Библия-Центр
РУ

Мысли вслух на Иез 16:1-63

Поделиться
И# бы1сть сло1во гDне ко мнЁ гlz:
сы1не человёчь, засвидётельствуй їеrли1му беззакHніz є3гw2
и3 рече1ши: сі‰ гlетъ ґдwнаі2 гDь дще1ри їеrли1мстэй: ко1рень тво1й и3 бытіе2 твое2 t земли2 ханане1йски: nте1цъ тво1й ґморре1анинъ и3 мaти твоS хетте1анынz:
и3 рожде1ніе твое2, во1ньже де1нь роди1ласz є3си2, не њбzзaша сосє1цъ твои1хъ1є3вр.: не tрёзаша ти2 пyпа., и3 водо1ю не њмы1ша тS на спасе1ніе, ни со1лію њсоли1ша, ниже2 пеленaми пови1ша:
и3 не пощадЁ тебе2 џко мое2, є4же сотвори1ти тебЁ є3ди1но t всёхъ си1хъ, пострадaти что2 њ тебЁ, и3 tве1ржена былA є3си2 на лице2 по1лz стро1потствомъ души2 твоеS, въ де1нь во1ньже роди1ласz є3си2.
И# проидо1хъ сквозё тz и3 ви1дэхъ тS смёшену во кро1ви твое1й и3 реко1хъ ти2: t кро1ве твоеS живA бyди: и3 реко1хъ тебЁ: во кро1ви твое1й живо1тъ тво1й:
ўмножaйсz, ћкоже прозzбе1ніе се1льное дaхъ тS, и3 ўмно1жиласz є3си2 и3 возвели1чиласz и3 вошлA є3си2 во грaды градHвъ: сосцы2 твои2 возрасто1ша, и3 влaси твои2 просвэтлёша, ты1 же былA є3си2 нагA и3 без8 красы2.
И# проидо1хъ сквозё тz и3 ви1дэхъ тS: и3 се2, вре1мz твое2, ћкw вре1мz витaющихъ: и3 простро1хъ крилB мои2 на тS и3 прикры1хъ стyдъ тво1й, и3 клsхсz тебЁ и3 внидо1хъ въ завётъ съ тобо1ю, гlетъ ґдwнаі2 гDь, и3 былA є3си2 мнЁ:
и3 њмы1хъ тS водо1ю и3 њполоскaхъ кро1вь твою2 t тебє2 и3 помaзахъ тS є3ле1емъ,
10 и3 њблеко1хъ тS въ пестрwты2 и3 њбyхъ тS въ червлє1ны, и3 препоsсахъ тS вmссо1номъ и3 возложи1хъ на тS тріхaптонъ,
11 и3 ўкраси1хъ тS ќтварію и3 возложи1хъ запsстіе на рyцэ твои2 и3 гри1вну на вы1ю твою2,
12 и3 дaхъ ўсер‰зи на нHздри тво‰ и3 ко1льца во ќшы твои2 и3 вэне1цъ хвалы2 на главY твою2:
13 и3 ўкраше1нна былA є3си2 злaтомъ и3 сребро1мъ, и3 nдє1жды тво‰ вmссHнны и3 тріхaпты и3 и3спещрє1ніz, семідaлъ и3 ме1дъ и3 мaсло ћла є3си2, и3 былA є3си2 добрA ѕэлw2 ѕэлw2, и3 ўпрaвиласz є3си2 на цaрство:
14 и3 и3зы1де и4мz твое2 во kзы1ки въ добро1тэ твое1й, зане2 соверше1нно бЁ лёпотою въ красотЁ, ю4же ўчини1хъ на тебЁ, гlетъ ґдwнаі2 гDь.
15 Ты1 же ўповaла є3си2 на добро1ту твою2 и3 соблуди1ла є3си2 во и4мени твое1мъ и3 и3зліsла є3си2 блуже1ніе твое2 на всsкаго мимоходsщаго, томY былA є3си2, є3мyже не подобaше:
16 и3 взzлA є3си2 t ри1зъ твои1хъ и3 сотвори1ла себЁ кумjры сошвє1ныz и3 соблуди1ла є3си2 съ ни1ми, и3 не вни1деши, и3 не бyдетъ.
17 И# взzлA є3си2 сосyды хвалы2 твоеS t сребрA моегw2 и3 злaта моегw2, t ни1хже дaхъ тебЁ, и3 сотвори1ла себЁ њ1бразы мyжєски, и3 соблуди1ла є3си2 въ ни1хъ.
18 И# взzлA є3си2 ри6зы сво‰ и3спещрє1нныz и3 њдёzласz є3си2 въ нS, и3 мaсло мое2 и3 fmміaмъ мо1й положи1ла є3си2 пред8 лице1мъ и4хъ,
19 и3 хлёбы мо‰, ±же дaхъ тебЁ, семідaломъ и3 мaсломъ и3 ме1домъ напитaхъ тS, и3 положи1ла є3си2 т† пред8 лице1мъ и4хъ въ воню2 благоухaніz. И# бы1сть по си1хъ, гlетъ ґдwнаі2 гDь,
20 и3 взzлA є3си2 сы1ны тво‰ и3 дщє1ри тво‰, ±же родилA є3си2, и3 заклaла є3си2 и5мъ въ потребле1ніе. є3дA мaлw соблуди1ла є3си2;
21 И# заклaла є3си2 ч†да тво‰ и3 далA є3си2 |, внегдA принеслA є3си2 и5хъ на же1ртву и5мъ.
22 Сіе2 пaче всsкагw блудA твоегw2 и3 гнyсностей твои1хъ: и3 не помzнyла є3си2 днjй младе1нства твоегw2, є3гдA былA є3си2 нагA и3 без8wбрaзна, и3 смёшена во кро1ви твое1й жилA є3си2.
23 И# бы1сть по всёхъ ѕло1бахъ твои1хъ, го1ре го1ре тебЁ, гlетъ ґдwнаі2 гDь,
24 и3 создалA є3си2 себЁ хрaмъ блудни1ческій и3 сотвори1ла себЁ полаг†ніz на всёхъ сто1гнахъ:
25 и3 въ начaлэ всsкагw пути2 создалA є3си2 блуди6лища сво‰ и3 растли1ла добро1ту твою2, и3 разложи1ла го1лєни тво‰ всsкому мимоходsщему и3 ўмно1жила є3си2 блyдъ тво1й:
26 и3 соблуди1ла съ сынми2 є3гv1петскими сосBды твои1ми дебелопло1тными, и3 мно1гажды блуди1ла є3си2, є4же разгнёвати мS.
27 И# се2, прострY рyку мою2 на тS и3 tве1ргу зако1ны тво‰ и3 предaмъ тS душaмъ ненави1дzщымъ тебе2, дще1ремъ и3ноплеме1нникwвъ, совращaющымъ тS съ пути2 твоегw2, и4мже нече1ствовала є3си2.
28 И# соблуди1ла є3си2 съ сынми2 ґссv1ровыми и3 ниже2 тaкw насы1тиласz є3си2: и3 соблуди1ла и3 не насы1тиласz,
29 и3 ўмно1жила завёты тво‰ ко земли2 ханане1йстэй, халде1йстэй, и3 ниже2 въ си1хъ насы1тиласz є3си2.
30 Что2 сотворю2 се1рдцу твоемY, гlетъ ґдwнаі2 гDь, внегдA твори1ши вс‰ сі‰ дэлA жены2 блудни1цы проде1рзыz; И# соблуди1ла є3си2 трегyбw во дще1рехъ твои1хъ.
31 є3гдA согради1ла є3си2 блуди1лище твое2 въ начaлэ всsкагw пути2 и3 высHкаz тво‰ сотвори1ла є3си2 на всёхъ сто1гнахъ, и3 не былA ћкw блудни1ца собирaющаz нае1мъ.
32 ЖенA любодёйница подо1бна тебЁ, t мyжа своегw2 взе1млющи нае1мъ,
33 всBмъ блуди1вшымъ съ не1ю даsше нае1мъ: и3 ты2 далA є3си2 нае1мъ всBмъ рачи1телємъ твои6мъ и3 њбременsла и5хъ, є4же приходи1ти и5мъ къ тебЁ tвсю1ду во блужє1ніz тво‰.
34 И# бы1сть въ тебЁ сопроти1вно њбы1чаю же1нску во блуже1ніи твое1мъ, и3 съ тобо1ю соблуди1вшымъ, вмёстw є4же бы дaти тебЁ нае1мъ, и3 нае1мъ не даде1сz тебЁ, и3 бы1сть въ тебЁ сопроти1вно.
35 Сегw2 рaди слы1ши, блудни1це, сло1во гDне.
36 Сі‰ гlетъ ґдwнаі2 гDь: зане2 и3зліsла є3си2 мёдь твою2, и3 tкры1етсz срaмъ тво1й во блуже1ніи твое1мъ ко рачи1телємъ твои6мъ, и3 во вс‰ помышлє1ніz беззако1ній твои1хъ, и3 во кро1ви ч†дъ твои1хъ, ±же далA є3си2 и5мъ:
37 сегw2 рaди, се2, ѓзъ на тS соберY вс‰ похотники2 тво‰, съ ни1миже смэси1ласz є3си2, и3 всёхъ, и5хже люби1ла є3си2, со всёми, и5хже ненави1дэла є3си2: и3 соберY | на тS tвсю1ду и3 tкры1ю ѕлHбы тво‰ къ ни6мъ, и3 ќзрzтъ ве1сь срaмъ тво1й.
38 И# tмщy ти tмще1ніемъ любодёйцы и3 проливaющіz кро1вь, и3 положy тz во кро1ви ћрости и3 рве1ніz,
39 и3 предaмъ тS въ рyцэ и4хъ, и3 раскопaютъ блуди1лище твое2 и3 разорsтъ высHкаz тво‰, и3 совлекyтъ съ тебє2 ри6зы тво‰ и3 во1змутъ сосyды хвалы2 твоеS, и3 њстaвzтъ тS нaгу и3 безстyдну:
40 и3 приведyтъ на тS наро1ды, и3 побію1тъ тебе2 кaменіемъ и3 и3зсэкyтъ тS мечьми2 свои1ми,
41 и3 запалsтъ до1мы тво‰ nгне1мъ и3 сотворsтъ въ тебЁ tмще1ніе пред8 женaми мно1гими: и3 њбращy тz t блуже1ніz, и3 наймA ктомY не дaси.
42 И# послю2 ћрость мою2 на тS, и3 tи1метсz рве1ніе мое2 t тебє2: и3 почjю и3 ктомY не попекyсz.
43 Поне1же не помzнyла є3си2 днjй младе1нства твоегw2 и3 њпечaлила мS во всёхъ си1хъ: и3 се2, ѓзъ пути6 тво‰ на главY твою2 дaхъ, гlетъ ґдwнаі2 гDь: и3 тaкw сотвори1ла є3си2 нече1стіе по всBмъ беззако1ніємъ твои6мъ.
44 Сі‰ сyть вс‰, є3ли6ка реко1ша на тS въ при1тчи, глаго1люще: ћкоже мaти, тaкw и3 дще1рь.
45 Дще1рь мaтере твоеS ты2 є3си2, tри1нувшаz мyжа своего2 и3 ч†да сво‰: и3 сєстры2 се1стръ твои1хъ, tри1нувшыz муже1й свои1хъ и3 ч†дъ свои1хъ: мaти вaша хетте1анынz, ґ nте1цъ вaшъ ґморре1й:
46 сестрA вaша старёйшаz самарjа, тA и3 дщє1ри є3S живyщыz њшyюю тебє2: и3 сестрA твоS ме1ньшаz, живyщаz њдеснyю тебє2, содо1ма и3 дщє1ри є3S.
47 Но ниже2 по путє1мъ и4хъ ходи1ла є3си2, ниже2 сотвори1ла по беззако1ніємъ и4хъ поне2 мaлw, и3 превозшлA є3си2 и5хъ во всёхъ путе1хъ твои1хъ.
48 ЖивY ѓзъ, гlетъ ґдwнаі2 гDь, не сотвори1ла содо1ма сіS сестрA твоS и3 дщє1ри є3S, ћкоже ты2 сотвори1ла и3 дщє1ри тво‰.
49 Nбaче сіе2 беззако1ніе содо1мы сестры2 твоеS, го1рдость въ сы1тости хлёба и3 во и3з8oби1ліи вінA, и3 сластолю1бствоваша тA и3 дщє1ри є3S: сіе2 бsше є4й и3 дще1ремъ є3S: и3 руки2 ўбо1гому и3 ни1щему не подаsху,
50 и3 величaхусz, и3 сотвори1ша беззакHніz предо мно1ю: и3 tверго1хъ | ћкоже ви1дэхъ.
51 Самарjа же по1лъ грэхHвъ твои1хъ не согрэши2: и3 ўмно1жила є3си2 беззакHніz тво‰ пaче џнэхъ, и3 њправдaла є3си2 сєстры2 тво‰ во всёхъ беззако1ніихъ твои1хъ, ±же сотвори1ла є3си2.
52 И# ты2 пріими2 муче1ніе твое2, въ не1мже растли1ла є3си2 сєстры2 тво‰ во грэсёхъ твои1хъ, и4миже беззако1нновала пaче тёхъ, и3 њправдaла и5хъ пaче тебє2: и3 ты2 посрами1сz и3 пріими2 безче1стіе твое2, внегдA њправдaти тебЁ сєстры2 тво‰.
53 И# њбращY њбращє1ніz и4хъ, њбраще1ніе содо1мы и3 дще1рей є3S, и3 њбраще1ніе самарjи и3 дще1рей є3S, и3 њбращY њбраще1ніе твое2 средЁ и4хъ,
54 ћкw да пріи1меши муче1ніе твое2 и3 безче1стна бyдеши t всёхъ, ±же сотвори1ла є3си2 во разгнёваніи мое1мъ.
55 И# сестрA твоS содо1ма и3 дщє1ри є3S возстaвzтсz, ћкоже бёша и3спе1рва: и3 самарjа и3 дщє1ри є3S возстaвzтсz, ћкоже бёша и3спе1рва: и3 ты2 и3 дщє1ри тво‰ возстaвитесz, ћкоже бёсте пре1жде.
56 И# не былA содо1ма сестрA твоS во слы1шаніе во ўстёхъ твои1хъ во дне1хъ горды1ни твоеS,
57 пре1жде tкрове1ніz ѕло1бъ твои1хъ, ћкоже нн7э ўкори1зна є3си2 дще1рей сv1рскихъ и3 всёхъ сyщихъ њ1крестъ є3S дще1рей и3ноплеме1нничихъ њдержaщихъ тS њ1крестъ:
58 нечє1стіz тво‰ и3 беззакHніz тво‰ ты2 понеслA є3си2 |, гlетъ гDь.
59 Сі‰ гlетъ ґдwнаі2 гDь: и3 сотворю2 въ тебЁ, ћкоже сотвори1ла є3си2, ћкоже презрёла є3си2 є4же преступи1ти завётъ мо1й:
60 и3 воспомzнY ѓзъ завётъ мо1й, и4же съ тобо1ю во дне1хъ младе1нства твоегw2, и3 возстaвлю тебЁ завётъ вёчный:
61 и3 помzне1ши пути6 тво‰ и3 безче1стна бyдеши, внегдA по1ймеши сєстры2 тво‰ старёйшыz со ю3нёйшими твои1ми, и3 дaмъ | тебЁ на созидaніе, но не t завёта твоегw2:
62 и3 возстaвлю ѓзъ завётъ мо1й съ тобо1ю, и3 ўвёси, ћкw ѓзъ гDь:
63 ћкw да помzне1ши и3 ўсрами1шисz, и3 не бyдетъ тебЁ ктомY tве1рсти ќстъ твои1хъ t лицA безче1стіz твоегw2, є3гдA млcтивъ бyду тебЁ по всBмъ, є3ли6ка сотвори1ла є3си2, гlетъ ґдwнаі2 гDь.
Свернуть

Те обвинения, которые Господь через пророка бросает избранному народу, в немалой степени превосходят многие более ранние, да и позднейшие, гневные упрёки. Господь не просто обвиняет в грехах и сравнивает отступников с блудницей, подобное уже не раз Он говорил через пророков. Но теперь пророческая речь напоминает слушателям, народ, избранный для союза с Богом, после измены Завету ничем не отличается от тех языческих соседей, от которых пытается отгородиться. Само отмежевание от соседних народов теряет дарованный Господом смысл, в неизмеримо большей степени, нежели в этнической самобытности, состоящий в хранении в чистоте заповедей Бога и верности Ему. Но теперь отступники совершают те же языческие мерзости, и даже ещё худшие: чем выше залезешь на гору, тем дальше с неё скатишься.

Но Он не только помнит о Завете с народом, но и хранит его, хранит верность не только ветхозаветным иудеям, но и всем нам, постоянно её нарушающим. Не по заслугам грешников, а по Своей милости Он снова и снова готов не только прощать, но и очищать от грязи, в которой мы снова и снова с удовольствием барахтаемся.

Грех будет прощён, но останется чувство стыда за совершённое зло. Оно оставляется не для того, чтобы бывшие грешники постоянно терзались, вспоминая прошедшее, а как плодотворная память о горьком опыте и предостережение на будущее.

Другие мысли вслух

 
На Иез 16:1-63
И# бы1сть сло1во гDне ко мнЁ гlz:
сы1не человёчь, засвидётельствуй їеrли1му беззакHніz є3гw2
и3 рече1ши: сі‰ гlетъ ґдwнаі2 гDь дще1ри їеrли1мстэй: ко1рень тво1й и3 бытіе2 твое2 t земли2 ханане1йски: nте1цъ тво1й ґморре1анинъ и3 мaти твоS хетте1анынz:
и3 рожде1ніе твое2, во1ньже де1нь роди1ласz є3си2, не њбzзaша сосє1цъ твои1хъ1є3вр.: не tрёзаша ти2 пyпа., и3 водо1ю не њмы1ша тS на спасе1ніе, ни со1лію њсоли1ша, ниже2 пеленaми пови1ша:
и3 не пощадЁ тебе2 џко мое2, є4же сотвори1ти тебЁ є3ди1но t всёхъ си1хъ, пострадaти что2 њ тебЁ, и3 tве1ржена былA є3си2 на лице2 по1лz стро1потствомъ души2 твоеS, въ де1нь во1ньже роди1ласz є3си2.
И# проидо1хъ сквозё тz и3 ви1дэхъ тS смёшену во кро1ви твое1й и3 реко1хъ ти2: t кро1ве твоеS живA бyди: и3 реко1хъ тебЁ: во кро1ви твое1й живо1тъ тво1й:
ўмножaйсz, ћкоже прозzбе1ніе се1льное дaхъ тS, и3 ўмно1жиласz є3си2 и3 возвели1чиласz и3 вошлA є3си2 во грaды градHвъ: сосцы2 твои2 возрасто1ша, и3 влaси твои2 просвэтлёша, ты1 же былA є3си2 нагA и3 без8 красы2.
И# проидо1хъ сквозё тz и3 ви1дэхъ тS: и3 се2, вре1мz твое2, ћкw вре1мz витaющихъ: и3 простро1хъ крилB мои2 на тS и3 прикры1хъ стyдъ тво1й, и3 клsхсz тебЁ и3 внидо1хъ въ завётъ съ тобо1ю, гlетъ ґдwнаі2 гDь, и3 былA є3си2 мнЁ:
и3 њмы1хъ тS водо1ю и3 њполоскaхъ кро1вь твою2 t тебє2 и3 помaзахъ тS є3ле1емъ,
10 и3 њблеко1хъ тS въ пестрwты2 и3 њбyхъ тS въ червлє1ны, и3 препоsсахъ тS вmссо1номъ и3 возложи1хъ на тS тріхaптонъ,
11 и3 ўкраси1хъ тS ќтварію и3 возложи1хъ запsстіе на рyцэ твои2 и3 гри1вну на вы1ю твою2,
12 и3 дaхъ ўсер‰зи на нHздри тво‰ и3 ко1льца во ќшы твои2 и3 вэне1цъ хвалы2 на главY твою2:
13 и3 ўкраше1нна былA є3си2 злaтомъ и3 сребро1мъ, и3 nдє1жды тво‰ вmссHнны и3 тріхaпты и3 и3спещрє1ніz, семідaлъ и3 ме1дъ и3 мaсло ћла є3си2, и3 былA є3си2 добрA ѕэлw2 ѕэлw2, и3 ўпрaвиласz є3си2 на цaрство:
14 и3 и3зы1де и4мz твое2 во kзы1ки въ добро1тэ твое1й, зане2 соверше1нно бЁ лёпотою въ красотЁ, ю4же ўчини1хъ на тебЁ, гlетъ ґдwнаі2 гDь.
15 Ты1 же ўповaла є3си2 на добро1ту твою2 и3 соблуди1ла є3си2 во и4мени твое1мъ и3 и3зліsла є3си2 блуже1ніе твое2 на всsкаго мимоходsщаго, томY былA є3си2, є3мyже не подобaше:
16 и3 взzлA є3си2 t ри1зъ твои1хъ и3 сотвори1ла себЁ кумjры сошвє1ныz и3 соблуди1ла є3си2 съ ни1ми, и3 не вни1деши, и3 не бyдетъ.
17 И# взzлA є3си2 сосyды хвалы2 твоеS t сребрA моегw2 и3 злaта моегw2, t ни1хже дaхъ тебЁ, и3 сотвори1ла себЁ њ1бразы мyжєски, и3 соблуди1ла є3си2 въ ни1хъ.
18 И# взzлA є3си2 ри6зы сво‰ и3спещрє1нныz и3 њдёzласz є3си2 въ нS, и3 мaсло мое2 и3 fmміaмъ мо1й положи1ла є3си2 пред8 лице1мъ и4хъ,
19 и3 хлёбы мо‰, ±же дaхъ тебЁ, семідaломъ и3 мaсломъ и3 ме1домъ напитaхъ тS, и3 положи1ла є3си2 т† пред8 лице1мъ и4хъ въ воню2 благоухaніz. И# бы1сть по си1хъ, гlетъ ґдwнаі2 гDь,
20 и3 взzлA є3си2 сы1ны тво‰ и3 дщє1ри тво‰, ±же родилA є3си2, и3 заклaла є3си2 и5мъ въ потребле1ніе. є3дA мaлw соблуди1ла є3си2;
21 И# заклaла є3си2 ч†да тво‰ и3 далA є3си2 |, внегдA принеслA є3си2 и5хъ на же1ртву и5мъ.
22 Сіе2 пaче всsкагw блудA твоегw2 и3 гнyсностей твои1хъ: и3 не помzнyла є3си2 днjй младе1нства твоегw2, є3гдA былA є3си2 нагA и3 без8wбрaзна, и3 смёшена во кро1ви твое1й жилA є3си2.
23 И# бы1сть по всёхъ ѕло1бахъ твои1хъ, го1ре го1ре тебЁ, гlетъ ґдwнаі2 гDь,
24 и3 создалA є3си2 себЁ хрaмъ блудни1ческій и3 сотвори1ла себЁ полаг†ніz на всёхъ сто1гнахъ:
25 и3 въ начaлэ всsкагw пути2 создалA є3си2 блуди6лища сво‰ и3 растли1ла добро1ту твою2, и3 разложи1ла го1лєни тво‰ всsкому мимоходsщему и3 ўмно1жила є3си2 блyдъ тво1й:
26 и3 соблуди1ла съ сынми2 є3гv1петскими сосBды твои1ми дебелопло1тными, и3 мно1гажды блуди1ла є3си2, є4же разгнёвати мS.
27 И# се2, прострY рyку мою2 на тS и3 tве1ргу зако1ны тво‰ и3 предaмъ тS душaмъ ненави1дzщымъ тебе2, дще1ремъ и3ноплеме1нникwвъ, совращaющымъ тS съ пути2 твоегw2, и4мже нече1ствовала є3си2.
28 И# соблуди1ла є3си2 съ сынми2 ґссv1ровыми и3 ниже2 тaкw насы1тиласz є3си2: и3 соблуди1ла и3 не насы1тиласz,
29 и3 ўмно1жила завёты тво‰ ко земли2 ханане1йстэй, халде1йстэй, и3 ниже2 въ си1хъ насы1тиласz є3си2.
30 Что2 сотворю2 се1рдцу твоемY, гlетъ ґдwнаі2 гDь, внегдA твори1ши вс‰ сі‰ дэлA жены2 блудни1цы проде1рзыz; И# соблуди1ла є3си2 трегyбw во дще1рехъ твои1хъ.
31 є3гдA согради1ла є3си2 блуди1лище твое2 въ начaлэ всsкагw пути2 и3 высHкаz тво‰ сотвори1ла є3си2 на всёхъ сто1гнахъ, и3 не былA ћкw блудни1ца собирaющаz нае1мъ.
32 ЖенA любодёйница подо1бна тебЁ, t мyжа своегw2 взе1млющи нае1мъ,
33 всBмъ блуди1вшымъ съ не1ю даsше нае1мъ: и3 ты2 далA є3си2 нае1мъ всBмъ рачи1телємъ твои6мъ и3 њбременsла и5хъ, є4же приходи1ти и5мъ къ тебЁ tвсю1ду во блужє1ніz тво‰.
34 И# бы1сть въ тебЁ сопроти1вно њбы1чаю же1нску во блуже1ніи твое1мъ, и3 съ тобо1ю соблуди1вшымъ, вмёстw є4же бы дaти тебЁ нае1мъ, и3 нае1мъ не даде1сz тебЁ, и3 бы1сть въ тебЁ сопроти1вно.
35 Сегw2 рaди слы1ши, блудни1це, сло1во гDне.
36 Сі‰ гlетъ ґдwнаі2 гDь: зане2 и3зліsла є3си2 мёдь твою2, и3 tкры1етсz срaмъ тво1й во блуже1ніи твое1мъ ко рачи1телємъ твои6мъ, и3 во вс‰ помышлє1ніz беззако1ній твои1хъ, и3 во кро1ви ч†дъ твои1хъ, ±же далA є3си2 и5мъ:
37 сегw2 рaди, се2, ѓзъ на тS соберY вс‰ похотники2 тво‰, съ ни1миже смэси1ласz є3си2, и3 всёхъ, и5хже люби1ла є3си2, со всёми, и5хже ненави1дэла є3си2: и3 соберY | на тS tвсю1ду и3 tкры1ю ѕлHбы тво‰ къ ни6мъ, и3 ќзрzтъ ве1сь срaмъ тво1й.
38 И# tмщy ти tмще1ніемъ любодёйцы и3 проливaющіz кро1вь, и3 положy тz во кро1ви ћрости и3 рве1ніz,
39 и3 предaмъ тS въ рyцэ и4хъ, и3 раскопaютъ блуди1лище твое2 и3 разорsтъ высHкаz тво‰, и3 совлекyтъ съ тебє2 ри6зы тво‰ и3 во1змутъ сосyды хвалы2 твоеS, и3 њстaвzтъ тS нaгу и3 безстyдну:
40 и3 приведyтъ на тS наро1ды, и3 побію1тъ тебе2 кaменіемъ и3 и3зсэкyтъ тS мечьми2 свои1ми,
41 и3 запалsтъ до1мы тво‰ nгне1мъ и3 сотворsтъ въ тебЁ tмще1ніе пред8 женaми мно1гими: и3 њбращy тz t блуже1ніz, и3 наймA ктомY не дaси.
42 И# послю2 ћрость мою2 на тS, и3 tи1метсz рве1ніе мое2 t тебє2: и3 почjю и3 ктомY не попекyсz.
43 Поне1же не помzнyла є3си2 днjй младе1нства твоегw2 и3 њпечaлила мS во всёхъ си1хъ: и3 се2, ѓзъ пути6 тво‰ на главY твою2 дaхъ, гlетъ ґдwнаі2 гDь: и3 тaкw сотвори1ла є3си2 нече1стіе по всBмъ беззако1ніємъ твои6мъ.
44 Сі‰ сyть вс‰, є3ли6ка реко1ша на тS въ при1тчи, глаго1люще: ћкоже мaти, тaкw и3 дще1рь.
45 Дще1рь мaтере твоеS ты2 є3си2, tри1нувшаz мyжа своего2 и3 ч†да сво‰: и3 сєстры2 се1стръ твои1хъ, tри1нувшыz муже1й свои1хъ и3 ч†дъ свои1хъ: мaти вaша хетте1анынz, ґ nте1цъ вaшъ ґморре1й:
46 сестрA вaша старёйшаz самарjа, тA и3 дщє1ри є3S живyщыz њшyюю тебє2: и3 сестрA твоS ме1ньшаz, живyщаz њдеснyю тебє2, содо1ма и3 дщє1ри є3S.
47 Но ниже2 по путє1мъ и4хъ ходи1ла є3си2, ниже2 сотвори1ла по беззако1ніємъ и4хъ поне2 мaлw, и3 превозшлA є3си2 и5хъ во всёхъ путе1хъ твои1хъ.
48 ЖивY ѓзъ, гlетъ ґдwнаі2 гDь, не сотвори1ла содо1ма сіS сестрA твоS и3 дщє1ри є3S, ћкоже ты2 сотвори1ла и3 дщє1ри тво‰.
49 Nбaче сіе2 беззако1ніе содо1мы сестры2 твоеS, го1рдость въ сы1тости хлёба и3 во и3з8oби1ліи вінA, и3 сластолю1бствоваша тA и3 дщє1ри є3S: сіе2 бsше є4й и3 дще1ремъ є3S: и3 руки2 ўбо1гому и3 ни1щему не подаsху,
50 и3 величaхусz, и3 сотвори1ша беззакHніz предо мно1ю: и3 tверго1хъ | ћкоже ви1дэхъ.
51 Самарjа же по1лъ грэхHвъ твои1хъ не согрэши2: и3 ўмно1жила є3си2 беззакHніz тво‰ пaче џнэхъ, и3 њправдaла є3си2 сєстры2 тво‰ во всёхъ беззако1ніихъ твои1хъ, ±же сотвори1ла є3си2.
52 И# ты2 пріими2 муче1ніе твое2, въ не1мже растли1ла є3си2 сєстры2 тво‰ во грэсёхъ твои1хъ, и4миже беззако1нновала пaче тёхъ, и3 њправдaла и5хъ пaче тебє2: и3 ты2 посрами1сz и3 пріими2 безче1стіе твое2, внегдA њправдaти тебЁ сєстры2 тво‰.
53 И# њбращY њбращє1ніz и4хъ, њбраще1ніе содо1мы и3 дще1рей є3S, и3 њбраще1ніе самарjи и3 дще1рей є3S, и3 њбращY њбраще1ніе твое2 средЁ и4хъ,
54 ћкw да пріи1меши муче1ніе твое2 и3 безче1стна бyдеши t всёхъ, ±же сотвори1ла є3си2 во разгнёваніи мое1мъ.
55 И# сестрA твоS содо1ма и3 дщє1ри є3S возстaвzтсz, ћкоже бёша и3спе1рва: и3 самарjа и3 дщє1ри є3S возстaвzтсz, ћкоже бёша и3спе1рва: и3 ты2 и3 дщє1ри тво‰ возстaвитесz, ћкоже бёсте пре1жде.
56 И# не былA содо1ма сестрA твоS во слы1шаніе во ўстёхъ твои1хъ во дне1хъ горды1ни твоеS,
57 пре1жде tкрове1ніz ѕло1бъ твои1хъ, ћкоже нн7э ўкори1зна є3си2 дще1рей сv1рскихъ и3 всёхъ сyщихъ њ1крестъ є3S дще1рей и3ноплеме1нничихъ њдержaщихъ тS њ1крестъ:
58 нечє1стіz тво‰ и3 беззакHніz тво‰ ты2 понеслA є3си2 |, гlетъ гDь.
59 Сі‰ гlетъ ґдwнаі2 гDь: и3 сотворю2 въ тебЁ, ћкоже сотвори1ла є3си2, ћкоже презрёла є3си2 є4же преступи1ти завётъ мо1й:
60 и3 воспомzнY ѓзъ завётъ мо1й, и4же съ тобо1ю во дне1хъ младе1нства твоегw2, и3 возстaвлю тебЁ завётъ вёчный:
61 и3 помzне1ши пути6 тво‰ и3 безче1стна бyдеши, внегдA по1ймеши сєстры2 тво‰ старёйшыz со ю3нёйшими твои1ми, и3 дaмъ | тебЁ на созидaніе, но не t завёта твоегw2:
62 и3 возстaвлю ѓзъ завётъ мо1й съ тобо1ю, и3 ўвёси, ћкw ѓзъ гDь:
63 ћкw да помzне1ши и3 ўсрами1шисz, и3 не бyдетъ тебЁ ктомY tве1рсти ќстъ твои1хъ t лицA безче1стіz твоегw2, є3гдA млcтивъ бyду тебЁ по всBмъ, є3ли6ка сотвори1ла є3си2, гlетъ ґдwнаі2 гDь.
Свернуть
Бог Сам нашел Себе невесту (Иерусалим), спас ее от смерти, вскормил ее, украсил, дал ей дорогие подарки...  Читать далее

Бог Сам нашел Себе невесту (Иерусалим), спас ее от смерти, вскормил ее, украсил, дал ей дорогие подарки. На это она ответила неблагодарностью, неверностью, обманом. Что побуждает людей забывать о Божьей любви и заботе, обращаясь ко многочисленным идолам современной жизни? Некая внутренняя болезнь, расколотость, тесно связанная со злом мира, его князя и нашим собственным злом. Как бороться с этим злом, захватывающим наши души и уводящим нас от Бога?

Свернуть
 
На Иез 16:1-63
И# бы1сть сло1во гDне ко мнЁ гlz:
сы1не человёчь, засвидётельствуй їеrли1му беззакHніz є3гw2
и3 рече1ши: сі‰ гlетъ ґдwнаі2 гDь дще1ри їеrли1мстэй: ко1рень тво1й и3 бытіе2 твое2 t земли2 ханане1йски: nте1цъ тво1й ґморре1анинъ и3 мaти твоS хетте1анынz:
и3 рожде1ніе твое2, во1ньже де1нь роди1ласz є3си2, не њбzзaша сосє1цъ твои1хъ1є3вр.: не tрёзаша ти2 пyпа., и3 водо1ю не њмы1ша тS на спасе1ніе, ни со1лію њсоли1ша, ниже2 пеленaми пови1ша:
и3 не пощадЁ тебе2 џко мое2, є4же сотвори1ти тебЁ є3ди1но t всёхъ си1хъ, пострадaти что2 њ тебЁ, и3 tве1ржена былA є3си2 на лице2 по1лz стро1потствомъ души2 твоеS, въ де1нь во1ньже роди1ласz є3си2.
И# проидо1хъ сквозё тz и3 ви1дэхъ тS смёшену во кро1ви твое1й и3 реко1хъ ти2: t кро1ве твоеS живA бyди: и3 реко1хъ тебЁ: во кро1ви твое1й живо1тъ тво1й:
ўмножaйсz, ћкоже прозzбе1ніе се1льное дaхъ тS, и3 ўмно1жиласz є3си2 и3 возвели1чиласz и3 вошлA є3си2 во грaды градHвъ: сосцы2 твои2 возрасто1ша, и3 влaси твои2 просвэтлёша, ты1 же былA є3си2 нагA и3 без8 красы2.
И# проидо1хъ сквозё тz и3 ви1дэхъ тS: и3 се2, вре1мz твое2, ћкw вре1мz витaющихъ: и3 простро1хъ крилB мои2 на тS и3 прикры1хъ стyдъ тво1й, и3 клsхсz тебЁ и3 внидо1хъ въ завётъ съ тобо1ю, гlетъ ґдwнаі2 гDь, и3 былA є3си2 мнЁ:
и3 њмы1хъ тS водо1ю и3 њполоскaхъ кро1вь твою2 t тебє2 и3 помaзахъ тS є3ле1емъ,
10 и3 њблеко1хъ тS въ пестрwты2 и3 њбyхъ тS въ червлє1ны, и3 препоsсахъ тS вmссо1номъ и3 возложи1хъ на тS тріхaптонъ,
11 и3 ўкраси1хъ тS ќтварію и3 возложи1хъ запsстіе на рyцэ твои2 и3 гри1вну на вы1ю твою2,
12 и3 дaхъ ўсер‰зи на нHздри тво‰ и3 ко1льца во ќшы твои2 и3 вэне1цъ хвалы2 на главY твою2:
13 и3 ўкраше1нна былA є3си2 злaтомъ и3 сребро1мъ, и3 nдє1жды тво‰ вmссHнны и3 тріхaпты и3 и3спещрє1ніz, семідaлъ и3 ме1дъ и3 мaсло ћла є3си2, и3 былA є3си2 добрA ѕэлw2 ѕэлw2, и3 ўпрaвиласz є3си2 на цaрство:
14 и3 и3зы1де и4мz твое2 во kзы1ки въ добро1тэ твое1й, зане2 соверше1нно бЁ лёпотою въ красотЁ, ю4же ўчини1хъ на тебЁ, гlетъ ґдwнаі2 гDь.
15 Ты1 же ўповaла є3си2 на добро1ту твою2 и3 соблуди1ла є3си2 во и4мени твое1мъ и3 и3зліsла є3си2 блуже1ніе твое2 на всsкаго мимоходsщаго, томY былA є3си2, є3мyже не подобaше:
16 и3 взzлA є3си2 t ри1зъ твои1хъ и3 сотвори1ла себЁ кумjры сошвє1ныz и3 соблуди1ла є3си2 съ ни1ми, и3 не вни1деши, и3 не бyдетъ.
17 И# взzлA є3си2 сосyды хвалы2 твоеS t сребрA моегw2 и3 злaта моегw2, t ни1хже дaхъ тебЁ, и3 сотвори1ла себЁ њ1бразы мyжєски, и3 соблуди1ла є3си2 въ ни1хъ.
18 И# взzлA є3си2 ри6зы сво‰ и3спещрє1нныz и3 њдёzласz є3си2 въ нS, и3 мaсло мое2 и3 fmміaмъ мо1й положи1ла є3си2 пред8 лице1мъ и4хъ,
19 и3 хлёбы мо‰, ±же дaхъ тебЁ, семідaломъ и3 мaсломъ и3 ме1домъ напитaхъ тS, и3 положи1ла є3си2 т† пред8 лице1мъ и4хъ въ воню2 благоухaніz. И# бы1сть по си1хъ, гlетъ ґдwнаі2 гDь,
20 и3 взzлA є3си2 сы1ны тво‰ и3 дщє1ри тво‰, ±же родилA є3си2, и3 заклaла є3си2 и5мъ въ потребле1ніе. є3дA мaлw соблуди1ла є3си2;
21 И# заклaла є3си2 ч†да тво‰ и3 далA є3си2 |, внегдA принеслA є3си2 и5хъ на же1ртву и5мъ.
22 Сіе2 пaче всsкагw блудA твоегw2 и3 гнyсностей твои1хъ: и3 не помzнyла є3си2 днjй младе1нства твоегw2, є3гдA былA є3си2 нагA и3 без8wбрaзна, и3 смёшена во кро1ви твое1й жилA є3си2.
23 И# бы1сть по всёхъ ѕло1бахъ твои1хъ, го1ре го1ре тебЁ, гlетъ ґдwнаі2 гDь,
24 и3 создалA є3си2 себЁ хрaмъ блудни1ческій и3 сотвори1ла себЁ полаг†ніz на всёхъ сто1гнахъ:
25 и3 въ начaлэ всsкагw пути2 создалA є3си2 блуди6лища сво‰ и3 растли1ла добро1ту твою2, и3 разложи1ла го1лєни тво‰ всsкому мимоходsщему и3 ўмно1жила є3си2 блyдъ тво1й:
26 и3 соблуди1ла съ сынми2 є3гv1петскими сосBды твои1ми дебелопло1тными, и3 мно1гажды блуди1ла є3си2, є4же разгнёвати мS.
27 И# се2, прострY рyку мою2 на тS и3 tве1ргу зако1ны тво‰ и3 предaмъ тS душaмъ ненави1дzщымъ тебе2, дще1ремъ и3ноплеме1нникwвъ, совращaющымъ тS съ пути2 твоегw2, и4мже нече1ствовала є3си2.
28 И# соблуди1ла є3си2 съ сынми2 ґссv1ровыми и3 ниже2 тaкw насы1тиласz є3си2: и3 соблуди1ла и3 не насы1тиласz,
29 и3 ўмно1жила завёты тво‰ ко земли2 ханане1йстэй, халде1йстэй, и3 ниже2 въ си1хъ насы1тиласz є3си2.
30 Что2 сотворю2 се1рдцу твоемY, гlетъ ґдwнаі2 гDь, внегдA твори1ши вс‰ сі‰ дэлA жены2 блудни1цы проде1рзыz; И# соблуди1ла є3си2 трегyбw во дще1рехъ твои1хъ.
31 є3гдA согради1ла є3си2 блуди1лище твое2 въ начaлэ всsкагw пути2 и3 высHкаz тво‰ сотвори1ла є3си2 на всёхъ сто1гнахъ, и3 не былA ћкw блудни1ца собирaющаz нае1мъ.
32 ЖенA любодёйница подо1бна тебЁ, t мyжа своегw2 взе1млющи нае1мъ,
33 всBмъ блуди1вшымъ съ не1ю даsше нае1мъ: и3 ты2 далA є3си2 нае1мъ всBмъ рачи1телємъ твои6мъ и3 њбременsла и5хъ, є4же приходи1ти и5мъ къ тебЁ tвсю1ду во блужє1ніz тво‰.
34 И# бы1сть въ тебЁ сопроти1вно њбы1чаю же1нску во блуже1ніи твое1мъ, и3 съ тобо1ю соблуди1вшымъ, вмёстw є4же бы дaти тебЁ нае1мъ, и3 нае1мъ не даде1сz тебЁ, и3 бы1сть въ тебЁ сопроти1вно.
35 Сегw2 рaди слы1ши, блудни1це, сло1во гDне.
36 Сі‰ гlетъ ґдwнаі2 гDь: зане2 и3зліsла є3си2 мёдь твою2, и3 tкры1етсz срaмъ тво1й во блуже1ніи твое1мъ ко рачи1телємъ твои6мъ, и3 во вс‰ помышлє1ніz беззако1ній твои1хъ, и3 во кро1ви ч†дъ твои1хъ, ±же далA є3си2 и5мъ:
37 сегw2 рaди, се2, ѓзъ на тS соберY вс‰ похотники2 тво‰, съ ни1миже смэси1ласz є3си2, и3 всёхъ, и5хже люби1ла є3си2, со всёми, и5хже ненави1дэла є3си2: и3 соберY | на тS tвсю1ду и3 tкры1ю ѕлHбы тво‰ къ ни6мъ, и3 ќзрzтъ ве1сь срaмъ тво1й.
38 И# tмщy ти tмще1ніемъ любодёйцы и3 проливaющіz кро1вь, и3 положy тz во кро1ви ћрости и3 рве1ніz,
39 и3 предaмъ тS въ рyцэ и4хъ, и3 раскопaютъ блуди1лище твое2 и3 разорsтъ высHкаz тво‰, и3 совлекyтъ съ тебє2 ри6зы тво‰ и3 во1змутъ сосyды хвалы2 твоеS, и3 њстaвzтъ тS нaгу и3 безстyдну:
40 и3 приведyтъ на тS наро1ды, и3 побію1тъ тебе2 кaменіемъ и3 и3зсэкyтъ тS мечьми2 свои1ми,
41 и3 запалsтъ до1мы тво‰ nгне1мъ и3 сотворsтъ въ тебЁ tмще1ніе пред8 женaми мно1гими: и3 њбращy тz t блуже1ніz, и3 наймA ктомY не дaси.
42 И# послю2 ћрость мою2 на тS, и3 tи1метсz рве1ніе мое2 t тебє2: и3 почjю и3 ктомY не попекyсz.
43 Поне1же не помzнyла є3си2 днjй младе1нства твоегw2 и3 њпечaлила мS во всёхъ си1хъ: и3 се2, ѓзъ пути6 тво‰ на главY твою2 дaхъ, гlетъ ґдwнаі2 гDь: и3 тaкw сотвори1ла є3си2 нече1стіе по всBмъ беззако1ніємъ твои6мъ.
44 Сі‰ сyть вс‰, є3ли6ка реко1ша на тS въ при1тчи, глаго1люще: ћкоже мaти, тaкw и3 дще1рь.
45 Дще1рь мaтере твоеS ты2 є3си2, tри1нувшаz мyжа своего2 и3 ч†да сво‰: и3 сєстры2 се1стръ твои1хъ, tри1нувшыz муже1й свои1хъ и3 ч†дъ свои1хъ: мaти вaша хетте1анынz, ґ nте1цъ вaшъ ґморре1й:
46 сестрA вaша старёйшаz самарjа, тA и3 дщє1ри є3S живyщыz њшyюю тебє2: и3 сестрA твоS ме1ньшаz, живyщаz њдеснyю тебє2, содо1ма и3 дщє1ри є3S.
47 Но ниже2 по путє1мъ и4хъ ходи1ла є3си2, ниже2 сотвори1ла по беззако1ніємъ и4хъ поне2 мaлw, и3 превозшлA є3си2 и5хъ во всёхъ путе1хъ твои1хъ.
48 ЖивY ѓзъ, гlетъ ґдwнаі2 гDь, не сотвори1ла содо1ма сіS сестрA твоS и3 дщє1ри є3S, ћкоже ты2 сотвори1ла и3 дщє1ри тво‰.
49 Nбaче сіе2 беззако1ніе содо1мы сестры2 твоеS, го1рдость въ сы1тости хлёба и3 во и3з8oби1ліи вінA, и3 сластолю1бствоваша тA и3 дщє1ри є3S: сіе2 бsше є4й и3 дще1ремъ є3S: и3 руки2 ўбо1гому и3 ни1щему не подаsху,
50 и3 величaхусz, и3 сотвори1ша беззакHніz предо мно1ю: и3 tверго1хъ | ћкоже ви1дэхъ.
51 Самарjа же по1лъ грэхHвъ твои1хъ не согрэши2: и3 ўмно1жила є3си2 беззакHніz тво‰ пaче џнэхъ, и3 њправдaла є3си2 сєстры2 тво‰ во всёхъ беззако1ніихъ твои1хъ, ±же сотвори1ла є3си2.
52 И# ты2 пріими2 муче1ніе твое2, въ не1мже растли1ла є3си2 сєстры2 тво‰ во грэсёхъ твои1хъ, и4миже беззако1нновала пaче тёхъ, и3 њправдaла и5хъ пaче тебє2: и3 ты2 посрами1сz и3 пріими2 безче1стіе твое2, внегдA њправдaти тебЁ сєстры2 тво‰.
53 И# њбращY њбращє1ніz и4хъ, њбраще1ніе содо1мы и3 дще1рей є3S, и3 њбраще1ніе самарjи и3 дще1рей є3S, и3 њбращY њбраще1ніе твое2 средЁ и4хъ,
54 ћкw да пріи1меши муче1ніе твое2 и3 безче1стна бyдеши t всёхъ, ±же сотвори1ла є3си2 во разгнёваніи мое1мъ.
55 И# сестрA твоS содо1ма и3 дщє1ри є3S возстaвzтсz, ћкоже бёша и3спе1рва: и3 самарjа и3 дщє1ри є3S возстaвzтсz, ћкоже бёша и3спе1рва: и3 ты2 и3 дщє1ри тво‰ возстaвитесz, ћкоже бёсте пре1жде.
56 И# не былA содо1ма сестрA твоS во слы1шаніе во ўстёхъ твои1хъ во дне1хъ горды1ни твоеS,
57 пре1жде tкрове1ніz ѕло1бъ твои1хъ, ћкоже нн7э ўкори1зна є3си2 дще1рей сv1рскихъ и3 всёхъ сyщихъ њ1крестъ є3S дще1рей и3ноплеме1нничихъ њдержaщихъ тS њ1крестъ:
58 нечє1стіz тво‰ и3 беззакHніz тво‰ ты2 понеслA є3си2 |, гlетъ гDь.
59 Сі‰ гlетъ ґдwнаі2 гDь: и3 сотворю2 въ тебЁ, ћкоже сотвори1ла є3си2, ћкоже презрёла є3си2 є4же преступи1ти завётъ мо1й:
60 и3 воспомzнY ѓзъ завётъ мо1й, и4же съ тобо1ю во дне1хъ младе1нства твоегw2, и3 возстaвлю тебЁ завётъ вёчный:
61 и3 помzне1ши пути6 тво‰ и3 безче1стна бyдеши, внегдA по1ймеши сєстры2 тво‰ старёйшыz со ю3нёйшими твои1ми, и3 дaмъ | тебЁ на созидaніе, но не t завёта твоегw2:
62 и3 возстaвлю ѓзъ завётъ мо1й съ тобо1ю, и3 ўвёси, ћкw ѓзъ гDь:
63 ћкw да помzне1ши и3 ўсрами1шисz, и3 не бyдетъ тебЁ ктомY tве1рсти ќстъ твои1хъ t лицA безче1стіz твоегw2, є3гдA млcтивъ бyду тебЁ по всBмъ, є3ли6ка сотвори1ла є3си2, гlетъ ґдwнаі2 гDь.
Свернуть
Те обвинения, которые Господь через пророка бросает избранному народу, в немалой степени превосходят многие...  Читать далее

Те обвинения, которые Господь через пророка бросает избранному народу, в немалой степени превосходят многие более ранние, да и позднейшие, гневные упрёки. Господь не просто обвиняет в грехах и сравнивает отступников с блудницей, подобное уже не раз Он говорил через пророков. Но теперь пророческая речь напоминает слушателям, народ, избранный для союза с Богом, после измены Завету ничем не отличается от тех языческих соседей, от которых пытается отгородиться. Само отмежевание от соседних народов теряет дарованный Господом смысл, в неизмеримо большей степени, нежели в этнической самобытности, состоящий в хранении в чистоте заповедей Бога и верности Ему. Но теперь отступники совершают те же языческие мерзости, и даже ещё худшие: чем выше залезешь на гору, тем дальше с неё скатишься.

Но Он не только помнит о Завете с народом, но и хранит его, хранит верность не только ветхозаветным иудеям, но и всем нам, постоянно её нарушающим. Не по заслугам грешников, а по Своей милости Он снова и снова готов не только прощать, но и очищать от грязи, в которой мы снова и снова с удовольствием барахтаемся.

Грех будет прощён, но останется чувство стыда за совершённое зло. Оно оставляется не для того, чтобы бывшие грешники постоянно терзались, вспоминая прошедшее, а как плодотворная память о горьком опыте и предостережение на будущее.

Свернуть
 
На Иез 16:1-34
И# бы1сть сло1во гDне ко мнЁ гlz:
сы1не человёчь, засвидётельствуй їеrли1му беззакHніz є3гw2
и3 рече1ши: сі‰ гlетъ ґдwнаі2 гDь дще1ри їеrли1мстэй: ко1рень тво1й и3 бытіе2 твое2 t земли2 ханане1йски: nте1цъ тво1й ґморре1анинъ и3 мaти твоS хетте1анынz:
и3 рожде1ніе твое2, во1ньже де1нь роди1ласz є3си2, не њбzзaша сосє1цъ твои1хъ1є3вр.: не tрёзаша ти2 пyпа., и3 водо1ю не њмы1ша тS на спасе1ніе, ни со1лію њсоли1ша, ниже2 пеленaми пови1ша:
и3 не пощадЁ тебе2 џко мое2, є4же сотвори1ти тебЁ є3ди1но t всёхъ си1хъ, пострадaти что2 њ тебЁ, и3 tве1ржена былA є3си2 на лице2 по1лz стро1потствомъ души2 твоеS, въ де1нь во1ньже роди1ласz є3си2.
И# проидо1хъ сквозё тz и3 ви1дэхъ тS смёшену во кро1ви твое1й и3 реко1хъ ти2: t кро1ве твоеS живA бyди: и3 реко1хъ тебЁ: во кро1ви твое1й живо1тъ тво1й:
ўмножaйсz, ћкоже прозzбе1ніе се1льное дaхъ тS, и3 ўмно1жиласz є3си2 и3 возвели1чиласz и3 вошлA є3си2 во грaды градHвъ: сосцы2 твои2 возрасто1ша, и3 влaси твои2 просвэтлёша, ты1 же былA є3си2 нагA и3 без8 красы2.
И# проидо1хъ сквозё тz и3 ви1дэхъ тS: и3 се2, вре1мz твое2, ћкw вре1мz витaющихъ: и3 простро1хъ крилB мои2 на тS и3 прикры1хъ стyдъ тво1й, и3 клsхсz тебЁ и3 внидо1хъ въ завётъ съ тобо1ю, гlетъ ґдwнаі2 гDь, и3 былA є3си2 мнЁ:
и3 њмы1хъ тS водо1ю и3 њполоскaхъ кро1вь твою2 t тебє2 и3 помaзахъ тS є3ле1емъ,
10 и3 њблеко1хъ тS въ пестрwты2 и3 њбyхъ тS въ червлє1ны, и3 препоsсахъ тS вmссо1номъ и3 возложи1хъ на тS тріхaптонъ,
11 и3 ўкраси1хъ тS ќтварію и3 возложи1хъ запsстіе на рyцэ твои2 и3 гри1вну на вы1ю твою2,
12 и3 дaхъ ўсер‰зи на нHздри тво‰ и3 ко1льца во ќшы твои2 и3 вэне1цъ хвалы2 на главY твою2:
13 и3 ўкраше1нна былA є3си2 злaтомъ и3 сребро1мъ, и3 nдє1жды тво‰ вmссHнны и3 тріхaпты и3 и3спещрє1ніz, семідaлъ и3 ме1дъ и3 мaсло ћла є3си2, и3 былA є3си2 добрA ѕэлw2 ѕэлw2, и3 ўпрaвиласz є3си2 на цaрство:
14 и3 и3зы1де и4мz твое2 во kзы1ки въ добро1тэ твое1й, зане2 соверше1нно бЁ лёпотою въ красотЁ, ю4же ўчини1хъ на тебЁ, гlетъ ґдwнаі2 гDь.
15 Ты1 же ўповaла є3си2 на добро1ту твою2 и3 соблуди1ла є3си2 во и4мени твое1мъ и3 и3зліsла є3си2 блуже1ніе твое2 на всsкаго мимоходsщаго, томY былA є3си2, є3мyже не подобaше:
16 и3 взzлA є3си2 t ри1зъ твои1хъ и3 сотвори1ла себЁ кумjры сошвє1ныz и3 соблуди1ла є3си2 съ ни1ми, и3 не вни1деши, и3 не бyдетъ.
17 И# взzлA є3си2 сосyды хвалы2 твоеS t сребрA моегw2 и3 злaта моегw2, t ни1хже дaхъ тебЁ, и3 сотвори1ла себЁ њ1бразы мyжєски, и3 соблуди1ла є3си2 въ ни1хъ.
18 И# взzлA є3си2 ри6зы сво‰ и3спещрє1нныz и3 њдёzласz є3си2 въ нS, и3 мaсло мое2 и3 fmміaмъ мо1й положи1ла є3си2 пред8 лице1мъ и4хъ,
19 и3 хлёбы мо‰, ±же дaхъ тебЁ, семідaломъ и3 мaсломъ и3 ме1домъ напитaхъ тS, и3 положи1ла є3си2 т† пред8 лице1мъ и4хъ въ воню2 благоухaніz. И# бы1сть по си1хъ, гlетъ ґдwнаі2 гDь,
20 и3 взzлA є3си2 сы1ны тво‰ и3 дщє1ри тво‰, ±же родилA є3си2, и3 заклaла є3си2 и5мъ въ потребле1ніе. є3дA мaлw соблуди1ла є3си2;
21 И# заклaла є3си2 ч†да тво‰ и3 далA є3си2 |, внегдA принеслA є3си2 и5хъ на же1ртву и5мъ.
22 Сіе2 пaче всsкагw блудA твоегw2 и3 гнyсностей твои1хъ: и3 не помzнyла є3си2 днjй младе1нства твоегw2, є3гдA былA є3си2 нагA и3 без8wбрaзна, и3 смёшена во кро1ви твое1й жилA є3си2.
23 И# бы1сть по всёхъ ѕло1бахъ твои1хъ, го1ре го1ре тебЁ, гlетъ ґдwнаі2 гDь,
24 и3 создалA є3си2 себЁ хрaмъ блудни1ческій и3 сотвори1ла себЁ полаг†ніz на всёхъ сто1гнахъ:
25 и3 въ начaлэ всsкагw пути2 создалA є3си2 блуди6лища сво‰ и3 растли1ла добро1ту твою2, и3 разложи1ла го1лєни тво‰ всsкому мимоходsщему и3 ўмно1жила є3си2 блyдъ тво1й:
26 и3 соблуди1ла съ сынми2 є3гv1петскими сосBды твои1ми дебелопло1тными, и3 мно1гажды блуди1ла є3си2, є4же разгнёвати мS.
27 И# се2, прострY рyку мою2 на тS и3 tве1ргу зако1ны тво‰ и3 предaмъ тS душaмъ ненави1дzщымъ тебе2, дще1ремъ и3ноплеме1нникwвъ, совращaющымъ тS съ пути2 твоегw2, и4мже нече1ствовала є3си2.
28 И# соблуди1ла є3си2 съ сынми2 ґссv1ровыми и3 ниже2 тaкw насы1тиласz є3си2: и3 соблуди1ла и3 не насы1тиласz,
29 и3 ўмно1жила завёты тво‰ ко земли2 ханане1йстэй, халде1йстэй, и3 ниже2 въ си1хъ насы1тиласz є3си2.
30 Что2 сотворю2 се1рдцу твоемY, гlетъ ґдwнаі2 гDь, внегдA твори1ши вс‰ сі‰ дэлA жены2 блудни1цы проде1рзыz; И# соблуди1ла є3си2 трегyбw во дще1рехъ твои1хъ.
31 є3гдA согради1ла є3си2 блуди1лище твое2 въ начaлэ всsкагw пути2 и3 высHкаz тво‰ сотвори1ла є3си2 на всёхъ сто1гнахъ, и3 не былA ћкw блудни1ца собирaющаz нае1мъ.
32 ЖенA любодёйница подо1бна тебЁ, t мyжа своегw2 взе1млющи нае1мъ,
33 всBмъ блуди1вшымъ съ не1ю даsше нае1мъ: и3 ты2 далA є3си2 нае1мъ всBмъ рачи1телємъ твои6мъ и3 њбременsла и5хъ, є4же приходи1ти и5мъ къ тебЁ tвсю1ду во блужє1ніz тво‰.
34 И# бы1сть въ тебЁ сопроти1вно њбы1чаю же1нску во блуже1ніи твое1мъ, и3 съ тобо1ю соблуди1вшымъ, вмёстw є4же бы дaти тебЁ нае1мъ, и3 нае1мъ не даде1сz тебЁ, и3 бы1сть въ тебЁ сопроти1вно.
Свернуть
Сегодняшнее чтение предлагает нам притчу Иезекииля о неверной жене, под которой он, как и другие пророки...  Читать далее

Сегодняшнее чтение предлагает нам притчу Иезекииля о неверной жене, под которой он, как и другие пророки, использующие этот образ, подразумевает Израиль. Для полноты восприятия образа важно иметь в виду, что, в отличие от русского, в еврейском языке слово «Израиль» относится к женскому роду.

Подобные притчи встречаются не только у Иезекииля, с неверной женой Израиль сравнивали Осия, Исайя Иерусалимский, Иеремия. Но притча Иезекииля примечательна тем, что она описывает своего рода божественную педагогику, здесь ясно видны попытки Бога направить Свой народ на путь покаяния. Начинается притча констатацией того несомненного факта, что без Бога еврейского народа просто не было бы на земле, он погиб бы, как брошенный на дороге младенец, и лишь прямое вмешательство Бога в ситуацию позволило ему стать тем, чем он стал (ст. 3–14).

Но всё сделанное Богом для Своего народа самим народом оказалось забыто, и забыто очень быстро. Причиной же этого стала, как видно, самонадеянность, готовность полагаться не на Бога, а на Его дары, которые стали восприниматься не как дары, а как нечто само собой разумеющееся и неотъемлемое (ст. 15). Неудивительно, что и распоряжаться дарами Божиими народ считал себя вправе по собственному усмотрению (ст. 16–26). Но Бог не разрывает Своих отношений с народом, несмотря на явную и открытую измену; Он, наоборот, делает попытки привести в чувство тех, кто совершенно забыл о Боге (ст. 27).

Наверное, самим народом такие меры должны были восприниматься как наказание от Бога, но, судя по словам пророка, это была всего лишь попытка Бога напомнить о Себе и о тех отношениях, которые когда-то связывали народ Божий со своим Богом. Но никакие меры не гарантируют ни раскаяния, ни обращения, ведь и то, и другое возможно лишь добровольно, и Богу не нужно «раскаяние», полученное силой. Поэтому Он не принуждает никого к обращению, Он лишь даёт понять Своему народу, что избранный им путь ведёт в тупик. Но даже тогда выбор остаётся: ведь и в такой ситуации возможно не только обращение, но и отвержение Бога.

Однако в случае отвержения ситуация становится уже совершенно противоестественной. По-видимому, в отношениях с Богом как отдельного человека, так и целого народа есть свои этапы, и не только тогда, когда человек или народ идёт к Богу, но и тогда, когда человек этот или этот народ от Бога удаляется. Возможно, в начале пути, уводящего от Бога, Бог ещё предпринимает какие-то действия для того, чтобы остановить уходящего. Быть может, попускаемые Им в такой ситуации бедствия как раз и обозначают ту границу, которую можно считать своего рода «точкой невозврата». И, пройдя эту точку, человек уже не может легко и без серьёзных последствий вновь вернуться к Богу, теперь даже в случае обращения и раскаяния ему придётся нести какие-то последствия совершённых им грехов. А для народа пройти «точку невозврата» в отношениях с Богом означает обречь себя на неизбежную катастрофу, которой для еврейского народа и стал разгром Иудеи вавилонянами и Вавилонский плен.

Свернуть
 
На Иез 16:35-63
35 Сегw2 рaди слы1ши, блудни1це, сло1во гDне.
36 Сі‰ гlетъ ґдwнаі2 гDь: зане2 и3зліsла є3си2 мёдь твою2, и3 tкры1етсz срaмъ тво1й во блуже1ніи твое1мъ ко рачи1телємъ твои6мъ, и3 во вс‰ помышлє1ніz беззако1ній твои1хъ, и3 во кро1ви ч†дъ твои1хъ, ±же далA є3си2 и5мъ:
37 сегw2 рaди, се2, ѓзъ на тS соберY вс‰ похотники2 тво‰, съ ни1миже смэси1ласz є3си2, и3 всёхъ, и5хже люби1ла є3си2, со всёми, и5хже ненави1дэла є3си2: и3 соберY | на тS tвсю1ду и3 tкры1ю ѕлHбы тво‰ къ ни6мъ, и3 ќзрzтъ ве1сь срaмъ тво1й.
38 И# tмщy ти tмще1ніемъ любодёйцы и3 проливaющіz кро1вь, и3 положy тz во кро1ви ћрости и3 рве1ніz,
39 и3 предaмъ тS въ рyцэ и4хъ, и3 раскопaютъ блуди1лище твое2 и3 разорsтъ высHкаz тво‰, и3 совлекyтъ съ тебє2 ри6зы тво‰ и3 во1змутъ сосyды хвалы2 твоеS, и3 њстaвzтъ тS нaгу и3 безстyдну:
40 и3 приведyтъ на тS наро1ды, и3 побію1тъ тебе2 кaменіемъ и3 и3зсэкyтъ тS мечьми2 свои1ми,
41 и3 запалsтъ до1мы тво‰ nгне1мъ и3 сотворsтъ въ тебЁ tмще1ніе пред8 женaми мно1гими: и3 њбращy тz t блуже1ніz, и3 наймA ктомY не дaси.
42 И# послю2 ћрость мою2 на тS, и3 tи1метсz рве1ніе мое2 t тебє2: и3 почjю и3 ктомY не попекyсz.
43 Поне1же не помzнyла є3си2 днjй младе1нства твоегw2 и3 њпечaлила мS во всёхъ си1хъ: и3 се2, ѓзъ пути6 тво‰ на главY твою2 дaхъ, гlетъ ґдwнаі2 гDь: и3 тaкw сотвори1ла є3си2 нече1стіе по всBмъ беззако1ніємъ твои6мъ.
44 Сі‰ сyть вс‰, є3ли6ка реко1ша на тS въ при1тчи, глаго1люще: ћкоже мaти, тaкw и3 дще1рь.
45 Дще1рь мaтере твоеS ты2 є3си2, tри1нувшаz мyжа своего2 и3 ч†да сво‰: и3 сєстры2 се1стръ твои1хъ, tри1нувшыz муже1й свои1хъ и3 ч†дъ свои1хъ: мaти вaша хетте1анынz, ґ nте1цъ вaшъ ґморре1й:
46 сестрA вaша старёйшаz самарjа, тA и3 дщє1ри є3S живyщыz њшyюю тебє2: и3 сестрA твоS ме1ньшаz, живyщаz њдеснyю тебє2, содо1ма и3 дщє1ри є3S.
47 Но ниже2 по путє1мъ и4хъ ходи1ла є3си2, ниже2 сотвори1ла по беззако1ніємъ и4хъ поне2 мaлw, и3 превозшлA є3си2 и5хъ во всёхъ путе1хъ твои1хъ.
48 ЖивY ѓзъ, гlетъ ґдwнаі2 гDь, не сотвори1ла содо1ма сіS сестрA твоS и3 дщє1ри є3S, ћкоже ты2 сотвори1ла и3 дщє1ри тво‰.
49 Nбaче сіе2 беззако1ніе содо1мы сестры2 твоеS, го1рдость въ сы1тости хлёба и3 во и3з8oби1ліи вінA, и3 сластолю1бствоваша тA и3 дщє1ри є3S: сіе2 бsше є4й и3 дще1ремъ є3S: и3 руки2 ўбо1гому и3 ни1щему не подаsху,
50 и3 величaхусz, и3 сотвори1ша беззакHніz предо мно1ю: и3 tверго1хъ | ћкоже ви1дэхъ.
51 Самарjа же по1лъ грэхHвъ твои1хъ не согрэши2: и3 ўмно1жила є3си2 беззакHніz тво‰ пaче џнэхъ, и3 њправдaла є3си2 сєстры2 тво‰ во всёхъ беззако1ніихъ твои1хъ, ±же сотвори1ла є3си2.
52 И# ты2 пріими2 муче1ніе твое2, въ не1мже растли1ла є3си2 сєстры2 тво‰ во грэсёхъ твои1хъ, и4миже беззако1нновала пaче тёхъ, и3 њправдaла и5хъ пaче тебє2: и3 ты2 посрами1сz и3 пріими2 безче1стіе твое2, внегдA њправдaти тебЁ сєстры2 тво‰.
53 И# њбращY њбращє1ніz и4хъ, њбраще1ніе содо1мы и3 дще1рей є3S, и3 њбраще1ніе самарjи и3 дще1рей є3S, и3 њбращY њбраще1ніе твое2 средЁ и4хъ,
54 ћкw да пріи1меши муче1ніе твое2 и3 безче1стна бyдеши t всёхъ, ±же сотвори1ла є3си2 во разгнёваніи мое1мъ.
55 И# сестрA твоS содо1ма и3 дщє1ри є3S возстaвzтсz, ћкоже бёша и3спе1рва: и3 самарjа и3 дщє1ри є3S возстaвzтсz, ћкоже бёша и3спе1рва: и3 ты2 и3 дщє1ри тво‰ возстaвитесz, ћкоже бёсте пре1жде.
56 И# не былA содо1ма сестрA твоS во слы1шаніе во ўстёхъ твои1хъ во дне1хъ горды1ни твоеS,
57 пре1жде tкрове1ніz ѕло1бъ твои1хъ, ћкоже нн7э ўкори1зна є3си2 дще1рей сv1рскихъ и3 всёхъ сyщихъ њ1крестъ є3S дще1рей и3ноплеме1нничихъ њдержaщихъ тS њ1крестъ:
58 нечє1стіz тво‰ и3 беззакHніz тво‰ ты2 понеслA є3си2 |, гlетъ гDь.
59 Сі‰ гlетъ ґдwнаі2 гDь: и3 сотворю2 въ тебЁ, ћкоже сотвори1ла є3си2, ћкоже презрёла є3си2 є4же преступи1ти завётъ мо1й:
60 и3 воспомzнY ѓзъ завётъ мо1й, и4же съ тобо1ю во дне1хъ младе1нства твоегw2, и3 возстaвлю тебЁ завётъ вёчный:
61 и3 помzне1ши пути6 тво‰ и3 безче1стна бyдеши, внегдA по1ймеши сєстры2 тво‰ старёйшыz со ю3нёйшими твои1ми, и3 дaмъ | тебЁ на созидaніе, но не t завёта твоегw2:
62 и3 возстaвлю ѓзъ завётъ мо1й съ тобо1ю, и3 ўвёси, ћкw ѓзъ гDь:
63 ћкw да помzне1ши и3 ўсрами1шисz, и3 не бyдетъ тебЁ ктомY tве1рсти ќстъ твои1хъ t лицA безче1стіz твоегw2, є3гдA млcтивъ бyду тебЁ по всBмъ, є3ли6ка сотвори1ла є3си2, гlетъ ґдwнаі2 гDь.
Свернуть
Сегодняшнее чтение продолжает тему отступничества и наказания за него. Очевидно, теперь, когда «точка невозврата» в...  Читать далее

Сегодняшнее чтение продолжает тему отступничества и наказания за него. Очевидно, теперь, когда «точка невозврата» в отношениях между Богом и Его народом пройдена, наказание становится неизбежным. Но наказание это оказывается не совсем таким, каким привыкли видеть его мы. Собственно, Бог не наказывает Свой народ непосредственно. Он просто оставляет его один на один с последствиями его собственных грехов (ст. 36–43).

В известном смысле можно было бы сказать, что и предупреждения, посылаемые Богом народу (ст. 27), носят такой же характер; но тогда Бог ещё не оставлял его совсем, Он лишь давал ему ощутить тяжесть возможных последствий совершённого греха, теперь же последствия эти обрушиваются на народ в полной мере. Казалось бы, такое попущение вполне можно считать самым настоящим наказанием. Но речь в данном случае следует всё же скорее вести не о наказании, а о своего рода шоковой терапии, притом в известном смысле вынужденной.

В самом деле, ведь прежде, чем ситуация стала такой, какой её описывает сегодняшний отрывок, народ успел уже, в сущности, разорвать все отношения, когда-то связывавшие его с Богом. А без таких отношений и возможности для вмешательства Бога в ситуацию оказываются крайне ограниченными, ведь к свободе воли сотворённых Им людей (так же, как и целых народов) Он относится совершенно серьёзно. И если народ говорит Богу решительное «нет», то и к этому «нет» Он тоже относится со всей серьёзностью. Он не станет играть в свободу выбора, Он действительно даёт эту свободу каждому, вместе с тем возлагая на каждого и всю полноту ответственности за сделанный выбор.

Конечно, Он мог бы в любой момент закончить игру, прекратить эксперимент, вмешавшись в ситуацию и не считаясь ни с чьим выбором. Но в том-то и дело, что для Бога свобода не игра и не эксперимент, а абсолютная реальность. Между тем, падшему человеку иногда, наверное, хотелось бы, чтобы она была своего рода игрой, и чтобы в случае чего всё можно было бы начать сначала. Но Бог даёт человеку (а иногда и целому народу) такой шанс лишь в одном случае: в случае раскаяния и обращения. И от Своего народа Он ждёт именно такого раскаяния и обращения для того, чтобы дать ему возможность начать с начала (ст. 60–63). Но это будет не повторение прежней истории, а новый её этап. Того, что было, не вернуть, и память о совершённых грехах не изглаживается бесследно (ст. 63). И лишь тогда, когда Царство войдёт в мир и раскроется во всей своей полноте, преобразив всё, грех исчезнет навсегда, и даже память о нём сотрётся.

Свернуть
 
На Иез 16:35-63
35 Сегw2 рaди слы1ши, блудни1це, сло1во гDне.
36 Сі‰ гlетъ ґдwнаі2 гDь: зане2 и3зліsла є3си2 мёдь твою2, и3 tкры1етсz срaмъ тво1й во блуже1ніи твое1мъ ко рачи1телємъ твои6мъ, и3 во вс‰ помышлє1ніz беззако1ній твои1хъ, и3 во кро1ви ч†дъ твои1хъ, ±же далA є3си2 и5мъ:
37 сегw2 рaди, се2, ѓзъ на тS соберY вс‰ похотники2 тво‰, съ ни1миже смэси1ласz є3си2, и3 всёхъ, и5хже люби1ла є3си2, со всёми, и5хже ненави1дэла є3си2: и3 соберY | на тS tвсю1ду и3 tкры1ю ѕлHбы тво‰ къ ни6мъ, и3 ќзрzтъ ве1сь срaмъ тво1й.
38 И# tмщy ти tмще1ніемъ любодёйцы и3 проливaющіz кро1вь, и3 положy тz во кро1ви ћрости и3 рве1ніz,
39 и3 предaмъ тS въ рyцэ и4хъ, и3 раскопaютъ блуди1лище твое2 и3 разорsтъ высHкаz тво‰, и3 совлекyтъ съ тебє2 ри6зы тво‰ и3 во1змутъ сосyды хвалы2 твоеS, и3 њстaвzтъ тS нaгу и3 безстyдну:
40 и3 приведyтъ на тS наро1ды, и3 побію1тъ тебе2 кaменіемъ и3 и3зсэкyтъ тS мечьми2 свои1ми,
41 и3 запалsтъ до1мы тво‰ nгне1мъ и3 сотворsтъ въ тебЁ tмще1ніе пред8 женaми мно1гими: и3 њбращy тz t блуже1ніz, и3 наймA ктомY не дaси.
42 И# послю2 ћрость мою2 на тS, и3 tи1метсz рве1ніе мое2 t тебє2: и3 почjю и3 ктомY не попекyсz.
43 Поне1же не помzнyла є3си2 днjй младе1нства твоегw2 и3 њпечaлила мS во всёхъ си1хъ: и3 се2, ѓзъ пути6 тво‰ на главY твою2 дaхъ, гlетъ ґдwнаі2 гDь: и3 тaкw сотвори1ла є3си2 нече1стіе по всBмъ беззако1ніємъ твои6мъ.
44 Сі‰ сyть вс‰, є3ли6ка реко1ша на тS въ при1тчи, глаго1люще: ћкоже мaти, тaкw и3 дще1рь.
45 Дще1рь мaтере твоеS ты2 є3си2, tри1нувшаz мyжа своего2 и3 ч†да сво‰: и3 сєстры2 се1стръ твои1хъ, tри1нувшыz муже1й свои1хъ и3 ч†дъ свои1хъ: мaти вaша хетте1анынz, ґ nте1цъ вaшъ ґморре1й:
46 сестрA вaша старёйшаz самарjа, тA и3 дщє1ри є3S живyщыz њшyюю тебє2: и3 сестрA твоS ме1ньшаz, живyщаz њдеснyю тебє2, содо1ма и3 дщє1ри є3S.
47 Но ниже2 по путє1мъ и4хъ ходи1ла є3си2, ниже2 сотвори1ла по беззако1ніємъ и4хъ поне2 мaлw, и3 превозшлA є3си2 и5хъ во всёхъ путе1хъ твои1хъ.
48 ЖивY ѓзъ, гlетъ ґдwнаі2 гDь, не сотвори1ла содо1ма сіS сестрA твоS и3 дщє1ри є3S, ћкоже ты2 сотвори1ла и3 дщє1ри тво‰.
49 Nбaче сіе2 беззако1ніе содо1мы сестры2 твоеS, го1рдость въ сы1тости хлёба и3 во и3з8oби1ліи вінA, и3 сластолю1бствоваша тA и3 дщє1ри є3S: сіе2 бsше є4й и3 дще1ремъ є3S: и3 руки2 ўбо1гому и3 ни1щему не подаsху,
50 и3 величaхусz, и3 сотвори1ша беззакHніz предо мно1ю: и3 tверго1хъ | ћкоже ви1дэхъ.
51 Самарjа же по1лъ грэхHвъ твои1хъ не согрэши2: и3 ўмно1жила є3си2 беззакHніz тво‰ пaче џнэхъ, и3 њправдaла є3си2 сєстры2 тво‰ во всёхъ беззако1ніихъ твои1хъ, ±же сотвори1ла є3си2.
52 И# ты2 пріими2 муче1ніе твое2, въ не1мже растли1ла є3си2 сєстры2 тво‰ во грэсёхъ твои1хъ, и4миже беззако1нновала пaче тёхъ, и3 њправдaла и5хъ пaче тебє2: и3 ты2 посрами1сz и3 пріими2 безче1стіе твое2, внегдA њправдaти тебЁ сєстры2 тво‰.
53 И# њбращY њбращє1ніz и4хъ, њбраще1ніе содо1мы и3 дще1рей є3S, и3 њбраще1ніе самарjи и3 дще1рей є3S, и3 њбращY њбраще1ніе твое2 средЁ и4хъ,
54 ћкw да пріи1меши муче1ніе твое2 и3 безче1стна бyдеши t всёхъ, ±же сотвори1ла є3си2 во разгнёваніи мое1мъ.
55 И# сестрA твоS содо1ма и3 дщє1ри є3S возстaвzтсz, ћкоже бёша и3спе1рва: и3 самарjа и3 дщє1ри є3S возстaвzтсz, ћкоже бёша и3спе1рва: и3 ты2 и3 дщє1ри тво‰ возстaвитесz, ћкоже бёсте пре1жде.
56 И# не былA содо1ма сестрA твоS во слы1шаніе во ўстёхъ твои1хъ во дне1хъ горды1ни твоеS,
57 пре1жде tкрове1ніz ѕло1бъ твои1хъ, ћкоже нн7э ўкори1зна є3си2 дще1рей сv1рскихъ и3 всёхъ сyщихъ њ1крестъ є3S дще1рей и3ноплеме1нничихъ њдержaщихъ тS њ1крестъ:
58 нечє1стіz тво‰ и3 беззакHніz тво‰ ты2 понеслA є3си2 |, гlетъ гDь.
59 Сі‰ гlетъ ґдwнаі2 гDь: и3 сотворю2 въ тебЁ, ћкоже сотвори1ла є3си2, ћкоже презрёла є3си2 є4же преступи1ти завётъ мо1й:
60 и3 воспомzнY ѓзъ завётъ мо1й, и4же съ тобо1ю во дне1хъ младе1нства твоегw2, и3 возстaвлю тебЁ завётъ вёчный:
61 и3 помzне1ши пути6 тво‰ и3 безче1стна бyдеши, внегдA по1ймеши сєстры2 тво‰ старёйшыz со ю3нёйшими твои1ми, и3 дaмъ | тебЁ на созидaніе, но не t завёта твоегw2:
62 и3 возстaвлю ѓзъ завётъ мо1й съ тобо1ю, и3 ўвёси, ћкw ѓзъ гDь:
63 ћкw да помzне1ши и3 ўсрами1шисz, и3 не бyдетъ тебЁ ктомY tве1рсти ќстъ твои1хъ t лицA безче1стіz твоегw2, є3гдA млcтивъ бyду тебЁ по всBмъ, є3ли6ка сотвори1ла є3си2, гlетъ ґдwнаі2 гDь.
Свернуть
В своей неверности Иерусалим, столица Божьего народа, оказался грешнее, чем окружающие города...  Читать далее

В своей неверности Иерусалим, столица Божьего народа, оказался грешнее, чем окружающие города. Господь предупреждает, что иноземные идолы не помогут ему, а наоборот приведут его к падению и уничтожению. И все же, через тьму неверности, идолопоклонства и обмана, пророк прозревает обетование о восстановлении и прощении Иерусалима — образ того Царства, о котором будет потом говорить Христос.

Свернуть

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).