Библия-Центр
РУ
Вся Библия
Церковнославянский перевод (ru)
Поделиться

Кни1га Неемjи, ГлавA 8

И# пріи1де мцcъ седмы1й, сы1нове же ї}лєвы бsху во градёхъ свои1хъ: и3 собрaшасz вси2 лю1діе ћкw мyжъ є3ди1нъ на прострaнство, є4же пред8 враты2 водны1ми, и3 реко1ша є4здрэ пи1сарю, да принесе1тъ кни1гу зако1на мwmсе1ова, є3го1же заповёда гDь ї}лю.
И# принесе2 є4здра свzще1нникъ зако1нъ пред8 мно1жество t муже1й дaже до же1нъ, и3 всBмъ, и5же можaху разумёти слы1шаще, въ де1нь пе1рвый мцcа седмaгw,
и3 чте2 въ не1мъ (ћвнw на прострaнствэ, є4же пред8 враты2 водны1ми), t ќтра дaже до полyдне, пред8 м{жи и3 женaми, и3 сjи бsху разумёюще, и3 ќши всёхъ людjй ко кни1зэ зако1на.
И# стA є4здра писе1цъ на степе1ни древsнэмъ, є3го1же сотвори1ша къ народовэщaнію, и3 стaша бли1з8 є3гw2 матfаfjа и3 саме1а, и3 ґнанjа и3 ўрjа, и3 хелкjа и3 маасjа њдеснyю є3гw2, њшyюю же фадаjа и3 місаи1лъ, и3 мелхjа и3 њсaмъ, и3 ґсавадмA и3 захaріа и3 месоллaмъ.
И# разгнY є4здра кни1гу пред8 всёми людьми2, ћкw то1й бЁ над8 людьми2, и3 бы1сть є3гдA разгибaше ю5, стaша вси2 лю1діе.
И# благослови2 є4здра гDа бг7а вели1каго, и3 tвэщaша вси2 лю1діе и3 рёша ґми1нь, воздви1гше рyцэ свои2, и3 преклони1шасz и3 поклони1шасz гDеви лице1мъ на зе1млю.
І3исyсъ же и3 ванаjа и3 саравjа, ґкaнъ, савате1й, камптaсъ, ґзарjа, їwзавадaнъ, ґнифане1съ и3 леvjти бsху вразумлsюще людjй въ зако1нэ: лю1діе же стоsху на стоsніи свое1мъ.
И# что1ша въ кни1зэ зако1на б9іz, и3 поучaше є4здра и3 и3з8zснsше ко разумёнію гDню, и3 разумёша лю1діе чте1ніе.
Рече1 же неемjа и3 є4здра свzще1нникъ и3 писе1цъ, и3 леvjти и3 толкyющіи лю1демъ, и3 рёша всBмъ лю1демъ: де1нь с™ъ є4сть гDу бг7у нaшему, не рыдaйте и3 не плaчите. Поне1же плaкаша вси2 лю1діе, є3гдA ўслы1шаша словесA зако1на.
10 И# рече2 и5мъ: и3ди1те и3 kди1те т{чнаz и3 пjйте сл†дкаz, и3 посли1те ч†сти не и3мyщымъ, ћкw с™ъ є4сть де1нь гDеви нaшему, и3 не печaлитесz, и4бо рaдость гDнz сіS є4сть си1ла нaша.
11 Леvjти же молчaніе творsху во всёхъ лю1дехъ, глаго1люще: молчи1те, ћкw де1нь с™ъ є4сть, и3 не тужи1те.
12 И# tидо1ша вси2 лю1діе ћсти и3 пи1ти, и3 послaти ч†сти, и3 сотвори1ти весе1ліе вели1ко, ћкw разумёша словесA, и5мже научи1ша и5хъ.
13 И# въ де1нь вторы1й собрaшасz кнsзіе nте1чествъ со всёми людьми2, свzще1нницы и3 леvjти ко є4здрэ писцY, да протолкyетъ всBмъ словесA закHннаz.
14 И# њбрэто1ша пи1сано въ зако1нэ, є3го1же заповёда гDь руко1ю мwmсе1овою, да њбитaютъ сы1нове ї}лєвы въ кyщахъ въ прaздникъ мцcа седмaгw,
15 и3 да проповёдzтъ трубaми во всёхъ градёхъ и4хъ и3 во їеrли1мэ. И# рече2 є4здра: и3зыди1те на го1ру, и3 принеси1те вBтви м†сличны, и3 вBтви древе1съ кmпарjсныхъ, и3 вBтви мmрс‡нныz, и3 вBтви фjнікwвы, и3 вBтви древе1съ дубрaвныхъ, сотвори1ти кyщы по пи1саному.
16 И# и3зыдо1ша лю1діе, и3 принесо1ша, и3 сотвори1ша себЁ кyщы кjйждо на кро1вэ свое1мъ и3 во дво1рэхъ свои1хъ, и3 во дво1рэхъ до1му б9іz и3 на прострaнствэ врaтъ водны1хъ и3 на прострaнствэ врaтъ є3фре1млихъ.
17 И# сотвори1ша ве1сь со1нмъ возврати1выйсz t плэне1ніz кyщы, и3 сэдо1ша въ кyщахъ, ћкw не сотвори1ша t днjй їисyса сы1на наvи1на тaкw сы1нове ї}лєвы дaже до дне2 тогw2. И# бы1сть весе1ліе вели1ко.
18 И# читaху въ кни1зэ зако1на б9іz на всsкъ де1нь, t дне2 пе1рвагw дaже до дне2 послёднzгw. И# сотвори1ша прaздникъ се1дмь днjй, и3 въ де1нь nсмы1й собрaніе по њбы1чаю.

Кни1га Неемjи, ГлавA 9

Въ де1нь же двaдесzть четве1ртый мцcа сегw2 собрaшасz сы1нове ї}лєвы въ постЁ и3 во вре1тищихъ, и3 пе1рсть на главaхъ и4хъ.
И# tлучи1шасz сы1нове ї}лєвы t всsкагw сы1на чyжда, и3 и3сповёдаху грэхи2 сво‰ и3 беззакHніz nтє1цъ свои1хъ.
И# стaша на стоsніи свое1мъ и3 что1ша въ кни1зэ зако1на гDа бг7а своегw2 четвери1цею въ де1нь, и3 бsху и3сповёдающесz гDеви и3 покланsющесz гDу бг7у своемY.
И# стaша на степе1ни леvjтwвъ їисyсъ и3 сы1нове кадміи6ли, саханjа сы1нъ саравjинъ, сы1нове хан†ни, и3 возопи1ша глaсомъ вели1кимъ ко гDу бг7у своемY,
и3 реко1ша леvjти, їисyсъ и3 кадміи1лъ: востaните, благослови1те гDа бг7а нaшего t вёка дaже до вёка: и3 благословsтъ и4мz слaвы твоеS, и3 вознесyтъ во всsцэмъ благослове1ніи и3 хвалЁ.
И# рече2 є4здра: ты2 є3си2 сaмъ гDь є3ди1нъ, ты2 сотвори1лъ є3си2 нб7о и3 нб7о нб7се2 и3 вс‰ во1и и4хъ, зе1млю и3 вс‰, є3ли6ка на не1й сyть, морS и3 вс‰, ±же въ ни1хъ, и3 ты2 њживлsеши вс‰, и3 во1и нбcніи покланsютсz тебЁ:
ты2 є3си2 гDь бг7ъ, ты2 и3збрaлъ є3си2 ґврaма и3 и3зве1лъ є3си2 є3го2 t страны2 халде1йскіz, и3 положи1лъ є3си2 и4мz є3мY ґвраaмъ,
и3 њбрёлъ є3си2 се1рдце є3гw2 вёрно пред8 тобо1ю, и3 завэщaлъ є3си2 съ ни1мъ завётъ дaти є3мY зе1млю ханане1йску и3 хетте1йску, и3 ґморре1йску и3 ферезе1йску, и3 їевусе1йску и3 гергесе1йску, и3 сёмени є3гw2: и3 ўтверди1лъ є3си2 словесA тво‰, ћкw првdнъ є3си2:
и3 ви1дэлъ є3си2 њѕлобле1ніе nтє1цъ нaшихъ во є3гv1птэ, и3 во1пль и4хъ ўслы1шалъ є3си2 на мо1ри чермнёмъ,
10 и3 дaлъ є3си2 знaмєніz и3 чудесA во є3гv1птэ на фараHна и3 на вс‰ рабы6 є3гw2 и3 на вс‰ лю1ди земли2 є3гw2: познaлъ бо є3си2, ћкw возгордёшасz на ни1хъ, и3 сотвори1лъ є3си2 себЁ и4мz, ћкоже де1нь се1й:
11 и3 мо1ре расто1рглъ є3си2 пред8 ни1ми, и3 проидо1ша посредЁ мо1рz по сyху, и3 гони1тєли и4хъ вве1рглъ є3си2 въ глубинY, ћкw кaмень въ водЁ ѕёльнэй:
12 и3 въ столпЁ њ1блачнэ води1лъ є3си2 и5хъ во дни2 и3 въ столпЁ џгненнэ въ нощи2, є4же њсвэти1ти и5мъ пyть, по немyже и3до1ша:
13 и3 на го1ру сінaйскую сше1лъ є3си2, и3 гlалъ є3си2 къ ни6мъ съ нб7се2, и3 дaлъ є3си2 и5мъ судьбы6 пр†вы и3 зако1нъ и4стинный, повєлёніz и3 зaпwвэди бlги:
14 и3 суббHту с™yю твою2 kви1лъ є3си2 и5мъ, зaпwвэди, повелBніz и3 зако1нъ повелёлъ є3си2 и5мъ руко1ю мwmсе1а рабA твоегw2:
15 хлёбъ же съ небесе2 дaлъ є3си2 и5мъ во ѓлчбэ и4хъ въ пи1щу и5мъ, и3 во1ду и3з8 кaмене и3зве1лъ є3си2 и5мъ въ жaжди и4хъ, и3 ре1клъ є3си2 и5мъ, да вни1дутъ и3 наслёдzтъ зе1млю, на ню1же просте1рлъ є3си2 рyку твою2 дaти и5мъ:
16 тjи же и3 nтцы2 нaши возгордёшасz и3 њжесточи1ша вы6z сво‰ и3 не послyшаша зaповэдій твои1хъ,
17 и3 не восхотёша слы1шати, и3 не воспомzнyша чуде1съ твои1хъ, ±же сотвори1лъ є3си2 и5мъ: и3 њжесточи1ша вы1ю свою2, и3 дaша начaло возврати1тисz на рабо1ту свою2 во є3гv1петъ: ты1 же, б9е, млcтивъ и3 ще1дръ, долготерпэли1въ и3 многомлcтивъ, и3 не њстaвилъ є3си2 и5хъ:
18 є3ще1 же сотвори1ша себЁ и3 тельцA сліsна и3 реко1ша: сjи бо1зи и3зведо1ша нaсъ и3з8 є3гv1пта: и3 сотвори1ша раздражє1ніz вє1ліz:
19 ты1 же въ щедро1тахъ твои1хъ мно1гихъ не њстaвилъ є3си2 и4хъ въ пусты1ни, сто1лпъ њ1блачный не ўклони1лъ є3си2 t ни1хъ во дни2, є4же настaвити и5хъ на пyть, и3 сто1лпъ џгненный въ нощи2, є4же њсвэти1ти и5мъ пyть по немyже и3до1ша,
20 и3 д¦ъ тво1й бlгjй дaлъ є3си2, є4же научи1ти и5хъ, и3 мaнны твоеS не лиши1лъ є3си2 t ќстъ и4хъ, и3 во1ду дaлъ є3си2 и5мъ въ жaжди и4хъ,
21 и3 четы1редесzть лётъ препитaлъ є3си2 и5хъ въ пусты1ни, ничто1же и5мъ њскудЁ: њдэ‰ніz и5хъ не состарёшасz, и3 сапози2 и4хъ не раздрaшасz:
22 и3 дaлъ є3си2 и5мъ ц†рства, и3 лю1ди раздэли1лъ є3си2 и5мъ, и3 наслёдиша зе1млю сиHна царS є3севHнска и3 зе1млю њ1га царS васaнска:
23 и3 ўмно1жилъ є3си2 сы1ны и4хъ ћкw ѕвёзды небє1сныz, и3 вве1лъ є3си2 и5хъ въ зе1млю, њ не1йже гlалъ є3си2 nтцє1мъ и4хъ вни1ти и3 наслёдити ю5:
24 (и3 внидо1ша сы1нове и4хъ) и3 наслёдиша зе1млю: и3 сокруши1лъ є3си2 пред8 ни1ми њбитaющихъ въ земли2 ханане1йстэй, и3 дaлъ є3си2 и5хъ въ рyку и4хъ, и3 цари6 и4хъ и3 лю1ди земли2, да сотворsтъ и5мъ ћкоже ўго1дно пред8 ни1ми:
25 и3 взsша грaды высHкіz, и3 њдержaша до1мы пHлны всёхъ благи1хъ, кл†дzзи њграждє1ны кaменіемъ, віногрaды и3 м†слины и3 всsко дре1во снёдное во мно1жество, и3 kдо1ша и3 насы1тишасz, и3 ўтолстёша и3 разшири1шасz во бlгости твое1й вели1цэй:
26 и3 и3змэни1шасz и3 tступи1ша t тебє2, и3 поверго1ша зако1нъ тво1й созади2 пло1ти своеS, и3 прbро1ки тво‰ и3зби1ша, и5же засвидётельствоваху и5мъ, да њбратsтсz къ тебЁ, и3 сотвори1ша хулы6 вели6ки:
27 и3 дaлъ є3си2 и5хъ въ рyку њскорблsющихъ |, и3 њѕло1биша и5хъ: и3 во бре1мz печaли своеS возопи1ша къ тебЁ, и3 ты2 съ нб7се2 твоегw2 ўслы1шалъ є3си2, и3 по щедро1тамъ твои6мъ мнHгимъ дaлъ є3си2 и5мъ спаси1телей, и3 спcлъ є3си2 и5хъ t рyкъ вр†гъ и4хъ:
28 и3 є3гдA ўпоко1ишасz, возврати1шасz сотвори1ти лукaвое пред8 тобо1ю: и3 њстaвилъ є3си2 и5хъ въ рукaхъ вр†гъ и4хъ, и3 њбладaша и4ми: и3 пaки возопи1ша къ тебЁ, ты1 же t нб7се2 ўслы1шалъ є3си2, и3 и3збaвилъ є3си2 и5хъ въ щедро1тахъ твои1хъ мно1зэхъ,
29 и3 засвидётельствовалъ є3си2 и5мъ, да њбратsтсz къ зако1ну твоемY: nни1 же возгордёшасz и3 не послyшаша, но въ зaповэдехъ твои1хъ и3 въ судьбaхъ твои1хъ согрэши1ша, ±же сотвори1въ человёкъ жи1въ бyдетъ въ ни1хъ: и3 дaша плещы2 непокwри1выz, и3 вы1ю свою2 њжесточи1ша, и3 не послyшаша:
30 и3 продолжи1лъ є3си2 на ни1хъ лBта мнHга, и3 засвидётельствовалъ є3си2 и5мъ д¦омъ твои1мъ и3 руко1ю прbрHкъ твои1хъ, и3 не внsша, и3 пре1далъ є3си2 и5хъ въ рyку людjй земны1хъ:
31 въ млcрдіихъ же твои1хъ мно1гихъ не сотвори1лъ є3си2 и5хъ въ скончaніе, ниже2 њстaвилъ є3си2 и5хъ, ћкw бг7ъ си1ленъ є3си2 и3 млcтивъ и3 ще1дръ:
32 и3 нн7э, б9е нaшъ крёпкій, вели1кій, держaвный и3 стрaшный, хранsй завётъ тво1й и3 млcть твою2, да не kви1тсz мaлъ пред8 тобо1ю всsкъ трyдъ, и4же њбрёте нaсъ и3 цари6 нaшz, и3 начaльники нaшz и3 свzще1нники нaшz, и3 прbро1ки нaшz и3 nтцы2 нaшz и3 вс‰ лю1ди тво‰, t днjй царе1й ґссyрскихъ и3 дaже до дне2 сегw2:
33 и3 ты2 првdнъ во всёхъ, ±же пріидо1ша на нaсъ, ћкw и4стину сотвори1лъ є3си2, мы1 же согрэши1хомъ:
34 и3 цaріе нaши и3 нач†льницы нaши, и3 свzще1нницы нaши и3 nтцы2 нaши не сотвори1ша зако1на твоегw2 и3 не внимaша повелёніємъ твои6мъ и3 свидёніємъ твои6мъ, и4миже засвидётельствовалъ є3си2 и5мъ,
35 и3 тjи во цrтвіи твое1мъ и3 во бlгосты1ни твое1й мно1зэ, ю4же дaлъ є3си2 и5мъ, и3 въ земли2 широ1цэй и3 тyчнэй, ю4же дaлъ є3си2 пред8 ни1ми, не послужи1ша тебЁ и3 не tврати1шасz t начинaній свои1хъ лукaвыхъ:
36 се2, мы2 дне1сь є3смы2 раби2, и3 землS, ю4же дaлъ є3си2 nтцє1мъ нaшымъ ћсти пло1дъ є3S и3 благ†z є3S, се2, є3смы2 раби2 на не1й:
37 и3 плоды2 є3S мно1зи царє1мъ, и5мже пре1далъ є3си2 нaсъ за грэхи2 нaшz, и3 тэлесы2 нaшими влады1чествуютъ и3 скwты2 нaшими, ћкоже ўго1дно и5мъ, и3 въ печaли вели1цэй є3смы2:
38 и3 во всёхъ си1хъ мы2 полагaемъ завётъ вёренъ и3 пи1шемъ, и3 печaтаютъ вси2 нач†льницы нaши, леvjти нaши и3 свzще1нницы нaши.

Кни1га Неемjи, ГлавA 10

И# въ печатлёющихъ бы1ша сjи: неемjа ґртасaста сы1нъ ґхалjевъ и3 седекjа
сы1нъ ґраjевъ, и3 ґзарjа и3 їеремjа,
фасyръ, ґмарjа, мелхjа,
ґттyсъ, севанjа, маллyхъ,
їрaмъ, мерамHfъ, ґвдjа,
даніи1лъ, ганаfHнъ, варyхъ,
месуллaмъ, ґвjа, міамjнъ,
маазjа, велгаі2, самаjа: сjи свzще1нницы.
Леvjти же: їисyсъ сы1нъ ґзарjинъ, ване1й t сынHвъ и3надaдовыхъ, кадміи1лъ
10 и3 брaтіz є3гw2 саванjа, њдуjа, калітaнъ, фелjа, ґнaнъ,
11 міхA, роHвъ, ґсевjа,
12 закхHръ, саравjа, севанjа,
13 њдyа, сы1нове вануjни.
14 Нач†льницы людjй: форо1съ, фаafъ-мwaвъ, и3лaмъ, заfуjа,
15 сы1нове ванн‡ины ґзгaдъ, вивaй,
16 ґнанjа, ваго1й, и3дjнъ,
17 ґти1ръ, є3зекjа, ґзyръ,
18 њдувjа, и3сaмъ, висjй,
19 ґрjфъ, ґнаfHfъ, нwвaй,
20 мегафи1съ, месуллaмъ, и3зjръ,
21 месwзеви1лъ, садyкъ, їеддyа,
22 фалтjа, ґнaнъ, ґнаjа,
23 њсjа, ґнанjа, ґсyвъ,
24 ґдHй, фалaа, сwви1къ,
25 раyмъ, є3ссаванA, маасjа
26 и3 ґjа, є3нaнъ, и3нaмъ,
27 малyхъ, и3рaмъ, ваанA.
28 И# про1чіи t людjй, свzщє1нницы, леvjти, двє1рницы, пэвцы2, наfінjми и3 всsкъ приходsй t людjй зе1мскихъ ко зако1ну б9ію, жєны2 и4хъ, сы1нове и4хъ, дщє1ри и4хъ, всsкъ вёдzй и3 разумёzй,
29 ўкрэплsхусz над8 брaтіею свое1ю, и3 заклинaша и5хъ, и3 внидо1ша въ клsтву и3 въ ротY, є4же ходи1ти въ зако1нэ б9іи, и4же дaнъ є4сть руко1ю мwmсе1а рабA б9іz, да сотворsтъ и3 сохранsтъ вс‰ зaпwвэди гDни и3 судьбы6 є3гw2 и3 повелBніz є3гw2,
30 и3 є4же не дaти дще1рей нaшихъ лю1демъ зє1мскимъ, и3 дще1рей и4хъ не во1змемъ сыновHмъ нaшымъ:
31 лю1діе же земли2 носsщіи продає1маz и3 вс‰ купyємаz во дни2 суббHты продавaти, не кyпимъ t ни1хъ въ суббw6ты, ни въ де1нь свzты1й: и3 њстaвимъ лёто седмо1е, и3 даsніе всёхъ рyкъ.
32 И# постaвимъ над8 нaми зaповэдь даsти нaмъ тре1тію чaсть дідрaхмы на лёто, на дёло до1му бг7а нaшегw,
33 на хлёбы предложе1ніz и3 на жє1ртвы повседнє1вныz, и3 во всесожже1ніе пrное суббHтъ, новомcчій, въ прaздники и3 во с™†z, и3 ±же њ грэсёхъ, помоли1тисz за ї}лz, и3 на дэлA до1му бг7а нaшегw.
34 И# жре1бій метнyхомъ њ ноше1ніи древе1съ, свzще1нницы и3 леvjти и3 лю1діе, носи1ти въ до1мъ бг7а нaшегw, по домHмъ nте1чествъ нaшихъ, t вре1мене до вре1мене, t лёта до лёта возжигaти на nлтари2 гDу бг7у нaшему, ћкоже пи1сано є4сть въ зако1нэ,
35 и3 приноси1ти перворHднаz земли2 нaшеz и3 перворHднаz плодA всsкагw дре1ва, t лёта до лёта, въ до1мъ гDень,
36 и3 пе1рвенцы сынHвъ нaшихъ и3 скотHвъ нaшихъ, ћкоже пи1сано є4сть въ зако1нэ, и3 пе1рвенцы волHвъ нaшихъ и3 стaдъ нaшихъ приноси1ти въ до1мъ бг7а нaшегw, свzще1нникwмъ служaщымъ въ домY бг7а нaшегw:
37 и3 начaтки жи6тъ нaшихъ и3 пло1дъ всsкагw дре1ва, вінA и3 є3ле1а, приноси1ти бyдемъ свzще1нникwмъ въ сокро1вище до1му б9іz, и3 десzти1ну земли2 нaшеz леvjтwмъ, и3 тjи леvjти десzти1ну пріе1млютъ во всёхъ градёхъ дёлъ нaшихъ.
38 Бyдетъ же свzще1нникъ сы1нъ ґарHновъ съ леv‡ты въ десzти1нахъ леvjтwвъ, и3 леvjти и4мутъ приноси1ти десsтую чaсть десzти1ны въ до1мъ бг7а нaшегw въ сокро1вище до1му б9іz,
39 ћкw въ сокрHвища принесyтъ сы1нове ї}лєвы и3 сы1нове леvjтстіи начaтки пшени1цы и3 вінA и3 є3ле1а, и3 тaмw (бyдутъ) сосyди свzтjи, и3 свzще1нницы и3 служи1теліе и3 двє1рницы и3 пэвцы2, и3 не њстaвимъ до1му бг7а нaшегw.
Читать далее:Кни1га Неемjи, ГлавA 11
Для корректного отображения некириллических текстов желательно установить шрифты Lucida Sans Unicode (для текстов на греческом) и Hirmos (для текстов на церковнославянском). Если Ваш браузер поддерживает технологию CSS3, шрифты будут загружены автоматически.
Комментарии:
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

8:14 В кн. Левит (Лев 23:33-36, Лев 23:39-43) праздник Кущей также совершается в седьмом месяце и продолжается восемь дней. Но в Лев 23:24ветви употребляются для процессии, а не для построения шалашей, как в Неем 8:15. Здесь не говорится о Дне Очищения (Лев 16), праздновавшемся 10-го числа седьмого месяца (Лев 23:27), следовательно, между чтением Закона Ездрой и праздником Кущей.


Кн. Ездры и Неемии в евр Библии и у LXX составляли одну книгу — книгу Ездры; LXX считают ее 2 Езд, ибо они отводят первое место греч апокрифической кн Езд. В христианскую эпоху 2 Езд была разделена на две книги. Это деление перешло и в Вульг. В ней 1 кн Ездры названа кн Ездры, а 2 кн Ездры — кн Неемии, тогда как греч апокрифическая кн Ездры называется в Вульг, как и в славяно-русской Библии, 3 кн Ездры.

Кн Ездры и Неемии представляют собой продолжение кн Пар. Обойдя молчанием пятидесятилетний плен, автор начинает повествование с 538 г. до Р.Х., когда, согласно указу Кира, иудеи получили возможность вернуться в Иерусалим и восстановить Храм. Часть из них возвратилась сразу же, но работы по восстановлению Храма были прерваны вследствие противодействия Самарян и возобновились только при Дарии; Храм был достроен в 515 г. В течение следующей половины столетия самаряне снова препятствуют восстановлению укреплений Иерусалима (Ezr 1-6). При Артаксерксе в Иерусалим с новым караваном прибывает Ездра, книжник, которому было поручено вести иудейские дела при персидском дворе. Он получил грамоту, дающую ему право подчинить общину Закону Моисееву, признанному уже Киром в качестве государственного закона для иудеев. Ездра принимает суровые меры против тех иудеев, которые вступили в брак с чужеземками (Ezr 7-10). Затем Неемия, виночерпий Артаксеркса, добивается от царя поручения отправиться в Иерусалим для восстановления городских укреплений. Эти работы быстро заканчиваются, несмотря на противодействие врагов, и город снова заселяется (Neh 1:1-7:72), а Неемия назначается правителем края. Ездра совершает торжественное чтение Закона, празднуется праздник Кущей, народ исповедует свои грехи и обязуется соблюдать Закон (Neh 7:73-10:39).

В следующих главах даются списки жителей Иерусалима и сведения о дополнительных мероприятиях и освящении укреплений (Neh 11:1-13:3). Вернувшийся в Персию Неемия вскоре снова прибывает в Иерусалим со вторым поручением, исполняя которое он карает виновников непорядков, появившихся в общине (Neh 13:4-31).

Этот краткий перечень показывает, насколько эти книги важны для истории восстановления иудейства после плена. В первых главах Езд содержатся дополнения к сведениям, данным в книгах пророков Аггея, Захарии и Малахии. Обе книги представляют единственный имеющийся у нас источник о деятельности Ездры и Неемии. Написаны они были раньше книг Пар. В них приводятся современные событиям документы: списки вернувшихся из плена и населения Иерусалима, акты персидских царей, переписка с персидским двором и, что важнее всего, доклад Ездры, дающий отчет об его миссии, и оправдательный меморандум Неемии.

Итак, благодаря либеральной религиозной политике Ахменидов, иудеи возвращаются в Обетованную Землю, восстанавливают культ, отстраивают Храм, снова возводят стены Иерусалима и живут общиной, управляемой их соплеменниками, согласно Закону Моисееву. За это они платят только лойяльностью, которую легко соблюдать по отношению к центральной власти, уважающей их обычаи. Такое значительное событие, как рождение иудаизма, было подготовлено долгими размышлениями над судьбами Израиля во время плена, совершилось оно с помощью людей, посланных Провидением Божиим.

Ездра — поистине отец иудаизма, три опорные точки которого — избранное племя, Храм и Закон. Его горячей верой и убеждением в необходимости охранять возрождающуюся общину объясняется чрезвычайная строгость его реформ. Он, можно сказать, является прототипом книжника, и авторитет его в иудейском предании все время возрастает. Неемия вдохновлялся теми же идеями, но действовал на другом поприще: в Иерусалиме, им восстановленном и вновь заселенном, он помогает своему народу возродить национальную жизнь. Его меморандум носит более личный характер, чем доклад Ездры, и показывает его человеком отзывчивым, не щадящим своих сил, и в то же время осторожным и рассудительным — благочестивым и уповающим на Бога. Он оставил по себе славную память, и сын Сирахов воспевает хвалу тому, «который воздвиг нам павшие стены» (Sir 49:15).

Не удивительно, что в объединении общины вокруг Храма под эгидой Закона свящ. писатель увидел осуществление того идеала теократии, который он проповедовал в кн Пар. Он пишет в середине плохо нам известного периода (4-3 вв до Р.Х.), когда Иерусалимская община ведет сосредоточенную жизнь и углубляется духовно.

ВЗ содержит также вторую группу исторических книг, которые в значительной части дублируют и затем продолжают историческое повествование, простирающееся от кн. Иисуса Навина до конца кн. Царств; две кн. Паралипоменон, кн. Ездры и Неемии. Первоначально две книги Паралипоменон составляли одну, а кн. Ездры и Неемии входили в состав того же цикла, принадлежащего перу одного автора, что подтверждается как наличием одних и тех же основных идей и единством стиля, так и повторением в начале Езд 1 стихов, заканчивающих 2 Пар 36.

Скрыть
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

8:1  Когда наступил седьмой месяц. Времени совершения важных событий, описанных в гл. 8-10, писатель точно не обозначает. В самом содержании гл. 8-10 также нет ясных указаний на год, к которому эти главы относятся. Вследствие этого между исследователями по данному пункту существует разногласие. Во 2 Езд 9:37-55 повествование о чтении закона в седьмой месяц следует за известием об изгнании, по настоянию Ездры, жен иноплеменниц, о чем идет речь в 1 Езд 9-10 гл. Принимая во внимание это, некоторые исследователи рассматриваемый раздел (Неем 8-10 гл.) считают прямым продолжением 1 Езд 9-10. Ход событий в таком случае представляется так: в 5 мес. 7 года Артаксеркса I Лонгимана (458 до Р. Х.) Ездра прибыл в Иерусалим (1 Езд 7:8); в 20 день девятого месяца того же года состоялось народное постановление об удалении жен иноплеменниц (1 Езд 10:8); осуществление постановления заняло время до конца года (1 Езд 10:17); в седьмом месяце следующего года, т. е. второго по прибытии Ездры, были собрание и события, описанные в Неем 8-10 гл. (Фриче, Винклер). Против изложенного взгляда на хронологическую дату Неем 7-10 справедливо, однако, указывают на следующее: а) по изложенному взгляду происшествия, описанные в Неем 8-10, произошли до прибытия Неемии. Между тем в 8:9, 10:1 мы имеем сообщение об участии в событиях Неемии, причем нет никаких оснований эти сообщения (8:9; тогда Неемия, он же Тиршафа; 10:1: Неемия-Тиршафа) считать позднейшими глоссами; б) при изложенном взгляде на Неем 8-10 помещение глав в книге после описания деятельности Неемии является мало понятным. Ввиду этого другие авторы (Риссель, Кёлер) полагают, что нет основания разрывать связь 8-10 гл. кн. Неемии с непосредственно им предшествующими. Отсутствие обозначения года в начале 8-й гл. («когда наступил седьмой месяц») дает основание заключать, что писатель говорит о том же годе, о котором шла речь выше, т. е. о годе окончания стены (6:15). Седьмой месяц — есть следующий (тисри) за шестым (углом). При таком понимании хронологической даты ст. 1 недоумение может возбуждать то обстоятельство, что Ездра выступил с проповедью закона, составлявшей (по 1 Езд 7) цель его прибытия в Иерусалим, только по прошествии 12-ти лет. Но это недоумение удовлетворительно разъясняется, если принять во внимание те неблагоприятные условия, при которых должен был действовать Ездра по прибытии в Иерусалим, — его борьбу с врагами народа, заботы об устроении внешней жизни общины и т. п. Только прибытие Неемии и устроение стен города, обезопасив положение народа, дали возможность Ездре выступить на дело утверждения в народе духа законности. Имело значение в данном случае, без сомнения, и желание Ездры, чтобы в народе постепенно подготовлена была почва для усвоения закона, для чего, конечно, требовалось время.


Местом собрания народа, по ст. 1, послужила площадь перед Водяными воротами (ср. 3:26). В 2 Езд 9:38 местом собрания народа представляется пространство пред восточными воротами храма. Если Водяные ворота отождествлять с нынешними Золотыми, то, значит, местом собрания была площадь между Золотыми воротами и восточными воротами храма, ведшими во внешний двор.


И сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу Закона Моисеева. Таким образом, инициатива изучения закона исходила от самого народа, и Ездра мог теперь приступить к осуществлению цели своего прибытия в Иерусалим с надеждой на успех.


8:2 Из ст. 2 видно, что в собрании присутствовали не только мужчины и женщины, но и дети. Последние разумеются в замечании; всех, которые могли понимать.


В первый день седьмого месяца, первый день седьмого месяца издревле был большим праздником (Лев 23:23-25; Чис 29:1-2); вероятно, поэтому и собрание было назначено на этот день.


8:3 Чтение Ездрой книги закона продолжалось от рассвета до полудня, т. е. 6-7 часов. Из дальнейшего повествования видно (ст. 4-8), что не было чтение непрерывное: оно прерывалось теми толкованиями, которые присоединяли левиты к прочитанным отделам.


8:4 Как видно из ст. 4, Ездра читал закон, стоя на деревянном возвышении, сделанном для данного случая (евр. Laddabar — «для этого дела», рус. «для сего»). На этом возвышении рядом с Ездрой стояли также — 7 мужей по левую сторону и 6 по правую. Вероятно, это были священники, присутствовавшие в качестве свидетелей. По крайней мере, по гл. 3 (ст. 4,6,11,14,21-25) названные в 4 ст. лица выступают, как принадлежащие к священническим родам. Возбуждает недоумение то, что во время торжественного чтения закона отсутствовал первосвященник. Бертолет объясняет это состоянием первосвященнического дома, — именно сильным омирщвлением его.


8:5 Когда Ездра открыл книгу закона, то весь народ встал. По раввинскому преданию, обычай вставать при чтении закона соблюдался от времени Моисея до Гамалиила. Но в Библии нет указания на существование этого обычая в допленное время (ср. Суд 3:20; Иов 37:12).


8:6 Ст. 6 дает важные указания касательно богослужебной практики послепленного времени. И благословил Ездра Господа, — или как Давид (1 Пар 29:10), или словами какого-либо псалма (ср. 1 Пар 16:8 и 9).


8:7  Иисус... и левиты поясняли народу закон. Из выражения и левиты (Vehaleviim) можно бы заключать, что Иисус и другие названные в ст. 7 лица были не левиты. Но эти лица, несомненно, были левиты; поэтому, вместо haleviim лучше, ввиду 2 Езд 9:48, читать leviim («левиты»). В тексте кн. Неемии названо 13 имен левитов, толковавших закон; то же количество имен приводится и во 2 Езд 9:48, хотя имена называются другие. У LXX названы только 3 первых имени (Иисус, Ванаия, Шеревия), остальные же пропущены. Как именно названные в ст. 7 лица участвовали в чтении закона, из текста не видно. Шульц представляет дело так, что народ был разделен на 13 групп и каждой группе предполагалось толкование закона. По мнению Рисселя, левиты по очереди толковали закон всему собранию.


8:8  И читали из книги, из закона Божия внятно (meporasch). По Талмуду евр. meporasch в данном месте имеет значение раздельно, ясно и именно указывает на то, что закон переводился на арамейский язык. Но ввиду Лев 24:12 и Чис 15:24 едва ли евр. parasch можно понимать в значении «переводить». Кроме того, для общества времени Неемии не было еще нужды в переводе закона, так как оно, без сомнения, говорило еще по-еврейски, как видно из факта появления кн. Малахии, Ездры и Неемии, а также из замечания Неем 13:24. Зигфрид и Бертолет принимают евр. meporasch в значении: «по отделам», «раздельно». Но, по-видимому, более справедливо в евр. meporasch видеть вместе с некоторыми экзегетами (Кейль, Шульц) указание на то, что левиты делали парафрастические объяснения прочитанного Ездрой.


8:9  Тогда Неемия, он же Тиршава. В ст. 9 мы имеем свидетельство об участии в собрании народном и Неемии. Однако в параллельном месте 2 Езд 9:49 нет упоминания о Неемии, и вместо приведенных слов читается: «и сказал Атфарат Ездре». По-видимому, греч. ’Ατθαράτης представляет переделку eвp. Tirschapha. Пропуск 2 Езд 9:49 имени Неемии побуждает некоторых исследователей слова 9 ст. тогда Неемия (Nechemjahu) считать позднейшей вставкой. В таком случае упоминание о Неемии в Неем 8-10 исчезает, и время совершения описанных в разделе событий должно определяться независимо от прибытия в Иерусалим Неемии. Другие экзегеты считают вставкой слова он же Тиршава (Штаде, Сменд, Велльгаузен), а Бертолет — все замечание 9 ст. о Неемии. Возможности появления подобной глоссы в ветхоз. библейском тексте нет основания отрицать. Но в то же время нет никаких данных и для того, чтобы утверждать наличность глоссы в рассматриваемом месте.


Тиршава, как замечено было выше, есть персидский титул наместника (pechah).


8:10  И сказал им — по ходу речи, сказал Неемия, чем, конечно, не исключается и того, что с увещанием к народу обращались также Ездра и левиты.


Посылайте части тем, у кого не приготовлено, т. е. знакомым и особенно бедным (ср. Втор 16:14; 1 Цар 9:13; 2 Цар 6:19; Есф 9:19).


Радость пред Господом подкрепление для вас: у LXX εστι κύριος ισχυς υμων, «Господь крепость ваша».


8:11 Сознание преступлений закона вызвало в народе чувство скорби, выразившееся в плаче. Но в этой скорби заключалась также надежда на светлое будущее, на то, что закон получит, наконец, для народа то значение, которое принадлежало ему по намерению законодателя. Вот почему Ездра и левиты принимают меры к успокоению народа и заботятся о том, чтобы день чтения закона получил значение дня радости.


8:12  Ибо поняли слова, которые сказал им: не слова закона, а приглашение к радостному празднованию.


8:13 Как видно из ст. 13, народ после чтения закона разошелся по домам, но главы поколений на другой день явились к Ездре, чтобы он изъяснял им слова закона. Вероятно, ввиду наступления седьмого месяца явилось желание отпраздновать надлежащим образом праздник Кущей, и представители народа пришли к Ездре за тем, чтобы в точности узнать повеление закона о празднике.


Главы поколений от всего народа, священники и левиты: с евр. текста последние два слова должны бы быть переведены в род. падеже. Таким образом, и от священников и левитов в частном собрании у Ездры были только представители.


8:14  И нашли написанное в законе: имеется в виду постановление Лев 23:39-43 (Втор 16:13-15) о празднике Кущей.


8:15 Приведенное в ст. 15-м приглашение, с которым — по евр. тексту главы поколений, а по LXX — Ездра — обратились к народу, не является дословной цитатой из закона.


Пойдите на гору: в этих словах нет нужды видеть указание на гору Елеонскую. Обращается внимание на горы вообще, как на такие места, которые покрыты деревьями.


И ветви других широколиственных деревслав.: ветви древес дубравных, — чтобы сделать кущи по написанному. В законе Моисеевом не называются те деревья, которые перечисляются в ст. 15, как материал для кущей. Поэтому замечание по написанному нужно относить к общему смыслу предписания праздновать праздник в кущах, а не к устроению кущей.


8:16 По ст. 16 кущи устраивались не только на частных дворах, но и на дворах дома Божьего. Здесь, вероятно, расположились для празднования священники.


О Водяных воротах см. примеч. к 3:26.


Ворота Ефремовы, по мнению новейших исследователей (Гутэ), принадлежали не ко второй стене (Неемии), а к первой (ср. 2 Цар 14:13) и находились там, где теперь перекрещиваются главные улицы с запада на восток и с юга на север.


8:17  От дней Иисуса, сына Навина, до этих дней не делали так сыны Израилевы. По мнению Михаэлиса, слова сына Навина представляют догадку позднейшего переписчика, писатель же имел в виду в приведенном замечании не Иисуса Навина, а Иисуса первосвященника, современника Зоровавеля. Но каких-либо оснований для этого мнения нет.


Замечание писателя о том, что от дней Иисуса не делали так сыны Израилевы, не может быть понимаемо в строго буквальном смысле, так как в Библии неоднократно упоминается о праздновании Кущей после Иисуса Навина. (Ср. 3 Цар 8:65; 2 Пар 7:8-9; 1 Езд 3:4). Приведенное замечание, очевидно, имеет в виду оттенить особенный характер празднования Кущей при Неемии. По мнению Кёлера, особенность празднования состояла в том, что впервые от дней древних исполнено было предписание Лев 23:42 и были устроены действительно кущи из зеленых деревьев, а не простые палатки.


8:48  И читали, с евр. «и читал», — очевидно, Ездра.


9:1 День покаяния, о котором идет речь в гл. 9, не был установленным в законе днем «очищения» (Лев 16, 23:26-32); это — был нарочито назначенный день для выражения тех покаянных чувств, которые взволновали народ при чтении закона. Внешним знаком этих чувств у евреев издавна были пост, вретище и посыпание пеплом головы (ср. 1 Цар 4:12; 2 Цар 1:2; Иоил 1:18).


9:2  И отделилось семя Израилево от всех инородных. Приведенное замечание некоторые экзегеты (Кейль, Шульц, Бертолет) понимают как указание на окончательный разрыв со всем языческим, другие же, более справедливо, как указание на допущение в описываемое собрание 24 дня седьмого месяца только израильтян (Риссель).


9:3  И стояли на своем месте: точнее было бы передать «и встали на своем месте» (каждый), — без сомнения, для слушания книги закона Божьего. Четверть дня продолжалось чтение книги закона, а четверть дня, по ст. 3, исповедывались и поклонялись Господу, Богу своему. Форма исповедания и поклонения описывается далее в ст. 4-37.


9:4-5 Вместо перечисленных в ст. 5 восьми имен левитов у LXX (и в слав.) названо только пять, так как имена Вания, Вунний и Вания LXX, очевидно, поняли в смысле нарицательных bnej, ben, сыновья, сын. Отсюда, вместо чтения евр. текста Иисус, Вания, Кадмиил, Шевания у LXX получилось: Иисус, сыновья Кадмиила, Шевания и пр. Но, несомненно, Вания есть собственное имя череды левитов (3:17; 10:14). По ст. 4-му левиты, стоя на возвышенном месте, громко взывали к Богу своему, т. е., вероятно, громким голосом произносили какую-либо покаянную молитву. Вслед за этим, как видно из ст. 5-го, левиты призывали к молитве и народ. В ст. 5-м называются имена этих левитов. Из тожества большинства имен (из восьми — пяти) с названными в ст. 4, следует заключать, что в обоих стихах разумеются одни и те же лица. Три различных имени (Вунний, Вания и Хенани в ст. 4, Хашавния, Годия и Петахия в ст. 5) возникли, может быть, по ошибке переписчиков.


9:6 Начинающаяся со ст. 6 покаянная молитва в греч. тексте предваряется не имеющимся у масоретов замечанием καὶ εἱ̃πεν ’Έσδρας, и сказал Ездра. Таким образом, греческие переводчики понимали повествование в том смысле, что после левитов выступил Ездра и произнес приводимую в ст. 6-37 молитву. Кейль возражает против такого понимания и считает замечание LXX καὶ εἱ̃πεν ’Έσδρας неудачной конъектурой. По его мнению, молитва является не речью одного лица, а исповеданием целой общины, так как молящийся говорит о себе во множ. числе (ст. 9: «отцы наши», ст. 33: «мы»). Но подобная форма речи понятна, если иметь в виду, что молящийся выступает от лица общины. Случайное опущение краткого замечания «и сказал Ездра» в евр. тексте также вполне понятно.


9:6-37 Излагаемая в ст. 6-37 молитва Ездры обыкновенно называется покаянной. Но, собственно, главным предметом ее является прославление Бога за Его завет с народом израильским и милости к нему. В молитве указываются те величайшие блага, которые получил народ во имя завета. Вместе с этим изображается и отношение к Иегове народа. В ст. 6-8 указывается тема молитвы: Господь, Творец и Вседержитель, избрал Авраама и заключил с ним завет — дать семени его землю ханаанскую и исполнил свое обетование. Эта тема раскрывается в четырех строфах (9-15,16-25,26-31,32-37), причем для раскрытия ее приводятся факты из прошлой истории Израиля, а в заключение показывается милость Божия к народу в его теперешнем положении.


9:6  Небо, небеса небес. Чтобы рельефнее выставить божественное всемогущество, понятие неба усиливается прибавлением — небеса небес (ср. Втор 10:14; 3 Цар 8:27; 2 Пар 2:5; 6:18), а понятие земли — словами море и все, что в нем (ср. Пс 146:6). Все воинство их: указание на небо (ср. Быт 2:1). Небесные воинства Тебе поклоняются. В этом выражении уже небесными воинствами, как и в Пс 148:2; 102:21, называются ангелы.


9:7-8 Ср. Быт 2:31; 12:1 и далее; 15:7; 17:5. Потому что ты праведен: божественная праведность (zadik) в ст. 8 понимается в смысле специальном, как верность обетованиям.


9:9-11 Ст. 9 представляет краткое воспроизведение описанного в Исх 3:7; 14:10; 15:4.


9:12-14 Ср. Исх 13:21; Чис 14:14; Исх 19:18,20; 20; Втор 4:36.


9:15 Ср. Исх 16:4,10 и далее; 17:6; Чис 20:8; Пс 77:24.


9:16-17 Ср. Исх 32:9; 33:3; 34:9; Втор 9:6,13. Поставили над собою вождя, чтобы возвратиться в рабство свое. Слав.: даша начало (LXX: ἔδωκαν ἀρχήν) возвратится на работу свою в Египет. В этом замечании имеется в виду указание Чис 14:4. Однако факт, когда евреи поставили себе вождя вместо Моисея, неизвестен. Отсюда справедливо предлагают евр. vaittnu rosch, поставили вождя, понимать в общем смысле: «и обратили голову», т. е. поставили решение, решились. Перев. Гуляева: «и в упорстве своем обернули головы к прежнему рабству».


9:18 О почитании золотого тельца см. Исх 32:4.


9:19 Имеется в виду место Чис 14:14, по которому и после согрешения народа чудесный столб не перестал предшествовать ему.


9:20 Слова 20 ст. имеют в виду факт, когда Господь для возвышения авторитета Моисея даровал дух пророчества семидесяти старейшинам (Чис 11:17,25). И манну свою не отнимал от уст их (ср. Чис 11:6-9 и Нав 5:12). И воду давал им для утоления жажды — ср. Чис 20:2-8.


9:21 В ст. 21 обобщается все, что сделано было Господом для избранного народа в пустыне (ср. Втор 2:7 и 8:4).


9:22  Ты дал им царства и народы, и разделил им. У LXX (и в слав.) λαούς (народы) является дополнением к глаг. ἐμέρισας (и людие разделих им). Но выражение подлинника vattchlkem lepean (рус. «и разделил им»; lepeah оставл. без перевода) не вполне ясно. Не ясно, на кого указывает суфф. 2 лица муж. р. в глаг. vattchlkem «и разделил их», — на хананеев или на евреев. Если глагол chalak принимать (в форме пиэл) в значении «рассеивать» (Быт 49:7; Плач 4:16), то речь будет о хананеях (Абен-Езра). О завоевании земли Сигона и Ога см. Чис 21:21-35.


9:23  И сыновей их Ты размножил, как звезды небесные. Имеется в виду исчисление народа на полях моавитских (Чис 26).


9:25  Укрепленные города — Иерихон, Гай (Нав 5:13; 8).


9:26  Убили пророков (ср. 2 Пар 24:21; 3 Цар 18:13; 19:10). По позднейшему иудейскому преданию (ср. Мф 5:12; 23:29; Лк 11:47; 13:33), большинство великих пророков были убиты.


9:27-28 Вспоминается время судей (ср. Суд 2:11-23). Давал им спасителей (moschiim), т. е. судей (ср. 3:9; 2:10).


9:29-30 В ст. 29-30 вспоминается период царей. И Ты предал их в руки иноземных народов. Господство этих народов, по ст. 32, началось со времени нашествия ассирян, разрушивших десятиколенное царство.


9:38  И телами нашими они владеют. Полагают, речь идет об обязательном для иудеев отправлении военной службы в персидских войсках (ср. Геродот. История VII, 89).


9:39 Ст. 39 в подлинном тексте отнесен к началу следующей главы. Сознавая несоответствие своих дел в прошлом званию народа, избранного Богом, иудеи дают торжественное обязательство соблюдать закон. Изготавливается при этом документ и к нему прикладываются печати представителями народа. По всему этомуевр. becol zoth лучше переводить «по причине этого», «на основании всего сказанного» (в покаянной молитве). И на подписи (chattum) печать князей наших. Chattum — запечатанный документ (Иер 32:11,14). Документ обыкновенно для запечатывания складывался, затем на наружной стороне, где, может быть, излагалось кратко содержание документа, делались подписи или прилагались печати. Так сделали и представители народа с тем документом, в котором они изложили всенародное решение.


10:1  Приложившие печати были. С евр. то же выражение более точно можно бы передать так: «И на chattumim (запечатанные документы) были» (печати). Из множ. ч. chattumim делают заключение, что было написано несколько документов с изложением обязательств народа, — по крайней мере, два (Мейер, Бертолет). В числе приложивших печать вслед за Неемией называется Седекия, который не принадлежал ни к священникам (Неемия и Седекия), ни к главам поколений. Возможно, что это было лицо, занимавшее высокое положение, может быть, писец наместника (1 Езд 4:9-17). Ролинсон отождествляет его с Садоком писцом (13:13).


10:2-8 Список приложивших печати священников (ст. 8: это священники). В списке названо 21 имя, но обыкновенно предполагают, что одно имя выпало, так как в Неем 12:1-7 исчисляется 22 имени. Из этих имен 15 приводятся в 12:2-7 как имена глав священнических, возвратившихся из Вавилона с Зоровавелем, и в 12:11-20, как имена глав священнических родов. Вследствие этого и в Неем 10:2-8 называются не отдельные лица, а целые священнические классы (чреды), от имени которых выступили представители. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в числе приложивших печати не назван первосвященник. Может быть, вместо него подписался Сераия, который в 11:11 называется начальствующим в доме Божьем. Список священников, кроме 10:2-8, приводится еще в Неем 12, но составить ясное представление об организации ветхозаветного священства после плена на основании этих списков очень трудно. Из 1 Езд 2:36-39 видно, что с Зоровавелем возвратились из плена четыре священнических рода (Кейль) или четыре череды: Иедаии, Иммера, Пашхура и Харима. Между тем в Неем 10:2-8 мы имеем указание на 21 череду, а в Неем 12 — на 22. По преданию иудейскому, после плена до разрушения Иерусалима существовали 24 череды Давида (Лк 1:5-8; Иудейские древности VII, 14, §7). Как образовались эти череды и когда, об этом трудно сказать что-нибудь определенное. По иудейскому преданию, возвратившиеся из плена четыре рода (или череды) были разделены пророками на 24 части, с целью придания священству организации времени Давида. При этом первая череда получила свое имя (Иедаии), а остальные по жребию получили имена черед невозвратившихся (Герцфельд. Geschichte III, 393). Указание кн. Неемии на 22 череды (вместо 24) при этом можно понимать так, что 2 череды не были заполнены, дабы можно было включить тех, которые имели доказать свое право на священство (1 Езд 2:61-63). Вновь образованные череды отчасти носили древние имена: в Неем 12:1-7 восемь имен совпадают с 1 Пар 24. Но некоторые получили и новые имена, например Иддо (ст. 4). О священстве в послепл. время см. у прот. Г. Титова (История священства. 1878) и у о. Гр. Ключарева (История ветхозав. священства. Ставр. 1903).


10:9-13 Список приложивших печати левитов. В списке названо 17 имен, которые опять должны считаться именами классов или черед левитских. Упоминаемый в ст. 9 Иисус и Кадмиил возвратились (роды их) еще при Зоровавеле (1 Езд 2:40; Неем 7:43). Сыновья Хенадада также упоминаются уже в 1 Езд 3:9. Биннуй, сын Хенадада, по Неем 3:24, строил часть стены. Большая часть названных в ст. 9-13 имен встречалась уже в Неем 8:7.


10:15-27 Список глав народа, т. е. мирян. В списке названы имена отчасти известные из 1 Езд 2 и Неем 7. Всех имен 44, а в 1 Езд 2 только 33. Поэтому нужно допустить, что число глав во время между Зоровавелем и Неемией (537-444) увеличилось вследствие увеличения общины новыми переселенцами и присоединения к общине иноплеменников. Некоторых названных в 1 Езд 2 лиц (Сафатия, Арах) в рассматриваемых стихах мы не встречаем, — или потому, что роды их прекратили свое существование, или потому, что представители этих родов не подписали всенародного решения. Упомянутый в ст. 17 отдельно от Езекии (Атер, Езекия) Атер, по 1 Езд 2:16, принадлежал к дому Езекии.


10:28-29 К обязательству, принятому представителями, присоединился и весь народ, давший клятву поступать по закону Божию. Возможно, что эта народная клятва была обставлена особыми обрядами, подобными описанным в Быт 15:10. Ввиду новейших теорий о происхождении Пятикнижия возникает вопрос: что должно разуметь под книгой закона Моисеева, которая читалась в собрании и соблюдать которую народ обязался. По некоторым указаниям, прежде всего, нужно заключать, что читалось не все Пятикнижие. Писатель отмечает, что читался именно закон. Затем, читавшие книгу и изъяснявшие ее священники уже на второй день (8:13) дошли до закона о празднике Кущей (Лев 23), что едва ли было бы возможно, если бы чтение началось с Быт 1. По мнению новейших исследователей, Ездра читал так называемый «Священнический кодекс» (Лев — Чис и некот. отд. Исх), составленный в период плена и в первое время по возвращении из плена. Торжественное чтение, описанное в Неем 8-10, было введением нового кодекса в жизнь. При этом некоторые допускают, что новый кодекс уже был соединен тогда с остальными частями Пятикнижия и, значит, обнародовалось все Пятикнижие (Велльгаузен), другие же думают, что обнародован был только «Священный кодекс» (Кейль). По поводу этих мнений должно прежде всего сказать, что, как видно из текста 8-10 гл., читался не один Священный кодекс, а и другие части закона (ср. 13:1; Втор 23:4-6; ср. Неем 10:31 и Исх 34:11-16; Втор 7:2 и далее). Затем, повествование Неем 8-10 не производит такого впечатления, чтобы Ездра впервые обнародовал какую-либо часть закона или целый закон, который представлял для народа нечто новое. Принятие законов, ложившихся на народ тяжестью и не соответствовавших его настроению (ср. Мал 1:6-14; 2:1 и 3:8) можно понять только в том случае, если признать, что законы были древние, давно известные и только временно пришедшие в забвение. Вообще, все чтение закона, предпринятое Ездрой, имело в виду поднять значение древних законов, приспособить древние предписания к новым отношениям и выдвинуть некоторые из них с особенной силой ввиду новых условий жизни.


10:30 После общего обязательства соблюдать весь закон дано было, ввиду условий времени, специальное обязательство соблюдать некоторые отдельные постановления закона. О запрещении браков с иноплеменницами см. Исх 34:12; 23:31; Чис 33:52; Втор 7:2 и далее.


10:31 В законе нет запрещения торговли в субботние дни. Но это запрещение само собой вытекало из заповеди о субботнем покое. И в седьмой год оставлять долги всякого рода. Седьмой или субботний год, по закону (Исх 23:10-11; Лев 25:2-4) был годом покоя для земли, и в этот год нельзя было заниматься ни земледелием, ни садоводством. Ввиду возникавшей отсюда трудности уплаты долгов закон повелевал заимодавцу не требовать долгов в субботний год, а по Втор 15:12 даже прощать.


10:32 По ст. 32, иудеи установили обязательный ежегодный взнос на храм и, вероятно, именно на нужды храмового богослужения, — в ⅓ сикля. По Исх 30:17, каждое лицо муж. пола, достигшее 20 лет, должно было давать на храм Ѕ сикля. Рав. Абен-Езра полагает, что в ст. 32 идет речь о новом налоге, принятом общиной в дополнение к установленному в Исх 30:17. Но текст скорее дает основание думать, что в ст. 32-м идет речь только о восстановлении налога, узаконенного в Исх 30. Вероятно, и при Неемии этот налог считался обязательным для лиц муж. пола, достигших 20-ти летнего возраста, хотя в ст. 32 и не указывается, кто, собственно, должен был платить налог. Уменьшение налога с Ѕ сикля до ⅓ объясняется бедственным положением общины времени Неемии. Впрочем, возможно думать, что цена сикля времени Неемии была выше, чем в допленное время и потому взнос уменьшился до ⅓ (Герцфельд). Бертолет полагает, что в ст. 32 предполагается счет по персидской монетной системе (S. 78). Во времена земной жизни Спасителя в пользу храма взносилось 2 драхмы (Мф 17:24) — немного более сикля.


10:33 Из ст. 33 видно, что восстановленный общиной налог предназначался на нужды богослужения, именно: на всегдашнее хлебное приношение, т. е. на хлебы предложения (Лев 24:5-8); на всегдашнее всесожжение (tnamid), т. е. на жертву (mincha) вечернюю и утреннюю (olah) (ср. 4 Цар 16:15; 1 Езд 9:4); на жертвы в субботу, новомесячие и праздники (Чис 28:16; 29:38), на священные вещи. [Евр. velakkadaschim, сопоставляемое с дальнейшим velachattoth (рус. «и на жертвы за грех»), указывает на жертвы и именно жертвы благодарственные (ср. 2 Пар 29:73; 35:13), приносившиеся от лица всего народа (Лев 23:19; Исх 24:5); на жертвы за грех (ср. Лев 4:13-21; 16:34) и на все, совершаемое в доме Бога нашего. Установление нарочитых взносов на потребности богослужения не противоречит 1 Езд 7:20, где сообщается, что дано было повеление от царя отпускать на нужды Иерусалимского храма. Если даже и исполнялось царское повеление, что не несомненно, то все же у иудеев могло быть желание и самим принять участие в содержании храма и увеличить средства храма.


10:34 В законе Моисеевом нет постановления относительно того, кто должен был доставлять дрова для жертвенника. До времени Неемии, вероятно, доставка дров была добровольной. Теперь попечение об этом возложено было на целую общину (ср. Неем 13:31), — священников, левитов и народ. Время доставки для каждого рода было определено жребиями, которые брали, вероятно, представители рода. По Талмуду (Таанит IV, 5) назначено было девять сроков для доставки дров, но преимущественно она происходила 14 аба, и день доставки считался праздничным днем (ἡ τω̃ν ξυλοφορίων ἑορτή). Иудейская война II, 17, §6).


10:35-36 О первородном поля (bikkurim — первородное) ср. Исх 23:19; 34:26; Втор 26:2; о начатках плодовых деревьев Чис 18:13 (ср. Лев 19:23); о первенцах из сыновей, которые должны были выкупаться по оценке священника — Чис 18:16. Первенцы скота нечистого также должны были выкупаться (Исх 13:12 и далее; Чис 18:15). Первенцы же чистого скота должны были, по закону, приводиться к храму и передаваться священникам, которые приносили их в жертву, сжигая тук, мясо же оставляя для себя (Чис 18:17 и далее).


10:37 Речь идет уже не о первородном (bikkurim), а о начатках (reschith), первых плодах данного года, о лучшем (ср. Чис 18:2; Исх 28:19). Община дала обязательство приносить начатки молотого хлеба (LXX σίτων ἡμω̃ν, слав.: жит наших), затем начатки terumothприношений наших»), т. е. всего приобретенного с поля.


Какая часть собиравшихся в кладовых при храме начатков передавалась священникам, неизвестно, так как в законе нет определения относительно этого.


10:38 Сбор левитской десятины должны были производить сами левиты. Но для ограждения интересов священников среди сборщиков-левитов находились во время сбора и священники. Десятины и приношения собирались также в кладовых при храме.


Книги Ездры и Неемии


Именем Ездры в наших текстах библии надписываются три книги, из которых одна (первая) считается канонической, а две (вторая и третья) принадлежат к разделу неканонических. Каноническая книга Ездры в древности соединялась с кн. Неемии. Об этом можно заключать из свидетельства Талмуда (Baba Bathra15-a), И. Флавия (Contra Ар. I, 8), Мелитона Сардийского (Евсевий, Церк. Истор. N, 26) и из списков библейских книг, приводимых церковными учителями и соборами. В пользу этого говорит и тот факт, что мазоретские примечания, имеющие место обыкновенно в конце книг, помещены после Неем 13.31, а во многих еврейских кодексах, также в греч. Ватиканском, начало кн. Неемии следует в одной строке с окончанием кн. Ездры (De Rossi, Variae lectiones V. T. IV, 157). В христианской церкви кн. Ездры рано была отделена от кн. Неемии, как это видно из свидетельств Оригена и Иеронима Ortig. in Ps. I, Hyer., Prol. galeat). Постепенно это разделение сделалось общепринятым и с 1525 г., со времени появления издания Бомберга, оно вошло и в еврейскую Библию. У католиков, однако, и доселе кн. Неемии рассматривается как вторая часть кн. Ездры. Равным образом, и в научных библиологических трудах обыкновенно обозреваются обе названные книга вместе, ввиду их несомненной тесной связи.

По своему содержанию кн. Ездры и Неемии представляют изложение истории восстановления иудейской общины после окончания вавилонского плена. В частности, кн. Ездры распадается на две части: I-VI и VII-Х. Книга начинается указом Кира об освобождении иудеев из плена и сообщением, что по этому указу партия пленников, состоящих из членов Иудина и Вениаминова колена и из священников и левитов, возвратилась в Иерусалим под предводительством Шешбацара (1 гл.). В гл. II приводится список возвратившихся пленников и пожертвований на храм. Затем, в III гл. повествуется о построении жертвенника, о восстановлении богослужения и об основании храма. B IV гл. писатель сообщает о препятствиях постройке храма со стороны самарян и их союзников, причем приводятся письма, с которыми обращались враги иудеев к персидским царям. В гл. V-VI идет речь о возобновлении прекратившейся по наветам врагов постройки храма, об окончании ее и освящении храма около 516 г. Вторая часть кн. Ездры описывает события времени Ездры. В частности, здесь сообщается о прибытии в 7-й год царя Артаксеркса в Иерусалим Ездры с колонией возвратившихся пленников, причем приводится царский указ, определявший полномочия Ездры (VII гл.); затем (гл. VIII), дается список возвратившихся с Ездрой пленников и, наконец, повествуется о деятельности Ездры в Иерусалиме (гл. IX и X).

Кн. Неемии, по своему содержанию являющаяся прямым продолжением повествования кн. Ездры, распадается на три части: I-VII, VIII-X, XI-ХVIII. В первой части идет речь об обстоятельствах прибытия в Иерусалим Неемии (I-VIII), о построении им стен (III-IV), о затруднениях, встреченных им от самарян и самих иудеев (IV-VI), и сообщается список возвратившихся из плена (VII). Во второй части описывается реформаторская деятельность Ездры, направлявшаяся к утверждению господства в жизни закона Моисеева (VI11-X). Наконец, в третьей части приводятся списки жителей Иерусалима, священников и левитов (Неем 11.1Неем 12.1–24), сообщается об освящении стен Иерусалима (Неем 12.27–47) и о деятельности Неемии по вторичном прибытии его в город после путешествия ко двору персидского царя (XIII).

Таким образом, кн. Ездры и Неемии излагают события, совершившиеся в период 537–432 г. до Р. X. Из содержания их видно, что в них говорится не о всем, совершившемся в указанное время. Особенно важно здесь отметить, что период истории иудеев от окончания постройки храма в 516 г., до прибытия Ездры в Иерусалим в седьмом году Артаксеркса ко или в 458 г. до Р. X. опущен совсем. Очевидно, подобно другим библейским авторам, писатели кн. Ездры и Неемии имеют в виду говорить главным образом о том, что важно с теократической точки зрения, в чем особенно ясно проявилось, по их воззрению, попечение Господне об избранном народе по окончании вавилонского плена.

Касательно формы кн. Ездры и Неемии должно заметить, что в 1Езд 7.1–11 и в заключение гл. 10 об Ездре идет речь в третьем лице, а в разделе 1Езд 7:27–9 в первом; равным образом, и о Неемии то говорится в первом лице (I-VII, XII-XIII). то в третьем (VIII-X). Кроме того, особенность кн. Ездры заключается в том, что отделы 1Езд 4.8–18 и 1Езд 7.12–26 написаны на арамейском (халдейском) языке, а остальная часть по-еврейски.

Вопрос о происхождении кн. Ездры и Неемии в настоящее время трудно решить с полной определенностью, как вследствие отсутствия ясных указаний на это в самих книгах, так и за неимением твердого руководства в предании. Относительно кн. Ездры предание, засвидетельствованное в Талмуде (Baba Bathra 15-а: «Ездра написал свою книгу»), в синопсисах св. И. Афанасия и И. Златоуста («сам Ездра бывший священником и чтецом, рассказывает и записывает в ней возвращение из плена и пр.), утверждает, по-видимому, что писателем книги был Ездра. В пользу этого предания может говорить отчасти название книги, а также установившееся представление об истории ветхозаветного канона Содержание кн. Ездры, и именно второй части ее (гл. 7–10) также подтверждает свидетельство предания. Речь здесь идет об Ездре, причем большею частью говорится прямо от его лица (1Езд 7.271Езд 9.1). Хотя в гл. Х и в начале XI говорится об Ездре в третьем лице, но и эти части могут считаться написанными Ездрой: смена лиц в одном итом же произведении допустима и для одного писателя, и примеры такого литературного приема можно указать как в библейской письменности (Дан. 1:7, 10:12; Иер 20:1, 7), так и в небиблейской. Притом X гл. теснейшим образом связана с IX, а раздел 1Езд 7.1–11, представляет естественное введение к дальнейшему, где повествуется об Ездре в третьем лице. Если в рассматриваемом разделе содержатся похвалы Ездре и его генеалогия, то едва ли в этом можно усматривать стремление к самовозвеличению и потому считать несовместимым с преданием о написании раздела самим Ездрой.

Вторая часть кн. Ездры (1Езд 7.1) начинается словами: «после сих происшествий». Этим указывается, по-видимому, на тесную связь второй части с первой (гл. I-VI) и, значит, на написание последней также Ездрой. Но Ездра не был очевидцем рассказанных в гл, I-VI событий и потому мог изложить их только на основании письменных документов. Эти документы можно представлять или в виде сырых материалов, которые самостоятельно были обработаны Ездрой, или же в виде обработанного уже сочинения, которое Ездра только издал, присоединив без изменений к составленной им самим части. В пользу последнего представления может говорить замечание 1Езд 5.4 («тогда мы сказали им имена тех людей»), которое едва ли бы было употреблено Ездрой, если бы он был составителем гл. I-VI; но и первое представление имеет в науке своих защитников, Книга Неемии, на основании надписания ее (Неем 1.1) и некоторых, – впрочем, не вполне ясных – указаний предания (2Мак 2.13; Baba bathra 15-а) считается весьма многими исследователями произведением Неемии. Главным доказательством принадлежности книги Неемии является то, что, рассказывая о событиях времени Неемии, книга в большей части своей (I-VII, ХII-ХIII) говорит о Неемии в первом лице. В качестве возражения против указанного мнения выставляют обыкновенно место Неем 12.1–11, где родословие первосвященника Иисуса продолжено до Иаддуя, и Неем 13.28, где сообщается об изгнании Неемией из Иерусалима зятя Санаваллата, правителя Самарии. По свидетельству И. Флавия (Иуд.Древн. 11:8, 5), Иаддуй был первосвященником во время Александра Македонского; к этому же времени И. Флавий (Иуд.Древн. 11:7, 2) относит и факт изгнания Манассии. Ввиду свидетельств И. Флавия места Неем 12.10–11 и Неем 13.28 (а следовательно, и весь раздел ХII-XIII), полагают, не могли быть написаны Неемией. Но дело в том, что известия И.Флавия, относящиеся к IV в., очень спутаны и ими нельзя проверять библейские указания. С другой стороны, в случае признания достоверности известий И, Флавия, указанные стихи могли бы считаться позднейшим добавлением. Относительно Неем 12.10–11, кроме того, возможно предположение, что здесь, в родословии Иисуса, указаны не четыре преемственно, в течение ста лет, проходившие служение первосвященники, а только члены одной и той же семьи, из которой последнего современника Александра Мак. – Неемия видел только дитятей.

Менее ясно происхождение гл. VIII-X. Ввиду того, что в названном разделе идет речь собственно о Ездре, а также принимая во внимание некоторые особенности раздела сравнительно с остальной частью книги, некоторые протестантские и католические экзегеты считают раздел составленным Ездрой, которому принадлежала последняя редакция книги. Но не без основания указывают, что слишком большого различия между гл. VIII-X и остальными не существует. Если в этом разделе идет речь главным образом о Ездре, то это потому, что раздел повествует о деятельности религиозной, первенствующая роль в которой принадлежала именно Ездре, а не Неемии, который был первым в делах гражданских. Этим можно объяснить и отличие раздела от других в выражениях, – именно то, что Неемии в разделе присваивается титул Тиршафа (Неем 8.9 и Неем 10.1), тогда как ранее (1Езд 1:8, 5:14; Неем 12.26) он назывался pechah (областеначальник).

К сказанному должно добавить, что и современная отрицательная критика признает в основе кн. Ездры и Неемии подлинные записи («мемуары») Ездры и Неемии, воспроизведенные в книгах отчасти буквально. Отличие воззрений критики от традиционных в данном случае то, что окончательная редакция книг отодвигается к более позднему времени, чем век Ездры, причем редактором обеих книг считается писатель кн. Паралипоменон и допускаются многочисленные интерполяции. Главным основанием для подобного воззрения служит обыкновенно предполагаемое многими исследователями единство книг Ездры и Неемии с кн. Паралипоменон. В доказательство этого единства ссылаются на: а) общий колорит языка книг, б) на сходство отдельных выражений и в) тождество конца 2Пар. и начала Ездры 1. Но сходство в языке и выражениях при одинаковости предмета повествования обеих книг вполне естественно и может свидетельствовать только о том, что рассматриваемые книги принадлежат одной эпохе и, может быть, составлены одним автором, но не о том, что они являются частями одного целого. Тождество же конца 2 Пaр. и начала Eзд. (указ Кира) легче понять при допущении самостоятельности обоих произведений. Что касается тех исторических погрешностей, которые побуждают представителей отрицательной критики отодвигать окончательную редакцию кн. Ездры и Неемии к очень позднему времени и допускать в них много интерполяций, то (как видно будет из комментария) ссылки на эти погрешности или несправедливы или весьма спорны.

Кн. Ездры и Неемии всегда пользовались в Церкви высоким уважением и имели богодуховенный авторитет, как произведение строго историческое. С тех пор как новейшими теориями происхождения Пятикнижия был передвинут в послепленную эпоху центр тяжести библейской истории и библейской письменности, кн. Ездры и Неемии, как важнейший источник для изучения послепленной эпохи, естественно стали предметом многочисленных исследований. При этом многими авторами была подвергнута сомнению историческая достоверность повествования книг в целом и в отдельных частях. Так, Шрадер отверг историческую достоверность свидетельства 1Езд 3.8 об основании храма во второй год Кира, отодвинув это событие ко второму году Дария Гистаспа. Гуанакер отверг точность хронологической последовательности повествования книг, сделав попытку доказать, что прибытие Неемии в Иерусалим совершилось прежде прибытия Ездры. Многие исследователи отвергли подлинность приводимых в книгах царских указов, арамейских документов 1Езд 4, а также список возвратившихся из плена, относя все это к числу измышлений хрониста, т.е. редактора книг, жившего долго спустя после описанных в книгах событий. Наконец, Костерс и Торрей отвергли факт возвращения иудеев при Кире, свидетельства о построении храма возвратившимися иудеями и многое другое. Новейшими работами, однако, особенно трудом Мейера (Meyer, Entstechung des Judenthums. Halle. 1896) весьма многие возражения против кн. Ездры и Неемии опровергнуты с достаточной убедительностью. Особенно важно в данном случае то, что параллелями из небиблейской литературы может считаться установленной достоверность тех документов, которые приводятся в кн. Ездры. Этим в значительной мере подтверждается точность свидетельств автора и в других частях. Недоумения возбуждает только хронология кн. Ездры и Неемии. Называя имена персидских царей (Артаксеркса, Дария), при которых совершались те или иные события, писатель не дает этим именам ближайших определений. А так как персидская история знает нескольких царей, носивших эти имена, то отсюда трудно сказать с уверенностью, о каком царе говорит в том или ином случае писатель. Хронологический распорядок событий, описанных в кн. Ездры и Неемии, поэтому указывается экзегетами различно и может быть указан только с вероятностью.

Литература: 1) Русская: Дорошкевич, Хронология кн. 1 Ездры и Неемии, Христ. Чт. 1886, июль – авг. Он же. Как составлены книги 1 Ездры и Неемии. Чтен. Общ, любит, дух. просвещ. 1891 декабрь; Яницкий, Происхождение и состав кн. Неемии. Орлов. Епарх. Вед. 1881; Юнгеров, Происхождение и историчность кн. Ездры и Неемии. Прав. Собесед. 1905,10; В. Попов, Возвращение иудеев из плена Вавилонского. Киев, 1905. 2) Иностранная: Из чрезвычайно обширной западной литературы о кн. Ездры и Неемии Наиболее ценны. Комментарии Ryssel'я Esra, Nehemia und Ester 1887, Bertholet'a Die Bücher Esra und Nehemia. 1902, Keil'я Bibl. Komment über Chronik, Esra, Nehemia und Ester. Подробный указатель иностр. литературы см. в назв. выше кн. Bertholet'a и В.Попова


* * *


1 Примеры см. Чтения в Общ. люб, дух. просв. 1891, 2, 553–559

Скрыть
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

8:1 а) Т.е. месяц тишри, сентябрь-октябрь.


8:1 б) Или: писца; или: учителя (Закона); то же в ст. 4, 9, 13.


8:2 Вероятная дата - 8 октября 445 г. до Р.Х.


8:6 Букв.: благословил Господа.


8:7 Букв.: народу; то же в ст. 9.


8:8 Или: перевод - с евр. языка, которого народ мог не понимать, на арамейский.


8:10 а) Букв.: ешьте жирную (пищу) и пейте сладкие (напитки).


8:10 б) Букв.: посылайте части тем.


8:10 в) Букв.: ибо в радости Господней - сила ваша. Ср. Славянский пер. Или: в радости, (которую дарует единение) с Господом. См. Исх 34:6. Друг. возм. пер.: пусть ликование о Господе (защитнике вашем) придаст вам сил!


8:14 Или: шалашах.


8:18 Лев 23:36.


9:1 Вероятная дата - 30 октября 445 г. до Р.Х.


9:5 Букв.: благословляйте Господа; то же ниже в этом стихе.


9:7 Быт 11:31; 12:1-4; 17:5.


9:9 Или: у Тростникового моря; или: у моря Суф; Син. пер.: у Чермного моря.


9:16 а) Или (ближе к букв.): но они, отцы наши, были дерзки.


9:16 б) Букв.: шею свою делали жесткой; то же в ст. 17, 29.


9:17 Букв.: среди них.


9:26 Букв.: забросили за спину.


9:30 Букв.: народов (соседних) земель.


9:33 Или: верны.


10:28 Или: народов (других) земель.


10:33 а) Или: лепешки, что выкладываются стопкой (в Святилище). См. Лев 24:5-9.


10:33 б) Или: (непрекращающиеся) постоянно приносимые хлебные дары и постоянные всесожжения.


10:37 Или: те левиты, что собирают десятину.


Скрыть

Мысли вслух: ежедневные размышления о Библии

 

Два видимых знака свидетельствовали о заключении Завета. Первым знаком стали печати, поставленные иудейскими... 

 

Перед нами рассказ об одном из самых массовых покаяний в библейской истории. Чтобы лучше понять взаимосвязь... 

 

В повествовании о делах Неемии на первом плане не Ездра, читающий книгу закона, а народ, готовый слушать Ездру... 

Библиотека

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).