Библия-Центр
РУ
Вся Библия
Greek/Septuagint (gr)
Поделиться

ΜΑΚΚΑΒΑΊΩΝ Β, κεφαλίς 15

ὁ δὲ Νικάνωρ μεταλαβὼν τοὺς περὶ τὸν Ιουδαν ὄντας ἐν τοι̃ς κατὰ Σαμάρειαν τόποις ἐβουλεύσατο τη̨̃ τη̃ς καταπαύσεως ἡμέρα̨ μετὰ πάσης ἀσφαλείας αὐτοι̃ς ἐπιβαλει̃ν
τω̃ν δὲ κατὰ ἀνάγκην συνεπομένων αὐτω̨̃ Ιουδαίων λεγόντων μηδαμω̃ς οὕτως ἀγρίως καὶ βαρβάρως ἀπολέση̨ς δόξαν δὲ ἀπομέρισον τη̨̃ προτετιμημένη̨ ὑπὸ του̃ πάντα ἐφορω̃ντος μεθ' ἁγιότητος ἡμέρα̨
ὁ δὲ τρισαλιτήριος ἐπηρώτησεν εἰ ἔστιν ἐν οὐρανω̨̃ δυνάστης ὁ προστεταχὼς ἄγειν τὴν τω̃ν σαββάτων ἡμέραν
τω̃ν δ' ἀποφηναμένων ἔστιν ὁ κύριος ζω̃ν αὐτὸς ἐν οὐρανω̨̃ δυνάστης ὁ κελεύσας ἀσκει̃ν τὴν ἑβδομάδα
ὁ δὲ ἕτερος κἀγώ φησιν δυνάστης ἐπὶ τη̃ς γη̃ς ὁ προστάσσων αἴρειν ὅπλα καὶ τὰς βασιλικὰς χρείας ἐπιτελει̃ν ὅμως οὐ κατέσχεν ἐπιτελέσαι τὸ σχέτλιον αὐτου̃ βούλημα
καὶ ὁ μὲν Νικάνωρ μετὰ πάσης ἀλαζονείας ὑψαυχενω̃ν διεγνώκει κοινὸν τω̃ν περὶ τὸν Ιουδαν συστήσασθαι τρόπαιον
ὁ δὲ Μακκαβαι̃ος ἠ̃ν ἀδιαλείπτως πεποιθὼς μετὰ πάσης ἐλπίδος ἀντιλήμψεως τεύξασθαι παρὰ του̃ κυρίου
καὶ παρεκάλει τοὺς σὺν αὐτω̨̃ μὴ δειλια̃ν τὴν τω̃ν ἐθνω̃ν ἔφοδον ἔχοντας δὲ κατὰ νου̃ν τὰ προγεγονότα αὐτοι̃ς ἀπ' οὐρανου̃ βοηθήματα καὶ τὰ νυ̃ν προσδοκα̃ν τὴν παρὰ του̃ παντοκράτορος ἐσομένην αὐτοι̃ς νίκην
καὶ παραμυθούμενος αὐτοὺς ἐκ του̃ νόμου καὶ τω̃ν προφητω̃ν προσυπομνήσας δὲ αὐτοὺς καὶ τοὺς ἀγω̃νας οὓς ἠ̃σαν ἐκτετελεκότες προθυμοτέρους αὐτοὺς κατέστησεν
10 καὶ τοι̃ς θυμοι̃ς διεγείρας αὐτοὺς παρήγγειλεν ἅμα παρεπιδεικνὺς τὴν τω̃ν ἐθνω̃ν ἀθεσίαν καὶ τὴν τω̃ν ὅρκων παράβασιν
11 ἕκαστον δὲ αὐτω̃ν καθοπλίσας οὐ τὴν ἀσπίδων καὶ λογχω̃ν ἀσφάλειαν ὡς τὴν ἐν τοι̃ς ἀγαθοι̃ς λόγοις παράκλησιν καὶ προσεξηγησάμενος ὄνειρον ἀξιόπιστον ὕπαρ τι πάντας ηὔφρανεν
12 ἠ̃ν δὲ ἡ τούτου θεωρία τοιάδε Ονιαν τὸν γενόμενον ἀρχιερέα ἄνδρα καλὸν καὶ ἀγαθόν αἰδήμονα μὲν τὴν ἀπάντησιν πρα̃ον δὲ τὸν τρόπον καὶ λαλιὰν προϊέμενον πρεπόντως καὶ ἐκ παιδὸς ἐκμεμελετηκότα πάντα τὰ τη̃ς ἀρετη̃ς οἰκει̃α του̃τον τὰς χει̃ρας προτείναντα κατεύχεσθαι τω̨̃ παντὶ τω̃ν Ιουδαίων συστήματι
13 εἰ̃θ' οὕτως ἐπιφανη̃ναι ἄνδρα πολια̨̃ καὶ δόξη̨ διαφέροντα θαυμαστὴν δέ τινα καὶ μεγαλοπρεπεστάτην εἰ̃ναι τὴν περὶ αὐτὸν ὑπεροχήν
14 ἀποκριθέντα δὲ τὸν Ονιαν εἰπει̃ν ὁ φιλάδελφος οὑ̃τός ἐστιν ὁ πολλὰ προσευχόμενος περὶ του̃ λαου̃ καὶ τη̃ς ἁγίας πόλεως Ιερεμιας ὁ του̃ θεου̃ προφήτης
15 προτείναντα δὲ Ιερεμιαν τὴν δεξιὰν παραδου̃ναι τω̨̃ Ιουδα ῥομφαίαν χρυση̃ν διδόντα δὲ προσφωνη̃σαι τάδε
16 λαβὲ τὴν ἁγίαν ῥομφαίαν δω̃ρον παρὰ του̃ θεου̃ δι' ἡ̃ς θραύσεις τοὺς ὑπεναντίους
17 παρακληθέντες δὲ τοι̃ς Ιουδου λόγοις πάνυ καλοι̃ς καὶ δυναμένοις ἐπ' ἀρετὴν παρορμη̃σαι καὶ ψυχὰς νέων ἐπανδρω̃σαι διέγνωσαν μὴ στρατεύεσθαι γενναίως δὲ ἐμφέρεσθαι καὶ μετὰ πάσης εὐανδρίας ἐμπλακέντες κρι̃ναι τὰ πράγματα διὰ τὸ καὶ τὴν πόλιν καὶ τὰ ἅγια καὶ τὸ ἱερὸν κινδυνεύειν
18 ἠ̃ν γὰρ ὁ περὶ γυναικω̃ν καὶ τέκνων ἔτι δὲ ἀδελφω̃ν καὶ συγγενω̃ν ἐν ἥττονι μέρει κείμενος αὐτοι̃ς μέγιστος δὲ καὶ πρω̃τος ὁ περὶ του̃ καθηγιασμένου ναου̃ φόβος
19 ἠ̃ν δὲ καὶ τοι̃ς ἐν τη̨̃ πόλει κατειλημμένοις οὐ πάρεργος ἀγωνία ταρασσομένοις τη̃ς ἐν ὑπαίθρω̨ προσβολη̃ς
20 καὶ πάντων ἤδη προσδοκώντων τὴν ἐσομένην κρίσιν καὶ ἤδη προσμειξάντων τω̃ν πολεμίων καὶ τη̃ς στρατια̃ς ἐκταγείσης καὶ τω̃ν θηρίων ἐπὶ μέρος εὔκαιρον ἀποκατασταθέντων τη̃ς τε ἵππου κατὰ κέρας τεταγμένης
21 συνιδὼν ὁ Μακκαβαι̃ος τὴν τω̃ν πληθω̃ν παρουσίαν καὶ τω̃ν ὅπλων τὴν ποικίλην παρασκευὴν τήν τε τω̃ν θηρίων ἀγριότητα ἀνατείνας τὰς χει̃ρας εἰς τὸν οὐρανὸν ἐπεκαλέσατο τὸν τερατοποιὸν κύριον γινώσκων ὅτι οὐκ ἔστιν δι' ὅπλων καθὼς δὲ ἐὰν αὐτω̨̃ κριθη̨̃ τοι̃ς ἀξίοις περιποιει̃ται τὴν νίκην
22 ἔλεγεν δὲ ἐπικαλούμενος τόνδε τὸν τρόπον σύ δέσποτα ἀπέστειλας τὸν ἄγγελόν σου ἐπὶ Εζεκιου του̃ βασιλέως τη̃ς Ιουδαίας καὶ ἀνει̃λεν ἐκ τη̃ς παρεμβολη̃ς Σενναχηριμ εἰς ἑκατὸν ὀγδοήκοντα πέντε χιλιάδας
23 καὶ νυ̃ν δυνάστα τω̃ν οὐρανω̃ν ἀπόστειλον ἄγγελον ἀγαθὸν ἔμπροσθεν ἡμω̃ν εἰς δέος καὶ τρόμον
24 μεγέθει βραχίονός σου καταπλαγείησαν οἱ μετὰ βλασφημίας παραγινόμενοι ἐπὶ τὸν ἅγιόν σου λαόν καὶ οὑ̃τος μὲν ἐν τούτοις ἔληξεν
25 οἱ δὲ περὶ τὸν Νικάνορα μετὰ σαλπίγγων καὶ παιάνων προση̃γον
26 οἱ δὲ περὶ τὸν Ιουδαν μετὰ ἐπικλήσεως καὶ εὐχω̃ν συνέμειξαν τοι̃ς πολεμίοις
27 καὶ ται̃ς μὲν χερσὶν ἀγωνιζόμενοι ται̃ς δὲ καρδίαις πρὸς τὸν θεὸν εὐχόμενοι κατέστρωσαν οὐδὲν ἡ̃ττον μυριάδων τριω̃ν καὶ πεντακισχιλίων τη̨̃ του̃ θεου̃ μεγάλως εὐφρανθέντες ἐπιφανεία̨
28 γενόμενοι δὲ ἀπὸ τη̃ς χρείας καὶ μετὰ χαρα̃ς ἀναλύοντες ἐπέγνωσαν προπεπτωκότα Νικάνορα σὺν τη̨̃ πανοπλία̨
29 γενομένης δὲ κραυγη̃ς καὶ ταραχη̃ς εὐλόγουν τὸν δυνάστην τη̨̃ πατρίω̨ φωνη̨̃
30 καὶ προσέταξεν ὁ καθ' ἅπαν σώματι καὶ ψυχη̨̃ πρωταγωνιστὴς ὑπὲρ τω̃ν πολιτω̃ν ὁ τὴν τη̃ς ἡλικίας εὔνοιαν εἰς ὁμοεθνει̃ς διαφυλάξας τὴν του̃ Νικάνορος κεφαλὴν ἀποτεμόντας καὶ τὴν χει̃ρα σὺν τω̨̃ ὤμω̨ φέρειν εἰς Ιεροσόλυμα
31 παραγενόμενος δὲ ἐκει̃ καὶ συγκαλέσας τοὺς ὁμοεθνει̃ς καὶ τοὺς ἱερει̃ς πρὸ του̃ θυσιαστηρίου στήσας μετεπέμψατο τοὺς ἐκ τη̃ς ἄκρας
32 καὶ ἐπιδειξάμενος τὴν του̃ μιαρου̃ Νικάνορος κεφαλὴν καὶ τὴν χει̃ρα του̃ δυσφήμου ἣν ἐκτείνας ἐπὶ τὸν ἅγιον του̃ παντοκράτορος οἰ̃κον ἐμεγαλαύχησεν
33 καὶ τὴν γλω̃σσαν του̃ δυσσεβου̃ς Νικάνορος ἐκτεμὼν ἔφη κατὰ μέρος δώσειν τοι̃ς ὀρνέοις τὰ δ' ἐπίχειρα τη̃ς ἀνοίας κατέναντι του̃ ναου̃ κρεμάσαι
34 οἱ δὲ πάντες εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησαν τὸν ἐπιφανη̃ κύριον λέγοντες εὐλογητὸς ὁ διατηρήσας τὸν ἑαυτου̃ τόπον ἀμίαντον
35 ἐξέδησεν δὲ τὴν του̃ Νικάνορος προτομὴν ἐκ τη̃ς ἄκρας ἐπίδηλον πα̃σιν καὶ φανερὸν τη̃ς του̃ κυρίου βοηθείας σημει̃ον
36 ἐδογμάτισαν δὲ πάντες μετὰ κοινου̃ ψηφίσματος μηδαμω̃ς ἐα̃σαι ἀπαρασήμαντον τήνδε τὴν ἡμέραν ἔχειν δὲ ἐπίσημον τὴν τρισκαιδεκάτην του̃ δωδεκάτου μηνὸς Αδαρ λέγεται τη̨̃ Συριακη̨̃ φωνη̨̃ πρὸ μια̃ς ἡμέρας τη̃ς Μαρδοχαϊκη̃ς ἡμέρας
37 τω̃ν οὐ̃ν κατὰ Νικάνορα χωρησάντων οὕτως καὶ ἀπ' ἐκείνων τω̃ν καιρω̃ν κρατηθείσης τη̃ς πόλεως ὑπὸ τω̃ν Εβραίων καὶ αὐτὸς αὐτόθι τὸν λόγον καταπαύσω
38 καὶ εἰ μὲν καλω̃ς εὐθίκτως τη̨̃ συντάξει του̃το καὶ αὐτὸς ἤθελον εἰ δὲ εὐτελω̃ς καὶ μετρίως του̃το ἐφικτὸν ἠ̃ν μοι
39 καθάπερ γὰρ οἰ̃νον κατὰ μόνας πίνειν ὡσαύτως δὲ καὶ ὕδωρ πάλιν πολέμιον ὃν δὲ τρόπον οἰ̃νος ὕδατι συγκερασθεὶς ἡδὺς καὶ ἐπιτερπη̃ τὴν χάριν ἀποτελει̃ οὕτως καὶ τὸ τη̃ς κατασκευη̃ς του̃ λόγου τέρπει τὰς ἀκοὰς τω̃ν ἐντυγχανόντων τη̨̃ συντάξει ἐνταυ̃θα δὲ ἔσται ἡ τελευτή
Для корректного отображения некириллических текстов желательно установить шрифты Lucida Sans Unicode (для текстов на греческом) и Hirmos (для текстов на церковнославянском). Если Ваш браузер поддерживает технологию CSS3, шрифты будут загружены автоматически.
Комментарии:
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

11-16 Ония продолжает быть заступником иудейской общины, каким он был и при жизни (2 Макк 15:30сл; 2 Макк 4:5). Иеремия, перенесший большие страдания за свой народ, как и Ония, является теперь также его заступником. Текст большого догматического значения- первое библейское свидетельство о вере в силу молитвы святых на которой основывается учение Церкви о почитании святых.


36 "День Мардохея" слился с праздником Пурим (ср Есф 9:19; 1 Макк 7:49), но в 124 г. до Р.Х. они по-видимому еще праздновались отдельно. - "Свиток поста" - (в 1 в по Р.Х.) упоминает о "дне Никанора", перечисляя те дни, когда не следует поститься.


37 "Город остался во власти евреев", т.е. Сион (1 Макк), вследствие чего автор не придает значения тому, что крепость осталась в руках сирийцев. Для него важно, что победа Иуды над Никанором спасла святилище. Описать это и было его целью.Вторая книга Маккавейская является не продолжением первой, а частично параллельным повествованием: в ней излагаются события с конца царствования Селевка VI, предшественника Антиоха Епифана, до поражения Никанора. Она охватывает всего пятнадцать лет и соответствует содержанию семи первых глав 1 Макк. По своей литературной форме 2 Макк, написанная по-греч, во многом отличается от 1 Макк.

Она представлена как сокращенное произведение некоего Иасона Киринейского (2 Макк 2:19-32), которое предваряют два послания иерусалимских иудеев (2 Макк 1:1-2:18). Стиль книги характерен для произведений эллинистических писателей, язык ее изобилует риторическими оборотами. Автор больше проповедник, чем историк, но он значительно превосходит автора 1 Макк в знании греческих общественных институтов и политической жизни той эпохи. Он пишет для александрийских иудеев, чтобы пробудить у них сознание солидарности с их палестинскими собратьями. В частности, он хочет привлечь их внимание к судьбе Храма — средоточию религиозной жизни израильтян, — ненавидимого язычниками-поработителями. Это стремление автора заметно в композиции книги: после описания эпизода с Илиодором, подчеркивающего неприкосновенность святилища, первая часть книги (2 Макк 4:1-10:8) заканчивается сообщением о смерти Антиоха Епифана, гонителя, осквернившего храм, и об установлении праздника Очищения; вторая часть (2 Макк 10:9-15:36) также завершается смертью гонителя — Никанора, угрожавшего разрушить храм, и установлением праздника в память избавления. Письма, помещенные в начале книги (2 Макк 1:1-2:18), содержат призыв иудеев к своим единоверцам в Египте праздновать вместе с ними Очищение Храма.

Датой написания можно считать 188 г. селевкидской эры, т.е. 124 г. до Р.Х., на что имеется указание в 2 Макк 1:10. Книга имеет безусловную историческую ценность, хотя редактор и включил в текст апокрифические рассказы (2 Макк 1:10-2:18) и воспроизвел патетические сказания об Илиодоре, о мученической кончине Елеазара (2 Макк 6:18-31) и семи братьев (2 Макк 7), взятые им у Иасона для иллюстрации его религиозных тезисов. Совпадение основных данных 1 и 2 Макк подтверждает историческую достоверность событий, описываемых в этих, друг от друга независящих, источниках. В одном важном пункте 2 Макк противоречит 1 Макк 6:1-13: здесь очищение храма происходит до смерти Антиоха Епифана, тогда как в 2 Макк 9:1-29 — после его смерти. Недавно опубликованная хронологическая вавилонская таблица подтверждает свидетельство 2 Макк: Антиох умер в октябре-ноябре 164 г., до освящения храма в декабре того же года. Нет оснований сомневаться в подлинности исторических данных о событиях, предшествовавших разграблению храма Антиохом и содержащихся только в 2 Макк 4. Вместе с тем следует указать на грубую ошибку, за которую редактор ответственен скорее, чем сам Иасон: располагая письмом Антиоха V (2 Макк 11:22-26), сн добавил в гл. 11-12 другие письма и рассказ о событиях, относящихся к концу царствования Антиоха IV, которые следовало поместить между 8 и 9 гл.

С христианской точки зрения данная книга важна содержащимися в ней утверждениями о воскресении мертвых (2 Макк 14:16) и загробном возмездии (2 Макк 6:26), а также тем, что в ней придается значение молитве за усопших (2 Макк 12:41-45), подвигам мучеников (2 Макк 6:18-7:41) и ходатайству святых (2 Макк 15:12-16). Наличие поучений на темы, мало затронутые в других книгах ВЗ, объясняет, почему Церковь включила 2 Макк в библ. канон.

Хронологическая система, которой следуют обе книги, стала нам более понятна после открытия клинописной таблицы, содержащей фрагмент хронологии Селевкидов. Благодаря ей удалось установить точную дату смерти Антиоха Епифана. Выяснилось, что 1 Макк следует македонскому летоисчислению, которое принимает за исходную точку октябрь 312 г до Р.Х., тогда как 2 Макк следует летоисчислению иудейскому, соответствующему вавилонскому, начинающемуся с месяца Нисана — апреля 311 г. Укажем на два исключения: в 1 Макк события, связанные с храмом и иудейской историей, датированы по иудео-вавилонскому календарю (1 Макк 1:54; 1 Макк 2:70; 1 Макк 4:52; 1 Макк 9:3, 1 Макк 9:54; 1 Макк 10:21; 1 Макк 13:41, 1 Макк 13:51; 1 Макк 14:27; 1 Макк 16:14), а письма, приведенные в 2 Макк, следуют македонскому летоисчислению.

Текст дошел до нас в трех рукописях, написанных т.наз. унциальным письмом (Sinaiticus, Alexandrinus и Venetus), и в прибл. тридцати рукописях, написанных курсивным письмом. В тексте «Лукиановой рецензии» (300 г. по Р.Х.) иногда сохранен текст более древний, чем в остальных греч рукописях. Этим текстом пользовался Иосиф Флавий при написании «Иудейских Древностей». Латинская рукопись « Vetus Latina » является переводом греческого, ныне утерянного, текста, лучшего из всех дошедших до нас. Текст этих книг в Вульг восходит не к бл. Иерониму, который не считал кн Макк каноническими, а к рецензии (редакции) второстепенного качества.

Книги Маккавейские (1 и 2) не вошли в евр канон Писания, но они находятся в LXX и Западная Церковь признала их богодухновенными (второканоническими). В них описывается борьба евр народа против Селевкидов за религиозную и политическую независимость. Название книг происходит от прозвища Маккавей (евр «мак-кави» — молот), данного Иуде, герою этой борьбы (1 Макк 2:4), и затем распространенного на его братьев. Последние строки книги (1 Макк 16:23-24) указывают, что она была написана не раньше конца царствования Иоанна Гиркана, вернее вскоре после его смерти, около 100 до Р.Х.

Скрыть
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

1  В стране Самарийскойἐν τοι̃ς κατὰ Σαμάριαν, в местах по Самарии, т. е. на границе самарийской, между Вефороном и Гофною (1 Макк 7:39 и далее).


2  Дню, освященному Всевидящимτη̨̃ προτετιμημένη̨ ὑπὸ του̃ πάντα ἐφορω̃ντος μεθ’ ἁγιότητος ἡμέρα̨, слав. точнее: «предпочтенному от Всевидящего со святынею дневи», т. е. дню, почтение которого освящено примером и заповедью Самого Всевидящего Господа (ср. Быт 2:3; Исх 20:8-11 и далее).


3 Вопрос: «неужели есть Владыка на небе, повелевший?» — выражает не отрицание существования Бога, но лишь отрицание означенного повеления, — отрицание того, что будто бы «среди богов» нашелся такой, который бы издал это повеление.


4  Живый Господьὁ Κύριος ζω̃ν — живый — в противоположность мертвым богам языческим.


5 Чту помешало замыслу Никанора напасть на иудеев в субботу, — неизвестно.


10 Примеры вероломства и клятвопреступления язычников — 1 Макк 16:17; 1 Макк 6:62; 2 Макк 5:25 или 12:5.


12 Об Онии этом — см. 2 Макк 3:1,5; 4:1 и далее.


16  Святый меч — как вручаемый ему от Бога на посечение зла и нечестия, покушавшегося на Его святыню.


17  Город и святыня и храмτὴν πόλιν καὶ τὰ ἅγια καὶ τὸ ἱερὸν, слав.: «град, и святая, и святилище». Τὰ ἅγια рядом и именно пред ἱερὸν — показывает, что здесь оно (τὰ ἅγια) употреблено в широком смысле слова — священное устройство, священные установления народа.


18  Преимущественное опасение было за святый храм — ввиду угроз Никанора — 14:33.


21  Свирепость зверей, т. е. слонов.


33  Руку же безумца, τὰ δ’ ἐπίχειρα τη̃ς ἀνοίας, слав. точнее: «и сия в возмездие безумия... повеси». Единственное число τὸ ἐπίχειρα очень редко (Иер 48:25) употребляется в значении плечо (= евр. ַעורֽז); во множественном же τὰ ἐπίχειρα означает — то, чтт кому приходит «нб руку», суждено, заслужено — возмездие дела, и если дела злого, то — наказание. Следовательно, в данном месте» — повесить τὰ δ’ ἐπίχειρα τη̃ς ἀνοίας — значит повесить знак наказания безумца, т. е. отсеченную его руку.


35  На крепости. Здесь, как и в ст. 21, имеется в виду не крепость Сионская, которая была очищена от язычников позднее, при преемниках Иуды, но, вероятно, укрепления самого Иерусалима и храма, в противовес укреплениям Сионским.


36 Об установлений праздника в 13-й день Адара — см. 1 Макк 7:49.


За день до дня Мардохеева, т. е. накануне праздника Пурим (Есф 9:31 и далее).


На Сирском языкеτη̨̃ Συριακη̨̃ φωνη̨̃, т. е. на арамейском наречии, которое тогда входило во всеобщее употребление среди иудеев Палестины.


Известная под именем 2-ой Маккавейской — книга сама заявляет себя, как краткое начертание или изложение пяти книг некоего Иасона Киринейского (2 Макк 2:24) — в их повествовании «о делах Иуды Маккавея и братьев его», а также «о войнах против Антиоха Епифана и против сына его Евпатора».

Следуя этому плану, книга делится на 2 ясно разграниченных части, из коих 1-я (2 Макк 3:1-10:9) повествует о событиях в Иерусалиме при Селевке IV и Антиохе Епифане, а 2-я (2 Макк 10:10-15:39) — о событиях при сыне его Антиохе Евпаторе, кончая смертью Никанора (в 151 г. э. Сел. = 161 г. до Р. Х.). Этому сокращенному изложению Иасона Киринейского предшествуют 2 письма палестинских иудеев к египетским (2 Макк 1:1-2:19), а также вставлены два кратких замечания автора — одно в начале (после писем, 2 Макк 2:20-33), и другое — в конце (2 Макк 15:37-39) труда.

Так как начальные события книги (2 Макк 3) имели место в последний или предпоследний год царствования Селевка IV, умершего в 176 г. до Р. Х., то можно с точностью установить, что 2-я книга Маккавейская обнимает своим повествованием исторический период в 15 лет (176-161 г. до Р. Х.)

Возникает вопрос, в какой степени этот период в изложении 2-ой Маккавейской книги совпадает с изложением 1-ой, в которую он также входит, как часть, — в чем сходствует и в чем представляет особенности и различия, в чем пополняет параллельный ему рассказ или сам в чем пополняется им?

По сравнению с 1-ой Маккавейской книгой, ведущей свой рассказ с Антиоха Епифана (1 Макк 1:10), — вторая Маккавейская книга захватывает несколько более ранних событий (2 Макк 3:1; 2 Макк 4:6) и более подробно описывает бедствия иудеев, постигшие их с отступничеством первосвященника Иасона (2 Макк 4:7-7:42 = 1 Макк 1:10-64). С 8 гл. рассказ идет параллельно 1 Макк 3-7 с некоторыми более или менее значительными и важными отличиями и неточностями, находящими себе объяснение отчасти в более религиозно-дидактических, нежели строго научных исторических целях книги, — а отчасти в неизбежных недосмотрах при сокращении первоисточника и приспособлении его к указанным предвзятым целям.

Личность и жизнь Иасона Киринейского мало известны. От его отечества Кирены — можно только заключить, что он был иудей-эллинист, и что его 5 книг истории написаны были на греческом наречии.

Столь же мало сведений можно дать о сократителе его труда — писателе 2-ой Маккавейской книги. Представляется вероятным лишь, что он, также эллинист, незнаком был с 1-ой Маккавейской книгой, хотя мог собирать материалы для своей истории в Палестине, как показывают многие народные иудейские предания, нашедшие место в его труде.

О времени написания книги удается отчасти заключить из 2 Макк 1:10, что она написана не раньше 188 г. э. Сел. = 124 г. до Р. Х., но когда именно, с точностью определить нельзя, во всяком случае до пресечения Маккавейской династии и взятия Иерусалима Помпеем (63 г. до Р. Х.).

Благодаря в особенности трогательному и поучительному повествованию своему о страданиях за веру 7 братьев-«Маккавеев» с их матерью и учителем, книга пользовалась большим вниманием и уважением древних церковных писателей и проповедников (Климент Александрийский, Ориген, Иероним, Августин и др.), хотя и не почиталась каноническою.

Скрыть

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).