Библия-Центр
РУ
Вся Библия
Greek/Septuagint (gr)
Поделиться

ΜΑΚΚΑΒΑΊΩΝ Β, κεφαλίς 9

περὶ δὲ τὸν καιρὸν ἐκει̃νον ἐτύγχανεν 'Αντίοχος ἀναλελυκὼς ἀκόσμως ἐκ τω̃ν περὶ τὴν Περσίδα τόπων
εἰσεληλύθει γὰρ εἰς τὴν λεγομένην Περσέπολιν καὶ ἐπεχείρησεν ἱεροσυλει̃ν καὶ τὴν πόλιν συνέχειν διὸ δὴ τω̃ν πληθω̃ν ὁρμησάντων ἐπὶ τὴν τω̃ν ὅπλων βοήθειαν ἐτράπησαν καὶ συνέβη τροπωθέντα τὸν 'Αντίοχον ὑπὸ τω̃ν ἐγχωρίων ἀσχήμονα τὴν ἀναζυγὴν ποιήσασθαι
ὄντι δὲ αὐτω̨̃ κατ' 'Εκβάτανα προσέπεσεν τὰ κατὰ Νικάνορα καὶ τοὺς περὶ Τιμόθεον γεγονότα
ἐπαρθεὶς δὲ τω̨̃ θυμω̨̃ ὤ̨ετο καὶ τὴν τω̃ν πεφυγαδευκότων αὐτὸν κακίαν εἰς τοὺς Ιουδαίους ἐναπερείσασθαι διὸ συνέταξεν τὸν ἁρματηλάτην ἀδιαλείπτως ἐλαύνοντα κατανύειν τὴν πορείαν τη̃ς ἐξ οὐρανου̃ δὴ κρίσεως συνούσης αὐτω̨̃ οὕτως γὰρ ὑπερηφάνως εἰ̃πεν πολυάνδριον Ιουδαίων Ιεροσόλυμα ποιήσω παραγενόμενος ἐκει̃
ὁ δὲ παντεπόπτης κύριος ὁ θεὸς του̃ Ισραηλ ἐπάταξεν αὐτὸν ἀνιάτω̨ καὶ ἀοράτω̨ πληγη̨̃ ἄρτι δὲ αὐτου̃ καταλήξαντος τὸν λόγον ἔλαβεν αὐτὸν ἀνήκεστος τω̃ν σπλάγχνων ἀλγηδὼν καὶ πικραὶ τω̃ν ἔνδον βάσανοι
πάνυ δικαίως τὸν πολλαι̃ς καὶ ξενιζούσαις συμφοραι̃ς ἑτέρων σπλάγχνα βασανίσαντα
ὁ δ' οὐδαμω̃ς τη̃ς ἀγερωχίας ἔληγεν ἔτι δὲ καὶ τη̃ς ὑπερηφανίας ἐπεπλήρωτο πυ̃ρ πνέων τοι̃ς θυμοι̃ς ἐπὶ τοὺς Ιουδαίους καὶ κελεύων ἐποξύνειν τὴν πορείαν συνέβη δὲ καὶ πεσει̃ν αὐτὸν ἀπὸ του̃ ἅρματος φερομένου ῥοίζω̨ καὶ δυσχερει̃ πτώματι περιπεσόντα πάντα τὰ μέλη του̃ σώματος ἀποστρεβλου̃σθαι
ὁ δ' ἄρτι δοκω̃ν τοι̃ς τη̃ς θαλάσσης κύμασιν ἐπιτάσσειν διὰ τὴν ὑπὲρ ἄνθρωπον ἀλαζονείαν καὶ πλάστιγγι τὰ τω̃ν ὀρέων οἰόμενος ὕψη στήσειν κατὰ γη̃ν γενόμενος ἐν φορείω̨ παρεκομίζετο φανερὰν του̃ θεου̃ πα̃σιν τὴν δύναμιν ἐνδεικνύμενος
ὥστε καὶ ἐκ του̃ σώματος του̃ δυσσεβου̃ς σκώληκας ἀναζει̃ν καὶ ζω̃ντος ἐν ὀδύναις καὶ ἀλγηδόσιν τὰς σάρκας αὐτου̃ διαπίπτειν ὑπὸ δὲ τη̃ς ὀσμη̃ς αὐτου̃ πα̃ν τὸ στρατόπεδον βαρύνεσθαι τὴν σαπρίαν
10 καὶ τὸν μικρω̨̃ πρότερον τω̃ν οὐρανίων ἄστρων ἅπτεσθαι δοκου̃ντα παρακομίζειν οὐδεὶς ἐδύνατο διὰ τὸ τη̃ς ὀσμη̃ς ἀφόρητον βάρος
11 ἐνταυ̃θα οὐ̃ν ἤρξατο τὸ πολὺ τη̃ς ὑπερηφανίας λήγειν τεθραυσμένος καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἔρχεσθαι θεία̨ μάστιγι κατὰ στιγμὴν ἐπιτεινόμενος ται̃ς ἀλγηδόσιν
12 καὶ μηδὲ τη̃ς ὀσμη̃ς αὐτου̃ δυνάμενος ἀνέχεσθαι ταυ̃τ' ἔφη δίκαιον ὑποτάσσεσθαι τω̨̃ θεω̨̃ καὶ μὴ θνητὸν ὄντα ἰσόθεα φρονει̃ν
13 ηὔχετο δὲ ὁ μιαρὸς πρὸς τὸν οὐκέτι αὐτὸν ἐλεήσοντα δεσπότην οὕτως λέγων
14 τὴν μὲν ἁγίαν πόλιν ἣν σπεύδων παρεγίνετο ἰσόπεδον ποιη̃σαι καὶ πολυάνδριον οἰκοδομη̃σαι ἐλευθέραν ἀναδει̃ξαι
15 τοὺς δὲ Ιουδαίους οὓς διεγνώκει μηδὲ ταφη̃ς ἀξιω̃σαι οἰωνοβρώτους δὲ σὺν τοι̃ς νηπίοις ἐκρίψειν θηρίοις πάντας αὐτοὺς ἴσους 'Αθηναίοις ποιήσειν
16 ὃν δὲ πρότερον ἐσκύλευσεν ἅγιον νεὼ καλλίστοις ἀναθήμασιν κοσμήσειν καὶ τὰ ἱερὰ σκεύη πολυπλάσια πάντα ἀποδώσειν τὰς δὲ ἐπιβαλλούσας πρὸς τὰς θυσίας συντάξεις ἐκ τω̃ν ἰδίων προσόδων χορηγήσειν
17 πρὸς δὲ τούτοις καὶ Ιουδαι̃ον ἔσεσθαι καὶ πάντα τόπον οἰκητὸν ἐπελεύσεσθαι καταγγέλλοντα τὸ του̃ θεου̃ κράτος
18 οὐδαμω̃ς δὲ ληγόντων τω̃ν πόνων ἐπεληλύθει γὰρ ἐπ' αὐτὸν δικαία ἡ του̃ θεου̃ κρίσις τὰ κατ' αὐτὸν ἀπελπίσας ἔγραψεν πρὸς τοὺς Ιουδαίους τὴν ὑπογεγραμμένην ἐπιστολὴν ἱκετηρίας τάξιν ἔχουσαν περιέχουσαν δὲ οὕτως
19 τοι̃ς χρηστοι̃ς Ιουδαίοις τοι̃ς πολίταις πολλὰ χαίρειν καὶ ὑγιαίνειν καὶ εὐ̃ πράττειν βασιλεὺς καὶ στρατηγὸς 'Αντίοχος
20 εἰ ἔρρωσθε καὶ τὰ τέκνα καὶ τὰ ἴδια κατὰ γνώμην ἐστὶν ὑμι̃ν εἰς οὐρανὸν τὴν ἐλπίδα ἔχων
21 ὑμω̃ν τὴν τιμὴν καὶ τὴν εὔνοιαν ἐμνημόνευον φιλοστόργως ἐπανάγων ἐκ τω̃ν κατὰ τὴν Περσίδα τόπων καὶ περιπεσὼν ἀσθενεία̨ δυσχέρειαν ἐχούση̨ ἀναγκαι̃ον ἡγησάμην φροντίσαι τη̃ς κοινη̃ς πάντων ἀσφαλείας
22 οὐκ ἀπογινώσκων τὰ κατ' ἐμαυτόν ἀλλὰ ἔχων πολλὴν ἐλπίδα ἐκφεύξεσθαι τὴν ἀσθένειαν
23 θεωρω̃ν δὲ ὅτι καὶ ὁ πατήρ καθ' οὓς καιροὺς εἰς τοὺς ἄνω τόπους ἐστρατοπέδευσεν ἀνέδειξεν τὸν διαδεξάμενον
24 ὅπως ἐάν τι παράδοξον ἀποβαίνη̨ ἢ καὶ προσαγγελθη̨̃ τι δυσχερές εἰδότες οἱ κατὰ τὴν χώραν ὡ̨̃ καταλέλειπται τὰ πράγματα μὴ ἐπιταράσσωνται
25 πρὸς δὲ τούτοις κατανοω̃ν τοὺς παρακειμένους δυνάστας καὶ γειτνιω̃ντας τη̨̃ βασιλεία̨ τοι̃ς καιροι̃ς ἐπέχοντας καὶ προσδοκω̃ντας τὸ ἀποβησόμενον ἀναδέδειχα τὸν υἱὸν 'Αντίοχον βασιλέα ὃν πολλάκις ἀνατρέχων εἰς τὰς ἐπάνω σατραπείας τοι̃ς πλείστοις ὑμω̃ν παρεκατετιθέμην καὶ συνίστων γέγραφα δὲ πρὸς αὐτὸν τὰ ὑπογεγραμμένα
26 παρακαλω̃ οὐ̃ν ὑμα̃ς καὶ ἀξιω̃ μεμνημένους τω̃ν εὐεργεσιω̃ν κοινη̨̃ καὶ κατ' ἰδίαν ἕκαστον συντηρει̃ν τὴν οὐ̃σαν εὔνοιαν εἰς ἐμὲ καὶ τὸν υἱόν
27 πέπεισμαι γὰρ αὐτὸν ἐπιεικω̃ς καὶ φιλανθρώπως παρακολουθου̃ντα τη̨̃ ἐμη̨̃ προαιρέσει συμπεριενεχθήσεσθαι ὑμι̃ν
28 ὁ μὲν οὐ̃ν ἀνδροφόνος καὶ βλάσφημος τὰ χείριστα παθών ὡς ἑτέρους διέθηκεν ἐπὶ ξένης ἐν τοι̃ς ὄρεσιν οἰκτίστω̨ μόρω̨ κατέστρεψεν τὸν βίον
29 παρεκομίζετο δὲ τὸ σω̃μα Φίλιππος ὁ σύντροφος αὐτου̃ ὃς καὶ διευλαβηθεὶς τὸν υἱὸν 'Αντιόχου πρὸς Πτολεμαι̃ον τὸν Φιλομήτορα εἰς Αἴγυπτον διεκομίσθη
Для корректного отображения некириллических текстов желательно установить шрифты Lucida Sans Unicode (для текстов на греческом) и Hirmos (для текстов на церковнославянском). Если Ваш браузер поддерживает технологию CSS3, шрифты будут загружены автоматически.
Комментарии:
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

9 Наказание нечестивых - огонь и червь (ср Сир 7:19и Деян 12:23).


28 Антиох IV умер в окрестностях Испагани.


Вторая книга Маккавейская является не продолжением первой, а частично параллельным повествованием: в ней излагаются события с конца царствования Селевка VI, предшественника Антиоха Епифана, до поражения Никанора. Она охватывает всего пятнадцать лет и соответствует содержанию семи первых глав 1 Макк. По своей литературной форме 2 Макк, написанная по-греч, во многом отличается от 1 Макк.

Она представлена как сокращенное произведение некоего Иасона Киринейского (2 Макк 2:19-32), которое предваряют два послания иерусалимских иудеев (2 Макк 1:1-2:18). Стиль книги характерен для произведений эллинистических писателей, язык ее изобилует риторическими оборотами. Автор больше проповедник, чем историк, но он значительно превосходит автора 1 Макк в знании греческих общественных институтов и политической жизни той эпохи. Он пишет для александрийских иудеев, чтобы пробудить у них сознание солидарности с их палестинскими собратьями. В частности, он хочет привлечь их внимание к судьбе Храма — средоточию религиозной жизни израильтян, — ненавидимого язычниками-поработителями. Это стремление автора заметно в композиции книги: после описания эпизода с Илиодором, подчеркивающего неприкосновенность святилища, первая часть книги (2 Макк 4:1-10:8) заканчивается сообщением о смерти Антиоха Епифана, гонителя, осквернившего храм, и об установлении праздника Очищения; вторая часть (2 Макк 10:9-15:36) также завершается смертью гонителя — Никанора, угрожавшего разрушить храм, и установлением праздника в память избавления. Письма, помещенные в начале книги (2 Макк 1:1-2:18), содержат призыв иудеев к своим единоверцам в Египте праздновать вместе с ними Очищение Храма.

Датой написания можно считать 188 г. селевкидской эры, т.е. 124 г. до Р.Х., на что имеется указание в 2 Макк 1:10. Книга имеет безусловную историческую ценность, хотя редактор и включил в текст апокрифические рассказы (2 Макк 1:10-2:18) и воспроизвел патетические сказания об Илиодоре, о мученической кончине Елеазара (2 Макк 6:18-31) и семи братьев (2 Макк 7), взятые им у Иасона для иллюстрации его религиозных тезисов. Совпадение основных данных 1 и 2 Макк подтверждает историческую достоверность событий, описываемых в этих, друг от друга независящих, источниках. В одном важном пункте 2 Макк противоречит 1 Макк 6:1-13: здесь очищение храма происходит до смерти Антиоха Епифана, тогда как в 2 Макк 9:1-29 — после его смерти. Недавно опубликованная хронологическая вавилонская таблица подтверждает свидетельство 2 Макк: Антиох умер в октябре-ноябре 164 г., до освящения храма в декабре того же года. Нет оснований сомневаться в подлинности исторических данных о событиях, предшествовавших разграблению храма Антиохом и содержащихся только в 2 Макк 4. Вместе с тем следует указать на грубую ошибку, за которую редактор ответственен скорее, чем сам Иасон: располагая письмом Антиоха V (2 Макк 11:22-26), сн добавил в гл. 11-12 другие письма и рассказ о событиях, относящихся к концу царствования Антиоха IV, которые следовало поместить между 8 и 9 гл.

С христианской точки зрения данная книга важна содержащимися в ней утверждениями о воскресении мертвых (2 Макк 14:16) и загробном возмездии (2 Макк 6:26), а также тем, что в ней придается значение молитве за усопших (2 Макк 12:41-45), подвигам мучеников (2 Макк 6:18-7:41) и ходатайству святых (2 Макк 15:12-16). Наличие поучений на темы, мало затронутые в других книгах ВЗ, объясняет, почему Церковь включила 2 Макк в библ. канон.

Хронологическая система, которой следуют обе книги, стала нам более понятна после открытия клинописной таблицы, содержащей фрагмент хронологии Селевкидов. Благодаря ей удалось установить точную дату смерти Антиоха Епифана. Выяснилось, что 1 Макк следует македонскому летоисчислению, которое принимает за исходную точку октябрь 312 г до Р.Х., тогда как 2 Макк следует летоисчислению иудейскому, соответствующему вавилонскому, начинающемуся с месяца Нисана — апреля 311 г. Укажем на два исключения: в 1 Макк события, связанные с храмом и иудейской историей, датированы по иудео-вавилонскому календарю (1 Макк 1:54; 1 Макк 2:70; 1 Макк 4:52; 1 Макк 9:3, 1 Макк 9:54; 1 Макк 10:21; 1 Макк 13:41, 1 Макк 13:51; 1 Макк 14:27; 1 Макк 16:14), а письма, приведенные в 2 Макк, следуют македонскому летоисчислению.

Текст дошел до нас в трех рукописях, написанных т.наз. унциальным письмом (Sinaiticus, Alexandrinus и Venetus), и в прибл. тридцати рукописях, написанных курсивным письмом. В тексте «Лукиановой рецензии» (300 г. по Р.Х.) иногда сохранен текст более древний, чем в остальных греч рукописях. Этим текстом пользовался Иосиф Флавий при написании «Иудейских Древностей». Латинская рукопись « Vetus Latina » является переводом греческого, ныне утерянного, текста, лучшего из всех дошедших до нас. Текст этих книг в Вульг восходит не к бл. Иерониму, который не считал кн Макк каноническими, а к рецензии (редакции) второстепенного качества.

Книги Маккавейские (1 и 2) не вошли в евр канон Писания, но они находятся в LXX и Западная Церковь признала их богодухновенными (второканоническими). В них описывается борьба евр народа против Селевкидов за религиозную и политическую независимость. Название книг происходит от прозвища Маккавей (евр «мак-кави» — молот), данного Иуде, герою этой борьбы (1 Макк 2:4), и затем распространенного на его братьев. Последние строки книги (1 Макк 16:23-24) указывают, что она была написана не раньше конца царствования Иоанна Гиркана, вернее вскоре после его смерти, около 100 до Р.Х.

Скрыть
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

9 Предлагаемое в данной главе повествование о конце жизни Антиоха Епифана значительно разнится от повествования о том же 1 Макк 6:1-16, — не только в мотивировке отдельных обстоятельств дела, но и в некоторых других подробностях исторического характера, достоверность которых не может быть доказана.


9:1  Из пределов Персииἐκ τω̃ν περὶ τὴν Περσίδα τόπων, т. е. из мест, расположенных по Персии. О походе царя в Персию — см. 1 Макк 3:31.


9:2  Персеполис — главный город персидской провинции, севернее Аракса, в плодоносной долине, древняя Pвrзakarta, т. е. город персов, при Сассанидах носил такое имя Istakhar. Александром был разграблен, но не разрушен, а только сильно поврежден огнем, и — по Диодору Сицилийскому XIX, 22 — оставался еще столетие значительным городом до тех пор, пока не обратился в развалины. В этом городе мог находиться тот храм Нанеи, отечественного божества персов, который Антиох пытался ограбить; хотя по 1 Макк 6:1 и Аппиан. Syriaca. Гл. LXVI это был епимаидский храм, храм одного из городов Епимаиды. Наименование Персеполиса могло быть усвоено этому городу народными ненадежными сказаниями (см. 1 Макк 6:1).


9:3  Екбатаны — Екбатана — главный город Мидии — настолько удален к северу, что возвращение от Персеполиса или из провинций персидских в Вавилон через Екбатану является весьма невероятным. Ближайший путь шел через Сузы, между тем как Екбатана лежала на 40 миль севернее Сузы. К этому надлежит припомнить, что и по Полибию — Антиох умер в Tabae Паретаценской (см. к 1 Макк 6:16); а этот город лежал именно на большой военной дороге из Персеполиса в Екбатану, отстоя от Екбатаны почти на 70 миль, и только на 30 от Персеполиса. Очевидно, упоминание Екбатаны здесь не исторично.


О том, что случилось с Никанором и Тимофеемτὰ κατὰ Νικάνορα καὶ τοὺς περὶ Τιμόθεον γεγονότα, точнее — содеянное с Никанором, и войсками Тимофея (τοὺς περὶ Τιμόθεον).


О сем см. 8:23 и далее, 30 и далее.


9:8  Повелевать волнам моря... на весах взвесить высоты гор — выражения для обозначения беспредельного всемогущества силы Божией (ср. Иов 33:11; Пс 64:7-8; 88:10; Ис 51:15). Выражение данного места близко воспроизводит особенно — Ис 40:12.


Подобное же выражение 10 ст. — касаться звезд небесных — ср. Ис 14:13 и далее.


9:9-10 Описываемая здесь болезнь Антиоха не исключительна в истории. По книге Деяний Деян 12:23 — от подобной же болезни умер Ирод Агриппа I; по Флавию — Ирод Великий (Иуд. древн. XVII, 5, §6). Геродот также упоминает (IV, 205) об одной африканской царице, изъеденной червями (ζω̃σα εὐλέων ἐξέζεσε). Современной медицине известна подобная болезнь под названием helminthiasis; она действительно сопровождается не только внутренними коликами (5 ст.), но и наружными нарывами и ранами от червей, которые проедают кишечный канал (ulcera verminosa), причем отделяется невыносимое зловоние.


9:12  Смертному не должно думать высокомерно быть равным Богуμὴ θνητὸν ὄντα ἰσόθεα φρονει̃ν ὑπερηφάνως, слав. точнее: «смертну сущу равная Богови не мудрствовати горде», буквально — не думать равное Богу (как в 8 и 10 ст.).


9:15  Сделаю всех равными Афинянам, т. е. дам им право свободного народного управления.


9:23  Отец мой, когда воевал в верхних странах — здесь имеется в виду попытка Антиоха Великого к разграблению Елимаидского храма, стоившая ему жизни. О том, что Антиох Великий назначал себе преемника при отправлении на войну в верхние страны, нигде в истории не упоминается; быть может, это было и излишне, ввиду того, что преемничество это (Селевк Филопатор) и не могло вызывать никакого сомнения.


9:24  Если последует что-нибудь неожиданное. Кроме смерти царя, здесь разумеются и другие случайности, как напр. взятие в плен и т. п.


9:25 К назначению себе законного и определенного преемника побуждает Антиоха и то обстоятельство, что, в ожидании благоприятного момента, соседние властители уже приготовились поживиться владениями Антиоха. Таким благоприятным моментом являлась не только смерть царя, но и первая его неудача. На один из этих исходов во всяком случае могли рассчитывать соседи Антиоха.


9:28  В горах, именно при Tabae, в провинции Паретаценской, которая — по Страбону XI, 512 — очень гориста и кишит дикими разбойническими шайками.


9:29 О Филиппе, которому Антиох, будучи на смертном одре, поручил правление делами царства и воспитание своего сына для царствования — см. к 1 Макк 6:14.


К Птолемею Филопатору. Греч. и слав. тексты имеют здесь не Филопатору, а Филомитору. По 1 Макк 6:55 — Филипп с войсками Антиоха возвратился сначала домой, надеясь захватить власть в свои руки, и овладел уже Антиохией, когда Лисий, признавший царем сына Антиохова (ст. 17), прибыл также к столице. Здесь между противниками произошло сражение, причем перевес одержал Лисий (ст. 63), который «силою взял город». Куда девался Филипп, совершенно не упоминается. Лишь Иосиф Флавий (Иуд. древн. XII, 9, §7) — к этому добавляет, что Филипп взят в плен и умерщвлен Лисием. Откуда взял эту подробность Иосиф Флавий, мы не знаем. По-видимому, он сообщает это по простой догадке — на основании того, что о Филиппе далее не упоминается. Если так, то вполне правдоподобно допустить и то, что Филипп ушел от Лисия и — согласно с 2 Макк 9:29, — удалился к Птоломею Филопатору в Египет. Это представление дела не создает никакого противоречия и затруднения со стороны 2 Макк 9:29, потому что здесь не видно, чтобы сразу после похорон Антиоха Филипп удалился в Египет. Он мог, следовательно, сделать это после возвращения домой, потерпев неудачу в состязании с Лисием. Менее вероятно представляет другое предположение, что Филипп, оставив на месте восточную армию, сразу отправился в Египет выхлопотать помощь Птоломея Филометора против Лисия и потом снова вернулся в Персию, и отсюда уже — во главе с соединенными силами — двинулся на Антиохию, овладел ею, но был побежден Лисием, взят в плен и казнен.


Известная под именем 2-ой Маккавейской — книга сама заявляет себя, как краткое начертание или изложение пяти книг некоего Иасона Киринейского (2 Макк 2:24) — в их повествовании «о делах Иуды Маккавея и братьев его», а также «о войнах против Антиоха Епифана и против сына его Евпатора».

Следуя этому плану, книга делится на 2 ясно разграниченных части, из коих 1-я (2 Макк 3:1-10:9) повествует о событиях в Иерусалиме при Селевке IV и Антиохе Епифане, а 2-я (2 Макк 10:10-15:39) — о событиях при сыне его Антиохе Евпаторе, кончая смертью Никанора (в 151 г. э. Сел. = 161 г. до Р. Х.). Этому сокращенному изложению Иасона Киринейского предшествуют 2 письма палестинских иудеев к египетским (2 Макк 1:1-2:19), а также вставлены два кратких замечания автора — одно в начале (после писем, 2 Макк 2:20-33), и другое — в конце (2 Макк 15:37-39) труда.

Так как начальные события книги (2 Макк 3) имели место в последний или предпоследний год царствования Селевка IV, умершего в 176 г. до Р. Х., то можно с точностью установить, что 2-я книга Маккавейская обнимает своим повествованием исторический период в 15 лет (176-161 г. до Р. Х.)

Возникает вопрос, в какой степени этот период в изложении 2-ой Маккавейской книги совпадает с изложением 1-ой, в которую он также входит, как часть, — в чем сходствует и в чем представляет особенности и различия, в чем пополняет параллельный ему рассказ или сам в чем пополняется им?

По сравнению с 1-ой Маккавейской книгой, ведущей свой рассказ с Антиоха Епифана (1 Макк 1:10), — вторая Маккавейская книга захватывает несколько более ранних событий (2 Макк 3:1; 2 Макк 4:6) и более подробно описывает бедствия иудеев, постигшие их с отступничеством первосвященника Иасона (2 Макк 4:7-7:42 = 1 Макк 1:10-64). С 8 гл. рассказ идет параллельно 1 Макк 3-7 с некоторыми более или менее значительными и важными отличиями и неточностями, находящими себе объяснение отчасти в более религиозно-дидактических, нежели строго научных исторических целях книги, — а отчасти в неизбежных недосмотрах при сокращении первоисточника и приспособлении его к указанным предвзятым целям.

Личность и жизнь Иасона Киринейского мало известны. От его отечества Кирены — можно только заключить, что он был иудей-эллинист, и что его 5 книг истории написаны были на греческом наречии.

Столь же мало сведений можно дать о сократителе его труда — писателе 2-ой Маккавейской книги. Представляется вероятным лишь, что он, также эллинист, незнаком был с 1-ой Маккавейской книгой, хотя мог собирать материалы для своей истории в Палестине, как показывают многие народные иудейские предания, нашедшие место в его труде.

О времени написания книги удается отчасти заключить из 2 Макк 1:10, что она написана не раньше 188 г. э. Сел. = 124 г. до Р. Х., но когда именно, с точностью определить нельзя, во всяком случае до пресечения Маккавейской династии и взятия Иерусалима Помпеем (63 г. до Р. Х.).

Благодаря в особенности трогательному и поучительному повествованию своему о страданиях за веру 7 братьев-«Маккавеев» с их матерью и учителем, книга пользовалась большим вниманием и уважением древних церковных писателей и проповедников (Климент Александрийский, Ориген, Иероним, Августин и др.), хотя и не почиталась каноническою.

Скрыть

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).