сделать их отцами и духовными вождями народа. Тех людей, которым Он даровал Тору. Тех людей, которые, пока Моисея не было рядом, делали каждый свой выбор: участвовать в поклонении тельцу или нет. Поэтому в большом Божьем мире всегда возможны варианты. Ничто не предопределено. Всё всегда можно начать сначала. В том числе и историю народа Божия. Богу возможно всё, но Он смотрит на человека. На его выбор.

Бог говорит Моисею: ты видишь, эксперимент провалился. Или вот-вот провалится. Народу был дан шанс, но он не сумеет им воспользоваться — это уже видно. Твоему народу — подчёркивает Бог, обращаясь к Моисею. Твоему, а не Моему: Мой народ вокруг тельца не пляшет. Так, может быть, говорит Бог Моисею, начнём сначала? Например, с тебя: ты Мне верен, Ты меня знаешь, и Я знаю тебя. От тебя с Моей помощью получится другой народ, ему также будет дан шанс, может быть, этот другой, от тебя произошедший, народ воспользуется им лучше нынешнего?

Но Моисей не хочет бросать начатое. Он говорит: а как же Твой план? Ведь это свидетельство для всего мира. Неужели провал? Давай всё же попробуем ещё. Так говорит Моисей Богу. И Бог соглашается со Своим пророком. И история народа Божия продолжается. А люди внизу подумали: Моисей уладил дело. Дорогой ценой — убиты все отступники, но уладил. Так видно с земли. А с неба иначе. Но об этом из современников Моисея знал лишь он один. И, может быть, те немногие, кому он решился об этом рассказать. А теперь знаем и мы. Остаётся только выбрать.

Свернуть
 
На Исх 32:1-35
καὶ ἰδὼν ὁ λαὸς ὅτι κεχρόνικεν Μωυση̃ς καταβη̃ναι ἐκ του̃ ὄρους συνέστη ὁ λαὸς ἐπὶ Ααρων καὶ λέγουσιν αὐτω̨̃ ἀνάστηθι καὶ ποίησον ἡμι̃ν θεούς οἳ προπορεύσονται ἡμω̃ν ὁ γὰρ Μωυση̃ς οὑ̃τος ὁ ἄνθρωπος ὃς ἐξήγαγεν ἡμα̃ς ἐξ Αἰγύπτου οὐκ οἴδαμεν τί γέγονεν αὐτω̨̃
καὶ λέγει αὐτοι̃ς Ααρων περιέλεσθε τὰ ἐνώτια τὰ χρυσα̃ τὰ ἐν τοι̃ς ὠσὶν τω̃ν γυναικω̃ν ὑμω̃ν καὶ θυγατέρων καὶ ἐνέγκατε πρός με
καὶ περιείλαντο πα̃ς ὁ λαὸς τὰ ἐνώτια τὰ χρυσα̃ τὰ ἐν τοι̃ς ὠσὶν αὐτω̃ν καὶ ἤνεγκαν πρὸς Ααρων
καὶ ἐδέξατο ἐκ τω̃ν χειρω̃ν αὐτω̃ν καὶ ἔπλασεν αὐτὰ ἐν τη̨̃ γραφίδι καὶ ἐποίησεν αὐτὰ μόσχον χωνευτὸν καὶ εἰ̃πεν οὑ̃τοι οἱ θεοί σου Ισραηλ οἵτινες ἀνεβίβασάν σε ἐκ γη̃ς Αἰγύπτου
καὶ ἰδὼν Ααρων ὠ̨κοδόμησεν θυσιαστήριον κατέναντι αὐτου̃ καὶ ἐκήρυξεν Ααρων λέγων ἑορτὴ του̃ κυρίου αὔριον
καὶ ὀρθρίσας τη̨̃ ἐπαύριον ἀνεβίβασεν ὁλοκαυτώματα καὶ προσήνεγκεν θυσίαν σωτηρίου καὶ ἐκάθισεν ὁ λαὸς φαγει̃ν καὶ πιει̃ν καὶ ἀνέστησαν παίζειν
καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυση̃ν λέγων βάδιζε τὸ τάχος ἐντευ̃θεν κατάβηθι ἠνόμησεν γὰρ ὁ λαός σου οὓς ἐξήγαγες ἐκ γη̃ς Αἰγύπτου
παρέβησαν ταχὺ ἐκ τη̃ς ὁδου̃ ἡ̃ς ἐνετείλω αὐτοι̃ς ἐποίησαν ἑαυτοι̃ς μόσχον καὶ προσκεκυνήκασιν αὐτω̨̃ καὶ τεθύκασιν αὐτω̨̃ καὶ εἰ̃παν οὑ̃τοι οἱ θεοί σου Ισραηλ οἵτινες ἀνεβίβασάν σε ἐκ γη̃ς Αἰγύπτου
...
10 καὶ νυ̃ν ἔασόν με καὶ θυμωθεὶς ὀργη̨̃ εἰς αὐτοὺς ἐκτρίψω αὐτοὺς καὶ ποιήσω σὲ εἰς ἔθνος μέγα
11 καὶ ἐδεήθη Μωυση̃ς ἔναντι κυρίου του̃ θεου̃ καὶ εἰ̃πεν ἵνα τί κύριε θυμοι̃ ὀργη̨̃ εἰς τὸν λαόν σου οὓς ἐξήγαγες ἐκ γη̃ς Αἰγύπτου ἐν ἰσχύι μεγάλη̨ καὶ ἐν τω̨̃ βραχίονί σου τω̨̃ ὑψηλω̨̃
12 μήποτε εἴπωσιν οἱ Αἰγύπτιοι λέγοντες μετὰ πονηρίας ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἀποκτει̃ναι ἐν τοι̃ς ὄρεσιν καὶ ἐξαναλω̃σαι αὐτοὺς ἀπὸ τη̃ς γη̃ς παυ̃σαι τη̃ς ὀργη̃ς του̃ θυμου̃ σου καὶ ἵλεως γενου̃ ἐπὶ τη̨̃ κακία̨ του̃ λαου̃ σου
13 μνησθεὶς Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ τω̃ν σω̃ν οἰκετω̃ν οἱ̃ς ὤμοσας κατὰ σεαυτου̃ καὶ ἐλάλησας πρὸς αὐτοὺς λέγων πολυπληθυνω̃ τὸ σπέρμα ὑμω̃ν ὡσεὶ τὰ ἄστρα του̃ οὐρανου̃ τω̨̃ πλήθει καὶ πα̃σαν τὴν γη̃ν ταύτην ἣν εἰ̃πας δου̃ναι τω̨̃ σπέρματι αὐτω̃ν καὶ καθέξουσιν αὐτὴν εἰς τὸν αἰω̃να
14 καὶ ἱλάσθη κύριος περὶ τη̃ς κακίας ἡ̃ς εἰ̃πεν ποιη̃σαι τὸν λαὸν αὐτου̃
15 καὶ ἀποστρέψας Μωυση̃ς κατέβη ἀπὸ του̃ ὄρους καὶ αἱ δύο πλάκες του̃ μαρτυρίου ἐν ται̃ς χερσὶν αὐτου̃ πλάκες λίθιναι καταγεγραμμέναι ἐξ ἀμφοτέρων τω̃ν μερω̃ν αὐτω̃ν ἔνθεν καὶ ἔνθεν ἠ̃σαν γεγραμμέναι
16 καὶ αἱ πλάκες ἔργον θεου̃ ἠ̃σαν καὶ ἡ γραφὴ γραφὴ θεου̃ ἐστιν κεκολαμμένη ἐν ται̃ς πλαξίν
17 καὶ ἀκούσας 'Ιησου̃ς τὴν φωνὴν του̃ λαου̃ κραζόντων λέγει πρὸς Μωυση̃ν φωνὴ πολέμου ἐν τη̨̃ παρεμβολη̨̃
18 καὶ λέγει οὐκ ἔστιν φωνὴ ἐξαρχόντων κατ' ἰσχὺν οὐδὲ φωνὴ ἐξαρχόντων τροπη̃ς ἀλλὰ φωνὴν ἐξαρχόντων οἴνου ἐγὼ ἀκούω
19 καὶ ἡνίκα ἤγγιζεν τη̨̃ παρεμβολη̨̃ ὁρα̨̃ τὸν μόσχον καὶ τοὺς χορούς καὶ ὀργισθεὶς θυμω̨̃ Μωυση̃ς ἔρριψεν ἀπὸ τω̃ν χειρω̃ν αὐτου̃ τὰς δύο πλάκας καὶ συνέτριψεν αὐτὰς ὑπὸ τὸ ὄρος
20 καὶ λαβὼν τὸν μόσχον ὃν ἐποίησαν κατέκαυσεν αὐτὸν ἐν πυρὶ καὶ κατήλεσεν αὐτὸν λεπτὸν καὶ ἔσπειρεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ ὕδωρ καὶ ἐπότισεν αὐτὸ τοὺς υἱοὺς Ισραηλ
21 καὶ εἰ̃πεν Μωυση̃ς τω̨̃ Ααρων τί ἐποίησέν σοι ὁ λαὸς οὑ̃τος ὅτι ἐπήγαγες ἐπ' αὐτοὺς ἁμαρτίαν μεγάλην
22 καὶ εἰ̃πεν Ααρων πρὸς Μωυση̃ν μὴ ὀργίζου κύριε σὺ γὰρ οἰ̃δας τὸ ὅρμημα του̃ λαου̃ τούτου
23 λέγουσιν γάρ μοι ποίησον ἡμι̃ν θεούς οἳ προπορεύσονται ἡμω̃ν ὁ γὰρ Μωυση̃ς οὑ̃τος ὁ ἄνθρωπος ὃς ἐξήγαγεν ἡμα̃ς ἐξ Αἰγύπτου οὐκ οἴδαμεν τί γέγονεν αὐτω̨̃
24 καὶ εἰ̃πα αὐτοι̃ς εἴ τινι ὑπάρχει χρυσία περιέλεσθε καὶ ἔδωκάν μοι καὶ ἔρριψα εἰς τὸ πυ̃ρ καὶ ἐξη̃λθεν ὁ μόσχος οὑ̃τος
25 καὶ ἰδὼν Μωυση̃ς τὸν λαὸν ὅτι διεσκέδασται διεσκέδασεν γὰρ αὐτοὺς Ααρων ἐπίχαρμα τοι̃ς ὑπεναντίοις αὐτω̃ν
26 ἔστη δὲ Μωυση̃ς ἐπὶ τη̃ς πύλης τη̃ς παρεμβολη̃ς καὶ εἰ̃πεν τίς πρὸς κύριον ἴτω πρός με συνη̃λθον οὐ̃ν πρὸς αὐτὸν πάντες οἱ υἱοὶ Λευι
27 καὶ λέγει αὐτοι̃ς τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ θέσθε ἕκαστος τὴν ἑαυτου̃ ῥομφαίαν ἐπὶ τὸν μηρὸν καὶ διέλθατε καὶ ἀνακάμψατε ἀπὸ πύλης ἐπὶ πύλην διὰ τη̃ς παρεμβολη̃ς καὶ ἀποκτείνατε ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὐτου̃ καὶ ἕκαστος τὸν πλησίον αὐτου̃ καὶ ἕκαστος τὸν ἔγγιστα αὐτου̃
28 καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Λευι καθὰ ἐλάλησεν αὐτοι̃ς Μωυση̃ς καὶ ἔπεσαν ἐκ του̃ λαου̃ ἐν ἐκείνη̨ τη̨̃ ἡμέρα̨ εἰς τρισχιλίους ἄνδρας
29 καὶ εἰ̃πεν αὐτοι̃ς Μωυση̃ς ἐπληρώσατε τὰς χει̃ρας ὑμω̃ν σήμερον κυρίω̨ ἕκαστος ἐν τω̨̃ υἱω̨̃ ἢ τω̨̃ ἀδελφω̨̃ δοθη̃ναι ἐφ' ὑμα̃ς εὐλογίαν
30 καὶ ἐγένετο μετὰ τὴν αὔριον εἰ̃πεν Μωυση̃ς πρὸς τὸν λαόν ὑμει̃ς ἡμαρτήκατε ἁμαρτίαν μεγάλην καὶ νυ̃ν ἀναβήσομαι πρὸς τὸν θεόν ἵνα ἐξιλάσωμαι περὶ τη̃ς ἁμαρτίας ὑμω̃ν
31 ὑπέστρεψεν δὲ Μωυση̃ς πρὸς κύριον καὶ εἰ̃πεν δέομαι κύριε ἡμάρτηκεν ὁ λαὸς οὑ̃τος ἁμαρτίαν μεγάλην καὶ ἐποίησαν ἑαυτοι̃ς θεοὺς χρυσου̃ς
32 καὶ νυ̃ν εἰ μὲν ἀφει̃ς αὐτοι̃ς τὴν ἁμαρτίαν ἄφες εἰ δὲ μή ἐξάλειψόν με ἐκ τη̃ς βίβλου σου ἡ̃ς ἔγραψας
33 καὶ εἰ̃πεν κύριος πρὸς Μωυση̃ν εἴ τις ἡμάρτηκεν ἐνώπιόν μου ἐξαλείψω αὐτὸν ἐκ τη̃ς βίβλου μου
34 νυνὶ δὲ βάδιζε κατάβηθι καὶ ὁδήγησον τὸν λαὸν του̃τον εἰς τὸν τόπον ὃν εἰ̃πά σοι ἰδοὺ ὁ ἄγγελός μου προπορεύεται πρὸ προσώπου σου ἡ̨̃ δ' ἂν ἡμέρα̨ ἐπισκέπτωμαι ἐπάξω ἐπ' αὐτοὺς τὴν ἁμαρτίαν αὐτω̃ν
35 καὶ ἐπάταξεν κύριος τὸν λαὸν περὶ τη̃ς ποιήσεως του̃ μόσχου οὑ̃ ἐποίησεν Ααρων
Свернуть
Сегодня мы читаем о том, что человек перед Богом и человек в мире перед людьми - это часто совершенно разные люди...  Читать далее

Сегодня мы читаем о том, что человек перед Богом и человек в мире перед людьми - это часто совершенно разные люди. Моисей, созерцая Бога, проникается Его величием и Его милосердием. Народ оказался неверен, но Моисей разговаривает с Тем, Кто сильнее любого греха. С тем, кто судит по милости, а не по справедливости. И, обращаясь к Богу Милосердному и Святому, Моисей просит помиловать народ. В подобном состоянии духа, получив прощение для народа-идолопоклонца, он спускается вниз и тут же меняется. Жестокая расправа, уничтожение скрижалей - так выражает себя его гнев. Ситуация знакомая. Как часто мы с возмущением читаем о жестоких расправах верующих над неверующими, над верующими в другое, над выражающих свою веру иначе. Перед нами действия людей, неспособных вместить в себя милосердие Божие. Мы даже готовы просить о милости к грешникам, но не готовы простить тех, кто с нашей точки зрения не достоин этой милости.

Свернуть
 
На Исх 32:1-35
καὶ ἰδὼν ὁ λαὸς ὅτι κεχρόνικεν Μωυση̃ς καταβη̃ναι ἐκ του̃ ὄρους συνέστη ὁ λαὸς ἐπὶ Ααρων καὶ λέγουσιν αὐτω̨̃ ἀνάστηθι καὶ ποίησον ἡμι̃ν θεούς οἳ προπορεύσονται ἡμω̃ν ὁ γὰρ Μωυση̃ς οὑ̃τος ὁ ἄνθρωπος ὃς ἐξήγαγεν ἡμα̃ς ἐξ Αἰγύπτου οὐκ οἴδαμεν τί γέγονεν αὐτω̨̃
καὶ λέγει αὐτοι̃ς Ααρων περιέλεσθε τὰ ἐνώτια τὰ χρυσα̃ τὰ ἐν τοι̃ς ὠσὶν τω̃ν γυναικω̃ν ὑμω̃ν καὶ θυγατέρων καὶ ἐνέγκατε πρός με
καὶ περιείλαντο πα̃ς ὁ λαὸς τὰ ἐνώτια τὰ χρυσα̃ τὰ ἐν τοι̃ς ὠσὶν αὐτω̃ν καὶ ἤνεγκαν πρὸς Ααρων
καὶ ἐδέξατο ἐκ τω̃ν χειρω̃ν αὐτω̃ν καὶ ἔπλασεν αὐτὰ ἐν τη̨̃ γραφίδι καὶ ἐποίησεν αὐτὰ μόσχον χωνευτὸν καὶ εἰ̃πεν οὑ̃τοι οἱ θεοί σου Ισραηλ οἵτινες ἀνεβίβασάν σε ἐκ γη̃ς Αἰγύπτου
καὶ ἰδὼν Ααρων ὠ̨κοδόμησεν θυσιαστήριον κατέναντι αὐτου̃ καὶ ἐκήρυξεν Ααρων λέγων ἑορτὴ του̃ κυρίου αὔριον
καὶ ὀρθρίσας τη̨̃ ἐπαύριον ἀνεβίβασεν ὁλοκαυτώματα καὶ προσήνεγκεν θυσίαν σωτηρίου καὶ ἐκάθισεν ὁ λαὸς φαγει̃ν καὶ πιει̃ν καὶ ἀνέστησαν παίζειν
καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυση̃ν λέγων βάδιζε τὸ τάχος ἐντευ̃θεν κατάβηθι ἠνόμησεν γὰρ ὁ λαός σου οὓς ἐξήγαγες ἐκ γη̃ς Αἰγύπτου
παρέβησαν ταχὺ ἐκ τη̃ς ὁδου̃ ἡ̃ς ἐνετείλω αὐτοι̃ς ἐποίησαν ἑαυτοι̃ς μόσχον καὶ προσκεκυνήκασιν αὐτω̨̃ καὶ τεθύκασιν αὐτω̨̃ καὶ εἰ̃παν οὑ̃τοι οἱ θεοί σου Ισραηλ οἵτινες ἀνεβίβασάν σε ἐκ γη̃ς Αἰγύπτου
...
10 καὶ νυ̃ν ἔασόν με καὶ θυμωθεὶς ὀργη̨̃ εἰς αὐτοὺς ἐκτρίψω αὐτοὺς καὶ ποιήσω σὲ εἰς ἔθνος μέγα
11 καὶ ἐδεήθη Μωυση̃ς ἔναντι κυρίου του̃ θεου̃ καὶ εἰ̃πεν ἵνα τί κύριε θυμοι̃ ὀργη̨̃ εἰς τὸν λαόν σου οὓς ἐξήγαγες ἐκ γη̃ς Αἰγύπτου ἐν ἰσχύι μεγάλη̨ καὶ ἐν τω̨̃ βραχίονί σου τω̨̃ ὑψηλω̨̃
12 μήποτε εἴπωσιν οἱ Αἰγύπτιοι λέγοντες μετὰ πονηρίας ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἀποκτει̃ναι ἐν τοι̃ς ὄρεσιν καὶ ἐξαναλω̃σαι αὐτοὺς ἀπὸ τη̃ς γη̃ς παυ̃σαι τη̃ς ὀργη̃ς του̃ θυμου̃ σου καὶ ἵλεως γενου̃ ἐπὶ τη̨̃ κακία̨ του̃ λαου̃ σου
13 μνησθεὶς Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ τω̃ν σω̃ν οἰκετω̃ν οἱ̃ς ὤμοσας κατὰ σεαυτου̃ καὶ ἐλάλησας πρὸς αὐτοὺς λέγων πολυπληθυνω̃ τὸ σπέρμα ὑμω̃ν ὡσεὶ τὰ ἄστρα του̃ οὐρανου̃ τω̨̃ πλήθει καὶ πα̃σαν τὴν γη̃ν ταύτην ἣν εἰ̃πας δου̃ναι τω̨̃ σπέρματι αὐτω̃ν καὶ καθέξουσιν αὐτὴν εἰς τὸν αἰω̃να
14 καὶ ἱλάσθη κύριος περὶ τη̃ς κακίας ἡ̃ς εἰ̃πεν ποιη̃σαι τὸν λαὸν αὐτου̃
15 καὶ ἀποστρέψας Μωυση̃ς κατέβη ἀπὸ του̃ ὄρους καὶ αἱ δύο πλάκες του̃ μαρτυρίου ἐν ται̃ς χερσὶν αὐτου̃ πλάκες λίθιναι καταγεγραμμέναι ἐξ ἀμφοτέρων τω̃ν μερω̃ν αὐτω̃ν ἔνθεν καὶ ἔνθεν ἠ̃σαν γεγραμμέναι
16 καὶ αἱ πλάκες ἔργον θεου̃ ἠ̃σαν καὶ ἡ γραφὴ γραφὴ θεου̃ ἐστιν κεκολαμμένη ἐν ται̃ς πλαξίν
17 καὶ ἀκούσας 'Ιησου̃ς τὴν φωνὴν του̃ λαου̃ κραζόντων λέγει πρὸς Μωυση̃ν φωνὴ πολέμου ἐν τη̨̃ παρεμβολη̨̃
18 καὶ λέγει οὐκ ἔστιν φωνὴ ἐξαρχόντων κατ' ἰσχὺν οὐδὲ φωνὴ ἐξαρχόντων τροπη̃ς ἀλλὰ φωνὴν ἐξαρχόντων οἴνου ἐγὼ ἀκούω
19 καὶ ἡνίκα ἤγγιζεν τη̨̃ παρεμβολη̨̃ ὁρα̨̃ τὸν μόσχον καὶ τοὺς χορούς καὶ ὀργισθεὶς θυμω̨̃ Μωυση̃ς ἔρριψεν ἀπὸ τω̃ν χειρω̃ν αὐτου̃ τὰς δύο πλάκας καὶ συνέτριψεν αὐτὰς ὑπὸ τὸ ὄρος
20 καὶ λαβὼν τὸν μόσχον ὃν ἐποίησαν κατέκαυσεν αὐτὸν ἐν πυρὶ καὶ κατήλεσεν αὐτὸν λεπτὸν καὶ ἔσπειρεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ ὕδωρ καὶ ἐπότισεν αὐτὸ τοὺς υἱοὺς Ισραηλ
21 καὶ εἰ̃πεν Μωυση̃ς τω̨̃ Ααρων τί ἐποίησέν σοι ὁ λαὸς οὑ̃τος ὅτι ἐπήγαγες ἐπ' αὐτοὺς ἁμαρτίαν μεγάλην
22 καὶ εἰ̃πεν Ααρων πρὸς Μωυση̃ν μὴ ὀργίζου κύριε σὺ γὰρ οἰ̃δας τὸ ὅρμημα του̃ λαου̃ τούτου
23 λέγουσιν γάρ μοι ποίησον ἡμι̃ν θεούς οἳ προπορεύσονται ἡμω̃ν ὁ γὰρ Μωυση̃ς οὑ̃τος ὁ ἄνθρωπος ὃς ἐξήγαγεν ἡμα̃ς ἐξ Αἰγύπτου οὐκ οἴδαμεν τί γέγονεν αὐτω̨̃
24 καὶ εἰ̃πα αὐτοι̃ς εἴ τινι ὑπάρχει χρυσία περιέλεσθε καὶ ἔδωκάν μοι καὶ ἔρριψα εἰς τὸ πυ̃ρ καὶ ἐξη̃λθεν ὁ μόσχος οὑ̃τος
25 καὶ ἰδὼν Μωυση̃ς τὸν λαὸν ὅτι διεσκέδασται διεσκέδασεν γὰρ αὐτοὺς Ααρων ἐπίχαρμα τοι̃ς ὑπεναντίοις αὐτω̃ν
26 ἔστη δὲ Μωυση̃ς ἐπὶ τη̃ς πύλης τη̃ς παρεμβολη̃ς καὶ εἰ̃πεν τίς πρὸς κύριον ἴτω πρός με συνη̃λθον οὐ̃ν πρὸς αὐτὸν πάντες οἱ υἱοὶ Λευι
27 καὶ λέγει αὐτοι̃ς τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ θέσθε ἕκαστος τὴν ἑαυτου̃ ῥομφαίαν ἐπὶ τὸν μηρὸν καὶ διέλθατε καὶ ἀνακάμψατε ἀπὸ πύλης ἐπὶ πύλην διὰ τη̃ς παρεμβολη̃ς καὶ ἀποκτείνατε ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὐτου̃ καὶ ἕκαστος τὸν πλησίον αὐτου̃ καὶ ἕκαστος τὸν ἔγγιστα αὐτου̃
28 καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Λευι καθὰ ἐλάλησεν αὐτοι̃ς Μωυση̃ς καὶ ἔπεσαν ἐκ του̃ λαου̃ ἐν ἐκείνη̨ τη̨̃ ἡμέρα̨ εἰς τρισχιλίους ἄνδρας
29 καὶ εἰ̃πεν αὐτοι̃ς Μωυση̃ς ἐπληρώσατε τὰς χει̃ρας ὑμω̃ν σήμερον κυρίω̨ ἕκαστος ἐν τω̨̃ υἱω̨̃ ἢ τω̨̃ ἀδελφω̨̃ δοθη̃ναι ἐφ' ὑμα̃ς εὐλογίαν
30 καὶ ἐγένετο μετὰ τὴν αὔριον εἰ̃πεν Μωυση̃ς πρὸς τὸν λαόν ὑμει̃ς ἡμαρτήκατε ἁμαρτίαν μεγάλην καὶ νυ̃ν ἀναβήσομαι πρὸς τὸν θεόν ἵνα ἐξιλάσωμαι περὶ τη̃ς ἁμαρτίας ὑμω̃ν
31 ὑπέστρεψεν δὲ Μωυση̃ς πρὸς κύριον καὶ εἰ̃πεν δέομαι κύριε ἡμάρτηκεν ὁ λαὸς οὑ̃τος ἁμαρτίαν μεγάλην καὶ ἐποίησαν ἑαυτοι̃ς θεοὺς χρυσου̃ς
32 καὶ νυ̃ν εἰ μὲν ἀφει̃ς αὐτοι̃ς τὴν ἁμαρτίαν ἄφες εἰ δὲ μή ἐξάλειψόν με ἐκ τη̃ς βίβλου σου ἡ̃ς ἔγραψας
33 καὶ εἰ̃πεν κύριος πρὸς Μωυση̃ν εἴ τις ἡμάρτηκεν ἐνώπιόν μου ἐξαλείψω αὐτὸν ἐκ τη̃ς βίβλου μου
34 νυνὶ δὲ βάδιζε κατάβηθι καὶ ὁδήγησον τὸν λαὸν του̃τον εἰς τὸν τόπον ὃν εἰ̃πά σοι ἰδοὺ ὁ ἄγγελός μου προπορεύεται πρὸ προσώπου σου ἡ̨̃ δ' ἂν ἡμέρα̨ ἐπισκέπτωμαι ἐπάξω ἐπ' αὐτοὺς τὴν ἁμαρτίαν αὐτω̃ν
35 καὶ ἐπάταξεν κύριος τὸν λαὸν περὶ τη̃ς ποιήσεως του̃ μόσχου οὑ̃ ἐποίησεν Ααρων
Свернуть
История с золотым тельцом показательна во многих отношениях. Самое же интересное в ней то, что изготовившие его вовсе не имели в виду измены Яхве, измены Богу Авраама и Моисея...  Читать далее

История с золотым тельцом показательна во многих отношениях. Самое же интересное в ней то, что изготовившие его вовсе не имели в виду измены Яхве, измены Богу Авраама и Моисея. Они хотели, чтобы перед ними предстал тот самый Бог, Который вывел их из Египта. Предстал наглядно, зримо, ощутимо. Так, чтобы ни у кого не возникало сомнений: Бог действительно тут, среди них.

Он их не бросил, не ушёл куда-то на гору вместе с Моисеем. Дальше всё просто: в едином порыве народ отливает себе нечто — и это нечто приобретает облик тельца, образ египетского бога Аписа, символом которого и был пресловутый телец. Аарон же лично обтачивает отливку — чтобы Бог, выведший народ из Египта, выглядел красивее. Нелепость? Абсурд? Безумие? Наверное, всего понемногу. Главное же — тот простой факт, что в завет народ так и не вступил.

Потому, что заключённый завет предполагал совершенно ясно: отныне каждый сам выстраивает свои отношения с Богом и каждый сам за них отвечает. И вдруг снова звучит вопрос: где же Моисей? Куда он исчез? И где его Бог? Тут-то и коренится проблема. Вместо нашего Бога, моего Бога — его Бог. Его, Моисея. Так же, как было до сих пор: Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. После Синайского завета должно было стать: Бог Израиля.

Именно всего Израиля, а не только Моисея. Однако не стало: Моисей исчезает из виду, а с ним исчезает и Бог — и опять его Бог, Бог Моисея. Он всё ещё не Бог Израиля, всё ещё не стал им. Не случайно Бог предлагает Моисею бросить народ, предоставить его своей судьбе, которая в пустыне несомненно сложилась бы для народа весьма печально, и начать всё с начала.

С нового народа, который произойдёт от Моисея. Что же, в самом деле, остаётся, если экзамен провален, если после всех сказанных на Синае слов, после всех данных при заключении союза-завета обещаний, Бог Моисея так и не стал для Израиля его Богом? Это Моисей уговаривает, умоляет Бога попробовать ещё раз, дать народу ещё один шанс. Бог уже готов начать всё с чистого листа — но он уступает Моисею. Уступает Своему пророку, Своему служителю. Это неудивительно: Бог ведь нередко уступает тому, кто о чём-то Его просит. Особенно если просящий сам готов участвовать в том, чего хочет. Бог соглашается дать народу ещё один шанс — шанс стать Его народом. Шанс Израилю позволить Ему, Богу Моисея, стать Богом Израиля.

Свернуть

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).