Библия-Центр
РУ
Вся Библия
Greek/Septuagint (gr)
Поделиться

ΜΑΚΚΑΒΑΊΩΝ Β, κεφαλίς 13

τω̨̃ δὲ ἐνάτω̨ καὶ τεσσαρακοστω̨̃ καὶ ἑκατοστω̨̃ ἔτει προσέπεσεν τοι̃ς περὶ τὸν Ιουδαν 'Αντίοχον τὸν Εὐπάτορα παραγενέσθαι σὺν πλήθεσιν ἐπὶ τὴν Ιουδαίαν
καὶ σὺν αὐτω̨̃ Λυσίαν τὸν ἐπίτροπον καὶ ἐπὶ τω̃ν πραγμάτων ἕκαστον ἔχοντα δύναμιν 'Ελληνικὴν πεζω̃ν μυριάδας ἕνδεκα καὶ ἱππέων πεντακισχιλίους τριακοσίους καὶ ἐλέφαντας εἴκοσι δύο ἅρματα δὲ δρεπανηφόρα τριακόσια
συνέμειξεν δὲ αὐτοι̃ς καὶ Μενέλαος καὶ παρεκάλει μετὰ πολλη̃ς εἰρωνείας τὸν 'Αντίοχον οὐκ ἐπὶ σωτηρία̨ τη̃ς πατρίδος οἰόμενος δὲ ἐπὶ τη̃ς ἀρχη̃ς κατασταθήσεσθαι
ὁ δὲ βασιλεὺς τω̃ν βασιλέων ἐξήγειρεν τὸν θυμὸν του̃ 'Αντιόχου ἐπὶ τὸν ἀλιτήριον καὶ Λυσίου ὑποδείξαντος του̃τον αἴτιον εἰ̃ναι πάντων τω̃ν κακω̃ν προσέταξεν ὡς ἔθος ἐστὶν ἐν τω̨̃ τόπω̨ προσαπολέσαι ἀγαγόντας εἰς Βέροιαν
ἔστιν δὲ ἐν τω̨̃ τόπω̨ πύργος πεντήκοντα πήχεων πλήρης σποδου̃ οὑ̃τος δὲ ὄργανον εἰ̃χεν περιφερὲς πάντοθεν ἀπόκρημνον εἰς τὴν σποδόν
ἐνταυ̃θα τὸν ἱεροσυλίας ἔνοχον ἢ καί τινων ἄλλων κακω̃ν ὑπεροχὴν πεποιημένον ἅπαντες προσωθου̃σιν εἰς ὄλεθρον
τοιούτω̨ μόρω̨ τὸν παράνομον συνέβη θανει̃ν μηδὲ τη̃ς γη̃ς τυχόντα Μενέλαον
πάνυ δικαίως ἐπεὶ γὰρ συνετελέσατο πολλὰ περὶ τὸν βωμὸν ἁμαρτήματα οὑ̃ τὸ πυ̃ρ ἁγνὸν ἠ̃ν καὶ ἡ σποδός ἐν σποδω̨̃ τὸν θάνατον ἐκομίσατο
τοι̃ς δὲ φρονήμασιν ὁ βασιλεὺς βεβαρβαρωμένος ἤρχετο τὰ χείριστα τω̃ν ἐπὶ του̃ πατρὸς αὐτου̃ γεγονότων ἐνδειξόμενος τοι̃ς Ιουδαίοις
10 μεταλαβὼν δὲ Ιουδας ταυ̃τα παρήγγειλεν τω̨̃ πλήθει δι' ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἐπικαλει̃σθαι τὸν κύριον εἴ ποτε καὶ ἄλλοτε καὶ νυ̃ν ἐπιβοηθει̃ν τοι̃ς του̃ νόμου καὶ πατρίδος καὶ ἱερου̃ ἁγίου στερει̃σθαι μέλλουσιν
11 καὶ τὸν ἄρτι βραχέως ἀνεψυχότα λαὸν μὴ ἐα̃σαι τοι̃ς δυσφήμοις ἔθνεσιν ὑποχειρίους γενέσθαι
12 πάντων δὲ τὸ αὐτὸ ποιησάντων ὁμου̃ καὶ καταξιωσάντων τὸν ἐλεήμονα κύριον μετὰ κλαυθμου̃ καὶ νηστειω̃ν καὶ προπτώσεως ἐπὶ ἡμέρας τρει̃ς ἀδιαλείπτως παρακαλέσας αὐτοὺς ὁ Ιουδας ἐκέλευσεν παραγίνεσθαι
13 καθ' ἑαυτὸν δὲ σὺν τοι̃ς πρεσβυτέροις γενόμενος ἐβουλεύσατο πρὶν εἰσβαλει̃ν του̃ βασιλέως τὸ στράτευμα εἰς τὴν Ιουδαίαν καὶ γενέσθαι τη̃ς πόλεως ἐγκρατει̃ς ἐξελθόντας κρι̃ναι τὰ πράγματα τη̨̃ του̃ θεου̃ βοηθεία̨
14 δοὺς δὲ τὴν ἐπιτροπὴν τω̨̃ κτίστη̨ του̃ κόσμου παρακαλέσας τοὺς σὺν αὐτω̨̃ γενναίως ἀγωνίσασθαι μέχρι θανάτου περὶ νόμων ἱερου̃ πόλεως πατρίδος πολιτείας περὶ δὲ Μωδεϊν ἐποιήσατο τὴν στρατοπεδείαν
15 ἀναδοὺς δὲ τοι̃ς περὶ αὐτὸν σύνθημα θεου̃ νίκην μετὰ νεανίσκων ἀρίστων κεκριμένων ἐπιβαλὼν νύκτωρ ἐπὶ τὴν βασιλικὴν αὐλὴν τὴν παρεμβολὴν ἀνει̃λεν εἰς ἄνδρας δισχιλίους καὶ τὸν πρωτεύοντα τω̃ν ἐλεφάντων σὺν τω̨̃ κατ' οἰκίαν ὄντι συνεκέντησεν
16 καὶ τὸ τέλος τὴν παρεμβολὴν δέους καὶ ταραχη̃ς ἐπλήρωσαν καὶ ἐξέλυσαν εὐημερου̃ντες
17 ὑποφαινούσης δὲ ἤδη τη̃ς ἡμέρας του̃το ἐγεγόνει διὰ τὴν ἐπαρήγουσαν αὐτω̨̃ του̃ κυρίου σκέπην
18 ὁ δὲ βασιλεὺς εἰληφὼς γευ̃μα τη̃ς τω̃ν Ιουδαίων εὐτολμίας κατεπείρασεν διὰ μεθόδων τοὺς τόπους
19 καὶ ἐπὶ Βαιθσουρα φρούριον ὀχυρὸν τω̃ν Ιουδαίων προση̃γεν ἐτροπου̃το προσέκρουεν ἠλαττονου̃το
20 τοι̃ς δὲ ἔνδον Ιουδας τὰ δέοντα εἰσέπεμψεν
21 προσήγγειλεν δὲ τὰ μυστήρια τοι̃ς πολεμίοις Ροδοκος ἐκ τη̃ς Ιουδαϊκη̃ς τάξεως ἀνεζητήθη καὶ κατελήμφθη καὶ κατεκλείσθη
22 ἐδευτερολόγησεν ὁ βασιλεὺς τοι̃ς ἐν Βαιθσουροις δεξιὰν ἔδωκεν ἔλαβεν ἀπή̨ει προσέβαλεν τοι̃ς περὶ τὸν Ιουδαν ἥττων ἐγένετο
23 μετέλαβεν ἀπονενοη̃σθαι τὸν Φίλιππον ἐν 'Αντιοχεία̨ τὸν ἀπολελειμμένον ἐπὶ τω̃ν πραγμάτων συνεχύθη τοὺς Ιουδαίους παρεκάλεσεν ὑπετάγη καὶ ὤμοσεν ἐπὶ πα̃σι τοι̃ς δικαίοις συνελύθη καὶ θυσίαν προσήγαγεν ἐτίμησεν τὸν νεὼ καὶ τὸν τόπον ἐφιλανθρώπησεν
24 καὶ τὸν Μακκαβαι̃ον ἀπεδέξατο κατέλιπεν στρατηγὸν ἀπὸ Πτολεμαίδος ἕως τω̃ν Γερρηνω̃ν ἡγεμονίδην
25 ἠ̃λθεν εἰς Πτολεμαίδα ἐδυσφόρουν περὶ τω̃ν συνθηκω̃ν οἱ Πτολεμαει̃ς ἐδείναζον γὰρ ὑπὲρ ὡ̃ν ἠθέλησαν ἀθετει̃ν τὰς διαστάλσεις
26 προση̃λθεν ἐπὶ τὸ βη̃μα Λυσίας ἀπελογήσατο ἐνδεχομένως συνέπεισεν κατεπράυνεν εὐμενει̃ς ἐποίησεν ἀνέζευξεν εἰς 'Αντιόχειαν οὕτω τὰ του̃ βασιλέως τη̃ς ἐφόδου καὶ τη̃ς ἀναζυγη̃ς ἐχώρησεν
Для корректного отображения некириллических текстов желательно установить шрифты Lucida Sans Unicode (для текстов на греческом) и Hirmos (для текстов на церковнославянском). Если Ваш браузер поддерживает технологию CSS3, шрифты будут загружены автоматически.
Комментарии:
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

1 "В 149 году" - согласно селевкидскому календарю, считая с весны 311 г. - осенью 163 г.


4 Первосвященник Менелай, прибывший в Иерусалим (ср 2 Макк 11:32), но, вероятно, не удержавшийся у власти. Его казнь произошла, очевидно, после взятия Иерусалима Антиохом, как сообщает об этом Иосиф Флавий (Иуд. Древности). - "Берия" - македонский город (Деян 17:10- Верия).


7-8 Персидская казнь посредством удушения горячим пеплом. Ее применение в данном случае представлено как действие закона возмездия (ст 2 Макк 13:8; ср 2 Макк 9:5-6).


Вторая книга Маккавейская является не продолжением первой, а частично параллельным повествованием: в ней излагаются события с конца царствования Селевка VI, предшественника Антиоха Епифана, до поражения Никанора. Она охватывает всего пятнадцать лет и соответствует содержанию семи первых глав 1 Макк. По своей литературной форме 2 Макк, написанная по-греч, во многом отличается от 1 Макк.

Она представлена как сокращенное произведение некоего Иасона Киринейского (Maccabei 2 2:19-32), которое предваряют два послания иерусалимских иудеев (Maccabei 2 1:1-2:18). Стиль книги характерен для произведений эллинистических писателей, язык ее изобилует риторическими оборотами. Автор больше проповедник, чем историк, но он значительно превосходит автора 1 Макк в знании греческих общественных институтов и политической жизни той эпохи. Он пишет для александрийских иудеев, чтобы пробудить у них сознание солидарности с их палестинскими собратьями. В частности, он хочет привлечь их внимание к судьбе Храма — средоточию религиозной жизни израильтян, — ненавидимого язычниками-поработителями. Это стремление автора заметно в композиции книги: после описания эпизода с Илиодором, подчеркивающего неприкосновенность святилища, первая часть книги (Maccabei 2 4:1-10:8) заканчивается сообщением о смерти Антиоха Епифана, гонителя, осквернившего храм, и об установлении праздника Очищения; вторая часть (Maccabei 2 10:9-15:36) также завершается смертью гонителя — Никанора, угрожавшего разрушить храм, и установлением праздника в память избавления. Письма, помещенные в начале книги (Maccabei 2 1:1-2:18), содержат призыв иудеев к своим единоверцам в Египте праздновать вместе с ними Очищение Храма.

Датой написания можно считать 188 г. селевкидской эры, т.е. 124 г. до Р.Х., на что имеется указание в Maccabei 2 1:10. Книга имеет безусловную историческую ценность, хотя редактор и включил в текст апокрифические рассказы (Maccabei 2 1:10-2:18) и воспроизвел патетические сказания об Илиодоре, о мученической кончине Елеазара (Maccabei 2 6:18-31) и семи братьев (Maccabei 2 7), взятые им у Иасона для иллюстрации его религиозных тезисов. Совпадение основных данных 1 и 2 Макк подтверждает историческую достоверность событий, описываемых в этих, друг от друга независящих, источниках. В одном важном пункте 2 Макк противоречит Maccabei 1 6:1-13: здесь очищение храма происходит до смерти Антиоха Епифана, тогда как в Maccabei 2 9:1-29 — после его смерти. Недавно опубликованная хронологическая вавилонская таблица подтверждает свидетельство 2 Макк: Антиох умер в октябре-ноябре 164 г., до освящения храма в декабре того же года. Нет оснований сомневаться в подлинности исторических данных о событиях, предшествовавших разграблению храма Антиохом и содержащихся только в Maccabei 2 4. Вместе с тем следует указать на грубую ошибку, за которую редактор ответственен скорее, чем сам Иасон: располагая письмом Антиоха V (Maccabei 2 11:22-26), сн добавил в гл. 11-12 другие письма и рассказ о событиях, относящихся к концу царствования Антиоха IV, которые следовало поместить между 8 и 9 гл.

С христианской точки зрения данная книга важна содержащимися в ней утверждениями о воскресении мертвых (Maccabei 2 14:16) и загробном возмездии (Maccabei 2 6:26), а также тем, что в ней придается значение молитве за усопших (Maccabei 2 12:41-45), подвигам мучеников (Maccabei 2 6:18-7:41) и ходатайству святых (Maccabei 2 15:12-16). Наличие поучений на темы, мало затронутые в других книгах ВЗ, объясняет, почему Церковь включила 2 Макк в библ. канон.

Хронологическая система, которой следуют обе книги, стала нам более понятна после открытия клинописной таблицы, содержащей фрагмент хронологии Селевкидов. Благодаря ей удалось установить точную дату смерти Антиоха Епифана. Выяснилось, что 1 Макк следует македонскому летоисчислению, которое принимает за исходную точку октябрь 312 г до Р.Х., тогда как 2 Макк следует летоисчислению иудейскому, соответствующему вавилонскому, начинающемуся с месяца Нисана — апреля 311 г. Укажем на два исключения: в 1 Макк события, связанные с храмом и иудейской историей, датированы по иудео-вавилонскому календарю (Maccabei 1 1:54; Maccabei 1 2:70; Maccabei 1 4:52; Maccabei 1 9:3, Maccabei 1 9:54; Maccabei 1 10:21; Maccabei 1 13:41, Maccabei 1 13:51; Maccabei 1 14:27; Maccabei 1 16:14), а письма, приведенные в 2 Макк, следуют македонскому летоисчислению.

Текст дошел до нас в трех рукописях, написанных т.наз. унциальным письмом (Sinaiticus, Alexandrinus и Venetus), и в прибл. тридцати рукописях, написанных курсивным письмом. В тексте «Лукиановой рецензии» (300 г. по Р.Х.) иногда сохранен текст более древний, чем в остальных греч рукописях. Этим текстом пользовался Иосиф Флавий при написании «Иудейских Древностей». Латинская рукопись « Vetus Latina » является переводом греческого, ныне утерянного, текста, лучшего из всех дошедших до нас. Текст этих книг в Вульг восходит не к бл. Иерониму, который не считал кн Макк каноническими, а к рецензии (редакции) второстепенного качества.

Книги Маккавейские (1 и 2) не вошли в евр канон Писания, но они находятся в LXX и Западная Церковь признала их богодухновенными (второканоническими). В них описывается борьба евр народа против Селевкидов за религиозную и политическую независимость. Название книг происходит от прозвища Маккавей (евр «мак-кави» — молот), данного Иуде, герою этой борьбы (1 Макк 2:4), и затем распространенного на его братьев. Последние строки книги (1 Макк 16:23-24) указывают, что она была написана не раньше конца царствования Иоанна Гиркана, вернее вскоре после его смерти, около 100 до Р.Х.

Скрыть
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

13  Тождество описываемого в настоящей главе похода с описанным в 1 Макк 6:28-62 всеми признается. Не столь существенные отличия в некоторых подробностях обоих рассказов — или кажущиеся, или объясняются из различия планов и целей той и другой книги. Очевидная непримиримая неправильность выступает лишь в указании года (1 ст.) и числа войск неприятельского войска (2 ст.; ср. 1 Макк 6:30).


13:1  В 149 году э. Сел. — по 1 Макк 6:20-28 и далее, этот поход предпринят был в 150 году. Эта разница может быть объяснена только ошибкою писателя нашей книги, может быть, стоящею в связи с другом ошибочным показанием, что запустение храма продолжалось только два, вместо трех, года (Х, 3 ср. с 1 Макк 1:52).


13:2 О Лисии — см. 11:1 и к 1 Макк 3:32. Число сил неприятеля (не только в удвоенном, но и в одиночном количестве), очевидно, преувеличено.


13:3  Менелай — бывший первосвященник, 4:24 и далее, 5:15.


Побуждая Антиоха, т. е. к уничтожению всех правоверующих партий в иудействе, уверяя, что только этим путем достижимо полное успокоение Иудеи (ср. 4:8,10).


С большим притворством — поясняется далее через добавление — не ради спасенья отечества, но в надежде получить начальство. От этой должности он отставлен был, очевидно, вместе с восстановлением храма и храмового богослужения Иудою.


13:4  БерияΒέροια — город в Сирии между Иераполем и Антиохиею (Плиний V, 19; Страбон XVI, 751), вероятно — на месте нынешнего Алеппо; следовательно, нельзя смешивать его с македонской Берией, по имени которой он назван строителем его Селевком.


По тамошнему обычаю — далее описываемому (ст. 5 и 6).


13:5 Точного представления упоминаемого здесь орудия казни в пепле не дается. По Флавию (Иуд. древн. XII, 9, §7) — казнь Менелая произошла уже после заключения мира с иудеями, когда Евпатор возвратился в Антиохию, разгневанный неудачею, и Менелай употребил неудачную попытку побудить его опять к войне.


13:13  Держал совет, намереваясьгреч.: ἐβουλεύσατο, слав.: «советова», т. е. принял решение на совете со старейшинами...


13:14  Права гражданскиеπολιτείαслав.; за гражданство, т. е. за гражданское устройство иудейского народа.


О Модине — см. к 1 Макк 2:1. По 1 Макк 6:32, Иуда расположился своим станом при Вефсахаре, против стана неприятельского, севернее Вефсуры (см. к 1 Макк 4:29).


13:15  Условный знак «Божья победа» — см. к 8:23. Вместо 4 000 избитых в лагере, другие списки приводят то 2 000, то 1 000, то 3 000.


13:23  Узнав же, что Филипп... отложился — ср. 1 Макк 6:55 и далее.


Почтил храм, вероятно, через дары (ср. 3:2).


13:24  Приняв Маккавея и поставил его военачальникомгреч. καὶ τὸν Μακκαβαι̃ον ἀπεδέξατο, κατέλιπεν στρατηγὸν... ἡγεμονίδην, слав.: «и Маккавея прият, постави стратига... князем». Смысл данного места не достаточно ясен. Если принимать здесь ἡγεμονίδην, как некоторые делают, за предикат в отношении к στρατηγόν, то получается мысль славянского текста, но с некоторой тавтологией (повторением однородных понятий στρατηγὸν... ἡγεμονίδην); которое-нибудь из этих выражений является лишним, особенно с добавлением «его», как делает русский текст. Трудно применить это выражение к Иуде еще и потому, что он являлся туземцем в этих краях, а в данном стихе речь идет, очевидно, о человеке, который пришел сюда с царем и, при его уходе, был оставлен им военачальником; таким, конечно, не мог быть Иуда. Ввиду этого, другие толковники считают ἡγεμονίδην за собственное имя, что дает более складное выражение мысли, хотя не подтверждается упоминанием где-либо еще этого имени.


От Птолемаиды до самого Геринἀπὸ Πτολεμάϊδος ἕως τω̃ν Γεῤῥηνω̃ν, т. е. над прибрежною полосою до границ Египта. Γεῤῥης νοι̃, по мнению некоторых — жители города Γέῤῥα между Ринокорурой и Пелузиумом (Страбон XVI, 760). Другие толкователи, основываясь на том, что Γέῤῥα тогда не принадлежала к Сирийскому царству, полагают, что здесь надо читать Γεραρηνοί — обитатели древнего города Герар, юго-восточнее Газы. Некоторые варианты данного места действительно имеют Γεραρηνω̃ν.


Известная под именем 2-ой Маккавейской — книга сама заявляет себя, как краткое начертание или изложение пяти книг некоего Иасона Киринейского (2 Макк 2:24) — в их повествовании «о делах Иуды Маккавея и братьев его», а также «о войнах против Антиоха Епифана и против сына его Евпатора».

Следуя этому плану, книга делится на 2 ясно разграниченных части, из коих 1-я (2 Макк 3:1-10:9) повествует о событиях в Иерусалиме при Селевке IV и Антиохе Епифане, а 2-я (2 Макк 10:10-15:39) — о событиях при сыне его Антиохе Евпаторе, кончая смертью Никанора (в 151 г. э. Сел. = 161 г. до Р. Х.). Этому сокращенному изложению Иасона Киринейского предшествуют 2 письма палестинских иудеев к египетским (2 Макк 1:1-2:19), а также вставлены два кратких замечания автора — одно в начале (после писем, 2 Макк 2:20-33), и другое — в конце (2 Макк 15:37-39) труда.

Так как начальные события книги (2 Макк 3) имели место в последний или предпоследний год царствования Селевка IV, умершего в 176 г. до Р. Х., то можно с точностью установить, что 2-я книга Маккавейская обнимает своим повествованием исторический период в 15 лет (176-161 г. до Р. Х.)

Возникает вопрос, в какой степени этот период в изложении 2-ой Маккавейской книги совпадает с изложением 1-ой, в которую он также входит, как часть, — в чем сходствует и в чем представляет особенности и различия, в чем пополняет параллельный ему рассказ или сам в чем пополняется им?

По сравнению с 1-ой Маккавейской книгой, ведущей свой рассказ с Антиоха Епифана (1 Макк 1:10), — вторая Маккавейская книга захватывает несколько более ранних событий (2 Макк 3:1; 2 Макк 4:6) и более подробно описывает бедствия иудеев, постигшие их с отступничеством первосвященника Иасона (2 Макк 4:7-7:42 = 1 Макк 1:10-64). С 8 гл. рассказ идет параллельно 1 Макк 3-7 с некоторыми более или менее значительными и важными отличиями и неточностями, находящими себе объяснение отчасти в более религиозно-дидактических, нежели строго научных исторических целях книги, — а отчасти в неизбежных недосмотрах при сокращении первоисточника и приспособлении его к указанным предвзятым целям.

Личность и жизнь Иасона Киринейского мало известны. От его отечества Кирены — можно только заключить, что он был иудей-эллинист, и что его 5 книг истории написаны были на греческом наречии.

Столь же мало сведений можно дать о сократителе его труда — писателе 2-ой Маккавейской книги. Представляется вероятным лишь, что он, также эллинист, незнаком был с 1-ой Маккавейской книгой, хотя мог собирать материалы для своей истории в Палестине, как показывают многие народные иудейские предания, нашедшие место в его труде.

О времени написания книги удается отчасти заключить из 2 Макк 1:10, что она написана не раньше 188 г. э. Сел. = 124 г. до Р. Х., но когда именно, с точностью определить нельзя, во всяком случае до пресечения Маккавейской династии и взятия Иерусалима Помпеем (63 г. до Р. Х.).

Благодаря в особенности трогательному и поучительному повествованию своему о страданиях за веру 7 братьев-«Маккавеев» с их матерью и учителем, книга пользовалась большим вниманием и уважением древних церковных писателей и проповедников (Климент Александрийский, Ориген, Иероним, Августин и др.), хотя и не почиталась каноническою.

Скрыть

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).