Библия-Центр
РУ
Вся Библия
Greek/Septuagint (gr)
Поделиться

ΙΕΡΕΜΊΑΣ, κεφαλίς 46

καὶ ἐγένετο ἐν τω̨̃ ἔτει τω̨̃ ἐνάτω̨ του̃ Σεδεκια βασιλέως Ιουδα ἐν τω̨̃ μηνὶ τω̨̃ δεκάτω̨ παρεγένετο Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς Βαβυλω̃νος καὶ πα̃σα ἡ δύναμις αὐτου̃ ἐπὶ Ιερουσαλημ καὶ ἐπολιόρκουν αὐτήν
καὶ ἐν τω̨̃ ἑνδεκάτω̨ ἔτει του̃ Σεδεκια ἐν τω̨̃ μηνὶ τω̨̃ τετάρτω̨ ἐνάτη̨ του̃ μηνὸς ἐρράγη ἡ πόλις
καὶ εἰση̃λθον πάντες οἱ ἡγεμόνες βασιλέως Βαβυλω̃νος καὶ ἐκάθισαν ἐν πύλη̨ τη̨̃ μέση̨ Ναργαλασαρ καὶ Σαμαγωθ καὶ Ναβουσαχαρ καὶ Ναβουσαρις καὶ Ναγαργασνασερ Ραβαμαγ καὶ οἱ κατάλοιποι ἡγεμόνες βασιλέως Βαβυλω̃νος
...
...
...
...
...
...
10 ...
11 ...
12 ...
13 ...
14 καὶ ἀπέστειλαν καὶ ἔλαβον τὸν Ιερεμιαν ἐξ αὐλη̃ς τη̃ς φυλακη̃ς καὶ ἔδωκαν αὐτὸν πρὸς τὸν Γοδολιαν υἱὸν Αχικαμ υἱου̃ Σαφαν καὶ ἐξήγαγον αὐτόν καὶ ἐκάθισεν ἐν μέσω̨ του̃ λαου̃
15 καὶ πρὸς Ιερεμιαν ἐγένετο λόγος κυρίου ἐν τη̨̃ αὐλη̨̃ τη̃ς φυλακη̃ς λέγων
16 πορεύου καὶ εἰπὸν πρὸς Αβδεμελεχ τὸν Αἰθίοπα οὕτως εἰ̃πεν κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ ἰδοὺ ἐγὼ φέρω τοὺς λόγους μου ἐπὶ τὴν πόλιν ταύτην εἰς κακὰ καὶ οὐκ εἰς ἀγαθά
17 καὶ σώσω σε ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ καὶ οὐ μὴ δώσω σε εἰς χει̃ρας τω̃ν ἀνθρώπων ὡ̃ν σὺ φοβη̨̃ ἀπὸ προσώπου αὐτω̃ν
18 ὅτι σώ̨ζων σώσω σε καὶ ἐν ῥομφαία̨ οὐ μὴ πέση̨ς καὶ ἔσται ἡ ψυχή σου εἰς εὕρεμα ὅτι ἐπεποίθεις ἐπ' ἐμοί φησὶν κύριος

ΙΕΡΕΜΊΑΣ, κεφαλίς 47

ὁ λόγος ὁ γενόμενος παρὰ κυρίου πρὸς Ιερεμιαν ὕστερον μετὰ τὸ ἀποστει̃λαι αὐτὸν Ναβουζαρδαν τὸν ἀρχιμάγειρον τὸν ἐκ Δαμαν ἐν τω̨̃ λαβει̃ν αὐτὸν ἐν χειροπέδαις ἐν μέσω̨ ἀποικίας Ιουδα τω̃ν ἠγμένων εἰς Βαβυλω̃να
καὶ ἔλαβεν αὐτὸν ὁ ἀρχιμάγειρος καὶ εἰ̃πεν αὐτω̨̃ κύριος ὁ θεός σου ἐλάλησεν τὰ κακὰ ταυ̃τα ἐπὶ τὸν τόπον του̃τον
καὶ ἐποίησεν κύριος ὅτι ἡμάρτετε αὐτω̨̃ καὶ οὐκ ἠκούσατε αὐτου̃ τη̃ς φωνη̃ς
ἰδοὺ ἔλυσά σε ἀπὸ τω̃ν χειροπέδων τω̃ν ἐπὶ τὰς χει̃ράς σου εἰ καλὸν ἐναντίον σου ἐλθει̃ν μετ' ἐμου̃ εἰς Βαβυλω̃να ἡ̃κε καὶ θήσω τοὺς ὀφθαλμούς μου ἐπὶ σέ
εἰ δὲ μή ἀπότρεχε καὶ ἀνάστρεψον πρὸς Γοδολιαν υἱὸν Αχικαμ υἱου̃ Σαφαν ὃν κατέστησεν βασιλεὺς Βαβυλω̃νος ἐν γη̨̃ Ιουδα καὶ οἴκησον μετ' αὐτου̃ ἐν μέσω̨ του̃ λαου̃ ἐν γη̨̃ Ιουδα εἰς ἅπαντα τὰ ἀγαθὰ ἐν ὀφθαλμοι̃ς σου του̃ πορευθη̃ναι πορεύου καὶ ἔδωκεν αὐτω̨̃ ὁ ἀρχιμάγειρος δω̃ρα καὶ ἀπέστειλεν αὐτόν
καὶ ἠ̃λθεν πρὸς Γοδολιαν εἰς Μασσηφα καὶ ἐκάθισεν ἐν μέσω̨ του̃ λαου̃ του̃ καταλειφθέντος ἐν τη̨̃ γη̨̃
καὶ ἤκουσαν πάντες οἱ ἡγεμόνες τη̃ς δυνάμεως τη̃ς ἐν ἀγρω̨̃ αὐτοὶ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτω̃ν ὅτι κατέστησεν βασιλεὺς Βαβυλω̃νος τὸν Γοδολιαν ἐν τη̨̃ γη̨̃ καὶ παρεκατέθετο αὐτω̨̃ ἄνδρας καὶ γυναι̃κας αὐτω̃ν οὓς οὐκ ἀπώ̨κισεν εἰς Βαβυλω̃να
καὶ ἠ̃λθεν πρὸς Γοδολιαν εἰς Μασσηφα Ισμαηλ υἱὸς Ναθανιου καὶ Ιωαναν υἱὸς Καρηε καὶ Σαραιας υἱὸς Θαναεμεθ καὶ υἱοὶ Ωφε του̃ Νετωφατι καὶ Ιεζονιας υἱὸς του̃ Μοχατι αὐτοὶ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτω̃ν
καὶ ὤμοσεν αὐτοι̃ς Γοδολιας καὶ τοι̃ς ἀνδράσιν αὐτω̃ν λέγων μὴ φοβηθη̃τε ἀπὸ προσώπου τω̃ν παίδων τω̃ν Χαλδαίων κατοικήσατε ἐν τη̨̃ γη̨̃ καὶ ἐργάσασθε τω̨̃ βασιλει̃ Βαβυλω̃νος καὶ βέλτιον ἔσται ὑμι̃ν
10 καὶ ἰδοὺ ἐγὼ κάθημαι ἐναντίον ὑμω̃ν εἰς Μασσηφα στη̃ναι κατὰ πρόσωπον τω̃ν Χαλδαίων οἳ ἂν ἔλθωσιν ἐφ' ὑμα̃ς καὶ ὑμει̃ς συναγάγετε οἰ̃νον καὶ ὀπώραν καὶ συναγάγετε ἔλαιον καὶ βάλετε εἰς τὰ ἀγγει̃α ὑμω̃ν καὶ οἰκήσατε ἐν ται̃ς πόλεσιν αἱ̃ς κατεκρατήσατε
11 καὶ πάντες οἱ Ιουδαι̃οι οἱ ἐν γη̨̃ Μωαβ καὶ ἐν υἱοι̃ς Αμμων καὶ οἱ ἐν τη̨̃ Ιδουμαία̨ καὶ οἱ ἐν πάση̨ τη̨̃ γη̨̃ ἤκουσαν ὅτι ἔδωκεν βασιλεὺς Βαβυλω̃νος κατάλειμμα τω̨̃ Ιουδα καὶ ὅτι κατέστησεν ἐπ' αὐτοὺς τὸν Γοδολιαν υἱὸν Αχικαμ
12 καὶ ἠ̃λθον πρὸς Γοδολιαν εἰς γη̃ν Ιουδα εἰς Μασσηφα καὶ συνήγαγον οἰ̃νον καὶ ὀπώραν πολλὴν σφόδρα καὶ ἔλαιον
13 καὶ Ιωαναν υἱὸς Καρηε καὶ πάντες οἱ ἡγεμόνες τη̃ς δυνάμεως οἱ ἐν τοι̃ς ἀγροι̃ς ἠ̃λθον πρὸς Γοδολιαν εἰς Μασσηφα
14 καὶ εἰ̃παν αὐτω̨̃ εἰ γνώσει γινώσκεις ὅτι Βελισα βασιλεὺς υἱω̃ν Αμμων ἀπέστειλεν πρὸς σὲ τὸν Ισμαηλ πατάξαι σου ψυχήν καὶ οὐκ ἐπίστευσεν αὐτοι̃ς Γοδολιας
15 καὶ Ιωαναν εἰ̃πεν τω̨̃ Γοδολια κρυφαίως ἐν Μασσηφα πορεύσομαι δὴ καὶ πατάξω τὸν Ισμαηλ καὶ μηθεὶς γνώτω μὴ πατάξη̨ σου ψυχὴν καὶ διασπαρη̨̃ πα̃ς Ιουδα οἱ συνηγμένοι πρὸς σὲ καὶ ἀπολου̃νται οἱ κατάλοιποι Ιουδα
16 καὶ εἰ̃πεν Γοδολιας πρὸς Ιωαναν μὴ ποιήση̨ς τὸ πρα̃γμα του̃το ὅτι ψευδη̃ σὺ λέγεις περὶ Ισμαηλ

ΙΕΡΕΜΊΑΣ, κεφαλίς 48

καὶ ἐγένετο τω̨̃ μηνὶ τω̨̃ ἑβδόμω̨ ἠ̃λθεν Ισμαηλ υἱὸς Ναθανιου υἱου̃ Ελασα ἀπὸ γένους του̃ βασιλέως καὶ δέκα ἄνδρες μετ' αὐτου̃ πρὸς Γοδολιαν εἰς Μασσηφα καὶ ἔφαγον ἐκει̃ ἄρτον ἅμα
καὶ ἀνέστη Ισμαηλ καὶ οἱ δέκα ἄνδρες οἳ ἠ̃σαν μετ' αὐτου̃ καὶ ἐπάταξαν τὸν Γοδολιαν ὃν κατέστησεν βασιλεὺς Βαβυλω̃νος ἐπὶ τη̃ς γη̃ς
καὶ πάντας τοὺς Ιουδαίους τοὺς ὄντας μετ' αὐτου̃ ἐν Μασσηφα καὶ πάντας τοὺς Χαλδαίους τοὺς εὑρεθέντας ἐκει̃
καὶ ἐγένετο τη̨̃ ἡμέρα̨ τη̨̃ δευτέρα̨ πατάξαντος αὐτου̃ τὸν Γοδολιαν καὶ ἄνθρωπος οὐκ ἔγνω
καὶ ἤλθοσαν ἄνδρες ἀπὸ Συχεμ καὶ ἀπὸ Σαλημ καὶ ἀπὸ Σαμαρείας ὀγδοήκοντα ἄνδρες ἐξυρημένοι πώγωνας καὶ διερρηγμένοι τὰ ἱμάτια καὶ κοπτόμενοι καὶ μαναα καὶ λίβανος ἐν χερσὶν αὐτω̃ν του̃ εἰσενεγκει̃ν εἰς οἰ̃κον κυρίου
καὶ ἐξη̃λθεν εἰς ἀπάντησιν αὐτοι̃ς Ισμαηλ αὐτοὶ ἐπορεύοντο καὶ ἔκλαιον καὶ εἰ̃πεν αὐτοι̃ς εἰσέλθετε πρὸς Γοδολιαν
καὶ ἐγένετο εἰσελθόντων αὐτω̃ν εἰς τὸ μέσον τη̃ς πόλεως ἔσφαξεν αὐτοὺς εἰς τὸ φρέαρ
καὶ δέκα ἄνδρες εὑρέθησαν ἐκει̃ καὶ εἰ̃παν τω̨̃ Ισμαηλ μὴ ἀνέλη̨ς ἡμα̃ς ὅτι εἰσὶν ἡμι̃ν θησαυροὶ ἐν ἀγρω̨̃ πυροὶ καὶ κριθαί μέλι καὶ ἔλαιον καὶ παρη̃λθεν καὶ οὐκ ἀνει̃λεν αὐτοὺς ἐν μέσω̨ τω̃ν ἀδελφω̃ν αὐτω̃ν
καὶ τὸ φρέαρ εἰς ὃ ἔρριψεν ἐκει̃ Ισμαηλ πάντας οὓς ἐπάταξεν φρέαρ μέγα του̃τό ἐστιν ὃ ἐποίησεν ὁ βασιλεὺς Ασα ἀπὸ προσώπου Βαασα βασιλέως Ισραηλ του̃το ἐνέπλησεν Ισμαηλ τραυματιω̃ν
10 καὶ ἀπέστρεψεν Ισμαηλ πάντα τὸν λαὸν τὸν καταλειφθέντα εἰς Μασσηφα καὶ τὰς θυγατέρας του̃ βασιλέως ἃς παρεκατέθετο ὁ ἀρχιμάγειρος τω̨̃ Γοδολια υἱω̨̃ Αχικαμ καὶ ὤ̨χετο εἰς τὸ πέραν υἱω̃ν Αμμων
11 καὶ ἤκουσεν Ιωαναν υἱὸς Καρηε καὶ πάντες οἱ ἡγεμόνες τη̃ς δυνάμεως οἱ μετ' αὐτου̃ πάντα τὰ κακά ἃ ἐποίησεν Ισμαηλ
12 καὶ ἤγαγον ἅπαν τὸ στρατόπεδον αὐτω̃ν καὶ ὤ̨χοντο πολεμει̃ν αὐτὸν καὶ εὑ̃ρον αὐτὸν ἐπὶ ὕδατος πολλου̃ ἐν Γαβαων
13 καὶ ἐγένετο ὅτε εἰ̃δον πα̃ς ὁ λαὸς ὁ μετὰ Ισμαηλ τὸν Ιωαναν καὶ τοὺς ἡγεμόνας τη̃ς δυνάμεως τη̃ς μετ' αὐτου̃
14 καὶ ἀνέστρεψαν πρὸς Ιωαναν
15 καὶ Ισμαηλ ἐσώθη σὺν ὀκτὼ ἀνθρώποις καὶ ὤ̨χετο πρὸς τοὺς υἱοὺς Αμμων
16 καὶ ἔλαβεν Ιωαναν καὶ πάντες οἱ ἡγεμόνες τη̃ς δυνάμεως οἱ μετ' αὐτου̃ πάντας τοὺς καταλοίπους του̃ λαου̃ οὕς ἀπέστρεψεν ἀπὸ Ισμαηλ δυνατοὺς ἄνδρας ἐν πολέμω̨ καὶ τὰς γυναι̃κας καὶ τὰ λοιπὰ καὶ τοὺς εὐνούχους οὓς ἀπέστρεψεν ἀπὸ Γαβαων
17 καὶ ὤ̨χοντο καὶ ἐκάθισαν ἐν Γαβηρωθ-χαμααμ τὴν πρὸς Βηθλεεμ του̃ πορευθη̃ναι εἰσελθει̃ν εἰς Αἴγυπτον
18 ἀπὸ προσώπου τω̃ν Χαλδαίων ὅτι ἐφοβήθησαν ἀπὸ προσώπου αὐτω̃ν ὅτι ἐπάταξεν Ισμαηλ τὸν Γοδολιαν ὃν κατέστησεν βασιλεὺς Βαβυλω̃νος ἐν τη̨̃ γη̨̃

ΙΕΡΕΜΊΑΣ, κεφαλίς 49

καὶ προση̃λθον πάντες οἱ ἡγεμόνες τη̃ς δυνάμεως καὶ Ιωαναν καὶ Αζαριας υἱὸς Μαασαιου καὶ πα̃ς ὁ λαὸς ἀπὸ μικρου̃ ἕως μεγάλου
πρὸς Ιερεμιαν τὸν προφήτην καὶ εἰ̃παν αὐτω̨̃ πεσέτω δὴ τὸ ἔλεος ἡμω̃ν κατὰ πρόσωπόν σου καὶ πρόσευξαι πρὸς κύριον τὸν θεόν σου περὶ τω̃ν καταλοίπων τούτων ὅτι κατελείφθημεν ὀλίγοι ἀπὸ πολλω̃ν καθὼς οἱ ὀφθαλμοί σου βλέπουσιν
καὶ ἀναγγειλάτω ἡμι̃ν κύριος ὁ θεός σου τὴν ὁδόν ἡ̨̃ πορευσόμεθα ἐν αὐτη̨̃ καὶ λόγον ὃν ποιήσομεν
καὶ εἰ̃πεν αὐτοι̃ς Ιερεμιας ἤκουσα ἰδοὺ ἐγὼ προσεύξομαι πρὸς κύριον τὸν θεὸν ἡμω̃ν κατὰ τοὺς λόγους ὑμω̃ν καὶ ἔσται ὁ λόγος ὃν ἂν ἀποκριθήσεται κύριος ἀναγγελω̃ ὑμι̃ν οὐ μὴ κρύψω ἀφ' ὑμω̃ν ῥη̃μα
καὶ αὐτοὶ εἰ̃παν τω̨̃ Ιερεμια ἔστω κύριος ἐν ἡμι̃ν εἰς μάρτυρα δίκαιον καὶ πιστόν εἰ μὴ κατὰ πάντα τὸν λόγον ὃν ἂν ἀποστείλη̨ σε κύριος πρὸς ἡμα̃ς οὕτως ποιήσομεν
καὶ ἐὰν ἀγαθὸν καὶ ἐὰν κακόν τὴν φωνὴν κυρίου του̃ θεου̃ ἡμω̃ν οὑ̃ ἡμει̃ς ἀποστέλλομέν σε πρὸς αὐτόν ἀκουσόμεθα ἵνα βέλτιον ἡμι̃ν γένηται ὅτι ἀκουσόμεθα τη̃ς φωνη̃ς κυρίου του̃ θεου̃ ἡμω̃ν
καὶ ἐγενήθη μετὰ δέκα ἡμέρας ἐγενήθη λόγος κυρίου πρὸς Ιερεμιαν
καὶ ἐκάλεσεν τὸν Ιωαναν καὶ τοὺς ἡγεμόνας τη̃ς δυνάμεως καὶ πάντα τὸν λαὸν ἀπὸ μικρου̃ ἕως μεγάλου
καὶ εἰ̃πεν αὐτοι̃ς οὕτως εἰ̃πεν κύριος
10 ἐὰν καθίσαντες καθίσητε ἐν τη̨̃ γη̨̃ ταύτη̨ οἰκοδομήσω ὑμα̃ς καὶ οὐ μὴ καθέλω καὶ φυτεύσω ὑμα̃ς καὶ οὐ μὴ ἐκτίλω ὅτι ἀναπέπαυμαι ἐπὶ τοι̃ς κακοι̃ς οἱ̃ς ἐποίησα ὑμι̃ν
11 μὴ φοβηθη̃τε ἀπὸ προσώπου βασιλέως Βαβυλω̃νος οὑ̃ ὑμει̃ς φοβει̃σθε ἀπὸ προσώπου αὐτου̃ μὴ φοβηθη̃τε φησὶν κύριος ὅτι μεθ' ὑμω̃ν ἐγώ εἰμι του̃ ἐξαιρει̃σθαι ὑμα̃ς καὶ σώ̨ζειν ὑμα̃ς ἐκ χειρὸς αὐτου̃
12 καὶ δώσω ὑμι̃ν ἔλεος καὶ ἐλεήσω ὑμα̃ς καὶ ἐπιστρέψω ὑμα̃ς εἰς τὴν γη̃ν ὑμω̃ν
13 καὶ εἰ λέγετε ὑμει̃ς οὐ μὴ καθίσωμεν ἐν τη̨̃ γη̨̃ ταύτη̨ πρὸς τὸ μὴ ἀκου̃σαι φωνη̃ς κυρίου
14 ὅτι εἰς γη̃ν Αἰγύπτου εἰσελευσόμεθα καὶ οὐ μὴ ἴδωμεν πόλεμον καὶ φωνὴν σάλπιγγος οὐ μὴ ἀκούσωμεν καὶ ἐν ἄρτοις οὐ μὴ πεινάσωμεν καὶ ἐκει̃ οἰκήσομεν
15 διὰ του̃το ἀκούσατε λόγον κυρίου οὕτως εἰ̃πεν κύριος ἐὰν ὑμει̃ς δω̃τε τὸ πρόσωπον ὑμω̃ν εἰς Αἴγυπτον καὶ εἰσέλθητε ἐκει̃ κατοικει̃ν
16 καὶ ἔσται ἡ ῥομφαία ἣν ὑμει̃ς φοβει̃σθε ἀπὸ προσώπου αὐτη̃ς εὑρήσει ὑμα̃ς ἐν γη̨̃ Αἰγύπτου καὶ ὁ λιμός οὑ̃ ὑμει̃ς λόγον ἔχετε ἀπὸ προσώπου αὐτου̃ καταλήμψεται ὑμα̃ς ὀπίσω ὑμω̃ν ἐν Αἰγύπτω̨ καὶ ἐκει̃ ἀποθανει̃σθε
17 καὶ ἔσονται πάντες οἱ ἄνθρωποι καὶ πάντες οἱ ἀλλογενει̃ς οἱ θέντες τὸ πρόσωπον αὐτω̃ν εἰς γη̃ν Αἰγύπτου ἐνοικει̃ν ἐκει̃ ἐκλείψουσιν ἐν τη̨̃ ῥομφαία̨ καὶ ἐν τω̨̃ λιμω̨̃ καὶ οὐκ ἔσται αὐτω̃ν οὐθεὶς σω̨ζόμενος ἀπὸ τω̃ν κακω̃ν ὡ̃ν ἐγὼ ἐπάγω ἐπ' αὐτούς
18 ὅτι οὕτως εἰ̃πεν κύριος καθὼς ἔσταξεν ὁ θυμός μου ἐπὶ τοὺς κατοικου̃ντας Ιερουσαλημ οὕτως στάξει ὁ θυμός μου ἐφ' ὑμα̃ς εἰσελθόντων ὑμω̃ν εἰς Αἴγυπτον καὶ ἔσεσθε εἰς ἄβατον καὶ ὑποχείριοι καὶ εἰς ἀρὰν καὶ εἰς ὀνειδισμὸν καὶ οὐ μὴ ἴδητε οὐκέτι τὸν τόπον του̃τον
19 ἃ ἐλάλησεν κύριος ἐφ' ὑμα̃ς τοὺς καταλοίπους Ιουδα μὴ εἰσέλθητε εἰς Αἴγυπτον καὶ νυ̃ν γνόντες γνώσεσθε
20 ὅτι ἐπονηρεύσασθε ἐν ψυχαι̃ς ὑμω̃ν ἀποστείλαντές με λέγοντες πρόσευξαι περὶ ἡμω̃ν πρὸς κύριον καὶ κατὰ πάντα ἃ ἐὰν λαλήση̨ σοι κύριος ποιήσομεν
21 καὶ οὐκ ἠκούσατε τη̃ς φωνη̃ς κυρίου ἡ̃ς ἀπέστειλέν με πρὸς ὑμα̃ς
22 καὶ νυ̃ν ἐν ῥομφαία̨ καὶ ἐν λιμω̨̃ ἐκλείψετε ἐν τω̨̃ τόπω̨ οὑ̃ ὑμει̃ς βούλεσθε εἰσελθει̃ν κατοικει̃ν ἐκει̃

ΙΕΡΕΜΊΑΣ, κεφαλίς 50

καὶ ἐγενήθη ὡς ἐπαύσατο Ιερεμιας λέγων πρὸς τὸν λαὸν πάντας τοὺς λόγους κυρίου οὓς ἀπέστειλεν αὐτὸν κύριος πρὸς αὐτούς πάντας τοὺς λόγους τούτους
καὶ εἰ̃πεν Αζαριας υἱὸς Μαασαιου καὶ Ιωαναν υἱὸς Καρηε καὶ πάντες οἱ ἄνδρες οἱ εἴπαντες τω̨̃ Ιερεμια λέγοντες ψεύδη οὐκ ἀπέστειλέν σε κύριος πρὸς ἡμα̃ς λέγων μὴ εἰσέλθητε εἰς Αἴγυπτον οἰκει̃ν ἐκει̃
ἀλλ' ἢ Βαρουχ υἱὸς Νηριου συμβάλλει σε πρὸς ἡμα̃ς ἵνα δω̨̃ς ἡμα̃ς εἰς χει̃ρας τω̃ν Χαλδαίων του̃ θανατω̃σαι ἡμα̃ς καὶ ἀποικισθη̃ναι ἡμα̃ς εἰς Βαβυλω̃να
καὶ οὐκ ἤκουσεν Ιωαναν καὶ πάντες οἱ ἡγεμόνες τη̃ς δυνάμεως καὶ πα̃ς ὁ λαὸς τη̃ς φωνη̃ς κυρίου κατοικη̃σαι ἐν γη̨̃ Ιουδα
καὶ ἔλαβεν Ιωαναν καὶ πάντες οἱ ἡγεμόνες τη̃ς δυνάμεως πάντας τοὺς καταλοίπους Ιουδα τοὺς ἀποστρέψαντας κατοικει̃ν ἐν τη̨̃ γη̨̃
τοὺς δυνατοὺς ἄνδρας καὶ τὰς γυναι̃κας καὶ τὰ νήπια καὶ τὰς θυγατέρας του̃ βασιλέως καὶ τὰς ψυχάς ἃς κατέλιπεν Ναβουζαρδαν μετὰ Γοδολιου υἱου̃ Αχικαμ καὶ Ιερεμιαν τὸν προφήτην καὶ Βαρουχ υἱὸν Νηριου
καὶ εἰση̃λθον εἰς Αἴγυπτον ὅτι οὐκ ἤκουσαν τη̃ς φωνη̃ς κυρίου καὶ εἰση̃λθον εἰς Ταφνας
καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς Ιερεμιαν ἐν Ταφνας λέγων
λαβὲ σεαυτω̨̃ λίθους μεγάλους καὶ κατάκρυψον αὐτοὺς ἐν προθύροις ἐν πύλη̨ τη̃ς οἰκίας Φαραω ἐν Ταφνας κατ' ὀφθαλμοὺς ἀνδρω̃ν Ιουδα
10 καὶ ἐρει̃ς οὕτως εἰ̃πεν κύριος ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω καὶ ἄξω Ναβουχοδονοσορ βασιλέα Βαβυλω̃νος καὶ θήσει αὐτου̃ τὸν θρόνον ἐπάνω τω̃ν λίθων τούτων ὡ̃ν κατέκρυψας καὶ ἀρει̃ τὰ ὅπλα αὐτου̃ ἐπ' αὐτοὺς
11 καὶ εἰσελεύσεται καὶ πατάξει γη̃ν Αἰγύπτου οὓς εἰς θάνατον εἰς θάνατον καὶ οὓς εἰς ἀποικισμόν εἰς ἀποικισμόν καὶ οὕς εἰς ῥομφαίαν εἰς ῥομφαίαν
12 καὶ καύσει πυ̃ρ ἐν οἰκίαις θεω̃ν αὐτω̃ν καὶ ἐμπυριει̃ αὐτὰς καὶ ἀποικιει̃ αὐτοὺς καὶ φθειριει̃ γη̃ν Αἰγύπτου ὥσπερ φθειρίζει ποιμὴν τὸ ἱμάτιον αὐτου̃ καὶ ἐξελεύσεται ἐν εἰρήνη̨
13 καὶ συντρίψει τοὺς στύλους ἡλίου πόλεως τοὺς ἐν Ων καὶ τὰς οἰκίας αὐτω̃ν κατακαύσει ἐν πυρί

ΙΕΡΕΜΊΑΣ, κεφαλίς 51

ὁ λόγος ὁ γενόμενος πρὸς Ιερεμιαν ἅπασιν τοι̃ς Ιουδαίοις τοι̃ς κατοικου̃σιν ἐν γη̨̃ Αἰγύπτω̨ καὶ τοι̃ς καθημένοις ἐν Μαγδώλω̨ καὶ ἐν Ταφνας καὶ ἐν γη̨̃ Παθουρης λέγων
οὕτως εἰ̃πεν κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ ὑμει̃ς ἑωράκατε πάντα τὰ κακά ἃ ἐπήγαγον ἐπὶ Ιερουσαλημ καὶ ἐπὶ τὰς πόλεις Ιουδα καὶ ἰδού εἰσιν ἔρημοι ἀπὸ ἐνοίκων
ἀπὸ προσώπου πονηρίας αὐτω̃ν ἡ̃ς ἐποίησαν παραπικρα̃ναί με πορευθέντες θυμια̃ν θεοι̃ς ἑτέροις οἱ̃ς οὐκ ἔγνωτε
καὶ ἀπέστειλα πρὸς ὑμα̃ς τοὺς παι̃δάς μου τοὺς προφήτας ὄρθρου καὶ ἀπέστειλα λέγων μὴ ποιήσητε τὸ πρα̃γμα τη̃ς μολύνσεως ταύτης ἡ̃ς ἐμίσησα
καὶ οὐκ ἤκουσάν μου καὶ οὐκ ἔκλιναν τὸ οὐ̃ς αὐτω̃ν ἀποστρέψαι ἀπὸ τω̃ν κακω̃ν αὐτω̃ν πρὸς τὸ μὴ θυμια̃ν θεοι̃ς ἑτέροις
καὶ ἔσταξεν ἡ ὀργή μου καὶ ὁ θυμός μου καὶ ἐξεκαύθη ἐν πόλεσιν Ιουδα καὶ ἔξωθεν Ιερουσαλημ καὶ ἐγενήθησαν εἰς ἐρήμωσιν καὶ εἰς ἄβατον ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη
καὶ νυ̃ν οὕτως εἰ̃πεν κύριος παντοκράτωρ ἵνα τί ὑμει̃ς ποιει̃τε κακὰ μεγάλα ἐπὶ ψυχαι̃ς ὑμω̃ν ἐκκόψαι ὑμω̃ν ἄνθρωπον καὶ γυναι̃κα νήπιον καὶ θηλάζοντα ἐκ μέσου Ιουδα πρὸς τὸ μὴ καταλειφθη̃ναι ὑμω̃ν μηδένα
παραπικρα̃ναί με ἐν τοι̃ς ἔργοις τω̃ν χειρω̃ν ὑμω̃ν θυμια̃ν θεοι̃ς ἑτέροις ἐν γη̨̃ Αἰγύπτω̨ εἰς ἣν εἰσήλθατε ἐνοικει̃ν ἐκει̃ ἵνα ἐκκοπη̃τε καὶ ἵνα γένησθε εἰς κατάραν καὶ εἰς ὀνειδισμὸν ἐν πα̃σιν τοι̃ς ἔθνεσιν τη̃ς γη̃ς
μὴ ἐπιλέλησθε ὑμει̃ς τω̃ν κακω̃ν τω̃ν πατέρων ὑμω̃ν καὶ τω̃ν κακω̃ν τω̃ν βασιλέων Ιουδα καὶ τω̃ν κακω̃ν τω̃ν ἀρχόντων ὑμω̃ν καὶ τω̃ν κακω̃ν τω̃ν γυναικω̃ν ὑμω̃ν ὡ̃ν ἐποίησαν ἐν γη̨̃ Ιουδα καὶ ἔξωθεν Ιερουσαλημ
10 καὶ οὐκ ἐπαύσαντο ἕως τη̃ς ἡμέρας ταύτης καὶ οὐκ ἀντείχοντο τω̃ν προσταγμάτων μου ὡ̃ν ἔδωκα κατὰ πρόσωπον τω̃ν πατέρων αὐτω̃ν
11 διὰ του̃το οὕτως εἰ̃πεν κύριος ἰδοὺ ἐγὼ ἐφίστημι τὸ πρόσωπόν μου
12 του̃ ἀπολέσαι πάντας τοὺς καταλοίπους τοὺς ἐν Αἰγύπτω̨ καὶ πεσου̃νται ἐν ῥομφαία̨ καὶ ἐν λιμω̨̃ ἐκλείψουσιν ἀπὸ μικρου̃ ἕως μεγάλου καὶ ἔσονται εἰς ὀνειδισμὸν καὶ εἰς ἀπώλειαν καὶ εἰς κατάραν
13 καὶ ἐπισκέψομαι ἐπὶ τοὺς καθημένους ἐν γη̨̃ Αἰγύπτω̨ ὡς ἐπεσκεψάμην ἐπὶ Ιερουσαλημ ἐν ῥομφαία̨ καὶ ἐν λιμω̨̃ καὶ ἐν θανάτω̨
14 καὶ οὐκ ἔσται σεσω̨σμένος οὐθεὶς τω̃ν ἐπιλοίπων Ιουδα τω̃ν παροικούντων ἐν γη̨̃ Αἰγύπτω̨ του̃ ἐπιστρέψαι εἰς γη̃ν Ιουδα ἐφ' ἣν αὐτοὶ ἐλπίζουσιν ται̃ς ψυχαι̃ς αὐτω̃ν του̃ ἐπιστρέψαι ἐκει̃ οὐ μὴ ἐπιστρέψωσιν ἀλλ' ἢ ἀνασεσω̨σμένοι
15 καὶ ἀπεκρίθησαν τω̨̃ Ιερεμια πάντες οἱ ἄνδρες οἱ γνόντες ὅτι θυμιω̃σιν αἱ γυναι̃κες αὐτω̃ν θεοι̃ς ἑτέροις καὶ πα̃σαι αἱ γυναι̃κες συναγωγὴ μεγάλη καὶ πα̃ς ὁ λαὸς οἱ καθήμενοι ἐν γη̨̃ Αἰγύπτω̨ ἐν Παθουρη λέγοντες
16 ὁ λόγος ὃν ἐλάλησας πρὸς ἡμα̃ς τω̨̃ ὀνόματι κυρίου οὐκ ἀκούσομέν σου
17 ὅτι ποιου̃ντες ποιήσομεν πάντα τὸν λόγον ὃς ἐξελεύσεται ἐκ του̃ στόματος ἡμω̃ν θυμια̃ν τη̨̃ βασιλίσση̨ του̃ οὐρανου̃ καὶ σπένδειν αὐτη̨̃ σπονδάς καθὰ ἐποιήσαμεν ἡμει̃ς καὶ οἱ πατέρες ἡμω̃ν καὶ οἱ βασιλει̃ς ἡμω̃ν καὶ οἱ ἄρχοντες ἡμω̃ν ἐν πόλεσιν Ιουδα καὶ ἔξωθεν Ιερουσαλημ καὶ ἐπλήσθημεν ἄρτων καὶ ἐγενόμεθα χρηστοὶ καὶ κακὰ οὐκ εἴδομεν
18 καὶ ὡς διελίπομεν θυμιω̃ντες τη̨̃ βασιλίσση̨ του̃ οὐρανου̃ ἠλαττώθημεν πάντες καὶ ἐν ῥομφαία̨ καὶ ἐν λιμω̨̃ ἐξελίπομεν
19 καὶ ὅτι ἡμει̃ς θυμιω̃μεν τη̨̃ βασιλίσση̨ του̃ οὐρανου̃ καὶ ἐσπείσαμεν αὐτη̨̃ σπονδάς μὴ ἄνευ τω̃ν ἀνδρω̃ν ἡμω̃ν ἐποιήσαμεν αὐτη̨̃ χαυω̃νας καὶ ἐσπείσαμεν σπονδὰς αὐτη̨̃
20 καὶ εἰ̃πεν Ιερεμιας παντὶ τω̨̃ λαω̨̃ τοι̃ς δυνατοι̃ς καὶ ται̃ς γυναιξὶν καὶ παντὶ τω̨̃ λαω̨̃ τοι̃ς ἀποκριθει̃σιν αὐτω̨̃ λόγους λέγων
21 οὐχὶ του̃ θυμιάματος οὑ̃ ἐθυμιάσατε ἐν ται̃ς πόλεσιν Ιουδα καὶ ἔξωθεν Ιερουσαλημ ὑμει̃ς καὶ οἱ πατέρες ὑμω̃ν καὶ οἱ βασιλει̃ς ὑμω̃ν καὶ οἱ ἄρχοντες ὑμω̃ν καὶ ὁ λαὸς τη̃ς γη̃ς ἐμνήσθη κύριος καὶ ἀνέβη ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτου̃
22 καὶ οὐκ ἠδύνατο κύριος ἔτι φέρειν ἀπὸ προσώπου πονηρίας πραγμάτων ὑμω̃ν ἀπὸ τω̃ν βδελυγμάτων ὡ̃ν ἐποιήσατε καὶ ἐγενήθη ἡ γη̃ ὑμω̃ν εἰς ἐρήμωσιν καὶ εἰς ἄβατον καὶ εἰς ἀρὰν ὡς ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ταύτη̨
23 ἀπὸ προσώπου ὡ̃ν ἐθυμια̃τε καὶ ὡ̃ν ἡμάρτετε τω̨̃ κυρίω̨ καὶ οὐκ ἠκούσατε τη̃ς φωνη̃ς κυρίου καὶ ἐν τοι̃ς προστάγμασιν αὐτου̃ καὶ ἐν τω̨̃ νόμω̨ αὐτου̃ καὶ ἐν τοι̃ς μαρτυρίοις αὐτου̃ οὐκ ἐπορεύθητε καὶ ἐπελάβετο ὑμω̃ν τὰ κακὰ ταυ̃τα
24 καὶ εἰ̃πεν Ιερεμιας τω̨̃ λαω̨̃ καὶ ται̃ς γυναιξίν ἀκούσατε τὸν λόγον κυρίου
25 οὕτως εἰ̃πεν κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ ὑμει̃ς γυναι̃κες τω̨̃ στόματι ὑμω̃ν ἐλαλήσατε καὶ ται̃ς χερσὶν ὑμω̃ν ἐπληρώσατε λέγουσαι ποιου̃σαι ποιήσομεν τὰς ὁμολογίας ἡμω̃ν ἃς ὡμολογήσαμεν θυμια̃ν τη̨̃ βασιλίσση̨ του̃ οὐρανου̃ καὶ σπένδειν αὐτη̨̃ σπονδάς ἐμμείνασαι ἐνεμείνατε ται̃ς ὁμολογίαις ὑμω̃ν καὶ ποιου̃σαι ἐποιήσατε
26 διὰ του̃το ἀκούσατε λόγον κυρίου πα̃ς Ιουδα οἱ καθήμενοι ἐν γη̨̃ Αἰγύπτω̨ ἰδοὺ ὤμοσα τω̨̃ ὀνόματί μου τω̨̃ μεγάλω̨ εἰ̃πεν κύριος ἐὰν γένηται ἔτι ὄνομά μου ἐν τω̨̃ στόματι παντὸς Ιουδα εἰπει̃ν ζη̨̃ κύριος κύριος ἐπὶ πάση̨ γη̨̃ Αἰγύπτω̨
27 ὅτι ἰδοὺ ἐγὼ ἐγρήγορα ἐπ' αὐτοὺς του̃ κακω̃σαι αὐτοὺς καὶ οὐκ ἀγαθω̃σαι καὶ ἐκλείψουσιν πα̃ς Ιουδα οἱ κατοικου̃ντες ἐν γη̨̃ Αἰγύπτω̨ ἐν ῥομφαία̨ καὶ ἐν λιμω̨̃ ἕως ἂν ἐκλίπωσιν
28 καὶ οἱ σεσω̨σμένοι ἀπὸ ῥομφαίας ἐπιστρέψουσιν εἰς γη̃ν Ιουδα ὀλίγοι ἀριθμω̨̃ καὶ γνώσονται οἱ κατάλοιποι Ιουδα οἱ καταστάντες ἐν γη̨̃ Αἰγύπτω̨ κατοικη̃σαι ἐκει̃ λόγος τίνος ἐμμενει̃
29 καὶ του̃το ὑμι̃ν τὸ σημει̃ον ὅτι ἐπισκέψομαι ἐγὼ ἐφ' ὑμα̃ς εἰς πονηρά
30 οὕτως εἰ̃πεν κύριος ἰδοὺ ἐγὼ δίδωμι τὸν Ουαφρη βασιλέα Αἰγύπτου εἰς χει̃ρας ἐχθρου̃ αὐτου̃ καὶ εἰς χει̃ρας ζητούντων τὴν ψυχὴν αὐτου̃ καθὰ ἔδωκα τὸν Σεδεκιαν βασιλέα Ιουδα εἰς χει̃ρας Ναβουχοδονοσορ βασιλέως Βαβυλω̃νος ἐχθρου̃ αὐτου̃ καὶ ζητου̃ντος τὴν ψυχὴν αὐτου̃
31 ὁ λόγος ὃν ἐλάλησεν Ιερεμιας ὁ προφήτης πρὸς Βαρουχ υἱὸν Νηριου ὅτε ἔγραφεν τοὺς λόγους τούτους ἐν τω̨̃ βιβλίω̨ ἀπὸ στόματος Ιερεμιου ἐν τω̨̃ ἐνιαυτω̨̃ τω̨̃ τετάρτω̨ τω̨̃ Ιωακιμ υἱω̨̃ Ιωσια βασιλέως Ιουδα
32 οὕτως εἰ̃πεν κύριος ἐπὶ σοί Βαρουχ
33 ὅτι εἰ̃πας οἴμμοι οἴμμοι ὅτι προσέθηκεν κύριος κόπον ἐπὶ πόνον μοι ἐκοιμήθην ἐν στεναγμοι̃ς ἀνάπαυσιν οὐχ εὑ̃ρον
34 εἰπὸν αὐτω̨̃ οὕτως εἰ̃πεν κύριος ἰδοὺ οὓς ἐγὼ ὠ̨κοδόμησα ἐγὼ καθαιρω̃ καὶ οὓς ἐγὼ ἐφύτευσα ἐγὼ ἐκτίλλω
35 καὶ σὺ ζητει̃ς σεαυτω̨̃ μεγάλα μὴ ζητήση̨ς ὅτι ἰδοὺ ἐγὼ ἐπάγω κακὰ ἐπὶ πα̃σαν σάρκα λέγει κύριος καὶ δώσω τὴν ψυχήν σου εἰς εὕρεμα ἐν παντὶ τόπω̨ οὑ̃ ἐὰν βαδίση̨ς ἐκει̃
Читать далее:ΙΕΡΕΜΊΑΣ, κεφαλίς 52
Для корректного отображения некириллических текстов желательно установить шрифты Lucida Sans Unicode (для текстов на греческом) и Hirmos (для текстов на церковнославянском). Если Ваш браузер поддерживает технологию CSS3, шрифты будут загружены автоматически.
Комментарии:
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

46:2 "При реке Евфрате в Кархемисе" - где можно было перейти реку вброд, чтобы проникнуть в Сирию. В 605 г фараон Нехао (609-594) был там разбит Навуходоносором (605-562), который после этой победы овладел Сирией и Палестиной (ср 4 Цар 24:7).


46:15 "Отчего сильный твой опрокинут?" - "сильный", т.е. священный бык Апис, воплощение бога Птаха, покровителя Мемфиса. Этому идолу противопоставляется единый истинный Бог, "Сильный Израилев" (Ис 1:24) или "Сильный Иаковлев" (Ис 49:26; Ис 60:16).


46:17 Речь идет о фараоне Вафрии, обманувшем Седекию в 588 г, пообещав ему помощь.


46:25 "Аммон, который в Но" - свящ. бык, бог Фив; "Но" - египетское название этого города (ср Наум 3:8; Иез 30:14-16).


48:7 "Хамос" - национальный бог моавитян (стт Иер 48:13и Иер 48:46; ср Числ 21:29; 3 Цар 11:7, 3 Цар 11:33).


48:13 Моавитяне присоединились к вавилонянам, чтобы подавить восстание Иоакима (4 Цар 24:2; Иер 27:3). "Вефиль" - северное святилище, соперничавшее с Иерусалимом после раскола (ср 3 Цар 18:29; Ам 7:13).


48:32 "Отрасли твои простирались за море", т.е. за Мертвое море на 3ападе.


48:40 "Орел" - Навуходоносор.


49:1 Аммонитяне захватили территорию колена Гадова, после того как Феглаффалласар увел в плен жителей Северного царства (4 Цар 15:19); во времена Иеремии аммонитяне, как и моавитяне, проявили свою враждебность к иудеям (4 Цар 24:2).


"Малхом" - национальный бог аммонитян.


49:7-10 Это пророчество можно датировать прибл. 605 г.


Едомитяне славились своей мудростью (ср Иов 2:11; Вар 3:22-23и т.д.). Они враждовали с Израилем (Иез 35:15; Плач 4:22). Исав был предком едомитян (Быт 25:30; Быт 36:1).


49:23-33 Имеется, по-видимому, в виду нашествие Навуходоносора в 605 г (ср Ис 10:9), распространившееся и на Аравию.


49:34-39 " Елам" - так назывались плоскогорья к В от Месопотамии, откуда хлынули мидо-персидские войска. Иеремия с 597 г предвидел завоевание Елама персами.


50 В пророчествах этой главы перемежаются две темы: падение гордой столицы Вавилона и возвращение евреев из Плена. Иеремия ждал наступления этих событий, но в отдаленном будущем (ср Иер 27:7; Иер 29:10, Иер 29:28). Здесь же падение Вавилона представляется близким.


50:21 "Иди на нее, на землю возмутительную" (букв, землю "Мератайим" - по-вавилонски - лагуны) - приказание наступать на Вавилон со стороны устья Тигра и Евфрата.


51:59-64 Это символическое действие (ср Иер 18:1-4), которое должно было временно оставаться в тайне, было совершено прибл. в 593 г. Оно свидетельствует о вере пророка в непреложность слова Божия, а также и о понимании им реального положения. Иеремия увещевает подчиниться Вавилону, хотя не скрывает его преступлений.


Иеремия жил приблизительно через сто лет после Исаии, во второй половине 7 в. Родился он в семье священника, в селении Анафофе, к СВ от Иерусалима. Мы знаем о его жизни и характере больше, чем об остальных пророках, благодаря биографическим повествованиям от третьего лица, часто встречающимся в его книге (в хронологическом порядке: Иер 19:1-20:6; Иер 26 Иер 36 Иер 45 Иер 28-29 Иер 51:9-64 Иер 34:8-22; Иер 37-44). По мнению интерпретаторов название «Исповедь Иеремии» (Иер 11:18-12:6; Иер 15:10-21; Иер 17:14-18; Иер 18:18-23; Иер 20:7-18) принадлежит ему самому, но представляет собою не изложение автобиографических данных в собственном смысле слова, а патетическое выражение в форме «плачей» переживаемых им душевных кризисов. Призванный Богом служить Ему еще в ранней молодости, в 626 году, тринадцатом году правления Иосии (Иер 1:2), он жил в ту трагическую эпоху, когда приближалось и совершилось падение иудейского царства. Религиозная реформа и национальное возрождение при Иосии пробудили было некоторые надежды, но они исчезли со смертью царя в битве при Мегиддо в 609 г. и вследствие событий, потрясших восточный мир: падения Ниневии в 612 г. и расширения халдейской державы. В 605 г. Навуходоносор покорил Палестину. Иудея, подстрекаемая Египтом, восстала; тогда Навуходоносор в 597 г. осадил Иерусалим и увел в плен часть его жителей. Затем вспыхнуло новое восстание; халдейские войска снова подавили его и в 587 г. Иерусалим был взят, храм сожжен и в плен уведена оставшаяся часть жителей города. Иеремия пережил эту трагедию своего народа, проповедуя, угрожая, предсказывая крушение, тщетно предупреждая бездарных царей, чередовавшихся на престоле Давида. Военные круги обвиняли его в пораженчестве, пророка преследовали, сажали в тюрьму. После разорения Иерусалима Иеремия, хотя и видел надежду будущего в пленниках, уведенных в Вавилон, предпочел остаться в Палестине при Годолии, которого халдеи назначили управлять страной. Но Годолия был убит, и группа иудеев, боясь репрессий, бежала в Египет, уведя с собой Иеремию.

Драма жизни пророка порождена не только внешними событиями, в которых он принимал участие; она происходила прежде всего в его душе, нежной, созданной для любви, тогда как он был послан « искоренять и разорять, губить и разрушать» (Иер 1:10). Предсказывать ему пришлось главным образом бедствия (Иер 20:8). Он желал мира, но вынужден был все время бороться против своих: против царей, священников, лжепророков, против всего народа — становясь « человеком, который спорит и ссорится со всей землей» (15 10). Одно из его сетований своею щемящею болью уже предвосхищает жалобы Иова: « Проклят день, в который я родился...» (Иер 20:14 и др.). Но благодаря этим страданиям душа его очистилась и приблизилась к Богу. Глубокая религиозность, которой была проникнута вся его жизнь, позволила ему углубить традиционное учение о Боге Сердцеведце (Иер 11:20), о личной ответственности каждого человека (Иер 31:29-30), об узах любви, связующих его с Богом (Иер 2:2) и разрываемых грехом, исходящим из злого сердца (Иер 4:4; Иер 17:9; Иер 18:2). Так он стал провозвестником грядущего Нового Завета (Иер 31:31, Иер 31:34). Иеремия близок к Осии, оказавшему на него некоторое влияние; внутреннее же восприятие Закона и осознание значения человеческой личности сближают его учение с Второзаконием. Пророк не мог не встретить с одобрением реформу Иосии, вдохновленную Второзаконием, но был горько разочарован тем, что она не оказала влияния на нравственную и религиозную жизнь народа.

Миссия Иеремии, можно сказать, потерпела неудачу при его жизни, но после его смерти образ пророка приобретал все больший ореол в глазах потомков. Своим учением о Новом Завете, основанной на религии сердца, он положил начало наиболее возвышенному направлению в иудействе: его влияние заметно в кн. Иезекииля, во 2-й части кн Исаии и в ряде псалмов. В Маккавейскую эпоху его причисляют к покровителям народа (2 Макк 2:1-8). Поборник духовных ценностей, Иеремия учил о внутренней связи души с Богом: тем самым он подготовил сердца к восприятию Нового Завета. Самоотверженный служитель Бога, перенесший много страданий во исполнение Его воли, он является прообразом Христа.

Книга Иеремии много читалась, обдумывалась и комментировалась. В ее композиции отражается деятельность целого духовного направления, что в известной мере объясняет наблюдающиеся в ней повторения и некоторую хронологическую непоследовательность в изложении. Все этапы ее редактирования в настоящее время трудно проследить. В гл. 36 содержатся все же некоторые указания: в 605 г. Иеремия продиктовал Варуху все пророчества, произнесенные с начала его служения (Иер 36:2), т.е. с 626 г. Этот свиток был сожжен царем Иоакимом, но текст его был впоследствии восстановлен и дополнен.

Книгу можно разделить на четыре части. Первая содержит грозные предупреждения Иудее и Иерусалиму (Иер 1:1-25:13), вторая — пророчества, направленные против языческих народов (Иер 25:13-38 и Иер 46-51). В третьей части (26—35) собраны в довольно произвольном порядке тексты, почти все написанные прозой и более оптимистические по своему духу. Они взяты большею частью из биографии Иеремии, составление которой приписывается Варуху. Следует выделить гл. Иер 30-31, представляющие собой образец утешительной поэзии. В четвертой части (Иер 36-44) продолжается биография Иеремии и описываются его страдания во время и после осады Иерусалима. Она заканчивается гл. Иер 45, содержащей указание, что эту книгу написал Варух со слов Иеремии.

В евр Библии под общим заглавием «Поздние пророки» объединены книги: Исаии, Иеремии, Иезекииля и двенадцати т. н. малых пророков. Они следуют за группой книг, называющихся книгами «ранних пророков» (от кн Ис Нав до кн Царств включительно). В греч же Библии книги пророков помещаются после учительных книг и расположены в ином порядке. К ним присоединены кн Плач и кн Даниила (которые в евр Библии отнесены к последней части канона), а также книги, ненаписанные или не сохранившиеся на евр языке: кн Варуха (после кн Иеремии), Послание Иеремии (после Плача) и, наконец, добавления к кн Даниила. В Вульг в основном сохранилось то же распределение, однако мы видим в ней возвращение к евр. порядку в том отношении, что Двенадцать «малых» пророков помещены после четырех «великих», и Послание Иеремии присоединено к книге Варуха, помещенной вслед за Плачем.

Пророческое служение

Для всех великих религий древности характерно появление вдохновенных людей, утверждавших, что они говорят от имени Бога. В частности, у соседей Израиля засвидетельствованы случаи пророческого экстаза в Библосе (текстом 11 столетия до Р.Х.), наличие прорицателей и пророков в Хаме на Оронте в 8 веке и в еще большей мере — в Мари на Евфрате в 18 в. до Р.Х. Обращение этих пророков к царям напоминает по форме и содержанию обращения древнейших израильских пророков, о которых говорится в Библии. В ней упоминается и о прорицателе Валааме, вызванном из Месопотамии Валаком, царем Моавитским (Числ 22-24) и о 450 пророках Ваала, вызванных уроженкой Тира Иезавелью и посрамленных Илией на Кармиле (3 Цар 18:19-40). В той же книге идет речь и о 400 пророках, к которым обратился за советом Ахав (3 Цар 22:5-12). Они представляли, подобно первым, большую группу исступленных зкстатиков, но прорицали от имени Ягве. Хотя в данном случае их претензия говорить от лица Ягве оказалась несостоятельной, не подлежит сомнению, что в древний период истории пророческое движение в Израиле носило групповой характер и представляло собой явление религиозно-социального характера.

Самуил предрекает Саулу, что он встретит «сонм пророков» (1 Цар 10:5, ср 1 Цар 19:20), Авдий укрывает группу пророков от Иезавели (3 Цар 18:4), группы сынов пророческих находятся в связи с Елисеем (4 Цар 2:3-18; 4 Цар 4:38 сл, 4 Цар 6:1 сл, 4 Цар 9:1),но затем больше не появляются; косвенное упоминание о них мы встречаем еще только у пророка Амоса (Ам 7:14). Часто они приводили себя в исступление игрой на музыкальных инструментах (1 Цар 10:5), и это состояние передавалось присутствующим (1 Цар 10:5-10), иногда же пророчество выражалось в символических действиях (3 Цар 22:11).

К музыке прибег однажды, перед тем как пророчествовать, и пророк Елисей (4 Цар 3:15). Чаще совершали символические действия пророки Ахия Силомлянин (3 Цар 11:29 сл), Исаия (Ис 20:2-4), Иеремия (Иер 13:1 сл, Иер 19:1 сл, Иер 27:2 сл) и особенно Иезекииль (Иез 4:1-5:4, Иез 12:1-7, Иез 12:18; Иез 21:18-23 сл, Иез 37:15 сл). Во время совершения этих действий, или помимо их, они иногда ведут себя необычным образом, но не эти состояния представляют собой самое главное в жизни и деятельности тех пророков, слова и действия которых запечатлены Библией. Этим последние отличаются от исступленных членов пророческих групп.

В Библии всех пророков называют наби. Производный от этого слова глагол означает говорить или вещать, иногда бредить (1 Цар 18:10); появлению последнего смыслового оттенка могло способствовать поведение некоторых пророков. По всей вероятности, этот глагол связан с корнем, означающим «звать, возвещать». Таким образом, наби является либо тем, кто призван, либо тем, кто возвещает; и тот и другой смысл этого понятия приводит нас к пониманию сущности ВЗ-ного пророчества. Пророк — вестник или истолкователь божественного слова. Это ясно выражено в двух параллельных местах кн Исход: Аарон будет истолкователем Моисея, как если бы он был его «устами», а Моисей будет его вдохновителем «вместо Бога» (Исх 4:15-16); для фараона Моисей будет «Богом», а Аарон будет его «пророком», наби (Исх 7:1). Этому созвучны слова Ягве к Иеремии: «Я вложил слова Мои в уста твои» (Иер 1:9). Пророки, сознавая божественное происхождение своей проповеди, начинают ее словами: «Так говорит Ягве», «слово Ягве», «открыл мне Ягве». Обращенное к ним слово подчиняет их себе, и они не могут о нем молчать: «Господь Ягве сказал, — кто не будет пророчествовать?» — восклицает Амос (Ам 3:8), и Иеремия тщетно борется с овладевшей им силой (Иер 20:7-9).

Однажды они услышали властный призыв Божий (Ам 7:15; Ис 6), Господь избрал их своими вестниками; начало повести об Ионе показывает, к чему приводит уклонение от этого призвания. Они посланы выражать волю Божию и сами должны быть ее «знамениями». Не только их слова, но и действия, вся их жизнь — пророчество. Несчастный брак Осии имеет символическое значение (Ос 1:1-3); Исаия должен ходить нагим (Ис 20:3), ибо он сам и его дети представляют собой «указание и предзнаменование» для Израиля (Ис 8:18); жизнь Иеремии есть подлинное выражение его проповеди (Иер 16), а когда Иезекииль выполняет кажущиеся странными повеления Божии, он становится «знамением дому Израилеву» ( Иез 4:3; Иез 12:6, Иез 12:11; Иез 24:24).

Божие призвание может сообщаться пророку по-разному — в видении (напр, у Ис 6, Иез 1:2, Иез 1:8 и др.; Дан 8-12; Зах 1-6), реже в ночном сновидении (напр, у Дан 7; Зах 1:8 сл; ср Числ 12:6),через слуховое восприятие, но чаще всего через внутреннее вдохновение (соответственно этому часто повторяются выражения: «Было ко мне слово Ягве», «Слово Ягве к...»). Происходит это иногда внезапно, иногда в связи с каким-либо, казалось бы, незначительным обстоятельством, как вид ветки миндального дерева (Иер 1:11), двух корзин со смоквами (Иер 24), или посещение горшечника (Иер 18:1-4). Полученная весть передается пророком также различными способами: при помощи лирики, прозаического рассказа, в притчах или посредством кратких фраз наподобие прорицаний; нередко используются и литературные формы увещания, диатрибы, судебного диалога, проповеди, писаний мудрецов, богослужебных псалмов, гимнов любви, сатиры, надгробного плача...

Эти разнообразные виды восприятия и возвещения связаны с личностью пророка, но в основе их пророческой деятельности есть нечто общее: каждый истинный пророк проникнут сознанием того, что он только орудие, а произносимые им слова принадлежат одновременно и ему и не ему. Он непоколебимо убежден, что принял слово Божие и обязан его передать. Это убеждение основано на таинственном опыте непосредственного общения с Богом. Вступление Бога в душу пророка приводит его как бы в «сверхнормальное» психологическое состояние.

Пророческая весть редко обращена к отдельному человеку (Ис 22:15 сл) или же это происходит в более широком контексте (Иер 20:6; Ам 7:17). Когда же пророк обращается к царю или к первосвященнику, ставшему главой народной общины после возвращения из Плена (Зах 3), он видит в них лиц, ответственных за весь народ. За исключением этих случаев, великие пророки, писания которых дошли до нас, отличаются от своих предшественников в Израиле и от прорицателей восточного языч. мира тем, что их слово обращено ко всему народу. Во всех рассказах о призвании пророков они посылаются к народу Израильскому (Ам 7:15; Ис 6:9; Иез 2:3), даже ко всем народам, как, напр, Иеремия (Иер 1:10).

То, что пророк возвещает, касается и настоящего и будущего. Он послан к своим современникам и передает им Божии повеления. Но поскольку он Божий глашатай, он стоит над временем, и его предсказания как бы подтверждают и продолжают его наставления. Наби иногда возвещает предстоящее в близком будущем событие как знак, который подтвердит его слова и миссию (1 Цар 10:1 сл; Ис 7:14; Иер 28:15 сл; Иер 44:29-30), он предвидит кару как наказание за проступки, которые обличает, и спасение как награду за обращение, которого требует. У более поздних пророков завеса приподнимается даже над последними временами, над эпохой конечного торжества Бога, но из этого всегда вытекает поучение и для настоящего. Поскольку пророк есть только Божие орудие, то, что он возвещает, может выходить за пределы его времени, даже за рамки сознания пророка, оставаясь окутанным тайной, пока не осуществится.

Иеремия послан «истреблять и разрушать, строить и насаждать». Возвещаемое пророками имеет две грани: обличительную и утешительную. Их слова нередко суровы, исполнены угроз и упреков, и эта беспощадность может служить свидетельством подлинности пророчества (Иер 28:8-9; ср Иер 26:16-19; 3 Цар 22:8), ибо грех, препятствующий следовать заповедям Божиим, неотступно занимает мысль пророка. Однако перспектива спасения народа никогда не исчезает. Кн Утешения (Ис 40-55) представляет собою одну из вершин пророчества, и нет оснований сомневаться в подлинности более древних текстов, содержащих возвещения радости, как напр, у Ам 9:8-15; Ос 2:14-23; Ос 11:8-11. В отношениях Бога к Его народу милость и справедливость сочетаются.

Пророк послан к народу Израильскому, но его пророчества относятся и к другим народам. У великих пророков имеется ряд пророчеств против языч. народов (Ис 13-23; Иер 46-51; Иез 25-32). Амос начинает свою пророческую деятельность с возвещения суда над соседями Израиля. Авдий излагает пророчество об Едоме, а кн Наума представляет собой одно только пророчество против Ниневии, куда Иона был послан проповедовать.

Пророк уверен, что говорит от имени Бога, но как могут его слушатели убедиться в том, что он подлинный пророк? Ведь встречаются и лжепророки, о которых нередко идет речь в Библии. Они могут заблуждаться искренно, могут быть и сознательными лжецами. Истинным пророкам приходится вступать с ними в спор (3 Цар 22:8 сл; Иер 23:28; Иез 13). Как удостовериться, что возвещаемое исходит действительно от Бога? Согласно Библии, есть два критерия: первый — исполнение пророчества в будущем (Иер 28:9; Втор 18:21-22), второй и главный — согласованность пророческого учения с ягвистской доктриной (Иер 23:22; Втор 13:1-5).

Иногда пророки фигурируют рядом со священниками (Иер 8:1; Иер 23:11; Иер 26:7 сл и др.; Зах 7:3 и др.), напр, Иеремия говорит, что при иерусалимском храме имелась комната «человека Божия» — по всей вероятности пророка. Все это показывает, что деятельность некоторых пророков была связана с храмом.

Из всей совокупности фактов и текстов, относящихся к пророчеству, можно сделать следующее заключение: пророк — человек, имеющий непосредственный опыт богопознания, получивший откровение Божией святости и Божиих соизволений, судящий о настоящем и провидящий будущее в свете Откровения Божия. Он послан Богом напоминать людям о Его требованиях и возвращать их на путь Его любви и послушания Ему. Так понятое пророчество представляет собою явление, присущее только Израилю, свидетельствующее об особом действии Провидения Божия в истории избранного народа.

Пророческое движение

Первым и величайшим из пророков, согласно Библии, является Моисей (Втор 18:15, Втор 18:18; Втор 34:10-12; Числ 12:6-8). О его преемнике Иисусе Навине говорится, что «в нем есть Дух» (Числ 27:18, ср Втор 34:9). В эпоху Судей мы встречаем Девору пророчицу (Суд 4-5) и безымянного пророка (Суд 6:8), затем выступает великий образ Самуила, пророка и тайновидца (1 Цар 3:20; 1 Цар 9:9; ср 2 Пар 35:8).

Пророческий дух развивается в это время в группах экзальтированных людей (ср 1 Цар 10:5; 1 Цар 19:20). Позднее мы встречаем общины более трезвые — «сынов пророческих» (4 Цар 2 и др.), и даже еще в послепленную эпоху говорится о деятельности пророков как сословия (Зах 7:3). Но за пределами этих объединений, влияние которых на религиозную жизнь народа остается неясным, появляются отдельные выдающиеся личности: Гад (1 Цар 22:5; 2 Цар 24:11) и Нафан при Давиде (2 Цар 7:2 сл; 2 Цар 12:1 сл; 3 Цар 1:11 сл), Ахия при Иеровоаме (3 Цар 11:29 сл; 3 Цар 14:2 сл), Иуй при Ваасе (3 Цар 16 7), Илия и Елисей при Ахаве и его преемниках (3 Цар 17 до 4 Цар 13 и др.), Иона при Иеровоаме II (4 Цар 14 25), пророчица Олдама при Иосии (4 Цар 22:14 сл), Урия при Иоакиме (Иер 26:20). К этому списку кн. Паралипоменон добавляют Самея и Адду при Ровоаме (2 Пар 12:5 сл, 2 Пар 12:15; 2 Пар 13:22), Азарию при Асе (2 Пар 15:1 сл), Одеда при Ахазе (2 Пар 28:9 сл) и несколько безымянных пророков.

Большинство пророков нам известно только по упоминанию о них в исторических или пророческих книгах. Некоторые образы выступают более четко. Нафан возвещает Давиду непоколебимость его «дома», на котором почиет благоволение Божие — это первое в ряду пророчеств, относящихся к Мессии, Сыну Давидову (2 Цар 7:17). Тот же Нафан обличает Давида, впавшего в грех с Вирсавией, но, увидев его раскаяние, заверяет в Божием прощении (2 Цар 12:1-25). Еще лучше мы осведомлены об Илии и Елисее. Когда наплыв чужеземных культов подвергает опасности религию Ягве, Илия выступает поборником веры в истинного Бога и одерживает на вершине горы Кормил блестящую победу над пророками Ваала (3 Цар 18). Его встреча с Богом на Хориве, месте, где был установлен Союз-Завет, непосредственно связывает его с Моисеем (3 Цар 19). Защищая истинную веру, Илия защищает и нравственность, он изрекает осуждение Божие на Ахава, убившего Навуфея, чтобы овладеть его виноградником (3 Цар 21). Таинственный конец его жизни окружен ореолом, который в иудейском предании все возрастал. В противоположность Илии, Елисей принимает непосредственное участие в жизни своей эпохи. Он выступает в связи с войнами против моавитян (4 Цар 3), сириян (4 Цар 6-7), участвует в захвате власти Азаилом в Дамаске (4 Цар 8:7-15) и Ииуем в Израиле (4 Цар 9:1-3); к нему обращаются за советом вельможи, израильский царь Иоас (4 Цар 13:14-19), дамасский Венадад (4 Цар 8:7-8), Нееман Сириянин (4 Цар 5). Он находится в связи и с группами «сынов пророческих», много рассказывающих о его дивных деяниях.

Более всего сведений до нас дошло о т. н. канонических пророках, писания которых вошли в Библию. О каждом из них мы будем говорить подробнее в связи с книгой, которая носит его имя. Пока укажем лишь на его место в пророческом движении. Первый из них, Амос, совершает свое служение в середине 8 века, примерно через 50 лет после смерти Елисея. Затем пророческое движение продолжается до Плена, в течение неполных двух веков, над которыми возвышаются гигантские фигуры Исаии и Иеремии. К тому же периоду принадлежат Осия, Михей, Наум, Софония и Аввакум. Последние годы деятельности Иеремии совпадают с началом служения Иезекииля. С появлением этого провидца, жившего в период Плена, окраска пророчеств меняется: у него меньше непосредственности и огня, видения грандиозны и сложны, описания тщательны, возрастает интерес к последним временам — все это предвещает апокалиптическую письменность. Однако великое течение, у истоков которого стоит Исаия, продолжается, о чем свидетельствует т. н. книга Утешения (Ис 40-55). Кругозор пророков послепленного периода — Аггея и Захарии — более ограничен: их интерес сосредоточен на восстановлении храма. После них Малахия обличает пороки новой народной общины, а в кн Ионы, использующей древние писания для нового учения, предвосхищается мидрашистская письменность. Апокалиптическое течение, начало которому положил Иезекииль, вновь появляется у Иоиля и во второй части кн. Захарии. Оно вливается в кн Даниила, где видения прошлого и будущего создают метаисторическую картину уничтожения зла и пришествия Царствия Божия. В эту эпоху великое пророческое вдохновение как будто иссякает, так что сынам Израилевым приходится обращаться к прежним пророкам (Дан 9:6-10, ср Зах 7:7-12). Захария (Зах 13:2-6) предвидит полное исчезновение института пророков, на который набросили тень лжепророки. Однако почти в те же годы Иоиль (Иоил 2:28) предрекает мессианскую эру, когда произойдет новое излияние Духа.

Учение пророков

Роль пророков в религиозном развитии Израиля чрезвычайно велика. Они преподавали народу подлинный ягвизм и были теми посредниками между Богом и народом, через которых раскрывалось Откровение. Каждый из них внес вклад в созидание учения, в котором можно различить три основных элемента, характеризующие ВЗ-ную религию: монотеизм, морализм, ожидание спасения.

Монотеизм. В течение длительного периода израильтяне допускали, что другие народы могут иметь своих «иных» богов. Это их не смущало: они признавали только Ягве, самого могущественного из богов, требующего поклонения Ему одному. От практического генотеизма к полностью осознанному строгому монотеизму Израиль перешел под влиянием проповеди пророков. Когда самый ранний из них, Амос, представляет Ягве единым Богом, повелевающим силами природы, безраздельно властвующим над людьми и историей, он обращается к древним истинам Откровения, подтверждающим его грозные предупреждения. Содержание этой древней веры и проистекающие из нее правила жизни утверждаются в сознании Израиля со все большей ясностью. Синайское Откровение единого Бога было связано с избранием народа и с установлением Союза-Завета, и поэтому Ягве представлялся Богом собственно Израильским, связанным с израильской землей и святилищами. Пророки же, напоминая о связи Ягве с Его народом, показывают вместе с тем, что Он управляет судьбами и других народов (Ам 9:7). Он судит малые государства и великие империи (Ам 1-2), дает им могущество и отнимает его (Иер 27:5-8); они служат орудием Его кар (Ам 6:11; Ис 7:18-20; Ис 10:6; Иер 5:15-17), но Он же и останавливает их, когда это Ему угодно (Ис 10:12). Объявляя Израиль землею Ягве (Иер 7:7), пророки в то же время предсказывают разрушение святилища (Мих 3:12; Иер 7:12-14), и Иезекииль видит, как слава Ягве покидает Иерусалим (Иез 10:18-22; Иез 11:22-23).

Борясь с влиянием языческих культов и с тенденциями к синкретизму, угрожавшими вере Израиля, пророки показывают бессилие ложных богов и идолов (Ос 2:7-15; Иер 2:5-13, Иер 2:27-28; Иер 5:7; Иер 16:20). Во время Плена, когда крушение национальных надежд могло вызвать сомнения во всемогуществе Ягве, критика идолопоклонства становится более острой и рациональной ( Ис 40:19-20; Ис 41:6-7, Ис 41:21-24; Ис 44:9-20; Ис 46:1-7; ср Иер 10:1-16; По. Иер 1:6; Дан 14) и сопровождается торжественным исповеданием единобожия (Ис 44:6-8; Ис 46:1-7 Ис 46:9). Единый Бог есть Бог трансцендентный, надмирный. О тайне Его трансцендентности свидетельствуют пророки, называя Его «святым». Это одна из их излюбленных тем, особенно развитая у Исаии (Ис 1:4; Ис 5:19, Ис 5:24; Ис 6; Ис 10:17, Ис 10:20; Ис 40:25; Ис 41:14, Ис 41:16, Ис 41:20и т.д.; Ос 11:9; Иер 50:29; Иер 51:5; Авв 1:12; Авв 3:3). Бог окружен тайной (Ис 6; Иез 1), Он неизмеримо выше «сынов человеческих», о чем постоянно напоминает Иезекииль. И в то же время Он близок к Своему народу и проявляет к нему Свою благость (см у Осии и Иеремии аллегорию брака Ягве с Израилем — Ос 2; Иер 2:2-7; Иер 3:6-8, пространно развитую затем Иезекиилем — Иез 16 и Иез 23).

Морализм. Святости Бога противостоит скверна человека, и, видя этот контраст, пророк с особой остротой осознает человеческую греховность. Этот морализм, как и монотеизм, не является чем-то новым: он уже был присущ десяти заповедям, звучал в обличениях Давида Нафаном (2 Цар 12) и Ахава Илией (3 Цар 21). В книгах пророков тема греха становится одной из основных: грех отделяет человека от Бога (Ис 59:2), оскорбляет Бога праведного (Амос), многомилостивого (Осия) и святого (Исаия). Проблема греха стоит в центре проповеднической деятельности Иеремии (напр Иер 13:23). Именно разгул зла и вызывает Божию кару, которая окончательно свершится в грядущий «День Ягве» (Ис 2:6-22; Ис 5:18-20; Ос 5:9-14; Иоил 2:1-2; Соф 1:14-18). Поскольку грех совершается всем народом, он требует и коллективного наказания, но у Иеремии (Иер 31:29-30) уже появляется представление об индивидуальном возмездии. Оно ясно утверждается у Иезекииля (Иез 18 ср Иез 33:10-20).

Однако, т. н. «этический монотеизм» пророков не противополагается Закону. Морализм пророков основан на Синайском законодательстве, провозглашенном Самим Богом. И в своих проповедях пророки обличают прежде всего нарушение этого законодательства или пренебрежение им (см напр речь Иеремии — Иер 7:5-10 — основанную на Десятисловии).

Одновременно с этим углубляется и понимание религиозной жизни. Надо «искать Бога», «исполнять Его законы» (Ам 5:4; Иер 50:4; Соф 2:3; ср Ис 1:17; Ам 5:24; Ос 10:12, Мих 6:8). Бог требует внутренней праведности. Вся религиозная жизнь должна быть проникнута этим духом, и пророки осуждают обрядность, не связанную с заботой о нравственности (Ис 1:11-17;Иер 6:20; Ос 6:6; Мих 6:6-8). Но это не дает основания видеть в них противников культа; напротив, культ и храм находятся в центре внимания Иезекииля, Аггея, Захарии.

Ожидание спасения. Несмотря на отступничество народа, Бог не желает его гибели, продолжает исполнять Свои обетования и заботится о сохранении «Остатка» (Ис 4:3 и др.). Представление о нем впервые появляется у Амоса (Ам 5:15), развивается и уточняется его преемниками. В сознании пророков как бы переплетаются два видения: немедленной кары и последнего суда Божия; под «Остатком» можно понимать как тех, кто выживет среди испытаний данной эпохи, так и тех, кто достигнет конечного спасения (Ис 11:10; Ис 37:31; Мих 4:7; Мих 5:7-8; Иез 37:12-24; Зах 8:11-13).

Пророки предсказывают эру великого счастья: изгнанники Израиля и рассеянные иудеи (Ис 11:12-13) вернутся в святую Землю и наступит период благоденствия (Ис 30 23-26; Ис 32:15-17). Но главное заключается не в материальном благополучии и могуществе: они только будут сопровождать пришествие Царствия Божия, Царства правды и святости (Ис 29:19-24), которому должны предшествовать внутреннее обращение, Божие прощение (Иер 31:31-34) и богопознание (Ис 2:3; Ис 11:9; Иер 31:34), приносящие мир и радость (Ис 2:4; Ис 9:6; Ис 11:6-8; Ис 29:19).

Для установления Своего царства на земле Царь-Ягве пошлет Своего представителя, Своего «Помазанника», по евр. «Мессию». Первым выразителем этого царского мессианства, отзвуки которого слышатся в псалмах, был пророк Нафан, обещавший Давиду непоколебимость его династии. Однако неуспехи и недостойное поведение некоторых преемников Давида как будто противоречат «династическому» мессианизму, и надежда сосредоточивается на царе, облик которого постепенно проступает в пророческих писаниях и пришествие которого ожидается в неопределенном будущем. Этого спасителя провидит прежде всех Исаия, а затем и Михей и Иеремия. Мессия будет потомком Давида (Ис 11:1; Иер 23:5; Иер 33:15), Он произойдет из Вифлеема (Мих 5:2).

Дух Ягве почиет на Нем во всей полноте Его даров (Ис 11:1-5). Наименования, которые Ему дают пророки: Еммануил (Ис 7:14), т.е. «С нами Бог» (см Мф 1:23), Ягве Цидкену, т.е. «Ягве — оправдание наше», — выражают их мессианские чаяния.

Несмотря на надежды, которые одно время возлагались на потомка Давида Зоровавеля, царский мессианизм шел на убыль; ни один представитель дома Давидова не занимал царского престола, и Израиль продолжал находиться под иноземным игом. Правда, Иезекииль все еще ожидает прихода нового Давида, но именует его не царем, а князем и представляет не столько могущественным властителем, сколько посредником и пастырем (Иез 34:23-24; Иез 37:24-25). Во второй части Исаии помазанником Ягве назван не потомок Давида, а персидский царь Кир (Ис 45:1), поскольку Бог избрал его орудием для освобождения Своего народа. Но в этой же книге появляется другой спасительный образ — Отрока Ягве, учителя Своего народа и светоча всех народов, с великой кротостью проповедующего правду Божию. Он будет обезображен, отвергнут своими, но принесет им спасение ценой своей собственной жизни (Ис 42:1-7; Ис 49:1-9; Ис 50:4-9 и в особенности Ис 52:13-53:12). Наконец, Даниил видит «как бы Сына Человеческого», грядущего на «облаках небесных» и получающего от Бога власть над всеми народами, царство, которое не прейдет никогда (Дан 7 13-14). Однако, накануне нашей эры заметно возрождение раннего мессианства: широко распространяется ожидание Мессии-Царя, но в некоторых кругах ждут Мессию-первосвященника, в других — Мессию трансцендентного.

Первохристианская община относила к Иисусу Христу эти различные пророчества, которые органически сочетались в Его личности. Он — Иисус, т.е. Спаситель, Христос, т.е. Помазанник, потомок Давида, рожденный в Вифлееме, Царь мирный, согласно Захарии, страждущий Отрок Ягве, согласно кн Исаии, младенец Еммануил, возвещенный Исаией, нисходящий с неба Сын Человеческий, которого видел Даниил. Но ссылки на древние пророчества не должны умалять самобытности христианского мессианизма. Иисус Христос, исполнив пророчества, превзошел их, и Сам отверг традиционный царский мессианизм в его политическом понимании.

КНИГИ ПРОРОКОВ

Пророков, которым, согласно библейскому канону, принадлежит какая-нибудь книга, принято называть пророками-писателями. Однако, сказанное выше о пророческом служении показывает неточность этого выражения: пророк — по существу оратор, проповедник, а не писатель. Пророческое слово прежде всего произносится, но следует объяснить, как происходил переход от этого устного слова к письменному.

В книгах пророков можно различить три основных элемента: 1) собственно пророчества, т.е. слова Самого Бога, или поэтические картины, выражающие их поучение, возвещение, грозное предупреждение или обетование... 2) повествования в первом лице, в которых сам пророк .рассказывает о своем опыте и в частности о своем призвании; 3) повествования в третьем лице, воспроизводящие события из жизни пророка или обстановку, в которой осуществлялось его служение. Все эти три элемента могут сочетаться, напр, когда отдельные изречения или речи включаются в повествование.

Повествования, ведущиеся от третьего лица, указывают, что не сам пророк является их автором. Свидетельство этому мы находим в кн Иеремии. Пророк продиктовал Варуху (Иер 36:4) все те слова, которые он произнес от имени Ягве за 23 года (ср Иер 25:3). Так как этот сборник был сожжен царем Иоакимом (Иер 36:23), тот же Варух написал новый свиток (Иер 36:32). Рассказать об этих фактах мог только сам Варух, которому приписываются также и следующее за этим биографическое повествование (Иер 37—44), заканчивающееся словами утешения, обращенными Иеремией к Варуху (Иер 45:1-5); во втором свитке (самим Варухом или другими) к прежнему тексту «еще прибавлено много подобных слов» (Иер 36:32).

По-видимому, аналогичные обстоятельства обусловили возникновение и других пророческих книг. Вполне вероятно, что сами пророки записали или продиктовали часть своих пророчеств или рассказ о личном опыте (ср Ис 8:1; Ис 30:8; Иер 30:2; Иер 51:60; Иез 43:11; Авв 2:2). Это наследие могло быть отчасти сохранено устным преданием, напр, учениками Исаии (на которых очевидно указывается в Ис 8 16). В той же среде сохранились воспоминания о жизни пророка, в которые входили и слова пророческие, предания об Исаии, собранные в книгах Царств (4 Цар 18-20) и перешедшие оттуда в книгу Исаии (Ис 36-39), рассказ о столкновении Амоса с Амасией (Ам 7:10-17) и т.д. Из этих элементов образовались сборники, в которых соединялись воедино слова пророков, близкие по своему духу, или освещающие одну и ту же тему (напр слова против языческих народов у Исаии, Иеремии, Иезекииля), или же сочетающие предсказания бедствий с обетованиями спасения (напр у Михея). Эти писания читались и обдумывались поколениями, что содействовало сохранению духовных течений, восходящих к пророкам: современники Иеремии цитируют одно из пророчеств Михея (Иер 26:17-18), часто встречаются ссылки на древних пророков (Иер 28:8); упоминание о них повторяется как рефрен у Иер 7:25; Иер 25:4; Иер 26:5 и т.д., затем у Зах 1:4-6; Зах 7:7-12; Дан 9:6, Дан 9:10; Езд 9:11). В среде ревнителей голос пророков звучал как живой, поддерживая веру и благочестие. По вдохновению Божию к этим сборникам продолжали добавляться «еще подобные слова», как напр, в свитке Варуха (Иер 36:32), что приближало их к новым потребностям своего времени или обогащало их содержание. Эти дополнения могли быть довольно пространными, что мы видим в книгах Исаии и Захарии. Наследники пророков были уверены в том, что таким образом они сохраняют полученное ими сокровище и правильно применяют их учение в современной обстановке.

Книги четырех великих пророков — Исаии, Иеремии, Иезекииля и Даниила — стоят в каноне в хронологическом порядке, которому мы здесь и следуем.

Скрыть
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

46:1-12 Пророк обращается с призывом к египетскому войску, стоявшему под предводительством фараона Нехао при г. Кархамисе у Евфрата. Пусть египтяне снаряжаются и готовятся ко встрече со врагом — халдеями. Но нет, в их рядах заметно смятение и они бегут, причем гибнут от врагов (1:6). Это же поражение могущественных египтян изображает пророк далее. Войска египетские устремились было вперед как разливающиеся весною воды Нила. Египет собрал все свои силы на борьбу с халдеями, но Господь решил погубить враждебное избранному народу египетское войско, и Египту ничто не может помочь, ничто не защитит его от грозного суда Божия, совершителем которого явится Навуходоносор.


46:1 Надписание это относится ко всему отделу с 46 по 51-ую главу, где идут речи о языческих народах.


46:2 Этот стих служит введением только к 3-12 стихам настоящей главы. Он, конечно, прибавлен к речи 3-12 ст. после поражения египтян при Кархамисе. О Кархамисе см. Ис 10:9. Египетское войско, кажется, здесь уже долго стояло, быть может, осаждая город, когда Навуходоносор, по поручению своего отца напал на него. Это было, вероятно, в 4-й год Иоакима (605 г до Р. Х.).


46:9 Вспомогательными войсками у египтян являются ефиопляне, жившие к югу от Египта, ливияне или точнее пут — жители страны при Красном море и, наконец, лидяне или точнее ливияне (лидян в Африке не было), которые жили к западу от Египта.


46:10 Египтяне в то время являлись врагами избранного народа и след. врагами Иеговы. Недавно они поразили иудейского царя Иосию, а сына его Иоахаза держали в плену.


46:11 См. объяснение к 8:22 и к 30:13.


46:12 Здесь указывается на панику, овладевшую египетским войском, в которой герои или могучие воины стоявшие на колесницах сталкивались друг с другом и падали.


46:13-28 Здесь содержится другое пророчество о Египте, сказанное, вероятно, в правление фараона Вафрия или Офры. Пророк возвещает, что халдеи проникнут в самую средину Египта, и войска египетские совершенно будут рассеяны (ст. 13-19). Если Египет теперь еще кажется могущественным, то это могущество его скоро будет уничтожено. Ничто не спасет Египта — ни боги, ни царь. Однако это унижение Египта будет только временным. После удаления халдеев он снова оживет (20-26). В конце речи (27-28) пророк утешает иудеев, томящихся в плену. Если язычники будут истреблены, то Иаков будет только наказан.


46:13 Эта речь, по-видимому, произнесена в Египте.


О походе Навуходоносора в Египет — см. гл. 43:13.


46:14  Окрестности твои — т. е. страны Филистимскую, Иудейскую и др.


46:15  Сильный твой — по евр. abireicha — сильные твои, т. е. кони, запряженные в военные колесницы (ср. 8:16). Глагол поставлен в евр. тексте, как в русском, в ед. числе потому, что выражение abireicha считалось равнозвучащим выражению: войско. LXX, очевидно, слово abir читали как Apis, видя здесь указание на бога египетского.


46:16 Бог сильно поражал египетские войска, и наемники, служившие в этих войсках, видя угрожающую им погибель, решились бежать в свои страны.


46:17 Лучше перевести как у LXX: «назовите имя фараону царю египетскому; ты шумел много, а время пропустил!» Это, очевидно, насмешка над много думавшим о себе фараоном Офрою.


46:18 Только один Иегова всегда удерживает Свое царственное достоинство и Свое великое имя, в противоположность слабому фараону. Он, уже несомненно, сделает Свое дело — пришлет в Египет «его», т. е. царя вавилонского, который и будет здесь господствовать, как высокие горы сев. Палестины — Фавор и Кармил господствуют над лежащими около них местностями.


46:19  Нужное для переселения — напр., посох, мешок.


Дочь, жительница — т. е. обитатели Египта (ср. ст. 4, 31).


46:20  Телица — корова, здоровая, сильная — символ силы (ср. Ос 10:11). Погибель — по евр. kerez — может значить и «слепень». Последнее выражение было бы здесь более подходящим.


46:22 Правильнее перевести: «голос Египта теперь похож на слабый шум, какой производит быстро уползающая змея», которую побеспокоили в лесу дровосеки. А прежде, конечно, Египет говорил громко!


46:25  Аммон из Но — это главный бог верхнего Египта, называемый также по имени города Но-Аммоном (Наум 3:8); Но-Фивы. — Фараон однажды упомянут как царь, а однажды, очевидно, как бог, за какого он себя почитал.


46:26  Будет населен — т. е. самостоятельность Египет утратит только на время.


46:27-28 Здесь Иеремия повторяет мысли, высказанные им в 30:10 и сл. Пророк хочет этим повторением возбудить в евреях надежду на будущее спасение. Если гордые египтяне все-таки найдут себе милость у Бога, то смиренные евреи, живущие в чужой земле, имеют большее право рассчитывать на эту милость.


Особые замечания к 46, 47, 48 и 49 гл. — после 49-й главы.


47:1-7 Филистимляне находятся в таком ужасе от вести о врагах, идущих на их землю с севера, что отцы не обращают внимания даже на мольбы детей своих. Вместе с падением крепостей филистимских и финикияне, союзники филистимлян, лишаются своей последней надежды: их города Тир и Сидон также должны подвергнуться ужасам осады. Напрасно гордые филистимляне будут молить о пощаде: меч Божий не остановится дотоле, пока суд Божий над филистимлянами не совершится вполне.


47:1 Время произнесения пророчества определяется словами: прежде нежели фараон поразил Газу. Это было вскоре после битвы при Мегиддо (608 г.), когда фараон Нехао, направляясь из гавани Акко, следов., с севера в Филистимскую землю разрушил Газу, так как Газа составляла как бы ключ к Египту. Если бы его поход на Месопотамию, который он тогда предпринимал, окончился неудачею, то он все-таки в таком случае мог беспрепятственно вернуться по берегу Средиземного моря в Египет.


47:2 Здесь, как в 3 ст. изображается нашествие вавилонян (ср. 1:15; 25:9).


47:4  Остаток острова Кафтора. Так названы филистимляне потому, что значительную часть населения филистимской земли составили пришельцы с острова Кафтора или Крита (см. Ам 9:7). По другим толкованиям, Кафтором называлась часть побережья Средиземного моря у египетской Дельты (ср. 25:22).


47:5  Плешивость — ср. 2:16 и 16:6.


Остаток долины их. Здесь имеется в виду низменная, менее защищенная часть филистимской земли — именно западная.


48:1-47 Пророк следит своим взором за переходом с одного места на другое неприятельских войск, вторгающихся в Моавитскую землю. Неприятель идет с севера — от Есевона и ни один город моавитский не может устоять пред ним. Моавитяне бегут к югу. В этом опустошении Моавитской страны пророк усматривает праведный суд Божий за высокомерие, с каким Моав относился к избранному народу. Смерть, лишение состояния, плен — вот что ожидает моавитян. Однако в далеком будущем пророк усматривает восстановление Моавитского государства.


48:1 О Моаве — см. Ис 15:1.


Нево — см. Ис 15:2.


Кариафаим — город, лежавший в 10 римских милях к западу от Медевы.


Мизгав — крепость, вероятно, другое название Кирхареса, главной твердыни Моава (Ис 15:1).


48:2  Есевон, аммонитский город (см. 49:3), а прежде моавитский (Ис 15:4; 16:8,9). Отсюда неприятель устремляется на завоевание моавитской страны.


Мадмена — вероятно то же, что Медева (Ис 15:2).


48:3  Оронаим — то же что Хоронаим у Ис 15:5.


48:4  Дети его — по евр. Zeireiha, но, кажется правильнее, согласно с LXX, читать Zoara «к Цоару». Моавитяне с криком бегут к г. Цоару, который лежал на юге страны Моавитской (у Исаии — Сигор, Ис 15:5).


48:5 См. Ис 15:5.


48:6 См. 17:6.


48:7  Хамос — национальный бог моавитский.


48:8  Как сказал Господь — устами пророка Исаии и, еще раньше Амоса.


48:10 Проклятие или горе ожидает того, кто будет щадить Моава.


48:11 Вино через переливку из сосуда в сосуд теряет свой первоначальный вкус и ароматичность. Моавитяне, которых до сих пор никто не уводил в плен, сохраняли, как нетронутое вино, все свои отличительные свойства.


48:13  Вефиль был главным святилищем Израильского царства (Ам 3:14).


48:18  Дивон — см. Ис 15:2.


48:19  Ароер — см. Ис 17:2. Некоторые полагают, что у Ароера, лежавшего на берегу потока Арнона, был удобный переход через эту реку, а потому моавитяне, бежавшие с севера, должны были проходить мимо Ароера.


48:20 Здесь ответ на вопрос жителей Ароера.


48:21  Халон, Яаца и Мофаф — города равнины Моавитской.


48:22  Бет-Дивлафаим — местоположение этого города неизвестно. То же нужно сказать и о Бет-Гамуле.


Бет-Маон — к юго-западу от Медевы.


48:24  Кериоф — вероятно, тоже, что Ар-Моав, который здесь не упомянут.


Восор — город моавитский, который не нужно смешивать ни с Боцрою идумейскою, ни с Вострою хауранскою.


48:26 Напоить Моава нужно вином гнева Божия (13:13; 25:15).


48:27 Если Иегова гневался на Израиля, то Моав не имел во всяком случае никакого права издеваться над избранным народом: сам он был нисколько не выше его.


48:28 Дикие голуби часто свивают себе гнезда над отвесными скалами, под пропастями. Во входе в пещеру — точнее «по ту сторону пропасти», которая отделяет их от преследователей.


48:29 См. Ис 16:6.


48:31 См. Ис 16:7.


48:32 Вольная передача Ис 16:8 и сл.


Плачем Иазера — т. е. как плачу об Иазере.


Озеро Иазера — по евр. точнее: море Иазера. Может быть Иеремия имеет здесь в виду большие пруды — Севамский и Иазерский, которые образовывались рекою Иазер (теперь называемой Сир), впадающей в Иордан, следы коих существуют и теперь.


48:33  Кармил — здесь имя нарицательное: «плодородный холм». Это название Моавитской равнины, отличавшейся своим плодородием.


48:34 См. Ис 15:4,5,6.


Оронаим здесь назван третьей Еглою — см. Ис 15:5.


48:35 См. Ис 16:12.


48:36 Вольное изложение Ис 16:11 и 15:7.


48:38 Ср. Ис 15:3.


48:40  Орел — царь вавилонский (Иез 17:3).


48:43-44 Ср. Ис 24:17 и сл.


48:45 Здесь есть сходство с кн. Чис 21:28 и 29, и где идет речь о пламени войны, которое из Есевона (при Сигоне) пожрало Моавитскую страну. То же самое повторится снова: из Есевона придет погибель на Моава (ср. ст. 2).


Под тению Есевона. Смысл этого трудного выражения и следующих за ним слов лучше всего передать так: спасения моавитяне не найдут. Они подойдут к Есевону, городу крепкому, но этот город уже занят врагами, и отсюда не спасение, а огонь выйдет на Моавитскую землю. Этот город, древнее жилище царя Сигона, изведет из себя пламя (неприятельские войска, которые будут иметь опорный пункт в этом городе) и это пламя сожжет Моава — его бока и темя, т. е. доберется до крайних пунктов земли Моавитской и до самых укрепленных и возвышенных ее пунктов.


Сыновья мятежные — название моавитян, которые постоянно готовы были нападать на евреев и производить среди них смятение.


48:47  Последние дни — см. 23:20.


Особое замечание. Чем объяснить близкое сходство многих выражений пророчества о Моаве с пророчествами Исаии (Ис 15 и 16 гл.)? Можно полагать, что изречения пророческие о соседних народах, составленные древними пророками, считались у евреев общим национальным достоянием и постоянно повторялись, так что и Иеремия естественно говорил в своем пророчестве этими привычными для слуха иудеев словами Исаии. Точно также он пользуется, очевидно, и хорошо знакомыми народу изречениями Моисея, Амоса и Софонии.


Что касается исполнения угроз Иеремии, то они осуществились при Навуходоносоре, который в пятом году по разрушении Иерусалима покорил аммонитян и моавитян (Иосиф Флавий. Иуд. древности. X, 9, §7).


49:1-6 Аммонитяне заняли незаконно области, принадлежащие колену Гадову, и за это пророк возвещает им разрушение их городов и отведение в плен. Впрочем, плененные аммонитяне со временем будут возвращены в свою страну.


49:1 Аммонитяне, потомки Лота, жившие к востоку от Иордана, между реками Арноном и Иавоком, были сначала оттеснены из своих владений аморреями, наследниками всех земель которых, по праву завоевания, явились израильтяне, особенно колено Гадово и Рувимово. Но уже во время войны израильтян с сирийцами оттесненные к востоку аммонитяне воспользовались стесненным положением Израиля и напали на его владения, чтобы расширить свои пределы. (Ам 1:13). Еще более они усилилась после того, как жители Израильского царства были уведены в плен Феглафелассаром (Фулом сл. 4 Цар 15:29). Когда Израильскому царству был положен конец в 722 г., аммонитяне, конечно, стали еще более смелыми и незначительное число израильтян колена Гадова, оставшееся в своей области, не могло оказать сопротивления захвату их городов аммонитянами. Пророк и говорит, что аммонитяне напрасно так по-хозяйски распоряжаются за Иорданом: там есть еще израильтяне, не уведенные ассирийцами в плен, и им, а не аммонитянам, принадлежит право наследовать земли тех израильтян, которые уведены в плен.


Малхом — правильнее: Милком — бог аммонитян.


49:2  Равва Аммон — главный город аммонитян, при р. Иавоке.


49:3  Гай — город за Иорданом, к северу от Есевона. Дочери Раввы — маленькие аммонитские города, зависевшие от Раввы.


Скитайтесь по огородам, т. е. вам негде будет жить — города будут разрушены. По другому чтению: «поражайте себя нарезами».


49:4  Долины в земле аммонитян были очень плодородны.


Пророчество это изречено в то же время, как и пророчество на моавитян, т. е. около 4-го года Иоакима, так как здесь еще не упоминается о Навуходоносоре. Об исполнении пророчества см. особое замечание к 48-й гл.


49:7-22 Едомитяне, несмотря на то, что в их среде были славные мудрецы, не избегнут погибели и им угрожает судьба Содома и Гоморры.


49:7 Об Едоме см. Ис 21:11. Пророчество Иеремии об Едоме часто до буквальности повторяет собою пророчество Авдия об этом народе. Ср. 49:7 и Авд 1:8; Иер 49:9 и Авд 1:5; Иер 49:14 и Авд 1:1; Иер 49:15 и Авд 1:2; Иер 49:16 и Авд 1:3.


Жители Фемана, едомской области, известны были своею мудростью (Иов 2:11). Но их мудрость как бы совсем исчезла ввиду надвигающейся на их страну опасности.


49:8  Дедан — соседи едомлян, занимавшиеся торговлею (25:23).


В пещерах Палестины, очень длинных и малодоступных, жители ее нередко спасались при нашествии неприятелей.


49:9 По закону Моисееву (Втор 24:21), обиратели винограда должны были оставлять по несколько ягод на лозе для сирот и бедняков.


49:10  Потаенные места — тайники, куда прятались наиболее ценные вещи.


Братьями и соседями едомитян были: амалекитяне, хорреи, симеониты и др. племена.


49:11 Так как Едом не может уже сам заботиться о своих вдовах и сиротах, то должен вручить их милосердию Иеговы, Который и обещает им защиту.


49:12  Которым не суждено было — это, конечно, евреи, которые должны были наследовать блага земли обетованной (Исх 3:7-8).


49:13  Восор — Боцра, гл. город Идумеи (ср. Ис 34:6).


49:16 Жилища свои идумеи высекали в скалах, делали там искусственные, недоступные для пришельцев из других мест, пещеры.


49:19  Он — конечно, вавилонский царь — как лев от возвышения Иордана — точнее: как лев из высоких зарослей Иордана (ср. 12:5).


На укрепленные жилища — т. е. на города идумейские.


Но Я заставлю — точнее: в самом деле, Я заставлю их (едомлян) поспешно уйти... и т. д.


Пастырь — царь, предводитель.


49:20  Самые малые. Точнее: их, самых малых (т. е. униженных) в стаде (народов), повлекут (завоеватели), и даже их жилище придет (как бы человек) в изумление от постигшей их участи (переселения в плен).


49:21  У Чермного моря. Здесь разумеются страны, лежащие к югу от Едома, до гавани Еланитского залива Черного моря — Елафа. Земля же может означать все государства, лежавшие к северу от Идумеи.


Пророчество об Едоме также принадлежит ко времени царя Иоакима (около 4-го года его правления), потому что и здесь Навуходоносор еще не назван по имени. Об исполнении пророчества см. Ис 21 главу.


49:23-27 Дамаск и соседние с ним сирийские города Емаф и Арпад также подвергнутся опустошенно и разорению от неприятеля.


49:23  Дамаск — см. Ис гл. 17.


Емаф и Арпад — см. Ис 10:9.


Тревога на море — правильнее: подобно постоянно волнующемуся морю.


49:24 Сирийцы недавно вытерпели опустошение, произведенное в их стране фараоном Нехао, который подчинил себе Сирию, доселе бывшую в вассальных отношениях к царству ассирийскому. Теперь Сирии предстоит вынести ужас второго нашествия — Навуходоносора, который подчинит эту страну себе как наследник Ассирии.


49:25 Слова жителя г. Дамаска или, может быть, восклицание дамасского царя.


Об исполнении этого пророчества, сказанного также, по-видимому, до сражения при Кархамисе (около 4-го года Иоакима), см. Ис гл. 17-я.


49:28-33 Арабские племена, покоренные Навуходоносором, должны ждать еще новых нападений халдеев.


49:28  Кидар — арабы-кочевники, см. 2:10 и Ис 21:16,17. — Асор — это племена арабские, ведшие жизнь оседлую (Асор — по евр. hazor = укрепление) и управлявшиеся особыми шейхами, имевшими власть царя (отсюда: царства Асорские). Эти племена, жившие между Каменистой Аравией и Вавилонией и близ Персидского залива, были покорены Навуходоносором после битвы при Кархамисе (ср. Ис 21:13-17).


49:31 Арабы-скотоводы были незнакомы с городскими обычаями и не заводили у себя дверей и запоров.


49:32  Стригущих волосы — см. 9:25.


Об исполнении этого пророчества можно читать в паралл. месте кн. Исаии (Ис 21:13 и сл.). Навуходоносор, разоряя Аравию, имел при этом в виду заставить ее прекратить торговые сношения с Финикиею и все богатства свои отправлять на продажу в Вавилон, чего и достиг отчасти (Еп. Платон. Древний Восток. С. 636).


49:34-39 Еламу пророк возвещает суд Божий, в силу чего он отчасти будет рассеян по разным странам, отчасти же поражен вражескими мечами. Но в далеком будущем милость Божия возвещается и Еламу.


49:34  Елам — см. 25:25. Это пророчество сказано на семь лет позднее, чем большинство пророческих речей этой группы.


49:35 Очень вероятно, что еламитяне составляли часть войск Навуходоносора, разрушивших Иерусалим, и за это им возвещается суд Божий.


Лук Елама — см. Ис 22:6.


49:37 Какие народы здесь названы врагами еламитян — решить трудно. С падением Ассирийского царства еламитяне почувствовали себя свободными, но скоро Навуходоносор должен был сделать попытку подчинить себе и это государство. Некоторые толкователи, впрочем, видят этих врагов в персах, которые завоевали Елам, и еламитяне принимали уже участие в разорении персами Вавилона (Ис 21:2).


Особые замечания. Критики весьма сомневаются в подлинности отдела с 46 по 49-ю главу, а также и в подлинности относящегося сюда, «индекса», как называют главу 25-ю. Говорят, что все это собрание пророчеств возникло после плена вавилонского и даже — как напр., пророчество об Еламе, под которым будто бы необходимо разуметь Персию, — во времена Александра Македонского. Основания для такого подозрения следующие: Иеремия здесь высказывает не отвечающее его понятиям мнение о Боге только как о Боге мести, который непременно решил погубить язычников. Он ни слова не говорит о возможности раскаяния для язычников, а без такой проповеди о раскаянии самое его пророчество представляется крайне односторонним. Точно также Иеремия — говорят — не мог угрожать разным народам погибелью, не разъясняя их отношений к его собственным соплеменникам. Наконец, указывают на то, что ясное спокойное развитие мыслей, какое мы находим в других речах Иеремии, здесь отсутствует; мысль здесь стремится порывами, скачками и часто встречаются повторения ранее высказанных пророчеств.


Но все эти рассуждения о том, что и как должен был говорить Иеремия, едва ли могут считаться серьезными основаниями к тому, чтобы объявить означенные пророчества не подлинными. Ведь уже в 1-й главе (ст. 10) языческие народы выставляются как предмет особого внимания пророка, и очень естественно, что он их судьбе посвятил целый отдел своей книги. Затем, к чему было бы Иеремии здесь особенно обстоятельно раскрывать мысль о виновности разных народов пред праведным Богом? Это было достаточно ясно и не требовало постоянных повторений в каждом отдельном случае. Далее, что не могло быть речи о проповеди покаяния языческим народам с целью педагогического на них воздействия, какое возможно было по отношению к иудеям, это ясно для всякого непредубежденного человека. Впрочем, тогда уже исполнялось время долготерпения Божия по отношению к этим народам, и Иеремия мог возвещать им только суд Божий, хотя и не окончательную гибель (см. 46:26; 48:47; 49:6,39).


О подлинности 50-51-й глав сказано отдельно.


50:1-46 Вавилон и его боги падут (1-3), а Израиль и Иуда получат в это время свободу (4-5). — Это две главные мысли пророчества 50 и 51-й главы. Развивая их, пророк говорит, что раньше народ избранный много терпел от врагов за свое отступление от Иеговы, но теперь он уйдет из Халдеи, которая в свою очередь подвергнется окончательному опустошенно за свою радость, которую она проявляла разрушая Иудейское государство. Израиль снова поселится на своей земле и будет жить, чистый от грехов, в общении с Иеговою, тогда как Вавилону угрожает страшное нашествие враждебных полчищ и меч истребит всех халдеев (ст. 6-46).


50:1  Через Иеремию пророка. Такое надписание объясняется тем, что пророчество это произнесено было не лично Иеремиею, а послано в Вавилон с Сераиею (56:59).


50:2  Знамя = сигнал для оповещения о важных новостях.


Вил — высший бог вавилонян (ср. Ис 46:1) — Меродах — по ассир. Marduk — то же, что Вил.


50:3  От севера... народ — см. также 51:27.


50:4 Ср. 3:18,21; 31:8. Слезы свидетельствуют об истинном раскаянии Израиля.


50:6 Ср. 10:21; 23:1 и сл.


Горы, в которых заблудились евреи как овцы, — это чуждые великие царства, у которых евреи искали помощи.


50:7 Ср. 2:3. Народы иноземные пользовались тем, что евреи забыли своего Бога и через это остались без защиты.


Жилищем правды в 31:23 назван Иерусалим, а здесь Сам Иегова, названный так как истинное прибежище, где народ избранный мог находить для себя безопасность. Иегова же назван и надеждою отцов — ср. 14:8; 17:13.


50:8 Плененные иудеи первыми должны уходить из Вавилона, как козлы идут впереди стада, а за ними пойдут и другие (ст. 16).


50:9 Стрелы врагов сравниваются с хорошими воинами, которые не возвращаются назад, не совершив того дела, за которое они взялись.


У искусного воина — правильнее: как искусный воин.


50:12  Мать ваша — ваша страна, Халдея.


50:15  Поднял руку — в знак сдачи. Может быть, в руке держали прежде какой-нибудь знак капитуляции.


50:16 Внутри стен вавилонских имелись плодородные поля.


Об иностранцах, живших в Вавилоне, см. Ис 13:14.


50:21 Обращение к завоевателю, который должен взять Вавилон.


Возмутительную — по евр. Meratajim = двойное возмущение (поставленное здесь по евр. двойств. число усиливает мысль, ср. Суд 15:16; Пс 67:18.


Накажи жителей ее — точнее с евр.: «и на жителей (страны) наказания» (Pekod). Так называется Халдея, как особенная противница Иеговы и как заслужившая за это противление наказание от Бога.


Все за ними — точнее: «их последний остаток».


50:25  Сосуды гнева Своего — свое оружие, ср. Ис 13:5.


50:27  Волы — это сильные, молодые халдеи, ср. 48:15.


50:28 Что храм Иерусалимский будет разрушен халдеями, это Иеремии было уже давно известно.


50:31  Гордыня — новое название Вавилона.


50:36  Обаятели — ложные пророки вавилонские, астрологи (ср. Ис 44:25). Обезумеют, т. е. окажутся ничего не понимавшими глупцами.


50:38  Они обезумеют — лучше: они хвалятся своими страшилищами (богами). Это — причина гнева Божия.


50:39 Ср. Ис 13:20-22 и 34:14.


50:41-43 Ср. 6:22-24.


50:44-46 С некоторыми изменениями здесь повторяются 49:19-21.


51:1-46 Продолжая свою речь о судьбе Вавилона, пророк снова говорит, что Господь наказывает Вавилон за Израиля: Господь окончательно разрушает это могучее царство, бывшее прежде в Его руках орудием наказания разных народов. Пророк ясно называет здесь и разрушителей Вавилона — царей Мидии, царства Араратские, Минийские и Аскеназсские (ст. 1-34), Израиль сам признает в погибели Вавилона дело отмщения Божия за обиды, причиненные Израилю вавилонянами (35-46). И все будут радоваться гибели этого страшного царства (47-58). В конце главы говорится о том, как Иеремия поручил Сераии прочитать это пророчество и потом бросить свиток с пророчеством в Евфрат (59-64).


51:1  Среди его противников Моих — по переводу с евр.: (не живущих) в сердце (средоточном пункте) Моих противников.


В русском переводе нет дополнения к слову подниму, но в еврейском тексте это дополнение имеется. Там стоит выражение: ruach maschehit — ветер губительный или: дух губителя.


51:7 Золото обозначает великолепие жизни в Вавилоне, которым наслаждались разные народы дружественные с Вавилоном. Они пили из чаши Вавилона и заражались его нечестием. За это они должны разделить и его наказание.


51:10 Здесь выводятся говорящими иудеи.


51:11  Наполняйте колчаны — правильнее с евр.: «надевайте щиты».


Мидянами здесь пророк мог называть вообще сирийских обитателей Ирана, включая сюда и персов.


51:14 Хотя бы Вавилон был весь наполнен людьми, как саранчою, однако враги его возьмут и поднимут во взятом городе победный свой крик.


51:15-19 Повторение 10:12-16.


51:20 Обращение к Вавилону.


51:25  Горою губительною называется Вавилон как владычествующее над всею землею царство — Гора обгорелая. В Палестине горы часто украшались лесами. Если лес сгорел, то гора принимала печальный вид.


51:26 В Вавилоне перестанут видеть опору для себя другие государства.


51:27  Арарат — часть Армении при среднем течении Аракса; миннийцы — жители страны при озере Вон, к западу от Арарата.


Аскеназ — приблизительно по соседству с Арменией.


51:32  Броды — правильнее: легкие деревянные мосты через Евфрат и каналы. Ограды — правильнее: деревянные постройки или шлюзы, удерживавшие воду там, где она была нужна.


51:33  Во время молотьбы. Так как жатва еще только предстоит, то здесь не может быть речи о гумне во время молотьбы, а скорее говорится о гумне, которое утаптывается для того, чтобы впоследствии на нем можно было молотить.


51:34 Это жалоба Иерусалима (ср. ст. 35).


51:36  Морем называлась иногда и р. Евфрат, разливавшаяся весною на огромное пространство (ср. Ис 21:1; 18:2; 19:5).


51:38 Здесь речь идет о халдеях в их настоящем положении. Пусть их торжествуют — как бы хочет сказать пророк, — недолго это пройдет...


51:39 Наевшись, халдеи, как львы, захотят пить, и вот Господь даст им питье, от которого они придут в восторг (ирония), а потом заснут вечным сном!


51:40 Никакой класс в халдейском народе не будет пощажен (ср. Ис 14:9).


51:41  Сесах — См. 25:26.


51:42  Море — здесь образ все опустошающей вражеской силы.


51:44 У Вила (Bиl) Господь отнимет проглоченное им (balаh) — очевидная игра слов. Военную добычу свою язычники обыкновенно считали собственностью своих богов. Можно также видеть здесь указание на то, что жившие в Вавилоне иностранцы все разбегутся оттуда.


Стены Вавилонские. Вавилон имел две стены — внешнюю и внутреннюю, обе посвященные Вилу или Белу. Внешняя была длиною 480 стадий, пятьдесят локтей толщиною и 200 локтей высоты. Кроме того вся Вавилония по нижнему течение Евфрата и Тигра была при Навуходоносоре защищена огромною «мидийскою стеною», построенною в целях защиты от нападения мидян (12-15 миль длины, 20 футов толщины и 100 футов высоты) и соединявшею Тигр с Евфратом.


51:45 Ср. ст. 6.


51:46 Освобождение Израиля из плена будет сопровождаться тяжелыми политическими потрясениями; из года в год будут приходить страшные вести о разных катастрофах в политической жизни государств. Но для Израиля это будет только признаком приближающегося освобождения (ср. Мф 24:6 и сл.).


51:50 Обращение к Израилю, находившемуся в Вавилоне.


51:55  Горделивый голос. Так пророк обозначает тот шум, ту суету, которая постоянно царила на улицах величайшего торгового города — Вавилона. Этот шум человеческих голосов будет заглушен шумом волн, надвигающихся на Вавилон, т. е. криками врагов, которые нападут на Вавилон.


51:58  Напрасно трудились народы. Над постройкою таких длинных стен, как Вавилонские, должны были работать десятки тысяч людей. Известно притом, что Навуходоносор выстроил внутреннюю стену Вавилона в 15 дней!


51:59 Сераия, как можно думать на основании 32:12, был братом Варуха. Только близкий пророку человек мог взять на себя такую миссию, какая далее указана. Седекия на 4-м г. своего правления ездил в Вавилон, чтобы уверить вавилонского царя в своей преданности, ввиду тех слухов, какие могли дойти в Вавилон о его замыслах (см. 27:1 и сл.).


Постельничий — правильнее: квартирмейстер, который должен был заботиться о продовольствии и помещении для царя и его свиты.


51:61  Смотри, т. е. выбери подходящий случай и место, главными образом, для совершения далее описываемого символического действия.


51:63 Потопление свитка должно служить наглядным изображением падения Вавилона.


Особые замечания. Изречения пророка о Вавилоне, сказанные им в течение целого ряда лет, помещены им в один свиток в 4-й год Седекия.


Против подлинности 50-й и 51-й глав существуют серьезные возражения, но все-таки эти возражения могут быть устранены при беспристрастном рассмотрении дела. Что касается формы пророческих изречений 50 и 51-й глав, то в ней ясно сказывается писательская манера Иеремии. Писатель очень свободно передает, при повторениях, собственные слова Иеремии, а это мог сделать только сам пророк — другой писатель на это бы не решился. Говорят, что здесь предполагается уже совершившимся разрушение Иерусалима и храма, что противоречит указанному в 51:59 пункту времени, когда составлены были эта пророчества; говорят, что здесь Иеремия, пророчествуя о скором освобождении евреев из плена вавилонского, противоречит своим прежним речам, в которых он убеждал своих соплеменников терпеливо жить в плену, который должен продолжиться 70 лет. Но, по воззрению Иеремии, плен уже начался с отведением части иудеев в Вавилон при Иоакиме (в 607 г.), а предстоявшее разрушение Иерусалима и храма было для него уже совершившимся фактом. Но он притом нигде и не говорит о разрушении Иерусалима и храма как о событиях уже совершившихся. Гл. 51 ст. 51 Иеремия говорит только о вторжении чужих людей во святилище, что могло относиться ко взятию свящ. сосудов из храма в 607 г. Господь еще обитает в Иерусалиме (51:50), как и сам пророк (50:5). Затем, если бы этот отдел был написан кем-либо после взятия Вавилона Киром, то в нем не могло бы разрушение Вавилона изображаться таким полным, каким оно является здесь и каким на самом деле оно не было при Кире. Разрушителями Вавилона являются такие враги (цари Мидии и др.), которые могли казаться такими писателю, жившему до взятия Вавилона Киром. И мог ли писатель послепленный говорить о Вавилоне как о государстве стоящем на самой вершине славы? Затем 50:33 не мог бы быть написан после взятия Вавилона Киром и освобождения евреев из плена. Говорят еще, что раньше Иеремия отзывался о халдеях с большею симпатией, а здесь он является их ненавистником. Но и раньше пророк хвалил халдеев только как исполнителей воли Божией, а вовсе не придавая им какого-либо особого полезного значения в истории человечества самим по себе.


Об исполнении пророчества о Вавилоне — см. Ис 13 и 14 гл.


1. Имя и происхождение пророка. Значение имени пророка Иеремии — Jrmijahu или, в сокращении, Jremjah, установить трудно. Если производить его от глагола ramа — бросать, то оно будет значить: Иегова отвергает. Но оно может быть производимо от глагола ramа, означающего: основывать, поднимать; и в таком случае имя пророка будет значить: Господь основывает. Имя это было не редким в Израиле (1 Пар 12:13; 4 Цар 23:31). Отцом Иеремии был Хелкия, из священников, живших в городе Анафофе (в колене Вениаминовом, в 7 верстах к северу от г. Иерусалима). В этом городе жили священники из рода Авиафара, который был до Соломона первосвященником, но при этом царе лишен был своего первосвященнического достоинства (3 Цар 2:26). Нет ничего удивительного, что отец-священник дал своему сыну Иеремии воспитание, вполне отвечавшее традициям доброго старого времени и этим подготовил его к пророческому служению.

2. Время и деятельность пророка. Иеремия пророчествовал с 13 года царствования Иосии (Иер 1:2; Иер 25:3), т. е. с 627-го г. до Р. Х. до разрушения Иерусалима в 588-м г., при последних иудейских царях: Иосии, Иоахазе, Иоакиме, Иехонии и Седекии, а потом еще некоторое время, по разрушении Иерусалима, в Египте — всего около 50 лет.

Иосия (640-609) был царь благочестивый. Уже на 16 году своей жизни и след. на 8-м году своего царствования он стал обнаруживать живой интерес к религии (2 Пар 34:3-7), а на 20-м году жизни, начал уничтожать в своей стране идолослужение. На 26-м г. жизни, когда найдена была в храме книга Завета, Иосия реформировал богослужение по руководству этой книги (4 Цар 22:1-23:30; 2 Пар 34:8-35:27).

Еще за пять лет до этой важной реформы Иеремия был призван к пророческому служению, но, очевидно, в первые годы своего служения он неизвестен был в Иерусалиме: иначе бы его совета спросили придворные, обращавшиеся за разъяснениями угроз книги Завета к пророчице Олдаме (4 Цар 22:4). Ко времени царя Иосии относятся первые речи Иеремии, содержащиеся в Иер 2-6 и Иер 17:13-27. Хотя Иеремия не принимал близкого и прямого участия в реформаторской деятельности Иосии, тем не менее он глубоко ей сочувствовал и оплакал гибель этого царя в плачевной песни, которая не дошла до нас (2 Пар 35:25). В это время Иеремия появляется в Иерусалиме и говорит свои обличительные речи главным образом в храме, где у него было больше всего слушателей.

Иоахаз, которого Иеремия называет Саллумом (Иер 22:10), царствовал только три месяца (4 Цар 23:33-37). Ему пророк предсказал только лишение престола навсегда.

Иоаким, старший брат Иоахаза, был посажен на престол фараоном Нехао и царствовал 11 лет (609-598). В противоположность своему отцу, этот царь покровительствовал идолослужению и нарушал теократические традиции (4 Цар 23:37), что начато, впрочем, было еще его братом (4 Цар 23:32). Его правление было несчастливо для народа, который немало терпел от его стремлений к роскоши и от его жестокости (Иер 22:13-30). Особенно повредил он своему государству своею вероломною политикой. Бывши посажен на престол фараоном, он на пятом году своего царствования стал вассалом Навуходоносора, но три года спустя он начал устраивать против него заговор и этим навлек на Иудею нашествие полчищ халдейских, сирийских, моавитских и аммонитских (4 Цар 24:1-20), пока сам Навуходоносор не явился в Иерусалим и взял в плен немалое число иудеев. Иеремия горько порицал царя за все это и предсказывал ему печальный конец (Иер 22:1-19). Кроме того при Иоакиме сказана, в самом начале его царствования (ср. Иер 26:1), большая храмовая речь, содержащаяся в Иер 7-11 и в Иер 10:17-25. Затем, когда Навуходоносор одержал, на 4-м г. царствования Иоакима, блестящую победу над египтянами при г. Кархамисе, во исполнение пророчества Иеремии (Иер 46:1-12), Иеремия в это время пророчески предвозвещает о последствиях этого события для государств Азии и Африки (Иер 25). К этому же году относятся отдельные речи о разных царствах (Иер 48-49). При Иоакиме же вероятно сказаны были речи, содержащиеся в Иер 11-20. К этому же времени относится событие, описываемое в Иер 35

Как и естественно было ожидать, неподкупный и неустрашимый пророк в эту эпоху подвергался серьезным опасностям со стороны правительства и частных лиц. Уже за свою храмовую речь пророк был осужден на смерть священниками и ложными пророками, которых он сильно обличал (ср. Иер 26). Но вельможи на этот раз были справедливы в отношении к Иеремии и защитили его, хотя пророк все-таки не избавился от ареста и побоев со стороны храмовой полиции (Иер 20). Сам царь крайне недоброжелательно относился к Иеремии и едва ли не уготовлял для него участь несчастного, казненного за пророчествования, Урии (Иер 26:20-24). Точно также обострились в это время отношения пророка с народом (Иер 16:1-21). Ему, кажется, был запрещен даже вход во храм и отнято право выступать с речами пред народом (Иер 36:5). Этим объясняется и то обстоятельство, что именно в 4-м г. Иоакима пророк получил от Бога повеление записать свои доселе сказанные им об иудеях и язычниках речи в книгу: таким способом народ, к которому прямо Иеремия не мог обращаться, мог, читая или слушая эту книгу, видеть, как начинают приходить в исполнение его пророчества, и раскаяться в своем неверии, какое он обнаруживал по отношению к пророчествам Иеремии (Иер 36). Варух, его верный ученик, служил ему в качестве писца, а потом читал пророчества Иеремии в храме народу. Когда он на 5-м году Иоакима в день покаяния читал эту книгу народу, книга была у него отобрана и передана царю, который велел схватить Иеремию и Варуха, а книгу уничтожил... Пророк и его ученик однако заранее успели уже скрыться и снова написали книгу пророчеств, еще больше увеличив ее содержание. Иеремия после этого долго не выступал пред народом.

Иехония, сын, и преемник Иоакима, правил только три месяца (4 Цар 24:8) и отведен был с лучшею частью своего народа в Вавилон Навуходоносором (Иер 24:1; Иер 29:2). Иеремия предсказал этому царю, державшемуся политики своего отца, его несчастную судьбу (Иер 22:20-30).

Седекия (597-586), который был возведен на престол Навуходоносором, был младшим сыном Иосии, дядею Иехонии. Почти 11-тилетнее его правление завершилось гибелью Иудейского государства (Иер 52:2-34). Вместо того чтобы искать помощи Иеговы и творить суд и правду, сокрушая языческие алтари, этот слабохарактерный государь возымел мысль сбросить с себя зависимость от Вавилона. Иеремия в это время чувствовал себя гораздо свободнее, чем при Иоакиме; его злейшие враги, особенно из числа священников, были переселены в плен; сам царь имел известное уважение к его слову. И пророк неустанно продолжал твердить царю и народу, что единственное их спасение — подчиниться воле Иеговы, требующего, чтобы царь и народ признали над собою власть царя вавилонского, конечно, на известный период времени. Но Седекия никак не мог согласиться с пророком и действовал как раз в противоположном духе. На 4-м году своего правления, в надежде на затруднения, какие имел тогда вавилонский царь, боровшийся с Еламом (Иер 49:34-39), Седекия задумал отложиться от Вавилона (Иер 27:1), против чего Иеремия вооружился со всею силою (Иер 27-28). Для наибольшего воздействия на слушателей пророк в это время носил на себе ярмо, означавшее будущее порабощение иудеев Навуходоносору. На тот же 4-й год Седекии падает путешествие этого царя в Вавилон, причем Иеремия переслал в Вавилон свои речи против этого великого государства, книгу с которыми друг Иеремии должен был опустить в р. Ефрат (Иер 51:59-64). Видение Иер 24 и письмо в Вавилон (Иер 29) относятся к первым годам царствования Седекии. Затем есть пророчества, относящиеся ко времени осады Иерусалима халдеями, пришедшими наказать Седекию за измену (Иер 21:1-10; Иер 34:1-7.8-22; Иер 37:1-10.17-21; Иер 38:14-28). Здесь Иеремия увещевал Седекию сдаться халдеям, указывая в этом единственно спасительный для царя исход.

Положение пророка в это время значительно ухудшилось. Слабохарактерный Седекия, сначала было отнесшийся с полным доверием к словам пророка, скоро отступился от него, и Иеремия подвергся жесточайшим преследованиям со стороны вельмож при наступлении осады Иерусалима. Вельможи обвинили Иеремию в намерении уйти к халдеям и посадили его в мрачную темницу, где он и пробыл долгое время (Иер 37:11-21). Царь, однако, назначил ему более сносное помещение — в казармах при своем дворце, где Иеремия мог говорить с приходившими к нему иудеями. К этому времени относятся изреченные им утешительные пророчества Иер 30-33. В это же время он говорил и о судьбе языческих народов (Иер 46:13-28). Но это повлекло за собою для Иеремии весьма печальные последствия. Враги его сумели добиться от царя разрешения бросить Иеремию в грязный колодезь, где он должен бы умереть голодной смертью, если бы не евнух Авдемелех, который сумел со своей стороны убедить царя разрешить ему освободить Иеремию и перевести его на жительство опять в казармы, где он и оставался до взятия Иерусалима халдеями.

После взятия Иерусалима Навуходоносор, которому известна была деятельность Иеремии, предложил пророку через начальника своей гвардии или идти в Вавилон, или оставаться в Иудее. Пророк избрал последнее, надеясь, что назначенный халдеями наместник иудейский Годолия сумеет сплотить вокруг себя оставшихся в своей стране иудеев. Но Годолия, в резиденции которого, Массифе, стал жить Иеремия, скоро был изменнически умерщвлен одним иудейским офицером, Измаилом, хотевшим этим угодить царю аммонитскому. Когда злодей убежал к аммонитянам от мщения восставших против него иудеев, эти последние, боясь, что халдеи не простят убийство Годолии и на них выместят свой гнев, решили удалиться в Египет. Напрасно Иеремия убеждал их от имени Иеговы бросить это намерение (Иер 42), он сам был увлечен ими в Египет и пришел с ними в г. Тафнис (в Нижнем Египте).

Что и в Египте Господь продолжал говорить через Иеремию иудеям — это видно из Иер 43:8-44. Пророку, при его поселении в Египте, было уже около 70-ти лет, и вероятно, лет через десять он скончался. Есть предание, что он был побит камнями своим же народом за обличения свои, но это едва ли вероятно. Напротив, в народе иудейском сохранилась память о нем как о великом пророке, и с его именем были связаны даже ожидания Мессии (2 Макк 2:1-33; 2 Макк 15:12-16; Мф 16:14).

3. Личные особенности Иеремии. В книге пророка Иеремии отражаются с особенною рельефностью личные свойства ее автора. Мы видим в нем мягкую, уступчивую, любящую натуру, которая представляет удивительный контраст той неуклонной твердости, с какою он действовал в сфере своего пророческого призвания. В нем, можно сказать, было два человека: один, находившийся под действием немощной человеческой плоти, хотя и облагороженной в своих порывах, и другой — всецело стоявший под действием всемощного Духа Божия. Конечно, плоть покорялась духу, но пророк от этого страдал чрезмерно. Юношею пророк с охотою принял на себя свою высокую миссию, но потом, когда взятое им на себя дело изолировало его от других людей, превратило его во «врага народа», — его чувствительное сердце стало страдать очень сильно. Положение его можно было назвать в высокой степени трагическим: он должен был обращать отступившей от Иеговы народ к Богу, зная хорошо, что его призывы к покаянию останутся безрезультатными. Он должен был постоянно говорить о страшной опасности, угрожавшей Иудейскому государству, и оставаться непонятым никем, потому что его не хотели понять! Как он должен был страдать, видя непослушание народа, который он любил и которому однако не мог пособить... Как должно было его тяготить клеймо, наложенное на него общественным мнением как на государственного изменника... Делом великого мужества поэтому было то, что Иеремия, несмотря на такое обвинение, висевшее над его головою, по-прежнему продолжал говорить о необходимости подчиниться халдеям. То обстоятельство, что Господь не желал даже принимать его молитв за иудейский народ (Иер 7:16; Иер 11:14; Иер 14:11; Иер 18:20) и неприязненное отношение к нему всех иудеев, даже родных, — все это доводило пророка до отчаяния, и он думал только о том, как бы ему уйти в далекую пустыню, чтобы там оплакивать участь своего народа (Иер 9:1; Иер 13:17). Но слова Божии в его сердце горели как огонь и просились наружу — он не мог оставить своего служения (Иер 20:7-18) и Господь твердою рукою продолжал вести его по раз избранному трудному пути. Иеремия не оставлял борьбы с ложными пророками, стремившимися бессознательно погубить государство и оставался железным столпом и медною стеною, от которой отражались все нападения его врагов (Иер 1:18; Иер 15:20).

Конечно, выраженные пророком чувства недовольства и отчаяния его проклятия своим врагам ставят его несравненно ниже Того Сына Человеческого, Который страдал от Своих соплеменников, не издавая жалоб и никого не проклиная даже в момент Своей страдальческой кончины. Но во всяком случае среди пророков никто не был по своей жизни и страданиям более рельефным прообразом Христа, чем Иеремия. И уважение, какое питали к нему иудеи, проявлялось иногда вопреки их желанию. Так Седекия дважды советовался с ним, а иудеи, не послушавшие совета Иеремии относительно удаления в Египет, все-таки взяли туда его с собою как бы какой священный Палладиум.

4. Содержание пророчеств Иеремии. Как уже показывает история призвания Иеремии к пророческому служению (Иер 1), пророк должен был в особенности возвещать суд, почему его книга справедливо названа в Талмуде книга угроз. Этот суд вызывается чрезвычайной виновностью народа иудейского пред Иеговою. Первую вину народа составляет, по взгляду пророка, отступление от истинного Бога — Иеговы к другим богам, каковы, Ваал, Молох, царица неба и т. д., а потом и в собственном смысле служение идолам. За этот грех и обрушивается суд Божий на народ иудейский: см. Иер 1:16; Иер 2:5-8.11.13.20.23.27-37; Иер 3, Иер 3:6.9.13; Иер 5:7.19; Иер 7:18-34; Иер 9:14; Иер 10:2-25; Иер 11:10-23; Иер 11:17; Иер 12:16; Иер 13:10.27; Иер 15:4; Иер 16:11.19-21; Иер 17:2; Иер 18:15; Иер 19:4.13; Иер 32:29.34-44; Иер 44:8.15.17-30. Из этих мест становится ясно, что служение на высотах, т. е. на некоторых освященных древними воспоминаниями местах вне Иерусалима, увлекало народ к язычеству и должно бы быть подвергнуто полному, с точки зрения закона Моисеева, осуждение, так как этим служением не только нарушался закон о единстве места богослужения, но и в самое служение Богу вводились языческие обычаи. Но кроме этого двусмысленного культа, поблизости Иерусалима, в долине сынов Еннома, по крайней мере до реформы, произведенной царем Иосиею, существовал алтарь в честь Ваала-Молоха, где были приносимы в жертву дети (Иер 7:31; Иер 19:5; Иер 32:35), и, наконец, в самом храме стояли языческие идолы (Иер 32:34). Может быть, в последние годы существования Иудейского царства и не было в Иерусалиме прямого идолослужения, но во всяком случае склонность к нему в единоплеменниках Иеремии не была уничтожена, и иудеи должны были понести наказание не только за грехи отцов своих, но и за свое собственное поведение в отношении к Богу.

Но если, по убеждению пророка, все несчастье народа корень свой имеет в неверности народа Иегове, то эта неверность приводила за собою непосредственно всякую неправду и безнравственность, против которых пророк неустанно возвышал свой голос (Иер 5:1-31, Иер 5:7-31, Иер 5:26-31; Иер 6:7.13; Иер 7:5-34, Иер 7:9; Иер 9:2-6.8; Иер 17:6-end; Иер 21:12; Иер 22:13-30; Иер 23:10; Иер 29:23 и др. места). Видно, что в народе исчез страх пред истинным Богом и благоговение к Его святому закону сменилось языческою распущенностью. Основные заповеди о девстве, честности, справедливости были в пренебрежении как у знатных, так и у простонародья, даже у священников и пророков, которые, вместо того чтобы быть органами Божественного закона, скорее были рабами тогдашних веяний, преклонялись пред светской властью и служили мамоне, почему и неспособны были сколько-нибудь поднять уровень нравственности в народе.

Тот суд, который возвещал Иеремия, был по существу политическою катастрофою. Хотя он иногда и в стихийных бедствиях указывал карающую руку Иеговы (Иер 5:24; Иер 14:1-22), однако, главным образом, он угрожал своим единоплеменникам нашествием чуждых народов с севера, не называя сначала (до 25-й главы, относящейся к 4-му году Иоакима) точно орудие гнева Божия (Иер 1:13-19; Иер 3:18; Иер 4:6-31, Иер 4:13-31; Иер 6:22-30; Иер 8:16; Иер 10:22; Иер 13:20). Напротив, с Иер 25:9 совершителем этого суда выставляется ясно Навуходоносор, царь вавилонский.

Возвещая этот суд, Иеремия вступил в серьезные пререкания со священниками, которые считали невозможным, чтобы Иегова предал Свое святилище на поругание язычникам, и с пророками, которые обосновывали эту ложную надежду священников своими видениями и снами. Против этого пагубного оптимизма Иеремия боролся со всею силою (о священниках см.: Иер 2:8.26; Иер 5:31; Иер 6:13; Иер 8:1.10; Иер 13:13; Иер 14:18; Иер 18:18; Иер 19:1; Иер 20:1; Иер 23:11; Иер 26:7-24; Иер 31:14; Иер 32:32; Иер 33:21; Иер 34:19; о пророках: Иер 2:8.26; Иер 6:13-30; Иер 8:1.10; Иер 13:13; Иер 14:13-22, Иер 14:18; Иер 18:18; Иер 23:9-32, Иер 23:33-40; Иер 26:7-24, Иер 26:20; Иер 27:9.14.16; Иер 29:21-31; Иер 32:32; Иер 37:19).

В противоположность уверениям этих ложных пророков, Иеремия с самого своего выступления на служение предвозвещал совершенное разрушение Иудейского государства, подобно тому как было разрушено Израильское. Народ должен быть переселен в плен (Иер 3:18; Иер 5:19; Иер 9:15-26; Иер 12:14-17; Иер 13:1-27, Иер 13:19; Иер 15:2; Иер 17:3-27; Иер 20:4-18; Иер 21:7; Иер 22:26-30 и др. места). По указанно Иер 25:11 вавилонский плен должен продолжаться 70 лет (ср. Иер 29:10). После этого, сам Вавилон будет разрушен (Иер 50-51) и народ Божий вернется в свою страну. Хотя уже и в начале своего служения Иеремия по временам высказывал эти радостные обетования (Иер 3:14-25; Иер 12:14-17; Иер 16:14-21), но особенно живо он стал рисовать картины обновления жизни иудейского народа тогда, когда Иерусалим был уже осажден врагами и потом, после взятия города (Иер 23:1-40; Иер 24:6-10; и особенно Иер 30-33).

Иеремия в своих созерцаниях является пророком, который глубоко проникает в сущность истинной теократии. По его убеждению, не внешнее обрезание дает человеку право на благоволение Божие, а обрезание сердца (Иер 4:4; Иер 6:10; Иер 9:26). Храм Иерусалимский не представляет сам по себе ручательства за целость Иерусалима, — напротив, этот храм, оскверненный грехами иудеев, навлекает сам на себя гнев Божий (Иер 7 и сл.; Иер 11:15; Иер 17:3; Иер 26:6.9.12; Иер 27:16). Суетна надежда и на внешнее богослужение — Иегова не благоволит к этим несоответствующим внутреннему настроению молящихся церемониям (Иер 6:20; Иер 7:21-34; Иер 11:15; Иер 14:12). Таким образом, Иеремия выставляет настоятельную нужду в установлении более внутреннего, более искреннего общения между Богом и народом. Тогда не будет нужды и в ковчеге завета, этом внешнем медиуме и символе духовного присутствия Божия (Иер 3:16); тогда закон Божий не будет чем-то только внешним, написанным на каменных скрижалях, — нет, он будет начертан в сердце человека (Иер 31:31-40). Таким образом Господь не уничтожит некогда заключенный им с Израилем и Давидом завет, но придаст ему более величественный вид (Иер 33:20-26). Этот Новый Завет, к которому Иеремия стремился всею душою своею, он имел мужество поставить выше Ветхого, хотя нужно сказать, что мессианское время у него очерчено только общими чертами.

5. Форма пророчеств Иеремии. Что касается формы пророчеств Иеремии, то мы находим между ними видения в тесном смысле этого слова, и именно видения символические (Иер 1:11.13; Иер 24:1-10), а потом особенно символические действия (Иер 13:1-27; Иер 19:1-15; Иер 27:2-end; Иер 28:10-17, Иер 28:12-17; Иер 43:8-13; Иер 51:63-64). Для того чтобы нагляднее представить свою мысль, пророк обращает внимание своих слушателей (в Иер 18:2-23) на горшечника и его работу. Другой раз пророк символически изображает гнев Божий как кубок с вином, подносимый для питья народам, не показывая самого кубка (Иер 26:15.28). Иеремия охотно прибегает к фигуральным выражениям, к игре слов, к живым примерам (Иер 19:1.7; Иер 35:1-19), но его образы просты, безыскусственны, равно как и символические действия в высшей степени просты. Вся сила его — в могучей, проникнутой духом живого убеждения и сердечностью, речи. Хотя стилю его не достает «смелости, прямолинейности, краткости и выразительности», хотя «в изложении своих мыслей Иеремия является весьма многоречивым и подробным», — периоды его длинны, изложение обильно словами, — хотя «вместо диалектического развития одной мысли из другой пророк представляет нам ряд картин, из которых почти в каждой встречаются одни и те же лица и предметы» (Богосл. энциклопедия. Т. 6, с. 284-285), тем не менее часто впечатление от речей Иеремии получается неотразимое. У Иеремии несомненно было высокое поэтическое дарование, которое отражается, главным образом, в его речах об иноземных народах, где он говорит особенно живым, огненным языком, тогда как в речах его к своему народу преобладает тон меланхолический. В речи Иеремии встречаются нередко арамеизмы.

6. Книга пророчеств Иеремии. О первоначальном происхождении книги Иеремии сообщается в Иер 36. В 4-й год Иоакима Господь повелел Иеремии записать все свои, сказанные доселе в течение 23-хлетней его деятельности, речи в один свиток или в одну книгу, и Иеремия продиктовал их своему ученику Варуху, который служил ему в качестве писца. На следующий год эта книга была сожжена царем, и Иеремия изготовил новый список своих речей, с присоединением некоторых новых. Речи, написанные под диктовку Иеремии Варухом, идут до 24-й главы, как это можно заключать из того, что здесь пророк говорит о себе в первом лице (я, ко мне). С 26-й главы, по всей вероятности, идут речи, записанные Варухом уже не под диктовку Иеремии (об Иеремии здесь говорится в 3-м лице). Все-таки в Египте Иеремия, конечно, сам просмотрел свою книгу в целом виде, так что она справедливо вся называется книгою Иеремии.

Каким планом руководился автор книги, размещая свои речи, сказать трудно. Можно полагать, что он хотел держаться не хронологического порядка, а систематического. Впрочем, в некоторых отделах сохраняется и хронологическая последовательность произнесения речей. Можно разделить всю книгу, за исключением первой и последней глав, на две части. Первая часть (Иер 2-45) содержит в себе речи, относящиеся к народу иудейскому, вторая (Иер 46-51) — речи об иноплеменных народах, причем первую часть можно подразделить на два отдела: Иер 1-35 — речи, обращенные к иудеям, и Иер 36-44 — повествования о некоторых событиях из жизни Иеремии и иудейского народа.

Подробнее содержание книги представить можно в таком виде:

Гл. 1. Призвание Иеремии.

2:1-3:5. Первая обличительная речь.

3:6-4:4. Призыв к покаянию.

4:5-6:30. Приближающийся суд.

Гл. 7-9. Храмовая речь.

10:1-16. Против идолов.

10:17-25. Наказание Израиля и его жалоба.

Гл. 11-12. Озлобление Израиля против Бога и чудесные пути Божии.

Гл. 13. Суд над упорными иудеями.

Гл. 14-15. По поводу угрожающего голода.

16:1-17:18. Судья и Спаситель.

17:19-27. Почитайте субботу!

Гл. 18. Речь о горшечнике и глине.

Гл. 19-20. Разбитие кувшина.

21:1-23:8. О царях.

23:9-40. Пророки и пророчества.

Гл. 24. Корзины со смоквами.

Гл. 25. Суд над народами.

Гл. 26. Преследование Иеремии за его храмовую речь при Иоакиме.

Гл. 27-29. Иеремия и ложные пророки.

Гл. 30-33. Обетования о восстановлении Израиля и о Новом Завете.

34:1-7. Жребий Седекии.

34:8-22. Дерзкое нарушение обета.

Гл. 35. Пример реховитов.

Гл. 36. Книга пророчеств Иеремии и ее судьба.

Гл. 37-39. Судьба Иеремии и речи его во время осады Иерусалима.

40:1-43:7. Речь пророка против удаления иудеев в Египет.

43:8-13. Навуходоносор в Египте.

Гл. 44. Последняя речь против идолопоклонников-иудеев в Египте.

Гл. 45. Утешение Варуху.

Гл. 46-51. Речи на иноплеменные народы.

Гл. 52. Разрушение Иерусалима.

О подлинности некоторых частей книги Иеремии сделаны замечания в конце глав.

7. Отношение еврейского текста к греческо-александрийскому. Греческо-александрийский текст книги Иеремии довольно значительно отличается от еврейско-масоретского текста. Различие состоит прежде всего в порядке глав. Именно гл. 46-51 в греческом переводе помещены после 13-го стиха 25-й главы (в славянском этого не сделано — там сохранен порядок масоретского текста). Кроме того греческий текст книги Иеремии вообще соответствует масоретскому гораздо менее, чем все остальные книги Ветхого Завета (исключая только книги Иова и Даниила). И по количеству стихов греческий текст меньше масоретского на 2700 слов, т. е. на 1/8 (см. особенно Иер 33:14-26 и Иер 39:4-13). На этом основании некоторые критики библейского текста полагают, что LXX — переводили книгу Иеремии не с того текста, какой принят у масоретов, что в древности существовала другая, более первоначальная, редакция книги Иеремии. Но если сравнить перевод LXX с масоретским текстом в таких местах, где не может подниматься речи о различных редакциях, то мы видим, как греческий переводчик при малейшей трудности еврейского текста сейчас же подвергается опасности не понять его, истолковать неправильно и нередко довольно неудачно переделывает его по-своему (см. напр., Иер 2:2.19.20.23; Иер 8:6.18; Иер 10:17-25 и др.). В Иер 29:24-32 переводчик ясно не понял смысла текста и пропустил трудные слова. Пропускает он также такие выражения, которые были непонятны для читателей из евреев-еллинистов или уже раз встречались в книге (см. напр., Иер 17:1-5). Но это, конечно, не исключает возможности находить у LXX нечто полезное для исправления масоретского текста (напр., Иер 11:15; Иер 23:33; Иер 8:3; Иер 9:21; Иер 14:4; Иер 17:19; Иер 41:9; Иер 42:1; Иер 46:17 и др.). Во всяком же случае нет достаточных оснований принимать предположение о существовании особого списка или особой редакции еврейского текста книги Иеремии. Несомненно, что книга Иеремии появилась в одном виде и перевод LXX представляет собою только довольно вольную переработку того же текста, какой приняли и масореты.

8. Литература. Наиболее ценными комментариями на книгу пророка Иеремии являются: а) католические: Corneliп Lapide [Корнелий Ляпид]. Commentaria in Scriptur. Sacram. Ed. Pйronne. 1863, t. 12; Migne [Минь]. Scripturae sacrae cursus completus. Ed. 1861, t. 19; Scholz. Komm. z. Buche d. Pr. Ieremias. 1880; Schneedorfer. Das Weissagungsbuch d. Pr. Ieremias. 1881; б) протестантские: Ewald [Эвальд]. Ieremia u. Hezekiel. 2 Auf. 1868; Graf. Der Pr. Ieremia. 1862; Nдgelsbach. Der Pr. Ieremia. 1872; Keil. Komm. ьb. d. Pr. Ieremia u. die Klagelied. 1872; Dдchsel. Bibelw. — Alt Test. В. 4 (D. Buch d. Ierem. u. Klagelieder). 1872; Cheyne [Шейне]. Ieremijah. 2 vol. (на англ. яз.), 1885; Giesebrecht. Das Buch Ieremia. 1894; Duhm [Дум]. Das Buch Ieremia. 1903; Orelli [Орелли]. Der Pr. Ieremia. 3-е Auft. 1905; Cornill [Корниль]. Das Buch Ieremia. 1905.

Из иностранных монографий о пророке Иеремии нужно отметить: Erbt. Ieremia u. seine Zeit. 1902; Bulmerincq. Das Zukunftsbild d. Pr. Ieremia. 1894; Lazarus. D. Pr. Ieremia. 1894; Marti [Марти]. Der P. Ieremia von Anatot. 1889; Mцller. Die Mession. Erwartung d. vorexilisch, Propheten. 1906 (s. 283-349); Iacoby. Zur Composition d. Buches Ieremja (Theol. Stud. u. Krit. 1906); и Stosch. Die Prophetie Israels. 1907 (s. 452-482). — В частности, об отношении текста LXX к еврейскому масоретскому есть исследования Kьhl. 1882 (на нем.); Workman. 1889; и Streane. 1896 (на англ.).

На русском языке следует отметить: толкования св. Ефрема Сирина, блаж. Феодорита и блаж. Иеронима (на первые 32 гл. книги), затем: проф. И. С. Якимов. Толкование на кн. св. пророка Иеремии. 1879; Его же. Отношение греческого перевода LXX еврейскому мазоретскому тексту в кн. пр. Иеремии. 1874; А. Бухарев. а) Св. пророк Иеремия. 1864; и б) О подлинности и целости св. книг пророков Исаии, Иеремии, Иезекииля и Даниила. 1864. Затем небесполезные сведения можно найти в книге Спасского. Толкование на пророческие книги Ветхого Завета. Вып. 1, 1893; и в «паремиях» преосв. Виссариона.

Пророки и пророчестваИмя. Пророки назывались у евреев nabi, т. е. «говорящий». Слово это имеет корнем глагол, сохранившийся и теперь в арабском языке, – nabaa ­ давать весть. За правильность такого понимания термина nаbi говорит и соответственное ассирийское выражение nabu ­ звать, а также эфиопское nababa ­ говорить. Но если этот эпитет «говорящие» (nebiim) придавался только некоторым лицам, то под ним разумелись, очевидно, особые люди, которые заслуживали своими речами исключительного внимания и уважения, словом, люди, посланные Богом для возвещения Его воли. Таким образом, слово nаbi должно обозначать вестника Божественного откровения. Такой же смысл имеет и термин греческой Библии – προφητης, которым LXX передают еврейское выражение nabi. Кроме того, евреи называли пророков roéh – видящий, chozéh – прозорливец. Эти оба названия указывают на то, что возвещаемое пророком получено им в состоянии видения или особенного восторга (см. Чис.24:3–4 и сл.). Но так как взор пророка направлялся и на внешнюю жизнь еврейского государства, даже на будущее его, то пророки иногда назывались zophim, т. е. стражи (Иер.6:17; Ис.56:10), которые должны предупреждать свой народ об угрожающей ему опасности. Назывались также пророки пастырями (Зах.10:2; Зах.11:3, 16), которые должны заботиться о порученных им овцах – израильтянах, мужами Божиими и др.

Сущность пророчества. Если пророки должны были возвещать людям получаемые ими от Бога откровения, то, очевидно, Бог входил с ними в тесное внутреннее общение. Он должен был говорить с ними и они – с Богом, и Бог, действительно, приходит к ним и говорит с ними, как со своими друзьями, о том, что Он намерен совершить, объясняет им свои планы. В этом и состоит настоящая сущность пророчества. Поэтому уже Авраам называется пророком и другом Божиим (Быт.20:7; Иак.2:23). «Могу ли Я, – спрашивает Бог, – скрыть от Авраама то, что Я намерен сделать?» (Быт.18:17).

И других патриархов Бог называет «Своими пророками» (Пс.104:14–15). Если пророки поэтому выступают как учители и руководители своего народа, то они высказывают не свои собственные убеждения и мысли, а то, что они слышали от Бога. Они и сами ясно сознавали, что через них говорит именно Бог. Поэтому-то у них часто встречается в их пророческих речах надписание: «Бог сказал». Бог влагал им в уста слова свои (Иер.15:19–20), и они с уверенностью говорят о своем послании Богом (2Цар.23:2; Дан.2:27). К себе преимущественно поэтому они относят и название roeh – видящий, которое гораздо сильнее обозначает божественное происхождение пророческого вдохновения, чем другое слово – chozeh, которое иногда потреблялось и для обозначения пророков не в собственном смысле этого слова, которые были, можно сказать, людьми самообольщенными, полагавшими, будто через них говорит Бог (Иез.13:2, 6). 1

Различные состояния вдохновения. Хотя все пророки свидетельствуют: «Господь говорил мне» или «так говорит Господь», однако между пророками было различие в отношении к пророческому самосознанию и в отношении Бога к ним.

а) Особое место среди ветхозаветных пророков принадлежит пророку Моисею, с которым «Бог говорил устами к устам» (Чис.12:8). Служение Моисея как законодателя, а также судии, священника, вождя и пророка также было необыкновенно высоко (Втор.34:10). Он в нормальном, бодрственном состоянии получал откровения от Бога. Господь говорил с ним как друг с другом, прямо высказывая свои веления. Самуил также слышал ясную речь Бога, но не видел при этом никакого образа (1Цар.3 и сл.). Однако неприкрытой ничем славы Божией не видел и Моисей (Исх.33:20, 23).

б) Гораздо низшую форму вдохновения представляет собою то, когда Бог говорил пророкам в видении или во сне (Чис.22:8–9). В состоянии видения, восхищения или экстаза дух человеческий возвышается над обыкновенными границами пространства и времени, над всей временной жизнью и живет душой в потустороннем мире или же переносится в даль будущего (Деян.22:17; Откр.1:10). То, что он видит или слышит в этом состоянии, он может потом сообщить и другим, приведя все им слышанное в известный порядок и давши ему более или менее стройную форму,

в) Иногда вдохновение отнимает у человека волю и он говорит не то, чтобы ему хотелось сказать, или же не понимает вполне сам своих пророчеств. Так Валаам благословлял евреев тогда, когда ему хотелось проклясть их. Он даже падал на землю в обмороке, когда на него сходил Дух Божий (Чис.24:3, 4). В таком же пассивном состоянии вдохновения находился однажды царь Саул (1Цар.19:24).

Совершенно другое бывало с Самуилом, Исаией и др. пророками. В них человеческий дух только незаметно повышал темп своей жизни и деятельности, под действием Духа Божия. Их духовная деятельность, благодаря этому действию Духа Божия, оживлялась, в душе их появлялись новые настроения, их уму открывались новые горизонты, причем они все-таки могли различать, что, собственно, привходило в их душу свыше и что было результатом их собственной духовной деятельности во время получения откровения (Ис.6:5; Иер.1:7; 2Пет.1:20, 21). Здесь Божественное воздействие опирается более на природные индивидуальные духовные способности человека – на полученное им образование (ср. Дан.9:2 и Иер.25:11), отчего у пророков иногда встречаются почти дословные повторения прежних, им, конечно, известных пророчеств (ср. Ис.2:2–4 и Мих.4:1). Однако образованность не была необходимым условием для получения Божественного откровения, как это доказывает пример пророка из простых пастухов – Амоса (Ам.7:14–15). Зато все пророки должны были сохранять полное послушание воле Божией (Мих.3:8) и всегда заботиться об обращении народа израильского на тот же путь послушания Всевышнему.Особенности пророческого созерцания.


а) Пророки получали часто откровение в форме видений, образов, притч, символов, которые разгадать иногда довольно мудрено и для которых давались поэтому соответственные объяснения (Ам.7:7–8; Дан.8 и сл.; Зах.1:9). Поэтому и сами пророки говорят часто образами, совершают символические действия. При этом на их речах отражаются черты их личности и они сами принимают деятельное участие в придании откровению известной формы. Действия же символические иногда совершались ими в действительности, иногда же пророки рассказывают о них, как о событиях их внутренней жизни (Иер.19 и сл.; Ис.20 и сл.; Ос.1 и сл.; Иез.12 и сл.).

б) Пророки видели будущие события, которые они предвозвещали, как совершавшиеся при них или даже уже как прошедшие. Так, Исаия говорит о смерти Христа как будто бы он был свидетелем страданий Христовых (Ис.63 и сл.). От этого-то они в своих пророчествах нередко употребляют для обозначения будущих событий прошедшее время, которое поэтому и называется прошедшим пророческим (perfectum propheticum).

в) Пророки смотрят перспективно, т.е. все предметы в их созерцании представляются им расположенными на одной картине, в общих очертаниях, хотя бы это были предметы, относящиеся к различным эпохам; впрочем, все-таки они умеют различить, что находится на переднем плане открывающейся пред ними картины и что – позади, вдали. Хотя освобождение из плена Вавилонского и мессианское спасение часто соединяется в одной картине, но однако пророки не сливают одно с другим и первое представляют только как тень второго.

г) Каждый пророк видел только части великого будущего, которое ожидает людей, и потому пророческое созерцание имело характер отрывочности (1Кор.13:9) и один пророк пополняет другого.

Цель пророческого служения. Пророчество представляло собой самый жизненный элемент в общем плане божественного домостроительства и было наиболее рельефным выражением общения Бога с Его народом. В законе Моисеевом дано было твердое основоположение откровению Божественной воли, но если этот закон должен был войти в жизнь народа, то для этого необходимо было, чтобы Бог непрестанно свидетельствовал о Себе как о Царе Израиля. А для этого и были посылаемы Богом пророки. Они постоянно поддерживали в Израиле сознание того, что он представляет собой государство теократическое. Они должны были охранять закон, выяснять дух и силу его заповедей (Втор.10:16; Втор.30 и сл.), обсуждать явления общественной жизни в Израиле с точки зрения закона, наблюдать за поведением царей и священников, которые нередко отклонялись от начертанного для них в законе Моисея пути и, возвещая решения воли Божией касательно будущего состояния народа, вообще оживлять теократический дух. 2

Поэтому пророки были призываемы только из среды избранного народа (Втор.18:18). Главной же задачей их было утвердить в народе веру в пришествие Мессии и Его царство. Христос и Его царство представляют собой центральный пункт, на который обращено внимание пророков.

Содержание пророчеств. Пророки в своих пророчествах изображают историю царства Божия, как оно существовало и должно было существовать в Израиле и во всем человечестве, особенное внимание свое обращая при этом на завершение этого царства. Они не останавливаются в этом случае только на общих очерках будущего, но входят в подробное и обстоятельное описание частных обстоятельств, стоящих в существенной связи с историей царства Божия. Пророк в Вефиле называет имя царя Иосии за 300 лет до его рождения (3Цар.13:2), Иезекииль дает особые специальные указания на судьбу, ожидающую Иерусалим (Иез.24:2, 25–27), Даниил предвидит детали будущих событий, какие должны иметь место в жизни евреев (Дан.11:10–11).

Пророки и прорицатели. Из сказанного уже достаточно ясно, что истинные пророки были совсем не то, что известные и у язычников прорицатели. Между пророчеством и прорицанием существует двоякое существенное различие. Прежде всего, прорицание относится исключительно только к настоящему времени, пророчество же простирается до последнего предела истории, до конца дней, как выражались пророки. Каждый пророк и настоящее оценивает по его отношению к конечной цели. Благодаря этому, все пророчества составляют одно неразрывное целое. Прорицания языческих оракулов представляют собой ряд независимых одно от другого изречений; они похожи на слова, без логической связи следующие одно за другим на столбцах лексикона. Напротив, все израильские пророчества находятся в связи между собой и дополняют друг друга. Затем языческие оракулы говорили только об обстоятельствах или частной или национальной жизни, израильское же пророчество с самого начала охватывало своим взором все человечество.

Несомненность божественного призвания пророков. Пророки доказывали истинность своего призвания Богом посредством великих чудес, которые они совершали силой Божией. Кроме того, нужно принять в этом случае во внимание чистоту их учения и жизни (Втор.13:2, 5; 1Цар.10:6, 9; ср. Мф.24:24). Особенным даром чудотворения владели Моисей, Илия и Елисей. Сами пророки указывали на исполнение своих пророчеств как на доказательство истинности своего избрания Самим Богом. Пророк Иеремия говорит; «если какой пророк предсказывал мир, то тогда только он был признаваем... за пророка, которого истинно послал Бог, когда сбывалось слово того пророка» (Иер.28:9).

Язык пророков. Так как пророки не были безвольными и бессознательными органами Духа Божия, но сохраняли самоопределение и свои характерные индивидуальные свойства при изложении бывших им откровений, то понятно, что и язык пророков носит различные степени совершенства и от простой прозаической речи нередко достигает высоких ступеней ораторства и поэзии. Амос, пастух, заимствует свои образы и картины из сельской жизни, Даниил говорит как государственный муж. Ранние пророки говорят чистым еврейским языком, позднейшие более или менее пользуются халдейским или арамейским наречием. Особенным изяществом и чистотой речи отличается книга пророка Исаии, которого поэтому некоторые называли «царем пророков». Многие речи пророков имеют форму настоящих поэм, сохраняя при этом все свойства еврейской поэзии.

История пророчества. Если уже допотопные патриархи были, в общем смысле, пророками (напр., Енох – см. Иуд.1:14–15:)), если уже во время Моисея пророчество имело своих представителей (Мариам и 70 старейшин – Чис.11:16), если и в смутное время Судей то там, то здесь мерцал огонь пророческого вдохновения (Суд.2:1; Суд.5:1; 1Цар.2:27), то с Самуила (это, после Моисеева периода, уже второй период в развитии пророчества) пророчество вступает в период настоящего процветания и пророки появляются среди Израиля в очень большом числе. Благодаря энергии Самуила, теократическая жизнь в Израиле оживилась, а вместе с тем обнаружилось во всей силе своей и пророческое вдохновение и пророки или ученики пророческие составляют из себя целые корпорации под управлением великого пророка Самуила. Пророки, начиная с Самуила, оказывали огромное влияние на весь ход жизни израильского народа и цари израильские, в общем, были послушны их внушениям. Со времени разделения Еврейского царства на два (третий период), во главе пророков становится энергичный пророк Ахия из Силома и пророки, особенно в Израильском царстве, где не было ни законной царской династии, ни законного священства, приобретают огромное значение. Немало усилий положено было ими также в борьбе с ложными пророками, появление которых падает на время царя израильского Ахава и которые вели царство к гибели своими льстивыми советами. Пророки, как Илия и Елисей, а также пророки-писатели этого периода всячески старались пробудить теократическое сознание в народе еврейском, но пророки следующего, четвертого периода, напротив, начинают говорить о скором падении теократического царства и о его будущем преобразовании в мессианское царство, чем с одной стороны доказывают, что Бог справедливо карает нарушителей Его закона, а с другой стороны утешают верующих в тех тяжких испытаниях, каким они подвергались в те времена. Наконец, в последний, пятый – послепленный период пророки с одной стороны действуют в видах восстановления внутренней и внешней жизни теократии, с другой – обращают свои взоры к будущему преображению этой жизни.

Значение пророческих книг. Писания пророков важны уже по обилию содержащегося в них учительного материала. В них находим мы величественные изображения существа и свойств Божиих, Его могущества, святости, всеведения, благости и пр. Они дают нам возможность проникнуть взором в невидимый мир и в таинственные глубины человеческого сердца. Изображая нечестие и ожесточение Израиля, пророки как бы этим показывают пред нами зеркало, в котором мы можем видеть отражение и своей жизни. Но особенно важны книги пророков для нас, христиан, потому что в них мы находим исполнившиеся с совершенной точностью пророчества об иудеях и других народах, а главным образом предсказания о Христе. Господь Иисус Христос Сам указывал на пророчества, как на самое верное свидетельство о Нем и Его деятельности (Ин.5:39). Наконец, пророчества важны для нас и потому, что часто в них обстоятельно раскрывается то, на что в Новом Завете указывается только намеками, краткими заметками. Так, напр., 53-я глава кн. Исаии выясняет пред нами истинную причину и цель страданий Христовых, а также дает объяснение к словам Иоанна Крестителя о Христе: «се, агнец Божий!» (Ин.1:29)

Распределение пророческих книг в Библии. Всех пророков, записавших свои речи в книги, было 16. Первые четыре – Исаия, Иеремия, Иезекииль и Даниил, называются великими, а прочие 12 – Осия, Иоиль, Амос, Авдий, Иона, Михей, Наум, Аввакум, Софония, Аггей, Захария и Малахия – малыми, конечно, по сравнительно малому объему их книг. Впрочем, книга Даниила в еврейской Библии отнесена была в число этнографов (кетубим), а книги 12-ти малых пророков составляли одну книгу. Книги пророческие в нашей Библии распределены не по порядку времени их происхождения, а, вероятно, по объему. Хронологический же порядок пророческих книг можно установить такой. Самым древним пророком был Авдий, пророчествовавший около 885-го г. до Р. Х., за ним следуют Иоиль, Амос, Иона, Осия, Исаия, Михей, Наум, Аввакум и Софония. Это так называемые, допленные пророки. Затем идут пророки периода плена – Иеремия, Иезекииль и Даниил и, наконец, пророки послепленные – Аггей, Захария и Малахия (около 427 г.). 3


* * *


1 См. Konig Das Prophetenthum в Beweis d. Glaubens. 1907. 2, 1–3.

2 Социально-политическая деятельность пророков прекрасно очерчена в книге Walter'а: Die Propheten in ihrem socialem Beruf. Freiburg 1900. 1–288 с.

3 О пророчествах вообще более обстоятельные сведения дает еп. Михаил в своих очерках «Библейская наука» (Ветхий Завет, вып. 4). Об исполнении же пророчеств можно читать у Кейта в его книге: «Доказательства истины христианской веры, основанные на буквальном исполнении пророчеств, истории евреев и открытиях новейших путешественников». СПб. 1870 г. С. 1–530.

Скрыть
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

46:2 Нехо - фараон XXVI династии Древнего Египта Ухемибр Нехо II (609-595 гг. до Р.Х.), был побежден Навуходоносором в 605 г. под Каркемишем, но не утратил своего могущества в Египте, хотя и потерял свои позиции на территориях, подвластных Вавилону.


46:3 Речь идет о щитах овальной или прямоугольной формы, которые закрывают всего человека (евр. цинна), и малых круглых щитах, защищавших только торс (евр. маген). О размерах этих двух видов щитов можно судить по весу, приведенному в 3 Цар 10:16, 17.


46:5 Букв.: почему Я увидел это.


46:9 Из перечисленных здесь народов состояла наемническая армия Египта. Евр. Куш, Пут и Луд соотнесены соотв. с Эфиопией, Ливией и Лидией.


46:10 По предположению исследователей, это воздаяние Господа за убийство фараоном Нехо Иосии, пленение Иоахаза и тяжелую подать, возложенную на Иудею в 609 г. до Р.Х. (4 Цар 23:29, 33-35).


46:11 Букв.: поднимись в Гилад.


46:13 Букв.: землю египетскую.


46:15 Друг. древн. пер.: сильный воин / сильные воины; LXX: бежал Апис; масоретский текст (букв.): почему он был унесен, твой бык не устоял? Священный бык Апис - покровитель Мемфиса.


46:17 Или (ближе к букв.): много шума, а время ушло.


46:18 Или: как верно то, что Я жив…


46:22 Возможно, имеется в виду кобра, которая была одним из символов царской власти и изображение которой украшало голову фараона.


46:25 Амон - бог Солнца.


47:1 Точная дата пророчества неизвестна. Наиболее вероятным принято считать, что это было в 609 г. до Р.Х. в связи с наступлением фараона Нехо II на Палестину для оказания помощи Ассирии. В тот год Иосия был убит фараоном Нехо в битве под Мегиддо, а четыре года спустя (605 г. до Р.Х.) Нехо побежден Навуходоносором под Каркемишем. В пророчестве говорится о разрушении Ашкелона (604 г. до Р.Х.) как о событии будущего (ст. 5), что также позволяет полагать, что оно было дано до 604 г. до Р.Х.


47:2 Образное сравнение вражеских полчищ с текущим потоком встречается в Ис 8:8, 9 (Ассирия) и 46:7-8 (Египет). Здесь оно относится к врагу, наступающему с севера (1:14; 4:6 и т.д.), который в Иер 25 прямо назван Вавилоном.


47:3 Вульгата: от поступи воинов его.


47:4 а) Букв.: помощник, здесь в знач. «военный союзник».


47:4 б) Или: острова (так в LXX), в друг. древн. пер. вместо Кафтор - Каппадокия; см. примеч. к Втор 2:23.


47:5 а) LXX: Энаким - название народа, населявшего филистимские города (Ис Нав 11:22); возможно, что здесь отсылка к легендарным потомкам Анака, другое наименование филистимлян, или остатки древнего населения Ханаана (см. Втор 2:10, 11, 21; Ис Нав 14:12, а также примеч. к Втор 2:11).


47:5 б) Или (ближе к букв.): делать порезы на теле. Бритье головы и нанесение порезов на тело - элементы траурного ритуала.


48:2 а) В оригинале игра слов (бехешбон хашву), которую невозможно передать при переводе. Хешбон изначально был городом моавитян, но после того, как его захватил Сихон, царь Ога, стал столицей его царства (Числ 21:26-30). Затем он был отбит у Сихона и отдан во владение потомкам Рувима (Числ 32:37; Ис Нав 13:17). Позднее он стал левитским городом и принадлежал потомкам Гада (Ис Нав 21:39). Хешбон находился на северной границе с Моавом, в 30 км к востоку от северной части Мертвого моря.


48:2 б) В оригинале игра слов (мадмен тиддомми), которую невозможно передать при переводе. LXX: она будет совершенно спокойна. Пешитта: даже если ты в мире будешь пребывать…


48:5 Расположение Лухита и Хоронаима неизвестно, но по их связи с Цоаром в Ис 15:5 предполагают, что это города южного Моава.


48:9 Перевод этой строки предположителен: крылья - в LXX: знамение, Вульгата: цветы, Пешитта и таргумы: венец. Другие переводят: посыпьте Моав солью, подразумевается ритуал посыпания солью земли, обреченной на вымирание.


48:12 Или (ближе к букв.): черпателей.


48:13 Возможно, речь идет о тельцах в Дане и Бет-Эле (Вефиле), культ которых был учрежден Иеровоамом I (3 Цар 12:29-32).


48:18 Букв.: сойди с (вершины) славы.


48:19 Дивон был важным укрепленным городом северного плато на так наз. Царской дороге - главной магистрали, идущей с севера на юг в Заиорданье. Именно там был найден в 1868 г. Моавский камень (стела Меши): Дивон упоминался среди перечисленных в нем городов. Располагался в 6 км к северу от реки Арнон и 30 км восточнее Мертвого моря. После поражения Сихона стал частью удела Рувима (Ис Нав 13:17). Ароэр находился юго-западнее Дивона.


48:25 Или: сломана рука его.


48:27 LXX: ты сражался с ним.


48:43 В оригинале игра слов: пахад вафахат вафах.


48:44 Букв.: наведу на тебя.


48:45 а) Масоретский текст: от сына Сихона, но в некот. рукописях: от дома Сихона, так по имени царя названа его резиденция в Хешбоне.


48:45 б) Букв.: угол / бок.


48:45 в) Букв.: темя.


48:45 г) Букв.: шумных людей.


49:1 Аммон был небольшим царством к северо-востоку от Моава, которое постоянно вступало в военные конфликты в Заиорданье с племенами Рувима, Гада и Манассии из-за территориальных прав на земли к северу и к югу от потока Яввок. Центром Аммона был город Равва (современный Амман). После выселения израильтян с Заиорданья в 733 г. до Р.Х. аммонитяне завладели их городами (49:1). Как и Моав, Аммон сначала подчинялся Навуходоносору и поддерживал его в походах против Иудеи (4 Цар 24:2). Но в 594 г. до Р.Х. он вместе с Моавом и Эдомом восстал против Вавилона (27:3). Согласно Иосифу Флавию, Аммон был побежден Навуходоносором в 582 г. до Р.Х.


49:2 а) Или: дочерние поселения. В таргумах и Пешитте: поселения ее, в LXX: жертвенники.


49:2 б) Здесь присутствует игра слов: «отнимет у того, кто раньше отнял».


49:3 Друг. чтение: бродите с порезами (на теле).


49:7 а) Теман - имя одного из потомков Исава и одного из родов эдомитян. Этим именем также называлась северная часть страны Эдом, в которой проживали потомки этого рода (ср. Быт 36:11. 15, 34). Здесь Теман символ всей страны Эдом, как и Боцра (см. ст. 13, ср. также Иер 49:20; Иез 25:13).


49:7 б) Букв.: испорчена / прогнила.


49:13 Вместо «Боцра» LXX переводит «внутри него», т.е. Эдома.


49:17 Букв.: удары.


49:20 Или: Я опустошу их пастбища из-за них.


49:23 а) Букв.: в стыде Хамат и Арпад. Г. Хамат на р. Оронт в 183 км севернее Дамаска и г. Арпад, расположенный на 158 км дальше к северу, лежали на пути завоевателей с севера, Ассирии и Вавилона.


49:23 б) Букв.: растаяли / оробели.


49:27 Речь идет о царской династии, правившей Арамеей с 843 г. до Р.Х. (ср. 4 Цар 8:7-15), и о сыне Хазаэля, Бен-Хададе (4 Цар 13:3, 24). Такое же имя носил ряд царей Сирии.


49:28 LXX: царица двора. Кедар и Хацор служат здесь для обозначения кочевых арабских племен.


49:32 Букв.: по всем ветрам.


49:34 Элам - страна с восточной стороны р. Тигр (на юго-западе современного Ирана) со столицей в г. Сузы.


50:2 Или: сокрушен / разбит / в ужасе; то же ниже в этом стихе.


50:5 Друг. чтение: давайте пойдем и присоединимся к Господу.


50:6 Друг. возм. пер.: загубленное стадо.


50:8 Букв.: будьте подобны козлу-вожаку для овец.


50:9 Букв.: не возвращаются пустыми (без добычи).


50:13 Или (ближе к букв.): увидев раны его.


50:15 Или (ближе к букв.): он протянул руку.


50:16 LXX слово зореа (сеятель) исправляет на зера (семя, т.е. потомство).


50:21 а) «Мератаим» означает «Двойное упорство».


50:21 б) «Пекод» означает «Воздаяние».


50:38 а) Слово «засуха» (евр. хорев) созвучно слову «меч» (евр. херев), таким образом, используя игру слов, автор продолжает перечисление наказаний, каждое из которых начинается со слова «меч».


50:38 б) Или: гнусными идолами они похвалялись. LXX: на островах, где они похвалялись.


50:45 Или: Я опустошу их пастбища из-за них.


51:1 Вместо географического названия «Халдея» здесь в подлиннике использована криптограмма Лев-Камай, букв. означающая «сердце восставших против Меня». Возможно, первоначально эта и другие криптограммы (см. 25:26 и 51:41) использовались для того, чтобы защитить пишущего от возможного возмездия или содержали некий таинственный смысл. Но, принимая во внимание, что Вавилон здесь открыто упоминается в одном и том же стихе, эта тайнопись, скорее всего, заключает в себе иронию.


51:2 Здесь используется игра созвучных евр. слов: «чужеземцы» (зарим) и «развеивают» (зеруха). При других гласных евр. (зарим) «чужеземцы» может быть прочитано как (зорим) «веятель» и потому возможен друг. пер.: Я направлю в Вавилон отвеивающих / отсеивающих (мякину), и они провеют…


51:3 В масоретском тексте смысл первых двух строк (в нашем переводе последних двух строк) этого стиха неясен. Перевод по сирийской Пешитте, Вульгате и арамейскому Таргуму. Друг. возм. пер. (по одному из вариантов LXX): пусть нацеливает лучник лук свой против него, пусть имеющий доспехи облачится в них (и выступит) против него…


51:5 Букв.: …хоть земля их полна вины против Святого (Бога) Израилева.


51:7 Букв.: народы.


51:10 Друг. возм. пер.: Господь оправдал нас… LXX: Господь свершил Свой суд…


51:14 Букв.: жизнью Своей.


51:15 Букв.: Он. Ст. с 15 по 19 повторяют 10:12-16.


51:16 Или: туман / облака.


51:17 а) LXX: всякий человек был безрассуден, лишен знания. Вульгата: безумен всякий человек в (своем) знании. Друг. возм. пер.: всякий же (поклоняющийся идолам) безумен и невежествен.


51:17 б) Или: потому что обманчивый образ вылил он, дыхания в нем нет.


51:27 Друг. возм. пер.: освятите / приготовьте к священной войне / объявите время освящения. То же в 51:28.


51:32 Тростниковые заводи или поросшие тростником болота могли служить хорошим укрытием для беглецов, поэтому и были уничтожены противником.


51:34 Танним - мифическое морское чудовище, упоминаемое в Ис 51:9 и символизирующее Египет. См. также примеч. к Ис 30:7.


51:38 Букв.: рычание.


51:41 «Шешах» - криптограмма, подразумевающая Вавилон. Ср. 51:1, где вместо географического названия Халдея использована криптограмма Лев-Камай. См. примеч. к 51:1.


51:45 Букв.: выйди из нее.


51:47 Или (ближе к букв.): воздам идолам; то же в ст. 52.


51:51 Или (ближе к букв.): потому что мы слышали глумление / как глумились (над нами).


51:59 а) В пер. LXX: …когда Серайя вышел от Седекии, царя Иудейского (и пошел) в Вавилон.


51:59 б) Евр. идиоматическое выражение сар менуха - «начальник покоя». Иная огласовка евр. слова (менуха) «покой», отличающаяся от принятой в масоретском тексте, дает возможность перевести это выражение как «начальник даров», подразумевая огласовку (минха). Ср. LXX, таргумы и Вульгату, где эта фраза переведена как «главный пророк».


51:61 Или (ближе к букв.): смотри же, прочитай все эти слова. Друг. возм. пер.: … когда ты придешь в Вавилон и увидишь его, прочитай все эти слова.


«Придет время, - говорит Господь, - когда Я заключу с родом Израиля и с родом Иудеи новый Союз. Не такой, что Я заключал с их отцами в день, когда, держа их за руку, выводил из Египта, - тот Мой Союз они сами нарушили, хотя Я был Владыкой их, - говорит Господь. - Вот какой Союз Я заключу тогда с родом Израиля, - говорит Господь, - вложу Я в них закон Мой и на сердцах напишу его, - и Я буду их Богом, и они будут Моим народом» (31:31-33).

Пророка Иеремию по праву называют одним из предтечей Мессии, призванным на служение во времена тяжелых потрясений. Книга Иеремии - это надежнейший «духовный путеводитель» для тех, кто ищет опоры и руководства в смутные времена социально-политических перемен, когда прежние устои рушатся и одну историческую эпоху сменяет другая. Иеремия - провозвестник Нового Завета, Союза между Богом и Его народом, основанного на искупительной жертве Иисуса Христа и внутреннем, духовном преобразовании самой природы человека (1 Кор 11:25; Евр 8:6-13). Иеремия указал на важность глубоко личных отношений между Богом и человеком и личной ответственности каждого перед Богом (31:29, 30).

О пророке Иеремии известно гораздо больше, чем о любом другом вестнике Священного Писания. Это второй из четырех великих пророков Ветхого Завета. Жил он сто лет спустя после пророка Исайи, происходил из левитского Анатота (пригорода Иерусалима), был сыном священника Хелкии. Иеремия был призван Богом на служение в ранней юности - это произошло, как отмечает его ученик Варух, записавший проповеди учителя, «в тринадцатый год царствования Иосии в Иудее» (627 г. до Р.Х. - Иер 1:2; 25:3), а продолжал он свою миссию при последних царях Иудеи - Иоахазе, Иоакиме, Иехонии, Седекии.

Сорокалетнее пророческое служение Иеремии приходится на самый драматичный период истории Иудейского царства (627-586 гг. до Р.Х.). Иеремия был свидетелем распада некогда могущественной Ассирийской империи, всплеска религиозного национализма внутри пытавшейся сохранить независимость Иудеи, ожесточенной борьбы за влияние между Египтом и Вавилоном. Во времена Иеремии небольшая Иудея стояла перед угрозой поглощения одной из самых мощных древних держав - Вавилонской империей. В духовном, социальном и политическом отношении это был период кризисов и потрясений: с одной стороны, униженная, мятежная Иудея и ее народ, духовно ослабевший и впавший в разврат, предавшись идолопоклонству, с другой - страх, ожидание неминуемой беды, которая, по вещим словам пророка, вот-вот обрушится на страну в лице великого Вавилона.

Как проницательный и осененный свыше человек, Иеремия осознает трагическую дилемму, стоящую перед страной и всем народом Божьим: или попытаться сохранить царство, вступив в неравное сражение с армиями Навуходоносора, или, покорившись ему, потерять царство, но сохранить при этом Храм, Иерусалим, жертвоприношения и возможность жить по заповедям Божьим. Иеремия видит не только беспечность и бездуховность простого народа и политическую близорукость и духовную слепоту пророков: «пророки изрекают ложь» (5:31), но и порочность сбившихся с пути священников, ведущих народ к гибели. Именно в это время, услышав о возможном подступе врага к столице, правивший Иудеей царь Седекия (597 г. до Р.Х.) велел разыскать Иеремию, желая получить совет, как ему поступить. В своем ответе царю Иеремия странен и непреклонен: «Подставьте шею под ярмо царя вавилонского, покоритесь ему и его народу - и будете живы. Зачем тебе обрекать себя и свой народ на смерть от меча, голода и морового поветрия, ведь Господь предостерегал, что ни один народ не избежит гибели, если откажется служить царю вавилонскому?» (27:12)

Спустя некоторое время царь Седекия, не желая смириться с вассальной участью и поддавшись влиянию националистически настроенных вождей Израиля, поднял народ на вавилонян, однако этот мятеж и последовавший за ним сговор с Египтом привели к поражению и общенациональной трагедии: Иерусалим был захвачен и разорен, Седекия пленен, сыновья его убиты, народ уведен в плен. Случилось именно то, что предрекал Иеремия. За это на пророка ополчаются и народ, и священники, его ненавидят, считают предателем; круг замыкается, и Иеремия оказывается в заключении.

Трагедия Иеремии заключается в том, что ему предначертано волей Божьей возвещать грядущие разрушения, плен и уничтожение собственного народа, отказавшегося вернуться к Богу, в то время как душа его полна любви и сострадания к своему народу. Проходя огненные испытания, Иеремия не утратил веры. В конце жизни он был насильно угнан в Египет, но и там, пребывая в единении с Богом, остался непреклонен.

Книга Иеремии - это богатое собрание текстов, разнообразных по жанру и тематике. Бог - Создатель и Владыка всего (27:5; 5:22,24; 10:12), видящий сердца людей (17:5-10) и любящий народ Свой «любовью вечной» (31:1-3); губительные последствия идолопоклонства и неверности Богу (32:33-36), нравственное разложение как результат утраты благоговения перед Ним (5:24-28), отвержения Его закона (16:10-12); неизбежность суда Божьего (24:8-10); проблема лжепророчеств (6:13; 18:18; 23:9-40; 29:25-32; 8:10-17); бесстрашное возвещение народу горькой правды о надвигающейся гибели (главы 26 и 27; 34:1-7; 37:1-9,17; 38:14-23), обетование о грядущем восстановлении (12:14-16; главы 30, 31) - вот основные темы Книги пророка Иеремии.

Пророческие вести первых двадцати пяти глав обращены к народу Иудеи и жителям ее столицы Иерусалима. Следующий раздел (главы 26-45) повествует о пророческом служении Иеремии, событиях его жизни и падении Иерусалима (см. также главу 52). В этот раздел входит так называемая «Книга утешения» (главы 30-33), содержащая пророчества о восстановлении Израиля. Заключительная часть (главы 46-51) посвящена пророчествам о народах, окружавших Иудею.

С первых глав своей книги Иеремия предстает перед читателем не только глашатаем воли Господа Бога, но и поэтом, мироощущению которого открыты и метафизические выси, и эмпирические земные реалии. Язык его текста необычайно образен и ярок. Как считают библеисты, «его поэзия по лиричности, драматизму, проникновенности, страстности не имеет себе равных в семитской литературе». Это поистине поэт-метафизик, для которого исторический процесс, как и всякое явление многоликой природы, немыслимы без Бога. Созерцая цветущий весной миндаль, наблюдая за полетом горлицы, аиста, журавля и ласточки, он постигает их таинственную жизнь в контексте того, что происходит с народом. Перелетные птицы «точно в срок возвращаются с юга, а народ мой не знает предписаний Господних», - с горечью замечает ветхозаветный поэт. Во всем он видит промысел Создателя: земной мир, человек, Бог осмысляются им в системе отношений любви, доверия или, напротив, отпадения, предательства, измены.

Скрыть

Мысли вслух: ежедневные размышления о Библии

 

Не случайно упоминание о том, что пророчество о филистимлянах прозвучало задолго до вавилонского нашествия на них, но накануне египетского нападения. Они ждали нападения с одной стороны... 

 

Иеремия возвещает Божий суд над языческими народами, окружающими Израиль. В главах 46-51 описываются увиденные... 

 

Тот самый пророк, который только что советовал израильтянам мирно жить в Вавилоне, провидит день, когда тем же самым... 

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).