Библия-Центр
РУ
Вся Библия
Церковнославянский перевод (ru)
Поделиться

Кни1га вторaz Маккаве1йскаz, ГлавA 4

Предрече1нный же сjмwнъ, и4же њ сре1бреницэхъ и3 nте1чествэ доноси1тель сотвори1сz, ѕлосло1вzше nнjю, ѓкибы то1й и3ліодHра и3 поwщрsлъ къ си6мъ и3 ѕло1бъ содётель бы1лъ.
И# благодётелz грaду и3 защи1тника свои1хъ людjй и3 ревни1телz зако1нwвъ (б9іихъ) дерзaше нарицaти навётникомъ веще1й.
Враждё же въ толи1ко происходsщей, ћкw чрез8 нёкоего t другHвъ сjмwновыхъ и3 ўб‡йства совершaхусz,
созерцaz nнjа лю1тость прёніz, и3 ґполлHніа неи1стовствовати, ћкw кілисmрjи и3 фінікjи воево1ду, ўмножaюща ѕло1бу сjмwнову, ко царю2 tи1де,
не бывazй грaжданъ клеветни1къ, но по1льзу во џбществэ и3 на є3ди1нэ всемY мно1жеству промышлsz:
ви1дzше бо, ћкw без8 царе1ва про1мысла не мо1щно получи1ти ми1ра ктомY веще1мъ, и3 ћкw сjмwнъ не tстaвитъ бyйства.
Њстaвльшу же житіе2 селе1vку и3 пріе1мшу цaрство ґнтіо1ху, и4же нарицaшесz є3піфaнъ, желaше їасHнъ брaтъ nнjинъ ґрхіере1йства,
вни1де ко царю2, њбэщавaz є3мY сребрA тал†нтъ три1ста шестьдесsтъ и3 t прихо1дwвъ нёкіихъ и3ны1хъ тал†нтъ џсмьдесzтъ.
Къ си6мъ же њбэщавaше и3 и3ны1хъ написaти сто2 пzтьдесsтъ, ѓще подaстсz влaстію є3гw2 ўчи1лище ю4ныхъ є3мY постaвити и3 сyщихъ во їеrли1мэ ґнтіохjанами писaти.
10 Соизво1лившу же царю2, и3 начaльство њдержaвъ, ѓбіе на kзы1ческій њбы1чай є3диноплемє1нныz сво‰ преводи1ти начA.
11 И# ўстaвлєннаz їуде1wмъ человэколю6біz ц†рскаz чрез8 їwaнна nтцA є3vполе1ма, и4же бsше посло1мъ њ дрyжбэ и3 споборе1ніи къ ри1млzнwмъ, tри1ну: и3 закHнныz ќбw гражд†нскіz разорsz ўстaвы, беззакHнныz њбы6чаи нововвождaше.
12 Тщaтельнэ бо под8 сaмымъ краегрaдіемъ ўчи1лище постaви, и3 и3зрsднэйшихъ ю4ношъ покори1въ, под8 петaсъ ввождaше.
13 И# си1це бЁ ўсе1рдіе нёкое ко є4ллинству и3 ўспёхъ kзы1ческагw жи1тельства, рaди безмёрнагw, нечести1вагw, ґ не ґрхіере1а їасHна, беззако1ніz.
14 Ћкw не ктомY њ слyжбахъ nлтaрныхъ ўсе1рдни бsху жерцы2, но хрaмъ ќбw презирaюще и3 њ же1ртвахъ нерадsще, тщaхусz прич†стницы бы1ти пале1стрэ беззако1ннагw предaніz, по произзывaніи и3грaлищнагw крyга.
15 И# nте1чєскіz ќбw чє1сти ни во что1же вмэнsху, є4ллинскіz же сл†вы предHбры бы1ти мнsху:
16 и4хже рaди њб8sтъ | лю1тое њбстоsніе, и3 њ и4хже ревновaху наставле1ніихъ, и3 весьмA и5мъ хотsху ўподо1битисz си1хъ врагHвъ и3 мучи1телей и3мёzху.
17 Нече1ствовати бо въ бжcтвенныхъ зако1нэхъ неудо1бь: но сі‰ послёдующее вре1мz и3звэсти1тъ.
18 Бы1вшу же пzтолётному три1знищу въ тv1рэ и3 царю2 сyщу тaмw,
19 послA їасHнъ стyдныхъ смотри1телей и3з8 їеrли1ма ґнтіохjаны сyщыz, несyщыz сребрA дідрaхмъ три1ста въ же1ртву и3раклjеву, њ и4хже и3 молsху прине1сшіи, да не ўпотреблsютъ въ же1ртву, ћкw не досто1итъ, но во и3ны6z росхо1ды и5хъ tложи1ти.
20 ПослA ў2бо сі‰ рaди послaвшагw въ же1ртву и3раклjеву, рaди же прине1сшихъ на строе1ніе кораблеце1й тривесе1льныхъ.
21 По1слану же бы1вшу во є3гv1петъ ґполлHнію сы1ну менесте1ову ко птоломе1ю філоме1теру царю2, торжествA рaди воспріsтіz престо1ла, возмнёвъ ґнтіо1хъ чyжда є3го2 бы1ти свои1хъ веще1й, њ свое1мъ без8wпaсствэ печaшесz: тогw2 рaди во їoппjю прише1дъ, дости1же во їеrли1мъ.
22 Великолёпнw же t їасHна и3 грaда пріsтъ, со свэщьми2 свётлыми и3 хвалaми вни1де: тaже си1це въ фінікjю съ во1инствомъ по1йде.
23 По трелётнэмъ же вре1мени послA їасHнъ менелaа брaта предрече1ннагw сjмwна несyща царю2 сре1бреники и3 њ ве1щехъ нyжныхъ представле1ніе соверши1ти и3мyщаго.
24 Џнъ же предстaвъ царю2 и3 возвели1чивъ є3го2 въ лице2 влaсти рaди, на себе2 восто1рже ґрхіере1йство, положи1въ свы1ше їасHна тал†нтъ сребрA три1ста.
25 Пріе1мь же t царS повелBніz пріи1де, ничто1же ќбw носS досто1йно ґрхіере1йства, ћрость же же1стокагw мучи1телz и3 ѕвёрz лю1тагw гнёвъ и3мёz.
26 И# їасHнъ ќбw, и4же своего2 брaта ко1знію ўлови2, сaмъ ко1знію ўловле1нъ t и3нaгw, бэгле1цъ во ґманjтскую странY и3згнaнъ бы1сть.
27 Менелaй же начaльство ќбw њдержA, њ сре1бреницэхъ же царе1ви њбэщaнныхъ ничто1же радsше:
28 творsщу же и3стzзaніе сwстрaту краегрaдіz є3пaрху, къ семy бо надлежaще дaней дёло, тоS рaди вины2 џба ко царю2 при1звани.
29 И# менелaй ќбw њстaви ґрхіере1йства прее1мника лmсімaха брaта своего2, сwстрaтъ же крати1та, и4же бЁ над8 кv6прzны.
30 И# є3гдA сі‰ дёzхусz, случи1сz тaрсzнwмъ и3 малHтwмъ крамолY воздви1гнути, сегw2 рaди, ћкw ґнтіохjдэ нало1жницэ царе1вэ въ дaръ tдaни бы1ша.
31 Ско1рw ў2бо цaрь пріи1де ўкроти1ти ве1щы, њстaвz намёстника ґндронjка є3ди1наго t кнzзе1й свои1хъ.
32 Возмнёвъ же менелaй воспріsти себЁ вре1мz благополyчно, златы6z нBкіz сосyды t це1ркве ўкрaдъ даровA ґндронjку и3 и4на продаде2 въ тv1ръ и3 во њкрє1стныz грaды.
33 Єже ћвнw познaвъ nнjа, њбличaше є3го2, tше1дъ въ мёсто без8wпaсное, въ дафнjю бли1з8 ґнтіохjи лежaщую.
34 Tтyду менелaй взе1мъ на є3ди1нэ ґндронjка, молsше да ўбіе1тъ nнjю. Џнъ же прише1дъ ко nнjи, и3 ўвэщaвъ ле1стію, и3 десни1цу съ клsтвою дaвъ, ѓще и3 въ подозрёніи бЁ, ўсовётова и3з8 без8wпaснагw мёста и3зы1ти, є3го1же и3 ѓбіе заключи1въ ўби2, не ўстыдёвсz прaвды.
35 Сеs же рaди вины2 не то1кмw їуде1є, но мно1зи и3 t и3ны1хъ kзы1кwвъ негодовaху и3 скорбsху њ непрaведнэмъ мyжа ўбjйствэ.
36 Возврати1вшусz же царю2 t кілікjйскихъ мёстъ, сyщіи во грaдэ їуде1є приступи1ша просsще (судA) кyпнw съ ненави1дzщими беззакHніz є4ллинами њ безви1ннэмъ ўбjйствэ nнjинэ.
37 Њскорби1всz ў2бо душе1ю ґнтіо1хъ (nнjи рaди) и3 преклони1въ на ми1лость, и3 сле1зы и3зліsвъ њ цэломyдріи скончaвшагwсz и3 њ мно1зэмъ благонрaвіи
38 и3 раз8zри1всz душе1ю, ѓбіе со ґндронjка порфv1ру совле1къ и3 nдє1жды њбодрaвъ, по всемY грaду повелёвъ њбводи1ти, на то1мже мёстэ, и3дёже nнjю нечести1вw ўби2, тaмw ўбjйцу погуби2, гDу досто1йную є3мY кaзнь воздаю1щу.
39 є3гдa же мнHга свzщеннограби1тєльства во грaдэ содBлана бы1ша t лmсімaха со менелaевымъ совётомъ, и3 и3зы1де вёсть внЁ, собрaсz мно1жество на лmсімaха, мнHгимъ ўже2 златы6мъ сосyдwмъ и3знесє1нымъ бы1вшымъ.
40 Наро1дwмъ же востаю1щымъ и3 гнёва и3спо1лнєннымъ, воwружи1въ лmсімaхъ три2 ты1сzщы, начA беззако1нными рукaми њби1дэти, предводи1тельствующу нёкоему мучи1телю престарёвшусz во1зрастомъ, пaче же безyміемъ.
41 Ўразумёвше же и3 ўси1ліе лmсімaхово, и3нjи кaменіе, и3нjи дрекHліz тHлстаz восхи1тиша, нёцыи же бли1з8 лежaщій прaхъ взе1мше, на сyщихъ њ1крестъ лmсімaха метaша.
42 СеS рaди вины2 мно1гихъ ќбw t ни1хъ ўzзви1ша, нёкіихъ же и3 низложи1ша, всёхъ же въ бёгъ њбрати1ша: самаго1 же свzщеннограби1телz при сокро1вищнэмъ храни1лищи ўби1ша.
43 Њ си1хъ же сyдъ на менелaа настоsше.
44 є3гдa же пріи1де цaрь въ тv1ръ, къ немY суде1бное дёло принесо1ша по1сланніи три2 м{жа t старёйшинъ.
45 И# ўже2 премогaемь менелaй њбэщA птоломе1ю сы1ну дорmме1нову мнHги сре1бреники дaти на ўтоле1ніе царS.
46 Поsтъ ў2бо њсо1бь птоломе1й въ нёкій притво1ръ ѓки прохлаждaющасz царS, преврати2,
47 и3 всеS ќбw ѕло1бы вино1внаго менелaа свободи2 t вины2, ґ бёдныхъ, и5же ѓще бы и3 пред8 скv6fы глаго1лали, tпуще1ни бы1ли бы1ша неwсужде1ни, си1хъ на сме1рть њсуди2.
48 Ско1рw ў2бо непрaведну кaзнь претерпёша и5же њ грaдэ и3 лю1дехъ и3 њ свzще1нныхъ сосyдэхъ доноси1вшіи.
49 СеS рaди вины2 и3 тv1рzне, вознегодовaвше њ беззако1ніи, на погребе1ніе и4хъ ще1дрw преподaша.
50 Менелaй же рaди лихои1мства њбладaющихъ пребывaше во влaсти, возрастaющь ѕло1бою, вели1кій грaжданwмъ навётникъ сотвори1всz.
Для корректного отображения некириллических текстов желательно установить шрифты Lucida Sans Unicode (для текстов на греческом) и Hirmos (для текстов на церковнославянском). Если Ваш браузер поддерживает технологию CSS3, шрифты будут загружены автоматически.
Комментарии:
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

7 Антиох IV (175-164), брат Селевка IV. Смерть Селевка, которой содействовал Илиодор, нарушила планы Онии. Его брат Иисус выразил свои симпатии к эллинизму, назвавшись Иасоном.


9 "Училище для телесного упражнения" - речь идет об организации, которая в греч. городах объединяла молодежь для военной подготовки и знакомила до некоторой степени с литературой. "Писать иерусалимлян антиохиянами" (ср антиохияне Птолемаиса, как обозначалось на монетах) значило - записать в объединение, носившее имя своего покровителя Антиоха, что свидетельствовало о превращении святого города в город греческий, граждане которого подлежали переписи.


12 "Подводить под срамную покрышку", т.е. приводить кого-нибудь в гимназию, где носили широкополую шляпу "петас" - атрибут Гермеса, бога борьбы и состязаний - в знак того, что ученики принимали греч. обычаи.


18 Игры, проводившиеся каждые 5 лет в честь финикийского бога Мелхома или Геракла.


29 "Кипряне" - наемники с о. Кипра.


33 "Дафна"-Бейт-Эль-Ма, в 9 км. на Ю от Антиохии; там находились храм Аполлона и свящ. роща, считавшаяся местом убежища. Ония воспользовался тем, что, согласно сирийскому обычаю, можно было укрываться в этом убежище, не преклоняясь перед языческим богом.


34 "Ония" и есть помазанник, о котором говорится у Дан 9:25сл, и вождь Завета (Дан 11:22). Его смерть кладет начало 70-ой и последней седмине лет, середина которой будет отмечена прекращением законного жертвоприношения и воцарением "мерзости запустения" (Дан 9:27; ср Дан 7:25; Дан 8:11-14; Дан 11:31; Дан 12:11сл; 1 Макк 1:54; 1 Макк 4:54; 2 Макк 1:9; 2 Макк 6:2; 2 Макк 10:5). Этот период, продолжавшийся три с половиной года, должен соответствовать действительности, ибо на нем основано толкование пророчества Иеремии (Иер 25:11-12; Иер 29:10). Дата, указанная в 1 Макк 1:54(декабрь 167), дает право отнести убийство Онии к лету 170 г.


Вторая книга Маккавейская является не продолжением первой, а частично параллельным повествованием: в ней излагаются события с конца царствования Селевка VI, предшественника Антиоха Епифана, до поражения Никанора. Она охватывает всего пятнадцать лет и соответствует содержанию семи первых глав 1 Макк. По своей литературной форме 2 Макк, написанная по-греч, во многом отличается от 1 Макк.

Она представлена как сокращенное произведение некоего Иасона Киринейского (2 Макк 2:19-32), которое предваряют два послания иерусалимских иудеев (2 Макк 1:1-2:18). Стиль книги характерен для произведений эллинистических писателей, язык ее изобилует риторическими оборотами. Автор больше проповедник, чем историк, но он значительно превосходит автора 1 Макк в знании греческих общественных институтов и политической жизни той эпохи. Он пишет для александрийских иудеев, чтобы пробудить у них сознание солидарности с их палестинскими собратьями. В частности, он хочет привлечь их внимание к судьбе Храма — средоточию религиозной жизни израильтян, — ненавидимого язычниками-поработителями. Это стремление автора заметно в композиции книги: после описания эпизода с Илиодором, подчеркивающего неприкосновенность святилища, первая часть книги (2 Макк 4:1-10:8) заканчивается сообщением о смерти Антиоха Епифана, гонителя, осквернившего храм, и об установлении праздника Очищения; вторая часть (2 Макк 10:9-15:36) также завершается смертью гонителя — Никанора, угрожавшего разрушить храм, и установлением праздника в память избавления. Письма, помещенные в начале книги (2 Макк 1:1-2:18), содержат призыв иудеев к своим единоверцам в Египте праздновать вместе с ними Очищение Храма.

Датой написания можно считать 188 г. селевкидской эры, т.е. 124 г. до Р.Х., на что имеется указание в 2 Макк 1:10. Книга имеет безусловную историческую ценность, хотя редактор и включил в текст апокрифические рассказы (2 Макк 1:10-2:18) и воспроизвел патетические сказания об Илиодоре, о мученической кончине Елеазара (2 Макк 6:18-31) и семи братьев (2 Макк 7), взятые им у Иасона для иллюстрации его религиозных тезисов. Совпадение основных данных 1 и 2 Макк подтверждает историческую достоверность событий, описываемых в этих, друг от друга независящих, источниках. В одном важном пункте 2 Макк противоречит 1 Макк 6:1-13: здесь очищение храма происходит до смерти Антиоха Епифана, тогда как в 2 Макк 9:1-29 — после его смерти. Недавно опубликованная хронологическая вавилонская таблица подтверждает свидетельство 2 Макк: Антиох умер в октябре-ноябре 164 г., до освящения храма в декабре того же года. Нет оснований сомневаться в подлинности исторических данных о событиях, предшествовавших разграблению храма Антиохом и содержащихся только в 2 Макк 4. Вместе с тем следует указать на грубую ошибку, за которую редактор ответственен скорее, чем сам Иасон: располагая письмом Антиоха V (2 Макк 11:22-26), сн добавил в гл. 11-12 другие письма и рассказ о событиях, относящихся к концу царствования Антиоха IV, которые следовало поместить между 8 и 9 гл.

С христианской точки зрения данная книга важна содержащимися в ней утверждениями о воскресении мертвых (2 Макк 14:16) и загробном возмездии (2 Макк 6:26), а также тем, что в ней придается значение молитве за усопших (2 Макк 12:41-45), подвигам мучеников (2 Макк 6:18-7:41) и ходатайству святых (2 Макк 15:12-16). Наличие поучений на темы, мало затронутые в других книгах ВЗ, объясняет, почему Церковь включила 2 Макк в библ. канон.

Хронологическая система, которой следуют обе книги, стала нам более понятна после открытия клинописной таблицы, содержащей фрагмент хронологии Селевкидов. Благодаря ей удалось установить точную дату смерти Антиоха Епифана. Выяснилось, что 1 Макк следует македонскому летоисчислению, которое принимает за исходную точку октябрь 312 г до Р.Х., тогда как 2 Макк следует летоисчислению иудейскому, соответствующему вавилонскому, начинающемуся с месяца Нисана — апреля 311 г. Укажем на два исключения: в 1 Макк события, связанные с храмом и иудейской историей, датированы по иудео-вавилонскому календарю (1 Макк 1:54; 1 Макк 2:70; 1 Макк 4:52; 1 Макк 9:3, 1 Макк 9:54; 1 Макк 10:21; 1 Макк 13:41, 1 Макк 13:51; 1 Макк 14:27; 1 Макк 16:14), а письма, приведенные в 2 Макк, следуют македонскому летоисчислению.

Текст дошел до нас в трех рукописях, написанных т.наз. унциальным письмом (Sinaiticus, Alexandrinus и Venetus), и в прибл. тридцати рукописях, написанных курсивным письмом. В тексте «Лукиановой рецензии» (300 г. по Р.Х.) иногда сохранен текст более древний, чем в остальных греч рукописях. Этим текстом пользовался Иосиф Флавий при написании «Иудейских Древностей». Латинская рукопись « Vetus Latina » является переводом греческого, ныне утерянного, текста, лучшего из всех дошедших до нас. Текст этих книг в Вульг восходит не к бл. Иерониму, который не считал кн Макк каноническими, а к рецензии (редакции) второстепенного качества.

Книги Маккавейские (1 и 2) не вошли в евр канон Писания, но они находятся в LXX и Западная Церковь признала их богодухновенными (второканоническими). В них описывается борьба евр народа против Селевкидов за религиозную и политическую независимость. Название книг происходит от прозвища Маккавей (евр «мак-кави» — молот), данного Иуде, герою этой борьбы (1 Макк 2:4), и затем распространенного на его братьев. Последние строки книги (1 Макк 16:23-24) указывают, что она была написана не раньше конца царствования Иоанна Гиркана, вернее вскоре после его смерти, около 100 до Р.Х.

Скрыть
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

1  Вышеупоминаемый Симон3:4 и далее.


5-6 О последствиях путешествия Онии к царю ничего неизвестно. Из упоминания в 7 ст. о смерти Селевка и удалении Онии в антиохийский город Дафну (33 ст.) — обыкновенно полагают, что он более не возвращался в Иерусалим. Но это предположение очень произвольно, так как убиение Онии последовало не ранее 4-5 года по смерти Селевка, а равно и устранение его от должности Иасоном едва ли последовало тотчас по воцарении Антиоха Епифана.


7 Об Антиохе Епифане — см. к 1 Макк 1:10.


Иасон’Ιάσων — грецизированная форма еврейского имени עּוׁשֵי’Ιησου̃ς — Иисус, и это изменение имени, по Иосифу Флавию. Иуд. древн. XII, 5, §1, всецело принадлежит самому Иасону.


8  360 талантов серебра и с некоторых доходов 80 талантов. Эта последняя прибавка дает будто понять, что 360 талантов серебра Иасон, по-видимому, имел в виду дать из храмовой казны или храмового имущества. Общая сумма взятки, если считать еврейскими талантами = более 1 000 000 рублей, сирийскими — около половины этого. Эта огромная сумма, очевидно, обещана была не как ежегодная дань, а как единовременная, раз навсегда, уплата, может быть — лишь с некоторою отсрочкою, по частям.


9  Властью его, т. е. царскою — διὰ τη̃ς ἐξουσίας αὐτου̃.


И писать Иерусалимлян Антиохиянамиκαὶ τοὺς ἐν ’Ιεροσολύμοις ’Αντιοχει̃ς ἀναγράψαι, т. е. или: переписать живших в Иерусалиме антиохийцев, подчеркнув их преимущество дарованием прав гражданства, или: записать всех жителей Иерусалима антиохийцами, с дарованием всем им прав антиохийского гражданства, но и обязав их через это в принятии антиохийских обычаев. За второе предположение говорит ст. 19, где упоминаются эти «Антиохияне из Иерусалима», бывшие, очевидно, иудеями. Подобно александрийским и римским, антиохийские права гражданства состояли в некоторых привилегиях, в числе коих было право присутствовать на греческих общественных играх и торжествах (19 ст.). Полномочие раздавать эти права Иасон, очевидно, надеялся сделать для себя богатым источником доходов, с избытком покрывающих и расходы по приобретению этого полномочия.


11  Человеколюбиво предоставленные Иудеям царские льготыτὰ κείμενα τοι̃ς ’Ιουδαίοις φιλάνθρωπα βασιλικὰ, слав.: «уставленная Иудеям человеколюбия царская». Здесь разумеются, вероятно, права и льготы иудеям Антиоха Великого (Иосиф Флавий. Иуд. древн. XII, 3, §3 и далее), в числе которых были: беспрепятственная жизнь по отеческим законам, свобода священников и пр. служителей храма от податей, пособие на расходы по храму и на потребности богослужения и т. п. — По ходатайству Иоанна, отца Евполемова, который (по 1 Макк 8:17 и далее) предпринимал (точнее: предпринявшего — του̃ ποιησαμένου) посольство к Римлянам о дружбе и союзе.


12  Под срамную покрышкуὑπὸ πέτασον, в слав. оставлено без перевода: «под петас». Собственно πέτασος значит шляпа с широкими полями для защиты от солнца и дождя, которую обычно ἔφηβοι носили поверх χλαμύς и надевали при упражнении на палестрах. Отсюда, — выражение «подводить под петас» могло означать просто — привлекать к участию в телесных упражнениях или играх, а затем — вообще давать эллинское воспитание. Но дело, как видно, этим далеко не ограничивалось. Дальнейшее значение πέτασος — ширмы, покров, нечто вроде современных «кулис», за которыми совершались дела непотребные. Под такие-то «кулисы», или проще сказать — в «дома непотребные» (по Вульгатеlupanaria) и водились лучшие еврейские юноши, в угоду сирийским обычаям.


13  Так явилась склонностъ к Еллинизму и сближение с иноплеменничествомἠ̃ν δ’ οὕτως ἀκμή τις ἓλληνισμου̃ καὶ πρόσβασις ἀλλοφυλισμου̃ слав.: «и сице бе усердие некое к еллинству и успех языческого жительства». Точнее было бы выразить это место так: «было не до такой степени сладострастие какое-то эллинизма и увлечение иноземщиной... что даже священники», и т. д. ст. 14.


14  Принимать участие в противных закону играх палестрыμετέχειν τη̃ς ἐν παλαίστρη̨ παρανόμου χορηγίας, слав.: «(тщахуся) причастницы быти палестре беззаконного предания», точнее было бы выразить это по-русски: «старались принимать участие в палестре беззаконного хороводства», т. е. в играх палестры, сопровождавшихся пением хоров и всякими веселиями.


По призыву бросаемого дискаμετὰ τὴν του̃ δίσκου πρόσκλησιν. ’Ο δίσκος — небольшой медный, утолщенный в средине круг без рукоятки (вроде тарелки), что делало упражнение им довольно трудным. Игрою в этот диск обыкновенно и начинались игры (палестры).


15  Отечественный почетπατρώ̨οι τιμαί, слав.: «отеческие чести» — все, собственное, родное, что считалось у отцов почтенным и почетным.


Еллинские почестиἓλληνικαὶ δόξαι — все, что у эллинов почиталось славным и вожделенным. Сказанное здесь — о предпочтении последнего первому — относится не только к священникам, о коих речь в 14 ст., но и ко всем иудеям, которые искали удовольствие в греческом языческом образе жизни.


18  Пятилетние игры — праздновавшиеся каждые 5 лет.


19 Игры и празднества обычно соединялись с торжественными принесениями обильных жертв Геркулесу и пиршествами в честь его; на эти-то расходы Иасон и отправляет 300 драхм серебра.


Антиохияне из Иерусалима, коих Иасон послал зрителями Тирских игр, как обнаруживается из дальнейшего, были просто новоиспеченными «гражданами антиохийскими» из чистокровных иудеев — иерусалимлян (см. к ст. 9), которые потому-то и не нашли в себе достаточно мужества выполнить в точности волю Иасона II, и сами просили отправленные с ними деньги употребить, вместо жертвы Геркулесу, на устройство гребных судов.


300 драхм серебра — если только здесь драхмы считаются по-аттически, настолько незначительная сумма, по сравнению с достоинством иудейского народа и намерениями Иасона (менее 100 рублей), что некоторые кодексы предпочитают указывать здесь 3 300 драхм (около 1 000 руб.). Некоторые же толкователи, оставляя неизменною первую цифру, находят лишь вероятным, что писатель книги здесь назвал драхмами ходячие монеты времен Селевкидов, равноценные агинейской дидрахме или аттической тетрадрахме и еврейскому сиклю (сохранившиеся доныне в некоторых европейских музеях), бывшие в то время в большом распространении в финикийских и сирийских городах. Если так, то 300 драхм составят значительно большую выше исчисленного сумму около 400 рублей.


20 Благодаря неточности перевода и, быть может, описке и самого автора книги, мысль в этом стихе лишена всякого смысла. Вместо ἔπεμψεν (послал, а не посланы, как переводит русский текст), некоторые кодексы имеют ἔπεσεν (от πίμτω), что всю эту мысль видоизменяет так: «итак, ради пославшего, это пошло (пало, зачислилось) не на жертву Геркулесу, а ради принесших — на устроение гребных судов».


21  Аполлоний сын Менесфея, в отличие от Аполлония сын Фрасея (3:5,7; 4:4), может быть — тот самый Аполлоний, который сопровождал снаряженное Антиохом Епифаном посольство в Рим (Ливий XLII, 6).


По случаю восшествия на престол царя Птоломея Филометораδιὰ τὰ πρωτοκλίσια, слав.: «торжества ради восприятия престола». Птоломей Филометор и до того времени был царем, но ввиду малолетства состоял под опекою своей матери Клеопатры, а по ее смерти, — вельмож Евлея и Ленея. Описываемое восприятие престола было торжественным празднованием совершеннолетия и самостоятельного вступления в управление государством (в 14 год жизни этого царя — 173 г. до Р. Х.).


Заподозрил его враждебным себеμεταλαβὼν ’Αντίοχος ἀλλότριον αὐτὸν τω̃ν αὐτου̃ γεγονέναι πραγμάτων, точнее слав.: «возмнев Антиох чужда его быти своих вещей», т. е. заподозрив его враждебность своим интересам, озаботился о своей безопасности — καθ’ αὑτὸν ἀσφαλείας ἐφρόντιζεν (грубо и нескладно русский текст: начал стараться обезопасить себя против него). Птоломей действительно мечтал о восстановлении оторванной от монархии Лагов при Антиохе III провинции Келе-Сирийской со включением Палестины и Финикии, отданной некогда в приданое за его матерью, и по этому поводу затеял и войну (ср. Полибий XXVII, 17). Эту-то вражду себе заметив, Антиох и предпринимает свои путешествия — сначала в Иоппию, важный приморский город, чтобы здесь принять меры к его защите, а отсюда и в Иерусалим, чтобы установить расположение этого главного иудейского города к своему правлению и обеспечить себе его верность. Отсюда Антиох идет в Финикию, очевидно, с тою же целью, с какою шел и в Иерусалим.


23  По прошествии трех лет — не от упоминаемого в 21 ст. посещения царем Иерусалима, а от начала Иасонова первосвященства (10 ст.).


Менелая, брата вышеозначенного Симона (3:4 и далее; 4:1). Иосиф Флавий (Иуд. древн. XII, 5, §1; ср. 20:10) считает его братом отставленного Онии и при этом замечает, что его иудейское имя было также Ония. Этому противоречит как будто показание 3:4, откуда следует, что Менелай, как Вениамитянин, не мог быть облечен в первосвященническое достоинство, хотя нет ничего удивительного и в том, что у Антиоха легко могли взять перевес деньги, а не Моисеевы установления. Показание Иосифа Флавия о личности и имени Менелая, впрочем, весьма подозрительно — ввиду невероятности, что Симон имел двух сыновей с одним и тем же именем; с другой стороны, и радость ревнителей иудейства (Chasidim) о том, что Алким явился достойным первосвященником из рода Аарона (1 Макк 7:14), только тогда будет понятна, когда предшественник его Менелай был бы не из этого рода и не первосвященнического происхождения.


Деньги (τὰ χρήματα), которые Менелай должен был доставить царю, были или обещанные (8 ст.) за первосвященство, или за разрешение Иерусалимской гимназии (9 ст.), или, наконец, могли быть определенною ежегодною данью храма. Представление о некоторых нужных делахπερὶ πραγμάτων ἀναγκαίων ὑπομνηματισμοί — собств. напоминание о приведении в исполнение того, что еще до сих пор оставалось без последствий.


24  И польстив его властигреч.: καὶ δοξάσας αὐτὸν τω̨̃ προσώπω̨ τη̃ς ἐξουσίας, — слав. точнее: «и возвеличив его в лице власти ради».


25  Получив от царя приказанияβασιλικὰς ἐντολὰς — через которые Иасон объявлялся отставленным от первосвященства, а Менелай утверждался на его месте.


27-28 Менелай получил власть и, вместе с этим, доступ к сокровищам храма, что собственно и было ему нужно. Обещанной же царю суммы он не платит, по-видимому, потому, что этому аферисту уже ничего более было не нужно. Если бы даже за неуплату взятки ему грозила и отставка, он — как говорится — сумел бы не остаться в накладе. После того как посуленной взятки не мог добиться даже Сострат, начальник (ἔπαρχος) городской крепости (т. е. оставленного в ней для порядка сирийского отряда), исправлявшего также должность сборщика даней, — царь вызывает к себе обоих — одного за неуплату, другого — за неисправность и неумение взыскать эту подать. Оба оставляют себе «преемников», т. е. собственно заместителей (διάδοχος) на время своего отсутствия, как следует и из того, что Менелай потом снова выступает в роли первосвященника (ст. 39,43 и далее; 5:5).


29 Заместитель Менелая — Лисимах — оказался вполне достойным своего «брата» (ст. 39 и далее).


О Кратите, заместителе Сострата, в дальнейшем ничего не упоминается. Повествователь обозначает его, как τὸν ἐπὶ τω̃ν Κυπρίων — начальника кипрян. В то время (173 г. до Р. Х.) Кипр не был в обладании сирийцев, но принадлежал Птоломеям. В 168 году при своем последнем египетском походе Антиох овладел этим островом, но тотчас же должен был возвратить его назад по требованию римлян (ср. Полибий XXIX, 11, 9-11 и Ливий XL, 11 и далее). Отсюда, Кратит называется ὁ ἐπὶ τω̃ν Κυπρίων или как прежний наместник острова, подобно Птоломею Махрону, перешедший на сторону Антиоха, или как главнокомандующий на Кипре за время сирийской оккупации этого острова. Относительно того, какой ответ держали пред царем представшие на его суд Менелай и Сострат, ничего неизвестно. По-видимому, дела сложились благополучно для Менелая, благодаря неожиданному затруднению царя. Бунт тарсян и маллотян (ст. 30 и далее) заставил его поспешно отбыть из Антиохии, где он оставил наместником своим некоего Андроника, поручив ему, очевидно, и дело Менелая. Щедрость последнего сделала то, что Андроник не только покончил дело в пользу подсудимого, но и в угоду ему совершил новое тяжкое преступление, убив обличителя Менелаевых беззаконий — Онию.


30  В то время, как это происходило, т. е. когда Менелай и Сострат собирались предстать на суд царя.


Тарсяне — жители города Тарса, столицы киликийской.


Маллоты — жители города Малла, в Киликии же недалеко от моря. Отдача областей и городов, т. е. доходов с них, в качестве приданого или «на туалетные расходы» царских невест и жен была в обычае у древнеазиатских владык. Антиох идет в этом случае еще дальше, сделав попытку распространить этот обычай и на своих наложниц, что, естественно, не могло понравиться никому, как и тарсянам.


33 Дафна, городок возле Антиохии, собственно предместье ее, за р. Оронтом, с знаменитою рощею, в которой находился храм Аполлона и Артемиды и ἄσυλον τέμενος (Страбон XVI, 750).


35  Бывшие в городе Иудееοἱ κατὰ πόλιν ’Ιουδαι̃οι, т. е. жившие в Антиохии иудеи.


37  Добродетель и великое благочестие умершегоσωφροσύνην καὶ εὐταξία — обозначения характера Онии с точки зрения языческой, что — с точки зрения иудейской — выражается (3:1) в понятиях — εὐσέβεια и μισοπονηρία.


38  Πορφύρα — порфира, которую носил Андроник, была не знаком царственного достоинства его, а просто отличием, знаком особого благоволения царя к Андронику.


Приказал водить его по всему городу и на том самом месте... казнить. Греч.: περιαγαγὼν καθ’ ὅλην τὴν πόλιν ἐπ’ αὐτὸν τὸν τόπον... ἀπέκτεινε, слав. точнее: «по всему граду повелев обводити, на том же месте... погуби». Оба эти действия взаимно, так сказать, служили одно другому: Антиох, — точнее сказать, — приказав через весь город провести Андроника к тому же месту (ἐπ’ αὐτὸν τὸν τόπον), где был убит Ония, казнил там и самого убийцу.


40  Начал беззаконное насилие, κατήρξατο χειρω̃ν ἀδίκων, аналогично ἄρχειν πολέμου, начать войну.


45 О Птоломее, сыне Дорименове — см. к 1 Макк 3:38.


46  В притворεἴς τι περίστυλον, слав.: «в некий притвор». Это была, вероятно, галерея или колоннада, примыкавшая к дворцу или судебному залу.


47  Несчастные, осужденные на смерть, были те три мужа, которые были посланы от синедриона, как защитники города, народа и храма в этом процессе.


Скифы считались у греков и римлян самым варварским народом. Отсюда выражение — «если бы и пред Скифами говорили, были бы отпущены» — обозначает высшую степень несправедливости и варварства. Самое выражение сильно напоминает известное изречение Цицерона (в Verr. II, 5.58): si haec apud Scythas dicerem... tamen animos etiam barbarorum hominum permoverem.


50  Врагом граждан, т. е. города Иерусалима.


Известная под именем 2-ой Маккавейской — книга сама заявляет себя, как краткое начертание или изложение пяти книг некоего Иасона Киринейского (2 Макк 2:24) — в их повествовании «о делах Иуды Маккавея и братьев его», а также «о войнах против Антиоха Епифана и против сына его Евпатора».

Следуя этому плану, книга делится на 2 ясно разграниченных части, из коих 1-я (2 Макк 3:1-10:9) повествует о событиях в Иерусалиме при Селевке IV и Антиохе Епифане, а 2-я (2 Макк 10:10-15:39) — о событиях при сыне его Антиохе Евпаторе, кончая смертью Никанора (в 151 г. э. Сел. = 161 г. до Р. Х.). Этому сокращенному изложению Иасона Киринейского предшествуют 2 письма палестинских иудеев к египетским (2 Макк 1:1-2:19), а также вставлены два кратких замечания автора — одно в начале (после писем, 2 Макк 2:20-33), и другое — в конце (2 Макк 15:37-39) труда.

Так как начальные события книги (2 Макк 3) имели место в последний или предпоследний год царствования Селевка IV, умершего в 176 г. до Р. Х., то можно с точностью установить, что 2-я книга Маккавейская обнимает своим повествованием исторический период в 15 лет (176-161 г. до Р. Х.)

Возникает вопрос, в какой степени этот период в изложении 2-ой Маккавейской книги совпадает с изложением 1-ой, в которую он также входит, как часть, — в чем сходствует и в чем представляет особенности и различия, в чем пополняет параллельный ему рассказ или сам в чем пополняется им?

По сравнению с 1-ой Маккавейской книгой, ведущей свой рассказ с Антиоха Епифана (1 Макк 1:10), — вторая Маккавейская книга захватывает несколько более ранних событий (2 Макк 3:1; 2 Макк 4:6) и более подробно описывает бедствия иудеев, постигшие их с отступничеством первосвященника Иасона (2 Макк 4:7-7:42 = 1 Макк 1:10-64). С 8 гл. рассказ идет параллельно 1 Макк 3-7 с некоторыми более или менее значительными и важными отличиями и неточностями, находящими себе объяснение отчасти в более религиозно-дидактических, нежели строго научных исторических целях книги, — а отчасти в неизбежных недосмотрах при сокращении первоисточника и приспособлении его к указанным предвзятым целям.

Личность и жизнь Иасона Киринейского мало известны. От его отечества Кирены — можно только заключить, что он был иудей-эллинист, и что его 5 книг истории написаны были на греческом наречии.

Столь же мало сведений можно дать о сократителе его труда — писателе 2-ой Маккавейской книги. Представляется вероятным лишь, что он, также эллинист, незнаком был с 1-ой Маккавейской книгой, хотя мог собирать материалы для своей истории в Палестине, как показывают многие народные иудейские предания, нашедшие место в его труде.

О времени написания книги удается отчасти заключить из 2 Макк 1:10, что она написана не раньше 188 г. э. Сел. = 124 г. до Р. Х., но когда именно, с точностью определить нельзя, во всяком случае до пресечения Маккавейской династии и взятия Иерусалима Помпеем (63 г. до Р. Х.).

Благодаря в особенности трогательному и поучительному повествованию своему о страданиях за веру 7 братьев-«Маккавеев» с их матерью и учителем, книга пользовалась большим вниманием и уважением древних церковных писателей и проповедников (Климент Александрийский, Ориген, Иероним, Августин и др.), хотя и не почиталась каноническою.

Скрыть

Мысли вслух: ежедневные размышления о Библии

 

Слова священнописателя о том, что нарушать данный Богом закон безнаказанно невозможно, оказываются актуальными как в контексте событий, описанных в Книгах Маккавеев, так и в любом другом. Для автора книги грехом против Бога и Торы становится эллинизм. На первый взгляд такая позиция может... 

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).