Библия-Центр
РУ
Вся Библия
Greek/Septuagint (gr)
Поделиться

ΜΑΚΚΑΒΑΊΩΝ Α, κεφαλίς 6

καὶ ὁ βασιλεὺς 'Αντίοχος διεπορεύετο τὰς ἐπάνω χώρας καὶ ἤκουσεν ὅτι ἐστὶν 'Ελυμαὶ̈ς ἐν τη̨̃ Περσίδι πόλις ἔνδοξος πλούτω̨ ἀργυρίω̨ καὶ χρυσίω̨
καὶ τὸ ἱερὸν τὸ ἐν αὐτη̨̃ πλούσιον σφόδρα καὶ ἐκει̃ καλύμματα χρυσα̃ καὶ θώρακες καὶ ὅπλα ἃ κατέλιπεν ἐκει̃ 'Αλέξανδρος ὁ του̃ Φιλίππου ὁ βασιλεὺς ὁ Μακεδών ὃς ἐβασίλευσεν πρω̃τος ἐν τοι̃ς 'Έλλησι
καὶ ἠ̃λθεν καὶ ἐζήτει καταλαβέσθαι τὴν πόλιν καὶ προνομευ̃σαι αὐτήν καὶ οὐκ ἠδυνάσθη ὅτι ἐγνώσθη ὁ λόγος τοι̃ς ἐκ τη̃ς πόλεως
καὶ ἀντέστησαν αὐτω̨̃ εἰς πόλεμον καὶ ἔφυγεν καὶ ἀπη̃ρεν ἐκει̃θεν μετὰ λύπης μεγάλης ἀποστρέψαι εἰς Βαβυλω̃να
καὶ ἠ̃λθέν τις ἀπαγγέλλων αὐτω̨̃ εἰς τὴν Περσίδα ὅτι τετρόπωνται αἱ παρεμβολαὶ αἱ πορευθει̃σαι εἰς γη̃ν Ιουδα
καὶ ἐπορεύθη Λυσίας δυνάμει ἰσχυρα̨̃ ἐν πρώτοις καὶ ἐνετράπη ἀπὸ προσώπου αὐτω̃ν καὶ ἐπίσχυσαν ὅπλοις καὶ δυνάμει καὶ σκύλοις πολλοι̃ς οἱ̃ς ἔλαβον ἀπὸ τω̃ν παρεμβολω̃ν ὡ̃ν ἐξέκοψαν
καὶ καθει̃λον τὸ βδέλυγμα ὃ ὠ̨κοδόμησεν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ ἐν Ιερουσαλημ καὶ τὸ ἁγίασμα καθὼς τὸ πρότερον ἐκύκλωσαν τείχεσιν ὑψηλοι̃ς καὶ τὴν Βαιθσουραν πόλιν αὐτου̃
καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν ὁ βασιλεὺς τοὺς λόγους τούτους ἐθαμβήθη καὶ ἐσαλεύθη σφόδρα καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν κοίτην καὶ ἐνέπεσεν εἰς ἀρρωστίαν ἀπὸ τη̃ς λύπης ὅτι οὐκ ἐγένετο αὐτω̨̃ καθὼς ἐνεθυμει̃το
καὶ ἠ̃ν ἐκει̃ ἡμέρας πλείους ὅτι ἀνεκαινίσθη ἐπ' αὐτὸν λύπη μεγάλη καὶ ἐλογίσατο ὅτι ἀποθνή̨σκει
10 καὶ ἐκάλεσεν πάντας τοὺς φίλους αὐτου̃ καὶ εἰ̃πεν πρὸς αὐτούς ἀφίσταται ὁ ὕπνος ἀπὸ τω̃ν ὀφθαλμω̃ν μου καὶ συμπέπτωκα τη̨̃ καρδία̨ ἀπὸ τη̃ς μερίμνης
11 καὶ εἰ̃πα τη̨̃ καρδία̨ ἕως τίνος θλίψεως ἠ̃λθα καὶ κλύδωνος μεγάλου ἐν ὡ̨̃ νυ̃ν εἰμι ὅτι χρηστὸς καὶ ἀγαπώμενος ἤμην ἐν τη̨̃ ἐξουσία̨ μου
12 νυ̃ν δὲ μιμνή̨σκομαι τω̃ν κακω̃ν ὡ̃ν ἐποίησα ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἔλαβον πάντα τὰ σκεύη τὰ ἀργυρα̃ καὶ τὰ χρυσα̃ τὰ ἐν αὐτη̨̃ καὶ ἐξαπέστειλα ἐξα̃ραι τοὺς κατοικου̃ντας Ιουδα διὰ κενη̃ς
13 ἔγνων ὅτι χάριν τούτων εὑ̃ρέν με τὰ κακὰ ταυ̃τα καὶ ἰδοὺ ἀπόλλυμαι λύπη̨ μεγάλη̨ ἐν γη̨̃ ἀλλοτρία̨
14 καὶ ἐκάλεσεν Φίλιππον ἕνα τω̃ν φίλων αὐτου̃ καὶ κατέστησεν αὐτὸν ἐπὶ πάσης τη̃ς βασιλείας αὐτου̃
15 καὶ ἔδωκεν αὐτω̨̃ τὸ διάδημα καὶ τὴν στολὴν αὐτου̃ καὶ τὸν δακτύλιον του̃ ἀγαγει̃ν 'Αντίοχον τὸν υἱὸν αὐτου̃ καὶ ἐκθρέψαι αὐτὸν του̃ βασιλεύειν
16 καὶ ἀπέθανεν ἐκει̃ 'Αντίοχος ὁ βασιλεὺς ἔτους ἐνάτου καὶ τεσσαρακοστου̃ καὶ ἑκατοστου̃
17 καὶ ἐπέγνω Λυσίας ὅτι τέθνηκεν ὁ βασιλεύς καὶ κατέστησεν βασιλεύειν 'Αντίοχον τὸν υἱὸν αὐτου̃ ὃν ἐξέθρεψεν νεώτερον καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτου̃ Εὐπάτωρ
18 καὶ οἱ ἐκ τη̃ς ἄκρας ἠ̃σαν συγκλείοντες τὸν Ισραηλ κύκλω̨ τω̃ν ἁγίων καὶ ζητου̃ντες κακὰ δι' ὅλου καὶ στήριγμα τοι̃ς ἔθνεσιν
19 καὶ ἐλογίσατο Ιουδας ἐξα̃ραι αὐτοὺς καὶ ἐξεκκλησίασε πάντα τὸν λαὸν του̃ περικαθίσαι ἐπ' αὐτούς
20 καὶ συνήχθησαν ἅμα καὶ περιεκάθισαν ἐπ' αὐτὴν ἔτους πεντηκοστου̃ καὶ ἑκατοστου̃ καὶ ἐποίησεν βελοστάσεις καὶ μηχανάς
21 καὶ ἐξη̃λθον ἐξ αὐτω̃ν ἐκ του̃ συγκλεισμου̃ καὶ ἐκολλήθησαν αὐτοι̃ς τινες τω̃ν ἀσεβω̃ν ἐξ Ισραηλ
22 καὶ ἐπορεύθησαν πρὸς τὸν βασιλέα καὶ εἰ̃πον ἕως πότε οὐ ποιήση̨ κρίσιν καὶ ἐκδικήσεις τοὺς ἀδελφοὺς ἡμω̃ν
23 ἡμει̃ς εὐδοκου̃μεν δουλεύειν τω̨̃ πατρί σου καὶ πορεύεσθαι τοι̃ς ὑπ' αὐτου̃ λεγομένοις καὶ κατακολουθει̃ν τοι̃ς προστάγμασιν αὐτου̃
24 καὶ περιεκάθηντο ἐπ' αὐτὴν οἱ υἱοὶ του̃ λαου̃ ἡμω̃ν χάριν τούτου καὶ ἠλλοτριου̃ντο ἀφ' ἡμω̃ν πλὴν ὅσοι εὑρίσκοντο ἐξ ἡμω̃ν ἐθανατου̃ντο καὶ αἱ κληρονομίαι ἡμω̃ν διηρπάζοντο
25 καὶ οὐκ ἐφ' ἡμα̃ς μόνον ἐξέτειναν χει̃ρα ἀλλὰ καὶ ἐπὶ πάντα τὰ ὅρια αὐτω̃ν
26 καὶ ἰδοὺ παρεμβεβλήκασι σήμερον ἐπὶ τὴν ἄκραν ἐν Ιερουσαλημ του̃ καταλαβέσθαι αὐτήν καὶ τὸ ἁγίασμα καὶ τὴν Βαιθσουραν ὠχύρωσαν
27 καὶ ἐὰν μὴ προκαταλάβη̨ αὐτοὺς διὰ τάχους μείζονα τούτων ποιήσουσιν καὶ οὐ δυνήση̨ του̃ κατασχει̃ν αὐτω̃ν
28 καὶ ὠργίσθη ὁ βασιλεύς ὅτε ἤκουσεν καὶ συνήγαγεν πάντας τοὺς φίλους αὐτου̃ ἄρχοντας δυνάμεως αὐτου̃ καὶ τοὺς ἐπὶ τω̃ν ἡνιω̃ν
29 καὶ ἀπὸ βασιλειω̃ν ἑτέρων καὶ ἀπὸ νήσων θαλασσω̃ν ἠ̃λθον πρὸς αὐτὸν δυνάμεις μισθωταί
30 καὶ ἠ̃ν ὁ ἀριθμὸς τω̃ν δυνάμεων αὐτου̃ ἑκατὸν χιλιάδες πεζω̃ν καὶ εἴκοσι χιλιάδες ἱππέων καὶ ἐλέφαντες δύο καὶ τριάκοντα εἰδότες πόλεμον
31 καὶ ἠ̃λθον διὰ τη̃ς Ιδουμαίας καὶ παρενέβαλον ἐπὶ Βαιθσουραν καὶ ἐπολέμησαν ἡμέρας πολλὰς καὶ ἐποίησαν μηχανάς καὶ ἐξη̃λθον καὶ ἐνεπύρισαν αὐτὰς πυρὶ καὶ ἐπολέμησαν ἀνδρωδω̃ς
32 καὶ ἀπη̃ρεν Ιουδας ἀπὸ τη̃ς ἄκρας καὶ παρενέβαλεν εἰς Βαιθζαχαρια ἀπέναντι τη̃ς παρεμβολη̃ς του̃ βασιλέως
33 καὶ ὤρθρισεν ὁ βασιλεὺς τὸ πρωὶ καὶ ἀπη̃ρεν τὴν παρεμβολὴν ἐν ὁρμήματι αὐτη̃ς κατὰ τὴν ὁδὸν Βαιθζαχαρια καὶ διεσκευάσθησαν αἱ δυνάμεις εἰς τὸν πόλεμον καὶ ἐσάλπισαν ται̃ς σάλπιγξιν
34 καὶ τοι̃ς ἐλέφασιν ἔδειξαν αἱ̃μα σταφυλη̃ς καὶ μόρων του̃ παραστη̃σαι αὐτοὺς εἰς τὸν πόλεμον
35 καὶ διει̃λον τὰ θηρία εἰς τὰς φάλαγγας καὶ παρέστησαν ἑκάστω̨ ἐλέφαντι χιλίους ἄνδρας τεθωρακισμένους ἐν ἁλυσιδωτοι̃ς καὶ περικεφαλαι̃αι χαλκαι̃ ἐπὶ τω̃ν κεφαλω̃ν αὐτω̃ν καὶ πεντακοσία ἵππος διατεταγμένη ἑκάστω̨ θηρίω̨ ἐκλελεγμένη
36 οὑ̃τοι πρὸ καιρου̃ οὑ̃ ἂν ἠ̨̃ τὸ θηρίον ἠ̃σαν καὶ οὑ̃ ἐὰν ἐπορεύετο ἐπορεύοντο ἅμα οὐκ ἀφίσταντο ἀπ' αὐτου̃
37 καὶ πύργοι ξύλινοι ἐπ' αὐτοὺς ὀχυροὶ σκεπαζόμενοι ἐφ' ἑκάστου θηρίου ἐζωσμένοι ἐπ' αὐτου̃ μηχαναι̃ς καὶ ἐφ' ἑκάστου ἄνδρες δυνάμεως τέσσαρες οἱ πολεμου̃ντες ἐπ' αὐτοι̃ς καὶ ὁ 'Ινδὸς αὐτου̃
38 καὶ τὴν ἐπίλοιπον ἵππον ἔνθεν καὶ ἔνθεν ἔστησεν ἐπὶ τὰ δύο μέρη τη̃ς παρεμβολη̃ς κατασείοντες καὶ καταφρασσόμενοι ἐν ται̃ς φάλαγξιν
39 ὡς δὲ ἔστιλβεν ὁ ἥλιος ἐπὶ τὰς χρυσα̃ς καὶ χαλκα̃ς ἀσπίδας ἔστιλβεν τὰ ὄρη ἀπ' αὐτω̃ν καὶ κατηύγαζεν ὡς λαμπάδες πυρός
40 καὶ ἐξετάθη μέρος τι τη̃ς παρεμβολη̃ς του̃ βασιλέως ἐπὶ τὰ ὑψηλὰ ὄρη καί τινες ἐπὶ τὰ ταπεινά καὶ ἤρχοντο ἀσφαλω̃ς καὶ τεταγμένως
41 καὶ ἐσαλεύοντο πάντες οἱ ἀκούοντες φωνη̃ς πλήθους αὐτω̃ν καὶ ὁδοιπορίας του̃ πλήθους καὶ συγκρουσμου̃ τω̃ν ὅπλων ἠ̃ν γὰρ ἡ παρεμβολὴ μεγάλη σφόδρα καὶ ἰσχυρά
42 καὶ ἤγγισεν Ιουδας καὶ ἡ παρεμβολὴ αὐτου̃ εἰς παράταξιν καὶ ἔπεσον ἀπὸ τη̃ς παρεμβολη̃ς του̃ βασιλέως ἑξακόσιοι ἄνδρες
43 καὶ εἰ̃δεν Ελεαζαρος ὁ Αυαραν ἓν τω̃ν θηρίων τεθωρακισμένον θώραξιν βασιλικοι̃ς καὶ ἠ̃ν ὑπεράγον πάντα τὰ θηρία καὶ ὠ̨ήθη ὅτι ἐν αὐτω̨̃ ἐστιν ὁ βασιλεύς
44 καὶ ἔδωκεν ἑαυτὸν του̃ σω̃σαι τὸν λαὸν αὐτου̃ καὶ περιποιη̃σαι ἑαυτω̨̃ ὄνομα αἰώνιον
45 καὶ ἐπέδραμεν αὐτω̨̃ θράσει εἰς μέσον τη̃ς φάλαγγος καὶ ἐθανάτου δεξιὰ καὶ εὐώνυμα καὶ ἐσχίζοντο ἀπ' αὐτου̃ ἔνθα καὶ ἔνθα
46 καὶ εἰσέδυ ὑπὸ τὸν ἐλέφαντα καὶ ὑπέθηκεν αὐτω̨̃ καὶ ἀνει̃λεν αὐτόν καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν γη̃ν ἐπάνω αὐτου̃ καὶ ἀπέθανεν ἐκει̃
47 καὶ εἰ̃δον τὴν ἰσχὺν τη̃ς βασιλείας καὶ τὸ ὅρμημα τω̃ν δυνάμεων καὶ ἐξέκλιναν ἀπ' αὐτω̃ν
48 οἱ δὲ ἐκ τη̃ς παρεμβολη̃ς του̃ βασιλέως ἀνέβαινον εἰς συνάντησιν αὐτω̃ν εἰς Ιερουσαλημ καὶ παρενέβαλεν ὁ βασιλεὺς εἰς τὴν Ιουδαίαν καὶ εἰς τὸ ὄρος Σιων
49 καὶ ἐποίησεν εἰρήνην μετὰ τω̃ν ἐκ Βαιθσουρων καὶ ἐξη̃λθον ἐκ τη̃ς πόλεως ὅτι οὐκ ἠ̃ν αὐτοι̃ς ἐκει̃ διατροφὴ του̃ συγκεκλει̃σθαι ἐν αὐτη̨̃ ὅτι σάββατον ἠ̃ν τη̨̃ γη̨̃
50 καὶ κατελάβετο ὁ βασιλεὺς τὴν Βαιθσουραν καὶ ἀπέταξεν ἐκει̃ φρουρὰν τηρει̃ν αὐτήν
51 καὶ παρενέβαλεν ἐπὶ τὸ ἁγίασμα ἡμέρας πολλὰς καὶ ἔστησεν ἐκει̃ βελοστάσεις καὶ μηχανὰς καὶ πυροβόλα καὶ λιθοβόλα καὶ σκορπίδια εἰς τὸ βάλλεσθαι βέλη καὶ σφενδόνας
52 καὶ ἐποίησαν καὶ αὐτοὶ μηχανὰς πρὸς τὰς μηχανὰς αὐτω̃ν καὶ ἐπολέμησαν ἡμέρας πολλάς
53 βρώματα δὲ οὐκ ἠ̃ν ἐν τοι̃ς ἀγγείοις διὰ τὸ ἕβδομον ἔτος εἰ̃ναι καὶ οἱ ἀνασω̨ζόμενοι εἰς τὴν Ιουδαίαν ἀπὸ τω̃ν ἐθνω̃ν κατέφαγον τὸ ὑπόλειμμα τη̃ς παραθέσεως
54 καὶ ὑπελείφθησαν ἐν τοι̃ς ἁγίοις ἄνδρες ὀλίγοι ὅτι κατεκράτησεν αὐτω̃ν ὁ λιμός καὶ ἐσκορπίσθησαν ἕκαστος εἰς τὸν τόπον αὐτου̃
55 καὶ ἤκουσεν Λυσίας ὅτι Φίλιππος ὃν κατέστησεν ὁ βασιλεὺς 'Αντίοχος ἔτι ζω̃ντος αὐτου̃ ἐκθρέψαι 'Αντίοχον τὸν υἱὸν αὐτου̃ εἰς τὸ βασιλευ̃σαι αὐτόν
56 ἀπέστρεψεν ἀπὸ τη̃ς Περσίδος καὶ Μηδίας καὶ αἱ δυνάμεις αἱ πορευθει̃σαι μετὰ του̃ βασιλέως μετ' αὐτου̃ καὶ ὅτι ζητει̃ παραλαβει̃ν τὰ τω̃ν πραγμάτων
57 καὶ κατέσπευδεν καὶ ἐπένευσεν του̃ ἀπελθει̃ν καὶ εἰ̃πεν πρὸς τὸν βασιλέα καὶ τοὺς ἡγεμόνας τη̃ς δυνάμεως καὶ τοὺς ἄνδρας ἐκλείπομεν καθ' ἡμέραν καὶ ἡ τροφὴ ἡμι̃ν ὀλίγη καὶ ὁ τόπος οὑ̃ παρεμβάλλομέν ἐστιν ὀχυρός καὶ ἐπίκειται ἡμι̃ν τὰ τη̃ς βασιλείας
58 νυ̃ν οὐ̃ν δω̃μεν δεξιὰς τοι̃ς ἀνθρώποις τούτοις καὶ ποιήσωμεν μετ' αὐτω̃ν εἰρήνην καὶ μετὰ παντὸς ἔθνους αὐτω̃ν
59 καὶ στήσωμεν αὐτοι̃ς του̃ πορεύεσθαι τοι̃ς νομίμοις αὐτω̃ν ὡς τὸ πρότερον χάριν γὰρ τω̃ν νομίμων αὐτω̃ν ὡ̃ν διεσκεδάσαμεν ὠργίσθησαν καὶ ἐποίησαν ταυ̃τα πάντα
60 καὶ ἤρεσεν ὁ λόγος ἐναντίον του̃ βασιλέως καὶ τω̃ν ἀρχόντων καὶ ἀπέστειλεν πρὸς αὐτοὺς εἰρηνευ̃σαι καὶ ἐπεδέξαντο
61 καὶ ὤμοσεν αὐτοι̃ς ὁ βασιλεὺς καὶ οἱ ἄρχοντες ἐπὶ τούτοις ἐξη̃λθον ἐκ του̃ ὀχυρώματος
62 καὶ εἰση̃λθεν ὁ βασιλεὺς εἰς ὄρος Σιων καὶ εἰ̃δεν τὸ ὀχύρωμα του̃ τόπου καὶ ἠθέτησεν τὸν ὁρκισμόν ὃν ὤμοσεν καὶ ἐνετείλατο καθελει̃ν τὸ τει̃χος κυκλόθεν
63 καὶ ἀπη̃ρεν κατὰ σπουδὴν καὶ ἀπέστρεψεν εἰς 'Αντιόχειαν καὶ εὑ̃ρεν Φίλιππον κυριεύοντα τη̃ς πόλεως καὶ ἐπολέμησεν πρὸς αὐτὸν καὶ κατελάβετο τὴν πόλιν βία̨
Для корректного отображения некириллических текстов желательно установить шрифты Lucida Sans Unicode (для текстов на греческом) и Hirmos (для текстов на церковнославянском). Если Ваш браузер поддерживает технологию CSS3, шрифты будут загружены автоматически.
Комментарии:
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

1 Согласно хронологическим данным 2 Макк (см введение) смерть постигла царя Антиоха до обновления храма (1 Макк 4:36). Этот эпизод описан Полибием, как и здесь, без подробностей, которые даются в 2 Макк.


"Город Елимаис" нам неизвестен. Елимаис- греч. форма имени Елам (Быт 10:22). Елимаида - местность, находящаяся на СВ от Суз, бывшей столицы Персии (Неем 1:1).


Храм Нанеи-Артемиды (ср 2 Макк 1:13), находившийся, вероятно, в Персеполе (2 Макк 9:2).


14-15 Следует различать этого Филиппа, о котором снова говорится в 1 Макк 6:55и 2 Макк 9:29, от Филиппа (2 Макк 5:22; 2 Макк 8:8), назначенного опекуном и регентом молодого Антиоха и хранившего атрибуты царского достоинства своего воспитанника.


16 В сентябре и октябре 164 г.


20 В 163/162 г. осада крепости последовала за походом в Идумею, происшедшим после Пятидесятницы 163 г. (1 Макк 1:33). В кн 2 Макк об этом не упоминается.


43 Елеазар, брат Иуды Маккавея (1 Макк 2:5).


49 "Субботный год" - согласно Лев 25:2-4"земля должна покоиться в субботу Господню", т.е. каждый седьмой год не следовало ее засеивать. Субботний год начался осенью 164 г., а недостаток продовольствия сказался осенью 163 г.


Повествование 1 кн Маккавейской охватывает 40 лет — от воцарения Селевкида Антиоха Епифана в 175 г до смерти Симона Маккавея, происшедшей в 134 г до Р.Х. Книга была написана по-еврейски, но сохранилась только в греч переводе. Автор ее по всем имеющимся данным — палестинский еврей, писавший не раньше 134 г, но до 63 г — года взятия Иерусалима Помпеем. Книга представляет определенную ценность для изучения истории того времени, однако следует иметь в виду, что свящ писатель, подражая форме древних израильских летописей, считает своей главной целью чисто религиозную интерпретацию событий. Несчастья своего народа он рассматривает как наказание за грехи, а успехи объясняет помощью Божией. Перед нами — иудей, ревнующий о вере в Бога Израилева и знающий, что борьба между языч. влиянием и отеческими обычаями ведется за торжество истинного богопочитания. Поэтому он выступает как решительный противник эллинизации и восхищается героями, боровшимися за Закон и за Храм, отвоевавшими народу религиозную свободу, и затем — национальную независимость. Он — летописец борьбы, спасшей иудейство, миссией которого было передать человечеству Откровение.

Книги Маккавейские (1 и 2) не вошли в евр канон Писания, но они находятся в LXX и Западная Церковь признала их богодухновенными (второканоническими). В них описывается борьба евр народа против Селевкидов за религиозную и политическую независимость. Название книг происходит от прозвища Маккавей (евр «мак-кави» — молот), данного Иуде, герою этой борьбы (1 Макк 2:4), и затем распространенного на его братьев. Последние строки книги (1 Макк 16:23-24) указывают, что она была написана не раньше конца царствования Иоанна Гиркана, вернее вскоре после его смерти, около 100 до Р.Х.

Скрыть
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

1 На пути своем через «верхние страны» (см. к 3:31 и 37), Антиох «услышал, что есть в Персии город Елимаис», славящийся своим храмом и несметными богатствами, куда и направился... Это выражение, внесенное в Textus Receptus, что Елимаис — город в Персии — представляет очевидную географическую ошибку, так как в Персии был не город Елимаис, а ’Ελυμαὶ̈ς — греческая форма имени םָליֵע — провинция Персидского царства (Дан 8:2 — область Еламская с престольным городом Сузы).


К наименованию этой «Елимаис» городом могло послужить то обстоятельство, что в оригинале стояло здесь הָניִךֽמ, местность, ошибочно переведенное переводчиком через πόλις. К этому побуждало его особенно то, что в 2 и 3 ст. идет речь именно о городе. Но в таком случае правильнее было бы выразиться просто: «услышал (Антиох), что есть ἐν ’Ελυμαὶ̈ς ἐν τη̨̃ Περσίδι город» и т. д. Это как будто дают лишь и разночтения текста: ἐν ’Ελυμές (кодекс Александрийский), ἐν ’Ελυμαΐς (Комплютенская), ἐν λυμαι̃ς (Синайский), ἐν ’Ελυμαι̃ς и ἐν ’Ελυμαΐδι (Фриче).


Не упоминают имени города и другие исторические свидетельства об этом событии. Так, Полибий говорит лишь, что Антиох, желая добыть денег, предпринял поход «на храм Артемиды в Елимаиде», но цель его не была достигнута (31:11). Аппиан упоминает, что Антиох грабил τὸ της ’Ελυμαιας ’Αφροδίτης ἱερὸν (Syriaca. С. 66).


2 Макк 9:2, передавая об этом событии, называет имя города — Персеполь (Persepolis), но это основано на простой догадке.


2  Оставил там Александр, т. е. в качестве посвященных даров и победных трофеев.


Первый, воцарившийся над Эллинами — см. к 1:1.


4  Ушел... чтобы отправиться в Вавилон. Это не противоречит сообщению Полибия, что Антиох умер в Таве (Tabae), потому что здесь сказано только, что Антиох отправился в Вавилон, на пути куда смерть и застигла его.


5-7 Краткое изложение Антиоху описанных 3:32; 4:60 событий.


Пришел некто к нему... с известиемἀπαγγέλλων τἰς — это был, вероятно, особый посыльный Лисия.


Ополчения, ходившие в землю Иуды — войска Птоломея, Никанора и Горгия (3:38; 1:1).


Лисий ходил... впереди всехἐν πρώτοις, слав.: «в первых», т. е. не в смысле — прежде всех, но — как высший всех, как главнокомандующий (4:28 и далее).


7  Разрушили мерзость. В выражении τὸ βδέλυγμα писатель влагает в уста язычника-посыльного свое собственное еврейское воззрение.


Вефсуру, город егоπόλιν αὐτου̃, — т. е. ему, сирийскому царю, по праву принадлежавший город.


9  Пробыл он там, ἐν τη̨̃ Περσίδι, где его нашел вестник Лисия.


11  Был я полезен и любим во владычестве моем. В естественной доброте и благонамеренности можно не отказать Антиоху; верно и то, что он старался — нередко до смешного — сделаться любимцем своего народа.


13  Погибаю... в чужой земле. Персия хотя принадлежала к царству Антиоха, однако была отдаленной провинцией, которая, после предпринятых им туда походов, сделалась для него действительно как бы чужою, так что нельзя было рассчитывать на ее участие в его печальной судьбе. В указании Антиоха на беззакония, совершенные им в Иерусалиме, как на причину своих бедствий, не все должно быть отнесено на долю иудейско-апологетического прагматизма историка. За некоторую правдоподобность влагаемых им в уста умирающего царя рассуждений и чувств — говорит не только заметка Полибия, что Антиох от некоторых страшных знамений Божества, за разграбление Елимаидского храма, впал в бесчувствие и умер, — но также и все обстоятельства самого дела. Воображение его рисовало, с одной стороны, все ужасы последних гонений его на иудейство, с другой — всю горечь его последних неудач: поставить то и другое в причинную и взаимную связь было так легко и естественно человеку — в состоянии особенной наклонности давать мистическое объяснение событиям.


14  Филипп — во 2 Макк 9:29 — называемый также совоспитанником царя — σύντροφος, — был, по-видимому, из «варваров» — фригиец родом, назначенный Антиохом в наместники Иудеи, чтобы «угнетать народ» (2 Макк 5:22; 8:8).


15  Дал ему... и перстеньτὸ δακτύλιον, которым запечатывались все письменные распоряжения и указы царя.


16  Умер царь Антиох в 149 году — э. Сел. = 164 г. до Р. Х. Через вручение царских регалий Филиппу, Антиох объявлял его и узаконял правителем царства и опекуном своего сына, за время его несовершеннолетия. Сопоставляя это с 3:32-34, находим странным, что эти полномочия царь передал не Лисию, а Филиппу.


Как кажется, Филипп постарался и успел войти в доверие упавшего духом царя за счет далекого Лисия, против которого Антиох и без того был настроен после понесенных им в Иудее поражений. Впрочем, если принять во внимание то, что Филипп был совоспитанником Антиоха, и, следовательно, стоял в отношении к царю едва ли не столь же близко, если не ближе — происходившего из царского рода Лисия, — то можно будет допустить, что назначением Филиппа правителем царства и воспитателем своего сына — Антиох вовсе и не имел в виду оскорбить Лисия. И если это назначение повело, однако, к междоусобной войне, то виновато в этом было более честолюбие Лисия, который не подчинился последней воле царя и не ограничился властью над одною половиною царства, а захотел захватить теперь и все царство.


Местом смерти Антиоха Полибий называет Tabae в Персии; блаж. Иероним — и Дан 11Tabes oppidum Persidos. По Курцию V, 13 — этот город лежал in Paraetacene ultima, т. е. в местности, которая простиралась на север от Персии и восточнее от Сузианской провинции к Мидийской.


17 По Аппиану (46 и 66) — новый царь, Антиох Евпатор, имел при вступлении на престол всего 9 лет, по Евсевию (Chron. armen. P. 187) — 14 лет; первое показание представляется более правильным.


20 В 150 г. э. С. = 163 г. до Р. Х.


22  Доколе... не отмстишь за братьев наших? — т. е. тут разумеются осажденные в крепости язычники и бывшие в общении с ними иудеи, — из обоих этих разновидностей состояли вопрошавшие.


28  Царь разгневался и собрал. Так как царь был еще мальчиком (см. к ст. 17), то все, приписываемое здесь царю, делал, его именем, конечно, правитель царства Лисий. Возможно, однако, что посланные имели аудиенцию у юного царя в присутствии Лисия и своими сообщениями привели его в гнев и настроили воинственно, а Лисий, представляя это достаточным для себя полномочием, приступил к потребным приготовлениям на предстоящую войну.


Друзей своих, т. е. членов своего царского совещания.


29  Пришли к нему и из других царств, т. е. вероятно — из малоазиатских — Пергама, Вифинии, Понта и Каппадокии.


С морских островов, т. е. Кипра, Родоса, Крита и островов Архипелага.


30  2 Макк 13:2 — представляет военные силы Евпатора и Лисия еще грознее — 110 000 пехоты, 5 300 конницы, 32 слона и 30 колесниц с косами — у каждого. Но это показание едва ли заслуживает большого вероятия — не только потому, что дает по особой армии юному Евпатору и Лисию, но по очевидной невероятности столь больших цифр, особенно — если принять во внимание, что половина сирийских войск должна была еще находиться в Персии с Филиппом, — и что даже Антиох Великий, в битве при Магнезии, мог выставить против римлян не более 80 000 войска — в такое время, когда Сирийское царство было гораздо больше и его сила была еще не на столько истощена, как при Антиохе Епифане; да и наконец, едва ли Лисий мог набрать в греческих землях столько войска — без того, чтобы не вызвать конфликта с римлянами, в мирном договоре с которыми Антиох обязался не производить вербовок в состоявших под римским покровительством землях, не принимать из них ни перебежчиков, ни добровольцев, не приучать более слонов к битве и не приобретать их (Полибий XXII, 23 (26); Ливий XXXVIII, 38)... Как бы то ни было, нельзя отрицать, что армия Лисия должна была доходить, по крайней мере, до цифры, указываемой 30 ст.


В самом деле, если Лисий два раза — сначала с 40 000, потом с 65 000 — был разбит 10 000-м отрядом Иуды (4:28-35), то теперь, когда Иуда укрепил гору храма и Вефсуру и настолько поднял дух силы своих сподвижников, что предпринял осаду сирийского гарнизона в крепости Иерусалимской, — Лисий должен был двинуть на иудеев еще большее войско, если только он хотел подавить решительно это восстание иудеев и утвердиться снова в Иудее. К этому должны были побуждать его и другие не менее важные соображения. Кроме дал в Иудее, он предвидел затруднения и со стороны Филиппа, по его возвращении из Персии, и со стороны римлян, если они в вопросе о престолонаследии выскажутся не в пользу Евпатора, а другого кандидата — его дяди — Димитрия. И то и другое могло достаточно побудить его напрячь все силы Сирийского царства, чтобы создать армию, готовую ко всем предполагаемым затруднениям.


31  Прошли они через Иумею — см. к 4:29.


32  Иуда отступил от крепости, т. е. прекратил пока осаду Иерусалимской крепости, где сидел сирийский гарнизон (ср. ст. 20), и направился навстречу наступавшему врагу.


ВефсахараΒηθζαχαρία — где расположился станом Иуда, лежала на 70 стадий севернее Вефсуры, нынешний Beit Sakarieh (Иосиф Флавий. Иуд. древн. XII, 9, §4; Иуд. война I, 5).


34  Кровь винограда и тутовых ягод, т. е. красное вино или сок этих ягод, имеющий вид крови. Напоение этим вином приводило слонов в неукротимое бешенство, чем обыкновенно весьма пользовались в сражениях (3 Макк 5:2).


В данном случае вино только показывали слонам, не давая, что делало ярость их еще более страшною.


37  И при слоне Индиец его, т. е. вожак, управитель — из индийцев, потому что и слоны были индийские. Число человек — по 32 — на каждом слоне представляется совершенно невероятным. И по древним, и по новым свидетельствам — слоновые башни вмещали только 3 или 4, самое большее — 5 человек, и башня с 32 вооруженными воинами занимала бы окружность, которую никак не могла бы уместить спина самого громадного из слонов; очевидно, таким образом, это невероятное число вошло в текст по ошибке переводчика или переписчика, быть может, через смешение цифр. Первоначальный текст наверное имел здесь ׁשלָׁשֽו םִיַנַׁש — три или два, откуда — в такое время, когда слоны в Сирии были еще неизвестны — легко могло произойти тридцать два.


43  Елеазар, сын Саварана — см. к 2:5.


46  Лег под негоὑπέθηκεν (αὐτόν), слав.: «подложися ему».


Действие Елеазара едва ли можно обозначить выражением: «лег под него». Гораздо правильнее представить дело по аналогии со 2 Макк 14:41 и — как прямо указывается у Иосифа Флавия (Иуд. древн. XII, 9, §4), что Елеазар «подложил» (ὑπέθηκεν) — не себя, а τὸ ξίφος — меч, как встречается и в некоторых манускриптах, и — таким образом — пронзив слона снизу, убил его. Предположение Елеазара (ст. 43), что на этом слоне был царь, оказалось ошибочным. Вероятно, это была какая-нибудь другая важная «персона»; царь же едва ли даже и мог быть здесь, потому что был еще дитя, совершенно бесполезный для битвы: в суматохе сражения за ним нужен был бы особый глаз, усиленная охрана, и это было бы только излишней помехой сражающимся. Если бы со слоном погиб царь, это, конечно, не прошло бы без сильной паники в войске, и оно и на этот раз предалось бы беспорядочному бегству. Целость царя видна, наконец, и из дальнейшего (ст. 48 и далее).


47-48 Впервые Иуда отступает от врага, находя, что без крайности не следует рисковать силами, которые на этот раз слишком очевидно уступали врагу, даже при не недостатке отваги. Храня войско и не теряя надежды перехитрить врага, Иуда возвратился, как кажется, в Иерусалим, имея позади наступавшего неприятеля (ст. 48; ср. Иосиф Флавий. Иуд. древн. XII, 9, §5; Иуд. война I, 5).


Царские же войскаслав.: «сущии же от полка царева» (οἱ ἐκ τη̃ς), т. е. часть войска, главный отряд, — между тем как другая часть вела осаду Вефсуры и, по сдаче ее, должна была оставаться там для охраны.


Пошли против них на Иерусалимεἰς συνάντησιν αὐτω̃ν — это выражение и вообще текст в данном месте — не дает ясных указаний относительно того, куда направился и где расположился Иуда. По Иосифу Флавию. Иуд. древн. XII, 9, §5 — он со своим отрядом заключился в храмовых укреплениях; но в таком случае представляется странным, что в дальнейшем — при заключении мира (58 ст.) — имя Иуды не упоминается, не говоря уже о том, что и 54 ст. едва ли может быть согласован с этим предположением. Скрываться от врагов в крепости вообще было не в характере Иуды, и в данном случае тем менее он мог сделать это, что вследствие субботнего года храмовая гора дала бы ощутить сильный недостаток в продовольствии. Возможно поэтому, что Иуда, оставив в Иерусалиме часть отряда, действительно отправился (с другою частью) в Гофну, на горы, как представляет дело в другом месте и Иосиф Флавий.


49 Ближайшим последствием победоносного наступления сирийцев на Иудею было то, что крепость Вефсура должна была сдаться, вынужденная на то особенно недостатком продовольствия. В упоминании об этом, не столь приятном для иудея событии, заметно желание писателя — насколько возможно — сгладить неприятность впечатления. Так, он не говорит — как обыкновенно это выражалось в таких случаях, — что иудеи вышли к врагу для сдачи себя (ср. 1 Цар 11:3; 4 Цар 18:31; 24:12; Иер 38:17,18), но выражается лишь: «вышли из города» — ἐξη̃λθον ἐκ τη̃ς πόλεως. Равным образом — выражение: «заключил он мир с бывшими в Вефсуре» очевидно есть просто «деликатное» обозначение того, что крепость капитулировала пред царем. Но если первоисточник в этом случае столь краток и скрытен, то имеются и более подробные и более откровенные о том свидетельства. Иосиф Флавий, вообще умевший щадить самолюбие иудейского читателя, в данном случае сознается даже в гораздо большем: что «вефсуряне, устрашась многолюдства неприятелей... сдали царю город, взяв клятву в сохранении их от всяких бед. Но Антиох, получив город, не причинил другого зла жителям, как только повелел их нагими выгнать из города». Таково это «ἐξη̃λθον ἐκ τη̃ς πόλεως...».


51  Осаждал святилище, т. е. сильно укрепленную гору храма (см. к 4:60).


53  Искавшие в Иудее безопасности от язычников, т. е. переселившиеся из Галаада и Галилеи, 5:23,45.


61  После сего они вышлиἐπὶ τούτοις, слав.: «о сих», т. е. правильнее не «после сего», а — «на этих», или «на этом», — в том смысле, в каком говорят: «на этом они и порешили», т. е.


«на этих условиях они вышли из крепости», сдали ее сирийцам.


62  На гору Сион, т. е. в укрепления храмовой горы. Повеление царя «разорить стены кругом» — писатель рассматривает как нарушение клятвы, которою «клялся царь» при заключении мира (61 ст.). Некоторые возражают на это, что не видно из самого повествования, чтобы неприкосновенность стен была одним из пунктов мирного договора. Однако, это само собою предполагается.


63 Из Иерусалима царь поспешно отправляется в Антиохию и, найдя там, что Филипп владеет городом, вступает с ним в сражение и силою отнимает город. К этому сообщению, Иосиф Флавий в Иуд. древн. XII, 9, §7 — прибавляет, что Филипп попадает в плен и убивается, между тем как по 2 Макк 9:29 — Филипп, из страха пред Антиохом Евпатором, удаляется к Птоломею Филометору в Египет. Иосиф Флавий повествует далее, что царь, уходя из Иудеи, увел с собою первосвященника Онию, переименовавшегося Менелаем, и, по совету Лисия, повелел умертвить его в Берии, как главного виновника всех неприятностей между иудеями и сирийским царем. Это событие передается также и 2 Макк 13:4-7, только помещается в другом месте — прежде прихода Лисия и Евпатора в Иудею. Относительно всех этих различий изложения будет сказано в своем месте, при толковании 2 Макк 9 и 2 Макк 13


Стройное хронологическое течение священного кодекса и более или менее связное, исторически-последовательное содержание его книг — после книг Неемии и пророка Малахии — внезапно нарушается крупным пробелом в несколько столетий (440-175 г. до Р. Х.), не нашедших себе достойного увековечения в священных книгах. С 175 года книги Маккавейские1Книги Маккавейские переведены с греческого, потому что в еврейском тексте их нет. снова продолжают изложение событий священного характера для ветхозаветного человечества и доводят его до 135 г. до Р. Х., после чего ветхозаветный кодекс вновь обрывается совершенно, уступая место священным книгам кодекса новозаветного, начинающегося евангельскими повествованиями о рождестве Спасителя мира.

Наименование свое Маккавейские книги заимствовали от прозвания, первоначально усвоенного 3-му сыну священника Маттафии — Иуде — Маккавей, что значит молот (בֽקוַמ), за его выдающееся геройство и успехи в борьбе с врагами иудеев (1M 2:4Ιουδας ὁ καλούμενος Μακκαβαι̃ος; ср. Ιουδας Μακκαβαι̃ος — 66 ст.; 1M 3:1; 1M 5:24; 1M 8:20 и др. Во 2-ой Маккавейской книге во многих местах (1M 8:5.16) прямо ὁ Μακκαβαι̃ος, и даже просто Μακκαβαι̃ος1M 10:1, как встречается и в 1M 5:34). — От этого прозвища Иуды получило такое наименование «Маккавеев» и все семейство братьев Иуды, и само движение, вызванное и руководимое ими, стало известно под названием борьбы или эпохи «Маккавеев».

Под именем «Маккавейских» в Библии имеются три книги, признаваемые неканоническими.

Первая книга Маккавейская, передав вкратце обстоятельства воцарения Антиоха Епифана на сирийском престоле, повествует о тяжких гонениях этого безбожника на верное Богу иудейство и о геройской борьбе за свою веру и свободу последовательно всего семейства Маккавеев, начиная Маттафиею, родоначальником этой фамилии, и кончая Симоном, т. е. от 175-135 г. до Р. Х. (Маттафия, 1M 1-2; Иуда, 1M 3:1-9:22; Ионафан, 1M 9:23-12:53; Симон, 1M 13-16).

По свидетельству Оригена и блаж. Иеронима, эта книга написана первоначально на еврейском наречии. Свидетельство первого (у Евсевия, Церк. истор. VI, 25) таково: «ἔξω τούτοω (т. е. кроме этих, канонических книг Ветхого Завета) ἐστὶ τὰ Μακκαβαικά 2Хотя выражение τὰ Μακκαβαικά подразумевает, по-видимому, несколько книг, однако, приводимое дальше еврейское надписание книги не оставляет сомнения в том, что речь здесь идет лишь о 1-й Маккавейской книге, которая одна имелась на еврейском наречии. , ἅπερ ἐπιγέγραπται Σαρβὴθ Σαρβανὲ ἔλ» — (евр. לא ינב ךֹש טיברׁש, т. е. «владычество», или «История князей сынов Божиих»). — Блаж. Иероним в своем свидетельстве (prolog. galeat.) называет в числе книг, не принадлежащих к канону, только две Маккавейские книги, и при этом замечает: Machabaeorum primum librum hebraicum reperi; secundus graecus est, quod ex ipsa quoque phrasi probari potest. — Обе книги находятся уже в Италийском кодексе, и из него перешли в Вульгату, так что блаж. Иероним не переводил их вновь.

Время написания книги. Время написания книги приблизительно может быть указано — в конце жизни первосвященника Иоанна, преемника Симона. Это следует из пометки самого писателя в конце книги, где он, дойдя до истории Иоанна, отсылает читателя к книге дней первосвященства его, не упоминая о его смерти, но перечисляя — «и войны его, и мужественные подвиги его, славно совершенные, и сооружение стен, им воздвигнутых, и другие деяния его... с того времени, как сделался он первосвященником после отца своего» — (1M 16:23-24).

Перевод на греческий язык еврейского оригинала, несомненно, был сделан вскоре же после появления оригинала. Сделанный довольно вольно от оригинала и по-видимому столь же авторитетным лицом, этот перевод вытеснил собою даже оригинал, войдя вместо него и в греческий канон. Иосиф Флавий, известный иудейский историк, пользовался для своего классического труда исключительно переводным текстом.

Писатель книги (как и переводчик) точно неизвестен. Вероятно, это был палестинский иудей, близко стоявший к описываемым лицам и событиям, имевший возможность при написании книги пользоваться не только личными впечатлениями и воспоминаниями, но и официальными документами того времени. Это самое — ставит подлинность и историческую достоверность описываемых событий вне всякого сомнения, тем более, что обо всем том и совершенно согласно повествуют и другие — сирийские и греческие историки (особенно — Полибий), излагая события времен царей сирийских.

Скрыть

Мысли вслух: ежедневные размышления о Библии

 

Так сложилось исторически, что на Палестину претендовали многие страны и народы. Связано это было, в первую очередь, с её выгодным географическим положением: Палестина всегда была и сегодня остаётся ключом к Ближнему Востоку, контроль над Палестиной означает власть над... 

Библиотека

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).