Библия-Центр
РУ
Вся Библия
Greek/Septuagint (gr)
Поделиться

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, κεφαλίς 8

Σαυ̃λος δὲ ἠ̃ν συνευδοκω̃ν τη̨̃ ἀναιρέσει αὐτου̃ ἐγένετο δὲ ἐν ἐκείνη̨ τη̨̃ ἡμέρα̨ διωγμòς μέγας ἐπὶ τὴν ἐκκλησίαν τὴν ἐν ‘Ιεροσολύμοις πάντες δὲ διεσπάρησαν κατὰ τὰς χώρας τη̃ς ’Ιουδαίας καὶ Σαμαρείας πλὴν τω̃ν ἀποστόλων
συνεκόμισαν δὲ τòν Στέφανον ἄνδρες εὐλαβει̃ς καὶ ἐποίησαν κοπετòν μέγαν ἐπ' αὐτω̨̃
Σαυ̃λος δὲ ἐλυμαίνετο τὴν ἐκκλησίαν κατὰ τοὺς οἴκους εἰσπορευόμενος σύρων τε ἄνδρας καὶ γυναι̃κας παρεδίδου εἰς φυλακήν
οἱ μὲν οὐ̃ν διασπαρέντες διη̃λθον εὐαγγελιζόμενοι τòν λόγον
Φίλιππος δὲ κατελθὼν εἰς τὴν πόλιν τη̃ς Σαμαρείας ἐκήρυσσεν αὐτοι̃ς τòν Χριστόν
προσει̃χον δὲ οἱ ὄχλοι τοι̃ς λεγομένοις ὑπò του̃ Φιλίππου ὁμοθυμαδòν ἐν τω̨̃ ἀκούειν αὐτοὺς καὶ βλέπειν τὰ σημει̃α ἃ ἐποίει
πολλοὶ γὰρ τω̃ν ἐχόντων πνεύματα ἀκάθαρτα βοω̃ντα φωνη̨̃ μεγάλη̨ ἐξήρχοντο πολλοὶ δὲ παραλελυμένοι καὶ χωλοὶ ἐθεραπεύθησαν
ἐγένετο δὲ πολλὴ χαρὰ ἐν τη̨̃ πόλει ἐκείνη̨
ἀνὴρ δέ τις ὀνόματι Σίμων προϋπη̃ρχεν ἐν τη̨̃ πόλει μαγεύων καὶ ἐξιστάνων τò ἔθνος τη̃ς Σαμαρείας λέγων εἰ̃ναί τινα ἑαυτòν μέγαν
10 ὡ̨̃ προσει̃χον πάντες ἀπò μικρου̃ ἕως μεγάλου λέγοντες οὑ̃τός ἐστιν ἡ δύναμις του̃ θεου̃ ἡ καλουμένη μεγάλη
11 προσει̃χον δὲ αὐτω̨̃ διὰ τò ἱκανω̨̃ χρόνω̨ ται̃ς μαγείαις ἐξεστακέναι αὐτούς
12 ὅτε δὲ ἐπίστευσαν τω̨̃ Φιλίππω̨ εὐαγγελιζομένω̨ περὶ τη̃ς βασιλείας του̃ θεου̃ καὶ του̃ ὀνόματος ’Ιησου̃ Χριστου̃ ἐβαπτίζοντο ἄνδρες τε καὶ γυναι̃κες
13 ὁ δὲ Σίμων καὶ αὐτòς ἐπίστευσεν καὶ βαπτισθεὶς ἠ̃ν προσκαρτερω̃ν τω̨̃ Φιλίππω̨ θεωρω̃ν τε σημει̃α καὶ δυνάμεις μεγάλας γινομένας ἐξίστατο
14 ἀκούσαντες δὲ οἱ ἐν ‘Ιεροσολύμοις ἀπόστολοι ὅτι δέδεκται ἡ Σαμάρεια τòν λόγον του̃ θεου̃ ἀπέστειλαν πρòς αὐτοὺς Πέτρον καὶ ’Ιωάννην
15 οἵτινες καταβάντες προσηύξαντο περὶ αὐτω̃ν ὅπως λάβωσιν πνευ̃μα ἅγιον
16 οὐδέπω γὰρ ἠ̃ν ἐπ' οὐδενὶ αὐτω̃ν ἐπιπεπτωκός μόνον δὲ βεβαπτισμένοι ὑπη̃ρχον εἰς τò ὄνομα του̃ κυρίου ’Ιησου̃
17 τότε ἐπετίθεσαν τὰς χει̃ρας ἐπ' αὐτούς καὶ ἐλάμβανον πνευ̃μα ἅγιον
18 ἰδὼν δὲ ὁ Σίμων ὅτι διὰ τη̃ς ἐπιθέσεως τω̃ν χειρω̃ν τω̃ν ἀποστόλων δίδοται τò πνευ̃μα προσήνεγκεν αὐτοι̃ς χρήματα
19 λέγων δότε κἀμοὶ τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἵνα ὡ̨̃ ἐὰν ἐπιθω̃ τὰς χει̃ρας λαμβάνη̨ πνευ̃μα ἅγιον
20 Πέτρος δὲ εἰ̃πεν πρòς αὐτόν τò ἀργύριόν σου σὺν σοὶ εἴη εἰς ἀπώλειαν ὅτι τὴν δωρεὰν του̃ θεου̃ ἐνόμισας διὰ χρημάτων κτα̃σθαι
21 οὐκ ἔστιν σοι μερὶς οὐδὲ κλη̃ρος ἐν τω̨̃ λόγω̨ τούτω̨ ἡ γὰρ καρδία σου οὐκ ἔστιν εὐθει̃α ἔναντι του̃ θεου̃
22 μετανόησον οὐ̃ν ἀπò τη̃ς κακίας σου ταύτης καὶ δεήθητι του̃ κυρίου εἰ ἄρα ἀφεθήσεταί σοι ἡ ἐπίνοια τη̃ς καρδίας σου
23 εἰς γὰρ χολὴν πικρίας καὶ σύνδεσμον ἀδικίας ὁρω̃ σε ὄντα
24 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Σίμων εἰ̃πεν δεήθητε ὑμει̃ς ὑπὲρ ἐμου̃ πρòς τòν κύριον ὅπως μηδὲν ἐπέλθη̨ ἐπ' ἐμὲ ὡ̃ν εἰρήκατε
25 οἱ μὲν οὐ̃ν διαμαρτυράμενοι καὶ λαλήσαντες τòν λόγον του̃ κυρίου ὑπέστρεφον εἰς ‘Ιεροσόλυμα πολλάς τε κώμας τω̃ν Σαμαριτω̃ν εὐηγγελίζοντο
26 ἄγγελος δὲ κυρίου ἐλάλησεν πρòς Φίλιππον λέγων ἀνάστηθι καὶ πορεύου κατὰ μεσημβρίαν ἐπὶ τὴν ὁδòν τὴν καταβαίνουσαν ἀπò ’Ιερουσαλὴμ εἰς Γάζαν αὕτη ἐστὶν ἔρημος
27 καὶ ἀναστὰς ἐπορεύθη καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ Αἰθίοψ εὐνου̃χος δυνάστης Κανδάκης βασιλίσσης Αἰθιόπων ὃς ἠ̃ν ἐπὶ πάσης τη̃ς γάζης αὐτη̃ς ὃς ἐληλύθει προσκυνήσων εἰς ’Ιερουσαλήμ
28 ἠ̃ν τε ὑποστρέφων καὶ καθήμενος ἐπὶ του̃ ἅρματος αὐτου̃ καὶ ἀνεγίνωσκεν τòν προφήτην ’Ησαΐαν
29 εἰ̃πεν δὲ τò πνευ̃μα τω̨̃ Φιλίππω̨ πρόσελθε καὶ κολλήθητι τω̨̃ ἅρματι τούτω̨
30 προσδραμὼν δὲ ὁ Φίλιππος ἤκουσεν αὐτου̃ ἀναγινώσκοντος ’Ησαΐαν τòν προφήτην καὶ εἰ̃πεν ἀ̃ρά γε γινώσκεις ἃ ἀναγινώσκεις
31 ὁ δὲ εἰ̃πεν πω̃ς γὰρ ἂν δυναίμην ἐὰν μή τις ὁδηγήσει με παρεκάλεσέν τε τòν Φίλιππον ἀναβάντα καθίσαι σὺν αὐτω̨̃
32 ἡ δὲ περιοχὴ τη̃ς γραφη̃ς ἣν ἀνεγίνωσκεν ἠ̃ν αὕτη ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη καὶ ὡς ἀμνòς ἐναντίον του̃ κείραντος αὐτòν ἄφωνος οὕτως οὐκ ἀνοίγει τò στόμα αὐτου̃
33 ἐν τη̨̃ ταπεινώσει αὐτου̃ ἡ κρίσις αὐτου̃ ἤρθη τὴν γενεὰν αὐτου̃ τίς διηγήσεται ὅτι αἴρεται ἀπò τη̃ς γη̃ς ἡ ζωὴ αὐτου̃
34 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ εὐνου̃χος τω̨̃ Φιλίππω̨ εἰ̃πεν δέομαί σου περὶ τίνος ὁ προφήτης λέγει του̃το περὶ ἑαυτου̃ ἢ περὶ ἑτέρου τινός
35 ἀνοίξας δὲ ὁ Φίλιππος τò στόμα αὐτου̃ καὶ ἀρξάμενος ἀπò τη̃ς γραφη̃ς ταύτης εὐηγγελίσατο αὐτω̨̃ τòν ’Ιησου̃ν
36 ὡς δὲ ἐπορεύοντο κατὰ τὴν ὁδόν ἠ̃λθον ἐπί τι ὕδωρ καί φησιν ὁ εὐνου̃χος ἰδοὺ ὕδωρ τί κωλύει με βαπτισθη̃ναι
37 ...
38 καὶ ἐκέλευσεν στη̃ναι τò ἅρμα καὶ κατέβησαν ἀμφότεροι εἰς τò ὕδωρ ὅ τε Φίλιππος καὶ ὁ εὐνου̃χος καὶ ἐβάπτισεν αὐτόν
39 ὅτε δὲ ἀνέβησαν ἐκ του̃ ὕδατος πνευ̃μα κυρίου ἥρπασεν τòν Φίλιππον καὶ οὐκ εἰ̃δεν αὐτòν οὐκέτι ὁ εὐνου̃χος ἐπορεύετο γὰρ τὴν ὁδòν αὐτου̃ χαίρων
40 Φίλιππος δὲ εὑρέθη εἰς ’Άζωτον καὶ διερχόμενος εὐηγγελίζετο τὰς πόλεις πάσας ἕως του̃ ἐλθει̃ν αὐτòν εἰς Καισάρειαν

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, κεφαλίς 9

ὁ δὲ Σαυ̃λος ἔτι ἐμπνέων ἀπειλη̃ς καὶ φόνου εἰς τοὺς μαθητὰς του̃ κυρίου προσελθὼν τω̨̃ ἀρχιερει̃
ἠ̨τήσατο παρ' αὐτου̃ ἐπιστολὰς εἰς Δαμασκòν πρòς τὰς συναγωγάς ὅπως ἐάν τινας εὕρη̨ τη̃ς ὁδου̃ ὄντας ἄνδρας τε καὶ γυναι̃κας δεδεμένους ἀγάγη̨ εἰς ’Ιερουσαλήμ
ἐν δὲ τω̨̃ πορεύεσθαι ἐγένετο αὐτòν ἐγγίζειν τη̨̃ Δαμασκω̨̃ ἐξαίφνης τε αὐτòν περιήστραψεν φω̃ς ἐκ του̃ οὐρανου̃
καὶ πεσὼν ἐπὶ τὴν γη̃ν ἤκουσεν φωνὴν λέγουσαν αὐτω̨̃ Σαοὺλ Σαούλ τί με διώκεις
εἰ̃πεν δέ τίς εἰ̃ κύριε ὁ δέ ἐγώ εἰμι ’Ιησου̃ς ὃν σὺ διώκεις
ἀλλὰ ἀνάστηθι καὶ εἴσελθε εἰς τὴν πόλιν καὶ λαληθήσεταί σοι ὅ τί σε δει̃ ποιει̃ν
οἱ δὲ ἄνδρες οἱ συνοδεύοντες αὐτω̨̃ εἱστήκεισαν ἐνεοί ἀκούοντες μὲν τη̃ς φωνη̃ς μηδένα δὲ θεωρου̃ντες
ἠγέρθη δὲ Σαυ̃λος ἀπò τη̃ς γη̃ς ἀνεω̨γμένων δὲ τω̃ν ὀφθαλμω̃ν αὐτου̃ οὐδὲν ἔβλεπεν χειραγωγου̃ντες δὲ αὐτòν εἰσήγαγον εἰς Δαμασκόν
καὶ ἠ̃ν ἡμέρας τρει̃ς μὴ βλέπων καὶ οὐκ ἔφαγεν οὐδὲ ἔπιεν
10 ἠ̃ν δέ τις μαθητὴς ἐν Δαμασκω̨̃ ὀνόματι ‘Ανανίας καὶ εἰ̃πεν πρòς αὐτòν ἐν ὁράματι ὁ κύριος ‘Ανανία ὁ δὲ εἰ̃πεν ἰδοὺ ἐγώ κύριε
11 ὁ δὲ κύριος πρòς αὐτόν ἀναστὰς πορεύθητι ἐπὶ τὴν ῥύμην τὴν καλουμένην εὐθει̃αν καὶ ζήτησον ἐν οἰκία̨ ’Ιούδα Σαυ̃λον ὀνόματι Ταρσέα ἰδοὺ γὰρ προσεύχεται
12 καὶ εἰ̃δεν ἄνδρα ἐν ὁράματι ‘Ανανίαν ὀνόματι εἰσελθόντα καὶ ἐπιθέντα αὐτω̨̃ τὰς χει̃ρας ὅπως ἀναβλέψη̨
13 ἀπεκρίθη δὲ ‘Ανανίας κύριε ἤκουσα ἀπò πολλω̃ν περὶ του̃ ἀνδρòς τούτου ὅσα κακὰ τοι̃ς ἁγίοις σου ἐποίησεν ἐν ’Ιερουσαλήμ
14 καὶ ὡ̃δε ἔχει ἐξουσίαν παρὰ τω̃ν ἀρχιερέων δη̃σαι πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους τò ὄνομά σου
15 εἰ̃πεν δὲ πρòς αὐτòν ὁ κύριος πορεύου ὅτι σκευ̃ος ἐκλογη̃ς ἐστίν μοι οὑ̃τος του̃ βαστάσαι τò ὄνομά μου ἐνώπιον ἐθνω̃ν τε καὶ βασιλέων υἱω̃ν τε ’Ισραήλ
16 ἐγὼ γὰρ ὑποδείξω αὐτω̨̃ ὅσα δει̃ αὐτòν ὑπὲρ του̃ ὀνόματός μου παθει̃ν
17 ἀπη̃λθεν δὲ ‘Ανανίας καὶ εἰση̃λθεν εἰς τὴν οἰκίαν καὶ ἐπιθεὶς ἐπ' αὐτòν τὰς χει̃ρας εἰ̃πεν Σαοὺλ ἀδελφέ ὁ κύριος ἀπέσταλκέν με ’Ιησου̃ς ὁ ὀφθείς σοι ἐν τη̨̃ ὁδω̨̃ ἡ̨̃ ἤρχου ὅπως ἀναβλέψη̨ς καὶ πλησθη̨̃ς πνεύματος ἁγίου
18 καὶ εὐθέως ἀπέπεσαν αὐτου̃ ἀπò τω̃ν ὀφθαλμω̃ν ὡς λεπίδες ἀνέβλεψέν τε καὶ ἀναστὰς ἐβαπτίσθη
19 καὶ λαβὼν τροφὴν ἐνίσχυσεν ἐγένετο δὲ μετὰ τω̃ν ἐν Δαμασκω̨̃ μαθητω̃ν ἡμέρας τινάς
20 καὶ εὐθέως ἐν ται̃ς συναγωγαι̃ς ἐκήρυσσεν τòν ’Ιησου̃ν ὅτι οὑ̃τός ἐστιν ὁ υἱòς του̃ θεου̃
21 ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες καὶ ἔλεγον οὐχ οὑ̃τός ἐστιν ὁ πορθήσας εἰς ’Ιερουσαλὴμ τοὺς ἐπικαλουμένους τò ὄνομα του̃το καὶ ὡ̃δε εἰς του̃το ἐληλύθει ἵνα δεδεμένους αὐτοὺς ἀγάγη̨ ἐπὶ τοὺς ἀρχιερει̃ς
22 Σαυ̃λος δὲ μα̃λλον ἐνεδυναμου̃το καὶ συνέχυννεν τοὺς ’Ιουδαίους τοὺς κατοικου̃ντας ἐν Δαμασκω̨̃ συμβιβάζων ὅτι οὑ̃τός ἐστιν ὁ Χριστός
23 ὡς δὲ ἐπληρου̃ντο ἡμέραι ἱκαναί συνεβουλεύσαντο οἱ ’Ιουδαι̃οι ἀνελει̃ν αὐτόν
24 ἐγνώσθη δὲ τω̨̃ Σαύλω̨ ἡ ἐπιβουλὴ αὐτω̃ν παρετηρου̃ντο δὲ καὶ τὰς πύλας ἡμέρας τε καὶ νυκτòς ὅπως αὐτòν ἀνέλωσιν
25 λαβόντες δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτου̃ νυκτòς διὰ του̃ τείχους καθη̃καν αὐτòν χαλάσαντες ἐν σπυρίδι
26 παραγενόμενος δὲ εἰς ’Ιερουσαλὴμ ἐπείραζεν κολλα̃σθαι τοι̃ς μαθηται̃ς καὶ πάντες ἐφοβου̃ντο αὐτόν μὴ πιστεύοντες ὅτι ἐστὶν μαθητής
27 Βαρναβα̃ς δὲ ἐπιλαβόμενος αὐτòν ἤγαγεν πρòς τοὺς ἀποστόλους καὶ διηγήσατο αὐτοι̃ς πω̃ς ἐν τη̨̃ ὁδω̨̃ εἰ̃δεν τòν κύριον καὶ ὅτι ἐλάλησεν αὐτω̨̃ καὶ πω̃ς ἐν Δαμασκω̨̃ ἐπαρρησιάσατο ἐν τω̨̃ ὀνόματι του̃ ’Ιησου̃
28 καὶ ἠ̃ν μετ' αὐτω̃ν εἰσπορευόμενος καὶ ἐκπορευόμενος εἰς ’Ιερουσαλήμ παρρησιαζόμενος ἐν τω̨̃ ὀνόματι του̃ κυρίου
29 ἐλάλει τε καὶ συνεζήτει πρòς τοὺς ‘Ελληνιστάς οἱ δὲ ἐπεχείρουν ἀνελει̃ν αὐτόν
30 ἐπιγνόντες δὲ οἱ ἀδελφοὶ κατήγαγον αὐτòν εἰς Καισάρειαν καὶ ἐξαπέστειλαν αὐτòν εἰς Ταρσόν
31 ἡ μὲν οὐ̃ν ἐκκλησία καθ' ὅλης τη̃ς ’Ιουδαίας καὶ Γαλιλαίας καὶ Σαμαρείας εἰ̃χεν εἰρήνην οἰκοδομουμένη καὶ πορευομένη τω̨̃ φόβω̨ του̃ κυρίου καὶ τη̨̃ παρακλήσει του̃ ἁγίου πνεύματος ἐπληθύνετο
32 ἐγένετο δὲ Πέτρον διερχόμενον διὰ πάντων κατελθει̃ν καὶ πρòς τοὺς ἁγίους τοὺς κατοικου̃ντας Λύδδα
33 εὑ̃ρεν δὲ ἐκει̃ ἄνθρωπόν τινα ὀνόματι Αἰνέαν ἐξ ἐτω̃ν ὀκτὼ κατακείμενον ἐπὶ κραβάττου ὃς ἠ̃ν παραλελυμένος
34 καὶ εἰ̃πεν αὐτω̨̃ ὁ Πέτρος Αἰνέα ἰα̃ταί σε ’Ιησου̃ς Χριστός ἀνάστηθι καὶ στρω̃σον σεαυτω̨̃ καὶ εὐθέως ἀνέστη
35 καὶ εἰ̃δαν αὐτòν πάντες οἱ κατοικου̃ντες Λύδδα καὶ τòν Σαρω̃να οἵτινες ἐπέστρεψαν ἐπὶ τòν κύριον
36 ἐν ’Ιόππη̨ δέ τις ἠ̃ν μαθήτρια ὀνόματι Ταβιθά ἣ διερμηνευομένη λέγεται Δορκάς αὕτη ἠ̃ν πλήρης ἔργων ἀγαθω̃ν καὶ ἐλεημοσυνω̃ν ὡ̃ν ἐποίει
37 ἐγένετο δὲ ἐν ται̃ς ἡμέραις ἐκείναις ἀσθενήσασαν αὐτὴν ἀποθανει̃ν λούσαντες δὲ ἔθηκαν αὐτὴν ἐν ὑπερώ̨ω̨
38 ἐγγὺς δὲ οὔσης Λύδδας τη̨̃ ’Ιόππη̨ οἱ μαθηταὶ ἀκούσαντες ὅτι Πέτρος ἐστὶν ἐν αὐτη̨̃ ἀπέστειλαν δύο ἄνδρας πρòς αὐτòν παρακαλου̃ντες μὴ ὀκνήση̨ς διελθει̃ν ἕως ἡμω̃ν
39 ἀναστὰς δὲ Πέτρος συνη̃λθεν αὐτοι̃ς ὃν παραγενόμενον ἀνήγαγον εἰς τò ὑπερω̨̃ον καὶ παρέστησαν αὐτω̨̃ πα̃σαι αἱ χη̃ραι κλαίουσαι καὶ ἐπιδεικνύμεναι χιτω̃νας καὶ ἱμάτια ὅσα ἐποίει μετ' αὐτω̃ν οὐ̃σα ἡ Δορκάς
40 ἐκβαλὼν δὲ ἔξω πάντας ὁ Πέτρος καὶ θεὶς τὰ γόνατα προσηύξατο καὶ ἐπιστρέψας πρòς τò σω̃μα εἰ̃πεν Ταβιθά ἀνάστηθι ἡ δὲ ἤνοιξεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτη̃ς καὶ ἰδου̃σα τòν Πέτρον ἀνεκάθισεν
41 δοὺς δὲ αὐτη̨̃ χει̃ρα ἀνέστησεν αὐτήν φωνήσας δὲ τοὺς ἁγίους καὶ τὰς χήρας παρέστησεν αὐτὴν ζω̃σαν
42 γνωστòν δὲ ἐγένετο καθ' ὅλης τη̃ς ’Ιόππης καὶ ἐπίστευσαν πολλοὶ ἐπὶ τòν κύριον
43 ἐγένετο δὲ ἡμέρας ἱκανὰς μει̃ναι ἐν ’Ιόππη̨ παρά τινι Σίμωνι βυρσει̃

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, κεφαλίς 10

ἀνὴρ δέ τις ἐν Καισαρεία̨ ὀνόματι Κορνήλιος ἑκατοντάρχης ἐκ σπείρης τη̃ς καλουμένης ’Ιταλικη̃ς
εὐσεβὴς καὶ φοβούμενος τòν θεòν σὺν παντὶ τω̨̃ οἴκω̨ αὐτου̃ ποιω̃ν ἐλεημοσύνας πολλὰς τω̨̃ λαω̨̃ καὶ δεόμενος του̃ θεου̃ διὰ παντός
εἰ̃δεν ἐν ὁράματι φανερω̃ς ὡσεὶ περὶ ὥραν ἐνάτην τη̃ς ἡμέρας ἄγγελον του̃ θεου̃ εἰσελθόντα πρòς αὐτòν καὶ εἰπόντα αὐτω̨̃ Κορνήλιε
ὁ δὲ ἀτενίσας αὐτω̨̃ καὶ ἔμφοβος γενόμενος εἰ̃πεν τί ἐστιν κύριε εἰ̃πεν δὲ αὐτω̨̃ αἱ προσευχαί σου καὶ αἱ ἐλεημοσύναι σου ἀνέβησαν εἰς μνημόσυνον ἔμπροσθεν του̃ θεου̃
καὶ νυ̃ν πέμψον ἄνδρας εἰς ’Ιόππην καὶ μετάπεμψαι Σίμωνά τινα ὃς ἐπικαλει̃ται Πέτρος
οὑ̃τος ξενίζεται παρά τινι Σίμωνι βυρσει̃ ὡ̨̃ ἐστιν οἰκία παρὰ θάλασσαν
ὡς δὲ ἀπη̃λθεν ὁ ἄγγελος ὁ λαλω̃ν αὐτω̨̃ φωνήσας δύο τω̃ν οἰκετω̃ν καὶ στρατιώτην εὐσεβη̃ τω̃ν προσκαρτερούντων αὐτω̨̃
καὶ ἐξηγησάμενος ἅπαντα αὐτοι̃ς ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὴν ’Ιόππην
τη̨̃ δὲ ἐπαύριον ὁδοιπορούντων ἐκείνων καὶ τη̨̃ πόλει ἐγγιζόντων ἀνέβη Πέτρος ἐπὶ τò δω̃μα προσεύξασθαι περὶ ὥραν ἕκτην
10 ἐγένετο δὲ πρόσπεινος καὶ ἤθελεν γεύσασθαι παρασκευαζόντων δὲ αὐτω̃ν ἐγένετο ἐπ' αὐτòν ἔκστασις
11 καὶ θεωρει̃ τòν οὐρανòν ἀνεω̨γμένον καὶ καταβαι̃νον σκευ̃ός τι ὡς ὀθόνην μεγάλην τέσσαρσιν ἀρχαι̃ς καθιέμενον ἐπὶ τη̃ς γη̃ς
12 ἐν ὡ̨̃ ὑπη̃ρχεν πάντα τὰ τετράποδα καὶ ἑρπετὰ τη̃ς γη̃ς καὶ πετεινὰ του̃ οὐρανου̃
13 καὶ ἐγένετο φωνὴ πρòς αὐτόν ἀναστάς Πέτρε θυ̃σον καὶ φάγε
14 ὁ δὲ Πέτρος εἰ̃πεν μηδαμω̃ς κύριε ὅτι οὐδέποτε ἔφαγον πα̃ν κοινòν καὶ ἀκάθαρτον
15 καὶ φωνὴ πάλιν ἐκ δευτέρου πρòς αὐτόν ἃ ὁ θεòς ἐκαθάρισεν σὺ μὴ κοίνου
16 του̃το δὲ ἐγένετο ἐπὶ τρίς καὶ εὐθὺς ἀνελήμφθη τò σκευ̃ος εἰς τòν οὐρανόν
17 ὡς δὲ ἐν ἑαυτω̨̃ διηπόρει ὁ Πέτρος τί ἂν εἴη τò ὅραμα ὃ εἰ̃δεν ἰδοὺ οἱ ἄνδρες οἱ ἀπεσταλμένοι ὑπò του̃ Κορνηλίου διερωτήσαντες τὴν οἰκίαν του̃ Σίμωνος ἐπέστησαν ἐπὶ τòν πυλω̃να
18 καὶ φωνήσαντες ἐπυνθάνοντο εἰ Σίμων ὁ ἐπικαλούμενος Πέτρος ἐνθάδε ξενίζεται
19 του̃ δὲ Πέτρου διενθυμουμένου περὶ του̃ ὁράματος εἰ̃πεν αὐτω̨̃ τò πνευ̃μα ἰδοὺ ἄνδρες τρει̃ς ζητου̃ντές σε
20 ἀλλὰ ἀναστὰς κατάβηθι καὶ πορεύου σὺν αὐτοι̃ς μηδὲν διακρινόμενος ὅτι ἐγὼ ἀπέσταλκα αὐτούς
21 καταβὰς δὲ Πέτρος πρòς τοὺς ἄνδρας εἰ̃πεν ἰδοὺ ἐγώ εἰμι ὃν ζητει̃τε τίς ἡ αἰτία δι' ἣν πάρεστε
22 οἱ δὲ εἰ̃παν Κορνήλιος ἑκατοντάρχης ἀνὴρ δίκαιος καὶ φοβούμενος τòν θεòν μαρτυρούμενός τε ὑπò ὅλου του̃ ἔθνους τω̃ν ’Ιουδαίων ἐχρηματίσθη ὑπò ἀγγέλου ἁγίου μεταπέμψασθαί σε εἰς τòν οἰ̃κον αὐτου̃ καὶ ἀκου̃σαι ῥήματα παρὰ σου̃
23 εἰσκαλεσάμενος οὐ̃ν αὐτοὺς ἐξένισεν τη̨̃ δὲ ἐπαύριον ἀναστὰς ἐξη̃λθεν σὺν αὐτοι̃ς καί τινες τω̃ν ἀδελφω̃ν τω̃ν ἀπò ’Ιόππης συνη̃λθον αὐτω̨̃
24 τη̨̃ δὲ ἐπαύριον εἰση̃λθεν εἰς τὴν Καισάρειαν ὁ δὲ Κορνήλιος ἠ̃ν προσδοκω̃ν αὐτούς συγκαλεσάμενος τοὺς συγγενει̃ς αὐτου̃ καὶ τοὺς ἀναγκαίους φίλους
25 ὡς δὲ ἐγένετο του̃ εἰσελθει̃ν τòν Πέτρον συναντήσας αὐτω̨̃ ὁ Κορνήλιος πεσὼν ἐπὶ τοὺς πόδας προσεκύνησεν
26 ὁ δὲ Πέτρος ἤγειρεν αὐτòν λέγων ἀνάστηθι καὶ ἐγὼ αὐτòς ἄνθρωπός εἰμι
27 καὶ συνομιλω̃ν αὐτω̨̃ εἰση̃λθεν καὶ εὑρίσκει συνεληλυθότας πολλούς
28 ἔφη τε πρòς αὐτούς ὑμει̃ς ἐπίστασθε ὡς ἀθέμιτόν ἐστιν ἀνδρὶ ’Ιουδαίω̨ κολλα̃σθαι ἢ προσέρχεσθαι ἀλλοφύλω̨ κἀμοὶ ὁ θεòς ἔδειξεν μηδένα κοινòν ἢ ἀκάθαρτον λέγειν ἄνθρωπον
29 διò καὶ ἀναντιρρήτως ἠ̃λθον μεταπεμφθείς πυνθάνομαι οὐ̃ν τίνι λόγω̨ μετεπέμψασθέ με
30 καὶ ὁ Κορνήλιος ἔφη ἀπò τετάρτης ἡμέρας μέχρι ταύτης τη̃ς ὥρας ἤμην τὴν ἐνάτην προσευχόμενος ἐν τω̨̃ οἴκω̨ μου καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ἔστη ἐνώπιόν μου ἐν ἐσθη̃τι λαμπρα̨̃
31 καὶ φησίν Κορνήλιε εἰσηκούσθη σου ἡ προσευχὴ καὶ αἱ ἐλεημοσύναι σου ἐμνήσθησαν ἐνώπιον του̃ θεου̃
32 πέμψον οὐ̃ν εἰς ’Ιόππην καὶ μετακάλεσαι Σίμωνα ὃς ἐπικαλει̃ται Πέτρος οὑ̃τος ξενίζεται ἐν οἰκία̨ Σίμωνος βυρσέως παρὰ θάλασσαν
33 ἐξαυτη̃ς οὐ̃ν ἔπεμψα πρòς σέ σύ τε καλω̃ς ἐποίησας παραγενόμενος νυ̃ν οὐ̃ν πάντες ἡμει̃ς ἐνώπιον του̃ θεου̃ πάρεσμεν ἀκου̃σαι πάντα τὰ προστεταγμένα σοι ὑπò του̃ κυρίου
34 ἀνοίξας δὲ Πέτρος τò στόμα εἰ̃πεν ἐπ' ἀληθείας καταλαμβάνομαι ὅτι οὐκ ἔστιν προσωπολήμπτης ὁ θεός
35 ἀλλ' ἐν παντὶ ἔθνει ὁ φοβούμενος αὐτòν καὶ ἐργαζόμενος δικαιοσύνην δεκτòς αὐτω̨̃ ἐστιν
36 τòν λόγον ὃν ἀπέστειλεν τοι̃ς υἱοι̃ς ’Ισραὴλ εὐαγγελιζόμενος εἰρήνην διὰ ’Ιησου̃ Χριστου̃ οὑ̃τός ἐστιν πάντων κύριος
37 ὑμει̃ς οἴδατε τò γενόμενον ῥη̃μα καθ' ὅλης τη̃ς ’Ιουδαίας ἀρξάμενος ἀπò τη̃ς Γαλιλαίας μετὰ τò βάπτισμα ὃ ἐκήρυξεν ’Ιωάννης
38 ’Ιησου̃ν τòν ἀπò Ναζαρέθ ὡς ἔχρισεν αὐτòν ὁ θεòς πνεύματι ἁγίω̨ καὶ δυνάμει ὃς διη̃λθεν εὐεργετω̃ν καὶ ἰώμενος πάντας τοὺς καταδυναστευομένου ὑπò του̃ διαβόλου ὅτι ὁ θεòς ἠ̃ν μετ' αὐτου̃
39 καὶ ἡμει̃ς μάρτυρες πάντων ὡ̃ν ἐποίησεν ἔν τε τη̨̃ χώρα̨ τω̃ν ’Ιουδαίων καὶ ἐν ’Ιερουσαλήμ ὃν καὶ ἀνει̃λαν κρεμάσαντες ἐπὶ ξύλου
40 του̃τον ὁ θεòς ἤγειρεν ἐν τη̨̃ τρίτη̨ ἡμέρα̨ καὶ ἔδωκεν αὐτòν ἐμφανη̃ γενέσθαι
41 οὐ παντὶ τω̨̃ λαω̨̃ ἀλλὰ μάρτυσιν τοι̃ς προκεχειροτονημένο ὑπò του̃ θεου̃ ἡμι̃ν οἵτινες συνεφάγομεν καὶ συνεπίομεν αὐτω̨̃ μετὰ τò ἀναστη̃ναι αὐτòν ἐκ νεκρω̃ν
42 καὶ παρήγγειλεν ἡμι̃ν κηρύξαι τω̨̃ λαω̨̃ καὶ διαμαρτύρασθαι ὅτι οὑ̃τός ἐστιν ὁ ὡρισμένος ὑπò του̃ θεου̃ κριτὴς ζώντων καὶ νεκρω̃ν
43 τούτω̨ πάντες οἱ προφη̃ται μαρτυρου̃σιν ἄφεσιν ἁμαρτιω̃ν λαβει̃ν διὰ του̃ ὀνόματος αὐτου̃ πάντα τòν πιστεύοντα εἰς αὐτόν
44 ἔτι λαλου̃ντος του̃ Πέτρου τὰ ῥήματα ταυ̃τα ἐπέπεσεν τò πνευ̃μα τò ἅγιον ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας τòν λόγον
45 καὶ ἐξέστησαν οἱ ἐκ περιτομη̃ς πιστοὶ ὅσοι συνη̃λθαν τω̨̃ Πέτρω̨ ὅτι καὶ ἐπὶ τὰ ἔθνη ἡ δωρεὰ του̃ ἁγίου πνεύματος ἐκκέχυται
46 ἤκουον γὰρ αὐτω̃ν λαλούντων γλώσσαις καὶ μεγαλυνόντων τòν θεόν τότε ἀπεκρίθη Πέτρος
47 μήτι τò ὕδωρ δύναται κωλυ̃σαί τις του̃ μὴ βαπτισθη̃ναι τούτους οἵτινες τò πνευ̃μα τò ἅγιον ἔλαβον ὡς καὶ ἡμει̃ς
48 προσέταξεν δὲ αὐτοὺς ἐν τω̨̃ ὀνόματι ’Ιησου̃ Χριστου̃ βαπτισθη̃ναι τότε ἠρώτησαν αὐτòν ἐπιμει̃ναι ἡμέρας τινάς

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, κεφαλίς 11

ἤκουσαν δὲ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ οἱ ὄντες κατὰ τὴν ’Ιουδαίαν ὅτι καὶ τὰ ἔθνη ἐδέξαντο τòν λόγον του̃ θεου̃
ὅτε δὲ ἀνέβη Πέτρος εἰς ’Ιερουσαλήμ διεκρίνοντο πρòς αὐτòν οἱ ἐκ περιτομη̃ς
λέγοντες ὅτι εἰση̃λθες πρòς ἄνδρας ἀκροβυστίαν ἔχοντας καὶ συνέφαγες αὐτοι̃ς
ἀρξάμενος δὲ Πέτρος ἐξετίθετο αὐτοι̃ς καθεξη̃ς λέγων
ἐγὼ ἤμην ἐν πόλει ’Ιόππη̨ προσευχόμενος καὶ εἰ̃δον ἐν ἐκστάσει ὅραμα καταβαι̃νον σκευ̃ός τι ὡς ὀθόνην μεγάλην τέσσαρσιν ἀρχαι̃ς καθιεμένην ἐκ του̃ οὐρανου̃ καὶ ἠ̃λθεν ἄχρι ἐμου̃
εἰς ἣν ἀτενίσας κατενόουν καὶ εἰ̃δον τὰ τετράποδα τη̃ς γη̃ς καὶ τὰ θηρία καὶ τὰ ἑρπετὰ καὶ τὰ πετεινὰ του̃ οὐρανου̃
ἤκουσα δὲ καὶ φωνη̃ς λεγούσης μοι ἀναστάς Πέτρε θυ̃σον καὶ φάγε
εἰ̃πον δέ μηδαμω̃ς κύριε ὅτι κοινòν ἢ ἀκάθαρτον οὐδέποτε εἰση̃λθεν εἰς τò στόμα μου
ἀπεκρίθη δὲ φωνὴ ἐκ δευτέρου ἐκ του̃ οὐρανου̃ ἃ ὁ θεòς ἐκαθάρισεν σὺ μὴ κοίνου
10 του̃το δὲ ἐγένετο ἐπὶ τρίς καὶ ἀνεσπάσθη πάλιν ἅπαντα εἰς τòν οὐρανόν
11 καὶ ἰδοὺ ἐξαυτη̃ς τρει̃ς ἄνδρες ἐπέστησαν ἐπὶ τὴν οἰκίαν ἐν ἡ̨̃ ἠ̃μεν ἀπεσταλμένοι ἀπò Καισαρείας πρός με
12 εἰ̃πεν δὲ τò πνευ̃μά μοι συνελθει̃ν αὐτοι̃ς μηδὲν διακρίναντα ἠ̃λθον δὲ σὺν ἐμοὶ καὶ οἱ ἓξ ἀδελφοὶ οὑ̃τοι καὶ εἰσήλθομεν εἰς τòν οἰ̃κον του̃ ἀνδρός
13 ἀπήγγειλεν δὲ ἡμι̃ν πω̃ς εἰ̃δεν τòν ἄγγελον ἐν τω̨̃ οἴκω̨ αὐτου̃ σταθέντα καὶ εἰπόντα ἀπόστειλον εἰς ’Ιόππην καὶ μετάπεμψαι Σίμωνα τòν ἐπικαλούμενον Πέτρον
14 ὃς λαλήσει ῥήματα πρòς σὲ ἐν οἱ̃ς σωθήση̨ σὺ καὶ πα̃ς ὁ οἰ̃κός σου
15 ἐν δὲ τω̨̃ ἄρξασθαί με λαλει̃ν ἐπέπεσεν τò πνευ̃μα τò ἅγιον ἐπ' αὐτοὺς ὥσπερ καὶ ἐφ' ἡμα̃ς ἐν ἀρχη̨̃
16 ἐμνήσθην δὲ του̃ ῥήματος του̃ κυρίου ὡς ἔλεγεν ’Ιωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι ὑμει̃ς δὲ βαπτισθήσεσθε ἐν πνεύματι ἁγίω̨
17 εἰ οὐ̃ν τὴν ἴσην δωρεὰν ἔδωκεν αὐτοι̃ς ὁ θεòς ὡς καὶ ἡμι̃ν πιστεύσασιν ἐπὶ τòν κύριον ’Ιησου̃ν Χριστόν ἐγὼ τίς ἤμην δυνατòς κωλυ̃σαι τòν θεόν
18 ἀκούσαντες δὲ ταυ̃τα ἡσύχασαν καὶ ἐδόξασαν τòν θεòν λέγοντες ἄρα καὶ τοι̃ς ἔθνεσιν ὁ θεòς τὴν μετάνοιαν εἰς ζωὴν ἔδωκεν
19 οἱ μὲν οὐ̃ν διασπαρέντες ἀπò τη̃ς θλίψεως τη̃ς γενομένης ἐπὶ Στεφάνω̨ διη̃λθον ἕως Φοινίκης καὶ Κύπρου καὶ ’Αντιοχείας μηδενὶ λαλου̃ντες τòν λόγον εἰ μὴ μόνον ’Ιουδαίοις
20 ἠ̃σαν δέ τινες ἐξ αὐτω̃ν ἄνδρες Κύπριοι καὶ Κυρηναι̃οι οἵτινες ἐλθόντες εἰς ’Αντιόχειαν ἐλάλουν καὶ πρòς τοὺς ‘Ελληνιστάς εὐαγγελιζόμενοι τòν κύριον ’Ιησου̃ν
21 καὶ ἠ̃ν χεὶρ κυρίου μετ' αὐτω̃ν πολύς τε ἀριθμòς ὁ πιστεύσας ἐπέστρεψεν ἐπὶ τòν κύριον
22 ἠκούσθη δὲ ὁ λόγος εἰς τὰ ὠ̃τα τη̃ς ἐκκλησίας τη̃ς οὔσης ἐν ’Ιερουσαλὴμ περὶ αὐτω̃ν καὶ ἐξαπέστειλαν Βαρναβα̃ν διελθει̃ν ἕως ’Αντιοχείας
23 ὃς παραγενόμενος καὶ ἰδὼν τὴν χάριν τὴν του̃ θεου̃ ἐχάρη καὶ παρεκάλει πάντας τη̨̃ προθέσει τη̃ς καρδίας προσμένειν τω̨̃ κυρίω̨
24 ὅτι ἠ̃ν ἀνὴρ ἀγαθòς καὶ πλήρης πνεύματος ἁγίου καὶ πίστεως καὶ προσετέθη ὄχλος ἱκανòς τω̨̃ κυρίω̨
25 ἐξη̃λθεν δὲ εἰς Ταρσòν ἀναζητη̃σαι Σαυ̃λον
26 καὶ εὑρὼν ἤγαγεν εἰς ’Αντιόχειαν ἐγένετο δὲ αὐτοι̃ς καὶ ἐνιαυτòν ὅλον συναχθη̃ναι ἐν τη̨̃ ἐκκλησία̨ καὶ διδάξαι ὄχλον ἱκανόν χρηματίσαι τε πρώτως ἐν ’Αντιοχεία̨ τοὺς μαθητὰς Χριστιανούς
27 ἐν ταύταις δὲ ται̃ς ἡμέραις κατη̃λθον ἀπò ‘Ιεροσολύμων προφη̃ται εἰς ’Αντιόχειαν
28 ἀναστὰς δὲ εἱ̃ς ἐξ αὐτω̃ν ὀνόματι ‘Άγαβος ἐσήμανεν διὰ του̃ πνεύματος λιμòν μεγάλην μέλλειν ἔσεσθαι ἐφ' ὅλην τὴν οἰκουμένην ἥτις ἐγένετο ἐπὶ Κλαυδίου
29 τω̃ν δὲ μαθητω̃ν καθὼς εὐπορει̃τό τις ὥρισαν ἕκαστος αὐτω̃ν εἰς διακονίαν πέμψαι τοι̃ς κατοικου̃σιν ἐν τη̨̃ ’Ιουδαία̨ ἀδελφοι̃ς
30 ὃ καὶ ἐποίησαν ἀποστείλαντες πρòς τοὺς πρεσβυτέρους διὰ χειρòς Βαρναβα̃ καὶ Σαύλου

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, κεφαλίς 12

κατ' ἐκει̃νον δὲ τòν καιρòν ἐπέβαλεν ‘Ηρώ̨δης ὁ βασιλεὺς τὰς χει̃ρας κακω̃σαί τινας τω̃ν ἀπò τη̃ς ἐκκλησίας
ἀνει̃λεν δὲ ’Ιάκωβον τòν ἀδελφòν ’Ιωάννου μαχαίρη̨
ἰδὼν δὲ ὅτι ἀρεστόν ἐστιν τοι̃ς ’Ιουδαίοις προσέθετο συλλαβει̃ν καὶ Πέτρον ἠ̃σαν δὲ αἱ ἡμέραι τω̃ν ἀζύμων
ὃν καὶ πιάσας ἔθετο εἰς φυλακήν παραδοὺς τέσσαρσιν τετραδίοις στρατιωτω̃ν φυλάσσειν αὐτόν βουλόμενος μετὰ τò πάσχα ἀναγαγει̃ν αὐτòν τω̨̃ λαω̨̃
ὁ μὲν οὐ̃ν Πέτρος ἐτηρει̃το ἐν τη̨̃ φυλακη̨̃ προσευχὴ δὲ ἠ̃ν ἐκτενω̃ς γινομένη ὑπò τη̃ς ἐκκλησίας πρòς τòν θεòν περὶ αὐτου̃
ὅτε δὲ ἤμελλεν προαγαγει̃ν αὐτòν ὁ ‘Ηρώ̨δης τη̨̃ νυκτὶ ἐκείνη̨ ἠ̃ν ὁ Πέτρος κοιμώμενος μεταξὺ δύο στρατιωτω̃ν δεδεμένος ἁλύσεσιν δυσίν φύλακές τε πρò τη̃ς θύρας ἐτήρουν τὴν φυλακήν
καὶ ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου ἐπέστη καὶ φω̃ς ἔλαμψεν ἐν τω̨̃ οἰκήματι πατάξας δὲ τὴν πλευρὰν του̃ Πέτρου ἤγειρεν αὐτòν λέγων ἀνάστα ἐν τάχει καὶ ἐξέπεσαν αὐτου̃ αἱ ἁλύσεις ἐκ τω̃ν χειρω̃ν
εἰ̃πεν δὲ ὁ ἄγγελος πρòς αὐτόν ζω̃σαι καὶ ὑπόδησαι τὰ σανδάλιά σου ἐποίησεν δὲ οὕτως καὶ λέγει αὐτω̨̃ περιβαλου̃ τò ἱμάτιόν σου καὶ ἀκολούθει μοι
καὶ ἐξελθὼν ἠκολούθει καὶ οὐκ ἤ̨δει ὅτι ἀληθές ἐστιν τò γινόμενον διὰ του̃ ἀγγέλου ἐδόκει δὲ ὅραμα βλέπειν
10 διελθόντες δὲ πρώτην φυλακὴν καὶ δευτέραν ἠ̃λθαν ἐπὶ τὴν πύλην τὴν σιδηρα̃ν τὴν φέρουσαν εἰς τὴν πόλιν ἥτις αὐτομάτη ἠνοίγη αὐτοι̃ς καὶ ἐξελθόντες προη̃λθον ῥύμην μίαν καὶ εὐθέως ἀπέστη ὁ ἄγγελος ἀπ' αὐτου̃
11 καὶ ὁ Πέτρος ἐν ἑαυτω̨̃ γενόμενος εἰ̃πεν νυ̃ν οἰ̃δα ἀληθω̃ς ὅτι ἐξαπέστειλεν ὁ κύριος τòν ἄγγελον αὐτου̃ καὶ ἐξείλατό με ἐκ χειρòς ‘Ηρώ̨δου καὶ πάσης τη̃ς προσδοκίας του̃ λαου̃ τω̃ν ’Ιουδαίων
12 συνιδών τε ἠ̃λθεν ἐπὶ τὴν οἰκίαν τη̃ς Μαρίας τη̃ς μητρòς ’Ιωάννου του̃ ἐπικαλουμένου Μάρκου οὑ̃ ἠ̃σαν ἱκανοὶ συνηθροισμένοι καὶ προσευχόμενοι
13 κρούσαντος δὲ αὐτου̃ τὴν θύραν του̃ πυλω̃νος προση̃λθεν παιδίσκη ὑπακου̃σαι ὀνόματι ‘Ρόδη
14 καὶ ἐπιγνου̃σα τὴν φωνὴν του̃ Πέτρου ἀπò τη̃ς χαρα̃ς οὐκ ἤνοιξεν τòν πυλω̃να εἰσδραμου̃σα δὲ ἀπήγγειλεν ἑστάναι τòν Πέτρον πρò του̃ πυλω̃νος
15 οἱ δὲ πρòς αὐτὴν εἰ̃παν μαίνη̨ ἡ δὲ διϊσχυρίζετο οὕτως ἔχειν οἱ δὲ ἔλεγον ὁ ἄγγελός ἐστιν αὐτου̃
16 ὁ δὲ Πέτρος ἐπέμενεν κρούων ἀνοίξαντες δὲ εἰ̃δαν αὐτòν καὶ ἐξέστησαν
17 κατασείσας δὲ αὐτοι̃ς τη̨̃ χειρὶ σιγα̃ν διηγήσατο αὐτοι̃ς πω̃ς ὁ κύριος αὐτòν ἐξήγαγεν ἐκ τη̃ς φυλακη̃ς εἰ̃πέν τε ἀπαγγείλατε ’Ιακώβω̨ καὶ τοι̃ς ἀδελφοι̃ς ταυ̃τα καὶ ἐξελθὼν ἐπορεύθη εἰς ἕτερον τόπον
18 γενομένης δὲ ἡμέρας ἠ̃ν τάραχος οὐκ ὀλίγος ἐν τοι̃ς στρατιώταις τί ἄρα ὁ Πέτρος ἐγένετο
19 ‘Ηρώ̨δης δὲ ἐπιζητήσας αὐτòν καὶ μὴ εὑρὼν ἀνακρίνας τοὺς φύλακας ἐκέλευσεν ἀπαχθη̃ναι καὶ κατελθὼν ἀπò τη̃ς ’Ιουδαίας εἰς Καισάρειαν διέτριβεν
20 ἠ̃ν δὲ θυμομαχω̃ν Τυρίοις καὶ Σιδωνίοις ὁμοθυμαδòν δὲ παρη̃σαν πρòς αὐτόν καὶ πείσαντες βλάστον τòν ἐπὶ του̃ κοιτω̃νος του̃ βασιλέως ἠ̨του̃ντο εἰρήνην διὰ τò τρέφεσθαι αὐτω̃ν τὴν χώραν ἀπò τη̃ς βασιλικη̃ς
21 τακτη̨̃ δὲ ἡμέρα̨ ὁ ‘Ηρώ̨δης ἐνδυσάμενος ἐσθη̃τα βασιλικὴν καὶ καθίσας ἐπὶ του̃ βήματος ἐδημηγόρει πρòς αὐτούς
22 ὁ δὲ δη̃μος ἐπεφώνει θεου̃ φωνὴ καὶ οὐκ ἀνθρώπου
23 παραχρη̃μα δὲ ἐπάταξεν αὐτòν ἄγγελος κυρίου ἀνθ' ὡ̃ν οὐκ ἔδωκεν τὴν δόξαν τω̨̃ θεω̨̃ καὶ γενόμενος σκωληκόβρωτος ἐξέψυξεν
24 ὁ δὲ λόγος του̃ θεου̃ ηὔξανεν καὶ ἐπληθύνετο
25 Βαρναβα̃ς δὲ καὶ Σαυ̃λος ὑπέστρεψαν εἰς ’Ιερουσαλὴμ πληρώσαντες τὴν διακονίαν συμπαραλαβόντες ’Ιωάννην τòν ἐπικληθέντα Μα̃ρκον

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, κεφαλίς 13

ἠ̃σαν δὲ ἐν ’Αντιοχεία̨ κατὰ τὴν οὐ̃σαν ἐκκλησίαν προφη̃ται καὶ διδάσκαλοι ὅ τε Βαρναβα̃ς καὶ Συμεὼν ὁ καλούμενος Νίγερ καὶ Λούκιος ὁ Κυρηναι̃ος Μαναήν τε ‘Ηρώ̨δου του̃ τετραάρχου σύντροφος καὶ Σαυ̃λος
λειτουργούντων δὲ αὐτω̃ν τω̨̃ κυρίω̨ καὶ νηστευόντων εἰ̃πεν τò πνευ̃μα τò ἅγιον ἀφορίσατε δή μοι τòν Βαρναβα̃ν καὶ Σαυ̃λον εἰς τò ἔργον ὃ προσκέκλημαι αὐτούς
τότε νηστεύσαντες καὶ προσευξάμενοι καὶ ἐπιθέντες τὰς χει̃ρας αὐτοι̃ς ἀπέλυσαν
αὐτοὶ μὲν οὐ̃ν ἐκπεμφθέντες ὑπò του̃ ἁγίου πνεύματος κατη̃λθον εἰς Σελεύκειαν ἐκει̃θέν τε ἀπέπλευσαν εἰς Κύπρον
καὶ γενόμενοι ἐν Σαλαμι̃νι κατήγγελλον τòν λόγον του̃ θεου̃ ἐν ται̃ς συναγωγαι̃ς τω̃ν ’Ιουδαίων εἰ̃χον δὲ καὶ ’Ιωάννην ὑπηρέτην
διελθόντες δὲ ὅλην τὴν νη̃σον ἄχρι Πάφου εὑ̃ρον ἄνδρα τινὰ μάγον ψευδοπροφήτην ’Ιουδαι̃ον ὡ̨̃ ὄνομα Βαριησου̃
ὃς ἠ̃ν σὺν τω̨̃ ἀνθυπάτω̨ Σεργίω̨ Παύλω̨ ἀνδρὶ συνετω̨̃ οὑ̃τος προσκαλεσάμενος Βαρναβα̃ν καὶ Σαυ̃λον ἐπεζήτησεν ἀκου̃σαι τòν λόγον του̃ θεου̃
ἀνθίστατο δὲ αὐτοι̃ς ’Ελύμας ὁ μάγος οὕτως γὰρ μεθερμηνεύεται τò ὄνομα αὐτου̃ ζητω̃ν διαστρέψαι τòν ἀνθύπατον ἀπò τη̃ς πίστεως
Σαυ̃λος δέ ὁ καὶ Παυ̃λος πλησθεὶς πνεύματος ἁγίου ἀτενίσας εἰς αὐτòν
10 εἰ̃πεν ὠ̃ πλήρης παντòς δόλου καὶ πάσης ῥα̨διουργίας υἱὲ διαβόλου ἐχθρὲ πάσης δικαιοσύνης οὐ παύση̨ διαστρέφων τὰς ὁδοὺς του̃ κυρίου τὰς εὐθείας
11 καὶ νυ̃ν ἰδοὺ χεὶρ κυρίου ἐπὶ σέ καὶ ἔση̨ τυφλòς μὴ βλέπων τòν ἥλιον ἄχρι καιρου̃ παραχρη̃μά τε ἔπεσεν ἐπ' αὐτòν ἀχλὺς καὶ σκότος καὶ περιάγων ἐζήτει χειραγωγούς
12 τότε ἰδὼν ὁ ἀνθύπατος τò γεγονòς ἐπίστευσεν ἐκπλησσόμενος ἐπὶ τη̨̃ διδαχη̨̃ του̃ κυρίου
13 ἀναχθέντες δὲ ἀπò τη̃ς Πάφου οἱ περὶ Παυ̃λον ἠ̃λθον εἰς Πέργην τη̃ς Παμφυλίας ’Ιωάννης δὲ ἀποχωρήσας ἀπ' αὐτω̃ν ὑπέστρεψεν εἰς ‘Ιεροσόλυμα
14 αὐτοὶ δὲ διελθόντες ἀπò τη̃ς Πέργης παρεγένοντο εἰς ’Αντιόχειαν τὴν Πισιδίαν καὶ εἰσελθόντες εἰς τὴν συναγωγὴν τη̨̃ ἡμέρα̨ τω̃ν σαββάτων ἐκάθισαν
15 μετὰ δὲ τὴν ἀνάγνωσιν του̃ νόμου καὶ τω̃ν προφητω̃ν ἀπέστειλαν οἱ ἀρχισυνάγωγοι πρòς αὐτοὺς λέγοντες ἄνδρες ἀδελφοί εἴ τίς ἐστιν ἐν ὑμι̃ν λόγος παρακλήσεως πρòς τòν λαόν λέγετε
16 ἀναστὰς δὲ Παυ̃λος καὶ κατασείσας τη̨̃ χειρὶ εἰ̃πεν ἄνδρες ’Ισραηλι̃ται καὶ οἱ φοβούμενοι τòν θεόν ἀκούσατε
17 ὁ θεòς του̃ λαου̃ τούτου ’Ισραὴλ ἐξελέξατο τοὺς πατέρας ἡμω̃ν καὶ τòν λαòν ὕψωσεν ἐν τη̨̃ παροικία̨ ἐν γη̨̃ Αἰγύπτου καὶ μετὰ βραχίονος ὑψηλου̃ ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐξ αὐτη̃ς
18 καὶ ὡς τεσσερακονταετη̃ χρόνον ἐτροποφόρησεν αὐτοὺς ἐν τη̨̃ ἐρήμω̨
19 καὶ καθελὼν ἔθνη ἑπτὰ ἐν γη̨̃ Χανάαν κατεκληρονόμησεν τὴν γη̃ν αὐτω̃ν
20 ὡς ἔτεσιν τετρακοσίοις καὶ πεντήκοντα καὶ μετὰ ταυ̃τα ἔδωκεν κριτὰς ἕως Σαμουὴλ του̃ προφήτου
21 κἀκει̃θεν ἠ̨τήσαντο βασιλέα καὶ ἔδωκεν αὐτοι̃ς ὁ θεòς τòν Σαοὺλ υἱòν Κίς ἄνδρα ἐκ φυλη̃ς Βενιαμίν ἔτη τεσσεράκοντα
22 καὶ μεταστήσας αὐτòν ἤγειρεν τòν Δαυὶδ αὐτοι̃ς εἰς βασιλέα ὡ̨̃ καὶ εἰ̃πεν μαρτυρήσας εὑ̃ρον Δαυὶδ τòν του̃ ’Ιεσσαί ἄνδρα κατὰ τὴν καρδίαν μου ὃς ποιήσει πάντα τὰ θελήματά μου
23 τούτου ὁ θεòς ἀπò του̃ σπέρματος κατ' ἐπαγγελίαν ἤγαγεν τω̨̃ ’Ισραὴλ σωτη̃ρα ’Ιησου̃ν
24 προκηρύξαντος ’Ιωάννου πρò προσώπου τη̃ς εἰσόδου αὐτου̃ βάπτισμα μετανοίας παντὶ τω̨̃ λαω̨̃ ’Ισραήλ
25 ὡς δὲ ἐπλήρου ’Ιωάννης τòν δρόμον ἔλεγεν τί ἐμὲ ὑπονοει̃τε εἰ̃ναι οὐκ εἰμὶ ἐγώ ἀλλ' ἰδοὺ ἔρχεται μετ' ἐμὲ οὑ̃ οὐκ εἰμὶ ἄξιος τò ὑπόδημα τω̃ν ποδω̃ν λυ̃σαι
26 ἄνδρες ἀδελφοί υἱοὶ γένους ’Αβραὰμ καὶ οἱ ἐν ὑμι̃ν φοβούμενοι τòν θεόν ἡμι̃ν ὁ λόγος τη̃ς σωτηρίας ταύτης ἐξαπεστάλη
27 οἱ γὰρ κατοικου̃ντες ἐν ’Ιερουσαλὴμ καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτω̃ν του̃τον ἀγνοήσαντες καὶ τὰς φωνὰς τω̃ν προφητω̃ν τὰς κατὰ πα̃ν σάββατον ἀναγινωσκομένας κρίναντες ἐπλήρωσαν
28 καὶ μηδεμίαν αἰτίαν θανάτου εὑρόντες ἠ̨τήσαντο Πιλα̃τον ἀναιρεθη̃ναι αὐτόν
29 ὡς δὲ ἐτέλεσαν πάντα τὰ περὶ αὐτου̃ γεγραμμένα καθελόντες ἀπò του̃ ξύλου ἔθηκαν εἰς μνημει̃ον
30 ὁ δὲ θεòς ἤγειρεν αὐτòν ἐκ νεκρω̃ν
31 ὃς ὤφθη ἐπὶ ἡμέρας πλείους τοι̃ς συναναβα̃σιν αὐτω̨̃ ἀπò τη̃ς Γαλιλαίας εἰς ’Ιερουσαλήμ οἵτινες νυ̃ν εἰσιν μάρτυρες αὐτου̃ πρòς τòν λαόν
32 καὶ ἡμει̃ς ὑμα̃ς εὐαγγελιζόμεθα τὴν πρòς τοὺς πατέρας ἐπαγγελίαν γενομένην
33 ὅτι ταύτην ὁ θεòς ἐκπεπλήρωκεν τοι̃ς τέκνοις αὐτω̃ν ἡμι̃ν ἀναστήσας ’Ιησου̃ν ὡς καὶ ἐν τω̨̃ ψαλμω̨̃ γέγραπται τω̨̃ δευτέρω̨ υἱός μου εἰ̃ σύ ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε
34 ὅτι δὲ ἀνέστησεν αὐτòν ἐκ νεκρω̃ν μηκέτι μέλλοντα ὑποστρέφειν εἰς διαφθοράν οὕτως εἴρηκεν ὅτι δώσω ὑμι̃ν τὰ ὅσια Δαυὶδ τὰ πιστά
35 διότι καὶ ἐν ἑτέρω̨ λέγει οὐ δώσεις τòν ὅσιόν σου ἰδει̃ν διαφθοράν
36 Δαυὶδ μὲν γὰρ ἰδία̨ γενεα̨̃ ὑπηρετήσας τη̨̃ του̃ θεου̃ βουλη̨̃ ἐκοιμήθη καὶ προσετέθη πρòς τοὺς πατέρας αὐτου̃ καὶ εἰ̃δεν διαφθοράν
37 ὃν δὲ ὁ θεòς ἤγειρεν οὐκ εἰ̃δεν διαφθοράν
38 γνωστòν οὐ̃ν ἔστω ὑμι̃ν ἄνδρες ἀδελφοί ὅτι διὰ τούτου ὑμι̃ν ἄφεσις ἁμαρτιω̃ν καταγγέλλεται καὶ ἀπò πάντων ὡ̃ν οὐκ ἠδυνήθητε ἐν νόμω̨ Μωϋσέως δικαιωθη̃ναι
39 ἐν τούτω̨ πα̃ς ὁ πιστεύων δικαιου̃ται
40 βλέπετε οὐ̃ν μὴ ἐπέλθη̨ τò εἰρημένον ἐν τοι̃ς προφήταις
41 ἴδετε οἱ καταφρονηταί καὶ θαυμάσατε καὶ ἀφανίσθητε ὅτι ἔργον ἐργάζομαι ἐγὼ ἐν ται̃ς ἡμέραις ὑμω̃ν ἔργον ὃ οὐ μὴ πιστεύσητε ἐάν τις ἐκδιηγη̃ται ὑμι̃ν
42 ἐξιόντων δὲ αὐτω̃ν παρεκάλουν εἰς τò μεταξὺ σάββατον λαληθη̃ναι αὐτοι̃ς τὰ ῥήματα ταυ̃τα
43 λυθείσης δὲ τη̃ς συναγωγη̃ς ἠκολούθησαν πολλοὶ τω̃ν ’Ιουδαίων καὶ τω̃ν σεβομένων προσηλύτων τω̨̃ Παύλω̨ καὶ τω̨̃ Βαρναβα̨̃ οἵτινες προσλαλου̃ντες αὐτοι̃ς ἔπειθον αὐτοὺς προσμένειν τη̨̃ χάριτι του̃ θεου̃
44 τω̨̃ δὲ ἐρχομένω̨ σαββάτω̨ σχεδòν πα̃σα ἡ πόλις συνήχθη ἀκου̃σαι τòν λόγον του̃ κυρίου
45 ἰδόντες δὲ οἱ ’Ιουδαι̃οι τοὺς ὄχλους ἐπλήσθησαν ζήλου καὶ ἀντέλεγον τοι̃ς ὑπò Παύλου λαλουμένοις βλασφημου̃ντες
46 παρρησιασάμενοί τε ὁ Παυ̃λος καὶ ὁ Βαρναβα̃ς εἰ̃παν ὑμι̃ν ἠ̃ν ἀναγκαι̃ον πρω̃τον λαληθη̃ναι τòν λόγον του̃ θεου̃ ἐπειδὴ ἀπωθει̃σθε αὐτòν καὶ οὐκ ἀξίους κρίνετε ἑαυτοὺς τη̃ς αἰωνίου ζωη̃ς ἰδοὺ στρεφόμεθα εἰς τὰ ἔθνη
47 οὕτως γὰρ ἐντέταλται ἡμι̃ν ὁ κύριος τέθεικά σε εἰς φω̃ς ἐθνω̃ν του̃ εἰ̃ναί σε εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου τη̃ς γη̃ς
48 ἀκούοντα δὲ τὰ ἔθνη ἔχαιρον καὶ ἐδόξαζον τòν λόγον του̃ κυρίου καὶ ἐπίστευσαν ὅσοι ἠ̃σαν τεταγμένοι εἰς ζωὴν αἰώνιον
49 διεφέρετο δὲ ὁ λόγος του̃ κυρίου δι' ὅλης τη̃ς χώρας
50 οἱ δὲ ’Ιουδαι̃οι παρώτρυναν τὰς σεβομένας γυναι̃κας τὰς εὐσχήμονας καὶ τοὺς πρώτους τη̃ς πόλεως καὶ ἐπήγειραν διωγμòν ἐπὶ τòν Παυ̃λον καὶ Βαρναβα̃ν καὶ ἐξέβαλον αὐτοὺς ἀπò τω̃ν ὁρίων αὐτω̃ν
51 οἱ δὲ ἐκτιναξάμενοι τòν κονιορτòν τω̃ν ποδω̃ν ἐπ' αὐτοὺς ἠ̃λθον εἰς ’Ικόνιον
52 οἵ τε μαθηταὶ ἐπληρου̃ντο χαρα̃ς καὶ πνεύματος ἁγίου

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, κεφαλίς 14

ἐγένετο δὲ ἐν ’Ικονίω̨ κατὰ τò αὐτò εἰσελθει̃ν αὐτοὺς εἰς τὴν συναγωγὴν τω̃ν ’Ιουδαίων καὶ λαλη̃σαι οὕτως ὥστε πιστευ̃σαι ’Ιουδαίων τε καὶ ‘Ελλήνων πολὺ πλη̃θος
οἱ δὲ ἀπειθήσαντες ’Ιουδαι̃οι ἐπήγειραν καὶ ἐκάκωσαν τὰς ψυχὰς τω̃ν ἐθνω̃ν κατὰ τω̃ν ἀδελφω̃ν
ἱκανòν μὲν οὐ̃ν χρόνον διέτριψαν παρρησιαζόμενοι ἐπὶ τω̨̃ κυρίω̨ τω̨̃ μαρτυρου̃ντι ἐπὶ τω̨̃ λόγω̨ τη̃ς χάριτος αὐτου̃ διδόντι σημει̃α καὶ τέρατα γίνεσθαι διὰ τω̃ν χειρω̃ν αὐτω̃ν
ἐσχίσθη δὲ τò πλη̃θος τη̃ς πόλεως καὶ οἱ μὲν ἠ̃σαν σὺν τοι̃ς ’Ιουδαίοις οἱ δὲ σὺν τοι̃ς ἀποστόλοις
ὡς δὲ ἐγένετο ὁρμὴ τω̃ν ἐθνω̃ν τε καὶ ’Ιουδαίων σὺν τοι̃ς ἄρχουσιν αὐτω̃ν ὑβρίσαι καὶ λιθοβολη̃σαι αὐτούς
συνιδόντες κατέφυγον εἰς τὰς πόλεις τη̃ς Λυκαονίας Λύστραν καὶ Δέρβην καὶ τὴν περίχωρον
κἀκει̃ εὐαγγελιζόμενοι ἠ̃σαν
καί τις ἀνὴρ ἀδύνατος ἐν Λύστροις τοι̃ς ποσὶν ἐκάθητο χωλòς ἐκ κοιλίας μητρòς αὐτου̃ ὃς οὐδέποτε περιεπάτησεν
οὑ̃τος ἤκουσεν του̃ Παύλου λαλου̃ντος ὃς ἀτενίσας αὐτω̨̃ καὶ ἰδὼν ὅτι ἔχει πίστιν του̃ σωθη̃ναι
10 εἰ̃πεν μεγάλη̨ φωνη̨̃ ἀνάστηθι ἐπὶ τοὺς πόδας σου ὀρθός καὶ ἥλατο καὶ περιεπάτει
11 οἵ τε ὄχλοι ἰδόντες ὃ ἐποίησεν Παυ̃λος ἐπη̃ραν τὴν φωνὴν αὐτω̃ν Λυκαονιστὶ λέγοντες οἱ θεοὶ ὁμοιωθέντες ἀνθρώποις κατέβησαν πρòς ἡμα̃ς
12 ἐκάλουν τε τòν Βαρναβα̃ν δία τòν δὲ Παυ̃λον ‘Ερμη̃ν ἐπειδὴ αὐτòς ἠ̃ν ὁ ἡγούμενος του̃ λόγου
13 ὅ τε ἱερεὺς του̃ Διòς του̃ ὄντος πρò τη̃ς πόλεως ταύρους καὶ στέμματα ἐπὶ τοὺς πυλω̃νας ἐνέγκας σὺν τοι̃ς ὄχλοις ἤθελεν θύειν
14 ἀκούσαντες δὲ οἱ ἀπόστολοι Βαρναβα̃ς καὶ Παυ̃λος διαρρήξαντες τὰ ἱμάτια αὐτω̃ν ἐξεπήδησαν εἰς τòν ὄχλον κράζοντες
15 καὶ λέγοντες ἄνδρες τί ταυ̃τα ποιει̃τε καὶ ἡμει̃ς ὁμοιοπαθει̃ς ἐσμεν ὑμι̃ν ἄνθρωποι εὐαγγελιζόμενοι ὑμα̃ς ἀπò τούτων τω̃ν ματαίων ἐπιστρέφειν ἐπὶ θεòν ζω̃ντα ὃς ἐποίησεν τòν οὐρανòν καὶ τὴν γη̃ν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοι̃ς
16 ὃς ἐν ται̃ς παρω̨χημέναις γενεαι̃ς εἴασεν πάντα τὰ ἔθνη πορεύεσθαι ται̃ς ὁδοι̃ς αὐτω̃ν
17 καίτοι οὐκ ἀμάρτυρον αὐτòν ἀφη̃κεν ἀγαθουργω̃ν οὐρανόθεν ὑμι̃ν ὑετοὺς διδοὺς καὶ καιροὺς καρποφόρους ἐμπιπλω̃ν τροφη̃ς καὶ εὐφροσύνης τὰς καρδίας ὑμω̃ν
18 καὶ ταυ̃τα λέγοντες μόλις κατέπαυσαν τοὺς ὄχλους του̃ μὴ θύειν αὐτοι̃ς
19 ἐπη̃λθαν δὲ ἀπò ’Αντιοχείας καὶ ’Ικονίου ’Ιουδαι̃οι καὶ πείσαντες τοὺς ὄχλους καὶ λιθάσαντες τòν Παυ̃λον ἔσυρον ἔξω τη̃ς πόλεως νομίζοντες αὐτòν τεθνηκέναι
20 κυκλωσάντων δὲ τω̃ν μαθητω̃ν αὐτòν ἀναστὰς εἰση̃λθεν εἰς τὴν πόλιν καὶ τη̨̃ ἐπαύριον ἐξη̃λθεν σὺν τω̨̃ Βαρναβα̨̃ εἰς Δέρβην
21 εὐαγγελισάμενοί τε τὴν πόλιν ἐκείνην καὶ μαθητεύσαντες ἱκανοὺς ὑπέστρεψαν εἰς τὴν Λύστραν καὶ εἰς ’Ικόνιον καὶ εἰς ’Αντιόχειαν
22 ἐπιστηρίζοντες τὰς ψυχὰς τω̃ν μαθητω̃ν παρακαλου̃ντες ἐμμένειν τη̨̃ πίστει καὶ ὅτι διὰ πολλω̃ν θλίψεων δει̃ ἡμα̃ς εἰσελθει̃ν εἰς τὴν βασιλείαν του̃ θεου̃
23 χειροτονήσαντες δὲ αὐτοι̃ς κατ' ἐκκλησίαν πρεσβυτέρους προσευξάμενοι μετὰ νηστειω̃ν παρέθεντο αὐτοὺς τω̨̃ κυρίω̨ εἰς ὃν πεπιστεύκεισαν
24 καὶ διελθόντες τὴν Πισιδίαν ἠ̃λθον εἰς τὴν Παμφυλίαν
25 καὶ λαλήσαντες ἐν Πέργη̨ τòν λόγον κατέβησαν εἰς ’Αττάλειαν
26 κἀκει̃θεν ἀπέπλευσαν εἰς ’Αντιόχειαν ὅθεν ἠ̃σαν παραδεδομένοι τη̨̃ χάριτι του̃ θεου̃ εἰς τò ἔργον ὃ ἐπλήρωσαν
27 παραγενόμενοι δὲ καὶ συναγαγόντες τὴν ἐκκλησίαν ἀνήγγελλον ὅσα ἐποίησεν ὁ θεòς μετ' αὐτω̃ν καὶ ὅτι ἤνοιξεν τοι̃ς ἔθνεσιν θύραν πίστεως
28 διέτριβον δὲ χρόνον οὐκ ὀλίγον σὺν τοι̃ς μαθηται̃ς

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, κεφαλίς 15

καί τινες κατελθόντες ἀπò τη̃ς ’Ιουδαίας ἐδίδασκον τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι ἐὰν μὴ περιτμηθη̃τε τω̨̃ ἔθει τω̨̃ Μωϋσέως οὐ δύνασθε σωθη̃ναι
γενομένης δὲ στάσεως καὶ ζητήσεως οὐκ ὀλίγης τω̨̃ Παύλω̨ καὶ τω̨̃ Βαρναβα̨̃ πρòς αὐτοὺς ἔταξαν ἀναβαίνειν Παυ̃λον καὶ Βαρναβα̃ν καί τινας ἄλλους ἐξ αὐτω̃ν πρòς τοὺς ἀποστόλους καὶ πρεσβυτέρους εἰς ’Ιερουσαλὴμ περὶ του̃ ζητήματος τούτου
οἱ μὲν οὐ̃ν προπεμφθέντες ὑπò τη̃ς ἐκκλησίας διήρχοντο τήν τε φοινίκην καὶ Σαμάρειαν ἐκδιηγούμενοι τὴν ἐπιστροφὴν τω̃ν ἐθνω̃ν καὶ ἐποίουν χαρὰν μεγάλην πα̃σιν τοι̃ς ἀδελφοι̃ς
παραγενόμενοι δὲ εἰς ’Ιερουσαλὴμ παρεδέχθησαν ἀπò τη̃ς ἐκκλησίας καὶ τω̃ν ἀποστόλων καὶ τω̃ν πρεσβυτέρων ἀνήγγειλάν τε ὅσα ὁ θεòς ἐποίησεν μετ' αὐτω̃ν
ἐξανέστησαν δέ τινες τω̃ν ἀπò τη̃ς αἱρέσεως τω̃ν Φαρισαίων πεπιστευκότες λέγοντες ὅτι δει̃ περιτέμνειν αὐτοὺς παραγγέλλειν τε τηρει̃ν τòν νόμον Μωϋσέως
συνήχθησάν τε οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἰδει̃ν περὶ του̃ λόγου τούτου
πολλη̃ς δὲ ζητήσεως γενομένης ἀναστὰς Πέτρος εἰ̃πεν πρòς αὐτούς ἄνδρες ἀδελφοί ὑμει̃ς ἐπίστασθε ὅτι ἀφ' ἡμερω̃ν ἀρχαίων ἐν ὑμι̃ν ἐξελέξατο ὁ θεòς διὰ του̃ στόματός μου ἀκου̃σαι τὰ ἔθνη τòν λόγον του̃ εὐαγγελίου καὶ πιστευ̃σαι
καὶ ὁ καρδιογνώστης θεòς ἐμαρτύρησεν αὐτοι̃ς δοὺς τò πνευ̃μα τò ἅγιον καθὼς καὶ ἡμι̃ν
καὶ οὐθὲν διέκρινεν μεταξὺ ἡμω̃ν τε καὶ αὐτω̃ν τη̨̃ πίστει καθαρίσας τὰς καρδίας αὐτω̃ν
10 νυ̃ν οὐ̃ν τί πειράζετε τòν θεόν ἐπιθει̃ναι ζυγòν ἐπὶ τòν τράχηλον τω̃ν μαθητω̃ν ὃν οὔτε οἱ πατέρες ἡμω̃ν οὔτε ἡμει̃ς ἰσχύσαμεν βαστάσαι
11 ἀλλὰ διὰ τη̃ς χάριτος του̃ κυρίου ’Ιησου̃ πιστεύομεν σωθη̃ναι καθ' ὃν τρόπον κἀκει̃νοι
12 ἐσίγησεν δὲ πα̃ν τò πλη̃θος καὶ ἤκουον Βαρναβα̃ καὶ Παύλου ἐξηγουμένων ὅσα ἐποίησεν ὁ θεòς σημει̃α καὶ τέρατα ἐν τοι̃ς ἔθνεσιν δι' αὐτω̃ν
13 μετὰ δὲ τò σιγη̃σαι αὐτοὺς ἀπεκρίθη ’Ιάκωβος λέγων ἄνδρες ἀδελφοί ἀκούσατέ μου
14 συμεὼν ἐξηγήσατο καθὼς πρω̃τον ὁ θεòς ἐπεσκέψατο λαβει̃ν ἐξ ἐθνω̃ν λαòν τω̨̃ ὀνόματι αὐτου̃
15 καὶ τούτω̨ συμφωνου̃σιν οἱ λόγοι τω̃ν προφητω̃ν καθὼς γέγραπται
16 μετὰ ταυ̃τα ἀναστρέψω καὶ ἀνοικοδομήσω τὴν σκηνὴν Δαυὶδ τὴν πεπτωκυι̃αν καὶ τὰ κατεσκαμμένα αὐτη̃ς ἀνοικοδομήσω καὶ ἀνορθώσω αὐτήν
17 ὅπως ἂν ἐκζητήσωσιν οἱ κατάλοιποι τω̃ν ἀνθρώπων τòν κύριον καὶ πάντα τὰ ἔθνη ἐφ' οὓς ἐπικέκληται τò ὄνομά μου ἐπ' αὐτούς λέγει κύριος ποιω̃ν ταυ̃τα
18 γνωστὰ ἀπ' αἰω̃νος
19 διò ἐγὼ κρίνω μὴ παρενοχλει̃ν τοι̃ς ἀπò τω̃ν ἐθνω̃ν ἐπιστρέφουσιν ἐπὶ τòν θεόν
20 ἀλλὰ ἐπιστει̃λαι αὐτοι̃ς του̃ ἀπέχεσθαι τω̃ν ἀλισγημάτων τω̃ν εἰδώλων καὶ τη̃ς πορνείας καὶ του̃ πνικτου̃ καὶ του̃ αἵματος
21 Μωϋση̃ς γὰρ ἐκ γενεω̃ν ἀρχαίων κατὰ πόλιν τοὺς κηρύσσοντας αὐτòν ἔχει ἐν ται̃ς συναγωγαι̃ς κατὰ πα̃ν σάββατον ἀναγινωσκόμενος
22 τότε ἔδοξε τοι̃ς ἀποστόλοις καὶ τοι̃ς πρεσβυτέροις σὺν ὅλη̨ τη̨̃ ἐκκλησία̨ ἐκλεξαμένους ἄνδρας ἐξ αὐτω̃ν πέμψαι εἰς ’Αντιόχειαν σὺν τω̨̃ Παύλω̨ καὶ Βαρναβα̨̃ ’Ιούδαν τòν καλούμενον Βαρσαββα̃ν καὶ Σιλα̃ν ἄνδρας ἡγουμένους ἐν τοι̃ς ἀδελφοι̃ς
23 γράψαντες διὰ χειρòς αὐτω̃ν οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἀδελφοὶ τοι̃ς κατὰ τὴν ’Αντιόχειαν καὶ Συρίαν καὶ Κιλικίαν ἀδελφοι̃ς τοι̃ς ἐξ ἐθνω̃ν χαίρειν
24 ἐπειδὴ ἠκούσαμεν ὅτι τινὲς ἐξ ἡμω̃ν ἐξελθόντες ἐτάραξαν ὑμα̃ς λόγοις ἀνασκευάζοντες τὰς ψυχὰς ὑμω̃ν οἱ̃ς οὐ διεστειλάμεθα
25 ἔδοξεν ἡμι̃ν γενομένοις ὁμοθυμαδòν ἐκλεξαμένοις ἄνδρας πέμψαι πρòς ὑμα̃ς σὺν τοι̃ς ἀγαπητοι̃ς ἡμω̃ν Βαρναβα̨̃ καὶ Παύλω̨
26 ἀνθρώποις παραδεδωκόσι τὰς ψυχὰς αὐτω̃ν ὑπὲρ του̃ ὀνόματος του̃ κυρίου ἡμω̃ν ’Ιησου̃ Χριστου̃
27 ἀπεστάλκαμεν οὐ̃ν ’Ιούδαν καὶ Σιλα̃ν καὶ αὐτοὺς διὰ λόγου ἀπαγγέλλοντας τὰ αὐτά
28 ἔδοξεν γὰρ τω̨̃ πνεύματι τω̨̃ ἁγίω̨ καὶ ἡμι̃ν μηδὲν πλέον ἐπιτίθεσθαι ὑμι̃ν βάρος πλὴν τούτων τω̃ν ἐπάναγκες
29 ἀπέχεσθαι εἰδωλοθύτων καὶ αἵματος καὶ πνικτω̃ν καὶ πορνείας ἐξ ὡ̃ν διατηρου̃ντες ἑαυτοὺς εὐ̃ πράξετε ἔρρωσθε
30 οἱ μὲν οὐ̃ν ἀπολυθέντες κατη̃λθον εἰς ’Αντιόχειαν καὶ συναγαγόντες τò πλη̃θος ἐπέδωκαν τὴν ἐπιστολήν
31 ἀναγνόντες δὲ ἐχάρησαν ἐπὶ τη̨̃ παρακλήσει
32 ’Ιούδας τε καὶ Σιλα̃ς καὶ αὐτοὶ προφη̃ται ὄντες διὰ λόγου πολλου̃ παρεκάλεσαν τοὺς ἀδελφοὺς καὶ ἐπεστήριξαν
33 ποιήσαντες δὲ χρόνον ἀπελύθησαν μετ' εἰρήνης ἀπò τω̃ν ἀδελφω̃ν πρòς τοὺς ἀποστείλαντας αὐτούς
34 ...
35 Παυ̃λος δὲ καὶ Βαρναβα̃ς διέτριβον ἐν ’Αντιοχεία̨ διδάσκοντες καὶ εὐαγγελιζόμενοι μετὰ καὶ ἑτέρων πολλω̃ν τòν λόγον του̃ κυρίου
36 μετὰ δέ τινας ἡμέρας εἰ̃πεν πρòς Βαρναβα̃ν Παυ̃λος ἐπιστρέψαντες δὴ ἐπισκεψώμεθα τοὺς ἀδελφοὺς κατὰ πόλιν πα̃σαν ἐν αἱ̃ς κατηγγείλαμεν τòν λόγον του̃ κυρίου πω̃ς ἔχουσιν
37 Βαρναβα̃ς δὲ ἐβούλετο συμπαραλαβει̃ν καὶ τòν ’Ιωάννην τòν καλούμενον Μα̃ρκον
38 Παυ̃λος δὲ ἠξίου τòν ἀποστάντα ἀπ' αὐτω̃ν ἀπò Παμφυλίας καὶ μὴ συνελθόντα αὐτοι̃ς εἰς τò ἔργον μὴ συμπαραλαμβάνειν του̃τον
39 ἐγένετο δὲ παροξυσμòς ὥστε ἀποχωρισθη̃ναι αὐτοὺς ἀπ' ἀλλήλων τόν τε Βαρναβα̃ν παραλαβόντα τòν Μα̃ρκον ἐκπλευ̃σαι εἰς Κύπρον
40 Παυ̃λος δὲ ἐπιλεξάμενος Σιλα̃ν ἐξη̃λθεν παραδοθεὶς τη̨̃ χάριτι του̃ κυρίου ὑπò τω̃ν ἀδελφω̃ν
41 διήρχετο δὲ τὴν Συρίαν καὶ τὴν Κιλικίαν ἐπιστηρίζων τὰς ἐκκλησίας

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, κεφαλίς 16

κατήντησεν δὲ καὶ εἰς Δέρβην καὶ εἰς Λύστραν καὶ ἰδοὺ μαθητής τις ἠ̃ν ἐκει̃ ὀνόματι Τιμόθεος υἱòς γυναικòς ’Ιουδαίας πιστη̃ς πατρòς δὲ ‘Έλληνος
ὃς ἐμαρτυρει̃το ὑπò τω̃ν ἐν Λύστροις καὶ ’Ικονίω̨ ἀδελφω̃ν
του̃τον ἠθέλησεν ὁ Παυ̃λος σὺν αὐτω̨̃ ἐξελθει̃ν καὶ λαβὼν περιέτεμεν αὐτòν διὰ τοὺς ’Ιουδαίους τοὺς ὄντας ἐν τοι̃ς τόποις ἐκείνοις ἤ̨δεισαν γὰρ ἅπαντες ὅτι ‘Έλλην ὁ πατὴρ αὐτου̃ ὑπη̃ρχεν
ὡς δὲ διεπορεύοντο τὰς πόλεις παρεδίδοσαν αὐτοι̃ς φυλάσσειν τὰ δόγματα τὰ κεκριμένα ὑπò τω̃ν ἀποστόλων καὶ πρεσβυτέρων τω̃ν ἐν ‘Ιεροσολύμοις
αἱ μὲν οὐ̃ν ἐκκλησίαι ἐστερεου̃ντο τη̨̃ πίστει καὶ ἐπερίσσευον τω̨̃ ἀριθμω̨̃ καθ' ἡμέραν
διη̃λθον δὲ τὴν φρυγίαν καὶ Γαλατικὴν χώραν κωλυθέντες ὑπò του̃ ἁγίου πνεύματος λαλη̃σαι τòν λόγον ἐν τη̨̃ ’Ασία̨
ἐλθόντες δὲ κατὰ τὴν Μυσίαν ἐπείραζον εἰς τὴν Βιθυνίαν πορευθη̃ναι καὶ οὐκ εἴασεν αὐτοὺς τò πνευ̃μα ’Ιησου̃
παρελθόντες δὲ τὴν Μυσίαν κατέβησαν εἰς Τρω̨άδα
καὶ ὅραμα διὰ τη̃ς νυκτòς τω̨̃ Παύλω̨ ὤφθη ἀνὴρ Μακεδών τις ἠ̃ν ἑστὼς καὶ παρακαλω̃ν αὐτòν καὶ λέγων διαβὰς εἰς Μακεδονίαν βοήθησον ἡμι̃ν
10 ὡς δὲ τò ὅραμα εἰ̃δεν εὐθέως ἐζητήσαμεν ἐξελθει̃ν εἰς Μακεδονίαν συμβιβάζοντες ὅτι προσκέκληται ἡμα̃ς ὁ θεòς εὐαγγελίσασθαι αὐτούς
11 ἀναχθέντες δὲ ἀπò Τρω̨άδος εὐθυδρομήσαμεν εἰς Σαμοθρά̨κην τη̨̃ δὲ ἐπιούση̨ εἰς Νέαν Πόλιν
12 κἀκει̃θεν εἰς Φιλίππους ἥτις ἐστὶν πρώτης μερίδος τη̃ς Μακεδονίας πόλις κολωνία ἠ̃μεν δὲ ἐν ταύτη̨ τη̨̃ πόλει διατρίβοντες ἡμέρας τινάς
13 τη̨̃ τε ἡμέρα̨ τω̃ν σαββάτων ἐξήλθομεν ἔξω τη̃ς πύλης παρὰ ποταμòν οὑ̃ ἐνομίζομεν προσευχὴν εἰ̃ναι καὶ καθίσαντες ἐλαλου̃μεν ται̃ς συνελθούσαις γυναιξίν
14 καί τις γυνὴ ὀνόματι Λυδία πορφυρόπωλις πόλεως θυατείρων σεβομένη τòν θεόν ἤκουεν ἡ̃ς ὁ κύριος διήνοιξεν τὴν καρδίαν προσέχειν τοι̃ς λαλουμένοις ὑπò του̃ Παύλου
15 ὡς δὲ ἐβαπτίσθη καὶ ὁ οἰ̃κος αὐτη̃ς παρεκάλεσεν λέγουσα εἰ κεκρίκατέ με πιστὴν τω̨̃ κυρίω̨ εἰ̃ναι εἰσελθόντες εἰς τòν οἰ̃κόν μου μένετε καὶ παρεβιάσατο ἡμα̃ς
16 ἐγένετο δὲ πορευομένων ἡμω̃ν εἰς τὴν προσευχὴν παιδίσκην τινὰ ἔχουσαν πνευ̃μα πύθωνα ὑπαντη̃σαι ἡμι̃ν ἥτις ἐργασίαν πολλὴν παρει̃χεν τοι̃ς κυρίοις αὐτη̃ς μαντευομένη
17 αὕτη κατακολουθου̃σα τω̨̃ Παύλω̨ καὶ ἡμι̃ν ἔκραζεν λέγουσα οὑ̃τοι οἱ ἄνθρωποι δου̃λοι του̃ θεου̃ του̃ ὑψίστου εἰσίν οἵτινες καταγγέλλουσιν ὑμι̃ν ὁδòν σωτηρίας
18 του̃το δὲ ἐποίει ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας διαπονηθεὶς δὲ Παυ̃λος καὶ ἐπιστρέψας τω̨̃ πνεύματι εἰ̃πεν παραγγέλλω σοι ἐν ὀνόματι ’Ιησου̃ Χριστου̃ ἐξελθει̃ν ἀπ' αὐτη̃ς καὶ ἐξη̃λθεν αὐτη̨̃ τη̨̃ ὥρα̨
19 ἰδόντες δὲ οἱ κύριοι αὐτη̃ς ὅτι ἐξη̃λθεν ἡ ἐλπὶς τη̃ς ἐργασίας αὐτω̃ν ἐπιλαβόμενοι τòν Παυ̃λον καὶ τòν Σιλα̃ν εἵλκυσαν εἰς τὴν ἀγορὰν ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας
20 καὶ προσαγαγόντες αὐτοὺς τοι̃ς στρατηγοι̃ς εἰ̃παν οὑ̃τοι οἱ ἄνθρωποι ἐκταράσσουσιν ἡμω̃ν τὴν πόλιν ’Ιουδαι̃οι ὑπάρχοντες
21 καὶ καταγγέλλουσιν ἔθη ἃ οὐκ ἔξεστιν ἡμι̃ν παραδέχεσθαι οὐδὲ ποιει̃ν ‘Ρωμαίοις οὐ̃σιν
22 καὶ συνεπέστη ὁ ὄχλος κατ' αὐτω̃ν καὶ οἱ στρατηγοὶ περιρήξαντες αὐτω̃ν τὰ ἱμάτια ἐκέλευον ῥαβδίζειν
23 πολλάς τε ἐπιθέντες αὐτοι̃ς πληγὰς ἔβαλον εἰς φυλακήν παραγγείλαντες τω̨̃ δεσμοφύλακι ἀσφαλω̃ς τηρει̃ν αὐτούς
24 ὃς παραγγελίαν τοιαύτην λαβὼν ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν ἐσωτέραν φυλακὴν καὶ τοὺς πόδας ἠσφαλίσατο αὐτω̃ν εἰς τò ξύλον
25 κατὰ δὲ τò μεσονύκτιον Παυ̃λος καὶ Σιλα̃ς προσευχόμενοι ὕμνουν τòν θεόν ἐπηκροω̃ντο δὲ αὐτω̃ν οἱ δέσμιοι
26 ἄφνω δὲ σεισμòς ἐγένετο μέγας ὥστε σαλευθη̃ναι τὰ θεμέλια του̃ δεσμωτηρίου ἠνεώ̨χθησαν δὲ παραχρη̃μα αἱ θύραι πα̃σαι καὶ πάντων τὰ δεσμὰ ἀνέθη
27 ἔξυπνος δὲ γενόμενος ὁ δεσμοφύλαξ καὶ ἰδὼν ἀνεω̨γμένας τὰς θύρας τη̃ς φυλακη̃ς σπασάμενος τὴν μάχαιραν ἤμελλεν ἑαυτòν ἀναιρει̃ν νομίζων ἐκπεφευγέναι τοὺς δεσμίους
28 ἐφώνησεν δὲ μεγάλη̨ φωνη̨̃ ὁ Παυ̃λος λέγων μηδὲν πράξη̨ς σεαυτω̨̃ κακόν ἅπαντες γάρ ἐσμεν ἐνθάδε
29 αἰτήσας δὲ φω̃τα εἰσεπήδησεν καὶ ἔντρομος γενόμενος προσέπεσεν τω̨̃ Παύλω̨ καὶ τω̨̃ Σιλα̨̃
30 καὶ προαγαγὼν αὐτοὺς ἔξω ἔφη κύριοι τί με δει̃ ποιει̃ν ἵνα σωθω̃
31 οἱ δὲ εἰ̃παν πίστευσον ἐπὶ τòν κύριον ’Ιησου̃ν καὶ σωθήση̨ σὺ καὶ ὁ οἰ̃κός σου
32 καὶ ἐλάλησαν αὐτω̨̃ τòν λόγον του̃ κυρίου σὺν πα̃σιν τοι̃ς ἐν τη̨̃ οἰκία̨ αὐτου̃
33 καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ἐν ἐκείνη̨ τη̨̃ ὥρα̨ τη̃ς νυκτòς ἔλουσεν ἀπò τω̃ν πληγω̃ν καὶ ἐβαπτίσθη αὐτòς καὶ οἱ αὐτου̃ πάντες παραχρη̃μα
34 ἀναγαγών τε αὐτοὺς εἰς τòν οἰ̃κον παρέθηκεν τράπεζαν καὶ ἠγαλλιάσατο πανοικεὶ πεπιστευκὼς τω̨̃ θεω̨̃
35 ἡμέρας δὲ γενομένης ἀπέστειλαν οἱ στρατηγοὶ τοὺς ῥαβδούχους λέγοντες ἀπόλυσον τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους
36 ἀπήγγειλεν δὲ ὁ δεσμοφύλαξ τοὺς λόγους τούτους πρòς τòν Παυ̃λον ὅτι ἀπέσταλκαν οἱ στρατηγοὶ ἵνα ἀπολυθη̃τε νυ̃ν οὐ̃ν ἐξελθόντες πορεύεσθε ἐν εἰρήνη̨
37 ὁ δὲ Παυ̃λος ἔφη πρòς αὐτούς δείραντες ἡμα̃ς δημοσία̨ ἀκατακρίτους ἀνθρώπους ‘Ρωμαίους ὑπάρχοντας ἔβαλαν εἰς φυλακήν καὶ νυ̃ν λάθρα̨ ἡμα̃ς ἐκβάλλουσιν οὐ γάρ ἀλλὰ ἐλθόντες αὐτοὶ ἡμα̃ς ἐξαγαγέτωσαν
38 ἀπήγγειλαν δὲ τοι̃ς στρατηγοι̃ς οἱ ῥαβδου̃χοι τὰ ῥήματα ταυ̃τα ἐφοβήθησαν δὲ ἀκούσαντες ὅτι ‘Ρωμαι̃οί εἰσιν
39 καὶ ἐλθόντες παρεκάλεσαν αὐτούς καὶ ἐξαγαγόντες ἠρώτων ἀπελθει̃ν ἀπò τη̃ς πόλεως
40 ἐξελθόντες δὲ ἀπò τη̃ς φυλακη̃ς εἰση̃λθον πρòς τὴν Λυδίαν καὶ ἰδόντες παρεκάλεσαν τοὺς ἀδελφοὺς καὶ ἐξη̃λθαν

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, κεφαλίς 17

διοδεύσαντες δὲ τὴν ’Αμφίπολιν καὶ τὴν ’Απολλωνίαν ἠ̃λθον εἰς Θεσσαλονίκην ὅπου ἠ̃ν συναγωγὴ τω̃ν ’Ιουδαίων
κατὰ δὲ τò εἰωθòς τω̨̃ Παύλω̨ εἰση̃λθεν πρòς αὐτοὺς καὶ ἐπὶ σάββατα τρία διελέξατο αὐτοι̃ς ἀπò τω̃ν γραφω̃ν
διανοίγων καὶ παρατιθέμενος ὅτι τòν Χριστòν ἔδει παθει̃ν καὶ ἀναστη̃ναι ἐκ νεκρω̃ν καὶ ὅτι οὑ̃τός ἐστιν ὁ Χριστός ὁ ’Ιησου̃ς ὃν ἐγὼ καταγγέλλω ὑμι̃ν
καί τινες ἐξ αὐτω̃ν ἐπείσθησαν καὶ προσεκληρώθησαν τω̨̃ Παύλω̨ καὶ τω̨̃ Σιλα̨̃ τω̃ν τε σεβομένων ‘Ελλήνων πλη̃θος πολὺ γυναικω̃ν τε τω̃ν πρώτων οὐκ ὀλίγαι
ζηλώσαντες δὲ οἱ ’Ιουδαι̃οι καὶ προσλαβόμενοι τω̃ν ἀγοραίων ἄνδρας τινὰς πονηροὺς καὶ ὀχλοποιήσαντες ἐθορύβουν τὴν πόλιν καὶ ἐπιστάντες τη̨̃ οἰκία̨ ’Ιάσονος ἐζήτουν αὐτοὺς προαγαγει̃ν εἰς τòν δη̃μον
μὴ εὑρόντες δὲ αὐτοὺς ἔσυρον ’Ιάσονα καί τινας ἀδελφοὺς ἐπὶ τοὺς πολιτάρχας βοω̃ντες ὅτι οἱ τὴν οἰκουμένην ἀναστατώσαντες οὑ̃τοι καὶ ἐνθάδε πάρεισιν
οὓς ὑποδέδεκται ’Ιάσων καὶ οὑ̃τοι πάντες ἀπέναντι τω̃ν δογμάτων Καίσαρος πράσσουσι βασιλέα ἕτερον λέγοντες εἰ̃ναι ’Ιησου̃ν
ἐτάραξαν δὲ τòν ὄχλον καὶ τοὺς πολιτάρχας ἀκούοντας ταυ̃τα
καὶ λαβόντες τò ἱκανòν παρὰ του̃ ’Ιάσονος καὶ τω̃ν λοιπω̃ν ἀπέλυσαν αὐτούς
10 οἱ δὲ ἀδελφοὶ εὐθέως διὰ νυκτòς ἐξέπεμψαν τόν τε Παυ̃λον καὶ τòν Σιλα̃ν εἰς Βέροιαν οἵτινες παραγενόμενοι εἰς τὴν συναγωγὴν τω̃ν ’Ιουδαίων ἀπή̨εσαν
11 οὑ̃τοι δὲ ἠ̃σαν εὐγενέστεροι τω̃ν ἐν Θεσσαλονίκη̨ οἵτινες ἐδέξαντο τòν λόγον μετὰ πάσης προθυμίας καθ' ἡμέραν ἀνακρίνοντες τὰς γραφὰς εἰ ἔχοι ταυ̃τα οὕτως
12 πολλοὶ μὲν οὐ̃ν ἐξ αὐτω̃ν ἐπίστευσαν καὶ τω̃ν ‘Ελληνίδων γυναικω̃ν τω̃ν εὐσχημόνων καὶ ἀνδρω̃ν οὐκ ὀλίγοι
13 ὡς δὲ ἔγνωσαν οἱ ἀπò τη̃ς Θεσσαλονίκης ’Ιουδαι̃οι ὅτι καὶ ἐν τη̨̃ Βεροία̨ κατηγγέλη ὑπò του̃ Παύλου ὁ λόγος του̃ θεου̃ ἠ̃λθον κἀκει̃ σαλεύοντες καὶ ταράσσοντες τοὺς ὄχλους
14 εὐθέως δὲ τότε τòν Παυ̃λον ἐξαπέστειλαν οἱ ἀδελφοὶ πορεύεσθαι ἕως ἐπὶ τὴν θάλασσαν ὑπέμεινάν τε ὅ τε Σιλα̃ς καὶ ὁ Τιμόθεος ἐκει̃
15 οἱ δὲ καθιστάνοντες τòν Παυ̃λον ἤγαγον ἕως ’Αθηνω̃ν καὶ λαβόντες ἐντολὴν πρòς τòν Σιλα̃ν καὶ τòν Τιμόθεον ἵνα ὡς τάχιστα ἔλθωσιν πρòς αὐτòν ἐξή̨εσαν
16 ἐν δὲ ται̃ς ’Αθήναις ἐκδεχομένου αὐτοὺς του̃ Παύλου παρωξύνετο τò πνευ̃μα αὐτου̃ ἐν αὐτω̨̃ θεωρου̃ντος κατείδωλον οὐ̃σαν τὴν πόλιν
17 διελέγετο μὲν οὐ̃ν ἐν τη̨̃ συναγωγη̨̃ τοι̃ς ’Ιουδαίοις καὶ τοι̃ς σεβομένοις καὶ ἐν τη̨̃ ἀγορα̨̃ κατὰ πα̃σαν ἡμέραν πρòς τοὺς παρατυγχάνοντας
18 τινὲς δὲ καὶ τω̃ν ’Επικουρείων καὶ Στοϊκω̃ν φιλοσόφων συνέβαλλον αὐτω̨̃ καί τινες ἔλεγον τί ἂν θέλοι ὁ σπερμολόγος οὑ̃τος λέγειν οἱ δέ ξένων δαιμονίων δοκει̃ καταγγελεὺς εἰ̃ναι ὅτι τòν ’Ιησου̃ν καὶ τὴν ἀνάστασιν εὐηγγελίζετο
19 ἐπιλαβόμενοί τε αὐτου̃ ἐπὶ τòν ’Άρειον Πάγον ἤγαγον λέγοντες δυνάμεθα γνω̃ναι τίς ἡ καινὴ αὕτη ἡ ὑπò σου̃ λαλουμένη διδαχή
20 ξενίζοντα γάρ τινα εἰσφέρεις εἰς τὰς ἀκοὰς ἡμω̃ν βουλόμεθα οὐ̃ν γνω̃ναι τίνα θέλει ταυ̃τα εἰ̃ναι
21 ’Αθηναι̃οι δὲ πάντες καὶ οἱ ἐπιδημου̃ντες ξένοι εἰς οὐδὲν ἕτερον ηὐκαίρουν ἢ λέγειν τι ἢ ἀκούειν τι καινότερον
22 σταθεὶς δὲ ὁ Παυ̃λος ἐν μέσω̨ του̃ ’Αρείου Πάγου ἔφη ἄνδρες ’Αθηναι̃οι κατὰ πάντα ὡς δεισιδαιμονεστέρου ὑμα̃ς θεωρω̃
23 διερχόμενος γὰρ καὶ ἀναθεωρω̃ν τὰ σεβάσματα ὑμω̃ν εὑ̃ρον καὶ βωμòν ἐν ὡ̨̃ ἐπεγέγραπτο ἀγνώστω̨ θεω̨̃ ὃ οὐ̃ν ἀγνοου̃ντες εὐσεβει̃τε του̃το ἐγὼ καταγγέλλω ὑμι̃ν
24 ὁ θεòς ὁ ποιήσας τòν κόσμον καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτω̨̃ οὑ̃τος οὐρανου̃ καὶ γη̃ς ὑπάρχων κύριος οὐκ ἐν χειροποιήτοις ναοι̃ς κατοικει̃
25 οὐδὲ ὑπò χειρω̃ν ἀνθρωπίνων θεραπεύεται προσδεόμενός τινος αὐτòς διδοὺς πα̃σι ζωὴν καὶ πνοὴν καὶ τὰ πάντα
26 ἐποίησέν τε ἐξ ἑνòς πα̃ν ἔθνος ἀνθρώπων κατοικει̃ν ἐπὶ παντòς προσώπου τη̃ς γη̃ς ὁρίσας προστεταγμένους καιροὺς καὶ τὰς ὁροθεσίας τη̃ς κατοικίας αὐτω̃ν
27 ζητει̃ν τòν θεòν εἰ ἄρα γε ψηλαφήσειαν αὐτòν καὶ εὕροιεν καί γε οὐ μακρὰν ἀπò ἑνòς ἑκάστου ἡμω̃ν ὑπάρχοντα
28 ἐν αὐτω̨̃ γὰρ ζω̃μεν καὶ κινούμεθα καὶ ἐσμέν ὡς καί τινες τω̃ν καθ' ὑμα̃ς ποιητω̃ν εἰρήκασιν του̃ γὰρ καὶ γένος ἐσμέν
29 γένος οὐ̃ν ὑπάρχοντες του̃ θεου̃ οὐκ ὀφείλομεν νομίζειν χρυσω̨̃ ἢ ἀργύρω̨ ἢ λίθω̨ χαράγματι τέχνης καὶ ἐνθυμήσεως ἀνθρώπου τò θει̃ον εἰ̃ναι ὅμοιον
30 τοὺς μὲν οὐ̃ν χρόνους τη̃ς ἀγνοίας ὑπεριδὼν ὁ θεòς τὰ νυ̃ν παραγγέλλει τοι̃ς ἀνθρώποις πάντας πανταχου̃ μετανοει̃ν
31 καθότι ἔστησεν ἡμέραν ἐν ἡ̨̃ μέλλει κρίνειν τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνη̨ ἐν ἀνδρὶ ὡ̨̃ ὥρισεν πίστιν παρασχὼν πα̃σιν ἀναστήσας αὐτòν ἐκ νεκρω̃ν
32 ἀκούσαντες δὲ ἀνάστασιν νεκρω̃ν οἱ μὲν ἐχλεύαζον οἱ δὲ εἰ̃παν ἀκουσόμεθά σου περὶ τούτου καὶ πάλιν
33 οὕτως ὁ Παυ̃λος ἐξη̃λθεν ἐκ μέσου αὐτω̃ν
34 τινὲς δὲ ἄνδρες κολληθέντες αὐτω̨̃ ἐπίστευσαν ἐν οἱ̃ς καὶ Διονύσιος ὁ ’Αρεοπαγίτης καὶ γυνὴ ὀνόματι Δάμαρις καὶ ἕτεροι σὺν αὐτοι̃ς

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, κεφαλίς 18

μετὰ ταυ̃τα χωρισθεὶς ἐκ τω̃ν ’Αθηνω̃ν ἠ̃λθεν εἰς Κόρινθον
καὶ εὑρών τινα ’Ιουδαι̃ον ὀνόματι ’Ακύλαν Ποντικòν τω̨̃ γένει προσφάτως ἐληλυθότα ἀπò τη̃ς ’Ιταλίας καὶ Πρίσκιλλαν γυναι̃κα αὐτου̃ διὰ τò διατεταχέναι Κλαύδιον χωρίζεσθαι πάντας τοὺς ’Ιουδαίους ἀπò τη̃ς ‘Ρώμης προση̃λθεν αὐτοι̃ς
καὶ διὰ τò ὁμότεχνον εἰ̃ναι ἔμενεν παρ' αὐτοι̃ς καὶ ἠργάζετο ἠ̃σαν γὰρ σκηνοποιοὶ τη̨̃ τέχνη̨
διελέγετο δὲ ἐν τη̨̃ συναγωγη̨̃ κατὰ πα̃ν σάββατον ἔπειθέν τε ’Ιουδαίους καὶ ‘Έλληνας
ὡς δὲ κατη̃λθον ἀπò τη̃ς Μακεδονίας ὅ τε Σιλα̃ς καὶ ὁ Τιμόθεος συνείχετο τω̨̃ λόγω̨ ὁ Παυ̃λος διαμαρτυρόμενος τοι̃ς ’Ιουδαίοις εἰ̃ναι τòν Χριστόν ’Ιησου̃ν
ἀντιτασσομένων δὲ αὐτω̃ν καὶ βλασφημούντων ἐκτιναξάμενος τὰ ἱμάτια εἰ̃πεν πρòς αὐτούς τò αἱ̃μα ὑμω̃ν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ὑμω̃ν καθαρòς ἐγώ ἀπò του̃ νυ̃ν εἰς τὰ ἔθνη πορεύσομαι
καὶ μεταβὰς ἐκει̃θεν εἰση̃λθεν εἰς οἰκίαν τινòς ὀνόματι Τιτίου ’Ιούστου σεβομένου τòν θεόν οὑ̃ ἡ οἰκία ἠ̃ν συνομορου̃σα τη̨̃ συναγωγη̨̃
Κρίσπος δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος ἐπίστευσεν τω̨̃ κυρίω̨ σὺν ὅλω̨ τω̨̃ οἴκω̨ αὐτου̃ καὶ πολλοὶ τω̃ν Κορινθίων ἀκούοντες ἐπίστευον καὶ ἐβαπτίζοντο
εἰ̃πεν δὲ ὁ κύριος ἐν νυκτὶ δι' ὁράματος τω̨̃ Παύλω̨ μὴ φοβου̃ ἀλλὰ λάλει καὶ μὴ σιωπήση̨ς
10 διότι ἐγώ εἰμι μετὰ σου̃ καὶ οὐδεὶς ἐπιθήσεταί σοι του̃ κακω̃σαί σε διότι λαός ἐστί μοι πολὺς ἐν τη̨̃ πόλει ταύτη̨
11 ἐκάθισεν δὲ ἐνιαυτòν καὶ μη̃νας ἓξ διδάσκων ἐν αὐτοι̃ς τòν λόγον του̃ θεου̃
12 Γαλλίωνος δὲ ἀνθυπάτου ὄντος τη̃ς ’Αχαΐας κατεπέστησαν ὁμοθυμαδòν οἱ ’Ιουδαι̃οι τω̨̃ Παύλω̨ καὶ ἤγαγον αὐτòν ἐπὶ τò βη̃μα
13 λέγοντες ὅτι παρὰ τòν νόμον ἀναπείθει οὑ̃τος τοὺς ἀνθρώπους σέβεσθαι τòν θεόν
14 μέλλοντος δὲ του̃ Παύλου ἀνοίγειν τò στόμα εἰ̃πεν ὁ Γαλλίων πρòς τοὺς ’Ιουδαίους εἰ μὲν ἠ̃ν ἀδίκημά τι ἢ ῥα̨διούργημα πονηρόν ὠ̃ ’Ιουδαι̃οι κατὰ λόγον ἂν ἀνεσχόμην ὑμω̃ν
15 εἰ δὲ ζητήματά ἐστιν περὶ λόγου καὶ ὀνομάτων καὶ νόμου του̃ καθ' ὑμα̃ς ὄψεσθε αὐτοί κριτὴς ἐγὼ τούτων οὐ βούλομαι εἰ̃ναι
16 καὶ ἀπήλασεν αὐτοὺς ἀπò του̃ βήματος
17 ἐπιλαβόμενοι δὲ πάντες Σωσθένην τòν ἀρχισυνάγωγον ἔτυπτον ἔμπροσθεν του̃ βήματος καὶ οὐδὲν τούτων τω̨̃ Γαλλίωνι ἔμελεν
18 ὁ δὲ Παυ̃λος ἔτι προσμείνας ἡμέρας ἱκανὰς τοι̃ς ἀδελφοι̃ς ἀποταξάμενος ἐξέπλει εἰς τὴν Συρίαν καὶ σὺν αὐτω̨̃ Πρίσκιλλα καὶ ’Ακύλας κειράμενος ἐν Κεγχρεαι̃ς τὴν κεφαλήν εἰ̃χεν γὰρ εὐχήν
19 κατήντησαν δὲ εἰς ἔφεσον κἀκείνους κατέλιπεν αὐτου̃ αὐτòς δὲ εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγὴν διελέξατο τοι̃ς ’Ιουδαίοις
20 ἐρωτώντων δὲ αὐτω̃ν ἐπὶ πλείονα χρόνον μει̃ναι οὐκ ἐπένευσεν
21 ἀλλὰ ἀποταξάμενος καὶ εἰπών πάλιν ἀνακάμψω πρòς ὑμα̃ς του̃ θεου̃ θέλοντος ἀνήχθη ἀπò τη̃ς ’Εφέσου
22 καὶ κατελθὼν εἰς Καισάρειαν ἀναβὰς καὶ ἀσπασάμενος τὴν ἐκκλησίαν κατέβη εἰς ’Αντιόχειαν
23 καὶ ποιήσας χρόνον τινὰ ἐξη̃λθεν διερχόμενος καθεξη̃ς τὴν Γαλατικὴν χώραν καὶ Φρυγίαν ἐπιστηρίζων πάντας τοὺς μαθητάς
24 ’Ιουδαι̃ος δέ τις ’Απολλω̃ς ὀνόματι ’Αλεξανδρεὺς τω̨̃ γένει ἀνὴρ λόγιος κατήντησεν εἰς ἔφεσον δυνατòς ὢν ἐν ται̃ς γραφαι̃ς
25 οὑ̃τος ἠ̃ν κατηχημένος τὴν ὁδòν του̃ κυρίου καὶ ζέων τω̨̃ πνεύματι ἐλάλει καὶ ἐδίδασκεν ἀκριβω̃ς τὰ περὶ του̃ ’Ιησου̃ ἐπιστάμενος μόνον τò βάπτισμα ’Ιωάννου
26 οὑ̃τός τε ἤρξατο παρρησιάζεσθαι ἐν τη̨̃ συναγωγη̨̃ ἀκούσαντες δὲ αὐτου̃ Πρίσκιλλα καὶ ’Ακύλας προσελάβοντο αὐτòν καὶ ἀκριβέστερον αὐτω̨̃ ἐξέθεντο τὴν ὁδòν του̃ θεου̃
27 βουλομένου δὲ αὐτου̃ διελθει̃ν εἰς τὴν ’Αχαΐαν προτρεψάμενοι οἱ ἀδελφοὶ ἔγραψαν τοι̃ς μαθηται̃ς ἀποδέξασθαι αὐτόν ὃς παραγενόμενος συνεβάλετο πολὺ τοι̃ς πεπιστευκόσιν διὰ τη̃ς χάριτος
28 εὐτόνως γὰρ τοι̃ς ’Ιουδαίοις διακατηλέγχετο δημοσία̨ ἐπιδεικνὺς διὰ τω̃ν γραφω̃ν εἰ̃ναι τòν Χριστòν ’Ιησου̃ν

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, κεφαλίς 19

ἐγένετο δὲ ἐν τω̨̃ τòν ’Απολλω̃ εἰ̃ναι ἐν Κορίνθω̨ Παυ̃λον διελθόντα τὰ ἀνωτερικὰ μέρη κατελθει̃ν εἰς ἔφεσον καὶ εὑρει̃ν τινας μαθητάς
εἰ̃πέν τε πρòς αὐτούς εἰ πνευ̃μα ἅγιον ἐλάβετε πιστεύσαντες οἱ δὲ πρòς αὐτόν ἀλλ' οὐδ' εἰ πνευ̃μα ἅγιον ἔστιν ἠκούσαμεν
εἰ̃πέν τε εἰς τί οὐ̃ν ἐβαπτίσθητε οἱ δὲ εἰ̃παν εἰς τò ’Ιωάννου βάπτισμα
εἰ̃πεν δὲ Παυ̃λος ’Ιωάννης ἐβάπτισεν βάπτισμα μετανοίας τω̨̃ λαω̨̃ λέγων εἰς τòν ἐρχόμενον μετ' αὐτòν ἵνα πιστεύσωσιν του̃τ' ἔστιν εἰς τòν ’Ιησου̃ν
ἀκούσαντες δὲ ἐβαπτίσθησαν εἰς τò ὄνομα του̃ κυρίου ’Ιησου̃
καὶ ἐπιθέντος αὐτοι̃ς του̃ Παύλου τὰς χει̃ρας ἠ̃λθε τò πνευ̃μα τò ἅγιον ἐπ' αὐτούς ἐλάλουν τε γλώσσαις καὶ ἐπροφήτευον
ἠ̃σαν δὲ οἱ πάντες ἄνδρες ὡσεὶ δώδεκα
εἰσελθὼν δὲ εἰς τὴν συναγωγὴν ἐπαρρησιάζετο ἐπὶ μη̃νας τρει̃ς διαλεγόμενος καὶ πείθων τὰ περὶ τη̃ς βασιλείας του̃ θεου̃
ὡς δέ τινες ἐσκληρύνοντο καὶ ἠπείθουν κακολογου̃ντες τὴν ὁδòν ἐνώπιον του̃ πλήθους ἀποστὰς ἀπ' αὐτω̃ν ἀφώρισεν τοὺς μαθητάς καθ' ἡμέραν διαλεγόμενος ἐν τη̨̃ σχολη̨̃ Τυράννου
10 του̃το δὲ ἐγένετο ἐπὶ ἔτη δύο ὥστε πάντας τοὺς κατοικου̃ντας τὴν ’Ασίαν ἀκου̃σαι τòν λόγον του̃ κυρίου ’Ιουδαίους τε καὶ ‘Έλληνας
11 δυνάμεις τε οὐ τὰς τυχούσας ὁ θεòς ἐποίει διὰ τω̃ν χειρω̃ν Παύλου
12 ὥστε καὶ ἐπὶ τοὺς ἀσθενου̃ντας ἀποφέρεσθαι ἀπò του̃ χρωτòς αὐτου̃ σουδάρια ἢ σιμικίνθια καὶ ἀπαλλάσσεσθαι ἀπ' αὐτω̃ν τὰς νόσους τά τε πνεύματα τὰ πονηρὰ ἐκπορεύεσθαι
13 ἐπεχείρησαν δέ τινες καὶ τω̃ν περιερχομένων ’Ιουδαίων ἐξορκιστω̃ν ὀνομάζειν ἐπὶ τοὺς ἔχοντας τὰ πνεύματα τὰ πονηρὰ τò ὄνομα του̃ κυρίου ’Ιησου̃ λέγοντες ὁρκίζω ὑμα̃ς τòν ’Ιησου̃ν ὃν Παυ̃λος κηρύσσει
14 ἠ̃σαν δέ τινος Σκευα̃ ’Ιουδαίου ἀρχιερέως ἑπτὰ υἱοὶ του̃το ποιου̃ντες
15 ἀποκριθὲν δὲ τò πνευ̃μα τò πονηρòν εἰ̃πεν αὐτοι̃ς τòν μὲν ’Ιησου̃ν γινώσκω καὶ τòν Παυ̃λον ἐπίσταμαι ὑμει̃ς δὲ τίνες ἐστέ
16 καὶ ἐφαλόμενος ὁ ἄνθρωπος ἐπ' αὐτοὺς ἐν ὡ̨̃ ἠ̃ν τò πνευ̃μα τò πονηρòν κατακυριεύσας ἀμφοτέρων ἴσχυσεν κατ' αὐτω̃ν ὥστε γυμνοὺς καὶ τετραυματισμένους ἐκφυγει̃ν ἐκ του̃ οἴκου ἐκείνου
17 του̃το δὲ ἐγένετο γνωστòν πα̃σιν ’Ιουδαίοις τε καὶ ‘Έλλησιν τοι̃ς κατοικου̃σιν τὴν ἔφεσον καὶ ἐπέπεσεν φόβος ἐπὶ πάντας αὐτούς καὶ ἐμεγαλύνετο τò ὄνομα του̃ κυρίου ’Ιησου̃
18 πολλοί τε τω̃ν πεπιστευκότων ἤρχοντο ἐξομολογούμενοι καὶ ἀναγγέλλοντες τὰς πράξεις αὐτω̃ν
19 ἱκανοὶ δὲ τω̃ν τὰ περίεργα πραξάντων συνενέγκαντες τὰς βίβλους κατέκαιον ἐνώπιον πάντων καὶ συνεψήφισαν τὰς τιμὰς αὐτω̃ν καὶ εὑ̃ρον ἀργυρίου μυριάδας πέντε
20 οὕτως κατὰ κράτος του̃ κυρίου ὁ λόγος ηὔξανεν καὶ ἴσχυεν
21 ὡς δὲ ἐπληρώθη ταυ̃τα ἔθετο ὁ Παυ̃λος ἐν τω̨̃ πνεύματι διελθὼν τὴν Μακεδονίαν καὶ ’Αχαΐαν πορεύεσθαι εἰς ‘Ιεροσόλυμα εἰπὼν ὅτι μετὰ τò γενέσθαι με ἐκει̃ δει̃ με καὶ ‘Ρώμην ἰδει̃ν
22 ἀποστείλας δὲ εἰς τὴν Μακεδονίαν δύο τω̃ν διακονούντων αὐτω̨̃ Τιμόθεον καὶ ἔραστον αὐτòς ἐπέσχεν χρόνον εἰς τὴν ’Ασίαν
23 ἐγένετο δὲ κατὰ τòν καιρòν ἐκει̃νον τάραχος οὐκ ὀλίγος περὶ τη̃ς ὁδου̃
24 Δημήτριος γάρ τις ὀνόματι ἀργυροκόπος ποιω̃ν ναοὺς ἀργυρου̃ς ’Αρτέμιδος παρείχετο τοι̃ς τεχνίταις οὐκ ὀλίγην ἐργασίαν
25 οὓς συναθροίσας καὶ τοὺς περὶ τὰ τοιαυ̃τα ἐργάτας εἰ̃πεν ἄνδρες ἐπίστασθε ὅτι ἐκ ταύτης τη̃ς ἐργασίας ἡ εὐπορία ἡμι̃ν ἐστιν
26 καὶ θεωρει̃τε καὶ ἀκούετε ὅτι οὐ μόνον ’Εφέσου ἀλλὰ σχεδòν πάσης τη̃ς ’Ασίας ὁ Παυ̃λος οὑ̃τος πείσας μετέστησεν ἱκανòν ὄχλον λέγων ὅτι οὐκ εἰσὶν θεοὶ οἱ διὰ χειρω̃ν γινόμενοι
27 οὐ μόνον δὲ του̃το κινδυνεύει ἡμι̃ν τò μέρος εἰς ἀπελεγμòν ἐλθει̃ν ἀλλὰ καὶ τò τη̃ς μεγάλης θεα̃ς ’Αρτέμιδος ἱερòν εἰς οὐθὲν λογισθη̃ναι μέλλειν τε καὶ καθαιρει̃σθαι τη̃ς μεγαλειότητος αὐτη̃ς ἣν ὅλη ἡ ’Ασία καὶ ἡ οἰκουμένη σέβεται
28 ἀκούσαντες δὲ καὶ γενόμενοι πλήρεις θυμου̃ ἔκραζον λέγοντες μεγάλη ἡ ’Άρτεμις ’Εφεσίων
29 καὶ ἐπλήσθη ἡ πόλις τη̃ς συγχύσεως ὥρμησάν τε ὁμοθυμαδòν εἰς τò θέατρον συναρπάσαντες Γάϊον καὶ ’Αρίσταρχον Μακεδόνας συνεκδήμους Παύλου
30 Παύλου δὲ βουλομένου εἰσελθει̃ν εἰς τòν δη̃μον οὐκ εἴων αὐτòν οἱ μαθηταί
31 τινὲς δὲ καὶ τω̃ν ’Ασιαρχω̃ν ὄντες αὐτω̨̃ φίλοι πέμψαντες πρòς αὐτòν παρεκάλουν μὴ δου̃ναι ἑαυτòν εἰς τò θέατρον
32 ἄλλοι μὲν οὐ̃ν ἄλλο τι ἔκραζον ἠ̃ν γὰρ ἡ ἐκκλησία συγκεχυμένη καὶ οἱ πλείους οὐκ ἤ̨δεισαν τίνος ἕνεκα συνεληλύθεισαν
33 ἐκ δὲ του̃ ὄχλου συνεβίβασαν ’Αλέξανδρον προβαλόντων αὐτòν τω̃ν ’Ιουδαίων ὁ δὲ ’Αλέξανδρος κατασείσας τὴν χει̃ρα ἤθελεν ἀπολογει̃σθαι τω̨̃ δήμω̨
34 ἐπιγνόντες δὲ ὅτι ’Ιουδαι̃ός ἐστιν φωνὴ ἐγένετο μία ἐκ πάντων ὡς ἐπὶ ὥρας δύο κραζόντων μεγάλη ἡ ’Άρτεμις ’Εφεσίων
35 καταστείλας δὲ ὁ γραμματεὺς τòν ὄχλον φησίν ἄνδρες ’Εφέσιοι τίς γάρ ἐστιν ἀνθρώπων ὃς οὐ γινώσκει τὴν ’Εφεσίων πόλιν νεωκόρον οὐ̃σαν τη̃ς μεγάλης ’Αρτέμιδος καὶ του̃ διοπετου̃ς
36 ἀναντιρρήτων οὐ̃ν ὄντων τούτων δέον ἐστὶν ὑμα̃ς κατεσταλμένους ὑπάρχειν καὶ μηδὲν προπετὲς πράσσειν
37 ἠγάγετε γὰρ τοὺς ἄνδρας τούτους οὔτε ἱεροσύλους οὔτε βλασφημου̃ντας τὴν θεòν ἡμω̃ν
38 εἰ μὲν οὐ̃ν Δημήτριος καὶ οἱ σὺν αὐτω̨̃ τεχνι̃ται ἔχουσι πρός τινα λόγον ἀγοραι̃οι ἄγονται καὶ ἀνθύπατοί εἰσιν ἐγκαλείτωσαν ἀλλήλοις
39 εἰ δέ τι περαιτέρω ἐπιζητει̃τε ἐν τη̨̃ ἐννόμω̨ ἐκκλησία̨ ἐπιλυθήσεται
40 καὶ γὰρ κινδυνεύομεν ἐγκαλει̃σθαι στάσεως περὶ τη̃ς σήμερον μηδενòς αἰτίου ὑπάρχοντος περὶ οὑ̃ οὐ δυνησόμεθα ἀποδου̃ναι λόγον περὶ τη̃ς συστροφη̃ς ταύτης καὶ ταυ̃τα εἰπὼν ἀπέλυσεν τὴν ἐκκλησίαν

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, κεφαλίς 20

μετὰ δὲ τò παύσασθαι τòν θόρυβον μεταπεμψάμενος ὁ Παυ̃λος τοὺς μαθητὰς καὶ παρακαλέσας ἀσπασάμενος ἐξη̃λθεν πορεύεσθαι εἰς Μακεδονίαν
διελθὼν δὲ τὰ μέρη ἐκει̃να καὶ παρακαλέσας αὐτοὺς λόγω̨ πολλω̨̃ ἠ̃λθεν εἰς τὴν ‘Ελλάδα
ποιήσας τε μη̃νας τρει̃ς γενομένης ἐπιβουλη̃ς αὐτω̨̃ ὑπò τω̃ν ’Ιουδαίων μέλλοντι ἀνάγεσθαι εἰς τὴν Συρίαν ἐγένετο γνώμης του̃ ὑποστρέφειν διὰ Μακεδονίας
συνείπετο δὲ αὐτω̨̃ Σώπατρος Πύρρου Βεροιαι̃ος Θεσσαλονικέων δὲ ’Αρίσταρχος καὶ Σεκου̃νδος καὶ Γάϊος Δερβαι̃ος καὶ Τιμόθεος ’Ασιανοὶ δὲ Τυχικòς καὶ Τρόφιμος
οὑ̃τοι δὲ προελθόντες ἔμενον ἡμα̃ς ἐν Τρω̨άδι
ἡμει̃ς δὲ ἐξεπλεύσαμεν μετὰ τὰς ἡμέρας τω̃ν ἀζύμων ἀπò Φιλίππων καὶ ἤλθομεν πρòς αὐτοὺς εἰς τὴν Τρω̨άδα ἄχρι ἡμερω̃ν πέντε ὅπου διετρίψαμεν ἡμέρας ἑπτά
ἐν δὲ τη̨̃ μια̨̃ τω̃ν σαββάτων συνηγμένων ἡμω̃ν κλάσαι ἄρτον ὁ Παυ̃λος διελέγετο αὐτοι̃ς μέλλων ἐξιέναι τη̨̃ ἐπαύριον παρέτεινέν τε τòν λόγον μέχρι μεσονυκτίου
ἠ̃σαν δὲ λαμπάδες ἱκαναὶ ἐν τω̨̃ ὑπερώ̨ω̨ οὑ̃ ἠ̃μεν συνηγμένοι
καθεζόμενος δέ τις νεανίας ὀνόματι Εὔτυχος ἐπὶ τη̃ς θυρίδος καταφερόμενος ὕπνω̨ βαθει̃ διαλεγομένου του̃ Παύλου ἐπὶ πλει̃ον κατενεχθεὶς ἀπò του̃ ὕπνου ἔπεσεν ἀπò του̃ τριστέγου κάτω καὶ ἤρθη νεκρός
10 καταβὰς δὲ ὁ Παυ̃λος ἐπέπεσεν αὐτω̨̃ καὶ συμπεριλαβὼν εἰ̃πεν μὴ θορυβει̃σθε ἡ γὰρ ψυχὴ αὐτου̃ ἐν αὐτω̨̃ ἐστιν
11 ἀναβὰς δὲ καὶ κλάσας τòν ἄρτον καὶ γευσάμενος ἐφ' ἱκανόν τε ὁμιλήσας ἄχρι αὐγη̃ς οὕτως ἐξη̃λθεν
12 ἤγαγον δὲ τòν παι̃δα ζω̃ντα καὶ παρεκλήθησαν οὐ μετρίως
13 ἡμει̃ς δὲ προελθόντες ἐπὶ τò πλοι̃ον ἀνήχθημεν ἐπὶ τὴν ’Α̃σσον ἐκει̃θεν μέλλοντες ἀναλαμβάνειν τòν Παυ̃λον οὕτως γὰρ διατεταγμένος ἠ̃ν μέλλων αὐτòς πεζεύειν
14 ὡς δὲ συνέβαλλεν ἡμι̃ν εἰς τὴν ’Α̃σσον ἀναλαβόντες αὐτòν ἤλθομεν εἰς Μιτυλήνην
15 κἀκει̃θεν ἀποπλεύσαντες τη̨̃ ἐπιούση̨ κατηντήσαμεν ἄντικρυς Χίου τη̨̃ δὲ ἑτέρα̨ παρεβάλομεν εἰς Σάμον τη̨̃ δὲ ἐχομένη̨ ἤλθομεν εἰς Μίλητον
16 κεκρίκει γὰρ ὁ Παυ̃λος παραπλευ̃σαι τὴν ’Έφεσον ὅπως μὴ γένηται αὐτω̨̃ χρονοτριβη̃σαι ἐν τη̨̃ ’Ασία̨ ἔσπευδεν γὰρ εἰ δυνατòν εἴη αὐτω̨̃ τὴν ἡμέραν τη̃ς πεντηκοστη̃ς γενέσθαι εἰς ‘Ιεροσόλυμα
17 ἀπò δὲ τη̃ς Μιλήτου πέμψας εἰς ’Έφεσον μετεκαλέσατο τοὺς πρεσβυτέρους τη̃ς ἐκκλησίας
18 ὡς δὲ παρεγένοντο πρòς αὐτòν εἰ̃πεν αὐτοι̃ς ὑμει̃ς ἐπίστασθε ἀπò πρώτης ἡμέρας ἀφ' ἡ̃ς ἐπέβην εἰς τὴν ’Ασίαν πω̃ς μεθ' ὑμω̃ν τòν πάντα χρόνον ἐγενόμην
19 δουλεύων τω̨̃ κυρίω̨ μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ δακρύων καὶ πειρασμω̃ν τω̃ν συμβάντων μοι ἐν ται̃ς ἐπιβουλαι̃ς τω̃ν ’Ιουδαίων
20 ὡς οὐδὲν ὑπεστειλάμην τω̃ν συμφερόντων του̃ μὴ ἀναγγει̃λαι ὑμι̃ν καὶ διδάξαι ὑμα̃ς δημοσία̨ καὶ κατ' οἴκους
21 διαμαρτυρόμενος ’Ιουδαίοις τε καὶ ‘Έλλησιν τὴν εἰς θεòν μετάνοιαν καὶ πίστιν εἰς τòν κύριον ἡμω̃ν ’Ιησου̃ν
22 καὶ νυ̃ν ἰδοὺ δεδεμένος ἐγὼ τω̨̃ πνεύματι πορεύομαι εἰς ’Ιερουσαλήμ τὰ ἐν αὐτη̨̃ συναντήσοντά μοι μὴ εἰδώς
23 πλὴν ὅτι τò πνευ̃μα τò ἅγιον κατὰ πόλιν διαμαρτύρεταί μοι λέγον ὅτι δεσμὰ καὶ θλίψεις με μένουσιν
24 ἀλλ' οὐδενòς λόγου ποιου̃μαι τὴν ψυχὴν τιμίαν ἐμαυτω̨̃ ὡς τελειω̃σαι τòν δρόμον μου καὶ τὴν διακονίαν ἣν ἔλαβον παρὰ του̃ κυρίου ’Ιησου̃ διαμαρτύρασθαι τò εὐαγγέλιον τη̃ς χάριτος του̃ θεου̃
25 καὶ νυ̃ν ἰδοὺ ἐγὼ οἰ̃δα ὅτι οὐκέτι ὄψεσθε τò πρόσωπόν μου ὑμει̃ς πάντες ἐν οἱ̃ς διη̃λθον κηρύσσων τὴν βασιλείαν
26 διότι μαρτύρομαι ὑμι̃ν ἐν τη̨̃ σήμερον ἡμέρα̨ ὅτι καθαρός εἰμι ἀπò του̃ αἵματος πάντων
27 οὐ γὰρ ὑπεστειλάμην του̃ μὴ ἀναγγει̃λαι πα̃σαν τὴν βουλὴν του̃ θεου̃ ὑμι̃ν
28 προσέχετε ἑαυτοι̃ς καὶ παντὶ τω̨̃ ποιμνίω̨ ἐν ὡ̨̃ ὑμα̃ς τò πνευ̃μα τò ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν του̃ θεου̃ ἣν περιεποιήσατο διὰ του̃ αἵματος του̃ ἰδίου
29 ἐγὼ οἰ̃δα ὅτι εἰσελεύσονται μετὰ τὴν ἄφιξίν μου λύκοι βαρει̃ς εἰς ὑμα̃ς μὴ φειδόμενοι του̃ ποιμνίου
30 καὶ ἐξ ὑμω̃ν αὐτω̃ν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλου̃ντες διεστραμμένα του̃ ἀποσπα̃ν τοὺς μαθητὰς ὀπίσω αὐτω̃ν
31 διò γρηγορει̃τε μνημονεύοντες ὅτι τριετίαν νύκτα καὶ ἡμέραν οὐκ ἐπαυσάμην μετὰ δακρύων νουθετω̃ν ἕνα ἕκαστον
32 καὶ τὰ νυ̃ν παρατίθεμαι ὑμα̃ς τω̨̃ θεω̨̃ καὶ τω̨̃ λόγω̨ τη̃ς χάριτος αὐτου̃ τω̨̃ δυναμένω̨ οἰκοδομη̃σαι καὶ δου̃ναι τὴν κληρονομίαν ἐν τοι̃ς ἡγιασμένοις πα̃σιν
33 ἀργυρίου ἢ χρυσίου ἢ ἱματισμου̃ οὐδενòς ἐπεθύμησα
34 αὐτοὶ γινώσκετε ὅτι ται̃ς χρείαις μου καὶ τοι̃ς οὐ̃σιν μετ' ἐμου̃ ὑπηρέτησαν αἱ χει̃ρες αὑ̃ται
35 πάντα ὑπέδειξα ὑμι̃ν ὅτι οὕτως κοπιω̃ντας δει̃ ἀντιλαμβάνεσθαι τω̃ν ἀσθενούντων μνημονεύειν τε τω̃ν λόγων του̃ κυρίου ’Ιησου̃ ὅτι αὐτòς εἰ̃πεν μακάριόν ἐστιν μα̃λλον διδόναι ἢ λαμβάνειν
36 καὶ ταυ̃τα εἰπὼν θεὶς τὰ γόνατα αὐτου̃ σὺν πα̃σιν αὐτοι̃ς προσηύξατο
37 ἱκανòς δὲ κλαυθμòς ἐγένετο πάντων καὶ ἐπιπεσόντες ἐπὶ τòν τράχηλον του̃ Παύλου κατεφίλουν αὐτόν
38 ὀδυνώμενοι μάλιστα ἐπὶ τω̨̃ λόγω̨ ὡ̨̃ εἰρήκει ὅτι οὐκέτι μέλλουσιν τò πρόσωπον αὐτου̃ θεωρει̃ν προέπεμπον δὲ αὐτòν εἰς τò πλοι̃ον

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, κεφαλίς 21

ὡς δὲ ἐγένετο ἀναχθη̃ναι ἡμα̃ς ἀποσπασθέντας ἀπ' αὐτω̃ν εὐθυδρομήσαντες ἤλθομεν εἰς τὴν Κω̃ τη̨̃ δὲ ἑξη̃ς εἰς τὴν ‘Ρόδον κἀκει̃θεν εἰς Πάταρα
καὶ εὑρόντες πλοι̃ον διαπερω̃ν εἰς φοινίκην ἐπιβάντες ἀνήχθημεν
ἀναφάναντες δὲ τὴν Κύπρον καὶ καταλιπόντες αὐτὴν εὐώνυμον ἐπλέομεν εἰς Συρίαν καὶ κατήλθομεν εἰς Τύρον ἐκει̃σε γὰρ τò πλοι̃ον ἠ̃ν ἀποφορτιζόμενον τòν γόμον
ἀνευρόντες δὲ τοὺς μαθητὰς ἐπεμείναμεν αὐτου̃ ἡμέρας ἑπτά οἵτινες τω̨̃ Παύλω̨ ἔλεγον διὰ του̃ πνεύματος μὴ ἐπιβαίνειν εἰς ‘Ιεροσόλυμα
ὅτε δὲ ἐγένετο ἡμα̃ς ἐξαρτίσαι τὰς ἡμέρας ἐξελθόντες ἐπορευόμεθα προπεμπόντων ἡμα̃ς πάντων σὺν γυναιξὶ καὶ τέκνοις ἕως ἔξω τη̃ς πόλεως καὶ θέντες τὰ γόνατα ἐπὶ τòν αἰγιαλòν προσευξάμενοι
ἀπησπασάμεθα ἀλλήλους καὶ ἀνέβημεν εἰς τò πλοι̃ον ἐκει̃νοι δὲ ὑπέστρεψαν εἰς τὰ ἴδια
ἡμει̃ς δὲ τòν πλου̃ν διανύσαντες ἀπò Τύρου κατηντήσαμεν εἰς Πτολεμαΐδα καὶ ἀσπασάμενοι τοὺς ἀδελφοὺς ἐμείναμεν ἡμέραν μίαν παρ' αὐτοι̃ς
τη̨̃ δὲ ἐπαύριον ἐξελθόντες ἤλθομεν εἰς Καισάρειαν καὶ εἰσελθόντες εἰς τòν οἰ̃κον Φιλίππου του̃ εὐαγγελιστου̃ ὄντος ἐκ τω̃ν ἑπτὰ ἐμείναμεν παρ' αὐτω̨̃
τούτω̨ δὲ ἠ̃σαν θυγατέρες τέσσαρες παρθένοι προφητεύουσαι
10 ἐπιμενόντων δὲ ἡμέρας πλείους κατη̃λθέν τις ἀπò τη̃ς ’Ιουδαίας προφήτης ὀνόματι ‘Άγαβος
11 καὶ ἐλθὼν πρòς ἡμα̃ς καὶ ἄρας τὴν ζώνην του̃ Παύλου δήσας ἑαυτου̃ τοὺς πόδας καὶ τὰς χει̃ρας εἰ̃πεν τάδε λέγει τò πνευ̃μα τò ἅγιον τòν ἄνδρα οὑ̃ ἐστιν ἡ ζώνη αὕτη οὕτως δήσουσιν ἐν ’Ιερουσαλὴμ οἱ ’Ιουδαι̃οι καὶ παραδώσουσιν εἰς χει̃ρας ἐθνω̃ν
12 ὡς δὲ ἠκούσαμεν ταυ̃τα παρεκαλου̃μεν ἡμει̃ς τε καὶ οἱ ἐντόπιοι του̃ μὴ ἀναβαίνειν αὐτòν εἰς ’Ιερουσαλήμ
13 τότε ἀπεκρίθη ὁ Παυ̃λος τί ποιει̃τε κλαίοντες καὶ συνθρύπτοντές μου τὴν καρδίαν ἐγὼ γὰρ οὐ μόνον δεθη̃ναι ἀλλὰ καὶ ἀποθανει̃ν εἰς ’Ιερουσαλὴμ ἑτοίμως ἔχω ὑπὲρ του̃ ὀνόματος του̃ κυρίου ’Ιησου̃
14 μὴ πειθομένου δὲ αὐτου̃ ἡσυχάσαμεν εἰπόντες του̃ κυρίου τò θέλημα γινέσθω
15 μετὰ δὲ τὰς ἡμέρας ταύτας ἐπισκευασάμενοι ἀνεβαίνομεν εἰς ‘Ιεροσόλυμα
16 συνη̃λθον δὲ καὶ τω̃ν μαθητω̃ν ἀπò Καισαρείας σὺν ἡμι̃ν ἄγοντες παρ' ὡ̨̃ ξενισθω̃μεν Μνάσωνί τινι Κυπρίω̨ ἀρχαίω̨ μαθητη̨̃
17 γενομένων δὲ ἡμω̃ν εἰς ‘Ιεροσόλυμα ἀσμένως ἀπεδέξαντο ἡμα̃ς οἱ ἀδελφοί
18 τη̨̃ δὲ ἐπιούση̨ εἰσή̨ει ὁ Παυ̃λος σὺν ἡμι̃ν πρòς ’Ιάκωβον πάντες τε παρεγένοντο οἱ πρεσβύτεροι
19 καὶ ἀσπασάμενος αὐτοὺς ἐξηγει̃το καθ' ἓν ἕκαστον ὡ̃ν ἐποίησεν ὁ θεòς ἐν τοι̃ς ἔθνεσιν διὰ τη̃ς διακονίας αὐτου̃
20 οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐδόξαζον τòν θεόν εἰ̃πόν τε αὐτω̨̃ θεωρει̃ς ἀδελφέ πόσαι μυριάδες εἰσὶν ἐν τοι̃ς ’Ιουδαίοις τω̃ν πεπιστευκότων καὶ πάντες ζηλωταὶ του̃ νόμου ὑπάρχουσιν
21 κατηχήθησαν δὲ περὶ σου̃ ὅτι ἀποστασίαν διδάσκεις ἀπò Μωϋσέως τοὺς κατὰ τὰ ἔθνη πάντας ’Ιουδαίους λέγων μὴ περιτέμνειν αὐτοὺς τὰ τέκνα μηδὲ τοι̃ς ἔθεσιν περιπατει̃ν
22 τί οὐ̃ν ἐστιν πάντως ἀκούσονται ὅτι ἐλήλυθας
23 του̃το οὐ̃ν ποίησον ὅ σοι λέγομεν εἰσὶν ἡμι̃ν ἄνδρες τέσσαρες εὐχὴν ἔχοντες ἐφ' ἑαυτω̃ν
24 τούτους παραλαβὼν ἁγνίσθητι σὺν αὐτοι̃ς καὶ δαπάνησον ἐπ' αὐτοι̃ς ἵνα ξυρήσονται τὴν κεφαλήν καὶ γνώσονται πάντες ὅτι ὡ̃ν κατήχηνται περὶ σου̃ οὐδέν ἐστιν ἀλλὰ στοιχει̃ς καὶ αὐτòς φυλάσσων τòν νόμον
25 περὶ δὲ τω̃ν πεπιστευκότων ἐθνω̃ν ἡμει̃ς ἐπεστείλαμεν κρίναντες φυλάσσεσθαι αὐτοὺς τό τε εἰδωλόθυτον καὶ αἱ̃μα καὶ πνικτòν καὶ πορνείαν
26 τότε ὁ Παυ̃λος παραλαβὼν τοὺς ἄνδρας τη̨̃ ἐχομένη̨ ἡμέρα̨ σὺν αὐτοι̃ς ἁγνισθεὶς εἰσή̨ει εἰς τò ἱερόν διαγγέλλων τὴν ἐκπλήρωσιν τω̃ν ἡμερω̃ν του̃ ἁγνισμου̃ ἕως οὑ̃ προσηνέχθη ὑπὲρ ἑνòς ἑκάστου αὐτω̃ν ἡ προσφορά
27 ὡς δὲ ἔμελλον αἱ ἑπτὰ ἡμέραι συντελει̃σθαι οἱ ἀπò τη̃ς ’Ασίας ’Ιουδαι̃οι θεασάμενοι αὐτòν ἐν τω̨̃ ἱερω̨̃ συνέχεον πάντα τòν ὄχλον καὶ ἐπέβαλον ἐπ' αὐτòν τὰς χει̃ρας
28 κράζοντες ἄνδρες ’Ισραηλι̃ται βοηθει̃τε οὑ̃τός ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὁ κατὰ του̃ λαου̃ καὶ του̃ νόμου καὶ του̃ τόπου τούτου πάντας πανταχη̨̃ διδάσκων ἔτι τε καὶ ‘Έλληνας εἰσήγαγεν εἰς τò ἱερòν καὶ κεκοίνωκεν τòν ἅγιον τόπον του̃τον
29 ἠ̃σαν γὰρ προεωρακότες Τρόφιμον τòν ’Εφέσιον ἐν τη̨̃ πόλει σὺν αὐτω̨̃ ὃν ἐνόμιζον ὅτι εἰς τò ἱερòν εἰσήγαγεν ὁ Παυ̃λος
30 ἐκινήθη τε ἡ πόλις ὅλη καὶ ἐγένετο συνδρομὴ του̃ λαου̃ καὶ ἐπιλαβόμενοι του̃ Παύλου εἱ̃λκον αὐτòν ἔξω του̃ ἱερου̃ καὶ εὐθέως ἐκλείσθησαν αἱ θύραι
31 ζητούντων τε αὐτòν ἀποκτει̃ναι ἀνέβη φάσις τω̨̃ χιλιάρχω̨ τη̃ς σπείρης ὅτι ὅλη συγχύννεται ’Ιερουσαλήμ
32 ὃς ἐξαυτη̃ς παραλαβὼν στρατιώτας καὶ ἑκατοντάρχας κατέδραμεν ἐπ' αὐτούς οἱ δὲ ἰδόντες τòν χιλίαρχον καὶ τοὺς στρατιώτας ἐπαύσαντο τύπτοντες τòν Παυ̃λον
33 τότε ἐγγίσας ὁ χιλίαρχος ἐπελάβετο αὐτου̃ καὶ ἐκέλευσεν δεθη̃ναι ἁλύσεσι δυσί καὶ ἐπυνθάνετο τίς εἴη καὶ τί ἐστιν πεποιηκώς
34 ἄλλοι δὲ ἄλλο τι ἐπεφώνουν ἐν τω̨̃ ὄχλω̨ μὴ δυναμένου δὲ αὐτου̃ γνω̃ναι τò ἀσφαλὲς διὰ τòν θόρυβον ἐκέλευσεν ἄγεσθαι αὐτòν εἰς τὴν παρεμβολήν
35 ὅτε δὲ ἐγένετο ἐπὶ τοὺς ἀναβαθμούς συνέβη βαστάζεσθαι αὐτòν ὑπò τω̃ν στρατιωτω̃ν διὰ τὴν βίαν του̃ ὄχλου
36 ἠκολούθει γὰρ τò πλη̃θος του̃ λαου̃ κράζοντες αἰ̃ρε αὐτόν
37 μέλλων τε εἰσάγεσθαι εἰς τὴν παρεμβολὴν ὁ Παυ̃λος λέγει τω̨̃ χιλιάρχω̨ εἰ ἔξεστίν μοι εἰπει̃ν τι πρòς σέ ὁ δὲ ἔφη ‘Ελληνιστὶ γινώσκεις
38 οὐκ ἄρα σὺ εἰ̃ ὁ Αἰγύπτιος ὁ πρò τούτων τω̃ν ἡμερω̃ν ἀναστατώσας καὶ ἐξαγαγὼν εἰς τὴν ἔρημον τοὺς τετρακισχιλίους ἄνδρας τω̃ν σικαρίων
39 εἰ̃πεν δὲ ὁ Παυ̃λος ἐγὼ ἄνθρωπος μέν εἰμι ’Ιουδαι̃ος Ταρσεὺς τη̃ς Κιλικίας οὐκ ἀσήμου πόλεως πολίτης δέομαι δέ σου ἐπίτρεψόν μοι λαλη̃σαι πρòς τòν λαόν
40 ἐπιτρέψαντος δὲ αὐτου̃ ὁ Παυ̃λος ἑστὼς ἐπὶ τω̃ν ἀναβαθμω̃ν κατέσεισεν τη̨̃ χειρὶ τω̨̃ λαω̨̃ πολλη̃ς δὲ σιγη̃ς γενομένης προσεφώνησεν τη̨̃ ‘Εβραΐδι διαλέκτω̨ λέγων

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, κεφαλίς 22

ἄνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες ἀκούσατέ μου τη̃ς πρòς ὑμα̃ς νυνὶ ἀπολογίας
ἀκούσαντες δὲ ὅτι τη̨̃ ‘Εβραΐδι διαλέκτω̨ προσεφώνει αὐτοι̃ς μα̃λλον παρέσχον ἡσυχίαν καὶ φησίν
ἐγώ εἰμι ἀνὴρ ’Ιουδαι̃ος γεγεννημένος ἐν Ταρσω̨̃ τη̃ς Κιλικίας ἀνατεθραμμένος δὲ ἐν τη̨̃ πόλει ταύτη̨ παρὰ τοὺς πόδας Γαμαλιὴλ πεπαιδευμένος κατὰ ἀκρίβειαν του̃ πατρώ̨ου νόμου ζηλωτὴς ὑπάρχων του̃ θεου̃ καθὼς πάντες ὑμει̃ς ἐστε σήμερον
ὃς ταύτην τὴν ὁδòν ἐδίωξα ἄχρι θανάτου δεσμεύων καὶ παραδιδοὺς εἰς φυλακὰς ἄνδρας τε καὶ γυναι̃κας
ὡς καὶ ὁ ἀρχιερεὺς μαρτυρει̃ μοι καὶ πα̃ν τò πρεσβυτέριον παρ' ὡ̃ν καὶ ἐπιστολὰς δεξάμενος πρòς τοὺς ἀδελφοὺς εἰς Δαμασκòν ἐπορευόμην ἄξων καὶ τοὺς ἐκει̃σε ὄντας δεδεμένους εἰς ’Ιερουσαλὴμ ἵνα τιμωρηθω̃σιν
ἐγένετο δέ μοι πορευομένω̨ καὶ ἐγγίζοντι τη̨̃ Δαμασκω̨̃ περὶ μεσημβρίαν ἐξαίφνης ἐκ του̃ οὐρανου̃ περιαστράψαι φω̃ς ἱκανòν περὶ ἐμέ
ἔπεσά τε εἰς τò ἔδαφος καὶ ἤκουσα φωνη̃ς λεγούσης μοι Σαοὺλ Σαούλ τί με διώκεις
ἐγὼ δὲ ἀπεκρίθην τίς εἰ̃ κύριε εἰ̃πέν τε πρός με ἐγώ εἰμι ’Ιησου̃ς ὁ Ναζωραι̃ος ὃν σὺ διώκεις
οἱ δὲ σὺν ἐμοὶ ὄντες τò μὲν φω̃ς ἐθεάσαντο τὴν δὲ φωνὴν οὐκ ἤκουσαν του̃ λαλου̃ντός μοι
10 εἰ̃πον δέ τί ποιήσω κύριε ὁ δὲ κύριος εἰ̃πεν πρός με ἀναστὰς πορεύου εἰς Δαμασκόν κἀκει̃ σοι λαληθήσεται περὶ πάντων ὡ̃ν τέτακταί σοι ποιη̃σαι
11 ὡς δὲ οὐκ ἐνέβλεπον ἀπò τη̃ς δόξης του̃ φωτòς ἐκείνου χειραγωγούμενος ὑπò τω̃ν συνόντων μοι ἠ̃λθον εἰς Δαμασκόν
12 ‘Ανανίας δέ τις ἀνὴρ εὐλαβὴς κατὰ τòν νόμον μαρτυρούμενος ὑπò πάντων τω̃ν κατοικούντων ’Ιουδαίων
13 ἐλθὼν πρός με καὶ ἐπιστὰς εἰ̃πέν μοι Σαοὺλ ἀδελφέ ἀνάβλεψον κἀγὼ αὐτη̨̃ τη̨̃ ὥρα̨ ἀνέβλεψα εἰς αὐτόν
14 ὁ δὲ εἰ̃πεν ὁ θεòς τω̃ν πατέρων ἡμω̃ν προεχειρίσατό σε γνω̃ναι τò θέλημα αὐτου̃ καὶ ἰδει̃ν τòν δίκαιον καὶ ἀκου̃σαι φωνὴν ἐκ του̃ στόματος αὐτου̃
15 ὅτι ἔση̨ μάρτυς αὐτω̨̃ πρòς πάντας ἀνθρώπους ὡ̃ν ἑώρακας καὶ ἤκουσας
16 καὶ νυ̃ν τί μέλλεις ἀναστὰς βάπτισαι καὶ ἀπόλουσαι τὰς ἁμαρτίας σου ἐπικαλεσάμενος τò ὄνομα αὐτου̃
17 ἐγένετο δέ μοι ὑποστρέψαντι εἰς ’Ιερουσαλὴμ καὶ προσευχομένου μου ἐν τω̨̃ ἱερω̨̃ γενέσθαι με ἐν ἐκστάσει
18 καὶ ἰδει̃ν αὐτòν λέγοντά μοι σπευ̃σον καὶ ἔξελθε ἐν τάχει ἐξ ’Ιερουσαλήμ διότι οὐ παραδέξονταί σου μαρτυρίαν περὶ ἐμου̃
19 κἀγὼ εἰ̃πον κύριε αὐτοὶ ἐπίστανται ὅτι ἐγὼ ἤμην φυλακίζων καὶ δέρων κατὰ τὰς συναγωγὰς τοὺς πιστεύοντας ἐπὶ σέ
20 καὶ ὅτε ἐξεχύννετο τò αἱ̃μα Στεφάνου του̃ μάρτυρός σου καὶ αὐτòς ἤμην ἐφεστὼς καὶ συνευδοκω̃ν καὶ φυλάσσων τὰ ἱμάτια τω̃ν ἀναιρούντων αὐτόν
21 καὶ εἰ̃πεν πρός με πορεύου ὅτι ἐγὼ εἰς ἔθνη μακρὰν ἐξαποστελω̃ σε
22 ἤκουον δὲ αὐτου̃ ἄχρι τούτου του̃ λόγου καὶ ἐπη̃ραν τὴν φωνὴν αὐτω̃ν λέγοντες αἰ̃ρε ἀπò τη̃ς γη̃ς τòν τοιου̃τον οὐ γὰρ καθη̃κεν αὐτòν ζη̃ν
23 κραυγαζόντων τε αὐτω̃ν καὶ ῥιπτούντων τὰ ἱμάτια καὶ κονιορτòν βαλλόντων εἰς τòν ἀέρα
24 ἐκέλευσεν ὁ χιλίαρχος εἰσάγεσθαι αὐτòν εἰς τὴν παρεμβολήν εἴπας μάστιξιν ἀνετάζεσθαι αὐτòν ἵνα ἐπιγνω̨̃ δι' ἣν αἰτίαν οὕτως ἐπεφώνουν αὐτω̨̃
25 ὡς δὲ προέτειναν αὐτòν τοι̃ς ἱμα̃σιν εἰ̃πεν πρòς τòν ἑστω̃τα ἑκατόνταρχον ὁ Παυ̃λος εἰ ἄνθρωπον ‘Ρωμαι̃ον καὶ ἀκατάκριτον ἔξεστιν ὑμι̃ν μαστίζειν
26 ἀκούσας δὲ ὁ ἑκατοντάρχης προσελθὼν τω̨̃ χιλιάρχω̨ ἀπήγγειλεν λέγων τί μέλλεις ποιει̃ν ὁ γὰρ ἄνθρωπος οὑ̃τος ‘Ρωμαι̃ός ἐστιν
27 προσελθὼν δὲ ὁ χιλίαρχος εἰ̃πεν αὐτω̨̃ λέγε μοι σὺ ‘Ρωμαι̃ος εἰ̃ ὁ δὲ ἔφη ναί
28 ἀπεκρίθη δὲ ὁ χιλίαρχος ἐγὼ πολλου̃ κεφαλαίου τὴν πολιτείαν ταύτην ἐκτησάμην ὁ δὲ Παυ̃λος ἔφη ἐγὼ δὲ καὶ γεγέννημαι
29 εὐθέως οὐ̃ν ἀπέστησαν ἀπ' αὐτου̃ οἱ μέλλοντες αὐτòν ἀνετάζειν καὶ ὁ χιλίαρχος δὲ ἐφοβήθη ἐπιγνοὺς ὅτι ‘Ρωμαι̃ός ἐστιν καὶ ὅτι αὐτòν ἠ̃ν δεδεκώς
30 τη̨̃ δὲ ἐπαύριον βουλόμενος γνω̃ναι τò ἀσφαλὲς τò τί κατηγορει̃ται ὑπò τω̃ν ’Ιουδαίων ἔλυσεν αὐτόν καὶ ἐκέλευσεν συνελθει̃ν τοὺς ἀρχιερει̃ς καὶ πα̃ν τò συνέδριον καὶ καταγαγὼν τòν Παυ̃λον ἔστησεν εἰς αὐτούς

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, κεφαλίς 23

ἀτενίσας δὲ ὁ Παυ̃λος τω̨̃ συνεδρίω̨ εἰ̃πεν ἄνδρες ἀδελφοί ἐγὼ πάση̨ συνειδήσει ἀγαθη̨̃ πεπολίτευμαι τω̨̃ θεω̨̃ ἄχρι ταύτης τη̃ς ἡμέρας
ὁ δὲ ἀρχιερεὺς ‘Ανανίας ἐπέταξεν τοι̃ς παρεστω̃σιν αὐτω̨̃ τύπτειν αὐτου̃ τò στόμα
τότε ὁ Παυ̃λος πρòς αὐτòν εἰ̃πεν τύπτειν σε μέλλει ὁ θεός τοι̃χε κεκονιαμένε καὶ σὺ κάθη̨ κρίνων με κατὰ τòν νόμον καὶ παρανομω̃ν κελεύεις με τύπτεσθαι
οἱ δὲ παρεστω̃τες εἰ̃παν τòν ἀρχιερέα του̃ θεου̃ λοιδορει̃ς
ἔφη τε ὁ Παυ̃λος οὐκ ἤ̨δειν ἀδελφοί ὅτι ἐστὶν ἀρχιερεύς γέγραπται γὰρ ὅτι ἄρχοντα του̃ λαου̃ σου οὐκ ἐρει̃ς κακω̃ς
γνοὺς δὲ ὁ Παυ̃λος ὅτι τò ἓν μέρος ἐστὶν Σαδδουκαίων τò δὲ ἕτερον Φαρισαίων ἔκραζεν ἐν τω̨̃ συνεδρίω̨ ἄνδρες ἀδελφοί ἐγὼ Φαρισαι̃ός εἰμι υἱòς Φαρισαίων περὶ ἐλπίδος καὶ ἀναστάσεως νεκρω̃ν ἐγὼ κρίνομαι
του̃το δὲ αὐτου̃ εἰπόντος ἐγένετο στάσις τω̃ν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων καὶ ἐσχίσθη τò πλη̃θος
Σαδδουκαι̃οι μὲν γὰρ λέγουσιν μὴ εἰ̃ναι ἀνάστασιν μήτε ἄγγελον μήτε πνευ̃μα Φαρισαι̃οι δὲ ὁμολογου̃σιν τὰ ἀμφότερα
ἐγένετο δὲ κραυγὴ μεγάλη καὶ ἀναστάντες τινὲς τω̃ν γραμματέων του̃ μέρους τω̃ν Φαρισαίων διεμάχοντο λέγοντες οὐδὲν κακòν εὑρίσκομεν ἐν τω̨̃ ἀνθρώπω̨ τούτω̨ εἰ δὲ πνευ̃μα ἐλάλησεν αὐτω̨̃ ἢ ἄγγελος
10 πολλη̃ς δὲ γινομένης στάσεως φοβηθεὶς ὁ χιλίαρχος μὴ διασπασθη̨̃ ὁ Παυ̃λος ὑπ' αὐτω̃ν ἐκέλευσεν τò στράτευμα καταβὰν ἁρπάσαι αὐτòν ἐκ μέσου αὐτω̃ν ἄγειν τε εἰς τὴν παρεμβολήν
11 τη̨̃ δὲ ἐπιούση̨ νυκτὶ ἐπιστὰς αὐτω̨̃ ὁ κύριος εἰ̃πεν θάρσει ὡς γὰρ διεμαρτύρω τὰ περὶ ἐμου̃ εἰς ’Ιερουσαλὴμ οὕτω σε δει̃ καὶ εἰς ‘Ρώμην μαρτυρη̃σαι
12 γενομένης δὲ ἡμέρας ποιήσαντες συστροφὴν οἱ ’Ιουδαι̃οι ἀνεθεμάτισαν ἑαυτοὺς λέγοντες μήτε φαγει̃ν μήτε πίειν ἕως οὑ̃ ἀποκτείνωσιν τòν Παυ̃λον
13 ἠ̃σαν δὲ πλείους τεσσεράκοντα οἱ ταύτην τὴν συνωμοσίαν ποιησάμενοι
14 οἵτινες προσελθόντες τοι̃ς ἀρχιερευ̃σιν καὶ τοι̃ς πρεσβυτέροις εἰ̃παν ἀναθέματι ἀνεθεματίσαμεν ἑαυτοὺς μηδενòς γεύσασθαι ἕως οὑ̃ ἀποκτείνωμεν τòν Παυ̃λον
15 νυ̃ν οὐ̃ν ὑμει̃ς ἐμφανίσατε τω̨̃ χιλιάρχω̨ σὺν τω̨̃ συνεδρίω̨ ὅπως καταγάγη̨ αὐτòν εἰς ὑμα̃ς ὡς μέλλοντας διαγινώσκειν ἀκριβέστερον τὰ περὶ αὐτου̃ ἡμει̃ς δὲ πρò του̃ ἐγγίσαι αὐτòν ἕτοιμοί ἐσμεν του̃ ἀνελει̃ν αὐτόν
16 ἀκούσας δὲ ὁ υἱòς τη̃ς ἀδελφη̃ς Παύλου τὴν ἐνέδραν παραγενόμενος καὶ εἰσελθὼν εἰς τὴν παρεμβολὴν ἀπήγγειλεν τω̨̃ Παύλω̨
17 προσκαλεσάμενος δὲ ὁ Παυ̃λος ἕνα τω̃ν ἑκατονταρχω̃ν ἔφη τòν νεανίαν του̃τον ἀπάγαγε πρòς τòν χιλίαρχον ἔχει γὰρ ἀπαγγει̃λαί τι αὐτω̨̃
18 ὁ μὲν οὐ̃ν παραλαβὼν αὐτòν ἤγαγεν πρòς τòν χιλίαρχον καὶ φησίν ὁ δέσμιος Παυ̃λος προσκαλεσάμενός με ἠρώτησεν του̃τον τòν νεανίσκον ἀγαγει̃ν πρòς σέ ἔχοντά τι λαλη̃σαί σοι
19 ἐπιλαβόμενος δὲ τη̃ς χειρòς αὐτου̃ ὁ χιλίαρχος καὶ ἀναχωρήσας κατ' ἰδίαν ἐπυνθάνετο τί ἐστιν ὃ ἔχεις ἀπαγγει̃λαί μοι
20 εἰ̃πεν δὲ ὅτι οἱ ’Ιουδαι̃οι συνέθεντο του̃ ἐρωτη̃σαί σε ὅπως αὔριον τòν Παυ̃λον καταγάγη̨ς εἰς τò συνέδριον ὡς μέλλον τι ἀκριβέστερον πυνθάνεσθαι περὶ αὐτου̃
21 σὺ οὐ̃ν μὴ πεισθη̨̃ς αὐτοι̃ς ἐνεδρεύουσιν γὰρ αὐτòν ἐξ αὐτω̃ν ἄνδρες πλείους τεσσεράκοντα οἵτινες ἀνεθεμάτισαν ἑαυτοὺς μήτε φαγει̃ν μήτε πιει̃ν ἕως οὑ̃ ἀνέλωσιν αὐτόν καὶ νυ̃ν εἰσιν ἕτοιμοι προσδεχόμενοι τὴν ἀπò σου̃ ἐπαγγελίαν
22 ὁ μὲν οὐ̃ν χιλίαρχος ἀπέλυσε τòν νεανίσκον παραγγείλας μηδενὶ ἐκλαλη̃σαι ὅτι ταυ̃τα ἐνεφάνισας πρός με
23 καὶ προσκαλεσάμενος δύο τινὰς τω̃ν ἑκατονταρχω̃ν εἰ̃πεν ἑτοιμάσατε στρατιώτας διακοσίους ὅπως πορευθω̃σιν ἕως Καισαρείας καὶ ἱππει̃ς ἑβδομήκοντα καὶ δεξιολάβους διακοσίους ἀπò τρίτης ὥρας τη̃ς νυκτός
24 κτήνη τε παραστη̃σαι ἵνα ἐπιβιβάσαντες τòν Παυ̃λον διασώσωσι πρòς Φήλικα τòν ἡγεμόνα
25 γράψας ἐπιστολὴν ἔχουσαν τòν τύπον του̃τον
26 Κλαύδιος Λυσίας τω̨̃ κρατίστω̨ ἡγεμόνι Φήλικι χαίρειν
27 τòν ἄνδρα του̃τον συλλημφθέντα ὑπò τω̃ν ’Ιουδαίων καὶ μέλλοντα ἀναιρει̃σθαι ὑπ' αὐτω̃ν ἐπιστὰς σὺν τω̨̃ στρατεύματι ἐξειλάμην μαθὼν ὅτι ‘Ρωμαι̃ός ἐστιν
28 βουλόμενός τε ἐπιγνω̃ναι τὴν αἰτίαν δι' ἣν ἐνεκάλουν αὐτω̨̃ κατήγαγον εἰς τò συνέδριον αὐτω̃ν
29 ὃν εὑ̃ρον ἐγκαλούμενον περὶ ζητημάτων του̃ νόμου αὐτω̃ν μηδὲν δὲ ἄξιον θανάτου ἢ δεσμω̃ν ἔχοντα ἔγκλημα
30 μηνυθείσης δέ μοι ἐπιβουλη̃ς εἰς τòν ἄνδρα ἔσεσθαι ἐξαυτη̃ς ἔπεμψα πρòς σέ παραγγείλας καὶ τοι̃ς κατηγόροις λέγειν τὰ πρòς αὐτòν ἐπὶ σου̃
31 οἱ μὲν οὐ̃ν στρατιω̃ται κατὰ τò διατεταγμένον αὐτοι̃ς ἀναλαβόντες τòν Παυ̃λον ἤγαγον διὰ νυκτòς εἰς τὴν ’Αντιπατρίδα
32 τη̨̃ δὲ ἐπαύριον ἐάσαντες τοὺς ἱππει̃ς ἀπέρχεσθαι σὺν αὐτω̨̃ ὑπέστρεψαν εἰς τὴν παρεμβολήν
33 οἵτινες εἰσελθόντες εἰς τὴν Καισάρειαν καὶ ἀναδόντες τὴν ἐπιστολὴν τω̨̃ ἡγεμόνι παρέστησαν καὶ τòν Παυ̃λον αὐτω̨̃
34 ἀναγνοὺς δὲ καὶ ἐπερωτήσας ἐκ ποίας ἐπαρχείας ἐστὶν καὶ πυθόμενος ὅτι ἀπò Κιλικίας
35 διακούσομαί σου ἔφη ὅταν καὶ οἱ κατήγοροί σου παραγένωνται κελεύσας ἐν τω̨̃ πραιτωρίω̨ του̃ ‘Ηρώ̨δου φυλάσσεσθαι αὐτόν

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, κεφαλίς 24

μετὰ δὲ πέντε ἡμέρας κατέβη ὁ ἀρχιερεὺς ‘Ανανίας μετὰ πρεσβυτέρων τινω̃ν καὶ ῥήτορος Τερτύλλου τινός οἵτινες ἐνεφάνισαν τω̨̃ ἡγεμόνι κατὰ του̃ Παύλου
κληθέντος δὲ αὐτου̃ ἤρξατο κατηγορει̃ν ὁ Τέρτυλλος λέγων πολλη̃ς εἰρήνης τυγχάνοντες διὰ σου̃ καὶ διορθωμάτων γινομένων τω̨̃ ἔθνει τούτω̨ διὰ τη̃ς ση̃ς προνοίας
πάντη̨ τε καὶ πανταχου̃ ἀποδεχόμεθα κράτιστε φη̃λιξ μετὰ πάσης εὐχαριστίας
ἵνα δὲ μὴ ἐπὶ πλει̃όν σε ἐγκόπτω παρακαλω̃ ἀκου̃σαί σε ἡμω̃ν συντόμως τη̨̃ ση̨̃ ἐπιεικεία̨
εὑρόντες γὰρ τòν ἄνδρα του̃τον λοιμòν καὶ κινου̃ντα στάσεις πα̃σιν τοι̃ς ’Ιουδαίοις τοι̃ς κατὰ τὴν οἰκουμένην πρωτοστάτην τε τη̃ς τω̃ν Ναζωραίων αἱρέσεως
ὃς καὶ τò ἱερòν ἐπείρασεν βεβηλω̃σαι ὃν καὶ ἐκρατήσαμεν
...
παρ' οὑ̃ δυνήση̨ αὐτòς ἀνακρίνας περὶ πάντων τούτων ἐπιγνω̃ναι ὡ̃ν ἡμει̃ς κατηγορου̃μεν αὐτου̃
συνεπέθεντο δὲ καὶ οἱ ’Ιουδαι̃οι φάσκοντες ταυ̃τα οὕτως ἔχειν
10 ἀπεκρίθη τε ὁ Παυ̃λος νεύσαντος αὐτω̨̃ του̃ ἡγεμόνος λέγειν ἐκ πολλω̃ν ἐτω̃ν ὄντα σε κριτὴν τω̨̃ ἔθνει τούτω̨ ἐπιστάμενος εὐθύμως τὰ περὶ ἐμαυτου̃ ἀπολογου̃μαι
11 δυναμένου σου ἐπιγνω̃ναι ὅτι οὐ πλείους εἰσίν μοι ἡμέραι δώδεκα ἀφ' ἡ̃ς ἀνέβην προσκυνήσων εἰς ’Ιερουσαλήμ
12 καὶ οὔτε ἐν τω̨̃ ἱερω̨̃ εὑ̃ρόν με πρός τινα διαλεγόμενον ἢ ἐπίστασιν ποιου̃ντα ὄχλου οὔτε ἐν ται̃ς συναγωγαι̃ς οὔτε κατὰ τὴν πόλιν
13 οὐδὲ παραστη̃σαι δύνανταί σοι περὶ ὡ̃ν νυνὶ κατηγορου̃σίν μου
14 ὁμολογω̃ δὲ του̃τό σοι ὅτι κατὰ τὴν ὁδòν ἣν λέγουσιν αἵρεσιν οὕτως λατρεύω τω̨̃ πατρώ̨ω̨ θεω̨̃ πιστεύων πα̃σι τοι̃ς κατὰ τòν νόμον καὶ τοι̃ς ἐν τοι̃ς προφήταις γεγραμμένοις
15 ἐλπίδα ἔχων εἰς τòν θεόν ἣν καὶ αὐτοὶ οὑ̃τοι προσδέχονται ἀνάστασιν μέλλειν ἔσεσθαι δικαίων τε καὶ ἀδίκων
16 ἐν τούτω̨ καὶ αὐτòς ἀσκω̃ ἀπρόσκοπον συνείδησιν ἔχειν πρòς τòν θεòν καὶ τοὺς ἀνθρώπους διὰ παντός
17 δι' ἐτω̃ν δὲ πλειόνων ἐλεημοσύνας ποιήσων εἰς τò ἔθνος μου παρεγενόμην καὶ προσφοράς
18 ἐν αἱ̃ς εὑ̃ρόν με ἡγνισμένον ἐν τω̨̃ ἱερω̨̃ οὐ μετὰ ὄχλου οὐδὲ μετὰ θορύβου
19 τινὲς δὲ ἀπò τη̃ς ’Ασίας ’Ιουδαι̃οι οὓς ἔδει ἐπὶ σου̃ παρει̃ναι καὶ κατηγορει̃ν εἴ τι ἔχοιεν πρòς ἐμέ
20 ἢ αὐτοὶ οὑ̃τοι εἰπάτωσαν τί εὑ̃ρον ἀδίκημα στάντος μου ἐπὶ του̃ συνεδρίου
21 ἢ περὶ μια̃ς ταύτης φωνη̃ς ἡ̃ς ἐκέκραξα ἐν αὐτοι̃ς ἑστὼς ὅτι περὶ ἀναστάσεως νεκρω̃ν ἐγὼ κρίνομαι σήμερον ἐφ' ὑμω̃ν
22 ἀνεβάλετο δὲ αὐτοὺς ὁ φη̃λιξ ἀκριβέστερον εἰδὼς τὰ περὶ τη̃ς ὁδου̃ εἴπας ὅταν Λυσίας ὁ χιλίαρχος καταβη̨̃ διαγνώσομαι τὰ καθ' ὑμα̃ς
23 διαταξάμενος τω̨̃ ἑκατοντάρχη̨ τηρει̃σθαι αὐτòν ἔχειν τε ἄνεσιν καὶ μηδένα κωλύειν τω̃ν ἰδίων αὐτου̃ ὑπηρετει̃ν αὐτω̨̃
24 μετὰ δὲ ἡμέρας τινὰς παραγενόμενος ὁ φη̃λιξ σὺν Δρουσίλλη̨ τη̨̃ ἰδία̨ γυναικὶ οὔση̨ ’Ιουδαία̨ μετεπέμψατο τòν Παυ̃λον καὶ ἤκουσεν αὐτου̃ περὶ τη̃ς εἰς Χριστòν ’Ιησου̃ν πίστεως
25 διαλεγομένου δὲ αὐτου̃ περὶ δικαιοσύνης καὶ ἐγκρατείας καὶ του̃ κρίματος του̃ μέλλοντος ἔμφοβος γενόμενος ὁ Φη̃λιξ ἀπεκρίθη τò νυ̃ν ἔχον πορεύου καιρòν δὲ μεταλαβὼν μετακαλέσομαί σε
26 ἅμα καὶ ἐλπίζων ὅτι χρήματα δοθήσεται αὐτω̨̃ ὑπò του̃ Παύλου διò καὶ πυκνότερον αὐτòν μεταπεμπόμενος ὡμίλει αὐτω̨̃
27 διετίας δὲ πληρωθείσης ἔλαβεν διάδοχον ὁ Φη̃λιξ Πόρκιον Φη̃στον θέλων τε χάριτα καταθέσθαι τοι̃ς ’Ιουδαίοις ὁ Φη̃λιξ κατέλιπε τòν Παυ̃λον δεδεμένον

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, κεφαλίς 25

Φη̃στος οὐ̃ν ἐπιβὰς τη̨̃ ἐπαρχεία̨ μετὰ τρει̃ς ἡμέρας ἀνέβη εἰς ‘Ιεροσόλυμα ἀπò Καισαρείας
ἐνεφάνισάν τε αὐτω̨̃ οἱ ἀρχιερει̃ς καὶ οἱ πρω̃τοι τω̃ν ’Ιουδαίων κατὰ του̃ Παύλου καὶ παρεκάλουν αὐτòν
αἰτούμενοι χάριν κατ' αὐτου̃ ὅπως μεταπέμψηται αὐτòν εἰς ’Ιερουσαλήμ ἐνέδραν ποιου̃ντες ἀνελει̃ν αὐτòν κατὰ τὴν ὁδόν
ὁ μὲν οὐ̃ν Φη̃στος ἀπεκρίθη τηρει̃σθαι τòν Παυ̃λον εἰς Καισάρειαν ἑαυτòν δὲ μέλλειν ἐν τάχει ἐκπορεύεσθαι
οἱ οὐ̃ν ἐν ὑμι̃ν φησίν δυνατοὶ συγκαταβάντες εἴ τί ἐστιν ἐν τω̨̃ ἀνδρὶ ἄτοπον κατηγορείτωσαν αὐτου̃
διατρίψας δὲ ἐν αὐτοι̃ς ἡμέρας οὐ πλείους ὀκτὼ ἢ δέκα καταβὰς εἰς Καισάρειαν τη̨̃ ἐπαύριον καθίσας ἐπὶ του̃ βήματος ἐκέλευσεν τòν Παυ̃λον ἀχθη̃ναι
παραγενομένου δὲ αὐτου̃ περιέστησαν αὐτòν οἱ ἀπò ‘Ιεροσολύμων καταβεβηκότες ’Ιουδαι̃οι πολλὰ καὶ βαρέα αἰτιώματα καταφέροντες ἃ οὐκ ἴσχυον ἀποδει̃ξαι
του̃ Παύλου ἀπολογουμένου ὅτι οὔτε εἰς τòν νόμον τω̃ν ’Ιουδαίων οὔτε εἰς τò ἱερòν οὔτε εἰς Καίσαρά τι ἥμαρτον
ὁ Φη̃στος δὲ θέλων τοι̃ς ’Ιουδαίοις χάριν καταθέσθαι ἀποκριθεὶς τω̨̃ Παύλω̨ εἰ̃πεν θέλεις εἰς ‘Ιεροσόλυμα ἀναβὰς ἐκει̃ περὶ τούτων κριθη̃ναι ἐπ' ἐμου̃
10 εἰ̃πεν δὲ ὁ Παυ̃λος ἐπὶ του̃ βήματος Καίσαρός ἑστώς εἰμι οὑ̃ με δει̃ κρίνεσθαι ’Ιουδαίους οὐδὲν ἠδίκησα ὡς καὶ σὺ κάλλιον ἐπιγινώσκεις
11 εἰ μὲν οὐ̃ν ἀδικω̃ καὶ ἄξιον θανάτου πέπραχά τι οὐ παραιτου̃μαι τò ἀποθανει̃ν εἰ δὲ οὐδέν ἐστιν ὡ̃ν οὑ̃τοι κατηγορου̃σίν μου οὐδείς με δύναται αὐτοι̃ς χαρίσασθαι Καίσαρα ἐπικαλου̃μαι
12 τότε ὁ Φη̃στος συλλαλήσας μετὰ του̃ συμβουλίου ἀπεκρίθη Καίσαρα ἐπικέκλησαι ἐπὶ Καίσαρα πορεύση̨
13 ἡμερω̃ν δὲ διαγενομένων τινω̃ν ’Αγρίππας ὁ βασιλεὺς καὶ Βερνίκη κατήντησαν εἰς Καισάρειαν ἀσπασάμενοι τòν Φη̃στον
14 ὡς δὲ πλείους ἡμέρας διέτριβον ἐκει̃ ὁ Φη̃στος τω̨̃ βασιλει̃ ἀνέθετο τὰ κατὰ τòν Παυ̃λον λέγων ἀνήρ τίς ἐστιν καταλελειμμένος ὑπò Φήλικος δέσμιος
15 περὶ οὑ̃ γενομένου μου εἰς ‘Ιεροσόλυμα ἐνεφάνισαν οἱ ἀρχιερει̃ς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τω̃ν ’Ιουδαίων αἰτούμενοι κατ' αὐτου̃ καταδίκην
16 πρòς οὓς ἀπεκρίθην ὅτι οὐκ ἔστιν ἔθος ‘Ρωμαίοις χαρίζεσθαί τινα ἄνθρωπον πρὶν ἢ ὁ κατηγορούμενος κατὰ πρόσωπον ἔχοι τοὺς κατηγόρους τόπον τε ἀπολογίας λάβοι περὶ του̃ ἐγκλήματος
17 συνελθόντων οὐ̃ν αὐτω̃ν ἐνθάδε ἀναβολὴν μηδεμίαν ποιησάμενος τη̨̃ ἑξη̃ς καθίσας ἐπὶ του̃ βήματος ἐκέλευσα ἀχθη̃ναι τòν ἄνδρα
18 περὶ οὑ̃ σταθέντες οἱ κατήγοροι οὐδεμίαν αἰτίαν ἔφερον ὡ̃ν ἐγὼ ὑπενόουν πονηρω̃ν
19 ζητήματα δέ τινα περὶ τη̃ς ἰδίας δεισιδαιμονίας εἰ̃χον πρòς αὐτòν καὶ περί τινος ’Ιησου̃ τεθνηκότος ὃν ἔφασκεν ὁ Παυ̃λος ζη̃ν
20 ἀπορούμενος δὲ ἐγὼ τὴν περὶ τούτων ζήτησιν ἔλεγον εἰ βούλοιτο πορεύεσθαι εἰς ‘Ιεροσόλυμα κἀκει̃ κρίνεσθαι περὶ τούτων
21 του̃ δὲ Παύλου ἐπικαλεσαμένου τηρηθη̃ναι αὐτòν εἰς τὴν του̃ Σεβαστου̃ διάγνωσιν ἐκέλευσα τηρει̃σθαι αὐτòν ἕως οὑ̃ ἀναπέμψω αὐτòν πρòς Καίσαρα
22 ’Αγρίππας δὲ πρòς τòν Φη̃στον ἐβουλόμην καὶ αὐτòς του̃ ἀνθρώπου ἀκου̃σαι αὔριον φησίν ἀκούση̨ αὐτου̃
23 τη̨̃ οὐ̃ν ἐπαύριον ἐλθόντος του̃ ’Αγρίππα καὶ τη̃ς Βερνίκης μετὰ πολλη̃ς φαντασίας καὶ εἰσελθόντων εἰς τò ἀκροατήριον σύν τε χιλιάρχοις καὶ ἀνδράσιν τοι̃ς κατ' ἐξοχὴν τη̃ς πόλεως καὶ κελεύσαντος του̃ Φήστου ἤχθη ὁ Παυ̃λος
24 καί φησιν ὁ Φη̃στος ’Αγρίππα βασιλευ̃ καὶ πάντες οἱ συμπαρόντες ἡμι̃ν ἄνδρες θεωρει̃τε του̃τον περὶ οὑ̃ ἅπαν τò πλη̃θος τω̃ν ’Ιουδαίων ἐνέτυχόν μοι ἔν τε ‘Ιεροσολύμοις καὶ ἐνθάδε βοω̃ντες μὴ δει̃ν αὐτòν ζη̃ν μηκέτι
25 ἐγὼ δὲ κατελαβόμην μηδὲν ἄξιον αὐτòν θανάτου πεπραχέναι αὐτου̃ δὲ τούτου ἐπικαλεσαμένου τòν Σεβαστòν ἔκρινα πέμπειν
26 περὶ οὑ̃ ἀσφαλές τι γράψαι τω̨̃ κυρίω̨ οὐκ ἔχω διò προήγαγον αὐτòν ἐφ' ὑμω̃ν καὶ μάλιστα ἐπὶ σου̃ βασιλευ̃ ’Αγρίππα ὅπως τη̃ς ἀνακρίσεως γενομένης σχω̃ τί γράψω
27 ἄλογον γάρ μοι δοκει̃ πέμποντα δέσμιον μὴ καὶ τὰς κατ' αὐτου̃ αἰτίας σημα̃ναι

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, κεφαλίς 26

’Αγρίππας δὲ πρòς τòν Παυ̃λον ἔφη ἐπιτρέπεταί σοι περὶ σεαυτου̃ λέγειν τότε ὁ Παυ̃λος ἐκτείνας τὴν χει̃ρα ἀπελογει̃το
περὶ πάντων ὡ̃ν ἐγκαλου̃μαι ὑπò ’Ιουδαίων βασιλευ̃ ’Αγρίππα ἥγημαι ἐμαυτòν μακάριον ἐπὶ σου̃ μέλλων σήμερον ἀπολογει̃σθαι
μάλιστα γνώστην ὄντα σε πάντων τω̃ν κατὰ ’Ιουδαίους ἐθω̃ν τε καὶ ζητημάτων διò δέομαι μακροθύμως ἀκου̃σαί μου
τὴν μὲν οὐ̃ν βίωσίν μου τὴν ἐκ νεότητος τὴν ἀπ' ἀρχη̃ς γενομένην ἐν τω̨̃ ἔθνει μου ἔν τε ‘Ιεροσολύμοις ἴσασι πάντες οἱ ’Ιουδαι̃οι
προγινώσκοντές με ἄνωθεν ἐὰν θέλωσι μαρτυρει̃ν ὅτι κατὰ τὴν ἀκριβεστάτην αἵρεσιν τη̃ς ἡμετέρας θρησκείας ἔζησα Φαρισαι̃ος
καὶ νυ̃ν ἐπ' ἐλπίδι τη̃ς εἰς τοὺς πατέρας ἡμω̃ν ἐπαγγελίας γενομένης ὑπò του̃ θεου̃ ἕστηκα κρινόμενος
εἰς ἣν τò δωδεκάφυλον ἡμω̃ν ἐν ἐκτενεία̨ νύκτα καὶ ἡμέραν λατρευ̃ον ἐλπίζει καταντη̃σαι περὶ ἡ̃ς ἐλπίδος ἐγκαλου̃μαι ὑπò ’Ιουδαίων βασιλευ̃
τί ἄπιστον κρίνεται παρ' ὑμι̃ν εἰ ὁ θεòς νεκροὺς ἐγείρει
ἐγὼ μὲν οὐ̃ν ἔδοξα ἐμαυτω̨̃ πρòς τò ὄνομα ’Ιησου̃ του̃ Ναζωραίου δει̃ν πολλὰ ἐναντία πρα̃ξαι
10 ὃ καὶ ἐποίησα ἐν ‘Ιεροσολύμοις καὶ πολλούς τε τω̃ν ἁγίων ἐγὼ ἐν φυλακαι̃ς κατέκλεισα τὴν παρὰ τω̃ν ἀρχιερέων ἐξουσίαν λαβών ἀναιρουμένων τε αὐτω̃ν κατήνεγκα ψη̃φον
11 καὶ κατὰ πάσας τὰς συναγωγὰς πολλάκις τιμωρω̃ν αὐτοὺς ἠνάγκαζον βλασφημει̃ν περισσω̃ς τε ἐμμαινόμενος αὐτοι̃ς ἐδίωκον ἕως καὶ εἰς τὰς ἔξω πόλεις
12 ἐν οἱ̃ς πορευόμενος εἰς τὴν Δαμασκòν μετ' ἐξουσίας καὶ ἐπιτροπη̃ς τη̃ς τω̃ν ἀρχιερέων
13 ἡμέρας μέσης κατὰ τὴν ὁδòν εἰ̃δον βασιλευ̃ οὐρανόθεν ὑπὲρ τὴν λαμπρότητα του̃ ἡλίου περιλάμψαν με φω̃ς καὶ τοὺς σὺν ἐμοὶ πορευομένους
14 πάντων τε καταπεσόντων ἡμω̃ν εἰς τὴν γη̃ν ἤκουσα φωνὴν λέγουσαν πρός με τη̨̃ ‘Εβραΐδι διαλέκτω̨ Σαοὺλ Σαούλ τί με διώκεις σκληρόν σοι πρòς κέντρα λακτίζειν
15 ἐγὼ δὲ εἰ̃πα τίς εἰ̃ κύριε ὁ δὲ κύριος εἰ̃πεν ἐγώ εἰμι ’Ιησου̃ς ὃν σὺ διώκεις
16 ἀλλὰ ἀνάστηθι καὶ στη̃θι ἐπὶ τοὺς πόδας σου εἰς του̃το γὰρ ὤφθην σοι προχειρίσασθαί σε ὑπηρέτην καὶ μάρτυρα ὡ̃ν τε εἰ̃δές με ὡ̃ν τε ὀφθήσομαί σοι
17 ἐξαιρούμενός σε ἐκ του̃ λαου̃ καὶ ἐκ τω̃ν ἐθνω̃ν εἰς οὓς ἐγὼ ἀποστέλλω σε
18 ἀνοι̃ξαι ὀφθαλμοὺς αὐτω̃ν του̃ ἐπιστρέψαι ἀπò σκότους εἰς φω̃ς καὶ τη̃ς ἐξουσίας του̃ Σατανα̃ ἐπὶ τòν θεόν του̃ λαβει̃ν αὐτοὺς ἄφεσιν ἁμαρτιω̃ν καὶ κλη̃ρον ἐν τοι̃ς ἡγιασμένοις πίστει τη̨̃ εἰς ἐμέ
19 ὅθεν βασιλευ̃ ’Αγρίππα οὐκ ἐγενόμην ἀπειθὴς τη̨̃ οὐρανίω̨ ὀπτασία̨
20 ἀλλὰ τοι̃ς ἐν Δαμασκω̨̃ πρω̃τόν τε καὶ ‘Ιεροσολύμοις πα̃σάν τε τὴν χώραν τη̃ς ’Ιουδαίας καὶ τοι̃ς ἔθνεσιν ἀπήγγελλον μετανοει̃ν καὶ ἐπιστρέφειν ἐπὶ τòν θεόν ἄξια τη̃ς μετανοίας ἔργα πράσσοντας
21 ἕνεκα τούτων με ’Ιουδαι̃οι συλλαβόμενοι ὄντα ἐν τω̨̃ ἱερω̨̃ ἐπειρω̃ντο διαχειρίσασθαι
22 ἐπικουρίας οὐ̃ν τυχὼν τη̃ς ἀπò του̃ θεου̃ ἄχρι τη̃ς ἡμέρας ταύτης ἕστηκα μαρτυρόμενος μικρω̨̃ τε καὶ μεγάλω̨ οὐδὲν ἐκτòς λέγων ὡ̃ν τε οἱ προφη̃ται ἐλάλησαν μελλόντων γίνεσθαι καὶ Μωϋση̃ς
23 εἰ παθητòς ὁ Χριστός εἰ πρω̃τος ἐξ ἀναστάσεως νεκρω̃ν φω̃ς μέλλει καταγγέλλειν τω̨̃ τε λαω̨̃ καὶ τοι̃ς ἔθνεσιν
24 ταυ̃τα δὲ αὐτου̃ ἀπολογουμένου ὁ Φη̃στος μεγάλη̨ τη̨̃ φωνη̨̃ φησιν μαίνη̨ Παυ̃λε τὰ πολλά σε γράμματα εἰς μανίαν περιτρέπει
25 ὁ δὲ Παυ̃λος οὐ μαίνομαι φησίν κράτιστε Φη̃στε ἀλλὰ ἀληθείας καὶ σωφροσύνης ῥήματα ἀποφθέγγομαι
26 ἐπίσταται γὰρ περὶ τούτων ὁ βασιλεύς πρòς ὃν καὶ παρρησιαζόμενος λαλω̃ λανθάνειν γὰρ αὐτòν τι τούτων οὐ πείθομαι οὐθέν οὐ γάρ ἐστιν ἐν γωνία̨ πεπραγμένον του̃το
27 πιστεύεις βασιλευ̃ ’Αγρίππα τοι̃ς προφήταις οἰ̃δα ὅτι πιστεύεις
28 ὁ δὲ ’Αγρίππας πρòς τòν Παυ̃λον ἐν ὀλίγω̨ με πείθεις Χριστιανòν ποιη̃σαι
29 ὁ δὲ Παυ̃λος εὐξαίμην ἂν τω̨̃ θεω̨̃ καὶ ἐν ὀλίγω̨ καὶ ἐν μεγάλω̨ οὐ μόνον σὲ ἀλλὰ καὶ πάντας τοὺς ἀκούοντάς μου σήμερον γενέσθαι τοιούτους ὁποι̃ος καὶ ἐγώ εἰμι παρεκτòς τω̃ν δεσμω̃ν τούτων
30 ἀνέστη τε ὁ βασιλεὺς καὶ ὁ ἡγεμὼν ἥ τε Βερνίκη καὶ οἱ συγκαθήμενοι αὐτοι̃ς
31 καὶ ἀναχωρήσαντες ἐλάλουν πρòς ἀλλήλους λέγοντες ὅτι οὐδὲν θανάτου ἢ δεσμω̃ν ἄξιον τι πράσσει ὁ ἄνθρωπος οὑ̃τος
32 ’Αγρίππας δὲ τω̨̃ Φήστω̨ ἔφη ἀπολελύσθαι ἐδύνατο ὁ ἄνθρωπος οὑ̃τος εἰ μὴ ἐπεκέκλητο Καίσαρα

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, κεφαλίς 27

ὡς δὲ ἐκρίθη του̃ ἀποπλει̃ν ἡμα̃ς εἰς τὴν ’Ιταλίαν παρεδίδουν τόν τε Παυ̃λον καί τινας ἑτέρους δεσμώτας ἑκατοντάρχη̨ ὀνόματι ’Ιουλίω̨ σπείρης Σεβαστη̃ς
ἐπιβάντες δὲ πλοίω̨ ’Αδραμυττηνω̨̃ μέλλοντι πλει̃ν εἰς τοὺς κατὰ τὴν ’Ασίαν τόπους ἀνήχθημεν ὄντος σὺν ἡμι̃ν ’Αριστάρχου Μακεδόνος Θεσσαλονικέως
τη̨̃ τε ἑτέρα̨ κατήχθημεν εἰς Σιδω̃να φιλανθρώπως τε ὁ ’Ιούλιος τω̨̃ Παύλω̨ χρησάμενος ἐπέτρεψεν πρòς τοὺς φίλους πορευθέντι ἐπιμελείας τυχει̃ν
κἀκει̃θεν ἀναχθέντες ὑπεπλεύσαμεν τὴν Κύπρον διὰ τò τοὺς ἀνέμους εἰ̃ναι ἐναντίους
τό τε πέλαγος τò κατὰ τὴν Κιλικίαν καὶ Παμφυλίαν διαπλεύσαντες κατήλθομεν εἰς Μύρα τη̃ς Λυκίας
κἀκει̃ εὑρὼν ὁ ἑκατοντάρχης πλοι̃ον ’Αλεξανδρι̃νον πλέον εἰς τὴν ’Ιταλίαν ἐνεβίβασεν ἡμα̃ς εἰς αὐτό
ἐν ἱκαναι̃ς δὲ ἡμέραις βραδυπλοου̃ντες καὶ μόλις γενόμενοι κατὰ τὴν Κνίδον μὴ προσεω̃ντος ἡμα̃ς του̃ ἀνέμου ὑπεπλεύσαμεν τὴν Κρήτην κατὰ Σαλμώνην
μόλις τε παραλεγόμενοι αὐτὴν ἤλθομεν εἰς τόπον τινὰ καλούμενον Καλοὺς Λιμένας ὡ̨̃ ἐγγὺς πόλις ἠ̃ν Λασαία
ἱκανου̃ δὲ χρόνου διαγενομένου καὶ ὄντος ἤδη ἐπισφαλου̃ς του̃ πλοòς διὰ τò καὶ τὴν νηστείαν ἤδη παρεληλυθέναι παρή̨νει ὁ Παυ̃λος
10 λέγων αὐτοι̃ς ἄνδρες θεωρω̃ ὅτι μετὰ ὕβρεως καὶ πολλη̃ς ζημίας οὐ μόνον του̃ φορτίου καὶ του̃ πλοίου ἀλλὰ καὶ τω̃ν ψυχω̃ν ἡμω̃ν μέλλειν ἔσεσθαι τòν πλου̃ν
11 ὁ δὲ ἑκατοντάρχης τω̨̃ κυβερνήτη̨ καὶ τω̨̃ ναυκλήρω̨ μα̃λλον ἐπείθετο ἢ τοι̃ς ὑπò Παύλου λεγομένοις
12 ἀνευθέτου δὲ του̃ λιμένος ὑπάρχοντος πρòς παραχειμασίαν οἱ πλείονες ἔθεντο βουλὴν ἀναχθη̃ναι ἐκει̃θεν εἴ πως δύναιντο καταντήσαντες εἰς φοίνικα παραχειμάσαι λιμένα τη̃ς Κρήτης βλέποντα κατὰ λίβα καὶ κατὰ χω̃ρον
13 ὑποπνεύσαντος δὲ νότου δόξαντες τη̃ς προθέσεως κεκρατηκέναι ἄραντες ἀ̃σσον παρελέγοντο τὴν Κρήτην
14 μετ' οὐ πολὺ δὲ ἔβαλεν κατ' αὐτη̃ς ἄνεμος τυφωνικòς ὁ καλούμενος εὐρακύλων
15 συναρπασθέντος δὲ του̃ πλοίου καὶ μὴ δυναμένου ἀντοφθαλμει̃ν τω̨̃ ἀνέμω̨ ἐπιδόντες ἐφερόμεθα
16 νησίον δέ τι ὑποδραμόντες καλούμενον Καυ̃δα ἰσχύσαμεν μόλις περικρατει̃ς γενέσθαι τη̃ς σκάφης
17 ἣν ἄραντες βοηθείαις ἐχρω̃ντο ὑποζωννύντες τò πλοι̃ον φοβούμενοί τε μὴ εἰς τὴν Σύρτιν ἐκπέσωσιν χαλάσαντες τò σκευ̃ος οὕτως ἐφέροντο
18 σφοδρω̃ς δὲ χειμαζομένων ἡμω̃ν τη̨̃ ἑξη̃ς ἐκβολὴν ἐποιου̃ντο
19 καὶ τη̨̃ τρίτη̨ αὐτόχειρες τὴν σκευὴν του̃ πλοίου ἔρριψαν
20 μήτε δὲ ἡλίου μήτε ἄστρων ἐπιφαινόντων ἐπὶ πλείονας ἡμέρας χειμω̃νός τε οὐκ ὀλίγου ἐπικειμένου λοιπòν περιη̨ρει̃το ἐλπὶς πα̃σα του̃ σώ̨ζεσθαι ἡμα̃ς
21 πολλη̃ς τε ἀσιτίας ὑπαρχούσης τότε σταθεὶς ὁ Παυ̃λος ἐν μέσω̨ αὐτω̃ν εἰ̃πεν ἔδει μέν ὠ̃ ἄνδρες πειθαρχήσαντάς μοι μὴ ἀνάγεσθαι ἀπò τη̃ς Κρήτης κερδη̃σαί τε τὴν ὕβριν ταύτην καὶ τὴν ζημίαν
22 καὶ τὰ νυ̃ν παραινω̃ ὑμα̃ς εὐθυμει̃ν ἀποβολὴ γὰρ ψυχη̃ς οὐδεμία ἔσται ἐξ ὑμω̃ν πλὴν του̃ πλοίου
23 παρέστη γάρ μοι ταύτη̨ τη̨̃ νυκτὶ του̃ θεου̃ οὑ̃ εἰμι ἐγώ ὡ̨̃ καὶ λατρεύω ἄγγελος
24 λέγων μὴ φοβου̃ Παυ̃λε Καίσαρί σε δει̃ παραστη̃ναι καὶ ἰδοὺ κεχάρισταί σοι ὁ θεòς πάντας τοὺς πλέοντας μετὰ σου̃
25 διò εὐθυμει̃τε ἄνδρες πιστεύω γὰρ τω̨̃ θεω̨̃ ὅτι οὕτως ἔσται καθ' ὃν τρόπον λελάληταί μοι
26 εἰς νη̃σον δέ τινα δει̃ ἡμα̃ς ἐκπεσει̃ν
27 ὡς δὲ τεσσαρεσκαιδεκάτη νὺξ ἐγένετο διαφερομένων ἡμω̃ν ἐν τω̨̃ ’Αδρία̨ κατὰ μέσον τη̃ς νυκτòς ὑπενόουν οἱ ναυ̃ται προσάγειν τινὰ αὐτοι̃ς χώραν
28 καὶ βολίσαντες εὑ̃ρον ὀργυιὰς εἴκοσι βραχὺ δὲ διαστήσαντες καὶ πάλιν βολίσαντες εὑ̃ρον ὀργυιὰς δεκαπέντε
29 φοβούμενοί τε μή που κατὰ τραχει̃ς τόπους ἐκπέσωμεν ἐκ πρύμνης ῥίψαντες ἀγκύρας τέσσαρας ηὔχοντο ἡμέραν γενέσθαι
30 τω̃ν δὲ ναυτω̃ν ζητούντων φυγει̃ν ἐκ του̃ πλοίου καὶ χαλασάντων τὴν σκάφην εἰς τὴν θάλασσαν προφάσει ὡς ἐκ πρώ̨ρης ἀγκύρας μελλόντων ἐκτείνειν
31 εἰ̃πεν ὁ Παυ̃λος τω̨̃ ἑκατοντάρχη̨ καὶ τοι̃ς στρατιώταις ἐὰν μὴ οὑ̃τοι μείνωσιν ἐν τω̨̃ πλοίω̨ ὑμει̃ς σωθη̃ναι οὐ δύνασθε
32 τότε ἀπέκοψαν οἱ στρατιω̃ται τὰ σχοινία τη̃ς σκάφης καὶ εἴασαν αὐτὴν ἐκπεσει̃ν
33 ἄχρι δὲ οὑ̃ ἡμέρα ἤμελλεν γίνεσθαι παρεκάλει ὁ Παυ̃λος ἅπαντας μεταλαβει̃ν τροφη̃ς λέγων τεσσαρεσκαιδεκάτην σήμερον ἡμέραν προσδοκω̃ντες ἄσιτοι διατελει̃τε μηθὲν προσλαβόμενοι
34 διò παρακαλω̃ ὑμα̃ς μεταλαβει̃ν τροφη̃ς του̃το γὰρ πρòς τη̃ς ὑμετέρας σωτηρίας ὑπάρχει οὐδενòς γὰρ ὑμω̃ν θρὶξ ἀπò τη̃ς κεφαλη̃ς ἀπολει̃ται
35 εἴπας δὲ ταυ̃τα καὶ λαβὼν ἄρτον εὐχαρίστησεν τω̨̃ θεω̨̃ ἐνώπιον πάντων καὶ κλάσας ἤρξατο ἐσθίειν
36 εὔθυμοι δὲ γενόμενοι πάντες καὶ αὐτοὶ προσελάβοντο τροφη̃ς
37 ἤμεθα δὲ αἱ πα̃σαι ψυχαὶ ἐν τω̨̃ πλοίω̨ διακόσιαι ἑβδομήκοντα ἕξ
38 κορεσθέντες δὲ τροφη̃ς ἐκούφιζον τò πλοι̃ον ἐκβαλλόμενοι τòν σι̃τον εἰς τὴν θάλασσαν
39 ὅτε δὲ ἡμέρα ἐγένετο τὴν γη̃ν οὐκ ἐπεγίνωσκον κόλπον δέ τινα κατενόουν ἔχοντα αἰγιαλòν εἰς ὃν ἐβουλεύοντο εἰ δύναιντο ἐξω̃σαι τò πλοι̃ον
40 καὶ τὰς ἀγκύρας περιελόντες εἴων εἰς τὴν θάλασσαν ἅμα ἀνέντες τὰς ζευκτηρίας τω̃ν πηδαλίων καὶ ἐπάραντες τòν ἀρτέμωνα τη̨̃ πνεούση̨ κατει̃χον εἰς τòν αἰγιαλόν
41 περιπεσόντες δὲ εἰς τόπον διθάλασσον ἐπέκειλαν τὴν ναυ̃ν καὶ ἡ μὲν πρω̨̃ρα ἐρείσασα ἔμεινεν ἀσάλευτος ἡ δὲ πρύμνα ἐλύετο ὑπò τη̃ς βίας τω̃ν κυμάτων
42 τω̃ν δὲ στρατιωτω̃ν βουλὴ ἐγένετο ἵνα τοὺς δεσμώτας ἀποκτείνωσιν μή τις ἐκκολυμβήσας διαφύγη̨
43 ὁ δὲ ἑκατοντάρχης βουλόμενος διασω̃σαι τòν Παυ̃λον ἐκώλυσεν αὐτοὺς του̃ βουλήματος ἐκέλευσέν τε τοὺς δυναμένους κολυμβα̃ν ἀπορίψαντας πρώτους ἐπὶ τὴν γη̃ν ἐξιέναι
44 καὶ τοὺς λοιποὺς οὓς μὲν ἐπὶ σανίσιν οὓς δὲ ἐπί τινων τω̃ν ἀπò του̃ πλοίου καὶ οὕτως ἐγένετο πάντας διασωθη̃ναι ἐπὶ τὴν γη̃ν

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, κεφαλίς 28

καὶ διασωθέντες τότε ἐπέγνωμεν ὅτι Μελίτη ἡ νη̃σος καλει̃ται
οἵ τε βάρβαροι παρει̃χον οὐ τὴν τυχου̃σαν φιλανθρωπίαν ἡμι̃ν ἅψαντες γὰρ πυρὰν προσελάβοντο πάντας ἡμα̃ς διὰ τòν ὑετòν τòν ἐφεστω̃τα καὶ διὰ τò ψυ̃χος
συστρέψαντος δὲ του̃ Παύλου φρυγάνων τι πλη̃θος καὶ ἐπιθέντος ἐπὶ τὴν πυράν ἔχιδνα ἀπò τη̃ς θέρμης ἐξελθου̃σα καθη̃ψεν τη̃ς χειρòς αὐτου̃
ὡς δὲ εἰ̃δον οἱ βάρβαροι κρεμάμενον τò θηρίον ἐκ τη̃ς χειρòς αὐτου̃ πρòς ἀλλήλους ἔλεγον πάντως φονεύς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος οὑ̃τος ὃν διασωθέντα ἐκ τη̃ς θαλάσσης ἡ δίκη ζη̃ν οὐκ εἴασεν
ὁ μὲν οὐ̃ν ἀποτινάξας τò θηρίον εἰς τò πυ̃ρ ἔπαθεν οὐδὲν κακόν
οἱ δὲ προσεδόκων αὐτòν μέλλειν πίμπρασθαι ἢ καταπίπτειν ἄφνω νεκρόν ἐπὶ πολὺ δὲ αὐτω̃ν προσδοκώντων καὶ θεωρούντων μηδὲν ἄτοπον εἰς αὐτòν γινόμενον μεταβαλόμενοι ἔλεγον αὐτòν εἰ̃ναι θεόν
ἐν δὲ τοι̃ς περὶ τòν τόπον ἐκει̃νον ὑπη̃ρχεν χωρία τω̨̃ πρώτω̨ τη̃ς νήσου ὀνόματι Ποπλίω̨ ὃς ἀναδεξάμενος ἡμα̃ς τρει̃ς ἡμέρας φιλοφρόνως ἐξένισεν
ἐγένετο δὲ τòν πατέρα του̃ Ποπλίου πυρετοι̃ς καὶ δυσεντερίω̨ συνεχόμενον κατακει̃σθαι πρòς ὃν ὁ Παυ̃λος εἰσελθὼν καὶ προσευξάμενος ἐπιθεὶς τὰς χει̃ρας αὐτω̨̃ ἰάσατο αὐτόν
τούτου δὲ γενομένου καὶ οἱ λοιποὶ οἱ ἐν τη̨̃ νήσω̨ ἔχοντες ἀσθενείας προσήρχοντο καὶ ἐθεραπεύοντο
10 οἳ καὶ πολλαι̃ς τιμαι̃ς ἐτίμησαν ἡμα̃ς καὶ ἀναγομένοις ἐπέθεντο τὰ πρòς τὰς χρείας
11 μετὰ δὲ τρει̃ς μη̃νας ἀνήχθημεν ἐν πλοίω̨ παρακεχειμακότι ἐν τη̨̃ νήσω̨ ’Αλεξανδρίνω̨ παρασήμω̨ Διοσκούροις
12 καὶ καταχθέντες εἰς Συρακούσας ἐπεμείναμεν ἡμέρας τρει̃ς
13 ὅθεν περιελόντες κατηντήσαμεν εἰς ‘Ρήγιον καὶ μετὰ μίαν ἡμέραν ἐπιγενομένου νότου δευτεραι̃οι ἤλθομεν εἰς Ποτιόλους
14 οὑ̃ εὑρόντες ἀδελφοὺς παρεκλήθημεν παρ' αὐτοι̃ς ἐπιμει̃ναι ἡμέρας ἑπτά καὶ οὕτως εἰς τὴν ‘Ρώμην ἤλθαμεν
15 κἀκει̃θεν οἱ ἀδελφοὶ ἀκούσαντες τὰ περὶ ἡμω̃ν ἠ̃λθαν εἰς ἀπάντησιν ἡμι̃ν ἄχρι ’Αππίου Φόρου καὶ Τριω̃ν Ταβερνω̃ν οὓς ἰδὼν ὁ Παυ̃λος εὐχαριστήσας τω̨̃ θεω̨̃ ἔλαβε θάρσος
16 ὅτε δὲ εἰσήλθομεν εἰς ‘Ρώμην ἐπετράπη τω̨̃ Παύλω̨ μένειν καθ' ἑαυτòν σὺν τω̨̃ φυλάσσοντι αὐτòν στρατιώτη̨
17 ἐγένετο δὲ μετὰ ἡμέρας τρει̃ς συγκαλέσασθαι αὐτòν τοὺς ὄντας τω̃ν ’Ιουδαίων πρώτους συνελθόντων δὲ αὐτω̃ν ἔλεγεν πρòς αὐτούς ἐγώ ἄνδρες ἀδελφοί οὐδὲν ἐναντίον ποιήσας τω̨̃ λαω̨̃ ἢ τοι̃ς ἔθεσι τοι̃ς πατρώ̨οις δέσμιος ἐξ ‘Ιεροσολύμων παρεδόθην εἰς τὰς χει̃ρας τω̃ν ‘Ρωμαίων
18 οἵτινες ἀνακρίναντές με ἐβούλοντο ἀπολυ̃σαι διὰ τò μηδεμίαν αἰτίαν θανάτου ὑπάρχειν ἐν ἐμοί
19 ἀντιλεγόντων δὲ τω̃ν ’Ιουδαίων ἠναγκάσθην ἐπικαλέσασθαι Καίσαρα οὐχ ὡς του̃ ἔθνους μου ἔχων τι κατηγορει̃ν
20 διὰ ταύτην οὐ̃ν τὴν αἰτίαν παρεκάλεσα ὑμα̃ς ἰδει̃ν καὶ προσλαλη̃σαι ἕνεκεν γὰρ τη̃ς ἐλπίδος του̃ ’Ισραὴλ τὴν ἅλυσιν ταύτην περίκειμαι
21 οἱ δὲ πρòς αὐτòν εἰ̃παν ἡμει̃ς οὔτε γράμματα περὶ σου̃ ἐδεξάμεθα ἀπò τη̃ς ’Ιουδαίας οὔτε παραγενόμενός τις τω̃ν ἀδελφω̃ν ἀπήγγειλεν ἢ ἐλάλησέν τι περὶ σου̃ πονηρόν
22 ἀξιου̃μεν δὲ παρὰ σου̃ ἀκου̃σαι ἃ φρονει̃ς περὶ μὲν γὰρ τη̃ς αἱρέσεως ταύτης γνωστòν ἡμι̃ν ἐστιν ὅτι πανταχου̃ ἀντιλέγεται
23 ταξάμενοι δὲ αὐτω̨̃ ἡμέραν ἠ̃λθον πρòς αὐτòν εἰς τὴν ξενίαν πλείονες οἱ̃ς ἐξετίθετο διαμαρτυρόμενος τὴν βασιλείαν του̃ θεου̃ πείθων τε αὐτοὺς περὶ του̃ ’Ιησου̃ ἀπό τε του̃ νόμου Μωϋσέως καὶ τω̃ν προφητω̃ν ἀπò πρωΐ ἕως ἑσπέρας
24 καὶ οἱ μὲν ἐπείθοντο τοι̃ς λεγομένοις οἱ δὲ ἠπίστουν
25 ἀσύμφωνοι δὲ ὄντες πρòς ἀλλήλους ἀπελύοντο εἰπόντος του̃ Παύλου ῥη̃μα ἓν ὅτι καλω̃ς τò πνευ̃μα τò ἅγιον ἐλάλησεν διὰ ’Ησαΐου του̃ προφήτου πρòς τοὺς πατέρας ὑμω̃ν
26 λέγων πορεύθητι πρòς τòν λαòν του̃τον καὶ εἰπόν ἀκοη̨̃ ἀκούσετε καὶ οὐ μὴ συνη̃τε καὶ βλέποντες βλέψετε καὶ οὐ μὴ ἴδητε
27 ἐπαχύνθη γὰρ ἡ καρδία του̃ λαου̃ τούτου καὶ τοι̃ς ὠσὶν βαρέως ἤκουσαν καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτω̃ν ἐκάμμυσαν μήποτε ἴδωσιν τοι̃ς ὀφθαλμοι̃ς καὶ τοι̃ς ὠσὶν ἀκούσωσιν καὶ τη̨̃ καρδία̨ συνω̃σιν καὶ ἐπιστρέψωσιν καὶ ἰάσομαι αὐτούς
28 γνωστòν οὐ̃ν ἔστω ὑμι̃ν ὅτι τοι̃ς ἔθνεσιν ἀπεστάλη του̃το τò σωτήριον του̃ θεου̃ αὐτοὶ καὶ ἀκούσονται
29 ...
30 ἐνέμεινεν δὲ διετίαν ὅλην ἐν ἰδίω̨ μισθώματι καὶ ἀπεδέχετο πάντας τοὺς εἰσπορευομένους πρòς αὐτόν
31 κηρύσσων τὴν βασιλείαν του̃ θεου̃ καὶ διδάσκων τὰ περὶ του̃ κυρίου ’Ιησου̃ Χριστου̃ μετὰ πάσης παρρησίας ἀκωλύτως
Для корректного отображения некириллических текстов желательно установить шрифты Lucida Sans Unicode (для текстов на греческом) и Hirmos (для текстов на церковнославянском). Если Ваш браузер поддерживает технологию CSS3, шрифты будут загружены автоматически.
Комментарии:
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

8 В ст. Деян 8:1-4сообщается о гонении на Иерусалимскую Церковь, о погребении Стефана, о деятельности Павла гонителя, о рассеянии верующих, способствовавшем распространению учения Христа. Эти события описываются в четырех последующих главах.


8:3 "Савл терзал церковь" - он был уполномочен синедрионом разыскивать и арестовывать христиан.


8:5 Речь идет не об апостоле Филиппе, а о Филиппе диаконе (см Деян 6:5). Проповедовал Христа - Мессию, пришествия которого ожидали и самаряне (ср. Ин 4:25).


8:9-11 "Симон" Гиттонский, прозванный Магом, или Волхвом, по свидетельству его соотечественника св. Иустина (1 Апология 26), поражал своими чудесами Рим в годы правления имп. Клавдия (41-54). Он проповедовал некое оккультное гностическое учение, сведения о котором дошли до нас только через христианские источники. Секта Симона просуществовала вплоть до IV в.


8:14 "Апостолы послали к ним Петра и Иоанна" - самаряне принадлежали к той же расе, что и иудеи, и исповедовали ту же веру; но они поклонялись Богу не в Иерусалиме, а на горе Гаризим (Ин 4:20). Апостолы решили совместно, что в таком важном деле, как утверждение в вере самарян, необходимо участие главы апостолов и его обычного спутника.


8:15 Филипп, будучи диаконом, не имел полномочия сообщать дары Духа Святого, т.е. совершать таинство, ныне именуемое таинством миропомазания.


8:18-19 Продажа церковных полномочий за деньги получила название симонии по имени Симона Волхва.


8:20 "Дар Божий" - Святой Дух есть дар Божий в абсолютном смысле слова (ср. Деян 2:38; Деян 10:45; Деян 11:17; Лк 11:9; Лк 11:13), как поется в гимне Западной Церкви Veni Creator.


8:22 Петр призывает Симона к покаянию, ибо Господь желает не смерти грешника, а его обращения.


8:26 "Ангел Господень" - (ср. Тов 5:4; Еф 1:21) -ангелы, служители Христа и исполнители Его велений (Мф 4:11; Мф 26:53; Ин 1:51и др.); в Деян они направляют членов первохристианской общины на исполнение воли Божией (Деян 1:10; Деян 5:19; Деян 10:3; Деян 12:7-18; Деян 12:23; Деян 27:23). "На полдень" - на юг.


8:27 "Ефиоплянин" - в ту эпоху Эфиопией именовалась также территория нынешнего Судана. "Кандакии" - не собственное имя, а титул эфиопской царицы.


8:32-33 "Место из Писания" - пророчество Исаии (Ис 53:7-8) об искупительных страданиях и смерти Мессии (ср. Деян 3:13и Лк 4:17-21пар).


8:40 Азот - филистимский город на берегу Средиземного моря (севернее Газы).


9:1-20 Описание обращения Савла. Оно произошло, очевидно, в 36 г., приблизительно за 12 лет (14 лет по счету древних) до Собора, имевшего место в 49 г. в Иерусалиме (Гал 2:1сл.; Деян 15).


9:2 "Последующих сему учению" - (греч "thV ddou", т.е. этому пути) - Лк имеет здесь в виду поведение христиан (ср. Деян 16:17; Деян 18:25-26; Деян 19:9; Деян 19:23и др.). Слово "путь", употреблявшееся в этом смысле в ВЗ (Пс 118:1), в НЗ приобретает смысл подражания Христу (Мф 7:13-14; Мф 22:16и др.), который сам назвал себя "Путем" (Ин 14:6). "Мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим" - римские власти оставляли за первосвященниками право судить всех членов иудейских общин, находившихся даже вне Палестины; согласно 1 Мак 15:21, им должны были "выдавать зловредных людей".


9:3-7 Обращение Савла описано в НЗ несколько раз (Деян 9:1-7; Деян 22:1-16; Деян 26:9-18; ср. Гал 1:11-16; 1 Кор 15:3-8; Флп 3:12) с незначительными вариациями. "Гонишь Meня" - Христос отождествляет Себя со Своей Церковью.


9:5 "Я Иисус, Которого ты гонишь" - все, что делают ученикам за имя Иисуса, делают Ему (Мф 10:40; Мф 25:41-45). "Трудно тебе идти против рожна" - пастухи степных быков вооружались рожнами - палками с железными наконечниками. Савл уподобляется яростному быку, укрощаемому пастырем. "Слыша голос, а никого не видя". Спутники Савла не видели Говорившего, но видели свет (Деян 22:9).


9:10-12 Здесь говорится о двух видениях: Анании (Деян 9:10-11) и Савлу (Деян 9:12).


9:11 Прямая улица доныне существует в Дамаске и носит то же название.


9:13 "Святым Твоим в Иерусалиме" - Бог есть абсолютная святость (Ис 6:3), и те, кто посвящает себя служению Ему, также называются "святыми" (Лев 17:1). Сначала это наименование относилось к Израильскому народу (Исх 19:6), в частности, к общине мессианских времен (Дан 7:18), а затем стало применяться к христианам, новому "святому" народу (1 Петр 2:5; 1 Петр 2:9), призванному , (Рим 1:7; 1 Кор 2:1) через крещение (Еф 5:26сл.) пребывать в чистоте (1 Кор 7:34) и святости (1 Петр 1:15сл.) "по примеру Святого Бога" и как Иисус, "Святый Божий" (Мк 1:24), ибо святость есть дело Божие. Поэтому в первохристианской общине было принято называть святыми христиан, сначала в Иерусалимской Церкви (Деян 9:13; Деян 9:32; Деян 9:41и др.), а затем и в других Церквах (Рим 8:27; Рим 12:13; 1 Кор 6:1сл. и др.).


9:15 "Возвещать имя Мое перед народами и царями и сынами Израилевыми" (ср. Иер 1:10) - миссия Павла относится "ко всем людям" (Деян 22:15), к "язычникам" (Деян 26:17), о чем сам Павел говорит в посланиях (Гал 1:16; ср. Рим 1:5; Рим 11:13; Рим 15:16-18и др.). О царях см Деян 26:2.


9:20-25 Согласно Гал 1:17, Савл в это время отправился в Аравию, т.е. в пределы Набатейского царства, граничащего на востоке с Палестиной, а оттуда снова вернулся в Дамаск. В Дамаске иудеи донесли на него правителю царя Ареты IV (ум в 40 г.), называя Савла опасным мятежником, и правитель приказал его арестовать. Однако друзья спасли его, опустив по стене в корзине (2 Кор 11:32). Поскольку римляне уступили Дамаск Арете только в 37 г., бегство Савла произошло, по-видимому, около этого времени. Всего он пробыл в Дамаске и Набатее 3 года (Гал 1:18).


9:26-30 Павел рассказывает об этом посещении Иерусалима в послании к Гал 1:18-19.


9:27 В Иерусалиме Варнава представил Савла апостолам Петру и Иакову младшему (Гал 1:18).


9:29 "Говорил также и состязался с эллинистами" - вариант: с греками (т.е. с язычниками); тот же вариант в Деян 11:20.


9:30 "В Тарс" - куда Варнава пошел за ним (Деян 11:25); ср. Гал 1:18-21с Деян 22:17-21.


9:31 "В страхе Господнем" - см прим к Деян 2:43; "при утешении от Святого Духа" -о радости, приносимой верой, см Деян 2:46.


9:32 "Петр, обходя всех" - Петр "обходил, как бы некоторый военачальник, ряды, наблюдая, какая часть сомкнута, какая во всем вооружении и какая имеет нужду в его присутствии... Где была опасность и где требовалась распорядительность, там он; а где все было в мире, там все они вместе; так он не искал себе большей чести". (Св. Иоанн Златоуст, Беседа XXI на Деян, Творения изд. СПБ Дух. Акад., том IX, стр. 200-201).


9:35 Сарон - приморская равнина от Иоппии (ныне Яффа) до Кесарии.


9:43 "Симона кожевника" - кварталы кожевников (из-за неприятного запаха кож) полагалось строить на расстоянии 50 локтей от других кварталов (Гемара. Кетубот, 77а, Бава Батра, 25а). Таким образом, ап Петр выбирает себе местожительство среди "низшего" класса населения Яффы.


10:1 Корнилий был сотником (центурионом) стоящей в Кесарии римской когорты (десятой части легиона), набранной из уроженцев Италии и потому носившей название Италийской. Лк не рассматривает его обращение как индивидуальный случай. Его универсальное значение выявляется во всем рассказе; Лк подробно говорит о видениях Петру и Корнилию и связывает это событие с решениями Иерусалимского Собора (ср. Деян 15:7-11; Деян 15:14). Из этого можно заключить: 1 - Сам Бог указал, что язычников следует принимать в Церковь, не требуя от них соблюдения предписаний Моисеева Закона (ср. Деян 10:34-35; Деян 10:44-48; Деян 11:1; Деян 11:15-18; Деян 15:7-11; Деян 15:14; Гал 2:1-10); 2 - Сам Бог указал Петру, что он должен принять приглашение необрезанного.


10:2 "Благочестивый и боящийся Бога", т.е. прозелит (см Деян 2:10).


10:4 "Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом" - ср. Лев 2:2("священник сожжет... в память на жертвеннике") и Тов 12:12("я возносил память молитвы вашей пред Святаго").


10:9 "Около шестого часа" (3 ч. пополудни) - время, когда по обычаю совершалась молитва. "Верх дома". На Востоке плоскую крышу жилища нередко превращали в террасу, где можно было молиться и отдыхать.


10:10 "Исступление" - (греч "ekstasiV" - экстаз) - высшая степень религиозного подъема, во время которого душа человека как бы выходит из сферы земного бытия и переносится в горний мир.


10:14 Закон Моисеев запрещал употреблять некоторые виды пищи (Лев 11), что вынуждало иудеев приготовлять стол по собственным правилам. Это было мерой, ограждавшей ВЗ-ную общину от тесного соприкосновения с язычниками.


10:15 "Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым" - Господь внушает апостолу Петру, что, как отменено теперь предписанное ветхим Законом различие между пищею чистою и нечистою, так отменено и различие между людьми чистыми (иудеями) и нечистыми (язычниками), ибо тем и другим равно открыт путь спасения.


10:31 "Воспомянулись" - безличная форма может служить указанием на посредничество ангелов (ср. Мф 18:11; Мф 18:14; Откр 5:8; Откр 8:3; Тов 12:12).


10:34-36 Апостол свидетельствует, что Иисус, Мессия, посланный к Израилю, есть "Господь всех народов". "Поступающий по правде приятен Ему" - культовая терминология (ст. Деян 10:4). Богу приятны непорочные жертвы и тот, кто их приносит (Лев 1:3; Лев 19:5; Лев 22:19-27); Исаия (Ис 56:7) возвестил, что в конце времен жертвы язычников будут "благоприятны" Богу (ср. Мал 1:10-11; Рим 15:16; Флп 4:18; 1 Петр 2:5).


10:37-42 В этом резюме евангельской истории (ср. Деян 1:21-22; Деян 2:22) Лк перечисляет главные моменты, характерные для его Евангелия.


10:42 "Проповедовать людям" (греч "lav") - т.е. народу израильскому. "Судия живых и мертвых" - тех, которые будут живы во время Его второго пришествия, и тех, которые тогда воскреснут для суда (ср. 1 Фес 4:13-5:10).


10:44 "Дух Святый сошел на всех" - сошествие Св. Духа на язычников подтверждает истинность слов Петра. "Пятидесятница язычников", подобная "Пятидесятнице учеников Христовых" (ср. Деян 10:47; Деян 11:15; Деян 15:8), полагает основание принятию язычников в Церковь.


10:48 "Велел им креститься во имя Иисуса Христа" (греч "baptisqhnai" - чтобы их крестили) - обыкновенно апостолы сами не совершали таинства крещения. "Просили его пробыть у них несколько дней" - согласно Деян 11:2-3(ср. Деян 10:28), пребывание Петра у необрезанных, еще более, чем разрешение их крестить, показалось иерусалимским евреям нарушением Закона. То же произошло в Антиохии (Гал 2:11).


11:17 "Кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу?" - Петр объясняет, на каком основании язычники были крещены, а также, почему он принял приглашение язычника, ср. ст. Деян 11:3; Деян 10:1. На Иерусалимском Соборе (Деян 15:5-29) продолжается обсуждение вопроса, поставленного в этой главе.


11:18 "Язычникам" (греч "eqnesin" -"народам"), т.е. тем, кто, даже веруя в единого Бога, не исполняет всех обрядов ВЗ-ной религии.


11:19 В Деян 8:1; Деян 8:4Лк сообщил о рассеянии учеников Христа после мученичества Стефана. Он прервал повествование, чтобы описать деяния Филиппа (Деян 8:5-40) и Петра (Деян 9:31-18), и теперь продолжает его, рассказывая об основании Церкви в Антиохии. Как Иерусалим был центром иудео-христианской Церкви, так Антиохия, главный город Сирии, третий город империи (после Рима и Александрии), становится средоточием Церкви новообращенных из язычников.


11:20 "Благовествуя Господа Иисуса" - эллинам ученики возвещали не "Христа", которого ожидали евреи, а "Господа" (ср. Деян 25:26).


11:22 Церковь Иерусалимская наблюдает за тем, что происходит в других Церквах (ср. Деян 8:14; Деян 8:11; Гал 2:2. Полагая, что наименование Иисуса "Христос" является именем собственным, антиохийцы стали называть последователей Христа христианами. Прежде члены Церкви Христовой именовались учениками, братьями, святыми.


11:25 Савл, посетив Иерусалим впервые после своего обращения, вернулся на родину в Тарс. Там Господь укрепил его силой благодати (2 Кор 12:2-4). По-видимому, Варнава счел Савла наиболее подходящим работником для новой, антиохийской нивы. Он знал, что призвание Савла - проповедовать язычникам (ср. Деян 9:15). Савл прибыл в Антиохию ок. 43 г.


11:27 "Пришли из Иерусалима в Антиохию пророки" - пророки НЗ, как и прореки ВЗ (Втор 18:18; 2 Петр 1:21; Мф 5:12) - харизматики (1 Кор 12:1), говорящие от имени Бога под действием Св. Духа. Вместе с рождением Церкви возрождается и пророческая харизма, угасшая в Израиле. Иоанн Креститель был звеном, соединяющим пророческое служение двух Заветов. В НЗ-ную эпоху эта харизма иногда сообщается всем верующим (Деян 19:6; 1 Кор 1:4-5; 1 Кор 14:26; 1 Кор 14:29-33; 1 Кор 14:37). Однако, некоторые из них удостаиваются особой харизмы и поэтому носят название пророков (Деян 11:27; Деян 13:1; Деян 15:32; Деян 21:9). Их "Бог поставил в Церкви" на второе место после апостолов (1 Кор 12:28-29; Еф 4:11), ибо они считаются свидетелями Св. Духа (Откр 1:3; Откр 1:19и т.д.), передающими Его "откровения" (1 Кор 14:6; 1 Кор 14:26; 1 Кор 14:30; Откр 1:1), как апостолы - свидетелями воскресшего Христа (Рим 1:1; Деян 1:8). Они предсказывают будущее (Деян 11:28; Деян 21:11), читают в сердцах (1 Кор 14:24-29), говорят людям "в назидание, увещание и утешение" (1 Кор 14 3). Их главная миссия заключалась, очевидно, в том, чтобы изъяснять Писания, особенно книги древних пророков (1 Петр 1:10-12), и таким образом раскрывать "тайну" домостроительства Божия (1 Кор 13:2; Еф 3:5; Рим 14:24). Поэтому они упоминаются вместе с апостолами как столпы Церкви (Еф 2:20). Апокалипсис Ин - характерный пример НЗ-ного пророчества. Как ни велик дар пророчества, он сообщает только несовершенное и преходящее знание: "пророчества прекратятся" при лицезрении Бога лицом к лицу (1 Кор 13:8-12).


11:28 "Великий голод... " "при кесаре Клавдии" - в царствование этого кесаря (41-54) в империи действительно наступил голод в конце 40-ых годов, сначала в Греции, потом в Риме. Иосиф Флавий указывает, что это произошло в период правления проконсула Тиберия Александра (46-48).


11:30 "К пресвитерам" - пресвитеры (старейшины) управляли делами иерусалимской Церкви. Первое упоминание в Деян пресвитеров (старейшин, или старцев). Сам термин в те годы употреблялся еще довольно неопределенно. Пресвитерами называли апостолов, надзирателей общин и других лиц, несших церковное служение. Греч слово "presbuteroV" восходит к евр "закен" (старец) - так именовали религиозных учителей и наставников.


12:1 "Ирод" Агриппа, племянник Ирода Антипы и внук Ирода Великого, был возведен в 37 г. императором Гаем Калигулой в царское достоинство и получил в удел области, принадлежавшие прежде Филиппу и Лисанию, а в 41 г. император Клавдий присоединил к его царству также Иудею и Самарию, так что власть его распространилась на всю Палестину. Желая снискать популярность среди влиятельных воинствующих группировок, царь всеми средствами старался доказать свою верность отеческим заветам. Этим объясняются его репрессии против неортодоксального течения (христиан). Умер он в 44 г.


12:2 "Иаков" - сын Зеведея, один из Двенадцати. После его смерти число избранных Господом апостолов больше не восполняется. "А почему, скажут, он не убил Петра тогда же? Причину привел писатель: "тогда были", говорит, "дни опресноков", и он хотел совершить убиение его с большею торжественностию... Все молились об отце, кротком отце" (Св. Иоанн Златоуст, Бес. XXVI на Деяния Ап., Творения, том IX, стр. 245). Для неискренних и нечестивых Петр - грозный судья (дело Анании и Сапфиры, притязания Симона волхва), для всех же верующих и благочестивых христиан он - любящий отец. Ирод намеревался умертвить апостола с особой торжественностью, очевидно, зная, что Петр - "глава в лике апостольском" (Златоуст, Твор., том VII, стр. 553).


12:12 "Иоанн, называемый Марком" - двоюродный брат Варнавы (Кол 4 10). О нем см далее Деян 12:25; Деян 13:5; Деян 13:13; Деян 15:37-39. Он был с Павлом в период его первого заключения (Кол 4:10; Флм 1:24); незадолго до смерти Павел просит его прийти "для служения" (2 Тим 4:11). Он был также учеником Петра (1 Петр 5:13). Предание указывает на него как на автора второго Евангелия.


12:15 "Это Ангел его" -отголосок народного верования в ангелов-хранителей; ангел считался духовным "alter ego" человека, которому он покровительствовал.


12:17 "Уведомьте о сем Иакова" - когда говорится о Иакове без какого-либо уточнения, имеется в виду "брат Господень". Уже в эпоху первого посещения Павлом Иерусалима (Гал 1:19- это было в 36 г., ср. Деян 9:1) Иаков был главой еврейской общины иерусалимских христиан. Он управлял матерью-Церковью после ухода Петра (ср. Деян 15:13; Деян 21:18; 1 Кор 15:7). Его считают автором соборного послания Иакова. "Выйдя, пошел в другое место" - согласно церковному преданию, - в Рим. Климент Александрийский (Строматы 6 5) и Евсевий (Церк Ист 5 18) утверждают, что Господь повелел Двенадцати не покидать Иудеи в течение 12 лет (после Вознесения).


12:19 "Ирод... судил стражей и велел казнить их" - стражи были ответственны за пленников, которых они стерегли; а случае недосмотра они подвергались казни (ср. Деян 16:27; Деян 27:42).


12:20 В приморские области Финикии зерно ввозилось из владений Ирода.


12:25 Возвращение Савла и Варнавы произошло ок. 46 г.


13:1 "Учители" - получившие учительную харизму приобретают способность преподавать нравственное и доктринальное учение на основе Писания. 13-й главой начинается раздел книги, посвященный миссионерским трудам ап Павла, во время которых он преодолел по суше и по морю более 15 000 км. Подчеркивая переход к этой теме, св. Лука открывает рассказ словами, звучащими как пролог. "Нигер" (лат "черный"), возможно, римский вольноотпущенник, получивший прозвище от хозяина. "Манаил" (евр "Менахем"), сын кормилицы Ирода Антипы, тетрарха Галилеи (умертвившего Иоанна Крестителя). Св. Лука дает понять, что названные пять лиц составляют как бы совет старейшин Антиохийской церкви.


13:3 "Возложив на них руки" -согласно Деян 14:26(ср. Деян 15:40), этим жестом община поручает Богу новых миссионеров, избранных (ст. Деян 13:2) и посланных (ст. Деян 13:4) Св. Духом. Обряд этот не вполне тождествен совершенному в Деян 6:6, когда апостолы облекли ответственностью семерых диаконов.


13:4 В своем первом путешествии по языческим странам (45-49 гг.) ап Павел исходил южную часть Малой Азии, проповедуя на Кипре (родине Варнавы, см 4 36), в Антиохии, Иконии, Листре и Дервии.


13:5 Обычно (17 2) Павел сначала обращается к иудеям (Деян 13:14; Деян 14:1; Деян 16:13; Деян 17:10, Деян 17:17; Деян 18:4, Деян 18:19; Деян 19:8; Деян 28:17-23) и только, когда они его отвергают, он обращается к язычникам (ср. Деян 13:46; Деян 18:6; Деян 28:28). "Иоанна" - см Деян 12:12.


13:6-7 "Проконсул... пожелал услышать слово Божие" - наместник (проконсул) провинции являет себя столь же ревностным искателем правой веры, как и сотник Корнилий. О проконсуле "Сергии Павле" упоминают и античные документы. По-видимому, он, как многие римляне, интересовался религиями Востока, о чем свидетельствует пребывание в его доме иудейского прорицателя (согласно Плинию, на Кипре была школа восточных заклинателей). Этот же интерес и привлек внимание проконсула к Павлу и Варнаве.


13:9 "Савл, он же и Павел" - иудеи, как и другие жители Востока, часто принимали второе, греко-римское имя: Иоанн носил имя Марк (Деян 12:12), Иосиф-Варсава - Иуст, Симеон - Нигр и т.д. Здесь в первый раз Лк именует Павла его римским именем, которое останется за ним навсегда.


13:15 "Слово наставления" - речь идет о наставлениях, основанных на Писании (Рим 15 4). Эти наставления поручаются "пророкам" или учителям: 1 Кор 14:3; 1 Кор 14:31; 1 Тим 4:13; Евр 13:22; Деян 11:23и др.


13:16 "Мужи израильтяне и боящиеся Бога" - Павел обращается к двум категориям слушателей: иудеям и язычникам, поклонявшимся единому Богу.


13:21 "Из колена Вениаминова" - сам Павел принадлежал к этому колену (Рим 11:1; Флп 3:5).


13:34 "Я дам вам милости, обещанные Давиду, верно" - вариант: дам вам святое достояние Давидово непреложное.


13:35 Слова Давида: "Не дашь святому Твоему увидеть тление" относятся не к самому Давиду, который умер и увидел тление, но к Мессии (ср. Деян 2:29).


13:46 "С дерзновением" - Лк неоднократно подчеркивает дерзновение апостолов (Деян 4:13; Деян 4:29, Деян 4:31) и Павла (Деян 9:27-28; Деян 14:3; Деян 19:8; Деян 26:26; Деян 28:31). Павел сам говорит о нем в 1 Фес 2:2; 2 Кор 3:12; 2 Кор 7:4; Флп 1:20; Еф 3:12; Еф 6:19-20.


13:47 Павел усматривает в приводимых словах Исаии (49 6) прямое повеление Господне апостолам просветить язычников по всей земле, благовествуя спасение во Христе Иисусе.


13:48 "Которые были предуставлены к вечной жизни" (т.е. предназначены) - ср. Деян 3:15; войдут в нее те, чьи имена "написаны на небесах" (Лк 10:20), в "книге жизни" (Флп 4:3; Откр 20:12) - уверовавшие во Христа Иисуса (см Ин 10:26; Рим 8:28-30; Деян 2:39).


14:2 "Неверующие иудеи... раздражили... сердца язычников" - отказ уверовать во Христа переходит в яростное сопротивление Его посланникам.


14:3 "Смело действуя о Господе" - т.е. исполненные дерзновения о Господе.


14:6 Листра - римская колония, родина ап Тимофея (ср. Деян 16:1-2).


14:9 "Вера для получения исцеления" - вариант: вера, чтобы быть спасенным (греч "pistin tou swqhnai"); вера хромого была условием исцеления силой Божией через посредничество Павла (ср. Мф 8:10).


14:12 Ермий (греч Гермес, лат. Меркурий) считался вестником богов. По верованиям греков боги иногда сходили на землю беседовать с людьми и принимать участие в их делах. Варнава в сравнении с Павлом выглядел почтенным старцем, почему и был принят за Зевса. Павла же сочли Ермием (Гермесом), богом-посланником, поскольку он был моложе и часто говорил от лица обоих миссионеров.


14:13 "Идола Зевса" - греч "tou DioV tou ontoV pro thV polewV", букв; Зевса, стоящего перед городом. Принеся венки - язычники украшали жертвенных животных венками.


14:14 "Разодрали одежды" - в знак негодования (ср. Мф 26:25).


14:15 "От сих ложных" - подразумевается: божеств. Традиционная проповедь монотеизма: Бог истинный противопоставляется ложным богам, Бог живой - бездушным идолам; затем следует призыв к обращению (ср. 1 Фес 1:9-10; Гал 4:9; Деян 15:19; Деян 26:18, Деян 26:20).


14:22 "Утверждая души учеников" - ср. Рим 1:11; 1 Фес 3:2, 1 Фес 3:13; Лк 22:32.


14:23 "Рукоположив же им пресвитеров" - пресвитеры избраны не общиной, а апостолами (см также Тит 1:5); поставление пресвитеров способствовало упрочению новооснованных общин и обеспечивало их благоустройство.


14:27 "Он отверз дверь веры язычникам" - ту же метафору употребляет Павел (1 Кор 16:19; 2 Кор 2:12; Кол 4:3).


15:1 "Пришедшие из Иудеи" - главным аргументом консервативно настроенных христиан было то, что все заповеди и обряды Пятикнижия (Торы) имеют божественное происхождение, и, следовательно, никто не вправе их отменять (тем более, памятуя о словах Христовых: Мф 5:17-20). Кроме того, Сам Христос обращался только к иудеям и прозелитам (капернаумский сотник), и из этого делали вывод, что учеником Его может стать только тот, кто формально вошел в общину народа Божия (т.е. прошел через обряд обрезания). Павел и Варнава оспаривали эту точку зрения. Новый Завет, некогда обещанный Богом (Иер 31:31), должен быть иным, нежели Ветхий.


15:2 "Некоторым другим из них" - в Гал 2:1-3указан Тит, христианин из язычников.


Здесь названы не только апостолы, но и пресвитеры; это сообщение согласуется с утверждением Павла (Гал 2:2-9): Иаков, брат Господень, назван столпом Церкви, как и Петр и Иоанн.


15:5 "Некоторые из фарисейской ереси", или фарисейского толка - речь идет об иудеях, ставших христианами, но сохранивших фарисейские воззрения.


15:10 "Искушаете Бога" -т.е. требуете от Бога знамения; это выражение часто употребляется в Писании в том же смысле: Исх 17:7; Числ 14:22; Втор 6:16; Нав 8:12-17. Иго, которого не могли понести... - законники подсчитали, что в Торе 613 заповедей, и добавили к ним множество правил "устного предания". В результате, как признавали сами иудейские учители, человеку стало почти невозможно выполнить все предписанное.


15:11 Петр указывает на обстоятельства крещения сотника Корнилия (гл. 10) как на прямое изъявление воли Божией о язычниках.


"Благодатью Господа Иисуса Христа спасемся" (букв, верим, что спасены), как и они (букв, таким же образом, как они) - здесь Петр непосредственно отвечает христианам из Иудеи (ст. Деян 15:1). Это же учение излагается в посланиях Павла (Гал 2:15-21; Гал 3:22-26; Рим 11:32; Еф 2:1-10и др.); в этом отношении иудеи не обладают каким-либо преимуществом (ср. Деян 13:38; Гал 5:6; Гал 6:15).


15:13-21 Иаков, Брат Господень, глава Иерусалимской Церкви, говорит как авторитетный учитель. Статус новообращенных из язычников он формулирует в духе израильских законов о прозелитах. Многие из них (т н. "боящиеся Бога") обязывались соблюдать только "Ноевы заповеди" (ср. Быт 9:4-5), не присоединяясь формально (через обрезание) к иудейской Общине. Заключительная фраза речи ап Иакова (ст. Деян 15:21) выражает точку зрения Иерусалимской церкви, которая настаивала на том, чтобы христиане-евреи соблюдали обрезание и др. правила Закона. По этому поводу св. Иоанн Златоуст пишет: "Почему же престол Иерусалимский получил Иаков?... Петра Христос поставил учителем не для этого престола, но для вселенной... Ему вверено попечение даже о братии" (Творения, изд. СПБ Дух. Акад., том VIII, стр. 601). Иаков был епископом поместной общины, Петр - верховным архипастырем всей вселенской Церкви.


15:14 "Симон" - семитское имя Петра.


15:15 "Как написано" - однако слова пророка приводятся по греч переводу LXX, хотя они вложены в уста Иакова, главы иудеохристианской общины, и аргументация опирается на варианты греч перевода.


15:16 "Обращусь" - точнее, возвращусь.


15:16-17 Воссоздание скинии Давидовой, о которой пророчествует Амос, означает, по толкованию ап. Иакова Младшего, основание Царства Мессии, в которое войдут все народы. "Народы, между которыми возвестится имя Мое" (букв, над которыми именовалось имя Мое) - именовать народ (ср. 2 Пар 7:14) или место (ср. 2 Пар 6:34) именем Ягве значит посвящать их Ему.


15:17-18 "Говорит Господь, творящий все сие" (Ам 9:11-12). "Ведомы Богу от вечности все дела Его" - вариант: Говорит Господь, делающий это известным от века.


15:20-29 Т н. "постановление апостольского собора" суммирует речи Петра и Иакова. Ст. Деян 15:28выражает веру Церкви в реальное водительство Духа Божия. Впоследствии к этой формуле прибегали все Вселенские Соборы. Смысл "декрета": а) из правил о пище сохраняется запрет на употребление мяса от языческой жертвенной трапезы (Исх 34:15), крови (ср. Лев 17:13-14) и удавленины (т.е. мяса животного, кровь которого осталась в нем после забоя); б) в области гражданских отношений запрещаются браки, недозволенные в ВЗ (таков смысл слова блуд в данном контексте); в) в области нравственной утверждается "золотое правило" ВЗ-ной этики, сформулированное Гиллелем (Шаббат, 31 а) и освященное Христом, Который придал этому правилу оттенок большей действенности (Мф 7:12). Ап. Павел в дошедших до нас Посланиях не дает прямой ссылки на постановления собора, но пишет, что "столпы" Иерусалимской церкви (Петр, Иаков и Иоанн) "подали руку общения" ему и Варнаве, одобрив их миссию среди язычников (Гал 2:9). Выражение "подать руку" на Востоке означает заключить договор или формальное соглашение, которое мы и находим в деяниях "собора".


15:22 "Варсавою" значит сын Савы (Сабы). "Силу" (сокращение имени Силуан, Сильван) - один из спутников Павла в его апостольских путешествиях.


15:29 "И чтобы не делали другим того, чего не хотят себе" - не во всех рукописях.


15:36 Павел предпринимает второе путешествие в языческие страны (49-52 гг.). На этот раз он посещает Сирию, Галатию и большие города Эгейского побережья: Филиппы, Фессалонику, Афины и Коринф.


15:38 "Не брать" (Марка) - впоследствии, однако, мы неоднократно встречаем Марка в числе сотрудников Павла (Кол 4 10).


15:40 Сила был нужен ап Павлу в предпринимаемом путешествии как римский гражданин (16 37), человек, достойный доверия (Деян 15:22) и обладающий даром пророческим (Деян 15:32).


16:1-3 "Тимофей" происходил из Листры. Во время первой встречи с апостолом он был молод: Павел называет его своим "сыном" (1 Кор 4 17). Возможно, он обратился еще во время первого посещения апостолом Листры (Деян 14:6). Тимофей стал спутником и соработником ап Павла, не покинул его даже в самые трудные последние годы его жизни. Мать Тимофея была еврейкой, и по раввинским правилам он считался иудеем, поэтому Павел совершил над ним обряд обрезания.


16:6 "В Асии" - на западном побережье Малой Азии с городом Ефесом.


16:10 "Мы положили отправиться в Македонию" - впервые рассказ ведется от первого лица: Лука, автор Деян, отныне сопутствует Павлу.


16:12 "Филиппы" - первый город македонской провинции, ставший римской колонией.


16:13 "Мы вышли за город к реке, где, по обыкновению, был молитвенный дом" - точнее, "за ворота (города) к реке, где, по обыкновению, совершалась молитва". В Филиппах не было синагоги; поэтому собирались у реки Гангитес (где происходили ритуальные омовения).


16:14 "Лидия" была прозелитка (см Деян 13:16) из города Фиатир в М. Азии, ведшего торговлю драгоценным пурпуром.


16:15 За обращением Лидии последовало обращение всей семьи (ср. Деян 10:44; Деян 16:31; Деян 16:34; Деян 18:8; 1 Кор 1:16). "Убедила нас" - хотя Павел обыкновенно не пользовался гостеприимством своих духовных чад (ср. Деян 20:33-35; 1 Фес 2:9; 2 Фес 3:8; 1 Кор 9).


16:16 "Одержимая духом прорицательным" - ясновидящая.


16:21 "Проповедуют обычаи" - речь идет об иудейских обычаях (ср. Деян 6:14; Деян 15:1; Деян 21:21; Деян 26:3; Деян 28:17; Ин 19:40): римляне не отличают христиан от иудеев и обвиняют их в прозелитизме. Иудеям разрешалось исповедовать свою религию, но они не имели права обращать римлян.


16:37 "Нас, Римских граждан" - закон "Porcia" строго запрещал бичевать римских граждан. Павел и Сила требуют удовлетворения за совершенное над ними без суда насилие, чтобы власти не совершали более таких беззаконий в отношении христиан.


17:6-7 Римский историк Светоний сообщает, что около 50 г. император Клавдий изгнал из Рима всех иудеев за волнения, возбужденные в их среде неким Хрестом. Обвинители апостолов в Фессалонике ссылаются, по-видимому, на указ Клавдия. "Почитая... " "царем Иисуса" - на самом деле христиане избегали давать Христу титул царя (василевса), принадлежавший императору, и предпочитали называть Его Христом (Мессией) и Господом.


17:9 "Получив удостоверение" - поручительство за них.


17:10 "Отправили Павла и Силу" - с их уходом гонение в Фессалонике не прекратилось.


17:11 "Разбирая Писания", т.е. исследуя их, чтобы выяснить, действительно ли пророчества о Мессии исполнились в лице Иисуса, как учили апостолы.


17:16 Афины - центр языческого эллинизма. Это единственный случай, когда апостол апеллирует к человеческому разуму, а не прямо проповедует слово Божие.


17:18 "Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним" - последователи Эпикура (341-270 гг. до Р.Х.) рассматривали мир как случайное сочетание атомов, не верили в бессмертие души и видели цель жизни в достижении душевного покоя. Стоики - последователи Зенона (326-264 гг. до Р.Х.), учили о мировом всеединстве логоса (разума) и материи и требовали от мудреца невозмутимости духа и презрения к страданиям. "Суеслов" (греч "spermologoV") - птица, клюющая зерна; болтун, повторяющий общие места. "Проповедует о чужих божествах" - обвинение, предъявленное Сократу. Благовествовал им Иисуса и воскресение - воскресение (греч "anastasiV") принимали за имя некоей новой богини.


17:19 На скале ареопага в эпоху существования афинской демократии собирался совет старейшин и верховных судей. В период римского владычества в ареопаге происходило всенародное обсуждение общественных вопросов. Собраниями руководил совет ареопага, члены которого назывались ареопагитами.


17:22-23 В речи, произнесенной в собрании ареопага, ап Павел говорит сначала о Боге едином (Деян 17:22-25), потом о человеке (Деян 17:26-29), наконец, о Христе и искуплении (Деян 17:30-31). Ср. Деян 14:15-17; Прем 13-14; Рим 1:19-25; Еф 4:17-19. "Неведомому Богу" - язычники посвящали алтари "неведомым богам", опасаясь навлечь на себя недовольство какого-нибудь божества, о существовании которого они не знали. Павел по-иному объясняет это посвящение: не зная истинного Бога (1 Фес 4:5; 2 Фес 1:8; Гал 4:8и др.), язычники поклоняются Ему. Таким образом он отводит обвинение в проповеди чужих божеств.


17:26 "Предопределенные времена" - речь идет о временах года, постоянное возвращение которых гарантирует людям их пропитание. "Пределы их обитанию" - которые отделяют обитаемую землю от водной бездны (Быт 1:9-10) или: времена и пределы, которые Бог установил для разных народов. Так или иначе, Павел имеет в виду мировой порядок, который может вести к познанию Бога.


17:28 "Мы Его и род" - полустишие из стихотворения Арата (поэта, жившего в 3-ем веке до Р.Х.). Оно же повторено стоическим поэтом Клеанфом в его гимне Всевышнему Богу.


17:30 "Оставляя" - не принимая во внимание.


17:31 "Праведно", т.е. справедливо (ср. Пс 9:9; Пс 95:13; Пс 97:9). Апостолы призывают людей к покаянию, указывая им на грядущий суд. "Подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых" - воскресение Христа подтверждает истину Его свидетельства; становится разумным иметь к Нему доверие и уверовать, что Он - Спаситель и грядущий Судия всех людей.


17:32 "Послушаем тебя в другое время" - учение о воскресении мертвых с трудом вмещалось в рамки греческого сознания того времени, воспитанного в философских школах. Члены синедриона отвергли благовестие о Христе воскресшем, члены ареопага посмеялись над ним. С этих пор Павел, проповедуя Христа - "для иудеев соблазн, для эллинов безумие" (1 Кор 1 23), перестал прибегать к аргументам мирской мудрости.


17:34 "Дионисий Ареопагит" - очевидно, он был известен читателям Лк. Позже с его именем связывали писания мистического характера, автором которых был, по-видимому, греческий писатель V века; его также отождествляли со св. Дионисием, первым парижским епископом (III в.).


18:1 "Пришел в Коринф", столицу римской провинции Ахайи, перестроенную Цезарем. Население этого торгового города было интернациональным, с преобладанием римского и греческого элемента. Еврейская колония была значительной.


18:2 См Деян 17:6-7- Это предписание исполнялось недолго (ср. Рим 16:3; Деян 28:17).


18:3 "Павел... у них работал" - хотя Павел признавал право проповедников "жить от благовествования" (1 Кор 9:14; ср. Гал 6:6; 2 Фес 3:9; Лк 10:7), он всегда "OTH работал своими руками1 Кор 4:12", чтобы никому не быть в тягость (1 Фес 2:9; 2 Фес 3:8; 2 Кор 12:13сл.) и показать свое бескорыстие (Деян 20:33сл.; 1 Кор 9:15-18; 2 Кор 11:7-12). Он согласился принять помощь только от филиппийцев (Флп 4:10-11; 2 Кор 11:8сл.). Своим сотрудникам он также советует работать самим, чтобы удовлетворять их потребности (1 Фес 4:11сл.; 2 Фес 3:10-12) и потребности нуждающихся (Деян 20:35; Еф 4:28). "Делание палаток" - палатки изготовлялись из власяницы, жесткой и грубой ткани, выделываемой из козьего и верблюжьего волоса. Ввозили ее из Киликии, родины Павла.


18:5 "Пришли из Македонии Сила и Тимофей" - после их прибытия Павел написал два послания фессалоникийцам (ср. 1 Фес 1:1; 1 Фес 3:6; 2 Фес 1:1). Придя из Македонии с "подаянием" филиппийцев (2 Кор 11:8-9; Флп 4:15), они помогли Павлу проповедовать Христа в Коринфе (2 Кор 1:19). Иисус есть Христос - Павел неустанно утверждает это среди иудеев (ср. Деян 2:36; Деян 3:18; Деян 18:20; Деян 5:42и др.).


18:6 "Отрясши одежды свои" - этот жест означает прекращение всяких отношений. Слова Павла вдохновлены Писанием (ср. Лев 20:9-16; 2 Цар 1:16); апостол возлагает на иудеев вину за их ожесточение, так как со своей стороны сделал все, что мог.


18:7 "Иуст" - греч. Тит Иуст; вариант: Титиос Иуст.


18:12 Павел оставался в Коринфе полтора года (с осени 50 г. до лета 52 г.). Иуний Анней "Галлион", брат философа Сенеки, был, как гласит одна дельфийская надпись, проконсулом провинции Ахайи от 51 до 53 года.


18:13 "Чтить Бога не по закону" - двусмысленное выражение, которое может относиться и к римскому (Деян 16:21; Деян 17:7), и к иудейскому закону, признанному римлянами. Галлион усматривает здесь интерпретацию иудейского закона, что выходило за пределы его компетенции.


18:17 "Сосфен", преемник Криспа, начальника синагоги, обратившегося в христианство (см ст. Деян 18:8). Впоследствии обратился и сам Сосфен (1 Кор 1:1).


18:18 "В Сирию", направляясь в Антиохию, его основное местопребывание. "Кенхреи" - восточная гавань Коринфа. Обет Павла свидетельствовал об его уважении к иудейским религиозным обычаям (ср. Числ 6:1) Приносящий обет становился "назиром" на время принесения обета (обыкновенно 30 дней) и не должен был в это время стричь волосы (ср. Деян 21:23-27: Павел совершает с четырьмя другими иудеями обряд завершения обета).


18:22 "Приходил в Иерусалим, приветствовал Церковь" - букв: поднялся приветствовать Церковь (подразумевается "иерусалимскую").


18:23 "Вышел", точнее, отправился в путь. Третье путешествие Павла продолжалось с 53 по 58 гг. Он посетил Ефес и затем снова Македонию и Ахайю, проповедуя, главным образом, в Ефесе и в Коринфе.


18:24-28 "Аполлос" - первый известный в НЗ александриец среди христиан. Он обладал широким образованием, но, находясь вдали от основных центров проповеди, сначала не отличал церковного крещения от крещения покаяния, которое практиковалось в общине последователей Крестителя.


18:25 "В начатках" - в первых и основных истинах христианского учения.


18:27 "Братия послали" - т.е. братья (члены общины) написали. Об обычае посылать рекомендательные письма в первохристианских общинах см Рим 16:1; 2 Кор 3:1; Кол 4:10; 3 Ин 1:9-10; 3 Ин 1:12.


19:1 "Ефес" - религиозный, политический и торговый центр со смешанным населением, был одним из самых красивых городов Римской империи.


19:2-6 Аполлоса уже не было в Ефесе, но там остались люди, которых он обратил и крестил. Ап Павел дает им понять, что крещение должно совершаться во имя Иисуса, и призывает на них Дух Божий, Который сообщает им дары пророчества (вдохновенной проповеди) и говорения языками (греч: "элалун те глоссайс", говорения "глоссами", т.е. словами из неведомого языка; см комм к Деян 2:2-4).


19:10 "До двух лет" - за этот период Павел написал послания к коринфянам (первое), к галатам и, вероятно, к филиппийцам. "Все жители Асии" - не вся западная часть Малой Азии, а область, центром которой был Ефес, с семью городами, перечисленными в Откр 1 2. Павел поручил Епафрасу евангелизацию Колосс; Епафрас распространил свою миссионерскую деятельность на Лаодикию и Иераполь (Кол 1:7; Кол 4:12-13). Павлу помогали Тимофей и Ераст (Деян 19:22), Гаий и Аристарх (Деян 19:29), Тит и другие (ср. 2 Кор 12:18).


19:13 "Иудейские заклинатели" -об изгнании злых духов иудеями см Мф 12:27. Сам Христос и вслед за ним апостолы (ср. Деян 5:16; Деян 16:18) часто изгоняли злых духов (ср. Мф 8:29).


19:14 "Иудейский первосвященник Скева" - вероятно духовный глава евр общины в Ефесе. Имя это не встречается в других источниках.


19:18-19 Сборники чародейств и заклинаний были широко распространены на Востоке. Высокая цена собранных книг свидетельствует о значительном числе уверовавших.


19:24 Серебряные изображения знаменитого храма с идолом богини приобретались многими путешественниками и паломниками на память о посещении Ефеса.


19:29 Ефесский театр вмещал до тридцати тысяч зрителей.


19:31 "Некоторые из Асийских начальников" - чиновники, именуемые асиархами, заведовали устройством празднеств и игрищ в честь императора.


19:35 "Блюститель порядка" - секретарь ефесской городской общины председательствовал в народных собраниях.


20:1 "По прекращении мятежа" - продолжается рассказ, прерванный в гл. Деян 19:22.


20:2 "Те места" - оттуда он отправил второе послание к коринфянам.


20:3 "Пробыл... три месяца" - и написал за это время послание к римлянам.


"По случаю возмущения, сделанного против него", т.е. заговора против него.


20:4 "Сосипатр" см Рим 16:21. "Аристарх", македонянин, житель Фессалоник, спутник Павла (см Деян 19:29). "Гаий", житель Дервии, в отличие от другого Гайя, македонца (Деян 19:29). "Тимофей", см прим к Деян 16:1-3. "Тихик" (см Ефес 6:21; Кол 4:7; 2 Тим 4:12; Тит 3:12). "Трофим" - житель Ефеса (Деян 21:29; 2 Тим 4:20). Все они носят греческие имена.


20:6 "После дней опресненных" - после праздника Пасхи.


20:7 "В первый день недели" - первый день евр недели стал днем собрания христиан (ср. Мф 28:1; 1 Кор 16:2), "днем Господним", воскресеньем (Откр 1:10), которое Церковь праздновала уже с первых лет своего существования. Воскресное собрание, на котором совершалось таинство Евхаристии, происходило в начале этого дня, т.е. в субботу вечером.


20:17-35 Третья речь Павла в Деян: первая была обращена к иудеям (Деян 13), вторая - к язычникам; в этой, последней речи, обращенной к пресвитерам ефесской Церкви, ап. Павел сначала обозревает свою прошлую деятельность (Деян 20:18-21), потом говорит о предстоящих ему скорбях и опасностях, завещая покидаемой пастве сохранять верность в период искушений.


20:24 "Поприще мое" (греч "dromoV" -бег, место для бега) - намеченный Богом путь жизни.


20:25 "Уже не увидите лица моего" - из Иерусалима Павел намеревался отправиться в Испанию (Рим 15:24-28), но во время длительного заключения он изменил свои намерения и еще раз вернулся в Ефес (ср. Деян 28:31).


20:26 Апостолу, по-видимому, памятны слова Иезекииля (Иез 3:18) об ответственности духовных пастырей за гибель пасомых.


20:28 Пресвитеров Церкви Ефесской (Деян 20:17) ап Павел называет в этом месте блюстителями (по греч епископами) Христова стада, определяя так их пастырскую миссию. Лишь позднее епископами стали называться носители высшей степени священства.


20:35 "Блаженнее давать, нежели принимать" - этих слов Христа нет в Евангелии; они, очевидно, были известны апостолу из устного предания.


20:37 "Выю" - шею.


21:4 "По внушению Духа, говорили Павлу" - ученики, просвещенные Духом Божиим, знают, что ожидает Павла в Иерусалиме, и из любви к нему желают, чтобы он этого избежал.:


21:8 "Филиппа", одного из семи диаконов (Деян 6:5); он был прозван благовестником за его ревность в распространении Евангелия (см Деян 8:6, Деян 8:12-13; Деян 8:26и сл.).


21:9 В Церкви возникают общежития дев, посвятивших себя Богу. В доме Филиппа мы встречаем впервые такое общежитие.


21:11 "Связав себе руки и ноги" - символическое пророческое действие (см Иер 18).


21:18 Здесь в последний раз до Деян 27гл. Лк употребляет местоимение "мы": он сопутствовал Павлу в Иерусалим и будет сопровождать его из Кесарии в Рим.


21:20 "Ревнители закона" - для себя и для других (ср. Деян 11:2; Деян 15:15; Гал 2:12; Гал 5:1сл.).


21:21 "Учишь отступлению от Моисея" - слушая Павла, можно было прийти к заключению, что Моисеев закон не дает иудею никакого преимущества перед язычником, ибо вера - единственный источник оправдания (Рим 1:6; Рим 3:22). Но, излагая это учение, Павел желал освободить новообращенных язычников от соблюдения второстепенных предписаний закона (см Гал 2:11сл.), а не внушать благочестивым иудеям, что они больше не должны обрезывать своих детей.


21:23-24 Заплатить за бедняков, приносящих в Храме обет, считалось в Иудее актом благочестия (И. Флавий. Древности, XIX, 6, I). Сделав это, Павел доказал бы перед всеми свое уважение к отеческим традициям и отвел бы от себя обвинение в отступничестве.


21:27 "Когда же семь дней оканчивались" - дни, посвященные обрядам очищения.


21:28 Подобные же обвинения были предъявлены Стефану (Деян 6:11-14) и Самому Господу Иисусу (Мф 26:61; Мф 27:40). "И эллинов ввел в храм" - доступ во внутренний двор храма был воспрещен язычникам под угрозою смертной казни.


21:30 Желавшие убить Павла боялись осквернить храм пролитой кровью.


21:31 Над северо-западным углом храма возвышалась крепость Антония, занятая отрядом римского войска под начальством военного трибуна Клавдия Лисия. Две лестницы вели из крепости вниз на храмовую площадь.


21:38 "Четыре тысячи человек разбойников" (греч "andraV twn sikariwn" - букв, мужей сикариев) - крайние иудейские националисты, прибегавшие к террору. Об этом восстании упоминается у Флавия Иосифа.


21:40 "На еврейском языке" - точнее, на арамейском диалекте, т.к. на древнееврейском больше не говорили со времени возвращения из Плена.


22 В Деян содержатся три защитительные речи Павла: перед иудейской толпой в Иерусалиме (Деян 22), перед прокуратором Феликсом (Деян 24) и перед царем Агриппой (Деян 26). Произнося их, Павел умело учитывает особенности своей аудитории (см Деян 9:1). Здесь он выказывает себя благочестивым иудеем, раскрывая несостоятельность предъявленных ему обвинений.


22:4 "Я даже до смерти гнал последователей сего учения", точнее: я на этот путь (т.е. на Церковь, ср. Деян 9:2) воздвиг смертельное гонение.


22:12 "Анания, муж благочестивый по закону" - Павел характеризует Ананию как благочестивого иудея, не сообщая, что он стал христианином (Деян 9:10).


22:14 "Праведника" - Иисуса (ср. Деян 3:14; Деян 7:52).


22:16 Господь явил благоволение Савлу, вернув ему зрение; поэтому прямой долг прозревшего - немедленно исповедать веру в Иисуса и принять крещение во оставление грехов.


22:17 "Пришел я в исступление" - см Деян 10:10.


22:20 Павел удивляется, как иудеи могут не принять свидетельства о Христе из уст того, кто еще недавно был одним из самых яростных Его гонителей. Этот ответ спасенного своему Спасителю выражает одновременно сердечное сокрушение о ранее соделанном и самоотверженную решимость отныне служить Ему.


22:21 "Я пошлю тебя далеко к язычникам" - этими словами Христос как бы возводит Павла в достоинство апостола (ср. Гал 1:1; 1 Кор 9:1; 2 Кор 12:11-12), в частности, апостола язычников (Гал 1:16; Гал 2:7-8; Рим 1:5; Рим 11:13; Рим 15:16, Рим 15:18; Еф 3:6-8и др.), хотя в Деян (за искл. Деян 14:4; Деян 14:14) титул апостола обычно применяется только к Двенадцати.


22:22 "За сим подняли крик" - в словах апостола о том, что он идет с проповедью к язычникам, иудеи усмотрели подтверждение своих подозрений об измене Павла отеческому закону.


22:25 Ср. Деян 16:37.


22:30 Как Христос предрек своим ученикам (Мф 10:17-18= Мк 13:9-10; Лк 21:12), Павел должен будет предстать перед синедрионом (Деян 22:30-23:10), перед "правителями" (Феликсом, Деян 24), "царями" (Агриппой, Деян 25-26).


23:2 Первосвященник "Анания" был впоследствии убит за деяния, несовместимые с его саном, во время гражданских смут 66 года. Флавий характеризует его как человека "гордого и грубого" (Древн XX, 8).


23:3 Как ни прочна на вид глиняная стена, выбеленная под цвет камня, она не сможет устоять при сильном ветре (Иез 13:10-15); так и могущество властителя неправедного продержится недолго.


23:6 Зная о распре в синедрионе между саддукеями (к числу которых принадлежали первосвященники) и фарисеями, Павел желает привлечь на свою сторону последних; он объявляет себя фарисеем и указывает, что его проповедь о воскресении мертвых - главная причина ненависти к нему саддукеев.


23:8 "Нет воскресения, ни ангела, ни духа" - учение о воскресении (2 Мак 7:9) и ангелах (Тов 5:4) вошло в иудаизм в сравнительно позднюю эпоху.


23:12-15 Вероятно, имеются в виду члены общества террористов-сикариев, которые в это время стали беспощадно расправляться со всеми, кто, по их мнению, шел против Закона. "Заклялись" - обязались, призвав на себя проклятие Божие, если они этого не исполнят.


23:24 "Правителю Феликсу" - Антоний Феликс, живший в Кесарии, был прокуратором Иудеи с 52 по 59 или 60 г. Согласно свидетельству Тацита (Ист 5 9), он был дурным и несправедливым правителем.


23:29 Лк приводит утверждения о невиновности Павла (ст. Деян 9; Деян 25:18; Деян 25:25; Деян 26:31; Деян 28:18), подобно тому как он приводил свидетельства о невиновности Христа (см Деян 3:13; Деян 13:28; Лк 23:14-15, Лк 23:22).


23:35 "В Иродовой претории" - дворец, построенный Иродом Великим и ставший резиденцией римского прокуратора.


24:5 "Представителем Назорейской ереси" (евр "ноцрим") - таково было одно из названий христианства, по имени его Основателя Иисуса Назарянина (не смешивать с назореями, или назиритами ВЗ, см Мф 2:23). Римляне рассматривали христианство как иудейскую секту.


24:10-21 Павел отвергает обвинение в подстрекательстве к мятежу и в осквернении храма (ст. Деян 5:17-19); он объясняет, почему принадлежит к "назорейской секте", что отнюдь не мешает ему быть верным иудаизму (ст. Деян 24:14-16), и утверждает, что на заседании синедриона его не смогли уличить в какой-либо неправде (ст. Деян 24:20-21).


24:14 "Веруя всему, написанному в законе и пророках" - сохраняя эту веру, Павел видит в христианстве осуществление вековых обетований, содержащихся в св. Писании иудаизма. Отвергая Христа, иудеи отказываются от своей собственной религиозной традиции (ср. речь Павла перед Агриппой в гл. Деян 26, традиционный аргумент пророчеств Деян 2:23; Деян 3:24и утверждения Павла в посл, к Рим Рим 1:2; Рим 3:31; Рим 10:4; Рим 14:25; 1 Кор 15:3-4; Гал 3и др.).


24:15 "Чего и сами они ожидают" - фарисеи (ср. Деян 23:6).


24:17 "Приношения" - жертвы, принесенные Богу (ср. Деян 21:24; Деян 21:26).


24:22 "Феликс" - пропущены слова: "имея более точные сведения о пути" (т.е. об учении христиан). В Кесарии слышали о Христе от Филиппа диакона; там уже существовала христианская община. Феликс осведомлен о новом учении и видит, что подсудимый невиновен; но, желая угодить иудеям и надеясь получить деньги за освобождение узника, оставляет Павла под стражей до приезда в Кесарию трибуна Лисия.


24:24 Друзилла - дочь Ирода Агриппы Первого, сестра Агриппы Второго и Вереники (Деян 25:13), оставила своего супруга Азиза, царя Емесы, чтобы выйти замуж за Феликса.


24:25 "Феликс пришел в страх" - Феликс испугался, так как находился в незаконном браке и вел безнравственный образ жизни; так же бесстрашно обличал Ирода Иоанн Креститель.


24:26 Феликс знал, что Павел принес щедрые пожертвования в Иерусалим и имел зажиточных друзей. Он обходится с ним милостиво, рассчитывая на выкуп.


24:27 "По прошествии двух лет" (греч "dietia") - здесь, по-видимому, юридический термин: максимальный срок предварительного заключения. По истечении этого срока Павел должен был быть освобожден, так как вина его не была подтверждена. Очевидно, то же произошло в Риме.


25:9-11 Фест признает, что дело Павла, обвиняемого иудеями в нарушении закона, выходит за сферу его компетенции, и предлагает передать это дело на рассмотрение синедриона, обещая Павлу присутствовать при судебном разбирательстве. Но Павел, пользуясь своим правом римского гражданина, требует перенесения судебного следствия в Рим.


25:13 Агриппа II, сын Агриппы I, получил от императора Клавдия царский венец и земли, прежде подвластные Филиппу и Лисию (Лк 3:1). Он был всецело предан римлянам и поспешил посетить нового прокуратора Феста со своей сестрой Вереникой, которая покинула своего мужа Ирода, царя Халкиды, и вернулась к брату.


25:21 "На рассмотрение Августово" - т.е. на суд кесаря в Рим. "Августом", как и "кесарем", называли правящего императора. С 54 по 68 гг. императорский престол занимал Нерон.


25:26 "Государю" (греч "kuriw") - император считался обладателем абсолютной и всемирной царской власти, приравнивающейся в какой-то мере к власти божественной.


26:1 В защитительной речи перед Фестом и Агриппою Павел, определив свое отношение к иудейству (Деян 26:2-8) и христианству (Деян 26:9-18), обосновывает свое обращение ко Христу и свою проповедническую деятельность в целях всеобщего спасения.


26:6 "За надежду на обетование" - апостол имеет в виду обетование о пришествии Мессии.


26:7 "Двенадцать колен" - традиционное обозначение всего народа израильского, который, по словам апостола, служа Богу, ждет обетованного Им мессианского Царства и воскресения мертвых.


26:14 "Идти против рожна" - см прим к Деян 9:5; греческая поговорка, смысл которой: сопротивляться силе бесполезно.


26:18 Павел описывает свою миссию с помощью выражений, характеризовавших пророческие миссии Иеремии и Отрока-Раба Господня (Ис 52-53). "Обратились от тьмы к свету" - в Деян 9:17-18Павел переходит от тьмы к свету; в гл. Деян 22:16он очищается от своих грехов, принимая крещение. Теперь он должен передавать свой опыт другим. "Жребий с освященными" - блаженство вечное.


26:22 Здесь снова (ср. Деян 14:24) Павел говорит, что христианство есть осуществление ВЗ-ных пророчеств.


26:28 Агриппа находится под впечатлением слов Павла, но отвечает двусмысленно: его слова могут быть приняты и за одобрение Павла, и за шутку. Слово "христианин" могло обозначать принадлежность к секте Христа (ср. Деян 11:26) и быть насмешливым прозвищем.


27:1 "Плыть нам" - Лк опять сопровождает Павла и ведет дневник путешествия; оно началось в 60 г. и закончилось в 61 г. Путь вел из Малой Азии через острова Крит и Мальту (Мелит) на Путеолы (близ Неаполя). По римскому обычаю обвиняемый приходил на суд со своими друзьями и сторонниками. Кроме Лк Павел взял с собой Аристарха (ср. Деян 19:29; Деян 20:4; Кол 4:10; Флм 1:24).


27:9 "Пост" - так назывался день очищения (умилостивления, по-евр "Йом-Киппур"), единственный день в году, когда иудеи должны были поститься по предписанию закона (Лев 16:29-31). Он праздновался в период осеннего равноденствия. С этого дня мореплавание обычно прекращалось на зимний период.


27:14 "Эвроклидон" (букв: "вздымающий широкие волны") - название сильного норд-оста.


27:17 "Боясь, чтобы не сесть на мель" - букв: боясь быть отнесенным на Сирт. Сирт (Большой и Малый) - два залива у песчаного берега северной Африки, опасные своими мелями. Спустили парус - точнее, плавучий якорь (по всей вероятности, тяжелая доска с грузом, которую спускали с кормы для замедления хода корабля).


27:19 "Побросали с корабля вещи" - точнее, оснастку корабля.


27:24 "Предстать пред кесарем" - перед императорским судом, а не перед самим Нероном.


27:27 "В Адриатическом море" - Ионическое море (между Критом и Сицилией) именовалось также и Адриатическим, так как его можно рассматривать как южную часть Адриатики.


27:28 "Двадцать сажен" - сажень у греков имела 6 футов длины; 20 сажен равны 37 метрам, 15 сажен - 27 3/4 метра.


27:35 "Он возблагодарил Бога" - всякий иудей перед вкушением пищи благословлял Бога.


27:42 "Согласились" - сговорились. Воинам грозила смертная казнь, если бы они допустили бегство узников.


28:4 "Суд Божий" (греч "dikh") - олицетворение божественного правосудия.


28:11 На носу корабля были изображены Диоскуры (юные сыны Зевса), взятые, согласно легенде, на небо и образовавшие на небосводе созвездие Близнецов. По языческому верованию, они спасали мореплавателей в бурю.


28:14 Итак, в Путеолах уже существовала христианская община.


28:15 "До Аппиевой площади и Трех Гостиниц" - до Аппиева Форума и Трех Таверн. Форум Аппия - селение на Аппиевой дороге, в 40 милях от Рима. Три Таверны - другое селение, в 33 милях от столицы империи.


28:16 "Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его" - своего рода домашний арест, называемый "custodia militaris" (военная охрана): заключенный избирает себе местожительство, но его правая рука всегда скована цепью с левой рукой солдата, который его стережет.


28:17-20 Павел пожелал сразу же урегулировать свои отношения с римскими иудеями: он кратко сообщает о своем судебном процессе и утверждает в последний раз свою верность иудаизму.


28:23 И в Риме Павел обращается прежде всего к иудеям (ср. Деян 13:5; ср. также с его первой проповедью в Антиохии Писидийской Деян 13:15-41).


28:26-27 Приводя слова пророка Исаии (Ис 6:9-10), Христос обличал жестокосердие еврейского народа. Павел предлагает римским иудеям поразмыслить: не заслуживают ли они подобного обличения (ср. Мф 13:14; Мк 4:12; Лк 8:10).


28:28 "Они и услышат": стих "OTH Когда он сказал это, иудеи ушли, много споря между собою Деян 28:29" отсутствует в древнейших рукописях Деян.


28:31 Лк заканчивает свое повествование о Деяниях апостолов кратким рассказом о пребывании апостола язычников в центре языческого мира. Проповедь "апостола народов" в Риме есть как бы кульминация его трудов; она символизирует путь Евангелия от Иерусалима до столицы тогдашнего мира. Однако конец Деян производит впечатление прерванного рассказа. Павел смог выполнить свое намерение посетить западную окраину Европы, Испанию (Климент Римский, 5 17). Гонение 64 г. не застало его в Риме. Он снова обошел свои восточные Церкви (см Тит 1:5; Тит 3:12; 1 Тим 1:3). Сведения 2 Тим 1:8; 2 Тим 1:16-17; 2 Тим 2:9; 2 Тим 4:6-8содержат указание на то, что апостол был вторично арестован в Риме и что на этот раз он не надеялся на оправдание. Друзья уже не окружали его, как прежде. Он был почти один; с ним оставался лишь Лука. Как римского гражданина Павла приговорили к отсечению головы (Евсевий Церк История, II, 25). По преданию апостол был казнен неподалеку от Рима у Остийской дороги. Наиболее вероятной датой его кончины принято считать конец правления Нерона (67 г.).


Содержание Деяний может быть кратко выражено словами из службы Восточной Церкви в день праздника первоверховных апостолов: "Какие похвальные венцы сплетем Петру и Павлу, одному как бывшему апостолов начальнику, другому как больше всех потрудившемуся ".Книга «Деяний» является продолжением Евангелия от Лк. Обращена она, как и третье Евангелие, к некоему Феофилу (Lc 1:1-4; Ac 1:1). Автором этих книг церковное предание уже во II веке (Канон Мураторий, составленный в Риме ок. 175 г, Ириней Лионский, Тертуллиан, Климент Александрийский и Ориген) называет евангелиста Луку. Сравнительный анализ языка и стиля третьего Евангелия и «Деяний» подтверждает, что они принадлежат одному и тому же автору. Хотя книга носит название «Деяния апостолов», в ее первых главах в основном повествуется о деятельности ап. Петра, а во второй части книги более подробно рассказывается о деяниях ап. Павла, спутником которого Лука был во время его второго и третьего путешествия (Ac 20:6 сл). Завершая повествование (Ac 28:30), автор сообщает о двухлетнем заключении ап. Павла в Риме (в 61-63 г), что помогает определить дату написания книги. Евангелие от Марка обычно датируют 64 г., Ев. же от Лк и Деян были написаны позднее, но, вероятно, до разрушения Иерусалима в 70 г., ибо в Деян упоминаются отдельные здания города: притвор Соломонов (Ac 3:11) и крепость Антония (Ac 21:34; Ac 22:24). По свидетельству ев Иеронима кн Деян была написана в Риме. Автор (см предисловие к Ев от Лк) несомненно был очевидцем многих из описываемых им событий и тщательно собирал сведения об остальных: о деятельности Петра и Филиппа, с которым он виделся в Кесарии (Ac 8:4-40), о возникновении общины в Антиохии и т.д. Об обращении Савла на пути в Дамаск и первом периоде его проповеднической деятельности он узнал несомненно от самого апостола. Продолжая изложение НЗ-ных событий со дня вознесения Господня, Лк во второй своей книге показывает, как под действием Св. Духа, сошедшего на апостолов в Иерусалиме, христианское благовестив быстро распространилось по всем областям римской империи. Согласно слову Господню к апостолам: «Вы будете Мне свидетелями во Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Ac 1:8), Лк рисует возрастание Церкви сначала среди иудеев (Ac 1:4-8:3) и затем среди язычников (Ac 8-28), для которых распространение учения Христова явилось свидетельством его божественного происхождения.

Скрыть
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

8:37 Ст. 37 отсутствует в большинстве древних рукописей.


9:4 Священный писатель употребляет в звательном падеже еврейскую форму имени Савла. См. еще Деян. 9:17; 22:7,13; 26:14


10:4 Священный писатель употребляет в звательном падеже еврейскую форму имени Савла. См. еще Деян. 9:17; 22:7,13; 26:14


15:18 Некоторые древние рукописи оправдали бы перевод: "делающий это, известное Ему от века".


15:20 Слова, поставленные в скобки в стихах 20 и 29, отсутствуют во многих древних рукописях Деян.


15:29 Слова, поставленные в скобки в стихах 20 и 29, отсутствуют во многих древних рукописях Деян.


16:20 По-гречески "стратеги": так назывались в просторечии "дуумвиры", управлявшие римской колонией, Филиппами.


17:6 Местные должностные лица в Македонии и некоторых других частях Римской Империи, буквально: "городские начальники".


17:28  в Нем - другой возможный перевод: "Им".


18:21 Слова в скобках в ст. 21 отсутствуют во многих рукописях Деян.


19:20 Другой возможный перевод: Так силою Господнею слово возрастало и укреплялось.


19:31 Ежегодно сменявшиеся председатели народного собрания провинции Асии, пожизненно сохранявшие свой титул.


19:35 Буквально - "секретарь". В Римскую эпоху он был фактическим правителем города.


20:4 Слова прежних переводов: "до Асии" - в ст. 4 и: "побывавши в Трогилии" - в ст. 15 отсутствуют во многих рукописях Деян.


20:15 Смотри сноску к стиху 4.


20:28 "Епископ" - в переводе на русский язык "блюститель", "надзиратель". В ст. 28 этим именем названы "пресвитеры" ст. 17.


21:38 От латинского слова "sica" - кинжал. Сикарии - крайние иудейские националисты, прибегавшие к террору.


22:38 От латинского слова "sica" - кинжал. Сикарии - крайние иудейские националисты, прибегавшие к террору.


23:35 Дворец, построенный Иродом, который служил резиденцией для римских прокураторов, и в котором било и тюремное помещение.


24:6 Отрывок 24:6б-8а: " и по нашему Закону хотели судить его. Но пришел трибун Лисий и с великим насилием вырвал его из наших рук, приказав и его обвинителям идти к тебе" (сравни прежние русские переводы), отсутствует в древнейших рукописях Деян.


25:6 Отрывок 24:6б-8а: " и по нашему Закону хотели судить его. Но пришел трибун Лисий и с великим насилием вырвал его из наших рук, приказав и его обвинителям идти к тебе" (сравни прежние русские переводы), отсутствует в древнейших рукописях Деян.


25:35 Дворец, построенный Иродом, который служил резиденцией для римских прокураторов, и в котором било и тюремное помещение.


27:14 По всей вероятности северо-восточный ветер.


27:17  Сирт, Большой и Малый, два залива на северном песчаном берегу Африки.


Плавучий якорь - по всей вероятности тяжелая доска с грузом, которую спускали с кормы для замедления хода корабля.


27:27 Так называлась в древности часть Средиземного моря между Италией, Сицилией и Грецией.


28:1 Нынешняя Мальта.


28:28 Стих 29 прежних русских переводов: "Когда он сказал это, Иудеи ушли, много споря между собою", отсутствует в древнейших рукописях Деян.


Скрыть
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

8:1  Савл же одобрял убиение его, Стефана. В этом сознается впоследствии сам он (Деян 22:20).


В те дни. ἐν ἐκείνη̨ τη̨̃ ἡμέρα̨, слав.: в той день. Дело, очевидно, происходило так: фанатическая толпа убийц, озверев от крови первомученика, возвратилась в город и произвела настоящий погром христиан, пока не распространившийся далее Иерусалима. По церковному преданию, жертвами этого погрома легло до 2000 христиан, в числе коих был другой диакон — Никанор (Четьи-Минеи. 28 июля).


Все, кроме апостолов, рассеялись — может быть, припомнив слова Господа (Мф 10:23). Апостолы остались, по толкованию Феофилакта, потому, что «где сильнее нападение, там должны находиться и лучшие борцы и быть для других примером мужества и смелости».


8:2  Мужи благоговейные — может быть, и не христиане, а просто почитатели Стефана из более благоразумных евреев, тайно расположенных к христианству, подобно тому, как Иосиф и Никодим имели некогда такую же смелость совершить погребение распятого Господа. Эти благочестивые почитатели мученика устроили, по еврейскому обычаю, и великий плач об умершем (Быт 50:10; Втор 34:8 и др.).


8:3 Действия Савла показывают, что он был орудием синедриона в преследовании христиан и, очевидно, имел от него соответствующие полномочия, иначе он едва ли отважился бы вторгаться даже в дома обывателей, и темницы едва ли могли быть в его распоряжении. При таких условиях ожесточение гонения еще более ухудшалось в зависимости от личного фанатического ослепления и ожесточения Савла, что все вместе создало крайне тяжелое положение Церкви Христовой.


8:4  Рассеявшиеся, т. е. от гонения иерусалимского, верующие с успехом использовали новые условия своего положения, благовествуя о Христе в новых местах. Ниже замечается (11:19), что они таким образом распространили Евангелие Христово даже до Финикии, Кипра и Антиохии, оправдывая мудрое замечание позднейшего церковного писателя: «кровь мучеников — семя христиан» (Тертуллиан).


8:5  Филипп, упоминаемый здесь и далее, не есть один из 12 апостолов, а один из диаконов. Апостолы, как было нарочито упомянуто выше, не покидали в это время Иерусалима. Непонятно было бы также и послание апостолов Петра и Иоанна в Самарию, упоминаемое в 14 ст., если бы Филипп здесь был апостол из 12. Наконец, о диаконе Филиппе заставляет думать здесь и одно дальнейшее место Деяний, где о нем упоминается, как о благовестнике, одном из 7 диаконов (Деян 21:8). Так думают посему и Златоуст и Феофилакт.


Пришел в город Самарийский. Из дальнейшего видно, что Филипп имел в Кесарии (Стратоновой, см. прим. к ст. 40) дом и семейство (21:8), и, очевидно, и направлялся туда, с успехом потрудившись на пути, в Самарии. Из Самарии он, исполнив здесь все предназначенное, продолжал путь свой далее — в Кесарию, где, как видно, и оставался до времени (40 ст.).


Названия самого города самарийского дееписатель не указывает. Может быть, это был главный город страны — Самария, переименованная Иродом в Севастию, или другой значительный город самарийский — Сихем, где господь Сам посеял некогда первые семена Своего учения, обещав иному жатву (Ин гл. 4).


8:9-11 О Симоне волхве Иустин Мученик (сам природный самарянин из Сихема) говорит, что он был родом из самарянского селения Гитты или Гиттона. Волхвом он был не в том лучшем смысле, в каком именовались так персидские мудрецы, приходившие на поклонение к Младенцу Иисусу (Мф 2:1), а в смысле просто чародея, фокусника, колдуна. Ослепленный успехами своих чар и искусства, он выдавал себя за кого-то великого, еще более изумляя и привлекая к себе темный народ, который видел в нем «силу Божию великую» — ἡ δύναμις του̃ Θεου̃ ἡ μεγάλη. Это выражение отчасти напоминает язык несколько позднее развившегося гностицизма, с его учением об эонах, как силах, истекающих из полноты (плеромы) божества. За одну из таких сил мог выдавать себя и быть признан народом и Симон.


Несмотря на столь продолжительное и глубокое очарование народа Симоном, сила проповеди Филиппа и чудеса его были так поразительны, что преодолели не только народ, но и самого Симона. Вера в Симона уступила место вере во Христа. Крестился народ, крестился сам Симон. Изумлявший столько других своими волхвованиями — теперь изумлялся сам знамениям и силам, бывшим от Филиппа. По-видимому, однако, и вера Симона, и его изумление имели в основе своей нечистые, плотские, самолюбивые и своекорыстные побуждения. Иначе недостаточно объяснимо все происшедшее далее (ст. 18).


8:14-17  Самаряне принялиδέδεκται ἡ Σαμάρεια, точнее слав.: прият Самария — приняла Самария, — общее целое вместо части. Послали к ним Петра и Иоаннанаходившиеся в Иерусалиме Апостолы»). Здесь целый ряд замечательно важных подробностей. Находившиеся в Иерусалиме Апостолы, оставшиеся там, несмотря на гонение, услышали, что Самария уверовала. Этой вере недоставало, однако, важного для того, чтобы верующие могли быть полноправными членами тела Церкви Христовой: они не приняли при крещении Духа Святого — очевидно, потому, что Филипп, крестивший их, не имел, как диакон, Апостольской власти на сообщение крещенным Духа Святого. Восполнить это Апостолы посылают Петра и Иоанна — двух верховных апостолов. Сонм апостолов здесь, таким образом, действует, как одна собирательная личность, частные члены которой совершенно равноправны, так что даже и верховнейшие из них не считаются и не считают себя выше всего сонма, и, наоборот, даже беспрекословно исполняют его поручения. Исполнение поручения состояло в вознесении молитвы о крещенных и возложение на них рук, каковые действия и низвели на новокрещенных Духа Святого. Отсюда видно значение таинства миропомазания, которым впоследствии заменилось апостольское возложение рук — для сообщения крещаемых Духа Святого. По поводу этого хорошо говорит Златоуст: «почему они (самаряне) по крещении не получили Духа Святого? Или потому, что Филипп не сообщил Его, — может быть, воздавая тем честь апостолам; или он сам не имел этого дарования (сообщать Духа Св. другим), потому что был из числа 7 диаконов, — последнее можно сказать с большею вероятностью... Он, крещая, не сообщал крещаемым Духа, ибо не имел такой власти; это дарование принадлежало одним только 12-ти... Как, скажут, неужели они (самаряне) не получили Духа (совсем, при крещении)? Они получили Духа отпущения грехов, но Духа знамений еще не получили».


8:18  Симон же, увидев. Очевидно, принятие Св. Духа верующими сопровождалось какими-то видимыми знамениями. Может быть, то были особенные выражения духовного восторга или нечто подобное тому, что было с апостолами и др. верующими в день Пятидесятницы, — во всяком случае, нечто видимое и удобопримечаемое (Иоанн Златоуст), что и побудило Симона на его безумную попытку.


Возникает любопытный вопрос: принял ли пред тем сам Симон Духа Св. в числе других уверовавших с такими нечистыми побуждениями и намерениями?


По мнению толкователей, Симон еще не успел принять Духа Святого. Вероятно, возложение рук на каждого для низведения Св. Духа требовало немало времени и совершалось по известной очереди. Пораженный очевидными знамениями дарования Духа Святого руковозложением апостолов, Симон, не выжидая своей череды, спешит сделать апостолам свое безумное предложение. «Не ради веры он уверовал, — говорит о нем Феофилакт, — но чтобы и ему творить чудеса. Как он думал творить чудеса? Сам он обольщал, а также укрощал беснуемых, а потому думал, что и апостолы подобно ему пользуются каким-либо искусством. Потому он и деньги давал. Опять потому же, чтобы не лишиться сего дара, он постоянно находился при Филиппе».


Что же касается того, как мог человек с такими нечистыми намерениями оказаться в числе уверовавших, — этот вопрос прекрасно решает св. Златоуст: «недуг был в Симоне с давнего времени; оттого он и при крещении не освобождается от него. Как же крестили его? Так же, как и Христос избрал Иуду».


8:20  Серебро твое да будет в погибель с тобою — выражение угрозы, с указанием на гибельность поступка Симона, если он не сознает сего.


8:21  Нет тебе в сем части и жребия, οὐκ ἔστιν σοι μερὶς οὐδὲ κλη̃ρος ἐν τω̨̃ λόγω̨ τούτω̨, несть ти части ни жребия в словеси сем, т. е. в том, о чем ты говоришь, — в получении Духа Святого. Ни части, в размере той, какая даруется всем верующим, ни целого жребия в той мере, в какой обладаем мы, апостолы, ты не получишь, — как бы так говорит Петр Симону.


Сердце твое неправо пред Богом, как одержимое нечистыми побуждениями, мыслящее и нечистые средства для достижения своих нечистых стремлений.


8:22  Может быть, отпустится тебе помысл сердца твоего. Этим указывается на тяжесть греха Симонова, требующего для прощения особо усиленных молитв и покаяния.


Помысл сердца твоего — приведенное ваше сознательное намерение купить дар Божий за деньги, возможное лишь при другом богохульном помысле, что Бог способен торговать Своими дарами.


8:23  Вижу тебя исполненного, εἰς γὰρ χολὴν πικρίας καὶ σύνδεσμον ἀδικίας ὁρω̃ σε ὄντα, лучше слав.: в желчи бо горести и союз неправды зрю тя суща. Вижу тебя в желчи горькой и узах неправды. Как желчь горька и ядовита, так и твои слова, твое намерение, твоя душа, способная на такие мысли и речи, и не просто способная на это, но при этом еще и неспособная на обратное этому — наилучший образ мыслей и действий. Как желчь самую горькую и ядовитую издавала, по мнению древних, змея, так и человек, способный дать столь горькую желчь мыслей и намерений, должен был дойти до особенно печального и опасного нравственного состояния.


8:24 Дальнейшее подтверждает указание Петра на опасное нравственное состояние Симона. На призыв к очищению греха усиленною молитвою и покаянием он отвечает лишь просьбою о том, чтобы апостолы сами помолились о нем, и именно о том лишь, чтобы ему не подвергнуться наказанию, которое беспокоило его более, чем очищение и исправление души. Дееписатель ничего не сообщает о дальнейшей судьбе Симона. Но история сохранила о нем сведения, как о злейшем враге христианства, противодействовавшем апостолам, с которыми Петр еще раз встретился в Риме. Очевидно, он нашел себе ту гибель, которую предвещал ему на его опасном пути св. Петр.


8:25  Они же, т. е. апостолы Петр и Иоанн, засвидетельствовав и проповедав слово Господне, научив новообращенных самарян еще подробнее евангельскому чтению и засвидетельствовав и словом, и делом истинность принятой ими веры.


8:26  Ангел Господень сказал (Филиппу). Это было не невидимое внушение ангела Филиппу, а очевидно, в видимом явлении ему ангела Божия в Самарии.


Тремя чертами ангел обозначает место, куда надо идти Филиппу: на полдень, т. е. к югу от Самарии, на дорогу из Иерусалима в Газу и именно на ту, которая пустынна (αὕτη ἐστὶν ἔρημος).


Газа, здесь упоминаемая, — один и древнейший из городов филистимских (Быт 10:19; Нав 15:45) к юго-западу от Иерусалима, близ Средиземного моря. Как ныне, так, очевидно, и в то время, из Иерусалима в Газу вело несколько дорог, почему ангел и обозначает точнее ту, какая нужна Филиппу. Эта пустынная дорога, по мнению толкователей, вероятно, та, которая вела через Елевферополь.


8:27 Встретившийся Филиппу на указанном пути человек обозначается дееписателем тремя особенностями: евнух ефиоплянин, и вельможа царицы. Первое означает не место только жительства, но именно национальность встретившегося. Он был не природный иудей, живший в Эфиопии, а именно ефиоплянин родом. То обстоятельство, что он путешествовал в Иерусалим для поклонения и читал книгу пророка Исаии (вероятно, в переводе LXX), говорит о том, что он был прозелит, и если был скопец (каковые по закону Моисееву не могли быть принимаемы в общество Иеговы), вероятно, был «прозелит врат», а не «прозелит правды», то есть II, а не I степени.


Евнух, по обычным понятиям — скопец, каковые состояли на Востоке хранителями царских гаремов, а иногда удостаивались и высших государственных должностей, как видим и в данном случае.


Кандакии, царицы Эфиопской. Эфиопия — страна к югу от Египта, где ныне Нубия и Абиссиния), политическим и торговым центром коей был Мерое. Страна эта управлялась обыкновенно женщинами, которые все назывались «кандакиями», подобно тому, как египетские цари — «фараонами» (Плиний. Естественная история VI, 35).


Как прозелит врат, он имел доступ во храм и мог, наравне с иудеями, приносить жертву Богу истинному, Которого познал, очевидно, от кого-либо из живших в Эфиопии иудеев. Его доброе религиозное настроение, делавшее его достойным и достаточно подготовленным к вере во Христа, ясно открывается из того, что он и в пути занят был чтением Слова Божия.


8:29  Дух сказал Филиппу. Это было, очевидно, внутреннее духовное откровение, без всякого внешнего видимого посредства, ясно сознанное, как повеление свыше, от Св. Духа.


8:30  Услышав, что он читает, греч. προσδραμὼν δὲ ὁ Φίλιππος ἤκουσεν αὐτου̃ ἀναγινώσκοντος, точнее слав.: притек же Филипп, услыша его чтуща — подойдя же, Филипп услышал его читающим — очевидно, вслух, так что Филипп мог расслышать даже и то, что именно читалось.


Вопрос Филиппа заключает в подлиннике некоторую игру слов, смягчающую, с одной стороны, некоторую дерзновенность обращения к незнакомому вельможе: ἀ̃ρά γε γινώσκεις ἃ ἀναγινώσκεις; с другой — выражаемое частицею ἀ̃ρά γε сомнение, что евнух понимает читаемое. Ожидавший отрицательного ответа Филипп действительно не ошибся. И, может быть, именно благодаря мягкой и игривой форме вопроса, Филипп расположил сразу сердце евнуха и вызвал в нем сознание, исполненное детской простоты и смирения, что он не понимает читаемого. В то же время этот вопрос подсказывал вельможе и то, что вопросивший его, очевидно, сам владеет истинным пониманием данного места, почему и умоляет Филиппа взойти и сесть с ним для толкования читаемого. В этом опять новая трогательно-добрая черта характера в знатном вельможе (ср. Иоанн Златоуст).


8:32-33 Упоминаемое здесь место Писания находится в 53-й гл. книги пророка Исаии и передается точно по переводу LXX, что свидетельствует о том, что читал евнух книгу пророка на этом переводе, распространенном тогда более всего в Египте. Как церковь иудейская, так и древнехристианская единогласно относили приведенное место к Мессии — Страдальцу за грехи мира (ср. Мф 8:17; Мк 15:28; Ин 12:38 и далее; 1 Петр 2:22 и далее). Смысл этого места таков: как овца, Он веден был на заклание (при жертвоприношении), и как агнец пред стригущим Его безгласен, так Он не отверзает уст Своих (т. е. ни жалоб, или порицания и выражения сопротивления). В уничижении Его (при страданиях) суд Его совершился (т. е. суд, совершившийся над Ним, был судом, на который Он Сам обрек Себя взятием греха всех людей). Но род Его (γενεὰν) кто изъяснит? (род, т. е. Его рождение, происхождение — вечное от Отца, без Матери, и во времени от Матери без Отца). Ибо вземлется от земли жизнь Его, и связи с предыдущим это последнее выражение означает: «кто изъяснит, что при таком неизъяснимом происхождении, при такой непостижимости этой жизни ей суждено было взяться от земли, т. е. прерваться в страданиях на кресте (это намекается несколько формою самого выражения — «вземлется от земли...»).


8:34  Евнух же сказал Филиппу, ἀποκριθεὶς δὲ ὁ εὐνου̃χος τω̨̃ Φιλίππω̨ εἰ̃πεν, отвещав же каженик к Филиппу рече, точнее по-русски: «евнух же сказал Филиппу в ответ».


Прошу тебя, т. е. объяснить.


8:35  Отверз уста свои, ἀνοίξας... τт στόμα... открыв уста... — некоторая торжественность речи для указания особой важности благовестия Филиппа об Иисусе.


8:36 Дальнейший вопрос евнуха к Филиппу о возможности для него крещения показывает, что проповедь Филиппа была достаточно подробна и внимательно воспринята слушателем, возгоревшимся жаждою быть последователем Христовым.


Приехали к воде, точно неизвестно это место, вероятно, находившееся между Елевферополем и Газою (Робинсон II, 749).


8:39-40  Дух Святый сошел на евнуха, а Филиппа восхитил Ангел Господень. Только в немногих древних греческих рукописях (которым следуют наши переводы славянский и русский) это место читается так. В большинстве же рукописей и переводов, которым следует большинство толкователей (в том числе Златоуст и Феофилакт), в данном месте говорится просто: «Дух Святый восхитил Филиппа...» Отчего произошло такое различие — от прибавки ли в одних кодексах, или от опущения в других, сказать трудно. Вероятнее, однако, первое — добавление последующими переписчиками умолчанного дееписателем сошествия Св. Духа на крещеного. Это сошествие, необходимое и в данном случае исключительное, могло быть и без видимого возложения рук, как после, при крещении Корнилия и домашних его, и даже еще до совершения крещения (10:44 и далее), ибо по слову Господа (Ин 3:8) «Дух, идеже хощет, дышет».


Филиппа же восхитил — указание на особенное сверхъестественное действие — мгновенное исчезновение Филиппа, после чего он оказался в Азоте (40 ст.). «Хорошо сделано, — говорит по сему случаю Златоуст, — чтобы явно было, что происшедшее есть дело Божие, чтобы евнух не подумал, что Филипп простой человек. И Филипп получил от того великую пользу, ибо, что он слышал о пророках, об Аввакуме, Иезекииле и других (Дан 14:36-39), увидел исполнившимся на себе, оказавшись прошедшим мгновенно далекий путь».


Продолжал путь, радуясь — всему происшедшему, т. е. и тому, что он крестился, принял Св. Духа, стал учеником Господа Иисуса Христа, и тому, что все это совершилось таким дивным образом.


Предание церковное сохранило нам имя этого вельможи — Индих, а также и некоторые сведения о его дальнейшей судьбе. По возвращении в свою страну он был в ней первым проповедником Евангелия, обратил многих, в том числе и свою повелительницу — царицу, крестив ее (Никифор Каллист II, 6).


Азот, как и Газа, — один из 5 главных городов филистимских севернее Газы и к Западу от Иерусалима, верстах в 50 от него, близ Средиземного моря — ныне селение Есдуд.


Проходя благовествовали — из Азота путешествие Филиппа продолжалось уже обыкновенным образом, по направлению к северу, в Кесарию. На этом пути, для благовествования, он должен был посетить города — Аккарон, Иамнию, Иоппию (Яффу), Аполлония и др.


Кесария, где Филипп, по-видимому, имел постоянное местожительство (21:8 и далее), — большой известный город при Средиземном море, верстах в 100 к северо-западу от Иерусалима, местопребывание тогдашних римских прокураторов Иудеи; построен и назван так в честь кесаря Августа Иродом Великим, на месте бывшего здесь Стратонова Замка, почему Кесария и называлась еще Кесарией Стратоновой в отличие от Палестинской Кесарии Филипповой на месте древней Панеи. Кесария Стратонова в дальнейшем нередко упоминается дееписателем.


9:1-2  Савл же, еще дыша угрозами — между тем, как рассеявшиеся после убиения Стефана ученики Господа распространяли благовестие по другим городам (8:1,4 и далее), Савл продолжал (8:3) свои гонения на христиан с прежнею силою. Выражение дыша угрозами и убийством — указывает как бы на дикого, кровожадного зверя, задыхающегося от своей жадности. Угрозы и убийства стали как бы воздухом, которым дышал Савл и который был для него такою же существенною необходимостью, как обыкновенный воздух для всех людей.


9:1  Пришел к первосвященнику. Если обращение Савла полагать не позже 36-го г. по Р. Х., то первосвященником тогда был все тот же Каиафа, смещенный лишь в 36 г. римским проконсулом Сирии — Вителлием. Место Каиафы занял Ионафан, сын прежнего первосвященника — тестя Каиафы — известного Ананы или Анны. Но уже в следующем же 37 году этот первосвященник был также смещен и замещен братом его, другим сыном Анана — Феофилом (Иосиф Флавий. Иудейские древности XVIII, 4 и далее). По всей вероятности, этот последний и был первосвященником в описываемое время.


9:2  Дамаск — древний главный город Сирии, верстах на 200 к северо-востоку от Иерусалима. Со времен Селевкидов в нем жило очень много евреев, так что Нерон мог умертвить их там до 10 000 (Иосиф Флавий. Иудейская война I, 2, §15; II, 20, §2). При таком большом количестве евреи имели здесь не одну, а много синагог, что подтверждается и в данном месте: выпросил письма к синагогам. Эта же многочисленность живших в Дамаске евреев заставляла догадываться и возможности распространения и здесь христианства, что обещало богатую пищу ревности гонителя Христова, каким был тогда Савл.


Каким образом и когда могла быть принесена и распространена вера Христова в Дамаске, дееписатель не упоминает: вероятно, принесена была первоначально путешествовавшими на иерусалимские праздники дамасскими евреями, а утверждена и распространена рассеявшимися после смерти Стефана учениками Господа (8:4), которые прошли до Финикии и Кипра и Антиохии (11:19), а значит, могли быть и в Дамаске, лежавшем к Иерусалиму еще ближе Кипра и Антиохии.


Для большей успешности задуманного предприятия Савл запасается полномочиями от иерусалимского синедриона и его главного представителя — первосвященника.


Письма адресуются к синагогам, особо к каждой, вероятно, для усиления полномочий Савла и для облегчения его дела.


При этом предполагается, что христиане, обращенные из иудеев, не отделялись еще от синагог и участвовали в их собраниях, подобно тому, как и сами апостолы и остальные верующие до времени участвовали в храмовых богослужебных собраниях (3:1 и др.).


Последующих сему учению, греч. τη̃ς ὁδου̃ ὄντας, точнее слав.: того пути сущия. Путь — в смысле известного рода жизни и деятельности, сообразной с известным учением, в данном случае — путь христианской жизни (ср. Мф 22:16).


Связав, приводит в Иерусалим. Синедрион иерусалимский сохранял за собою право судебной власти в делах веры над всеми евреями во всех странах мира. Все чужеземные евреи добровольно признавали над собою эту власть, не отнятую от синедриона римлянами. Всем этим достаточно объясняется возможность для Савла тех действий, ради которых он шел в Дамаск.


9:3  Внезапно осиял его свет с неба (ср. 22:6 и далее). Дееписатель не говорит здесь прямо, но дальнейшие черты сказания и сам апостол Павел ясно дают понять, что в сиянии света небесного явился телесным очам Савла Сам Господь Иисус в Богочеловеческой прославленной плоти (ср. ст. 17,27; 22:14; 1 Кор 9:1; 15:5-8). Это видение Господа, поставляемое Павлом в одну категорию с явлениями Господа апостолам по воскресении, вероятно, было очень кратковременно, ибо Савл упал и глаза его были ослеплены (ст. 8).


9:4  Видение, прекращенное ослеплением Савла, продолжается слышанием голоса Явившегося: «чту ты Меня гонишь?» Это, по толкованию Златоуста, как бы говорило: «За какую обиду от Меня, великую или малую, ты это делаешь?..» При этом дается понять, что в гонении последователей Господа Сам Он претерпевает гонение (ср. Лк 10:16 и паралл).


9:5 Вопрос Савла к Явившемуся — кто Ты? — ясно показывает, что явление ему Господа и все событие его обращения к Христу было делом совершенно неожиданным для него, что оно не было подготовлено какой-либо внутренней борьбой в Савле прежних иудейских его убеждений с новыми впечатлениями от христианства, благоприятными для него, — борьбой, которая бы могла погрузить его в особенное состояние духа, в коем субъективный образ его фантазии мог быть принят им за объективное ему явление. Из рассказа о событии видно, напротив, что Савл даже и не думал в это время об Иисусе, иначе едва ли бы он не понял сразу и имел нужду спрашивать, кто этот явившийся ему? И вообще подобную внутреннюю борьбу не представляется возможным предположить в Савле в то время, когда он, преследуя христиан, слишком был уверен, что ратует за дело Бога Иеговы (ср. 22:3; Гал 1:14). Наконец, и сам Павел рассказывает об этом событии, как о совершенно неожиданном для него и ничем с его стороны не подготовленном (гл. 22 и 26, ср. Гал 1:14-15).


Трудно тебе идти против рожна — народное присловие, выражающее тщету условий против силы неодолимой, тщету притом опасную, грозящую поражением идущего против этой силы, в данном случае силы божественной, всемогущей.


9:6 Объявший Савла и повергший его на землю страх пред небесной славой Явившегося, превратился, по открытии ему Имени Иисуса, в ужас и трепет, и он смиренно признает Явившегося Господом, а себя — Его рабом, готовым на все Его повеления.


Иди в город, т. е. Дамаск.


9:7 Что видение Савлом Господа не было какой-либо галлюцинацией, вызванной его внутреннею борьбою и направлением мыслей, ясно и из того, что оно ощущалось и спутниками Савла. «Всех и бывших с ним осиявает свет, чтобы они свидетельствовали об этом явлении, но ослепляет он не всех, а одного только Павла, чтобы не подумали, что это было общее и как бы случайное несчастие, но чтобы открылось, что это было вполне действие божественного промысла» (Феофилакт).


В этих же видах, кроме света, спутники воспринимают и голос Говорившего, хотя и не удостаиваются видеть Его.


В Деян 22:9 говорится, что спутники Павла «голоса говорившего не слыхали». Как примерить кажущееся противоречие этих двух мест дееписателя, из коих в одном говорится о слышании, а в другом — о неслышании голоса? Очевидно, здесь надо различать слышание от слушания. В то время, как Савл не только слышал, но и разумел слышимое, знал и Говорившего и то, что говорилось, — спутники его только слышали звук голоса, не понимая ничего из слышимого. Другой любопытный пример подобного неодинакового восприятия звуков см. Ин 12:28,29.


9:8 Когда видение кончилось, голос умолк и Савл встал, чтобы идти в Дамаск, по повелению Господа, оказалось, что он слеп. Павел говорит, что это произошло от славы света, осиявшего его (22:11); но нельзя не видеть в этом и особенного действия Божия, ибо спутники его, также видевшие свет, не лишились зрения (22:9). Это было частью и в наказание гонителю, частью — в символическое означение того, что он доселе с открытыми очами был слеп духовно в отношении к истине Христовой (ср. Иоанн Златоуст); наконец, попущено это и с тою мудрою целью, чтобы укрепить душу вразумленного новым знамением чудесного исцеления его возложением на него рук Анании.


9:9 Трехдневное совершенное воздержание от пищи и пития, т. е. строжайший пост (вместе с молитвой, ст. 11) был выражением глубокого раскаяния Савла и вместе — приготовлением к тому, что предстояло ему по слову Явившегося Господа (6 ст.).


9:10-11 Из настоящего стиха и дальнейших открывается, что Анания и Савл не знакомы были между собою лично. Еврейское имя Анании показывает: что он был христианин из иудеев. Дееписатель называет его здесь только «некоторый ученик», сам же Павел характеризует его более подробно: «муж благочестивый по закону, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске» (22:12), т. е. и по своем обращении ко Христу живший строго по закону и пользовавшийся посему особым уважением дамасских иудеев. Церковное предание говорит, что он был епископом дамасским и скончался мученически в Елевферополе иудейском (Четьи-Минеи. Окт. 1).


Господь в видении сказал ему. В каком именно видении — во сне или наяву, в исступлении — из данного места не видно. Выражение «восстав, пойди!» (ἀναστὰς πορεύθητι) не означает, что Анания был в это время на ложе, а значит только, что он пребывал дома в спокойствии.


9:11  Прямая улица — доселе существующая в Дамаске и называвшаяся так в отличие от всех других, обыкновенно кривых улиц, свойственных восточным городам.


Тарсянина — родом из Тарса, города в малоазийской области Киликии.


Он теперь молится, ἰδοὺ γὰρ προσεύχεται, точнее слав.: се бо молится, как выше в ответе Анании: «вот я Господи!..» — ἰδοὺ ἐγώ Κύριε! Кроме придания речи большей живости, выражение ἰδοὺ γὰρ προσεύχεται — является и пояснением того, по какой причине требуется теперь же приход Анании к Савлу. Этот приход должен явиться ответом на молитву Савла — без сомнения, молитву о прощении и просвещении телесном и духовном. При этом Господь открывает бывшее Савлу видение Анании (вероятно — во сне), причем Господь не говорит: видел тебя, но — мужа, именем Ананию, откуда следует, что явившийся не был известен Савлу, хотя имя его и было ему открыто. Слова Господа давали также понять Ананию, что Савл был слеп и исполнение повеления Божия Ананией должно было прежде всего ознаменоваться исцелением ослепшего.


9:13-14 С детскою простотою Анания высказывает свое удивление, а может быть, и опасение, что он посылается к человеку, о коем известно, как о злейшем враге христиан, и который шел и в Дамаск на погибель верующим. Об этом Анания слышал от многих, т. е. или от путешествовавших на иерусалимские праздники иудеев, или от рассеявшихся от его гонений христиан иерусалимских.


9:13  Святым твоим, т. е. христианам, как они назывались по особенному освящению их во Христе и Св. Духом.


9:14  И здесь имеет власть. Откуда так скоро Анания имел сведения о полномочиях Савла от синедриона? Вероятно, от иерусалимских христиан, которые поспешили дать все эти сведения дамасским христианам для предостережения. Новость и свежесть этих известий вполне объясняет и удивление, и опасения Анании.


9:15  Избранный сосуд — образная речь, где Павел представляется как бы живым сосудом, в котором Господь заключит Имя Свое и Павел пронесет Его потом, т. е. преподаст, исповедует, проповедует — народам, царям и сынам Израилевым. Замечательно, что на первом месте здесь указываются народы, т. е. языческие — язычники — в противоположение сынам Израилевым, т. е. евреям. Этим указывается особенное предназначение Павла, как Апостола языков.


9:16  И Я покажу ему, ἐγὼ γὰρ ὑποδείξω αὐτω̨̃, слав.: Аз бо скажу ему. Смысл и связь здесь таковы: «иди и не бойся, что последователи Мои пострадают от него, ибо Я покажу ему, или на нем, сколько ему самому подобает пострадать за Имя Мое». Здесь, таким образом, новое успокоение и поощрение недоумевающего Анании.


9:17  Возложив на него руки — в знак сообщения ему благодати Св. Духа, что сопровождалось тотчас же и исцелением слепоты его. Замечательно, что это было еще до крещения Савла (ст. 18). Подобный исключительный случай исполнения Духом Св. до крещения был над Корнилием сотником и его домашними (10:46 и далее). «Мне кажется, — говорит по сему случаю Златоуст, — что [Павел], подобно как и Корнилий, тотчас по произнесении этих слов сподобился Духа, хотя преподававший и не был из числа XII. Так все касающееся Павла было нечеловеческим и совершалось не через человека, но Сам Бог был совершителем этого».


Брат Савл. — не по племени или роду, но во Христе и по вере в Него.


Явившийся тебе на пути. В переданной выше дееписателем беседе Господа с Ананией не упоминалось ничего об этом явлении, из чего видно, что беседа эта передана сокращенно. Нет и другой подробности, что Господь послал Ананию не только для прозрения, Савла, но и для того, чтобы он исполнился Духа Святого.


9:19  Приняв пищи, укрепился, «ибо он изнемог от путешествия, от страха, от поста и от скорби. И желая усилить эту скорбь его, Господь попустил ему оставаться слепым, пока не пришел Анания» (Иоанн Златоуст).


Был несколько дней в Дамаске. Это не противоречит рассказу самого Павла, что по обращении своем он тотчас (εὐθέως) отправился в Аравию и потом опять возвратился в Дамаск (Гал 1:17 и далее), ибо усиленное выражение — тотчас при рассказе о продолжительном времени не исключает промедления нескольких дней. Если же дееписатель при этом вовсе не упоминает о путешествии Павла в Аравию и возвращении опять в Дамаск и говорит далее прямо о прибытии его в Иерусалим, то, вероятно, потому, что о путешествии его в Аравию не сохранилось ничего достоверного и примечательного.


9:22  Доказывал, что сей (Иисус) есть Христос, т. е. Мессия, обетованный иудеям и ими ожидавшийся. Эти доказательства апостол приводил, без сомнения, от Свящ. Писания, извлекая из него все пророчества, указания и обетования о Мессии и сличая их с событиями и исполнением в жизни Иисуса Христа. Сила его доказательств и вообще его слова, исходившая от непоколебимо убежденной и окрепшей в вере во Христа души, была так велика, что до отчаяния обезоруживала — (συνέχυνε) иудеев, не знавших ни что отвечать, ни что делать на неопровержимые доказательства Павла.


9:25  Ученики же, т. е. христиане дамасские, спустили его по стене, т. е. города, о чем рассказывает и сам Павел: 2 Кор 11:34.


9:26-27  Савл прибыл в Иерусалим, παραγενόμενος δὲ ὁ Σαυ̃λος, точнее слав.: пришел же Савл. Прибыв же в Иерусалим, Савл старался... По словам самого апостола (Гал 1:18), это было уже три года спустя после его обращения (у дееписателя — «довольно времени» — 23 ст.), включая в это время и пребывание в Аравии. О самом пребывании в Иерусалиме Павел сообщает краткие сведения (Гал 1:18-24). Сюда ходил он за тем, чтобы повидать Петра, у коего пробыл около 15 дней. Других апостолов он не видел, только еще Иакова, брата Господня. Из Иерусалима отправился в страны Сирии и Киликии. Дееписатель дополняет рассказ Павла ценными подробностями. Так, у него узнаем, что Павел, по прибытии в Иерусалим, старался пристать к ученикам, т. е. Христовым, христианам, но эти, из боязни и недоверия к нему, сторонились от него. Им казалось маловероятным, чтобы такой жестокий гонитель Церкви вдруг стал рабом Христовым, и склонны были подозревать здесь простую хитрость или шпионство со стороны Савла. Конец этим подозрениям положил Варнава, пользовавшийся большим уважением первохристианского общества (4:36-37), который и ввел Савла в общество апостолов и учеников Господних. Церковное предание говорит, что он и прежде был знаком с Савлом, вместе воспитывались они в школе Гамалиила, и даже после того, как Варнава сделался учеником Господа (одним из LXX), видались друг с другом и препирались о Христе, но Савл оставался упорен до события с ним на пути в Дамаске (Четьи-Минеи. 11 июня).


9:27  Взяв его, привел к Апостолам — приняв его, привел к Апостолам — неопределенное выражение, позволяющее разуметь здесь только двух апостолов, Петра и Иакова, коих упоминает Павел (Гал 1:19). Почему Савл не виделся с другими апостолами? Может быть, потому, что в то время их не оказалось в Иерусалиме, они были на проповеди по разным городам и весям. Из дальнейших повествований дееписателя о Петре (32 ст. и далее, 10 гл., 12:17) видно, что и верховые апостолы не постоянно пребыли в Иерусалиме.


9:28-29 Савл не скрывается в Иерусалиме, но открыто и смело проповедует Господа, вступая в состязания с противниками, которые и здесь, как в Дамаске, решили убить его. Дееписатель говорит, что это были «Еллины», т. е. эллинисты, иудеи из стран языческих, говорившие греческим языком. Как сам эллинист, по происхождению из Киликийского Тарса, Павел и обращается с проповедью особенно к эллинистам, как более сродных его духу и менее закоснелым в чисто еврейских предрассудках.


9:30  Братия, т. е. иерусалимские христиане, принявшие, наконец, Савла, как брата, отправили его в Кесарию. Из 22:17-21 узнаем, что Сам Господь повелел Савлу оставить Иерусалим. Это повеление, очевидно, совпало с намерением эллинистов убить Савла, и братия, отправившие его в Кесарию, вместе и избавляли его от убийц, и помогли ему исполнить повеление Господне.


Из Кесарии (Стратоновой, см. прим. к 8:40) Савл отправляется в Тарс. Сам Павел в Гал 1:21 — говорит кратко, что из Иерусалима в этот раз он путешествовал в страны Сирские и Киликийские, что вполне согласно с рассказом дееписателя. Путь апостола по обоим этим указаниями, взаимно восполняющим одно другое, может быть представлен так: из Иерусалима Савл препровожден был прежде всего в Кесарию и отсюда, сухим путем через Сирию, продолжал путь, в Киликию, вероятно, по береговой дороге вдоль моря, избегая Дамаска. Возможно, что в одном из прибрежных городов сирийских он сел на корабль и достиг Тарса морем, что было более удобно. Благодаря этому путешествию и пребыванию Павла в Киликии, основались первые христианские общины в посещенных им местах (ср. 15:23).


9:31  Церкви же... были в покое, чему несомненно много способствовало обращение главного гонителя ее. Насколько вера Христова к этому времени была распространена, видно из того, что церкви упоминаются по всей Иудее, Галилее и Самарии.


Назидаясь, οἰκοδομούμεναι, слав.: созидающеся, т. е. организуясь, устраиваясь, совершенствуясь и внешне и внутренне.


И при утешении от Святого Духа умножались, καὶ τη̨̃ παρακλήσει του̃ ἁγίου πνεύματος ἐπληθύνετο. Утешением Св. Духа — то же что милостию Божию, в данном случае являвшей себя в обильных знамениях и чудесах благодати Святого Духа. О двух таких чудесных значениях тотчас и повествуется далее, как бы в подтверждение сказанного.


9:32  Случилось, что Петр, обходя всех, пришел, ἐγένετο δὲ Πέτρον διερχόμενον διὰ πάντων κατελθει̃ν, точнее слав.: бысть Петру посещающу всех, снити. Русский текст, к сожалению, и здесь допускает свой обычный пересказ, а не перевод данного места, которое проще и точнее переводится так: случилось же Петру, проходящему по всем (церквам), сойти...


Выражение κατελθει̃ν — снити, сойти, спуститься — указывает на менее возвышенное положение Лидды по сравнению с Иерусалимом, подобно тому, как в выражении об Иерихоне (Лк 10:30).


Весьма важно упоминание посещения апостолом Петром тогдашних христианских общин Палестины. Несомненно, и другие апостолы имели этот обычай в целях лучшего утверждения в вере обращенных, разрешения возникавших вопросов жизни и т. п.


К святым, живущим в Лидде, т. е. христианам города Лидды, недалеко от моря, близь Иоппии, к северо-западу от Иерусалима.


9:33-34  Эней — не видно, был ли он христианин до своего исцеления или нет. Вопрос этот не напрасный, как не напрасно далее исцеленная Петром Тавифа называется ученицей. Греческое имя Энея дает заключить, что он был во всяком случае эллинист. Знаменательно, что, исцеляя расслабленного, Петр не спрашивает его о вере в Иисуса Христа, а прямо дарует ему исцеление, очевидно, или прозревая готовность его к этой вере, или питая надежду самым этим исцелением возбудить в нем веру.


9:35  И видели его все, т. е. исцеленным, которого прежде знали расслабленным.


В Сароне. С именем Сарона известны и местечко, и долина, прилегающая к морю (от Кесарии Стратоновой до Иоппии), плодоносная и потому густо населенная. Возможно разуметь здесь и то, и другое.


9:36  В Иоппии — ныне Яффа, древний торговый приморский город к северо-западу от Иерусалима.


Ученица, т. е. христианка. Была ли она девица, или вдовица, иди замужняя, из рассказа не видно. Возможно, что это была вдовица, судя по благотворениям преимущественно вдовицам (39 ст.).


Тавифа, что значит Серна — это было не прозвище, а собственное женское имя, встречающееся и у греков, и у Иосифа Флавия, и у раввинов.


По своей красоте, грациозности и выразительности глаз серна вообще у восточных народов являлась символом женской красоты, почему и сделалась собственным женским именем, подобно мужскому — Лев.


9:37  В те дни, когда Петр находился в Лидде.


9:38  Ученики, т. е. христиане, опечаленные смертью столь добродетельной женщины. Для чего было посылать к Петру уже после смерти Тавифы. Очевидно, посылавшие питали некоторую, может быть, смутную надежду, что Тот, Кто воззвал и четверодневного Лазаря из гроба, может подобное же чудо совершить и опять через достойнейшего ученика Своего.


9:40-42  Петр выслал всех вон (ср. Мф 9:24-25; Мк 5:40; Лк 8:54), чтобы не смущаться никакими внешними впечатлениями и всецело отдаться молитве о воскрешении умершей.


9:43  У Симона кожевника — по всей вероятности, христианина.


10:1  В Кесарии — см. прим к 8:40.


Из полка, называемого Италийским, т. е. полка из пригородных италийцев, в отличие от воинов, набиравшихся на службу из туземцев. Кесария была резиденцией римских прокураторов Палестины, почему при них и состоял особый полк из природных римлян или италийцев, как людей более надежных и искусных. Вероятно, и Корнилий, сотник этого полка, был тоже природный римлянин или италиец. И во всяком случае, он не был даже иудейским прозелитом, а был просто язычник доброй души и природно-благочестивой настроенности (ср. ст. 28,34 и до 11:1,18; 15:7). Приобщение такого человека к Церкви Христовой, притом непосредственно, без всякого посредства иудейства, хотя бы в виде прозелитизма врат, было событием великой важности, эпохою в истории апостольской церкви. На эту особую важность события первого обращения ко Христу язычника указывает и то, что оно совершается при посредстве первого апостола Христова Петра, нарочито признаваемого Богом из другого города, хотя в Кесарии находился в это время известный благовестник и креститель эфиопского вельможи — Филипп.


10:2  Боящийся Бога... молившийся Богу. Эти выражения показывают, что Корнилий был почитателем Единого истинного Бога, о Котором, вероятно, узнал из соприкосновения с иудеями и их Богопочтением, но чтил по-своему, как подсказывало ему набожное сердце, самостоятельно и независимо от форм еврейского богопочитания.


10:3  В видении ясно видел, εἰ̃δεν ἐν ὁράματι φανερω̃ς, виде в видении яве — очевидно, в бодрственном состоянии, а не во сне (Иоанн Златоуст). Это было около девятого часа дня (= 3 час. пополудни), обычного у евреев часа молитвы, когда и Корнилий молился, постившись до сего часа (ст. 30).


10:4  Испугавшись. Св. Златоуст хорошо объясняет этот испуг Корнилия: «видение произвело в нем страх, но страх умеренный, чтобы только сделать его внимательным; потом слова ангела рассеяли этот страх, или лучше — заключающаяся в них похвала смягчила неприятное чувство страха».


Пришли на память пред Богом — человекообразное выражение благоволения Божия к Корнилию за его молитвы и благотворения.


10:6  Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твойслав.: той речет тебе глаголы, в них же спасешься ты и весь дом твой, греч. текст совершенно иначе: οὑ̃τος λαλήσει σοι τί σε δει̃ ποιει̃ν, т. е. он скажет тебе, что тебе нужно делать [ошибка комментатора: греч. текст 9:6]. Этим указывается недостаточность добрых дел и благочестия — самих по себе: нужно еще освящение их верою во Христа-Спасителя, которая сообщает и цену, и основательность доброму настроению человека.


10:7  Двоих из своих слугδύο τω̃ν οἰκετω̃ν αὐτου̃, собственно — домочадцев, вероятно — более близких к господину дома, нежели простые рабы, и отличавшихся тою же богобоязненностью, как и сам Корнилий (ст. 2).


10:8  Рассказав им все — для того, конечно, чтобы они рассказали Петру и убедили отправиться вместе с ними к их господину (22 ст.). «Все рассказал, чтобы тем побудить его (Петра) прийти к нему, потому что он считал делом неприличным звать его в силу своего авторитета, потому-то и рассказал» (Феофилакт).


10:9-10  На другой день... около шестого часа — от Кесарии до Иоппии около 40-45 верст. Посланные Корнилием после 9 часа (после 3 час. вечера, ст. 3) и, вероятно, отправившиеся в тот же день вечером — могли прибыть в Иоппию на другой день к полудню (около шестого часа).


10:9  Взошел на верх дома помолиться. Плоские крыши домов на Востоке являются весьма удобным местом для молитвы. Сюда взошел и Петр для молитвы в урочный час.


10:10  Пришел в исступление, ἐπέπεσεν ἐπ' αὐτтν ἔκστασις, точнее слав.: нападе нань ужас — напал на него экстаз — такое состояние, когда «человек не владеет своими чувствами, будучи восхищен в мир духовный» (Феофилакт, ср. Иоанн Златоуст).


10:12  В нем находились всякие четвероногие земные, πάντα τὰ τετράποδα τη̃ς γη̃ς, точнее слав.: вся четвероногая земли, все четвероногие, и т. д. По справедливому замечанию одного из толкователей, «созерцание сие нельзя измерять человеческим способом, ибо экстаз даровал Петру иные очи».


10:13-14  Встань, Петр, заколи и ешь, ἀναστάς Πέτρε θυ̃σον καὶ φάγε, точнее слав.: восстав Петре, заколи и яждь! — «Встав, Петр, заколи и ешь!..» Деепричастие здесь означает возбуждение к повелеваемому действию (как выше, 9:11,39 и др.), не имея самостоятельного смысла наравне с двумя дальнейшими глаголами.


Заколи и ешь! Видение приспособляется к ощущаемому Петром голоду и предлагает самое обычное приготовление пищи, лишь при необычности предмета потребления. Хотя в спустившемся полотне Петр мог найти и животных чистых, употребляемых в пищу, однако он отвечает на приглашение сильным огульным отрицанием — μηδαμω̃ς Kύριε — никакоже, Господи! — ни за что, ни в каком случае! Он отвечает так ввиду того необычайного для него безразличия, с каким голос относится к запрещенным для употребления по закону нечистым животным, а имеет в виду именно этих последних.


10:14 Так как голос шел из отверстого неба, то Петр отвечает ему привычным обращением «Господи!» ощущая сердцем, что видение исходило именно от Господа Иисуса Христа.


Смысл и цель всего этого видения были таковы: все животные, бывшие в полотне, символически представляли все человечество; чистые животные означали народ еврейский, нечистые — язычников. Крестною смертью Христа Спасителя, как жертвою Богу, принесенною за весь мир, исходатайствовано очищение равно всем, не только иудеям, но и язычникам, которые вместе и должны войти в Церковь Христову, царство Мессии, идеально чуждое всякой скверны или порока, как омытое и омываемое непрерывно кровью Агнца Божия. При этом дается понять и то, что для очищения язычников и вступления их в Церковь Христову не требуется никакого посредства иудейских внешних обрядов и установлений, имевших и для самого иудейства временный преходящий характер. Право на означенное вступление дается исключительно всеобъемлющим значением Крестной Жертвы Сына Божия.


10:16  Сие, т. е. видение с беседою к Петру, было трижды — в знак несомненной истинности виденного и слышанного и для уверения Петра в непреложности божественного определения о сем.


И сосуд опять поднялся на небо — в чистую и святую область, где и нечистое стало чистым и соблюдается таковым у Бога, вместе с тем, что всегда было чистым.


10:17  Петр недоумевал в себе. Петр не сразу понял смысл видения, но таковое тотчас же начало выясняться дальнейшими событиями.


10:18  Крикнув спросили, из повествования не видно, чтобы Петр слышал этот возглас. Далее говорится, что о посланных Корнилия ему возвестил Дух, т. е. Святый, новым внутренним непосредственным творением.


10:20  Встань, сойди и иди, ἀναστὰς κατάβηθι καὶ πορεύου, восстав сниди, иди — см. выше, к 13 ст.


Нимало не сомневаясь, μηδὲν διακρινόμενος, ничтоже рассуждая — нисколько не задумываясь. Это предусмотрительное предупреждение делается ввиду известных строгих взглядов апостола, которые должны были поставить его в затруднение, последовать ли приглашению его к язычникам, общение с коими возбранялось иудейским Законом (ст. 28)?


10:21  За каким делом вы пришли? Опять неточность русского перевода и предпочтительная верность подлиннику текста славянского — «кая есть вина, ее же ради приидосте?» τίς ἡ αἰτία δι' ἣν πάρεστε, какая причина, или какое дело, по которому вы прибыли?


10:22  Одобряемый всем народом Иудейским — на который, очевидно, падала значительная доля милостей доброго Корнилия, подобного в этом отношении другому известному евангельскому капернаумскому сотнику.


Послушать речей твоих, ἀκου̃σαι ῥήματα παρὰ σου̃, слышати глаголы от тебе — выслушать от тебя речи, т. е. твою проповедь, которая должна научить меня, что надлежит мне сделать для спасения.


10:23-24  Некоторые из братий Иоппийских, т. е. из верующих г. Иоппии, числом шесть, как видно из дальнейшего (11:12).


Петр угощает посланных Корнилия, как нуждавшихся в отдыхе, и отправляется с ними лишь на другой день, вероятно, не рано, ибо в Кесарию они приходят лишь на следующий день, четвертый со дня видения, бывшего Корнилию (ст. 30).


Созвав родственников своих и близких друзей, составивших целое довольно значительное общество (27 ст.) людей, единомышленных с Корнилием, и вполне готовых вместе с этим уверовать во Христа по слову Петра. Это было первое общество чистых язычников, присоединившихся к христианству без всякого посредства иудейских культовых учреждений.


10:26 Петр отстраняет преклонение пред ним Корнилия не только по смирению, но и уловив в этом преклонении почесть, воздаваемую Корнилием Петру, как какому-то воплощению высшей силы, что было так свойственно языческим представлениям о богах в образе человеческом (14:11).


10:28 О возбранении еврею сообщаться с иноплеменником (= язычником) в законе Моисеевом, собственно, не говорится; это — мелочная строгость позднейшего раввинства, под влиянием фарисейства, развившего до такой щепетильности идею святости избранного народа. Благодаря известному влиянию фарисейских воззрений на народ, означенный взгляд на отношения к язычникам немедленно получил значение общего обычая и твердо установившегося правила — закона, что отражается и в образе действий первоверховного из апостолов.


Чтоб я не почитал ни одного человека скверным или нечистым — в смысле вышеуказанных фарисейских воззрений и в смысле неспособности верою во Христа очищаться и освящаться, самостоятельно от иудейства и в одинаковой степени с ним.


10:29  Итак спрашиваю, для какого дела вы призвали меня? Петр отчасти уже слышал о цели его призвания. Теперь еще раз он хочет слышать из собственных уст Корнилия и предстоявших, «чтобы они сами исповедались и сделались правыми в вере» (Феофилакт, ср. Иоанн Златоуст).


Апостол обращается при этом не к одному Корнилию, но и к прочим собравшимся, предполагая в них единомысленные намерения с Корнилием и понимая свое приглашение Корнилием как последовавшее от имени всех их.


10:33  Все мы предстоим пред Богом — благоговейное выражение веры в Бога вездесущего и всеведущего и готовности исполнить всю Его волю, ожидаемую из уст Петра.


10:34  Петр отверз уста и сказал, ἀνοίξας δὲ Πέτρος τт στόμα εἰ̃πεν, отверз же Петр уста рече, открыв же Петр уста, сказал — см. к 8:35.


Истинно познаю, ἐπ' ἀληθείας καταλαμβάνομαι, по истине разумеваю — выражение высшей степени уверенности и несомненности.


10:35  Приятен Ему, δεκτтς αὐτω̨̃ ἐστιν. Приятен, т. е. принимается Им (от прияти), не отталкивается, не лишается права на участие в благодатном царстве Христовом. Таким образом, здесь вовсе не та мысль, что можно веровать как угодно и быть угодным Богу, достаточно лишь поступать по правде естественной. Это означало бы не необходимость и веры христианской для спасения и богоугождения, допускало бы полное религиозное безразличие, что невозможно, как невозможно — быть блаженным без Христа, вне Церкви Христовой. Мысль Петра — не о безразличии религиозном, а о безразличии национальном в деле приведения ко Христу: угодный Богу во всяком народе так или иначе приводится ко Христу, как достаточно подготовленный получает средства ко спасению в христианстве и делается праведным пред Богом. В таком духе толкует данное место и св. Златоуст: «Как? Неужели приятен Ему и принадлежащий к персам? Если он достоин, то будет приятен так, что сподобится веры. Потому он не презрел и евнуха из Ефиопии. Но что, скажут, думать о людях богобоязненных и между тем оставленных в презрении? Нет, ни один богобоязненный не оставляется в презрении, ибо не может, никогда не может быть презрен кто-либо из таких людей».


10:36  Он послал Слово, т. е. Господа Иисуса Христа, Сына Своего, Сына Божия, проповедавшего царство Божие, царство всеобщего мира и спасения на земли.


Сей есть Господь всех. Великие слова и для иудеев, и для язычников, — великие и потому, что здесь ясно и определенно Иисус Христос именуется Господом во услышание язычников, — и потому, что Он именуется Господом всех, т. е. как иудеев, так и язычников — в том смысле, что Он всех призывает в Свое царство, и все имеют одинаковые права на вступление в это царство Христово.


10:37  Вы знаете происходившее. Это знание происходившего в Иудее, т. е. хотя бы важнейших событий из жизни Иисуса Христа, предполагается апостолом и потому, что слушатели жизни недалеко от главных мест совершения событий, и потому, что они, как расположенные к иудейской вере, не могли не интересоваться и не ознакомиться с событиями, молва о которых в то время охватила окрестные страны Палестины на далекое расстояние.


Происходившее... начиная от Галилеи, τт γενόμενον ῥη̃μα... ἀρξάμενος ἀπт τη̃ς Γαλιλαίας, точнее слав.: вы весте глагол, бывши по всей Иудеи, наченшийся от Галилеи, ῥήμα, глагол — слово, молва, а затем и то; чем они вызываются. Начиная от Галилеи, где Господь начал открытое служение Свое после крещения (Ин 2:1 и далее).


10:38  Помазал Иисуса — разумеется по человечеству, как толкует Феофилакт: «так как Он уничижил Себя и приискренне приобщился нашей плоти и крови (Евр 2:14), то о Нем и говорится, что Он как человек принимает то, что имеет по естеству как Бог». Это помазание совершилось при крещении Иисуса.


Бог был с Ним — прикровенное и осторожное выражение мысли о Божестве Христовом. Апостол выражается так, чтобы не подать повода к языческому представлению божественности Иисуса, Которого язычники легко могли принять за воплощение того или другого языческого божества. Ради немощи слушателей менее говорится о Лице Христа, чем должно (ср. Иоанн Златоуст).


10:39-40 Ср. 1:8; 3:15; 5:30; 2:32; — примечания.


10:41 Ср. Ин 17:6,9,11; 6:37; Рим 1:1; 1 Кор 1:1; Гал 1:1,15; Лк 24:41-43; Ин 21:12.


10:43 Ср. 3:24; 2:38; Ин 3:15; Рим 3:25; 10:10.


10:44  Когда Петр еще продолжал, 11:15 — «когда начал говорить...»


Дух Святый сошел на всех слушавших слово. Это единственный пример во всей апостольской истории, что Дух Св. сошел на присоединяющихся к христианскому обществу еще до крещения их. Без сомнения, это требовалось необычайною важностью события — первого присоединения язычников к Церкви Христовой без посредства иудейства, после чего такой способ присоединения должен был получить авторитет непререкаемости. «Посмотри на домостроительство Божие, — говорит Златоуст по сему поводу, — Петр еще не успел окончить речи, и крещение еще не совершилось... но так как они... приняли начало учения и уверовали... то и сошел Дух. Это же совершает Бог с тем намерением, чтобы доставить Петру сильное оправдание. Они не только получают Духа, но и стали говорить языками... Зачем же так устраивается это дело? Для иудеев, так как они весьма ненавистно смотрели на это».


10:45  Верующие из обрезанных... изумились. Это изумление объясняется господствовавшим тогда убеждением, что язычники должны были быть принимаемы в Церковь Христову после того лишь, как станут прозелитами иудейства — не иначе: мнение, с которым и после этого события приходилось немало считаться (11:1 и далее; 15 гл.).


10:47 Петр делает совершенно естественное заключение из события сошествия Св. Духа на язычников, именно — что этим сошествием устранены всякие препятствия к присоединению их с одной стороны, и всякая надобность для сего иудейских культовых посредств и постановлений — с другой. Но он считает необходимым совершить крещение принявших Св. Духа, ввиду непреложной заповеди Господа (Мф 28:18).


10:48  Повелел им креститься. По-видимому, не сам крестил их, а кто-либо из пришедших с ним (1 Кор 1:17).


Во имя Иисуса Христа — см. прим. 2:38.


Просили его — и он, конечно, удовлетворил их просьбе, утвердив их достаточно в вере христианской.


О Корнилии более дееписатель ничего не сообщает. По церковному же преданию он был впоследствии епископом Кесарии, проповедовал Христа в разных странах и скончался мученическою смертью (Четьи-Минеи. Янв. 4 и сент. 13).


11:3 Примечательно, что верующие из иудеев (обрезанных) упрекают Петра не за то, что он проповедал язычникам Евангелие и крестил их, а за то лишь, что «ходил к людям необрезанным и ел с ними». По существу, они не могли ничего возразить против проповеди Христа между язычниками, так как не могли забыть повеления Самого Господа учить все народы, крестя их — Мф 28:18. Протест их касался лишь допущенного Петром общения с необрезанными. Тако быша еще косни ученицы Того, Который Сам некогда столь сильно боролся против неразумно упрекавших Его «яко с мытари и грешники Сей яст и пиет». В данном случае протест крайних ревнителей иудейского закона и обычаев, даже не заповеданных Моисеем, а лишь составлявших предания неведомых старцев, был тем опаснее, что был проявлением того лжеучения, которое после с такою резкостью распространяли иудействующие лжеучители, и которое готово было требовать обязательности всего иудейства с его обрезанием и обычаями для вступления в христианство. Это было уже крайностью, с которой борется Петр, впоследствии еще более Павел — даже после того, как апостольский собор раз навсегда покончил с этим вопросом в своих авторитетных постановлениях.


11:4-17 Пересказ кесарийского события Петром почти буквально точен с рассказом дееписателя. Петр не прямо отвечает на обращенный к нему упрек о хождении к обрезанным и общении с ними, а просто устраняет его столь непререкаемо явленной волей Божией относительно принятия язычников в Церковь Христову. Когда это последнее было сделано, — не столько волею и действиями Петра, как волею и знамениями Божиими, — было бы, очевидно, неразумным противодействием Богу не признать их полноправными членами Братства Христова, общение с которыми уже не могло быть чем-либо зазорным. После такого объяснения, зазиравшие Петра не только успокоились, но и славили Бога, даровавшего и язычникам покаяние в жизнь, т. е. вечную, в вечном царстве Христом. «Видишь ли, — говорит св. Златоуст, — как все сделано речью Петра, обстоятельно рассказавшего о случившемся? Потому они и славили Бога, что Он и тем даровал покаяние: так они смирились от этих слов! Тогда-то, наконец, открылась дверь веры язычникам».


11:19 Изложив события, требовавшие особого к ним внимания и имевшие место после убиения Стефана, вне взаимной связи между собою (гл. 8, 9, 10), дееписатель переходит к указанию деятельности рассеявшихся верующих за пределами Иудеи и Самарии, о чем им уже было слегка указано. Теперь дееписатель хочет нагляднее представить важные результаты и гонения и рассеяния. «Гонение, — говорит Златоуст, — немало принесло пользы проповеди евангельской. Если бы враги старались нарочито распространить Церковь, то сделали бы не что иное, как это: разумею рассеяние учителей».


Финикия — приморская полоса земли к северу от Галилеи, в то время подчиненная римлянам, со знаменитыми некогда городами Тиром и Сидоном.


Кипр — большой остров ближе к сиро-финикийскому берегу Средиземного моря (см. 4:36).


Антиохия — большой и цветущий тогда город в северо-западной Сирии, на р. Оронте, в 6 часов пути от моря (около 30 верст), — основана Антиохом, отцом Селевка Никатора, основателя царства Селевкидов. Преобладавшее население ее было греческое, немало было и евреев. Греческое образование и язык были также господствовавшими в городе.


Никому не проповедуя слова (т. е. Евангелия), кроме иудеев, следуя правилу, выраженному однажды апостолом Павлом, что иудеям первым надлежало быть проповедану Слову Божию (13:46). Таким образом, благовестники Евангелия иудеям, минуя язычников, «делали это не по страху человеческому, который считали за ничто, а желая соблюсти закон и еще снисходя к ним» (Иоанн Златоуст), т. е. иудеям, считавшим себя обладателями преимущественнейших прав на оглашение благовестием Евангелия.


11:20 После кесарийских событий (обращение Корнилия) строгое разграничение иудеев и язычников в правах на вступление в Церковь Христову совершенно теряло силу, и с этого времени начинается усиленное распространение Евангелия среди язычников. Особенную ревность в этом проявили верующие из иудеев-эллинистов (Кипряне и Киринейцы, 20 ст.), которые, придя в Антиохию, открыто «говорили Еллинам, благовествуя Господа Иисуса», имели полный успех, создав первую большую общину христиан из язычников, имевшую столь важное значение в первохристианской церкви.


11:21  И была рука Господня с ними (проповедниками), т. е. особая благодатная сила Божия, знамениями и чудесами укреплявшая дело проповеди.


11:22  Слух о сем, ὁ λόγος περὶ αὐτω̃ν, слово о них.


До церкви Иерусалимской — в полном ее составе с апостолами во главе, которые и поручили Варнаве идти в Антиохию. Зачем и почему именно Варнаве? На случай возникновения каких-либо недоразумений — вроде тех, о каких говорится выше (2-3 ст.) — и вообще для руководительства новым христианским обществом — Варнава был, очевидно, более подходящим для означенных полномочий. Он был родом из того же Кипра, откуда и некоторые из антиохийских проповедников (ст. 20; ср. 4:36); пользовался особым уважением в церкви иерусалимской (4:36-37; 9:26-27); был муж добрый и благодатный (24 ст.); имел особый дар убедительности и утешительности в слове, что показывало и самое имя Варнава (4:36). Такой человек должен был казаться особенно способным к умиротворению могущих возникнуть нестроений и к направлению всей жизни общества в надлежащем духе.


11:23  Прибыв на место, Варнава мог только возрадоваться о благодати Божией среди антиохийских христиан, коих умолял держаться Господа искренним сердцемτη̨̃ προθέσει τη̃ς καρδίας προσμένειν τω̨̃ Κυρίω̨, слав.: изволением сердца терпети о Господе, буквально — намерением сердца пребывать при Господе. «Похвалив и одобрив народ, он, вероятно, обратил этим еще больше» (Иоанн Златоуст).


11:24  Ибо, относится к 22 стиху, обосновывая то, почему послан был именно Варнава, а равным образом годится и для объяснения того, почему так возрадовался Варнава и принял близко к сердцу состояние новообращенных.


11:25  Варнава пошел в Тарс искать Савла — без сомнения, для того, чтобы направить его на открывшееся новое широкое поле деятельности, к которому особенно и предназначался Павел — апостол языков, удалившийся в Таре из Иерусалима (9:15,29-30).


11:26  Собирались в церкви, т. е. в общие богослужебные собрания христиан.


Учили немалое число людей, ἐγένετο... διδάξαι ὄχλον ἱκανόν. Учить — т. е. поучать и утверждать обращенных в истинах веры и правилах жизни христианской. Замечательно, что здесь проповедническая деятельность Савла характеризуется (хотя в соединении с Варнавиною) словом учить (διδάξαι), что обычно употребляется собственно лишь о проповеди апостольской (4:2,18; 5:25,28,42; ср. 2:42).


Ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. До сих пор последователи Господа именовали себя учениками, братиями, верующими и т. п. Два раза встречающееся в Новом Завете (Деян 26:28; 1 Петр 4:16) это название приводится как название вне церкви употреблявшееся. Это говорит за то, что усвоение наименования христиан едва ли обязано самим христианам. Не менее сомнительно, чтобы оно могло изойти и от иудеев, которые, конечно, не решились бы священного для них имени Христос (перевод евр. Мессия) усвоить последователям Того, Кого они не считали таковым. Остается, таким образом, с большею вероятностью предположить, что название христиан усвоено верующим язычниками антиохийскими. Не зная догматического и религиозно-исторического значения имени Мессии, они приняли его греческий перевод (Христос) за имя собственное, образовав от него и имя партии Его последователей. Новое наименование удачно было особенно потому, что в нем как нельзя лучше соединялись в одно все исповедники новой веры — как из иудеев, так и из язычников, познавших христианство совершенно самостоятельно от иудейства.


11:27  Пришли... пророки. Между разнообразными дарованиями духовными, коими была так богата первенствующая Христова Церковь, проявлялся в то время в некоторых верующих и дар пророчества, т. е. предсказания будущих событий, недоступных для естественного человеческого ведения (1 Кор 12:10). Один из таких пророков и был Агав, о котором упоминается еще раз после (21:10).


11:28  Возвестил Духом, ἐσήμανεν διὰ του̃ Πνεύματος, слав.: назнаменаше Духом, т. е. возвестил при посредстве некоего знака, внешнего образного действия, символически то, что ему было внушено Св. Духом (ср. 21:10).


По всей вселенной... великий голод — усиленное выражение, означающее наступление великого голода повсюду (ср. Лк 2:1), повсеместно, во многих местах вселенной, причем, может быть, и не одновременно, а в течение целого ряда лет, и порайонно, а не сразу везде. Дееписатель замечает, что таковой голод был при Клавдии Кесаре. Это был преемник Калигулы, правивший империей 41-54 год. по Р. Х. За все это время голод свирепствовал то там, то здесь в областях Римской Империи, причем около 44 года был великий голод по всей Палестине (Иосиф Флавий. Иудейские древности XX, 2, §6; 5, §2; Евсевий. Церковная история II, 11). Около 50 года голод был в самой Италии в других провинциях (Тацит. Летопись XII, 43).


11:29  Τω̃ν δὲ μαθητω̃ν καθὼς εὐπορει̃τό τις ὥρισαν, буквально: из учеников же, сколько кто мог, решили... Это было, очевидно, уже при наступлении голода в Иудее. Тогда-то впервые и выразилась столь трогательная братская любовь и единение отдельных христианских обществ в отношении друг к другу.


11:30  К пресвитерам. Первое упоминание в апостольской истории о пресвитерах. Как видно из дальнейших упоминаний (15:2,4,6,22,23; 20:17 и др.) и из посланий апостольских (Тит 1:4; 1 Тим 5:17,19 и др.), это были руководители отдельных христианских общин, пастыри и учители и совершители таин (ср. 20:17,28; Еф 4:11; 1 Петр 5:1; Иак 5:14-15). В свое служение они посвящались возложением рук апостолов (14:23) или епископов (1 Тим 5:22). В тех городах, где христианские общества были более многочисленны, напр., в Иерусалиме, Ефесе и т. п., пресвитеров поставлялось несколько (15:1,4; 20:17). О первоначальном учреждении сей священной степени нет такого особого известия, как, напр., об учреждении диаконов (6:1 и далее). Ясно одно, что обычай рукоположения пресвитеров в новоучреждаемые общины христианские установился очень рано (14:27), вызванный, очевидно, настоятельною потребностью каждой общины иметь авторитетного и уполномоченного апостольскою властью руководителя, предстоятеля, пастыря и учителя и совершителя таинств, кроме епископа. Как ближайшим представителям отдельных общин, пресвитерам и передается пособие антиохиян, без обременения апостолов.


12:1  В то время, т. е. пока Варнава с Савлом исполняли поручение антиохиян (11:25,30).


Ирод царь. Это был именно Ирод Агриппа I, сын Аристовула и Вероники, внук Ирода так называемого Великого, искавшего убить Господа по Его рождении и вместо Него избившего вифлиемских младенцев (Мф 2:1,13), племянник Ирода Антипы Галилейского — убийцы Иоанна Крестителя (Мф 14:3 и далее). Такова эта семья убийц, окровавивших свои руки самою драгоценною для христианского мира кровью... Родившись около 10 года до Рождества Христова, Ирод Агриппа воспитывался в Риме. По восшествии на престол Калигулы, получил от него тетрархию умершего дяди своего Филиппа (Мф 2:22; Лк 3:1) и тетрархию Лисания (Лк 3:1) с титулом царя. Вскоре он объединил под своим владением и тетрархию другого дяди своего Ирода Антипы. Наконец, Клавдий кесарь, преемник Калигулы, присоединил к его владениям и Иудею с Самарией, так что он, подобно деду, владел всею Палестиною (Иосиф Флавий. Иудейские древности XVIII, 7, §2; XIX, 5, §1; 6, §1; Иудейская война II, 9, §6; 11, §5), причем отдельной прокуратуры римской над Палестиною уже не было. Умер 44 года по Р. Х., процарствовав не более 4 лет, после чего Иудея снова была обращена в римскую провинцию.


Поднял руки... чтобы сделать зло — или заключением в темницу, или телесными наказаниями, или другими жестокими мерами, до убийства включительно, пример чего указывается далее.


12:2 Иаков, брат Иоанна (Богослова), Заведеев — был второй мученик христианский, на котором точно исполнилось предсказание Господа (Мф 20:23). Дополняя краткое известие дееписателя о его мученической кончине, церковное предание говорит, что обвинявший апостола сам обращен был ко Христу обвиняемым и вместе с ним сподобился мученической кончины (Климент Александрийский у Евсевия, Церковная история II, 9; Четьи-Минеи. Апр. 30) Так, восклицает св. Златоуст: «Уже не иудеи и не синедрион, но царь поднимет руки, чтобы сделать зло. Это высшая власть, тягчайшая брань, тем более, что была в угодность иудеям».


12:3  Тогда были дни опресноков — дни опресноков начинались со дня Пасхи и продолжались 7 дней. Если Ирод обычно пребывал в Кесарии, резиденции тогдашних иудейских правителей, то упоминание о днях опресночных дает понять, что для гонения на христиан и заключения Петра к удовольствию иудеев Ирод воспользовался своим пребыванием в Иерусалиме на празднике Пасхи; как бы то ни было низкая расчетливость, руководившая им, была такова, чтобы своими действиями угодить можно большему числу народа: вполне по-иродовски и достойно тех, кому это делалось в угоду.


12:4  Четырем четверицам воинов, т. е. четырем сменам — по четыре человека в каждой. Такая усиленная охрана полагалась лишь особо важным преступникам, а в данном случае она сослужила свою службу совсем не так, как ожидалось, ибо «чем тщательнее была стража, тем более удивительно обнаружение силы Божией» (Феофилакт).


Намереваясь после Пасхи. В праздник и притом такой великий, как Пасха, не позволительно было осуждать на казнь, а потому Ирод Агриппа хотел осудить Петра по окончании праздника.


Вывести его к народу — для торжественного публичного суда, осуждения и смертной казни. Любитель зрелищ, воспитавшийся на кровавых зрелищах римских, царь хотел сделать народное зрелище и из осуждения и казни первоверховного апостола.


12:5  Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Замечание дает понять, что чудесное освобождение апостола было даровано особенно по молитве за него церкви. «Они (т. е. верующие) находились теперь в самом опасном положении. Их устрашало и то, что тот (Иаков) убит, и то, что этот (Петр) посажен в темницу... Но — они не возмущались, не производили смут, а обратились к молитве, прибегли к этой непреоборимой поборнице» (Иоанн Златоуст).


12:6  В ту ночь, т. е. перед тем днем, когда Ирод хотел судить Петра.


Петр спал между двумя воинами, прикованный к ним двумя цепями, как полагалось усиленною охраною (Иосиф Флавий. Иудейские древности XVIII, 6, §7; Плиний. Ер. X, 65).


12:7  Свет осиял темницу, φω̃ς ἔλαμψεν ἐν τω̨̃ οἰκήματι, слав.: свет воссиял в храмине, может быть, не во всей темнице, а собственно в том отделении ее, где спал Петр. Сон Петра в такие тревожные минуты был настолько крепок, что лишь толчок мог разбудить его. «Видишь, — говорит Златоуст, — Петр спит, не предается ни унынию, ни страху. В ту самую ночь, как хотели его вывести насмерть, он спал, предав все Богу».


12:8  Опояшься и обуйся. «Для того повелевает ему опоясаться и обуться, чтобы и этим внушить ему, что это не привидение, чтобы он воспрянул от сна и убедился, что это — истина; для того тотчас же и цепи упали с рук его, и сказано было: востани вскоре. Это — слова не смущающего, но убеждающего не медлить» (Иоанн Златоуст).


12:12  Иоанна, называемого Марком, который потом сопровождал Варнаву и Савла в Антиохию (ст. 25). Существует несколько различных преданий об этом Иоанне Марке: по одним он — одно лицо с евангелистом Марком и Марком — племянником Варнавы (Кол 4:10). Другие — отличают его и от ев. Марка и племянника Варнавы (Четьи-Минеи. 4 янв.). Третьи, отличая от св. Марка, считают племянником Варнавы (Четьи-Минеи. 11 июня, житие ап. Варнавы). Это разногласие, конечно, не может говорить против полной исторической достоверности повествуемого в настоящем месте книги Деяний.


12:15  В своем ли ты уме?греч. μαίνη̨, слав.: беснуешися ли?, т. е. безумствуешь? Настолько казалось удивительным и невероятным сообщаемое.


Это Ангел его. Как всегда бывает в случаях растерянности пред чем-либо маловероятным и необъяснимым, стараются подыскать объяснение совершающемуся не менее трудное и чудесное, и столь же мало объясняющее возможность невероятного. Учение об ангеле-хранителе и руководителе спасения каждого человека могло основываться и подтверждаться на учении Господа об ангелах младенцев. Известно это учение и апостолу Павлу (Евр 1:14).


12:16  Когда отворили — уже не одна служанка, а все; собравшиеся устремляются к пришедшему и отворяют ему двери.


12:17  Уведомьте Иакова, т. е. предстоятеля церкви иерусалимской, брата Господня, и братьев, т. е. остальных верующих — для их успокоения.


Пошел в другое место, что требовалось благоразумною осторожностью и вполне согласовалось с наставлением Господа (Мф 10:23). «Не искушал Бога и не подвергал сам себя опасности, ибо и это они делали только тогда, когда им было повелеваемо» (Иоанн Златоуст). Существует древнее предание, что Петр был в Риме в первые годы царствования Клавдия (Иероним. catal. с. I; Евсевий. Церковная история II, 14-15). Если так, то удобнейшим временем к такому путешествию Петра было именно рассматриваемое время. Это было, по всей вероятности, в 44-й год по Р. Х., после иудейской Пасхи, в 4-й год царствования Клавдия. О Петре, после сего удаления в другое место, не упоминается дееписателем до самого апостольского собора (гл. 15).


В течение этого времени (несколько лет) он вполне мог совершить предполагаемое путешествие — и в целях лучшей безопасности, и в удовлетворение своей ревности, увлекшей его проповедовать Христа в самом центре жизни тогдашнего мира.


12:19  Отправился в Кесарию — обычную тогда резиденцию римских правителей Иудеи. Праздник Пасхи окончился, и он мог оставить Иерусалим; притом ему и неудобно было теперь оставаться в Иерусалиме, ему должно было быть стыдно пред той частью народа с синедрионом во главе, которую он только что так обнадежил даровым зрелищем казни апостола.


12:20-23 Описывая смерть Ирода непосредственно за рассказом об освобождении Петра, дееписатель имеет в виду представить эту смерть, как Божию казнь Ироду за гонение Церкви Христовой.


12:20  Ирод был раздражен — по какой причине, неизвестно.


Власта, постельника царскогоτтν ἐπὶ του̃ κοιτω̃νος του̃ βασιλέως, главного служителя при особе царя, хранителя его жизни и сокровищ. Такие служители очень часто делались и высшими сановниками государства, пользуясь большим влиянием на царя и государственные дела (ср. 8:27).


Просили мира, нарушенного раздражением, — дружественных отношений, особенно необходимых ввиду угрожавшего голода (Иоанн Златоуст). Большую часть зернового хлеба финикияне получали из Палестины, будучи сами преимущественно торговым, а не земледельческим народом. Поэтому Ирод без войны мог весьма навредить им, что и вынуждало их просить его о мире.


12:21-23 Прием послов происходил в особо назначенный день в торжественной публичной аудиенции.


Одевшись в царскую одежду, по сказанию Иосифа Флавия — вытканную из серебра.


Иудейский историк Иосиф Флавий довольно подробно рассказывает об обстоятельствах смерти Агриппы, с некоторыми подробностями и отличиями (Иудейские древности XIX, 8, §2; ср. XVIII, 6, §7) при общем сходстве с дееписателем. Так, царь, по Иосифу, присутствовал в Кесарии на играх в честь Кесаря; в один из дней этих игр вполне мог состояться и прием послов царем. Его великолепные, сребротканые одежды блестели на солнце ослепительным сиянием; это и давало льстецам повод к самым неумеренным похвалам, в которых они называли его богом и вверяли себя его милости (θεтν προσαγορεύοντες). Царю, по-видимому, была по сердцу такая низкая лесть, что тотчас же и не замедлило навлечь на него гнев Божий: увидя над собою филина, он впал в суеверный страх и вместе почувствовал такую жестокую резь в животе, что на руках отнесен был немедленно во дворец, где после 5-дневных мучений и скончался.


Страх Агриппы пред филином объясняется тем, что в Риме Агриппе было сделано одним авгуром предсказание, что он умрет, когда увидит во второй раз над собою филина. Когда это последнее случилось, Агриппа и заболел, с ужасом вспомнив о предсказании. Это объяснение не устраняет другого, более серьезного, у дееписателя, который причину и начало болезни полагает в невидимом поражении Ирода ангелом. Не противоречат оба рассказчика и в указании продолжительности Иродовых мучений — Иосиф, прямо указывая пять дней, а Лука, выражаясь менее определенно, — будучи изъеден червями, умер.


Рассказ о смерти Ирода важен и своею хронологическою датою (44 г.), позволяющею определять время собственно христианских предшествовавших и последовавших событий.


12:25 Ср. 11:28-30.


13:1  Были некоторые пророки и учители. Пророчество и учительство были в первохристианской церкви особенными дарами Св. Духа, коих удостаивались некоторые избранники Божии (1 Кор 12:28; Еф 4:11). Применительно к современному пониманию, можно сказать, что это было нечто вроде «прозорливости» и «старчества» нашего времени.


Пророчество — прозорливое ведение будущего, объявляемое прочим иногда каким-либо соответствующим символическим действием, а иногда просто предсказанием или образным изречением. Учительство — высшая духовная мудрость, открывающая в человеке способность учить и руководить других советами и наставлениями во всех случаях жизни.


В числе таких благодатных лиц Антиохийской церкви приводятся: Варнава, заслуживший уважение всей первохристианской церкви (11:22) и послуживший устроению Антиохийской церкви; Симеон Нигер (т. е. черный), вероятно, из латинян, судя по прозванию; Луций Киринеянин — из Киринеи (см. 2:10) — может быть, тот, которого называет ап. Павел в Рим 16:21 послания к Римлянам, и один из упоминаемых дееписателем выше киринейцев (11:19); Манаил или Манаим, совоспитанник Ирода четверовластника, т. е. Антипы, тетрарха Галилейского (Мф 2:22). По поводу сего замечает блаж. Феофилакт: «вот что значит характер каждого; и воспитание не оказывает влияния: посмотри, каким нечестивцем остался Ирод, а его совоспитанник Манаил так изменился, что удостоился даже дара пророчества».


Наконец, последним упоминается Савл, так как он позднее других вступил в общение в Антиохийскою церковью, и его апостольская деятельность только лишь начиналась (Иоанн Златоуст и Феофилакт).


13:2  Когда они служили Господу, λειτουργούντων δὲ αὐτω̃ν τω̨̃ Κυρίω̨. Греческое выражение означает общественное богослужение, в данном случае, вероятно, евхаристию (служили Господу, т. е. Иисусу); следовательно, приведенные слова относятся не к 5 только поименованным лицам, а ко всей церкви Актиохийской.


Дух Святый сказал — вероятно, через пророка или пророков (Иоанн Златоуст), которые пред всем собранием в изъяснили повеление Св. Духа.


Отделите, т. е. из среды своей — в смысле избрания и посвящения избранных на особенное служение.


На дело, к которому Я призвал их. Самое дело не называется прямо. Но оно, без сомнения, было известно церкви Антиохийской (ср. 9:15), как видно и из выражения «отпустили их», зная то дело, на которое отпускали, т. е. что они идут с проповедью Евангелия в мир языческий.


13:3  Совершив пост и молитву и возложив на них руки. Как дело особенной важности, требующее особенного напутствования, исполнение повеления Божия относительно избранных предваряется постом и молитвою. Затем уже совершается посвящение их на новое и особенное святое служение через возложение рук, само собою разумеется — не всего общества, а его предстоятелей. Так будущий великий апостол языков приял второе рукоположение на дело высшего апостольского служения. «Что значит: «отделите Мне на дело? — На апостольство. Таким образом Павел рукополагается на апостольство, чтобы проповедовать со властью» (Иоанн Златоуст, ср. Феофилакт).


13:4-5  Сии, быв посланы Духом Святым — новым, особым откровением, отличным от только что упомянутого. С этою оговоркою следует описание 1-го великого путешествия апостола Павла с проповедью Евангелия, что составляет содержание двух глав 13-14 Деяний. Путь или порядок и направление этого путешествия указывается ясно и точно, начинаясь и кончаясь Антиохиею (как и все другие, за исключением последнего — в узах, начавшегося в Иерусалиме и кончившегося в Риме мученическою смертью апостола).


13:4  Пришли в Селевкию, κατη̃λθον εἰς τὴν Σελεύκειαν, слав.: снидоста в Селевкию. Выражения греческое и славянское — указывают на географическое и геологическое положение Селевкии в отношении к Антиохии — спустились (сошли сверху вниз) в Селевкию (подобно 11:32 и Лк 10:30).


Селевкия, иначе Пиерия — небольшой портовый город при впадении в море р. Оронта (на которой выше народилась и Антиохия).


Из Селевкии отплыли в Кипр — ближайший к Антиохии остров Средиземного моря. С этого острова родом был Варнава (4:36) и, вероятно, — имел здесь множественное родство и знакомство, через которое легко было завязать сношения не только с населением самого острова, но и окружающими материками, поддерживавшими самые оживленные торговые сношения с предприимчивыми островитянами. Все это делало Кипр особенно удачным пунктом отправления «во языки» для просветителей языков.


13:5  Саламин — приморский кипрский город на восточном берегу острова, обращенном к сирийскому берегу.


Проповедывали в Синагогах иудейских, так как Варнава был родом из кипрских иудеев, то естественно было ему и Савлу обратиться с проповедью о Христе прежде всего к иудеям, как делали они с Павлом везде и всегда (ст. 46).


Имели при себе и Иоанна для служения — очевидно, Иоанна Марка, того самого, которого взяли с собою из Иерусалима в Антиохию (12:25), для служения — т. е. для исполнения их поручений, может быть, в том числе и для совершения крещения над обращаемыми (10:48; ср. 1 Кор 1:14).


13:6  Паф — главный город острова, местопребывание римского проконсула, на противоположном Саламину конце острова.


Некоего волхва, лжепророка, очевидно, подобного Симону волхву (8:9).


Вариисус = сын Иисуса. Может быть, это имя не было собственным именем волхва, так как выражает лишь его иудейское отчество (подобно тому, как собственное имя Варфоломея, т. е. сына Фоломеева — было Нафанаил, см. пр. Мф 10:3). Упоминаемое далее арабское Елима точно так же, кажется, не служит собственным именем лжепророка, а является лишь обозначением его профессии, ибо Елима и означает волхв мудрец по преимуществу.


13:7  Находился с проконсулом, очевидно, имея его под своим влиянием. При Октавиане Августе Кипр некоторое время был провинцией императорской и управлялся пропретором, но Август отдал эту провинцию сенату, и с тех пор она стала управляться проконсулом, каковым и был в описываемое время Сергий Павел. Дееписатель характеризует его мужем разумным, что отчасти объясняет его общение с волхвом, у которого он, очевидно, искал удовлетворения своим духовным запросам, а также и оправдывается тем, что он, несмотря на противодействующее влияние волхва, сумел беспристрастно отнестись к новым проповедникам высшей мудрости и найти в ней истинное удовлетворение своего любомудрия.


13:8  Противился им, т. е. возражал, оспаривал их учение, силясь опровергнуть его, представить неистинным, не заслуживающим внимания проконсула и других людей.


13:9  Савл, он же и Павел. Здесь в последний раз дееписатель употребляет еврейское имя Савл и в первый — римское Павел, которое отселе становится исключительным именем апостола языков. В этой перемене имени и совпадении ее с обращением проконсула Павла, по справедливости, усматривается не простая случайность, а особая знаменательность и намеренность дееписателя. По объяснению древнейших толкователей Павел принял это новое имя в воспоминание о столь замечательном, совершенном им, обращении ко Христу проконсула римского С. Павла (Иероним. de vir. ill. 5). К этой же перемене могло побуждать его и то еще обстоятельство, что он шел теперь с проповедью о Христе в греко-римский мир, в обращении коего он видел особое свое предназначение, почему представлялось более удобным и имя новое, римское, кстати, так сходное с его еврейским именем. Замечательно также, что с этого времени дееписатель допускает и другую важную перемену, поставляя главным лицом описываемого апостольского путешествия Павла, а не Варнаву, как было прежде (Варнава и Савл... а с сего времени почти постоянно пишет — Павел и Варнава...).


Очевидно, обращением проконсула и грозным наказанием волхва Павел явил в себе такую силу Божию, которая давала считать его первым лицом этой миссии и высшим апостолом язычников, что оправдалось потом во всей дальнейшей его деятельности.


Устремив на него взор, что означало глубочайшее проникновение души волхва с ее низкими свойствами.


13:10  О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства. Греческое ῥα̨διουργίας (злодейства) собственно значит: плутовства, которое вместе с коварством составляло необходимые свойства народного обманщика.


Сын диавола — гневное выражение противоположности его имени Вариисус — сын спасения или спасителя. Сын диавола — человек, которого все душевное настроение является воплощением духа лжи и злобы — врага Бога и людей (ср. Ин 8:44).


Совращать с прямых путей Господних, ведущих проконсула к правой вере во Христа и блаженству, в отличие от путей кривых, от Христа отводящих и вводящих в вечную пагубу.


13:11  Се — рука Господня на тебя, т. е. наказующая, карающая сила Божия (Суд 2:15; Иов 19:21 и др.).


Будешь слеп, и не увидишь солнца — усиленное выражение тяжести божественного наказания волхву — будешь совершенно слеп, в соответствии чему и дальнейшее усиленное выражение — напал на него мрак и тьма.


До времени, т. е. пока не перестанет противодействовать проповедникам и не покается. Неизвестно, воспользовался ли Елима оставленною ему милостью.


13:12  Учению Господню, возвещаемому устами апостолов (8:25).


13:13  Павел и бывшие при нем (см. прим. к 9 ст.), т. е. Варнава и Иоанн Марк и, может быть, еще кто-либо из уверовавших кипрян.


Памфилия — малоазийская прибрежная область к северу от Кипра; Пергия — главный город этой области, лежавший недалеко от моря на р. Цестре и известный в древности храмом Дианы.


Иоанн, отделясь от них, возвратился в Иерусалим — причина не указана, но из дальнейшего видно, что не вполне одобрительная; по крайней мере, Павел не одобрял ее. Может быть, здесь проявилась некоторая слабость характера Иоаннова и боязливость предстоявших великих трудов, соединенных с немалыми опасностями и лишениями, которые и могли показаться не по силам юного Иоанна (Феофилакт; ср. Иоанн Златоуст; Четьи-Минеи. 11 июня — «юн сый»).


13:14 Антиохия Писидийская — многолюдный город, причислявшийся в разные времена, смотря по обстоятельствам, то к Фригии, то к Памфилии, то к Писидии — малоазийским провинциям.


13:15  После чтения закона и пророков, т. е. чтения положенных на эту субботу отделений из Пятикнижия Моисеева и книг пророческих.


Начальники синагоги. Собственно, начальник синагоги был один (архисинагог, Лк 8:41; 13:14; Мф 9:18 и др.). Вероятно, здесь начальниками названы и старцы, состоявшие членами совета при архисинагоге.


Послали сказать им. Вероятно, уже ранее этого посещения синагоги Павел и Варнава стали известны, как мужи учительные, искусные в разумении и истолковании Писания, почему им и предлагается слово.


13:16  Дав знак рукою, что он хочет говорить. «Таков был обычай у иудеев», — поясняет Златоуст. Достопримечательно, что теперь «Варнава уступает Павлу, как Иоанн уступает везде Петру» (Феофилакт).


Сказал. Речь апостола состоит в кратком, но сильном изображении истории еврейского народа со времен патриархов до Давида с целью (как и у Стефана, гл. 7) указать на бывшие тогда великие благодеяния Божии (Феофилакт и Иоанн Златоуст), а затем отсюда делается прямой переход к истории Господа Иисуса Христа и учению о прощении грехов через Него, с сильным предостережением от неверия в Него.


Мужи Израильтяне (ср. 3:12) и боящиеся Бога. Первое относится к природным иудеям, второе — к прозелитам врат, почитателям истинного Бога из язычников, принимавшим участие в синагогальных богослужениях, где занимали особо назначенные для них места (ср. ст. 43,59; 17:4,17; 16:14; 18:7).


13:17  Бог народа сего, т. е. еврейского. Греч. текст: ὁ θεтς του̃ λαου̃ τούτου ’Ισραὴλ. Образ выражения указывает, что речь Павла обращается собственно к прозелитам, но в то же время косвенно и с неменьшею силою она метит и в сердце слушателей евреев, к которым прямее обращается с 26 стиха.


Отцев наших. Говоря выше о Боге народа сего, апостол выражением «отцев наших» причисляет и себя к народу еврейскому, показывая, что этот народ один пользовался преимуществом особого избрания Божия, в то время как все остальные народы были предоставлены до времени ходить по путям своим (14:16).


Избрал — избранием Авраама и заветом с ним и его потомством.


Возвысил размножением, крепостью и могуществом, коих боялись сами египтяне (Исх 1:7-10).


Мышцею вознесенного вывел. Образное выражение, часто употребляемое в Свящ. Писании при упоминании о выходе евреев из Египта, означает силу Бога Иеговы, как вождя народа Своего, выведенного Им под защитою Его крепкой руки, явившей себя в столь многочисленных знамениях и чудесах Исхода.


13:18  Питал ихἐτροποφόρησεν, с материнскою заботливостью нося на руках, как мать младенца (ср. Втор 1:31 и 2 Макк 7:29). Эта заботливость выразилась особенно в питании их хлебом небесным — манною (ср. Ин 6:30-32).


13:19  Истребив семь народов в земле Ханаанской (т. е. Палестине). (Ср. Втор 7:1.) Так как упоминаемые народы были гораздо сильнее и многочисленнее народа еврейского (Втор 7:1-2), то это истребление и дальнейшее разделение земли упоминается также для того, чтобы подчеркнуть заботливость Иеговы о народе Своем, в целях подготовления его к принятию Обетованного Мессии.


13:20  После сего, т. е. разделения земли Ханаанской между евреями, около 450 лет. Это летосчисление периода Судей несколько несогласно с указанием 3-й кн. Царств (3 Цар 6:1), где 4-й год, царствования Соломонова — год построения им храма — называется 480-м от исхода евреев из Египта (по LXX — 440-й), причем на период Судей придется собственно лишь 331 год. Это разногласие объясняется тем, что апостол употребляет в данном случае летосчисление предания, а не Писания, что делает и известный историк иудейский Иосиф Флавий, насчитывающий от выхода евреев из Египта до построения храма (или 4-го года царствования Соломона) — 592 года. Право такого предпочтения даты Предания — Писанию не может быть оспариваемо ввиду того, что для переписчиков рукописей особенно легко было допускать ошибки глаза в цифрах — буквах, вследствие чего особенно цифровые даты различных рукописей страдают крайнею неустойчивостию и нуждались в особой проверке их авторитетным голосом ученого предания.


Давал им судей — особых вождей, воздвигаемых непосредственною Его силою и указанием, для спасения народа от бедствий и управления им (Суд 3:10). Особая книга Судей описывает их деяния.


До пророка Самуила — который был последним Судиею народа.


13:21  Сорок лет. В ветхозаветных книгах нигде прямо не говорится о времени царствования Саулова. Здесь Павел опять употребляет указание предания, которым пользуется также и Иосиф Флавий, раздельно указывая 18 лет царствования Саула при жизни Самуила и 22 года еще после его смерти (Иудейские древности VI, 14, §9).


13:22  Отринув его, как неисполнившего воли и определений Божиих, поставил им царем Давида1 Цар 13:13 и далее; 15:10 и далее; 16:12 и далее.


Сказал свидетельствуя. Приводимое Павлом изречение Божие о Давиде есть свободное сочетание того, что действительно сказано от Лица Божия Самуилом Саулу о его отвержении (1 Цар 13:14), и того, чту псалмопевец (Ефам) лишь влагает в уста Божии, как сказанное Самуилу («в видении Святому Твоему...» Пс 88:20 и далее).


13:23 От Давида апостол быстро переходит к проповеди о Христе, как цели всей руководимой Богом истории Израиля и как Таком Потомке Давидовом, Которого Давид был наилучшим прообразом своими двумя вышеупомянутыми свойствами (муж по сердцу Божию... исполнит все хотения Мои...) и Который явился совершеннейшим исполнением данного Давиду обетования.


13:24  Пред самым явлением Его, т. е. выступлением на дело общественного служения, что было тотчас после Его крещения, Иоанн проповедовал крещение покаяния. См. Мк 1:4 и паралл.


13:25  При окончании поприща своего, т. е. при окончании своего служения в качестве Предтечи Христова, а не при окончании жизни вообще. Приведенные слова Предтечи сказаны им еще около времени крещения Христова, которым, собственно, и закончилось служение Предтечи, а не его смертью, хотя и эта смерть не замедлила.


За кого почитаете вы меня? — Я не тот... и т. д. Краткое и свободное воспроизведение свидетельств Крестителя, изложенных в Евангелиях (Ин 1:20 и далее; 3:28 и паралл.). Речь апостола живая, возбужденная и потому отрывистая.


13:26 Приступая к изложению самой сущности евангельской проповеди о страданиях, смерти и воскресении Христовом и спасении всех Христом, апостол повторяет с усиленною любвеобильностию и убедительностью воззвание к присутствующим: мужи братия, чада рода Авраамова — т. е. природные евреи, и боящиеся Бога между вами, т. е. прозелиты (ср. ст. 16).


Слово спасения сего, т. е. проповедь сего спасения и самое спасение.


Вам послано, ὑμι̃ν... ἀπεστάλη — послано через апостолов, в данном случае Павла и Варнаву.


13:27  Ибо — здесь в значении не причинном, а объяснительном.


Исполнили слова пророческие — сами того не думая и не сознавая, исполнили то, что предопределено от вечности Богом и предречено через пророков, т. е. что Христу надлежало пострадать и умереть.


Читаемые каждую субботу. Какой тяжкий укор! Какая горькая истина! Каждую субботу эти пророческие слова читаются в синагогах, и читающие и толкующие не сознают, что они явились их страшными исполнителями. Но если в непризнании Мессии несколько могло облегчать их вину неведение, то дальнейшее — убиение Невинного по признании таковым — уже нисколько не извиняет их: «это уже не было делом неведения; ибо, положим, что они не почитали Его за Христа, но почему при том убили Его» (Иоанн Златоуст).


13:29  Сняв с древа, положили Его во гробе. Хотя это сделали уже не враги, а друзья Господа (Иосиф с Никодимом), однако апостол усвояет и это распинателям Христовым, как последствие их страшного дела, обобщаемого от начала до конца.


13:30-31  Но Бог воскресил Его. Ср. 2:24; 3:15 — прим. Несомненность этого воскресения доказывается явлениями Его в продолжение многих дней, именно 40, Его ученикам, которые все были галилеяне (Мф 10:4) и которые ныне суть свидетели Его (ср. 2:32), т. е. очевидцы всего бывшего с Ним, которые должны быть достовернейшими возвестителями всего этого и остальному народу.


Павел не причисляет, по-видимому, себя к этим свидетелям — очевидцам Господа, являвшегося ученикам по воскресении. Правда, что и он сам видел Господа (9:3 и далее; 1 Кор 15:8), но видел при совершенно особенных обстоятельствах, нежели прочие апостолы.


13:32-33 Доказательства истинности воскресения Христова показаниями непосредственных свидетелей-очевидцев Павел считает недостаточными для обыкновенных людей, но зато он не считает их единственными и указывает сильнейшую поддержку их в самом Свящ. Писании. Воскресение Иисуса представлялось необходимейшим условием исполнения обетований о Нем Божиих, из которых одно гласило: «Сын Мой еси Ты, Аз днесь родих Тя» (Пс 2:7). Это учение о Богосыновстве Мессии как бы логически требовало Его воскресения, утверждаясь и само на нем, как неопровержимое заключение из Своих посылок.


13:34-37 Другое доказательство достоверности исполнения обетований Божиих на Иисусе, в Его воскресении, апостол указывает в словах Божиих, изреченных устами пророков Исаии (55:3) и Псалмопевца Давида. Первый от Лица Божия обещает непреложное исполнение обетований, данных Давиду, которые таковы, что исполнение их несовместимо с возможностью для Мессии обратиться в тление. Совершенно ясно об атом повествует и Давид в Пс 15:10 (см. прим. к 2:25-32).


13:36  Давид, в свое время послужив изволению Божию, почил. Греческий текст, кажется, (и за ним славянский) имеет несколько другую мысль: Δαυὶδ μὲν γὰρ ἰδία̨ γενεα̨̃ ὑπηρετήσας τη̨̃ του̃ Θεου̃ βουλη̨̃ ἐκοιμήθη, Давид бо своему роду послужив Божиим советом успе, то есть: Давид, послужив своему роду, Божиею волею почил: Послужив своему роду (или народу) — царским своим служением и всею своею жизнью, так много давшею не только для его народа, но и для поколений всех времен и народов в своей псалтири.


Почил, т. е. умер — благоговейно верующее обозначение смерти, которая есть как бы сон до будущего воскресения мертвых.


Приложился к отцам своим — древнейшее еврейское выражение, указывающее на судьбу умерших по смерти (Быт 15:15; 25:8; Суд 2:10); душа умершего отходит в шеол и там присоединяется к прежде умершим предкам.


Увидел тление — телесное, в противоположность чему Христос не увидел тления — потому, что Он воскрес, и должен был жить вечно, чтобы исполнились все обетования Божии отцам (32 ст.).


13:38  Ради Его возвещается вам прощение грехов, т. е. ради Его даруется прощение грехов верующим в Него, о чем и возвещается апостольскою проповедью.


13:39  Оправдаться, δικαιωθη̃ναι, оправдитися — сделаться праведными пред Богом. Об этом оправдании и очищении грехов верою Христовою и о недостаточности для сего закона Моисеева подробнее говорит апостол в своих посланиях к Римлянам и Галатам.


Во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым. Это все имеет здесь безысключительный смысл, ибо — по учению апостола — закон Моисеев ни в чем не мог оправдывать человека пред Богом. Таковым оправданием его является исключительно лишь вера во Христа, соединенная с делами любви христианской (Рим 3:20 и далее 28; Гал 3:10 и далее).


13:40  Сказанное у пророков. Ср. Авв 1:5 по перев. LXX.


13:41  Презрители, т. е. голоса Божия, предостережений Божиих, а отсюда — и самого Бога.


Подивитесь и исчезните. Пророк говорит здесь от Лица Божия о предстоявшем нашествии на еврейскую землю халдеев в наказание за неверие и разврат народа еврейского. Это нашествие являлось столь неожиданным и сопровождалось столь удивительными переворотами для евреев, что они как бы исчезли от удивления, смирились до ничтожества, до небытия, до полного поражения всех своих ожиданий и представлений возможного.


Таким же грозным судом и наказанием Божиим за неверие и презрение голоса Божия угрожает апостол и теперь.


13:43  Пребывать в благодати Божьей, т. е. в этом, обнаружившемся в них, сердечном расположении к вере во Христа, проповеданного Павлом, — расположении, которое должно было в дальнейшем привести их и к проповеданному спасению. Это расположение здесь было первым дыханием или прикосновением спасающей благодати Божией.


13:44  Почти весь город, т. е. и языческое его население, внимание которого возбуждено было, очевидно, частными беседами апостолов с жителями в течение недели, между двумя упоминаемыми субботами (42 и 44).


13:45 Усиленные выражения — противореча и злословя, сопротивлялись — указывают на страстное, возбужденное враждебное отношение иудеев к учению Павла.


13:46  С дерзновением сказали. Мысль, высказанная Павлом о самостоятельной от иудейства проповеди Евангелия язычникам, возбуждала еще значительные недоумения среди иерусалимских и антиохийских верующих (11:2-3; 15:1 и далее). Могла возбудить она те же недоумения и среди всех других иудеев рассеяния. Тем не менее апостолы — Павел и Варнава — приемлют дерзновение высказать ее и применить на деле, имея в виду и опыт апостола Петра (10 гл.), и опыт проповедников антиохийских (11:20), и особую волю Св. Духа (ст. 1-4), и, наконец, то обстоятельство, что иудеи, которые прежде всего и здесь оглашены были словом проповеди о Христе, оказались непокорными и этим как бы сами оправдывали то, что апостолы обратились с проповедью о Христе к язычникам.


Вам первым надлежало быть проповедану Слову Божию, т. е. учению о Христе Спасителе; надлежало и по ясному повелению самого Господа (1:8; 3:26; Рим 1:16), и вообще по божественным определениям о Мессии, Который прежде всего посылался к погибшим овцам дома Израилева и уже потом принадлежал и всем остальным народам.


Сами себя делаете недостойными вечной жизни, дарование которой всему человечеству составляло главную цель пришествия Мессии, при условии веры в Него.


Вот, мы обращаемся к язычникам. «Эти слова, — говорит св. Златоуст, — исполнены великой кротости. Не сказал: мы оставляем вас, дабы показать, что можно было опять возвратиться сюда, и это удаление делается не вследствие вашего оскорбления, но — так нам заповедано. Язычникам надлежит услышать Слово Божие, но то не от нас, а от вас зависит, что они должны будут услышать прежде вас».


13:47 В доказательство того, что обращение апостолов с проповедью к язычникам было не самовольным их действием и вполне сообразовалось с божественным планом спасения мира, апостолы ссылаются на изречение пророка Исаии (Ис 49:6), где выражается определение Божие о Мессии, как свете язычников и спасении всех людей до края земли. В этом определении Божием апостолы видят для себя как бы заповедь Божию и наибольшее оправдание своей деятельности в глазах иудеев, для которых ссылка на заповедь Самого Господа о научении всех языков (Мф 28:19) не могла иметь такой силы, как указание на слова пророка.


13:48  Слыша сие, т. е. засвидетельствованное апостолами определение Божие о принятии в Церковь Христову язычников.


Прославляли Слово Господне, т. е. новое учение, новую веру, Св. Евангелие.


Которые были представлены к вечной жизни, вследствие предведения Богом их свободно-доброй деятельности (ср. Ин 6:44; Рим 8:29-30).


13:49  Слово Господне, т. е. проповедь евангельская.


13:51  Оттрясши на них прах от ног своих (Мф 10:14), в знак прекращения всякого общения.


Пошли в Иконию — на юго-восток от Антиохии Писидийской, плотно населенный тогда город, причислявшийся то к Писидии, то к Ликаонии, то к Фригии.


Ученики же, т. е. христиане писидийские, исполнялись радости — вместо того, чтобы упасть духом от гонений на апостолов. «Такова сила Евангелия! — восклицает Феофилакт (ср. Иоанн Златоуст). — Учителей гнали, а ученики радовались... Страдание учителя не отнимает дерзновения у ученика, но делает его более бодрым».


14:1 Под уверовавшими Еллинами, несомненно, разумеются прозелиты — обращенные в иудейство язычники, в противоположность упоминаемым далее язычникам (ст. 2), соединившимся заодно с неверующими иудеями против апостолов.


14:2  Раздражили, т. е. «клеветали на апостолов, во многом обвиняли их, этих простосердечных представляли коварными» (Иоанн Златоуст).


Против братьев, т. е. не только против апостолов, но и вообще против новообращенных последователей Христовых, большую часть которых составляли природные иудеи, следовательно, братья по плоти преследователям (Рим 9:3).


14:3  Смело действуя о Господе. «Это дерзновение, — говорит блаж. Феофилакт, — происходило от преданности апостолов делу проповеди, а то, что слушавшие их уверовали, было следствием чудес, но этому способствовало несколько и самое дерзновение апостолов».


14:4  Народ в городе разделился. В этом разделении, кажется, причина, почему подстрекательство иудеями язычников до времени оставалось безрезультатным!..


14:5  Иудеи со своими начальниками — ср. 13:15 — вероятно, с архисинагогом и старейшинами, составлявшими совет при нем.


В стремлении к побитию камнями обнаруживается как то, что главные руководители нападения на апостолов были иудеи, так и то, что вина апостолов была подведена под преступление богохульства, за которое у иудеев полагалась этого рода казнь.


14:6  В Ликаонские города, Листру и Дервию. Ликаония — не столько политически, сколько этнографически составляла особую область Малой Азии, с городами — Листрой — к юго-востоку от Иконии, и Дервией — к юго-востоку от Листры.


14:9  Увидев, что он имел веру — увидев проницательным взором богопросвещенного апостола.


14:11  Говоря по-ликаонски. Что это за ликаонское наречие, сказать трудно: одни считают его за наречие, родственное ассирийскому, другие — за тождественное каппадокийскому, третьи — за испорченное греческое.


14:12  Называли Варнаву Зевесом, а Павла — Эрмием. Почему именно этих богов видел народ в Варнаве и Павле, объясняется частою местной фригийской сказкой о явлении именно этих богов в человеческом виде (у Овидия, Метаморфозы. VIII), частью — тем, что близь города был храм или идол Зевса, а Эрмий, как красноречивый истолкователь богов, считался обязанным сопровождать Зевса, когда он сходил с Олимпа к смертным. Намек на это последнее дается и самим дееписателем, по которому Павла сочли Эрмием, потому что он начальствовал в слове. Возможно, что и самый внешний облик апостолов имел здесь свое значение: Павел, как юноша (7:58), отличавшийся живостью характера, отражавшеюся во всех его речах и действиях, легко мог быть отождествлен с Эрмием, коего представляли нежным, живым, благообразным юношей, тогда как Варнава своею степенностию вполне мог напоминать язычникам «Зевса» (Иоанн Златоуст: «мне кажется, что Варнава имел и вид достопочтенный»).


14:13  Венки — для украшения ими жертвенных волов, что делалось обычно для большого угождения богам.


14:14  Разодрали свои одежды, в знак глубокой скорби и сокрушения о таком ослеплении народа.


14:15-17 Апостолы доказывают нелепость обоготворения их язычниками, уверяют вообще в ложности языческих богов, вместо коих указывают язычникам Единого Живого Бога, Творца всего, Который хотя и попустил всем народам ложные пути жизни, но не лишил их возможности познать и путь истинный (ср. Рим 1:20; 11:13-36). «Не насилуя свободной воли, — говорит блаж. Феофилакт, — Господь позволял всем людям ходить по собственному их усмотрению; но Сам постоянно совершал такие дела, из которых они, как существа разумные, могли уразумевать Создателя».


14:18  Едва убедили. Так сильно возбужден был народ происшедшим и так сильна была его уверенность, что пред глазами его — боги, а не люди.


14:19  Пришли некоторые Иудеи — из неверующих и враждебно настроенных к Павлу и Варнаве (13:50 и 14:5).


Побивали Павла, а не Варнаву — вероятно потому, что он, как начальствующий в слове (12 ст.), являлся наиболее опасным и ненавистным врагом иудеев. Об этом, вероятно, избиении камнями апостол упоминает в 2 Кор 11:25. Такова удивительная изменчивость и податливость массы народной на злую речь подстрекателей. Только сейчас готовы были почтить апостолов за богов, и сейчас же являются способными на расправу с ними, как с завзятыми злодеями. Нельзя не отдать здесь должного и удивительной способности подстрекателей к столь крутому перевороту народных чувств и движений.


14:20  Ученики собрались около него — очевидно, в намерении совершить его погребение или вообще посмотреть, что с ним, в каком он состоянии?


Встал и пошел в город. Без сомнения, это укрепление телесных сил Павла было действием чудесным, хотя дееписатель и намекает о сем лишь прикровенно кратким и сильным выражением — встал и пошел! Примечательна также здесь и твердость духа апостола, безбоязненно возвращающегося снова в город, где только что он был подвергнут смертельной опасности.


14:21-22 Из Дервии, после благоуспешной проповеди, апостолы предпринимают обратное путешествие в Антиохию Сирийскую, через все ранее посещенные места (13:1 и далее), укрепляя верующих на готовность блюсти веру Христову, несмотря на все гонения, скорби и испытания, составляющие для верующих вернейший путь в царство Небесное (Мф 7:14).


14:23  Рукоположив им пресвитеров — предстоятелей и руководителей каждой общины, получавшей, благодаря этому, прочную внешнюю организацию. Рукоположение, т. е. возложение рук (6:2-6), указывало важность служения пресвитерского и благодатное посвящение на это служение (см. 11:30).


Помолились с постом — как делали при всяких важных случаях (13:3 и др.).


Предали их, т. е. новообращенных христиан, вместе с их новопоставленными предстоятелями, Господу — т. е. Его милости, благоволению и покровительству.


14:24-26 Через Писидию и Памфилию апостолы возвратились в Персию — первый город, в который они прибыли, высадившись на берег Малой Азии (см. прим к 13:13).


Сошли в Атталию — приморский город в Памфилии, к юго-востоку от Пергии, при впадении в море р. Катаракта. Город назван по имени Аттала Филадельфа, царя Пергамского, которым и был построен. Отсюда апостолы через Селевкию прибыли в Антиохию Сирийскую, откуда и вышли на первое апостольское путешествие волею благодати Божией.


14:27-28  Собрав церковь, т. е. антиохийское христианское общество, рассказали все, что сотворил Бог с ними. Смиренное исповедание апостолами силы Божией, которая все сама делала в них, а не они.


Отверз дверь веры — образное выражение принятия язычников в лоно Церкви Христовой (1 Кор 16:9; 2 Кор 2:12; Кол 4:3).


Рассказали. «Чрез это, — говорит Златоуст, — устрояется великое дело. Надлежало, наконец, свободно проповедовать язычникам; потому они и приходят возвестить, дабы те могли знать об этом, ибо случилось, что тогда же пришли и возбранявшие беседовать с язычниками».


Этим оканчивается повествование о первом апостольском путешествии к язычникам великого апостола языков — Павла с Варнавою.


Сколь долго продолжалось это 1-ое путешествие Павла, дееписатель не сообщает. Надо полагать, что около двух лет.


15:1  Некоторые, пришедшие из Иудеи. Это были излишне ревностно преданные иудейству христиане из иудеев, укорявшие недавно Петра за крещение язычника Корнилия и искренно считавшие соблюдение всех обрядов Моисеева закона (ср. ст. 5) обязательным и в христианстве. Выражение «учили» показывает, что они явились в Антиохию, как настоящие миссионеры-проповедники определенно формулированного учения. Судя по дальнейшему, это учение успело распространиться, кроме Антиохии, и в Сирии и Киликии (ст. 23).


15:2  Произошло разногласие и немалое состязание. Это показывает, что хотя лжеучители не встретили себе единодушного сочувствия, однако не получили и достаточно единодушного отпора, внеся в общество во всяком случае большую смуту.


Положили... отправиться, т. е. братия (ст. 1) или вся антиохийская церковь порешила отправиться Павлу и Варнаве для решения возникшего спора в Иерусалим, где находились авторитетнейшие судьи этого дела в лице апостолов (хотя бы и не всех) и пресвитеров церкви иерусалимской.


Павел и Варнава избираются потому, что они были наиболее заинтересованы и сведущи в этом деле. Некоторые другие, отправившиеся с ними, были, очевидно, избраны для более полного представительства общины антиохийской, в которой Павел и Варнава являлись пришельцами.


15:3  Проходили Финикию и Самарию, лежавшие на пути к Иерусалиму из Антиохии, рассказывая о обращении язычников финикийским и самарийским христианам (гл. 13, 14), чем производили радость великую во всех братиях, по-видимому, не только из язычников, но и иудеев.


15:4-5  Были приняты церковью, апостолами и пресвитерами, т. е. в особом торжественном собрании верующих, имевшем все свойства и условия собора, как высшего и авторитетнейшего решителя важнейших дел, могущих касаться всей Церкви Христовой.


Возвестили все, что Бог сотворил с ними и как отверз дверь веры язычникам. Посланные не ставят прямо вопроса церкви относительно возможности принятия язычников, а просто возвещают все об обращении через них язычников (ср. 14:27), предоставляя поставить такой вопрос лишь тем, кто не способен увидеть его божественное решение. Таковыми и оказались тотчас же «некоторые из фарисейской ереси уверовавшие».


15:5 В требованиях иудействующих христиан, приходивших в Антиохию (1 ст.) и сейчас высказывавшихся в Иерусалиме, замечается весьма значительная разница. Там иудействующие учили о необходимости для верующих из язычества собственно только обрезания, между тем как здесь они высказываются еще решительнее о необходимости соблюдения вообще закона Моисеева. Это объясняется тем, что тут выступали наиболее строгие ревнители закона Моисеева, чувствовавшие в Иерусалиме более силы и крепости, чем в Антиохии.


15:6 Решение поставленного вопроса было предметом особого другого собрания, в котором дееписатель упоминает только апостолов и пресвитеров, как предстоятелей или представителей церкви. Из дальнейшего, однако, видно (ст. 12, 22, 23), что участие в рассмотрении, совещании и решении дела принимали и простые члены общества, быть может — в оказавшемся налицо составе всей иерусалимской церкви. К участию в этом деле всякого не могла не побуждать и величайшая важность и живой интерес поставленного на обсуждение вопроса: Закон или Евангелие? Моисей или Христос? благодать или дела Закона? иудейство или христианство? Апостольский собор окончательно размежевал эти две области, указав их настоящее место и значение и установив самодовлеющую силу Христовых заслуг и Христовой благодати, которым, в случае победы иудействующих, грозила совершенная гибель от растворения в иудействе.


15:7-9 Решение вопроса предваряется продолжительными прениями, на которых выяснились во всей полноте два противоположные и взаимно исключающие друг друга мнения. Вывод из них и как бы руководящую нить для выхода из этой запутанной области споров и мнений дает Петр. Феофилакт (ср. Иоанн Златоуст) находит в этом самом факте выступления Петра некоторый довод свыше в пользу истинного мнения, установленного соборами: «Заметь: благодать на решение вопроса получает Петр, в котором и до сих пор оставались элементы иудейства».


15:7  Мужи братие! — почтительное обращение ко всему собранию (1:16), но — судя по упреку в ст. 10 — в особенности к иудействующим законникам.


От дней древних — в давние времена, давно. Событие обращения Корнилия совершилось за несколько лет пред сим, и апостол употребляет усиленное выражение о его давности для указания того, что дело обращения язычников далеко не новое, самою этою давностию значительно ослабляющее остроту поставленного вопроса.


15:8-9 В пользу принятия язычников без формальностей закона Моисея Петр указывает на столь очевидное участие Божие в деле обращения Корнилия: сам Бог избрал тогда апостола для крещения язычников, как Сердцеведец, зная безошибочно готовность этих язычников к вступлению в Церковь Христову и дарованием им Св. Духа, не положив никакого различия с прочими уверовавшими во Христа. Эта-то вера и очистила сердца их, сделав их достойными сосудами благодати Св. Духа, без всякого посредства дел Закона, которые, следовательно, не представляют существенной необходимости для спасения. «По вере одной, говорит, они получили то же самое... Это может научить, что одна вера, а не дела (Закона Моисеева) и не обрезание» (Иоанн Златоуст, ср. Феофилакт).


15:10  Что искушаете Бога? «Что не веруете, говорит, Богу? что искушаете Его? как будто он не силен спасти верою?» (Иоанн Златоуст). Таким искушением Бога, попыткой изменить принятый Им способ спасения язычников, апостол мыслит желание возложить иго Закона Моисеева на спасающихся верою.


Иго... которого не могли понести ни отцы наши, ни мы. Мысль, обстоятельно раскрываемая в посланиях ап. Павла (Гал 3:10 и далее; Рим 3:9-19; 5:15; 1 Кор 1:3; 2 Кор 1:2; 13:13; Еф 1:2 и мн. др.).


15:11  Благодатию... спасемся, как и они. Не только уверовавшие язычники спасутся и спасаются благодатию, без дел Закона, — не только эти дела лишни и ненужны для них, но и в нас, некогда соблюдавших эти дела, они совершенно потеряли всякое значение, отпали, как нечто мертвое, уступив всецело свое место и значение благодати Христовой, которою все спасаются одинаково: не уступка язычникам — то, что их освобождают от ига законного, не снисхождение наше позволяет им спасаться, как мы, а гораздо более — дело исключительно благодати Христовой, упраздняющей всякую нашу правду законную, — дать нам возможность спастись, как и они. И мы, и они — равно безответны пред Богом, равно очищаемся верою и спасаемся благодатью, так что ничто уже в деле спасения не остается делам закона, имевшего в свое время лишь подготовительное ко Христу значение. Итак, закон Моисеев не нужен в христианстве не только для язычников, не знающих его, но и для иудеев, знающих его. Этим совершенно исчерпывалось все в данном вопросе.


15:12  Умолкло все собрание — под сильным впечатлением ясной и решительной речи Петра, сделавшей невозможными дальнейшие прения. Впрочем, если не теперь, то после, иудействующие довольно долго волновали своими происками Церковь Христову. Только время окончательно могло заживить столь больной для иудейства вопрос.


15:13  Начал речь Иаков — это, без сомнения, Иаков «брат» Господень (12:17), предстоятель иерусалимской церкви, сам строгий законник, получивший за эту строгость название «праведного» (Евсевий. Церковная история II, 23). Речь такого человека, подтвердившая речь Петра, имела решающее действие.


15:14-16  Бог призрел на язычников, чтобы составить из них народ во Имя Свое. Мысль Иакова поражает своею необычною для того времени оригинальностью и смелостью: доселе народ еврейский рассматривался, как исключительно избранный народ Божий, в противоположность всем остальным, предоставленным от Бога ходить в путях своих. Св. Иаков теперь опровергает дальнейшее существование этой противоположности и устанавливает, что и из язычников уверовавшие призваны составить свой избранный Божий народ, ничем не умаленный пред народом еврейским. Эту мысль св. апостол подтверждает пророчествами, наиболее сильное из коих тут же приводит (Ам 9:11,12). Мысль пророчества такова: Бог обещает восстановить падший дом Давида так, что он будет существовать не только над евреями, но и над всеми народами. Осуществление этого воссоздания царства Давида, с привлечением в него всех народов, и произошло во Христе и благодатном царстве Его.


15:17-18  Говорит Господь, творящий все сие. Тот самый Господь, который предвещал происходящее, за много лет пред тем, устами пророка, Он и говорит теперь все это, как предопределение вечного своего Совета (ср. Иоанн Златоуст).


15:19  Посему я полагаю, т. е. по толкованию Златоуста и Феофилакта — «со властию говорю, что это так...» Отвергая обязательность закона Моисеева для верующих во Христа, мудрый предстоятель церкви иерусалимской, ради умиротворения страстей, находит все же необходимым предложить обращающимся из язычников воздерживаться от некоторых вещей, не согласных с духом закона Моисеева (Исх 34:15) и противных духу закона христианского.


15:20  От оскверненного идолами, т. е. от мяса идоложертвенного (ср. 29 ст.), мяса языческих жертв, которое могло предлагаться или в домах язычников, или в продаже на рынках, или же, наконец, на пиршествах языческих (ср. 1 Кор 8).


От блуда — одного из самых распространенных языческих пороков, противного одинаково закону Моисееву и христианскому (1 Кор 6:13-18).


От удавленины — животного, удавленного, без выпущения из него крови, что воспрещено Моисеем (в Лев 17:13-14; Втор 12:16,23).


От крови — от употребления ее в пищу (Лев 3:17; 7:26; 17:10; 19:26; Втор 12:16,23; 15:23). Законы Моисеевы о сем были так строги, что виновные в употреблении крови животных и удавленины предавались истреблению из народа, кто бы ни был виновный — природный еврей или пришелец (Лев 17:10-14). Невоздержание от всего этого обращающихся в христианство язычников вызывало бы в евреях крайнее отвращение к ним и подавало бы немало поводов к смущениям, соблазнам и всяким неустройствам. «Хотя это касается предметов телесных, но необходимо воздерживаться от них, потому что они производили великое зло» (Иоанн Златоуст, ср. Феофилакт).


Чтобы не делали другим того, чего себе не хотят. Это изречение, основанное на изречении самого Господа (Мф 7:12; Лк 6:31), находится лишь в немногих древних рукописях и в этом месте, и в ст. 29. А в дальнейшем месте (21:25), где Иаков и пресвитеры иерусалимские напоминают о постановлении собора Павлу, означенное изречение совсем не упоминается. И св. Златоуст не приводит его.


15:21 Связь этого стиха со всем предшествующим недостаточно ясна. По-видимому, здесь приводится основание для воздержания от указанных нарушений закона Моисеева, ежесубботнее чтение которого могло постоянно питать нерасположение к христианам из язычников, как к нечистым; или же здесь дается ответ на предполагаемое возражение, что, в случае освобождения христиан от обязательности закона Моисеева, этот закон может прийти в совершенное забвение. «Таким образом Иаков разрешил все. По-видимому, он заповедует соблюдать закон, потому что от него заимствует эти предписания, но и освобождает от него, заимствуя только это» (Иоанн Златоуст).


15:22 Совершенно целесообразно — с Варнавою и Павлом посылаются в Антиохию особые уполномоченные, чтобы антиохийцы не имели никакого сомнения или подозрения в беспристрастной и подлинной передаче соборных постановлений и рассуждений, что легко могло случиться в среде противников Варнавы и Павла (ср. Иоанн Златоуст).


Мужей начальствующих между братиями. В 32 ст. они называются также пророками; отсюда можно полагать, что они занимали какие-либо начальственные должности — учителей, руководителей, наставников общества, пресвитеров иерусалимской церкви.


15:23  Написав и вручив им. Постановление собора доводится до сведения антиохийцев в форме письма, как лучшего средства доставления их по назначению в подлинном виде и точном смысле. При этом, для устранения всякого подозрения от Варнавы и Павла в неточной передаче соборных постановлений, письмо вручается Иуде и Силе.


Письмо — судя и по форме и по назначению его — написано, по всей вероятности, на греческом языке, и в данном месте приводится, вероятно, в подлинном виде.


Апостолы, пресвитеры и братия — равносильно выражению 22 ст. «апостолы и пресвитеры со всею церковью».


В Антиохии (городе), Сирии (области) и Киликии (соседней области). В пределах этих местностей особенно царило смущение, внесенное иудействующими.


Братьям из язычников — хотя письмо адресуется собственно к ним для их успокоения, так как против них направлено было лжеучение, но оно относится, с другой стороны, и к братиям из иудеев, обязанных также руководиться определениями собора. Наименование братьями указывает на равенство и равноправность обратившихся язычников с верующими из иудеев, без всякого различия.


Радуйтесь — обычное приветствие в письмах у греков (ср. 23:26), в христианском употреблении встречающееся с добавлением «о Господе», который есть радость наша даже и в самих страданиях (Кол 1:24).


15:24 Образ выражения — «мы услышали... вышедшие от нассмутили... поколебали...» — показывает, что апостолы неодобрительно относятся к деятельности этих проповедников, считая их самозванными, действовавшими без всякого высшего поручения; им противопоставляются Варнава и Павел, называемые «возлюбленными нашими», следовательно, заслуживающими полного доверия.


15:25  Единодушно рассудили — не большинством голосов, при различии мнений, а все единогласно. Очевидно, иудействующие, так решительно заявившие свое мнение, отвергнутое собором, должны были умолкнуть пред этим единодушным решением и более или менее уступить ему, хотя после осужденное лжеучение и пыталось восстановить свои права.


15:28  Ибо угодно Святому Духу и нам — решение собора есть изволение Святого Духа, причем действие Духа Божия нисколько не стесняет и не нарушает полной самостоятельности рассуждений и мыслей собравшихся относительно спорного вопроса. «Духу Святому, — говорит св. Златоуст и после него Феофилакт, — сказано для того, чтобы не подумали, что это человеческое учение, а — нам для того, чтобы внушить, что и они сами принимают это, хотя и принадлежат к обрезанным»... «Замечательно, — говорит также Феофилакт, — что ни Петр, ни Иаков не дерзали, без всей церкви, постановить определения об обрезании, хотя признавали это нужным. Но и все вместе не положились бы на себя самих, если бы не были убеждены, что так благоугодно и Духу Святому».


Никакого бремени — ничего из обрядов и установлений Моисеева закона (ср. ст. 10).


Будьте здравы — обычное в письмах греков и римлян приветствие в заключение письма (23:30).


«Смотри, — говорит Златоуст, — как кратко послание и не заключает в себе ничего лишнего, ни хитросплетений, ни умозаключений, но только определение: в нем содержалось законоположение Духа».


15:31  Возрадовались о сем наставлении — потому, что оно восстановляло нарушенный мир церквей, и потому, что восстановляло именно в желанном для них духе — признанием необязательности Моисеева закона в христианстве.


15:32 См. выше к ст. 27, а также к 11:27; 13:1.


15:34  Однако Силе рассудилось остаться там. Всего этого стиха нет во многих древних рукописях, и св. Златоуст не читал его. Впрочем, сказанное в нем подтверждается последующими событиями (ст. 40, ср. ст. 36).


15:36 С этого стиха и до 18:22 описываются обстоятельства второго апостольского путешествия Павла с проповедью Евангелия.


15:37-39 Об Иоанне Марке ср. прим. к 12:12,25; 13:5,13.


15:39  Произошло огорчение, ἐγένετο δὲ παροξυσμтς — «не вражда, не раздор» (Иоанн Златоуст), но — огорчение, нечто человеческое, приведшее к разлучению. «И в пророках мы видим различные характеры и различные нравы: например, Илия строг, Моисей кроток. Так и здесь, Павел более тверд... И врагами ли они расстались? Нисколько! ибо и после того Павел в посланиях своих упоминает о Варнаве с великими похвалами (2 Кор 8:18)... Все это происходило по устроению Божию» (Иоанн Златоуст, ср. Феофилакт) для пользы дела обоих апостолов и самого Марка. Для дела было полезно то, что Варнава избрал свой особый круг деятельности, отдельный от Павлова (1 Кор 9:6), и Евангелие более широким путем пошло в языки. Для Марка же как строгость Павла, так и снисходительность Варнавы были по-своему полезны: строгость Павла вразумила его, а доброта Варнавы сделала то, что он не остался; так распря, бывшая между ними, достигает одной цели — пользы. Видя, что Павел решается оставить его, Марк весьма устрашился и осудил себя, а видя, что Варнава столько расположен к нему, он весьма возлюбил его. Таким образом, распря учителей исправила ученика — так он далек был от того, чтобы соблазняться ею (Иоанн Златоуст, ср. Феофилакт).


Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр — место своей родины, откуда он, по церковному преданию, предпринимал путешествия в разные страны языческие с проповедью о Христе и где, по возвращении, скончался мученически, побитый камнями от неверующих иудеев (Четьи-Минеи. Июнь 11).


15:40  Избрав себе Силу (ст. 22, 27,32, 34), отправился — очевидно, после уже того, как Варнава с Марком отплыл в Кипр.


Был поручен братьями благодати Божией — ср. 14:26.


15:41  Утверждая церкви — общая черта, которою характеризуется вся деятельность Павла и Силы в общинах христианских. В частности, эта деятельность состояла в умиротворении церквей, в смысле постановлений апостольского собора, в противовес учению иудействующих (ср. ст. 32).


16:1 О Дервии и Листре см. 14:6.


Был там, т. е. в Листре, а не Дервии, на что указывает и свидетельство о Тимофее листрян.


Некоторый ученик, т. е. христианин. Мать этого ученика (по имени Евника — 2 Тим 1:5) была иудеянка уверовавшая, а отец Еллин, т. е. язычник (ср. 11:20), остававшийся таковым, по-видимому, и по обращении ко Христу жены и сына (ср. конец ст. 3).


Смешанные браки иудеянок с язычниками были, очевидно, в обычае между иудеями рассеяния, причем эти браки не расторгались и при обращении одного их супругов в христианство, при взаимном на то согласии (ср. 1 Кор 7:12 и далее).


16:2 О Тимофее свидетельствовали братия, т. е. свидетельствовали в добрую сторону, рекомендовали его, как доброго христианина. Братия не только находившиеся в Листре, но и Иконии (см. к 13:51), соседнем городе, что говорит о значительной популярности Тимофея и незаурядности его высоких качеств.


16:3  Его пожелал Павел взять с собою — в спутники и сотрудники в деле проповеди. Кроме выдающихся качеств Тимофея, Павел — и по его рождению, делавшему его принадлежащим равно и язычникам, и иудеям — находил его особенно удобным для своей апостольской деятельности среди тех и других. «Взяв — конечно, с его согласия — обрезал его ради иудеев, очевидно, сам, а не через другого кого, что позволялось каждому израильтянину. Для чего апостол решился на такой необычайный поступок с христианским юношей, по-видимому, вопреки и своим убеждениям, и постановлению апостольского собора? (15:29)».


Ради иудеев, т. е. еще не обращенных ко Христу, которых могло смущать и отвращать от христианства то обстоятельство, что помощник апостола — необрезанный... Таким образом, поступок Павла объясняется не догматическими побуждениями, а мудрою приспособляемостью Павла — «быть всем для всех, чтобы всех спасти, быть для Иудеев иудеем, чтобы приобресть иудеев (1 Кор 9:20-22)».


Не стоит в противоречии с постановлениями апостольского собора данный поступок и потому, что он был действием совершенно добровольным со стороны как Павла, так и Тимофея.


«Достойна великого удивления мудрость Павла, — говорит Феофилакт. — Он, который так ратовал против обрезания язычников и который давал толчок всему, пока не решили вопроса, обрезал своего ученика... В каждом деле он имел в виду пользу и ничего не делал без цели.


Ради иудеев: потому что они никак не решились бы слушать слово Божие от необрезанного».


16:4  Проходя же по городам, т. е. областей Писидии, Ликаонии и Памфилии, где в предшествующее путешествие Павла и Варнавы были основаны церкви (гл. 13, 14), они, т. е. Павел, Сила и Тимофей, предавали, т. е. устно, а может быть, и письменно — распространением копий с подлинного письма апостольского собора, соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме — относительно необязательности в христианстве закона Моисеева.


16:5 Утверждению церквей верою и увеличению числом членов — немало содействовало посещение их апостолами и их деятельность среди них.


16:6  Прошедши чрез Фригию и Галатийскую страну — внутренние области Малой Азии. В это именно время были основаны здесь церкви, к которым апостол впоследствии писал особые послания (к Галатам, Колоссянам).


Асия — так называемая проконсульская Азия — все западное малоазийское побережье Средиземного моря, с провинциями — Мисией, Лидией и Карией.


Не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Какими именно действиями Духа, внешними или внутренними, и по каким причинам апостолам возбранена была здесь проповедь, дееписатель не указывает. Во всяком случае, такие особенные непосредственные действия Духа Св. апостолы ясно воспринимали, отличая их от собственных предположений, планов и расчетов.


16:7 Мисия и Вифиния — северо-западные области Малой Азии, упирающиеся в Мраморное и Черное моря. После напрасных попыток проповедовать здесь апостолы получают в приморском мисийском городе Троаде ясное откровение воли Духа Святого о том, чтобы перенести свою проповедническую деятельность из Азии в Европу.


16:9  Видение, бывшее Павлу ночью, как и видение Петра (10:10-17), по-видимому, не было сном, хотя и ночью, но видением в бодрственном состоянии.


Предстал (внезапно) некий муж Македонянин, т. е. в образе македонянина; по догадке некоторых; это был Ангел народа Македонского (Дан 10:13,20; 12:1).


Павел мог узнать, что это македонянин, или по особой одежде, которую он мог видал на купцах македонских в своем родном торговом городе Тарсе, или же из его собственных пригласительных слов, звавших в Македонию.


Македония — большая область, прилегавшая к северо-западным берегам тогдашнего Эгейского моря (Архипелага).


Помоги нам — сущность помощи не высказывается, но апостолы правильно толкуют ее как просьбу о благовествовании в Македонии Евангелия. Человечество без Христа обречено на гибель и находится в беспомощном состоянии; отсюда проповедать Христа неведущим Его значит помочь освободиться от погибели и войти в царство Христово.


16:10  Мы положили, т. е. решили отправиться. Здесь выражением мы дееписатель впервые включает себя в спутники и сотрудники апостола Павла, и в этом тоне продолжает рассказывать события, с некоторыми перерывами, до конца книги, как непосредственный свидетель-очевидец и участник этих событий.


Вероятно, он присоединился к ап. Павлу именно в Троаде, почему и рассказ свой ведет теперь в I лице — мы.


16:11  Самофракия — остров на Эгейском море, к северо-западу от Троады, верстах в 55-60 от европейского берега.


Неаполь — приморский город при Стримонском заливе — первый европейский город, в котором высадился Павел со спутниками.


Ни здесь, ни в Самофракии апостол не приступает к проповеди, поспешая в первый город тогдашней Македонии — Филиппы, верстах в 14 северо-западнее Неаполя.


16:12 Город Филиппы построен Филиппом, царем македонским, отцом Александра Великого, на месте деревни Крениды, укреплен был Филиппом ввиду близости к Фракии и назван по его имени. Дееписатель называет Филиппы первым городом в той части Македонии и колонией. Это наименование первым, не в смысле главного города, объясняется тем, что Македония тогда делилась на четыре части или округа, и тот, в котором находились Филиппы, назывался первым округом, или первой Македонией. Главным городом этой части Македонии был Амфиполис (17:1), а не Филиппы, которые называются первым городом, очевидно, в смысле лишь топографическом, как первый македонский город, в который должны были прийти проповедники, исполняя высшую волю о посещении Македонии.


Колония — Филиппы были в то время римской колонией, с тех пор, как Октавиан Август выселил в этот город приверженцев Антония и дал городу так называемое право италийской юрисдикции — jus italicum.


16:13  В день субботний — день синагогальных собраний иудеев (см. 13:14).


За город, к реке — какая тут имеется в виду река, установить трудно: едва ли только это — большая река Стримон, отстоявшая от города не менее дня пути; вернее, тут имеется в виду какой-нибудь небольшой поток в этой богатой потоками и ручьями местности.


Где по обыкновению был молитвенный дом, греч.: οὑ̃ ἐνομίζομεν προσευχὴν εἰ̃ναι; слав.: идеже мняшеся молитвинница быти. Точнее сказать: где назначалось быть молитве. В таких местах строились не всегда здания, иногда это были просто открытые места, где в определенные для молитвы времена собирались иудеи. Так утверждает и св. Златоуст: «иудеи молились не только там, где была синагога, но и вне ее, назначая для этого особое место». Близость реки предпочиталась ради удобств для совершения обычных пред молитвой омовений и очищений.


Севши разговаривали с собравшимися женщинами. По-видимому, иудейское общество в Филиппах было очень немногочисленно (почему, может быть, и не было синагоги) и состояло преимущественно из женщин, вероятно, вышедших в замужество за язычников (ст. 1).


16:14 Г. Фиатиры — македонская колония в малоазийской провинции Лидии (см. прим. к 6-8 ст.).


Торговавшая багряницею, πορφυρόπωλις, порфиропродальница, торговавшая тканями, одеждами и нарядами багряного или красного цвета. Именно в Лидийской провинции и в Фиатирах производство этого рода предметов процветало, по свидетельствам древних.


Чтущая Бога, т. е. прозелитка (см. прим. к 13:16).


16:16  Когда шли в молитвенный домπορευομένων ἡμω̃ν εἰς προσευχὴν, точнее слав.: идущим нам на молитву (сл. ст. 13), т. е. на обычное место, для нее назначенное. Это было, вероятно, в одну из следующих суббот (ср. ст. 17).


Одержимая духом прорицательнымслав.: имущая дух пытлив, греч.: ἔχουσαν πνευ̃μα Πύθωνα, дух Пифона, Пифийского змия, пифийского божества, способность прорицания, прозрения того, что скрыто для обыкновенных людей, и предсказания будущего.


16:17  Сии человеки — рабы Бога Всевышнего — невольное со стороны пытливого духа исповедание величия Божия, проповедуемого апостолами, подобно Мк 1:23-24.


Св. Златоуст изобличает в сем особое лукавое намерение демона: «Почему бес говорил это, а Павел запретил ему? Тот делал злонамеренно, а этот поступил мудро, ибо хотел, чтобы к тому не имели доверия. Если бы Павел принял свидетельство его, то он, как ободренный, прельстил бы многих и из верующих; потому он и решился возвещать о их делах, чтобы устроить свои, и снисходительностью Павла воспользоваться для погибели других».


16:18  Павел вознегодовал на то, что враг Бога и человеков своим исповеданием предлагает как бы опору евангельской проповеди, изгоняет его из прорицательницы, узнав его Богопросвещенным взором своим.


16:19  Схватили Павла и Силу, вероятно, как главных проповедников новой веры. Лука и Тимофей не подверглись их участи ввиду пока их более скромной роли в этом деле.


16:20-21 Апостолы обвиняются в нарушении общественного спокойствия проповедью обычаев, противных римлянам. Таким образом, обвинители «обратили дело в государственное преступление» (Иоанн Златоуст).


Будучи Иудеями, выражение с оттенком презрения, в противоположность чему далее выставляется горделивое — нам, Римлянам. По-видимому, отсюда следует также то, что обвинители не отличают христианства от иудейства и не имеют понятия о нем, как особом вероисповедании.


16:21  Обычаи, которых... не следует ни принимать, ни исполнять. Сим имеется в виду строгое запрещение у римлян вводить чужие религиозные обычаи, противные языческой религии. В частности, это говорилось, по-видимому, под свежим впечатлением известного указа императора Клавдия об изгнании из Рима иудеев (см. 18:2), почему и возымело столь решительное действие.


16:22  Народ восстал на них. Это — первое упоминание в книге Деяний о гонении на апостолов со стороны собственно язычников. Очевидно, подбитый господами исцеленной служанки и возбужденный преувеличенными сведениями о противоримской проповеди иудеев апостолов, народ выразил свое возбуждение какими-нибудь криками или требованиями и угрозами относительно проповедников пред воеводами, и последние опрометчиво позволили себе ту палочную расправу с задержанными, за которую после так мудро проучил их Павел (ст. 37-39).


Павел и Сила молчаливо терпят всенародное поругание, хотя могли бы моментально избежать его, сославшись на свое право римских граждан, освобождавшее их от телесного наказания. Однако они предпочитают молчание, радуясь этому бесчестию во славу Божию, за имя Христово (ср. 5:41) и отложив объявление своих прав для окончательной победы своей.


16:24-26 Исполняя приказание — крепче стеречь узников, темничный страж ввергает их во внутреннюю темницу, где содержались особенно важные преступники, и ноги их забивает в колоду — большой и тяжелый деревянный чурбан с отверстиями. Но — «чем строже заключение, тем славнее чудо!» (Иоанн Златоуст).


16:26  Вдруг сделалось великое землетрясение — не как обычное явление природы, а как чудо, сотворенное Господом для прославления Своего Имени и избавления Своих Служителей — апостолов. Чудесность землетрясения проявилась именно в том, что не только у Павла и Силы, но и у всех остальных узников темницы ослабели узы, что давало полную возможность всем тотчас удалиться через открытые землетрясением двери темницы. Чудесно и то, что это землетрясение не простерлось, по-видимому, далее района темницы.


16:27  Хотел умертвить себя — из страха наказания за побег узников.


16:28  Все мы здесь. Пораженные чудом, узники, только что умиленно слушавшие молитвы и песнопения апостолов, были далеки от мысли о бегстве — хотя бы потому, что не успели опомниться от непонятного им потрясения.


16:29  В трепете припал к Павлу и Силе. Страх потерять узников перешел у него теперь в страх держать их, так как он почувствовал, что имеет дело не с преступниками, а любимцами богов.


16:30-32  Выведши их вон — во внешнюю темницу (23 ст.), или, может быть, во двор темничный, а еще вероятнее — в свое помещение при темнице, где апостол мог проповедать слово Господне не только самому темничнику, но и всем бывшим в доме его. (32 ст.).


16:33  Омыл раны их, нанесенные им палками на площади, стараясь облегчить их страдания и как бы загладить вину побивших, или, — по толкованию Златоуста, — омыл, «воздавая этим благодарность и оказывая им честь».


16:35 Вероятно, воеводы получили известие о совершившихся ночью событиях в темнице, а может быть, и сами одумались в своей несправедливости к апостолам, почему и велят отпустить их.


16:37 Публично было нанесено бесчестие апостолам, публично требует теперь Павел и своего освобождения и оправдания — не по честолюбию и капризу, а ради очевиднейшего восстановления своей невинности. Если бы они тайно были выпущены из темницы, не все могли бы знать, что они вышли с восстановленною честью, а многие, вероятно, могли истолковать их уход даже бегством или другими унизительными приемами.


Римское гражданство, по римским законам (Lex Valeria и Lex Porcia. Liv. 10, 9, 8) освобождало имевших это звание от телесных наказаний. Расправа воевод в данном случае с апостолами была тем более преступна, что произведена без всякого суда и расследования дела. Но ап. Павел, не угрожая законами своим обидчикам, ограничивается требованием публичного снятия нанесенного им бесчестия.


Каким образом апостолы приобрели права римского гражданства? Из дальнейшего (22:25-28) видно, что Павел или родился с этими правами, полученными кем-либо из его предков, или за особые заслуги, или покупкою, что было также возможно. Относительно Силы, вероятно, надо думать то же.


16:39  Просили удалиться из города — добровольно, чтобы вновь не возбудить народного волнения.


16:40  Пришли к Лидии — см. ст. 14-15.


Отправились — по-видимому, только Павел и Сила, без Луки и Тимофея, как будто оставшихся на время в Филиппах, вероятно — для устроения здесь юного общества верующих. За это говорит перемена речи в дальнейшем повествовании (17:1 — они, а не мы, и далее). О Тимофее упоминается вскоре снова (в Верии, 17:14); посему, если только он не вместе с Павлом и Силой вышел из Филипп, можно предположить, что он соединился с ними снова здесь, в Верии, выйдя из Филипп немного после Павла и Силы.


17:1  Амфиполь — афинская колония, в то время главный город первого округа Македонии, на речке Стримоне, к юго-западу от Филипп.


Аполлония — небольшой город к юго-западу от Амфиполя, причислявшийся тогда к македонской провинции Мигдонии.


Фессалоника или Солун (прежде — Фермы) — главный город второго округа Македонии, при Фермейском заливе Эгейского моря, резиденция римского претора, город торговый и густо населенный. Евреев здесь было очень много, имелась и синагога.


17:2  По своему обыкновению. Везде, куда приходил с проповедью Павел, он прежде всего обращался к иудеям, и уже потом к язычникам (ср. 13:46; 14:1 и др.).


Вошел к ним, т. е. в синагогу.


17:3 «Только сущность беседы изложил писатель, — так он не многоречив и не везде излагает целые речи Павла» (Иоанн Златоуст).


17:4 В числе уверовавших, под влиянием проповеди Павла, кроме иудеев, было множество Еллинов, чтущих Бога, т. е. прозелитов, к коим, вероятно, принадлежали и упоминаемые тут женщины.


17:5 Кто такой был Иасон, у которого, как видно, имели пребывание апостолы, неизвестно: так как иудеи рассеяния охотно усвояли себе греческие имена, то это мог быть и иудей-эллинист, и чистокровный эллин-прозелит, в обоих случаях уверовавший во Христа, хотя ясно об этом не говорится.


17:6-7  Не нашедши в доме Иасона апостолов, вероятно, заблаговременно удалившихся, толпа влечет на суд самого Иасона с некоторыми верующими братьями, обвиняя в том, что он дал приют возмутителям вселенной — преувеличение, выражающее крайнее возбуждение толпы и ненависть к проповедникам Евангелия и ко всем христианам.


Для лучшего успеха своих обвинений, озлобленные иудеи окрашивают их в политическую окраску — прием, так успешно примененный на Иисусе (Ин 19:12 и паралл.) — заявляя, что христиане чтут царем не кесаря римского, а Иисуса.


17:9  Но, получив удостоверение, καὶ λαβόντες τт ἱκανтν, слав.: вземше же довольное — взяв довольно, т. е., по-видимому, денег в качестве залога или штрафа, а еще правильнее — получив достаточные сведения о том, что обвиняемые вовсе не преступники против царского величества, а самые мирные люди.


17:10 Все же братия отправляют Павла и Силу ночью в Верию, ввиду того, что возбуждение могло возгораться каждую минуту с новой силой.


Верия — город к юго-западу от Фессалоники, в третьей части Македонии (главным городом которой была Пелла) и на самой южной ее границе.


17:11  Здешние были благомысленнее Фессалоникских, греч.: οὑ̃τοι δὲ ἠ̃σαν εὐγενέστεροι, слав.: благороднейши — благороднее, по характеру и настроению духа.


Точно ли это так, т. е. как проповедовал Павел.


17:14 Братия отпускают только Павла. Почему? Потому, очевидно, что против него именно направлялось подготовлявшееся фессалоникскими выходцами возмущение. «Они отпускают (читаем Златоуста) только Павла, потому что за него опасались, чтобы он не потерпел чего-нибудь, так как он был их главою. Так, не везде действовала благодать, но оставляла им действовать и самим по-человечески, возбуждая их и располагая к бодрствованию и вниманию».


Как будто идущего к морю, греч.: ἐξαπέστειλαν πορεύεσθαι ἕως ἐπὶ τὴν θάλασσαν, слав.: отпустиша идти на поморие, отпустили идти в направлении к морю (ὡς с предлогом распространяет значение последнего, делает менее определенным).


Вероятно, Павел именно морем доехал и в Афины; этим он лучше скрывал свой след от гнавшихся за ним по пятам иудеев и затруднял их преследования.


Афины — главный город Греции, средоточие тогдашней греческой науки, искусства, цивилизации, торговли и роскоши.


17:15 Павел поджидал Силу и Тимофея к себе в Афины, но встретил их уже в Коринфе (18:5), вынужденный, вероятно, оставить Афины ранее, чем вначале предполагал. Из 1 Фес 2:18-3:2 дается заключить, что Тимофей приходил, правда, к Павлу и в Афины, но был послан им обратно в Македонию и именно Фессалонику, и потом уже, вместе с Силою, остававшимся в Верии, прибыл к Павлу в Коринфе.


17:17  Рассуждал в синагоге с иудеями и с чтущими Бога, т. е. прозелитами. Это было, очевидно, по субботам, в промежутке между которыми Павел также не бездействовал, ежедневно вступая в беседы на площади со встречающимися. Так была неугомонна его великая душа!


17:18  Некоторые из эпикурейских и стоических философов, пользовавшихся тогда наибольшею популярностью и наиболее резко противополагавшихся христианству. В основе первой системы — эпикурейцев — лежал, как известно, самый грубый материализм и нигилизм; в основе второй — самозамкнутая гордость и самообольщение.


17:19  Взяв его, привели, не насильственно, а очевидно, с согласия Павла, принявшего их приглашение.


Ареопаг — место собрания и заседания Верховного Совета греческой демократии для обсуждения дел государственных, общественных и судебных. Это учреждение сохранило свое значение, хотя и не во всем, и после подчинения Греции Риму. Верховный Совет этот состоял из лучших и знаменитейших граждан. Место собрания — Марсов холм, примыкавший к большой площади (ст. 17), было удобно тем, что Павла могло слышать все множество народа с прилегающей площади. Сюда и привели его — не для суда над ним, а из желания выслушать подробнее сущность его учения, ввиду его новизны, до которой афиняне были вообще очень большие охотники (21 ст.).


17:19-20  И говорили, можем ли мы знать? Тонкая ирония, сдобренная афинскою вежливостью, предполагающая ничтожество нового учения пред афинскою мудростью. Эта же ирония звучит и в дальнейшем выражении: «что-то странное ты влагаешь в уши наши».


17:21 Пристрастие к новостям у афинян показывало их неустойчивость и отсутствие глубокой и серьезной потребности узнать истину. «Город их был город пустословов» (Иоанн Златоуст).


17:22 Речь Павла в Ареопаге к афинянам представляет высокий образец апостольской мудрости и красноречия и применения им всегдашнего своего правила — быть для язычников, как бы язычником, чтобы и язычников приобрести для Евангелия (1 Кор 9:19-22). Осторожными, в высшей степени тонкими и сдержанными выражениями обходит он все, что могло раздражать языческую гордость этих представителей мировой мудрости, с замечательною находчивостью отыскав точку соприкосновения своего учения с этою мудростью в жертвеннике «неведомому Богу», давшую ему столь блестящее начало для блестящей речи, сила духа которой нашла достойнейшее и внешнее выражение, удовлетворявшее всем требованиям стройности светского слова. Постепенно, от более простого к более сложному, с неопровержимою последовательностью раскрывает он систему христианского учения, проповедуя: 1) о Боге едином, Творце мира и человечества (22-26), 2) о цели и законах жизни людей (27-29), делающих столь естественным и учение об искуплении и будущем суде (30-31).


Как бы особенно набожны, ὡς δεισιδαιμονεστέρου... Διεσαίμων — тот, кто боится демонов, кто боготворит все — и дерево, и камень, и духов. Представляется, что апостол как бы хвалит афинян, но в то же время и воздает им за их иронию — своей, не менее тонкой и горькой иронией, характеризуя их набожность таким словом, которое выражает сущность всякой языческой набожности — суеверие, бесобоязненность. Эта тонкая ирония усиливается еще более «похвалою» их особенной «набожности», которою они превосходили всех других греков. Об этой сравнительной набожности афинян свидетельствуют и сами греческие писатели, как Исократ, Платон, Софокл, Ксенофонт.


17:23  Неведомому Богу. Полная надпись жертвенника, по свидетельству блаж. Феофилакта, гласила так: ««богам Азии и Европы и Ливии. Богу неведомому и чуждому...» Этою надписью афиняне хотели сказать: «быть может, есть и еще какой-либо бог, которого мы не знаем, и так как мы не знаем его, хотя он и бог, то делаем ошибку, пренебрегая им и не почитая его». Поэтому, они поставили капище и сделали на нем надпись неведомому Богу, говоря этою надписью, что если и еще есть какой-либо иной бог, которого мы не знаем, так и его мы будем чтить» (Феофилакт).


Сего-то, Которого вы, не зная, чтите, и проповедую вам. Афиняне укоряли Павла, что он вводит новое учение, новых богов. Поэтому, желая освободиться от подозрения и показать, что он проповедует не нового бога, но Того, Которого они прежде него почтили уже служением, говорит: вы предупредили меня, ваше служение Ему упредило мою проповедь, потому что я возвещаю вам того бога, Которого вы почитаете, не зная... «Ничего странного, говорит, ничего нового я не предлагаю. Они твердили ему; что это за новое учение, проповедуемое тобою? (ст. 19). Посему он немедленно уничтожает их предубеждение» (Иоанн Златоуст).


17:24  Бог, сотворивший мир. «Сказал одно слово, и подорвал все положения философов. Эпикурейцы утверждают, что все произошло само собою и из атомов, а он говорит, что мир и все, что в нем, — дело Божие» (Феофилакт).


Не в рукотворенных храмах живет. Чтобы не подумали, что проповедуется один из многих их богов, Павел поправляет сказанное, присовокупляя: не в рукотворенных храмах живет, но в человеческой душе, и не требует служения рук человеческих, как, напр., принесения жертв и т. п. «Как? Разве Бог не обитал в храме иерусалимском? Нет, но только действовал. Разве Он не принимал служения от рук человеческих у иудеев? Не от рук, но от души, и этого требовал не потому, чтобы имел в том нужду» (Иоанн Златоуст).


17:25  Дая всему, διδοὺς πα̃σι, слав.: дая всем, т. е. людям прежде всего, а потом и всем тварям.


Жизнь — начало существования, жизненную силу.


Дыхание — способность поддержания жизни через дыхание.


Все — необходимое для жизни.


17:26  От одной крови — от одного человека — прародителя, от одной прародительской четы. Так как кровь — и по библейскому воззрению (Лев 17:11,14), и по воззрению вообще древних, считалась седалищем души, то вышеприведенное выражение — о происхождении всех от одной крови — означает происхождение не только по телу, но и по душе от одних общих всем прародителей — в противоположность языческим басням о происхождении разных народов от разных прародителей.


Представляя все человечество единым целым, в силу происхождения от одной крови, дееписатель справедливо называет его сотворенным от Единого Бога, Творца всего мира, в силу непосредственного происхождения первой четы из рук Самого Творца.


Назначив предопределенные времена и пределы их обитанию — замечательная мысль апостола, что Господь не только Творец человечества, но и Промыслитель — Творец его истории, в размерах, не отнимающих у человека необходимой ему свободы.


17:27 Высшая цель человека и человечества — искание Бога, вступление в живое сердечное общение с Ним, для чего дарованы человеку не только такие верные руководства, как Слово Божие, но и собственные внутренние указания и влечения, от едва уловимых и осязаемых, до самых надежных и очевидных, объясняющихся столь непосредственною близостию Божества к каждому из нас.


17:28  Им живемἐν αὐτω̨̃, точнее — «в Нем» (слав. о Нем), так что вне Его нет и не может быть ни жизни, ни движения, ни пространства, ни времени. Св. Златоуст поясняет это так: «Как бы указывает на подобный пример вещественный: как невозможно не знать воздуха, который разлит повсюду и находится недалеко от каждого из нас, или лучше — находится и в нас самих, так точно и Творец всего. Смотри, как Павел приписывает Ему все — и промышление, и сохранение, бытие, действие и продолжение. И не сказал чрез Него, но — что означает большую близость — в Нем (Им)».


Живем, движемся и существуем — усиленное выражение, означающее, что вне Бога никакого рода существование невозможно и представить.


Приводимые слова «некоторых стихотворцев», «мы Его и род», находятся между прочим у Арата Киликийца, следовательно, соотечественника Павлова, жившего в III в. до Рождества Христова, в его астрономическом стихотворении (Φαινόμενα), откуда, по-видимому, они и взяты с буквальною точностью.


Подобное же изречение имеется у поэта Клеанфа, ученика Зенонова (в его гимне Зевсу — мы твой род). И у того, и у другого из упомянутых поэтов имеется в виду собственно Зевс, но Павел таким же смелым ораторским приемом, как и выше («неведомому Богу»), относит это изречение к Единому Истинному Богу, «разумея, — по словам Златоуста, — не то самое средство, которое тот (Арат) разумел — да не будет! — но применяя к Нему то, что собственно сказано о другом; равно как и жертвенник (с надписью «неведомому Богу!») он приписал Ему, а не тому, которого они почитали. Назвал нас родом Божиим, т. е. самыми близкими родственниками, так как от нашего рода Бог благоволил на земле родитися. И не сказал: не должны вы непщевати подобно быти Божество злату или сребру, но употребил более смиренный оборот: не должны есмы!..»


«Смотри, как он заимствует доказательства и из того, что ими самими сделано и сказано».


17:29 Если мы — род Божий, то несообразно с здравым смыслом думать, что Божество подобно тому, что не сродно с Ним, как не сродно и с нами — родом Его, т. е. золоту, серебру и пр. Божество может быть подобно только нам, людям, составляющим род Его: в людях и надо искать этого божественного подобия, от них возноситься мыслию к их Первообразу и Подобию (просиявшему до высшего совершенства в Богочеловеке).


Несостоятельность язычества, таким образом, обнаруживается двояко; из несоответствия вещества почитаемых «богов» природе Божества и из отсутствия в действительности самих изображаемых богов. Отсюда можно видеть и все громадное различие иконопочитания христианского от идолопоклонства языческого: в св. иконах природа Божества изображается не веществом, а характером изображений, их идеею; и эта идея заимствуется не из вымысла фантазии, а из мира действительности, из жизни Господа Иисуса Христа, Его Угодников, из всего вообще содержания Слова Божия и живой, действительной жизни человечества.


17:30  Времена неведения, т. е. истины Божией, оставляя, т. е. без вменения, при соблюдении предлагаемого далее условия — Бог ныне повелевает всем повсюду покаяться. «Ныне» — с этого времени, имеющего значение поворотного пункта в истории.


Повелевает — как полновластный Господь всего человечества.


Всем повсюду — этим обозначается всеобщность назначения христианства для всего рода человеческого, независимо от того, эллин кто или иудей, варвар или свободный.


Покаяться — сознать свои заблуждения и отвергнуть их.


17:31 Как самое сильное побуждение к покаянию и исполнению воли Божией, указывается установление Богом определенного дня для будущего суда над всем человечеством.


Посредством предопределенного — т. е. в вечном совете Божием, мужа, т. е. Господа Иисуса Христа, удостоверением власти Которого служит Его собственное воскресение из мертвых.


17:32  Об этом послушаем тебя в другое время — иронически вежливое выражение нежелания слушать проповедь апостола.


17:34  Некоторые, по-видимому, немногие.


Пристал к нему, вступив в более близкое общение (5:12; 9:26).


Дионисий Ареопагит, т. е. член Ареопага, следовательно, человек именитый и образованный, из каких обыкновенно и избирались члены Ареопага. По церковному преданию, он стал преданнейшим учеником ап. Павла, был поставлен от него епископом афинским, потом проповедовал Евангелие в Галлии и скончался мученическою смертью в Париже.


Дамарь — по преданию — жена Дионисия.


18:1  Коринф — знаменитейший в древности, большой торговый и богатый город, на перешейке между Эгейским и Ионийским морями, с двумя гаванями на восточной и западной стороне, резиденция в то время римского правителя — проконсула.


18:2 Иудей, именем Акила, и жена его Прискилла, — вероятно, еще не были тогда просвещены верою Христовою, и Павел остановился у них благодаря не одинаковости веры, а одинаковости ремесла. Впрочем, вероятно, вскоре все они были обращены в христианство апостолов (см. ст. 26).


Акила — греческое произношение латинского имени Аквила; каково было еврейское имя его, неизвестно.


Родом Понтянина — жителя малоазиатской провинции Понта, примыкавшей к Черному морю.


Об изгнании иудеев из Рима, по указу императора Клавдия, говорит римский историк Светоний (гл. 25 жизнеописания Клавдия), сообщая, что поводом к этому были возмущения иудеев, производимые каким-то иудейских возмутителем, выдававшим себя за Христа. Когда, по смерти Клавдия, многие из изгнанных иудеев стали возвращаться опять в Рим (28:17 и далее), и Акила с Прискиллою поступили так же (Рим 16:3).


Прискилла — уменьшительное имя от латинского Приска.


18:3  Делание палаток — для путешественников, для военных надобностей и т. п. — было довольно обычным и выгодным ремеслом. Павел был обучен ему — по обыкновению того времени обучать детей своих какому-либо ремеслу, хотя бы это были дети богатых родителей, чтобы обеспечить им полную независимость в средствах пропитания. На эту независимость много раз ссылается Павел, как на одно из немаловажных условий успеха своей проповеди (20:34; 1 Кор 4:12; 1 Фес 2:9; 2 Фес 3:8).


18:4  Говорил... убеждал — в синагоге, что предполагает само собою разговорный способ проповеди, дозволявшийся в синагогах, как видно и из Евангелия (Ин 4:25-59). Из дальнейшего (6 ст.) видно, что проповедь апостола не приносила вначале желанных плодов («противились и злословили»), так что и для подкрепления апостола потребовалось нарочитое явление ему Господа (9-10 ст., ср. 1 Кор 16:9,18).


18:5  Пришли из Македонии Сила и Тимофей — см. 17:14.


Понуждаем был духом — выражение, указывающее на особое напряженное состояние духа апостола, в противовес особо упорному противлению иудеев.


18:6  Оттрясти одежды свои — то же, что оттрясти прах от ног своих (13:51) — выражение решительного разрыва и отделения от неверующих.


Кровь ваша на главах ваших (Мф 23:35; 24:25) — т. е. ваша вина, ваша и расплата за нее — кровавыми наказаниями Божиими, возвещенными в Евангелии, и вечною гибелью.


Я чист — поскольку исполнил все от меня зависящее, чтобы вы познали истину и, познав, отвратили от себя не только временную, но и вечную гибель, уготованную непокорным (Рим 1:32; 6:16,21,23; 7:5,10,13 и др.).


Отныне иду к язычникам — ср. 13:46.


18:7 Переход апостола к проповеди язычникам и поселение в доме подле синагоги, являя его возбужденное состояние и решительность характера, сообразовалось с его правилом возбуждать ревность сродников своих по плоти (Рим 11:14). «Поселился в соседнем доме, чтобы это самое соседство возбудило в них ревность, если бы они захотели» (Иоанн Златоуст).


И действительно, столь решительная и величавая мера не замедлила произвести свое спасительное для многих действие. Пример подал сам начальник синагоги (ср. 13:15), Крисп, один из немногих крещеных самим апостолом (1 Кор 1:14). Этот Крисп был впоследствии епископом на острове Егине, у берегов Греции, в Саронском заливе (Четьи-Минеи. Янв. 4).


18:9  В видении — не во сне, хотя и ночью, а именно в видении, в бодрственном состоянии (ср. 16:9). Возможно, что под влиянием тягостного чувства и опасений открытого возмущения иудеев апостол думал оставить Афины или ослабить проповедь, подобно Иеремии (Иер 20:7 и далее). Посему Господь и воодушевляет его, заповедуя не бояться и не умолкать и обещая Свою помощь и заступление.


18:10  У Меня много людей в сем городе. Под этими людьми, коих Господь называет Своими, разумеются не только обратившиеся уже к Нему и известные Павлу, но главным образом (ср. Ин 10:16; 11:52) имеющие обратиться к Нему, предуставленные к вечной жизни в этом городе (13:48).


18:12  Во время проконсульства Галлиона в Ахаии. По римскому разделению провинций, Ахаия обнимала всю собственно Грецию со включением и Пелопоннеса. Сначала, как сенатская провинция, она управлялась проконсулами; потом же, при Тиверии, сделавшись императорскою, стала управляться прокураторами. Но Клавдий опять отдал ее сенату и под управление проконсулов. В описываемое дееписателем время (53-54 годы по Р. Х.) проконсулом Ахаии упоминается Юний Анней Галлион, брат известного философа Сенеки, воспитателя Неронова, умерший так же, как и Сенека, от руки Нерона. Фамилия Галлион принята им от усыновителя своего — ритора Л. Юния Галлиона, прежде же того он назывался Юлий Анней Новат. По отзыву брата его Сенеки, это был весьма мягкий, честный, человеколюбивый и опытный правитель, что согласно и с рассказом дееписателя.


18:13  Чтить Бога не по закону — глухое выражение, имеющее в виду указать, вероятно, на деятельность Павла, как вообще на нечто разрушительное для законов и, в частности, для закона Моисеева.


18:14-15 Галлион совершенно справедливо отклоняет от себя возбужденное иудеями дело, объявляя его не подлежащим судебному разбирательству, как дело скорее научной, а не судебной компетенции.


Об учении и об именах, вероятно — именах Мессии, предвозвещенных в Ветхом Завете, которые разбирал Павел, доказывая, что Иисус есть истинный Мессия (ст. 5).


О законе вашем — верный взгляд Галлиона на это дело, как дело, не касающееся законов римских, охранение которых лежало на обязанности проконсула.


18:16-17  Прогнал их — очевидно, силою, вызванный к тому, вероятно, обычною назойливостью иудеев, добивавшихся осуждения Павла с нарушением порядка и всякого приличия. Изгнание иудеев из судилища сопровождалось побоями их, в чем приняли участие, кроме слуг проконсула, все Еллины, т. е. из бывших тут, причем более всех пострадавшим был Сосфен, начальник синагоги (вероятно, преемник Криспа), расправа с которым должна была дать особенную острастку остальным иудеям. Этот Сосфен был потом обращен апостолом ко Христу, был его сотрудником (1 Кор 1:1) и после епископом в Колофоне, в Малой Азии (Четьи-Минеи. Янв. 4).


18:17  Галлион ни мало не беспокоился о том, что иудеям причинялась уже явная обида (ст. 14), подлежавшая судебным полномочиям проконсула. Так исполнилось обещание Господа апостолу, что никто не сделает ему зла; напротив, пострадали лишь сами пытавшиеся причинить это зло. Вероятно, Галлион отнесся так безучастно к расправе над иудеями, находя, что суд толпы исполняет в данном случае только то, что должен был сделать сам закон в применении к нарушившим всякое к нему уважение назойливо противозаконными домогательствами.


18:18 Здесь и текст несколько неясен, и событие упоминаемое несколько загадочно. Неясно прежде всего то, к кому относится выражение остригши голову, так как, кроме Павла как главного действующего лица в этом повествовании, это может быть отнесено и к Акиле, имя которого, по-видимому, недаром и поставлено в греческом тексте позади имени жены (Прискилла и Акила), в непосредственной близости с данным событием. Как бы то ни было, и Павел, и Акила могли допустить над собою еврейский обряд, без большого соблазна для верующих и без особого противоречия своим убеждениям. Известно из дальнейшего, что Павел участвует в совершении подобного обряда в Иерусалиме по совету старейших апостолов (21:22 и далее, ср. 16:3).


Что касается значения самого факта острижения головы по обету, то это было, вероятно, христианизированное исполнение ветхозаветного закона о назорействе по обету (Чис 6 гл.). По этому закону дававший Богу обет назорейства на известное определенное время не должен был, между прочим, стричь волосы на голове своей; острижение совершалось только или по истечении срока обета, или в случае осквернения обета (предусмотренных законом), когда самый обет предписывалось начинать снова. Так как все эти обряды соединялись с принесением жертвы и, следовательно, могли иметь место только при храме, исключение чего едва ли допускалось для живущих в рассеянии и путешествующих, то упоминаемое дееписателем острижение главы означало, вероятно, окончание какого-либо частного обета, для коего апостол воспользовался узаконенным символом.


В Кенхреях — Кенхрейская гавань к востоку от Коринфа, откуда Павел со спутниками отплыл в Сирию.


18:19  Ефес — главный город малоазийской провинции Ионии, входившей в состав так называвшейся тогда проконсульской Азии (Асии, см. прим. к 16:6), большой торговый приморский город, центр деятельности св. апостола Иоанна Богослова. Упоминаемое здесь посещение Ефеса было первым для апостола язычников.


18:20-21 Обычная проповедь ап. Павла в синагоге пришлась, по-видимому, по сердцу ефесских иудеев, которые просили его побыть у них долее, но приближающийся праздник в Иерусалиме, — вероятно, Пасхи или Пятидесятницы — было нужно непременно провести апостолу (почему? неизвестно) в Иерусалиме, и он не мог исполнить их просьбы, обещая вернуться опять, что и исполнил (19:1).


18:21  Если будет угодно Богу — ср. Иак 4:13-16.


18:22  Побывав в Кесарии, так называемой Стратоновой, приморском городе Палестины, где апостол высадился после переезда через море.


Кратковременное пребывание Павла в Иерусалиме, без указания на особенную какую-либо деятельность его в этом городе, объясняется, вероятно, осторожным опасением его, как бы не возбудить излишнего раздражения иудеев, могущего расстроить его дальнейшие планы, как случилось в следующее посещение им Иерусалима (21:27 и далее).


Посему, боясь не смерти и страданий за Христа, а лишения возможности проповедать Слово Божие, он спешит в новое путешествие в языческие страны (ст. 23).


Апостол направляется прежде всего в Антиохию Сирскую (см. 11:19). «Он питал к этому городу особенную любовь — это человеческое чувство: потому что здесь ученики стали называться христианами; здесь он был предан благодати Божией; здесь он успешно окончил дело касательно учения об обрезании» (Иоанн Златоуст).


18:23  Отправился — начало третьего апостольского путешествия Павла.


Проходил страну Галатийскую и Фригию — см. 16:6.


Утверждая всех учеников, т. е. в вере и христианской жизни, что и было целью посещения этих стран и основанных в них обществ (ср. 14:21-22, 16:6). О посещении апостолом других малоазийских общин не говорится или по краткости речи, или потому, что апостол и не был в них на сей раз. Не упоминается и о спутниках Павла, хотя из дальнейшего видно, что с ним были Тимофей и Ераст (19:22).


18:24  Аполлос — сокращенное имя из Аполлониос, Аполлоний — был сильный деятель по насаждению христианства в Коринфе (см. 1 Кор), почему дееписатель и отмечает его особым вниманием.


Иудей из Александрии (Египетской), бывшей центром не только обширной торговли, но и высшего развития иудейско-эллинской образованности, представителем которой тогда был знаменитый иудей Филон.


18:25 Ученый и красноречивый, сведущий в книгах Свящ. Писания, убежденный и пламенный проповедник, Аполлос обещал особенный успех. «Вот и ученые мужи начинают проповедовать!.. Видишь ли успех проповеди!» — восклицает по сему случаю Златоуст.


В начатках пути Господня, т. е. учения и жизни соответственно заповедям Господа (ср. 9:2).


В начатках, т. е. не вполне, так что Аполлос нуждался еще в точнейшем объяснении этого пути Господня (ст. 26), что и сделано дальше (26 ст.).


Зная только крещение Иоанново, как и ученики ефесские, упоминаемые далее (19:2-3). Такая неполнота знания и учения Аполлоса о Христе, конечно, не была неправильностию знания и учения, почему и не препятствовала Аполлосу, горя духом (Рим 12:11), говорить и учить о Господе правильно, хотя и неполно.


Получив более полное и обстоятельное познание об учении и делах и лице Господа Иисуса от Акилы и Прискиллы и приняв крещение во имя Господа Иисуса и благодать Св. Духа (св. Иоанн Златоуст), Аполлос выступает в Ахаии уже облагодатствованным проповедником (27 ст.).


18:27-28 Благотворная деятельность Аполлоса в Ахаии прекрасно охарактеризована ап. Павлом в 5 Кор 3:6: «я насаждал, Аполлос поливал». «В том, что он опровергал всенародно, являлось его дерзновение; в том, что твердо, открывалась сила; в том, что доказывал божественными писаниями, выражались опытность; ибо и дерзновение само по себе нисколько не приносит пользы, если нет силы, и сила — без дерзновения» (Иоанн Златоуст). Впоследствии Аполлос был епископом в Смирне (в Малой Азии) пред известным Поликарпом (Четьи-Минеи. Янв. 4).


19:1  Прошедши верхние страны — страны нагорные, лежавшие выше Ефеса и низменного морского берега, на котором он был расположен; это, очевидно, внутренние провинции Малой Азии, между прочим — Фригия и Галатия, которые посещал Павел во время этого путешествия (18:23). Если во время 2-го своего путешествия Павел возбранен был Духом проповедовать в проконсульской Азии (16:6 и далее), и только на обратном пути побыл недолго в Ефесе (18:19 и далее), то теперь, прямо из Фригии, прошедши проконсульскую Азию, он прибыл в Ефес и здесь оставался довольно долго (ст. 10).


Некоторых учеников. Из дальнейшего видно, что это были собственно ученики Иоанновы, а не Иисусовы, которых дееписатель по преимуществу именует учениками. Крещеные только во Иоанново крещение, эти «ученики» веровали в проповеданного Крестителем грядущего Мессию, но не имели полного понятия о Нем, как и Аполлос, до времени; впрочем, как достаточно подготовленные к вере во Христа, могли быть названы христианами, или учениками Христовыми в обширном смысле слова. Эти ученики были, по всей вероятности, из иудеев, недавно поселившихся в Ефесе, где они примкнули к христианскому обществу, так что сам Павел счел их за христиан (ст. 2: «уверовав»).


19:2  Не слыхали, есть ли Дух Святой? Ответ странный и даже не совсем понятный и вежливый, если его понимать буквально. Конечно, они не могли не знать, что Дух Божий говорил через пророков и через Иоанна, но не знали основания нового домостроительства Божия, в котором Дух Святой обещан и дан всем в Иисусе Христе, как единственный деятель возрождения душ. Таким образом, здесь речь идет не о том, существует ли, имеет ли бытие Дух Святый, а о том, явился ли Мессия, долженствовавший крестить людей Духом Святым, явились ли и начали ли обитать на земле среди людей благодатные дарования этого Св. Духа? В том-то именно смысле и надо понимать ответ: «мы даже и не слыхали, есть ли уже Дух Святый», т. е. в своих дарах на земле, среди людей? (ср. Ин 7:39). Очевидно, они просто не знали ничего о событиях иерусалимских со времени смерти Крестителя, живя в каком-нибудь таком уголке мира, куда слухи об этих событиях еще не проникали, и только теперь, в Ефесе, они подробнее стали узнавать обо всем, но до встречи с апостолом, по недавности пребывания своего в Ефесе, ни от кого еще они не успели узнать обо всем поточнее.


19:3 Недоуменный ответ «учеников» вызывает новый недоуменный вопрос апостола: «во чту же вы крестились?..» Какое и о ком учение вы приняли и запечатлели своим крещением? Простой и краткий ответ вопрошаемых: «во Иоанново крещение» — открывает глаза апостолу, недоумевавшему при виде этих странных «учеников». Они крестились в то, что составляло цель крещения Иоаннова и исповедание чего требовалось при этом крещении. Это дает повод апостолу кратко и сжато, но весьма содержательно охарактеризовать сущность крещения Иоаннова и его отношение ко Христу.


19:4  Крещение покаяния (Мк 1:4; ср. Мф 3:11 и др.) в знак доброй перемены в образе мыслей и жизни, в знак твердого намерения, по покаянии и исповедании грехов, отказаться от прежней греховной жизни и превратного образа мыслей и начать жизнь богоугодно, в готовности вступить в царство Мессии. По толкованию блаж. Феофилакта, «Предтеча проповедовал крещение покаяния для того, чтобы люди, покаявшись и принявши Христа, получили оставление грехов». Почему этого крещения было недостаточно, и крестившиеся «во Иоанново крещение» вновь «крестились во имя Господа Иисуса»? Потому, что первое крещение не давало положительного содержания для духовной жизни крещаемого, а второе, сообщая благодать отпущения грехов, имело значение действительного и существенного перерождения духовной природы крещаемого. В отношении ко второму, христианскому, первое, Иоанново крещение имело значение приготовительное, располагая и приготовляя к вере в Господа Иисуса, крещение в Которого имело, впрочем, совершенно самостоятельное и окончательное значение.


19:5-6  Услышав сие, т. е. о пришествии Проповеданного Иоанном Мессии и о недостаточности Иоаннова крещения, они крестились крещением христианским (см. 2:33 и Мф 28:19) и, по возложении Павлом рук на них (см. к 8:15-17), приняли Духа Святого, вследствие чего тотчас же начали говорить иными языками (см. к 2:4; 10:14-48) и пророчествовать (см. к 11:27; ср. 13:1; 1 Кор 14).


19:5 Надлежит отметить здесь неосновательность лжеучения древних еретиков и новейших сектантов (анабаптистов и меннонитов), основывавших на данном месте Деяний свое второкрещение.


Чтобы видеть всю ложность опоры защитников перекрещивания, достаточно указать несообразность устанавливаемой ими в подобном случае аналогии. Данный стих Деяний говорит о таком новом крещении Иоанновых учеников, которое существенно отлично от ранее принятого ими. Прежде они были крещены Иоанновым крещением покаяния, чтобы веровали в Грядущего по Иоанне. Крещение же христианское, полученное ими в Ефесе, было крещением во имя уже пришедшего Мессии, Иисуса Христа. Между тем, у новейших защитников перекрещивания оба крещения — христианские, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Здесь, следовательно, настаивается на повторении одного и того же крещения христианского.


19:8  Небоязненно проповедовал — глухое указание на то, что проповедь апостола имела значительных противников, которые свое противление готовы были проявить к большому вреду апостола; однако это не удерживало его ревности.


О Царствии Божием. Под именем царствия Божия здесь имеется в виду церковь христианская со всеми теми благами, какие дарует она истинным членам своим, как в настоящей жизни, так и в будущей. Царство сие, в противоположность царству князя мира сего, есть царство Божие, царство Христово, царство святости и истины, царство жизни вечной в единении со Христом (см. к Мф 3:2; Ин 3:3,5).


19:9  Злословя путь Господень — ср. 18:25-26.


В училище некого Тиранна. Судя по имени, это был какой-нибудь греческий ритор или философ, имевший у себя училище для обучения желающих философскому или ораторскому искусству; трудно сказать, был ли он язычник или прозелит. Полагают и то, что это был иудейский учитель, имевший в своем доме частную синагогу (бет-мидраш), где учили обыкновенно преданиям и их толкованию. В училище этого, по-видимому, расположенного к христианству раввина, охотно предложившего свои услуги Павлу, последний мог безопаснее и с большей пользой (ежедневно) заняться насаждением христианских истин среди не только иудеев, но и эллинов.


19:10  Все жители Асии слышали. В цветущий торговый Ефес постоянно из всех провинций Малой Азии стекалось великое множество как иудеев, так и эллинов, прозелитов и язычников, так что Павлу здесь действительно была открыта великая и широкая дверь (1 Кор 16:8-9). Если не лично от Павла, то от пришельцев, лично слышавших его, действительно, более или менее вся проконсульская Азия могла наполниться слухами о Христе Иисусе, проповедуемом от апостола.


19:11-12  Немало чудес, точнее греческий и славянский тексты: δυνάμεις... τὰς τυχούσας, силы не просты, т. е. немалые, необыкновенные, чрезвычайные чудеса, не только по количеству, но главным образом по качеству.


Руками Павла. Это выражение дееписателя само по себе еще не обязывает полагать, что все чудеса, совершенные собственно самим св. Павлом, совершались им именно посредством рук. Такой оборот — обычный в Св. Писании Нового Завета для обозначения совершения известным лицом чудес. Самая возможность такой метафоры (διὰ τω̃ν χειρω̃ν Παύλου) заставляет, впрочем, допустить, что св. апостол некоторые из своих чудес творил действительно посредством рук, через руковозложение, произнося, вероятно, краткие молитвенно-разрешительные изречения, с упоминанием имени Господа Иисуса. Этот прием апостола заставлял и других, в подражание ему, возлагать на больных части его одежд, что сопровождалось, по благодати Божией, тою же чудесною силою.


19:13  Некоторые из скитающихся Иудейских заклинателей. Нечто вроде нынешних знахарей, гипнотизеров, пользовавшихся применением тех или других тайн и сил природы, неизведанных доныне во всей полноте своего значения для человека (ср. 13:6 и далее; Иосиф Флавий. Иудейские древности VIII, 2, §5; Иудейская война I, 1, §2; Мф 12:27). Заметив необычайные действия имени Господа в устах Павла при исцелении больных, некоторые из таких заклинателей стали употреблять это имя в своих шарлатанских формулах и, сами не зная и не веруя в Господа Иисуса, прибавляли: «Которого Павел проповедует», т. е. именно этого Иисуса, а не другого. «Так все они делали по любостяжанию. Смотри: веровать не хотели, а изгонять бесов этим Именем захотели» (Иоанн Златоуст).


19:14  Семь сынов Скевы. Кто был этот Скева и в каком смысле он назван иудейским первосвященником, неизвестно. Быть может, это был один из начальников священнических черед (Мф 2:4), сыновья которого выселились из Иудеи и промышляли волхвованием.


19:15  Иисуса знаю, и Павел мне известен. Этими словами демон признает свою силу и власть над собою Господа Иисуса Христа и Его апостола, а выражением «вы же кто?» — высказывает презрение и свою власть над этими злоупотребителями Имени Иисуса.


19:18  Приходили, исповедуя и открывая дела свои, т. е. грехи, под влиянием чувства страха и величия Имени Господа Иисуса (17 ст.). Это особенно должны были сделать бывшие заклинатели, бросившие свое ремесло и обратившиеся ко Христу: покаяние было следствием им уверования и решимости присоединиться к христианскому обществу, что потом запечатлено было их крещением.


19:19  Собрав книги свои, в которых записаны были способы производства разных чародеяний и заклинаний, заклинатели предали их публичному торжественному сожжению. Этот оригинальный костер для толпы был лучшею проповедью о силе Христовой, в особенности ввиду ценности сожженного — на 50 000 серебра. Дееписатель не указывает, какою монетою насчитывалась такая сумма. Но, несомненно, в греческом торговом городе считали тогда драхмой = 20—25 к. Следовательно, более точно эта сумма составляла на наши деньги около 10 000—12 500 руб.


19:21  Прошедши Македонию и Ахаию, идти в Иерусалим. Из посланий апостола (1 Кор 16:1 и далее; 2 Кор 8 гл.; Рим 15:25 и далее) видно, что этот путь апостола сопровождался собиранием милости для церкви палестинской, на что указывал он и далее в своей речи (24:17).


Я должен видеть в Риме. Это намерение Павла Господь после одобрил Сам, как согласовавшееся с Его волею (23:11).


19:22  Послав Тимофея и Ераста (2 Тим 4:20), вероятно, для расположения македонян к сбору милостыни и для самого сбора.


19:23  Мятеж против пути Господня — против проповеди апостола и вообще против христианства (ср. 18:25-26).


19:24  Серебреник... Димитрий, делавший серебряные храмы (т. е. модели их) Артемиды, богини Ефесской, для продажи путешественникам и паломникам города. Культ Артемиды был весьма сильно распространен в Малой Азии. Храм этой богини в Ефесе, сожженный Геростратом в день рождения Александра Македонского, возобновлен был с таким великолепием, что считался одним из семи чудес света. Маленькие модели этого храма и статуэтки Дианы были в большом употреблении у чтителей этой богини: ими украшались комнаты, в путешествиях они служили амулетами и т. п. Естественно, что ремесло Димитрия было очень выгодно, и его фабрика давала немалую прибыль находившимся в его ведении и услужении художникам и ремесленникам, которых так легко было поднять на мятеж.


19:26 Замечательно здесь свидетельство об успехах проповеди Павла из уст врагов его, подтверждающее сказанное выше (ст. 10).


Говоря, что делаемые руками человеческими не суть боги. Замечательное выражение язычника, показывающее, что народ языческий отождествлял статуи богов с самими богами или представлял, что боги живут в этих статуях (ср. 17:29; 1 Кор 8:4; 10:20 и др.).


19:27 «Смотри, — говорит Златоуст, — как идолослужение везде поддерживается корыстью: не потому (восстают), что их богопочтению угрожала опасность, но потому, что лишались возможности прибытка... Ибо это (слова Димитрия) значит почти то же, что: «нам, при нашем ремесле, угрожает опасность умереть с голоду»».


Вся Асия и вселенная, т. е. весь греко-римский мир.


19:28 «Они были в таком состоянии, как будто криком своим хотели восстановить ее почитание и уничтожить все, сделанное Павлом» (Иоанн Златоуст).


19:29  Схватив Македонян... спутников Павловых. Павла, как видно и из сего и из дальнейшего, бунтовщики не нашли.


Один из этих спутников — Гаий, кажется — должен быть отличаем от Гаия Дервянина, упоминаемого далее (20:4); другой — Аристарх из Фессалоники — есть упоминаемый 20:4; 27:2.


Устремились на зрелище — в помещение городского театра, служившего обыкновенно местом для больших народных собраний.


19:31  Некоторые из Асийских начальников — это были выборные от городов для устроения торжественных игрищ в честь богов и императора. Эти выборные избирали из среды себя десять членов-распорядителей и руководителей игрищ. Из них-то некоторые, оказавшись лично расположенными к апостолу, хотя еще и не христиане, упросили Павла не показываться на зрелище, опасаясь, как и ученики его, за его жизнь от мятежной толпы. Сам же апостол проявил в данном случае великую смелость и силу духа истинного воина Христова, рвавшегося к разъяренной против него толпе.


19:32  Одни кричали одно, а другие — другое... и большая часть не знали, зачем собрались — характерное изображение бестолковости подобных мятежнических собраний толпы. Что в театре происходит что-то против Павла и его спутников, это знали более или менее все (единодушно — 29 ст., в один голос — 31 ст.); но чту именно и для чего тут надо собираться, большая часть даже и не понимала.


19:33  По предложению Иудеев, из народа вызван был Александр. Почему по предложению иудеев? с какою целью? Кто этот Александр и что он имел в виду сказать? — объяснения не одинаковы. Полагают, что этот Александр, иудей по происхождению и религии (ст. 34), выставлен был иудеями из опасения, как бы при этом народном возмущении против христиан не смешали с ними иудеев и не подвергли последних одинаковой расправе с христианами, тем более, что и иудеи были известны, как враги идолов. Уловка не удалась, и только послужила ко вреду иудеев: народ не захотел даже и слушать речи иудея, выразив свое полное презрение вообще к иудеям. Другие полагают, впрочем, что этот Александр был христианин из иудеев, намеревавшийся сказать в защиту Павла и христиан; вызван же был по предложению коварных и злорадных своих соплеменников для того лишь, чтобы сделать его жертвою народной ярости. Святой Златоуст высказывает также догадку, что Александр иудей хотел говорить для того, чтобы воспламенить еще больше ярость народа против христиан. Если так, то и здесь иудеи вполне заслуженно поплатились за свое коварство выраженным по их адресу презрением толпы.


19:35-40  Блюститель порядка — собственно книжник или писец — γραμματεύς, — нечто вроде городского секретаря (γραμματεὺς ὁ τη̃ς πόλεως), на обязанности которого лежало составление официальных бумаг, обнародование общественных дел, чтение их в народных собраниях или доклад, хранение всякого рода письменных документов и пр. В своей речи к народу этот «секретарь» указывает прежде всего на то, что культ Артемиды стоит крепко в Ефесе и взятые народом спутники Павла не могут быть обвинены в прямом его оскорблении (35-37). При отсутствии, так сказать, состава преступления, надлежит принять во внимание и то, что для разбора законных жалоб есть законные власти и определенный порядок их ведения (38-39). Наконец, при несоблюдении всех этих условий народ рискует сам оказаться в положении подсудимых за возмущение (40). Столь разумные, умелые доводы охладили пыл собрания, и оно разошлось, без всяких инцидентов.


19:35  Диопета, упавшего от Зевса. Этим именем означается статуя Артемиды в Ефесском храме, так как она, по народной легенде, упала с неба — от Зевса.


20:2  Прошедши те места, в которых прежде основаны были Павлом христианские общины в Македонии — см. 16:12-17:14.


Пришел в Елладу, т. е. Грецию, которую выше дееписатель назвал Ахаиею (19:21). Ахаия — официальное название Греции по римскому разделению провинций, Еллада — древнее народное название Греции.


20:3  Пробыл три месяца, вероятно, значительную часть этого времени апостол провел в Коринфе, где впервые должен был встретиться с Аполлосом. Не видно, чтобы он заходил и в Афины; тяжелое впечатление от этого города, вероятно, удерживало его от вторичного посещения (17:16 и далее).


Возмущение иудеев против апостола было, вероятно, также в Коринфе, откуда апостол и решил отправиться в Сирию, избрав туда путь через Македонию и малоазийские общины.


20:4  Сосипатр Пирров — сын Пирра, Вериянин, из Верии — первого города, в который апостол должен был прийти по переходе из Ахаии в Македонию, — вероятно, есть упоминаемый Павлом в Рим 16:21.


Из Фессалоникийцев Аристарх и Секунд. Аристиарх упоминается выше — 19:29; о Секунде нигде более в Писаниях апостольских не говорится.


Гаий Дервянин — из Дервии Ликаонской, которого по сему, кажется, надо отличать от Гаия Македонянина, упоминаемого выше — 19:29.


Тимофей — см. 16:1-3.


Асийцы Тихик и Трофим — первый упоминается еще Еф 6:21; Кол 4:7; 2 Тим 4:12; Тит 3:12; второй — урожденный ефесянин (21:29) упоминается во 2 Тим 4:20. Все эти семь спутников — трое урожденные македоняне, остальные малоазийцы — сопровождали Павла до Асии, т. е. проконсульской Азии (ср. прим. к 16:6). Этим не исключается, что некоторые из перечисленных спутников сопровождали Павла и далее — до Иерусалима и потом в Рим. Так, Трофима мы видим с Павлом в Иерусалиме (21:29), Аристарха — на пути в Рим с Павлом (27:2). В Филиппах Македонских (16:12) присоединился к спутникам Павла писатель Деяний Лука, остававшийся, вероятно, там (прим. к 16:40), почему теперь он снова начинает вести речь от лица — «мы» (ср. 16:10; 17:1 и далее), а не «они».


20:5  Они, т. е. упомянутые семь спутников, ожидали нас, т. е. Павла и Луку, в Троаде (см. прим. к 16:8).


Почему спутники Павла были отправлены вперед, не указывается; вероятно, для приготовления удобнейшего плавания Павла от Троады далее, из описания чего можно догадываться, что у Павла был нарочито приготовленный для путешествия корабль.


20:6  После дней опресночных, т. е. после праздника иудейской Пасхи (ср. Лк 22:1 и паралл.), которую Павел праздновал по-своему, в духе христианской свободы и верований, оставаясь в покое по заповеди (Лк 23:56).


Дней в пять прибыли... в Троаду. В первый раз — из Троады в Филиппы, вызванный видением, апостол совершил этот переезд еще скорее (ср. 16:11 и далее).


20:7  В первый день недели, т. е. первый по субботе — наше воскресенье, в глубокое утро которого воскрес Господь (Мф 28:1 и паралл.).


Когда ученики, т. е. троадские христиане, собрались для преломления хлеба. Хотя св. Златоуст считает упоминаемое здесь преломление хлеба простой трапезой, однако, другие полагают, что это было богослужебное собрание, в котором совершалось установленное Господом в Его воспоминание таинство евхаристии, после чего бывали известные вечери любви (см. 2:42,46). Что именно в первый день недели (т. е. воскресенье) совершалось это богослужебное действие в церкви апостольской (и после), видно отчасти из данного места Деяний, отчасти из послания Павла 1 Кор 16:2, а главным образом из постоянного предания церковного (ср. также Откр 1:10).


Продолжил слово до полуночи. Причина такой продолжительности собрания указывается в спешности Павла, в намерении отправиться в дальнейший путь на другой же день. Это была беседа любящего и любимого отца и учителя с любящими и любимыми чадами и учениками при расставании навсегда (ср. 25 ст.). Ни учителю, ни ученикам, очевидно, не хотелось прерывать этой беседы, затянувшейся после полуночи до рассвета, после случая с Евтихом и совершения евхаристии (ст. 11).


20:8  Было довольно светильников — для придания особой торжественности собранию, а не только для простого освещения места собрания.


20:9 Богослужебное собрание происходило в горнице третьего этажа, «ибо церкви, — замечает Златоуст, — еще не было».


«Юноша... Евтих... погрузился в глубокий сон, — как замечает Златоуст, — не по лености, а по естественной необходимости», которую не превозмогло внимание к столь необычно продолжительной беседе.


Поднять мертвым, т. е. осмотр упавшего заставил признать его мертвым.


20:10  Пал на него и, обняв. Подобным образом некогда воскрешен был пророком Илиею сын вдовы сарептской (3 Цар 17:21) и пророком Елисеем сын суманитянки (4 Цар 4:34).


Душа его в нем — это выражение означает не то, что душа отрока еще в нем, и что он, следовательно, не умирал, но то, что душа его опять в нем, он опять жив, воскрешенный силою Божиею через апостола, который по смирению своему не выражается так прямо, избегая похвал за совершенное им величайшее чудо (ср. Иоанн Златоуст).


20:11  Взошедши же и преломив хлеб. Значит, преломление и вкушение хлеба, как богослужебное действие, еще не было совершено по причине продолжительности беседы, предложенной Павлом, и только теперь, в начале возобновления беседы, прерванной случаем с Евтихом, апостол совершает преломление и вкушение хлеба, который вкушали с ним, конечно, и прочие верующие, хотя упоминается только об одном Павле, потому что речь ведется собственно о нем.


И потом вышел — точнее слав.: и тако изыде — «и так», т. е. не дав себе отдыха.


20:13  Мы, т. е. спутники Павла, пошли вперед на корабле в Ассу, куда Павел отправился пешком. Хотя историк не объясняет ни цели, ни причины этого намерения Павла, однако можно с вероятностью полагать, что Павел чувствовал потребность уединиться на день-другой, чтобы наедине с Богом подготовить душу свою к ожидавшим его вскоре великим событиям.


Асс — гавань при Троадском море в 8 милях от Троады, к югу.


20:14 В Ассе, соединившись со спутниками, все вместе отплыли и прибыли в Митилену (ныне Кастро), главный город на о. Лесбос, на восточном берегу.


20:15  Хиос, Самос — острова в виду малоазийских берегов.


Трогиллия — прибрежный город к югу от Ефеса.


Милит — приморский город (ныне Палатия), милях в 9 к югу от Ефеса.


20:16 Боязнь замедления в Ефесе была для Павла весьма основательна, так как с этим главным малоазийским христианским обществом апостол стоял в особо тесных отношениях и здесь же имел много и противников (1 Кор 16:9), что все неизбежно увлекло бы его на промедление здесь более, чем ему было можно. Посему он минует Ефес, вызывая к себе для свидания (в Милит) лишь предстоятелей-пресвитеров ефесских, с которыми и ведет столь трогательную беседу.


20:17  Призвал пресвитеров церкви — по свидетельству Иринея (Против ересей. III, 14, 2), не только ефесских, но и других соседних церквей, что не невероятно, ввиду того, что апостол в последний уже раз был в этих пределах (25 ст.).


20:18 Апостол начинает свою речь засвидетельствованием своих апостольских подвигов, бывших его главною и почти единственною заботою, с которою тесно связаны были и все его приключения, лишения, труды и тяготы. Цель такого откровенного заявления не та, чтобы поразить слушателей изображением своего духовного величия, а проповедание Христа и желание вызвать в других ту же ревность и ту же любовь ко Христу и делу Его.


Вы знаете. «Достойно удивления, — говорит Златоуст, — как он (Павел) был поставлен в необходимость сказать о себе что-либо великое, старается сохранить смирение... Так же поступает и Бог: не без причины говорит о Самом Себе, но когда не веруют Ему, тогда и исчисляет свои благодеяния (Иез 16:6). Смотри, что и здесь делает Павел: во-первых, он ссылается на их свидетельство, дабы ты не подумал, что он хвалит сам себя, называет слушателей свидетелями сказанного в удостоверение того, что он не лжет пред ними. Вот истинная добродетель учителя, когда он может представить учеников свидетелями добрых дел своих!»


20:19  Со всяким смиренномудрием — просто со смиренномудрием, но со всяким, ибо «есть много видов смиренномудрия: смиренномудрие бывает и в слове, и в деле, в отношении к начальникам и в отношении в подчиненным» (Иоанн Златоуст).


И многими слезами... (ср. 31 ст.), среди искушений, приключившихся мне по злоумышлениям от Иудеев. По толкованию Златоуста, «здесь он (Павел), по-видимому, выражает свое сострадание; ибо он страдал за погибающих, за самих виновников (напастей), а о случившемся с ним самим радовался; он был из лика тех, которые радовались, «яко за имя Господа Иисуса сподобишася бесчестие прияти» (Деян 5:41).


20:21  Покаяние пред Богом и веру в Господа — сущность апостольской проповеди в практическом ее приложении (ср. 2:37-38).


20:22-25 Апостол предсказывает ожидающую его участь, «чтобы научить их быть готовыми на опасности, и явные и тайные, и во всем повиноваться Духу» (Иоанн Златоуст).


20:22  По влечению Духа... не зная, что там случится со Мною. Неведение относится собственно до частностей имеющего приключиться с апостолом; в общем же, по откровению Духа, он знает, что узы и скорби ждут его там. «Я знаю, что меня ждут искушения, но какие — не знаю» (Иоанн Златоуст, ср. Феофилакт).


20:23  Дух Святый по всем городам свидетельствует — вероятно, чрез пророков вроде Агава, который в последнем пред Иерусалимом городе Кесарии предрек апостолу узы (21:10-11).


20:25  Я знаю, что уже не увидите лица моего все вы — не только здесь присутствующие, но и те, которых вы являетесь представителями. Эта уверенность основывалась на свидетельствах Духа по городам, а может быть, и на собственных внутренних предчувствиях, коими сопровождалось неуборимо увлекавшее его в Иерусалим понуждение Духа.


20:26  Чист я от крови всех — неповинен ни в чьей погибели (18:6), так как для предотвращения ее он не упустил ничего из своих обязанностей учителя. «По-видимому, оправдывая себя, он однако же заставляет их остерегаться. Чист, говорит, я от крови всех, если вы будете отягчены сном и умрете от рук убийцы душ, потому что я исполнил обязанность учителя» (Феофилакт, ср. Иоанн Златоуст).


20:28  Внимайте себе — «это не потому, что спасение себя предпочтительнее спасения стада, а потому, что когда мы внимаем себе, тогда и стадо получает пользу» (Феофилакт).


Дух Святый поставил вас — не человеками поставлены вы, но Духом Святым через избрание и рукоположение (14:23), и в этом особенное побуждение внимать себе и всему стаду.


Блюстителями, ἐπισκόπους — епископами. Речь говорится к пресвитерам, но называются они епископами по тождеству некоторых их обязанностей, и обязанностей существенных, лучше выражаемых словом епископ, нежели пресвитер. Это не значит, что епископы и пресвитеры не различались тогда по своему значению, обязанностям и правам в церкви, хотя несомненно, что не различались иногда по названию (ср. Феофилакт). Тот же апостол строго различает их, когда присвояет только епископу власть и право рукополагать пресвитера и судить его (Тит 1:5; 1 Тим 5:22,19).


Под образным выражением пасти Церковь — стадо Божие (Ин 10:1 и далее; 21:15-17) — означаются обязанности пресвитеров, как учителей веры и нравственности вверенного им частного христианского общества (Тим 5:17; 3:2; Еф 4:11; 1 Петр 5:2), вообще — как надзирателей и охранителей стада от волков и всего, что вредно для стада.


Которую Он приобрел кровию Своею. Ср. Еф 1:14; Тит 2:14; 1 Петр 2:9; 1 Кор 6:20. «Много убеждения в словах, которые показывают драгоценность предмета, и немалой мы подвергаемся опасности, если Господь для Церкви не пощадил собственной крови, а мы не имеем никакого попечения о спасении братии» (Иоанн Златоуст).


20:29  По отшествии моем. Представляется, что пребывание апостола среди малоазийских христиан было препятствием для волков вторгнуться в стадо, что они не смели напасть на это стадо, когда Павел был тут. Теперь апостол предсказывает «двоякое бедствие: и его не будет, и другие станут нападать» (Иоанн Златоуст).


«Не просто сказал — волки, но прибавил лютые, желая выразить их силу и свирепость, а что всего тяжелее, эти волки, говорит, от вас самих восстанут: это особенно тяжко, когда бывает междоусобная брань» (Иоанн Златоуст). Под именем лютых волков здесь разумеются лжеучители, лжеучение которых хуже всякого внешнего гонения будет расхищать стадо Божие, развращая и погубляя не тела, а самые души верующих.


Нет сомнения, что боговдохновенный взор апостола мог проникать в будущее без всяких указаний или признаков его в настоящем. Но, возможно, было и то, что само это настоящее уже носило в себе признаки тревожного будущего, что, может быть, еще укрывалось от других, менее проницательных, но не укрывалось от Павла. Он мог уже в это время примечать те семена, незаметные для других, из коих со временем должны были вырасти опасные плоды. Ефес был одним из центральных малоазийских пунктов, в котором приходили в соприкосновение важнейшие религиозные и философские системы Востока и Запада. Появления лжеучителей посему здесь естественнее всего было ожидать, особенно имея в виду то, что апостолу всего через каких-нибудь три года после сего уже пришлось писать против появившихся волков в Колоссах, а затем и в Ефесе (послание к Тимофею). Следы появления лжеучителей в Ефесе в ближайшее к данному время подтверждаются также апокалипсическими письмами Иоанна Богослова, посланием Иуды и первым посланием Иоанна Богослова. Очевидно, предречение ап. Павла исполнилось в точности.


20:31  Бодрствуйте, то же, что внимайте (28 ст.). Как лучшее воодушевление к этому, апостол снова указывает на свои непрестанные усиленные труды и тяготы в устроении христианских обществ.


Три года — круглое общее число вместо определенного: собственно три месяца в синагоге (19:8) да два года в училище Тиранна (19:10).


Со слезами (ст. 19). «Довольно сделано с моей стороны: я три года оставался здесь; довольно они наставлены, довольно утверждены» (Иоанн Златоуст).


20:32  Предаю вас Богу (14:23) и слову благодати Его (ст. 24 — заключенному во Св. Евангелии), которые, хотя имеют самодовлеющую силу спасти вас, но не без вашего бодрствования и труда.


Со всеми освященными — т. е. благодатью Господнею и предназначенными к вечной славе в царствии Небесном (Мф 13:43).


20:33-35 В заключение своей сердечной речи апостол, опять призывая во свидетели присутствующих, указывает на свое полное бескорыстие, способствовавшее ему в успехах проповеди, и других увещевает к тому же.


Полнота бескорыстия апостола простиралась до того, что он не только не брал ничего самого необходимого от других, но и не желал брать, и не только сам себя, но и спутников своих пропитывал трудами рук своих (18:3), чтобы ничем не быть в тягость обществу и не подать повода к нареканию в своекорыстии (1 Кор 9:4 и далее; 2 Кор 11:7 и далее; 12:14 и далее; 2 Фес 3:8 и далее).


20:35  Поддерживать слабых — собственно немощных — ἀσθενούντων, под коими в данном случае разумеются немощные духовно, которые могли бы соблазняться, если бы видели апостола, живущего за счет поучаемых, и заподозревать не только искренность учителя, но и достоинство его учения. Павел в этом показал высокий пример, хотя Господь и сам апостол не считали делом несправедливости, чтобы трудящийся получал мзду и пропитание (Мф 10:10 и паралл.) от трудов своих, и проповедник Евангелия жил от благовествования (1 Кор 9:7-43, 11:13-14 и паралл.).


Блаженнее давать, нежели принимать. Этих слов, усвояемых Господу, нет в Евангелиях. Они заимствованы, вероятно, из устного предания и выражают ту мысль, что христианская благотворительность, делая человека лучшим в нравственном отношении и поставляя его в лучшие, определенные законом Божиим отношения к ближним и к Богу, служит наиболее надежным средством к привлечению благоволения Божия и к достижению земного счастья и небесного блаженства.


«Когда томимому голодом дают пищу или дрожащему от холода теплую одежду: не чувствует ли он себя на то время счастливым? Но Господь уверяет нас, что в то же время блаженнее тот, кто дает. Где можно найти сие блаженство? В Боголюбимом и человеколюбимом сердце. В чем состоит сие блаженство? В чувстве делаемого и сделанного добра, в свидетельстве совести, в исполнении в нас воли Божией, в радости о ближнем, нами обрадованном. Человек, сохраняя в себе, хотя не в совершенстве, образ всеблагого Бога, по Которому сотворен, радуется о всем добром и тогда, когда только слышит о нем: посему естественно блаженствовать ему, когда делает оное» (Филарет, митр. моск.).


«Одна степень блаженства — отказаться от всего, другая — доставлять себе необходимое, третья — доставлять не только себе, но и другим, четвертая — не брать и тогда, когда проповедуешь и имеешь возможность брать. Не сказано, однако же, что брать — худое дело, но что лучше не брать» (Феофилакт, ср. Иоанн Златоуст).


В применении к данному случаю — проповеди апостольской — разбираемое общее изречение Господа имеет следующий частный смысл: блаженнее давать духовные блага, чем принимать воздаяние за них временными благами; блаженнее — полное бескорыстие в деле проповеди, нежели — хотя и не несправедливое пользование воздаяниями поучаемых.


20:36-38 Трогательное описание прощания возлюбленного учителя с учениками.


21:1  Расставшись с ними, сильнее греческоеἀποσπασθέντας ἀπ' αὐτω̃ν, слав.: отторгшымся от них — вырвавшись от них. «Этими словами выражает (писатель) особенное усилие и — не напрасно, ибо иначе им не выйти бы в море» (Иоанн Златоуст).


Кос — небольшой, славившийся виноделием и приготовлением дорогих материй, островок к юго-западу от Милита. В 15 римских милях от него к юго-востоку лежит большой остров Родос. Патара — большой приморский торговый город малоазийской провинции Линии, с известным в древности оракулом Аполлона.


21:2  Нашедши корабль. От Троады до Патары Павел со спутниками плыл на особом, вероятно, наемном корабле, находившемся в его полном распоряжении (20:13,16); теперь же, для трудного и далекого переезда через открытое море, он пересел на другой более обширный купеческий корабль, шедший с грузом в Финикию.


21:3  Тир — финикийский приморский город, славившийся своею торговлею. Финикия, по римскому разделению провинций, присоединена была к Сирии (в которую входила и Палестина); поэтому и говорится — мы плыли в Сирию и пристали в Тире.


21:4  Нашедши учеников. Выражение предполагает искание здесь христиан Павлом, а отсюда следует, что христиане здесь были немногочисленны и мало известны (ср. 11:19; 15:3), так что их надо было искать в этом большом городе.


Семь дней. Поспешая прежде, ввиду неопределенности того, насколько благополучен будет далекий и трудный переезд через море, Павел получает возможность целую неделю провести в Тире.


Они, т. е. вероятно — некоторые из тирских христиан, обладавшие пророческим даром.


По внушению Духа, говорили Павлу, чтобы не ходил в Иерусалим. Собственно внушением Духа было только то, что тирские пророки узнали об участи, ожидавшей Павла в Иерусалиме (как 20:23). Просьба же не ходить туда была делом их личной любвеобильной заботливости о судьбе апостола (ср. Феофилакт). Но апостол совершеннее знал волю о сем Духа Святого, и не только видел свою участь, но и шел на нее — по влечению того же Духа (20:22).


21:5  С женами и детьми — особая сердечность провод апостола, объясняемая небольшим числом христиан, с которыми, за сравнительно долговременное пребывание, легче было вступить в особо близкие отношения.


21:7  Птолемаида — древний приморский город Акко, южнее Финикии, в пределах собственно уже Палестины, по древнему разделению — в колене Асировом (Суд 1:31), несколько севернее горы Кармильской.


21:8  Кесария — (Стратонова) см. прим. к 8:40.


Вышедши — по-видимому, уже не по морю, а пешком через великолепную долину Ездрилонскую, мимо величественного Кармила (один день ходу).


Дом Филиппа — см. 6:5 и к 8:40, благовестника, т. е. проповедника Евангелия, прозванного так, вероятно, после своей проповеднической деятельности в Самарии и других местах палестинского побережья (8:5,40). Здесь последнее упоминание о Филиппе. По церковному преданию, он был потом епископом траллийским (в малоазийской провинции Кария) и скончался в глубокой старости (Четьи-Минеи. Окт. 11).


21:9 Отрывочное замечание о пророчествующих дочерях Филиппа имеет целью просто указать замечательность этого семейства Филиппа (о даре пророчества см. 11:27 и паралл.). Ев. Лука добавляет, что эти пророчествующие дочери Филиппа были девицы, т. е. пребывали в состоянии девственном, посвятив себя на служение Богу. Они-то первые, после Матери Господней, показали пример девственниц в христианстве и своим непорочным поведением приобрели такое уважение, что, по свидетельству блаж. Иеронима, долгое время верующие с благоговением посещали 4 храмины — келии, в которых жили эти девственницы. Две из них впоследствии поселились в Иераполе, а одна, по сказанию Климента Александрийского, жила в Ефесе, где совершала чудеса и отличалась святостью жизни. Это была старшая — Ермиония. Имея дар врачевания, она подавала исцеление немощным христианам, и впоследствии учредила в Ефесе особую гостиницу, где оказывала безмездное пособие страдавшим телесно и душевно. В царствование императора Адриана она за исповедание веры Христовой, уже в преклонных летах, подверглась истязаниям, претерпев страшные мучения от язычников. Наконец, когда по молитве ее пали и сокрушились идолы в одном капище, мучители отсекли ей голову мечом. Верующие взяли св. мощи ее и погребли с подобающею честью в Ефесе (память ее 4 сент.).


21:10  Пребывали многие дни, чту позволялось благополучным ранним прибытием Павла, спешившего переездом через море.


Пришел из Иудеи, вероятно, из Иерусалима (ср. 11:27).


21:11 Совершенно в духе и по подобию древних пророков, Агав сопровождает свое пророчество выразительным действием (ср. Ис 10; Иер 13; Иез 4 и др.).


Свяжут Иудеи. Хотя заключил в узы апостола собственно римский тысяченачальник, а не иудеи (ст. 33), но побуждением к сему было возмущение иудеев (ст. 27), которые и являлись главными виновниками уз Павла.


21:12 Просьба спутников и почитателей Павла, как здесь, так и выше (ст. 4), была голосом естественной любви к апостолу, а не являлась откровением Духа, направлявшего Павла совсем на обратное этим советам и просьбам.


21:13 «Никто не был любвеобильнее Павла: он огорчался, видя их плачущими, а о собственных страданиях не скорбел. Вы, говорит, обижаете меня, делая это: я разве скорблю? О вас, говорит, я плачу, а не о своих страданиях; а что касается до них, то я готов и умереть» (Иоанн Златоуст).


21:15  Приготовившись и духом — к мужественной встрече предстоящих опасностей, и запасом всего потребного для пути и пребывания на иерусалимских празднествах.


21:16  Мнасон Кипрянин, судя по греческому имени, если не из кровных греков, то из эллинистов. Пребывание у этого древнего ученика, уверовавшего давно, — быть может, во времена 1-й Пятидесятницы, — и не связанного в своих верованиях традициями ревнителей закона еврейского, обещало быть наиболее подходящим и безопасным для апостола, столько имевшего врагов среди иудеев. Этот ученик оказал гостеприимство Павлу, как и надеялись, вполне радушное.


21:18  С нами — т. е. со спутниками, в числе коих был дееписатель. К Иакову — брату Господню, епископу иерусалимскому (12:17; 15:13 и далее). О других апостолах не упоминается, очевидно, потому, что они были с проповедью в других странах. Зато приходят все пресвитеры (см. прим. к 11:30 и паралл.), составив особое торжественное собрание представителей церкви, по случаю прибытия в Иерусалим великого «апостола языков».


21:19 «Опять рассказывает им о случившемся у язычников, не из тщеславия (да не будет!), но дабы показать Божие человеколюбие и исполнить их великой радости» (Иоанн Златоуст).


Служением его — нарочитое указание особенного призвания Павла на дело апостольства именно среди язычников.


В это же время, одновременно приветствовав иерусалимскую церковь от лица не только себя, но и многочисленных устроенных им церквей из язычников, апостол вручил на нужды иерусалимской церкви собранное им и его сотрудниками пособие (см. к 19:21; 20:1-4).


21:20  Прославили Бога, чем признали и великое достоинство дела Павлова среди язычников. Но в то же время Иаков и пресвитеры не скрывают от него неблагоприятного о нем мнения христиан из иудеев, полагавших, что обращение к Евангелию не обязывает их к отмене формальности и обрядов, предписанных законом. Эти убеждения ревнителей закона, с которыми требовалась особенная осторожность и постепенность введения их в царство христианской свободы духа, возбудили немалое предубеждение против Павла, считавшего царство закона закончившимся, и тем из иудеев, которые были способны и склонны возвыситься до такого же понимания, советовал жить вполне по Евангелию. Это «предупреждение» исторического развития идей христианства, имевшее столько добрых плодов среди язычества, не могло не явиться предметом раздора в иудействе, в котором надо было преодолеть инерцию столь возбужденного за последнее время тяготения к исконным святыням, обычаям и правилам Моисеева закона.


Видишь, брат — выражение любви и дружеского благопожелания.


Сколько тысяч уверовавших Иудеев — не только иерусалимских, но и иногородних, коих, по обычаю, стеклось в это время, вероятно, множество в Иерусалим. Уже 20 с лишком лет тому назад их насчитывалось до 8 000 человек (2:41; 4:4). Теперь число их тем более давало право сказать об их множественной неопределенности — сколько тыся