Библия-Центр
РУ
Вся Библия
Greek/Septuagint (gr)
Поделиться

ΜΑΚΚΑΒΑΊΩΝ Β, κεφαλίς 2

εὑρίσκεται δὲ ἐν ται̃ς ἀπογραφαι̃ς Ιερεμιας ὁ προφήτης ὅτι ἐκέλευσεν του̃ πυρὸς λαβει̃ν τοὺς μεταγενομένους ὡς σεσήμανται
καὶ ὡς ἐνετείλατο τοι̃ς μεταγενομένοις ὁ προφήτης δοὺς αὐτοι̃ς τὸν νόμον ἵνα μὴ ἐπιλάθωνται τω̃ν προσταγμάτων του̃ κυρίου καὶ ἵνα μὴ ἀποπλανηθω̃σιν ται̃ς διανοίαις βλέποντες ἀγάλματα χρυσα̃ καὶ ἀργυρα̃ καὶ τὸν περὶ αὐτὰ κόσμον
καὶ ἕτερα τοιαυ̃τα λέγων παρεκάλει μὴ ἀποστη̃ναι τὸν νόμον ἀπὸ τη̃ς καρδίας αὐτω̃ν
ἠ̃ν δὲ ἐν τη̨̃ γραφη̨̃ ὡς τὴν σκηνὴν καὶ τὴν κιβωτὸν ἐκέλευσεν ὁ προφήτης χρηματισμου̃ γενηθέντος αὐτω̨̃ συνακολουθει̃ν ὡς δὲ ἐξη̃λθεν εἰς τὸ ὄρος οὑ̃ ὁ Μωυση̃ς ἀναβὰς ἐθεάσατο τὴν του̃ θεου̃ κληρονομίαν
καὶ ἐλθὼν ὁ Ιερεμιας εὑ̃ρεν οἰ̃κον ἀντρώδη καὶ τὴν σκηνὴν καὶ τὴν κιβωτὸν καὶ τὸ θυσιαστήριον του̃ θυμιάματος εἰσήνεγκεν ἐκει̃ καὶ τὴν θύραν ἐνέφραξεν
καὶ προσελθόντες τινὲς τω̃ν συνακολουθούντων ὥστε ἐπισημάνασθαι τὴν ὁδὸν καὶ οὐκ ἐδυνήθησαν εὑρει̃ν
ὡς δὲ ὁ Ιερεμιας ἔγνω μεμψάμενος αὐτοι̃ς εἰ̃πεν ὅτι καὶ ἄγνωστος ὁ τόπος ἔσται ἕως ἂν συναγάγη̨ ὁ θεὸς ἐπισυναγωγὴν του̃ λαου̃ καὶ ἵλεως γένηται
καὶ τότε ὁ κύριος ἀναδείξει ταυ̃τα καὶ ὀφθήσεται ἡ δόξα του̃ κυρίου καὶ ἡ νεφέλη ὡς ἐπὶ Μωυση̨̃ ἐδηλου̃το ὡς καὶ ὁ Σαλωμων ἠξίωσεν ἵνα ὁ τόπος καθαγιασθη̨̃ μεγάλως
διεσαφει̃το δὲ καὶ ὡς σοφίαν ἔχων ἀνήνεγκεν θυσίαν ἐγκαινισμου̃ καὶ τη̃ς τελειώσεως του̃ ἱερου̃
10 καθὼς καὶ Μωυση̃ς προσηύξατο πρὸς κύριον καὶ κατέβη πυ̃ρ ἐκ του̃ οὐρανου̃ καὶ τὰ τη̃ς θυσίας ἐδαπάνησεν οὕτως καὶ Σαλωμων προσηύξατο καὶ καταβὰν τὸ πυ̃ρ ἀνήλωσεν τὰ ὁλοκαυτώματα
11 καὶ εἰ̃πεν Μωυση̃ς διὰ τὸ μὴ βεβρω̃σθαι τὸ περὶ τη̃ς ἁμαρτίας ἀνηλώθη
12 ὡσαύτως καὶ ὁ Σαλωμων τὰς ὀκτὼ ἡμέρας ἤγαγεν
13 ἐξηγου̃ντο δὲ καὶ ἐν ται̃ς ἀναγραφαι̃ς καὶ ἐν τοι̃ς ὑπομνηματισμοι̃ς τοι̃ς κατὰ τὸν Νεεμιαν τὰ αὐτὰ καὶ ὡς καταβαλλόμενος βιβλιοθήκην ἐπισυνήγαγεν τὰ περὶ τω̃ν βασιλέων βιβλία καὶ προφητω̃ν καὶ τὰ του̃ Δαυιδ καὶ ἐπιστολὰς βασιλέων περὶ ἀναθεμάτων
14 ὡσαύτως δὲ καὶ Ιουδας τὰ διαπεπτωκότα διὰ τὸν γεγονότα πόλεμον ἡμι̃ν ἐπισυνήγαγεν πάντα καὶ ἔστιν παρ' ἡμι̃ν
15 ὡ̃ν οὐ̃ν ἐὰν χρείαν ἔχητε τοὺς ἀποκομιου̃ντας ὑμι̃ν ἀποστέλλετε
16 μέλλοντες οὐ̃ν ἄγειν τὸν καθαρισμὸν ἐγράψαμεν ὑμι̃ν καλώς οὐ̃ν ποιήσετε ἄγοντες τὰς ἡμέρας
17 ὁ δὲ θεὸς ὁ σώσας τὸν πάντα λαὸν αὐτου̃ καὶ ἀποδοὺς τὴν κληρονομίαν πα̃σιν καὶ τὸ βασίλειον καὶ τὸ ἱεράτευμα καὶ τὸν ἁγιασμόν
18 καθὼς ἐπηγγείλατο διὰ του̃ νόμου ἐλπίζομεν γὰρ ἐπὶ τω̨̃ θεω̨̃ ὅτι ταχέως ἡμα̃ς ἐλεήσει καὶ ἐπισυνάξει ἐκ τη̃ς ὑπὸ τὸν οὐρανὸν εἰς τὸν ἅγιον τόπον ἐξείλετο γὰρ ἡμα̃ς ἐκ μεγάλων κακω̃ν καὶ τὸν τόπον ἐκαθάρισεν
19 τὰ δὲ κατὰ τὸν Ιουδαν τὸν Μακκαβαι̃ον καὶ τοὺς τούτου ἀδελφοὺς καὶ τὸν του̃ ἱερου̃ του̃ μεγίστου καθαρισμὸν καὶ τὸν του̃ βωμου̃ ἐγκαινισμὸν
20 ἔτι τε τοὺς πρὸς 'Αντίοχον τὸν 'Επιφανη̃ καὶ τὸν τούτου υἱὸν Εὐπάτορα πολέμους
21 καὶ τὰς ἐξ οὐρανου̃ γενομένας ἐπιφανείας τοι̃ς ὑπὲρ του̃ Ιουδαϊσμου̃ φιλοτίμως ἀνδραγαθήσασιν ὥστε τὴν ὅλην χώραν ὀλίγους ὄντας λεηλατει̃ν καὶ τὰ βάρβαρα πλήθη διώκειν
22 καὶ τὸ περιβόητον καθ' ὅλην τὴν οἰκουμένην ἱερὸν ἀνακομίσασθαι καὶ τὴν πόλιν ἐλευθερω̃σαι καὶ τοὺς μέλλοντας καταλύεσθαι νόμους ἐπανορθω̃σαι του̃ κυρίου μετὰ πάσης ἐπιεικείας ἵλεω γενομένου αὐτοι̃ς
23 ὑπὸ 'Ιάσωνος του̃ Κυρηναίου δεδηλωμένα διὰ πέντε βιβλίων πειρασόμεθα δι' ἑνὸς συντάγματος ἐπιτεμει̃ν
24 συνορω̃ντες γὰρ τὸ χύμα τω̃ν ἀριθμω̃ν καὶ τὴν οὐ̃σαν δυσχέρειαν τοι̃ς θέλουσιν εἰσκυκλει̃σθαι τοι̃ς τη̃ς ἱστορίας διηγήμασιν διὰ τὸ πλη̃θος τη̃ς ὕλης
25 ἐφροντίσαμεν τοι̃ς μὲν βουλομένοις ἀναγινώσκειν ψυχαγωγίαν τοι̃ς δὲ φιλοφρονου̃σιν εἰς τὸ διὰ μνήμης ἀναλαβει̃ν εὐκοπίαν πα̃σιν δὲ τοι̃ς ἐντυγχάνουσιν ὠφέλειαν
26 καὶ ἡμι̃ν μὲν τοι̃ς τὴν κακοπάθειαν ἐπιδεδεγμένοις τη̃ς ἐπιτομη̃ς οὐ ῥά̨διον ἱδρω̃τος δὲ καὶ ἀγρυπνίας τὸ πρα̃γμα
27 καθάπερ τω̨̃ παρασκευάζοντι συμπόσιον καὶ ζητου̃ντι τὴν ἑτέρων λυσιτέλειαν οὐκ εὐχερές ὅμως διὰ τὴν τω̃ν πολλω̃ν εὐχαριστίαν ἡδέως τὴν κακοπάθειαν ὑποίσομεν
28 τὸ μὲν διακριβου̃ν περὶ ἑκάστων τω̨̃ συγγραφει̃ παραχωρήσαντες τὸ δὲ ἐπιπορεύεσθαι τοι̃ς ὑπογραμμοι̃ς τη̃ς ἐπιτομη̃ς διαπονου̃ντες
29 καθάπερ γὰρ τη̃ς καινη̃ς οἰκίας ἀρχιτέκτονι τη̃ς ὅλης καταβολη̃ς φροντιστέον τω̨̃ δὲ ἐγκαίειν καὶ ζωγραφει̃ν ἐπιχειρου̃ντι τὰ ἐπιτήδεια πρὸς διακόσμησιν ἐξεταστέον οὕτως δοκω̃ καὶ ἐπὶ ἡμω̃ν
30 τὸ μὲν ἐμβατεύειν καὶ περίπατον ποιει̃σθαι λόγων καὶ πολυπραγμονει̃ν ἐν τοι̃ς κατὰ μέρος τω̨̃ τη̃ς ἱστορίας ἀρχηγέτη̨ καθήκει
31 τὸ δὲ σύντομον τη̃ς λέξεως μεταδιώκειν καὶ τὸ ἐξεργαστικὸν τη̃ς πραγματείας παραιτει̃σθαι τω̨̃ τὴν μετάφρασιν ποιουμένω̨ συγχωρητέον
32 ἐντευ̃θεν οὐ̃ν ἀρξώμεθα τη̃ς διηγήσεως τοι̃ς προειρημένοις τοσου̃τον ἐπιζεύξαντες εὔηθες γὰρ τὸ μὲν πρὸ τη̃ς ἱστορίας πλεονάζειν τὴν δὲ ἱστορίαν ἐπιτεμει̃ν
Для корректного отображения некириллических текстов желательно установить шрифты Lucida Sans Unicode (для текстов на греческом) и Hirmos (для текстов на церковнославянском). Если Ваш браузер поддерживает технологию CSS3, шрифты будут загружены автоматически.
Комментарии:
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

Вторая книга Маккавейская является не продолжением первой, а частично параллельным повествованием: в ней излагаются события с конца царствования Селевка VI, предшественника Антиоха Епифана, до поражения Никанора. Она охватывает всего пятнадцать лет и соответствует содержанию семи первых глав 1 Макк. По своей литературной форме 2 Макк, написанная по-греч, во многом отличается от 1 Макк.

Она представлена как сокращенное произведение некоего Иасона Киринейского (2 Макк 2:19-32), которое предваряют два послания иерусалимских иудеев (2 Макк 1:1-2:18). Стиль книги характерен для произведений эллинистических писателей, язык ее изобилует риторическими оборотами. Автор больше проповедник, чем историк, но он значительно превосходит автора 1 Макк в знании греческих общественных институтов и политической жизни той эпохи. Он пишет для александрийских иудеев, чтобы пробудить у них сознание солидарности с их палестинскими собратьями. В частности, он хочет привлечь их внимание к судьбе Храма — средоточию религиозной жизни израильтян, — ненавидимого язычниками-поработителями. Это стремление автора заметно в композиции книги: после описания эпизода с Илиодором, подчеркивающего неприкосновенность святилища, первая часть книги (2 Макк 4:1-10:8) заканчивается сообщением о смерти Антиоха Епифана, гонителя, осквернившего храм, и об установлении праздника Очищения; вторая часть (2 Макк 10:9-15:36) также завершается смертью гонителя — Никанора, угрожавшего разрушить храм, и установлением праздника в память избавления. Письма, помещенные в начале книги (2 Макк 1:1-2:18), содержат призыв иудеев к своим единоверцам в Египте праздновать вместе с ними Очищение Храма.

Датой написания можно считать 188 г. селевкидской эры, т.е. 124 г. до Р.Х., на что имеется указание в 2 Макк 1:10. Книга имеет безусловную историческую ценность, хотя редактор и включил в текст апокрифические рассказы (2 Макк 1:10-2:18) и воспроизвел патетические сказания об Илиодоре, о мученической кончине Елеазара (2 Макк 6:18-31) и семи братьев (2 Макк 7), взятые им у Иасона для иллюстрации его религиозных тезисов. Совпадение основных данных 1 и 2 Макк подтверждает историческую достоверность событий, описываемых в этих, друг от друга независящих, источниках. В одном важном пункте 2 Макк противоречит 1 Макк 6:1-13: здесь очищение храма происходит до смерти Антиоха Епифана, тогда как в 2 Макк 9:1-29 — после его смерти. Недавно опубликованная хронологическая вавилонская таблица подтверждает свидетельство 2 Макк: Антиох умер в октябре-ноябре 164 г., до освящения храма в декабре того же года. Нет оснований сомневаться в подлинности исторических данных о событиях, предшествовавших разграблению храма Антиохом и содержащихся только в 2 Макк 4. Вместе с тем следует указать на грубую ошибку, за которую редактор ответственен скорее, чем сам Иасон: располагая письмом Антиоха V (2 Макк 11:22-26), сн добавил в гл. 11-12 другие письма и рассказ о событиях, относящихся к концу царствования Антиоха IV, которые следовало поместить между 8 и 9 гл.

С христианской точки зрения данная книга важна содержащимися в ней утверждениями о воскресении мертвых (2 Макк 14:16) и загробном возмездии (2 Макк 6:26), а также тем, что в ней придается значение молитве за усопших (2 Макк 12:41-45), подвигам мучеников (2 Макк 6:18-7:41) и ходатайству святых (2 Макк 15:12-16). Наличие поучений на темы, мало затронутые в других книгах ВЗ, объясняет, почему Церковь включила 2 Макк в библ. канон.

Хронологическая система, которой следуют обе книги, стала нам более понятна после открытия клинописной таблицы, содержащей фрагмент хронологии Селевкидов. Благодаря ей удалось установить точную дату смерти Антиоха Епифана. Выяснилось, что 1 Макк следует македонскому летоисчислению, которое принимает за исходную точку октябрь 312 г до Р.Х., тогда как 2 Макк следует летоисчислению иудейскому, соответствующему вавилонскому, начинающемуся с месяца Нисана — апреля 311 г. Укажем на два исключения: в 1 Макк события, связанные с храмом и иудейской историей, датированы по иудео-вавилонскому календарю (1 Макк 1:54; 1 Макк 2:70; 1 Макк 4:52; 1 Макк 9:3, 1 Макк 9:54; 1 Макк 10:21; 1 Макк 13:41, 1 Макк 13:51; 1 Макк 14:27; 1 Макк 16:14), а письма, приведенные в 2 Макк, следуют македонскому летоисчислению.

Текст дошел до нас в трех рукописях, написанных т.наз. унциальным письмом (Sinaiticus, Alexandrinus и Venetus), и в прибл. тридцати рукописях, написанных курсивным письмом. В тексте «Лукиановой рецензии» (300 г. по Р.Х.) иногда сохранен текст более древний, чем в остальных греч рукописях. Этим текстом пользовался Иосиф Флавий при написании «Иудейских Древностей». Латинская рукопись « Vetus Latina » является переводом греческого, ныне утерянного, текста, лучшего из всех дошедших до нас. Текст этих книг в Вульг восходит не к бл. Иерониму, который не считал кн Макк каноническими, а к рецензии (редакции) второстепенного качества.

Книги Маккавейские (1 и 2) не вошли в евр канон Писания, но они находятся в LXX и Западная Церковь признала их богодухновенными (второканоническими). В них описывается борьба евр народа против Селевкидов за религиозную и политическую независимость. Название книг происходит от прозвища Маккавей (евр «мак-кави» — молот), данного Иуде, герою этой борьбы (1 Макк 2:4), и затем распространенного на его братьев. Последние строки книги (1 Макк 16:23-24) указывают, что она была написана не раньше конца царствования Иоанна Гиркана, вернее вскоре после его смерти, около 100 до Р.Х.

Скрыть
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

1-3  В записях пророка Иеремии находитсягреч.: ἐν ται̃ς ἀπογραφαι̃ς; εὑρίσκεται ‘Ιερεμιαςὅτι... вместо: εὑρίσκεται ὅτι ‘Ιερεμιας, т. е.: в записях (некоторого неназванного писателя) находится, что Иеремия приказал... и т. д. В канонических книгах Ветхого Завета описываемого здесь происшествия действительно не находится; это делает вполне правдоподобною и основательною приводимую поправку настоящего стиха.


4-6  Было также в писанииτη̨̃ γραφη̨̃ — не в писании по преимуществу (каноническом, священном), а в вышеупомянутом — ἀπογραφαι̃ς.


Повелел скинии и ковчегу следовал за ним. Более ясно это «последование» скинии и ковчега представляет Syncellus: ‘Ιερεμιας προσέταξε τοι̃ς ἱερευ̃σιν ἀ̃ραι τὴν θείαν κιβωτὸν καὶ τὴν σκηνήν καί ἀκολουθη̃σαι ἀυτω̨̃ (с. 409 ed. Bonn.), т. е. Иеремия повелел священникам поднять божественный кивот и скинию и следовать за ним. Некоторый намек на такого именно рода следование скинии в данном месте можно находить в упоминании «сопутствовавших» Иеремии (6 ст.), которые и могли быть носильщиками священных частей скинии.


Наследие Божиеהוהי תַלֳחַנκληρονομία, т. е. святая земля, данная Богом Своему народу в обладание, удел. Гора, с которой Моисею было показано это «наследие Божие», — есть Неву (Втор 34:1).


7  Доколе Бог умилосердившись не соберет сонма народа. Это собрание народа и возвращение благоволения к нему Божия ожидалось от Мессии, в силу многих о том пророчеств.


8  При Моисее — при освящении им скинии — Исх 40:34 и далее; Чис 9:15 и далее; 14:10.


Чтобы особенно святилось местоὁ τόπος, т. е. место храма (ст. 18; 3:2,18,30; 5:16 и т. д.). Описание исполнения этой просьбы Соломона — 3 Цар 8:10 и далее; а также 2 Пар 6:41-7:1 и далее.


9  Было сказано и то, как он, исполненный премудростислав.: «являшеся же, и яко премудрость имея»; греч.: διεσαφει̃το δὲ, καὶ ὡς σοφίαν ἔχων ἀνήνεγκεν θυσίαν. Точнее: «нашлось же (в записях) и то, как Соломон, как премудрость имеющий, принес, и т. д.


Принес жертву обновления и совершения храмаἐγκαινισμου̃ καὶ τη̃ς τελειώσεως. Последнее прибавлено для выражения той мысли, что только с принесением жертвы обновления храм совершенно освятился и стал местом жилища Божия, в котором можно было теперь возносить молитвы.


10 Об этом можно читать Лев 9:24; 2 Пар 7:1.


О молитве Моисея при освящении скинии в книге Лев 9 ничего не упоминается, однако, из 23 ст. там само собою следует, что Моисей и Аарон не для другого чего входили в скинию, как именно для молитвы («вошли... и вышли, и благословили народ, и явилась слава Господня»).


11 В Пятикнижии Моисея нигде не находится приводимого здесь изречения. В наиболее подходящем сюда параллельном месте — Лев 10:16 и далее — имеется лишь повествование, как Моисей, после принесения Аароном козла в жертву за грех, разгневался на священников, что жертва эта была вся сожжена, а не потреблена самими священниками, как «святыня великая», по поведению Божию. Объяснение Аарона по поводу этого упущения удовлетворило Моисея, и хотя это удовлетворение книга Левит лишь кратко выражает словами: «и услышал Моисей и одобрил» (Лев 10:20 ст.), в данном стихе 11-м оно представляется также и одобрением Божиим, видимым знаком чего служило попаление этой жертвы вместе с прочими (ср. Лев 10:16; 9:15,24).


Жертва о грехегреч.: τὸ περὶ τη̃ς ἁμαρτίας, слав. точнее: «сущее за грех» — то, что было принесено за грех. Такая форма, или даже еще проще — περὶ ἁμαρτίας — у LXX очень часто встречается для обозначения жертвы за грех (Лев 5:11; 7:37 и т. д.).


12 Праздник освящения храма при Соломоне, по 2 Пар 7:8 и далее, продолжался собственно 7, а не 8 дней. Здесь насчитывается восемь дней, очевидно, с упоминаемым в 2 Пар 7:9 днем попразднества.


13  В... памятных книгах Неемииἐν τοι̃ς ὑπομνηματισμοι̃ς οἱ κατὰ τὸν Νεεμίαν — подобно евангельским надписаниям: κατὰ Ματθαι̃ον, κατὰ Μα̃ρκον и т. д. Этим предполагается, что были и другие писатели в области того же материала; в данном случае κατὰ τὸν Νεεμίαν заставляет предполагать или существование другого труда псевдо-Неемии, или здесь имеется ввиду отличать труд Неемии от какой-нибудь греческой переделки канонического Неемии с большими вставками, вроде 3-ей книги Ездры.


Сказания о царях и пророках и о Давидеτὰ περὶ τω̃ν βασιλέων καὶ προφητω̃ν καὶ τὰ του̃ Δαυίδ. Русский перевод данного места сильно искажает мысль подлинника: Неемия собрал «книги» Царей (здесь разумеются, вероятно, и Судей), а не сказания; затем, он собрал не «о пророках» «сказания» или точнее «книги» (βιβλία), а «пророков», т. е. пророческие книги Ветхого Завета; наконец, он собрал не «о Давиде» («сказания») «книги», а «Давида», для чего нарочито повторено в подлиннике — τὰ του̃ Δαυίδ, т. е. Писания Давида, или Псалмы — Псалтирь (ср. Лк 24:44). Дальше ко всему это добавляются письма царей о священных приношенияхἐπιστολὰς βασιλέων περὶ ἀναθεμάτων, где по всей вероятности разумеются книги Ездры и Неемии, содержания письма персидских царей, от Кира до Артаксеркса, и описание их благосклонных отношений к храму и народу иудейскому. Здесь, таким образом, содержится немаловажное свидетельство и указание на собрание канонических книг Ветхого Завета (канона) во времена Ездры и Неемии и именно трудами и авторитетом последнего. То обстоятельство, что среди перечисляемых книг не упомянуто Пятикнижия (νόμος), имеет то простое объяснение, что «закон» давно составлял основание всей жизни Израиля, для чего вручен был и пророком Иеремиею иудейским переселенцам (ст. 2). И самое «собрание» книг Неемиею было собственно прибавлением их к «закону», имевшемуся прежде, что выражается и глаголом подлинника ἐπισυνήγαγε («прибавил к»).


14  Иуда, затерянное (τὰ διαπεπτωκότα, т. е. βιβλία) по случаю (διὰ) бывшей у нас войны, все собрал. Здесь имеется ввиду несчастное время Антиоха Епифана, когда много списков Свящ. Писания погибло, в силу указа Антиоха об их розыске и уничтожении. Но, несмотря на все это, книги сохранились и теперь предлагаются египетским иудеям.


17  Наследие и царство и священство и святилище (слав. «освящение») — τὴν κληρονομίαν καὶ τὸ βασίλειον, καὶ τὸ ἱεράτευμα καὶ τὸν ἁγιασμόν, — то царское и священническое достоинство избранного народа, о котором говорится в Исх 19:5,6 (ἔσεσθέ μοι βασίλειον ἱεράτευμα καὶ ἔθνος ἅγιον). Отсюда видна также неправильность перевода слова ἁγιασμόν — святилище: слав. «освящение» вернее.


Κληρονομία — собственность Иеговы (הוהי תַלֳהַנ).


18  Обещал в законеδιὰ του̃ νόμου — собственно через закон, или посредством закона, при условии верности ему со стороны Израиля.


В место святоеεἰς τὸν ἅγιον, где храм.


Скоро помилуетταχέως ἐλεήσει — здесь выражается ожидание наступления мессианского царства в ближайшем будущем; к этому ожиданию давало сильные основания то, что Бог «избавил» их «от великих бед и очистил место», святое от языческих алтарей, идолов и идолослужений.


20 О прозвании Μακκαβαι̃ος — см. к 1 Макк 2:3 и о братьях Иуды — 1 Макк 2:2-5a.


Об очищении великого храма и обновлении жертвенника — говорится в 1 Макк 4:42 и далее.


Великого — ради его назначения служит к почтению истинного Бога.


22  О бывших с неба явлениях — повествуется 3:24 и далее; 5:2-4; 11:8; 15:12-16.


За иудеевὑπὲρ του̃ ἰουδαϊσμου̃ — за иудейство, за веру, законы и обычаи иудейские (ср. 8:1; 14:38), в противоположность эллинизму — ἑλληνισμός, 4:13; 6:24, или вообще чужеземщине — ἀλλοφυλισμός.


Многочисленные толпы неприятелейτὰ βάρβαρα πλήθηслав. точнее: варваров множество прогоняху. Варвары здесь — сирийские войска, названные так за свою жестокость и грубость, и вообще враги иудеев (ср. Иез 21:31; Пс 113:1, а также 2 Макк 4:25; 5:22; 10:4 и 3 Макк 3 глава).


25  Множество чисел — в указаниях годов, месяцев, количествах войск и т. п.


Известная под именем 2-ой Маккавейской — книга сама заявляет себя, как краткое начертание или изложение пяти книг некоего Иасона Киринейского (2 Макк 2:24) — в их повествовании «о делах Иуды Маккавея и братьев его», а также «о войнах против Антиоха Епифана и против сына его Евпатора».

Следуя этому плану, книга делится на 2 ясно разграниченных части, из коих 1-я (2 Макк 3:1-10:9) повествует о событиях в Иерусалиме при Селевке IV и Антиохе Епифане, а 2-я (2 Макк 10:10-15:39) — о событиях при сыне его Антиохе Евпаторе, кончая смертью Никанора (в 151 г. э. Сел. = 161 г. до Р. Х.). Этому сокращенному изложению Иасона Киринейского предшествуют 2 письма палестинских иудеев к египетским (2 Макк 1:1-2:19), а также вставлены два кратких замечания автора — одно в начале (после писем, 2 Макк 2:20-33), и другое — в конце (2 Макк 15:37-39) труда.

Так как начальные события книги (2 Макк 3) имели место в последний или предпоследний год царствования Селевка IV, умершего в 176 г. до Р. Х., то можно с точностью установить, что 2-я книга Маккавейская обнимает своим повествованием исторический период в 15 лет (176-161 г. до Р. Х.)

Возникает вопрос, в какой степени этот период в изложении 2-ой Маккавейской книги совпадает с изложением 1-ой, в которую он также входит, как часть, — в чем сходствует и в чем представляет особенности и различия, в чем пополняет параллельный ему рассказ или сам в чем пополняется им?

По сравнению с 1-ой Маккавейской книгой, ведущей свой рассказ с Антиоха Епифана (1 Макк 1:10), — вторая Маккавейская книга захватывает несколько более ранних событий (2 Макк 3:1; 2 Макк 4:6) и более подробно описывает бедствия иудеев, постигшие их с отступничеством первосвященника Иасона (2 Макк 4:7-7:42 = 1 Макк 1:10-64). С 8 гл. рассказ идет параллельно 1 Макк 3-7 с некоторыми более или менее значительными и важными отличиями и неточностями, находящими себе объяснение отчасти в более религиозно-дидактических, нежели строго научных исторических целях книги, — а отчасти в неизбежных недосмотрах при сокращении первоисточника и приспособлении его к указанным предвзятым целям.

Личность и жизнь Иасона Киринейского мало известны. От его отечества Кирены — можно только заключить, что он был иудей-эллинист, и что его 5 книг истории написаны были на греческом наречии.

Столь же мало сведений можно дать о сократителе его труда — писателе 2-ой Маккавейской книги. Представляется вероятным лишь, что он, также эллинист, незнаком был с 1-ой Маккавейской книгой, хотя мог собирать материалы для своей истории в Палестине, как показывают многие народные иудейские предания, нашедшие место в его труде.

О времени написания книги удается отчасти заключить из 2 Макк 1:10, что она написана не раньше 188 г. э. Сел. = 124 г. до Р. Х., но когда именно, с точностью определить нельзя, во всяком случае до пресечения Маккавейской династии и взятия Иерусалима Помпеем (63 г. до Р. Х.).

Благодаря в особенности трогательному и поучительному повествованию своему о страданиях за веру 7 братьев-«Маккавеев» с их матерью и учителем, книга пользовалась большим вниманием и уважением древних церковных писателей и проповедников (Климент Александрийский, Ориген, Иероним, Августин и др.), хотя и не почиталась каноническою.

Скрыть

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).