Библия-Центр
РУ

Мысли вслух на Мф 19:3-12

καὶ προση̃λθον αὐτω̨̃ Φαρισαι̃οι πειράζοντες αὐτòν καὶ λέγοντες εἰ ἔξεστιν ἀνθρώπω̨ ἀπολυ̃σαι τὴν γυναι̃κα αὐτου̃ κατὰ πα̃σαν αἰτίαν
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἰ̃πεν οὐκ ἀνέγνωτε ὅτι ὁ κτίσας ἀπ' ἀρχη̃ς ἄρσεν καὶ θη̃λυ ἐποίησεν αὐτούς
καὶ εἰ̃πεν ἕνεκα τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τòν πατέρα καὶ τὴν μητέρα καὶ κολληθήσεται τη̨̃ γυναικὶ αὐτου̃ καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν
ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο ἀλλὰ σὰρξ μία ὃ οὐ̃ν ὁ θεòς συνέζευξεν ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω
λέγουσιν αὐτω̨̃ τί οὐ̃ν Μωϋση̃ς ἐνετείλατο δου̃ναι βιβλίον ἀποστασίου καὶ ἀπολυ̃σαι αὐτήν
λέγει αὐτοι̃ς ὅτι Μωϋση̃ς πρòς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμω̃ν ἐπέτρεψεν ὑμι̃ν ἀπολυ̃σαι τὰς γυναι̃κας ὑμω̃ν ἀπ' ἀρχη̃ς δὲ οὐ γέγονεν οὕτως
λέγω δὲ ὑμι̃ν ὅτι ὃς ἂν ἀπολύση̨ τὴν γυναι̃κα αὐτου̃ μὴ ἐπὶ πορνεία̨ καὶ γαμήση̨ ἄλλην μοιχα̃ται
10 λέγουσιν αὐτω̨̃ οἱ μαθηταὶ αὐτου̃ εἰ οὕτως ἐστὶν ἡ αἰτία του̃ ἀνθρώπου μετὰ τη̃ς γυναικός οὐ συμφέρει γαμη̃σαι
11 ὁ δὲ εἰ̃πεν αὐτοι̃ς οὐ πάντες χωρου̃σιν τòν λόγον του̃τον ἀλλ' οἱ̃ς δέδοται
12 εἰσὶν γὰρ εὐνου̃χοι οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρòς ἐγεννήθησαν οὕτως καὶ εἰσὶν εὐνου̃χοι οἵτινες εὐνουχίσθησαν ὑπò τω̃ν ἀνθρώπων καὶ εἰσὶν εὐνου̃χοι οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τω̃ν οὐρανω̃ν ὁ δυνάμενος χωρει̃ν χωρείτω
Свернуть

Иоанн Креститель погиб из-за того, что осуждал второй брак Ирода Антипы. Возможно, фарисеи задают вопрос Иисусу для того, чтобы спровоцировать его на какие-то речи, которые также вызовут раздражение тетрарха. Развод в то время в иудейских семьях происходил, как правило, по инициативе мужчины, противные случаи были крайне редки и требовали особых обстоятельств. И если мужчина нарушал верность, считалось, что он совершает грех по отношению к другому мужчине, с женой которого он согрешил. Иисус же говорит о верности к своей жене, то есть устанавливает равенство мужчины и женщины в браке, и это было новым. Но более того. Господь возвращает нас к Своему изначальному о нас замыслу. Он сочетает нас в любви друг ко другу, дабы никто уже не мог нас разлучить Ведь кто не познал верности одному человеку не может знать верности Одному Богу. Поэтому блуд в библейской символике, что очень отчетливо видно, например, в Откровении Иоанна Богослова, часто является символом язычества.

Другие мысли вслух

 
На Мф 19:3-12
καὶ προση̃λθον αὐτω̨̃ Φαρισαι̃οι πειράζοντες αὐτòν καὶ λέγοντες εἰ ἔξεστιν ἀνθρώπω̨ ἀπολυ̃σαι τὴν γυναι̃κα αὐτου̃ κατὰ πα̃σαν αἰτίαν
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἰ̃πεν οὐκ ἀνέγνωτε ὅτι ὁ κτίσας ἀπ' ἀρχη̃ς ἄρσεν καὶ θη̃λυ ἐποίησεν αὐτούς
καὶ εἰ̃πεν ἕνεκα τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τòν πατέρα καὶ τὴν μητέρα καὶ κολληθήσεται τη̨̃ γυναικὶ αὐτου̃ καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν
ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο ἀλλὰ σὰρξ μία ὃ οὐ̃ν ὁ θεòς συνέζευξεν ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω
λέγουσιν αὐτω̨̃ τί οὐ̃ν Μωϋση̃ς ἐνετείλατο δου̃ναι βιβλίον ἀποστασίου καὶ ἀπολυ̃σαι αὐτήν
λέγει αὐτοι̃ς ὅτι Μωϋση̃ς πρòς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμω̃ν ἐπέτρεψεν ὑμι̃ν ἀπολυ̃σαι τὰς γυναι̃κας ὑμω̃ν ἀπ' ἀρχη̃ς δὲ οὐ γέγονεν οὕτως
λέγω δὲ ὑμι̃ν ὅτι ὃς ἂν ἀπολύση̨ τὴν γυναι̃κα αὐτου̃ μὴ ἐπὶ πορνεία̨ καὶ γαμήση̨ ἄλλην μοιχα̃ται
10 λέγουσιν αὐτω̨̃ οἱ μαθηταὶ αὐτου̃ εἰ οὕτως ἐστὶν ἡ αἰτία του̃ ἀνθρώπου μετὰ τη̃ς γυναικός οὐ συμφέρει γαμη̃σαι
11 ὁ δὲ εἰ̃πεν αὐτοι̃ς οὐ πάντες χωρου̃σιν τòν λόγον του̃τον ἀλλ' οἱ̃ς δέδοται
12 εἰσὶν γὰρ εὐνου̃χοι οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρòς ἐγεννήθησαν οὕτως καὶ εἰσὶν εὐνου̃χοι οἵτινες εὐνουχίσθησαν ὑπò τω̃ν ἀνθρώπων καὶ εἰσὶν εὐνου̃χοι οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τω̃ν οὐρανω̃ν ὁ δυνάμενος χωρει̃ν χωρείτω
Свернуть
Давайте для себя всерьез решим, доверяем мы Иисусу и словам, которые Он говорит, или нет. Потому что, если...  Читать далее

Давайте для себя всерьез решим, доверяем мы Иисусу и словам, которые Он говорит, или нет. Потому что, если доверяем, то из сегодняшнего отрывка из Евангелия мы должны сделать вполне определенные выводы:

  • во-первых, в брак следует вступать с установкой, что это навек, а не «не понравится — разведусь»;
  • во-вторых, брак — это Божье дело, и крепость брака определяется нашим упованием на Него;
  • в-третьих, прелюбодеяние — это смерть брака;
  • в-четвертых, второбрачие после развода — невозможно;
  • в-пятых, монашество (точнее, целибат) возможно только по особому призванию от Бога, а не как средство решения своих проблем в отношениях с противоположным полом;
  • в-шестых, все это, конечно, относится к тем, кто считает себя христианами, и не должно использоваться нами для осуждения всех, кого мы видим вокруг!

Свернуть
 
На Мф 19:3-12
καὶ προση̃λθον αὐτω̨̃ Φαρισαι̃οι πειράζοντες αὐτòν καὶ λέγοντες εἰ ἔξεστιν ἀνθρώπω̨ ἀπολυ̃σαι τὴν γυναι̃κα αὐτου̃ κατὰ πα̃σαν αἰτίαν
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἰ̃πεν οὐκ ἀνέγνωτε ὅτι ὁ κτίσας ἀπ' ἀρχη̃ς ἄρσεν καὶ θη̃λυ ἐποίησεν αὐτούς
καὶ εἰ̃πεν ἕνεκα τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τòν πατέρα καὶ τὴν μητέρα καὶ κολληθήσεται τη̨̃ γυναικὶ αὐτου̃ καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν
ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο ἀλλὰ σὰρξ μία ὃ οὐ̃ν ὁ θεòς συνέζευξεν ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω
λέγουσιν αὐτω̨̃ τί οὐ̃ν Μωϋση̃ς ἐνετείλατο δου̃ναι βιβλίον ἀποστασίου καὶ ἀπολυ̃σαι αὐτήν
λέγει αὐτοι̃ς ὅτι Μωϋση̃ς πρòς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμω̃ν ἐπέτρεψεν ὑμι̃ν ἀπολυ̃σαι τὰς γυναι̃κας ὑμω̃ν ἀπ' ἀρχη̃ς δὲ οὐ γέγονεν οὕτως
λέγω δὲ ὑμι̃ν ὅτι ὃς ἂν ἀπολύση̨ τὴν γυναι̃κα αὐτου̃ μὴ ἐπὶ πορνεία̨ καὶ γαμήση̨ ἄλλην μοιχα̃ται
10 λέγουσιν αὐτω̨̃ οἱ μαθηταὶ αὐτου̃ εἰ οὕτως ἐστὶν ἡ αἰτία του̃ ἀνθρώπου μετὰ τη̃ς γυναικός οὐ συμφέρει γαμη̃σαι
11 ὁ δὲ εἰ̃πεν αὐτοι̃ς οὐ πάντες χωρου̃σιν τòν λόγον του̃τον ἀλλ' οἱ̃ς δέδοται
12 εἰσὶν γὰρ εὐνου̃χοι οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρòς ἐγεννήθησαν οὕτως καὶ εἰσὶν εὐνου̃χοι οἵτινες εὐνουχίσθησαν ὑπò τω̃ν ἀνθρώπων καὶ εἰσὶν εὐνου̃χοι οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τω̃ν οὐρανω̃ν ὁ δυνάμενος χωρει̃ν χωρείτω
Свернуть
Ещё в самом начале Своего земного служения Иисус сказал, что Он пришёл для того, чтобы довести Тору до полноты, а не разрушать её...  Читать далее

Ещё в самом начале Своего земного служения Иисус сказал, что Он пришёл для того, чтобы довести Тору до полноты, а не разрушать её. И одним из аспектов этого процесса стало, как видно, доведение до логического завершения тех смыслов, которые были в неё заложены при её появлении. Именно так Иисус смотрит и на брак. Конечно, Тора знает ту глубину, которая соединяет супругов, связывая их на уровне не только физиологическом или психическом, но и духовном. Но, снисходя к слабости падшей человеческой природы, та же Тора в некоторых случаях допускает развод. Ситуация, на первый взгляд, абсурдная: ведь речь идёт о связях, человеку вообще не подвластных, о том с чем нельзя играть и чем нельзя манипулировать. Но… падший мир вообще полон абсурда, и Тора, делая поправку на человеческую природу, должна была с этим считаться. А Иисус с падшей человеческой природой считаться не хочет: ведь Он принёс в мир Царство, где возможно полное преображение этой природы, и Его задача заключается в том, чтобы приготовить каждого, кто этого пожелает, к тому, чтобы войти в Царство. И потому Он говорит о недопустимости развода. За одним исключением: если один из супругов повинен в разврате. В том, что по определению несовместимо ни с супружеством, ни с Царством. Конечно, духовная планка поднята тут предельно высоко. Ученики понимают это, потому и говорят: тогда лучше не жениться. В устах еврея, для которого семейная жизнь — фактически, религиозная обязанность, такое заявление звучало, как минимум, странно. Но Иисус, разумеется, всё прекрасно понял. И прямо ответил, что в принципе возможна ситуация, когда человек откладывает свою семейную жизнь до момента торжества Царства. Откладывает с тем, чтобы строить её уже не по законам непреображённого мира, а по законам Царства. Но на такое, по Его собственным словам, способен далеко не каждый, это должно быть дано человеку и от самого человека зависит не больше, чем родиться скопцом или быть оскоплённым от людей. Как видно, универсальным принципом такой отказ от семейной жизни быть не может и не должен. Как видно, Иисус на всё смотрит глазами Царства. И вместе с тем Он смотрит на всё сквозь Тору, которую Павел не случайно сравнит в своё время с педагогом, приводящим ищущих ко Христу.

Свернуть
 
На Мф 19:3-12
καὶ προση̃λθον αὐτω̨̃ Φαρισαι̃οι πειράζοντες αὐτòν καὶ λέγοντες εἰ ἔξεστιν ἀνθρώπω̨ ἀπολυ̃σαι τὴν γυναι̃κα αὐτου̃ κατὰ πα̃σαν αἰτίαν
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἰ̃πεν οὐκ ἀνέγνωτε ὅτι ὁ κτίσας ἀπ' ἀρχη̃ς ἄρσεν καὶ θη̃λυ ἐποίησεν αὐτούς
καὶ εἰ̃πεν ἕνεκα τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τòν πατέρα καὶ τὴν μητέρα καὶ κολληθήσεται τη̨̃ γυναικὶ αὐτου̃ καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν
ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο ἀλλὰ σὰρξ μία ὃ οὐ̃ν ὁ θεòς συνέζευξεν ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω
λέγουσιν αὐτω̨̃ τί οὐ̃ν Μωϋση̃ς ἐνετείλατο δου̃ναι βιβλίον ἀποστασίου καὶ ἀπολυ̃σαι αὐτήν
λέγει αὐτοι̃ς ὅτι Μωϋση̃ς πρòς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμω̃ν ἐπέτρεψεν ὑμι̃ν ἀπολυ̃σαι τὰς γυναι̃κας ὑμω̃ν ἀπ' ἀρχη̃ς δὲ οὐ γέγονεν οὕτως
λέγω δὲ ὑμι̃ν ὅτι ὃς ἂν ἀπολύση̨ τὴν γυναι̃κα αὐτου̃ μὴ ἐπὶ πορνεία̨ καὶ γαμήση̨ ἄλλην μοιχα̃ται
10 λέγουσιν αὐτω̨̃ οἱ μαθηταὶ αὐτου̃ εἰ οὕτως ἐστὶν ἡ αἰτία του̃ ἀνθρώπου μετὰ τη̃ς γυναικός οὐ συμφέρει γαμη̃σαι
11 ὁ δὲ εἰ̃πεν αὐτοι̃ς οὐ πάντες χωρου̃σιν τòν λόγον του̃τον ἀλλ' οἱ̃ς δέδοται
12 εἰσὶν γὰρ εὐνου̃χοι οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρòς ἐγεννήθησαν οὕτως καὶ εἰσὶν εὐνου̃χοι οἵτινες εὐνουχίσθησαν ὑπò τω̃ν ἀνθρώπων καὶ εἰσὶν εὐνου̃χοι οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τω̃ν οὐρανω̃ν ὁ δυνάμενος χωρει̃ν χωρείτω
Свернуть
Слова Христа в сегодняшнем евангельском чтении актуальны для нас еще в большей степени, чем для слушавших Его фарисеев...  Читать далее

Слова Христа в сегодняшнем евангельском чтении актуальны для нас еще в большей степени, чем для слушавших Его фарисеев. Они считали, что существует достаточно широкий, но все же ограниченный набор уважительных причин для развода. Мы сегодня и вовсе привыкли к тому, что для этого вообще не требуется причин. Как и фарисеи, современная «продвинутая» цивилизация считает брак некоторой формой устройства земных (или, попросту, приземленных) отношений.

Нам удобнее слышать, как Господь говорит книжникам, что в Царстве Небесном не женятся и замуж не выходят и, понимая эти слова до крайности поверхностно, полагать, что брак — сугубо земное, посюстороннее явление. Однако Господь говорит лишь о том, что установление этого единства между двумя людьми возможно только на земле, потому что это единство включает всю полноту человеческого существа.

Сегодняшнее евангельское чтение подчеркивает, что брак — явление вневременное, небесное не меньше, чем земное. Это сущностное соединение, когда двое уже не есть двое, но нечто одно. Оно затрагивает не только плоть, но и гораздо большее в человеке. Именно поэтому так пугаются ученики, говоря, что в таком случае лучше вовсе не жениться.

Нас тоже пугает такой образ брака, потому что мы видим в нем некую потерю своей личности. И этот страх нас и выдает: мы боимся нерасторжимого брака, потому что хотим получать, а не отдавать, хотим, чтобы нас любили, а мы бы только пользовались этой любовью. Именно такая установка души, попросту говоря — эгоизм, и является главной причиной разводов. Однако замысел Бога о браке не таков, и ни один любящий не поймет нашего страха, потому что счастье для любящего — это отдавать, а не получать.

Свернуть
 
На Мф 19:1-15
καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ ’Ιησου̃ς τοὺς λόγους τούτους μετη̃ρεν ἀπò τη̃ς Γαλιλαίας καὶ ἠ̃λθεν εἰς τὰ ὅρια τη̃ς ’Ιουδαίας πέραν του̃ ’Ιορδάνου
καὶ ἠκολούθησαν αὐτω̨̃ ὄχλοι πολλοί καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς ἐκει̃
καὶ προση̃λθον αὐτω̨̃ Φαρισαι̃οι πειράζοντες αὐτòν καὶ λέγοντες εἰ ἔξεστιν ἀνθρώπω̨ ἀπολυ̃σαι τὴν γυναι̃κα αὐτου̃ κατὰ πα̃σαν αἰτίαν
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἰ̃πεν οὐκ ἀνέγνωτε ὅτι ὁ κτίσας ἀπ' ἀρχη̃ς ἄρσεν καὶ θη̃λυ ἐποίησεν αὐτούς
καὶ εἰ̃πεν ἕνεκα τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τòν πατέρα καὶ τὴν μητέρα καὶ κολληθήσεται τη̨̃ γυναικὶ αὐτου̃ καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν
ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο ἀλλὰ σὰρξ μία ὃ οὐ̃ν ὁ θεòς συνέζευξεν ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω
λέγουσιν αὐτω̨̃ τί οὐ̃ν Μωϋση̃ς ἐνετείλατο δου̃ναι βιβλίον ἀποστασίου καὶ ἀπολυ̃σαι αὐτήν
λέγει αὐτοι̃ς ὅτι Μωϋση̃ς πρòς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμω̃ν ἐπέτρεψεν ὑμι̃ν ἀπολυ̃σαι τὰς γυναι̃κας ὑμω̃ν ἀπ' ἀρχη̃ς δὲ οὐ γέγονεν οὕτως
λέγω δὲ ὑμι̃ν ὅτι ὃς ἂν ἀπολύση̨ τὴν γυναι̃κα αὐτου̃ μὴ ἐπὶ πορνεία̨ καὶ γαμήση̨ ἄλλην μοιχα̃ται
10 λέγουσιν αὐτω̨̃ οἱ μαθηταὶ αὐτου̃ εἰ οὕτως ἐστὶν ἡ αἰτία του̃ ἀνθρώπου μετὰ τη̃ς γυναικός οὐ συμφέρει γαμη̃σαι
11 ὁ δὲ εἰ̃πεν αὐτοι̃ς οὐ πάντες χωρου̃σιν τòν λόγον του̃τον ἀλλ' οἱ̃ς δέδοται
12 εἰσὶν γὰρ εὐνου̃χοι οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρòς ἐγεννήθησαν οὕτως καὶ εἰσὶν εὐνου̃χοι οἵτινες εὐνουχίσθησαν ὑπò τω̃ν ἀνθρώπων καὶ εἰσὶν εὐνου̃χοι οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τω̃ν οὐρανω̃ν ὁ δυνάμενος χωρει̃ν χωρείτω
13 τότε προσηνέχθησαν αὐτω̨̃ παιδία ἵνα τὰς χει̃ρας ἐπιθη̨̃ αὐτοι̃ς καὶ προσεύξηται οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοι̃ς
14 ὁ δὲ ’Ιησου̃ς εἰ̃πεν ἄφετε τὰ παιδία καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθει̃ν πρός με τω̃ν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τω̃ν οὐρανω̃ν
15 καὶ ἐπιθεὶς τὰς χει̃ρας αὐτοι̃ς ἐπορεύθη ἐκει̃θεν
Свернуть
Обратим внимание, что вопрос о разводе задают фарисеи, привыкшие выяснять юридические тонкости. Но от тонкостей толкования закона Иисус возвращает их к смыслу сотворения мужчины и женщины...  Читать далее

Обратим внимание, что вопрос о разводе задают фарисеи, привыкшие выяснять юридические тонкости. Но от тонкостей толкования закона Иисус возвращает их к смыслу сотворения мужчины и женщины, к дарованной Богом возможности их единства, превышающей человеческие узаконения. При этом Христос замечает, что постановление Моисея о разводе продиктовано человеческими причинами. Тем самым Он Сам засвидетельствовал, что среди сохранённого традицией есть и человеческие элементы. Но они не отменяют того, что в основе своей Откровение дано нам свыше. И вот Иисус провозглашает нерасторжимость брака как норму, установленную изначально.

В наше время трудно воспринимать эти слова и ещё труднее выполнить их. Браки легко рассыпаются и не рассматриваются как постоянные союзы, даже для многих из приходящих в Церковь уже поздно соблюдать заповедь о единобрачии. Может быть, утешением послужат слова кто может вместить, да вместит. Но снисходительное отношение к тем, кто не в силах выполнить заповедь со всей точностью не отменяет того, что установлено как норма, которая должна была преобладать в мире.

Трудно понять, почему ученики пытались помешать приходить ко Христу детям. Возможно, они полагали, что к Учителю смеют приходить люди совершеннолетние, способные понять Его слова. Но Он может стать близким для каждого возраста.

Призыв Христа пустить к Нему детей и не препятствовать им приходить даёт ответ на вопрос, с какого момента возможно христианское воспитание и вхождение в Церковь. Не надо дожидаться сознательного возраста, Он любит нас от утробы и в любом возрасте может нам открыться.

Свернуть
 
На Мф 19:1-15
καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ ’Ιησου̃ς τοὺς λόγους τούτους μετη̃ρεν ἀπò τη̃ς Γαλιλαίας καὶ ἠ̃λθεν εἰς τὰ ὅρια τη̃ς ’Ιουδαίας πέραν του̃ ’Ιορδάνου
καὶ ἠκολούθησαν αὐτω̨̃ ὄχλοι πολλοί καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς ἐκει̃
καὶ προση̃λθον αὐτω̨̃ Φαρισαι̃οι πειράζοντες αὐτòν καὶ λέγοντες εἰ ἔξεστιν ἀνθρώπω̨ ἀπολυ̃σαι τὴν γυναι̃κα αὐτου̃ κατὰ πα̃σαν αἰτίαν
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἰ̃πεν οὐκ ἀνέγνωτε ὅτι ὁ κτίσας ἀπ' ἀρχη̃ς ἄρσεν καὶ θη̃λυ ἐποίησεν αὐτούς
καὶ εἰ̃πεν ἕνεκα τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τòν πατέρα καὶ τὴν μητέρα καὶ κολληθήσεται τη̨̃ γυναικὶ αὐτου̃ καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν
ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο ἀλλὰ σὰρξ μία ὃ οὐ̃ν ὁ θεòς συνέζευξεν ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω
λέγουσιν αὐτω̨̃ τί οὐ̃ν Μωϋση̃ς ἐνετείλατο δου̃ναι βιβλίον ἀποστασίου καὶ ἀπολυ̃σαι αὐτήν
λέγει αὐτοι̃ς ὅτι Μωϋση̃ς πρòς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμω̃ν ἐπέτρεψεν ὑμι̃ν ἀπολυ̃σαι τὰς γυναι̃κας ὑμω̃ν ἀπ' ἀρχη̃ς δὲ οὐ γέγονεν οὕτως
λέγω δὲ ὑμι̃ν ὅτι ὃς ἂν ἀπολύση̨ τὴν γυναι̃κα αὐτου̃ μὴ ἐπὶ πορνεία̨ καὶ γαμήση̨ ἄλλην μοιχα̃ται
10 λέγουσιν αὐτω̨̃ οἱ μαθηταὶ αὐτου̃ εἰ οὕτως ἐστὶν ἡ αἰτία του̃ ἀνθρώπου μετὰ τη̃ς γυναικός οὐ συμφέρει γαμη̃σαι
11 ὁ δὲ εἰ̃πεν αὐτοι̃ς οὐ πάντες χωρου̃σιν τòν λόγον του̃τον ἀλλ' οἱ̃ς δέδοται
12 εἰσὶν γὰρ εὐνου̃χοι οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρòς ἐγεννήθησαν οὕτως καὶ εἰσὶν εὐνου̃χοι οἵτινες εὐνουχίσθησαν ὑπò τω̃ν ἀνθρώπων καὶ εἰσὶν εὐνου̃χοι οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τω̃ν οὐρανω̃ν ὁ δυνάμενος χωρει̃ν χωρείτω
13 τότε προσηνέχθησαν αὐτω̨̃ παιδία ἵνα τὰς χει̃ρας ἐπιθη̨̃ αὐτοι̃ς καὶ προσεύξηται οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοι̃ς
14 ὁ δὲ ’Ιησου̃ς εἰ̃πεν ἄφετε τὰ παιδία καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθει̃ν πρός με τω̃ν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τω̃ν οὐρανω̃ν
15 καὶ ἐπιθεὶς τὰς χει̃ρας αὐτοι̃ς ἐπορεύθη ἐκει̃θεν
Свернуть
Действительно это слово вмещают не все. Если такова «обязанность человека к жене», если теперь...  Читать далее

Действительно это слово вмещают не все. Если такова «обязанность человека к жене», если теперь ты не можешь быть сам по себе, а стал одной плотью (то есть, одним телом, одним человеком) к кем-то другим, и если ты абсолютно не готов к такому шагу — то лучше не жениться. Ведь фарисеи, как всегда, выражая общечеловеческую точку зрения, спрашивают Иисуса: а нельзя ли как-нибудь совместить приятное с полезным? Нельзя ли быть одной плотью на некоторое время, пока не станет совсем трудно и плохо, а потом — отступить? Похоже, что под эту категорию вопросов попадают практически все нравственные дилеммы современного человечества: как сделать, чтобы было хорошо, и чтобы не было трудно? Христос в ответ обличает их не в трусости, не в безответственности, не в эгоизме, а — в жестокосердии, в неумении увидеть красоту Божьего замысла о единстве мужчины и женщины, в неспособности любить по-настоящему глубоко. Похоже, что все наши проблемы, связанные с браком и семьей, проистекают именно от жесткости сердца, от омертвения органа любви.

Свернуть
 
На Мф 19:1-12
καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ ’Ιησου̃ς τοὺς λόγους τούτους μετη̃ρεν ἀπò τη̃ς Γαλιλαίας καὶ ἠ̃λθεν εἰς τὰ ὅρια τη̃ς ’Ιουδαίας πέραν του̃ ’Ιορδάνου
καὶ ἠκολούθησαν αὐτω̨̃ ὄχλοι πολλοί καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς ἐκει̃
καὶ προση̃λθον αὐτω̨̃ Φαρισαι̃οι πειράζοντες αὐτòν καὶ λέγοντες εἰ ἔξεστιν ἀνθρώπω̨ ἀπολυ̃σαι τὴν γυναι̃κα αὐτου̃ κατὰ πα̃σαν αἰτίαν
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἰ̃πεν οὐκ ἀνέγνωτε ὅτι ὁ κτίσας ἀπ' ἀρχη̃ς ἄρσεν καὶ θη̃λυ ἐποίησεν αὐτούς
καὶ εἰ̃πεν ἕνεκα τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τòν πατέρα καὶ τὴν μητέρα καὶ κολληθήσεται τη̨̃ γυναικὶ αὐτου̃ καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν
ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο ἀλλὰ σὰρξ μία ὃ οὐ̃ν ὁ θεòς συνέζευξεν ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω
λέγουσιν αὐτω̨̃ τί οὐ̃ν Μωϋση̃ς ἐνετείλατο δου̃ναι βιβλίον ἀποστασίου καὶ ἀπολυ̃σαι αὐτήν
λέγει αὐτοι̃ς ὅτι Μωϋση̃ς πρòς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμω̃ν ἐπέτρεψεν ὑμι̃ν ἀπολυ̃σαι τὰς γυναι̃κας ὑμω̃ν ἀπ' ἀρχη̃ς δὲ οὐ γέγονεν οὕτως
λέγω δὲ ὑμι̃ν ὅτι ὃς ἂν ἀπολύση̨ τὴν γυναι̃κα αὐτου̃ μὴ ἐπὶ πορνεία̨ καὶ γαμήση̨ ἄλλην μοιχα̃ται
10 λέγουσιν αὐτω̨̃ οἱ μαθηταὶ αὐτου̃ εἰ οὕτως ἐστὶν ἡ αἰτία του̃ ἀνθρώπου μετὰ τη̃ς γυναικός οὐ συμφέρει γαμη̃σαι
11 ὁ δὲ εἰ̃πεν αὐτοι̃ς οὐ πάντες χωρου̃σιν τòν λόγον του̃τον ἀλλ' οἱ̃ς δέδοται
12 εἰσὶν γὰρ εὐνου̃χοι οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρòς ἐγεννήθησαν οὕτως καὶ εἰσὶν εὐνου̃χοι οἵτινες εὐνουχίσθησαν ὑπò τω̃ν ἀνθρώπων καὶ εἰσὶν εὐνου̃χοι οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τω̃ν οὐρανω̃ν ὁ δυνάμενος χωρει̃ν χωρείτω
Свернуть
Сегодняшнее чтение продолжает серию поучений Иисуса о Царстве. Частный, казалось бы, вопрос о разводе позволил...  Читать далее

Сегодняшнее чтение продолжает серию поучений Иисуса о Царстве. Частный, казалось бы, вопрос о разводе позволил Иисусу затронуть очень важную для духовной жизни тему. Сам вопрос (ст. 3) был для раввинистических богословских школ традиционным, и представители разных школ отвечали на него по-разному, предлагая различные критерии допустимости развода.

Иисус сразу же ставит планку предельно высоко: развод недопустим в принципе; он возможен лишь тогда, когда одна из сторон не сохранила супружеской верности, тем самым фактически разрушив брачный союз (ст. 9). Всё остальное — уступка человеческой греховности и «жестокосердию» (ст. 7–8). Надо заметить, что «жестокосердие» означает здесь не жестокость, а «жёсткость» сердца, упрямство и неуступчивость, нежелание принимать человека таким, какой он есть, что, как предполагают слова Иисуса, и порождает желание развестись в том случае, когда речь не идёт о супружеской неверности.

Иисус напоминает о том, что супружеский союз был изначально задуман Богом как единственный и неповторимый для каждой супружеской пары, так, что единение двух включало не только тело и душу, но и духовное «я» человека, делая двоих единым целым. Такой союз не может распасться по определению, и человек, конечно, не вправе разрушать единство, не им созданное и не ему подвластное (ст. 4–6).

Но ученики Иисуса, кажется, поняли, что Он говорит об отношениях, возможных лишь в Царстве, но никак не в нашем, ещё не до конца преображённом, мире. И отвечают Ему, что в таком случае лучше не связывать себя брачным союзом: ведь невозможно жить в нашем мире так, как живут в Царстве (ст. 10)! И тогда Иисус говорит то, что заставляет нас совершенно иначе посмотреть и на нашу эпоху, и на нашу собственную жизнь. Он прямо отвечает, что сказанное Им сказано не для всех, а лишь для тех, кто «может вместить» (ст. 11). Судя по тому, что речь заходит о Царстве, Его слова можно правильно понять лишь тогда, когда Царство становится для слушающего несомненной и очевидной реальностью (ст. 12). И только тогда человек в состоянии сделать осознанный выбор в пользу семейной жизни или безбрачия. И то, и другое возможно, но не по законам этого мира, где и супружеские отношения, и их отсутствие определяются исключительно или по преимуществу естественными причинами и сложившимися обстоятельствами, а по законам Царства, где и супружеские отношения, и воздержание от них определяются выбором человека, связанным с его служением и с его жизнью в Царстве. И только в этом случае в жизни человека не останется места ни для случайного брака, ни для случайного развода, а супружеские отношения будут такими, какими их задумал Бог.

Свернуть
 
На Мф 19:1-12
καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ ’Ιησου̃ς τοὺς λόγους τούτους μετη̃ρεν ἀπò τη̃ς Γαλιλαίας καὶ ἠ̃λθεν εἰς τὰ ὅρια τη̃ς ’Ιουδαίας πέραν του̃ ’Ιορδάνου
καὶ ἠκολούθησαν αὐτω̨̃ ὄχλοι πολλοί καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς ἐκει̃
καὶ προση̃λθον αὐτω̨̃ Φαρισαι̃οι πειράζοντες αὐτòν καὶ λέγοντες εἰ ἔξεστιν ἀνθρώπω̨ ἀπολυ̃σαι τὴν γυναι̃κα αὐτου̃ κατὰ πα̃σαν αἰτίαν
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἰ̃πεν οὐκ ἀνέγνωτε ὅτι ὁ κτίσας ἀπ' ἀρχη̃ς ἄρσεν καὶ θη̃λυ ἐποίησεν αὐτούς
καὶ εἰ̃πεν ἕνεκα τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τòν πατέρα καὶ τὴν μητέρα καὶ κολληθήσεται τη̨̃ γυναικὶ αὐτου̃ καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν
ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο ἀλλὰ σὰρξ μία ὃ οὐ̃ν ὁ θεòς συνέζευξεν ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω
λέγουσιν αὐτω̨̃ τί οὐ̃ν Μωϋση̃ς ἐνετείλατο δου̃ναι βιβλίον ἀποστασίου καὶ ἀπολυ̃σαι αὐτήν
λέγει αὐτοι̃ς ὅτι Μωϋση̃ς πρòς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμω̃ν ἐπέτρεψεν ὑμι̃ν ἀπολυ̃σαι τὰς γυναι̃κας ὑμω̃ν ἀπ' ἀρχη̃ς δὲ οὐ γέγονεν οὕτως
λέγω δὲ ὑμι̃ν ὅτι ὃς ἂν ἀπολύση̨ τὴν γυναι̃κα αὐτου̃ μὴ ἐπὶ πορνεία̨ καὶ γαμήση̨ ἄλλην μοιχα̃ται
10 λέγουσιν αὐτω̨̃ οἱ μαθηταὶ αὐτου̃ εἰ οὕτως ἐστὶν ἡ αἰτία του̃ ἀνθρώπου μετὰ τη̃ς γυναικός οὐ συμφέρει γαμη̃σαι
11 ὁ δὲ εἰ̃πεν αὐτοι̃ς οὐ πάντες χωρου̃σιν τòν λόγον του̃τον ἀλλ' οἱ̃ς δέδοται
12 εἰσὶν γὰρ εὐνου̃χοι οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρòς ἐγεννήθησαν οὕτως καὶ εἰσὶν εὐνου̃χοι οἵτινες εὐνουχίσθησαν ὑπò τω̃ν ἀνθρώπων καὶ εἰσὶν εὐνου̃χοι οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τω̃ν οὐρανω̃ν ὁ δυνάμενος χωρει̃ν χωρείτω
Свернуть
«По всякой ли причине можно разводиться?» — иными словами, есть ли что-либо, что связывает мужчину и женщину, когда...  Читать далее

«По всякой ли причине можно разводиться?» — иными словами, есть ли что-либо, что связывает мужчину и женщину, когда их чувства уже не так сильно влекут их друг к другу? Какие ответы можно услышать на этот вопрос? «Ничего не связывает» (то есть, можно разводиться по всякой причине); «Связывают взаимные обязательства» (но велика ли ценность человеческого слова?); «Связывает долг перед обществом» (но вряд ли любовь сопоставима по ценности с гражданским долгом...); «Связывают дети» (да, если их принимать в расчет). Христос дает другой ответ — мужчину и женщину связывает замысел о творении, то есть, их соединяет Сам Бог. Не путем заповедей и запретов на развод — закон не может породить любовь (что мудро учтено в Моисеевом законе). Он соединяет их Своим присутствием в их отношениях, действуя в тех, кто доверяет Ему, Своей премудростью и любовью.

Свернуть

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).