Библия-Центр
РУ

Мысли вслух на Ос 6:1-11

πορευθω̃μεν καὶ ἐπιστρέψωμεν πρὸς κύριον τὸν θεὸν ἡμω̃ν ὅτι αὐτὸς ἥρπακεν καὶ ἰάσεται ἡμα̃ς πατάξει καὶ μοτώσει ἡμα̃ς
ὑγιάσει ἡμα̃ς μετὰ δύο ἡμέρας ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ τη̨̃ τρίτη̨ ἀναστησόμεθα καὶ ζησόμεθα ἐνώπιον αὐτου̃
καὶ γνωσόμεθα διώξομεν του̃ γνω̃ναι τὸν κύριον ὡς ὄρθρον ἕτοιμον εὑρήσομεν αὐτόν καὶ ἥξει ὡς ὑετὸς ἡμι̃ν πρόιμος καὶ ὄψιμος τη̨̃ γη̨̃
τί σοι ποιήσω Εφραιμ τί σοι ποιήσω Ιουδα τὸ δὲ ἔλεος ὑμω̃ν ὡς νεφέλη πρωινὴ καὶ ὡς δρόσος ὀρθρινὴ πορευομένη
διὰ του̃το ἀπεθέρισα τοὺς προφήτας ὑμω̃ν ἀπέκτεινα αὐτοὺς ἐν ῥήμασιν στόματός μου καὶ τὸ κρίμα μου ὡς φω̃ς ἐξελεύσεται
διότι ἔλεος θέλω καὶ οὐ θυσίαν καὶ ἐπίγνωσιν θεου̃ ἢ ὁλοκαυτώματα
αὐτοὶ δέ εἰσιν ὡς ἄνθρωπος παραβαίνων διαθήκην ἐκει̃ κατεφρόνησέν μου
Γαλααδ πόλις ἐργαζομένη μάταια ταράσσουσα ὕδωρ
καὶ ἡ ἰσχύς σου ἀνδρὸς πειρατου̃ ἔκρυψαν ἱερει̃ς ὁδὸν κυρίου ἐφόνευσαν Σικιμα ὅτι ἀνομίαν ἐποίησαν
10 ἐν τω̨̃ οἴκω̨ Ισραηλ εἰ̃δον φρικώδη ἐκει̃ πορνείαν του̃ Εφραιμ ἐμιάνθη Ισραηλ καὶ Ιουδα
11 ἄρχου τρυγα̃ν σεαυτω̨̃ ἐν τω̨̃ ἐπιστρέφειν με τὴν αἰχμαλωσίαν του̃ λαου̃ μου
Свернуть

Сегодняшнее чтение продолжает тему суда Божия. Начинается оно упоминанием об обращении к Богу тех, кто прежде не думал о Нём и готов был полагаться на всё, что угодно, кроме Него (ст. 1–3). Но обращение это, как видно, оказывалось на поверку довольно поверхностным (ст. 3–5). В принципе описанную ситуацию можно считать типичной: многие вспоминают о Боге только тогда, когда им становится ясно, что больше никто и ничто им помочь не в состоянии. А когда помощь получена, они так же легко о Боге забывают в надежде на то, что больше им никогда не придётся оказаться в таком положении, что с ними произошло нечто исключительное, такое, что бывает с человеком раз в жизни, да и то не с каждым, а лишь с теми, кому особенно не повезло.

Но обычно такое отношение к Богу свойственно людям неверующим или о Боге не задумывающимся, таким, которые в дни благополучия едва ли вспомнят о Нём. А в проповеди Осии речь идёт о людях верующих или, во всяком случае, о тех, кто себя таковыми считал. Им-то, во всяком случае, никак не следовало забывать о Боге, не следовало дожидаться критической ситуации, чтобы вспомнить о Нём. Почему же эти религиозные люди на практике ведут себя так же, как неверующие? Ответом на вопрос может быть напоминание пророка о приоритетах духовной жизни (ст. 6). Осия, разумеется, не выступает здесь против жертвоприношения как такового. Он лишь напоминает о том, что, если нет милосердия в том ёмком смысле, в каком пророк употребляет соответствующее еврейское слово, жертвоприношение теряет свой духовный смысл. Ведь оно изначально было не чем иным, как формой богообщения, совместной трапезой Бога и людей, которая без милосердия, а значит, и без полноты доверия к Богу, невозможна. А духовная жизнь как раз и предполагает прежде всего отношение — будь то отношение человека к Богу или к ближнему. Если же доверия к Богу нет, жертвоприношение перестаёт быть духовным событием и становится лишь религиозной обязанностью, которую, как и любую религиозную обязанность, можно исполнить, никакого особого доверия к Богу не испытывая.

Более того: понятое так жертвоприношение легко превращалось в своего рода дань, которую народ платил Богу, ожидая взамен чего-то такого, чего он теперь мог и потребовать у Бога в соответствии с заключённым договором, и прежде всего, разумеется, земного благоденствия. А когда оно исчезало, вместе с ним исчезал и интерес к Богу, Который не мог или не хотел такое благоденствие обеспечить. И начинались поиски чего-то или кого-то, что могло бы это благоденствие гарантировать независимо от Бога, на Которого, как казалось ищущим, положиться нельзя. Так недоверие к Богу разрушает отношения с Ним и уводит человека от Бога вначале к религиозному формализму, а затем и к откровенному язычеству.

Другие мысли вслух

 
На Ос 6:1-11
πορευθω̃μεν καὶ ἐπιστρέψωμεν πρὸς κύριον τὸν θεὸν ἡμω̃ν ὅτι αὐτὸς ἥρπακεν καὶ ἰάσεται ἡμα̃ς πατάξει καὶ μοτώσει ἡμα̃ς
ὑγιάσει ἡμα̃ς μετὰ δύο ἡμέρας ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ τη̨̃ τρίτη̨ ἀναστησόμεθα καὶ ζησόμεθα ἐνώπιον αὐτου̃
καὶ γνωσόμεθα διώξομεν του̃ γνω̃ναι τὸν κύριον ὡς ὄρθρον ἕτοιμον εὑρήσομεν αὐτόν καὶ ἥξει ὡς ὑετὸς ἡμι̃ν πρόιμος καὶ ὄψιμος τη̨̃ γη̨̃
τί σοι ποιήσω Εφραιμ τί σοι ποιήσω Ιουδα τὸ δὲ ἔλεος ὑμω̃ν ὡς νεφέλη πρωινὴ καὶ ὡς δρόσος ὀρθρινὴ πορευομένη
διὰ του̃το ἀπεθέρισα τοὺς προφήτας ὑμω̃ν ἀπέκτεινα αὐτοὺς ἐν ῥήμασιν στόματός μου καὶ τὸ κρίμα μου ὡς φω̃ς ἐξελεύσεται
διότι ἔλεος θέλω καὶ οὐ θυσίαν καὶ ἐπίγνωσιν θεου̃ ἢ ὁλοκαυτώματα
αὐτοὶ δέ εἰσιν ὡς ἄνθρωπος παραβαίνων διαθήκην ἐκει̃ κατεφρόνησέν μου
Γαλααδ πόλις ἐργαζομένη μάταια ταράσσουσα ὕδωρ
καὶ ἡ ἰσχύς σου ἀνδρὸς πειρατου̃ ἔκρυψαν ἱερει̃ς ὁδὸν κυρίου ἐφόνευσαν Σικιμα ὅτι ἀνομίαν ἐποίησαν
10 ἐν τω̨̃ οἴκω̨ Ισραηλ εἰ̃δον φρικώδη ἐκει̃ πορνείαν του̃ Εφραιμ ἐμιάνθη Ισραηλ καὶ Ιουδα
11 ἄρχου τρυγα̃ν σεαυτω̨̃ ἐν τω̨̃ ἐπιστρέφειν με τὴν αἰχμαλωσίαν του̃ λαου̃ μου
Свернуть
Бог раскрывает Свое сердце: «Милости хочу, а не жертвы»...  Читать далее

Бог раскрывает Свое сердце: «Милости хочу, а не жертвы». Возможно, это вершина откровения, данного через пророка Осию. Жертвоприношения, добрые дела, исполнение заповедей — все это имеет смысл, только если за этим стоит наша любовь не к себе, а к другому — Богу, человеку... Не «стремление к высоким достижениям», не «исполнение долга», а любовь, которая «не ищет своего» (1 Кор. 13:5) и которая не оставляет места для беззакония.

Свернуть
 
На Ос 6:1-6
πορευθω̃μεν καὶ ἐπιστρέψωμεν πρὸς κύριον τὸν θεὸν ἡμω̃ν ὅτι αὐτὸς ἥρπακεν καὶ ἰάσεται ἡμα̃ς πατάξει καὶ μοτώσει ἡμα̃ς
ὑγιάσει ἡμα̃ς μετὰ δύο ἡμέρας ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ τη̨̃ τρίτη̨ ἀναστησόμεθα καὶ ζησόμεθα ἐνώπιον αὐτου̃
καὶ γνωσόμεθα διώξομεν του̃ γνω̃ναι τὸν κύριον ὡς ὄρθρον ἕτοιμον εὑρήσομεν αὐτόν καὶ ἥξει ὡς ὑετὸς ἡμι̃ν πρόιμος καὶ ὄψιμος τη̨̃ γη̨̃
τί σοι ποιήσω Εφραιμ τί σοι ποιήσω Ιουδα τὸ δὲ ἔλεος ὑμω̃ν ὡς νεφέλη πρωινὴ καὶ ὡς δρόσος ὀρθρινὴ πορευομένη
διὰ του̃το ἀπεθέρισα τοὺς προφήτας ὑμω̃ν ἀπέκτεινα αὐτοὺς ἐν ῥήμασιν στόματός μου καὶ τὸ κρίμα μου ὡς φω̃ς ἐξελεύσεται
διότι ἔλεος θέλω καὶ οὐ θυσίαν καὶ ἐπίγνωσιν θεου̃ ἢ ὁλοκαυτώματα
Свернуть
Когда пророк от лица Божия говорит, что богопознание важнее жертвоприношения, а милосердие — жертвенной трапезы...  Читать далее

Когда пророк от лица Божия говорит, что богопознание важнее жертвоприношения, а милосердие — жертвенной трапезы, можно подумать, что он отвергает весь традиционный яхвистский культ. Между тем, Осия имеет в данном случае в виду нечто совсем иное. Чем было жертвоприношение изначально? В чём заключается его смысл? Это, прежде всего, совместная трапеза Бога и людей, трапеза, во время которой Бог не фигурально, не аллегорически, а совершенно реально садится с человеком за один стол: ведь то присутствие Божие, которое сопровождало еврейский народ на всём протяжении его истории, начиная со времён Моисея, освящало и алтарь, и жертвенник, и жертвенную трапезу, и всех, в ней участвующих.

Во времена же Осии (а может быть, и ещё раньше) на жертвоприношение стали смотреть, как на своего рода дань, которую народ отдаёт Богу приблизительно так же, как платят подати земному царю. Вместо богообщения получалось разделение с Богом, стремление откупиться от Него пышными и обильными приношениями. Неудивительно, что на таком фоне пророк напоминает о богопознании и о милосердии (соответствующее еврейское слово можно перевести и как «милость», и как «милосердие»): ведь именно познание Бога, сближение с Ним и было изначальным смыслом жертвоприношения.

И милосердие — неотъемлемый элемент такого богопознания: оно предполагает, прежде всего, готовность сделать для того, к кому относишься милосердно, больше того, к чему обязывает, например, закон или подписанный договор. Конечно, человек не может ничего дать Богу, но он может отдать Ему своё сердце. Тут милосердие совершенно необходимо: ведь полноценное богообщение только и возможно тогда, когда, выстраивая отношения с Ним, не пытаешься учитывать и рассчитывать, сколько Он должен тебе, а сколько — ты Ему.

Богу можно отдать себя только полностью, без оглядки и без остатка. А Он всегда готов войти в нашу жизнь, но только на правах полноправного хозяина. Угол у нас в доме Его не устроит, даже если это будет красный угол. Он согласен только на то, чтобы быть в центре, и чтобы дом строился вокруг Его присутствия. Тут уж не рассчитаешь, сколько должны Ему мы и сколько Он должен нам. Мы обязаны Ему всем, но ничего не можем Ему дать, кроме возможности строить для нас наш дом и направлять нашу жизнь. Он не должен нам ничего, но может дать нам всё, если мы будем готовы Его принять. Это и есть богообщение и милосердие.

Свернуть
 
На Ос 6:1-6
πορευθω̃μεν καὶ ἐπιστρέψωμεν πρὸς κύριον τὸν θεὸν ἡμω̃ν ὅτι αὐτὸς ἥρπακεν καὶ ἰάσεται ἡμα̃ς πατάξει καὶ μοτώσει ἡμα̃ς
ὑγιάσει ἡμα̃ς μετὰ δύο ἡμέρας ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ τη̨̃ τρίτη̨ ἀναστησόμεθα καὶ ζησόμεθα ἐνώπιον αὐτου̃
καὶ γνωσόμεθα διώξομεν του̃ γνω̃ναι τὸν κύριον ὡς ὄρθρον ἕτοιμον εὑρήσομεν αὐτόν καὶ ἥξει ὡς ὑετὸς ἡμι̃ν πρόιμος καὶ ὄψιμος τη̨̃ γη̨̃
τί σοι ποιήσω Εφραιμ τί σοι ποιήσω Ιουδα τὸ δὲ ἔλεος ὑμω̃ν ὡς νεφέλη πρωινὴ καὶ ὡς δρόσος ὀρθρινὴ πορευομένη
διὰ του̃το ἀπεθέρισα τοὺς προφήτας ὑμω̃ν ἀπέκτεινα αὐτοὺς ἐν ῥήμασιν στόματός μου καὶ τὸ κρίμα μου ὡς φω̃ς ἐξελεύσεται
διότι ἔλεος θέλω καὶ οὐ θυσίαν καὶ ἐπίγνωσιν θεου̃ ἢ ὁλοκαυτώματα
Свернуть
Всем нам свойственно вспоминать о Боге, когда нам плохо. Не всегда мы дожидаемся грандиозных внешних несчастий — порой хватает и плохого настроения...  Читать далее

Всем нам свойственно вспоминать о Боге, когда нам плохо. Не всегда мы дожидаемся грандиозных внешних несчастий — порой хватает и плохого настроения. Пока всё благополучно, мы живём своей жизнью, но, как только в этой жизни возникают какие-то неполадки, мы говорим: «Вот тут проблема, зайди и исцели вот это». Мы рассчитываем, что Господь исцелит нас и перевяжет наши раны. Порой мы даже совершенно искренне полагаем, что хотели бы жить пред лицем Его. Увы, Господь, знающий сердца человеческие, констатирует, что наше благочестие — как утренний туман и как роса, скоро исчезающая... И как может быть иначе, если цель этого благочестия — найти решение своих проблем? Если мы привязаны к своим грехам больше, чем к Богу, то все наши посты и молитвы — те же бесполезные всесожжения. Молитва, которая идёт от сердца, не может не преображать сердце. И если в нашей жизни ничего не меняется, есть смысл подумать: может быть, мы просто не хотим, чтобы Бог входил в каждый уголок сердца? Может быть, мы пускаем Его только тогда, когда сами справиться не можем, а, почувствовав себя лучше, закрываем дверь со словами: «Спасибо, Господи, теперь я сам разберусь»? Если мы действительно будем стремиться познать Господа, нам придётся открыть глаза, увидеть ослепительный свет суда Божия и понять, что Он ожидает от нас не слов, а обращения — изменения жизни.

Свернуть
 
На Ос 6:1-6
πορευθω̃μεν καὶ ἐπιστρέψωμεν πρὸς κύριον τὸν θεὸν ἡμω̃ν ὅτι αὐτὸς ἥρπακεν καὶ ἰάσεται ἡμα̃ς πατάξει καὶ μοτώσει ἡμα̃ς
ὑγιάσει ἡμα̃ς μετὰ δύο ἡμέρας ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ τη̨̃ τρίτη̨ ἀναστησόμεθα καὶ ζησόμεθα ἐνώπιον αὐτου̃
καὶ γνωσόμεθα διώξομεν του̃ γνω̃ναι τὸν κύριον ὡς ὄρθρον ἕτοιμον εὑρήσομεν αὐτόν καὶ ἥξει ὡς ὑετὸς ἡμι̃ν πρόιμος καὶ ὄψιμος τη̨̃ γη̨̃
τί σοι ποιήσω Εφραιμ τί σοι ποιήσω Ιουδα τὸ δὲ ἔλεος ὑμω̃ν ὡς νεφέλη πρωινὴ καὶ ὡς δρόσος ὀρθρινὴ πορευομένη
διὰ του̃το ἀπεθέρισα τοὺς προφήτας ὑμω̃ν ἀπέκτεινα αὐτοὺς ἐν ῥήμασιν στόματός μου καὶ τὸ κρίμα μου ὡς φω̃ς ἐξελεύσεται
διότι ἔλεος θέλω καὶ οὐ θυσίαν καὶ ἐπίγνωσιν θεου̃ ἢ ὁλοκαυτώματα
Свернуть
Говоря о благочестии и верности народа Богу, Осия провозглашает, что знание Бога (богопознание) важнее всесожжений, а милосердие («милость») важнее жертвы. Что же имеет в виду пророк? Что именно называет он богопознанием? И как связано...  Читать далее

Говоря о благочестии и верности народа Богу, Осия провозглашает, что знание Бога (богопознание) важнее всесожжений, а милосердие («милость») важнее жертвы. Что же имеет в виду пророк? Что именно называет он богопознанием? И как связано с ним милосердие? Осия одним из первых заговорил об отношениях с Богом как о чём-то регулярном и постоянном. Прежде отношения эти сводились к эпизодическим (или периодическим — это зависело от религиозного усердия) встречах с Ним у алтаря.

В остальное время даже искренне верующие яхвисты жили обычной жизнью, стараясь лишь соблюдать данные Богом заповеди так, как соблюдают моральный кодекс, в истинности и незыблемости которого уверены.

Исключением были пророки, но их было меньшинство. Осия же впервые заговорил о том, что Бог хочет с человеком отношений непосредственных и постоянных. И для этого не обязательно быть пророком. Богопознание доступно каждому ищущему. Но искать надо не внешнего, а внутреннего. Не обряда, а отношений. Того самого, что называется словом «милосердие». Изначально этим словом описывались отношения между людьми. Такие отношения, при которых люди готовы сделать друг для друга больше, чем обязаны по закону или по существующему между ними договору.

Как принято между друзьями или между близкими в семье. Не считая, кто, кому и сколько должен. Кто для кого сделал больше, а кто меньше. Вот такими же должны быть отношения между человеком и Богом, если человек действительно стремится к богопознанию. Постоянные и глубокие отношения человека с Богом возможны лишь тогда, когда Бог становится центром и главным смыслом человеческой жизни. А в этом случае человек уже не относится к жертвоприношению, как к религиозной обязанности.

Понятие «религиозная обязанность» вообще уходит из его словаря. Всё, что делает человек для Бога, он делает ради тех отношений с Ним, которых ищет или которые, обретя, хочет сохранить. И само жертвоприношение становится теперь лишь частью этих отношений. Частью важной, необходимой, но лишь частью. И человек больше уже не считает, сколько жертв он принёс своему Богу. Ведь теперь жертвоприношение для него — трапеза с близким Другом. И никакие расчёты тут неуместны.

Свернуть
 
На Ос 6:1-2
πορευθω̃μεν καὶ ἐπιστρέψωμεν πρὸς κύριον τὸν θεὸν ἡμω̃ν ὅτι αὐτὸς ἥρπακεν καὶ ἰάσεται ἡμα̃ς πατάξει καὶ μοτώσει ἡμα̃ς
ὑγιάσει ἡμα̃ς μετὰ δύο ἡμέρας ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ τη̨̃ τρίτη̨ ἀναστησόμεθα καὶ ζησόμεθα ἐνώπιον αὐτου̃
Свернуть
Почему же всё-таки падший человек вспоминает о Боге, главным образом, тогда, когда ему становится плохо? Неужели ничто хорошее нам о Боге само по себе не напоминает? Ведь Бог сотворил мир...  Читать далее

Почему же всё-таки падший человек вспоминает о Боге, главным образом, тогда, когда ему становится плохо? Неужели ничто хорошее нам о Боге само по себе не напоминает? Ведь Бог сотворил мир, по слову священнописателя, «вполне хорошим». Просто мы, как падшие люди, склонны об этом забывать. А о Боге вспоминаем примерно так же, как о мастере, которому звоним, когда в доме что-то сломалось и нужен срочный ремонт. Конечно, лучше вспомнить о Боге хотя бы так, чем не вспоминать о Нём вообще. Потому, наверное, Он и предоставляет нас нашей собственной судьбе, когда мы о Нём забываем: тогда мы легко и быстро на собственном опыте убеждаемся в том, насколько Он нам необходим. Но, к сожалению, такие наши с Ним отношения Его не очень радуют. Ведь, в конечном счёте, речь тут идёт об отношениях вынужденных и чисто утилитарных: будь у нас в жизни всё в порядке, Бог нам не понадобился бы настолько, что мы, быть может, вообще никогда бы о Нём не вспомнили. А Он хочет с нами отношений постоянных и глубоких, основанных не на нужде, а на любви. И использует каждый шанс для того, чтобы эти отношения установить, даже такой, который сам по себе ничего не гарантирует: ведь, даже если Он вмешается в ситуацию и поможет нам, нет никакой уверенности, что сразу же после того, как нам опять станет хорошо, мы не забудем о Нём до нашей следующей большой проблемы. И всё же каждое Его вмешательство в нашу жизнь остаётся шансом. Шансом на то, что оно станет для нас началом новых отношений с Ним. И началом нашего пути в Царство.

Свернуть
 
На Ос 6:2-6
ὑγιάσει ἡμα̃ς μετὰ δύο ἡμέρας ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ τη̨̃ τρίτη̨ ἀναστησόμεθα καὶ ζησόμεθα ἐνώπιον αὐτου̃
καὶ γνωσόμεθα διώξομεν του̃ γνω̃ναι τὸν κύριον ὡς ὄρθρον ἕτοιμον εὑρήσομεν αὐτόν καὶ ἥξει ὡς ὑετὸς ἡμι̃ν πρόιμος καὶ ὄψιμος τη̨̃ γη̨̃
τί σοι ποιήσω Εφραιμ τί σοι ποιήσω Ιουδα τὸ δὲ ἔλεος ὑμω̃ν ὡς νεφέλη πρωινὴ καὶ ὡς δρόσος ὀρθρινὴ πορευομένη
διὰ του̃το ἀπεθέρισα τοὺς προφήτας ὑμω̃ν ἀπέκτεινα αὐτοὺς ἐν ῥήμασιν στόματός μου καὶ τὸ κρίμα μου ὡς φω̃ς ἐξελεύσεται
διότι ἔλεος θέλω καὶ οὐ θυσίαν καὶ ἐπίγνωσιν θεου̃ ἢ ὁλοκαυτώματα
Свернуть
«Познаем Господа» — говорит Осия, и тут же поправляестя: будем стремиться познать Его. Можем ли мы по-настоящему познать Его здесь, в земной жизни? Но если мы опустим руки и скажем, что познание это нам недоступно и не надо — тогда мы не оставим Ему ни единого шанса сообщить нам что-то о Себе, открыться нам...  Читать далее

«Познаем Господа» — говорит Осия, и тут же поправляестя: будем стремиться познать Его. Можем ли мы по-настоящему познать Его здесь, в земной жизни? Но если мы опустим руки и скажем, что познание это нам недоступно и не надо — тогда мы не оставим Ему ни единого шанса сообщить нам что-то о Себе, открыться нам... А Его откровение подобно утренней заре: вокруг нас ночь — но вот мы обращаемся к Нему, открываем Ему сердце, говорим: «Да, я во тьме — но я знаю, что Ты — свет»... и постепенно небосвод светлеет, и вот уже на востоке загорается пламя — Его заря.

Свернуть
 
На Ос 6:3
καὶ γνωσόμεθα διώξομεν του̃ γνω̃ναι τὸν κύριον ὡς ὄρθρον ἕτοιμον εὑρήσομεν αὐτόν καὶ ἥξει ὡς ὑετὸς ἡμι̃ν πρόιμος καὶ ὄψιμος τη̨̃ γη̨̃
Свернуть
О каком познании Бога говорит пророк? Разве Бог не непостижим? Разве человеческий разум в силах объять необъятное, познать непознаваемое? Интересно, что призыв Осии практически не имеет отношения к интеллектуальным способностям и деятельности человека...  Читать далее

О каком познании Бога говорит пророк? Разве Бог не непостижим? Разве человеческий разум в силах объять необъятное, познать непознаваемое? Интересно, что призыв Осии практически не имеет отношения к интеллектуальным способностям и деятельности человека. Для библейских авторов человек целен, неделим на рассудок, чувства и т.д., поэтому познание Бога — это не рассудочное действие, а вхождение в отношения с Ним всем существом человека. Именно таков смысл слова да'ат, употребленного здесь пророком. Познание — не окончательный результат, а процесс, «познать» и «стремиться познать» — это разные стадии одного и того же процесса, разные описания одного и того же. А устремлен этот процесс, по слову пророка, не к тому, что мы вскарабкаемся к Господу, а к тому, что Он придет к нам. Нам в нашем климате не понять всей силы сравнения, используемого Осией; только жители жарких и сухих стран в состоянии оценить этот образ: «Он придет, как дождь, как поздний дождь оросит землю».

Свернуть
 
На Ос 6:6
διότι ἔλεος θέλω καὶ οὐ θυσίαν καὶ ἐπίγνωσιν θεου̃ ἢ ὁλοκαυτώματα
Свернуть
Что хочет сказать Бог, говоря устами Своего пророка о богопознании и милосердии («милости»), которые Ему важнее жертвоприношений? Ведь существовавшая в яхвизме во времена Осии практика жертвоприношений была, несомненно, одобрена и благословлена Им, а Бог не человек, чтобы менять Своё мнение в зависимости от грехов или ошибок людей...  Читать далее

Что хочет сказать Бог, говоря устами Своего пророка о богопознании и милосердии («милости»), которые Ему важнее жертвоприношений? Ведь существовавшая в яхвизме во времена Осии практика жертвоприношений была, несомненно, одобрена и благословлена Им, а Бог не человек, чтобы менять Своё мнение в зависимости от грехов или ошибок людей. Но в чём был смысл яхвистского жертвоприношения? В основе его лежала практика и опыт богообщения, суть которого была известна даже язычникам. Состояла она в том, что жертвоприношение становилось встречей человека с Богом (или с богами и духами, если говорить о язычестве) за одним столом. Таким образом Бог давал человеку возможность общения с Собой и освящения в наиболее естественной и органичной для человека форме. Но, чтобы жертвоприношение действительно стало формой богообщения, требовалось обращённость человека к Богу, соблюдение данных Богом заповедей и то милосердие по отношению к ближнему, без которого человек не мог рассчитывать на прощение грехов, особенно таких серьёзных и сознательно совершённых грехов, как, к примеру, отступничество, столь, увы, частое в жизни еврейского народа во времена Осии. А между тем именно тогда многие стали смотреть на жертвоприношения, как на способ откупиться от Бога, компенсировать роскошью жертвоприношений и пышностью праздников те нарушения Торы, которые стали уже очевидны каждому. Пророк же от лица Божия говорит своим соплеменникам и единоверцам, считавшим себя верующими лишь потому, что они участвовали в пышных религиозных ритуалах, что без той духовной основы, на которой построены живые отношения человека с Богом, никакие жертвоприношения ничего им не дадут. Так, что лучше не обольщаться, надеясь на благоволение Бога в обмен на пышный культ. Его не будет.

Свернуть
 
На Ос 5:1-6:11
ἀκούσατε ταυ̃τα οἱ ἱερει̃ς καὶ προσέχετε οἰ̃κος Ισραηλ καὶ ὁ οἰ̃κος του̃ βασιλέως ἐνωτίζεσθε διότι πρὸς ὑμα̃ς ἐστιν τὸ κρίμα ὅτι παγὶς ἐγενήθητε τη̨̃ σκοπια̨̃ καὶ ὡς δίκτυον ἐκτεταμένον ἐπὶ τὸ ἰταβύριον
ὃ οἱ ἀγρεύοντες τὴν θήραν κατέπηξαν ἐγὼ δὲ παιδευτὴς ὑμω̃ν
ἐγὼ ἔγνων τὸν Εφραιμ καὶ Ισραηλ οὐκ ἄπεστιν ἀπ' ἐμου̃ διότι νυ̃ν ἐξεπόρνευσεν Εφραιμ ἐμιάνθη Ισραηλ
οὐκ ἔδωκαν τὰ διαβούλια αὐτω̃ν του̃ ἐπιστρέψαι πρὸς τὸν θεὸν αὐτω̃ν ὅτι πνευ̃μα πορνείας ἐν αὐτοι̃ς ἐστιν τὸν δὲ κύριον οὐκ ἐπέγνωσαν
καὶ ταπεινωθήσεται ἡ ὕβρις του̃ Ισραηλ εἰς πρόσωπον αὐτου̃ καὶ Ισραηλ καὶ Εφραιμ ἀσθενήσουσιν ἐν ται̃ς ἀδικίαις αὐτω̃ν καὶ ἀσθενήσει καὶ Ιουδας μετ' αὐτω̃ν
μετὰ προβάτων καὶ μόσχων πορεύσονται του̃ ἐκζητη̃σαι τὸν κύριον καὶ οὐ μὴ εὕρωσιν αὐτόν ὅτι ἐξέκλινεν ἀπ' αὐτω̃ν
ὅτι τὸν κύριον ἐγκατέλιπον ὅτι τέκνα ἀλλότρια ἐγεννήθησαν αὐτοι̃ς νυ̃ν καταφάγεται αὐτοὺς ἡ ἐρυσίβη καὶ τοὺς κλήρους αὐτω̃ν
σαλπίσατε σάλπιγγι ἐπὶ τοὺς βουνούς ἠχήσατε ἐπὶ τω̃ν ὑψηλω̃ν κηρύξατε ἐν τω̨̃ οἴκω̨ Ων ἐξέστη Βενιαμιν
Εφραιμ εἰς ἀφανισμὸν ἐγένετο ἐν ἡμέραις ἐλέγχου ἐν ται̃ς φυλαι̃ς του̃ Ισραηλ ἔδειξα πιστά
10 ἐγένοντο οἱ ἄρχοντες Ιουδα ὡς μετατιθέντες ὅρια ἐπ' αὐτοὺς ἐκχεω̃ ὡς ὕδωρ τὸ ὅρμημά μου
11 κατεδυνάστευσεν Εφραιμ τὸν ἀντίδικον αὐτου̃ κατεπάτησεν κρίμα ὅτι ἤρξατο πορεύεσθαι ὀπίσω τω̃ν ματαίων
12 καὶ ἐγὼ ὡς ταραχὴ τω̨̃ Εφραιμ καὶ ὡς κέντρον τω̨̃ οἴκω̨ Ιουδα
13 καὶ εἰ̃δεν Εφραιμ τὴν νόσον αὐτου̃ καὶ Ιουδας τὴν ὀδύνην αὐτου̃ καὶ ἐπορεύθη Εφραιμ πρὸς 'Ασσυρίους καὶ ἀπέστειλεν πρέσβεις πρὸς βασιλέα Ιαριμ καὶ αὐτὸς οὐκ ἠδυνάσθη ἰάσασθαι ὑμα̃ς καὶ οὐ μὴ διαπαύση̨ ἐξ ὑμω̃ν ὀδύνη
14 διότι ἐγώ εἰμι ὡς πανθὴρ τω̨̃ Εφραιμ καὶ ὡς λέων τω̨̃ οἴκω̨ Ιουδα καὶ ἐγὼ ἁρπω̃μαι καὶ πορεύσομαι καὶ λήμψομαι καὶ οὐκ ἔσται ὁ ἐξαιρούμενος
15 πορεύσομαι καὶ ἐπιστρέψω εἰς τὸν τόπον μου ἕως οὑ̃ ἀφανισθω̃σιν καὶ ἐπιζητήσουσιν τὸ πρόσωπόν μου ἐν θλίψει αὐτω̃ν ὀρθριου̃σι πρός με λέγοντες
πορευθω̃μεν καὶ ἐπιστρέψωμεν πρὸς κύριον τὸν θεὸν ἡμω̃ν ὅτι αὐτὸς ἥρπακεν καὶ ἰάσεται ἡμα̃ς πατάξει καὶ μοτώσει ἡμα̃ς
ὑγιάσει ἡμα̃ς μετὰ δύο ἡμέρας ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ τη̨̃ τρίτη̨ ἀναστησόμεθα καὶ ζησόμεθα ἐνώπιον αὐτου̃
καὶ γνωσόμεθα διώξομεν του̃ γνω̃ναι τὸν κύριον ὡς ὄρθρον ἕτοιμον εὑρήσομεν αὐτόν καὶ ἥξει ὡς ὑετὸς ἡμι̃ν πρόιμος καὶ ὄψιμος τη̨̃ γη̨̃
τί σοι ποιήσω Εφραιμ τί σοι ποιήσω Ιουδα τὸ δὲ ἔλεος ὑμω̃ν ὡς νεφέλη πρωινὴ καὶ ὡς δρόσος ὀρθρινὴ πορευομένη
διὰ του̃το ἀπεθέρισα τοὺς προφήτας ὑμω̃ν ἀπέκτεινα αὐτοὺς ἐν ῥήμασιν στόματός μου καὶ τὸ κρίμα μου ὡς φω̃ς ἐξελεύσεται
διότι ἔλεος θέλω καὶ οὐ θυσίαν καὶ ἐπίγνωσιν θεου̃ ἢ ὁλοκαυτώματα
αὐτοὶ δέ εἰσιν ὡς ἄνθρωπος παραβαίνων διαθήκην ἐκει̃ κατεφρόνησέν μου
Γαλααδ πόλις ἐργαζομένη μάταια ταράσσουσα ὕδωρ
καὶ ἡ ἰσχύς σου ἀνδρὸς πειρατου̃ ἔκρυψαν ἱερει̃ς ὁδὸν κυρίου ἐφόνευσαν Σικιμα ὅτι ἀνομίαν ἐποίησαν
10 ἐν τω̨̃ οἴκω̨ Ισραηλ εἰ̃δον φρικώδη ἐκει̃ πορνείαν του̃ Εφραιμ ἐμιάνθη Ισραηλ καὶ Ιουδα
11 ἄρχου τρυγα̃ν σεαυτω̨̃ ἐν τω̨̃ ἐπιστρέφειν με τὴν αἰχμαλωσίαν του̃ λαου̃ μου
Свернуть
На всех, впавших в грех, изливается гнев, но особенно на тех, кто поставлен во главе народа — царей и священников...  Читать далее

На всех, впавших в грех, изливается гнев, но особенно на тех, кто поставлен во главе народа — царей и священников. Со всех спросится за их дела, но с вождей народа, призванных хранить Высшую Правду, особенно, ведь им больше и дано. Сурово описание последствий грехов и беззаконий.

Но именно здесь, после всех предупреждений, мы опять слышим слова надежды, пророчество о милости Господа и обетование о предстоящем Воскресении. То, что в пророчестве говорится о Воскресении на третий день, даёт нам возможность видеть в этих словах одно из первых пророчеств о грядущем Воскресении Христа, хотя здесь речь идёт о людях, о воскрешении народа от греха и тьмы. Но здесь нет противоречия, ведь Сын Божий для того и воплотился, чтобы разделить с нами наш земной путь и дать нам надежду на совоскресение с Ним.

И вот именно здесь звучат, пожалуй, центральные слова Книги Осии: милости хочу, а не жертвы. Эти слова, давным-давно знакомые и хорошо вызубренные, и сегодня продолжают удивлять, если посмотреть на них свежим взором. Как же так — неужели все наши усилия, труды, всё, что мы пожертвовали, — неужели всё это попусту?

Да, все наши усилия могут оказаться пустыми и напрасными, если мы жертвовали с жёстким сердцем, оставаясь немилостивыми к тем, кто нас окружает, и тем более если мы превращаем отношения с Господом в куплю-продажу.

Свернуть
 
На Ос 5:1-6:11
ἀκούσατε ταυ̃τα οἱ ἱερει̃ς καὶ προσέχετε οἰ̃κος Ισραηλ καὶ ὁ οἰ̃κος του̃ βασιλέως ἐνωτίζεσθε διότι πρὸς ὑμα̃ς ἐστιν τὸ κρίμα ὅτι παγὶς ἐγενήθητε τη̨̃ σκοπια̨̃ καὶ ὡς δίκτυον ἐκτεταμένον ἐπὶ τὸ ἰταβύριον
ὃ οἱ ἀγρεύοντες τὴν θήραν κατέπηξαν ἐγὼ δὲ παιδευτὴς ὑμω̃ν
ἐγὼ ἔγνων τὸν Εφραιμ καὶ Ισραηλ οὐκ ἄπεστιν ἀπ' ἐμου̃ διότι νυ̃ν ἐξεπόρνευσεν Εφραιμ ἐμιάνθη Ισραηλ
οὐκ ἔδωκαν τὰ διαβούλια αὐτω̃ν του̃ ἐπιστρέψαι πρὸς τὸν θεὸν αὐτω̃ν ὅτι πνευ̃μα πορνείας ἐν αὐτοι̃ς ἐστιν τὸν δὲ κύριον οὐκ ἐπέγνωσαν
καὶ ταπεινωθήσεται ἡ ὕβρις του̃ Ισραηλ εἰς πρόσωπον αὐτου̃ καὶ Ισραηλ καὶ Εφραιμ ἀσθενήσουσιν ἐν ται̃ς ἀδικίαις αὐτω̃ν καὶ ἀσθενήσει καὶ Ιουδας μετ' αὐτω̃ν
μετὰ προβάτων καὶ μόσχων πορεύσονται του̃ ἐκζητη̃σαι τὸν κύριον καὶ οὐ μὴ εὕρωσιν αὐτόν ὅτι ἐξέκλινεν ἀπ' αὐτω̃ν
ὅτι τὸν κύριον ἐγκατέλιπον ὅτι τέκνα ἀλλότρια ἐγεννήθησαν αὐτοι̃ς νυ̃ν καταφάγεται αὐτοὺς ἡ ἐρυσίβη καὶ τοὺς κλήρους αὐτω̃ν
σαλπίσατε σάλπιγγι ἐπὶ τοὺς βουνούς ἠχήσατε ἐπὶ τω̃ν ὑψηλω̃ν κηρύξατε ἐν τω̨̃ οἴκω̨ Ων ἐξέστη Βενιαμιν
Εφραιμ εἰς ἀφανισμὸν ἐγένετο ἐν ἡμέραις ἐλέγχου ἐν ται̃ς φυλαι̃ς του̃ Ισραηλ ἔδειξα πιστά
10 ἐγένοντο οἱ ἄρχοντες Ιουδα ὡς μετατιθέντες ὅρια ἐπ' αὐτοὺς ἐκχεω̃ ὡς ὕδωρ τὸ ὅρμημά μου
11 κατεδυνάστευσεν Εφραιμ τὸν ἀντίδικον αὐτου̃ κατεπάτησεν κρίμα ὅτι ἤρξατο πορεύεσθαι ὀπίσω τω̃ν ματαίων
12 καὶ ἐγὼ ὡς ταραχὴ τω̨̃ Εφραιμ καὶ ὡς κέντρον τω̨̃ οἴκω̨ Ιουδα
13 καὶ εἰ̃δεν Εφραιμ τὴν νόσον αὐτου̃ καὶ Ιουδας τὴν ὀδύνην αὐτου̃ καὶ ἐπορεύθη Εφραιμ πρὸς 'Ασσυρίους καὶ ἀπέστειλεν πρέσβεις πρὸς βασιλέα Ιαριμ καὶ αὐτὸς οὐκ ἠδυνάσθη ἰάσασθαι ὑμα̃ς καὶ οὐ μὴ διαπαύση̨ ἐξ ὑμω̃ν ὀδύνη
14 διότι ἐγώ εἰμι ὡς πανθὴρ τω̨̃ Εφραιμ καὶ ὡς λέων τω̨̃ οἴκω̨ Ιουδα καὶ ἐγὼ ἁρπω̃μαι καὶ πορεύσομαι καὶ λήμψομαι καὶ οὐκ ἔσται ὁ ἐξαιρούμενος
15 πορεύσομαι καὶ ἐπιστρέψω εἰς τὸν τόπον μου ἕως οὑ̃ ἀφανισθω̃σιν καὶ ἐπιζητήσουσιν τὸ πρόσωπόν μου ἐν θλίψει αὐτω̃ν ὀρθριου̃σι πρός με λέγοντες
πορευθω̃μεν καὶ ἐπιστρέψωμεν πρὸς κύριον τὸν θεὸν ἡμω̃ν ὅτι αὐτὸς ἥρπακεν καὶ ἰάσεται ἡμα̃ς πατάξει καὶ μοτώσει ἡμα̃ς
ὑγιάσει ἡμα̃ς μετὰ δύο ἡμέρας ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ τη̨̃ τρίτη̨ ἀναστησόμεθα καὶ ζησόμεθα ἐνώπιον αὐτου̃
καὶ γνωσόμεθα διώξομεν του̃ γνω̃ναι τὸν κύριον ὡς ὄρθρον ἕτοιμον εὑρήσομεν αὐτόν καὶ ἥξει ὡς ὑετὸς ἡμι̃ν πρόιμος καὶ ὄψιμος τη̨̃ γη̨̃
τί σοι ποιήσω Εφραιμ τί σοι ποιήσω Ιουδα τὸ δὲ ἔλεος ὑμω̃ν ὡς νεφέλη πρωινὴ καὶ ὡς δρόσος ὀρθρινὴ πορευομένη
διὰ του̃το ἀπεθέρισα τοὺς προφήτας ὑμω̃ν ἀπέκτεινα αὐτοὺς ἐν ῥήμασιν στόματός μου καὶ τὸ κρίμα μου ὡς φω̃ς ἐξελεύσεται
διότι ἔλεος θέλω καὶ οὐ θυσίαν καὶ ἐπίγνωσιν θεου̃ ἢ ὁλοκαυτώματα
αὐτοὶ δέ εἰσιν ὡς ἄνθρωπος παραβαίνων διαθήκην ἐκει̃ κατεφρόνησέν μου
Γαλααδ πόλις ἐργαζομένη μάταια ταράσσουσα ὕδωρ
καὶ ἡ ἰσχύς σου ἀνδρὸς πειρατου̃ ἔκρυψαν ἱερει̃ς ὁδὸν κυρίου ἐφόνευσαν Σικιμα ὅτι ἀνομίαν ἐποίησαν
10 ἐν τω̨̃ οἴκω̨ Ισραηλ εἰ̃δον φρικώδη ἐκει̃ πορνείαν του̃ Εφραιμ ἐμιάνθη Ισραηλ καὶ Ιουδα
11 ἄρχου τρυγα̃ν σεαυτω̨̃ ἐν τω̨̃ ἐπιστρέφειν με τὴν αἰχμαλωσίαν του̃ λαου̃ μου
Свернуть
Бог раскрывает Свое сердце: «Милости хочу, а не жертвы»...  Читать далее

Бог раскрывает Свое сердце: «Милости хочу, а не жертвы». Возможно, это вершина откровения, данного через пророка Осию. Жертвоприношения, добрые дела, исполнение заповедей — все это имеет смысл, только если за этим стоит наша любовь не к себе, а к другому — Богу, человеку... Не «стремление к высоким достижениям», не «исполнение долга», а любовь, которая «не ищет своего» (1 Кор. 13:5) и которая оказывается реализацией свободы Духа Божьего.

Свернуть

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).